1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale!"

Transkript

1 1.Indledning Problemformulering Afgrænsning Dimensionsforankring Metodologiogempiri Teoretikerne Reklamerne Semiotiskanalyse Reklamenversusvidenskaben Konklusion Videnskabsteoretiskafsæt Socialkonstruktivismen Refleksioneroversocialkonstruktivismen Appetizer Teoretiskafsætogbegrebsafklaring Semiotik:Peirce tegnbegreb PierreBourdieu Habitus Felt Doxa Denpraktiskesansogdenpraktisketro Densymbolskekapital Bourdieuskonstruktivisme KritikafBourdieu HenrikDahl Handlingerogholdninger KritikafDahl Dahlskonstruktivisme AnthonyGiddens Individetsrefleksiveprojekt Livstile Giddenskonstruktivisme KritikafGiddens ZygmuntBauman Forbrugersamfundetogindividet KritikafBauman Analyse Semiotiskanalyse PræsentationafPeugeot508Xreklamen:Tag$styringen AnalyseafPeugeot508SWXreklamen Delkonklusion PræsentationafdenNyeMazda6Xreklame AnalyseafMazda6Xreklamen Delkonklusion Indledningentildiskuterendeanalyse Analyse Forbrugerisme Segmenteringogskildring Segmenteringogreproduktion Refleksivitet Dialektik Konklusion Indledning It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products XSteinarKvale SådanforklarerSteinarKvale,pædagogiskpsykologvedAarhusUniversitet,den tendens han ser vokse frem i samfundet i dag. Det gælder ikke bare om at udarbejdeprodukternetilvoresbrug,nejdetgælderogsåomatudvikleossom forbrugere. Dette gør det nemmere for producenterne at tilrettelægge salgsstrategier, og få os til at købe de produkter, de mener, vi skal mene, vi mangler. En af de primære fremgangsmåder, hvorpå man forsøger at skabe forbrugere,ergennemreklamerne,hvisformåludelukkendeeratskabeforbrug. Dette opnås ved at internalisere og dogmatisere, det liv vi ifølge reklamebranchenbørstræbeefter. Reklamerne vises døgnet rundt, gennem medier og reklamesøjler, levende og døde.depopperkonstantfremgennemtidogrum,ogetegentligtreklamexfrit vakuumfindessnartikkemereidetsenmodernesamfund.hvorreklamerføri tiden udelukkende forsøgte sig med manipulation ved at sløre den egentlige hensigtxatsælge,serviendagentendenstil,atflereogflerereklamerbevæger sigvækfraenskjultdagsorden,ogistedetskriger: forbrugforbrugforbrug. De frister forbrugernes købelyst og fortæller derefter, at den eneste måde du kanslippeafmedenfristelsepå,eratgiveefterforden Men reklamerne nøjes ikke blot med at opfordre til mere forbrug. De formår også,ihåbetommersalg,atskildresocialegrupperisamfundet.herertdcog Leasygodeeksempler,medderesekstremtkarikeredehovedpersoneri Britta$ &$ Claus samt Luffe$ &$ Jeanne. Denne tendens findes eksplicit og implicit i de flestereklamer,hvordedecideretbliverlavetmålrettettilensamfundsgruppe 2

2 eller socialklasse. Det ses både i køkkenreklamer, supermarkedsreklamer, bilreklamer,etc.hvorreklamebranchengørbrugafflereforskelligevirkemidler, ogfremgangsmåderforatfangederesseer. ReklamemandenKnudRomermener,attv etinyeretidfungerersomsurrogat for barnepigen, og derfor har vi med tiden etableret et nært forhold til tv et. Derudover forklarer han, at der helt naturligt er skabt den tendens, at forbrugeren har det med at spejle sig i det denne ser i tv et. Vi befinder os således i en mærkelig situation, hvor der på den ene side er tillid til barnepigens imperativomforbrug,ogpådenandensideervidybtkritiskeog refleksiveoverfor,hvadvidagligtkonfronteresmed. Reklamelandforsøgerderforaltidatforføreforbrugeren,ogskildredetsunivers sometutroligrartsted.dereraltidsmukkelandskaberogperfektemennesker, medperfekteting.hjemlighyggestrømmerudafskærmen,ogskulletøjetfrade eventyrlystnebørnblivebeskidt er$det$godt$at$vi$har$biotex.$ireklamelandkan altingladesiggøre,dacocacolazerofxgør the$impossible$b$possible.$$ Med udgangspunkt i reklamernes mål, virkemidler, fremgangsmåde og fortællingerhenledervinutilvoresproblemformulering. 2.Problemformulering Hvordan$udtrykker$reklamen$tendenser$i$vores$senmoderne$samfund,$og$hvilke$ forklaringer$kan$der$være$på$dette?$ Foratfåsvarpåovenståendespørgsmålvilvisenærmerepådissefaktorer: B$Øget$forbrugerisme B$Livsstile B$Refleksivitet$ 3 3.Afgrænsning Vivælgeridetteprojektatafgrænseosfraalleslagsreklamer,oghervedkun fokuserepåtvxreklamer.m.a.o,harviikkevalgtreklamerindenforandre medier,såsomaviser,billboardsm.v.ihenholdtilhvadderreklameresfor, begrænserviostillangtidssigtedeluksusvarerxidettetilfældebilen.detteer valgtudfradenoverbevisning,atreklamenmågøremereforatopnåetsalg,da enbilikkejusterendagligdagsvare.gruppenafgrænsersigendviderefra reklamer,somhenvendersigtilsmallemålgrupper,menderimodtagesder udgangspunktito,somtalertildetbredefællesskab.faktummetatvikiggerpå reklamer,gørimidlertidikke,atvibeskæftigerosmedprocessenbagreklamens vejfraafsenderenogudtilforbrugeren.m.a.o.dykkerviikkenærmerenedi selvereklamebranchen,oghvordandennemarkedsfører,producererog distribuererdissereklamer. Daenafvoresvalgtereklamerrummeretkønsrelaterettema,kunnedetvære oplagt,attageendybdegåendeanalyseogdiskussionvedrørendekønsroller, kønsdebatogkønspolitik,mendetteafgrænserviosogsåfra.dognævnes,samt bruges,køntilatbelysepointer,hvordettekunneværerelevantforvores problemformulering,mendetvilikkefåenbemærkelsesværdigpladsi projektet.dentidsmæssigehorisontvilkunindbefattevoressamtid,ogikke reklameriethistoriskperspektiv,dabeggeudvalgtereklamererfra2012x13. ProjektetssamfundsmæssigevinkelliggerderforkunpåDanmarkanno2013, menudennærmereindblandingafpolitik. Derimodrettesfokuspåforbrugersamfundetsrelationtilindividet,ogde grupperdennebevægersigindenfor.meddetteprimæreomdrejningspunktvil detteprojekthovedsageligtdiskuteregenerelletendenserisamfundet,ogderfor ogsådegenerellegrupperingerderfindesidette.subkultureroggråzoner indenfordisseoverordnetgrupperellersegmentersesderidenne sammenhængbortfra.daindividet/forbrugereneressentielforprojekteti 4

3 5 problematikkenomindividetversussamfundet,erdetvigtigtatpointere,aten psykologiskoptikikketagesibetragtning,menderimodensociologiskvinkel. Iforholdtilvoresteoretikereharviindenfordensemiotiskeanalysebegrænset ostilprimærtatbeskæftigeosmedpeirce,dogvilandresemiotikerekunne supplere,hvordetbliverrelevant.dettefravalgkommersigaf,atviblotskal brugepeircesteoriomtegnenesbetydning,såvikanfindedemerxbetydninger, somerrelevantforbesvarelsenafvoresproblemformulering.ianalysenaf reklamerne,vilviyderligekunbeskæftigeosmeddevirkemidler,såsom klipning,farveosv.,somerrelevanteiforholdtildenførnævnte problemformulering. IforholdtilBourdieuvilvi,nårdenpraktiskesansbenyttes,ikkeitalesætte forskerensrolleomkringdennesans. 4.Dimensionsforankring Iudarbejdelsenafdetteprojekt,vilvibevægeosindefordimensionerneTekst$ og$tegnsamtsubjektivitet$og$læring.projektetforankresidennedimensionved atbenytteensemiotiskeanalysexogfortolkningsmodeller,leveretprimærtaf CharlesSaundersPeirce,sombrugestilatbelyseTVXreklamerneforhenholdsvis den$nye$mazda$6$ogpeugeot$508. DimensionenSubjektivitet$og$læringudfoldesidetteprojekt,vedatvibrugerde sociologisketeoretikerezygmundbauman,pierrebourdieu,anthonygiddens oghenrikdahl.disseteoretikerebrugestilatbelysetendenserneisamfundet, hvilkevivilsætteiforbindelsemedreklamerne. 5.Metodologiogempiri 6 5.1Teoretikerne Viharsomudgangspunktforvoresproblemformulering,valgtattagefatien rækkesociologisketænkere,pierrebourdieu,anthonygiddens,zygmunt BaumanogHenrikDahl.Disseteoretikerevilfåforskelligerolleriprojektet, menvilallesammenværenødvendigeforatgivedetbedstmuligeogmest omfattendeperspektiv,pårelationernemellemindividetogdetsenmoderne samfund.begrebet'livsstil'bliveretvigtigtelement,ogerudgangspunktetfor bådeteoretikerneogvoresprojektet.redegørelsensamtforståelsenaf livsstil vilhjælpeosforankretendenserileddenemellemindivid,reklameogsamfund. BourdieuogDahlarbejderbeggehovedsageligtmedlivsstil,baseretpå socialisering,internaliseringogerfaring.bourdieuskillersigud,idethanerden enesteafdeovenståendeteoretikere,hvisteoriererbaseretpåempirifra midtenafdet19.århundrede.detteergrundentil,atviinkludererdanske HenrikDahl,idethanhiverBourdieustankegangoppåetmeresenmoderne,og velogmærkevestligtniveau,forderudoveratkonkretisereogafklarenogleaf Bourdieusabstrakteteorier.Denandenteoretikervigørbrugaf,erAnthony Giddens,hvisteoriomrefleksivitet,fremmervoresforståelseafindividets tænkemådeoghandlingkontralivsstilen.densidste,bauman,findervirelevant, idethanforklareromdetsenmodernesamfundspåvirkningafindividetogdets livsstil.altialt,fårvietomfattendeindblikidetsenmoderneindivid,sociale relationerogresultatetafsamfundetspåvirkning. 5.2Reklamerne Udoversociologerne,harvivalgtatinkluderetonutidigereklamer,derpåsin vishenvendersigtilforskelligesegmenter.detoreklamerer,medderes forskellighedibaghovedet,ellerstilfældigtvalgt.daviikkeerprimært interesseretiradikalesocialklassexdistinktioner(rigvs.fattig),harvivalgt reklamer,deroverordnethenvendersigtilmiddelklassen,altsåindenfor sammeprisleje.dettegørvi,fordervedatkunnefokuserepådegenerelt eksisterendelivsstile,indenforenstørredelafbefolkningen.detvilsige,at

4 7 voresprimærefokuserpåreklamernesagenda,dervedatsælge samme biltil forskelligesegmenter,konstruererogskildrertendensermellemindividog samfund.vierbevidsteom,atdegørbrugaftoforskelligefremgangsmåder,og atdehartoforskelligemål,idetdesigterefterforskelligesegmenter.denførste, PeugeotXreklamen,prøverat'brande'mærket'Peugeot',fortilsidstatklemme enmiddelklassexbilindislutsekunderne.denanden,mazdaxreklamen,prøveri højeregrad,atreklamereforogsælgeetspecifiktognytprodukt.hvorpeugeot gørbrugaffællesnævnerenhumor,henvendermazdasigtildetmereseriøseog æstetiske.fremgangsmådenerdet,vihovedsageligtvillæggevægtpå. 5.3Semiotiskanalyse Ianalyserneharvifortolketdetoreklamerpåbaggrundafvoresegen subjektive,menogsåfællesforståelse.viharfundetdetnødvendigtathaveet 'tomt'hovedidennedelafprocessen,menforatunderbyggenogleafde vigtigereforståelser,aftegnogkoder,harvigjortbrugaffilosoffencharles SandersPeirce'moderneteorieromsemiotik,fordervedatunderbyggevores forståelseoghivedenoppåetakademiskniveau.detteresultereri,atvihar gjortbrugafenskematiskfremgangsmåde,hvoralenedetmestrelevanteer analyseretogklassificeretpåbaggrundaffortolkning.viharset,atreklamerne kontinuerligtgennemprojektet,fordervedatopnådenbedsteforståelseog fortolkningafdetegnogkoder,reklamernegørbrugaf.her,ervidogklarover, ateneventueloverfortolkningkanopstå,hvilketviprøveratafholdeosfra,ved atfokuserepåoverordnedegrovetrækireklamerne,somvardettvxseeren,der såreklamendenenkeltegang. Ivoreshovedanalyseassimileresdetsemiotiskeafsnitsåmeddetsociologiske afsnit.hervilvibrugereklamerne,deoverordnedesemiotiskefortolkninger,de vigtigstepointerfravoresteoretikere,fordervedatundersøgede samfundstendenserderkanskildresgennemreklamerne Reklamenversusvidenskaben Idennedelafanalysendykkervi,medudgangspunktivoresrespektive teoretikeresteorier,nediresultaternefradensemiotiskeanalyse.først benyttervizygmuntbaumanoghansteoriomforbrugerismesomkatalysator,i jagtenpåatklarlæggeengenerelsamfundstendens.dernæstbringeshenrik DahlssegmenteringsXteoriXogdebegreber,somDahlovertagerfraBourdieu,i spil.dissebenyttesforatbelyse,hvilkeklasserogsegmenter,somreklamerne tilsyneladendeertiltænktathenvendesigtil.hermedfårvietgrundlæggende svarpåførstespørgsmålafproblemformuleringen,somsøgeratbelyse,hvilke tendenserreklamenidetsenmodernesamfundudtrykker.vedderefterat bringeanthonygiddens teoriomlivsstil,oglegitimitetispil,kombineretmed Bourdieusfeltbegrebogmagtkampbegreb,fårviyderligereendybereforståelse fordisseudtryk.afslutningsvissøgesatbesvarehvilkeforklaringer,derkan værepådissetendenserudfravoresselektivtrelevanteteoretikere. 5.5Konklusion Hersamlesoppåheleanalysenogdevigtigstepointersombidragertilsvaraf problemformuleringen,penslesud. 6.Videnskabsteoretiskafsæt 6.1Socialkonstruktivismen Gennemprojektanlæggerviosensocialkonstruktivistiskoptik,ogvilidet følgendekortredegøreforsocialkonstruktivismenstræk,samthvilken betydningvalgetafdennevidenskabsteorifåriopgaven. Socialkonstruktivismenstårikontrasttilrealismen.Hvorrealismenhævder,at voresvirkelighedeksistereruafhængigtafvoreserkendelseafden,(rasborg, 2009:349)erhovedidéenindenforsocialkonstruktivismen,at virkeligheden er

5 9 etsocialtkonstrueretfænomen,somaltidskalsesilysetafdenvirkelighed,den erindenfor.(esmark,laustsen&andersen,2005:16). Ifølgedennetilgangertingogfænomener,vinormaltsersomuafhængigeeller naturlige ivirkeligheden,blevetskabtafsamfundsmæssigepraksisser. Fænomenernevilikke,ifølgesocialkonstruktivismen,kunneeksistereudende socialeaktiviteter,somdeerindlejreti(collin,2010:230). Socialkonstruktivismenindeholderetforandringsperspektiv,dade samfundsmæssigefænomener,erblevettilviahistoriskeogsocialeprocesser, ogderforikkeerevigeoguforanderlige(rasborg,2009:349).dettebetyder imidlertid,atsamfundsmæssigefænomenerkanændresafdeselvsamme menneskeligehandlinger,deblevkonstrueretaftilatstartemed. Ifølgesocialkonstruktivismensepistemologi,ervoreserkendelseafverden bådealmenexogvidenskabeligeerkendelse socialtkonstrueret.detbetyder derfor,aterkendelsenikkeerformetafgenstandendererkendes,menafde socialekonteksterforerkendelsesprocessen.dettebetyder,atnårvisom menneskererkenderelleropfatterengenstandellersituation,såervoreside omdisse,etproduktafvorestidligereognuværendesociale position.socialkonstruktivismensontologibyggerpåenopfattelseom,atselve virkelighedenerkonstrueret,detvilsigeatverdenførsteksistererikraftaf voreserkendelseafden.(collin,2010:231).mananserdensocialevirkelighed, somnaturligtgivet,menatvoresvidenomdenfysiskevirkelighed,somnoget konstrueret,ogderforopstårkendsgerningerførst,nårmenneskerbliverenige omdisse,ogindførerordellerbegreber,derkanudtrykkedissekendsgerninger (ColliniRasborg,2009:353) 6.2Refleksioneroversocialkonstruktivismen Vikanseidenovenståenderedegørelsefordensocialkonstruktivistisketeori,at dertagesafstandfraenobjektiveksisterendevirkelighedudenforindividets perspektiv.virkelighedenfårmeninggennemdebegreberogfortolkninger,som 10 mennesketkonstruerersubjektivtellerifællesskab.(andersenm.fl.,2005:234). Dereksistererdogfænomenersomarbejdsløshed,hungersnødogkrig uafhængigtaferkendelsersomdisse,ogderforerdetkunitalesættelsenafde omtaltefænomener,somkansigesatværesocialtkonstrueret.(thurén,1996: 234) Endviderekanmankritiseresocialkonstruktivismenfor,atdenanseraltsom foranderligtogkontekstxafhængigt.dettemåderforbetyde,atselve socialkonstruktivismenmåværeenafspejlingafdesocialeomstændigheder, somdensstandpunkterblevetformuleretunder,ogderforikkeenafspejlingaf virkeligheden.densocialkonstruktivistisketilgangersåledesselvkonstrueret, ogderforkanderargumenteresfor,atdetteundergraver socialkonstruktivismenssandhedsværdi(collin,2010:258ff).detforanderlige ogkontekstuelleperspektivkanogsåsigesatfåenbetydningforvoresprojekt, pådenmådeatvoresbetragtningerogkonklusionermåbetragtessomsocialt konstruerede,ogderforerdeetproduktafdegivnesocialeomstændigheder, somprojekteterformuleretunder.dettemåbetyde,atvoresatslutningsarbejde ikkekanbetragtessomuniverselt,dadeterlåsttildenkontekst,detblev erkendtindenfor. 7.Appetizer Køkkenet$er$det$vigtigste$rum$i$dit$liv HTHlanceredei2012enejendommeligreklamefordereskøkkenfunktioner, underdetpolemiskeslogan: Det$vigtigste$rum$i$dit$liv.Meddenefterhånden velxoganerkendtethomasrode,somgarantforkvalitet,irollensomformidler, læggesstilenan.påbaggrundafrodesfagligekundskaberikokkefaget,erhan enstærkogtroværdigenkarakter,somforbrugerneafsammeårsaglyttertil. RodetagerospårundturiHTHXkøkkenet,hvorhanlæggerudmedatfortælle,at

6 11 nokskaletkøkkenværelækkert,mendetskalogsåværepraktiskindrettet,og derfor:$ sørg$altid$for$at$placere$de$vigtigste$ting$rigtigt.rodesordogdermed ekspertens synspunktgennemsyrerreklamen,ogergennemgåendeet argumentforhvorfor,aththskøkkenfunktionernaturligviserdetrigtigevalg. Menhvorforerdetnødvendigvis detrigtigevalg,barefordipalæoxogcrossfitx nørden,sigerdet?hvadhvisnuseerenforagterdenpolitiskkorrekte puritanisme,somrodestårfor?xerrodesvalg,nødvendigvisogsåseerensvalg? Rodesmaskulinitetogselvsikkerhedrepræsentererikkenødvendigvisdet forhold,seerenhartilsitkøkkenogmadlavninggenerelt.detkanjovære,at seerenfxerenkarriereorienteretogtravlxixhverdagenerhvervsmand,somikke tilnærmelsesvisnærersammepassionformadlavning,somdenveltrænede, stenalderxinspireredemodexkok.iøvrigtforvirrerdenvelplejedekoksudtryken heldel,idetathansvandkæmmedepomadehairxdo,mestafaltfåréntilat tænkepåenfisefornemerhvervsmandomvendtkanmansige,atligenetop fordi,rodeikkeerstereotypenpådenkonventionellekokxderidefleste tilfældeligneromvandrendemiljøskadeiformafdensædvanligaltxforxstorex dunk,somunderstregerhanstilhørsforholdtilkødgrydernexappellererrode ogsåtildendelafbefolkningen,somikkenødvendigvisansersigselvforatvære denskarpesteknivikøkkenskuffen.pointenervel,aththkunnehave solgt/henvendtdettekøkkentilflertalletafdendanskebefolkning,menikraftaf ThomasRodeXogdethanstårforXhenvenderreklamensigumiddelbartmere tilnogle,endtilandre.kunnedettænkes,atdetteerstrategienogden overordnedetankegang,somliggerbagdagenstvxreklamer,nårdiverse reklamebureauerplanlægger,hvordandevilhenvendesigtildentilsigtede målgruppe?kandenneåbnediskussionogdedertilstilledespørgsmål,mon værenogleafdeproblemstillinger,somerpåtapetethosfolkeneieksempelvis Peoplegroup,nårdesidderogspytteridereskaffekrus,underet redaktionsmødeomkringderesveldrejede,designerxmødebord? 12 Detteprojektvil,vha.afenrækkeanerkendteteoretikereogdissessociologiske arbejder,søgeatbelysedissespørgsmål,ogderefterundersøgesvareneogde bagvedliggendeforklaringer. 8.Teoretiskafsætogbegrebsafklaring 8.1Semiotik:Peirce tegnbegreb Semiotikerdetgrundlæggendeoggenerellestudieafbetydningsdannelseog kommunikationgennemtegn.semiotikeraltsåtegnlære;lærenomtegn. Ophavsmandentilbegrebetsemiotik,somidagerdetmestanvendteordfor tegnlære,ercharlessanderspeirce(1839x1914),somvaramerikanskfilosof, fysikerogmatematiker(gripsrud,2010:131).peircesteorierrelevantforvores projekt,idetdenkanbrugestilatanalyseretegnireklamerneogendvideregive enforståelsefor,hvordantegnerendelafenkontekstuelfortolkningsproces. Peircearbejderbl.a.medbegrebettegn,hvilkethandefineredesom: alt$hvad$ der$på$en$eller$anden$måde$står$for$noget$andet$for$nogen$i$en$eller$anden$ forstand. (Gripsrud,2010:131)Dettebetyderderforatalt$er$tegn idet omfangdetbetydernogetforos. SomenkonsekvensafPeirce semiotikvilvi,nårviserenvirkelighest,setegnet hest.viserdenvirkeligehest,densformerogfarver,hørereventueltlydeog opsnuserlugte,somgiverbetydningen hest (Gripsrud,2010:131).Peirce anlæggerenpragmatisktilgang,idethangørtegnenesbetydning situationsafhængigheltnedpåenkeltpersonersniveau:detderertegnformig, behøverikkeværetegnfordig(gripsrud,2010:131). IfølgePeirceertegnetenrelation,sombeståraftreelementersomallebæreren sideaftegnetskarakter,hvilketsesipeirce modelovertegnprocessen(brier, 2006:268):

7 $ 2. Interpretant Modtagerens mentale model af objektet idéen om f.eks. En ko. 1. Repræsentamen/Tegn En fysisk enhed, der kan erkendes gennem sanserne og refererer til et objekt udenfor sig selv. DenførstesideaftegnetskarakterkalderPeirceforRepræsentamen$(1.),elleret tegn.denneer: noget$der,$der$for$nogen$står$for$noget$i$en$eller$anden$henseende$ eller$i$et$eller$andet$omfang$i$en$situation $(Brier,$2006:$268),$fxatenperson 3. Objekt Objektet i verden koen rødmer,såkandetafenpersonsessomvrede,menafenandensomgenerthed. Deterdetprimæretegn,altsådetviforstårvedettegnnormalt. Detdererselvedenskabteinformationindeifortolkningssystemet,kaldesfor interpretanten$(2.),ogerdenandensideaftegnetskarakter.$interpretantener ifølgepeirceikkeenperson,menenforestillingsomaffødeshosenperson,idet personenmødertegnet.denskalforståssomenkode: der$etablerer$ repræsentantens$reference$til$objektet $fxrødmenskyldesgenerthed.ifølge Piercehængerinterpretantogbetydningsammen,ideteninterpretantafføder ennyinterpretant,nårmanspørgerindtildensbetydning.dennebetydning afhængerendvidereafsprogbrugerenshensigtsamttegnetskontekst(brier, 2006:268).DensidstesideaftegnetskarakterbetegnerPeircesomobjektet (3.),somerdetsomrepræsentantenstårfor,eksemplificeretafrødmengrundet enpsykisktilstand(brier,2006:268). Ifølgedennepeirciansketeori,kantegnetshelhedkunsammenfattesaf relationenmellemdetreelementer.dennesammenfatningbetegnerpeircesom semiosis(brier,2006:270).idettegnene: eksisterer$i$et$gensidigt$væv$af$ betydninger,$som$igen$er$knyttet$til$den$samfundsmæssige,$kulturelle,$ kommunikative$praksis$og$historie$i$et$uafslutteligt$forløb,bliver fortolkningsprocessenogsåbliverenuafslutteligproces,ogdermedbliver semiosisubegrænset(brier,2006:270).mankanimidlertidkritisereteorien,for atsefortolkningsprocessensomuafsluttelig,derforkandenværesværat anvende,damanaldrigbliverfærdigmedatfortolke. UdoveratPeirceopstillerenmodelfor,hvordanfortolkningsprocessenfinder sted,arbejderhanudfratankenom,attegnkaninddelesitretyper,altefter:$ hvilken$type$logisk$forbindelse$der$mellem$tegnet$og$det$det$står$for $(Gripsrud, 2010:132X133).Tegnsomharenarbitrær,altsåtilfældigogheltforbindelse, kalderhansymboler.herunderhørerverbalsproget,trafiklysenesfarverog andrefænomener,sommanskalhavelærtenbestemtkodeforatforstå betydningenaf.enandentypetegnerikoner.ikonisketegnlignerdetdestårfor. Herunderhørerbillederafmereellermindrefotografiskeller realistisk karakter.dentredjetypeerdeindeksikalsketegn,derpegerpådet,destårfor. Detgørdevha.enkausal$relation,etårsagXvirkningsforholdmellemtegnetog detdetstårfor.(gripsrud,2010:133)gripsrudgivereksemplersom:skispori sneen,hvilketeretindeksikalsktegnpå,atnogenharståetpåskidér,ogsåen røgskysomeretindeksikalsktegnpåatnogetbrænder. 8.2PierreBourdieu Idetteprojektharvibl.a.valgtattageudgangspunktidenfransketeoretiker PierreBourdieu(1930X2002),derbegyndteatbeskæftigesigmedsociologisk forskning,efterathavegjortinteressanteobservationerisinmilitærtjenestei 13 14

8 15 Algerietgennem1950'erne.Detergennemåreneblevettiletomfattende forfatterskab,medbøgersomla$distinction$(1979),homo$academicus$ (1984)ogLe$sens$pratique$(1980),hvorviharvalgtatfremhævehansteorier, derprimærtredegøresforidendanskeoversættelseafden$praktiske$sans$ (2007).$ OverordnetbeskæftigerPierreBourdieusigmedstørrelsernehabitus,doxa, kapital,$praktisk$sans$og$praktisk$tro(bourdieu,2007).præcisdisseelementer harenafgørenderolleivoresprojekt,idetviønskeratundersøge,hvordan reklamerillustrererforskelligelivsstileivoressenmodernesamfund.følgende afsnittagersitudgangspunktiovenståendeteorierogbegreber.menensand kronologiskerækkefølgeafbegreberneersværatudarbejdeuden krydshenvisninger,idetmangeafdissebegrebererbetingetafhinanden. ForatsimplificereBourdieusabstrakteteorier,bliversociologenHenrikDahl afslutningsvispræsenteretiafsnittet.hanbliverrelevantforanalysen,dahan kanbidragemedenmereopdateretognutidigfortolkningafbourdieusteorier Habitus Bourdieu'sgalionsfigurerbegrebethabitus.$Habituseretomfattendebegreb, dermegetsimplificeretrefererertilproduktetafindividetssocialisering.altså enakkumulationafinternaliseredesocialerelationerogforhold(bourdieu, 2007:91ff).Detteersomsagtmegetoverfladisk,ogforklarerderforhellerikke, dendybereindflydelsehabitus'en$harpåindividetogdetsagerenisamfundet. Forklaringfølger: Habitus'en$er$et$produkt$af$historien$og$producerer$som$sådan$ individuelle$og$kollektive$praksiser,$det$vil$sige$historie$i$ overensstemmelse$med$de$skemaer,$historien$har$frembragt.$den$sikrer$ den$aktive$tilstedeværelse$af$fortidige$erfaringer,$der,$for$så$vidt$som$de$ 16 er$indfældet$i$enhver$organisme$i$form$af$oplevelsesb,$tænkningsb$og$ handlingsskemaer.(bourdieu,2007:94) Dettevilsigeatgennemindividetsegne(historiske)oplevelser,baseretpå individuelleogkollektivesocialerelationer,harindividetgjortsigerfaringer,det kumulativtmedbringertilfremtidigesituationer,hvilketkommertiludtryk gennemproblemløsendeholdningeroghandlinger.habitus'enhar,iforlængelse afovenstående,denfunktionatdenfritproducererformerfortænkningog handlinger,derkanpositioneresindenforvisserammerellerfelter$(bourdieu, 2007:94).$Menidethabitusens$produktionerbundetafvisserammerogfelter, vildenalenekunneproducereindenforderesproduktionsbetingelser(ibid.). Detbetyderatgennemsinhabitus,vedindividet,hvordandetskalreagerei specifikkesituationer.fxveddrengenderbefindersigidet7.klassetrin, hvordanhanskalreagere,nårhanbefindersigiklasseværelsetpåskolen.denne drenghargennemsitliv,samleterfaringerviasineindividuelletankerogsociale relationermedfxtidligerelærere,forældreosv.disseerfaringerertagetmedtil klasselokalet,ogermedtilatskabedehandlingerogholdninger,hanudtrykker iklasselokalet.etbrudvilleforekomme,hvisselvsammedrengblevsmidtindtil matematiki10.klassen,hanvilleikkehavedenfornødneerfaringogviden,til atkunnegebærtesigien10klasse.hanvilleikkehaveoplevetdengradvise tilvænningtildetsocialeniveau,hanvillehaveerfaretvedathave8.til9. klassesmed.hansalderogmanglendeerfaringerfratidligereklassetrin,ville gøredetsværtforhamatetablereogbibeholdeforholdettildeøvrigeeleveri klassen.hanshabitus,villem.a.o,ikkepasseindhosdeældre10.klassesbørn. Detskaldogunderstreges,athabitusikkeskalsessomenfirkantetmekanisme, derkunrespondererpåbestemtesignaler,menenintelligentorganisme,derhar evnentilatsammenligneogdanneflereforskelligepraksisser(bourdieu,2007: 96).Tilbagemedeksempletmed7.klasseXdrengen,derplaceresien10.klasse, kanhanhaveoplagreterfaringgennemlignendesituationermedældredrenge.

9 17 Altsåtræderhanshabitusikraft,selvomhanikkegåriklassen,oghanvil alligevelhaveenideom,hvordanhanskaltænkeoghandleforatopnåpositiv sanktionering. Som$produkt$af$en$bestemt$klasse$af$objektive$regelmæssigheder$har$ habitus'en$kort$sagt$en$tendens$til$at$frembringe$alle$de$former$for$ fornuft $og$ commonsensebagtig $adfærd,$(...)$som$har$størst$chancer$ for$at$blive$positivt$sanktioneret,$fordi$de$objektivt$tilpassede$den$logik,$ som$kendetegner$et$bestemt$felt$( )$(Bourdieu,2007:96).$$ Deerfaringerindividetgørsiggennemfelter,bliverprimærtbaseretpåden feedxback,individetfårgennemfeltetssocialerelationer.dettesesicitatet,hvor Bourdieuforklarer,athvisindividetopførersigmedfornuft,dererbaseretpå feltetsregelmæssigheder,hardetstørstchanceforatblivepositivtsanktioneret ifeltet,hvilketmåforståssomaccept,anerkendelseelleragtelse.modsathar habitus'en$ogsådenfunktionatudelukkeogafvigeadfærdsformer.dettesker perinstinktogudenbegrundelse,forikølvandetatundgånegativsanktionering (miskendelseogforagt)affeltets$øvrigeindivider(bourdieu,2007:96). Bourdieuforklarer,athvismanfokusererpåindividetigruppen,vilmanfinde, atdenindividuellehabitus$eksistereriforbindelsemedgruppexeller klassehabitus'en,depåvirkerfaktiskdenindividuellehabitusienekstremgrad,$ hvilketselvfølgeligskyldestilstedeværelsenafensartedeeksistensbetingelser (Bourdieu,2007:100).Detvilsige,atnårengruppesindividerleverunder forholdsvissammevilkår,bliverinflueretpåsammevisoggørerfaringerligeså, hardebetingelserneforatskabeogbesiddeenhabitus,$derikkekunbefinder sigidenenkelte,menigruppenshelhed(bourdieu,2007:101).detskaldog pointeres,atderikkeertaleomengennemsyretuniformitet.mankan definere$ klassehabitus'en$( ),$sådan$som$den$udtrykker$eller$afspejler$klassen$(eller$ gruppen),$som$et$subjektivt,$men$ikke$individuelt,$system$af$inderliggjorte$ 18 strukturer$( )$der$udgør$betingelsen$for$enhver$objektivering$og$forståelse (Bourdieu,2007:102).Bourdieuforklarer,atderikkeeksistererenfuldstændig konformitetigrupperne,detteerfordi,atgruppensmedlemmerikkeerfarer oplevelserkompletsimultant,hvilketderforvilkreereafvigelserblandt grupperneogdetsmedlemmer(bourdieu,2007:102). Hvisetindividbliverudsatfornyeinformationerellernyeadfærdsnormer,der ikkestemmeroverensmedindividetsegenalleredeeksisterende,harhabitus'en en (...)tendens$til$at$sikre$sin$egen$konstans,$og$sit$eget$forsvar$mod$forandring,$ ved$at$gøre$de$nye$informationer$til$genstand$for$selektion$og$således$forkaste$de$ nye$informationer,$der$kunne$sætte$spørgsmålstegn$ved$den$akkumulerede$ information$( ). (Bourdieu,2007:103).Dettekaneksemplificeresvedden venstreorienteretavisxlæser,derforkasterenborgerliglederiinformation. DenneavisXlæservilleallerede,viasinhabitus,haveetableredeogstrukturerede holdninger,sånårhanserartiklen,strukturererhandeniforholdtilsinhabitus, ogforkasterhanden.heltkonkreterhabitusetelement,dererimmanentios, ogsomførstkommertiludtryk,nårvisammenlignerellerstårmedetvalg. Habitus'en$erudoverenhistorieXogerfaringsbaseretnorm,ogsåenafgørende faktorideforskelligeinstitutionereller,somtidligerenævnt,felter.forattage udgangspunktiovenståendeeksempelmedelevenpåskolenerdetalenefordi, atlæreren,forældreneogeleverneerenigeomeksistensbetingelserneat institutionenløsrives fradetdødesprogspapirtilstand (Bourdieu,2007:98). Detvilsige,atforatfeltetellerinstitutionen,somerskolenidetteeksempel, skalværefuldstændiglevedygtig,mådetinternaliseresiindividerneshabitusog ligesåpraktiskudføres(bourdieu,2007:99). Hervedkanhabitusdefineres,sometsamlendeprincipindlejretiindividet,altså et: social$konstitueret$system$af$strukturerende$og$strukturerede$holdninger$der$ er$tilegnet$i$praksis... $(Rasborg,$2009:$372).Habituskanderforsigesatgøreop meddualismenmellemaktørogsamfund,idetbourdieupointererindividuelle ogsamfundsmæssigestrukturersomdialektiskeforhold.detteeksemplificeres,

10 19 somnævnttidligere,gennemhabitus,somværendestrukturerendeog struktureret.derforskalmanikkeseaktørogstruktureruafhængigtaf hinanden,menopfattedemsomnogenderpåvirkerhinandenbeggeveje Felt Vibevægerosnuovertilbegrebetfelt,$derskalforstås,sometnetværkhvori socialerelationermellemforskelligepositioneropstår.bourdieuforklarerdet sometspillebræt,enkunstigsocialkonstruktionderfremstårialt,derdefinerer detsautonomi,detsregler(doxa)ogdetsstrengtafgrænsedeudstrækning gennemtidogrum(bourdieu,2007:111).detkanværeiformafforskellige institutioner(bourdieu2007:98),sommåforståssomskoler,arbejde,politisk felter,kulturellefeltellerheltoverordnetsamfundet. Indlemmelsenietfeltskerreciprokt,vedmanselv'vælger'feltet,menogsåat feltet'vælger'deindivider,meddenhabitus,$derernødvendigforfeltets funktionsdygtighedoglevedygtighed(bourdieu,2007:112).derer ubegrænsedefelter,mennogleskillersigudvedatværeprodukterafenlang emancipationsproces,baseretpåautonomi(bourdieu,2007:111).her indtræderindividerneentenvedfødsel,altsådebliverfødtindifeltet,ellerder stårenlængereprocesbagindividetsindlemmelse,hvorsymbolsk$kapital$og doxa$harindflydelse(bourdieu,2007:113).kapitalformerneharenforholdsvis altafgørendeindflydelseifelterne,oggennemfælleskonsensusifeltetog kapitalrepræsentanterifeltetkreeresderspecifikkeregelsæt,værdierog interesser,dertilknyttes(doxa)(järvinen,2007:358).eteksempelpåetmindre tilgængeligtfeltsesireligiøsegrupper,hvoretudefrakommendeindivid,vil havedetvanskeligtmedatbliveaccepteretift.kravetogforståelsenomkring gruppenskernex'ideologi'ikkebesiddes,ellerindividetsagerenifeltetikke forekommeroprigtigt(bourdieu,2007:113).ifelternekandertilmedopstå kampemedlemmerneindimellem,hvorindividetkæmpermedderesterendei 20 feltetompositivsanktioneringogmagt(gripsrud,2010:83).dissekampe forekommerogsåfelterneimellem,hvorstørrelserneersmag,livsstilogmagt Doxa Sidstnævntebegreb,doxa,erdet$ umiddelbare$tilslutningsforhold,$der$i$ praksissen$etableres$mellem$habitus$og$et$felt (Bourdieu,2007:114).Hvilket dækkeroverdenkonsensusogforestilling,dertilhørerogeksistererifeltet,om atderfindesetsæt'spilleregler',ogsåbetegnet commonxsense (Dahl,2007: 99).Dvs.hvadderietgiventfeltopfattessomretoguret,normaltogunormalt. Doxafungerersomenselvfølgelighed,dererførXrefleksivogikkeXbevidstgjort, ogerpådenmådealtafgørende,idetdenikkekandiskuteres,menderimod fungerersomadfærdsnormenindenforfeltet(järvinen2007:359).hvis individetikkeleveroptilfeltetsdoxa,elleroverholderdet,kandetikkeopnå positivsanktionering,ellerindlemmelse(bourdieu,2007:96).dettekan eksemplificeresmedteenagexdrengenpågymnasiet,derudelukkesfra dominerendeogprimærtvenstreorienteretdrengegruppe,fordihan sympatiserermedetborgerligtparti.acceptenellerudelukkelsesskeridette tilfælde,hvisteenagexdrengen,henholdsvisfølgerellergårimoddoxa en,som eksistereridenrespektivefelt.problemerpåsådanet'spillebræt'(i drengegruppen)vilkunneafproblematiseresmeden'sansforspillet' Denpraktiskesansogdenpraktisketro 'Sansenforspillet'erdet,BourdieukalderDen$praktiske$sans(Bourdieu,2007: 110).Detbyggerpådenerfaring,individetalleredebesidder,ogeraltså akkumuleretihabitus.denpraktiskesansarbejderiforlængelseafhabitusiden forstand,atdentagerudgangspunktihabitus,menindividetsmødemedfeltet erikkegivet,ogdetharderforkunenanelse,ogdeterpræcisgennemdenne anelse,denpraktiskesansarbejder.anelsen,somforbinderhabitusmedfeltet,

11 21 erforklaretved mødet$mellem$den$inkorporerede$historie$og$den$objektiverede$ historie,$som$muliggør$den$næsten$perfekte$foregribelse$af$den$fremtid,$der$er$ indskrevet$i$ethvert$af$et$spillerums$konkrete$konfigurationer. (Bourdieu,2007: 110).Detvilsige,athvisindividetspraktiskesansstemmeroverensmedfeltets krav,vildetsindlemmelseskeubesværet.forklaretnærmereerdenpraktiske sans,ifølgebourdieu,etubevidstsystemafhandlingsmønstre,præferencerog principperfor,hvordanmananskuerogopdelerdenpraktiskevirkelighed.den ermodsatlogiskkontrologrefleksion,ogdenbevirkertil,atindividetreagerer spontantuden,atdebehøveratanalyseresituationenellerbevidstatvælge mellemhandlingsalternativer(järvinen,2007:347).foratindividet,efter indlemmelsen,kanindgåogfungereifeltet(ogspillet),kræverdetden$praktiske$ tro$(bourdieu,2007:112).denpraktisketroerentilstand,somindividetskal værei,foratikkeatblivestraffetellerudelukketfrafeltet,ogdervednegativt sanktioneret.deterenbetingelsederskalinternaliseres,sådeltagerne$ tilslutter$sig$feltets$grundlæggende$forudsætninger$på$den$udiskuterende,$ førrefleksive,$naive,$indfødte$måde,$der$definerer$doxa'en$som$oprindelig$tro. $ (Bourdieu,2007:112).Bourdieuforklarer,atdetikkeskalfungeresomen sindstilstand,mennærmereenkropstilstand(bourdieu,2007:113)hvilketmå forstås,ligesomdenpraktiskesans,somenerfaringsbaseret,instinktivog spontantilstand.foratvendetilbagetilteenagexdrengenpågymnasietskalhan, foratkunnebliveindlemmetogaccepteretidrengegruppensfelt,tilpassesigen politiskdiskussionudenatrøbesinegenholdning.derudoverskalhanforat bliveendelaffeltetbesiddedenadgangsgivendetro,atdetborgerligeer forkasteligt Densymbolskekapital DetsidsteafBourdieusbegrebervivilbeskæftigeosmed,er$Den$symbolske$ kapital.denfremstillerogudtrykkeroplagringafværdi.dener,somoftest, baseretpåen'kollektivdom',derknytterværdier,oganerkenderindividets 22 givnekvaliteter(bourdieu,2007:189ff).symbolskkapitalerikkeenkategorii sigselv,menetoverordnetbegrebforforskelligekapitaler.derermange forskelligeslags,mendemestdominerendeidetsenmodernevestligesamfund erdenøkonomiske,densocialeogdenkulturellekapital.eteksempelpå hvordandensymbolskeværdikanfungere,vilvære,atdenkunne karakteriseressometvåbenellerengarantiienhandel(bourdieu,2007:183) Forståetpådenmåde,attillidtilsælgerenkangøreselvesalgetnemmere,eller køberensdårligerykantilligehæmmesalget.densymbolskekapitalkanaltså betragtessomprestige,deropnåsgennembestemteegenskaberogfærdigheder, hvadentendisseersocialt,kultureltellerøkonomiskbetinget,erifølge Bourdieuunderordnet(Järvinen,2007:352).Foratdensymbolskekapitalkan gøresiggældende,erdetenforudsætning,atindividettræderindietfelt,hvor detreandrekapitalformeropfattessomlegitime.udfrateorien,erdetvigtigtat gøresigklart,athvadderopfattesprestigefyldtsamtlegitimtidetenefelt,ikke nødvendigvisopfattesligesåietandetfelt.ifølgebourdieu,besidderalle individerdelsenøkonomiskkapitalxbeståendeafpengeogmaterieltgods,dels enkulturelkapitalxprimærtbeståendeafuddannelse,ogevnentilattolke kulturellereferencesystemer,ogdelsensocialkapitalxbeståendeafde ressourcermanharikraftafensmedlemskabienspecifikgruppe(järvinen, 2007:365). Hanforklareratden/de (...)$kan$anvendes$af$en$gruppe$til$at$skaffe$sig$forspring$i$ en$relation$til$en$anden$gruppe$(...) $elleretfelt$(järvinen,2007:346).somnævnt tidligereerdensymbolskekapitalafhængigafdenkollektivedom,deterderfor enforudsætning,atindividettræderindietfelt,foratkunnebliveogfølesig legitimeret.udfrateorienerdetvigtigtatunderstrege,idetderfindes forskelligefelter,eropfattelsenoganerkendelsenafsymbolskkapitalikke nødvendigvisdensammeifelterne. Afgørendeforfelternesudviklingerdem,somdefinererfeltetsnormer.Disse medlemmerkankunudviklefeltet,vedatudfordrefeltetsdoxa(gripsrud,

12 2010:83).Påtrodsafatdissehetrodoksaktører(firstmovers)distingverersig, søgerdesamtidiganerkendelseifeltet,ogdedistingverersigderforhellerikkei ensådangrad,atdeernødsagettilatskiftefelt(gripsrud,2010:85).grundentil detlykkedesfordematudviklefelteter,atdeharsymbolskkapitalnok,ogat dennesymbolskekapitalerlegitimeretoganerkendtafrestenafgruppen (Gripsrud,2010:85).Dvs.atnårdenpopulæredrengfrateenageXgruppenpåen skolehar,viasinpopularitet,nokanerkendelseafsinesocialeogkulturelle kapitaler,tilatrestenafgruppenhartillidtil,athankenderderesdoxaog hvordandenkanudvikles. DeforskelligebegreberBourdieuarbejdermed,kanviidetteprojektbrugetilat afklareogidentificeredesegmenter,klasserogfelter,somreklamerne henvendersigtil.habitus,densymbolskekapital,feltogdoxakanhjælpeosmed atforankre,hvorforeksempelvisnoglekoder,talemåder,signaleretc.der opfatteslegitimeietsegment,ikkenødvendigvisopfatteslegitimeietandet segment.dettekanbetyde,atreklamernederforikkenødvendigvisfremstår legitimeandresteder,endidesegmenterdehenvendersigtil.derudoverkande ogsåbrugestilatforklare,hvorforderopstårforskelligesegmenterien befolkning Bourdieuskonstruktivisme SomtidligerenævntserBourdieusocialefeltersomnoglesocialestrukturer,der erobjektivtstruktureret,idethanpåpegeratder: (...)$eksisterer$objektive$ strukturer$som$er$uafhængige$af$agenternes$bevidsthed$og$ønsker.$endvidere påpegerhan,atdissesocialefeltersamtidigersocialtkonstrueret,idetder finderensocialgenesested(rasborg,2009:373).dennetilblivelsekanman bl.a.argumenterefor,ogsåfinderstedibegrebetfelt.dettefordifeltetogdet socialerumerkonstrueretafdeindivider,derindgåridette.endvideresesen socialgeneseogsåibegrebethabitus,idethabitusskabesafdeerfaringer, individethargennemlevet(järvinen,2007:353).habituskanderforsessom værendeetetresultatafenhistoriskkontekstuelproces,somnetoperet karakteristisktrækveddensocialkonstruktivistisketankegang(rasborg,2009: 349).Bådefeltoghabitusbyggerderforpåtankenomsocialkonstruktion, hvilketerioverensstemmelsemeddensocialkonstruktivistisketilgang,vihar valgtatanlæggeidetteprojekt KritikafBourdieu Ifølge Bourdieu er habitus dybdegående og varige strukturer, som samtidigt også er foranderlige. Man kan imidlertid kritisere habitus for blot at blive en afspejlingafdensocialeposition,agentenerfødtindi,dastrukturernenetoper dybdegående og varige. Bourdieu betoner dog i sin teori, at habitus også er foranderlig,dereraltsåmulighedforathabituskanændres.bourdieuveddog samtidig godt, at habitus en sandsynligvis sjældent vil forandres i kraft af, strukturen netop er så varig og dybdegående. Endvidere kan man kritisere Bourdieu for at afholde sig fra klassereduktionisme, hvilket resulterer i at teorienersværtanvendeligpåkonkreteeksemplerxdenbliversåabstrakt,at denkananvendespåaltogingen. 8.3HenrikDahl SociologenHenrikDahlerenigidennebetragtningafBourdieu.Hansmeget abstrakteklassificeringerafindividernebetyderathanisinebøger,ikkeønsker atudarbejdeenspecificeringellerkommemedkonkreteantallivsstile(dahl, 2005:86),ogderforforsøgerDahlihansbogHvis$din$nabo$var$en$bil$(2005), netopatkonkretiserebourdieusteori. IbogentagerDahlfaklenopomkringhabitus en,ogforbinderdeneksplicitsom denlivsstilsskabendefaktoriensenmodernekontekst(dahl,2005).dettevil forankresgennemhansteoriomholdningoghandling,somkanhjælpeosmed atkonkretiserebourdieusteoriiforholdtildensamtidsxsegmenteringdahl 23 24

13 25 foreskriverisinbog.hanlaveretkirurgiskindgrebpåhabitus,ogforklarer,at detdersammenfattesiudtrykketlivsstil,erforholdetmellemforbrugogtalen omforbrug(dahl,2005:44). Foratkonkretisereogkommenærmerepåenafklaringomteorienomindivid oglivsstil,hardahlderforgjortbrugafminervaxmodellenogantropologenmary Douglas'(1921X2007)teoriom thefourculturestreams.hanforklarerdog,at ensådanklassereduktionistisktilgangkanværeproblematisk,ieksistensenaf 'gråzoner,hvorsynspunkterogholdningerinternaliseresellerkrydsergennem livsstile(dahl,2005:87).dahlskriver vi$kan$ikke$typificere$mennesker$(...)$men$ vi$kan$godt$beskrive$mønstre$der$har$tilbøjelighed$til$at$gentage$sig$blandt$ bestemte$mennesker. (Dahl,2005:47)Hvilketogsåudtrykkervoresmål,atdet ikkeforoshandleromattypificere,menatbeskrivemønstrerfordervedat konkretisereogforankredenfremgangsmåde,derkanhjælpevores segmenteringsanalyseafreklamerne.dahlsbrugafdouglaslivsstilsxtypologivil kunnehjælpeosivoresanalyseidet,bourdieusmegetabstrakteogukonkrete klassificeringbliverskematiseretgennemfirelivsstilsxklasser:individualisten, enklavisten,isolationistenoghierarkisten.derfølgerherenkortredegørelseaf defirelivsstile. Individualisten(blå)erveluddannet,svagtintegreretigruppenogfølersig ikkebegrænsetafsamfundetsregler.derudovertrivesindividualisteniden modernetidpåarbejdsmarkedet.hanforståratgøresiguundværligpå arbejdspladsenogervilligtilatbetaledenpersonligeprisforsucces(arbejde versusfamilie)(dahl,2005:81).medlemmerneafdettesegmenterogsåyderst resultatorienteret,dettekommertiludtrykviadereshangtildetpragmatiske, demeneratatenhvereransvarligforsinegensuccessellermangelpåsamme. (Internetkilde1)Dennegrupperinggårogsåmegetopidominans,overfor andre,hvilketsammenmeddeandrekvaliteter,debesidder,gør,atdeeret stærktøkonomisksegment.degårogsåopiforbrug,dettegørdeforatkunne 26 købedetsenestenye,hvorbl.a.varernesmoderneogteknologiskefremskridt ogsåbetydermeget.(bilag1) Enklavisten(grøn)serindividernesomstærktintegreretigruppen.Haner ligesomindividualistenveluddannet,menhardogikkesammeprioriteringsom ovenstående.hanfokusererhellerepåfællesskabet,entensamfundsxeller familierelateret.enklavistenvilivalgetmellemopportunismeogforestillingen ommoral,foretrækkesidstnævnte(dahl,2005:82).medlemmerneidette segmentsøgerihøjeregradatrealiseresigselv,endandresegmenter,ogde søgerogsåatudvikleogdannederespersonligheder.deanseralleisamfundet somligeværdige,ogvilhelstundgåatnoglefolkharhøjerestatusendandre. (Internetkilde1)DettemanifesteresigienAntiXelitærholdning,idetateliten,i følgedettesegment,perdefinitionerhøjereplaceretsocialtendandre.denne bekymringomandreisamfundetkommersigafatdengrønnegruppe,ermere sensitiveoverforandresbehov,dettekommertiludtryki,atdeharentendens tilatgåopimoralskesager,såsomligestillingmellemmændogkvinderog miljøet.(bilag1) Denhierarkiskelivsstil(rød)erbaseretpåtankenometstærktkollektivog naturligorden.altharsinplads,ogalleskalopretholdederesrolleogfunktion. Hierarkistenhardetsværtmedmoderniteten,ogserderforetsamfundbaseret påudviklingsombesværligt.iforholdtilindividualistenserhierarkisten samfundetsreglersombegrænsende,ogmedhenblikpåmagtogpolitiker dennegruppedenmindstindflydelsesrige(dahl,2005:82).dettesegment holderogsåpåtraditionerne,ogblandetmedenidealistisk,modstykkettilden pragmatiske,tilgangtillivet,sågårdeopigammeldagsværdiermedfamilieni fokus,demenerderved,atidealetfamilieerhveratholdepå.detteoverføres ogsåatdettesegmentengagerersigmed,ogforetrækkerathaveetgodtforhold tilomverdenen,ogdemenneskerdeomgåsmed.(internetkilde3)desøger ogsåatsmelteietmedderesomgivelser,ogkonformatiseretildengængselov ogorden,derfindesidetomkringliggendesamfund.deviserdoggodviljeog

14 27 hensyntilandremennesker,menharosgåenindgroetfrygtforvold,somgiver envispåpasselighed.(bilag1) Denfjerdeogsidstelivsstilerdenisolationistiske.Isolationisten(lilla)ersvagt integreretigruppen,ogsersomhierarkistensamfundetsreglersom begrænsende. Isolationisten$er$som$skabt$til$operere$på$markedet,$hvor$ køber/sælgerbrelationen$og$penge$relationen$har$den$samme$kontante$og$ kortvarige$karakter$som$de$personlige$relationer,$isolationisten$kender$fra$sin$ daglige$praksis. $(Dahl,2005:83).Hanerendelafenstærkøkonomiskgruppe, mengruppensomhelhedharingenrigtigindflydelsegrundetdiffusion. Medlemmerneafdettesegmententendenstilatvilleskabederesegenlykke,og ikkeværeafhængigafandre.deharogsåønsketommaterialistiskeog håndgribelige.(internetkilde3)desøgerdogdennematerialismeikkeforat havedetmoderneognye,somdetblåsegment,menønskerdissetingforat forøgederesstatus.(internetkilde1)kvaliteterneidissematerialistiskevarer, dennegruppetørsterefter,skalhelstværeæstetiskeflotteogappelleretilderes sanser.dennegruppesøgerogsåspænding,menønskerdogatværealene omkringdet,dadeersolisterafnatur.(bilag1) DetsidstesegmentMinervaXmodellenbeskæftigersigmed,erdetGråsegment. Dennegruppeer,somnavnetindikerer,engråzone,idenforstandatden indeholderligtafdefireandre.individersomerligtusikrepåsigselv,findersig titsommedlemmeratdennegruppering.deterideflestetilfældedenyngredel afbefolkningen,somermedlemmerafdettesegment,ogdegårihøjeregradop ideresudseende.dennegrupperingersværatplacereiforholdtilreklamerne, ogdahenrikdahlhellerikkebeskæftigersigmeddettesegment,vilviogså undlade,atbehandledetyderligere.(internetkilde3)dettesegmentudpensler HenrikDahlikkeisitværk Handlingerogholdninger Holdningeropfattes,ifølgeDahl,somårsagtilhandlinger.Handling,somdelaf adfærden,skaldogafgrænses,idetadfærdgenereltsetikkeerforbundetmed mening,hvorimodhandlingerer(dahl,2005:51).enformforhandling,derer relevant,erden'socialehandling',derkarakteriseressomdehandlinger,du foretagerioverensstemmelsemedengruppe,ellerhandlingerduforetageri videnomandreshandlinger(dahl,2005:51).iforbindelsemedhandlingerog holdningererdetvigtigt,atunderstregedennefuldkomnegennemsyrethed,der bunderideværdier,denhabitus,derliggerbagindividetsvalg.værdiernevil normaltafspejledenormer,dereksplicitgørsiggældendeideresrespektive livsstilsxgrupper(jf.klassehabitus)(dahl,2007:51). HvorBourdieuikkemener,atvierrefleksive,menatvireagererpåen spontanitet(bourdieu,2007:97),legerdahlmedtankenomdetmodsatte.han menerfx,atalleholdningerfremsatomkringpolitiskeelleræstetiskeforholder refleksive(dahl,2005:159).dettebegrunderhanmed,atmensderefleksive holdningerermedtilatdannelivsstilen,bidragerdeeksplicittil,atindividetkan tilkoblesigensocialgruppe(detpersonligeintegrative),ogatgruppenkan accepterehamsommedlem(detsocialintegrative)(dahl,2005:160).denne aktivestillingtagenkanværevigtig,foratindividetbliveraccepteretigruppen. DettekansesiforlængelseafBourdieuspositiveognegativesanktionering,hvor etindividifeltetkanbliveudsatforentenanerkendelseellermiskendelsepå baggrundafdetsevnetilattilpassesig,ogoverholdedoxa en.dahltagerdet skridtetvidereogforholdersigtilindividetsegentilgangtildeneventuelle anerkendelseellermiskendelse,detsstillingtagenfårafbetydning,ogomdet skaltilpassesig(dahl,2005:188). DahlreferererogsåtilBourdieu,nårhanforklarer,atfællesskabeksisterer,når individettilpassersigengruppe,mensamtidigdistancererdensigfraenanden, ogetfællesskab(felt)skabes(dahl,2005:162)ellergenskabesidetfeltets rammerbliveropridset.

15 Holdningernes$immunitet$over$for$kendsgerninger$peger$på,$hvilken$funktion$ de$egentlig$har.$det$er$slet$ikke$meningen,$at$holdninger$skal$ændres.$ Derimod$er$det$meningen,$at$nogle$mennesker$skal$dæmoniseres$og$andre$ latterliggøres,$for$at$man$dermed$kan$forenkle$arbejdet$med$at$konstruere$sin$ egen$identitet.(dahl,2005:162). Dahlmeneraltså,atnårindividetgiversinholdningtilkende,ellerimodsat retninglatterliggør,ellerdæmonisererandresholdninger,formårogopnår individetenindresocialro.manopnårenmidlertidigtryghed,idetmanfår bekræftet,detmaner(ogdetmanikkeer)overforengruppe,fordervedogså atopnåacceptoganerkendelse(dahl,2005:162).detvilsigeat detmanikke er udtrykkerpåsinvisindividetslivsstilogmentalitetpåennegativmåde.det betyderatafstandstagentilenmodparthjælperindividetiatstabiliseresigselv, ogiforholdtilgruppen(dahl,2007:84). Denproblematik,derdannes,vedholdningstilkendegivelserer,atindividet befindersigcentreretietdilemma,mellemdetssubjektiveholdningog gruppensdoxa.somnævntovenfor,opnårindividetvedattilkendegivesin holdning,atkunnetilsluttesigengruppe,ellertilstabiliseringigruppen (Dahl,2007:159).Herkansituationenopstå,hvorindividethæmmersin refleksivetankemådeproaktivt,foratopretholdesinidentitetogeventuelle pladsigruppen(dahl,2005:188).meddetteibaghovedetræsonnererdahlsig fremtil,atdeflestemenneskeristedetoftestbefindersigienpraktisktilstand (Dahl,2005:188).Hervilindividethelleresebortfrarationelleargumenter, pointeretafmodparten,endatskulleforklaresigoverforgruppensøvrige medlemmer,fordervedatopretholdedenpersonligeidentitetoggruppe identiteten(dahl,2005:188) KritikafDahl EtkritikpunktafHenrikDahler,somhanselvpåpeger,athanstypificeringeraf samfundetsmedlemmer,påbaggrundaflivsstile,ikkekompletkanredegøres for.deterkunmuligtattilegnesigmønstre,idetatderfindes gråxzoner hvor detersværtkommemedkonkretelivsstilsxbeskrivelser Dahlskonstruktivisme Dahlhar,somnævnttidligere,sitafsætiBourdieuoghansbegrebomkring habitus.dennehabituseropbevaringsstedetfortidligeresocialeogpersonlige erfaringer,ogdadahlogsåmener,vihenterogdannervoresadfærdoglivsstil udfradetteopbevaringssted,såervoreserfaringer,somerdelvistsocialeaf natur,konstrueretvoresadfærdsmønster.dettekaldes densocialehandling, ogerdehandlinger,derforetagesudfravidensomandrehandlinger.igen bevidnerdetteomdetkonstrueretidahlsteori.dettesmitter,ifølgedahl,også afpå,hvordanfolkplacererdemselvidesegmenterdahludpensler. Samfundsborgerensøgerattilpassesiggrupperne,udfraatfåanerkendelseog undgåmiskendelse.kortsagtmenerviathenrikdahlfølgedensocial konstutivistiskeretning,dahanmeneratfolkselv,viadereserfaringer,ønsker, holdningeroghandlinger,konstruererderespladsisamfundet,dereslivsstilog placeringenisegmenterne.mendennekonstruktionermegetindividuel,netop fordi,hvadderkonstrueresprimærtkommerindefraselveindividet. 8.4AnthonyGiddens I dette projekt har vi endvidere valgt at tage udgangspunkt i den britiske sociologanthonygiddens,dergennemårenebådeharundervistpåogforsket vedførendeuniversiteteriverden,ogikkemindstharfungeretsomideologisk inspirator for det britiske parti New Labour. Giddens beskæftigelse med sociologien,harligesomhosbourdieu,resulteretietomfattendeforfatterskab, sombl.a.harresulteretiværket Modernitet$og$selvidentitet (1996),$somvihar valgtattageudgangspunkti. 30

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Kom/It - Reklamespil

Kom/It - Reklamespil Kom/It - Reklamespil Afleveret d. 19/2-2012 Lavet af Magnus, Frederik Hass, Emil og Niclas Målgruppe og Spillertyper (Lavet af Magnus) Før en nyudvikling af et koncept, må man finde ud af hvilken typer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Unge i udsatte positioner

Unge i udsatte positioner Unge i udsatte positioner http://3.bp.blogspot.com/-neott3nghii/tm3wotb03ki/aaaaaaaadkc/y6ap9ca515g/s320/02-question.jpg Forfatter: Jens Busk Studienummer: 22110261 Vejleder: Tine Dalgaard Censor: Ullrich

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Individet i det senmoderne samfund

Individet i det senmoderne samfund Individet i det senmoderne samfund Antropologi vs. Systemteori Erkendelsens fremskridt betyder for samfundsvidenskaben, at der gøres fremskridt i erkendelsen af betingelserne for erkendelse. Pindsvinet

Læs mere

Magtrelationen mellem medier og politikere

Magtrelationen mellem medier og politikere Magtrelationen mellem medier og politikere 4. semester Samfundsvidenskabelig Basis RUC Foråret 2005 Vejleder: Peter Bogason Studerende: Sune Nebsager Marie Kock Nielsen Sara Ringgaard Kasper Egesborg Ryt-Hansen

Læs mere

Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler.

Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler. Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Normer: Skrevne og uskrevne adfærdsregler. Anviser hvordan man kan og

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND PÆDAGOGUDDANNELSEN KØBENHAVN 2014 BACHELORPROJEKT UDARBEJDET AF: EMILY MARIA MARSTRAND PETERSEN STUDIENUMMER 10544 LOTTE KLAVSTRUP MATHIASEN STUDIENUMMER 10524 VEJLEDER:

Læs mere

Vælger vi det lykkelige liv?

Vælger vi det lykkelige liv? Vælger vi det lykkelige liv? Gruppe 14 - Humbach 46.3 1. semester 2014 Af Lenette Holst Larsen - st.nr. 55942 Anne Sofie Kudsk Jørgensen - st.nr 54520 Neel Wismann Larsen - st.nr 54525 Selma Algot - st.nr

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Eksempelkatalog Problemformuleringer og underspørgsmål: Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B - Dansk A) Det er et problem, at Facebook-

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskabelige Bachelor. Vejen til privatskolen

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskabelige Bachelor. Vejen til privatskolen Vejen til privatskolen Illustration af Sofie Lind Gruppe 20: Julie Lange (55329), Julie Yapa (54972), Silje Rose (55313) og Amanda Elfort (55604) Hus: 20.1 Vejleder: Pernille Faxe Roskilde Universitet,

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige mbma@phmetropol.dk ulni@phmetropol.dk rieh@via.dk Virksomhedsundersøgelsen i Beskæftigelses Indikator Projektet Plan Undersøgelsens

Læs mere

En teori om symbolsk vold

En teori om symbolsk vold En teori om symbolsk vold Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron: Reproduction in Education, Society and Culture, 2. udg. 1990 (oversat fra fransk La reproduction. Éléments pour une théorie du système

Læs mere

SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien Agnes Ingersen SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjov Med Mælkekartoner Copyright: 2006 Agnes Ingersen 1. udgave,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

Irene Petrea Borup og Muska Sina 1.2 Afsluttende opgave kom/it. Kulløse Miljømesse

Irene Petrea Borup og Muska Sina 1.2 Afsluttende opgave kom/it. Kulløse Miljømesse Kulløse Miljømesse 1 I forbindelse med den afsluttende opgave Kulløse Miljømesse, har vi valgt delemnet marketing. Vi vil derfor igennem rapporten redegøre og forklare om hvad marketing er, hvad det bruges

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 DEL

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 DEL INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 DEL 1 Indføring i problematikken... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Erkendelsesinteresser... 4 1.3 Vision... 4 1.4 Metode... 4 1.4.1

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Fra forordet til Købanhavns kommunes byplan 2005

Fra forordet til Købanhavns kommunes byplan 2005 1 1990 erne blev et tiår med en intens interesse for bylivet og dets kvaliteter i Danmark og i hele verden. Globaliseringen med økonomiers og menneskers frie bevægelighed på tværs af landegrænser, internet

Læs mere

Sprogets medialisering

Sprogets medialisering Sprogets medialisering Det nordiske sprogmøde Tema: Mediesprog Selfoss, Island 1-2. september 2006 Stig Hjarvard Film- & Medievidenskab Københavns Universitet stig@hum.ku.dk Industrisamfundets tidsforbrug

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Sundhed blandt erhvervsskoleelever

Sundhed blandt erhvervsskoleelever Sundhed blandt erhvervsskoleelever Speciale i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, april 2015 Roskilde Universitet Jacob Emil Talleruphuus, studienummer: 42551 Vejleder: Birgit Land Tegn: 141.605, normalsider:

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

af u-no.org (konklusion)

af u-no.org (konklusion) 2008 Vores energiforbrug, og dermed drivhusgasudslip, hænger nøje sammen med vores generelle forbrug af alt lige fra mad, tøj, elektronik, elektricitet og naturligvis olie, kul og gas. I vores hverdag

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse Den største generation af ældre er på vej på pension. Bad & Design vil derfor, i samarbejde med VVS Partnerne, skabe et nyt marked for

Læs mere

Lean samarbejde og ledelse

Lean samarbejde og ledelse Lean samarbejde og ledelse Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lean og arbejdsmiljø et dynamisk spændingsfelt Torsdag den 17. juni 2010, Eigtveds Pakhus, København Samarbejde eller

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Indledning Indenfor den klassiske strid om sjæl-legeme relationens natur findes der fire forskellige hovedstandpunkter: dualisme, dobbeltaspekt-teorien,

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Temaramme 7 IKT og kommunikation i en kulturel kontekst 7 Kurser og mål 7 Metode 9 Videnskabsteori 9 Struktur til metode 9 Projektets

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Jeget og "Det evige Nu"

Jeget og Det evige Nu At leve i nuet er livets teknik - og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Piet Hein Jeget og "Det evige Nu" Per Bruus-Jensen Som enhver kan konstatere,

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Negativ social arv. Inklusion vs. assimilation

Negativ social arv. Inklusion vs. assimilation Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Marianna Estelle Nysom Egebrønd Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Frydenlund Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Frydenlund og forfatteren,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Sådan fandt vi forfatteren til Den Hemmelige Socialdemokrat*

Sådan fandt vi forfatteren til Den Hemmelige Socialdemokrat* Sådan fandt vi forfatteren til Den Hemmelige Socialdemokrat* * med stor sandsynlighed. Blandt en gruppe af mistænkte 1:0 strategisk brug af data Kontakt: Claus Dahl, claus@etnul.dk, tlf: 22901886 At genkende

Læs mere

Udfordringer i arbejdet med anbragte unge

Udfordringer i arbejdet med anbragte unge Et Bachelorprojekt om Udfordringer i arbejdet med anbragte unge Af Maria Andersen, Katrine Jørgensen & Daniel Goings 08s University College Sjælland Vejleder: Astrid Hestbech Januar 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

Mød dine nye sunde guider

Mød dine nye sunde guider 7 dages kickstart til en sundere krop Mød dine nye sunde guider Andrea og louise Andrea Elisabeth Rudolph og Louise Bruun er to travle kvinder, der har gjort det naturlige til deres levevej. På de næste

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Bachelormodul i Psykologi E13

Bachelormodul i Psykologi E13 - 47647-47568 - 46519 Tegn: 109.730 Normalsider: 45,72 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Indledning... 3 3.1. Relevans og erkendelsesinteresse... 4 3.2. Problemfelt... 5 3.3. Problemformulering...

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere