CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk"

Transkript

1 CO2-regnskab 2010 For virksomheden Silkeborg Kommune

2 Energispareprojekterne virker Dette er det tredje CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har kommunen som virksomhed forpligtet sig til at nedsætte udledningen af CO2 med 2 % om året frem til Regnskabet for 2010 viser tydeligt, at energispareprojekterne, som er gennemført i 2009 for alvor slår igennem i Samlet set har Silkeborg Kommune sparet næsten 400 ton CO2 eller 2,2 % på et år. Det er meget tilfredsstillende. Det betyder, at klimakommuneaftalen igen er på sporet. En stor del af besparelsen er hentet på justering af de tekniske anlæg på rådhusene og de mange energispareprojekter på kommunens øvrige bygninger. Bl.a. er varmeanlæggene i alle kommunens største bygninger nu justeret med hjælp fra Danfoss Energytrim-projekt. Varmesystemerne bliver gennemgået for fejl, bliver justeret rigtigt, og brugerne bliver efteruddannet i energirigtig drift. Derudover er der etableret en varmepumpe på Søvej 3, så overskudsvarmen fra serverrummet bliver genbrugt til opvarmning af bygningen. I hele administrationen er el-forbruget generelt faldet. Det skyldes sandsynligvis, at meget af kommunens IT-udstyr løbende bliver udskiftet til mere energieffektivt udstyr. Afhængig af aktiviteterne Men der er også områder, hvor udviklingen er gået den forkerte vej. På daginstitutionsområdet er der sket en stigning på 146 ton CO2. Deraf skyldes ca. 140 ton af etableringen af madordningen i kommunens børnehaver. Man kan se, at vores energiforbrug er afhængig af vores aktiviteter. Det så vi sidste år, hvor Entreprenørgården havde en stigning, fordi de havde fået flere opgaver. Og i år kan vi så se det på daginstitutionsområdet. I Sundhed og Omsorg er der til gengæld sket et stort fald i udledningen af CO2 på 100 ton. Heraf er kun de 10 ton hentet på deciderede energispareprojekter. Det øvrige fald er et udslag af faldende aktivitet på især produktionen af mad. Tjenestekørsel har været et af indsatsområderne i handleplanen, og der er sket et fald på km som svarer til 87 ton CO2. Grunden til dette er uvis, men det kan også skyldes nedsat aktivitetsniveau, som følge af begyndende besparelser i Sparer på varmen men ikke på el-forbrug Generelt er vi bedre til at spare på varmen end på elektriciteten. I kommunens bygninger er det gennemsnitlige el-forbrug steget med 0,11 kwh, Hvor der på varmen er sparet 2,94 kwh pr. m². Så selv om vi gør, hvad vi kan for at skifte til elsparepærer og mere energieffektiv IT, så bliver besparelserne opvejet af, at vi anskaffer flere elektroniske hjælpemidler for eksempel smartboards i skolerne. I skolerne er el-forbruget steget en lille smule. Det opvejes dog af et fald i SFO erne, fordi aktiviteterne faldt sidste år. Til gengæld er varmeforbruget faldet markant i både skoler og SFO er. Dette skyldes hovedsageligt de mange energispareprojekter, der i alt tegner sig for 105 ton. Tekniske bemærkninger til CO2-regnskabet 2010 Baseline - det vil sige aftalegrundlaget - er udarbejdet med gennemsnitlige emissionsfaktorer* jfr. beregningsforudsætningerne. I aftalens løbetid fastholdes disse forudsætninger uændrede, selvom der løbende foregår en omlægning af Danmarks energiproduktion til mere grøn drift. Denne disposition er valgt, fordi en ændring af forudsætninger, som ikke er en afledt årsag af bevidste handlinger i virksomheden, flytter fokus væk fra aftalens egentlige mål. Nemlig målet om at nedbringe virksomhedens CO2 udledninger ved hjælp af investeringer i energi-besparelser, grøn teknologi og ændret adfærd. CO2-regnskabet 2010 er udarbejdet af ingeniør Kirsten Hesselaa og ingeniør Thomas Kjems Lyngvad, der siger tak til alle, der har bidraget med oplysninger til rapporten. God læselyst! *emissionsfaktor er den mængde CO2 der udledes pr. forbrugt kwh energi. Som eks. har fjernvarme en emissionsfaktor på 0,126 kg CO2/kWh mens el har en faktor på 0,459 kg CO2/kWh

3 Samlet opgørelse Område / delområde Udledning [ton CO2/år] Bemærkninger (datakilde) Ændring Kommunale bygninger i alt (Agenda2100) Administrationsbygninger Energispareprojekter = 28 ton Skoler og SFO Energispareprojekter = 105 ton Daginstitutioner Madordningen andrager ca. 140 ton Fritids- og ungdomsklubber Ældrepleje Energispareprojekter = 10 ton Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Energispareprojekter = 10 ton Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt (Agenda2100) Svømmecentre (inkl. badeanstalt) Variationer i driften Sportshaller (inkl. skolehaller) Variationer i driften Omklædningsbygninger Klublokaler Kommunal transport og nonroad Tjenestekørsel i private biler Fald i kørsel på km Plejepersonale kørsel (Brændstofforbrug) Brand og Redning kørsel (Brændstofforbrug) Øvrig tjenestekørsel (Estimat baseret på bilpark) Entreprenørsektion, kørsel (Brændstofforbrug) Entreprenørsektion, større maskiner (Brændstofforbrug) Entreprenørsektionen, mindre (Brændstofforbrug) maskiner Vejbelysning i alt (Energimidt) Vejbelysning, traffiklys mv Variationer i driften Øvrige energiforbrug i alt (Agenda2100) Springvandet i Langsøen inkl. lys Reduceret driftstid Serverrum, Rådhuset inkl. køling Reduktion af servere Samlet udledning Reduktion = 2,2 % Aftalens udvikling Baseline 2008 = ton Øvrige energiforbrug Vejbelysning Reduktionsmål 2012 = ton Kommunal transport og nonroad Idrætsanlæg Kommunale bygninger

4 Relativ udledning pr. borger Indbyggertal pr. 31/ : Indbyggertal pr. 31/ : Indbyggertal pr. 31/ : Område Udledning [tons CO2/borger/år] Ændring Kommunale bygninger 0,1290 0,1263-0,0027 Idrætsanlæg 0,0180 0,0172-0,0008 Kommunal transport 0,0287 0,0278 0,0008 Vejbelysning 0,0207 0,0198 0,0009 Øvrige energiforbrug 0,0023 0,0021 0,0001 Samlet udledning pr. borger 0,1986 0,1986-0,0054 Energiforbrug og CO2 udledning pr. m² Samlet areal Område / delområde Elforbrug [kwh/m²] Varmeforbrug [kwh/m²] CO2 udledning [kg CO2/m²] Ændring Ændring Ændring Kommunale bygninger gennemsnit 27,0 27,1 0, ,0-2,94 0,029 0,028 0,000 Administrationsbygninger 45,6 41,4-4,26 84,8 80,4-4,38 0,032 0,030-0,003 Skoler og SFO 18,6 18,7 0, ,4-4,45 0,024 0,023-0,001 Daginstitutioner 30,0 36,3 6, ,70 0,032 0,035 0,003 Fritids- og ungdomsklubber 22,5 24,8 2,31 86,3 91,6 5,26 0,026 0,028 0,002 Ældrepleje 34,0 32,2-1, ,85 0,034 0,033-0,001 Specialinstitutioner 33,4 33,4-0, ,46 0,036 0,035 0,000 Kulturinstitutioner 47,3 44,8-2,45 77,8 74,5-3,33 0,032 0,031-0,002 Andre kommunale bygninger 27,2 26,9-0,28 62,3 56,9-5,34 0,020 0,020-0,001 Kommunale idrætsanlæg gennemsnit 39,3 38,0-1, ,79 0,035 0,034-0,001 Svømmecentre (inkl. badeanstalt) , ,94 0,117 0,104-0,013 Sportshaller (inkl. skolehaller) 28,6 28,4-0,15 73,9 76,8 2,89 0,024 0,025 0,001 Omklædningsbygninger 25,9 24,7-1,15 74,2 64,7-9,45 0,021 0,020-0,002 Klublokaler 18,4 16,6-1, ,1-28,66 0,026 0,019-0,007

5 Kortlægning af CO2 udledningen og beregningsforudsætninger Silkeborg Kommunes første kortlægning af CO2- udledningen er for Kortlægningen omfatter: 1. CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger og idrætsanlæg Opgørelsen, der bygger på dataudtræk fra kommunens energiregistreringssystem Agenda 2100, dækker over 95 % af den kommunale ejendomsmasse, svarende til et samlet areal på i alt m². De sidste ca. 5 %, omfatter ejendomme uden fast tilknyttet driftspersonale, f.eks. udlejningsejendomme, omklædningsbygninger mv. Varmeforbruget i bygningerne er graddøgnskorrigeret efter vejrmålinger fra DMI i Karup. Bygningsarealerne er de fulde etagearealer inkl. kældre og udnyttede tagetager fra BBR. 2. CO2-udledningen fra transport og nonroad. Opgørelsen, der bygger på kilometerregnskaber fra de enkelte afdelinger, omfatter både tjenestekørsel i private og kommunale køretøjer. Til alt kørsel opgjort i km, uden et direkte kendskab til brændstofforbruget, er der anvendt en gennemsnitlig CO2 emission på 0,178 g/km fra FDM. For en stor del af de kommunale tjenestebiler bygger opgørelsen på et estimat over det samlede antal km. På sigt arbejdes der på en mere nøjagtig opgørelse. Til nonroad bygger opgørelsen på mængden og typen af det forbrugte brændstof. 3. CO2-udledning fra energiforbrug til vejbelysning, trafiklys o. lign. Opgørelsen bygger på de registrerede forbrug oplyst af EnergiMidt A/S. 4. Øvrige energiforbrug, Opgørelsen bygger på forbrug, der ikke kan henføres under pkt. 1-3 CO2 emissioner anvendt til beregningen I beregningen er følgende CO2 emissioner anvendt, jfr. teknisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening: - Fjernvarme:0,126 kg/kwh (landsgennemsnit) - El: 0,459 kg/kwh (Vestdanmark 2006) - Naturgas: 0,2044 kg/kwh - Benzin: 2,4 kg/l - Diesel: 2,65kg/l CO2 opgørelsens usikkerhed CO2 opgørelsen er baseret på aflæsninger af varme- og elmålere, på kørselsregnskaber samt estimater. Størstedelen af målerne i Silkeborg Kommune aflæses manuelt. Kørselsregnskaberne er ligeledes baseret på manuelt aflæste tripog timetællere. Manuelle aflæsninger er både behæftet med grove, tilfældige og systematiske fejlkilder. Ved grove fejl er der tale om forkert aflæste målere, hvilket der må forventes at være en hel del af. Selve beregningen kan også være behæftet med grove fejl, hvilket vi har forsøgt at minimere ved at gennemføre systematisk kontrol af beregningerne. Tilfældige fejl skyldes også menneskelige faktorer, men vurderes at være begrænsede ved denne type målinger. Systematiske fejl skyldes f.eks. de enkelte måleres unøjagtighed, hvilket aldrig kan fjernes helt. Samlet set vurderes CO2 opgørelsen at have en resulterende usikkerhed på +-10 %

6 Oversigt over tiltag i 2010 Administrationsbygning, Søvej 3: Etablering af varmepumpe til genbrug af overskudsvarme fra køleanlægget i serverrummet. CO2 besparelse = 18 ton/år Gennemgang og justering af tekniske installationer i alle administrationsbygninger Gjessø Skole: Renovering af varmeanlæg med ny naturgaskedel CO2 besparelse = 8 ton/år Nørskovlund Specialklasser: Konvertering til Biofyringsolie og renovering af varmeanlæg CO2 besparelse = 50 ton/år (I 2010 medregnes kun ½ af besparelsen, da konverteringen skete pr. 1/7) Buskelundskolen: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 20 ton/år Vestre Skole: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 13 ton/år Sølyst Skolen (begge afdelinger): Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) Voel Skole: Justering af varmeanlæg og udskiftning af naturgaskedel CO2 besparelse = 7 ton/år Resenbro Skole: Renovering og justering af varmeanlæg CO2 besparelse = 8 ton/år Sjørslev Skole: Renovering af varmeanlæg med ny naturgaskedel Bryrup Skole: Efterisolering af tagrum i fbm. udskiftning af taget. CO2 besparelse = 5 ton/år Ballelund og Remstruplund Plejecentre: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) Silkeborg Bibliotek: Renovering af varme- og ventilationsanlæg Springvandet i Langsøen: Driftstiden er reduceret med 260 timer/år CO2 besparelse = 8 ton/år

7 Klimakommuneaftale mellem Silkeborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Handlingsplan med foreløbig status Silkeborg Kommune har ved indgåelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening tilkendegivet at ville arbejde målrettet for reduktion af virksomheden Silkeborgs Kommunes udledning af CO2 med 2 % om året frem til Udgangspunktet for den aftalte CO2-reduktion er virksomheden Silkeborg Kommunes CO2-regnskab 2008, hvor følgende store sektorer indgår i beregningerne: Kommunale bygninger og Idrætsanlæg Kommunal transport og nonroad Vejbelysning Øvrigt energiforbrug Der er således fokus på det direkte kommunale energiforbrug til opvarmning, el, transport m.m. Samlet set nåede vi en besparelse på 2,2 % på CO2 udledningen i Vi indhentede noget af det efterslæb, vi har fra sidste års CO2-regnskab. Men de sidste to års regnskaber viser, at når man øger aktiviteten på et område, vil energiforbruget også stige. Det betyder, at opgaven med et nå målet i 2011 bliver større, og det vil være nødvendigt at overkompensere for ikke at sætte de indhøstede reduktioner over styr igen. Mange af initiativerne i handlingsplanen er sat i værk, og vi kan se på dette års regnskab, at initiativerne virker. Men Silkeborg Kommune vil i 2011 fortsat arbejde for, at CO2-målet indfries og at det sker gennem særlig fokus på: energieffektiviserende investeringer i bygningsmasse, køretøjer og udstyr øget anvendelse af grøn energi, bl.a. biobrændsel og grøn strøm energibesparende adfærd i alle dele af organisationen

8 Indsatsområde Initiativ Forventet CO2-effekt (kun angivet hvor det har været muligt at foretage egentlige beregninger) Status Kommunale bygninger og Idrætsanlæg Energirenovering af kommunale ejendomme med stort energiforbrug: Klimaskærm Isolering Flere projekter er under planlægning/ udførelse bl.a. 2 skolerenoveringer og 1 børnehave Udskiftning / renovering af ineffektive varmeanlæg Ca. 70 ton / år Udskiftning af naturgaskedler Fortsætter. I renoveres varmeanlæg på 4 plejehjem, 4 skole, 1 idrætshal og 3 børnehave. Udskiftning optimering af ineffektive varmeanlæg Trimning af varmeanlæg og efteruddannelse af drifts-personale i 60 ejendomme (skoler, idrætshaller, pleje centre, dagsinstitutioner, svømme haller og rådhuset) i samarbejde med Silkeborg Forsyning og Danfoss Ca. 700 ton/år Projektet er under gennemførelse, og der udvides med et yderligere antal ejendomme i 2011 og 2012 Indvinding af spildvarme fra serverrum til opvarmning på rådhuset. Ca. 18 ton / år Projektet er afsluttet. Udskiftning af cirkulationspumper og bedre isolering af rør Projektet er under gennemførelse, og der udvides med et yderligere antal ejendomme i 2011 og 2012 Konvertering af varmeanlæg til ikke fossilt brændstof: Omlægning fra fyringsolie til biofyringsolie, produceret af animalsk fedt og brugt fritureolie. 100 % CO2 neutral. Ca. 50 ton / år Projektet er afsluttet. Optimering af energiforbrug til el og varme i samarbejde med forsyningsselskaber: Sensorer vedr. belysning Tænd/sluk ure på køleskabe, IT-udstyr, printere, kopimaskiner m.m. Energispareskinner på alt udstyr Udsat til 2012 Systematisk politik for indkøb af energi rigtig udstyr og elektronik Specielt fokus i centrale indkøbsaftaler vedr. IT, AV-udstyr, hårde hvidevarer, belysning, Adfærdspåvirkning Information til medarbejdere og brugere om sluk af IT-udstyr, belysning, printere m.m. Energisparekonkurrencer

9 Indsats område Transport og nonroad Vejbelysning Øvrige energiforbrug Initiativ Investering i energieffektive transportmidler til medarbejdertransport: Elcyker til bynære arbejdsfunktioner Indkøb af El-biler Investering i energirigtige køretøjer og redskaber til nonroad og entreprenørsektionen Anvendelse af grønt brændstof i kommunens bil- og maskinpark Biodiesel Adfærdspåvirkning Incitamenter til samkørsel Kurser i energirigtig kørsel med entreprenørmaskiner Minimere tomgang Investering i energirigtig udstyr LED-teknologi i alle former for belysning og trafiklys Energibesparende drift: Reduktion i tændingsperiode for vejbelysning Ny energikilde til springvandet solceller (symbolprojekt) Energibesparende servere 2% CO2-reduktion som element i direktionens institutionsaftaler med afdelingschefer Forventet CO2-effekt Status Der er indkøbt 3 el-cykler til rådhuset 26 ton /år Fra maj 2011 tilsættes 7% biokomponenter til diesel Effekt opgøres i opgørelse for 2011 I efteråret 2011 udarbejdes en belysningsstrategi, hvor energibesparelser indgår som en vigtig parameter. Projektet er afsluttet. Er gennemført

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010 CO2-regnskab for Sønderborg Kommune Baseline 2007-2010 Indhold 1 Sønderborg Kommunes samlede 6 CO 2 -udledning Energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -udledning i ton i seks hovedkategorier 2 Elforbrug 10

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Teknik og Miljø Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Årsberetning 2013 til DN Klimakommuneaftale Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger...

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2009. LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere!

GRØNT REGNSKAB 2009. LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere! GRØNT REGNSKAB 2009 LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere! INDHOLD 3 4 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 Forord

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Ton CO2/år 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2020 År Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 5 Baggrund for EU-Borgmesteraftalen 6 Frederikshavn

Læs mere