Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere"

Transkript

1 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne i forhold til at få lagt den rette strategi, som både sikrer en hurtig salgsproces og en fornuftig salgspris for boligen. Det helt store spørgsmål er, om man skal starte med en høj udbudspris, så der er plads til afslag, men hvor man risikerer at skræmme potentielle købere væk? Eller skal man stille en skarp udbudspris med risiko for, at køberne nærmest pr. automatik forventer et afslag, og man dermed sælger for billigt? I sidste ende kan strategien uomtvisteligt få store konsekvenser for den endelige salgstid og salgspris. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig I denne analyse har vi set nærmere på hvilken udbudsstrategi, der har tjent boligsælgerne bedst på det seneste. Det er gjort via et dataudtræk fra home, der indeholder data for næsten 5.6 solgte huse siden 211 og frem til april. Trods boligkrisen er det ikke usædvanligt, at boliger sælges hurtigt, og at de også sælges tæt på først udbudte pris. Der er dog store variationer på tværs af de solgte huse. I modsatte grøft ser vi således salgstider på mere end 1. dage og udbudspriser, der til en start er sat 4-5 % for højt i forhold til salgsprisen. Data bekræfter, at der er en tydelig sammenhæng mellem salgstid og graden af realisme i udbudsprisen. Huse, der sælges stort set uden nedslag, har gennemsnitlige salgstider på i underkanten af 1 dage, mens huse, hvor første udbudspris har været mere end 15 % højere end salgsprisen, gennemsnitligt set har haft en salgstid på over 2 dage. En hurtig salgstid er ikke det samme som en høj salgspris. Imidlertid viser det sig at de boligsælgere, der siden starten af 211 har sat en skarp udbudspris, generelt set er blevet belønnet med en højere salgspris. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring og forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Beregninger indikerer, at boligsælgere, der er startet 1-2 % højere ud end salgsprisen, er endt med at få mellem kroner mindre i hånden for et gennemsnitligt parcelhus på 14 kvadratmeter i forhold til en skarp udbudspris. Der er usikkerhed forbundet med disse estimater, da vi ikke følger det samme hus, men den overordnede konklusion synes robust. Det er ikke så overraskende igen. Med boligpriser, der er faldet overraskende kraftigt gennem 211 og ind i starten af 212, har man som boligsælger risikeret at halte efter markedsudviklingen, hvis man er startet med en for høj udbudspris. Med den udvikling vi ser på boligmarkedet over det kommende års tid, vil det stadig være vores generelle anbefaling til boligsælgerne at sætte en skarp udbudspris fra første dag.

2 Store variationer i udbudstider og udbudspriser på tværs af de solgte huse De officielle boligpristal fra Realkreditforeningen viser, at den gennemsnitlige salgstid for parcelhuse altså perioden fra boligen bliver udbudt til salg, til den er solgt er på 21 dage på landsplan, og at den første udbudspris, der sættes på boligen, er hele 16,4 % højere end den faktiske salgspris. stal er imidlertid ofte taknemmelige, og som tallene fra home afslører, så er der enormt store variationer i både salgstid og graden af realisme i først satte udbudspris. Ser vi på salgstiderne, så er der boliger med salgstider på mere end 1. dage, og der er også boliger, der bliver solgt nærmest samme dag, de bliver udbudt. Det samme brogede billede gør sig gældende for udbudspriserne der er huse, der er blevet solgt, hvor udbudsprisen er startet 4-5 % højere end den endelige salgspris, og der er også boliger, der sælges til prisen eller endda dyrere end den først satte udbudspris. Udbudsrunder, hvor salgsprisen ender over udbudsprisen, finder altså fortsat sted i et ellers presset boligmarked men selvfølgelig i markant mindre omfang end dengang boligpriserne steg med ekspresfart. Som tallene viser, så kan man ikke med større præcision sige noget til kommende boligsælgere i forhold til hvor lang tid, det kommer til at tage at få solgt boligen. Ligeledes kan man heller ikke sige til kommende boligkøbere, at de som minimum skal have et afslag af en vis størrelse der er store forskelle på tværs af markedet i forhold til hvor skarp en udbudspris, der er sat på den enkelte bolig. Figur 1: Stor spredning i salgstider og udbudspriser 2 Salgstid, antal dage Rangordning efter salgstidens længde Solgte huse Første udbudspris i forhold til salgspris, % Rangordning efter størrelsen af udbudspris i forhold til salgspris Antal solgte huse Note: De mest ekstreme observationer på udbudspriser i forhold til salgspriser er fjernet fra datasættet. Salgstiden afhænger i den grad af udbudsprisen Typisk vil man forvente, at jo højere man sætter sin udbudspris i forhold til et realistisk markedsniveau, desto længere tid vil salgsprocessen tage. Dette bekræftes i høj grad af homes data huse, hvor første udbudspris har været mere end 15 % højere end salgsprisen, har gennemsnitligt haft en salgstid på over 2 dage, og har dermed mere end dobbelt så lang salgstid som huse, hvor første udbudspris kun har været op til 5 % højere end endelig salgspris. Samme overordnet billede fremkommer også, hvis man benytter sig af medianværdierne, der tager den midterste værdi af datasættet, og dermed renser for mere ekstreme observationer. 2

3 Figur 2: Salgstiden er stigende med graden af for højt sat udbudspris 3 Salgstid, antal dage Bliver tålmodighed i salgsprocessen belønnet med højere salgspris? En hurtig salgstid er ikke altid det centrale ønske fra boligsælgers side. Ofte vil der i mindst lige så høj grad være fokus på, at få en så høj pris hjem som muligt for boligen. En typisk diskussion i forbindelse med et boligsalg vil derfor være, hvorvidt man har god tid i forbindelse med salget, og dermed har bedre luksus til at vente på, at den rigtige køber dukker op. Har man god tid tenderer første udbudspris til at blive sat højere end ellers. En anden diskussion, der har været på agendaen gennem de seneste år, har været, hvor stort et afslag man skal give plads til i sin udbudspris, da køberne kan have en indbygget forventning om at få et nedslag igennem. Ovenstående diskussioner kan give anledning til grå hår på hovedet hos boligsælgerne, da ingen kender fremtiden og ingen med præcision kan udpege vinderstrategien. Ser vi igen på homes data, kan vi dog få en rimelig klar ide om hvilken salgsstrategi, der har virket bedst over de seneste kvartaler i relation til at få en god pris hjem for boligen. Ikke nok med at en skarp udbudspris har sikret en relativ hurtig salgsproces, så har det alt andet lige også sikret en højere kvadratmeterpris, jf. figur 3. Her ser vi en negativ sammenhæng mellem for højt sat udbudspris og endelig kvadratmeterpris. Udbudspriser, der blev sat op til 5 % for højt, endte gennemsnitligt med at give en salgspris på i omegnen af 15.5 kroner pr. kvadratmeter, mens udbudspriser sat 1-15 % for højt resulterede i kvadratmeterpriser på kroner. Selv om man skal være varsom med at tolke for hårdt på disse tal, da de ikke dækker over præcis det samme hus, så indikerer beregningerne, at en skarp udbudspris gennemsnitligt set kan have sikret boligsælgeren for i omegnen af 1. til 2. kroner mere i salgspris for et gennemsnitligt parcelhus på 14 kvadratmeter. At man ikke skal tolke for hårdt på figuren, da det ikke er den samme bolig der følges, understreges af, hvor meget kvadratmeterprisen dykker i forhold til, hvor urealistisk højt udbudsprisen sættes. Tolkes figuren bogstaveligt talt, så vil den endelige salgspris være 3 % - 4 % lavere ved udbudspriser sat 3% eller mere for høje end i forhold til en skarpt sat udbudspris. Det holder ikke vand. I stedet kan det måske skyldes, at en del billigere boliger hurtigt kan få et stort procentuelt afslag 1. kroner i afslag vægter i sagens natur noget mere voldsomt, hvis 3

4 boligen koster 1 mio. kroner i forhold til 3 mio. kroner. Dermed kan udviklingen farves af blandt andet den regionale fordeling af boligsalget og forskelle i kvaliteten af boligsalget. Figur 3: Skarp sat udbudspris har givet bedre salgspris Kvadratmeterpris ved salg Dykker vi ned i tallene og begrænser data til Region Hovedstaden eller alternativt en form for typehus til en salgspris på mellem 1,5-2,5 mio. kroner, så består den negative sammenhæng dog fortsat, jf. figur 4. For typehuset ser vi ligeledes, at udbudspriser, der er startet 1-2 % højere end salgsprisen, er endt med, at boligsælgeren af det gennemsnitlige parcelhus på 14 kvadratmeter har fået mellem kroner mindre i hånden. Igen er beregningen mere illustrativ end faktuel for den enkelte boligsælger, men det fremstår som en robust konklusion, at boligsælgere siden 211 generelt set havde været bedst tjent med en skarp udbudspris, som både ville have sikret dem en hurtigere salgstid og højeste salgspris. Det er egentlig heller ikke så overraskende igen. Med boligpriser, der er faldet overraskende kraftigt gennem 211 og ind i starten af 212, så har man som boligsælger risikeret at halte efter markedsudviklingen, hvis man er startet med en for høj udbudspris. Den høje udbudspris har forlænget boligens salgstid, og i denne periode er markedspriserne faldet yderligere med i sidste ende negativ afsmittende effekt på ens egen salgspris. Figur 4: Stor spredning i salgstider og udbudspriser 24. Kvadratmeterpris ved salg, Region Hovedstaden Kvadratmeterpris ved salg, "typehus" til 1,5 til 2,5 mio. kr Note: De mest ekstreme observationer på udbudspriser er fjernet fra datasættet. 4

5 Skarp udbudspris stadig central for kommende boligsælgere En ting er, hvad der har været den rette strategi for boligsælgerne på det seneste, noget andet er, hvad strategien bør være i den kommende tid. Med vores øjne bør fokus fortsat være på at få sat en skarp udbudspris fra start, der alt andet lige vil sikre større interesse omkring boligen og dermed få øget sandsynligheden for et salg. Boligpriserne står næppe foran en større optur over det kommende års tid, og man skal derfor ikke frygte for, at gå glip af en sådan gevinst ved en prissætning til aktuel markedspris. Ligeledes er det gennem de seneste år blevet markant lettere for boligkøberne at gennemskue, om boligen er blevet skarpt prisfastsat via den offentlige adgang til salgspriser på boligmarkedet. Det gør også, at man ikke nødvendigvis skal give afslag i udbudspris før salg. Endelig mindsker man også sin eksponering over for yderligere prisfald på boligmarkedet, da boligsalget alt andet lige kan forventes at tage kortere tid. Selv om det er vores forventning, at huspriserne vil stabilisere sig hen imod slutningen af i år, så er der en reel risiko for, at prisfaldene kan strække sig længere ud i horisonten. Denne risiko knytter sig især til den generelle økonomiske udvikling samt udviklingen i markedspsykologien på boligmarkedet. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 5

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere