Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder"

Transkript

1 Grøn omstilling Praktisk læring fra virksomheder

2 Hvad er grøn omstilling? Grøn omstilling er en forandringsproces, hvor en virksomhed igennem en periode med innovation, udvikling, test og tilpasning forandrer sine produktionsprocesser, sine produkter og ydelser eller sin organisatoriske tilgang henimod en mere grøn forretning. Dermed får virksomheden en mere ressourceeffektiv adfærd, som har en positiv indvirkning på virksomhedens vækst og konkurrenceevne samt på miljøet. En grøn omstillingsproces er ikke en slagen vej med klare faser og aktiviteter. Aktiviteterne kan konkret dreje sig om ressourceeffektivisering og renere produktion, øget brug af bæredygtige materialer i produktdesign og udvikling Hvad er grøn omstillingsfond? Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen arbejder for, at danske virksomheder udnytter vækstmulighederne i grøn omstilling og effektiv ressourceanvendelse. Fonden har desuden et særligt fokus på den såkaldte cirkulære økonomi. Det betyder produkter, forretningsmodeller og serviceydelser, der bidrager til, at materialer og produkter i højere grad bliver sendt i cirkulation, så de dermed kan bruges igen i stedet for at ende som affald. Grøn Omstillingsfond bidrager til, at danske virksomheder rustes til fremtidens ressourceknappe økonomi gennem en række indsatser: Fonden giver medfinansiering og faciliterer samarbejder mellem virksomheder, organisationer og partnerskaber, der arbejder med grøn omstilling. Grøn Omstillingsfond investerer bl.a. i udvikling af nye grønne forretningsmodeller, innovative grønne produkter og services, partnerskaber for grøn omstilling samt grønne industrisymbioser. af nye cirkulære design, udvikling af innovative grønne forretningsmodeller og grønne kernekompetencer, bedre styring af værdikæden, teknologisk og bæredygtig innovation, arbejde for at leve op til lovgivning mv. Målet for aktiviteterne kan således være alt fra modifikationer af eksisterende produkter og processer til skabelse af helt nye markeder. Som aktiviteterne ovenfor viser, er samspillet mellem teknologiske opfindelser og grønne ideer om ressourceeffektivisering, marked og forretningsudvikling i virksomheden kernen i den grønne omstillingsproces. Den gruppe, der er blevet undersøgt, er virksomheder, som har fået støtte under en eller flere af Grøn Omstillingsfonds puljer eller programmer. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne rapport. Der er blevet identificeret fire virksomhedstyper, som har erfaringer med grøn omstilling i praksis. Hver virksomhedstype er en slags virksomheds-persona, der beskrives gennem virksomhedstypens drivkraft til grøn omstilling, dens karakteristiske måde at arbejde med grøn omstilling på, samt de kritiske succesfaktorer, der påvirker omstillingsprocessen for typen. De fire virksomhedstyper kan bruges til at inspirere, tilpasse og igangsætte grøn omstilling i andre danske virksomheder. Virksomhedstyperne præsenteres på side Virksomheds typer Type 1: Den moderate Hvordan kan renere og mere ressourceeffektive produktionsprocesser forbedre oplevelsen af kvalitet i dine produkter og ydelser og reducere omkostninger? Type 3: Frontløberen Hvordan udvikler og fastholder din virksomhed sin grønne forretningsmodel? Type 2: Den målrettede Hvordan kan det grønne forbedre dit nye/ dit eksisterende produkts værdi og brand, så din virksomhed får større markedsandele og kan differentiere sig på markedet gennem en grøn profil? Type 4: Opfinderen Hvordan udvikles den grønne prototype? Hvad skal der til for at få den på markedet? Udover at give tilskud til projekter og partnerskaber udfører fonden analyser og udbreder praktisk læring om grøn omstilling i virksomheder. Opsamling og formidling af ny viden Erhvervsstyrelsen ønsker at fremme grøn omstilling i danske virksomheder og har således efterspurgt mere konkret viden om, hvad grøn omstilling er i praksis. Derfor har Erhvervsstyrelsen fået lavet en analyse af grøn omstilling i danske virksomheder. Der er ligeledes blevet identificeret nogle gennemgående tendenser, der går på tværs af virksomhedernes arbejde med grøn omstilling. Disse tendenser peger på typernes fortrukne tilgang til innovation og udvikling og opsummerer, hvad der er vigtigt i en grøn omstillingsproces generelt set, f.eks. markedsforståelse. Dette præsenteres på side

3 Type 1 Den moderate Din virksomhed arbejder i moderat omfang med grøn omstilling. I gør det primært for at leve op til lovgivningen, men også fordi I er opmærksomme på nye muligheder for at spare ressourcer. Den grønne omstilling er typisk en sidegevinst i din virksomheds udvikling. Virksomhedstræk Din virksomhed er ejerledet og har typisk ansatte, men kan dog også være mindre. Din virksomhed er etableret for år siden, eller er en nyere virksomhed, fx dannet ud fra en ældre virksomhed. Din virksomhed kan både være presset eller i fremgang. Din virksomhed vil ofte være en produktionsvirksomhed, og det, der tit kickstarter udviklingen i din virksomhed, er udvikling og forbedringer af produktionsprocesserne. I anvender ofte ny teknologi i omstillingsprocesser, som ansporer til yderligere udvikling og udnyttelse af ressourcer og restprodukter. Drivkraft: Grøn omstilling som sidegevinst I din virksomhed er udvikling og innovation drevet af konkrete udfordringer i produktion og drift med fokus på, hvordan I kan spare på energi-, ressource-, og materialeforbruget og lave forbedringer. Derfor er det grønne ofte ikke i sig selv en motiverende faktor for udvikling og innovation i jeres virksomhed eller i branchen. I opfatter det grønne som positivt, men økonomien bestemmer. På den anden side kan interesse i grøn omstilling opstå som følge af jeres ressourcebesparende projekter og sprede sig til andre områder, f.eks. i værdikæden. Karakteristika: Lovgivning og ressourceoptimering I kan have flere ressourcebesparende projekter i gang på samme tid, og det ene projekt er trædesten for det næste. Lovgivningen er ofte en væsentlig faktor, der skaber et pres for udvikling og innovation i virksomheden. Det kan handle om påbud om at finde energibesparelser, krav til produktionen, materialer mv. Men det kan også handle om de forretningsmæssige incitamenter, der er indbygget i lovgivningen som f.eks. mulighed for, at I kan tjene på salg af overskudsvarme eller el, anvende bæredygtige materialer eller sælge restprodukter. Arbejdet med udviklingen kræver ofte, at I inddrager rådgivere, der har viden om indsatsen og hvordan man kan rejse penge, og det vil ofte være en rådgiver, som I kender i forvejen. Det kan også være rådgiveren, der får ideen til udviklingsprojektet. Hvis jeres projekt involverer samarbejdspartnere, er det vigtigt, at de er med på idéen og den nye måde at gøre tingene på. I inddrager eventuelt medarbejdernes idéer, men ofte sker det kun i mindre grad. Case: Springkilde Ægproducenten Springkilde vil via termisk forgasning lave el, gas og gødning af hønsemøg. Springkilde er Danmarks største producent af æg med et hønseri, der huser høns. De to ejere gik sammen om at stifte selskabet i 2010, fordi der kom skærpede regler, som betød, at alle bure skulle skiftes ud, så hønsene fik pinde at sidde på og grus at gå i. Virksomhedens overskudsgrad har de seneste år været nul. Dog har de penge til at dække de faste omkostninger og afskrivninger. Ud over de to ejere, som også står for den daglige drift, er der 2,5 medarbejdere, som står i pakkeriet. Æggene pakkes i bakker, lægges på køl og afsættes til Danæg, der henter æg flere gange om ugen. skal udvinde energi af hønsemøget, hvilket der er klare ressourceoptimerende og dermed økonomiske fordele ved. Økonomien kommer ind i billedet både ved salg af strøm og måske gødning, samt besparelsen på at komme af med hønsemøget. Det kan ske ved hjælp af et anlæg til termisk forgasning, der omdanner hønsemøget til energi og et restprodukt, der kan bruges som gødning. Teknologisk kræver det dels et anlæg til at tørre hønsemøget, dels selve forgasningsanlægget. Hvis Springkilde lykkes med deres ide, vil de ved hjælp af hønsemøget fra deres bedrift kunne producere 1,5 mio. kw om året. Det er strøm nok til at dække eget samt 300 familiers årlige elforbrug. Samtidig er der mulighed for at sælge restproduktet fra forgasningen som gødning til økologiske landmænd. Kritiske succesfaktor At projekterne har en kort tilbagebetalingstid (2-3 år). At økonomiske risici minimeres, hvor det er muligt, f.eks. gennem offentlige midler og tilbud. At lovgivningen stiller krav om udvikling til jer. At I har adgang til sparring og rådgivning, som kan kvalificere jeres grønne omstillingsproces. De høns producerer dagligt 16 tons hønsemøg svarende til én hel container. Hønsemøget skal bortskaffes, hvilket er en ressourcekrævende opgave for virksomheden. Derfor har virksomheden igangsat et projekt, der At der afsættes tid og ressourcer til at lave omstillingen ved siden af driften af kerneforretningen, da det er svært at have tid til både udvikling og drift. 4 5

4 Drivkraft: En grøn profil er en del af salgsstrategien Type 2 Den målrettede Din virksomhed arbejder målrettet med grøn omstilling. I har fokus på at reducere omkostninger ved at udnytte ressourcer og materialer effektivt, og det er vigtigt for jer at være på forkant med udviklingen og foran konkurrenterne ved bl.a. at have en grøn profil. Virksomhedstræk Din virksomhed er ofte ejerledet og har op mod 50 medarbejdere. Din virksomhed kan dog også være en af de store med 100+ ansatte. Din virksomhed kan både være ældre ( år) eller yngre (10-15 år). Din virksomhed er typisk en teknisk virksomhed eller en produktionsvirksomhed, men det kan også være en rådgivningsvirksomhed, og den er formentlig i vækst. I ønsker at have en grøn profil, der kan bringe jer på forkant og differentiere jer fra konkurrenterne i et marked, hvor mange kan det samme. I har en langsigtet, tobenet salgsstrategi, hvor det grønne udvikles, samtidig med at kerneforretningen fortsætter. I oplever, at I kan sparre med andre virksomheder i værdikæden, hvilket er en yderligere motivation for grøn omstilling. Jeres kunder vil i stigende grad gerne selv være grønne, hvilket giver mulighed for at udvikle forretningsmodeller, der er gode for både jer og jeres kunder. Karakteristika: Ny forretning og differentiering i markedet I din virksomhed er den grønne omstilling drevet af at udvikle grønne produkter og produktionsprocesser. I ønsker at udvikle et produkt, der kan give jer adgang til et nyt marked. Jeres tilknyttede arbejde med optimering af produktionsprocesser opstår som en del af realiseringen af det nye produkt. Case: Tropica Aquarium Plants Tropica Aquarium Plants udvikler og producerer tropiske vandplanter. Tropica vil omlægge deres produktion, således at de vandplanter, der tidligere blev indkøbt fra Asien, nu kan produceres i Danmark. Tropica Aquarium Plants beskæftiger sig med at fremme glæden og oplevelsen ved at have akvarier som hobby. Virksomheden udvikler, producerer og sælger akvarieplanter, gødning og tilbehør. Virksomheden blev grundlagt i 1970 og blev i 2004 solgt, hvorefter nye ejere i 2007 grundlagde et nyt gartneri til dyrkning af akvarieplanter. Der er stigende omsætning, og indtjeningen er i plus. Der er i alt 36 ansatte. Virksomhedens projekt handler om at øge egenproduktionen af planter af høj kvalitet; både for at gavne miljøet og forretningen ved at differentiere sig med en grøn profil i markedet. Det vil være til gavn for miljøet, at virksomheden ikke skal transportere planter til Danmark fra Asien for derefter at transportere dem videre til detailhandel i både ind- og udland. Desuden bliver planterne af højere kvalitet, og leveringssikkerheden øges. Virksomheden mærker interesse og efterspørgsel fra deres kunder på miljøcertificeringer af deres produktionsprocesser, men det er endnu ikke klart, om kunderne er interesseret i virksomhedens grønne profil, eller hvordan den skal markedsføres. Ud over dette projekt arbejdes der med en række andre grønne tiltag. F.eks. ønsker man at spare på energiforbruget i gartneriet, at bruge så få kemikalier som muligt i planteproduktionen og at bekæmpe svampe- og insektangreb biologisk. Medarbejdere i alle afdelinger bruger en forbedringstavle som en del af et LEAN-projekt inden for klima og miljø. Der er således både en økonomisk og en grøn drivkraft i denne virksomhed. Udover udviklingen af det nye produkt, arbejder I sideløbende med konceptet og services omkring produktet, f.eks. brug af miljøvenlige materialer, energibesparelser, levetid, genbrug og hjemtagning, reparation og lignende. I er eventuelt begyndt at arbejde med certificeringer, miljømærkning og formulering af en egentlig grøn strategi. Kritiske succesfaktorer At passe den grønne omstilling ind i den daglige drift, når tid og penge er knappe ressourcer. At bevare fokus på målet for omstillingen og finansiering af produktudviklingen. At håndtere udfordringer med forretningsudvikling og at sikre gevinsten ved grøn omstilling, herunder eksport og markedsføring af det nye produkt. At undgå Death Valley 1 efter endt produktudvikling. Den grønne bevidsthed breder sig i jeres virksomhed, og bestyrelsens holdning til udviklingen bliver mere og mere vigtig. I får øget fokus på salg og marketing, og det bliver vigtigt for jer at arbejde med virksomhedskulturen for at overvinde medarbejdernes eventuelle skepsis. Markedsmodningen sker gennem salg og kundedialog men også ved, at I tester prototyper i udvalgte kundegrupper. I gør brug af ekstern rådgivning om teknologi, forretningsudvikling og jura, som I finder via jeres netværk. I sparrer med partnere i værdikæden og arbejder desuden på at skabe strategiske partnerskaber. At navigere mellem fordomme fra markedet om, at det er for dyrt at være grøn, koblet med et pres fra markedet og værdikæden om at være mere grøn. At skabe de nødvendige adfærdsændringer i praksis blandt medarbejderne i virksomheden. 1. Begrebet Death Valley henviser til den økonomiske risiko og behovet for finansiering, når virksomhederne, og især opstartsvirksomhederne, begynder at sætte den teknologiske opfindelse i produktion og dermed gøre den til en kommerciel succes. Dybet af dalen henviser til størrelsen på investeringen i opfindelsen, før der begynder at komme penge i kassen. 6 7

5 Type 3 Frontløberen Din virksomhed er blandt frontløberne, når det handler om at arbejde med grøn omstilling. Grøn omstilling er vigtigt i sig selv og tænkes strategisk ind i alle dele af virksomheden - i de produkter I udvikler samt i forbindelse med produktionsprocesserne. Drivkraft: Grøn omstilling fordi det er vigtigt I din virksomhed er den grønne omstilling drevet af en værdibaseret og sammenhængende grøn målsætning, der er eksplicit formuleret: Vi leverer rene, grønne og bæredygtige produkter. Der er ikke et pres fra markedet eller konkurrenterne, men mange kunder giver udtryk for, at det grønne er spændende og giver dem tryghed ved produktet. Det grønne er en motivationsfaktor på arbejdspladsen. Virksomhedstræk Din virksomhed har typisk enten ansatte eller under 5 ansatte. Din virksomhed er enten i kategorien med de ældste ( år), eller i kategorien med de små og helt nye virksomheder. Din virksomhed er formentlig i vækst og har selv likviditet til at lave de første grønne investeringer, fordi det er vigtigt. Din virksomhed kan være inden for mange brancher måske inden for produktion, design eller energi. I din virksomhed har I fokus på grøn forretningsudvikling primært i form af produktudvikling, men også i form af optimering af produktionsprocesserne. I er blandt frontløberne og er måske den eneste virksomhed i branchen med et grønt brand. Karakteristika: Grøn værdi gennem en grøn strategi I har erfaring med grøn omstilling og med at arbejde med miljø- og klimastrategi, som bliver til en sammenhængende grøn forretningstilgang. Det enkelte grønne projekt er ofte vanskeligt at adskille fra jeres generelle grønne adfærd og jeres strategi. Det er ledelsen, der sørger for, at strategien bliver iværksat og efterlevet i samarbejde med medarbejderne. Samtidig påvirker I den grønne omstilling hos jeres leverandører ved at stille grønne krav til de produkter, I køber. ger, standarder, ressourceregnskaber, grønne strategier og forretningsmodeller. Eksterne rådgivere spiller en rolle for jer i forbindelse med forretningsudvikling, markedsføring og kommunikation, men I bruger ligeså gerne jeres bestyrelsesmedlemmer, netværk og samarbejdspartnere. I oplever, at markedet er delvist modent, og at der er stort potentiale for en virksomhed med en grøn profil. Case: KLS Grafisk Hus KLS Grafisk Hus vil udvikle deres tryksagsproduktion til at blive bæredygtig og fuldt bionedbrydelig. Desuden skabes et retursystem for event- og skiltemateriale. KLS Grafisk Hus er en grafisk familievirksomhed, der blev etableret i Der er 50 ansatte. Den grafiske branche har som sådan været presset igennem de seneste år, men KLS Grafisk Hus satte produktionsrekord i 2013, fordi man tidligt valgte at gå mod strømmen og siden 2007 har haft et meget stort fokus på miljø og klima. Det er KLS Grafisk Hus strategi at være Skandinaviens grønneste trykkeri, og de arbejder med en lang række grønne projekter, bl.a. udvikling af en grøn forretningsmodel for virksomhedens tryksagsproduktion baseret på et retur- og funktionssalgssystem. Hos KLS Grafisk Hus involverer man eksterne rådgivere og trækker på egne interne kompetencer og ressourcer i forbindelse med den grønne omstillingsproces. Der er en karakteristisk virksomhedskultur, hvor grønt strategiarbejde foregår på mange niveauer, og ledelsen spiller en stor rolle i at tilpasse kulturen løbende. Markedets parathed og kundernes positive indstilling til det grønne fremmer den grønne virksomhedsdrift. Motivationen for at gennemføre den grønne strategi er til stede, men det kan være en udfordring at få tid til at arbejde med det. KLS Grafisk Hus har via projektet fået bekræftet antagelsen om, at man som virksomhed kan differentiere sig ved at være grøn og bæredygtig. Dette peger frem mod at fortsætte arbejdet med at udvikle og bevare den grønne, bærerende værdi i virksomheden. I arbejder struktureret med forretningsudvikling og -scenarier, klart formulerede vækstmål, klare parametre for mål og effekter, og I har fokus på medieomtale. Hertil kommer kvalitetssikring af det grønne brand i certificerin- Kritiske succesfaktorer At finde de rette rådgivere, fordi I som frontløbere kan opleve, at I er foran rådgiverne. At være vedholdende og have is nok i maven, fordi at drive en grøn virksomhed kræver stædighed og erfaringer med innovationsprocesser og grøn omstilling. At særligt ledelsen holder et klart fokus på strategi, partnere og mål, og hvad der skal til for at kvalitetssikre det grønne, f.eks. gennem certificeringer. At have likviditet nok til at holde den grønne udvikling i gang. At kunne holde balancen mellem ideologi og indtjening. 8 9

6 Type 4 Opfinderen Din virksomhed er en opstartsvirksomhed, der udvikler et nicheprodukt, der baserer sig på en grøn forretningsmodel, produktion eller markedsføring. Din virksomhed er sat i verden omkring den nye grønne opfindelse og drevet af entreprenørens energi. Virksomhedstræk Din virksomhed er drevet af et ønske om at udvikle en løsning, der er god for jeres kunder, miljøet og din virksomheds forretning samtidig. I er en typisk opstartsvirksomhed med 0-5 ansatte og er etaberet inden for de seneste fem år. Din virksomhed er ejer- eller familieledet og har endnu ikke en stor overskudsgrad men er måske begyndt at vokse i antal ansatte. Din virksomhed ligner mange andre iværksættervirksomheder men har en grøn vinkel i produktet og et mål om f.eks. at spare på energi eller CO2-udledning. Det er næsten udelukkende med afsæt i produktudvikling og til tider helt nye og innovative løsninger, at det grønne startes op i din virksomhed. Der er et tydeligt teknologisk islæt i dine nye produkter, f.eks. energiteknologi, LED-teknologi, grøn it m.m. Ud over produktudviklingen har I et stigende fokus på opbygning af en organisation omkring produktet med henblik på at få det til markedet. Drivkraft: Den født grønne virksomhed Motivationen bag den grønne opstart er jeres ønske om at skabe et grønt produkt og få det på markedet, altså selve opfindelsen af produktet, i højere grad end en observeret markedsmulighed. I forventer, at der er en hurtig tilbagebetalingstid på gode, grønne løsninger, og at det er den grønne vinkel på produktet, der giver salget. Det er forventningen om den gode forretning og ambitionen om at støtte en grøn dagsorden, der driver opstarten af den født grønne virksomhed. Karakteristika: Grøn opstart grønt produkt grøn forretningsmodel I produktudvikler typisk et grønt nicheprodukt med udgangspunkt i en grøn forretningsmodel, grøn produktion eller grøn markedsføring, samtidig med at I arbejder med at opbygge en egentlig virksomhed omkring produktet. En anden stor aktivitet er test af produktet i markedet, hvor målgruppen afprøver produktet, samt opbygning af en forretningsmodel. Da jeres organisation ofte ikke er på plads endnu, arbejder I ikke i ret høj grad med optimering af produktionsprocesserne. I arbejder derimod hårdt på at nedsætte en god bestyrelse, ansætte f.eks. en sælger, på at finde de rette kontakter, skabe netværk, være i dialog med mulige kunder og lave alliancer, der kan være med til at sikre et kundegrundlag. Hvis I har råd, gør I brug af rådgivere inden for teknologi, patenter, økonomi og hele forretningsudviklingen i forbindelse med opstart af en grøn virksomhed. Case: Fischer Lighting Fischer Lighting har opfundet en løsning, der genbruger og ombygger eksisterende lysarmaturer (downlights), så der kan isættes mere energivenlige LED-lyskilder. Virksomheden Fischer Lighting blev etableret i 2013 og er et datterselskab af et 100 år gammelt elektrikerfirma. Fischer Lighting har opfundet og patenteret en løsning, hvor man genbruger og ombygger eksisterende lysarmaturer (downlights), så der kan isættes mere energivenlige LED-lyskilder. På den måde vinder både kunden, miljøet og virksomheden. Virksomhedens arbejde med den grønne opstart har handlet om at videreudvikle løsningen og gøre den salgsklar. Virksomheden har søgt rådgivning til at få sat løsningen i produktion, juridisk bistand i forbindelse med patentansøgning samt rådgivning om markedsføring, positionering og eksportmuligheder. Der er samtidig synergieffekt til moderfirmaet, der står for at installere løsningen og dermed sikre adgangen til kunderne. Arbejdet fremadrettet handler om at få ansat en sælger og nedsat en bestyrelse. Der har været en del udfordringer med at finde de rette samarbejdspartnere til produktionen og med at få virksomheden organiseret. Der er en forventning om, at virksomheden kan differentiere sig i et ellers mættet marked af elinstallatører på grund af den grønne forretningsmodel og de elbesparelser, kunderne kan opnå ved at indføre løsningen. Kritiske succesfaktor At få tid og økonomi til at spille sammen i den grønne opstart, da det er den altoverskyggende udfordring At få løst de konkrete teknologiske udfordringer i produktet og få det certificeret efter gældende standarder At finde finansiering, fordi det er vanskeligt at få finansieret produktudviklingen af en prototype At få lavet en god forretningsplan, herunder forretningsmodellen At få gang i markedsføring og det første salg sideløbende med produktudviklingen At få viden om markedet gennem brugertests At finde de rette investorer, partnere og rådgivere til udvikling, salg og distribution af produktet 10 11

7 Hvad er grøn omstilling i praksis? I praksis er virksomheders grønne omstilling kendetegnet ved en række tværgående temaer, der indgår i omstillingsprocessen, og er rettet imod en forandring af et produkt, en proces eller en organisation. Forandringen kan også være at skabe helt nye produkter, processer og organisationer. Det er den enkelte virksomheds forhold, mennesker og øvrige ressourcer, der påvirker processen for den grønne omstilling. Illustrationen på den modsatte side viser, hvordan virksomheder kan tilgå grøn omstilling i praksis. Den sammenfatter, at virksomheders grønne omstillingsproces afhænger af virksomhedstypen, og at der er en række mønstre, som går igen på tværs af alle typer. Modellen viser, at virksomhedstyperne repræsenterer, hvordan den grønne omstilling i praksis sker i de danske virksomheder. Hver type har sin egen tilgang til grøn omstilling, som påvirkes af forskellige drivkræfer og kritiske succesfaktorer. Tilgangen bestemmer, hvordan virksomheden laver f.eks. forretningsudvikling og formalisering af grønne strategier, og hvilken betydningen grøn historiefortælling har i virksomheden mv. Opbygningen af erfaringer med grøn omstilling i virksomheden påvirker løbende tilgangen. Grønne erfaringer Hver type er i modellen identificeret ved sin karakteriserende udfordring, der stilles som et spørgsmål til den grønne omstillingsproces. De tværgående temaer er f.eks. overvejelser om brugen af rådgivere og partnerskaber, markedsforståelse og markedsmodning for det grønne produkt eller graden af formalisering og struktur for den grønne omstillingsproces. Virksomheders fokus for den grønne omstilling er knyttet til, hvad omstillingsprocessen retter sig imod - procesudvikling, produktudvikling eller organisationsudvikling. Procesudvikling er typisk en grønnere og mere ressourceeffektiv produktion og involverer renere teknologi. Produktudvikling er f.eks. nye produktdesigns, materialer, koncepter, eller ændringer i produktionen, logistikken eller emballagen omkring produktet. Organisationsudvikling er typisk certificeringer, værdikædeudvikling, uddannelse af medarbejdere, udvikling af grønne strategier mv. Tværgående temaer Partnerskaber Værdikæde Forretningsudvikling Markedsforståelse & markedsmodning Virksomhedskultur; beslutninger & forankring Rådgivere & kompetencer Formalisering & struktur Drivere for omstilling og udvikling Grøn historiefortælling Videre projekter og ideer til grøn omstilling Virksomheds typer Type 1: Den moderate Hvordan kan renere og mere ressourceeffektive produktionsprocesser forbedre oplevelsen af kvalitet i dine produkter og ydelser og reducere omkostninger? Type 2: Den målrettede Hvordan kan det grønne forbedre dit nye/ dit eksisterende produkts værdi og brand, så din virksomhed får større markedsandele og kan differentiere sig på markedet gennem en grøn profil? Der kan ofte være en form for kaskadeeffekt fra det første grønne projekt og til en voksende og mere og mere omsiggribende portefølje af grønne tiltag og projekter i virksomheden. Det understreger, at omstillingen ikke er en engangshændelse men derimod en længere proces, der skal ledes som sådan. Når erfaringsgrundlaget for grøn omstilling vokser, så vokser samtidig tendensen til også at strukturere den grønne omstilling i deciderede grønne strategier, tilpassede certificeringer mv. Der er et stort potentiale i procesudvikling, som ikke kræver, at partnere og kunder skal ændre deres forretningsmodel eller adfærd gennemgribende. Procesudvikling fremmer ofte oplevelsen af kvalitet og reducerer omkostninger, mens produktudvikling påvirker produktets værdi og brand og typisk giver mulighed for nye markedsandele. Der er en generel udfordring med virksomheders modning af markedet og forretningsudviklingen knyttet til de grønne indsatser og produkter, herunder udfordringer med the Valley of Death efter endt produktudvikling. Grøn omstilling har meget til fælles med teknologisk innovation, og den grønne opstartsvirksomhed har typisk meget til fælles med iværksættervirksomheder. Mange grønne projekter har karakter af åben innovation, hvilket sætter stor fokus på partnerskaber og rådgivere. Type 3: Frontløberen Hvordan udvikler og fastholder din virksomhed sin grønne forretningsmodel? Omstillingsfokus Type 4: Opfinderen Hvordan udvikles den grønne prototype? Hvad skal der til for at få den på markedet? Procesudvikling Produktudvikling Organisationsudvikling 12 13

8 Dit næste trin i grøn omstilling for din virksomhed Grøn Omstillingsfond arbejder for at motivere flere virksomheder til at arbejde med ressourceeffektivisering og grøn forretningsudvikling. Seks spørgsmål til grøn omstilling i din virksomhed 1. Har din virksomhed de nødvendige ressourcer til at gå i gang? Dit næste trin kan enten være at kontakte Grøn Omstillingsfond og ansøge om at deltage i en af fondens aktiviteter. Eller det kan være at bruge nedenstående spørgsmål til at overveje, hvad de næste skridt skal være for din egen virksomhed. Refleksionsspørgsmål: Hvilken virksomhedstype minder din virksomhed mest om? Er det i processer, produkter eller organisationen, du ser størst potentiale for grøn omstilling? Hvilke af de tværgående temaer er særligt relevante for din virksomhed og på hvilken måde? 2. Hvordan påvirker eksterne forhold din virksomhed og mulighederne for at arbejde med grøn omstilling f.eks. markedsforhold, lovgivning, konjunkturer? 3. Hvad er de konkrete aktiviteter, I arbejder med vedr. ressourceeffektivisering og grøn omstilling? 4. Hvad kunne motivere din virksomhed til at arbejde mere med grøn omstilling f.eks. potentialer for besparelser, positiv branding, nye kunder? 5. Hvad kunne forhindre en beslutning om at gå i gang med grøn omstilling f.eks. medarbejderkultur, fokus på kerneforretning, mangel på kompetencer? 6. Hvad er resultatet af en succesfuld grøn omstilling i din virksomhed, og hvordan kan du måle din succes? Data indsamling og analyse Målgruppe Alle virksomheder, der har ansøgt om tilskud under én eller flere af Erhvervsstyrelsens tre tilskudsordninger for grøn omstilling, har været inkluderet i undersøgelsen. Det betyder, at målgruppen for analysen er virksomheder, der allerede orienterer sig imod grøn omstilling. Undersøgelsen siger derfor ikke noget om adfærden hos virksomheder, der ikke har ansøgt Grøn Omstillingsfond. Dataindsamling og -analyse Data og viden fra virksomhederne er blevet indsamlet og genereret gennem spørgeskemaer til virksomhederne, virksomhedsinterviews, casebeskrivelser samt litteraturog dokumentstudier. Der indgår i alt 46 virksomhedsinterviews i studiet, og 88 virksomheder har besvaret det fulde spørgeskema. Der er på baggrund af undersøgelsen udviklet fem virksomhedscases og tre tilhørerende undervisningsvejledninger. Analysen konkluderer på virksomhedernes egne oplevelser. Det vil sige, at når virksomhederne oplever, at markedet er umodent, så er det netop deres oplevelse og ikke en konstatering af markedets beskaffenhed

9 Kontakt Grøn Omstilling Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Tlf: Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Alexandra Instituttet i samarbejde med VIA University College og Orbicon. Marts 2015.

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Tropica Aquarium Plants A/S. En virksomhedscase

Tropica Aquarium Plants A/S. En virksomhedscase Tropica Aquarium Plants A/S En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om Tropica Aquarium Plants. 3 En tydelig innovationskultur. 4 Introduktion til casen Tropica Aquarium Plants (Tropica) er

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Nye serviceydelser som vækstmotor DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Agenda 1. Om Falck 2. Udviklingen i markedet 3. Fokus som følge af udviklingen i markedet 4. Falck forretningen 5. Udviklingsstrategien

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD VÆKSTADFÆRD Personlig salgstræning i virkeligheden Side 1 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed Handling Læring Hjerte Benarbejde Side 2 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed om hvad

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere