NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2"

Transkript

1 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har løbende været en mere sammenhængende forvaltning, større fokus på de tværgående muligheder og større fokus på en sammenhængende strategi med en bedre balance mellem indsatserne i forhold til de styringsmæssige udfordringer og mulighederne for at skabe varig vækst og udvikling. Løbende har behovet for effektiviseringer, nye opgaver og en ændret opfattelse af opgaveløsningen, hvor der i større grad stilles krav om borgerens meddragelse af egne ressourcer, medført, at der stilles ændrede og større krav til den administrative organisations evne til at udvikle opgaven, I forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør blev disse muligheder og behov igen aktualiseret. Det blev blandt andet udtryk via tilkendegivelser om nedlæggelse af stillingen som vicekommunaldirektør. Stillingen som vicekommunaldirektør har været vakant reelt siden konstituering af kommunaldirektøren i februar Det har betydet, at i forhold til den tidligere ledelsesmodel med 3 (4) niveauer på overordnet administrativt niveau, så har organisationen i dagligdagen fungeret via en model med 2 (3) niveauer. Baggrunden er, at Vesthimmerlands Kommunes behov for i dagligdagen at fungere som en enhedsforvaltning, og det afledte arbejde med de overordnede styringsudfordringer og arbejdet med en sammenhængende strategi. Der er derfor også behov for at tilpasse organisationen til den oplevede virkelighed og at styrke udviklingen af denne organisation Tidligere har en række udviklingstiltag og udviklingsopgaver også været koncentreret om vicekommunaldirektørfunktionen. En nedlæggelse af stillingen som vicekommunaldirektør medfører derfor også et behov at se på denne opgaveløsning, især når ønsket er at forstærke indsatsen for at skabe rammer og muligheder for udvikling, vækst og bosætning. Det skal understreges, at valget af organisationsmodel ikke af sig selv er løsningen på, hvordan kommunen bedst styres eller ledes. Ledelse handler i høj grad om mennesker og om, hvordan samspillet mellem mennesker fungerer. Organisationsmodellen er blot rammen, der fastlægger roller og giver muligheden for at opnå en fælles forståelse af udfordringer, vilkår, samarbejdsrelationer, pligter og ansvar. 1

2 2. Formål Den nye organisationsmodel skal bidrage til at styrke helhedsperspektivet og sammenhængskraften i Vesthimmerlands Kommune, og modellen skal skabe mere synergi mellem de enkelte forvaltningsområder. Organisationsmodellen skal forberede kommunen på de kommende udfordringer i forhold til udvikling af kommunale serviceydelser i en økonomi med begrænset eller reduceret økonomisk ramme. 3. Målsætninger Udvikle kvaliteten af de kommunale ydelser. Skabe sammenhænge mellem ressourcer og service. Skabe bedre sammenhæng mellem de politiske mål og beslutningsprocesser og den administrative organisation. Udvikle kommunen gennem en sammenhængende strategi og opfølgende initiativer. Skabe en balanceret ledelse mellem de forskellige hensyn fra forskellige interessenter - borgere, politikere og personale og i forhold til de forskellige roller som myndighed, serviceleverandør og udvikler af lokalområdet. 4. Central styring decentral ledelse Vesthimmerlands Kommune har i en årrække arbejdet ud fra principper om såkaldt central styring decentral ledelse. Dette har især udviklet sig gennem modellen vedr. Dialog-Baseret- Aftalestyring. Den centrale styring har dog primært bestået i de politiske beslutninger fra de faglige udvalg og Byrådet, og har administrativt koncentreret sig om den økonomiske styring gennem budgetforberedelse, budgetlægning og budgetopfølgning. Initiativerne til at udvikle servicen og kommunen er således ofte sket på fagområdeniveau med risiko for, at der manglede sammenhæng mellem de enkelte udviklingstiltag. Direktionsmodellen skal understøtte udviklingen af de overordnede ideer i styringsmodellen vedrørende central styring og decentral ledelse, sådan som modellen er tænkt i grundlaget for den dialog-baserede-aftalestyring. Direktionsmodellen skal sikre en større sammenhæng mellem de forvaltningsvise mål og målene på tværs af organisationen. 2

3 Samtidig skal modellen understøtte de grundlæggende ideer om dialogen som grundlag for udvikling af de kommunale opgaver, og evnen til at tydeliggøre mål og rammer, således at der er sammenhæng mellem ressourcer og service økonomi og kvalitet. Det er samtidig ønsket, at kommunens organisation skal være enkel og strømlinet med kortest mulig afstand mellem den enkelte medarbejder og den øverste ledelse. 5. Organisatorisk struktur Den nye ledelsesmodel er principielt bygget op i forvaltninger og afdelinger med 3 ledelseslag: Direktion, afdelingschefer og ledere. Direktionen skal sikre håndtering af de politiske og strategiske processer og at der er rammer og mål for den daglige og udviklende drift. Se mere herom under afsnittet vedr. roller. Afdelingerne skal principielt fungere som kompetente og selvstændige driftsafdelinger, da direktørerne ikke længere har det daglige driftsansvar. Dette ansvar vil fremover entydigt være placeret på afdelingscheferne. Dette sker i overensstemmelse med ønsket om at udvikling af modellen med central styring decentral ledelse. Det er hensigten, at hvert ledelsesniveau styrkes via et tydeligere og stærkere opgavefælleskab og en klar rolle- og opgavefordeling. En direktionsmodel giver det øverste ledelsesniveau en mere tydelig fælles arbejdsopgave og dermed et fælles fokus. En direktionsmodel giver mulighed for med større succes og hurtighed at arbejde med fælles metodik og arbejdsmetoder eks. i forhold til projektarbejde. Direktørkontrakter kan fungere som arbejdsgrundlag og et dialogværktøj mellem Byråd, Økonomiudvalget (personaleudvalg) og administrationen til at sætte mål og rammer for Direktionens arbejde. 3

4 6. Organisationsdiagram 4

5 7. Roller Med en ny direktionsmodel ændres rollerne for det øverste ledelsesniveau, idet der forventes en større vægtning af det tværgående strategiske arbejde, det koordinerende arbejde og arbejdet med at sikre et helhedsperspektiv i både beslutningsprocesser og opgaveudførelse. Direktionen Direktionen skal sikre at de vedtagne politiske målsætninger og beslutninger effektueres, herunder være garanter for den nødvendige økonomiske styring, være bindeled mellem forvaltningens arbejde og den politiske proces, være et strategisk forum for udvikling af Vesthimmerlands Kommune, være aktivt igangsættende med respekt for det politiske niveau, være synlig såvel over for administrationen som for borgerne, sikre, at der tages nye initiativer inden problemer opstår, koordinere arbejdet, men samtidig frigøre sig mest mulig fra daglig sagsbehandling, formulere alternative løsninger, samt konsekvenser heraf, formulere utraditionelle løsninger, hvis der er behov, tilrettelægge og gennemføre temamøder for Byrådet og de politiske udvalg, fungere som rådgivere og sparringspartnere for Byrådet, sikre at der opstilles og besluttes overordnede mål, og at der udarbejdes strategier for realisering heraf, sikre at der tages initiativer til udvikling og omstilling, forberede og koordinere vedrørende den økonomiske og fysiske planlægning, behandle drifts- og planlægningsmæssige anliggender af overordnet karakter for at sikre den fornødne planlægning, være et forum for drøftelse og information af betydning for den samlede organisation. For at sikre rum til denne opgaveløsninger er der behov for at skabe større og mere selvstændige Chefgrupper i de enkelte forvaltninger, som i højere grad kan fungere som stærke fællesledelser og sparringspartnere for hinanden med henblik på udvikling af de forvaltningsvise opgaver. Direktionen består af: - Kommunaldirektøren - Økonomi- og Teknikdirektøren - Opvækst- og Arbejdslivsdirektøren - Sundheds- og Kulturdirektøren Fordeling af driftsafdelingerne mellem direktørerne: 5

6 Kommunaldirektøren - Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling - Byråd, HR og Kommunikation Kommunaldirektøren har ansvaret for de 2 afdelinger, der sammen skal understøtte Direktionens samlede opgaver i forhold til betjening af Byråd og arbejdet med at skabe rammer for både den interne og eksterne udvikling, samt en større fokus på synliggørelse og kommunikation. Kommunaldirektøren er sekretær for Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik- og Økonomidirektøren - Budget og Regnskab - IT og administration - Natur, Miljø og Byg - Teknik og Beredskab - Plan og projekter Teknik- og Økonomidirektøren har ansvaret for de rammesættende aktiviteter for den kommunale virksomhed. Det gælder økonomi, IT og øvrig fysisk infrastruktur. De 3 opgaveområder på det tekniske områder er som udgangspunkt opdelt i opgaveområder med hvert sit kendetegn. Natur, Miljø og Byg varetager Myndighedsopgaver. Teknik og drift har fokus på serviceopgaver. Plan og projekter har fokus på udviklingsopgaver. Området tilføres således en afdelingschefstilling for at skabe fokus på opgavernes egenart og styrke opgaveudviklingen samt den daglige ledelse. Direktøren er sekretær for Teknik- og Miljøudvalget og deltager i Økonomiudvalgets møder. Teknik- og Økonomidirektøren er stedfortræder for Kommunaldirektøren. Direktøren for Opvækst og Arbejdsliv - Skole- og Dagtilbud - Børn- og Ungeindsatser - Socialafdeling - Jobcenter - Borgerservice - Asylcenterdrift Direktøren har ansvaret for alle indsatser vedr. børn, unge og familier, samt beskæftigelsesområdet. Der skal sikres bevarelse af de gode synergier mellem beskæftigelse- og socialområdet og udvikles nye mulige synergier omkring børn og unge, der gennem forvaltningen kan sikres en helhedsindsats. Direktøren er sekretær for Børn- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Sundheds- og Kulturdirektøren - Pleje- og Seniorservice - Handicap- og Psykiatri 6

7 - Sundhed- og Myndighed - Kultur og Fritid Direktøren har som ansvarsområder opgaver, der samlet er kendetegnet ved et fælles fokus på at udvikle, fastholde og styrke livskvalitet. Området tilføres en afdelingschefstilling for at øge muligheden for at understøtte arbejdet med det strategiske indsatsområde vedr. sundhed. Direktøren er sekretær for Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Driftsområdernes fordeling mellem de enkelte direktører kan til enhver tid ændres uden, at dette berører strukturen og kompetenceforholdende i øvrigt. I overensstemmelse med ideen om de kompetente og selvstændige driftsafdelinger har direktørerne ikke længere det daglige driftsansvar. Dette ansvar vil fremover entydigt være placeret på afdelingscheferne. Det bliver en væsentlig opgave for direktørerne at sikre helhed og kontinuitet i kommunens virke, hvorfor det er væsentligt, at direktørerne i så høj grad som muligt fritages for de fagforvaltningsmæssige særinteresser. Direktionens virkemidler og kompetence: Direktionen virker gennem afholdelse af direktionsmøder. Direktionen kan træffe beslutninger, hvor kompetencen enten er delegeret til direktionen som helhed eller den enkelte direktør. Direktionen varetager bl. a. sine opgaver ved, at afdelingscheferne refererer til direktionen. Den enkelte direktør har således en leders beføjelser og initiativpligt i forhold til lederne af afdelingerne. I direktionen løses en række tværgående opgaver af f. eks. personalemæssige, planlægningsmæssige, principiel karakter samt i forhold til udvikling af tværgående politikker. Direktionen skal desuden sætte fokus på gode processer og et godt samspil med Byrådet. Direktørerne har opgaverne med betjening af de politiske udvalg, og kan foranledige udarbejdet det relevante materiale. Direktionen har indstillingsret og pligt over for Økonomiudvalget og Byrådet i principielle og strategiske sager. Sager med et principielt, strategisk eller tværorganisatorisk sigte sættes til drøftelse i direktionen, forinden politisk udvalgsarbejde, med henblik på at udarbejdelse af direktionens indstilling. I alle andre sager har den enkelte direktør ansvaret for og kompetence til at påføre en eventuel direktionsindstilling. Direktionens beføjelser ligger principielt i direktionen. Den enkelte direktør handler på sit ansvarsområde principielt på direktionens vegne. 7

8 Ansvaret for at få udarbejdet beslutningsoplæg til direktionen, påhviler den enkelte direktør, der har initiativpligten på det pågældende område. Afdelingscheferne skal: - primært fokusere på udviklingen og driften af de borgerrettede opgaver (driften), herunder den faglige udvikling og den faglige koordinering, - fungere som videnscentre for udvalg og direktion, - sikre god forvaltningskik, - ensartet kvalitet, - fokus på stordriftsfordele Som medlem af kommunens Chefforum skal afdelingscheferne desuden - være rådgivere og sparringspartnere for direktionen, - have indflydelse på de strategiske overvejelser, - være medbestemmende på en række beslutninger i direktionen (defineres løbende), - medvirke til at de overordnede politiske og strategiske beslutninger er afstemt således, at der sikres de bedste muligheder for at gennemføre dem, - være en servicefunktion for direktionen, - fungere som en del af den overordnede projektorganisation. Lederniveauet skal sikre udførelsen af opgaveløsningen. 8. Mødestruktur Direktionsmøder: Direktionen træffer som fælleskab sine beslutninger på møder. Møderne afvikles ugentligt. Dagsordener udarbejdes efter behov. Som udgangspunkt afvikles hvert andet møde som et orienteringsmøde uden dagsorden. Borgmesteren er som den dagligt øverst ansvarlige for administrationen i tæt dialog med direktionen, men er ikke en organisatorisk del af denne. Borgmesteren kan deltage ved møderne efter behov, når det findes nødvendigt. Borgmesterens deltagelse tilrettelægges således, at Borgmesteren kan deltage hvert ved begyndelsen af et møde. Der udarbejdes en årlig mødekalender. Møder i chefforum: Der afvikles møder i Chefforum ca. hver 6. uge. Der udarbejdes en årlig mødekalender. Møder med afdelingschefer: 8

9 Den enkelte direktør er ansvarlig for afholdelse af møder med afdelingschefer i reference til direktøren. Antal, forum, omfang og emner aftales direkte mellem parterne. Møder i Lederforum: Der afvikles som udgangspunkt et årligt møde i Lederforum for alle ledere i Vesthimmerlands Kommune. Direktionen tilrettelægger dette møde med udgangspunkt i aktuelle ledelsesudfordringer. 9. Særlige funktioner og stillinger a) Udviklingsafdeling Erhverv, Turisme, Plan og udvikling med ny afdelingschef For at støtte direktionen med at fastholde et fornyet fokus på kommunens opgaver vedr. vækst og balance og den strategiske fokus på turisme- og erhvervsudvikling samt bosætning oprettes en ny afdeling Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. Afdelingen ledes af en udviklingschef en nyoprettet afdelingschef stilling. Afdelingen skal primært fokusere på de udadrettede udviklingstiltag, som kommunen deltager i eller tager initiativ til. Oprettelsen af afdelingen markerer en styrket samlet fokus på opgaverne vedr. udviklingstiltag og større fokus på udviklingen af de stedbundne potentialer i Vesthimmerlands Kommune. Afdelingen skal derudover fokusere på at indgå i strategiske netværk. Ansættelsen af udviklingschefen skal styrke organisationens evne til at eksekvere de strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet. I afdelingen placeres opgaverne vedr. overordnet planlægning, herunder arbejdet med Planstrategi som strategisk værktøj, kommunens erhvervsindsats, kommunens turismeindsats, kommunal kontakt til Business Region Nordjylland, Væksthus og Vækstforum, kontraktholderfunktion i forhold til VisitVesthimmerland, kontraktholderfunktion i forhold til HIMUR, tovholder på bosætningskampagner og videreudvikling heraf, eksterne projekter, område- og byfornyelse, køb og salg af fastejendom, koordinering af erhvervsindsatsen og erhvervsservice, datagrundlag på erhvervs- og turismeområdet, fundraising, synliggørelse af udviklingstiltag gennem ekstern formidling nyheder og artikler. 9

10 Aftalestyring af aktørerne på erhvervs- og turismeområdet skal sikre dialog, fælles overblik og retning, sådan som det kendes fra andre opgaveområder, hvor der arbejdes med Dialog-Baseret- Aftalestyring. Dette kendes også fra disse opgaveområder i andre kommuner. For at styrke opgaveløsningen og sammenhængen mellem erhvervsudvikling, turisme, planlægning og salg af fast ejendom placeres denne opgave tættere på Økonomiudvalg, Borgmester og direktion. Stillingen opslås. De øvrige medarbejdere i afdelingen overføres fra de respektive opgaveområder. b) Erhvervskontakt Det større fokus på den opsøgende salgsarbejde medfører et behov for, at opgaveområdet styrkes med en ressource, idet den oprindelige stilling som erhvervsmedarbejder redefineres og udvides med opgaveområdet vedr. køb og salg af fast ejendom. Betegnelsen for stillingen kunne være erhvervskontakt, der signalerer en mere opsøgende funktion. Erhvervskontakt-medarbejderen har som overordnet opgaveområde salg af erhvervs- og boligjord. Det gælder udarbejdelse af en salgsstrategi, udarbejdelse af handlingsplan, opbygning af netværk eksternt og internt, koordinering med udviklingsprojekter, udviklingsplaner m.m. I denne forbindelse skal medarbejderen fokusere på arbejdet i Vækstforum og Væksthuset. Erhvervskontakt-medarbejderen skal tillige øge det forretningsmæssige kendskab til Vesthimmerland gennem opsøgning af potentielle investorer og nye virksomheder. Erhvervskontakt-medarbejderen skal fungere som serviceorgan for virksomheder i dialogen med Vesthimmerlands Kommune. Indsatsen skal koordineres med øvrige tiltag på erhvervsområdet og bosætningskampagner. Stillingen opslås. c) Styrkelse af Borgmesterkontoret med afdelingschef I forhold til at skabe en stærkere sammenhæng mellem Byråd og direktion samt en styrkelse af sekretariatsarbejdet og betjeningen af Byrådet styrkes Bogmesterkontorets ledelse ved at placering under afdelingschefen for HR og kommunikation. Afdelingen benævnes fremadrettet Byråd, HR og Kommunikation. Samtidig styrkes muligheden for en tættere dialog mellem Borgmesterkontoret og den øvrige organisation, idet der mellem afdelingschefen og de øvrige ledere er et naturligt opgavefællesskab. Der er tillige et fælles indhold i opgaveløsningen i afdelingen, idet afdelingen på alle opgaver både er myndighed, der skal fastholde regler og rammer og en servicefunktion, der bistår den øvrige organisation med opgaveløsningen og udvikler rammer og redskaber herfor. Stillingen besættes internt. 10

11 10. Specielle forhold Økonomi Organisationsmodellen skal udvikles og igangsættes inden for den eksisterende økonomiske ramme til administration. Den økonomiske konsekvens for øverste niveau er en de 3 nye direktører får en central fastsat lønstigning på kr. årligt ( niveau) fastsat i overenskomst i forhold til antallet af chefer på øverste niveau i alt nutidskroner. Fysiske lokationer og bemandinger Organisationsmodellen medfører ingen ændringer af forvaltningernes fysiske placeringer på rådhus og administrationsbygninger i fuld respekt for Budgetaftale Der skal dog omplaceres enkelte medarbejdere, ligesom en større integration på sigt kan betyde ændrede arbejdssteder for nogle personalegrupper. Men organisationsændringer skal respektere Budgetaftale Direktørerne vil have flere mødesteder. 11. Tidsplan Økonomiudvalget tiltræder den overordnede model i uge 46. Dato Aktivitet Kommunaldirektøren drøfter dokumentet med Chefgruppen Dokumentet færdiggøres i Chefgruppen Høring i MEDHovedudvalget Økonomiudvalget behandler endeligt forslag Byrådet behandler endeligt forslag Forhandling med nuværende chefer Endelige snitflader fastlægges i Direktionen Kompetenceplan tilrettes Ny model i funktion Beskrivelse af mulig fremtidig politisk struktur, herunder erfaringer med midlertidige temaudvalg Drøftelse af ændringer til den politiske struktur ved næste periode 11

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering

Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet Notat vedr. rnes administrative og politiske organisering Som supplement til præsentationen for Strukturudvalget d. 17. august 2012 gives i

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Visionen for Horsens Kommune har pejlemærkerne: - Horsens oplevelser i mange farver - Horsens et dynamisk og kreativt

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 12.08.14/vers. 2/HAHN 2014/0006383 Stillings- og personprofil for Økonomi- og vækstchef 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Organisation og ledelse 2015

Organisation og ledelse 2015 Organisation og ledelse 2015 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Faxe Kommunes organisationsmodel...4 3.0 Central styring decentral ledelse...6 4.0 Ledelsesniveauer...8 4.1 Direktion (niveau 1-2)...8 4.2 Centerchefer

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere