NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2"

Transkript

1 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har løbende været en mere sammenhængende forvaltning, større fokus på de tværgående muligheder og større fokus på en sammenhængende strategi med en bedre balance mellem indsatserne i forhold til de styringsmæssige udfordringer og mulighederne for at skabe varig vækst og udvikling. Løbende har behovet for effektiviseringer, nye opgaver og en ændret opfattelse af opgaveløsningen, hvor der i større grad stilles krav om borgerens meddragelse af egne ressourcer, medført, at der stilles ændrede og større krav til den administrative organisations evne til at udvikle opgaven, I forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør blev disse muligheder og behov igen aktualiseret. Det blev blandt andet udtryk via tilkendegivelser om nedlæggelse af stillingen som vicekommunaldirektør. Stillingen som vicekommunaldirektør har været vakant reelt siden konstituering af kommunaldirektøren i februar Det har betydet, at i forhold til den tidligere ledelsesmodel med 3 (4) niveauer på overordnet administrativt niveau, så har organisationen i dagligdagen fungeret via en model med 2 (3) niveauer. Baggrunden er, at Vesthimmerlands Kommunes behov for i dagligdagen at fungere som en enhedsforvaltning, og det afledte arbejde med de overordnede styringsudfordringer og arbejdet med en sammenhængende strategi. Der er derfor også behov for at tilpasse organisationen til den oplevede virkelighed og at styrke udviklingen af denne organisation Tidligere har en række udviklingstiltag og udviklingsopgaver også været koncentreret om vicekommunaldirektørfunktionen. En nedlæggelse af stillingen som vicekommunaldirektør medfører derfor også et behov at se på denne opgaveløsning, især når ønsket er at forstærke indsatsen for at skabe rammer og muligheder for udvikling, vækst og bosætning. Det skal understreges, at valget af organisationsmodel ikke af sig selv er løsningen på, hvordan kommunen bedst styres eller ledes. Ledelse handler i høj grad om mennesker og om, hvordan samspillet mellem mennesker fungerer. Organisationsmodellen er blot rammen, der fastlægger roller og giver muligheden for at opnå en fælles forståelse af udfordringer, vilkår, samarbejdsrelationer, pligter og ansvar. 1

2 2. Formål Den nye organisationsmodel skal bidrage til at styrke helhedsperspektivet og sammenhængskraften i Vesthimmerlands Kommune, og modellen skal skabe mere synergi mellem de enkelte forvaltningsområder. Organisationsmodellen skal forberede kommunen på de kommende udfordringer i forhold til udvikling af kommunale serviceydelser i en økonomi med begrænset eller reduceret økonomisk ramme. 3. Målsætninger Udvikle kvaliteten af de kommunale ydelser. Skabe sammenhænge mellem ressourcer og service. Skabe bedre sammenhæng mellem de politiske mål og beslutningsprocesser og den administrative organisation. Udvikle kommunen gennem en sammenhængende strategi og opfølgende initiativer. Skabe en balanceret ledelse mellem de forskellige hensyn fra forskellige interessenter - borgere, politikere og personale og i forhold til de forskellige roller som myndighed, serviceleverandør og udvikler af lokalområdet. 4. Central styring decentral ledelse Vesthimmerlands Kommune har i en årrække arbejdet ud fra principper om såkaldt central styring decentral ledelse. Dette har især udviklet sig gennem modellen vedr. Dialog-Baseret- Aftalestyring. Den centrale styring har dog primært bestået i de politiske beslutninger fra de faglige udvalg og Byrådet, og har administrativt koncentreret sig om den økonomiske styring gennem budgetforberedelse, budgetlægning og budgetopfølgning. Initiativerne til at udvikle servicen og kommunen er således ofte sket på fagområdeniveau med risiko for, at der manglede sammenhæng mellem de enkelte udviklingstiltag. Direktionsmodellen skal understøtte udviklingen af de overordnede ideer i styringsmodellen vedrørende central styring og decentral ledelse, sådan som modellen er tænkt i grundlaget for den dialog-baserede-aftalestyring. Direktionsmodellen skal sikre en større sammenhæng mellem de forvaltningsvise mål og målene på tværs af organisationen. 2

3 Samtidig skal modellen understøtte de grundlæggende ideer om dialogen som grundlag for udvikling af de kommunale opgaver, og evnen til at tydeliggøre mål og rammer, således at der er sammenhæng mellem ressourcer og service økonomi og kvalitet. Det er samtidig ønsket, at kommunens organisation skal være enkel og strømlinet med kortest mulig afstand mellem den enkelte medarbejder og den øverste ledelse. 5. Organisatorisk struktur Den nye ledelsesmodel er principielt bygget op i forvaltninger og afdelinger med 3 ledelseslag: Direktion, afdelingschefer og ledere. Direktionen skal sikre håndtering af de politiske og strategiske processer og at der er rammer og mål for den daglige og udviklende drift. Se mere herom under afsnittet vedr. roller. Afdelingerne skal principielt fungere som kompetente og selvstændige driftsafdelinger, da direktørerne ikke længere har det daglige driftsansvar. Dette ansvar vil fremover entydigt være placeret på afdelingscheferne. Dette sker i overensstemmelse med ønsket om at udvikling af modellen med central styring decentral ledelse. Det er hensigten, at hvert ledelsesniveau styrkes via et tydeligere og stærkere opgavefælleskab og en klar rolle- og opgavefordeling. En direktionsmodel giver det øverste ledelsesniveau en mere tydelig fælles arbejdsopgave og dermed et fælles fokus. En direktionsmodel giver mulighed for med større succes og hurtighed at arbejde med fælles metodik og arbejdsmetoder eks. i forhold til projektarbejde. Direktørkontrakter kan fungere som arbejdsgrundlag og et dialogværktøj mellem Byråd, Økonomiudvalget (personaleudvalg) og administrationen til at sætte mål og rammer for Direktionens arbejde. 3

4 6. Organisationsdiagram 4

5 7. Roller Med en ny direktionsmodel ændres rollerne for det øverste ledelsesniveau, idet der forventes en større vægtning af det tværgående strategiske arbejde, det koordinerende arbejde og arbejdet med at sikre et helhedsperspektiv i både beslutningsprocesser og opgaveudførelse. Direktionen Direktionen skal sikre at de vedtagne politiske målsætninger og beslutninger effektueres, herunder være garanter for den nødvendige økonomiske styring, være bindeled mellem forvaltningens arbejde og den politiske proces, være et strategisk forum for udvikling af Vesthimmerlands Kommune, være aktivt igangsættende med respekt for det politiske niveau, være synlig såvel over for administrationen som for borgerne, sikre, at der tages nye initiativer inden problemer opstår, koordinere arbejdet, men samtidig frigøre sig mest mulig fra daglig sagsbehandling, formulere alternative løsninger, samt konsekvenser heraf, formulere utraditionelle løsninger, hvis der er behov, tilrettelægge og gennemføre temamøder for Byrådet og de politiske udvalg, fungere som rådgivere og sparringspartnere for Byrådet, sikre at der opstilles og besluttes overordnede mål, og at der udarbejdes strategier for realisering heraf, sikre at der tages initiativer til udvikling og omstilling, forberede og koordinere vedrørende den økonomiske og fysiske planlægning, behandle drifts- og planlægningsmæssige anliggender af overordnet karakter for at sikre den fornødne planlægning, være et forum for drøftelse og information af betydning for den samlede organisation. For at sikre rum til denne opgaveløsninger er der behov for at skabe større og mere selvstændige Chefgrupper i de enkelte forvaltninger, som i højere grad kan fungere som stærke fællesledelser og sparringspartnere for hinanden med henblik på udvikling af de forvaltningsvise opgaver. Direktionen består af: - Kommunaldirektøren - Økonomi- og Teknikdirektøren - Opvækst- og Arbejdslivsdirektøren - Sundheds- og Kulturdirektøren Fordeling af driftsafdelingerne mellem direktørerne: 5

6 Kommunaldirektøren - Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling - Byråd, HR og Kommunikation Kommunaldirektøren har ansvaret for de 2 afdelinger, der sammen skal understøtte Direktionens samlede opgaver i forhold til betjening af Byråd og arbejdet med at skabe rammer for både den interne og eksterne udvikling, samt en større fokus på synliggørelse og kommunikation. Kommunaldirektøren er sekretær for Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik- og Økonomidirektøren - Budget og Regnskab - IT og administration - Natur, Miljø og Byg - Teknik og Beredskab - Plan og projekter Teknik- og Økonomidirektøren har ansvaret for de rammesættende aktiviteter for den kommunale virksomhed. Det gælder økonomi, IT og øvrig fysisk infrastruktur. De 3 opgaveområder på det tekniske områder er som udgangspunkt opdelt i opgaveområder med hvert sit kendetegn. Natur, Miljø og Byg varetager Myndighedsopgaver. Teknik og drift har fokus på serviceopgaver. Plan og projekter har fokus på udviklingsopgaver. Området tilføres således en afdelingschefstilling for at skabe fokus på opgavernes egenart og styrke opgaveudviklingen samt den daglige ledelse. Direktøren er sekretær for Teknik- og Miljøudvalget og deltager i Økonomiudvalgets møder. Teknik- og Økonomidirektøren er stedfortræder for Kommunaldirektøren. Direktøren for Opvækst og Arbejdsliv - Skole- og Dagtilbud - Børn- og Ungeindsatser - Socialafdeling - Jobcenter - Borgerservice - Asylcenterdrift Direktøren har ansvaret for alle indsatser vedr. børn, unge og familier, samt beskæftigelsesområdet. Der skal sikres bevarelse af de gode synergier mellem beskæftigelse- og socialområdet og udvikles nye mulige synergier omkring børn og unge, der gennem forvaltningen kan sikres en helhedsindsats. Direktøren er sekretær for Børn- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Sundheds- og Kulturdirektøren - Pleje- og Seniorservice - Handicap- og Psykiatri 6

7 - Sundhed- og Myndighed - Kultur og Fritid Direktøren har som ansvarsområder opgaver, der samlet er kendetegnet ved et fælles fokus på at udvikle, fastholde og styrke livskvalitet. Området tilføres en afdelingschefstilling for at øge muligheden for at understøtte arbejdet med det strategiske indsatsområde vedr. sundhed. Direktøren er sekretær for Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Driftsområdernes fordeling mellem de enkelte direktører kan til enhver tid ændres uden, at dette berører strukturen og kompetenceforholdende i øvrigt. I overensstemmelse med ideen om de kompetente og selvstændige driftsafdelinger har direktørerne ikke længere det daglige driftsansvar. Dette ansvar vil fremover entydigt være placeret på afdelingscheferne. Det bliver en væsentlig opgave for direktørerne at sikre helhed og kontinuitet i kommunens virke, hvorfor det er væsentligt, at direktørerne i så høj grad som muligt fritages for de fagforvaltningsmæssige særinteresser. Direktionens virkemidler og kompetence: Direktionen virker gennem afholdelse af direktionsmøder. Direktionen kan træffe beslutninger, hvor kompetencen enten er delegeret til direktionen som helhed eller den enkelte direktør. Direktionen varetager bl. a. sine opgaver ved, at afdelingscheferne refererer til direktionen. Den enkelte direktør har således en leders beføjelser og initiativpligt i forhold til lederne af afdelingerne. I direktionen løses en række tværgående opgaver af f. eks. personalemæssige, planlægningsmæssige, principiel karakter samt i forhold til udvikling af tværgående politikker. Direktionen skal desuden sætte fokus på gode processer og et godt samspil med Byrådet. Direktørerne har opgaverne med betjening af de politiske udvalg, og kan foranledige udarbejdet det relevante materiale. Direktionen har indstillingsret og pligt over for Økonomiudvalget og Byrådet i principielle og strategiske sager. Sager med et principielt, strategisk eller tværorganisatorisk sigte sættes til drøftelse i direktionen, forinden politisk udvalgsarbejde, med henblik på at udarbejdelse af direktionens indstilling. I alle andre sager har den enkelte direktør ansvaret for og kompetence til at påføre en eventuel direktionsindstilling. Direktionens beføjelser ligger principielt i direktionen. Den enkelte direktør handler på sit ansvarsområde principielt på direktionens vegne. 7

8 Ansvaret for at få udarbejdet beslutningsoplæg til direktionen, påhviler den enkelte direktør, der har initiativpligten på det pågældende område. Afdelingscheferne skal: - primært fokusere på udviklingen og driften af de borgerrettede opgaver (driften), herunder den faglige udvikling og den faglige koordinering, - fungere som videnscentre for udvalg og direktion, - sikre god forvaltningskik, - ensartet kvalitet, - fokus på stordriftsfordele Som medlem af kommunens Chefforum skal afdelingscheferne desuden - være rådgivere og sparringspartnere for direktionen, - have indflydelse på de strategiske overvejelser, - være medbestemmende på en række beslutninger i direktionen (defineres løbende), - medvirke til at de overordnede politiske og strategiske beslutninger er afstemt således, at der sikres de bedste muligheder for at gennemføre dem, - være en servicefunktion for direktionen, - fungere som en del af den overordnede projektorganisation. Lederniveauet skal sikre udførelsen af opgaveløsningen. 8. Mødestruktur Direktionsmøder: Direktionen træffer som fælleskab sine beslutninger på møder. Møderne afvikles ugentligt. Dagsordener udarbejdes efter behov. Som udgangspunkt afvikles hvert andet møde som et orienteringsmøde uden dagsorden. Borgmesteren er som den dagligt øverst ansvarlige for administrationen i tæt dialog med direktionen, men er ikke en organisatorisk del af denne. Borgmesteren kan deltage ved møderne efter behov, når det findes nødvendigt. Borgmesterens deltagelse tilrettelægges således, at Borgmesteren kan deltage hvert ved begyndelsen af et møde. Der udarbejdes en årlig mødekalender. Møder i chefforum: Der afvikles møder i Chefforum ca. hver 6. uge. Der udarbejdes en årlig mødekalender. Møder med afdelingschefer: 8

9 Den enkelte direktør er ansvarlig for afholdelse af møder med afdelingschefer i reference til direktøren. Antal, forum, omfang og emner aftales direkte mellem parterne. Møder i Lederforum: Der afvikles som udgangspunkt et årligt møde i Lederforum for alle ledere i Vesthimmerlands Kommune. Direktionen tilrettelægger dette møde med udgangspunkt i aktuelle ledelsesudfordringer. 9. Særlige funktioner og stillinger a) Udviklingsafdeling Erhverv, Turisme, Plan og udvikling med ny afdelingschef For at støtte direktionen med at fastholde et fornyet fokus på kommunens opgaver vedr. vækst og balance og den strategiske fokus på turisme- og erhvervsudvikling samt bosætning oprettes en ny afdeling Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. Afdelingen ledes af en udviklingschef en nyoprettet afdelingschef stilling. Afdelingen skal primært fokusere på de udadrettede udviklingstiltag, som kommunen deltager i eller tager initiativ til. Oprettelsen af afdelingen markerer en styrket samlet fokus på opgaverne vedr. udviklingstiltag og større fokus på udviklingen af de stedbundne potentialer i Vesthimmerlands Kommune. Afdelingen skal derudover fokusere på at indgå i strategiske netværk. Ansættelsen af udviklingschefen skal styrke organisationens evne til at eksekvere de strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet. I afdelingen placeres opgaverne vedr. overordnet planlægning, herunder arbejdet med Planstrategi som strategisk værktøj, kommunens erhvervsindsats, kommunens turismeindsats, kommunal kontakt til Business Region Nordjylland, Væksthus og Vækstforum, kontraktholderfunktion i forhold til VisitVesthimmerland, kontraktholderfunktion i forhold til HIMUR, tovholder på bosætningskampagner og videreudvikling heraf, eksterne projekter, område- og byfornyelse, køb og salg af fastejendom, koordinering af erhvervsindsatsen og erhvervsservice, datagrundlag på erhvervs- og turismeområdet, fundraising, synliggørelse af udviklingstiltag gennem ekstern formidling nyheder og artikler. 9

10 Aftalestyring af aktørerne på erhvervs- og turismeområdet skal sikre dialog, fælles overblik og retning, sådan som det kendes fra andre opgaveområder, hvor der arbejdes med Dialog-Baseret- Aftalestyring. Dette kendes også fra disse opgaveområder i andre kommuner. For at styrke opgaveløsningen og sammenhængen mellem erhvervsudvikling, turisme, planlægning og salg af fast ejendom placeres denne opgave tættere på Økonomiudvalg, Borgmester og direktion. Stillingen opslås. De øvrige medarbejdere i afdelingen overføres fra de respektive opgaveområder. b) Erhvervskontakt Det større fokus på den opsøgende salgsarbejde medfører et behov for, at opgaveområdet styrkes med en ressource, idet den oprindelige stilling som erhvervsmedarbejder redefineres og udvides med opgaveområdet vedr. køb og salg af fast ejendom. Betegnelsen for stillingen kunne være erhvervskontakt, der signalerer en mere opsøgende funktion. Erhvervskontakt-medarbejderen har som overordnet opgaveområde salg af erhvervs- og boligjord. Det gælder udarbejdelse af en salgsstrategi, udarbejdelse af handlingsplan, opbygning af netværk eksternt og internt, koordinering med udviklingsprojekter, udviklingsplaner m.m. I denne forbindelse skal medarbejderen fokusere på arbejdet i Vækstforum og Væksthuset. Erhvervskontakt-medarbejderen skal tillige øge det forretningsmæssige kendskab til Vesthimmerland gennem opsøgning af potentielle investorer og nye virksomheder. Erhvervskontakt-medarbejderen skal fungere som serviceorgan for virksomheder i dialogen med Vesthimmerlands Kommune. Indsatsen skal koordineres med øvrige tiltag på erhvervsområdet og bosætningskampagner. Stillingen opslås. c) Styrkelse af Borgmesterkontoret med afdelingschef I forhold til at skabe en stærkere sammenhæng mellem Byråd og direktion samt en styrkelse af sekretariatsarbejdet og betjeningen af Byrådet styrkes Bogmesterkontorets ledelse ved at placering under afdelingschefen for HR og kommunikation. Afdelingen benævnes fremadrettet Byråd, HR og Kommunikation. Samtidig styrkes muligheden for en tættere dialog mellem Borgmesterkontoret og den øvrige organisation, idet der mellem afdelingschefen og de øvrige ledere er et naturligt opgavefællesskab. Der er tillige et fælles indhold i opgaveløsningen i afdelingen, idet afdelingen på alle opgaver både er myndighed, der skal fastholde regler og rammer og en servicefunktion, der bistår den øvrige organisation med opgaveløsningen og udvikler rammer og redskaber herfor. Stillingen besættes internt. 10

11 10. Specielle forhold Økonomi Organisationsmodellen skal udvikles og igangsættes inden for den eksisterende økonomiske ramme til administration. Den økonomiske konsekvens for øverste niveau er en de 3 nye direktører får en central fastsat lønstigning på kr. årligt ( niveau) fastsat i overenskomst i forhold til antallet af chefer på øverste niveau i alt nutidskroner. Fysiske lokationer og bemandinger Organisationsmodellen medfører ingen ændringer af forvaltningernes fysiske placeringer på rådhus og administrationsbygninger i fuld respekt for Budgetaftale Der skal dog omplaceres enkelte medarbejdere, ligesom en større integration på sigt kan betyde ændrede arbejdssteder for nogle personalegrupper. Men organisationsændringer skal respektere Budgetaftale Direktørerne vil have flere mødesteder. 11. Tidsplan Økonomiudvalget tiltræder den overordnede model i uge 46. Dato Aktivitet Kommunaldirektøren drøfter dokumentet med Chefgruppen Dokumentet færdiggøres i Chefgruppen Høring i MEDHovedudvalget Økonomiudvalget behandler endeligt forslag Byrådet behandler endeligt forslag Forhandling med nuværende chefer Endelige snitflader fastlægges i Direktionen Kompetenceplan tilrettes Ny model i funktion Beskrivelse af mulig fremtidig politisk struktur, herunder erfaringer med midlertidige temaudvalg Drøftelse af ændringer til den politiske struktur ved næste periode 11

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen Forord Ledernes daglige ledelsesmæssige opgave er at drive og udvikle egen organisation med fokus på drift, faglig kvalitet, økonomi,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). 1 Administrativ organisering I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). Der har tidligere været

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

DIREKTIONENS ARBEJDSGRUNDLAG Ringsted kommune. Nærværende papir beskriver direktionens arbejdsgrundlag og er delt i følgende afsnit:

DIREKTIONENS ARBEJDSGRUNDLAG Ringsted kommune. Nærværende papir beskriver direktionens arbejdsgrundlag og er delt i følgende afsnit: DIREKTIONENS ARBEJDSGRUNDLAG Ringsted kommune Nærværende papir beskriver direktionens arbejdsgrundlag og er delt i følgende afsnit: 1) En kommune i Danmark 2) Principper for direktionens arbejde 3) Organisationsmodel

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype

ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype ØKONOMIUDVALGET 2014-2017 5. Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar Sagsnr.: 15/12524 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning Temaet for sagen er, at Økonomiudvalget fastlægger den fremadrettede

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere og væksten

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Beskrivelser af administrativ organisation i sammenlignelige kommuner

Beskrivelser af administrativ organisation i sammenlignelige kommuner Beskrivelser af administrativ organisation i sammenlignelige kommuner Formålet med dette notat er med reference til de politiske drøftelser i ØK den 24. juni 2011 (sag nr. 257) at give input til processen

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014

Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014 Hvidovre, 18. maj 2014 Notat til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014 Resume Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2014, at der

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Haderslev Kommune Ajourført november 2010. Forord: En slank og styrket organisation... 2. Den administrative organisation i ét billede...

Haderslev Kommune Ajourført november 2010. Forord: En slank og styrket organisation... 2. Den administrative organisation i ét billede... Administrativ organisation November 2010 Indholdfortegnelse Forord: En slank og styrket organisation... 2 Den administrative organisation i ét billede... 3 Den Centrale Stabsfunktion... 5 De tre serviceområder:

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. marts 2017 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd 1. Resume Indstillingen er en udmøntning af Styringsudvalgets arbejde,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Sekretær/administrativ medarbejder

Sekretær/administrativ medarbejder Job- og personprofil Sekretær/administrativ medarbejder Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med knap 48.000 indbyggere, og væksten forventes

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Social og Sundhed

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Social og Sundhed Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Social og Sundhed 1 1. Indledning Sekretariatschefen for Social og Sundhed har fået nyt job. Favrskov Kommune er en vækstkommune med knap 48.000

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Organisation & Ledelse 2012

Organisation & Ledelse 2012 Organisation & Ledelse 2012 Postadresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev 1. Baggrund Dette

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Teknik og Kultur har søgt nye udfordringer som direktør for

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Notat til dagsordenpunkt

Notat til dagsordenpunkt Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Økonomi- og Planudvalget den 16. november 2011 Emne Organisationstilpasning edoc sagsnummer 1253-68538 edoc dokumentnummer 2011-49956 Dato 11-11-2011 Administrativ

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden Indstilling Til Magistraten Fra Teknik og Dato 27. marts 2014 Lukket dagsorden 1. Resumé Forslaget tager afsæt i et Aarhus, præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige understøttelse heraf.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Chef til nyetableret organisation... 3 2. Horsens Kommune

Læs mere

Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013

Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013 Kommunaldirektøren Ref. HEK Sagsnr. 230890 Brevid:1614468 Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013 Forslag til justering af ledelsesansvar og organisation i 2013

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune Juni 2014 Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune 1. Formål Kompetenceplanen har til formål at tydeliggøre den overordnede kompetencefordeling mellem det politiske

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere