Rapport over projektet: Original Nordmann afsætningskampagne Tyskland og Østrig 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport over projektet: Original Nordmann afsætningskampagne Tyskland og Østrig 2000"

Transkript

1 Rapport over projektet: Original Nordmann afsætningskampagne Tyskland og Østrig 2000 Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger - aktiviteter og resultater: Formålet: Programmets hovedformål har i lighed med de foregående år været at fremme afsætningen af nordmannsgran juletræer generelt. Vejen hertil er i årets kampagne gået ad de samme stier, som tidligere har vist sig succesfulde, men hertil er der yderligere det formål i kampagnen at forsøge at flytte fokus fra pris som dominerende handelsparameter til i højere grad at anvende service, image og kvalitet som de primære salgsparametre. Derfor er den fortsatte profilering af Original Nordmann som kvalitetsvaremærke også et af programmets delformål. Med dette søges opnået, at der på længere sigt kan opnås en bedre pris for træer med dette varemærke end øvrige nordmannsgran juletræer uden denne etiket. Målgrupper: Som tidligere er den store målgruppe for programmet slutforbrugerne af naturlige juletræer. Imidlertid levner økonomien ikke plads til at kunne påvirke en sådan enorm målgruppe særlig intensivt, hvorfor det har været strategien i programmet at søge størst mulig gennemslagskraft via de to kanaler, der hver især påvirker forbrugerne mest. Det betyder, at detailhandelsleddet samt medierne har været de primære målgrupper for kampagneindsatsen. Herudover har en tredje målgruppe været inddraget i forbindelse med det ønskede mål omkring ændring af prisfokusering nemlig de større kædeforretninger, der jo især har vist sig at være eksponent for salg af billige juletræer. Midlerne: De to målgrupper medier og detailhandel er forsøgt påvirket gennem en række forskellige foranstaltninger. Som tidligere er hele mediebilledet blevet massivt bearbejdet med materiale velegnet til brug i forbindelse med de mange artikler, reportager, Tv-indslag, notitser osv. osv., der op til enhver jul kræver så meget plads i medierne. Også i år er der blevet produceret et fotokartotek med flotte og seværdige billeder af juletræer og stemning til brug for aviser og blade. Herudover har der været afholdt to større aktioner, der særligt retter sig mod publikumsmedierne nemlig henholdsvis den velkendte Hamborg Havneaktion samt en ny begivenhed i München bestående af en temaudstilling med tilhørende pressekonference.

2 Detailhandlen er i forlængelse af de foregående år blevet bearbejdet med informationsskrivelser løbende gennem sæsonen i form af nyhedsbrevet Nordmann News, der i år er udsendt i 4 udgaver. Herudover er der produceret en stor mængde salgsfremmende materiale til brug for de handlende på deres udsalgspladser. Dette materiale fordeler sig i de to hovedgrupper reklamemateriale i form af skilte bannere m.v. samt profilbeklædning som hatte, huer, veste, jakker osv. til brug i salgssituationen. Yderligere er der for de handlende stillet færdigt reproklart annoncemateriale til rådighed til brug for deres lokale annonceringsindsats. Herudover er kædeforretningerne søgt påvirket gennem en særlig informationsindsats over for en række udvalgte store kæder, der gennem de foregående år har vist sig at være særlige eksponenter for anvendelse af billige træer som slagvarer for at få folk ind i butikkerne. Endelig er forbrugerne som hovedmålgruppe igen i år forsøgt påvirket gennem en national kampagne via Info-screen-mediet. Denne består af en række spots, der på udvalgte dage med faste tidsintervaller løber på storskærme stillet op på en lang række banegårde og U-bahn-stationer i de største byer ud over hele Tyskland. Sluttelig skal nævnes, at alle målgrupper i løbet af kampagnen nu har fået mulighed for yderligere anvendelse af de tilbud kampagnen giver gennem den udviklede hjemmeside på adressen Planlægningen: Oprindeligt var planlægning tilrettelagt som følger: Forberedelse April-Juni: Udvikling af kampagnekoncept for forbrugerkampagne 2000 Planlægningsmøder i følgegruppen Fotooptagelser Udvælgelse af kæde-forretninger til samarbejde Iværksættelse April-August: Eksklusive optagelser TV medier Juli-August: Udarbejdelse af pressemateriale og kontakt til medier Kontakt til kædeforretninger for etablering af koncept International mediekonference Produktion af reklamemidler Udarbejdelse af indhold på Internet August Deltagelse på Langesø Messen Motivation af handelen Maj: Løbende afholdelse af følgegruppemøder

3 Juni-september: Udsendelse af nyhedsbrev Løbende afholdelse af følgegruppemøder August-september: Annoncer rettet mod detail- og engroshandelen indrykkes i fagpressen. Der træffes aftale med interesserede detailhandlere og grossister om brugen af reklamemidler til kampagner på salgsstederne. Særlig kampagne for kædeforretninger Oktober-november: Distribution af reklamemidler Udsendelse af nyhedsbrev Særlig kampagne for kædeforretninger December: Præmiering af detailhandlere Udførelse af forbrugerkampagne December: Aktionerne på salgssteder og i kæderne gennemføres frem til den 24. december. Gennemførelse af kampagne for kædeforretninger Gennemførelse af regionale aktioner Annoncering i publikumspresse Distribution af informationsvideo o.a. Evaluering December-Januar: Besigtigelsesrejser til de udvalgte byer (besøg på stadepladser, samtaler med grossister og detailhandlende) To af de planlagte tiltag er af forskellige årsager ikke blevet iværksat i løbet af sæsonen. Desværre har vi måtte konstatere, at det ikke lykkedes at komme i så tæt dialog med kæderne, at der kunne etableres deciderede event/pilotprojekter i udvalgte forretninger, som vi havde håbet. Kæderne har taget godt imod initiativet, men ønsker først i det kommende år at tage stilling til eventuelle ændringer i deres salgsstrategi for juletræers vedkommende. Herudover viste det sig, at mediernes interesse for at deltage i en større international konference om juletræer i sommerperioden ikke var tilstrækkelig stor til at kunne gennemføre en sådan. Enkelte franske medier har dog i forlængelse af forarbejdet været i Danmark og resultaterne af dette har været gode. Derimod har vi undervejs i forløbet fået mulighed for at arrangere en væsentlig større og mere slagkraftig aktion i det sydtyske område i form af den gennemførte udstilling med tilhørende pressekonference i München.

4 Resultaterne i detailhandlen og distributionssystemerne: Hovedredskabet i betjeningen af hele detailhandelsleddet er vores informationsbrev Nordmann News, der som nævnt i år er blevet udsendt til hele branchen i 4 udgaver (bilag 1). Indholdet er siden starten af kampagnen blevet både mere konkret og væsentligt mere direkte anvendeligt for de mange modtagere. Således udkom første nummer allerede i foråret med resultaterne af den gennemførte undersøgelse fra 1999 i forbrugerleddet. Efterfølgende tre numre har behandlet emner som stadepladsindretning, Langesø-messen, pris/kvalitetsrelationer, reklametiltag, konkurrencer og meget mere. Det har udviklet sig til i dag at være et lille medie, der både er kendt, anerkendt og ventet i kredsen af detailhandlere. Det producerede salgsfremmende stadepladsmateriale i form af både plakater, bannere m.v. samt beklædning er i år solgt i endnu større mængder end tidligere. Der er således efterhånden en betydelig omsætning af disse varer, der i sig selv også er med til at udbrede kendskabet til Original Nordmann som kvalitetsvaremærke. Især har vi i år udvidet beklædningsprogrammet, der har vist sig at være meget populært (Bilag 2). De direkte anvendelige tilbud for de handlende har igen i år været færdigt reproducerbare annoncer til brug i de handlendes lokale annoncetiltag, forbrugerkonkurrence med Danmarksrejser (Bilag 3) som præmier i samarbejde med Danmarks Turistråd, Scandlines og Urlaubsring Dänemark - samt stadehandlerkonkurrencen for de bedste stadepladser i år Alle disse tilbud har været anvendt særdeles tilfredsstillende af de handlende, men vi må desværre konstatere, at tilbagemeldingen på forbrugerkonkurrencen har været væsentlig mindre end i 1999, hvilket nok gør, at dette initiativ ikke vil blive gentaget fremover. Samlet kan siges, at mængden af handlende, der modtager vores informationsmateriale og øvrige tilbud er stadig stigende. Vi sender i øjeblikket ud til næsten 2000 tyske og østrigske modtagere, der alle i større eller mindre omfang køber juletræer i Danmark. Om det særlige tiltag rettet mod kæderne kan siges, at responsen har overraskende positiv. En række udvalgte kæder modtog særligt materiale (Bilag 4) med henblik på at øge fokuseringen på god kvalitet og stor indtjeningsmulighed frem for lav pris, dårlig kvalitet og lille fortjenstmargin. Der er fra næsten alle kæders side en øget opmærksomhed på begrebet god kvalitet, hvilket allerede i det kommende år vil kunne aflæses i det antal kædeforretninger, der fremover vil markedsføre både de gode træer og de hidtidige aktionstræer til lavpris. En stor succes har igen i dette års kampagne været den gennemførte kampagne med Info-Screenspots på de mange banegårde i 10 af de største tyske byer. I den gennemførte undersøgelse viser det sig, at bekendtheden med Original Nordmann som varemærke i særdeles stor udstrækning er opstået på baggrund af disse spots. Prisen for denne del af kampagnen er derfor også lille sammenlignet med, hvad en traditionel annonceringskampagne ville have kostet. Resultater af indsatsen mod mediebilledet: Både de elektroniske og de skrevne medier er forsøgt bearbejdet på flere forskellige måder i den forløbne kampagne. Vores billedmateriale er blevet udvidet og tilbudt bredt til alle betydende trykte medier (Bilag 5), og vi kan atter konstatere, at både tekster og billeder modtages og anvendes i endog rigtig stor udstrækning i det skrevne mediebillede. Antallet af artikler med vores materiale er igen steget i forhold til året før. Nordmannsgran har som juletræsart fremstår i dag i medierne som det absolut

5 førende træ ligesom Original Nordmann som varemærke har fået omtale, som annoncering for de samme beløb aldrig ville have kunnet gøre. Regionalt har der været særdeles stor effekt af de gennemførte 2 arrangementer Havneaktionen i Hamborg samt udstilling og pressekonferencen i München. I forhold til tidligere år har der således i hele det sydtyske område udelukkende været bragt positive artikler om nordmannsgran i almindelighed samt om de danske træer i særdeleshed. I forbindelse med sidstnævnte aktion kan vi bruge hele konceptet til kommende udstillinger fremover i andre egne af Tyskland, hvorved der er skabt mulighed for at vælge særlige regioner/delstater ud med henblik på en særlig eksponering i de regionale medier. Tilsammen har aktiviteterne rettet mod de elektroniske medier igen givet sig udslag i markant synlighed i diverse kanaler. Der er således opnået en samlet udsendelsestid på ca. ½ time på både regionale og landsdækkende stationer, der for en stor dels vedkommende har fundet sted i prime time. Via undersøgelserne, der løbende finder sted, ved vi, at nordmannsgranen nu er den træart, der har det ubetinget største bekendtskab i forbrugerkredse i hele Tyskland. Det er bl.a. på baggrund af sådanne TV-indslag, som rammer en meget stor del af det samlede forbrugerled. Konklusion: Ifølge de officielle tal fra Danmarks Statistik er eksporten til Tyskland i år 2000 steget med ikke mindre end 1,4 mio. nordmannsgran juletræer i forhold til Denne stigning er en markant forøgelse af den vækst, der allerede tidligere har fundet sted på dette marked. Således tegner det tysktalende område i Østrig og Tyskland sig nu for 64% af den samlede danske eksport af nordmannsgran juletræer. Det er en fremgang på 6 procentpoint. Denne markedsudvidelse sker samtidig med at markedet for nordmannsgran i Tyskland er under udvidelse. Vores kampagne, som nu løber på femte år har i perioden været med til at sætte dagsordenen for hvad og hvordan et juletræ skal se ud. Derved bliver nordmannsgranen det naturlige valg for forbrugerne, hvilket altså nu tydeligt kan aflæses i salgstallene. Herudover har vi gennem den forløbne periode kunne måle en løbende stigning i kendskabet til Original Nordmann som varemærke for juletræer. I detailhandelsleddet er der således nu så stor bekendthed med varemærket, at de danske firmaer direkte kan mærke en efterspørgsel af partier med Original Nordmann træer. Den positive udvikling ses parallelt i forbrugerkredse, der i undersøgelserne uopfordret nævner Original Nordmann som det varemærke, de kender indenfor juletræsområdet. Forbrugerne vil gerne betale en høj pris for et juletræ, når de blot kan føle sig sikre på kvaliteten. De udsalgssteder, der har brugt Original Nordmann i deres markedsføring tilkendegiver, at deres kundegrupper er særdeles loyale og at genkøbsprocenterne her er meget høje. Det er således ganske tydeligt, at Original Nordmann tilbyder detailhandlen en sikkerhed for kvalitet, de ikke tidligere i samme udstrækning har haft. Samtidig er tilliden til Original Nordmann voksende blandt detaillisterne. Denne tillid bør til stadighed udbygges således, at Original Nordmann også vil stå som den største garant for god kvalitet og høj konkurrencedygtighed, når den danske produktion af juletræer ikke er så stor som vi ser det i disse år. Kampagnen er løbende blevet beskrevet for de danske producenter i artikler i Juletræsdyrkerforeningens tidsskrift PS-Nåledrys samt i nyhedsbrevet Korte Meddelelser (Bilag 6).

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2009-2010

Organisatorisk Beretning 2009-2010 Organisatorisk Beretning 2009-2010 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Fordi EU ikke skal bestemme alt!

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Eksamensprojekt www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner, 2. semester, tr08mul01

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere