Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011"

Transkript

1 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Norddjurs Kommune indgik den 8. marts 2012 klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvorefter kommunen forpligter sig til at arbejde for et bedre klima gennem Danmarks Naturfredningsforenings klimakommunekoncept. Med aftalen skal Norddjurs Kommune inden for egen virksomhed nedsætte sit C02-udslip med mindst 2 % årligt frem til år Norddjurs Kommune har desuden tilsluttet sig EU's Borgmesterpagt (Covenant of Mayors), hvorefter kommunen forpligter sig til at gå længere end de mål, EU har opstillet for 2020, så CO2-udledningen fra Norddjurs Kommune som geografisk areal reduceres med mindst 20 % inden Hermed fremsendes opgørelse over udledning af CO2 fra Norddjurs Kommune som virksomhed i vil således være basisåret for kommunens årlige afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening. Afrapporteringen indeholder tallene fra den samlede udledning fra 3 hovedområder: Kommunale bygninger, transport og forsyningsselskabet Aqua Djurs samt bemærkninger til beregningerne. Endvidere nævnes kort de igangværende og planlagte tiltag, der forventes at bidrage til en reduktion af CO2-udledningen fra Norddjurs Kommune. 1. Samlet CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Samlet udledning fra kommunale bygninger 5303 Samlet udledning fra transport 1877 Samlet udledning fra forsyningsselskabet Aqua Djurs 1573 I alt fra Norddjurs Kommune som virksomhed Bemærkninger til beregning af CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger CO 2-udledning for kommunale bygninger i Varmeforbrug er graddagskorrigeret. Areal (samlet erhvervsog boligareal) m2 Areal (bebygget areal) m2 El Fjernvarme Fyringsolie CO 2-emission tons CO2 Administrationsbygninger i alt Daginstitutioner i alt Fritids- og ungdomsklubber i alt Kulturinstitutioner i alt Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Skoler i alt Specialinstitutioner i alt Ældrepleje i alt Andre kommunale bygninger i alt I alt Omfang n af CO 2 -udledningen omfatter elforbrug og varmeforbrug i energimærkningspligtige kommunale bygninger, med undtagelse af udlejede bygninger for hvilke forbrugstal ikke er tilgængelige. Undtagelse er enkelte bygninger, for hvilke der ikke er fundet oplysninger til opgørelsen for basisåret Der forventes således at skulle udarbejdes en revideret opgørelse af CO 2 -udledningen for 2011 i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen for 2012 for at kunne sammenligne CO 2 -udledningen i 2012 med 2011 og dokumentere en CO 2 -reduktion. n omfatter en bygningsmasse, der har et bebygget areal på i alt m 2 og et samlet erhvervs- og boligareal på i alt m 2. Forbrugsdatakilder og årsforbrugsperioder Norddjurs Kommune har ikke et energistyringssystem hvorfra bygningernes forbrug af el, fjernvarme og øvrige brændsler kan udtrækkes. Oplysninger om forbrug af el og fjernvarme er indhentet hos de konkrete el-leverandører og fjernvarmeleverandører. Leverandørerne af el er NRGi og Elro, og der er i kommunen 13 kollektive fjernvarmeværker. Oplysninger om forbrug af øvrige brændsler er indhentet hos medarbejdere i eller administratorer for de konkrete bygninger. El-leverandørernes og fjernvarmeværkernes forbrugsopgørelsesperioder er ofte forskudt i forhold til 1. januar. Det betyder, at for mange af bygningerne er årsopgørelsesperioden forskudt i forhold til kalenderåret For hver enkelt bygning er der i opgørelsen af CO2-udledningen anvendt den årsopgørelsesperiode for hhv. el og for fjernvarme, der har mest sammenfald med kalenderåret Datausikkerhed Data er behæftet med sædvanlig datausikkerhed og er en funktion af flere usikkerhedskilder, såsom manuelle aflæsninger, manglende tjek af oliestand ved påfyldning samt skæve aflæsnings- og betalingsterminer. Graddagskorrektion I opgørelsen af CO 2 -udledningen er varmeforbruget graddagskorrigeret ved anvendelse af graddagsdata rekvireret hos DMI. Til graddagskorrektionen er anvendt normalårsgraddage og målte graddage for Grenaa 1. Der er anvendt den af DN anbefalede tommelfingerregel om, at rumopvarmningen udgør 80 % af det samlede varmeforbrug. Hvor årsopgørelsesperioden for varmeforbrug er forskudt i forhold til kalenderåret, er graddagskorrektionen forskudt tilsvarende på månedsbasis. 1 DMI:

3 Elforbrug anvendt til opvarmning er ikke graddagskorrigeret, idet der ikke er fundet data som kan allokere elforbruget til opvarmningsformål. CO 2 -emissionsfaktorer For el er i opgørelsen af CO 2 -udledningen anvendt en emissionsfaktor til grønt regnskab for 2011 indeholdende såvel transmissions- og distributionstab. Den anvendte faktor er 378 g/ 2 rekvireret hos Energinet.dk. Der er anvendt 125 %-metoden til fordelingen mellem el og varme. For fjernvarme er anvendt CO 2 -emissionsfaktorer beregnet på baggrund af oplysninger fra de enkelte fjernvarmeselskaber om brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, varmeproduktionen fordelt på brændsler og nettab i fjernvarmenettene samt CO 2 -emissionsfaktorerne 3 for de anvendte brændsler. CO 2 - emissionsfaktorerne for brændslerne er rekvireret hos DMU 4. For fyringsolie og træpiller, der anvendes i fyringsanlæg for enkelte bygninger, er CO 2 -emissionsfaktorerne ligesom brændslerne anvendt til fjernvarmeproduktion rekvireret hos DMU. For træpillerne har det ikke været muligt at indhente tredjepartsudarbejdet miljødeklaration som anbefalet i DN s vejledning fra marts Nedenfor vises den samlede oversigt over de anvendte emissionsfaktorer Type Kilde Enhed CO 2 -udledning Elvarme Energinet.dk g/kwh 378 Varmepumper Energinet.dk g/kwh 378 Bioolie DMU g/liter 0 Fyringsolie DMU g/liter Halm DMU g/ton 0 Naturgas DMU g/m Træflis DMU g/ton 0 Træpiller DMU g/ton 0 Fjernvarmeværker Allingåbro Varmeværk Fjernvarmeværket g/ 12 Auning Varmeværk Fjernvarmeværket g/ 0 Balle-Hoed-Glatved Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/ 16 Gjerrild Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/ 19 Glesborg Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/ 25 Grenaa Varmeværk Fjernvarmeværket g/ 195 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Fjernvarmeværket g/ 0 Stenvad Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/ 14 Trustrup-Lyngby Varmeværk Fjernvarmeværket g/ 0 Vivild_Nørager Fjernvarme Fjernvarmeværket g/ 3 Voldby Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/ 6 Ørsted Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/ 0 Ørum Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/ 26 2 Energinet.dk: 3 DMU: 4 CO 2-emissionsfaktorerne fra DMU indeholder også CO 2-emission for ikke-fossile brændsler. I forbindelse med denne afrapportering sættes CO 2-emissionsfaktorerne for ikke-fossile brændsler til 0. Det er også denne kilde Energistyrelsen bruger til CO 2- emissionsfaktorerne oplyst i deres notater 'Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet' - 3 -

4 3. Bemærkninger til beregning af CO2-udledning fra transport Udledning fra kommunens egne køretøjer 1503 Udledning fra tjenestekørsel 374 Samlet udledning fra transport 1877 Beregningen af udledt CO2 fra transport i Norddjurs Kommune er foretaget på baggrund af udtræk fra kommunens økonomisystem. Udledning fra kommunens egne køretøjer Der er anvendt tal for kommunens udgifter til indkøb af brændstof til egne køretøjer, herunder plejepersonalekørsel og drift af materielgårdene som de største bidragsydere. Ved omregning fra udgifter (kr.) til mængde brændstof (antal liter) er det forudsat, at Teknik- og Miljøforvaltningens brændstofindkøb består af diesel, mens de øvrige forvaltningers brændstofindkøb består af benzin. Der er anvendt en gennemsnitlig literpris uden moms på 9,04 kr. for diesel og 9,87 kr. for benzin. Disse tal er indhentet fra (Energi- og olieforum). Anvendt emmisionsfaktor for benzin er 2400 g/l og for diesel 2650 g/l, jf. DNs vejledning til opgørelse af CO2-udledninger og reduktioner for kommunen som virksomhed, tabel 5-2. Udledning fra tjenestekørsel Der er anvendt tal for kommunens udbetaling af kørselsgodtgørelse for tjenestekørsel i egen bil. Det er forudsat at fraktionen af kilometer kørt i benzinbil er 0,76 og dieselbil 0,24. Disse tal er indhentet fra Dansk Statistik (www.statistikbanken.dk). Ved omregning fra antal kørte kilometer til mængden af udledt CO2, er anvendt følgende nøgletal for hhv. benzin og diesel: Benzin 132g/km, diesel 128 g/km, jf. DNs vejledning til opgørelse af CO2-udledninger og reduktioner for kommunen som virksomhed, tabel Bemærkninger til oplysninger om CO2-udledning fra forsyningsselskabet Aqua Djurs Aqua Djurs as driver alle offentlige spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune samt 4 kommunale vandværker i den vestlige del af kommunen. Selskabet er ejet 100 % af Norddjurs Kommune, og selskabets energiforbrug inddrages på den baggrund i opgørelse af CO2-udledninger for Norddjurs Kommune som virksomhed. Samlet udledning fra Aqua Djurs 1573 Der er anvendt tal for selskabets indkøb af el. Ved omregning fra til mængde CO2 anvendes en emmisionsfaktor på 378 g/, rekvireret hos Energinet.dk

5 5. Status for CO2-reducerende tiltag i Tiltag Forventet tidspunkt for gennemførelse Kommunale bygninger Opstart etablering af energistyringssystem kommunale bygninger Ultimo 2012 Etablering af jordvarmeanlæg og solceller 1 daginstitution Ultimo 2012 Etablering af jordvarmeanlæg 1 anden kommunal bygning Ultimo 2012 Etablering af varmepumpe - 1 anden kommunal bygning Ultimo 2012 Udskiftning af lysarmaturer 1 skole Ultimo 2012 Udskiftning af vinduer 7 skoler Ultimo 2012 Udskiftning af vinduer 1 skole Primo 2012 Udskiftning af vinduer 1 kulturinstitution Ultimo 2012 Udskiftning af vinduer 2 administrationsbygninger Ultimo 2012 Udskiftning af vinduer - 1 anden kommunal bygning Ultimo 2012 Udskiftning af vinduer - 1 daginstitution Ultimo 2012 Ændring til direkte fjernvarme 1 administrationsbygning Ultimo 2012 Udbygning af CTS 2 skoler Ultimo 2012 Udbygning af CTS 1 administrationsbygning Ultimo 2012 Forbedring af varmestyring - 1 anden kommunal bygning Ultimo 2012 Efterisolering af ydervægge 1 skole Medio 2012 Spændingsoptimering, screening af potentiale 3 kommunale bygninger Ultimo 2012 Valg af energirigtige løsninger ifm. diverse bygningsvedligeholdelsesarbejder 2012 Etablering af solceller kommunale bygninger 2013 Aqua Djurs Udskiftning af pumper i Allingåbro hovedpumpestation samt etablering af mere 2012 bassinvolumen. Ved kombination af de nye pumper og bassinvolumen, for- ventes opnået en mere energioptimal transport af spildevandet. Nedlæggelse af Bønnerup-, Vejlby- og Fjellerup Renseanlæg. Rensning af spildevand på et større anlæg forventes at medføre et fald i energiforbrug (indregnet den større udgift til transport af spildevandet). Div. separeringsprojekter og søgning efter uvedkommende vand (indsivning, 2012-? fejlkoblinger). Fjerner vand fra kloaksystemet som medfører reducerede omkostninger til transport og rensning. Forslag om produktion af el ved anvendelse af gas fra rådnetank på Fornæs Renseanlæg (ikke endelig godkendt) Administrative tiltag Udarbejdelse af CO2-regnskab for kommunen som geografisk areal Ultimo 2012 Udarbejdelse af Handleplan for bæredygtig energi, jf. EU's borgmesteraftale Med venlig hilsen Lotta Sandsgaard Teknik- og miljøchef - 5 -

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Ton CO2/år 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2020 År Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 5 Baggrund for EU-Borgmesteraftalen 6 Frederikshavn

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref 0749549 G00065-1-JEML(1)

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Teknik og Miljø Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Årsberetning 2013 til DN Klimakommuneaftale Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere