Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Den danske industri står foran et markant paradigmeskifte i de kommende år helt nye krav til energiforbrugende udstyr og processer, som betyder øget fokus på tre hovedtemaer: 1. Øget krav til energieffektivisering. 2. Helt nye krav til produkterne og deres energiforbrug relateret til Ecodesigndirektivet fra EU. 3. En markant forøget anvendelse af Vedvarende Energi (VE) i industrien, herunder større fleksibilitet i elforbruget og tilpasning af forbruget til produktionen (Smart Grid). Paradigmeskiftet understøttes bl.a. af energiaftalen fra foråret 2012, som blandt mange initiativer indeholder en aftale om en massiv anlægsstøtteordning (ca. 500 mio. kr. årligt frem til 2020) til industrien i forbindelse med overgangen til effektiv anvendelse af vedvarende energi, samt at energiselskabernes energispareindsats skal øges med 100% i perioden , svarende til en stigning fra ca. 700 mio. kr./år i 2010 til ca. 1,5 mia. kr./år fra Paradigmeskiftet giver danske virksomheder fornyede vækstmuligheder, der kan udnyttes, såfremt de rigtige betingelser er til stede. Aktiviteten vil opbygge nye teknologiske serviceydelser, som kan understøtte disse nye vækstmuligheder i form af: Et relevant, professionelt og proaktivt miljø, der gennemfører FoU projekter i samarbejde med danske industrivirksomheder Nye ekspertydelser Nye toptunede laboratoriefaciliteter Opbygning af ny viden samt spredning af denne. Videnopbygningen vil ske gennem FoU-aktiviteter og vil blive spredt gennem disse, suppleret med konferencer, temadage og faglige kurser på området samt gennem tæt dialog med potentielle kunder. Endvidere vil aktiviteten sikre, at de mange private rådgivere på energiområdet modtager den sparring, der skal til, for at tilfredsstille kundernes fremtidige rådgivningsbehov. Aktiviteten vil adressere behovene og udvikle nye løsninger, der skaber synergi mellem de nævnte udfordringer i løbet af strategiperioden. Aktiviteten er inddelt i tre delaktiviteter (Energieffektivisering, Ecodesign, Vedvarende Energi /Smart Grid). Delområderne har et fælles mål, der handler om at forbedre industriens konkurrenceevne. Frem til der er udviklet valide businesscases for Smart Grid, skal konverteringen til VE kilder bæres af energieffektiviseringer, da det kun dermed er muligt at skabe det fornødne økonomiske incitament til udbredelse af de nødvendige teknologier. A2

2 1. Energieffektivisering Der findes mange energieffektive løsninger, som med fordel kan anvendes i industrien i dag, men mange af disse kommer ikke i anvendelse trods et stort besparelsespotentiale og politiske målsætninger aktivitetsplanen CO 2 -reduktion i industri og service har rykket flere teknologiske grænser, igangsat en række nye FoU-aktiviteter i Danmark og udviklet kommercielle serviceydelser målrettet industrien. I starten af november 2012 har Teknologisk Institut afviklet en større temadag med 150 deltagere, hvor der gennem i alt 30 foredrag blev præsenteret en række af de nye teknologier, som skal understøtte udviklingen. Det synes på baggrund af tilbagemeldingerne fra deltagerne helt oplagt at gentage dette og flere lignende arrangementer i den nye aktivitetsperiode, da behovet for viden på området er enormt. Aktiviteten har samtidig identificeret behov for nye serviceydelser og teknologier samt nogle barrierer hos slutbrugerne, som skal investere i de energibesparende teknologier. Barriererne er bl.a. krav om meget korte tilbagebetalingstider (1-3 år), også selvom der kan opnås høje forrentninger af investeringerne. Umodne teknologier, manglende risikovillighed, mangel på viden om tilgængelige løsninger og systemintegrationen af disse er andre barrierer. Aktiviteten vil tage udgangspunkt i de høstede erfaringer og overordnet fokusere på samspillet mellem energieffektivitet og øget anvendelse af VE og SmartGrid, hvilket ligger uden for den igangværende aktivitetsplan CO 2 - reduktion i industri og service. 2. Ecodesign Markant øgede krav til energiforbrugende produkter gennem det nye Ecodesigndirektiv stiller helt nye krav til danske producenter af energiudstyr, som bl.a. indebærer væsentligt øgede dokumentationskrav til produkterne, men som naturligvis også vil stille helt nye krav til selve produkterne. Danske virksomheder har en unik mulighed for at skabe øget omsætning og eksport med indførelsen af Ecodesigndirektivet med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende produktportefølje og ny viden om effektive energiteknologier. Men der mangler viden om selve Ecodesigndirektivet og de nye forretningsmuligheder, ligesom der er identificeret et behov for moderne laboratoriefaciliteter, der kan understøtte både udvikling og dokumentation. Aktiviteten vil bl.a. udvikle nye laboratorieydelser til test af komponenter og systemer i henhold til de nye krav som implementeres via Ecodesigndirektivet, ligesom der iværksættes målrettede videnformidlingsaktiviteter til den danske industri, således at den opnåede styrkeposition på området kan fastholdes. Aktiviteterne er direkte linket til aktiviteten med titlen Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed, hvor fokus er rettet mod det standardiseringsarbejde, som på europæisk niveau følger Ecodesignaktiviteterne. 3. Vedvarende energi og Smart Grid Særligt den energitunge del af industrien står overfor en stor udfordring i forbindelse med overgangen til VE inden for de kommende år. Overgangen medfører, at industrien bliver nødt til at udvikle handlingsplaner nu. Tendenserne er, at de store virksomheder i øjeblikket konverterer gas- og oliekedler til biomassekedler, da det synes mest rentabelt p.t., selvom det på den lange bane ikke nødvendigvis er den mest

3 rentable løsning. Biomasse forventes at blive en knap og dermed dyrere ressource, og politiske mål peger mod en øget elektrificering af energisystemet. Aktiviteten vil bl.a. udvikle ekspertviden om den fremtidige konvertering til VE-teknologier som sol, vind, biomasse og varmepumper primært rettet mod udstyrsleverandører og energitunge produktionsvirksomheder både store og SMV. Allerede gennemførte projekter viser, at danske industrivirksomheder ikke har nævneværdig interesse i Smart Grid. Men det bliver dagsordenen, når store dele af vores elforsyning fremover er baseret på vindmøllestrøm. Den manglende interesse skyldes primært, at businesscasen ikke hænger sammen med typiske krav om tilbagebetalingstider på mindre end 3 år, samt kravet om at kunne producere konstant, sikkert og stabilt. Der er således meget stor forskel på de samfundsmæssige interesser i Smart Grid og de relevante industriaktørers interesser. Mulighederne er bedre, når virksomheden alligevel påtænker at investere i nyt procesudstyr, hvor VE og SmartGrid kan tænkes ind i projekteringsfasen. Her kan der skabes synergi mellem effektivisering, SmartGrid og VE. Dette sker dog ikke af sig selv, da den nødvendige viden om Smart Grid og de afledte positive effekter mangler i industrien. Aktiviteten skal sikre udvikling af ekspertviden om SmartGrid løsninger i forbindelse med energieffektivisering og konvertering til VE, bl.a. med fokus på lokal energilagring og elektrisk fleksibilitet. Udviklingen af alternative business cases vil indgå i dette arbejde som en del af FoU-aktiviteterne. 4. Tværgående aktiviteter Udover de tre nævnte områder indeholder planen en fjerde aktivitet, som er en tværgående aktivitet, der bl.a. omfatter fælles informationsaktiviteter. De nye ydelser forventes løbende at blive forankret i Instituttets kommercielle forretning (primært som rådgivnings-, kursus- og laboratorieydelser) og særligt aktiviteterne om energieffektivisering vil have en relativ kort tidshorisont før de kan tilbydes Instituttets nuværende og nye kunder på kommercielle vilkår (1-2 år), mens der inden for de øvrige områder forventes en længere tidshorisont (2-4 år) da en række barrierer først skal nedbrydes. Specielt inden for VE og SmartGridområdet forventes Instituttets nuværende kundegruppe udvidet med en større gruppe af mindre og relativt nystartede virksomheder, som leverer styringer (hardware/software) til energiindustrien, og som efterspørger rådgivning og laboratoriefaciliteter til afprøvning af deres produkter. Aktivitetsplanens indhold Planens tre hovedaktiviteter (Energieffektivisering, Ecodesign samt Vedvarende energi og SmartGrid) er beskrevet i det følgende. Der etableres en industriel følgegruppe, med interessenter fra målgruppen for de tre individuelle fokusområder, så synergien mellem de tre aktivitetsområder bliver synlige og udnyttet bedst muligt. Energieffektivisering Udvikling af nye forretningsmodeller, der kombinerer energieffektive teknologier med nye finansieringsmodeller. Disse udvikles i

4 samarbejde med aktører fra det finansielle segment (fx banker, pensionskasser og revisionsfirmaer). Herved spredes investeringsrisikoen, og der skabes accept for længere tilbagebetalingstider. Udvikling af intelligente og energioptimale styringer, af energiintensive processer, hvor integration af VE og Smart Grid medtages i styringsstrategien. Udvikling og opbygning af nye laboratorieserviceydelser om separationsteknologier, som kan anvendes til at undersøge, om et givent produkt kan produceres med mere effektive enhedsoperationer og samtidig give den ønskede kvalitet. Udvikling af varmepumpeteknologier til fx dampgenerering samt viden om procesintegration i eksisterende dampsystemer. Udvikling af viden om optimerede systemer for højtemperatur - energidistribution (baseret på fx damp- eller hedtoliesystemer). Aktiv deltagelse i relevante nationale og internationale netværk og konferencer. Udvikling af kurser til målgruppen på baggrund af den nye viden Ecodesign Forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor nye og konkurrencedygtige individuelle varmepumper, som matcher de nye energikrav som trinvis indføres allerede fra Udvikling af nye laboratorieydelser, der giver producenter af procesudstyr mulighed for at teste deres komponenter og løsninger i henhold til det nye Ecodesigndirektiv, eksempelvis forskellige former for elektrisk, varmeteknisk og køleteknisk udstyr. Opbygning af viden på Ecodesignområdet og de dertil relaterede nye krav til produkter og dokumentation. Videnformidling om Ecodesign til komponent- og udstyrsleverandører (fx pumper, kompressorer, varmepumper o.l.), så danske virksomheder kan fastholde styrkepositionen inden for energieffektive komponenter og teknologier. Formål og målgruppe Vedvarende energi og Smart Grid Opbygning af task-force med deltagelse af eksperter inden for sol, biomasse, varmepumper, vindenergi, energilagring og SmartGrid med henblik på integration af VE og SmartGrid i SMV produktionsvirksomheder. Opbygning af ny viden om integration af VE og SmartGrid i produktionsvirksomheder, bl.a. gennem aktiv deltagelse i relevante nationale og internationale netværk og konferencer. Udvikling af nye systemer som kombinerer energioptimering og VEproduktionssystemer i industrien Udvikling af nye kursusydelser rettet mod den danske procesindustri samt rådgivere. Aktivitetsplanen har til formål at sikre danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne i en tid med nye krav og stigende konkurrence inden for energiområdet. Implementering af rentable energibesparelser slår direkte igennem på produktionsvirksomhedernes bundlinjer, hvorved deres konkurrenceevne forbedres, arbejdspladser genereres og samtidig tjener det et vigtigt miljømæssigt formål, som styrker virksomhedernes profil

5 (bl.a. gennem CSR). Grundet mangeårig fokus på energieffektivisering i Danmark og høje energipriser findes der en lang række innovative komponent- og udstyrsproducenter, som spås et stort vækstpotentiale fra flere sider. Endvidere er tendensen, især i Europa, at de store produktionsvirksomheder er i gang med at forberede sig på en fremtid, hvor de skal basere deres produktion på intelligente energisystemer med en stor andel af fluktuerende vedvarende energi, og øget krav fra forbrugerne om dokumentation for bæredygtig produktion. Trods de beskrevne barrierer er udviklingen i gang, men jo mere skub der sættes på udviklingen, desto større er sandsynligheden for, at udviklingen ender med øget vækst i dansk industri. Særligt de mange SMV har brug for hjælp i denne omstillingsproces, da denne målgruppe typisk ikke har tid og ressourcer til at tænke langsigtet. Generelt vil de energiforbrugende produktionsvirksomheder samt rådgiversegmentet efterspørge de nye serviceydelser om energieffektive teknologier og deres indvirkning på produktkvalitet. De cirka 120 CO 2 kvote virksomheder i Danmark (installeret effekt > 20 MW) vil have særlig fokus på viden om konvertering til VE-kilder og synergimulighederne med SmartGrid, udnyttelse af spildvarme og systemintegration. Disse virksomheder er allerede langt i planerne omkring omstilling til VE kilder, mens det halter betydeligt mere hos SMV, både de energitunge og de udstyrsproducenter, som leverer komponenter og systemer til disse virksomheder. Flere og flere aktører inden for det finansielle segment har i stigende grad fokus på industrielle energibesparelser på grund af en høj forrentning af investeringen trods lange tilbagebetalingstider. Disse aktører vil være interesseret i serviceydelserne. Omkring VE og SmartGrid vil det primært være energiselskaberne og de danske produktionsvirksomheder, som vil efterspørge de nye serviceydelser. Inden for Ecodesign vil producenter af energiforbrugende udstyr efterspørge både nye laboratorieydelser og specialistrådgivning vedrørende design af produkter. Særligt indsatsen omkring energieffektivisering har fået flere støttende kommentarer på bl.a. fra energirådgivere og producenter af energiudstyr. Dette underbygger udgangspunktet i, at energieffektivisering er omdrejningspunktet for udrulning af både VE og Smart Grid i industrien og Ecodesign danner fundamentet for de krav, der fremover vil blive stillet til energiforbrugende produkter. Målgruppen kan inddeles i følgende segmenter og størrelser: 120 CO 2 kvotevirksomheder (årlige omkostninger til energi > 40 mio. kr.). Flere end 500 mindre produktionsvirksomheder (typisk SMV med energiomkostninger i intervallet 0,5 til 30 mio. kr. pr. år). Cirka 200 udstyrsproducenter (typisk SMV) inden for områderne pumper, kompressorer, procesanlæg, varmepumper, solenergi etc. Cirka 10 brancheorganisationer, herunder Varmepumpefabrikantforeningen, Dansk Energi, Dansk Industri, Dansk Solvarmeforening m.fl. hvoraf ovenstående virksomhedssegmenter i forskelligt omfang er repræsenteret.

6 Cirka 100 energiselskaber og energirådgivere (som bl.a. er organiseret i Dansk Energi), samt et tilsvarende antal rådgivende ingeniørvirksomheder. De anførte segmenter er også en del af målgruppen i den nuværende aktivitetsplan CO 2 -reduktion i industri og service, som den nye aktivitetsplan i vid udstrækning står på skuldrene af. Ved deltagelse i den nye aktivitetsplan vil aktørerne få adgang til ny viden omkring Ecodesign, VE og Smart Grid og effektive produktionsmetoder i industrien, hvorved de vil være på forkant med udviklingen og forbedre deres konkurrenceevne. I regi af CO 2 -reduktion i industri og service er der netop gennemført interview med 150 aktører fra målgruppen, som blandt andet indikerer, at det største behov for teknologiske serviceydelser ligger hos produktionsvirksomheder, der har udgifter til energi i intervallet 5-30 mio. kr. pr. år, altså typiske SMV, som i nærværende aktivitetsplan vil være det primære segment i målgruppen. Nationale og internationale samarbejdspartnere Aktiviteten vil fokusere på et tæt samarbejde både inden for og uden for landets grænser og adressere både organisationer inden for energiområdet og danske og udenlandske universiteter, som har stærke kompetencer på området. Det er fx: Dansk Energis forsknings- og udviklingsafdeling (Energieffektivisering, VE og SmartGrid) Energiselskaberne (Energieffektivisering) Branchefællesskabet for Intelligent Energi, ienergi (VE og SmartGrid) Energinet.dk (VE og Smart Grid) Sintef NTNU (Energieffektivisering samt VE og SmartGrid) Lunds Universitet (Energieffektivisering) Danmarks Tekniske Universitet (VE og SmartGrid samt Ecodesign) Syddansk Universitet (Energieffektivisering) Aarhus Universitet(Energieffektivisering) Aalborg Universitet(Energieffektivisering samt VE og SmartGrid) Fraunhofer (Umsicht) (Energieffektivisering) University of Padova (Energieffektivisering). FoU-aktiviteterne vil i relevant og muligt omfang involvere ph.d.-forløb i samarbejde med én eller flere af ovennævnte universiteter. Aktiviteten vil skabe grundlag for, at Teknologisk Institut kan deltage bl.a. i relevante IEA tasks på området, hvoraf flere allerede er igangsat og andre er under initiering. Samtidig vil der blive bragt viden hjem på alle aktivitetens områder i relation til internationale samarbejdsprojekter som EU-projekter eller lignende. Herved sikres udover direkte indflydelse på de kommende krav også en stor opkvalificering, som vil styrke aktiviteten generelt. Aktiviteten vil ligeledes understøtte udarbejdelse af papers, der vil blive præsenteret på relevante internationale konferencer, hvor der samtidig vil blive hentet viden og inspiration til nye nationale initiativer til gavn for den danske industri. Koordinering og samspil med andre Medfinansiering af andre FoU-projekter Der forventes kun egentlig medfinansiering af eventuelle EU-projekter.

7 FoU-aktiviteter Konkret arbejdes der med igangsættelse af FoU-projekter (fx PSO, EUDP o.l.) inden for følgende områder: Udvikling og demonstration af effektiv eldrevet tørreteknologi målrettet foder og biomasse. Udnyttelse af spildvarme til elproduktion med Kalinaprocessen. Konvertering af inddampningsproces til filtreringsproces på limvand. Udnyttelse af spildvarme som energikilde til dampproduktion. Optimering af produkter omfattet af Ecodesigndirektivet. Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper, (Ecodesignområdet) projekt som forventes igangsat med støtte ELFORSK i Relaterede igangværende FoU-projekter (udvalgte) Demand Response, omhandlende anvendelsen af fleksibelt elforbrug i industrien, støttet af ForskEl og RegionMidt. DryPack støttet af ELFORSK. Projektet udvikler beregningsværktøjer til energirådgivere omkring industrielle tørreprocesser. Optimal tørring af bær og frugter som støttes af Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet udvikler ny energibesparende tørreproces. Utilization of industrial waste heat som støttes af EUDP. Projektet udvikler og demonstrerer ny varmepumpeteknologi til genvinding af industriel spildvarme. High Heat projektet som støttes af EUDP. Projektet videreudvikler en såkaldt hybrid varmepumpe. ALP-CAES som støttes af ForskEl. Projektet udvikler et nyt energilagringskoncept. Chiller technology of the future som støttes af EUDP. Projektet udvikler og demonstrerer en industriel vandkøler, som udelukkende er baseret på vanddamp kompressionsteknologi. PSO, ForskEl DREAM Danish Renewable Energy Aligned Markets : Projektet udbreder Smart Grid teknologier i stor skala. Fremtidssikring af dansk produktion af professionelle kølemøbler EUDP-støttet projekt om udvikling af nyeste teknologi, der har 100% fokus på Ecodesignkrav på området. ipower, SPIR-projekt med fokus på forskning, innovation og udvikling inden for Smart Grid-området. Formidlings- og spredningseffekt Det forventes, at videnspredningen vil resultere i, at Instituttet får flere end 15 nye kunder inden for hver af de beskrevne områder altså i alt 45virksomheder i aktivitetsperioden, ligesom det forventes, at minimum 150 danske virksomheder direkte vil komme i kontakt med de aktiviteter, der afvikles i forbindelse med aktivitetsplanen. Dette understøttes bl.a. af Instituttets målrettede og aktive indsats i ienergi, større projektgrupper (fx ipower) samt de branchesamarbejder, hvor Instituttet har en helt central rolle (fx Varmepumpefabrikantforeningen, Dansk Ventilation m.fl.). Den kommercielle omsætning forventes i aktivitetsperioden at stige for de tre områder, som aktivitetsplanen omfatter. Der vil blive afholdt en international konference om energieffektivisering i industrien samt 5 nationale konferencer eller

8 temadage om delaktiviteterne, som beskrevet i milepælene. Der udarbejdes i perioden minimum 15 indlæg/papers som offentliggøres i relevante medier og ved relevante faglige konferencer (eksempelvis Dansk Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi samt lignende faglige arrangementer). Arbejdsgruppen omkring energieffektvisering i industrien under VE-Net, samt den netop etablerede netværksgruppe under Dansk Energi (Branchefællesskabet for Intelligent Energi, ienergi, som allerede tæller mere end 100 medlemsvirksomheder Instituttet deltager aktivt i arbejdet), vil udgøre en central platform for formidling og videnudveksling i forhold til aktivitetsplanen, og være stedet hvor nye projektideer udklækkes. Endvidere er Aarhus Universitet i færd med at fusionere med Ingeniørhøjskolen i Aarhus med henblik på blandt andet at udvikle nye uddannelsesretninger for civilingeniører omkring industrielle processer. Det tilstræbes, at igangsætte fælles forskningsprojekter på området med fokus på industriens behov. Det eksisterende internationale netværk på området plejes og udvikles med henblik på at hjemtage viden til gavn for dansk erhvervsliv. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Ny forretningsmodel til nedbrydning af ikke tekniske barrierer er udviklet og afprøvet på kunde i målgruppen. Der er igangsat minimum et kommercielt energibesparelsesprojekt i industrien på baggrund af den udviklede forretningsmodel. MP1.2 (Kompetenceopbygning) Der er igangsat et FoU-projekt om intelligent og energioptimal styring af energiintensive processer, hvor VE og Smart Grid medtages i styringsstrategien. MP1.3 (Dansk videnspredning; Anden milepæl) Den Nordiske Tørrekonference med deltagelse fra internationale eksperter samt 50 danske virksomheder inden for målgruppen sammen med et tilsvarende antal udenlandske virksomheder er forberedt og gennemført. MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og dialog med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring separationsteknologier. Der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den udviklede serviceydelse. MP1.5 (Kompetenceopbygning; Dansk videnspredning) Der har været deltaget aktivt i minimum 3 netværk og minimum 3konferencer (Netværk: ienergi, Energieffektiviseringsnetværket under Dansk Energi samt IEO som er udviklingsgruppen i VE-Net). Konferencer: 1-2 konferencer om tørring, 1-2 køle- og varmepumpekonferencer, 1-2 konferencer om energieffektivisering) (fortsættes i MP1.3, 2014). MP1.6 (Kompetenceopbygning)

9 Gennem minimum tre casestudier i målgruppen opbygges ny viden om højtemperatur energibærere og muligheder for optimering. Statusnotat er udarbejdet, og der er derigennem skabt grundlag for ansøgning af minimum et nyt FoU projekt på området(fortsættes i MP ). Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Kompetenceopbygning) Barriereundersøgelse omkring minimum 5 SMV s udfordringer i relation til Ecodesigndirektivet er gennemført og der er udarbejdet en oversigt over de behov, som virksomhederne har omkring prøvning og dokumentation af produkter. Undersøgelsen afsluttes med en kort rapport. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget nye laboratoriefaciliteter med fokus på de krav, som stilles gennem Ecodesigndirektivet, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af de udviklede faciliteter. MP2.3 (Kompetenceopbygning) Danske virksomheders indflydelse på de fremtidige produktkrav sikres gennem aktiv deltagelse i arbejdsgrupper på området, eksempelvis under International Energy Agency (bl.a. aktiv deltagelse i IEA s Heat Pump Centre som Danmark netop er blevet meldt ind i, og hvor TI står som officiel repræsentant for Danmark), og der er deltaget aktivt i de relevante nationale og internationale standardiseringsorganer herunder CEN/TC113 (Varmepumper og Aircondition) samt CEN/TC182 (Kølesystemer). (fortsættes i MP2.3, 2014) MP2.4 (Udvikling af teknologisk service) Med udgangspunkt i FoU-aktiviteter er der opbygget og udbudt minimum to nye rådgivningsydelser, der målrettes til danske producenter af energiudstyr inden for fx køling, ventilation, varmepumper, biobrændsler o.l. med særlig fokus på Ecodesignkravene, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den udviklede serviceydelse. MP2.5 (Dansk videnspredning) I samarbejde med aktiviteten Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed er der afviklet en temadag for minimum 20 danske industrivirksomheder med fokus på Ecodesign og de nye standarder, som er under udarbejdelse i forlængelse af de nye krav. MP2.6 (Kompetenceopbygning) Der er i samarbejde med minimum to danske virksomheder igangsat et FoU projekt omkring udvikling af fremtidens varmepumpe til individuel opvarmning, som på matcher de nye Ecodesign krav. Projektets foranalyser og indledende tests gennemføres i nærværende aktivitetsplan og efterfølgende igangsættes projekt med støtte fra eksempelvis PSO/Elforsk eller EUDP. Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Kompetenceopbygning) Viden om direkte varmepumpe-, sol- og/eller vinddrevne industrielle processer er opbygget gennem minimum 3 konkrete casestudier hos

10 målgruppen (fortsættes i MP3.1, 2014). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) Analyseværktøjer, der kan anvendes til vurdering af businesscases for valg af VE-kilde i samspil med Smart Grid og proceseffektivisering i industrien, er udviklet. Værktøjet har ledt til salg af mindst en kommerciel rådgivningsydelse. MP3.3 (Kompetenceopbygning) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring anvendelse af Vedvarende Energi i industrien, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den nye ydelse. MP3.4 (Dansk videnspredning) Temadag omkring integration af vedvarende energi og SmartGrid i industrien er afholdt med minimum 30 deltagere fra målgruppen. MP3.5 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring anvendelse af Smart Grid i industrien, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den nye ydelse. Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning; Anden milepæl) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3 artikler eller papers til formidling af resultaterne gennem danske fagtidsskrifter og faglige konferencer ved relevante faglige konferencer (eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi samt lignende faglige arrangementer) ligesom viden fra deltagelse internationale konferencer på området er indsamlet og indgår i kompetenceopbygningen. MP4.2 (Dansk videnspredning) Industriel følgegruppe er etableret. Milepæle 2014 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt omkring højtemperatur energibærere er igangsat i samarbejde med mindst to industrielle partnere (fortsat fra MP1.6, 2013) MP1.2 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt om konkurrencedygtige løsninger til anvendelse af VEdrevne varmepumper er igangsat. MP1.3 (Dansk videnspredning) Deltagelse i minimum 2 relevante netværk samt minimum to relevante konferencer (fortsat fra MP1.5, 2013 fortsættes i MP1.4, 2015)

11 MP1.4 (Dansk videnspredning) Konference/symposium/temadag om energieffektivisering i industrien med deltagelse af mindst 50 virksomheder fra målgruppen er afholdt i samarbejde med VE-Net. Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt inden for Ecodesignområdet med særlig fokus på Ecodesign i hele udviklingsfasen fra design af produkt til endelig dokumentation inden lancering for kunder er igangsat. MP2.2 (Dansk videnspredning) Temadag om Ecodesignkravene, og den indflydelse direktivet har på udvikling og dokumentation af energiforbrugende produkter, er afholdt i samarbejde med VE-Net. Temadagen vil særligt blive målrettet SMV inden for området, og der forventes minimum 30 deltagere fra målgruppen. MP2.3 (Anden milepæl) Fortsat aktiv deltagelse i minimum 2 relevante internationale arbejdsgrupper på området (i EU regi og inden for eksempelvis den Europæiske varmepumpe forening EHPA) med særlig fokus på international videnhjemtagning er gennemført (fortsat fra MP2.4, 2013 og fortsættes i MP2.2, 2015). Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Kompetenceopbygning) På baggrund af den opbyggede viden i MP3.1, 2013 gennemføres FoUprojekt omkring udrulning af VE i industrien. (fortsat fra MP3.1, 2013). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) 2 nye laboratorieydelser inden for VE-anvendelse i industrien er etableret, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af de nye serviceydelser. MP3.3 (Dansk videnspredning) Forberedelser af temadag til afvikling i 2015 er gennemført. Der vil være særlig fokus på de tekniske problemstillinger, som industrien står med i forbindelse med anvendelse af VE og SmartGrid i deres processer (fortsættes i MP3.2, 2015). MP3.4 (Kompetenceopbygning) Teknologiudviklingsprojekt omkring anvendelse af nye højeffektive energilagringsløsninger (høj effekttæthed og kort responstid) i samspil med VE og Smart Grid inden for industrien er igangsat. Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3 artikler eller papers til formidling af resultaterne som også i 2014 vil tælle eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi og lignende faglige arrangementer.

12 Milepæle 2015 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Nyt kursus på baggrund af den opbyggede viden målrettet energirådgiverne og de energiforbrugende virksomheder er udviklet og udbudt via Teknologisk Instituts kursuskatalog og første kursus er afviklet. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Minimum en ny kommerciel serviceydelse inden for energieffektivisering i industrien er lanceret og solgt på kommercielle vilkår. MP1.3 (Kompetenceopbygning) Minimum et energieffektiviserings projekt er gennemført på baggrund af den nye opbyggede viden. MP1.4 (Dansk videnspredning) Deltagelse i minimum 2 relevante netværk og minimum 1 konference på området er gennemført (fortsat fra MP1.5, 2013 og MP1.3, 2014). Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Udvikling af teknologisk service) Mindst 3 nye laboratorieydelser på Ecodesignområdet er opbygget, og tilbydes nu til den danske og internationale energibranche. Der er solgt mindst en kommerciel opgave på hver ydelse. MP2.2 (Anden milepæl) Aktiv deltagelse i relevante arbejdsgrupper på området er gennemført (fortsat fra MP2.3, 2013 og MP2.3, 2014). Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Minimum 2 nye serviceydelser på baggrund af de gennemførte FoUprojekter er solgt til målgruppen. MP3.2 (Dansk videnspredning) Temadag om anvendelse af VE i industrien for minimum 50 deltagere i målgruppen er afholdt i samarbejde med VE-Net. MP3.3 (Anden milepæl) Temadag med international fokus er afholdt i samarbejde med VE-NEt, hvor den danske branche bl.a. kan blive løftet ved hjælp af informationer fra andre lande, hvor VE og Smart Grid også er i fokus (fx USA, Tyskland og Frankrig). Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3artikler eller papers til formidling af resultaterne som også i 2015 vil tælle eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi og lignende faglige arrangementer.

13 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien

Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3

Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3 Aktivitetsplan (navn): Bæredygtigt Byggeri Aktivitetsplan nr.: E3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3

Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3 Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Den danske transportsektor står midt i en radikal

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

GTS-nettet i internationalt perspektiv

GTS-nettet i internationalt perspektiv GTS-nettet i internationalt perspektiv En analyse af GTS-nettets bidrag til international videnhjemtagning, juni 2010. GTS-nettet i internationalt perspektiv - En analyse af GTS-nettets bidrag til international

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 2

Aktivitetsplan nr.: 2 Aktivitetsplan (navn): Agilt produktudviklings-center for sundheds- og velfærdsteknologi Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 2 Med

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af de faglærte? Projekt under Den Centrale Analyse- og Prognoseenhed for Erhvervsuddannelserne

Bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af de faglærte? Projekt under Den Centrale Analyse- og Prognoseenhed for Erhvervsuddannelserne Bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af de faglærte? Projekt under Den Centrale Analyse- og Prognoseenhed for Erhvervsuddannelserne Analyse og Erhvervsfremme Februar 2013 Indhold 1. RESUME...

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Udkast 4 1 af 30 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 7 4. Solceller et

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere