Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Den danske industri står foran et markant paradigmeskifte i de kommende år helt nye krav til energiforbrugende udstyr og processer, som betyder øget fokus på tre hovedtemaer: 1. Øget krav til energieffektivisering. 2. Helt nye krav til produkterne og deres energiforbrug relateret til Ecodesigndirektivet fra EU. 3. En markant forøget anvendelse af Vedvarende Energi (VE) i industrien, herunder større fleksibilitet i elforbruget og tilpasning af forbruget til produktionen (Smart Grid). Paradigmeskiftet understøttes bl.a. af energiaftalen fra foråret 2012, som blandt mange initiativer indeholder en aftale om en massiv anlægsstøtteordning (ca. 500 mio. kr. årligt frem til 2020) til industrien i forbindelse med overgangen til effektiv anvendelse af vedvarende energi, samt at energiselskabernes energispareindsats skal øges med 100% i perioden , svarende til en stigning fra ca. 700 mio. kr./år i 2010 til ca. 1,5 mia. kr./år fra Paradigmeskiftet giver danske virksomheder fornyede vækstmuligheder, der kan udnyttes, såfremt de rigtige betingelser er til stede. Aktiviteten vil opbygge nye teknologiske serviceydelser, som kan understøtte disse nye vækstmuligheder i form af: Et relevant, professionelt og proaktivt miljø, der gennemfører FoU projekter i samarbejde med danske industrivirksomheder Nye ekspertydelser Nye toptunede laboratoriefaciliteter Opbygning af ny viden samt spredning af denne. Videnopbygningen vil ske gennem FoU-aktiviteter og vil blive spredt gennem disse, suppleret med konferencer, temadage og faglige kurser på området samt gennem tæt dialog med potentielle kunder. Endvidere vil aktiviteten sikre, at de mange private rådgivere på energiområdet modtager den sparring, der skal til, for at tilfredsstille kundernes fremtidige rådgivningsbehov. Aktiviteten vil adressere behovene og udvikle nye løsninger, der skaber synergi mellem de nævnte udfordringer i løbet af strategiperioden. Aktiviteten er inddelt i tre delaktiviteter (Energieffektivisering, Ecodesign, Vedvarende Energi /Smart Grid). Delområderne har et fælles mål, der handler om at forbedre industriens konkurrenceevne. Frem til der er udviklet valide businesscases for Smart Grid, skal konverteringen til VE kilder bæres af energieffektiviseringer, da det kun dermed er muligt at skabe det fornødne økonomiske incitament til udbredelse af de nødvendige teknologier. A2

2 1. Energieffektivisering Der findes mange energieffektive løsninger, som med fordel kan anvendes i industrien i dag, men mange af disse kommer ikke i anvendelse trods et stort besparelsespotentiale og politiske målsætninger aktivitetsplanen CO 2 -reduktion i industri og service har rykket flere teknologiske grænser, igangsat en række nye FoU-aktiviteter i Danmark og udviklet kommercielle serviceydelser målrettet industrien. I starten af november 2012 har Teknologisk Institut afviklet en større temadag med 150 deltagere, hvor der gennem i alt 30 foredrag blev præsenteret en række af de nye teknologier, som skal understøtte udviklingen. Det synes på baggrund af tilbagemeldingerne fra deltagerne helt oplagt at gentage dette og flere lignende arrangementer i den nye aktivitetsperiode, da behovet for viden på området er enormt. Aktiviteten har samtidig identificeret behov for nye serviceydelser og teknologier samt nogle barrierer hos slutbrugerne, som skal investere i de energibesparende teknologier. Barriererne er bl.a. krav om meget korte tilbagebetalingstider (1-3 år), også selvom der kan opnås høje forrentninger af investeringerne. Umodne teknologier, manglende risikovillighed, mangel på viden om tilgængelige løsninger og systemintegrationen af disse er andre barrierer. Aktiviteten vil tage udgangspunkt i de høstede erfaringer og overordnet fokusere på samspillet mellem energieffektivitet og øget anvendelse af VE og SmartGrid, hvilket ligger uden for den igangværende aktivitetsplan CO 2 - reduktion i industri og service. 2. Ecodesign Markant øgede krav til energiforbrugende produkter gennem det nye Ecodesigndirektiv stiller helt nye krav til danske producenter af energiudstyr, som bl.a. indebærer væsentligt øgede dokumentationskrav til produkterne, men som naturligvis også vil stille helt nye krav til selve produkterne. Danske virksomheder har en unik mulighed for at skabe øget omsætning og eksport med indførelsen af Ecodesigndirektivet med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende produktportefølje og ny viden om effektive energiteknologier. Men der mangler viden om selve Ecodesigndirektivet og de nye forretningsmuligheder, ligesom der er identificeret et behov for moderne laboratoriefaciliteter, der kan understøtte både udvikling og dokumentation. Aktiviteten vil bl.a. udvikle nye laboratorieydelser til test af komponenter og systemer i henhold til de nye krav som implementeres via Ecodesigndirektivet, ligesom der iværksættes målrettede videnformidlingsaktiviteter til den danske industri, således at den opnåede styrkeposition på området kan fastholdes. Aktiviteterne er direkte linket til aktiviteten med titlen Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed, hvor fokus er rettet mod det standardiseringsarbejde, som på europæisk niveau følger Ecodesignaktiviteterne. 3. Vedvarende energi og Smart Grid Særligt den energitunge del af industrien står overfor en stor udfordring i forbindelse med overgangen til VE inden for de kommende år. Overgangen medfører, at industrien bliver nødt til at udvikle handlingsplaner nu. Tendenserne er, at de store virksomheder i øjeblikket konverterer gas- og oliekedler til biomassekedler, da det synes mest rentabelt p.t., selvom det på den lange bane ikke nødvendigvis er den mest

3 rentable løsning. Biomasse forventes at blive en knap og dermed dyrere ressource, og politiske mål peger mod en øget elektrificering af energisystemet. Aktiviteten vil bl.a. udvikle ekspertviden om den fremtidige konvertering til VE-teknologier som sol, vind, biomasse og varmepumper primært rettet mod udstyrsleverandører og energitunge produktionsvirksomheder både store og SMV. Allerede gennemførte projekter viser, at danske industrivirksomheder ikke har nævneværdig interesse i Smart Grid. Men det bliver dagsordenen, når store dele af vores elforsyning fremover er baseret på vindmøllestrøm. Den manglende interesse skyldes primært, at businesscasen ikke hænger sammen med typiske krav om tilbagebetalingstider på mindre end 3 år, samt kravet om at kunne producere konstant, sikkert og stabilt. Der er således meget stor forskel på de samfundsmæssige interesser i Smart Grid og de relevante industriaktørers interesser. Mulighederne er bedre, når virksomheden alligevel påtænker at investere i nyt procesudstyr, hvor VE og SmartGrid kan tænkes ind i projekteringsfasen. Her kan der skabes synergi mellem effektivisering, SmartGrid og VE. Dette sker dog ikke af sig selv, da den nødvendige viden om Smart Grid og de afledte positive effekter mangler i industrien. Aktiviteten skal sikre udvikling af ekspertviden om SmartGrid løsninger i forbindelse med energieffektivisering og konvertering til VE, bl.a. med fokus på lokal energilagring og elektrisk fleksibilitet. Udviklingen af alternative business cases vil indgå i dette arbejde som en del af FoU-aktiviteterne. 4. Tværgående aktiviteter Udover de tre nævnte områder indeholder planen en fjerde aktivitet, som er en tværgående aktivitet, der bl.a. omfatter fælles informationsaktiviteter. De nye ydelser forventes løbende at blive forankret i Instituttets kommercielle forretning (primært som rådgivnings-, kursus- og laboratorieydelser) og særligt aktiviteterne om energieffektivisering vil have en relativ kort tidshorisont før de kan tilbydes Instituttets nuværende og nye kunder på kommercielle vilkår (1-2 år), mens der inden for de øvrige områder forventes en længere tidshorisont (2-4 år) da en række barrierer først skal nedbrydes. Specielt inden for VE og SmartGridområdet forventes Instituttets nuværende kundegruppe udvidet med en større gruppe af mindre og relativt nystartede virksomheder, som leverer styringer (hardware/software) til energiindustrien, og som efterspørger rådgivning og laboratoriefaciliteter til afprøvning af deres produkter. Aktivitetsplanens indhold Planens tre hovedaktiviteter (Energieffektivisering, Ecodesign samt Vedvarende energi og SmartGrid) er beskrevet i det følgende. Der etableres en industriel følgegruppe, med interessenter fra målgruppen for de tre individuelle fokusområder, så synergien mellem de tre aktivitetsområder bliver synlige og udnyttet bedst muligt. Energieffektivisering Udvikling af nye forretningsmodeller, der kombinerer energieffektive teknologier med nye finansieringsmodeller. Disse udvikles i

4 samarbejde med aktører fra det finansielle segment (fx banker, pensionskasser og revisionsfirmaer). Herved spredes investeringsrisikoen, og der skabes accept for længere tilbagebetalingstider. Udvikling af intelligente og energioptimale styringer, af energiintensive processer, hvor integration af VE og Smart Grid medtages i styringsstrategien. Udvikling og opbygning af nye laboratorieserviceydelser om separationsteknologier, som kan anvendes til at undersøge, om et givent produkt kan produceres med mere effektive enhedsoperationer og samtidig give den ønskede kvalitet. Udvikling af varmepumpeteknologier til fx dampgenerering samt viden om procesintegration i eksisterende dampsystemer. Udvikling af viden om optimerede systemer for højtemperatur - energidistribution (baseret på fx damp- eller hedtoliesystemer). Aktiv deltagelse i relevante nationale og internationale netværk og konferencer. Udvikling af kurser til målgruppen på baggrund af den nye viden Ecodesign Forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor nye og konkurrencedygtige individuelle varmepumper, som matcher de nye energikrav som trinvis indføres allerede fra Udvikling af nye laboratorieydelser, der giver producenter af procesudstyr mulighed for at teste deres komponenter og løsninger i henhold til det nye Ecodesigndirektiv, eksempelvis forskellige former for elektrisk, varmeteknisk og køleteknisk udstyr. Opbygning af viden på Ecodesignområdet og de dertil relaterede nye krav til produkter og dokumentation. Videnformidling om Ecodesign til komponent- og udstyrsleverandører (fx pumper, kompressorer, varmepumper o.l.), så danske virksomheder kan fastholde styrkepositionen inden for energieffektive komponenter og teknologier. Formål og målgruppe Vedvarende energi og Smart Grid Opbygning af task-force med deltagelse af eksperter inden for sol, biomasse, varmepumper, vindenergi, energilagring og SmartGrid med henblik på integration af VE og SmartGrid i SMV produktionsvirksomheder. Opbygning af ny viden om integration af VE og SmartGrid i produktionsvirksomheder, bl.a. gennem aktiv deltagelse i relevante nationale og internationale netværk og konferencer. Udvikling af nye systemer som kombinerer energioptimering og VEproduktionssystemer i industrien Udvikling af nye kursusydelser rettet mod den danske procesindustri samt rådgivere. Aktivitetsplanen har til formål at sikre danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne i en tid med nye krav og stigende konkurrence inden for energiområdet. Implementering af rentable energibesparelser slår direkte igennem på produktionsvirksomhedernes bundlinjer, hvorved deres konkurrenceevne forbedres, arbejdspladser genereres og samtidig tjener det et vigtigt miljømæssigt formål, som styrker virksomhedernes profil

5 (bl.a. gennem CSR). Grundet mangeårig fokus på energieffektivisering i Danmark og høje energipriser findes der en lang række innovative komponent- og udstyrsproducenter, som spås et stort vækstpotentiale fra flere sider. Endvidere er tendensen, især i Europa, at de store produktionsvirksomheder er i gang med at forberede sig på en fremtid, hvor de skal basere deres produktion på intelligente energisystemer med en stor andel af fluktuerende vedvarende energi, og øget krav fra forbrugerne om dokumentation for bæredygtig produktion. Trods de beskrevne barrierer er udviklingen i gang, men jo mere skub der sættes på udviklingen, desto større er sandsynligheden for, at udviklingen ender med øget vækst i dansk industri. Særligt de mange SMV har brug for hjælp i denne omstillingsproces, da denne målgruppe typisk ikke har tid og ressourcer til at tænke langsigtet. Generelt vil de energiforbrugende produktionsvirksomheder samt rådgiversegmentet efterspørge de nye serviceydelser om energieffektive teknologier og deres indvirkning på produktkvalitet. De cirka 120 CO 2 kvote virksomheder i Danmark (installeret effekt > 20 MW) vil have særlig fokus på viden om konvertering til VE-kilder og synergimulighederne med SmartGrid, udnyttelse af spildvarme og systemintegration. Disse virksomheder er allerede langt i planerne omkring omstilling til VE kilder, mens det halter betydeligt mere hos SMV, både de energitunge og de udstyrsproducenter, som leverer komponenter og systemer til disse virksomheder. Flere og flere aktører inden for det finansielle segment har i stigende grad fokus på industrielle energibesparelser på grund af en høj forrentning af investeringen trods lange tilbagebetalingstider. Disse aktører vil være interesseret i serviceydelserne. Omkring VE og SmartGrid vil det primært være energiselskaberne og de danske produktionsvirksomheder, som vil efterspørge de nye serviceydelser. Inden for Ecodesign vil producenter af energiforbrugende udstyr efterspørge både nye laboratorieydelser og specialistrådgivning vedrørende design af produkter. Særligt indsatsen omkring energieffektivisering har fået flere støttende kommentarer på bl.a. fra energirådgivere og producenter af energiudstyr. Dette underbygger udgangspunktet i, at energieffektivisering er omdrejningspunktet for udrulning af både VE og Smart Grid i industrien og Ecodesign danner fundamentet for de krav, der fremover vil blive stillet til energiforbrugende produkter. Målgruppen kan inddeles i følgende segmenter og størrelser: 120 CO 2 kvotevirksomheder (årlige omkostninger til energi > 40 mio. kr.). Flere end 500 mindre produktionsvirksomheder (typisk SMV med energiomkostninger i intervallet 0,5 til 30 mio. kr. pr. år). Cirka 200 udstyrsproducenter (typisk SMV) inden for områderne pumper, kompressorer, procesanlæg, varmepumper, solenergi etc. Cirka 10 brancheorganisationer, herunder Varmepumpefabrikantforeningen, Dansk Energi, Dansk Industri, Dansk Solvarmeforening m.fl. hvoraf ovenstående virksomhedssegmenter i forskelligt omfang er repræsenteret.

6 Cirka 100 energiselskaber og energirådgivere (som bl.a. er organiseret i Dansk Energi), samt et tilsvarende antal rådgivende ingeniørvirksomheder. De anførte segmenter er også en del af målgruppen i den nuværende aktivitetsplan CO 2 -reduktion i industri og service, som den nye aktivitetsplan i vid udstrækning står på skuldrene af. Ved deltagelse i den nye aktivitetsplan vil aktørerne få adgang til ny viden omkring Ecodesign, VE og Smart Grid og effektive produktionsmetoder i industrien, hvorved de vil være på forkant med udviklingen og forbedre deres konkurrenceevne. I regi af CO 2 -reduktion i industri og service er der netop gennemført interview med 150 aktører fra målgruppen, som blandt andet indikerer, at det største behov for teknologiske serviceydelser ligger hos produktionsvirksomheder, der har udgifter til energi i intervallet 5-30 mio. kr. pr. år, altså typiske SMV, som i nærværende aktivitetsplan vil være det primære segment i målgruppen. Nationale og internationale samarbejdspartnere Aktiviteten vil fokusere på et tæt samarbejde både inden for og uden for landets grænser og adressere både organisationer inden for energiområdet og danske og udenlandske universiteter, som har stærke kompetencer på området. Det er fx: Dansk Energis forsknings- og udviklingsafdeling (Energieffektivisering, VE og SmartGrid) Energiselskaberne (Energieffektivisering) Branchefællesskabet for Intelligent Energi, ienergi (VE og SmartGrid) Energinet.dk (VE og Smart Grid) Sintef NTNU (Energieffektivisering samt VE og SmartGrid) Lunds Universitet (Energieffektivisering) Danmarks Tekniske Universitet (VE og SmartGrid samt Ecodesign) Syddansk Universitet (Energieffektivisering) Aarhus Universitet(Energieffektivisering) Aalborg Universitet(Energieffektivisering samt VE og SmartGrid) Fraunhofer (Umsicht) (Energieffektivisering) University of Padova (Energieffektivisering). FoU-aktiviteterne vil i relevant og muligt omfang involvere ph.d.-forløb i samarbejde med én eller flere af ovennævnte universiteter. Aktiviteten vil skabe grundlag for, at Teknologisk Institut kan deltage bl.a. i relevante IEA tasks på området, hvoraf flere allerede er igangsat og andre er under initiering. Samtidig vil der blive bragt viden hjem på alle aktivitetens områder i relation til internationale samarbejdsprojekter som EU-projekter eller lignende. Herved sikres udover direkte indflydelse på de kommende krav også en stor opkvalificering, som vil styrke aktiviteten generelt. Aktiviteten vil ligeledes understøtte udarbejdelse af papers, der vil blive præsenteret på relevante internationale konferencer, hvor der samtidig vil blive hentet viden og inspiration til nye nationale initiativer til gavn for den danske industri. Koordinering og samspil med andre Medfinansiering af andre FoU-projekter Der forventes kun egentlig medfinansiering af eventuelle EU-projekter.

7 FoU-aktiviteter Konkret arbejdes der med igangsættelse af FoU-projekter (fx PSO, EUDP o.l.) inden for følgende områder: Udvikling og demonstration af effektiv eldrevet tørreteknologi målrettet foder og biomasse. Udnyttelse af spildvarme til elproduktion med Kalinaprocessen. Konvertering af inddampningsproces til filtreringsproces på limvand. Udnyttelse af spildvarme som energikilde til dampproduktion. Optimering af produkter omfattet af Ecodesigndirektivet. Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper, (Ecodesignområdet) projekt som forventes igangsat med støtte ELFORSK i Relaterede igangværende FoU-projekter (udvalgte) Demand Response, omhandlende anvendelsen af fleksibelt elforbrug i industrien, støttet af ForskEl og RegionMidt. DryPack støttet af ELFORSK. Projektet udvikler beregningsværktøjer til energirådgivere omkring industrielle tørreprocesser. Optimal tørring af bær og frugter som støttes af Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet udvikler ny energibesparende tørreproces. Utilization of industrial waste heat som støttes af EUDP. Projektet udvikler og demonstrerer ny varmepumpeteknologi til genvinding af industriel spildvarme. High Heat projektet som støttes af EUDP. Projektet videreudvikler en såkaldt hybrid varmepumpe. ALP-CAES som støttes af ForskEl. Projektet udvikler et nyt energilagringskoncept. Chiller technology of the future som støttes af EUDP. Projektet udvikler og demonstrerer en industriel vandkøler, som udelukkende er baseret på vanddamp kompressionsteknologi. PSO, ForskEl DREAM Danish Renewable Energy Aligned Markets : Projektet udbreder Smart Grid teknologier i stor skala. Fremtidssikring af dansk produktion af professionelle kølemøbler EUDP-støttet projekt om udvikling af nyeste teknologi, der har 100% fokus på Ecodesignkrav på området. ipower, SPIR-projekt med fokus på forskning, innovation og udvikling inden for Smart Grid-området. Formidlings- og spredningseffekt Det forventes, at videnspredningen vil resultere i, at Instituttet får flere end 15 nye kunder inden for hver af de beskrevne områder altså i alt 45virksomheder i aktivitetsperioden, ligesom det forventes, at minimum 150 danske virksomheder direkte vil komme i kontakt med de aktiviteter, der afvikles i forbindelse med aktivitetsplanen. Dette understøttes bl.a. af Instituttets målrettede og aktive indsats i ienergi, større projektgrupper (fx ipower) samt de branchesamarbejder, hvor Instituttet har en helt central rolle (fx Varmepumpefabrikantforeningen, Dansk Ventilation m.fl.). Den kommercielle omsætning forventes i aktivitetsperioden at stige for de tre områder, som aktivitetsplanen omfatter. Der vil blive afholdt en international konference om energieffektivisering i industrien samt 5 nationale konferencer eller

8 temadage om delaktiviteterne, som beskrevet i milepælene. Der udarbejdes i perioden minimum 15 indlæg/papers som offentliggøres i relevante medier og ved relevante faglige konferencer (eksempelvis Dansk Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi samt lignende faglige arrangementer). Arbejdsgruppen omkring energieffektvisering i industrien under VE-Net, samt den netop etablerede netværksgruppe under Dansk Energi (Branchefællesskabet for Intelligent Energi, ienergi, som allerede tæller mere end 100 medlemsvirksomheder Instituttet deltager aktivt i arbejdet), vil udgøre en central platform for formidling og videnudveksling i forhold til aktivitetsplanen, og være stedet hvor nye projektideer udklækkes. Endvidere er Aarhus Universitet i færd med at fusionere med Ingeniørhøjskolen i Aarhus med henblik på blandt andet at udvikle nye uddannelsesretninger for civilingeniører omkring industrielle processer. Det tilstræbes, at igangsætte fælles forskningsprojekter på området med fokus på industriens behov. Det eksisterende internationale netværk på området plejes og udvikles med henblik på at hjemtage viden til gavn for dansk erhvervsliv. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Ny forretningsmodel til nedbrydning af ikke tekniske barrierer er udviklet og afprøvet på kunde i målgruppen. Der er igangsat minimum et kommercielt energibesparelsesprojekt i industrien på baggrund af den udviklede forretningsmodel. MP1.2 (Kompetenceopbygning) Der er igangsat et FoU-projekt om intelligent og energioptimal styring af energiintensive processer, hvor VE og Smart Grid medtages i styringsstrategien. MP1.3 (Dansk videnspredning; Anden milepæl) Den Nordiske Tørrekonference med deltagelse fra internationale eksperter samt 50 danske virksomheder inden for målgruppen sammen med et tilsvarende antal udenlandske virksomheder er forberedt og gennemført. MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og dialog med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring separationsteknologier. Der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den udviklede serviceydelse. MP1.5 (Kompetenceopbygning; Dansk videnspredning) Der har været deltaget aktivt i minimum 3 netværk og minimum 3konferencer (Netværk: ienergi, Energieffektiviseringsnetværket under Dansk Energi samt IEO som er udviklingsgruppen i VE-Net). Konferencer: 1-2 konferencer om tørring, 1-2 køle- og varmepumpekonferencer, 1-2 konferencer om energieffektivisering) (fortsættes i MP1.3, 2014). MP1.6 (Kompetenceopbygning)

9 Gennem minimum tre casestudier i målgruppen opbygges ny viden om højtemperatur energibærere og muligheder for optimering. Statusnotat er udarbejdet, og der er derigennem skabt grundlag for ansøgning af minimum et nyt FoU projekt på området(fortsættes i MP ). Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Kompetenceopbygning) Barriereundersøgelse omkring minimum 5 SMV s udfordringer i relation til Ecodesigndirektivet er gennemført og der er udarbejdet en oversigt over de behov, som virksomhederne har omkring prøvning og dokumentation af produkter. Undersøgelsen afsluttes med en kort rapport. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget nye laboratoriefaciliteter med fokus på de krav, som stilles gennem Ecodesigndirektivet, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af de udviklede faciliteter. MP2.3 (Kompetenceopbygning) Danske virksomheders indflydelse på de fremtidige produktkrav sikres gennem aktiv deltagelse i arbejdsgrupper på området, eksempelvis under International Energy Agency (bl.a. aktiv deltagelse i IEA s Heat Pump Centre som Danmark netop er blevet meldt ind i, og hvor TI står som officiel repræsentant for Danmark), og der er deltaget aktivt i de relevante nationale og internationale standardiseringsorganer herunder CEN/TC113 (Varmepumper og Aircondition) samt CEN/TC182 (Kølesystemer). (fortsættes i MP2.3, 2014) MP2.4 (Udvikling af teknologisk service) Med udgangspunkt i FoU-aktiviteter er der opbygget og udbudt minimum to nye rådgivningsydelser, der målrettes til danske producenter af energiudstyr inden for fx køling, ventilation, varmepumper, biobrændsler o.l. med særlig fokus på Ecodesignkravene, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den udviklede serviceydelse. MP2.5 (Dansk videnspredning) I samarbejde med aktiviteten Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed er der afviklet en temadag for minimum 20 danske industrivirksomheder med fokus på Ecodesign og de nye standarder, som er under udarbejdelse i forlængelse af de nye krav. MP2.6 (Kompetenceopbygning) Der er i samarbejde med minimum to danske virksomheder igangsat et FoU projekt omkring udvikling af fremtidens varmepumpe til individuel opvarmning, som på matcher de nye Ecodesign krav. Projektets foranalyser og indledende tests gennemføres i nærværende aktivitetsplan og efterfølgende igangsættes projekt med støtte fra eksempelvis PSO/Elforsk eller EUDP. Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Kompetenceopbygning) Viden om direkte varmepumpe-, sol- og/eller vinddrevne industrielle processer er opbygget gennem minimum 3 konkrete casestudier hos

10 målgruppen (fortsættes i MP3.1, 2014). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) Analyseværktøjer, der kan anvendes til vurdering af businesscases for valg af VE-kilde i samspil med Smart Grid og proceseffektivisering i industrien, er udviklet. Værktøjet har ledt til salg af mindst en kommerciel rådgivningsydelse. MP3.3 (Kompetenceopbygning) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring anvendelse af Vedvarende Energi i industrien, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den nye ydelse. MP3.4 (Dansk videnspredning) Temadag omkring integration af vedvarende energi og SmartGrid i industrien er afholdt med minimum 30 deltagere fra målgruppen. MP3.5 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring anvendelse af Smart Grid i industrien, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den nye ydelse. Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning; Anden milepæl) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3 artikler eller papers til formidling af resultaterne gennem danske fagtidsskrifter og faglige konferencer ved relevante faglige konferencer (eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi samt lignende faglige arrangementer) ligesom viden fra deltagelse internationale konferencer på området er indsamlet og indgår i kompetenceopbygningen. MP4.2 (Dansk videnspredning) Industriel følgegruppe er etableret. Milepæle 2014 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt omkring højtemperatur energibærere er igangsat i samarbejde med mindst to industrielle partnere (fortsat fra MP1.6, 2013) MP1.2 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt om konkurrencedygtige løsninger til anvendelse af VEdrevne varmepumper er igangsat. MP1.3 (Dansk videnspredning) Deltagelse i minimum 2 relevante netværk samt minimum to relevante konferencer (fortsat fra MP1.5, 2013 fortsættes i MP1.4, 2015)

11 MP1.4 (Dansk videnspredning) Konference/symposium/temadag om energieffektivisering i industrien med deltagelse af mindst 50 virksomheder fra målgruppen er afholdt i samarbejde med VE-Net. Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt inden for Ecodesignområdet med særlig fokus på Ecodesign i hele udviklingsfasen fra design af produkt til endelig dokumentation inden lancering for kunder er igangsat. MP2.2 (Dansk videnspredning) Temadag om Ecodesignkravene, og den indflydelse direktivet har på udvikling og dokumentation af energiforbrugende produkter, er afholdt i samarbejde med VE-Net. Temadagen vil særligt blive målrettet SMV inden for området, og der forventes minimum 30 deltagere fra målgruppen. MP2.3 (Anden milepæl) Fortsat aktiv deltagelse i minimum 2 relevante internationale arbejdsgrupper på området (i EU regi og inden for eksempelvis den Europæiske varmepumpe forening EHPA) med særlig fokus på international videnhjemtagning er gennemført (fortsat fra MP2.4, 2013 og fortsættes i MP2.2, 2015). Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Kompetenceopbygning) På baggrund af den opbyggede viden i MP3.1, 2013 gennemføres FoUprojekt omkring udrulning af VE i industrien. (fortsat fra MP3.1, 2013). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) 2 nye laboratorieydelser inden for VE-anvendelse i industrien er etableret, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af de nye serviceydelser. MP3.3 (Dansk videnspredning) Forberedelser af temadag til afvikling i 2015 er gennemført. Der vil være særlig fokus på de tekniske problemstillinger, som industrien står med i forbindelse med anvendelse af VE og SmartGrid i deres processer (fortsættes i MP3.2, 2015). MP3.4 (Kompetenceopbygning) Teknologiudviklingsprojekt omkring anvendelse af nye højeffektive energilagringsløsninger (høj effekttæthed og kort responstid) i samspil med VE og Smart Grid inden for industrien er igangsat. Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3 artikler eller papers til formidling af resultaterne som også i 2014 vil tælle eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi og lignende faglige arrangementer.

12 Milepæle 2015 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Nyt kursus på baggrund af den opbyggede viden målrettet energirådgiverne og de energiforbrugende virksomheder er udviklet og udbudt via Teknologisk Instituts kursuskatalog og første kursus er afviklet. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Minimum en ny kommerciel serviceydelse inden for energieffektivisering i industrien er lanceret og solgt på kommercielle vilkår. MP1.3 (Kompetenceopbygning) Minimum et energieffektiviserings projekt er gennemført på baggrund af den nye opbyggede viden. MP1.4 (Dansk videnspredning) Deltagelse i minimum 2 relevante netværk og minimum 1 konference på området er gennemført (fortsat fra MP1.5, 2013 og MP1.3, 2014). Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Udvikling af teknologisk service) Mindst 3 nye laboratorieydelser på Ecodesignområdet er opbygget, og tilbydes nu til den danske og internationale energibranche. Der er solgt mindst en kommerciel opgave på hver ydelse. MP2.2 (Anden milepæl) Aktiv deltagelse i relevante arbejdsgrupper på området er gennemført (fortsat fra MP2.3, 2013 og MP2.3, 2014). Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Minimum 2 nye serviceydelser på baggrund af de gennemførte FoUprojekter er solgt til målgruppen. MP3.2 (Dansk videnspredning) Temadag om anvendelse af VE i industrien for minimum 50 deltagere i målgruppen er afholdt i samarbejde med VE-Net. MP3.3 (Anden milepæl) Temadag med international fokus er afholdt i samarbejde med VE-NEt, hvor den danske branche bl.a. kan blive løftet ved hjælp af informationer fra andre lande, hvor VE og Smart Grid også er i fokus (fx USA, Tyskland og Frankrig). Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3artikler eller papers til formidling af resultaterne som også i 2015 vil tælle eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi og lignende faglige arrangementer.

13 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Informationsarbejdet vil primært knytte sig til formidling af demonstrationsprojekterne til øvrige virksomheder og til procesudstyrsleverandører.

Informationsarbejdet vil primært knytte sig til formidling af demonstrationsprojekterne til øvrige virksomheder og til procesudstyrsleverandører. F&U 2005-2015 syv roadmaps Industrielle processer - procesintegration og -styring * Elforbruget til elmotorer er ikke medtaget i denne opgørelse. Totalt forbrug i Energiforbrug til proces i Brutto besparelses

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7 Ansøgning om støtte fra Vækstforum for Region Midtjylland til Ringkøbing den 10-11-2009 - med hav- eller fjordvand som varmekilde - Indhold: 1. Ansøger...1 1.1 Øvrige projektdeltagere... 1 2. Baggrund

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Tørring med overhedet damp

Tørring med overhedet damp Temadag om Tørring med overhedet damp - høj produktkvalitet og meget lavt energiforbrug århus 7. oktober 2008 Innovation og udviklingsbehov indenfor industriel tørring Fordele og ulemper ved tørring i

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere