Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Den danske industri står foran et markant paradigmeskifte i de kommende år helt nye krav til energiforbrugende udstyr og processer, som betyder øget fokus på tre hovedtemaer: 1. Øget krav til energieffektivisering. 2. Helt nye krav til produkterne og deres energiforbrug relateret til Ecodesigndirektivet fra EU. 3. En markant forøget anvendelse af Vedvarende Energi (VE) i industrien, herunder større fleksibilitet i elforbruget og tilpasning af forbruget til produktionen (Smart Grid). Paradigmeskiftet understøttes bl.a. af energiaftalen fra foråret 2012, som blandt mange initiativer indeholder en aftale om en massiv anlægsstøtteordning (ca. 500 mio. kr. årligt frem til 2020) til industrien i forbindelse med overgangen til effektiv anvendelse af vedvarende energi, samt at energiselskabernes energispareindsats skal øges med 100% i perioden , svarende til en stigning fra ca. 700 mio. kr./år i 2010 til ca. 1,5 mia. kr./år fra Paradigmeskiftet giver danske virksomheder fornyede vækstmuligheder, der kan udnyttes, såfremt de rigtige betingelser er til stede. Aktiviteten vil opbygge nye teknologiske serviceydelser, som kan understøtte disse nye vækstmuligheder i form af: Et relevant, professionelt og proaktivt miljø, der gennemfører FoU projekter i samarbejde med danske industrivirksomheder Nye ekspertydelser Nye toptunede laboratoriefaciliteter Opbygning af ny viden samt spredning af denne. Videnopbygningen vil ske gennem FoU-aktiviteter og vil blive spredt gennem disse, suppleret med konferencer, temadage og faglige kurser på området samt gennem tæt dialog med potentielle kunder. Endvidere vil aktiviteten sikre, at de mange private rådgivere på energiområdet modtager den sparring, der skal til, for at tilfredsstille kundernes fremtidige rådgivningsbehov. Aktiviteten vil adressere behovene og udvikle nye løsninger, der skaber synergi mellem de nævnte udfordringer i løbet af strategiperioden. Aktiviteten er inddelt i tre delaktiviteter (Energieffektivisering, Ecodesign, Vedvarende Energi /Smart Grid). Delområderne har et fælles mål, der handler om at forbedre industriens konkurrenceevne. Frem til der er udviklet valide businesscases for Smart Grid, skal konverteringen til VE kilder bæres af energieffektiviseringer, da det kun dermed er muligt at skabe det fornødne økonomiske incitament til udbredelse af de nødvendige teknologier. A2

2 1. Energieffektivisering Der findes mange energieffektive løsninger, som med fordel kan anvendes i industrien i dag, men mange af disse kommer ikke i anvendelse trods et stort besparelsespotentiale og politiske målsætninger aktivitetsplanen CO 2 -reduktion i industri og service har rykket flere teknologiske grænser, igangsat en række nye FoU-aktiviteter i Danmark og udviklet kommercielle serviceydelser målrettet industrien. I starten af november 2012 har Teknologisk Institut afviklet en større temadag med 150 deltagere, hvor der gennem i alt 30 foredrag blev præsenteret en række af de nye teknologier, som skal understøtte udviklingen. Det synes på baggrund af tilbagemeldingerne fra deltagerne helt oplagt at gentage dette og flere lignende arrangementer i den nye aktivitetsperiode, da behovet for viden på området er enormt. Aktiviteten har samtidig identificeret behov for nye serviceydelser og teknologier samt nogle barrierer hos slutbrugerne, som skal investere i de energibesparende teknologier. Barriererne er bl.a. krav om meget korte tilbagebetalingstider (1-3 år), også selvom der kan opnås høje forrentninger af investeringerne. Umodne teknologier, manglende risikovillighed, mangel på viden om tilgængelige løsninger og systemintegrationen af disse er andre barrierer. Aktiviteten vil tage udgangspunkt i de høstede erfaringer og overordnet fokusere på samspillet mellem energieffektivitet og øget anvendelse af VE og SmartGrid, hvilket ligger uden for den igangværende aktivitetsplan CO 2 - reduktion i industri og service. 2. Ecodesign Markant øgede krav til energiforbrugende produkter gennem det nye Ecodesigndirektiv stiller helt nye krav til danske producenter af energiudstyr, som bl.a. indebærer væsentligt øgede dokumentationskrav til produkterne, men som naturligvis også vil stille helt nye krav til selve produkterne. Danske virksomheder har en unik mulighed for at skabe øget omsætning og eksport med indførelsen af Ecodesigndirektivet med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende produktportefølje og ny viden om effektive energiteknologier. Men der mangler viden om selve Ecodesigndirektivet og de nye forretningsmuligheder, ligesom der er identificeret et behov for moderne laboratoriefaciliteter, der kan understøtte både udvikling og dokumentation. Aktiviteten vil bl.a. udvikle nye laboratorieydelser til test af komponenter og systemer i henhold til de nye krav som implementeres via Ecodesigndirektivet, ligesom der iværksættes målrettede videnformidlingsaktiviteter til den danske industri, således at den opnåede styrkeposition på området kan fastholdes. Aktiviteterne er direkte linket til aktiviteten med titlen Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed, hvor fokus er rettet mod det standardiseringsarbejde, som på europæisk niveau følger Ecodesignaktiviteterne. 3. Vedvarende energi og Smart Grid Særligt den energitunge del af industrien står overfor en stor udfordring i forbindelse med overgangen til VE inden for de kommende år. Overgangen medfører, at industrien bliver nødt til at udvikle handlingsplaner nu. Tendenserne er, at de store virksomheder i øjeblikket konverterer gas- og oliekedler til biomassekedler, da det synes mest rentabelt p.t., selvom det på den lange bane ikke nødvendigvis er den mest

3 rentable løsning. Biomasse forventes at blive en knap og dermed dyrere ressource, og politiske mål peger mod en øget elektrificering af energisystemet. Aktiviteten vil bl.a. udvikle ekspertviden om den fremtidige konvertering til VE-teknologier som sol, vind, biomasse og varmepumper primært rettet mod udstyrsleverandører og energitunge produktionsvirksomheder både store og SMV. Allerede gennemførte projekter viser, at danske industrivirksomheder ikke har nævneværdig interesse i Smart Grid. Men det bliver dagsordenen, når store dele af vores elforsyning fremover er baseret på vindmøllestrøm. Den manglende interesse skyldes primært, at businesscasen ikke hænger sammen med typiske krav om tilbagebetalingstider på mindre end 3 år, samt kravet om at kunne producere konstant, sikkert og stabilt. Der er således meget stor forskel på de samfundsmæssige interesser i Smart Grid og de relevante industriaktørers interesser. Mulighederne er bedre, når virksomheden alligevel påtænker at investere i nyt procesudstyr, hvor VE og SmartGrid kan tænkes ind i projekteringsfasen. Her kan der skabes synergi mellem effektivisering, SmartGrid og VE. Dette sker dog ikke af sig selv, da den nødvendige viden om Smart Grid og de afledte positive effekter mangler i industrien. Aktiviteten skal sikre udvikling af ekspertviden om SmartGrid løsninger i forbindelse med energieffektivisering og konvertering til VE, bl.a. med fokus på lokal energilagring og elektrisk fleksibilitet. Udviklingen af alternative business cases vil indgå i dette arbejde som en del af FoU-aktiviteterne. 4. Tværgående aktiviteter Udover de tre nævnte områder indeholder planen en fjerde aktivitet, som er en tværgående aktivitet, der bl.a. omfatter fælles informationsaktiviteter. De nye ydelser forventes løbende at blive forankret i Instituttets kommercielle forretning (primært som rådgivnings-, kursus- og laboratorieydelser) og særligt aktiviteterne om energieffektivisering vil have en relativ kort tidshorisont før de kan tilbydes Instituttets nuværende og nye kunder på kommercielle vilkår (1-2 år), mens der inden for de øvrige områder forventes en længere tidshorisont (2-4 år) da en række barrierer først skal nedbrydes. Specielt inden for VE og SmartGridområdet forventes Instituttets nuværende kundegruppe udvidet med en større gruppe af mindre og relativt nystartede virksomheder, som leverer styringer (hardware/software) til energiindustrien, og som efterspørger rådgivning og laboratoriefaciliteter til afprøvning af deres produkter. Aktivitetsplanens indhold Planens tre hovedaktiviteter (Energieffektivisering, Ecodesign samt Vedvarende energi og SmartGrid) er beskrevet i det følgende. Der etableres en industriel følgegruppe, med interessenter fra målgruppen for de tre individuelle fokusområder, så synergien mellem de tre aktivitetsområder bliver synlige og udnyttet bedst muligt. Energieffektivisering Udvikling af nye forretningsmodeller, der kombinerer energieffektive teknologier med nye finansieringsmodeller. Disse udvikles i

4 samarbejde med aktører fra det finansielle segment (fx banker, pensionskasser og revisionsfirmaer). Herved spredes investeringsrisikoen, og der skabes accept for længere tilbagebetalingstider. Udvikling af intelligente og energioptimale styringer, af energiintensive processer, hvor integration af VE og Smart Grid medtages i styringsstrategien. Udvikling og opbygning af nye laboratorieserviceydelser om separationsteknologier, som kan anvendes til at undersøge, om et givent produkt kan produceres med mere effektive enhedsoperationer og samtidig give den ønskede kvalitet. Udvikling af varmepumpeteknologier til fx dampgenerering samt viden om procesintegration i eksisterende dampsystemer. Udvikling af viden om optimerede systemer for højtemperatur - energidistribution (baseret på fx damp- eller hedtoliesystemer). Aktiv deltagelse i relevante nationale og internationale netværk og konferencer. Udvikling af kurser til målgruppen på baggrund af den nye viden Ecodesign Forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor nye og konkurrencedygtige individuelle varmepumper, som matcher de nye energikrav som trinvis indføres allerede fra Udvikling af nye laboratorieydelser, der giver producenter af procesudstyr mulighed for at teste deres komponenter og løsninger i henhold til det nye Ecodesigndirektiv, eksempelvis forskellige former for elektrisk, varmeteknisk og køleteknisk udstyr. Opbygning af viden på Ecodesignområdet og de dertil relaterede nye krav til produkter og dokumentation. Videnformidling om Ecodesign til komponent- og udstyrsleverandører (fx pumper, kompressorer, varmepumper o.l.), så danske virksomheder kan fastholde styrkepositionen inden for energieffektive komponenter og teknologier. Formål og målgruppe Vedvarende energi og Smart Grid Opbygning af task-force med deltagelse af eksperter inden for sol, biomasse, varmepumper, vindenergi, energilagring og SmartGrid med henblik på integration af VE og SmartGrid i SMV produktionsvirksomheder. Opbygning af ny viden om integration af VE og SmartGrid i produktionsvirksomheder, bl.a. gennem aktiv deltagelse i relevante nationale og internationale netværk og konferencer. Udvikling af nye systemer som kombinerer energioptimering og VEproduktionssystemer i industrien Udvikling af nye kursusydelser rettet mod den danske procesindustri samt rådgivere. Aktivitetsplanen har til formål at sikre danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne i en tid med nye krav og stigende konkurrence inden for energiområdet. Implementering af rentable energibesparelser slår direkte igennem på produktionsvirksomhedernes bundlinjer, hvorved deres konkurrenceevne forbedres, arbejdspladser genereres og samtidig tjener det et vigtigt miljømæssigt formål, som styrker virksomhedernes profil

5 (bl.a. gennem CSR). Grundet mangeårig fokus på energieffektivisering i Danmark og høje energipriser findes der en lang række innovative komponent- og udstyrsproducenter, som spås et stort vækstpotentiale fra flere sider. Endvidere er tendensen, især i Europa, at de store produktionsvirksomheder er i gang med at forberede sig på en fremtid, hvor de skal basere deres produktion på intelligente energisystemer med en stor andel af fluktuerende vedvarende energi, og øget krav fra forbrugerne om dokumentation for bæredygtig produktion. Trods de beskrevne barrierer er udviklingen i gang, men jo mere skub der sættes på udviklingen, desto større er sandsynligheden for, at udviklingen ender med øget vækst i dansk industri. Særligt de mange SMV har brug for hjælp i denne omstillingsproces, da denne målgruppe typisk ikke har tid og ressourcer til at tænke langsigtet. Generelt vil de energiforbrugende produktionsvirksomheder samt rådgiversegmentet efterspørge de nye serviceydelser om energieffektive teknologier og deres indvirkning på produktkvalitet. De cirka 120 CO 2 kvote virksomheder i Danmark (installeret effekt > 20 MW) vil have særlig fokus på viden om konvertering til VE-kilder og synergimulighederne med SmartGrid, udnyttelse af spildvarme og systemintegration. Disse virksomheder er allerede langt i planerne omkring omstilling til VE kilder, mens det halter betydeligt mere hos SMV, både de energitunge og de udstyrsproducenter, som leverer komponenter og systemer til disse virksomheder. Flere og flere aktører inden for det finansielle segment har i stigende grad fokus på industrielle energibesparelser på grund af en høj forrentning af investeringen trods lange tilbagebetalingstider. Disse aktører vil være interesseret i serviceydelserne. Omkring VE og SmartGrid vil det primært være energiselskaberne og de danske produktionsvirksomheder, som vil efterspørge de nye serviceydelser. Inden for Ecodesign vil producenter af energiforbrugende udstyr efterspørge både nye laboratorieydelser og specialistrådgivning vedrørende design af produkter. Særligt indsatsen omkring energieffektivisering har fået flere støttende kommentarer på bl.a. fra energirådgivere og producenter af energiudstyr. Dette underbygger udgangspunktet i, at energieffektivisering er omdrejningspunktet for udrulning af både VE og Smart Grid i industrien og Ecodesign danner fundamentet for de krav, der fremover vil blive stillet til energiforbrugende produkter. Målgruppen kan inddeles i følgende segmenter og størrelser: 120 CO 2 kvotevirksomheder (årlige omkostninger til energi > 40 mio. kr.). Flere end 500 mindre produktionsvirksomheder (typisk SMV med energiomkostninger i intervallet 0,5 til 30 mio. kr. pr. år). Cirka 200 udstyrsproducenter (typisk SMV) inden for områderne pumper, kompressorer, procesanlæg, varmepumper, solenergi etc. Cirka 10 brancheorganisationer, herunder Varmepumpefabrikantforeningen, Dansk Energi, Dansk Industri, Dansk Solvarmeforening m.fl. hvoraf ovenstående virksomhedssegmenter i forskelligt omfang er repræsenteret.

6 Cirka 100 energiselskaber og energirådgivere (som bl.a. er organiseret i Dansk Energi), samt et tilsvarende antal rådgivende ingeniørvirksomheder. De anførte segmenter er også en del af målgruppen i den nuværende aktivitetsplan CO 2 -reduktion i industri og service, som den nye aktivitetsplan i vid udstrækning står på skuldrene af. Ved deltagelse i den nye aktivitetsplan vil aktørerne få adgang til ny viden omkring Ecodesign, VE og Smart Grid og effektive produktionsmetoder i industrien, hvorved de vil være på forkant med udviklingen og forbedre deres konkurrenceevne. I regi af CO 2 -reduktion i industri og service er der netop gennemført interview med 150 aktører fra målgruppen, som blandt andet indikerer, at det største behov for teknologiske serviceydelser ligger hos produktionsvirksomheder, der har udgifter til energi i intervallet 5-30 mio. kr. pr. år, altså typiske SMV, som i nærværende aktivitetsplan vil være det primære segment i målgruppen. Nationale og internationale samarbejdspartnere Aktiviteten vil fokusere på et tæt samarbejde både inden for og uden for landets grænser og adressere både organisationer inden for energiområdet og danske og udenlandske universiteter, som har stærke kompetencer på området. Det er fx: Dansk Energis forsknings- og udviklingsafdeling (Energieffektivisering, VE og SmartGrid) Energiselskaberne (Energieffektivisering) Branchefællesskabet for Intelligent Energi, ienergi (VE og SmartGrid) Energinet.dk (VE og Smart Grid) Sintef NTNU (Energieffektivisering samt VE og SmartGrid) Lunds Universitet (Energieffektivisering) Danmarks Tekniske Universitet (VE og SmartGrid samt Ecodesign) Syddansk Universitet (Energieffektivisering) Aarhus Universitet(Energieffektivisering) Aalborg Universitet(Energieffektivisering samt VE og SmartGrid) Fraunhofer (Umsicht) (Energieffektivisering) University of Padova (Energieffektivisering). FoU-aktiviteterne vil i relevant og muligt omfang involvere ph.d.-forløb i samarbejde med én eller flere af ovennævnte universiteter. Aktiviteten vil skabe grundlag for, at Teknologisk Institut kan deltage bl.a. i relevante IEA tasks på området, hvoraf flere allerede er igangsat og andre er under initiering. Samtidig vil der blive bragt viden hjem på alle aktivitetens områder i relation til internationale samarbejdsprojekter som EU-projekter eller lignende. Herved sikres udover direkte indflydelse på de kommende krav også en stor opkvalificering, som vil styrke aktiviteten generelt. Aktiviteten vil ligeledes understøtte udarbejdelse af papers, der vil blive præsenteret på relevante internationale konferencer, hvor der samtidig vil blive hentet viden og inspiration til nye nationale initiativer til gavn for den danske industri. Koordinering og samspil med andre Medfinansiering af andre FoU-projekter Der forventes kun egentlig medfinansiering af eventuelle EU-projekter.

7 FoU-aktiviteter Konkret arbejdes der med igangsættelse af FoU-projekter (fx PSO, EUDP o.l.) inden for følgende områder: Udvikling og demonstration af effektiv eldrevet tørreteknologi målrettet foder og biomasse. Udnyttelse af spildvarme til elproduktion med Kalinaprocessen. Konvertering af inddampningsproces til filtreringsproces på limvand. Udnyttelse af spildvarme som energikilde til dampproduktion. Optimering af produkter omfattet af Ecodesigndirektivet. Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper, (Ecodesignområdet) projekt som forventes igangsat med støtte ELFORSK i Relaterede igangværende FoU-projekter (udvalgte) Demand Response, omhandlende anvendelsen af fleksibelt elforbrug i industrien, støttet af ForskEl og RegionMidt. DryPack støttet af ELFORSK. Projektet udvikler beregningsværktøjer til energirådgivere omkring industrielle tørreprocesser. Optimal tørring af bær og frugter som støttes af Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet udvikler ny energibesparende tørreproces. Utilization of industrial waste heat som støttes af EUDP. Projektet udvikler og demonstrerer ny varmepumpeteknologi til genvinding af industriel spildvarme. High Heat projektet som støttes af EUDP. Projektet videreudvikler en såkaldt hybrid varmepumpe. ALP-CAES som støttes af ForskEl. Projektet udvikler et nyt energilagringskoncept. Chiller technology of the future som støttes af EUDP. Projektet udvikler og demonstrerer en industriel vandkøler, som udelukkende er baseret på vanddamp kompressionsteknologi. PSO, ForskEl DREAM Danish Renewable Energy Aligned Markets : Projektet udbreder Smart Grid teknologier i stor skala. Fremtidssikring af dansk produktion af professionelle kølemøbler EUDP-støttet projekt om udvikling af nyeste teknologi, der har 100% fokus på Ecodesignkrav på området. ipower, SPIR-projekt med fokus på forskning, innovation og udvikling inden for Smart Grid-området. Formidlings- og spredningseffekt Det forventes, at videnspredningen vil resultere i, at Instituttet får flere end 15 nye kunder inden for hver af de beskrevne områder altså i alt 45virksomheder i aktivitetsperioden, ligesom det forventes, at minimum 150 danske virksomheder direkte vil komme i kontakt med de aktiviteter, der afvikles i forbindelse med aktivitetsplanen. Dette understøttes bl.a. af Instituttets målrettede og aktive indsats i ienergi, større projektgrupper (fx ipower) samt de branchesamarbejder, hvor Instituttet har en helt central rolle (fx Varmepumpefabrikantforeningen, Dansk Ventilation m.fl.). Den kommercielle omsætning forventes i aktivitetsperioden at stige for de tre områder, som aktivitetsplanen omfatter. Der vil blive afholdt en international konference om energieffektivisering i industrien samt 5 nationale konferencer eller

8 temadage om delaktiviteterne, som beskrevet i milepælene. Der udarbejdes i perioden minimum 15 indlæg/papers som offentliggøres i relevante medier og ved relevante faglige konferencer (eksempelvis Dansk Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi samt lignende faglige arrangementer). Arbejdsgruppen omkring energieffektvisering i industrien under VE-Net, samt den netop etablerede netværksgruppe under Dansk Energi (Branchefællesskabet for Intelligent Energi, ienergi, som allerede tæller mere end 100 medlemsvirksomheder Instituttet deltager aktivt i arbejdet), vil udgøre en central platform for formidling og videnudveksling i forhold til aktivitetsplanen, og være stedet hvor nye projektideer udklækkes. Endvidere er Aarhus Universitet i færd med at fusionere med Ingeniørhøjskolen i Aarhus med henblik på blandt andet at udvikle nye uddannelsesretninger for civilingeniører omkring industrielle processer. Det tilstræbes, at igangsætte fælles forskningsprojekter på området med fokus på industriens behov. Det eksisterende internationale netværk på området plejes og udvikles med henblik på at hjemtage viden til gavn for dansk erhvervsliv. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Ny forretningsmodel til nedbrydning af ikke tekniske barrierer er udviklet og afprøvet på kunde i målgruppen. Der er igangsat minimum et kommercielt energibesparelsesprojekt i industrien på baggrund af den udviklede forretningsmodel. MP1.2 (Kompetenceopbygning) Der er igangsat et FoU-projekt om intelligent og energioptimal styring af energiintensive processer, hvor VE og Smart Grid medtages i styringsstrategien. MP1.3 (Dansk videnspredning; Anden milepæl) Den Nordiske Tørrekonference med deltagelse fra internationale eksperter samt 50 danske virksomheder inden for målgruppen sammen med et tilsvarende antal udenlandske virksomheder er forberedt og gennemført. MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og dialog med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring separationsteknologier. Der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den udviklede serviceydelse. MP1.5 (Kompetenceopbygning; Dansk videnspredning) Der har været deltaget aktivt i minimum 3 netværk og minimum 3konferencer (Netværk: ienergi, Energieffektiviseringsnetværket under Dansk Energi samt IEO som er udviklingsgruppen i VE-Net). Konferencer: 1-2 konferencer om tørring, 1-2 køle- og varmepumpekonferencer, 1-2 konferencer om energieffektivisering) (fortsættes i MP1.3, 2014). MP1.6 (Kompetenceopbygning)

9 Gennem minimum tre casestudier i målgruppen opbygges ny viden om højtemperatur energibærere og muligheder for optimering. Statusnotat er udarbejdet, og der er derigennem skabt grundlag for ansøgning af minimum et nyt FoU projekt på området(fortsættes i MP ). Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Kompetenceopbygning) Barriereundersøgelse omkring minimum 5 SMV s udfordringer i relation til Ecodesigndirektivet er gennemført og der er udarbejdet en oversigt over de behov, som virksomhederne har omkring prøvning og dokumentation af produkter. Undersøgelsen afsluttes med en kort rapport. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget nye laboratoriefaciliteter med fokus på de krav, som stilles gennem Ecodesigndirektivet, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af de udviklede faciliteter. MP2.3 (Kompetenceopbygning) Danske virksomheders indflydelse på de fremtidige produktkrav sikres gennem aktiv deltagelse i arbejdsgrupper på området, eksempelvis under International Energy Agency (bl.a. aktiv deltagelse i IEA s Heat Pump Centre som Danmark netop er blevet meldt ind i, og hvor TI står som officiel repræsentant for Danmark), og der er deltaget aktivt i de relevante nationale og internationale standardiseringsorganer herunder CEN/TC113 (Varmepumper og Aircondition) samt CEN/TC182 (Kølesystemer). (fortsættes i MP2.3, 2014) MP2.4 (Udvikling af teknologisk service) Med udgangspunkt i FoU-aktiviteter er der opbygget og udbudt minimum to nye rådgivningsydelser, der målrettes til danske producenter af energiudstyr inden for fx køling, ventilation, varmepumper, biobrændsler o.l. med særlig fokus på Ecodesignkravene, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den udviklede serviceydelse. MP2.5 (Dansk videnspredning) I samarbejde med aktiviteten Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed er der afviklet en temadag for minimum 20 danske industrivirksomheder med fokus på Ecodesign og de nye standarder, som er under udarbejdelse i forlængelse af de nye krav. MP2.6 (Kompetenceopbygning) Der er i samarbejde med minimum to danske virksomheder igangsat et FoU projekt omkring udvikling af fremtidens varmepumpe til individuel opvarmning, som på matcher de nye Ecodesign krav. Projektets foranalyser og indledende tests gennemføres i nærværende aktivitetsplan og efterfølgende igangsættes projekt med støtte fra eksempelvis PSO/Elforsk eller EUDP. Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Kompetenceopbygning) Viden om direkte varmepumpe-, sol- og/eller vinddrevne industrielle processer er opbygget gennem minimum 3 konkrete casestudier hos

10 målgruppen (fortsættes i MP3.1, 2014). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) Analyseværktøjer, der kan anvendes til vurdering af businesscases for valg af VE-kilde i samspil med Smart Grid og proceseffektivisering i industrien, er udviklet. Værktøjet har ledt til salg af mindst en kommerciel rådgivningsydelse. MP3.3 (Kompetenceopbygning) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring anvendelse af Vedvarende Energi i industrien, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den nye ydelse. MP3.4 (Dansk videnspredning) Temadag omkring integration af vedvarende energi og SmartGrid i industrien er afholdt med minimum 30 deltagere fra målgruppen. MP3.5 (Udvikling af teknologisk service) Gennem analysearbejde og drøftelser med branchen er der udviklet og opbygget minimum en ny laboratorieserviceydelse omkring anvendelse af Smart Grid i industrien, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af den nye ydelse. Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning; Anden milepæl) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3 artikler eller papers til formidling af resultaterne gennem danske fagtidsskrifter og faglige konferencer ved relevante faglige konferencer (eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi samt lignende faglige arrangementer) ligesom viden fra deltagelse internationale konferencer på området er indsamlet og indgår i kompetenceopbygningen. MP4.2 (Dansk videnspredning) Industriel følgegruppe er etableret. Milepæle 2014 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt omkring højtemperatur energibærere er igangsat i samarbejde med mindst to industrielle partnere (fortsat fra MP1.6, 2013) MP1.2 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt om konkurrencedygtige løsninger til anvendelse af VEdrevne varmepumper er igangsat. MP1.3 (Dansk videnspredning) Deltagelse i minimum 2 relevante netværk samt minimum to relevante konferencer (fortsat fra MP1.5, 2013 fortsættes i MP1.4, 2015)

11 MP1.4 (Dansk videnspredning) Konference/symposium/temadag om energieffektivisering i industrien med deltagelse af mindst 50 virksomheder fra målgruppen er afholdt i samarbejde med VE-Net. Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Kompetenceopbygning) FoU-projekt inden for Ecodesignområdet med særlig fokus på Ecodesign i hele udviklingsfasen fra design af produkt til endelig dokumentation inden lancering for kunder er igangsat. MP2.2 (Dansk videnspredning) Temadag om Ecodesignkravene, og den indflydelse direktivet har på udvikling og dokumentation af energiforbrugende produkter, er afholdt i samarbejde med VE-Net. Temadagen vil særligt blive målrettet SMV inden for området, og der forventes minimum 30 deltagere fra målgruppen. MP2.3 (Anden milepæl) Fortsat aktiv deltagelse i minimum 2 relevante internationale arbejdsgrupper på området (i EU regi og inden for eksempelvis den Europæiske varmepumpe forening EHPA) med særlig fokus på international videnhjemtagning er gennemført (fortsat fra MP2.4, 2013 og fortsættes i MP2.2, 2015). Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Kompetenceopbygning) På baggrund af den opbyggede viden i MP3.1, 2013 gennemføres FoUprojekt omkring udrulning af VE i industrien. (fortsat fra MP3.1, 2013). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) 2 nye laboratorieydelser inden for VE-anvendelse i industrien er etableret, og der er solgt minimum en kommerciel opgave på baggrund af de nye serviceydelser. MP3.3 (Dansk videnspredning) Forberedelser af temadag til afvikling i 2015 er gennemført. Der vil være særlig fokus på de tekniske problemstillinger, som industrien står med i forbindelse med anvendelse af VE og SmartGrid i deres processer (fortsættes i MP3.2, 2015). MP3.4 (Kompetenceopbygning) Teknologiudviklingsprojekt omkring anvendelse af nye højeffektive energilagringsløsninger (høj effekttæthed og kort responstid) i samspil med VE og Smart Grid inden for industrien er igangsat. Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3 artikler eller papers til formidling af resultaterne som også i 2014 vil tælle eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi og lignende faglige arrangementer.

12 Milepæle 2015 Aktivitet 1. Energieffektivisering MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Nyt kursus på baggrund af den opbyggede viden målrettet energirådgiverne og de energiforbrugende virksomheder er udviklet og udbudt via Teknologisk Instituts kursuskatalog og første kursus er afviklet. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Minimum en ny kommerciel serviceydelse inden for energieffektivisering i industrien er lanceret og solgt på kommercielle vilkår. MP1.3 (Kompetenceopbygning) Minimum et energieffektiviserings projekt er gennemført på baggrund af den nye opbyggede viden. MP1.4 (Dansk videnspredning) Deltagelse i minimum 2 relevante netværk og minimum 1 konference på området er gennemført (fortsat fra MP1.5, 2013 og MP1.3, 2014). Aktivitet 2. Ecodesign MP2.1 (Udvikling af teknologisk service) Mindst 3 nye laboratorieydelser på Ecodesignområdet er opbygget, og tilbydes nu til den danske og internationale energibranche. Der er solgt mindst en kommerciel opgave på hver ydelse. MP2.2 (Anden milepæl) Aktiv deltagelse i relevante arbejdsgrupper på området er gennemført (fortsat fra MP2.3, 2013 og MP2.3, 2014). Aktivitet 3. Vedvarende energi og SmartGrid MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Minimum 2 nye serviceydelser på baggrund af de gennemførte FoUprojekter er solgt til målgruppen. MP3.2 (Dansk videnspredning) Temadag om anvendelse af VE i industrien for minimum 50 deltagere i målgruppen er afholdt i samarbejde med VE-Net. MP3.3 (Anden milepæl) Temadag med international fokus er afholdt i samarbejde med VE-NEt, hvor den danske branche bl.a. kan blive løftet ved hjælp af informationer fra andre lande, hvor VE og Smart Grid også er i fokus (fx USA, Tyskland og Frankrig). Aktivitet 4. Tværgående aktiviteter MP4.1 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet og præsenteret minimum 3artikler eller papers til formidling af resultaterne som også i 2015 vil tælle eksempelvis Danske Køledage/CoolEnergyDK, Energiens Topmøde/Dansk Energi og lignende faglige arrangementer.

13 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien

Resultatkontrakt , december 2015 A2-1

Resultatkontrakt , december 2015 A2-1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: Resumé A2 Der indføres i disse år på EU-plan en række såkaldte ecodesignkrav til energirelaterede produkter, både til produkter der

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Energipolitisk aftale post 2020 Intelligent Energis oplæg til fokusområder og pejlemærker for en energipolitisk aftale post

Energipolitisk aftale post 2020 Intelligent Energis oplæg til fokusområder og pejlemærker for en energipolitisk aftale post Energipolitisk aftale post 2020 Intelligent Energis oplæg til fokusområder og pejlemærker for en energipolitisk aftale post 2020 18. september 2017 Intelligent Energis oplæg til fokusområder og pejlemærker

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Ecodesign og professionelle køleskabe

Ecodesign og professionelle køleskabe Ecodesign og professionelle køleskabe Workshop på Teknologisk Institut, Aarhus den 23. maj 2011 Bjarke Hansen Disposition Baggrunden energieffektivisering Energistyrelsen og Danmarks rolle og tiltag Ecodesign-direktivet

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked MWh/h Stigende mængder fluktuerende el-produktion baseret på vind og sol nu og

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE ter Cen 5 4 13 2 6 1 11 7 10 12 8 9 for BÆ 3 2.1 I T G Y D E R U G K I DV G N LI FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1 Indhold Få realiseret din virksomheds grønne idé 3 Energibyen søger samarbejdspartnere 4 Fordele

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere