Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling."

Transkript

1 Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes økonomi er ved udgangen af 3. kvartal 2005 meget anstrengt. Såfremt dieselpriserne på prisniveau september fortsætter resten af året, må der sammenholdt med ajourført budget forventes et merforbrug til diesel på i alt 10,4 mio. kr. i For de kommende år vil fortsat høje dieselpriser betyde, at der må forventes et budgetproblem på ca. 7,4 mio. kr. om året fra Hertil kommer, at der i forbindelse med gennemførelse af forandringsprojektet, herunder implementering af nye it-systemer, forventes merudgifter af engangskarakter i 2005 på 3 mio. kr. Rådhuset Postboks Århus C Sagsnummer: Sagsbehandler: Anna Marie Mikkelsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post: Budgetproblemet i 2005 udgør i alt 13,4 mio. kr. Af de 13,4 mio. kr. foreslås de 3 mio. kr. vedrørende engangsmerudgifter finansieret af det opsparede overskud. Derfor foreslås meddelt en tillægsbevilling på 3 mio. kr. uden rammekorrektion. Merudgiften på 10,4 mio. kr. vedrørende diesel finansieres delvist over decentraliseringsordningen, idet der sker en delvis efterregulering. Reguleringen forventes at udgøre ca. 2,9 mio. kr. Tilbage er et beløb på 7,5 mio. kr. vedrørende diesel. Dette beløb foreslås tillægsbevilget med rammekorrektion som et ekstraordinært tilskud til den kollektive trafik i For en løsning af et langsigtet økonomisk problem med meget store udgifter til indkøb af diesel til den kollektive trafik vil der primo 2006 blive fremsendt en indstilling med forskellige løsningsmodeller til finansiering af de stærkt stigende udgifter til dieselolie fra 2006 og frem. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser

2 Tidligere beslutninger Byrådet besluttede den 2. februar 2005 med vedtagelsen af indstillingen Planlægningssystemer og decentralt økonomisystem til Århus Sporveje, at Århus Sporveje kunne investere i nye moderne systemer til planlægning og økonomistyring og dermed anvende 7,3 mio. kr. af det opsparede tilgodehavende i kommunekassen hertil. Århus Sporveje fremsendte i juni indstillingen Kollektiv trafik - dieselpriser og takster i budget Byrådet besluttede den 7. september at henvise behandlingen af sagen til budgetdrøftelserne. I forbindelse med budgetforliget for budget 2006 blev det besluttet at gennemføre scenario 3 som beskrevet i indstillingen om dieselpriser og takster. Scenario 3 indebærer at omfanget af institutionskørsel reduceres fra 6 til 2 daglige busser samt at der gennemføres en reduktion af driften på linie 26 og 55 aften og weekend og en forlængelse af linje 5 til Harlev aften og weekend. Med budgetforliget blev det også besluttet, at taksterne holdes uændret i 2006, og det forudsatte provenu fra takststigningen (6,9 mio. kr.) i 2006 i stedet tilvejebringes ved en omprioritering fra Skatteforvaltningen. Fra og med 2007 overgår takstkompetencen til et kommende regionalt trafikselskab. Der må fra det tidspunkt forventes en harmonisering af takstudviklingen som følge af strukturændringerne i den kollektive trafik. Det er forudsat, at det manglende provenu (6,9 mio. kr./år) fra 2007 indgår i denne harmonisering. Beskrivelse af indstilling Diesel Prisen på dieselolie har været støt stigende siden tidspunktet hvor indstillingen Kollektiv trafik - dieselpriser og takster i budget blev fremsendt primo juni. Specielt i de to måneder august og september er dieselprisen steget. Dette betyder, at prognosen om et merforbrug på diesel på 7 mio. kr. i forbindelse med forventet regnskab i august måned ikke længere holder. Såfremt prisniveauet for dieselolie ligger stabilt på september-niveau resten af året, må der forventes et merforbrug på diesel til den kollektive trafik på 10,4 mio. kr. i forhold til budgettet i Tal fra Århus Sporveje Busselskabet viser, at prisen på dieselolie er steget med 40% i forhold til gennemsnitsprisen for 1. kvartal, der Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Side 2 af 8

3 dannede baggrund for forudsætningerne for beregningerne af dieselbudgettet for Ved opslag i prisindeks for autogasolier hos Danmarks Statistik er det samme mønster gældende. Her kan der også aflæses en prisstigning på 40% i løbet af det seneste halve år. Af prisindeksene fremgår, at stigningen har været størst i august og september måned. Problemerne med budgettet for diesel til Århus Sporvejes busser fortsætter ind i Dieselbudgettet for 2006 er på i alt 22,9 mio. kr. og er baseret på gennemsnitsprisen for diesel i 1. kvartal Såfremt dieselprisen i september måned 2005 vil være gældende hele 2006, vil dieseludgifterne i den kollektive trafik i 2006 stige til 30,3 mio. kr. Der må med det aktuelle prisniveau for dieselolie således forventes et diesel-budgetproblem på 7,4 mio. kr. om året for den kollektive trafik fra Øvrige forhold hos Århus Sporveje I januar 2005 besluttede Byrådet, at Århus Sporveje kunne investere i nye moderne systemer til planlægning og økonomistyring. Investeringen er dels for at udskifte 16 år gamle systemer og dels for at sikre at det teknologiske grundlag er til rådighed for planlægningsmæssigt at kunne foretage fremtidige effektiviseringer. Indkøb af de nye planlægningssystemer og økonomisystem udgør i alt på 7,3 mio. kr. og finansieres af det opsparede tilgodehavende under Århus Sporvejes decentraliseringsordning. Implementeringen af de nye systemer har været meget kompliceret og har nødvendiggjort hjælp fra proceskonsulenter indenfor itområdet. Specielt har implementeringen af det nye økonomisystem til Busselskabet været mere omfattende end forventet. Det forventes derfor, at den samlede udgift til de nye systemer bliver godt 1 mio. kr. mere end planlagt. Et beløb der kan finansieres af Århus Sporvejes tilgodehavende i kommunekassen. Det gennemførte forandringsprojekt for Århus Sporveje med opdeling af organisationen i et Trafikselskab og et Busselskab herunder gennemførelse af en ny it-strategi og en ny salgsstrategi for abonnementskort har givet ekstraordinære engangsudgifter i Trafikselskabets nye salgsstrategi med etablering af et abonnementssalgssted i de tre stor indkøbscentre ved indfaldsvejene - Vibycentret, Storcenter Nord og Veri centret - har været en succes. Kunderne er glade for, at de kan købe deres abonnementskort samtidig med at de foretager øvrige indkøb i centrene, og på rekordtid Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Side 3 af 8

4 er 40% af det tidligere salg i Århus Sporvejes servicebutik flyttet udenfor Århus centrum. Flytning af salg fra midtbyen kombineret med en aftale med Kommune Information om salg af abonnementskort herfra gjorde det muligt at frigøre Århus Sporveje fra de dyre lejemål på Banegårdspladsen. Herefter blev Trafikselskabets funktioner samlet i nogle af kommunens eksisterende lokaler på Skovvangsvej i første kvartal Forandringerne har givet merudgifter af engangskarakter i Der er tale om merudgifter til dobbelt husleje og rengøring i overgangsperioden, flytteudgifter samt en investering på 0,4 mio. kr. for klargøring af Kommune Information til at være salgssted. Endvidere har Århus Sporveje i 2005 gennemført en ny it-strategi, hvor selve it-driften er outsourcet, og der er sat fokus på it-løsninger til understøttelse af de enkelte forretningsområder indenfor kollektiv trafik. Der er tale om en langsigtet løsning, der er i tråd med Århus Kommunes it-strategi og hvor den tidligere sårbarhed og afhængighed af enkeltpersoner i en it-afdeling er reduceret. Under gennemførelse af it-strategien har det i en overgangsperiode været nødvendigt dels at bibeholde driften i dele af den gamle itafdeling, dels at foretage modernisering af flere ældre it-systemer og foretage færdigprogrammering af systemer, der ikke var klargjort til outsourcing af driften. En proces, der i overgangen har givet engangsudgifter, men som også har givet en modernisering af systemer og sikret en fremadrettet effektivitet i de daglige arbejdsgange. Samlet forventes disse ekstraordinære udgifter til forandringer at beløbe sig til ca. 3 mio. kr. i Et beløb der kan finansieres indenfor decentraliseringsordningen for den kollektive trafik. Økonomien for den kollektive trafik kan samles i følgende oversigtsskema: Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Side 4 af 8

5 I kr., 2005-priser Merudgifter som følge af stigende dieselpriser Manglende takstprovenue som følge af at der ikke gennemføres takstforhøjelse i 2006 Ekstraordinære engangsudgifter som følge af modernisering af it og gennemførelse af forandringsprojekt ved Århus Sporveje I alt Mulige finansieringsløsninger A) Øvrige forhold hos Århus Sporveje i 2005 Under decentraliseringsordningen for den kollektive trafik var der ved indgangen til 2005 opsparet et beløb på ca. 24 mio. kr. Heraf er det forudsat at der anvendes 7,3 mio. kr. til finansieringen af investeringen i nye systemer til planlægning og økonomistyring, jf. Byrådets beslutning i januar måned. Herudover er 10 mio. kr. af opsparingen overført til busprioriteringsformål med vedtagelsen af regnskabet for Før en løsning af de aktuelle økonomiske problemer for den kollektive trafik var det således forventningen, at det opsparede tilgodehavende for den kollektive trafik, vil blive reduceret til ca. 6,7 mio. kr. ved udgangen af Det foreslås, at en del af denne opsparing anvendes til finansiering af de forventede ekstraordinære udgifter på 3,0 mio. kr. som følge af modernisering af it, gennemførelse af ny it-strategi og forandringsprojektet for Århus Sporveje. En investering der forventes at give et langsigtet resultat i form af økonomiske effektiviseringer. Herefter vil det opsparede overskud for den kollektive trafik være reduceret til 3,7 mio. kr. B) Diesel i 2005 Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Side 5 af 8

6 De samlede merudgifter til diesel i 2005 forventes at beløbe sig til 10,4 mio. kr. Et af de miljømæssige delmål for den kollektive trafik er følgende: Udledningen af svovlilter: Århus Sporveje skal til stadighed anvende det brændstof på markedet, som har lavest muligt svovlindhold. Med afsæt i miljømålsætningen overgik Århus Sporveje 1. oktober 2003 fra at anvende svovlfattig diesel (0,005 %) til udelukkende at anvende svovlfri diesel (0,001 %). Den svovlfrie diesel er dyrere i indkøb end den svovlfattige diesel og skiftet til den mere miljøvenlige diesel betød dengang en årlig merudgift til indkøb af diesel på 1,2 mio. kr. En merudgift som dengang blev finansieret gennem besparelser internt hos Århus Sporveje. Med de stærkt stigende dieselpriser, kan det overvejes at finde en del af finansiering til merudgifterne ved at gå tilbage og anvende mindre miljøvenlig diesel, alene fordi den er billigere. Forskellen i pris på den svovlfattige og den svovlfrie diesel er i løbet af de seneste 2 år blevet mindre, og der ydes via afgiftsstrukturen et tilskud på 2 øre/liter til indkøb af den svovlfrie diesel. Forskellen i udgift til svovlfri diesel sammenholdt med svovlfattig diesel er i dag på 0,7 mio. kr. pr. år. Det kan derfor overvejes at skifte tilbage til den svovlfattige diesel for af den vej at fremskaffe et finansieringsbidrag på 0,7 mio. kr. til de stærkt stigende dieseludgifter. Dette tilbageskridt kan dog ikke anbefales. Dels vil forureningen fra busserne i byen stige som følge heraf, og dels er der en forventning om, at der fra 1. januar 2006 sker en ændring i afgiftsstrukturen, således at det ikke er muligt at skifte tilbage til svovlfattig diesel. I forbindelse med behandlingen af indstillingen fra juni om dieselpriser og takster, blev det berørt, om det var fordelagtigt at tilsætte additiver til diesel med henblik på at reducere forbruget af diesel. Der har siden være kontakt til Teknologisk Institut og gjort overvejelser om igangsættelse af test af tilsætning af additiver. Det viser sig imidlertid, at Teknologisk Institut allerede har testet op til flere additiver, dog ikke det omtalte CG-7, men ingen af de afprøvede additiver har resulteret i målbare besparelser på dieselforbruget. Teknologisk Institut oplyser endvidere, at en besparelse på % ved tilsætning af additivet CG-7 til diesel anses for urealistisk.teknologisk Institut kan dog, hvis det ønskes, gennemføre en test af tilsætningen af additivet CG-7 for. En sådan test vil koste Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Side 6 af 8

7 kr. ekskl. moms, men det vurderes at der ikke af den vej kan ske en reduktion af dieseludgifterne. Der synes således ikke at være enkle løsninger til at fremskaffe en finansiering af det aktuelle budgetproblemer forårsaget af de meget høje dieselpriser. Der anmodes derfor en engangs tillægsbevilling i 2005 til den kollektive trafik til dækning af merudgifter til diesel på 10,4 mio. kr. C) Økonomiske forhold fra Som tidligere omtalt vil der for 2006 og fremefter stadig restere et væsentligt budgetproblem, hvis størrelse afhænger af udviklingen i priserne på dieselolie. Med det aktuelle prisniveau må det forventes, at budgetproblemet bliver på omkring 7,4 mio. kr. om året fra Med vedtagelsen af budgettet for 2006, blev det besluttet at taksterne holdes uændret i 2006 og at finansiering af provenu fra takststigninger i 2006 sker via omprioriteringer ved Skatteforvaltningen. Fra 2007 er det forudsat, at finansiering af det manglende provenu fra takstforhøjelser (6,9 mio. kr./år) sker i forbindelse med harmonisering af takstkompetence i forbindelse med etablering af et kommende trafikselskab. For økonomien i den kollektive trafik er der således en udfordring med at finde yderligere 7,4 mio. kr. i 2006 stigende til 14,3 mio. kr. fra 2007 og fremefter. En mulighed vil være at udarbejde egentlige løsningsforslag på en ren takstfinansiering af beløbene. En anden mulighed vil være, at udarbejde forskellige løsningsmodeller for en langsigtet løsning af økonomien. Det foreslås derfor, at der snarest og senest primo 2006 fremsendes forskellige alternative modeller for finansiering af de høje dieseludgifter. Økonomiske konsekvenser I indstillingen er der beskrevet, at der under kollektiv trafik forventes merudgifter på i alt 13,4 mio. kr. i 2005, samt at der er væsentlige økonomiske problemstillinger fra Der er lagt op til en model for finansieringen af de stigende udgifter i Af de 13,4 mio. kr. foreslås de 3 mio. kr. vedrørende engangsmerudgifter finansieret af det opsparede overskud. Derfor Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Side 7 af 8

8 foreslås meddelt en tillægsbevilling på 3 mio. kr. uden rammekorrektion. Merudgiften på 10,4 mio. kr. vedrørende diesel finansieres delvist over decentraliseringsordningen, idet der sker en delvis efterregulering. Reguleringen forventes at udgøre ca. 2,9 mio. kr. Tilbage er et beløb på 7,5 mio. kr. vedrørende diesel. Dette beløb foreslås tillægsbevilget med rammekorrektion som et ekstraordinært tilskud til den kollektive trafik i En løsning på finansieringsproblemet fra 2006 henvises til en indstilling, der forventes fremsendt primo Konsekvenser i forhold til mål Ingen Beslutningspunkter At 1) At der ydes et ekstraordinært tilskud på 7,5 mio. kr. (tillægsbevilling med rammekorrektion) til den kollektive trafik i 2005 som følge af udviklingen i dieselpriserne i At 2) At der tillægsbevilges 3 mio. kr. i 2005 uden rammekorrektion, idet merudgifter af engangskarakter finansieres af den kollektive trafiks opsparing. At 3) At der primo 2006 fremsendes yderligere en indstilling med løsningsmodeller for finansiering af de forventede stigende dieseludgifter fra 2006 og frem. Peter Thyssen / Torben Høyer Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Økonomiskemaer (vedlagt til alle/+elektronisk) Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Side 8 af 8

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. marts 2006 Borgerservice byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere