Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling"

Transkript

1 Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. For 2012 er der ikke udarbejdet strategiplan som følge af længerevarende periode med sygdom for centerchefen i første halvår Refleksion over centerets bidrag i den nye direktionsstrategi: Sammenfatning og konklusioner på centrets drøftelser. Centerets bidrag til de fire temaer i direktionsstrategien udmøntes over følgende indsatsområder: Tema 1 Velfærd og kvalitet c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker e) Udvide Klimakommuneprojektet Tema 2 Erhverv og bosætning a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling Tema 3 Styring og effektivisering c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme Tema 4 Organisation og samarbejdsformer b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn

2 Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år: Kort sammenfatning af centrets prioritering og valg af indsatsområder for det kommende år. De enkelte indsatsområder er beskrevet i bilag. Centerets profil skal videreudvikles og defineres yderligere i Med afsæt i de fire temaer vil dette udmøntes i dels ressourcestyring, videreudvikling af faglige specialer, kompetencer og procedurer. Ressourcestyring og procesplanlægning inden for: Temaprojekter (eks. byfornyelsesindsater, helhedsplaner, kampagner, særskilte klimaprojekter) Lokalplanprojekter Betjening af andre centre og eksterne samarbejdspartnere Videreudvikling af indsats, kapacitet, faglige bredde og dybde inden for: Klimaprojektet GIS funktionen Lokalplanlægning, revision af lokalplanskabelon, procedurer og samarbejde Faglige specialer inden for kulturmiljø. SAVE registrering, bygningsbevaring og byfornyelse, områdefornyelse og indsatspulje Lovgivning; planlovgivning, bygningsreglement, miljølovgivning og forvaltningslov. Centerets faglige platform skal være veldefineret for at kunne give en klar ansvarsfordeling. Det er vigtigt at kunne videreudvikle den faglige platform for hver enkelt medarbejder og samlet for centeret som helhed. De lovpligtige primære opgaver omfatter kommuneplanlægning og lokalplanlægning. For planmedarbejderne indgår de lovpligtige opgaver som en del af den primære opgaveportefølgen, fordelt på enten kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Derudover arbejder centeret med en væsentlig, perspektiverende og udviklingsbaseret opgaveportefølge, som er under udvikling. Balancen mellem de lovpligtige opgaver og de udviklingsbaserede opgaver er en løbende proces som i perioder som typisk vil veksle mellem en øget vægtning på den ene type frem for den anden. Centerets grundlag for kortdata udgøres af GIS-funktionen, som koordineres i forhold til centerets opgaver og den øvrige organisation med en GIS-Koordinator. Centeret arbejder med at de administrative opgaver i et vist omfang uddelegeres fra chef til deltids/flekstidsstilling. Ved planstrategi samt kommuneplan deltager samtlige planmedarbejdere (*) samt Klimakoordinator (*) og GIS medarbejder (*) med udvalgte dele. 2/14

3 Organisationen samt opgavefordelingen af de lovpligtige og den øvrige opgaveportefølge er pr. februar 2013 således: Administration: Webredaktion: Susanne Risum Pedersen Villum Sejersen GIS-funktionen GIS-koordinator: Elsebeth Rask * GIS-specialist: Heidi Christina Pétursdó Bonde Klimakoordinator: Karina Kragh Jespersen * Kommuneplanlægning: Berit Rathenborg Bæhr Lokalplanlægning: Villum Sejersen * Anette Lindegaard Christensen * Påtegning af deklarationer, indberetning til plansystem DK, m.v.: Villum Sejersen Kulturmiljøatlas, SAVE-registrering, Landskabskaraktermetode: Byfornyelse, områdefornyelse, indsatspulje: Berit Rathenborg Bæhr Anette Lindegaard Christensen Cheffunktion; koordination, ressourcefordeling, økonomi, administration, personaleforhold, løbende/aktuelle opgaver inden for opgavevaretagelsen ved lokalplanlægning, kommuneplanlægning, juridiske forhold, SAVE, arkitektur, dispensationer: Poul Hvidberg-Hansen 3/14

4 Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: BILAG A Tema 1 Velfærd og kvalitet BILAG B Tema 2 Erhverv og bosætning BILAG C Tema 3 Styring og effektivisering BILAG D Tema 4 Organisation og samarbejdsformer Centerchef Direktør 4/14

5 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 A Indsatsområde Velfærd og Kvalitet Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) Igangsætning af byfornyelsesprojekt for Hørve som pilotprojekt for andre landsbysamfund og byer. Gennemførelsen sker efter tidsplan som er betinget af ministerielle frister samt byfornyelsesprogram, der lægges i 1. kvartal 2013, ministeriel frist er april Ressortministerium er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Byfornyelsesprojektet er flerårigt med en projektperiode på 5 år. Byfornyelsesprojektet har potentiale for spin-off-effekter inden for det socioøkonomiske område med styrkelse af bosætning med revitalisering af byrum, eksisterende boligmasse, genbrug af bygninger til andre anvendelser, og udvikling af nye boligområder i tilknytning til eksisterende bystrukturer. Borgerinddragelsen i relation til klimarelaterede indsatser vil i stigende omfang gøre sig gældende. Projektet indgår i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. Gennem projekt med udpegning af energilandsbyer (Egebjerg og Stenstrup) indgår klimaindsatsen også på lokalt borgerdrevet nivau, som styrker loaklsamfundet, sog som kan give ny viden, der kan anvendes ved lignende fremtidige projekter. Projektet kan indgå i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. Landsby-makeover indgår som synliggørelse af projekter der med relativt få midler kan gøre en forskel for at give landsbysamfund nyt forbedrede byrum og opmærksomhed om forbedring af æstetikken i det offentlige rum. Projektet kan indgå i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. e) Udvide Klimakommuneprojektet Klimaområdet i Odsherred Kommune udvides yderligere fra at fokusere på kommunens eget energiforbrug som virksomhed til at fokusere på de komplekse samfundsrelaterede emner som relaterer sig til dels at imødegå konsekvenserne af klimaændringer, til dels at samfundet inden for kommunegrænsen bidrager til at mindske energiforbruget og at fremme alternative energikilder. Fokus spænder fra energibesparelser hos kommunens selv, kommunens borgere og virksomheder, til at opstarte strategisk energiplanlægning. Fokus i klimaarbejdet vil desuden være på at forberede Odsherreds borgere på de kommende klimaændringer ved at udarbejde en klimatilpasningsplan for kommunen. Arbejdet med klimaområdet forudsætter en løbende udmøntning i årlig klimahandlingsplan og i tværgående planlægning som bl.a. omfatter kommune- og lokalplanlægning, transport, tværgående sektorplanlægning og miljøbeskyttelse. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) At byfornyelsesprogram udarbejdes og vedtages af Byrådet, marts 2013 At byfornyelsesprogram godkendes til støtte for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, /14

6 At 5-årigt byfornyelsesprogram udmøntes, med påbegyndelse i At byfornyelsesstrategi med rækkefølgeplanlægning gennemføres i 2. halvår At landsbymakeover gennemføres i 2013 Et projekt om energilandsbyer igangsættes i 2013 e) Udvide Klimakommuneprojektet At intern arbejdsplan for ét år udarbejdes i 2. kvartal 2013 At klimahandlingsplanen revideres for 2013 At Odsherred Kommune sænker sin CO2-udledning med yderligere 2 % i 2013 set i forhold til 2009-niveau. At udarbejde klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune At opstarte strategisk energiplanlægning for kommunen. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) At der afsættes nødvendige medarbejderressourcer til gennemførelse af projektet og at det sikres at projektet udfolder sig inden for arbejdsprogram i forhold til omfang og tidsforbrug. e) Udvide Klimakommuneprojektet At klimakoordinator udvikler projektet med strategisk tilpasning af projektet i samspil med centeret, ændre relevante centre, plan- og udviklingschef, direktør, Miljø- og Klimaudvalget. At der sikres en tværgående koordinering i forhold til kommunens øvrige relevante centre. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. Tekst 6/14

7 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 B Indsatsområde Erhverv og bosætning Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri Center for Plan og Udvikling kan bidrage til strategisk erhvervsudvikling med fokus på etablering af erhvervsklynger og et netværk af erhvervsparker gennem ophæng til planlægning fra regional udviklingsplaner, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. (Regionale udviklingsplan (RUP), planlægning i hovedstadsregionen og regionale interregprojekter: Örib/IBU-Öresund, Fehmarn Bælt). Centeret giver straksbehandling i forhold til erhvervsprojekter inden for gældende kommune- og lokalplanlægning samt ved tilpasning af projekter til gældende planlægning. I forhold til developerdrevne udviklingsrelaterede lokalplanprojekter er det hensigten at der under normale omstændigheder ikke vil være ventetid for igangsætning af lokalplanprocessen. Lokalplananmodningen behandles på førstkommende udvalgsmøde efter at projektet er verificeret i forhold til adkomsthavere, gældende kommuneplanlægning, tekniske og miljømæssige forhold m.v. Der stilles sædvanligvis krav til at bygherre/developer bidrager til planens færdiggørelse med egen konsulent, som skal godkendes af Center for Plan og Udvikling. Fravigelse fra brug af konsulent fra bygherre sker normalt kun ved mindre lokalplanprojekter eller når det vurderes at være hurtigere og bedre at gennemføre udarbejdelsen af lokalplanen af centeret selv. Center for Plan og Udvikling lægger op til nært samarbejde med erhvervservicekonsulent, Udvikling Odsherred, Odsherred Erhvervsråd og de kommunale fagcentre særligt Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) Gennem kommuneplanlægning med eksempelvis landskabskaraktermetoden og områdeudpegninger understøttes intentionerne for GeoPark Odsherred. Gennem oparbejdelse af kulturmiljøatlas samt udarbejdelse af bevarende lokalplaner med SAVE registreringer er der grundlag for at bevare og styrke særlige bygnings- og kulturmiljøer, som kan bidrage til underbygning og perspektivering af GeoPark Odsherred. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling Center for Plan og Udvikling kan bidrage til strategisk bosætningspolitk med fokus på byklynger og koordinering i forhold til byfunktioner i et sammenhængende netværk af byklynger. Ophæng til kommuneplanens bystruktur er bl.a. grundlaget for en strategisk bosætningspolitik. Centeret giver straksbehandling i forhold til bolig- og erhvervsprojekter inden for gældende kommune- og lokalplanlægning samt ved tilpasning af projekter til gældende planlægning. Center for Plan og Udvikling lægger op til nært samarbejde med bofællesskabskontoret, erhvervservicekonsulent, Udvikling Odsherred, Odsherred Erhvervsråd og de kommunale fagcentre, Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. 7/14

8 a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At erhvervsindsatsen opleves som sammenhængende og effektfuld af områdets aktører: erhvervsliv, erhvervsråd, direktion og erhvervsforeninger- og råd b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) At der gennemføres understøttende projekter inden for kulturmiljø og bevarende lokalplanlægning i henhold til arbejdsplanlægning. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling At der gennemføres understøttende sagsbehandling i forhold til Bofællesskabskontoret og koordineringen med de øvrige centre Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At der gennemføres ugentligt koordineringsmøder med erhvervsservicekonsulent samt tovholder på salg af kommunal erhvervsjord. At der holdes fokus på straksbehandling af sager, herunder at aftaler om svartsider i videst muligt omfang overholdes. b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) At der lægges program for temaprojekter der understøtter indsatsområdet EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred kulturmiljøatlas, SAVE-registreringer og bevarende lokalplaner. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling At der gennemføres regelmæssige koordineringsmøder med erhvervsservicekonsulent, bosætningskonsulent (bofællesskaber) samt tovholder på salg af kommunal boligudviklingsjord At der holdes fokus på straksbehandling af sager, herunder at aftaler om svartider i videst muligt omfang overholdes. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At erhvervsindsatsen i forhold til planområdet måles med spørgeskemaundersøgelse rettet mod erhvervsliv og borgere ved afslutning af større plansager (lokalplaner) og tilfældigt udvalgte enkeltsager, (2. halvår 2013). Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 8/14

9 Tekst 9/14

10 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 C Indsatsområde Styring og effektivisering Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme Odsherred Kommune bør arbejde med en klart defineret ejerstrategi for sine ejendomme samt salgsstrategi af udviklingsjord til bolig- og erhvervsformål. Det er væsentligt at sikre både de kortsigtede og langsigtede mål, hvor byplanmæssige udviklingsscenarier må være bærende som ophæng for en salgsstrategi på kort, medium og lang sigt for udviklingsjord til både erhverv og bolig-formål. Samarbejde med Byrådssekretariat og Udvikling samt eksterne partnere er et bærende element, særligt med erhvevsservicekonsulent og tovholder for salg af kommunal ejendom. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme At bidrage til en planmæssig tilgang for en ejerstrategi samt salgsstrategi for bolig- og erhvervsejendomme gennem strategisk byplanlægning. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme At indlede scoping i samarbejde med Byrådssekretariat og Udvikling, med udmøntning til handlingsplan for 2014 At bidrage til at ajourføre salgprospektmateriale med kort (GIS) og planmæssige beskrivelser inden for en ressourcemæssig tilpasset og aftalt ramme som er aftalt med centerchefen for Plan og Udvikling. (Byrådssekretariat og Udvikling har ansvaret for udarbejdelse af salgsprospektmateriale) Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 10/14

11 Tekst 11/14

12 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 D Indsatsområde Organisation og samarbejdsformer Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien Strategi og handlingsplan for GIS området implementeres fra 2013 med reference til kanal- og digitaliseringsstrategien. d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition Den nye personalepolitik handler om dels den faglige platform og udvikling, dels om trivslen på arbejdspladsen. Centeret har med succes været gennem udviklingsforløb fra efterår 2012 til vinter 2013, og det vil være naturligt at arbejde proaktivt videre med den nye personalepolitik gennem e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid Koblingen mellem direktion og chefgruppe er styrket med ny mødefrekvens for chefgruppen. Hermed er der bedre mulighed for arbejde med ledelsesudvikling i et samlet fælles forum. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel Gennem udmøntningen af personalepolitken reflekteres udmøntning af intentionerne i det sociale kapitel set i forhold af den øvrige organisation i g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn Centerets kerneopgaver omfatter lokal- og kommuneplanlægning. Model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i Ressourceforbruget og beslutningsprocesser skal søges klarlagt gennem ny lokalplanskabelon samt revision af lokalplanprocedure i Den faglige profil for gennemførelse af lokalplanopgaver skal samlet vurderes, herunder stillingsprofiler ved stillingsopslag for planområdet. Det skal generelt sikres at både indhold samt procedurer ved lokalplanlægning, vejledning af borgere og virksomheder samt myndighedsudøvelse har et opdateret niveau i forhold til dels planjura samt forvaltningsret. Brug af lean indgår i centerets opgavestyring og identifikation af barrierer og tidsforbrugende processer. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien At strategi og handlingsplan for GIS området implementeres fra d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition At t arbejde proaktivt videre med den nye personalepolitik gennem 2013 i forhold til centerets virkelighed. 12/14

13 e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid At der foreligger konkret afklaring af ledelsesnetværkets fremtid set i forhold til de øvrige mødeaktiviteter samt centerets og centerchefens koordineringsbehov. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel At udmønte intentionerne i det sociale kapitel set i forhold centeret i g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn At model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i At ressourceforbruget og beslutningsprocesser skal søges klarlagt nærmere gennem ny lokalplanskabelon samt revision af procedure i Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien At der løbende er fokus på implementering og koordinering med særligt digitaliseringsprojektet d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition At der gennem løbende dialog i centeret og ved særlige arrangementer arbejdes med implementering af personalepolitikken. e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid At chef indgår i løbende dialog med direktør og partnere i ledernetværk om ledelsudvikling. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel At der gennem konkret personalepolitik og aktuelle personaleforhold opbygges en erfaringsbase som kan videregives til Hovedudvalget. g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn At model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i At ny lokalplanskabelon samt revision af lokalplanprocedure gennemføres i At der arbejdes med planjura og forvaltningsret med afsæt i lokalplanlægningen og ved myndighedsbehandling. Der kan tilknyttes kurser i planjura og forvaltningsret. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering 13/14

14 Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. Tekst 14/14

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale Strategiplan 2013 for HR og Personale Evaluering af strategiplanen og effektmålene for 2012 HR og Personales strategiplan 2012 udfoldede sig inden for 6 hovedstrategier:

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013 Indhold 1.1 Ledelse af... 3 1.2 Tværgående udvikling... 4 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø... 8 1.4 Digitalisering og Gis... 9 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse... 15 2.2 Bygningsbevaring

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF FRI- KOMMUNEORDNINGEN

MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF FRI- KOMMUNEORDNINGEN Til Kommunalbestyrelsen Dokumenttype Rapport Kort version Dato November MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF FRI- KOMMUNEORDNINGEN MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF FRIKOMMUNEORDNINGEN Rambøll Olof Palmes Allé 20

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION.

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION. Ledelsesgrundlag 2010 1 Beredskab Plan og Udvikling Digitalisering og IT Projekt/Intern Udvikling HR og Personale Økonomi og Analyse Borgerservice Natur og Miljø Ejendom og Byggeri Jobcenter Handicap/Socialpsykiatri

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere