Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling"

Transkript

1 Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. For 2012 er der ikke udarbejdet strategiplan som følge af længerevarende periode med sygdom for centerchefen i første halvår Refleksion over centerets bidrag i den nye direktionsstrategi: Sammenfatning og konklusioner på centrets drøftelser. Centerets bidrag til de fire temaer i direktionsstrategien udmøntes over følgende indsatsområder: Tema 1 Velfærd og kvalitet c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker e) Udvide Klimakommuneprojektet Tema 2 Erhverv og bosætning a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling Tema 3 Styring og effektivisering c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme Tema 4 Organisation og samarbejdsformer b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn

2 Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år: Kort sammenfatning af centrets prioritering og valg af indsatsområder for det kommende år. De enkelte indsatsområder er beskrevet i bilag. Centerets profil skal videreudvikles og defineres yderligere i Med afsæt i de fire temaer vil dette udmøntes i dels ressourcestyring, videreudvikling af faglige specialer, kompetencer og procedurer. Ressourcestyring og procesplanlægning inden for: Temaprojekter (eks. byfornyelsesindsater, helhedsplaner, kampagner, særskilte klimaprojekter) Lokalplanprojekter Betjening af andre centre og eksterne samarbejdspartnere Videreudvikling af indsats, kapacitet, faglige bredde og dybde inden for: Klimaprojektet GIS funktionen Lokalplanlægning, revision af lokalplanskabelon, procedurer og samarbejde Faglige specialer inden for kulturmiljø. SAVE registrering, bygningsbevaring og byfornyelse, områdefornyelse og indsatspulje Lovgivning; planlovgivning, bygningsreglement, miljølovgivning og forvaltningslov. Centerets faglige platform skal være veldefineret for at kunne give en klar ansvarsfordeling. Det er vigtigt at kunne videreudvikle den faglige platform for hver enkelt medarbejder og samlet for centeret som helhed. De lovpligtige primære opgaver omfatter kommuneplanlægning og lokalplanlægning. For planmedarbejderne indgår de lovpligtige opgaver som en del af den primære opgaveportefølgen, fordelt på enten kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Derudover arbejder centeret med en væsentlig, perspektiverende og udviklingsbaseret opgaveportefølge, som er under udvikling. Balancen mellem de lovpligtige opgaver og de udviklingsbaserede opgaver er en løbende proces som i perioder som typisk vil veksle mellem en øget vægtning på den ene type frem for den anden. Centerets grundlag for kortdata udgøres af GIS-funktionen, som koordineres i forhold til centerets opgaver og den øvrige organisation med en GIS-Koordinator. Centeret arbejder med at de administrative opgaver i et vist omfang uddelegeres fra chef til deltids/flekstidsstilling. Ved planstrategi samt kommuneplan deltager samtlige planmedarbejdere (*) samt Klimakoordinator (*) og GIS medarbejder (*) med udvalgte dele. 2/14

3 Organisationen samt opgavefordelingen af de lovpligtige og den øvrige opgaveportefølge er pr. februar 2013 således: Administration: Webredaktion: Susanne Risum Pedersen Villum Sejersen GIS-funktionen GIS-koordinator: Elsebeth Rask * GIS-specialist: Heidi Christina Pétursdó Bonde Klimakoordinator: Karina Kragh Jespersen * Kommuneplanlægning: Berit Rathenborg Bæhr Lokalplanlægning: Villum Sejersen * Anette Lindegaard Christensen * Påtegning af deklarationer, indberetning til plansystem DK, m.v.: Villum Sejersen Kulturmiljøatlas, SAVE-registrering, Landskabskaraktermetode: Byfornyelse, områdefornyelse, indsatspulje: Berit Rathenborg Bæhr Anette Lindegaard Christensen Cheffunktion; koordination, ressourcefordeling, økonomi, administration, personaleforhold, løbende/aktuelle opgaver inden for opgavevaretagelsen ved lokalplanlægning, kommuneplanlægning, juridiske forhold, SAVE, arkitektur, dispensationer: Poul Hvidberg-Hansen 3/14

4 Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: BILAG A Tema 1 Velfærd og kvalitet BILAG B Tema 2 Erhverv og bosætning BILAG C Tema 3 Styring og effektivisering BILAG D Tema 4 Organisation og samarbejdsformer Centerchef Direktør 4/14

5 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 A Indsatsområde Velfærd og Kvalitet Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) Igangsætning af byfornyelsesprojekt for Hørve som pilotprojekt for andre landsbysamfund og byer. Gennemførelsen sker efter tidsplan som er betinget af ministerielle frister samt byfornyelsesprogram, der lægges i 1. kvartal 2013, ministeriel frist er april Ressortministerium er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Byfornyelsesprojektet er flerårigt med en projektperiode på 5 år. Byfornyelsesprojektet har potentiale for spin-off-effekter inden for det socioøkonomiske område med styrkelse af bosætning med revitalisering af byrum, eksisterende boligmasse, genbrug af bygninger til andre anvendelser, og udvikling af nye boligområder i tilknytning til eksisterende bystrukturer. Borgerinddragelsen i relation til klimarelaterede indsatser vil i stigende omfang gøre sig gældende. Projektet indgår i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. Gennem projekt med udpegning af energilandsbyer (Egebjerg og Stenstrup) indgår klimaindsatsen også på lokalt borgerdrevet nivau, som styrker loaklsamfundet, sog som kan give ny viden, der kan anvendes ved lignende fremtidige projekter. Projektet kan indgå i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. Landsby-makeover indgår som synliggørelse af projekter der med relativt få midler kan gøre en forskel for at give landsbysamfund nyt forbedrede byrum og opmærksomhed om forbedring af æstetikken i det offentlige rum. Projektet kan indgå i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. e) Udvide Klimakommuneprojektet Klimaområdet i Odsherred Kommune udvides yderligere fra at fokusere på kommunens eget energiforbrug som virksomhed til at fokusere på de komplekse samfundsrelaterede emner som relaterer sig til dels at imødegå konsekvenserne af klimaændringer, til dels at samfundet inden for kommunegrænsen bidrager til at mindske energiforbruget og at fremme alternative energikilder. Fokus spænder fra energibesparelser hos kommunens selv, kommunens borgere og virksomheder, til at opstarte strategisk energiplanlægning. Fokus i klimaarbejdet vil desuden være på at forberede Odsherreds borgere på de kommende klimaændringer ved at udarbejde en klimatilpasningsplan for kommunen. Arbejdet med klimaområdet forudsætter en løbende udmøntning i årlig klimahandlingsplan og i tværgående planlægning som bl.a. omfatter kommune- og lokalplanlægning, transport, tværgående sektorplanlægning og miljøbeskyttelse. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) At byfornyelsesprogram udarbejdes og vedtages af Byrådet, marts 2013 At byfornyelsesprogram godkendes til støtte for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, /14

6 At 5-årigt byfornyelsesprogram udmøntes, med påbegyndelse i At byfornyelsesstrategi med rækkefølgeplanlægning gennemføres i 2. halvår At landsbymakeover gennemføres i 2013 Et projekt om energilandsbyer igangsættes i 2013 e) Udvide Klimakommuneprojektet At intern arbejdsplan for ét år udarbejdes i 2. kvartal 2013 At klimahandlingsplanen revideres for 2013 At Odsherred Kommune sænker sin CO2-udledning med yderligere 2 % i 2013 set i forhold til 2009-niveau. At udarbejde klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune At opstarte strategisk energiplanlægning for kommunen. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) At der afsættes nødvendige medarbejderressourcer til gennemførelse af projektet og at det sikres at projektet udfolder sig inden for arbejdsprogram i forhold til omfang og tidsforbrug. e) Udvide Klimakommuneprojektet At klimakoordinator udvikler projektet med strategisk tilpasning af projektet i samspil med centeret, ændre relevante centre, plan- og udviklingschef, direktør, Miljø- og Klimaudvalget. At der sikres en tværgående koordinering i forhold til kommunens øvrige relevante centre. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. Tekst 6/14

7 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 B Indsatsområde Erhverv og bosætning Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri Center for Plan og Udvikling kan bidrage til strategisk erhvervsudvikling med fokus på etablering af erhvervsklynger og et netværk af erhvervsparker gennem ophæng til planlægning fra regional udviklingsplaner, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. (Regionale udviklingsplan (RUP), planlægning i hovedstadsregionen og regionale interregprojekter: Örib/IBU-Öresund, Fehmarn Bælt). Centeret giver straksbehandling i forhold til erhvervsprojekter inden for gældende kommune- og lokalplanlægning samt ved tilpasning af projekter til gældende planlægning. I forhold til developerdrevne udviklingsrelaterede lokalplanprojekter er det hensigten at der under normale omstændigheder ikke vil være ventetid for igangsætning af lokalplanprocessen. Lokalplananmodningen behandles på førstkommende udvalgsmøde efter at projektet er verificeret i forhold til adkomsthavere, gældende kommuneplanlægning, tekniske og miljømæssige forhold m.v. Der stilles sædvanligvis krav til at bygherre/developer bidrager til planens færdiggørelse med egen konsulent, som skal godkendes af Center for Plan og Udvikling. Fravigelse fra brug af konsulent fra bygherre sker normalt kun ved mindre lokalplanprojekter eller når det vurderes at være hurtigere og bedre at gennemføre udarbejdelsen af lokalplanen af centeret selv. Center for Plan og Udvikling lægger op til nært samarbejde med erhvervservicekonsulent, Udvikling Odsherred, Odsherred Erhvervsråd og de kommunale fagcentre særligt Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) Gennem kommuneplanlægning med eksempelvis landskabskaraktermetoden og områdeudpegninger understøttes intentionerne for GeoPark Odsherred. Gennem oparbejdelse af kulturmiljøatlas samt udarbejdelse af bevarende lokalplaner med SAVE registreringer er der grundlag for at bevare og styrke særlige bygnings- og kulturmiljøer, som kan bidrage til underbygning og perspektivering af GeoPark Odsherred. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling Center for Plan og Udvikling kan bidrage til strategisk bosætningspolitk med fokus på byklynger og koordinering i forhold til byfunktioner i et sammenhængende netværk af byklynger. Ophæng til kommuneplanens bystruktur er bl.a. grundlaget for en strategisk bosætningspolitik. Centeret giver straksbehandling i forhold til bolig- og erhvervsprojekter inden for gældende kommune- og lokalplanlægning samt ved tilpasning af projekter til gældende planlægning. Center for Plan og Udvikling lægger op til nært samarbejde med bofællesskabskontoret, erhvervservicekonsulent, Udvikling Odsherred, Odsherred Erhvervsråd og de kommunale fagcentre, Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. 7/14

8 a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At erhvervsindsatsen opleves som sammenhængende og effektfuld af områdets aktører: erhvervsliv, erhvervsråd, direktion og erhvervsforeninger- og råd b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) At der gennemføres understøttende projekter inden for kulturmiljø og bevarende lokalplanlægning i henhold til arbejdsplanlægning. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling At der gennemføres understøttende sagsbehandling i forhold til Bofællesskabskontoret og koordineringen med de øvrige centre Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At der gennemføres ugentligt koordineringsmøder med erhvervsservicekonsulent samt tovholder på salg af kommunal erhvervsjord. At der holdes fokus på straksbehandling af sager, herunder at aftaler om svartsider i videst muligt omfang overholdes. b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) At der lægges program for temaprojekter der understøtter indsatsområdet EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred kulturmiljøatlas, SAVE-registreringer og bevarende lokalplaner. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling At der gennemføres regelmæssige koordineringsmøder med erhvervsservicekonsulent, bosætningskonsulent (bofællesskaber) samt tovholder på salg af kommunal boligudviklingsjord At der holdes fokus på straksbehandling af sager, herunder at aftaler om svartider i videst muligt omfang overholdes. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At erhvervsindsatsen i forhold til planområdet måles med spørgeskemaundersøgelse rettet mod erhvervsliv og borgere ved afslutning af større plansager (lokalplaner) og tilfældigt udvalgte enkeltsager, (2. halvår 2013). Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 8/14

9 Tekst 9/14

10 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 C Indsatsområde Styring og effektivisering Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme Odsherred Kommune bør arbejde med en klart defineret ejerstrategi for sine ejendomme samt salgsstrategi af udviklingsjord til bolig- og erhvervsformål. Det er væsentligt at sikre både de kortsigtede og langsigtede mål, hvor byplanmæssige udviklingsscenarier må være bærende som ophæng for en salgsstrategi på kort, medium og lang sigt for udviklingsjord til både erhverv og bolig-formål. Samarbejde med Byrådssekretariat og Udvikling samt eksterne partnere er et bærende element, særligt med erhvevsservicekonsulent og tovholder for salg af kommunal ejendom. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme At bidrage til en planmæssig tilgang for en ejerstrategi samt salgsstrategi for bolig- og erhvervsejendomme gennem strategisk byplanlægning. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme At indlede scoping i samarbejde med Byrådssekretariat og Udvikling, med udmøntning til handlingsplan for 2014 At bidrage til at ajourføre salgprospektmateriale med kort (GIS) og planmæssige beskrivelser inden for en ressourcemæssig tilpasset og aftalt ramme som er aftalt med centerchefen for Plan og Udvikling. (Byrådssekretariat og Udvikling har ansvaret for udarbejdelse af salgsprospektmateriale) Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 10/14

11 Tekst 11/14

12 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 D Indsatsområde Organisation og samarbejdsformer Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien Strategi og handlingsplan for GIS området implementeres fra 2013 med reference til kanal- og digitaliseringsstrategien. d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition Den nye personalepolitik handler om dels den faglige platform og udvikling, dels om trivslen på arbejdspladsen. Centeret har med succes været gennem udviklingsforløb fra efterår 2012 til vinter 2013, og det vil være naturligt at arbejde proaktivt videre med den nye personalepolitik gennem e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid Koblingen mellem direktion og chefgruppe er styrket med ny mødefrekvens for chefgruppen. Hermed er der bedre mulighed for arbejde med ledelsesudvikling i et samlet fælles forum. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel Gennem udmøntningen af personalepolitken reflekteres udmøntning af intentionerne i det sociale kapitel set i forhold af den øvrige organisation i g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn Centerets kerneopgaver omfatter lokal- og kommuneplanlægning. Model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i Ressourceforbruget og beslutningsprocesser skal søges klarlagt gennem ny lokalplanskabelon samt revision af lokalplanprocedure i Den faglige profil for gennemførelse af lokalplanopgaver skal samlet vurderes, herunder stillingsprofiler ved stillingsopslag for planområdet. Det skal generelt sikres at både indhold samt procedurer ved lokalplanlægning, vejledning af borgere og virksomheder samt myndighedsudøvelse har et opdateret niveau i forhold til dels planjura samt forvaltningsret. Brug af lean indgår i centerets opgavestyring og identifikation af barrierer og tidsforbrugende processer. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien At strategi og handlingsplan for GIS området implementeres fra d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition At t arbejde proaktivt videre med den nye personalepolitik gennem 2013 i forhold til centerets virkelighed. 12/14

13 e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid At der foreligger konkret afklaring af ledelsesnetværkets fremtid set i forhold til de øvrige mødeaktiviteter samt centerets og centerchefens koordineringsbehov. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel At udmønte intentionerne i det sociale kapitel set i forhold centeret i g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn At model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i At ressourceforbruget og beslutningsprocesser skal søges klarlagt nærmere gennem ny lokalplanskabelon samt revision af procedure i Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien At der løbende er fokus på implementering og koordinering med særligt digitaliseringsprojektet d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition At der gennem løbende dialog i centeret og ved særlige arrangementer arbejdes med implementering af personalepolitikken. e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid At chef indgår i løbende dialog med direktør og partnere i ledernetværk om ledelsudvikling. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel At der gennem konkret personalepolitik og aktuelle personaleforhold opbygges en erfaringsbase som kan videregives til Hovedudvalget. g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn At model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i At ny lokalplanskabelon samt revision af lokalplanprocedure gennemføres i At der arbejdes med planjura og forvaltningsret med afsæt i lokalplanlægningen og ved myndighedsbehandling. Der kan tilknyttes kurser i planjura og forvaltningsret. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering 13/14

14 Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. Tekst 14/14

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Job- og personprofil Leder til Plan OG GIS Center for By, Land og Vand

Job- og personprofil Leder til Plan OG GIS Center for By, Land og Vand OM HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune er en del af Region Hovedstaden. Kommunen har ca. 62.000 indbyggere og en positiv befolkningsudvikling. Vi har fokus på at skabe attraktive boliger for familier,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Refleksion over afdelingens/institutionens aktier i den nye centerstrategiplan:

Refleksion over afdelingens/institutionens aktier i den nye centerstrategiplan: Resultataftale 2013 for Egebjerg Skole og Børnehave af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Ad a) Udeundevisning

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 000.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Intro I virksomhedsplanen for 2017 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet har fokus på i 2017. Vi følger løbende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Overordnet beskrivelse Grundidéen i plansystemet er, at der er en lige linje fra vision over politikker, målsætninger og indsatsområder til budget.

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Intro 2015 er helt generelt kendetegnet ved at være året, hvor vi skal konsolidere det nye Ledelsessekretariat som en del

Læs mere

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune 2. udgave, opdateret november 2012 1 Forord Dialogbaseret aftalestyring skal skabe grundlaget for, at de politiske og administrative mål tydeliggøres,

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015

Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015 Energi Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015 Direktionens arbejdsplan 2014 Fundamentet for Vejen Kommune er sikker drift. Under og i de første år efter etableringen

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcenteret

Aftale for Social- og Handicapcenteret Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller NOTAT 14. januar 2016 Stillingsbeskrivelse for Tilsynsdirektør til Tilsynscenter øst DIS/car Stillingsbetegnelse: Tilsynsdirektør Organisatorisk placering: Tilsynsdirektøren indgår i Arbejdstilsynets direktion,

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Ledelse, forandring og styring i Vordingborg Kommune I dette dokument beskriver vi grundfortællingen om kommunens styringsmodel, ledelses- og organisationstænkning og hvordan vi sammen skal arbejde for

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013 Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse 1 Strategiplan 2013 for Økonomi og Analyse af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

Paraply-konference i Hovedstadsregionen

Paraply-konference i Hovedstadsregionen Paraply-konference i Hovedstadsregionen Tak for invitationen Fredag den 4. april 2014 Velfærd Overskrifter Ringkøbing-Skjern Kommune kort RKSK s direktionsmodel og koncernledelse Ny velfærdsdagsorden og

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Intro I virksomhedsplanen for 2016 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet mere konkret har fokus på i 2016.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere