Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling"

Transkript

1 Strategiplan 2013 for Center for Plan og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. For 2012 er der ikke udarbejdet strategiplan som følge af længerevarende periode med sygdom for centerchefen i første halvår Refleksion over centerets bidrag i den nye direktionsstrategi: Sammenfatning og konklusioner på centrets drøftelser. Centerets bidrag til de fire temaer i direktionsstrategien udmøntes over følgende indsatsområder: Tema 1 Velfærd og kvalitet c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker e) Udvide Klimakommuneprojektet Tema 2 Erhverv og bosætning a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling Tema 3 Styring og effektivisering c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme Tema 4 Organisation og samarbejdsformer b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn

2 Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år: Kort sammenfatning af centrets prioritering og valg af indsatsområder for det kommende år. De enkelte indsatsområder er beskrevet i bilag. Centerets profil skal videreudvikles og defineres yderligere i Med afsæt i de fire temaer vil dette udmøntes i dels ressourcestyring, videreudvikling af faglige specialer, kompetencer og procedurer. Ressourcestyring og procesplanlægning inden for: Temaprojekter (eks. byfornyelsesindsater, helhedsplaner, kampagner, særskilte klimaprojekter) Lokalplanprojekter Betjening af andre centre og eksterne samarbejdspartnere Videreudvikling af indsats, kapacitet, faglige bredde og dybde inden for: Klimaprojektet GIS funktionen Lokalplanlægning, revision af lokalplanskabelon, procedurer og samarbejde Faglige specialer inden for kulturmiljø. SAVE registrering, bygningsbevaring og byfornyelse, områdefornyelse og indsatspulje Lovgivning; planlovgivning, bygningsreglement, miljølovgivning og forvaltningslov. Centerets faglige platform skal være veldefineret for at kunne give en klar ansvarsfordeling. Det er vigtigt at kunne videreudvikle den faglige platform for hver enkelt medarbejder og samlet for centeret som helhed. De lovpligtige primære opgaver omfatter kommuneplanlægning og lokalplanlægning. For planmedarbejderne indgår de lovpligtige opgaver som en del af den primære opgaveportefølgen, fordelt på enten kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Derudover arbejder centeret med en væsentlig, perspektiverende og udviklingsbaseret opgaveportefølge, som er under udvikling. Balancen mellem de lovpligtige opgaver og de udviklingsbaserede opgaver er en løbende proces som i perioder som typisk vil veksle mellem en øget vægtning på den ene type frem for den anden. Centerets grundlag for kortdata udgøres af GIS-funktionen, som koordineres i forhold til centerets opgaver og den øvrige organisation med en GIS-Koordinator. Centeret arbejder med at de administrative opgaver i et vist omfang uddelegeres fra chef til deltids/flekstidsstilling. Ved planstrategi samt kommuneplan deltager samtlige planmedarbejdere (*) samt Klimakoordinator (*) og GIS medarbejder (*) med udvalgte dele. 2/14

3 Organisationen samt opgavefordelingen af de lovpligtige og den øvrige opgaveportefølge er pr. februar 2013 således: Administration: Webredaktion: Susanne Risum Pedersen Villum Sejersen GIS-funktionen GIS-koordinator: Elsebeth Rask * GIS-specialist: Heidi Christina Pétursdó Bonde Klimakoordinator: Karina Kragh Jespersen * Kommuneplanlægning: Berit Rathenborg Bæhr Lokalplanlægning: Villum Sejersen * Anette Lindegaard Christensen * Påtegning af deklarationer, indberetning til plansystem DK, m.v.: Villum Sejersen Kulturmiljøatlas, SAVE-registrering, Landskabskaraktermetode: Byfornyelse, områdefornyelse, indsatspulje: Berit Rathenborg Bæhr Anette Lindegaard Christensen Cheffunktion; koordination, ressourcefordeling, økonomi, administration, personaleforhold, løbende/aktuelle opgaver inden for opgavevaretagelsen ved lokalplanlægning, kommuneplanlægning, juridiske forhold, SAVE, arkitektur, dispensationer: Poul Hvidberg-Hansen 3/14

4 Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: BILAG A Tema 1 Velfærd og kvalitet BILAG B Tema 2 Erhverv og bosætning BILAG C Tema 3 Styring og effektivisering BILAG D Tema 4 Organisation og samarbejdsformer Centerchef Direktør 4/14

5 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 A Indsatsområde Velfærd og Kvalitet Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) Igangsætning af byfornyelsesprojekt for Hørve som pilotprojekt for andre landsbysamfund og byer. Gennemførelsen sker efter tidsplan som er betinget af ministerielle frister samt byfornyelsesprogram, der lægges i 1. kvartal 2013, ministeriel frist er april Ressortministerium er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Byfornyelsesprojektet er flerårigt med en projektperiode på 5 år. Byfornyelsesprojektet har potentiale for spin-off-effekter inden for det socioøkonomiske område med styrkelse af bosætning med revitalisering af byrum, eksisterende boligmasse, genbrug af bygninger til andre anvendelser, og udvikling af nye boligområder i tilknytning til eksisterende bystrukturer. Borgerinddragelsen i relation til klimarelaterede indsatser vil i stigende omfang gøre sig gældende. Projektet indgår i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. Gennem projekt med udpegning af energilandsbyer (Egebjerg og Stenstrup) indgår klimaindsatsen også på lokalt borgerdrevet nivau, som styrker loaklsamfundet, sog som kan give ny viden, der kan anvendes ved lignende fremtidige projekter. Projektet kan indgå i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. Landsby-makeover indgår som synliggørelse af projekter der med relativt få midler kan gøre en forskel for at give landsbysamfund nyt forbedrede byrum og opmærksomhed om forbedring af æstetikken i det offentlige rum. Projektet kan indgå i som element i udmøntning af Lokaldemokrati 3. e) Udvide Klimakommuneprojektet Klimaområdet i Odsherred Kommune udvides yderligere fra at fokusere på kommunens eget energiforbrug som virksomhed til at fokusere på de komplekse samfundsrelaterede emner som relaterer sig til dels at imødegå konsekvenserne af klimaændringer, til dels at samfundet inden for kommunegrænsen bidrager til at mindske energiforbruget og at fremme alternative energikilder. Fokus spænder fra energibesparelser hos kommunens selv, kommunens borgere og virksomheder, til at opstarte strategisk energiplanlægning. Fokus i klimaarbejdet vil desuden være på at forberede Odsherreds borgere på de kommende klimaændringer ved at udarbejde en klimatilpasningsplan for kommunen. Arbejdet med klimaområdet forudsætter en løbende udmøntning i årlig klimahandlingsplan og i tværgående planlægning som bl.a. omfatter kommune- og lokalplanlægning, transport, tværgående sektorplanlægning og miljøbeskyttelse. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) At byfornyelsesprogram udarbejdes og vedtages af Byrådet, marts 2013 At byfornyelsesprogram godkendes til støtte for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, /14

6 At 5-årigt byfornyelsesprogram udmøntes, med påbegyndelse i At byfornyelsesstrategi med rækkefølgeplanlægning gennemføres i 2. halvår At landsbymakeover gennemføres i 2013 Et projekt om energilandsbyer igangsættes i 2013 e) Udvide Klimakommuneprojektet At intern arbejdsplan for ét år udarbejdes i 2. kvartal 2013 At klimahandlingsplanen revideres for 2013 At Odsherred Kommune sænker sin CO2-udledning med yderligere 2 % i 2013 set i forhold til 2009-niveau. At udarbejde klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune At opstarte strategisk energiplanlægning for kommunen. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker (Lokaldemokrati 3) At der afsættes nødvendige medarbejderressourcer til gennemførelse af projektet og at det sikres at projektet udfolder sig inden for arbejdsprogram i forhold til omfang og tidsforbrug. e) Udvide Klimakommuneprojektet At klimakoordinator udvikler projektet med strategisk tilpasning af projektet i samspil med centeret, ændre relevante centre, plan- og udviklingschef, direktør, Miljø- og Klimaudvalget. At der sikres en tværgående koordinering i forhold til kommunens øvrige relevante centre. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. Tekst 6/14

7 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 B Indsatsområde Erhverv og bosætning Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri Center for Plan og Udvikling kan bidrage til strategisk erhvervsudvikling med fokus på etablering af erhvervsklynger og et netværk af erhvervsparker gennem ophæng til planlægning fra regional udviklingsplaner, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. (Regionale udviklingsplan (RUP), planlægning i hovedstadsregionen og regionale interregprojekter: Örib/IBU-Öresund, Fehmarn Bælt). Centeret giver straksbehandling i forhold til erhvervsprojekter inden for gældende kommune- og lokalplanlægning samt ved tilpasning af projekter til gældende planlægning. I forhold til developerdrevne udviklingsrelaterede lokalplanprojekter er det hensigten at der under normale omstændigheder ikke vil være ventetid for igangsætning af lokalplanprocessen. Lokalplananmodningen behandles på førstkommende udvalgsmøde efter at projektet er verificeret i forhold til adkomsthavere, gældende kommuneplanlægning, tekniske og miljømæssige forhold m.v. Der stilles sædvanligvis krav til at bygherre/developer bidrager til planens færdiggørelse med egen konsulent, som skal godkendes af Center for Plan og Udvikling. Fravigelse fra brug af konsulent fra bygherre sker normalt kun ved mindre lokalplanprojekter eller når det vurderes at være hurtigere og bedre at gennemføre udarbejdelsen af lokalplanen af centeret selv. Center for Plan og Udvikling lægger op til nært samarbejde med erhvervservicekonsulent, Udvikling Odsherred, Odsherred Erhvervsråd og de kommunale fagcentre særligt Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) Gennem kommuneplanlægning med eksempelvis landskabskaraktermetoden og områdeudpegninger understøttes intentionerne for GeoPark Odsherred. Gennem oparbejdelse af kulturmiljøatlas samt udarbejdelse af bevarende lokalplaner med SAVE registreringer er der grundlag for at bevare og styrke særlige bygnings- og kulturmiljøer, som kan bidrage til underbygning og perspektivering af GeoPark Odsherred. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling Center for Plan og Udvikling kan bidrage til strategisk bosætningspolitk med fokus på byklynger og koordinering i forhold til byfunktioner i et sammenhængende netværk af byklynger. Ophæng til kommuneplanens bystruktur er bl.a. grundlaget for en strategisk bosætningspolitik. Centeret giver straksbehandling i forhold til bolig- og erhvervsprojekter inden for gældende kommune- og lokalplanlægning samt ved tilpasning af projekter til gældende planlægning. Center for Plan og Udvikling lægger op til nært samarbejde med bofællesskabskontoret, erhvervservicekonsulent, Udvikling Odsherred, Odsherred Erhvervsråd og de kommunale fagcentre, Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. 7/14

8 a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At erhvervsindsatsen opleves som sammenhængende og effektfuld af områdets aktører: erhvervsliv, erhvervsråd, direktion og erhvervsforeninger- og råd b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) At der gennemføres understøttende projekter inden for kulturmiljø og bevarende lokalplanlægning i henhold til arbejdsplanlægning. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling At der gennemføres understøttende sagsbehandling i forhold til Bofællesskabskontoret og koordineringen med de øvrige centre Ejendom og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At der gennemføres ugentligt koordineringsmøder med erhvervsservicekonsulent samt tovholder på salg af kommunal erhvervsjord. At der holdes fokus på straksbehandling af sager, herunder at aftaler om svartsider i videst muligt omfang overholdes. b) Søge EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN, European Geoparks Network) At der lægges program for temaprojekter der understøtter indsatsområdet EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred kulturmiljøatlas, SAVE-registreringer og bevarende lokalplaner. c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling At der gennemføres regelmæssige koordineringsmøder med erhvervsservicekonsulent, bosætningskonsulent (bofællesskaber) samt tovholder på salg af kommunal boligudviklingsjord At der holdes fokus på straksbehandling af sager, herunder at aftaler om svartider i videst muligt omfang overholdes. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 a) Organisere, tydeliggøre områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri At erhvervsindsatsen i forhold til planområdet måles med spørgeskemaundersøgelse rettet mod erhvervsliv og borgere ved afslutning af større plansager (lokalplaner) og tilfældigt udvalgte enkeltsager, (2. halvår 2013). Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 8/14

9 Tekst 9/14

10 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 C Indsatsområde Styring og effektivisering Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme Odsherred Kommune bør arbejde med en klart defineret ejerstrategi for sine ejendomme samt salgsstrategi af udviklingsjord til bolig- og erhvervsformål. Det er væsentligt at sikre både de kortsigtede og langsigtede mål, hvor byplanmæssige udviklingsscenarier må være bærende som ophæng for en salgsstrategi på kort, medium og lang sigt for udviklingsjord til både erhverv og bolig-formål. Samarbejde med Byrådssekretariat og Udvikling samt eksterne partnere er et bærende element, særligt med erhvevsservicekonsulent og tovholder for salg af kommunal ejendom. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme At bidrage til en planmæssig tilgang for en ejerstrategi samt salgsstrategi for bolig- og erhvervsejendomme gennem strategisk byplanlægning. Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme At indlede scoping i samarbejde med Byrådssekretariat og Udvikling, med udmøntning til handlingsplan for 2014 At bidrage til at ajourføre salgprospektmateriale med kort (GIS) og planmæssige beskrivelser inden for en ressourcemæssig tilpasset og aftalt ramme som er aftalt med centerchefen for Plan og Udvikling. (Byrådssekretariat og Udvikling har ansvaret for udarbejdelse af salgsprospektmateriale) Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 10/14

11 Tekst 11/14

12 Strategiplan for Center for Plan og Udvikling Bilag 2013 D Indsatsområde Organisation og samarbejdsformer Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien Strategi og handlingsplan for GIS området implementeres fra 2013 med reference til kanal- og digitaliseringsstrategien. d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition Den nye personalepolitik handler om dels den faglige platform og udvikling, dels om trivslen på arbejdspladsen. Centeret har med succes været gennem udviklingsforløb fra efterår 2012 til vinter 2013, og det vil være naturligt at arbejde proaktivt videre med den nye personalepolitik gennem e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid Koblingen mellem direktion og chefgruppe er styrket med ny mødefrekvens for chefgruppen. Hermed er der bedre mulighed for arbejde med ledelsesudvikling i et samlet fælles forum. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel Gennem udmøntningen af personalepolitken reflekteres udmøntning af intentionerne i det sociale kapitel set i forhold af den øvrige organisation i g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn Centerets kerneopgaver omfatter lokal- og kommuneplanlægning. Model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i Ressourceforbruget og beslutningsprocesser skal søges klarlagt gennem ny lokalplanskabelon samt revision af lokalplanprocedure i Den faglige profil for gennemførelse af lokalplanopgaver skal samlet vurderes, herunder stillingsprofiler ved stillingsopslag for planområdet. Det skal generelt sikres at både indhold samt procedurer ved lokalplanlægning, vejledning af borgere og virksomheder samt myndighedsudøvelse har et opdateret niveau i forhold til dels planjura samt forvaltningsret. Brug af lean indgår i centerets opgavestyring og identifikation af barrierer og tidsforbrugende processer. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien At strategi og handlingsplan for GIS området implementeres fra d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition At t arbejde proaktivt videre med den nye personalepolitik gennem 2013 i forhold til centerets virkelighed. 12/14

13 e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid At der foreligger konkret afklaring af ledelsesnetværkets fremtid set i forhold til de øvrige mødeaktiviteter samt centerets og centerchefens koordineringsbehov. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel At udmønte intentionerne i det sociale kapitel set i forhold centeret i g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn At model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i At ressourceforbruget og beslutningsprocesser skal søges klarlagt nærmere gennem ny lokalplanskabelon samt revision af procedure i Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien At der løbende er fokus på implementering og koordinering med særligt digitaliseringsprojektet d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og ambition At der gennem løbende dialog i centeret og ved særlige arrangementer arbejdes med implementering af personalepolitikken. e) Arbejde med strategiske potentialer i direktionen, chefgruppen og ledergruppen og at afklare ledernetværkets fremtid At chef indgår i løbende dialog med direktør og partnere i ledernetværk om ledelsudvikling. f) Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om det sociale kapitel At der gennem konkret personalepolitik og aktuelle personaleforhold opbygges en erfaringsbase som kan videregives til Hovedudvalget. g) Give den administrative organisation et serviceeftersyn At model for registrering af ressourceforbruget til lokalplanlægningen skal opstilles i At ny lokalplanskabelon samt revision af lokalplanprocedure gennemføres i At der arbejdes med planjura og forvaltningsret med afsæt i lokalplanlægningen og ved myndighedsbehandling. Der kan tilknyttes kurser i planjura og forvaltningsret. Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. At der foretages løbende monitorering af indsatsområdet og de opstillede mål. At der foretages statusevaluering i januar 2014 Evaluering 13/14

14 Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. Tekst 14/14

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013 Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse 1 Strategiplan 2013 for Økonomi og Analyse af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har

Læs mere

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 1 Initialer: THUJ Sag: 306-2013-65537 Dok.: 306-2013-282772 Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer...

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere