Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS"

Transkript

1 Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Rådsmødet den 27. maj Resumé Jnr.: 2:801-12/cg Møbelforretningen P. Lindegaard Poulsen ApS har klaget over, at møbelproducenten Montana Møbler A/S ikke har villet levere reoler til klagerens forretning. Sagen rejser følgende spørgsmål, som rådet skal tage stilling til 1. Indtager Montana Møbler A/S en dominerende stilling på det relevante produktmarked for reoler og 2. Kan Montana Møbler A/S leveringsnægtelse overfor P. Lindegaard Poulsen ApS anses som udtryk for misbrug af en dominerende stilling på markedet. Sådan som sagen foreligger oplyst, må det vurderes, at Montana har en dominerende stilling på det relevante produktmarked Selskabet har en markedsandel på * \% og selskabet påvirker yderligere markedet ved at udsende vejledende forbrugerpriser, hvori der er indregnet store forhandleravancer, og ved at selskabet gennem påvirkning af detailhandelen søger at begrænse rabatgivningen til forbrugerne. Under disse omstændigheder vil nægtelsen af at levere til klageren uden at give en objektiv og saglig begrundelse for at afslå levering være udtryk for misbrug af en dominerende stilling. Det må herved tages i betragtning, at P. Lindegaard Poulsen ApS har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå direkte levering af Montanas reolprodukter. 2. Beslutning Rådet vedtog at meddele Montana Møbler A/S, at det er en overtrædelse af forbudet i konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11 stk. 2, nr. 2, at nægte at levere selskabets reoler til P. Lindegaard Poulsen ApS, hvorfor det i henhold til lovens 11, stk. 3, jf. 16, stk. 1, nr. 3 pålægges selskabet at optage leverance af Montana Møbler A/S reoler til klageren på selskabets sædvanlige vilkår for tilsvarende salg senest med virkning fra den 2. juni Sagsfremstilling 3.1 Sagens baggrund Sagen opstod under den tidligere gældende konkurrencelov, hvor sekretariatet i marts 1995 modtog en klage fra P. Lindegaard Poulsen ApS over, at Montana Møbler A/S ikke ville levere reoler til klagerens forretning.

2 Under sagens behandling indbragte Montana spørgsmålet om adgang til aktindsigt i dele af det undersøgelsesmateriale, som Konkurrencestyrelsen havde indhentet hos en række møbelleverandører. Det pågældende materiale var indhentet til brug for afgrænsningen af det relevante marked. Konkurrenceankenævnets kendelse af 24. oktober 1997 gav klageren medhold og førte til efterfølgende forhandlinger og indhentning af yderligere oplysninger i sagen, hvorfor sagen først på nuværende tidspunkt kan forelægges for rådet. 3.2 P. Lindegaard Poulsen Aps P. Lindegaard Poulsen ApS er beliggende i Odense. Forretningens kundeunderlag er forbrugere med bopæl i Odense, Nyborg og Svendborg. Klageren har en stor møbelforretning med udstillingslokaler der omfatter et butiksareal på 3850 m 2. Virksomheden henvender sig først og fremmest til det private boligmøbleringsmarked, men virksomheden har også en erhvervsafdeling. Forretningen havde i 1995 en omsætning på ** mio.kr., og heraf en omsætning på ** mio.kr. til det private boligmøbleringsmarked. Forretningen er forhandler af eksklusive møbler fremstillet af danske og udenlandske arkitekter som f.eks. Børge Mogensen, Hans J. Wegner, Poul Kjærholm, Arne Jacobsen, Piet Hein, Andreas Hansen, Søren Holst, Poul Cadovius, Jørgen Gammelgaard, Philippe Starck, Bruno Mathsson, Alvar Aalto, Le Courbusier og Vico Magistretti. Forretningen har hyppige forespørgsler efter Montanas reoler. Forretningen forventede i 1995 at kunne sælge for ca. ** kr. i årligt nettoindkøb af Montanas reoler. Dette kan sammenholdes med, at kun ca. ** af Montanas forhandlere inden for kategorien møbelforretninger har et årligt nettoindkøb, der overstiger ** kr. P. Lindegaard Poulsen ApS oplyser, at det yder sine kunder rabatter i overensstemmelse med leverandørernes rabatpolitik. Da en anden møbelforhandler i Odense Ny Bolig skulle lukke sin forretning i løbet af sommeren 1995 anmodede P. Lindegaard Poulsen ApS igen om at opnå forhandlerstatus. Montana afslog anmodningen. Det er i øvrigt klagerens opfattelse, at Montana ikke efterlever sine egne forhandlerantagelsesbetingelser konsekvent. 3.3 Montana Møbler A/S Montana Møbler A/S blev etableret i 1981 af Peter Lassen, som udviklede Montana reolen, efter at han var fratrådt som direktør for møbelproducenten Fritz Hansen A/S. Virksomheden omsatte i 1996/97 for ** mio.kr., hvoraf ** mio.kr. blev solgt til eksport og ** mio.kr. (ekskl. indirekte eksport) på hjemmemarkedet. Heraf udgjorde salget af reoler ca. ** mio.kr. Montana har begrundet leveringsnægtelsen med begrænset salgs- og produktionskapacitet, og selskabet har endvidere henvist til, at virksomheden ikke indtager en dominerende stilling og dermed ikke er omfattet af konkurrencelovens indgrebsbeføjelser. Det er selskabets opfattelse, at virksomheden har en markedsandel på * \% af det samlede indenlandske møbelmarked på ca. 5 mia.kr. og *\% af det samlede indenlandske reolmarked, der efter selskabets vurdering udgør 1,5 mia.kr.

3 Endelig har Montana henvist til leverandørens ret til frit at vælge sine forretningsforbindelser, samt til at P. Lindegaard Poulsen ApS ikke har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå levering. At være forhandler af Montanas produkter indebærer ifølge virksomheden et tæt samarbejde med detailhandleren omkring markedsføring, uddannelse og montage, hvilket kræver anvendelse af betydelige ressourcer fra Montanas side, især når der er tale om nye forhandlere med et stort omsætningspotentiale. Om selskabets produktionskapacitet er oplyst, at selskabet siden starten i 1981 har investeret omkring * mio.kr. årligt i udvidelse af produktionskapaciteten, men at virksomheden stadig har leveringsproblemer og i øvrigt ikke ønsker at levere ubegrænset. Endvidere har selskabet anført, at det har andre forhandlere i området. Montana vil som nævnt ikke levere til P.P. Boligmontering, på grund af selskabets begrænsede produktions- og salgskapacitet; men Montana finder i øvrigt, at klagerens forretning vil kunne opfylde selskabets forhandlerkrav med hensyn til markedsføring, service og montering, ligesom Montana ikke har kendskab til, at P. Lindegaard Poulsen ApS salgsstrategi vil kunne give samhandelsproblemer. 3.4 Montanas salgs- og leveringsbetingelser Af Montanas samhandelsaftale med forhandlerne fremgår, at det er selskabets politik alene at sælge gennem de af selskabet "autoriserede" forhandlere. Forhandleren må ikke videresælge Montanas produkter til virksomheder eller personer, der har et professionelt videresalg for øje og overtrædelse af dette forbud indebærer øjeblikkelig opsigelse af samhandelsaftalen. Selskabets forhandlerantagelsesbetingelser indeholder blandt andet under punkt et behovskriterie i form af visse krav til forhandlerens geografiske beliggenhed samt kundesortiment og kunderetning samt krav om, at forhandleren skal føre et repræsentativt udvalg af Montanas produkter. Montana fastsætter vejledende videresalgspriser ved salg til forbrugere. Selskabet udsender to prislister - én prisliste eksklusive moms, som anvendes ved erhvervssalg, og én prisliste inklusive moms, som anvendes ved salg til forbrugere. Selskabets priser til forhandler tager udgangspunkt i de vejledende listepriser eksklusive moms, hvorpå der ydes forskellige former for rabat. Således yder Montana en kvantumsrabat, der udgør *\% ved køb på op til kr., og som højest udgør *\% ved køb, der overstiger 2,6 mio.kr. Herudover ydes en betalingsrabat, som beregnes på grundlag af møbelhandlerens gennemsnitlige forfaldne saldo inklusive moms i procent af møbelhandlerens årskøb eksklusive moms. Rabatten udgør fra *\% til *\% af saldoen. Endelig ydes en aktivitetsrabat ud fra en årlig vurdering af forretningens aktivitet for Montana. Rabatten udgør fra *\% til *\% af årskøbet. Der ydes herudover markedsføringstilskud eksempelvis til avisannoncer. De rabatter, som Montana yder til forhandlerne ifølge de generelle rabatbetingelser, udgør således mindst *\% og højest *\%.

4 Som eksempel på Montanas prisberegning er i nedenstående oversigt vist selskabets vejledende videresalgspriser, møbelforretningernes nettoindkøbspriser og detailavancer for en reolvæg der består af 9 moduler (nr. 1112) på ca. 70x70 cm. Beløbene er beregnet for 3 rabatgrupper på grundlag af selskabets prisliste fra december Produkt: Gruppe 1 Gruppe 2 Reolvæg kr. kr. kr. 9 x 1112 standard Gruppe 3 Listepris inkl. Moms Moms Listepris ekskl. Moms Rabat til forhandler Netto indkøbspris *** *** *** *** *** *** Detailavance Absolut *** *** *** i \% af indkøbspris *\% *\% *\% Note: Der er i eksemplet valgt priser for det billigste modul uden sokkel. Sokler koster 465 kr. stk., og vælges det enkelte modul i stedet i en fineret udgave stiger prisen pr. stk. fra 1676 kr. til 3113 kr. plus tillæg til fineret bagklædning på 249 kr. Den samlede pris for reolen bliver da kr. Gruppe 1: Laveste kvantumsrabat *\%. Gruppe 2: Højeste kvantumsrabat *\%. Gruppe 3: Højeste kvantumsrabat *\% og højeste aktivitets- og beta-lingsrabat (*\%). Det ses, at detailavancen, beregnet som procent af den vejledende indkøbspris, varierer mellem *\% og *\%, når forhandleren modtager kvantumsrabat, og op til *\%, når forhandleren udover kvantumsrabat tillige modtager maksimal aktivitets- og betalingsrabat. Det må antages, at det i listepriserne indbyggede høje detailavanceniveau vil tilskynde forhandlerne til at yde betydelige prisnedslag på de af Montana fastsatte, vejledende videresalgspriser for

5 derigennem at øge salget. For at "opnå en mere kontrolleret rabatgivning til forbrugerne" og imødegå en konkurrence på rabatter i detailleddet har selskabet derfor udsendt en vejledning til møbelforretningerne om, hvor store rabatter, som forhandleren bør yde ved videresalg til forbrugere ved en given købsstørrelse. (Den i citationstegn angivne formulering stammer fra denne vejledning). Af vejledningen fremgår, at forhandleren ikke bør yde rabat til forbrugeren ved salg på under kr. Ved køb på over kr. og indtil kr. kan der ydes en rabat på 5 \%, hvorefter rabatten yderligere stiger ved større køb, indtil rabatten ved køb over kr. kan udgøre 22,5\%. Indholdet af denne anbefaling betyder, at de nævnte rabatsatser i praksis sjældent anvendes over for de private kunder. Såfremt forhandleren ønsker at give større rabatter end oplyst i vejledningen anbefales det forhandleren at kontakte Montana inden afgivelse af rabattilbud. Herudover anbefaler Montana, at der ydes kontantrabat på op til 5 \%. Montanas vejledende rabatter til forbrugere mv. skal sammenholdes med de rabatter, som Montana yder til forhandleren, der som nævnt varierer mellem *\% og *\%. 3.5 Afgrænsningen af det relevante marked Ved afgrænsningen af det relevante marked må der dels tages udgangspunkt i det relevante geografiske marked og dels i det relevante produktmarked. Det relevante geografiske marked Det relevante geografiske marked må i den foreliggende sag defineres som det samlede indenlandske marked. Det relevante produktmarked Det marked, som Montana konkurrerer på, er kendetegnet ved at omfatte reoler, som afsættes på den mere prestigeprægede del af reolmarkedet. Det drejer sig om reoler, der er karakteriseret ved at være arkitekttegnede, som har en høj kvalitet, som er mærkevareprodukter, og som prismæssigt befinder sig i den dyrere ende af prisskalaen. For at kunne afgrænse det relevante produktmarked har styrelsen anmodet Montana om at udvælge de møbelproducenter og importører, der leverer reoler til det indenlandske marked, som - efter selskabets opfattelse - er i direkte konkurrence med Montanas reolproduktion. Selskabet har udvalgt i alt 65 virksomheder, som styrelsen herefter har indhentet oplysninger fra for blandt andet at få oplysninger om, hvorvidt de pågældende leverandører selv opfatter sig som konkurrenter til Montana, samt oplysninger om, hvor stor omsætning virksomhederne har haft af reoler, der er i direkte konkurrence med Montana. I undersøgelsen af de 65 udpegede virksomheder oplyste 21, at de ikke sælger på det indenlandske marked, hvorfor disse virksomheder er udgået ved afgrænsningen af markedet. Yderligere gælder det, at 32 virksomheder oplyste, at de ikke opfatter deres produktion af reoler som konkurrerende med Montanas reoler. De resterende 12 virksomheder har sammen med Montana en omsætning i 1995 på ca. ** mio. kr., hvoraf Montana med en omsætning på ca. ** mio. kr. har en andel på ca. ** \%. Montana Møbler A/S har forskudt regnskabsår, og styrelsen har ud fra de foreliggende oplysninger anslået omsætningen i 1995 til ** mio. kr.

6 Montana har efterfølgende fremsendt en liste over 5 andre møbelvirksomheder, som selskabet betragter som konkurrenter til vriksomheden. Indregnes disse virksomheders omsætning bliver markedets samlede omsætning ** mio. kr., hvoraf Montana har en markedsandel på ** \%. P. Lindegaard Poulsen ApS har på sin side udpeget 3 reolleverandører, som kan anses at være i konkurrence med Montana. Sammen med Montana vil disse fire virksomheder have en omsætning på ** mio. kr. hvoraf Montanas markedsandel udgør ** \%. Det analytiske udgangspunkt ved afgrænsningen af det relevante marked er en efterspørgselsbetinget vurdering af, hvornår der er et betydeligt spring i kæden af substituerende produkter, teoretisk målt ved hjælp af krydspriselasticiteten i mellem forskellige udbyderes produkter eller tjenesteydelser i samme geografiske marked. Dette fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 11 om det relevante marked, jf. "Den nye konkurrencelov med forarbejder" s. 67. Selvom det ikke er muligt af foretage eksakte opgørelser af krydspriselasticitetens størrelse, må det som følge af de store forskelle i priserne på Montana reoler sammenlignet med priserne hos de andre leverandører, som Montana nævner som konkurrenter, forventes, at krydspriselasticiteten vil være meget lav. En relativ nedsættelse af priserne på produkter i mellemprisklassen vil derfor ikke føre til ændringer i afsætningen af de dyre produkter. En anden måde at belyse substituerbarheden mellem de forskellige leverandørers reoler er at sammenligne, hvordan priserne udvikler sig over tid på de forskellige reoler. Konkurrencestyrelsen har gennemført en begrænset analyse over prisudviklingen på reolprodukter i den dyre, i den mellemste og i den lave prisklasse i årene fra 1995 til 1998 og herigennem forsøgt at illustrere i hvilket grad priser og prisændringer følges ad set over det begrænsede tidsrum. Der er foretaget en sammenligning af prisniveau og af prisbevægelser for en række forskellige reolmærker i perioden ; som sammenligningsgrundlag er valgt en åben reol i størrelsen ca. 2,00 m. x 2,40 m. eller så tæt derpå som muligt. Prisoplysningerne viser, at priserne for Montana reolen i eksemplet ligger i top, og når det drejer sig om udgaven i træfinér er den i særklasse dyrest. Det fremgår endvidere, at prisstigningen i perioden er omtrent dobbelt så stor for Montana reoler som for de andre. Samtidig med at fastholde et højt prisniveau har det været muligt for selskabet at øge omsætningen af reoler på hjemmemarkedet med ca. ** \% fra 1994/95 og til 1996/97. Dette tyder på, at krydspriselasticiteten mellem Montana reoler og de andre reoler er meget lav. Tidligere praksis vedrørende markedsafgrænsning Montanas leveringsnægtelse overfor P. Lindegaard Poulsen ApS ligner på en lang række punkter Fritz Hansen-sagen, som Konkurrencerådet behandlede på mødet den 10. oktober Sagen opstod som følge af en klage fra en møbelforretning i Sorgenfri (Franks Bolighus) over, at Fritz Hansens A/S havde standset leverancerne til klagerens forretning. Rådet traf beslutning om at pålægge Fritz Hansen A/S at genoptage leverancerne til forretningen på sædvanlige gældende vilkår. Rådets afgørelse blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, som i kendelse af 19. december 1991 gav rådet medhold i afgørelsen. Af nævnets kendelse fremgår, at man var enig i, at der kunne udskilles et særligt segment af det samlede møbelmarked, idet

7 Konkurrenceankenævnet fandt det utvivlsomt, "at ikke-modeprægede boligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish udgør et relevant marked". Fritz Hansen A/S indbragte Konkurrenceankenævnets afgørelse for Østre landsret, som i dom af 19. december 1996 gav nævnet medhold i dets afgørelse. I sin dom gav landsretten udtryk for, at der ifølge forarbejderne til den tidligere gældende konkurrencelov og betænkning 1075/1986 i sager om leveringsnægtelse kan anvendes et forholdsvist snævert og kortsigtet kriterium for afgrænsningen af det relevante marked, inden for hvilket markedsstyrken skal vurderes, og at der herefter og efter det oplyste ikke var grundlag for at tilsidesætte den afgrænsning af markedet, som Konkurrenceankenævnet har foretaget, hvorefter markedet er afgrænset til ikke-modeprægede boligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish, og som omfatter det brede udvalg af klassisk dansk møbelkunst. Landsretten fandt endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets skøn om, at sagsøgeren inden for det af nævnet afgrænsede særlige marked, der ikke er karakteriseret af fuldkommen konkurrence, har en sådan styrke, at nægtelsen af at levere til Franks Bolighus ApS indebærer en reel og betydningsfuld konkurrencebegrænsning. Fritz Hansen A/S kærede landsrettens dom til Højesteret, men klager trak senere sagen tilbage. Omkring spørgsmålet om afgrænsning af det relevante produktmarked kan i øvrigt henvises til, at Retten i Første Instans i den såkaldte parfumesag har fundet, at der inden for omsætning med parfumer findes et særligt marked for luksuskosmetikartikler. Sagen (T88/92) er omtalt i martsnummeret 1998 af Konkurrencenyt side 16. Kommissionens afgørelse er omtalt i Dokumentation 1992, side 65. Sagen drejer sig først og fremmest om selektive salgssystemer, men Retten lagde i forbindelse med afgørelsen til grund, at der er et særligt marked for luksuskosmetikartikler, der har de særlige "egenskaber", der kan berettige anvendelsen af selektive salgssystemer. Egenskaberne knytter sig ikke kun til produkternes ydre kendetegn, men også den særlige opfattelse, som forbrugerne har af dem nærmere bestemt deres "aura af luksus". Forbrugernes opfattelse af produkterne som luksus må nødvendigvis medføre, at dette image hos forbrugeren opretholdes gennem produkternes præsentation for offentligheden. 3.6 Parternes bemærkninger Bemærkninger fra Montana Møbler A/S advokat, Dorte Wahl, Reumert & Partnere. Rettelser af fejl og unøjagtigheder i sagsfremstillingen er sket i overensstemmelse med det anførte. Advokaten har herudover gjort gældende: 1. at det ikke er af væsentlig erhvervsmæssig betydning for klager (P. Lindegaard Poulsen ApS) at få leverancer af Montana reolsystemet. 2. at selskabet ikke har en dominerende stilling på det relevante marked, og 3. at selskabet har givet en objektiv, saglig og rimelig begrundelse for leveringsnægtelsen, og at selskabet i øvrigt administrerer sine forhandlerantagelsesbetingelser konsekvent. Til advokatens tre hovedargumenter skal anføres følgende:

8 Det må afvises, at P. Lindegaard Poulsen ApS ikke skulle have en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at få leveret reolprodukter fra Montana Møbler A/S. Det er væsentligt for at fremstå som en seriøs forhandler af eksklusive kvalitetsmøbler at kunne føre reoler fra den største leverandør af disse eksklusive produkter Montana Møbler A/S. Det er et væsentligt salgsargument over for kunderne, at forretningen fører Montana reoler som den førende danske eksponent for et tidløst, velindarbejdet mærkevareprodukt og ikke som et kortvarigt modefænomen. Vurderingen af størrelsen af det relevante marked i sagen må fastholdes. Der er herved taget skyldigt hensyn til den med den nye konkurrencelov tilstræbte ændring af kriterierne for markedsafgrænsning. Ved at definere et marked for kvalitetsreoler af eksklusivt tilsnit og ved at henregne Montana reoler hertil er der netop taget højde for, at der her er et marked, der ikke er underlagt modeprægede fluktuationer på kort sigt. Det drejer sig om produkter i et tidløst design og til sådanne priser, at de ikke i købernes øjne kan substitueres af billigere produkter. Endelig medfører det forhold, at Montana Møbler A/S lægger et behovskriterie til grund for udvælgelse af forhandlere, at selskabet ikke praktiserer sine leveringsbetingelser på et sagligt, objektivt og konsekvent grundlag. 4. Vurdering Dominans Montanas reolprodukter er karakteriseret ved at være kvalitetsmøbler med et særligt design. Som kendt mærkevare er der knyttet særlige kundepræferencer til Montanas produkter, og prismæssigt ligger selskabets produkter betydeligt over priserne på en stor del af de andre reoler, der udbydes på markedet. Disse egenskaber ved selskabets produkter medfører, at de sammen med nære substitutter til Montanas produkter kan udskilles som et særligt produktsegment omfattende denne type reoler. Styrelsens undersøgelse af det relevante marked, som omfatter 18 udbydere, viser, at Montana klart er den største udbyder på markedet. Selskabet har umiddelbart en markedsandel på ** \%. Når der er taget hensyn til særlige ønsker fra Montana om at medtage yderligere 5 virksomheder i sammenligningen falder markedsandelen til ** \%. Markedets næststørste udbyder har en markedsandel på ** \%, hvorefter følger 3 udbydere med markedsandele i intervallet *-* \%. De resterende 13 virksomheder er små producenter, der alle har markedsandele på ca. * \% og derunder. Af bemærkningerne til konkurrenceloven fremgår, at markedsandele mellem 25 og 40 \% formentlig ikke alene er tilstrækkelige til at statuere dominans på det relevante marked. En dominerende markedsstilling må derfor bekræftes med supplerende kriterier. I den forbindelse henvises til omtalen af Montanas markedsadfærd under punkt 3.4, hvoraf det fremgår, at selskabet underbygger sit højkvalitets koncept ved at fastsætte vejledende forbrugerpriser, der indeholder høje detailavancer, som selskabet søger opretholdt gennem fastsættelse af vejledende rabatsatser over for møbelforretningerne, herunder at Montana opfordre forhandlerne til at kontakte Montana Møbler, hvis de vil afvige fra disse.

9 Disse håndfaste forsøg på at styre adfærden i det efterfølgende led tyder på, at Montana har en ganske stærk position i markedet: Tager man alle disse forhold i betragtning, må det føre til den konklusion, at Montana Møbler A/S indtager en dominerende stilling på det relevante produktmarked. Misbrug En dominerende virksomheds forhandlerantagelsesbetingelser må være objektive, saglige og konsekvent gennemførte. En afvisning af at levere uden en objektiv og rimelig begrundelse indebærer misbrug af dominans. Montana har begrundet leveringsnægtelsen med begrænset produktions- og salgskapacitet samt til, at selskabet ikke ønsker at levere ubegrænset. En virksomhed, der har en dominerende stilling på et marked og som på grund af kapacitetsproblemer ikke kan/ikke ønsker at levere, må henvises til at tilrettelægge sine ressourcer forholdsmæssigt til de enkelte forhandlere eller alternativt stille krav om størrelsen af kundernes indkøb. Ellers vil behovskrav kombineret med sortimentskrav kunne hindre den frie adgang til markedet og dermed begrænse konkurrencen. Når Montana henviser til, at det er ressourcekrævende for selskabet at antage nye, store forhandlere, skal det bemærkes, at P. Lindegaard Poulsen ApS er en møbelforretning af betydelig størrelse, som har eksisteret i årrække og som er vant til professionel salg, herunder også af Montanas reoler. Endelig må det tages i betragtning, at P. Lindegaard Poulsen ApS har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå levering, idet forretningen forventer at kunne omsætte for ca. ** kr. i nettoindkøb, hvilket ligger væsentligt over hvad de møbelforretninger, der kan føre Montana reoler i gennemsnit sælger. Desuden vil Montanas reoler passe til det sortiment af grundigt indarbejdede mærkevarer, som i forvejen forhandles af P. Lindegaard Poulsen ApS. Hertil kommer, at selskabets kombination af vejledende forbrugerpriser, der indeholder store forhandlerrabatter, og et vejledende rabatsystem, der begrænser detailhandelens rabatgivning til forbrugerne, giver anledning til betydelige betænkeligheder. I det omfang Montanas forhandlere følger de vejledende rabatsatser, vil ikke blot den direkte priskonkurrence, men også konkurrencen på rabatter blive neutraliseret. Rabatsystemet kommer herved til at uniformere prisdannelsen og forhindre, at kunderne kan forhandle sig frem til individuelle rabatter. Systemet får derved samme virkning, som hvis selskabet fastsatte bindende videresalgspriser. I den forbindelse kan det tages i betragtning, at det i detailhandlen med møbler er muligt at opnå væsentligt større rabatter også for langt mindre køb end * kr., der danner grænsen i Montanas rabatskala. Rabatter på \% er ikke ualmindelige. Samlet må det vurderes, at Montana indtager en dominerende stilling på det relevante reolmarked, at selskabet misbruger sin stilling på det relevante produktmarked ved at nægte P. Lindegaard Poulsen ApS levering uden at have en objektiv og saglig begrundelse herfor, at klager har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå direkte levering af Montanas reolprodukter.

10 Konklusionen må derfor være, at der er grundlag for at pålægge Montana at levere til P. Lindegaard Poulsen ApS, jf. konkurrencelovens 11, stk. 3. Montana Møbler A/S har den 29. maj 1998 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

1996-12-19: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov)

1996-12-19: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov) 1 af 14 10-08-2012 10:55 1996-12-19: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov) UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Opel Danmarks rabatsystem

Opel Danmarks rabatsystem Opel Danmarks rabatsystem Journal nr.3:1120-0289-14/doindustri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet.

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere