Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS"

Transkript

1 Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Rådsmødet den 27. maj Resumé Jnr.: 2:801-12/cg Møbelforretningen P. Lindegaard Poulsen ApS har klaget over, at møbelproducenten Montana Møbler A/S ikke har villet levere reoler til klagerens forretning. Sagen rejser følgende spørgsmål, som rådet skal tage stilling til 1. Indtager Montana Møbler A/S en dominerende stilling på det relevante produktmarked for reoler og 2. Kan Montana Møbler A/S leveringsnægtelse overfor P. Lindegaard Poulsen ApS anses som udtryk for misbrug af en dominerende stilling på markedet. Sådan som sagen foreligger oplyst, må det vurderes, at Montana har en dominerende stilling på det relevante produktmarked Selskabet har en markedsandel på * \% og selskabet påvirker yderligere markedet ved at udsende vejledende forbrugerpriser, hvori der er indregnet store forhandleravancer, og ved at selskabet gennem påvirkning af detailhandelen søger at begrænse rabatgivningen til forbrugerne. Under disse omstændigheder vil nægtelsen af at levere til klageren uden at give en objektiv og saglig begrundelse for at afslå levering være udtryk for misbrug af en dominerende stilling. Det må herved tages i betragtning, at P. Lindegaard Poulsen ApS har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå direkte levering af Montanas reolprodukter. 2. Beslutning Rådet vedtog at meddele Montana Møbler A/S, at det er en overtrædelse af forbudet i konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11 stk. 2, nr. 2, at nægte at levere selskabets reoler til P. Lindegaard Poulsen ApS, hvorfor det i henhold til lovens 11, stk. 3, jf. 16, stk. 1, nr. 3 pålægges selskabet at optage leverance af Montana Møbler A/S reoler til klageren på selskabets sædvanlige vilkår for tilsvarende salg senest med virkning fra den 2. juni Sagsfremstilling 3.1 Sagens baggrund Sagen opstod under den tidligere gældende konkurrencelov, hvor sekretariatet i marts 1995 modtog en klage fra P. Lindegaard Poulsen ApS over, at Montana Møbler A/S ikke ville levere reoler til klagerens forretning.

2 Under sagens behandling indbragte Montana spørgsmålet om adgang til aktindsigt i dele af det undersøgelsesmateriale, som Konkurrencestyrelsen havde indhentet hos en række møbelleverandører. Det pågældende materiale var indhentet til brug for afgrænsningen af det relevante marked. Konkurrenceankenævnets kendelse af 24. oktober 1997 gav klageren medhold og førte til efterfølgende forhandlinger og indhentning af yderligere oplysninger i sagen, hvorfor sagen først på nuværende tidspunkt kan forelægges for rådet. 3.2 P. Lindegaard Poulsen Aps P. Lindegaard Poulsen ApS er beliggende i Odense. Forretningens kundeunderlag er forbrugere med bopæl i Odense, Nyborg og Svendborg. Klageren har en stor møbelforretning med udstillingslokaler der omfatter et butiksareal på 3850 m 2. Virksomheden henvender sig først og fremmest til det private boligmøbleringsmarked, men virksomheden har også en erhvervsafdeling. Forretningen havde i 1995 en omsætning på ** mio.kr., og heraf en omsætning på ** mio.kr. til det private boligmøbleringsmarked. Forretningen er forhandler af eksklusive møbler fremstillet af danske og udenlandske arkitekter som f.eks. Børge Mogensen, Hans J. Wegner, Poul Kjærholm, Arne Jacobsen, Piet Hein, Andreas Hansen, Søren Holst, Poul Cadovius, Jørgen Gammelgaard, Philippe Starck, Bruno Mathsson, Alvar Aalto, Le Courbusier og Vico Magistretti. Forretningen har hyppige forespørgsler efter Montanas reoler. Forretningen forventede i 1995 at kunne sælge for ca. ** kr. i årligt nettoindkøb af Montanas reoler. Dette kan sammenholdes med, at kun ca. ** af Montanas forhandlere inden for kategorien møbelforretninger har et årligt nettoindkøb, der overstiger ** kr. P. Lindegaard Poulsen ApS oplyser, at det yder sine kunder rabatter i overensstemmelse med leverandørernes rabatpolitik. Da en anden møbelforhandler i Odense Ny Bolig skulle lukke sin forretning i løbet af sommeren 1995 anmodede P. Lindegaard Poulsen ApS igen om at opnå forhandlerstatus. Montana afslog anmodningen. Det er i øvrigt klagerens opfattelse, at Montana ikke efterlever sine egne forhandlerantagelsesbetingelser konsekvent. 3.3 Montana Møbler A/S Montana Møbler A/S blev etableret i 1981 af Peter Lassen, som udviklede Montana reolen, efter at han var fratrådt som direktør for møbelproducenten Fritz Hansen A/S. Virksomheden omsatte i 1996/97 for ** mio.kr., hvoraf ** mio.kr. blev solgt til eksport og ** mio.kr. (ekskl. indirekte eksport) på hjemmemarkedet. Heraf udgjorde salget af reoler ca. ** mio.kr. Montana har begrundet leveringsnægtelsen med begrænset salgs- og produktionskapacitet, og selskabet har endvidere henvist til, at virksomheden ikke indtager en dominerende stilling og dermed ikke er omfattet af konkurrencelovens indgrebsbeføjelser. Det er selskabets opfattelse, at virksomheden har en markedsandel på * \% af det samlede indenlandske møbelmarked på ca. 5 mia.kr. og *\% af det samlede indenlandske reolmarked, der efter selskabets vurdering udgør 1,5 mia.kr.

3 Endelig har Montana henvist til leverandørens ret til frit at vælge sine forretningsforbindelser, samt til at P. Lindegaard Poulsen ApS ikke har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå levering. At være forhandler af Montanas produkter indebærer ifølge virksomheden et tæt samarbejde med detailhandleren omkring markedsføring, uddannelse og montage, hvilket kræver anvendelse af betydelige ressourcer fra Montanas side, især når der er tale om nye forhandlere med et stort omsætningspotentiale. Om selskabets produktionskapacitet er oplyst, at selskabet siden starten i 1981 har investeret omkring * mio.kr. årligt i udvidelse af produktionskapaciteten, men at virksomheden stadig har leveringsproblemer og i øvrigt ikke ønsker at levere ubegrænset. Endvidere har selskabet anført, at det har andre forhandlere i området. Montana vil som nævnt ikke levere til P.P. Boligmontering, på grund af selskabets begrænsede produktions- og salgskapacitet; men Montana finder i øvrigt, at klagerens forretning vil kunne opfylde selskabets forhandlerkrav med hensyn til markedsføring, service og montering, ligesom Montana ikke har kendskab til, at P. Lindegaard Poulsen ApS salgsstrategi vil kunne give samhandelsproblemer. 3.4 Montanas salgs- og leveringsbetingelser Af Montanas samhandelsaftale med forhandlerne fremgår, at det er selskabets politik alene at sælge gennem de af selskabet "autoriserede" forhandlere. Forhandleren må ikke videresælge Montanas produkter til virksomheder eller personer, der har et professionelt videresalg for øje og overtrædelse af dette forbud indebærer øjeblikkelig opsigelse af samhandelsaftalen. Selskabets forhandlerantagelsesbetingelser indeholder blandt andet under punkt et behovskriterie i form af visse krav til forhandlerens geografiske beliggenhed samt kundesortiment og kunderetning samt krav om, at forhandleren skal føre et repræsentativt udvalg af Montanas produkter. Montana fastsætter vejledende videresalgspriser ved salg til forbrugere. Selskabet udsender to prislister - én prisliste eksklusive moms, som anvendes ved erhvervssalg, og én prisliste inklusive moms, som anvendes ved salg til forbrugere. Selskabets priser til forhandler tager udgangspunkt i de vejledende listepriser eksklusive moms, hvorpå der ydes forskellige former for rabat. Således yder Montana en kvantumsrabat, der udgør *\% ved køb på op til kr., og som højest udgør *\% ved køb, der overstiger 2,6 mio.kr. Herudover ydes en betalingsrabat, som beregnes på grundlag af møbelhandlerens gennemsnitlige forfaldne saldo inklusive moms i procent af møbelhandlerens årskøb eksklusive moms. Rabatten udgør fra *\% til *\% af saldoen. Endelig ydes en aktivitetsrabat ud fra en årlig vurdering af forretningens aktivitet for Montana. Rabatten udgør fra *\% til *\% af årskøbet. Der ydes herudover markedsføringstilskud eksempelvis til avisannoncer. De rabatter, som Montana yder til forhandlerne ifølge de generelle rabatbetingelser, udgør således mindst *\% og højest *\%.

4 Som eksempel på Montanas prisberegning er i nedenstående oversigt vist selskabets vejledende videresalgspriser, møbelforretningernes nettoindkøbspriser og detailavancer for en reolvæg der består af 9 moduler (nr. 1112) på ca. 70x70 cm. Beløbene er beregnet for 3 rabatgrupper på grundlag af selskabets prisliste fra december Produkt: Gruppe 1 Gruppe 2 Reolvæg kr. kr. kr. 9 x 1112 standard Gruppe 3 Listepris inkl. Moms Moms Listepris ekskl. Moms Rabat til forhandler Netto indkøbspris *** *** *** *** *** *** Detailavance Absolut *** *** *** i \% af indkøbspris *\% *\% *\% Note: Der er i eksemplet valgt priser for det billigste modul uden sokkel. Sokler koster 465 kr. stk., og vælges det enkelte modul i stedet i en fineret udgave stiger prisen pr. stk. fra 1676 kr. til 3113 kr. plus tillæg til fineret bagklædning på 249 kr. Den samlede pris for reolen bliver da kr. Gruppe 1: Laveste kvantumsrabat *\%. Gruppe 2: Højeste kvantumsrabat *\%. Gruppe 3: Højeste kvantumsrabat *\% og højeste aktivitets- og beta-lingsrabat (*\%). Det ses, at detailavancen, beregnet som procent af den vejledende indkøbspris, varierer mellem *\% og *\%, når forhandleren modtager kvantumsrabat, og op til *\%, når forhandleren udover kvantumsrabat tillige modtager maksimal aktivitets- og betalingsrabat. Det må antages, at det i listepriserne indbyggede høje detailavanceniveau vil tilskynde forhandlerne til at yde betydelige prisnedslag på de af Montana fastsatte, vejledende videresalgspriser for

5 derigennem at øge salget. For at "opnå en mere kontrolleret rabatgivning til forbrugerne" og imødegå en konkurrence på rabatter i detailleddet har selskabet derfor udsendt en vejledning til møbelforretningerne om, hvor store rabatter, som forhandleren bør yde ved videresalg til forbrugere ved en given købsstørrelse. (Den i citationstegn angivne formulering stammer fra denne vejledning). Af vejledningen fremgår, at forhandleren ikke bør yde rabat til forbrugeren ved salg på under kr. Ved køb på over kr. og indtil kr. kan der ydes en rabat på 5 \%, hvorefter rabatten yderligere stiger ved større køb, indtil rabatten ved køb over kr. kan udgøre 22,5\%. Indholdet af denne anbefaling betyder, at de nævnte rabatsatser i praksis sjældent anvendes over for de private kunder. Såfremt forhandleren ønsker at give større rabatter end oplyst i vejledningen anbefales det forhandleren at kontakte Montana inden afgivelse af rabattilbud. Herudover anbefaler Montana, at der ydes kontantrabat på op til 5 \%. Montanas vejledende rabatter til forbrugere mv. skal sammenholdes med de rabatter, som Montana yder til forhandleren, der som nævnt varierer mellem *\% og *\%. 3.5 Afgrænsningen af det relevante marked Ved afgrænsningen af det relevante marked må der dels tages udgangspunkt i det relevante geografiske marked og dels i det relevante produktmarked. Det relevante geografiske marked Det relevante geografiske marked må i den foreliggende sag defineres som det samlede indenlandske marked. Det relevante produktmarked Det marked, som Montana konkurrerer på, er kendetegnet ved at omfatte reoler, som afsættes på den mere prestigeprægede del af reolmarkedet. Det drejer sig om reoler, der er karakteriseret ved at være arkitekttegnede, som har en høj kvalitet, som er mærkevareprodukter, og som prismæssigt befinder sig i den dyrere ende af prisskalaen. For at kunne afgrænse det relevante produktmarked har styrelsen anmodet Montana om at udvælge de møbelproducenter og importører, der leverer reoler til det indenlandske marked, som - efter selskabets opfattelse - er i direkte konkurrence med Montanas reolproduktion. Selskabet har udvalgt i alt 65 virksomheder, som styrelsen herefter har indhentet oplysninger fra for blandt andet at få oplysninger om, hvorvidt de pågældende leverandører selv opfatter sig som konkurrenter til Montana, samt oplysninger om, hvor stor omsætning virksomhederne har haft af reoler, der er i direkte konkurrence med Montana. I undersøgelsen af de 65 udpegede virksomheder oplyste 21, at de ikke sælger på det indenlandske marked, hvorfor disse virksomheder er udgået ved afgrænsningen af markedet. Yderligere gælder det, at 32 virksomheder oplyste, at de ikke opfatter deres produktion af reoler som konkurrerende med Montanas reoler. De resterende 12 virksomheder har sammen med Montana en omsætning i 1995 på ca. ** mio. kr., hvoraf Montana med en omsætning på ca. ** mio. kr. har en andel på ca. ** \%. Montana Møbler A/S har forskudt regnskabsår, og styrelsen har ud fra de foreliggende oplysninger anslået omsætningen i 1995 til ** mio. kr.

6 Montana har efterfølgende fremsendt en liste over 5 andre møbelvirksomheder, som selskabet betragter som konkurrenter til vriksomheden. Indregnes disse virksomheders omsætning bliver markedets samlede omsætning ** mio. kr., hvoraf Montana har en markedsandel på ** \%. P. Lindegaard Poulsen ApS har på sin side udpeget 3 reolleverandører, som kan anses at være i konkurrence med Montana. Sammen med Montana vil disse fire virksomheder have en omsætning på ** mio. kr. hvoraf Montanas markedsandel udgør ** \%. Det analytiske udgangspunkt ved afgrænsningen af det relevante marked er en efterspørgselsbetinget vurdering af, hvornår der er et betydeligt spring i kæden af substituerende produkter, teoretisk målt ved hjælp af krydspriselasticiteten i mellem forskellige udbyderes produkter eller tjenesteydelser i samme geografiske marked. Dette fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 11 om det relevante marked, jf. "Den nye konkurrencelov med forarbejder" s. 67. Selvom det ikke er muligt af foretage eksakte opgørelser af krydspriselasticitetens størrelse, må det som følge af de store forskelle i priserne på Montana reoler sammenlignet med priserne hos de andre leverandører, som Montana nævner som konkurrenter, forventes, at krydspriselasticiteten vil være meget lav. En relativ nedsættelse af priserne på produkter i mellemprisklassen vil derfor ikke føre til ændringer i afsætningen af de dyre produkter. En anden måde at belyse substituerbarheden mellem de forskellige leverandørers reoler er at sammenligne, hvordan priserne udvikler sig over tid på de forskellige reoler. Konkurrencestyrelsen har gennemført en begrænset analyse over prisudviklingen på reolprodukter i den dyre, i den mellemste og i den lave prisklasse i årene fra 1995 til 1998 og herigennem forsøgt at illustrere i hvilket grad priser og prisændringer følges ad set over det begrænsede tidsrum. Der er foretaget en sammenligning af prisniveau og af prisbevægelser for en række forskellige reolmærker i perioden ; som sammenligningsgrundlag er valgt en åben reol i størrelsen ca. 2,00 m. x 2,40 m. eller så tæt derpå som muligt. Prisoplysningerne viser, at priserne for Montana reolen i eksemplet ligger i top, og når det drejer sig om udgaven i træfinér er den i særklasse dyrest. Det fremgår endvidere, at prisstigningen i perioden er omtrent dobbelt så stor for Montana reoler som for de andre. Samtidig med at fastholde et højt prisniveau har det været muligt for selskabet at øge omsætningen af reoler på hjemmemarkedet med ca. ** \% fra 1994/95 og til 1996/97. Dette tyder på, at krydspriselasticiteten mellem Montana reoler og de andre reoler er meget lav. Tidligere praksis vedrørende markedsafgrænsning Montanas leveringsnægtelse overfor P. Lindegaard Poulsen ApS ligner på en lang række punkter Fritz Hansen-sagen, som Konkurrencerådet behandlede på mødet den 10. oktober Sagen opstod som følge af en klage fra en møbelforretning i Sorgenfri (Franks Bolighus) over, at Fritz Hansens A/S havde standset leverancerne til klagerens forretning. Rådet traf beslutning om at pålægge Fritz Hansen A/S at genoptage leverancerne til forretningen på sædvanlige gældende vilkår. Rådets afgørelse blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, som i kendelse af 19. december 1991 gav rådet medhold i afgørelsen. Af nævnets kendelse fremgår, at man var enig i, at der kunne udskilles et særligt segment af det samlede møbelmarked, idet

7 Konkurrenceankenævnet fandt det utvivlsomt, "at ikke-modeprægede boligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish udgør et relevant marked". Fritz Hansen A/S indbragte Konkurrenceankenævnets afgørelse for Østre landsret, som i dom af 19. december 1996 gav nævnet medhold i dets afgørelse. I sin dom gav landsretten udtryk for, at der ifølge forarbejderne til den tidligere gældende konkurrencelov og betænkning 1075/1986 i sager om leveringsnægtelse kan anvendes et forholdsvist snævert og kortsigtet kriterium for afgrænsningen af det relevante marked, inden for hvilket markedsstyrken skal vurderes, og at der herefter og efter det oplyste ikke var grundlag for at tilsidesætte den afgrænsning af markedet, som Konkurrenceankenævnet har foretaget, hvorefter markedet er afgrænset til ikke-modeprægede boligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish, og som omfatter det brede udvalg af klassisk dansk møbelkunst. Landsretten fandt endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets skøn om, at sagsøgeren inden for det af nævnet afgrænsede særlige marked, der ikke er karakteriseret af fuldkommen konkurrence, har en sådan styrke, at nægtelsen af at levere til Franks Bolighus ApS indebærer en reel og betydningsfuld konkurrencebegrænsning. Fritz Hansen A/S kærede landsrettens dom til Højesteret, men klager trak senere sagen tilbage. Omkring spørgsmålet om afgrænsning af det relevante produktmarked kan i øvrigt henvises til, at Retten i Første Instans i den såkaldte parfumesag har fundet, at der inden for omsætning med parfumer findes et særligt marked for luksuskosmetikartikler. Sagen (T88/92) er omtalt i martsnummeret 1998 af Konkurrencenyt side 16. Kommissionens afgørelse er omtalt i Dokumentation 1992, side 65. Sagen drejer sig først og fremmest om selektive salgssystemer, men Retten lagde i forbindelse med afgørelsen til grund, at der er et særligt marked for luksuskosmetikartikler, der har de særlige "egenskaber", der kan berettige anvendelsen af selektive salgssystemer. Egenskaberne knytter sig ikke kun til produkternes ydre kendetegn, men også den særlige opfattelse, som forbrugerne har af dem nærmere bestemt deres "aura af luksus". Forbrugernes opfattelse af produkterne som luksus må nødvendigvis medføre, at dette image hos forbrugeren opretholdes gennem produkternes præsentation for offentligheden. 3.6 Parternes bemærkninger Bemærkninger fra Montana Møbler A/S advokat, Dorte Wahl, Reumert & Partnere. Rettelser af fejl og unøjagtigheder i sagsfremstillingen er sket i overensstemmelse med det anførte. Advokaten har herudover gjort gældende: 1. at det ikke er af væsentlig erhvervsmæssig betydning for klager (P. Lindegaard Poulsen ApS) at få leverancer af Montana reolsystemet. 2. at selskabet ikke har en dominerende stilling på det relevante marked, og 3. at selskabet har givet en objektiv, saglig og rimelig begrundelse for leveringsnægtelsen, og at selskabet i øvrigt administrerer sine forhandlerantagelsesbetingelser konsekvent. Til advokatens tre hovedargumenter skal anføres følgende:

8 Det må afvises, at P. Lindegaard Poulsen ApS ikke skulle have en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at få leveret reolprodukter fra Montana Møbler A/S. Det er væsentligt for at fremstå som en seriøs forhandler af eksklusive kvalitetsmøbler at kunne føre reoler fra den største leverandør af disse eksklusive produkter Montana Møbler A/S. Det er et væsentligt salgsargument over for kunderne, at forretningen fører Montana reoler som den førende danske eksponent for et tidløst, velindarbejdet mærkevareprodukt og ikke som et kortvarigt modefænomen. Vurderingen af størrelsen af det relevante marked i sagen må fastholdes. Der er herved taget skyldigt hensyn til den med den nye konkurrencelov tilstræbte ændring af kriterierne for markedsafgrænsning. Ved at definere et marked for kvalitetsreoler af eksklusivt tilsnit og ved at henregne Montana reoler hertil er der netop taget højde for, at der her er et marked, der ikke er underlagt modeprægede fluktuationer på kort sigt. Det drejer sig om produkter i et tidløst design og til sådanne priser, at de ikke i købernes øjne kan substitueres af billigere produkter. Endelig medfører det forhold, at Montana Møbler A/S lægger et behovskriterie til grund for udvælgelse af forhandlere, at selskabet ikke praktiserer sine leveringsbetingelser på et sagligt, objektivt og konsekvent grundlag. 4. Vurdering Dominans Montanas reolprodukter er karakteriseret ved at være kvalitetsmøbler med et særligt design. Som kendt mærkevare er der knyttet særlige kundepræferencer til Montanas produkter, og prismæssigt ligger selskabets produkter betydeligt over priserne på en stor del af de andre reoler, der udbydes på markedet. Disse egenskaber ved selskabets produkter medfører, at de sammen med nære substitutter til Montanas produkter kan udskilles som et særligt produktsegment omfattende denne type reoler. Styrelsens undersøgelse af det relevante marked, som omfatter 18 udbydere, viser, at Montana klart er den største udbyder på markedet. Selskabet har umiddelbart en markedsandel på ** \%. Når der er taget hensyn til særlige ønsker fra Montana om at medtage yderligere 5 virksomheder i sammenligningen falder markedsandelen til ** \%. Markedets næststørste udbyder har en markedsandel på ** \%, hvorefter følger 3 udbydere med markedsandele i intervallet *-* \%. De resterende 13 virksomheder er små producenter, der alle har markedsandele på ca. * \% og derunder. Af bemærkningerne til konkurrenceloven fremgår, at markedsandele mellem 25 og 40 \% formentlig ikke alene er tilstrækkelige til at statuere dominans på det relevante marked. En dominerende markedsstilling må derfor bekræftes med supplerende kriterier. I den forbindelse henvises til omtalen af Montanas markedsadfærd under punkt 3.4, hvoraf det fremgår, at selskabet underbygger sit højkvalitets koncept ved at fastsætte vejledende forbrugerpriser, der indeholder høje detailavancer, som selskabet søger opretholdt gennem fastsættelse af vejledende rabatsatser over for møbelforretningerne, herunder at Montana opfordre forhandlerne til at kontakte Montana Møbler, hvis de vil afvige fra disse.

9 Disse håndfaste forsøg på at styre adfærden i det efterfølgende led tyder på, at Montana har en ganske stærk position i markedet: Tager man alle disse forhold i betragtning, må det føre til den konklusion, at Montana Møbler A/S indtager en dominerende stilling på det relevante produktmarked. Misbrug En dominerende virksomheds forhandlerantagelsesbetingelser må være objektive, saglige og konsekvent gennemførte. En afvisning af at levere uden en objektiv og rimelig begrundelse indebærer misbrug af dominans. Montana har begrundet leveringsnægtelsen med begrænset produktions- og salgskapacitet samt til, at selskabet ikke ønsker at levere ubegrænset. En virksomhed, der har en dominerende stilling på et marked og som på grund af kapacitetsproblemer ikke kan/ikke ønsker at levere, må henvises til at tilrettelægge sine ressourcer forholdsmæssigt til de enkelte forhandlere eller alternativt stille krav om størrelsen af kundernes indkøb. Ellers vil behovskrav kombineret med sortimentskrav kunne hindre den frie adgang til markedet og dermed begrænse konkurrencen. Når Montana henviser til, at det er ressourcekrævende for selskabet at antage nye, store forhandlere, skal det bemærkes, at P. Lindegaard Poulsen ApS er en møbelforretning af betydelig størrelse, som har eksisteret i årrække og som er vant til professionel salg, herunder også af Montanas reoler. Endelig må det tages i betragtning, at P. Lindegaard Poulsen ApS har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå levering, idet forretningen forventer at kunne omsætte for ca. ** kr. i nettoindkøb, hvilket ligger væsentligt over hvad de møbelforretninger, der kan føre Montana reoler i gennemsnit sælger. Desuden vil Montanas reoler passe til det sortiment af grundigt indarbejdede mærkevarer, som i forvejen forhandles af P. Lindegaard Poulsen ApS. Hertil kommer, at selskabets kombination af vejledende forbrugerpriser, der indeholder store forhandlerrabatter, og et vejledende rabatsystem, der begrænser detailhandelens rabatgivning til forbrugerne, giver anledning til betydelige betænkeligheder. I det omfang Montanas forhandlere følger de vejledende rabatsatser, vil ikke blot den direkte priskonkurrence, men også konkurrencen på rabatter blive neutraliseret. Rabatsystemet kommer herved til at uniformere prisdannelsen og forhindre, at kunderne kan forhandle sig frem til individuelle rabatter. Systemet får derved samme virkning, som hvis selskabet fastsatte bindende videresalgspriser. I den forbindelse kan det tages i betragtning, at det i detailhandlen med møbler er muligt at opnå væsentligt større rabatter også for langt mindre køb end * kr., der danner grænsen i Montanas rabatskala. Rabatter på \% er ikke ualmindelige. Samlet må det vurderes, at Montana indtager en dominerende stilling på det relevante reolmarked, at selskabet misbruger sin stilling på det relevante produktmarked ved at nægte P. Lindegaard Poulsen ApS levering uden at have en objektiv og saglig begrundelse herfor, at klager har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at opnå direkte levering af Montanas reolprodukter.

10 Konklusionen må derfor være, at der er grundlag for at pålægge Montana at levere til P. Lindegaard Poulsen ApS, jf. konkurrencelovens 11, stk. 3. Montana Møbler A/S har den 29. maj 1998 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet

1996-12-19: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov)

1996-12-19: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov) 1 af 14 10-08-2012 10:55 1996-12-19: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov) UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket 1 af 9 21-06-2012 12:14 Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Journal nr. 2:801-73/cga/industri Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. På mødet den 21. juni 2000 behandlede rådet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere