Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal

2 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november november 2008 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen, Jammerbugt Kommune Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune Uffe Bro, Vesthimmerland Kommune Svend Heiselberg i stedet for Niels Kr. Kirketerp, Region Nordjylland Jens Hedegaard Kristensen, Frederikshavn Kommune Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland Ole Vestergaard, Thisted Kommune Christian Roslev, NT Nicolai Sørensen, NT Ole Schleemann, NT Susan Jensen, NT (punkt 2) Signe K. Kora, NT (punkt 2) Camilla Sloth Andersen, NT (punkt 2) Jesper Juul Nielsen, NT (punkt 2) Afbud Preben Christensen, Mariagerfjord Kommune Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra skriftligt bestyrelsesmøde den 2. oktober Status på strategi virksomhedsgrundlag, november Nyt fra Trafikselskaberne i Danmark 4 4 Vederlagsfri kørsel på Mors 5 5 Gratis søndage, december måned Bonusopgørelsen 2007/ Nyt incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg 8 8 Meddelelser 9 9 Eventuelt Liste over kommende sager 10 Side 2 af 10

3 Godkendelse af referat fra skriftligt bestyrelsesmøde den 2. oktober 2008 Referatet er vedlagt dagsorden. at referatet godkendes Referatet blev godkendt. Bilag Bilag 1- Referat, NT-bestyrelsesmøde, 2. oktober Status på strategi virksomhedsgrundlag, november 2008 I foråret 2007 førte NT s strategiproces til et virksomhedsgrundlag, som der siden er blevet arbejdet konkret med at gennemføre blandt andet i regi af 5 strategiske fyrtårne. Disse projekter er alle i god fremdrift. Desuden besluttede bestyrelsen at støtte op om virksomhedsgrundlaget ved at afsætte en udviklingspulje i budget 2008 til at understøtte de strategiske initiativer. I vedlagte bilag gives en status på de fem fyrtårne. På mødet vil hvert enkelt fyrtårn kort blive præsenteret med henblik på en drøftelse i bestyrelsen af forventninger og resultater, og der vil blive givet en orientering om nogle af de større strategiske tiltag, som vil blive synlige inden længe i forlængelse af virksomhedsgrundlaget. Det drejer sig om: To store salgs- og imagerettede kampagner primo 2009 ( Billigt at køre i bus og NT-fordelsklub ) Udmøntningen af den kollektive trafikplan konsekvenserne Nye kontraktformer med større grad af incitament indbygget Rejsekortet og en helt ny salgsstrategi Side 3 af 10

4 at bestyrelsen drøfter såvel status på fyrtårnsprojekterne som de kommende aktiviteter og konsekvenser Orienteringen blev taget til efterretning. Herunder blev de kommende aktiviteter, og konsekvenserne heraf, drøftet Bilag Bilag 2 - Status NT-fyrtårne, november 2008, pfd Nyt fra Trafikselskaberne i Danmark Den 27. oktober 2008 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Danske Trafikselskaber, og samtidig blev flytningen af foreningen og Rejseplanen mv. til Toftegaards Plads i Valby (fra Danske Regioner) markeret. På bestyrelsesdagsordenen var nogle ret centrale emner, som der vil blive orienteret om på mødet: Trafikselskabernes økonomi Trafikselskabernes rammevilkår i form af lovgivning mv. (jf. vedlagte bilag) at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter rammevilkår Orienteringen blev taget til efterretning, og herunder blev rammevilkår drøftet. Bilag Rammevilkår Side 4 af 10

5 Vederlagsfri kørsel på Mors Under overskriften "mere kollektiv trafik i Morsø kommune" har Morsø Kommune og NT arbejdet på en helt ny betjeningsmodel for øen. Den endelige politiske beslutning vedr. projektet forelå ikke ved udarbejdelse af dagsordenen, men administrationen forventer at kunne redegøre for status på bestyrelsesmødet. Generelt bliver der mere kollektiv trafik, hvor der bor mange (dvs. i Nykøbing og omegn), og mindre hvor befolkningstætheden er lav. Samtidig erstattes buskørsel om aftenen og i weekenden af Flextur - Ændringerne træder i kraft i august Konkret betyder omlægningerne, at antallet af bybusser i Nykøbing øges fra 1 til 2, og at betjeningen udvides til at omfatte Glyngøre (i Skive kommune), Foodparken og sundhedscentret i den nordlige del af byen samt Jesperhus Blomsterpark syd for Nykøbing. Som et andet centralt element er betjeningen på oplandsruterne effektiviseret fra 13 til 8 busser, og herunder integreres regionalrute 32, Nykøbing - Sejerslev, i rutenettet samtidig med, at kommunen overtager finansieringen af ruten, idet den fra køreplanskiftet i januar 2009 udelukkende vil køre lokalt på øen. Desuden integreres regionalrute 31, Nykøbing - Hurup, i rutenettet som en ny rute 704, men hér opretholdes regional finansiering af ture, som er relevant for uddannelssøgende fra Hurup (Thisted kommune), mens kommunen finansierer resten af turene (i tråd med intentionerne i den kollektiv trafikplan) - Endelig flyttes knudepunktet for bybusser, oplandsruter og regionaruter fra Nykøbing Busterminal til uddannelsesstederne, som ligger i den vestlige del af Nykøbing. Morsø Kommune ønsker, at brugerne kan benytte bybusser og oplandsruter på øen vederlagsfrit, hvilket vil betyde, at kommunen går glip af indtægter for 1-1,5 mio. kr. årligt, når der ses bort fra indtægter fra skolekort på ca. 0,8 mio. kr. (som kommunen selv betaler). Administrationen anbefaler, at der bakkes op om initiativet fra Morsø Kommune, således at der ikke skal løses billet, når man benytter lokalruterne og bybussen på øen. Dette omfatter også uddannelsessturene med regional finansiering på den nye rute 704, hvor regionen vil miste indtægter for ca. 0,4 mio. kr. årligt - På de resterende regionalruter, der betjener Mors, skal der fortsat løses billet (rute 40, 41 og 926X). Økonomisk betyder omlægningerne og den vederlagsfri kørsel, at Morsø Kommunes samlede udgifter til kollektiv trafik stort set er uændret. Regionen vil som udgangspunkt spare 3-4 mio. kr. årligt, og administrationen i dialog med regionen om, at anvende nogle af midlerne til en markant udbygning af X Bus forbindelserne på strækningen Nykøbing - Thisted - Aalborg ligeledes fra august Side 5 af 10

6 at der køres vederlagsfrit på lokalruterne i Morsø kommune, herunder på regionalt finansierede ture på strækningen Hurup - Nykøbing Godkendt Gratis søndage, december måned 2008 Som det tidligere er omtalt, gentages gratis kørslen på advents-søndage i december måned. Både NT, Arriva (tog), DSB og Nordjyske Jernbamer havde så gode erfaringer med kanpagnen i 2007, at alle er enige om, at arrangementet bør gentages i år. Målsætningen med arrangementet er dels at tiltrække nye kundegrupper, dels vise vores borgere, at der er væsentlige fordele ved at benytte den kollektive trafik, uanset om man benytter bus eller tog. Som en væsentlig del heraf er budskabet i år, at du kan tage på juletur med familien og nyde de større købstæders juleudsmykning, undgå parkeringsproblemer og tilmed nyde et glas gløgg med god samvittighed. Kort sagt afstressende kvalitetstid i familiens skød. Arrangementet i år adskiller sig fra sidste års arrangement ved at buskørslen udvides i bybus-byer (minus Aalborg) ved at kørslen adventssøndage afvikles efter lørdagskøreplanen. Dette gøres for at forbedre tilbudet i Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Thisted og Nykøbing Mors. Bybusserne i Aalborg afvikles efter den normale søndagskøreplan. Nordjyske jernbaner vil afpasse driften efter den normale køreplan, men med større kapacitet. Nærbanen (DSB) Skørping Aalborg kører ikke adventssøndage, men til gengæld er alle tog inkl. lyntog mellem Hobro Frederikshavn gratis. NT har afsat markedsføringsmidler via udviklingspuljen. DSB yder et markedsføringsbidrag til kampagnen. Indtægtstabet for at gennemføre gratis kørslen er beregnet til ca. 0,5 mio. kr., som er indregnet i budgettet for at orienteringen tages til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. Side 6 af 10

7 Bonusopgørelsen 2007/2008 NT s model til måling af kvaliteten af driften blev udviklet i forbindelse med indførelsen af bonusudbetalingen i Modellens formål er at give et så reelt billede af den kvalitet, som entreprenørerne leverer i den daglige drift, som muligt, samt at anspore til løbende kvalitetsudvikling. Målet er at sikre, at der leveres et produkt, der til stadighed lever op til kundernes kvalitetskrav. Med virkning fra juni 2007, blev bonusmodellen justeret, således at der lægges større vægt på kundernes vurdering af den leverede kvalitet. Der er i alt beregnet kvalitetsindeks for 33 kvalitetsenheder på den regionale kørsel samt bybuskørsel i Brønderslev, Hobro, Frederikshavn og Hjørring. For bybuskørslen i Aalborg er der beregnet kvalitetsindeks for 10 kvalitetsenheder. De data, som danner grundlaget for årets bonusopgørelse er regularitetsundersøgelser og kontrollørobservationer udført i perioden fra maj 2007 til juni Hertil kommer endvidere data fra NT s kundeundersøgelse i november 2007 samt administrative data. Med et kvalitetsindeks på 93,7 har Jørn s Busrejser i år opnået det højeste kvalitetsindeks for bybuskørslen i Brønderslev. Jørn Pedersen vinder dermed bonusopgørelsen for fjerde år i træk. Samlet set opnår 21 kvalitetsenheder bonus i år, hvilket er en pæn stigning i forhold til de 16 kvalitetsenheder, der opnåede bonus sidste år. Der opnås således bonus på 49% af A-kontraktkørslen i modsætning til kun 38% sidste år. Årets højdespringer er Arriva, der vinder bonus på 6 kvalitetsenheder i modsætning til de 2 kvalitetsenheder, de vandt bonus på sidste år. På bodssiden er det særligt de udgåede ture, der har voldt de største problemer. Den samlede bodsbetaling ligger dog på samme niveau som sidste år. For bybuskørslen i Aalborg ligger resultatet af bonusopgørelsen på samme niveau som året før. Der er ligesom sidste år kun en enkelt kvalitetsenhed, der opnår bonus. Det er som for de regionale ruter i særlig grad udgåede ture, der har voldt de største problemer - Fra juni 2008 er bonusmodellen for by- og metrobusser i Aalborg ændret, jfr. punkt 7. at orienteringen tages til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag Bonusopgørelse 2007_2008 Side 7 af 10

8 Nyt incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Fra juni 2008 indførte NT i samarbejde med Arriva, City-Trafik og Aalborg Kommune en ny bonusmodel for by- og metrobusser i Aalborg - Resultaterne for 3. kvartal i 2008 er nu opgjort. Baggrunden var, at passagertallet for by- og metrobusserne i Aalborg de seneste år er faldet markant samtidig med, at kvalitetsmålingerne har vist en generelt utilfredsstillende kvalitet, hvilket har medført at der stort set ikke er udbetalt bonus for by- og metrobusserne i Aalborg. Med udviklingen af det nye incitamentsprogram er entreprenører, chauffører, kommune og NT enige om at forsøge at ændre fokus, således at det gennem bedre service og flere kunder, igen bliver muligt for entreprenørerne at opnå bonus. Incitamentsprogrammet er centreret omkring 3 fokusområder: Antal kunder (påstigende passagerer) og tilhørende indtægter Kundetilfredshed (NT s kundeundersøgelser) Reduktion i antallet af klager Der er i den gældende aftale om bybuskørsel i Aalborg afsat 1 procent af kontraktsummen til udbetaling af bonus. Med det nye incitamentsprogram vil udbetalingen af bonuspuljen i de kommende to år være afhængig af resultaterne fra kundeundersøgelserne samt antallet af kundeklager. Udgangspunktet er resultatet fra Kundetilfredshed Den første af fire årlige kundeundersøgelser på by- og metrobusserne blev gennemført af Jysk Analyseinstitut i uge 36 og 37. Resultatet viste en fremgang på 4 ud af 10 kvalitetsenheder. City Trafik var særligt godt placeret i den opgørelse, da de stod for de 3 af de kvalitetsenheder. Der har været en tilbagegang på 3 kvalitetsenheder, mens resultatet var status quo for de resterende. Særligt servicelinierne oplevede en pæn stor tilbagegang, hvilket måske er begrundet i den meget medieomtale, debatten omkring serviceliniernes fremtid medførte. Kundeklager Der har været en pæn reduktion i antallet af klager i 3. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal sidste år. For Arriva s linier har NT modtaget 102 i forhold til 142 sidste år, mens antallet af klager over City Trafik s linier er gået fra 93 sidste år til 63 i år. For begge entreprenører er det særligt chaufførklager og klager over udgåede ture, forbikørsler samt busser, der er afgået for tidligt, der topper listen. Side 8 af 10

9 Mere detaljerede opgørelser over resultaterne for 3. kvartal for både kundetilfredshedsundersøgelsen og klageopgørelsen fremgår af de medsendte tabeller. Overskudsdeling Opgørelsen af indtægterne fra centrale salgssteder i Aalborg i 3. kvartal indikerer, at faldet i passagertallet er bremset, og at antallet af passagerer ligger på samme niveau som sidste år. Registreringerne fra fotocellerne kan på nuværende tidspunkt ikke helt bekræfte denne tendens. at orienteringen tages til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag Bilag 7 - Status 3. kvt Meddelelser Der blev orientreet om Stor stigning i salg af sommerprodukter (Turistkort og Fårupkort) Revideret tidsplan for Kollektiv Trafikplan Nyt dagsorden-format Julenatbus-kampagne Tunge løft og retningslinier for handicappede IT-samarbejde og jysk salgsstrategi Fremtidens rejser (visionsoplæg fra Bus-Tog vedlægges) Orientering om deltagelse i fælles økonomiudvalgsmøde Thisted/Morsø Seneste nyt fra Rejsekortet Fremgangsmåde ved aflysning skriftlig procedure Orienteringen blev taget til efterretning. Side 9 af 10

10 Eventuelt Ingen punkter Liste over kommende sager Økonomiopfølgning - budget 2008 (december) Rejsekort - takstkonsekvenser mv. (januar 2009) Arbejdsdeling mellem kommunerne og NT Side 10 af 10

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj H 11 11.37 11.38 11.39 11.54 11.39 11.56 12.38 12.39 12.54 12.39 12.56 12.57 12.58 13 13.54 13.39 13.56 13.57 13.58 13.59 14.45 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 15.01 15.02 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00 16.01

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere