Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER"

Transkript

1 Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Nicole M. Langkilde Juni 2014

2 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktivitet og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 Kunstnerisk aktivitet Teatrets tradition og forestillinger Forestillingerne Historien om en sang, Pim og Theo Vurdering af den kunstneriske aktivitet 11 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 13 6 Metode dataindsamling 15

3 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af Odsherred Teater i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og direktør Nicole M. Langkilde, som har gennemført evalueringen i perioden februar juni Odsherred Teater har haft status som egnsteater siden 1996 og er en selvejende institution, hjemmehørende i Odsherred Kommune. Odsherred Teaters omsætning er på mellem 6,1 og 6,7 mio. kr./år, heraf % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Min dataindsamling har bestået af hhv. desk research (selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets arkiv), besøg på teatret, overværelse af to af Odsherred Teaters egen-produktioner samt et gæstespil, interviews med hhv. Odsherred Teaters ledelse og skuespillere/dramatiker, Odsherred Kommunes kulturchef og kulturudvalgsformand, Kalundborg Kommunes kulturkonsulent samt interviews med ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra Odsherred Teater. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Odsherred Teaters aktivitetsportefølje er en blanding af lokalt forankrede forestillinger/projekter/ aktiviteter og teater med internationalt potentiale. Fokus for evalueringen er teatrets overordnede formål, ifølge egnsteateraftalen, at drive stationær og opsøgende teatervirksomhed samt at være initiativtager til og samspilspartner i kulturelle aktiviteter. Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde med alle, jeg har mødt på min vej i og omkring Odsherred Teater! Nicole M. Langkilde, Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 1

4 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Odsherred Teater fremstår som et professionelt drevet teater, der fungerer i en balance mellem at skabe et højt kunstnerisk indhold med et lokalt afsæt på tværs af institutioner og samtidig at udfordre sig selv og publikum ved at insistere på også at skabe teaterkunst med internationalt sigte og potentiale. Odsherred og Kalundborg kommuner har med Odsherred Teater en dedikeret medspiller, som tager sin lokale rolle alvorligt og formår at bruge den kunstnerisk. Odsherred Teater lever fuldt ud op til egnsteateraftalen. På den baggrund anbefales det, at Odsherred og Kalundborg kommuner viderefører egnsteateraftalen med Odsherred Teater. Konkret er vurderingerne endvidere følgende: Generelt er Odsherred Teater økonomisk veldrevet og omkostningsbevidst. De fysiske rammer er hensigtsmæssige med egen teatersal og administration i Annebergparken, som dog udfordres af et huslejefællesskab med Scenekunstens Udviklingscenter. På den lange bane vil et Odsherred Teater med eget teaterhus give mulighed for at udnytte langt flere vækstmuligheder. Derfor kan Grønnegårdsprojektet, som Odsherred Teater er en aktiv medspiller i, være et centralt omdrejningspunkt. Odsherred Teater kan drage fordel af en professionaliseret indsats i forhold til fundraising i bred forstand, hvor også lokale små og mellemstore virksomheder inddrages i højere grad i nogle udvidede kreative partnerskaber. Det anbefales, at Odsherred Teaters bestyrelse gør en ekstra stor indsats for at få Grønnegårdsprojektet til at blive et prioriteret projekt fra kommunens og RealDanias side. Samtidig er det væsentligt, at Odsherred Teater og bestyrelsen på forkant forholder sig til en plan B, i fald Grønnegårdsprojektet ikke realiseres. Odsherred Teater har i seneste aftaleperiode med succes udviklet tværinstitutionelle projekter med inddragelse af lokalbefolkningen. Dette er i overensstemmelse med egnsteaterkontraktens forpligtelser om lokal forankring. Projekterne har været omfattende og krævet mange af teatrets ressourcer. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 2

5 Det anbefales, at de innovative tværinstitutionelle projekter konceptualiseres og indtænkes i en salgsstrategi, der rækker ud over Odsherred/Kalundborg kommuner. Der vil være mulighed for et aktivt opsøgende salg nationalt og internationalt. Kunstnerisk bør det fortsat være muligt også at arbejde uafhængigt af den lokale forankring. Dette kan med fordel skærpes i en kommende egnsteateraftale. Den lokale forankring er meget stærk. Der er stor tilfredshed med og respekt for Odsherred Teaters arbejde. Teatret fremhæves for kunstnerisk kvalitet, stort engagement samt evne og vilje til at samarbejde og udvikle på tværs af mange institutioner. På PR- og markedsføringsdelen benytter Odsherred Teater de traditionelle metoder og kæmper med at få mere end lokal pressebevågenhed. Det anbefales, at de tværinstitutionelle projekter inddrager dramapædagogiske kompetencer og arbejder for et udvidet samarbejde med skoler/fritidsordninger. Derudover anbefales det at tilføre Odsherred Teater et strategisk og moderne indspark omkring PR/markedsføring, der i højere grad kan løfte teatret udover egne publikumsrækker. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 3

6 Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER SVAGHEDER Højt kunstnerisk niveau Stor kunstnerisk integritet inden for rammerne Tværinstitutionelle projekter Lokal forankring Stærk profil Engageret personale Stærk og synlig ledelse Politisk og kommunal opbakning og respekt Placering (Danmarks smukkeste egnsteater) Foregangsinstitution og driver Vigtig medspiller inden for velfærdsområdet/ tværfagligt Teatret som ressource (både i den politiske bevidsthed og blandt de øvrige kulturinstitutioner) Stigende lokalt publikum Kommuner med begrænsede økonomiske ressourcer Publikumssegmentet, lavt uddannelsesniveau Lokalefaciliteter/huslejefællesskab med Scenekunstens Udviklingscenter Huset er dyrt i drift Der er ikke en plan B, hvis Grønnegårdsprojektet går i vasken Svært at tiltrække publikum om sommeren Lille organisation med mange opgaver Manglende ressourcer til at konceptualisere de tværgående projekter MULIGHEDER TRUSLER Grønnegårdsprojektet Tværgående samarbejder Stærkere fundraising Udviklingspotentiale af ungeteater Salg af koncepter til andre udkantskommuner både i Danmark og internationalt Lejeindtægter af sal og teknisk personale Målrettet marketingstrategi Erhvervssamarbejder Hvis ikke Grønnegårdsprojektet bliver til noget Økonomien, herunder det særlige statslige tilskud Manglende samarbejde med Scenekunstens Udviklingscenter De fysiske forhold forbliver uændrede Manglende publikumsopbakning Teaterlederen stopper Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 4

7 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktivitet og organisation Simon Vagn Jensen har været teaterleder siden begyndelsen i Odsherred Teater er født ud af det opsøgende børne- og ungdomsteater/de frie grupper. Teatret havde de første mange år forankring i det frie teatermiljø. I 1996 var missionen, at Odsherred Teater skulle lave verdens bedste børneteater. Dette skulle ske i tæt samarbejde med Odsherred Teaterskole. Teatret og skolen deler bygninger i Annebergparken i Nykøbing i det gamle psykiatriske hospital. Som noget af det første blev der etableret en teatersal. De første 7 år fungerede teatret og skolen side om side med én bestyrelse. I 2003 skiltes de to institutioner og fik hver sin bestyrelse. I forbindelse med kommunalreformen kom der på Simon Vagn Jensens initiativ to teaterfaglige repræsentanter i Odsherred Teaters bestyrelse. Adskillelsen af de to organisationer er imidlertid kun på det organisatoriske plan. Begge organisationer holder til på samme adresse, og udgifter til husleje og varme deles 50/50. Organisatorisk er Odsherred Teater en selvejende institution med egen bestyrelse og egnsteaterstatus. Den nuværende egnsteateraftale udløber 31/ Teatrets drift har siden 1995 været sikret via Odsherred Kommune. Siden kommunalreformen har Kalundborg Kommune indgået i aftalen. I 2012 og 2013 var Odsherred Teater involveret i følgende forestillinger/sekundære projekter: Ny/egenproduktioner: Midt i en klynketid Pim og Theo (samproduktion) I Svanesøen (samproduktion) Hengemte godter Halløj på Bøhlandet Landet, should I stay or should I go? (samproduktion) Historien om en sang War you should have been there (samproduktion) Sekundære projekter: Kreativt Otium: kultur for og med ældre Ungeprojekter, 10 forskellige Odsherred Kulturfestival mere kant end udkant Trædemøllen, sofapøllen og jagten på det grå guld OUT Odsherred Unge Teater Talkshows i Pakhuset Egnsteaterkonference Teater & Musik Odsherred Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 5

8 Egnsteateraftalen har følgende indholdsbeskrivelse som primær opgave: Teatret skal medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunerne og manifestere sig som en udadvendt dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i områdets særlige forudsætninger og behov. Egnsteateraftalen har følgende indholdsbeskrivelse som sekundære opgaver: Teatret vil endvidere, med afsæt i sin kunstneriske kerneproduktion, arbejde på at udvikle og udfordre teaterbegrebet og kan som sekundære ydelser, og med afsæt i teatrets kerneydelse, være opsøgende i kommunerne med tilbud inden for teatrets øvrige kompetenceområder. Samarbejdsprojekter med andre lokalt baserede kulturinstitutioner. Temabaserede teaterprojekter i samarbejde med lokale aktører. Projekter, der involverer børn og unge i aftalekommunerne. Odsherred Teater har udover Simon Vagn Jensen 6 fastansatte medarbejdere heraf et ensemble bestående af skuespiller og dramatiker Mei Oulund og skuespiller Henrik Ipsen. Mei Oulund fungerer desuden som kunstnerisk sparringspartner for Simon Vagn Jensen. Teatrets bestyrelse består af 7 medlemmer med følgende fordeling: 2 politiske repræsentanter udpeget af Odsherred Kommune (den ene formand), 2 repræsentanter for det professionelle teatermiljø udpeget af teaterlederen, 1 repræsentant for Odsherreds Erhvervsråd udpeget af Odsherreds Erhvervsråd, 1 teaterinteresseret borger udpeget af teaterforeningen Teater og Musik Odsherred, 1 medarbejderrepræsentant fra Odsherred Teater. Teatret råder over en teatersal black box med plads til 220 publikummer. Derudover råder teatret over administrationslokaler, foyer, prøvesal, værksted og mødelokale. Teatret deler foyer og prøvesale med Scenekunstens Udviklingscenter. Teatret lægger desuden hus til teaterforeningen Teater og Musik Odsherreds gæstespil samt Odsherred Unge Teaters (OUT) produktioner og forestillinger for egnens skoler. En del af forestillingerne spiller uden for Annebergparken. Således har Pim og Theo været på en omfattende national og international turné, projektet Kreativt Otium/Historien om en sang udbydes gratis til kommunale organisationer, LANDET var et fusionsprojekt mellem teater, museum og bibliotek. Dertil kommer projekter som Odsherred Kulturfestival, Swop Dansefestival, egnsteaterkonference, talkshows og diverse ungearrangementer. 3.2 Økonomi Odsherred Teater har i aftaleperioden haft en samlet årlig omsætning på mellem 6,1 og 6,7 mio. kr. Odsherred Kommune yder i perioden et årligt tilskud i størrelsesordenen 2,4-2,7 mio. kr., og Kalundborg Kommune har ydet et årligt tilskud på kr., hvoraf staten har refunderet 41 % i 2012 og 41,5 % i Refusion for 2014 er på 40 %. Det særlige statstilskud udgør endvidere ca. 1,9 mio. kr. Teatrets egenomsætning ligger på %. Huslejeudgiften udgør 6 % af de samlede udgifter. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 6

9 Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Egenomsætning i alt Salg af forestillinger Sponsor, fonde, øvr. aktiv. Tilskud i alt Odsherred Kommune Kalundborg Kommune Særligt statstilskud (amt) Projektstøtte (tilskud) 2012 kr % 2013 kr % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Husleje Produktion Turnéomkostninger Løn (faste og eksterne) Øvrige omkostninger 2012 kr % 2013 kr % Omkostninger i alt % % Resultat Statstilskud er det tidligere tilskud fra Vestsjællands Amt, som siden kommunalreformen dækkes af staten. Derudover trækker teatret eksterne kulturmidler til kommunen. Teatret har bl.a. genereret yderligere projektmidler i størrelsesordenen: 1,5 mio. kr. EU midler til Pim og Theo kr./år til Kreativt Otium (4-årig periode) kr. til projektkoordinering kr. i ungetilskud. 3.3 Vurdering af rammer og tal Generelt er Odsherred Teater efter min vurdering økonomisk veldrevet og omkostningsbevidst. Der skabes meget aktivitet for få midler. Omfanget af sekundære aktiviteter, hvor teatret agerer som lokal ressource, samarbejdspartner og initiativtager, kulminerede i 2012/2013 med over syv sekundære projekter og otte egen/samproduktioner. Forventningerne til de sammenhænge, hvor teatret forventes at stille op, er ifølge Simon Vagn Jensen voksende: OUT, Odsherred Læser, samarbejde med museer, kultur for ældre, Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 7

10 Kulturpark Anneberg, talkshows, kulturfestival, Geopark dage, Odsherred Kulturlaboratorium mv. Med undtagelse af Kreativt Otium genererer de fleste af disse projekter ikke indtægt eller projektfinansiering for teatret. Kulturministeriets reduktion af den statslige støtte for en række af de 19 egnsteatre, der modtager statsstøtte, betyder, at teatret fra 2015 vil modtage kr mindre end budgetteret. Det er som nævnt lykkes teatret at søge og opnå ekstra midler. Det er min vurdering, at der kan skabes flere indtægter ved et aktivt opsøgende salg nationalt og internationalt samt et strategisk arbejde med publikumsudvikling/fundraising og markedsføring. Dette kræver imidlertid ressourcer og kompetencer, som teatret ikke råder over. En investering i teatret enten i form af forhøjet tilskud eller et kompetenceløft vil kunne fremme vækstpotentialet i teatrets mange aktiviteter. Det bør tilføjes, at det nuværende høje aktivitetsniveau ikke kan forventes at fortsætte uden tilførsel af ekstra ressourcer. Rammerne i Annebergparken er velfungerende, men præget af fællesskabet og forhistorien med Scenekunstens Udviklingscenter. Hvor Odsherred Teater har samarbejde med en lang række af de lokale kulturbærende institutioner, er der meget begrænset samspil i forhold til Scenekunstens Udviklingscenter. En fremtid i Grønnegården med helt eget teater, hvor flere af Odsherreds kulturinstitutioner samles og nytænkes, vil efter min vurdering kunne fremme innovationen hos teatret betragteligt. Bestyrelsen er relativt stor, og Simon Vagn Jensen oplever, at møderne kan være svære at få planlagt. Referaterne bærer præg af, at bestyrelsesmøderne ofte fungerer som orienteringsmøder. Det er en vedvarende udfordring at gøre det til mere end et orienteringsforum, men udviklingen er positiv. Vi har afholdt workshops for bestyrelsen, og en ny planlægges i indeværende år. Vi har haft temamøder med oplægsholdere. Det kræver en kontinuerlig indsats at skabe en homogenitet i bestyrelsen, siger Simon Vagn Jensen. Det er min anbefaling, at bestyrelsen med fordel kan overveje at justere sine vedtægter, så en løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer sikres. Bestyrelsens størrelse og sammensætning kan også overvejes. Et bestyrelsesmedlem fra en af folkeskolerne vil kunne styrke og udbygge samarbejdet. Bestyrelsen har en fornuftig fordeling mellem teaterfaglige og politiske/kommunale medlemmer. Min vurdering er imidlertid, at bestyrelsen bør overveje, hvilke kompetencer der er brug for på formandsposten fremadrettet. Teatret har siden kommunalreformen arbejdet målrettet på at skabe tværinstitutionelle projekter med lokal forankring. Missionen må siges at være nået. Teatret har positioneret sig i Odsherred og Kalundborg. Derfor vil det være kunstnerisk befordrende for teatret at få opbakning til at udfordre, pleje og udvikle teaterkunsten i en periode. Dette kan understøttes af en teaterfaglig formand. Endelig har bestyrelsen som nævnt en opgave i at sikre fremtidens Odsherred Teater både i relation til Grønnegården og en langsigtet vision for teatret. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 8

11 4 KUNSTNERISK AKTIVITET 4.1 Teatrets tradition og forestillinger I 2006 redefinerede Odsherred Teater sig som en folkelig institution, der bevidst arbejder med den lokale forankring via en bevidst forholden sig til publikum og de områder, der skaber teatrets berettigelse. Ensemblet med dramatiker og skuespiller Mei Oulund og skuespiller Henrik Ipsen blev etableret. Det er imidlertid først fra 2011 med det tværinstitutionelle projekt LANDET, at Simon Vagn Jensen vurderer, at redefineringen har forplantet sig i forestillingerne. Det er også i 2011, at teatret tager initiativ til den første egnsteater-konference. Som det fremgår, har teatret en stor aktivitetsportefølje og indgår i en række lokale og tværinstitutionelle sammenhænge, der rækker udover egnsteateraftalen. Samtidig med det store lokale engagement sørger teatret for at netværke og samarbejde internationalt. Der er i 2015 planlagt en omfattende vandre-/ installationsforestilling i forbindelse med 100 års dagen for det psykiatriske hospital. Der er i den forbindelse indgået aftale med den tyske instruktør og eventudvikler Lukas Matthaei. Tabel 3: Oversigt over antal spillede forestillinger, antal publikum og belægningsprocenter 2012 og 2013 Forestilling 2012 Antal spillede forestillinger Antal publikum Heraf inviterede Heraf betalende Antal pladser Belægning % Værdibelægning % Midt i en klynketid ,8 44,0 LANDET ,5 77,7 Halløj på Bøhlandet ,7 82, Halløj på Bøhlandet ,1 52,2 I Svanesøen ,9 36,4 Pim og Theo ,8 26,1 Hengemte godter ,8 61,4 Teatret oppebærer pæne belægningsprocenter på over 50 %. Værdibelægningen ligger på %. 4.2 Forestillingerne Historien om en sang, Pim og Theo Odsherred Teater har gjort det til en dyd af skabe forestillinger på videnbaseret research. Således også forestillingen Pim og Theo, der tager udgangspunkt i diskussionen om ytringsfrihed. Projektet blev initieret af en undren over ytringsfrihedsdiskussionen i Holland op til og i forbindelse med drabene på Theo van Gogh og Pim Fortuyn. Forestillingen er et samarbejde mellem Odsherred Teater, New International Encounter (UK), Korjaamo Culture Factory (FIN) og Stiftelsen NIE Teater (NO). Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 9

12 Jeg så Pim og Theo den 5. maj på Godsbanen i Aarhus. Forestillingen kaldes en vandreforestilling. Det må betegnes som en light version af vandring. Publikum lukkes ind i et univers bestående af en rund cirkel, afgrænset af gardiner i midten. Rummet er fyldt af en infernalsk larm. I denne cirkel indtager forestillingen langsomt resten af rummet sammen med publikum, som er stående, siddende og gående. Vi befinder os i dødsriget sammen med Pim og Theo. Pim kan intet huske, og ved hjælp af gags og humor får Theo guidet ham og publikum gennem historien om de to og deres død. Det opnås ved en kommenterende meta-stil, hvor der interageres med publikum, ligesom der spilles aktivt på disses tilstedeværelse. Således gennemspilles bl.a. et tv-show, hvor en word-bomb monteret på Theo eksploderer, når visse emner berøres. Der bruges videoprojektorer og tv-skærme til sammen med skuespillet og interaktionen med publikum at drive fortællingen fremad. Forestillingen stiller skarpt på ytringsfriheden i et land, hvor alle tager ytringsfrihed for givet. Dermed inviteres den (hvide) europæiske (kreative) middelklasse til at forholde sig til ytringsfrihed inden for egne rammer. Dramaturgien er cirkulær med skud på kryds og tværs præcis som scenografien. De to karakterer vinder ved personskildringen og det gode skuespil. Manuskriptet efterlader et indtryk af en Godot-agtig tilstand et rituelt gennemspillet skuespil, som gentager sig i al udsigtsløs evighed. Hvor glemsel og hukommelsestab sætter ind, hver gang ytringsfriheden stilles til skue. I sig selv en pointe. Efter forestillingen kan publikum fordybe sig yderligere i scenografien, som nu bliver til en udstilling. Udstillingen er interaktiv, og publikum kan bl.a. via deres mobiltelefoner zoome ind på relevante emner. Udstillingen taler desuden sammen med et omfattende digitalt univers, der er skabt til lejligheden på eget website, Websitet kan både bruges som optakt til forestillingen og til videre fordybelse i udvalgte emner efter forestillingen. Således er der på websitet krydsreferencer til film, tv-klip, fakta og info på en lang række relaterede emner lige fra multikulturalisme, fascisme, kolonialisme, ligestilling, rettigheder til terrorisme, homoseksualitet og migration. Som samlet værk fremstår Pim og Theo helstøbt og gennemarbejdet. Engagementet og kommunikationen med publikum er direkte, inviterende og inddragende. Selvom både manuskript og skuepil er holdt i en underholdende tone, er man aldrig i tvivl om ambitionen om at stille skarpt på retten til at diskutere og ytre sig også når emnet er kontroversielt. Manuskript såvel som skuepil og scenografi fremstår professionelt, eksperimenterende og moderne. Endelig må ytringsfrihed siges at være i samspil med tiden. Forestillingen udfordrer publikum og lykkes også med at have øjenåbnende effekt, der rækker ud over emnet. Forestillingen retter sig mod et voksent publikum. Den har imidlertid vist sig at fungere specielt godt for unge 15+. Universet er mangfoldigt, og selve forestillingen er charmerende og underholdende. Rammerne er udfordrende og kreative, der gøres op med traditionelt teater, og alligevel er kammerspillet mellem de to skuespillere klassisk velspillet og underholdende teater. Historien om en sang er en del af det fireårige projekt Kreativt Otium. Jeg så Historien om en sang den 9. april på Odsherred Teater. Forestillingen er bygget op omkring samtaler, som Mei Oulund har haft med en række ældre borgere. Målet var at få deres livshistorie. Som små monologiske tableauer gennem-spiller de Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 10

13 to skuespillere og pianisten en række af levede liv. Hver fortælling sluttes af med en sang, som den ældre borger har valgt. Instruktion og skuespil er kreativt og opfindsomt, forestillingen er både rørende og charmerende. Det er ikke nyskabende teaterkunst, til gengæld er det teater i øjenhøjde med publikum og med stor respekt for kilderne til manuskriptet. Den forestilling, jeg overværede, formåede med sit fine og charmerende spil at få hele salen til at synge med, og dermed opnåede de tre på scenen også at interagere med et relativt modent publikum. Scenografien er enkel og klassisk næsten teaterimproagtigt med 4 lamper, et par skamler og ikke meget mere. Historien om en sang er håndholdt teater på en fin og inkluderende måde. Manuskriptet har flere lokale referencer, som publikum responderede på. Efter forestillingen inviteres publikum til en snak med skuespillerne. Der var god tilslutning og pæn spørgelyst. 4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet Odsherred Teater favner bredt og lykkes med at forholde sig kunstnerisk til alle de projekter, det indgår i hvad enten det er op til 10 forskellige ungeprojekter, en række forskellige projekter for kommunens ældre, en kultur- eller dansefestival. Hvert eneste projekt får et kunstnerisk vrid og et OT-aftryk via den veludviklede research- og vidensbaserede metode. På baggrund af det indsamlede materiale og overværelse af de to ovenstående forestillinger, er det derfor min vurdering, at Odsherred Teater fuldt ud lever op til egnsteateraftalen om skærpelse af den kulturelle profil i kommunerne. Teatret har klare kunstneriske ambitioner og formår at eksekvere i tråd med ambitionerne. Både i en lokal og tværinstitutionel sammenhæng og i en teaterfaglig sammenhæng. Ensemblets medlemmer gaber over mange forskellige opgaver og håndterer det professionelt. De agerer i det lokale liv, og de leverer gennemarbejdet og ambitiøs skuespilkunst, dramatik og instruktion. Teaterrammerne udfordres og udforskes, og der interageres med publikum både før, under og efter forestillingen. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 11

14 5 FORANKRING OG SYNLIGHED 5.1 Lokal forankring og samarbejde Størstedelen af Odsherred Teaters forestillinger tager udgangspunkt i den lokale forankring. Det er lykkedes Simon Vagn Jensen og hans team at arbejde kunstnerisk og kreativt med de givne rammer. Rammerne opfattes ikke som snærende, men som dogmer, kunsten spilles op ad. Et eksempel, som gik igen i alle samtaler, var projektet LANDET. LANDET handler om udsatte unge, der falder ud af uddannelsessystemet. Projektet var et samarbejde mellem kulturhistorisk museum, bibliotek og teater. LANDET fusionerede udstilling og teater og blev instrueret af instruktør Frede Guldbrandsen med inddragelse af unge og med vægt på interaktivitet med publikum. Forestillingen var med til at sætte politisk dagsorden i Odsherred. LANDET er stadig et aktiv. Således har Simon Vagn Jensen i februar været i Vordingborg og fortælle om projektet for at inspirere til et lignende koncept, lokalt for Vordingborg. LANDET fremhæves af alle interessenter som banebrydende. De (Odsherred Teater) fik en gruppe (de unge) i tale, som vi politikere ikke troede, ville tale med os, udtaler kulturudvalgsformand Michael Kjeldgaard og fortsætter: Det er alene LANDET, som har ført til, at Byrådet fik en øjenåbner, der handler om, at det ikke er alle unge, som flytter fra land til by. Der er også nogen, som bliver her! LANDET medførte bl.a. en revitalisering af ungdomsskolen. Både Michael Kjeldgaard og kulturchef Eva Ormstrup har uafhængigt af hinanden påpeget, at Odsherred Teater og LANDET var årsag til, at der blev bygget to ungdomshuse. Samtidig blev det besluttet at forankre ungeområdet under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fremfor Skoleudvalget, fordi der skulle være et kulturelt snit over det nye ungetilbud. Historien om en sang (Kreativt Otium), er bygget over samme princip som LANDET. Politikerne i Odsherred ønskede kultur for ældre og henvendte sig til Odsherred Teater. Efter en bevilling fra kommunen på 4x kr. gik teatret i gang. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de arbejder. Deres kæmpe research bliver en form for isbryder. De er anerkendende og vedkommende og får rigtig god feedback fra alle, de møder, siger Michael Kjeldgaard, kulturudvalgsformand. Kreativt Otium faldt som projekt sammen med, at der på ældreområdet blev udarbejdet en ny ældrepolitik. Kreativt Otium har ifølge Michael Kjeldgaard været stærkt medvirkende til, at politikerne har fået øje på ældreområdet og opprioriteret det, fremfor at lægge besparelser der. Som det fremgår, er Simon Vagn Jensen og Odsherred Teater desuden meget synlig, initiativrig og deltagende i udviklingen af Odsherred og Kalundborg kommuner. Simon Vagn Jensen og teatret har gode relationer til begge kommuner og nyder stor anerkendelse og respekt. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 12

15 5.2 Kommunikation og synlighed PR/markedsføring og kontorarbejde har en fordeling på 50/50 i en fuldtidsstilling. Hver forestilling får sin unikke pressehåndtering. Odsherred Teater arbejder solidt og driftssikkert med at gøre teatret synligt. Der arbejdes med de traditionelle kanaler som presseomtale og anmelderinvitationer lokalt og nationalt. På den digitale front har teatret en velfungerende og opdateret hjemmeside, og der udsendes regelmæssigt nyhedsbreve, der vidner om stor aktivitet. Teatret har desuden en aktiv Facebook side med små likes. Der er tilløb til både Twitter og Instagram. Der arbejdes ikke med statistik eller Google Analytics på hverken nyhedsbreve, hjemmeside eller Facebook side. I og med publikum/borgere ofte inddrages i den kunstneriske proces i research- og udviklingsarbejdet, er sidegevinsten, at dette også sikrer opmærksomhed omkring den endelige forestilling. De fleste billetter sælges via teatret selv. Bl.a. oplever man pæn succes med at sælge til erhvervslivet og kommunen f.eks. julefrokostarrangementer. Skolerne køber direkte hos teatret og via teaterforeningen. Teatret oplever, det er svært at holde den meget tætte kontakt til lærerne, som er nødvendig for et gensidigt og frugtbart samarbejde. Når der kan skaffes ekstra ressourcer typisk via Skoletjenesten laves der skolemateriale. Som mange andre egnsteatre kæmper Odsherred Teater med at få de nationale mediers bevågenhed. Der har været flere tiltag med bl.a. busser fra København, men det kniber med at lokke journalister og anmeldere de 110 km uden for hovedstaden. 5.3 Vurdering af forankring og synlighed I forhold til PR og markedsføring er det min vurdering, at et strategisk og moderne indspark kan løfte teatret udover egne publikumsrækker. Desuden ligger der et uudnyttet dramapædagogisk potentiale i de tværinstitutionelle projekter, som med de rigtige kompetencer kan udvide samarbejdet med skoler/ fritidsordninger lokalt, nationalt og internationalt. Det er min vurdering, at Odsherred Teater skaber teaterkunst, der gør en forskel og øver indflydelse på væsentlige beslutninger i det politiske og kommunale landskab. Teatret er en af de direkte årsager til, at der er bygget ungdomshuse i Odsherred kommune, og at ældreområdet ikke er blevet beskåret. Ungeområdet er desuden forankret i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i stedt for i Skoleudvalget. Det er sket som direkte konsekvens af teatrets kunstneriske vendepunkt: det tværinstitutionelle projekt, LANDET. I fremtiden tegner der sig ligeledes et billede af en fortsat tæt forbindelse mellem den virkelige verden og teatret. I forbindelse med den nationale skolereform arbejder Odsherred Kommune netop nu på at integrere kulturinstitutioner og kunstnere i et forpligtende samarbejde med folkeskolerne. Med andre ord, den lokale forankring er særdeles stærk. Der er lokalt stor tilfredshed med og respekt for Odsherred Teaters arbejde. Både kulturchef og kulturudvalgsformand i Odsherred Kommune og kulturkonsulent i Kalundborg Kommune fremhæver teatret for både den kunstneriske kvalitet, det store Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 13

16 engagement og evnen og viljen til at samarbejde og udvikle sammen på tværs af mange institutioner. Simon Vagn Jensen, Mei Oulund og Henrik Ibsen blev flere gange uafhængigt fremhævet som exceptionelt dygtige til at indgå i ligeværdige konstellationer og med værdighed og stor anerkendelse at sætte fokus på nogle til tider nedprioriterede områder som f.eks. ældre- og ungeområdet. Odsherred Teater har sat sig for at udfordre og genopfinde folkelighed som kunstnerisk omdrejningspunkt. Konklusionen er, at det er lykkedes for teatret, og at der er potentiale for vækst. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 14

17 6 METODE DATAINDSAMLING Metoder og interessenter Desk research Interviews Aftale- og dokumentationsmateriale, herunder teatrets selvevaluering, årsrapporter og -regnskaber, egnsteateraftale, vedtægter, bestyrelsesreferater, budget 2014, presseklip, diverse artikler: Sceneliv, Information, Teater 1. Interviews med Odsherred Teaters kunstneriske leder, administrative leder, administrations- og kommunikationsansvarlige, 2 bestyrelsesmedlemmer, dramatiker og skuespillere fra ensemblet Interviews med Odsherred Kommunes kulturchef og kulturudvalgsformand samt Kalundborg Kommunes kulturkonsulent Gruppeinterview med Odsherred Teaters kunstneriske leder og kulturchefen Gruppeinterview med Odsherred Teaters kunstneriske chef og teaterfagligt bestyrelsesmedlem Forestillinger og andre aktiviteter Afrapportering Set to forestillinger (egenproduktioner): Historien om en sang, Pim og Theo Besøg på teatret (to dage) Udarbejdelse af nærværende rapport Præsentation over for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Indlæg på Egnsteaterseminar, Holbæk. Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 1. Den udgør en enkel model for, hvordan man - på struktureret vis kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed. 1 Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 15

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE MELLEM

EGNSTEATERAFTALE MELLEM MELLEM EGNSTEATERAFTALE Høje-Taastrup Kommune 18.05.2010 Fritid og Kultur Lottein 2749545 Sagsbehandler Doknr. Journalnr. gru pper skal tilgodeses. Der skal være alsidighed og kvalitet i udbuddet af Taastrup

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK ROLLEBESKRIVELSE vedr. stillingen som ADMINISTRERENDE DIREKTØR hos SOS BØRNEBYERNE, DANMARK This document is the sole and exclusive property of Egon Zehnder and cannot be distributed to third parties without

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Konceptbeskrivelse af SERVICE-AKADEMI ODSHERRED

Konceptbeskrivelse af SERVICE-AKADEMI ODSHERRED Konceptbeskrivelse af SERVICE-AKADEMI ODSHERRED kursusforløb for medarbejdere og sommerfugle (vikarer i feriesæsonen), der ansættes på spisesteder, hoteller, i detailhandlen, i kulturhuse, på museer og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere