Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER"

Transkript

1 Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Nicole M. Langkilde Juni 2014

2 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktivitet og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 Kunstnerisk aktivitet Teatrets tradition og forestillinger Forestillingerne Historien om en sang, Pim og Theo Vurdering af den kunstneriske aktivitet 11 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 13 6 Metode dataindsamling 15

3 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af Odsherred Teater i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og direktør Nicole M. Langkilde, som har gennemført evalueringen i perioden februar juni Odsherred Teater har haft status som egnsteater siden 1996 og er en selvejende institution, hjemmehørende i Odsherred Kommune. Odsherred Teaters omsætning er på mellem 6,1 og 6,7 mio. kr./år, heraf % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Min dataindsamling har bestået af hhv. desk research (selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets arkiv), besøg på teatret, overværelse af to af Odsherred Teaters egen-produktioner samt et gæstespil, interviews med hhv. Odsherred Teaters ledelse og skuespillere/dramatiker, Odsherred Kommunes kulturchef og kulturudvalgsformand, Kalundborg Kommunes kulturkonsulent samt interviews med ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra Odsherred Teater. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Odsherred Teaters aktivitetsportefølje er en blanding af lokalt forankrede forestillinger/projekter/ aktiviteter og teater med internationalt potentiale. Fokus for evalueringen er teatrets overordnede formål, ifølge egnsteateraftalen, at drive stationær og opsøgende teatervirksomhed samt at være initiativtager til og samspilspartner i kulturelle aktiviteter. Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde med alle, jeg har mødt på min vej i og omkring Odsherred Teater! Nicole M. Langkilde, Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 1

4 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Odsherred Teater fremstår som et professionelt drevet teater, der fungerer i en balance mellem at skabe et højt kunstnerisk indhold med et lokalt afsæt på tværs af institutioner og samtidig at udfordre sig selv og publikum ved at insistere på også at skabe teaterkunst med internationalt sigte og potentiale. Odsherred og Kalundborg kommuner har med Odsherred Teater en dedikeret medspiller, som tager sin lokale rolle alvorligt og formår at bruge den kunstnerisk. Odsherred Teater lever fuldt ud op til egnsteateraftalen. På den baggrund anbefales det, at Odsherred og Kalundborg kommuner viderefører egnsteateraftalen med Odsherred Teater. Konkret er vurderingerne endvidere følgende: Generelt er Odsherred Teater økonomisk veldrevet og omkostningsbevidst. De fysiske rammer er hensigtsmæssige med egen teatersal og administration i Annebergparken, som dog udfordres af et huslejefællesskab med Scenekunstens Udviklingscenter. På den lange bane vil et Odsherred Teater med eget teaterhus give mulighed for at udnytte langt flere vækstmuligheder. Derfor kan Grønnegårdsprojektet, som Odsherred Teater er en aktiv medspiller i, være et centralt omdrejningspunkt. Odsherred Teater kan drage fordel af en professionaliseret indsats i forhold til fundraising i bred forstand, hvor også lokale små og mellemstore virksomheder inddrages i højere grad i nogle udvidede kreative partnerskaber. Det anbefales, at Odsherred Teaters bestyrelse gør en ekstra stor indsats for at få Grønnegårdsprojektet til at blive et prioriteret projekt fra kommunens og RealDanias side. Samtidig er det væsentligt, at Odsherred Teater og bestyrelsen på forkant forholder sig til en plan B, i fald Grønnegårdsprojektet ikke realiseres. Odsherred Teater har i seneste aftaleperiode med succes udviklet tværinstitutionelle projekter med inddragelse af lokalbefolkningen. Dette er i overensstemmelse med egnsteaterkontraktens forpligtelser om lokal forankring. Projekterne har været omfattende og krævet mange af teatrets ressourcer. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 2

5 Det anbefales, at de innovative tværinstitutionelle projekter konceptualiseres og indtænkes i en salgsstrategi, der rækker ud over Odsherred/Kalundborg kommuner. Der vil være mulighed for et aktivt opsøgende salg nationalt og internationalt. Kunstnerisk bør det fortsat være muligt også at arbejde uafhængigt af den lokale forankring. Dette kan med fordel skærpes i en kommende egnsteateraftale. Den lokale forankring er meget stærk. Der er stor tilfredshed med og respekt for Odsherred Teaters arbejde. Teatret fremhæves for kunstnerisk kvalitet, stort engagement samt evne og vilje til at samarbejde og udvikle på tværs af mange institutioner. På PR- og markedsføringsdelen benytter Odsherred Teater de traditionelle metoder og kæmper med at få mere end lokal pressebevågenhed. Det anbefales, at de tværinstitutionelle projekter inddrager dramapædagogiske kompetencer og arbejder for et udvidet samarbejde med skoler/fritidsordninger. Derudover anbefales det at tilføre Odsherred Teater et strategisk og moderne indspark omkring PR/markedsføring, der i højere grad kan løfte teatret udover egne publikumsrækker. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 3

6 Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER SVAGHEDER Højt kunstnerisk niveau Stor kunstnerisk integritet inden for rammerne Tværinstitutionelle projekter Lokal forankring Stærk profil Engageret personale Stærk og synlig ledelse Politisk og kommunal opbakning og respekt Placering (Danmarks smukkeste egnsteater) Foregangsinstitution og driver Vigtig medspiller inden for velfærdsområdet/ tværfagligt Teatret som ressource (både i den politiske bevidsthed og blandt de øvrige kulturinstitutioner) Stigende lokalt publikum Kommuner med begrænsede økonomiske ressourcer Publikumssegmentet, lavt uddannelsesniveau Lokalefaciliteter/huslejefællesskab med Scenekunstens Udviklingscenter Huset er dyrt i drift Der er ikke en plan B, hvis Grønnegårdsprojektet går i vasken Svært at tiltrække publikum om sommeren Lille organisation med mange opgaver Manglende ressourcer til at konceptualisere de tværgående projekter MULIGHEDER TRUSLER Grønnegårdsprojektet Tværgående samarbejder Stærkere fundraising Udviklingspotentiale af ungeteater Salg af koncepter til andre udkantskommuner både i Danmark og internationalt Lejeindtægter af sal og teknisk personale Målrettet marketingstrategi Erhvervssamarbejder Hvis ikke Grønnegårdsprojektet bliver til noget Økonomien, herunder det særlige statslige tilskud Manglende samarbejde med Scenekunstens Udviklingscenter De fysiske forhold forbliver uændrede Manglende publikumsopbakning Teaterlederen stopper Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 4

7 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktivitet og organisation Simon Vagn Jensen har været teaterleder siden begyndelsen i Odsherred Teater er født ud af det opsøgende børne- og ungdomsteater/de frie grupper. Teatret havde de første mange år forankring i det frie teatermiljø. I 1996 var missionen, at Odsherred Teater skulle lave verdens bedste børneteater. Dette skulle ske i tæt samarbejde med Odsherred Teaterskole. Teatret og skolen deler bygninger i Annebergparken i Nykøbing i det gamle psykiatriske hospital. Som noget af det første blev der etableret en teatersal. De første 7 år fungerede teatret og skolen side om side med én bestyrelse. I 2003 skiltes de to institutioner og fik hver sin bestyrelse. I forbindelse med kommunalreformen kom der på Simon Vagn Jensens initiativ to teaterfaglige repræsentanter i Odsherred Teaters bestyrelse. Adskillelsen af de to organisationer er imidlertid kun på det organisatoriske plan. Begge organisationer holder til på samme adresse, og udgifter til husleje og varme deles 50/50. Organisatorisk er Odsherred Teater en selvejende institution med egen bestyrelse og egnsteaterstatus. Den nuværende egnsteateraftale udløber 31/ Teatrets drift har siden 1995 været sikret via Odsherred Kommune. Siden kommunalreformen har Kalundborg Kommune indgået i aftalen. I 2012 og 2013 var Odsherred Teater involveret i følgende forestillinger/sekundære projekter: Ny/egenproduktioner: Midt i en klynketid Pim og Theo (samproduktion) I Svanesøen (samproduktion) Hengemte godter Halløj på Bøhlandet Landet, should I stay or should I go? (samproduktion) Historien om en sang War you should have been there (samproduktion) Sekundære projekter: Kreativt Otium: kultur for og med ældre Ungeprojekter, 10 forskellige Odsherred Kulturfestival mere kant end udkant Trædemøllen, sofapøllen og jagten på det grå guld OUT Odsherred Unge Teater Talkshows i Pakhuset Egnsteaterkonference Teater & Musik Odsherred Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 5

8 Egnsteateraftalen har følgende indholdsbeskrivelse som primær opgave: Teatret skal medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunerne og manifestere sig som en udadvendt dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i områdets særlige forudsætninger og behov. Egnsteateraftalen har følgende indholdsbeskrivelse som sekundære opgaver: Teatret vil endvidere, med afsæt i sin kunstneriske kerneproduktion, arbejde på at udvikle og udfordre teaterbegrebet og kan som sekundære ydelser, og med afsæt i teatrets kerneydelse, være opsøgende i kommunerne med tilbud inden for teatrets øvrige kompetenceområder. Samarbejdsprojekter med andre lokalt baserede kulturinstitutioner. Temabaserede teaterprojekter i samarbejde med lokale aktører. Projekter, der involverer børn og unge i aftalekommunerne. Odsherred Teater har udover Simon Vagn Jensen 6 fastansatte medarbejdere heraf et ensemble bestående af skuespiller og dramatiker Mei Oulund og skuespiller Henrik Ipsen. Mei Oulund fungerer desuden som kunstnerisk sparringspartner for Simon Vagn Jensen. Teatrets bestyrelse består af 7 medlemmer med følgende fordeling: 2 politiske repræsentanter udpeget af Odsherred Kommune (den ene formand), 2 repræsentanter for det professionelle teatermiljø udpeget af teaterlederen, 1 repræsentant for Odsherreds Erhvervsråd udpeget af Odsherreds Erhvervsråd, 1 teaterinteresseret borger udpeget af teaterforeningen Teater og Musik Odsherred, 1 medarbejderrepræsentant fra Odsherred Teater. Teatret råder over en teatersal black box med plads til 220 publikummer. Derudover råder teatret over administrationslokaler, foyer, prøvesal, værksted og mødelokale. Teatret deler foyer og prøvesale med Scenekunstens Udviklingscenter. Teatret lægger desuden hus til teaterforeningen Teater og Musik Odsherreds gæstespil samt Odsherred Unge Teaters (OUT) produktioner og forestillinger for egnens skoler. En del af forestillingerne spiller uden for Annebergparken. Således har Pim og Theo været på en omfattende national og international turné, projektet Kreativt Otium/Historien om en sang udbydes gratis til kommunale organisationer, LANDET var et fusionsprojekt mellem teater, museum og bibliotek. Dertil kommer projekter som Odsherred Kulturfestival, Swop Dansefestival, egnsteaterkonference, talkshows og diverse ungearrangementer. 3.2 Økonomi Odsherred Teater har i aftaleperioden haft en samlet årlig omsætning på mellem 6,1 og 6,7 mio. kr. Odsherred Kommune yder i perioden et årligt tilskud i størrelsesordenen 2,4-2,7 mio. kr., og Kalundborg Kommune har ydet et årligt tilskud på kr., hvoraf staten har refunderet 41 % i 2012 og 41,5 % i Refusion for 2014 er på 40 %. Det særlige statstilskud udgør endvidere ca. 1,9 mio. kr. Teatrets egenomsætning ligger på %. Huslejeudgiften udgør 6 % af de samlede udgifter. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 6

9 Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Egenomsætning i alt Salg af forestillinger Sponsor, fonde, øvr. aktiv. Tilskud i alt Odsherred Kommune Kalundborg Kommune Særligt statstilskud (amt) Projektstøtte (tilskud) 2012 kr % 2013 kr % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Husleje Produktion Turnéomkostninger Løn (faste og eksterne) Øvrige omkostninger 2012 kr % 2013 kr % Omkostninger i alt % % Resultat Statstilskud er det tidligere tilskud fra Vestsjællands Amt, som siden kommunalreformen dækkes af staten. Derudover trækker teatret eksterne kulturmidler til kommunen. Teatret har bl.a. genereret yderligere projektmidler i størrelsesordenen: 1,5 mio. kr. EU midler til Pim og Theo kr./år til Kreativt Otium (4-årig periode) kr. til projektkoordinering kr. i ungetilskud. 3.3 Vurdering af rammer og tal Generelt er Odsherred Teater efter min vurdering økonomisk veldrevet og omkostningsbevidst. Der skabes meget aktivitet for få midler. Omfanget af sekundære aktiviteter, hvor teatret agerer som lokal ressource, samarbejdspartner og initiativtager, kulminerede i 2012/2013 med over syv sekundære projekter og otte egen/samproduktioner. Forventningerne til de sammenhænge, hvor teatret forventes at stille op, er ifølge Simon Vagn Jensen voksende: OUT, Odsherred Læser, samarbejde med museer, kultur for ældre, Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 7

10 Kulturpark Anneberg, talkshows, kulturfestival, Geopark dage, Odsherred Kulturlaboratorium mv. Med undtagelse af Kreativt Otium genererer de fleste af disse projekter ikke indtægt eller projektfinansiering for teatret. Kulturministeriets reduktion af den statslige støtte for en række af de 19 egnsteatre, der modtager statsstøtte, betyder, at teatret fra 2015 vil modtage kr mindre end budgetteret. Det er som nævnt lykkes teatret at søge og opnå ekstra midler. Det er min vurdering, at der kan skabes flere indtægter ved et aktivt opsøgende salg nationalt og internationalt samt et strategisk arbejde med publikumsudvikling/fundraising og markedsføring. Dette kræver imidlertid ressourcer og kompetencer, som teatret ikke råder over. En investering i teatret enten i form af forhøjet tilskud eller et kompetenceløft vil kunne fremme vækstpotentialet i teatrets mange aktiviteter. Det bør tilføjes, at det nuværende høje aktivitetsniveau ikke kan forventes at fortsætte uden tilførsel af ekstra ressourcer. Rammerne i Annebergparken er velfungerende, men præget af fællesskabet og forhistorien med Scenekunstens Udviklingscenter. Hvor Odsherred Teater har samarbejde med en lang række af de lokale kulturbærende institutioner, er der meget begrænset samspil i forhold til Scenekunstens Udviklingscenter. En fremtid i Grønnegården med helt eget teater, hvor flere af Odsherreds kulturinstitutioner samles og nytænkes, vil efter min vurdering kunne fremme innovationen hos teatret betragteligt. Bestyrelsen er relativt stor, og Simon Vagn Jensen oplever, at møderne kan være svære at få planlagt. Referaterne bærer præg af, at bestyrelsesmøderne ofte fungerer som orienteringsmøder. Det er en vedvarende udfordring at gøre det til mere end et orienteringsforum, men udviklingen er positiv. Vi har afholdt workshops for bestyrelsen, og en ny planlægges i indeværende år. Vi har haft temamøder med oplægsholdere. Det kræver en kontinuerlig indsats at skabe en homogenitet i bestyrelsen, siger Simon Vagn Jensen. Det er min anbefaling, at bestyrelsen med fordel kan overveje at justere sine vedtægter, så en løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer sikres. Bestyrelsens størrelse og sammensætning kan også overvejes. Et bestyrelsesmedlem fra en af folkeskolerne vil kunne styrke og udbygge samarbejdet. Bestyrelsen har en fornuftig fordeling mellem teaterfaglige og politiske/kommunale medlemmer. Min vurdering er imidlertid, at bestyrelsen bør overveje, hvilke kompetencer der er brug for på formandsposten fremadrettet. Teatret har siden kommunalreformen arbejdet målrettet på at skabe tværinstitutionelle projekter med lokal forankring. Missionen må siges at være nået. Teatret har positioneret sig i Odsherred og Kalundborg. Derfor vil det være kunstnerisk befordrende for teatret at få opbakning til at udfordre, pleje og udvikle teaterkunsten i en periode. Dette kan understøttes af en teaterfaglig formand. Endelig har bestyrelsen som nævnt en opgave i at sikre fremtidens Odsherred Teater både i relation til Grønnegården og en langsigtet vision for teatret. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 8

11 4 KUNSTNERISK AKTIVITET 4.1 Teatrets tradition og forestillinger I 2006 redefinerede Odsherred Teater sig som en folkelig institution, der bevidst arbejder med den lokale forankring via en bevidst forholden sig til publikum og de områder, der skaber teatrets berettigelse. Ensemblet med dramatiker og skuespiller Mei Oulund og skuespiller Henrik Ipsen blev etableret. Det er imidlertid først fra 2011 med det tværinstitutionelle projekt LANDET, at Simon Vagn Jensen vurderer, at redefineringen har forplantet sig i forestillingerne. Det er også i 2011, at teatret tager initiativ til den første egnsteater-konference. Som det fremgår, har teatret en stor aktivitetsportefølje og indgår i en række lokale og tværinstitutionelle sammenhænge, der rækker udover egnsteateraftalen. Samtidig med det store lokale engagement sørger teatret for at netværke og samarbejde internationalt. Der er i 2015 planlagt en omfattende vandre-/ installationsforestilling i forbindelse med 100 års dagen for det psykiatriske hospital. Der er i den forbindelse indgået aftale med den tyske instruktør og eventudvikler Lukas Matthaei. Tabel 3: Oversigt over antal spillede forestillinger, antal publikum og belægningsprocenter 2012 og 2013 Forestilling 2012 Antal spillede forestillinger Antal publikum Heraf inviterede Heraf betalende Antal pladser Belægning % Værdibelægning % Midt i en klynketid ,8 44,0 LANDET ,5 77,7 Halløj på Bøhlandet ,7 82, Halløj på Bøhlandet ,1 52,2 I Svanesøen ,9 36,4 Pim og Theo ,8 26,1 Hengemte godter ,8 61,4 Teatret oppebærer pæne belægningsprocenter på over 50 %. Værdibelægningen ligger på %. 4.2 Forestillingerne Historien om en sang, Pim og Theo Odsherred Teater har gjort det til en dyd af skabe forestillinger på videnbaseret research. Således også forestillingen Pim og Theo, der tager udgangspunkt i diskussionen om ytringsfrihed. Projektet blev initieret af en undren over ytringsfrihedsdiskussionen i Holland op til og i forbindelse med drabene på Theo van Gogh og Pim Fortuyn. Forestillingen er et samarbejde mellem Odsherred Teater, New International Encounter (UK), Korjaamo Culture Factory (FIN) og Stiftelsen NIE Teater (NO). Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 9

12 Jeg så Pim og Theo den 5. maj på Godsbanen i Aarhus. Forestillingen kaldes en vandreforestilling. Det må betegnes som en light version af vandring. Publikum lukkes ind i et univers bestående af en rund cirkel, afgrænset af gardiner i midten. Rummet er fyldt af en infernalsk larm. I denne cirkel indtager forestillingen langsomt resten af rummet sammen med publikum, som er stående, siddende og gående. Vi befinder os i dødsriget sammen med Pim og Theo. Pim kan intet huske, og ved hjælp af gags og humor får Theo guidet ham og publikum gennem historien om de to og deres død. Det opnås ved en kommenterende meta-stil, hvor der interageres med publikum, ligesom der spilles aktivt på disses tilstedeværelse. Således gennemspilles bl.a. et tv-show, hvor en word-bomb monteret på Theo eksploderer, når visse emner berøres. Der bruges videoprojektorer og tv-skærme til sammen med skuespillet og interaktionen med publikum at drive fortællingen fremad. Forestillingen stiller skarpt på ytringsfriheden i et land, hvor alle tager ytringsfrihed for givet. Dermed inviteres den (hvide) europæiske (kreative) middelklasse til at forholde sig til ytringsfrihed inden for egne rammer. Dramaturgien er cirkulær med skud på kryds og tværs præcis som scenografien. De to karakterer vinder ved personskildringen og det gode skuespil. Manuskriptet efterlader et indtryk af en Godot-agtig tilstand et rituelt gennemspillet skuespil, som gentager sig i al udsigtsløs evighed. Hvor glemsel og hukommelsestab sætter ind, hver gang ytringsfriheden stilles til skue. I sig selv en pointe. Efter forestillingen kan publikum fordybe sig yderligere i scenografien, som nu bliver til en udstilling. Udstillingen er interaktiv, og publikum kan bl.a. via deres mobiltelefoner zoome ind på relevante emner. Udstillingen taler desuden sammen med et omfattende digitalt univers, der er skabt til lejligheden på eget website, Websitet kan både bruges som optakt til forestillingen og til videre fordybelse i udvalgte emner efter forestillingen. Således er der på websitet krydsreferencer til film, tv-klip, fakta og info på en lang række relaterede emner lige fra multikulturalisme, fascisme, kolonialisme, ligestilling, rettigheder til terrorisme, homoseksualitet og migration. Som samlet værk fremstår Pim og Theo helstøbt og gennemarbejdet. Engagementet og kommunikationen med publikum er direkte, inviterende og inddragende. Selvom både manuskript og skuepil er holdt i en underholdende tone, er man aldrig i tvivl om ambitionen om at stille skarpt på retten til at diskutere og ytre sig også når emnet er kontroversielt. Manuskript såvel som skuepil og scenografi fremstår professionelt, eksperimenterende og moderne. Endelig må ytringsfrihed siges at være i samspil med tiden. Forestillingen udfordrer publikum og lykkes også med at have øjenåbnende effekt, der rækker ud over emnet. Forestillingen retter sig mod et voksent publikum. Den har imidlertid vist sig at fungere specielt godt for unge 15+. Universet er mangfoldigt, og selve forestillingen er charmerende og underholdende. Rammerne er udfordrende og kreative, der gøres op med traditionelt teater, og alligevel er kammerspillet mellem de to skuespillere klassisk velspillet og underholdende teater. Historien om en sang er en del af det fireårige projekt Kreativt Otium. Jeg så Historien om en sang den 9. april på Odsherred Teater. Forestillingen er bygget op omkring samtaler, som Mei Oulund har haft med en række ældre borgere. Målet var at få deres livshistorie. Som små monologiske tableauer gennem-spiller de Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 10

13 to skuespillere og pianisten en række af levede liv. Hver fortælling sluttes af med en sang, som den ældre borger har valgt. Instruktion og skuespil er kreativt og opfindsomt, forestillingen er både rørende og charmerende. Det er ikke nyskabende teaterkunst, til gengæld er det teater i øjenhøjde med publikum og med stor respekt for kilderne til manuskriptet. Den forestilling, jeg overværede, formåede med sit fine og charmerende spil at få hele salen til at synge med, og dermed opnåede de tre på scenen også at interagere med et relativt modent publikum. Scenografien er enkel og klassisk næsten teaterimproagtigt med 4 lamper, et par skamler og ikke meget mere. Historien om en sang er håndholdt teater på en fin og inkluderende måde. Manuskriptet har flere lokale referencer, som publikum responderede på. Efter forestillingen inviteres publikum til en snak med skuespillerne. Der var god tilslutning og pæn spørgelyst. 4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet Odsherred Teater favner bredt og lykkes med at forholde sig kunstnerisk til alle de projekter, det indgår i hvad enten det er op til 10 forskellige ungeprojekter, en række forskellige projekter for kommunens ældre, en kultur- eller dansefestival. Hvert eneste projekt får et kunstnerisk vrid og et OT-aftryk via den veludviklede research- og vidensbaserede metode. På baggrund af det indsamlede materiale og overværelse af de to ovenstående forestillinger, er det derfor min vurdering, at Odsherred Teater fuldt ud lever op til egnsteateraftalen om skærpelse af den kulturelle profil i kommunerne. Teatret har klare kunstneriske ambitioner og formår at eksekvere i tråd med ambitionerne. Både i en lokal og tværinstitutionel sammenhæng og i en teaterfaglig sammenhæng. Ensemblets medlemmer gaber over mange forskellige opgaver og håndterer det professionelt. De agerer i det lokale liv, og de leverer gennemarbejdet og ambitiøs skuespilkunst, dramatik og instruktion. Teaterrammerne udfordres og udforskes, og der interageres med publikum både før, under og efter forestillingen. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 11

14 5 FORANKRING OG SYNLIGHED 5.1 Lokal forankring og samarbejde Størstedelen af Odsherred Teaters forestillinger tager udgangspunkt i den lokale forankring. Det er lykkedes Simon Vagn Jensen og hans team at arbejde kunstnerisk og kreativt med de givne rammer. Rammerne opfattes ikke som snærende, men som dogmer, kunsten spilles op ad. Et eksempel, som gik igen i alle samtaler, var projektet LANDET. LANDET handler om udsatte unge, der falder ud af uddannelsessystemet. Projektet var et samarbejde mellem kulturhistorisk museum, bibliotek og teater. LANDET fusionerede udstilling og teater og blev instrueret af instruktør Frede Guldbrandsen med inddragelse af unge og med vægt på interaktivitet med publikum. Forestillingen var med til at sætte politisk dagsorden i Odsherred. LANDET er stadig et aktiv. Således har Simon Vagn Jensen i februar været i Vordingborg og fortælle om projektet for at inspirere til et lignende koncept, lokalt for Vordingborg. LANDET fremhæves af alle interessenter som banebrydende. De (Odsherred Teater) fik en gruppe (de unge) i tale, som vi politikere ikke troede, ville tale med os, udtaler kulturudvalgsformand Michael Kjeldgaard og fortsætter: Det er alene LANDET, som har ført til, at Byrådet fik en øjenåbner, der handler om, at det ikke er alle unge, som flytter fra land til by. Der er også nogen, som bliver her! LANDET medførte bl.a. en revitalisering af ungdomsskolen. Både Michael Kjeldgaard og kulturchef Eva Ormstrup har uafhængigt af hinanden påpeget, at Odsherred Teater og LANDET var årsag til, at der blev bygget to ungdomshuse. Samtidig blev det besluttet at forankre ungeområdet under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fremfor Skoleudvalget, fordi der skulle være et kulturelt snit over det nye ungetilbud. Historien om en sang (Kreativt Otium), er bygget over samme princip som LANDET. Politikerne i Odsherred ønskede kultur for ældre og henvendte sig til Odsherred Teater. Efter en bevilling fra kommunen på 4x kr. gik teatret i gang. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de arbejder. Deres kæmpe research bliver en form for isbryder. De er anerkendende og vedkommende og får rigtig god feedback fra alle, de møder, siger Michael Kjeldgaard, kulturudvalgsformand. Kreativt Otium faldt som projekt sammen med, at der på ældreområdet blev udarbejdet en ny ældrepolitik. Kreativt Otium har ifølge Michael Kjeldgaard været stærkt medvirkende til, at politikerne har fået øje på ældreområdet og opprioriteret det, fremfor at lægge besparelser der. Som det fremgår, er Simon Vagn Jensen og Odsherred Teater desuden meget synlig, initiativrig og deltagende i udviklingen af Odsherred og Kalundborg kommuner. Simon Vagn Jensen og teatret har gode relationer til begge kommuner og nyder stor anerkendelse og respekt. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 12

15 5.2 Kommunikation og synlighed PR/markedsføring og kontorarbejde har en fordeling på 50/50 i en fuldtidsstilling. Hver forestilling får sin unikke pressehåndtering. Odsherred Teater arbejder solidt og driftssikkert med at gøre teatret synligt. Der arbejdes med de traditionelle kanaler som presseomtale og anmelderinvitationer lokalt og nationalt. På den digitale front har teatret en velfungerende og opdateret hjemmeside, og der udsendes regelmæssigt nyhedsbreve, der vidner om stor aktivitet. Teatret har desuden en aktiv Facebook side med små likes. Der er tilløb til både Twitter og Instagram. Der arbejdes ikke med statistik eller Google Analytics på hverken nyhedsbreve, hjemmeside eller Facebook side. I og med publikum/borgere ofte inddrages i den kunstneriske proces i research- og udviklingsarbejdet, er sidegevinsten, at dette også sikrer opmærksomhed omkring den endelige forestilling. De fleste billetter sælges via teatret selv. Bl.a. oplever man pæn succes med at sælge til erhvervslivet og kommunen f.eks. julefrokostarrangementer. Skolerne køber direkte hos teatret og via teaterforeningen. Teatret oplever, det er svært at holde den meget tætte kontakt til lærerne, som er nødvendig for et gensidigt og frugtbart samarbejde. Når der kan skaffes ekstra ressourcer typisk via Skoletjenesten laves der skolemateriale. Som mange andre egnsteatre kæmper Odsherred Teater med at få de nationale mediers bevågenhed. Der har været flere tiltag med bl.a. busser fra København, men det kniber med at lokke journalister og anmeldere de 110 km uden for hovedstaden. 5.3 Vurdering af forankring og synlighed I forhold til PR og markedsføring er det min vurdering, at et strategisk og moderne indspark kan løfte teatret udover egne publikumsrækker. Desuden ligger der et uudnyttet dramapædagogisk potentiale i de tværinstitutionelle projekter, som med de rigtige kompetencer kan udvide samarbejdet med skoler/ fritidsordninger lokalt, nationalt og internationalt. Det er min vurdering, at Odsherred Teater skaber teaterkunst, der gør en forskel og øver indflydelse på væsentlige beslutninger i det politiske og kommunale landskab. Teatret er en af de direkte årsager til, at der er bygget ungdomshuse i Odsherred kommune, og at ældreområdet ikke er blevet beskåret. Ungeområdet er desuden forankret i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i stedt for i Skoleudvalget. Det er sket som direkte konsekvens af teatrets kunstneriske vendepunkt: det tværinstitutionelle projekt, LANDET. I fremtiden tegner der sig ligeledes et billede af en fortsat tæt forbindelse mellem den virkelige verden og teatret. I forbindelse med den nationale skolereform arbejder Odsherred Kommune netop nu på at integrere kulturinstitutioner og kunstnere i et forpligtende samarbejde med folkeskolerne. Med andre ord, den lokale forankring er særdeles stærk. Der er lokalt stor tilfredshed med og respekt for Odsherred Teaters arbejde. Både kulturchef og kulturudvalgsformand i Odsherred Kommune og kulturkonsulent i Kalundborg Kommune fremhæver teatret for både den kunstneriske kvalitet, det store Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 13

16 engagement og evnen og viljen til at samarbejde og udvikle sammen på tværs af mange institutioner. Simon Vagn Jensen, Mei Oulund og Henrik Ibsen blev flere gange uafhængigt fremhævet som exceptionelt dygtige til at indgå i ligeværdige konstellationer og med værdighed og stor anerkendelse at sætte fokus på nogle til tider nedprioriterede områder som f.eks. ældre- og ungeområdet. Odsherred Teater har sat sig for at udfordre og genopfinde folkelighed som kunstnerisk omdrejningspunkt. Konklusionen er, at det er lykkedes for teatret, og at der er potentiale for vækst. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 14

17 6 METODE DATAINDSAMLING Metoder og interessenter Desk research Interviews Aftale- og dokumentationsmateriale, herunder teatrets selvevaluering, årsrapporter og -regnskaber, egnsteateraftale, vedtægter, bestyrelsesreferater, budget 2014, presseklip, diverse artikler: Sceneliv, Information, Teater 1. Interviews med Odsherred Teaters kunstneriske leder, administrative leder, administrations- og kommunikationsansvarlige, 2 bestyrelsesmedlemmer, dramatiker og skuespillere fra ensemblet Interviews med Odsherred Kommunes kulturchef og kulturudvalgsformand samt Kalundborg Kommunes kulturkonsulent Gruppeinterview med Odsherred Teaters kunstneriske leder og kulturchefen Gruppeinterview med Odsherred Teaters kunstneriske chef og teaterfagligt bestyrelsesmedlem Forestillinger og andre aktiviteter Afrapportering Set to forestillinger (egenproduktioner): Historien om en sang, Pim og Theo Besøg på teatret (to dage) Udarbejdelse af nærværende rapport Præsentation over for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Indlæg på Egnsteaterseminar, Holbæk. Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 1. Den udgør en enkel model for, hvordan man - på struktureret vis kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed. 1 Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODSHERRED TEATER Side 15

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36 Aah/19.3.2012 Aftale mellem Egnsteater Furesø og Furesø Kommune 1 Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Furesø (herefter kaldt teatret) og Furesø Kommune (herefter kaldt kommunen) For

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM Lene Bak Juni 215 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer og

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER

EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER Overblik En lille bitte smule om evalueringen af Aarhus 2017 Evalueringsformål Evaluering af deltagelse

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Folkebibliotekerne i vidensamfundet OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Udvalget anbefaler, at biblioteket arbejder

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen 30. september 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 23 9. september 2015 Tidspunkt: Kl. 9.45 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 10.00: Møde med Ib Jensen, Turnénetværket

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 24. februar 2015 Side 1 af 8 Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner 2015/2016 1. Resume Det er et

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution. Holbæk Drama College

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution. Holbæk Drama College Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 J.nr. 60-14005 OV/- Vedtægter for Den Selvejende Institution Holbæk Drama College 1. Status, navn og hjemsted Holbæk Drama College

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj Teater S/I. For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj Teater S/I. For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Ishøj Byråd AFTALE Dato 11. februar 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: DRIFTAFTALE 2012-2015 Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

LIMFJORDSTEATRET

LIMFJORDSTEATRET LIMFJORDSTEATRET 2017-2020 Vision, Mission, Værditilbud, Services, Strategi og Opsamling på personalets Strategiseminar i januar 2016 VISION & MISSION VISION Limfjordsteatret - vi vil forandre verden med

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere