Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: telefon Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2015 Til NASDAQ OMX København Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden Rapporten er omtalt på de følgende sider. Skælskør, den 10. september 2015 Anders Nielsen Bestyrelsesformand Bernhard Griese Adm. direktør 1 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

2 SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S FOR PERIODEN 1. MAJ 31. JULI 2015 Adm. direktør Bernhard Griese kommenterer i forbindelse med delårsrapporten: Vi ser en fortsat positiv effekt af vores strategiske fokus på markedsføringen af vores egne varemærker, som driver væksten på de internationale markeder og leverer gode indtjeningsmarginer. Resultaterne bekræfter det strategiske rationale, og kombineret med en fortsat effektiv drift sikrer det en styrket indtjening og et markant forbedret cash flow trods fortsatte investeringer i vækst. Vi har de seneste år investeret væsentlige ressourcer i at skabe den bedst mulige platform for den bæredygtige organiske vækst, vi nu er i gang med at realisere. Først gennem opbygningen af et moderne og højeffektivt produktionsapparat og i disse år gennem yderligere styrkelse og tiltrækning af de talenter, som skal skabe den fortsatte fremdrift. Udgangspunktet er et solidt produktsortiment og stærke varemærker, som vi vil bringe videre i spil i målrettede miks på de internationale markeder. Bernhard Griese Adm. direktør 2 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

3 SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S FOR PERIODEN 1. MAJ 31. JULI 2015 Indtjeningsfremgang og fortsat positiv udvikling på de internationale markeder Nettoomsætningen blev på 380,5 mio. kr. mod 392,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Et fald på 3,0 %. Afsætningen af øl og læskedrikke herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde 1,66 mio. hl. mod 1,69 mio. hl. sidste år. Det svarer til en mindre nedgang på 1,8 %. Den lavere omsætning skyldes bl.a. fortsat udfordrende markedsforhold på en række af koncernens markeder og en kølig start på sommeren i Nordeuropa men også strukturelle ændringer i produktmikset til fordel for egne varemærker. Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev på 45,1 mio. kr. mod 39,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 13,8 % og en EBITDA-margin på 11,8 %. Den positive udvikling er drevet af et stigende salg på de internationale markeder, som bidrager med attraktive marginer ligesom effekten af de seneste års investeringer i effektiviseringer og energioptimeringer påvirker resultatet positivt. Resultat af primær drift (EBIT) steg med 33,3 % til 22,8 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. sidste år. Koncernresultat før skat blev på 21,8 mio. kr. mod 15,9 mio. kr. året før. En stigning på 37%. Koncernen har i perioden gennemført investeringer for 23,0 mio. kr. Fortsat fokus på effektiviseringer i styringen af arbejdskapitalen bidrager til en væsentlig styrkelse af pengestrømmen fra driften, som udgør 11,9 mio. kr. mod -14,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Harboe fastholder forventningerne til hele året på et EBITDA i niveauet mio. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. som beskrevet i selskabets årsrapport for 2014/2015. Yderligere oplysninger Adm. direktør Bernhard Griese Telefon: Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

4 HOVED- OG NØGLETAL KONCERN 1. kvartal 1. kvartal Hele året (t.kr.) 2015/ / /2015 Indtjening Nettoomsætning EBITDA Resultat af primær drift Resultat før skat Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Nettorenteærende gæld Investeringer m.v. Investeringer i immaterielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (14.491) Pengestrømme fra investeringer (25.281) (10.988) (49.642) Pengestrømme fra finansiering (4.058) (3.535) (33.171) Ændring i likvider (frit cash flow) (17.395) (29.014) Nøgletal (i %) Overskudsgrad 6,0% 4,4% 2,8% Soliditetsgrad 53,8% 51,3% 54,9% EBITDA-margin 11,8% 10,1% 9,4% Gearing 23,1% 30,9% 21,7% 4 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

5 KONCERNOVERSIGT HOVEDAKTIVITET Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboekoncernen. Koncernens hovedaktivitet er bryggerivirksomhed, der omfatter produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter. KONCERNOVERSIGT Darguner Brauerei GmbH Tyskland 100% 98,69% AS Viru Ölu Estland 100% Harboe Norge A/S Norge Harboes Bryggeri A/S Danmark 100% Harboe Sverige AB Sverige 100% 100% Harboes Poland Sp. z o.o. Polen 100% Skælskør Bryghus A/S Danmark Harboe Ejendomme A/S Danmark 100% GourmetBryggeriet A/S Danmark 5 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

6 LEDELSESBERETNING KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde i 1. kvartal 1,66 mio. hl, svarende til en tilbagegang på 1,8 % i forhold til samme periode sidste år. NETTOOMSÆTNING Nettoomsætningen blev i 1. kvartal af 2015/2016 på 380,5 mio. kr. mod 392,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Den lidt lavere omsætning skyldes bl.a. en faldende afsætning på en række internationale markeder, som fortsat er præget af udfordrende markedsforhold. Samtidig har en lidt køligere start på højsæsonen på de nordeuropæiske markeder påvirket afsætningen på især større private label-kontrakter, mens den positive udvikling i salget af egne varemærker er fortsat i årets første kvartal. Harboe har også som led i den fortsatte styrkelse af kontraktporteføljen erstattet tidligere forretning med nye kundeaftaler, hvor den samlede volumen og nettoomsætning er lavere, men med et styrket produktmiks og mere attraktive marginer. Læs mere om udviklingen i de enkelte forretningsområder senere i rapporten. INDTJENING Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev i 1. kvartal på 45,1 mio. kr. mod 39,6 mio. kr. i samme periode sidste år på. Det svarer til en stigning på 13,8 % og en EBITDA-margin på 11,8 %. Den forbedrede indtjening skyldes bl.a. en fortsat positiv udvikling i salget af koncernens egne varemærker på en række internationale markeder, hvor produkterne positioneres i attraktive prissegmenter og bidrager med bedre indtjeningsmarginer, end der realiseres i private label-segmenterne. Samtidig ses også en fortsat effekt af de seneste års investeringer i effektiviseringer i hele værdikæden, ligesom en række energioptimeringer i produktionen i både Danmark og Tyskland påvirker energiudnyttelsen og -omkostningerne positivt. Af- og nedskrivninger udgjorde 22,3 mio. kr. og dermed på niveau med samme periode sidste år. Resultat af primær drift udgjorde i 1. kvartal 22,8 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. i 1. kvartal 2014/2015. Det svarer til en forbedring på 33,3 %. Resultat før skat udgjorde i 1. kvartal 21,8 mio. kr. mod 15,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat blev i 1. kvartal på 16,0 mio. kr. mod 11,9 mio. i samme periode sidste år. INVESTERINGER Investeringerne i perioden i immaterielle og materielle aktiver udgjorde 23,0 mio. kr. Investeringerne omfatter primært nye anlæg og optimeringsprojekter samt en løbende udbygning og tilpasning af kapaciteten mellem koncernens produktionsenheder. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde pr ,8 mio. kr. mod 709,9 mio. kr. primo regnskabsåret 2015/2016. Egenkapitalen er påvirket af periodens resultat samt valutakursreguleringer for udenlandske datterselskaber. EGNE AKTIER Koncernen havde pr. 31. juli 2015 en beholdning af egne aktier på stk. B-aktier svarende til 23,9 % af aktiekapitalen. Opkøbet af egne aktier er sket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning på generalforsamlingen den 5. november 2010, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til at erhverve op til 50% af aktiekapitalen frem til selskabets ordinære generalforsamling i Bemyndigelsen blev fornyet for yderligere fem år ved generalforsamlingen den 27. august Det er bestyrelsens ønske, at opkøb af egne aktier også fremadrettet skal være et element i koncernens udbyttepolitik. Beholdningen af egne aktier øger den likviditetsmæssige kapacitet til fortsat attraktive udbyttebetalinger på den resterende aktiekapital. Samtidig indgår beholdningen af egne aktier i koncernens strategiske kapitalberedskab og sikrer fleksibilitet, hvis Harboe som led i den fortsatte udvikling af sine aktiviteter skulle finde det relevant at indgå strategiske partnerskaber eller foretage opkøb. LIKVIDITET OG NETTORENTEBÆRENDE GÆLD Arbejdskapitalen steg med 24,8 mio. kr., primært som følge af øgede tilgodehavender fra salg. Udviklingen skyldes bl.a. et generelt stigende pres for øgede kredittider på væsentlige kontrakter. Men også den fortsatte vækst på de internationale markeder påvirker kapitalbindingen i tilgodehavender på nye kontrakter, der typisk har længerevarende kreditter. Harboe har stor fokus på fortsat optimering af arbejdskapitalen gennem styring af indkøb og leverandørgæld mv., og koncernen har desuden indgået en supply chain financing aftale med større kunder. Indsatsen har trods væksten i arbejdskapitalen resulteret i en væsentlig styrkelse af cash flow fra driften, som i perioden udgjorde 11,9 mio. kr. mod -14,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow ændringer i likvider - udgjorde -17,4 mio. kr. mod -29,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr ,3 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier svarende til 147,7 mio. kr. opgjort officiel børskurs pr Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde pr ,8 mio. 6 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

7 kr. mod 154,4 mio. kr. pr Den øgede gæld er primært relateret til større kapitalbinding i arbejdskapitalen samt periodens investeringer i produktionsapparatet. RISIKOFORHOLD Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta sker fortsat for størstedelen af koncernens aktiviteter i EUR, hvor valutarisikoen anses for begrænset. I takt med den fortsatte vækst i koncernens internationale aktiviteter vil Harboe dog løbende vurdere behovet for valutasikring. Markedet for øl- og læskedrikke er på samtlige af koncernens hovedmarkeder præget af en intensiv konkurrence, hvilket medfører et konstant pres på priserne. Harboe er derfor meget følsom over for markedsmæssige udsving i priserne på råvarer og hjælpematerialer, fordi øgede omkostninger ikke umiddelbart kan overføres på salgspriserne. Dette er især tilfældet på den del af koncernens produkter, der markedsføres over for discountkæderne. For at modvirke disse udsving mest muligt, indgår Harboe i videst muligt omfang længerevarende kontrakter for køb af råvarer og hjælpematerialer. På særligt volatile råvarer er det dog kun muligt at indgå korterevarende kontrakter, hvorfor der i et vist omfang må påregnes en latent risiko for resultatpåvirkende udsving i løbet af et regnskabsår. I takt med koncernens fortsatte geografiske ekspansion uden for de EUregulerede markeder i Europa udsættes koncernen i stigende omfang for risici forbundet med politisk uro samt ændringer i politiske og reguleringsmæssige regimer og forretningspraksis, som kan påvirke handelsvilkår og godkendelser, importregulering, finansielle transaktioner, logistik mv. Harboe afvejer derfor løbende disse risici i forhold til konkrete markedsmuligheder og indleder som udgangspunkt opdyrkningen af nye geografiske markeder i samarbejde med erfarne og lokalkendte distributører og samarbejdspartnere. Harboes arbejder desuden på at styrke den interne kommunikation og forretningsgange vedr. håndtering af koncernens forretningspraksis og etiske standarder, så medarbejdere, der beskæftiger sig med forretningsrelationer inden for salg, markedsføring, indkøb osv., får bedst mulig vejledning og støtte i, hvordan man håndterer situationer, der afviger fra normale forhold og standarder, herunder risikoen for korruption. Den aktuelle politiske uro og konflikter i flere dele af bl.a. Mellemøsten og Afrika har givet anledning til særlige forholdsregler og risikovurderinger. Den forretningsmæssige risikoeksponering i disse områder bliver løbende afstemt med koncernens direktion og bestyrelse, som vurderer de konkrete rammer og kriterier for forretningsaktiviteter, indgåelse af kontrakter, pengetransaktioner, mv. Ud over de forhold, der er omtalt i denne delårsrapport, er der ikke sket væsentlige ændringer i koncernens risiko og usikkerhedsfaktorer. Koncernens risikoforhold er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2014/15. FORVENTNINGERNE TIL 2015/16 FASTHOLDES Harboe fastholder forventningerne til hele året om en øget indtjening til et EBITDA i niveauet mio. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. Markedsforholdene på de nordeuropæiske markeder forventes fortsat at være særdeles udfordrende med intensiv konkurrence og pres på priserne. Harboe vil fokusere på at fastholde sin position på disse markeder som en attraktiv og fleksibel leverandør og strategisk samarbejdspartner til de store kunder i detailhandlen med afsæt i et målrettet og dynamisk produktsortiment, der understøtter en positiv opfattelse af Harboes varemærker. Ekspansion og udvikling af koncernens internationale aktiviteter inden for drikkevarer vil have høj prioritet med yderligere styrkelse af salgs- og markedsføringsaktiviteterne. Det strategiske fokus vil være på markeder, hvor forbruget af drikkevarer er i vækst, og hvor Harboe kan etablere en attraktiv platform for sine produkter. Det forventes, at de internationale aktiviteter vil være den primære vækstdriver for koncernen. Udviklingen af aktiviteterne inden for maltbaserede ingredienser vil også være i fokus med en videreførelse af salgsaktiviteterne i Europa og på udvalgte internationale markeder uden for Europa med gennemførelse af målrettede markedsføringsaktiviteter. På udviklingsfronten forventes fortsatte fremskridt med de produkter, der er i forretningens pipeline. På koncernbasis vil der blive arbejdet med fortsatte optimeringer i driften og yderligere styrkelse af koncernens cash flow. Samlet forventer Harboe, at alle koncernens forretningsområder vil bidrage til en positiv udvikling i koncernens omsætning. Indtjeningen vil fortsat være påvirket af den intensive konkurrence og pres på priserne, ligesom sæsonudsving og årlig genforhandling af større kontrakter i forbindelse med kalenderårets udløb kan påvirke koncernens samlede resultat. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS AFSLUTNING Der er efter regnskabsperiodens udløb udbetalt udbytte, som blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. august 2015, svarende til 2,00 kr. pr. aktie eller i alt 12 mio. kr. UDVIKLINGEN PÅ KONCERNENS MARKEDER Harboe producerer og afsætter en bred vifte af drikkevarer og maltekstraktprodukter til mere end 90 markeder verden over. Produktporteføljen er målrettet efterspørgsel og markedspotentiale i de enkelte markeder og tager udgangspunkt i tre strategiske forretningsområder: Harboe Nordic, Harboe International og Harboe Ingredients. HARBOE NORDIC Harboe Nordic er koncernens største forretningsenhed, der markedsfører et bredt sortiment af øl, læske- og energidrikke samt ikke-alkoholiske maltdrikke på Harboes hovedmarkeder i Danmark, Norge, Sverige, Baltikum, Tyskland og til grænsehandlen. Det er Harboes strategi at fastholde en høj volumen og sikre sin veletablerede position på disse markeder ved 7 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

8 at tilbyde kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed i leverancerne. Harboe Nordic har et attraktivt og målrettet sortiment af drikkevareprodukter, der i nogen udstrækning markedsføres som private label, men også i stigende grad under egne varemærker, som vinder stadig mere anerkendelse. Aktiviteterne i Harboe Nordic har i første kvartal udviklet sig som ventet med god efterspørgsel på koncernens produkter, især i juli måned som er en del af højsæsonen. De nordeuropæiske markeder er dog fortsat påvirket af massiv konkurrence fra såvel internationale mærkevareprodukter som regionale spillere, der opererer på tværs af landegrænserne i de nordeuropæiske lande. Det medfører faldende priser på både øl og læskedrikke. Som led i bestræbelserne på at imødegå dette pres har Harboe fortsat fokus på at optimere kontraktporteføljen, så aftaler med lave marginer erstattes med nye kundeaftaler, hvor volumen er lavere, men produktmikset til gengæld stærkere så både det relative og absolutte bidrag til indtjeningen styrkes. Der arbejdes fortsat på tilpasning og innovation af produktsortiment samt emballage- og salgskoncepter, der markedsføres i højere prissegmenter og styrker samarbejdet med detailhandelskunderne og positioneringen af Harboes produkter over for forbrugerne. Harboe har gennem det seneste år bl.a. under sine egne varemærker lanceret flere nye specialprodukter og konceptserier, som driver både salg og indtjening i første kvartal og bidrager til, at Harboe kan fastholde sin solide position på detailhandelsmarkeder i den intensive konkurrence. Også salget af juice og saft samt energidrikke udvikler sig positivt. I grænsehandlen ses også en øget aktivitet som følge af en stærkere positionering af Harboes varemærker og introduktion af en række nye specialprodukter. Harboe Nordic vil i tråd med strategien fokusere på at fastholde sin position på de nordeuropæiske markeder. Der forventes en fortsat faldende efterspørgsel på øl, mens markederne for læskedrikke og andre ikke-alkoholiske drikkevarer forventes at udvikle sig positivt. Vejret i den resterende del af højsæsonen i 2. kvartal vil dog som vanligt få indflydelse på den samlede efterspørgsel og afsætning. Der ventes en fortsat intensiv konkurrence, som vil sætte indtjeningen under stadigt pres. Harboe vil imidlertid fastholde det strategiske fokus på at bevare sit solide fodfæste gennem udvikling af eksisterende og nye kundeforhold og drive en fortsat produktinnovation, som kan stimulere salget. HARBOE INTERNATIONAL Harboe International markedsfører øl, læske- og energidrikke samt ikkealkoholiske maltdrikke på mere end 70 markeder i Mellemøsten, Afrika, Sydøstasien/Oceanien, Americas samt på en række europæiske markeder uden for Nordeuropa. Positioneringen af Harboes produkter sker fortrinsvist under koncernens egne varemærker og med fokus på segmenter, hvor konkurrence og efterspørgsel understøtter mere attraktive marginer. Det er Harboes strategi at øge Harboe Internationals relative andel af koncernens omsætning og EBITDA gennem en fortsat geografisk ekspansion med udgangspunkt i markeder, hvor den økonomiske og demografiske udvikling understøtter en stigende købekraft og efterspørgsel på kvalitetsprodukter. Harboe International har i årets første kvartal oplevet en fortsat positiv udvikling med god vækst i salget af egne varemærker. Særligt på de asiatiske markeder har den målrettede positionering af koncernens produkter banet vej for nye aftaler og fortsat stigende afsætning. Den samlede afsætning i Harboe International er dog negativt påvirket af ustabile markedsforhold på en række markeder, som udfordrer den løbende drift og bremser det overordnede vækstmomentum. Harboe har konstant fokus på, hvordan koncernen bedst muligt udnytter det internationale markedspotentiale under optimal hensyntagen til de gældende markedsvilkår og den økonomiske risikoeksponering. Der arbejdes fortsat på at styrke salget på de markeder, hvor markedsbetingelserne danner grundlag for vækst bl.a. gennem udvikling af salgs- og marketingmaterialer, salgsværktøjer og en række salgsfremmende initiativer som support til kundernes markedsføringsaktiviteter. Sideløbende er der fokus på den fortsatte udbygning af relationer og forretningsaktiviteter med distributører og kunder på tværs af markederne. Som led i en yderligere effektivisering af de administrative processer til håndtering af samarbejdet med og serviceringen af kunderne arbejdes der på en generel opgradering af den underliggende IT-infrastruktur. MELLEMØSTEN På de overvejende muslimske markeder i Mellemøsten og Nordafrika markedsfører Harboe fortrinsvis ikke-alkoholiske drikkevarer, herunder en bred vifte af ikke-alkoholiske maltdrikke og traditionelle læskedrikke, som begge er kategorier i vækst. Aktiviteterne er gennem de seneste år blevet udviklet i samarbejde med distributører og kunder, og Harboe fortsætter opbygningen af sin position i regionen. Den politiske uro og krigslignende tilstand flere steder smitter dog fortsat af på afsætningen, og forretningsklimaet i regionen er påvirket af udfordringer med generelle forsinkelser i forsyningskæden og andre driftsmæssige uregelmæssigheder. Harboe fortsætter imidlertid salgsindsatsen på de mere stabile markeder, som bearbejdes i tæt samarbejde med veletablerede lokale distributører. Harboe har bl.a. øget markedsføringen af White Bear en klar maltdrik i forskellige smagsvarianter som har fået fornyet fokus med salgsinitiativer på flere interessante vækstmarkeder. Samlet udvikler aktiviteterne i regionen sig positivt og forventes at bidrage med øget omsætning og indtjening i indeværende regnskabsår. AFRIKA Harboe afsætter et bredt sortiment af øl, læskedrikke, maltdrikke og ikkealkoholiske maltdrikke i et stadig stigende antal afrikanske lande, fortrinsvis under egne varemærker, men også som private label for store internationale spillere. Afrika repræsenterer det største enkeltmarked i 8 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

9 Harboe International, og den fortsatte ekspansion drives af en stigende efterspørgsel på især stærk øl og maltbaserede produkter, men også energidrikke er et stort segment i kraftig vækst. Den demografiske og økonomiske udvikling understøtter afsætningen med en hastigt voksende middelklasse. Aktiviteterne i Afrika udvikler sig positivt, men er i visse regioner påvirket af fortsatte og nye udfordringer med samfundsmæssig og politisk uro. Overordnet drives udviklingen i Afrika dog af stigende købekraft og efterspørgsel, som Harboe søger at udnytte gennem et fortsat intensivt salgsarbejde i samarbejde med distributører og partnere, som bidrager med et solidt kendskab til efterspørgsel, markedsforhold og distributionsformer. Harboe ser et fortsat attraktivt potentiale i Afrika og søger løbende at tilpasse aktiviteterne efter forretningsmuligheder og risici. Koncernen forventer, at det kommende års markedsføringstiltag over for eksisterende og nye kunder vil skabe fornyet vækst og en fortsat styrkelse af markedspositionen på det afrikanske kontinent. ASIEN OG OCEANIEN De seneste år har Harboe som led i strategien om fortsat international ekspansion etableret en systematisk markedsføringsindsats i Asien og på udvalgte markeder i Oceanien. Der er indledt samarbejde med en række centrale distributører på tværs af regionen, og særligt Harboes pilsnerøl og stærke øl har fundet fodfæste og stigende anerkendelse på de asiatiske markeder. Harboes markedsfører et målrettet sortiment af egne varemærker i attraktive prissegmenter. Distributørsamarbejdet og eksekveringen af en målrettet salgsstrategi direkte over for de store detailhandelskæder er fortsat med en positiv udvikling inden for alle produktkategorier, men det er først og fremmest den stærke efterspørgsel inden for øl-segmentet, der driver væksten. Særligt aktiviteterne på det kinesiske marked udvikler sig positivt med høj vækst, men også aktiviteterne i Korea og Taiwan leverer solide vækstrater drevet af et effektivt distributørsamarbejde og nye kontrakter med større enkeltkunder. Aktiviteterne i Asien og Oceanien bidrager i stigende grad positivt til koncernens samlede resultater, og det forventes, at den strategiske udvikling af fokusmarkederne i regionen vil understøtte en fortsat vækst og styrket markedsposition i indeværende regnskabsår. AMERICAS Det seneste skridt i den geografiske ekspansion har været rettet mod udvalgte markeder i Syd- og Latinamerika. Aktiviteterne har i første omgang været henvendt til særlige forbrugersegmenter i bl.a. Caribien, hvor de mørke, ikke-alkoholiske maltdrikke nyder stor efterspørgsel. Harboe fortsætter på udbygningen af tilstedeværelsen på en række yderligere markeder i regionen, hvor især øl men også energidrikke er voksende kategorier. Der er indgået samarbejde med både lokale og regionale distributører, ligesom der er direkte kontakt til større detailhandelskæder. Afsætningen i Americas udvikler sig positivt om end fortsat fra et beskedent udgangspunkt. Potentialet for en yderligere etablering på disse markeder er attraktivt, og Harboe forventer, at aktiviteterne i stigende grad vil bidrage positivt til koncernens resultater. EUROPA Harboe har gennem en årrække markedsført et bredt sortiment af produkter på udvalgte europæiske markeder uden for Nordeuropa. Produkterne sælges både under egne varemærker og som private label gennem store internationale samarbejdspartnere. Markederne er ligesom kernemarkederne i Nordeuropa kendetegnet ved negativ eller lav vækst inden for øl og læskedrikke, men efterspørgsel på bl.a. mørke maltdrikke blandt etniske befolkningsgrupper særligt i Frankrig og Storbritannien driver fortsat en stabil afsætning. Aktiviteterne på de europæiske markeder drives af en fortsat vækst i salget af koncernens egne varemærker men modsvares af en lavere aktivitet i private label-segmentet. Harboe fokuserer på at fastholde og udbygge sin position på disse markeder drevet af koncernens egne varemærker og forventer at aktiviteterne fortsat vil bidrage positivt til koncernens resultater. HARBOE INGREDIENTS Harboe Ingredients danner rammen om Harboes aktiviteter inden for maltekstrakt. Harboe har gennem mere end 60 år markedsført maltekstrakt til den europæiske fødevareindustri og er i dag en af nordens førende producenter. Den traditionelle maltekstrakt anvendes som et naturligt alternativ til sukker-, smags- og farvestoffer i produktionen af en lang række fødevarer, herunder bl.a. brød, morgenmadsprodukter og chokolade. Aktiviteterne drives af en stigende efterspørgsel og generel anerkendelse af Harboes produkter og certificerede produktionsprocesser i en industri, hvor fødevaresikkerhed og kvalitet er altafgørende faktorer. Samtidig ses en stigende interesse for bedre, sundere og konkurrencedygtige fødevareingredienser, og tendensen understøttes af den stadig strammere internationale regulering på fødevareområdet. Harboe søger gennem fortsat forædling og tilpasning af sine produkter og applikationer at fastholde og videreudvikle sin markedsposition med løsninger, der skaber yderligere værdi for kunderne. Afsætningen inden for den traditionelle maltekstrakt udvikler sig stabilt og er baseret på et godt samarbejde med eksisterende kunder. Organisationen er de seneste år blevet styrket med kompetencer, som sikrer effektiv rådgivning af kunderne og forsat forretningsudvikling i de enkelte kunderelationer. Salgs- og rådgivningsaktiviteterne sker desuden i tæt samarbejde med udviklingsteamet, så der løbende sker en afstemning af kundernes behov med den funktionalitet og de egenskaber, der bør indgå i udviklingen af nye produkter og applikationer. Harboe har i årets første kvartal fortsat markedsføringen af en klar malt- 9 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

10 ekstrakt og udviklingen af andre nye applikationer og produkter. Der pågår samarbejde med kunder i fødevareindustrien om brug af flere af Harboes applikationer som alternativer til eksisterende smags- og farveingredienser i bl.a. chokolade og andre konfektureprodukter. Udviklingen af nye applikationer strækker sig over flerårige forløb med løbende tests og tilpasninger i tæt samarbejde med kunderne, inden man når de færdige, salgbare produkter. Ressourceindsatsen i udviklingsforløbene påvirker således fortsat omkostningsniveauet, men det forventes at investeringen vil begynde at generere positive afkast i takt med, at produkterne bliver færdigudviklet og salgbare i løbet af de kommende to-tre år. DISCLAIMER Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden herunder forudsigelser om fremtidig resultatudvikling. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed om en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for Harboe-koncernens kontrol. Det kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter blandt andet de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, prisudvikling på råvarer, nye afgifter og regulering, politiske forhold, efterspørgsel, valutakursudsving og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. 10 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

11 FINANSKALENDER Harboes Bryggeri A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser efter følgende kalender: Den 17. december 2015 Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Den 17. marts 2016 Delårsrapport, 3. kvartal 2015/16 Den 30. juni 2016 Årsrapport 2015/16 MEDDELELSER TIL NASDAQ OMX KØBENHAVN I perioden fra 1. maj og frem til 10. september 2015 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ OMX København, der findes på selskabets hjemmeside Den 26. juni 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den 2. juli 2015 Årsrapport 2014/2015 Den 4. juli 2015 Finanskalender 2014/2015 Den 30. juli 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den 27. august 2015 Referat fra ordinær generalforsamling 11 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

12 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. maj 31. juli 2015 for Harboes Bryggeri A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal 2015/16. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skælskør, den 10. september 2015 Direktion Adm. direktør Bernhard Griese Bestyrelse Anders Nielsen, formand Bernhard Griese Mads O. Krage Karina Harboe Laursen Thøger Thøgersen Karl Erik Kjærsgaard Jens Bjarne Jensen 1 1 Valgt af medarbejderne 12 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

13 RESULTATOPGØRELSE Hele året DKK TUSINDE Note 2015/ / /15 Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Andre driftsindtægter Distributionsomkostninger (49.276) (47.832) ( ) Administrationsomkostninger (13.336) (13.612) (50.834) Andre driftsomkostninger (2.806) (2.174) (9.650) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (1.289) (1.986) (8.583) Resultat før skat Skat af årets resultat (5.823) (4.007) (9.610) Regulering af skat tidligere år 0 (12) 237 Årets resultat Fordeling af årets resultat: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser (8) 5 (13) Resultat og udvandet resultat pr. aktie (kr.) 3,46 2,40 5,15 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Årets resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (74) (568) (198) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Recirkulering til resultatopgørelsen af dagsværdiregulering ved afståelse af finansielle aktiver disponible for salg Skat af anden totalindkomst 0 0 (30) Anden totalindkomst (74) (568) (99) Totalindkomst Fordeling af årets totalindkomst: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser (8) 51 (13) 13 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

14 AKTIVER 31. juli 31. juli Hele året DKK TUSINDE /15 Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Finansielle aktiver disponible for salg Deposita, lejemål Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver PASSIVER 31. juli 31. juli Hele året DKK TUSINDE /15 Aktiekapital Andre reserver (4.245) (4.640) (4.171) Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til realkreditinstitutter Udskudte skatteforpligtelser Udskudt indregning af indtægter Langfristede forpligtelser Bankgæld og gæld til realkreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld og andre forpligtelser Udskudt indregning af indtægter Selskabsskat Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK TUSINDE 2015/ / /15 Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger mv Indtægtsførte tilskud (2.742) (2.905) (9.909) Øvrige reguleringer Ændring i nettoarbejdskapital (24.819) (48.418) ( Pengestrømme vedrørende primær drift (11.960) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (1.293) (1.985) (8.593) Betalt selskabsskat (4.722) (1.341) (2.727) Pengestrømme vedrørende drift (14.491) Køb af immaterielle aktiver (301) (345) (1.952) Køb af materielle aktiver (23.875) (11.088) (52.500) Salg af materielle aktiver Modtaget udbytte fra finansielle aktier disponible for salg Køb af finansielle aktiver (1.418) (22) (711) Salg af finansielle aktiver Pengestrømme vedrørende investeringer (25.281) (10.988) (49.642) Betalt udbytte til aktionærer i moderselskab 0 0 (9.373) Afdrag på gæld til realkreditinstitutter (4.024) (3.939) (15.780) Modtaget investeringstilskud (34) Køb af egne aktier 0 0 (11.247) Pengestrømme vedrørende finansiering (4.058) (3.535) (33.171) Ændring i likvider (17.395) (29.014) Likvider Kursregulering primo (11) (318) (186) Likvider (11.578) Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

16 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK TUSINDE Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Andre reserver ialt Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital (4.509) (4.171) Egenkapitalbevægelser 2015/16 Årets resultat (8) Anden totalindkomst 0 (74) 0 (74) 0 (74) 0 (74) Totalindkomst for regnskabsåret 0 (74) 0 (74) (8) Egenkapital (4.509) (4.245) Egenkapital (4.608) (4.072) Egenkapitalbevægelser 2014/15 Årets resultat Anden totalindkomst 0 (568) 0 (568) Øvrige reguleringer Totalindkomst for regnskabsåret 0 (32) (4.608) (4.640) Egenkapital (32) (4.608) (4.640) Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

17 NOTER 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsregnskabet aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er modervirksomhedens funktionelle valuta. Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2013/14, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2014/15 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitioner i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Delårsrapporten er ikke reviewet af selskabets revisor. Regnskabsmeddelelsen offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. 2. SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten 2014/ SEGMENTOPLYSNINGER Baseret på den interne rapportering, der af ledelsen anvendes til resultat og ressourceallokering, har virksomheden identificeret ét driftssegment, bryggerivirksomhed, hvilket er i overensstemmelse med den måde, hvorpå aktiviteterne organiseres og styres. OMSÆTNING OG LANGFRISTEDE AKTIVER FORDELT PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER Koncernens aktiviteter er primært fordelt på områderne Danmark, Tyskland og øvrige geografiske områder. Koncernens omsætning fra eksterne kunder og de langfristede aktivers fordeling på disse geografiske områder er specificeret nedenfor, hvor omsætningen er fordelt baseret på kundernes hjemsted, og de langfristede aktiver er fordelt baseret på henholdsvis der fysiske placering og juridiske tilknytning. Nettoomsætning Langfristede aktiver (t.kr.) 2015/ / / /15 Danmark Tyskland Øvrige lande områder OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE KUNDER Ud af koncernens samlede nettoomsætning i Danmark og Tyskland udgør salget til en enkelt kunde ca. 1/4 del af nettoomsætningen. 17 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelse

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2013

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2013 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2016

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2016 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 www.harboe.com Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj - 31.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør delårsrapport FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj - 31.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/2015 1 Årsrapport 2014/2015

ÅRSRAPPORT 2014/2015 1 Årsrapport 2014/2015 ÅRSRAPPORT 2014/2015 1 Årsrapport 2014/2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord af den administrerende direktør 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 11 Vi ønsker vækst,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S. Årsrapport 01.05.2014-30.04.2015. Harboes Bryggeri A/S

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S. Årsrapport 01.05.2014-30.04.2015. Harboes Bryggeri A/S Harboes Bryggeri A/S Årsrapport 01.05.2014-30.04.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014

ÅRSRAPPORT 2013/2014 ÅRSRAPPORT 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord af den administrerende direktør 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Vi har fortsat mange vigtige opgaver at løse, inden vi når

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Velkommen til Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

DAGSORDEN. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S 2016 GENERALFORSAMLING HARBOES BRYGGERI A/S 2016 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/2013

ÅRSRAPPORT 2012/2013 ÅRSRAPPORT 2012/2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord af den administrerende direktør 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Vi er i gang med en vigtig strategisk proces, hvor vi både

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere