PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Støjskærm. H3 Motorring 3 >>> Støjskærm ved Vestvolden. Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Støjskærm. H3 Motorring 3 >>> Støjskærm ved Vestvolden. Juni 2012"

Transkript

1 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H Støjskærm H3 Motorring 3 >>> Støjskærm ved Vestvolden Juni 2012

2 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS MOTORRING 3, H STØJSKÆRME VED VESTVOLDEN 0 ETJ Revision Udarbejdet Gransket Godkendt Dato Bemærkning Bilag til Udbudsdokument Støjskærm ved Vestvolden H Teglgårdsparken Middelfart EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde Myndigheder Ajourføring Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø... 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed: 03. Motorring 3 H Støjskærme ved Vestvolden... 0 Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/apv for ethvert særligt farligt arbejde Hænges op et synligt sted på byggepladsen og medbringes i marken... 2 Skab sikkerhed:... 2 Vurder personen:... 2 Tryk 112 og oplys:... 2 Trinvis hjælp:... 2 Kommunikation... 3 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Projektets adresseliste Byggepladsindretning Tidsplan Fordeling af ansvar i fællesområder Vurdering af særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering Beredskabsplan

4 SIDE 2 0. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisens projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren er ansvarlig for at vedligeholde sit bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør mv.) er ansvarlig for at de beskæftigede på pladsen er orienteret om planens indhold og ved hvor planen forefindes. Entreprisen omfatter etablering af støjskærm på en ca. 450 m lang strækning herunder: Rydning af bevoksning Nedtagning og retablering af autoværn Udgravning ved pæletop Kabelforberedende arbejder Borearbejde for pæle Støbning af betonpæle. Afstand mellem pæle varierer, men er typisk 6 m Montage af: stålsøjler, betonskørter samt støjskærmkassetter Opsætning og drift af afmærkningsmateriel Arbejdet skal udføres i perioden til

5 SIDE 3 1. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører mv. som det fremgår af bilag 1. Ved afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i Bilag BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplan er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenøren udarbejder en detaljeret tidsplan for sit respektive arbejde. Planerne koordineres mht. særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne). 4. FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 3 findes adgangsvejene og i bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel i arbejdsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, i detaljer. 5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder/ byggemøder, og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. 6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Entreprenørens aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenøren er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen.

6 SIDE 4 Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten. 7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIG RISICI Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici,er listet op i bilag 6 som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde, der er udarbejdet under projektering. Det er arbejder, som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse for, som findes under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelser kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder /byggemøder. Regler for håndtering af kemiske stoffer og forurenet jord Entreprenøren udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning, der anvendes i fællesområderne. Listen indsættes i PSS bilag 7. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listen i form af tilføjelser, historikken bevares. For forurenet jord udarbejdes en procedure, der beskriver håndteringen af forurenet jord, som indeholder PAH, benze(a)pyren, herunder håndtering af støvende arbejde, personlige værnemidler og personlig hygiejne. Krav til arbejder ved vej i drift Ved arbejder på vejarealer bruges arbejdstøj, der opfylder DS/EN 471+ A1:2008. Klasse 3. Personer der jævnligt opholder sig uden for afspærringen eller arbejder med trafikforanstaltninger. Klasse 2. Personer der lejlighedsvis kommer uden for det afspærrede område. Kurset Vejen som arbejdsplads" skal være gennemført for at kunne arbejde langs vejen. Krav til arbejder langs trafikeret vej M3 Armeringsbure, stålsøjler, støjskærmskassetter og lignende skal være sikret med sikkerhedskæder, som forhindrer, at disse kan tabes og vælte ud over arbejdsområde og Motorvej 3. Sikkerhedskæderne skal monteres, inden emnerne løftes og må først demonteres, når emnet står solidt plantet i jorden eller på anden måde er sikret. Arbejdsområdet, hvori der foretages håndtering af armeringsbure,stålsøjler, støjskærmskassetter og lignende, skal være afgrænset af fysisk barriere, der forhindrer svingende byrde mod at komme ud over trafikeret areal.

7 SIDE 5 Såfremt det er nødvendigt at foretage løft i en højde, så den opstillede fysiske barriere ikke har den tilsigtede effekt, skal emnerne på anden måde sikres mod at overskride sikkerhedsafstanden i forhold til trafik. Der skal foreligge en arbejdsprocedure inden arbejdets opstart. Arbejdsproceduren skal beskrive de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger som entreprenøren påtænker at anvende i arbejdsområdet. Som en del af proceduren optegnes planer og snit, der beskriver de faktiske afstandsforhold og sikkerhedsforanstaltninger. Proceduren vedlægges PSS bilag 7. Arbejdsprocedure/Arbejdspladsvurdering.Tegninger vedlægges yderligere i PSS bilag 3. Arbejdspladstegning. Krav til arbejder i umiddelbar nærhed af højspændingsledninger i drift. Følgende krav skal overholdes: Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A 7 Over DONG Energy ledninger må der ikke foretages terrænregulering DONG Energy kontaktes senest 3 dage før der: - påbegyndes arbejder nærmere end 1 m fra højspændingskabler (10-400kV) - krydses et kabel ved underboring Vejledningerne i Dansk Energis pjece "Pas på ledningerne og livet" skal følges Krav til arbejder nær gasledninger Gasledninger er registreret i EUROF89 / UTM32 Koordinatsystem HMN Naturgas kontaktes senest 3 hverdage før. påtænkt gravearbejde nærmere end 5 meter fra en fordelingsledning F , Der må ikke udføres anlægs- eller gravearbejder nærmere end 5 meter fra en stålledning, før denne er påvist. Ved frigravning af stålledning skal denne altid synes af HMN Naturgas inden tildækning. Der henvises i øvrigt til brochuren Pas på gasledningerne. 8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ansvar for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i bilag BEREDSKABSPLANER Beredskabsplanen findes under bilag 8. Beredskabsplanen er ophængt synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Entreprenøren skal sikre, at der er særligt oplærte personer, der på et hvilket som helst tidspunkt kan yde førstehjælp, samt at beskæftigede, der er kommet til skade, eller som har fået et pludseligt ildebefindende, kan bringes til læge. Ved arbejdsulykker eller nær ved ulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

8 SIDE 6 Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 3, Byggepladstegning. 10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE De særlige farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke procedurer og foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 11. MYNDIGHEDER Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. 12. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne plan med tilhørende bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.

9 Teglgårdsparken Middelfart EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Bygherre Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B) Vejdirektoratet: Firma:Navn: Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Tilsyn Firma: Firma: Firma: Firma: Underentreprenør 1.1 Underentreprenør 2.1 Underentreprenør 3.1 Firma: Firma: Firma: Underentreprenør 1.2 Underentreprenør 2.2 Underentreprenør 3.2 Firma: Firma: Firma: Underentreprenør 1.3 Underentreprenør 2.3 Underentreprenør 3.3 Firma: Firma: Firma:

10 BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnumm er Bygherre Vejdirektorat et Teglgårdspark en Middelfart Projektleder Marianne Skovsbøl Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Assisterende arbejdsmiljøkoordin ator AAMK-B Vejdirektorat et Arbejdsmiljøkoordinator Hjælper AMK-B Tilsyn Vejdirektorat et Tilsynsleder Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Entreprenører Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepr æsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepr æsentant Arbejdsleder

11 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnumm er Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 4 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Forsyningsselskaber El DONG Nesa Allé 1, 2820 Gentofte Arbejdsleder Anders Wendt- Larsen, Morten Fahlén Jensen, (el) (belysning) TDC Gas YouSee HMN NATURGAS I/S Teglholmsga de København Gladsaxe Ringvej Søborg Arbejdsmiljø repræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Kim Popp, Lisbeth Jørgensen, Mobil og mobil s.dk, Andre IBM Service Delivery Center Lautrupvang Ballerup Arbejdsleder Vibeke Falmark (data)

12 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnumm er Denmark A/S Arbejdsmiljørepræsentant Kontakt ATEA

13 BILAG 3: BYGGEPLADSINDRETNING Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse udarbejde en detaljeret tegning. over anstillingspladsen, samt tegninger over arbejdsområder, hvor der håndteres store elementer ved trafikeret vej. Tegningerne ajourføres løbende af entreprenøren og fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator. Tegningerne skal vise hvor der er: Eksisterende risici og hvilke risici Adgangs-, transport- og flugtveje. Løfteområder Afsat plads til materialedepoter, faste tildannelsessteder og affaldscontainere Afsat plads til skure/velfærdsforanstaltninger P pladser til ansatte og arbejdsgivere Tilslutning til el, vand og kloak Jorddepoter Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr Supplerende sikkerhedsforanstaltninger mod trafik i arbejdsområderne, Fælles områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidig markeres på planen. Områder med særligt farligt arbejde og tidsrum markeres på planen. Områder, hvor der samtidigt er flere arbejdsgivere,evt. på særskilt tegning. Teglgårdsparken Middelfart EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

14 BILAG 4: TIDSPLAN ENTREPRENØRENS DETALJEREDE TIDSPLANER: Entreprenøren skal udarbejde en detaljeret tidsplan der skal gælde for 4 uger. Tidsplanen skal angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder og indgår som en del af PSS en.

15 BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/ Generelt Udarbejdelse af PSS AMK-P- COWI 22.juni 2012 Anmelde byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Ajourføring af PSS AMK-B Retningslinjer for opstart af arbejder, der kræver særligt hensyn Entreprenøren> til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning AMK-B> af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant Entreprenøren> trafikafviklingsplaner Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprenøren> Koordinere sikkerhedsarbejdet i byggepladsens fællesområder AMK-B> Gennemføre arbejdspladsrunderinger som før hvert Entreprenøren arbejdsmiljømøde Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som Entreprenøren> hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- Entreprenøren> /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af Entreprenøren> byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger Entreprenøren> mod trafik i arbejdsområder Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med sikkerhedskoordinator Entreprenøren jf. byggepladsplan, bilag 3 Materielcontainere placeres iht. aftale med Entreprenøren sikkerhedskoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Entreprenøren Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i Entreprenøren> arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger. Entreprenøren> Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor Entreprenøren> der arbejdes i højden > 2 m Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprenøren> Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenøren> Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprenøren> Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprenøren> Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Alle >

16 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/ Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles Entreprenøren> adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Vanding af køreveje efter behov Entreprenøren> Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle> Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprenøren> Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenøren> Renholdelse af offentlige veje Entreprenøren> Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Entreprenøren> Entreprenøren Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste Entreprenøren entreprenør Affaldshåndtering Entreprenøren> Førstehjælpskasse, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpskasse, øjenskyl mv. Entreprenøren Ildslukker forefindes Entreprenøren Stille person til rådighed, der kan udføre førstehjælp Entreprenøren

17 Teglgårdsparken Middelfart EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BILAG 6: LISTE MED SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Plan for Sikkerhed og Sundhed: 03. Motorring 3 H Støjskærme ved Vestvolden Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, armering,, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme.

18 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode Indledende arbejder Rydning af bevoksning Risiko for sårskader og at blive ramt af faldende træer Skråning mod Motorcrossbane pos AT vejledning D.2.8 Fældnings og Skovningsarbejde AT Vejledning B.2.8 Arbejde med motorkædesav Nedtagning af autoværn Risici ved frigøring af autoværnsstolper Autoværn langs M 3 pos AT vejledning D Anvendelse af hejse og løfteredskaber Risici ved håndtering af autoværnselementer Nedbrydning af eksisterende Forringet luftkvalitet, kvartsstøv fra Lysmastfundamenter langs AT vejledning D.2 Nedrivning lysmastfundamenter beton M 3 pos Jord-, afvandings- og Kørsel i arbejdsområdet Risiko for klemning, kollision mellem M 3 pos AM. bek om Bygge og -anlægsarbejde grusarbejder personer og køretøjer Ind- og udkørsel til arbejdsområdet Kollision med andre køretøjer M 3 pos og SAB Arbejdsplads H afsnit 4.3, 4.4, Udgravning til fundament for pæletoppe Risiko for sammenstyrtning af udgravning M 3 pos Anvisning om gravekasse ved fundament tegning H At vejledning D-2-13-Gravearbejde 2005 BAR-BA. Vejledning. Arbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Udgravninger til pæle i arbejdsområdet Snubleskader, ulykker med udragende armeringsjern M 3 pos og AM bek om Bygge-anlægsarbejde SAB H s 57, Borede pæle SAB H afsnit 3.1. Armering Gravarbejde nær 10kV kabel El ulykke Mellem søjler S 5772 og S 5766 Stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 5A 7 Vejledningen i Dansk Energis pjece, Pas på livet, skal følges. Kontakt ledningsejer DONG for instruks før gravarbejde hvor man: Arbejder nærmere end 1 m fra højspændingskabler Krydser et kabel ved underboring BAR-BA. Vejledning. Arbejde i nærheden af

19 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode eksisterende ledningsnet Vejudstyr HMN gasledning Gaseksplosion LER nr Ledningsejer tager forbehold for tegningsoplysninger ud over 1 måned. Derfor tilkaldes ledningsejer ved påtænkte anlægseller gravearbejder. nærmere end 5 meter fra en stålledning. BAR-BA. Vejledning. Arbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet Løft og håndtering af Risiko for at blive klemt og for at Afspærringsmateriel langs AT vejledning D Anvendelse af hejse- og stålsøjler,3,5 m, og lange blive ramt af faldende byrde i M 3 pos løfteredskaber betonskørter arbejdsområdet AT vejledning D 1.1. om Arbejdspladsvurdering SAB H Trafiksikkerhed, afvikling Risiko for ulykker i trafikområdet ved Arbejde ved eller på veje i drift. at store elementer svinger fra SAB arbejdsplads afsnit 3.3 Adgangsveje arbejdsområdet ud i trafikområdet Etabler supplerende sikkerhedsforanstaltninger i arbejdsområdet mod trafikeret vej, hvis nødigt. Betonarbejder Montage af støjskærmskassetter Risiko for nedstyrtning Støjværn langs M 3 pos Armering og støbning fra Risiko for nedstyrtning Støjværn langs M 3 pos skrånende underlag Håndtering at armeringsbure, til Risiko for at blive klemt og for at Søjlefundamenter pos pæle støbning, beton skørter og blive ramt af faldende byrde i støjskærme arbejdsområdet Risiko for ulykker i trafikområdet ved at store elementer svinger fra arbejdsområdet ud i trafikområdet At vejledning A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- anlægspladser Arbejdsplatform for armerings og formarbejde At vejledning A.2.1 Nedstyrtning og gennemstyrtningsfare på bygge- anlægspladser AT vejledning D Anvendelse af hejse- og løfteredskaber AT vejledning D 1.1. om Arbejdspladsvurdering SAB H afsnit 8.2 Trafiksikkerhed, afvikling Arbejde ved eller på veje i drift. SAB arbejdsplads afsnit 3.3 Adgangsveje Etabler supplerende sikkerhedsforanstaltninger i arbejdsområdet mod trafikeret vej hvis nødigt. Se hovedpost vejudstyr.

20 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode Rensning af støbeskel Forringet luftkvalitet på grund af Støjværn langs M 3 pos AT vejledning D.20. Brug af vandtryk til sandblæsning,højtryksspuling blæsemidler og betonstøv rengøring.2006 AT vejledning D 21 Sandblæsning 2000 Reparations maling af søjler Optagelse af sundhedsskadelige stoffer i kroppen gennem lunger og hud Nederste del af stålsøjler At vejledning om arbejdspladsbrugsanvisning C AT vejledning om arbejde med stoffer og materialer 2005

21 Teglgårdsparken Middelfart EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/apv for ethvert særligt farligt arbejde. Bilag 7 Arbejdsprocedurer/APV Entreprenøren skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt risikofyldte arbejder. Procedurerne skal beskrive hvilke risici, der er ved det pågældende arbejde og hvordan disse risici tænkes nedbragt. Det skal ligeledes beskrives hvordan foranstaltningerne kontrolleres. Herunder er en liste over de nødvendige arbejdsprocedurer, og der er ligeledes vedlagt et skema til brug ved udarbejdelse af proceduren. Procedurerne skal fremsendes til Byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinator for accept og kommentering senest 20 arbejdsdage før opstart. Procedurerne indsættes under nærværende bilag. Arbejdsplads-specifik APV skal ligeledes indsættes under dette bilag. Samlet oversigt over procedurer under dette bilag: Procedure no. Specifikke arbejdsprocedurer Ansvarlig entreprenør 01 Procedure for opstart af arbejder, der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø. Af proceduren skal fremgå hvorledes arbejdsgiveren sørger for, at hver enkelt ansat uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. 02 Procedure for arbejde på og nær motorvej bl.a. indeholdende Krav til rettidighed for planlægning og koordinering med vejmyndighed Krav til respektafstand ved arbejde mod trafikeret vej. Etablering af særlige sikkerhedsforanstaltninger i arbejdsområdet, hvis nødigt

22 Ansvarsfordeling ved erhvervelse af ekstraordinære hastigheds nedsættelser eller midlertidig lukning af spor Krav til beklædning, regler, krav til særlig uddannelse 03 Procedure for håndtering og sikring af store elementer : armeringsbure, stålsøjler, betonskørter og lignende, der håndteres i arbejdsområdet nær trafikeret vej 04 Procedure for montage af støjskærmskassetter, herunder forebyggelse af nedstyrtning 05 Procedure for arbejde med højtryksspuling eller sandblæsning? 06 Procedure for håndtering af reparations maling for søjler 07 Procedure for entreprenørens egenkontrol, herunder : tekniske hjælpemidler, certifikater for lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser, 07 Procedure for arbejde i nærheden af og krydsende kabler og ledninger 07 Procedure for håndtering af forurenet jord

23 BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN Hænges op et synligt sted på byggepladsen og medbringes i marken BEREDSKABSPLAN I forbindelse med ulykker med personskade: Førstehjælp Skab sikkerhed: Stands ulykken Skab sikkerhed for dig selv og andre Alarm Tryk 112 Vurder personen: Skab fri luft Se, føl og lyt Bleg, kold og klam hud Omtåget Tryk 112 og oplys: Hvem du er Hvor du ringer fra: Kilometrering 146. Vejens Højre Side, M 3 v Stibro, Hvidsværmevej Indkørsel fra M3 ellerved Voldgraven Hvad er der sket Hvor er ulykken sket Hvor mange tilskadekomne Bliv ved telefonen indtil meldingen er forstået Vejviser sendes til mødested for at guide redningskøretøjer Trinvis hjælp: Giv første hjælp og tilkald hjælp fra kollega

24 Kommunikation Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator besked Carsten Fries Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Personskade Standser ulykken og yder første hjælp eller får hjælp hertil Ved alvorlige personskader ringes straks til 112 Skadestuen Glostrup Hospital Ndr. Ringvej Glostrup /17 Brand Støvgener Personpåkørsel tog/trafik Brud på gasledning Stålledning med sort PE-belægning eller gul PEMledning. Advarselsbånd GUL Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker. Ved ikke kontrollerbar og uventet støv stoppes arbejdet. Stop arbejde. Udfør nødvendig førstehjælp. Stop arbejdet og maskiner. Afspær i radius 50 m. Undgå antændelse af gas. HMN Naturgas Gladsaxe Ringve Søborg> 112 Brandmateriel er angivet på byggepladsplanen. 112 Evt. politi/brandvæsen Arbejdsmiljøkoordinator vurderer situationen

25 Hvad sker der? Brud på højspændingska bler Over V Brud på lavspændingska bler Under V Specielle kendetegn Ligger minimum 0,70 m 1,50 m nede. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe RØD. (Ældre kabler: beskyttet med mursten eller lignende, udvendig kappe BLÅ/SORT/GRÅ) Ligger minimum 0,35 1,00 m nede. Ved dybde 0,35 m, så brug af kabelrør/ svært plastdækbånd. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ. Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Stop arbejdet. Røm område, hvor der er brud. Hold afstand og undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. DONG Nesa Alle Gentofte Anders Wendtd Larsen Evt. politi/brandvæsen Lokalt forsyningsselskab <navn> <nr.> Bemærkninger Brud på svagstrømskabl er 0V-50V Brud på lyslederkabler (Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket Stærkstrøm, udvendige kappe SORT). Advarselsbånd ORANGE, udvendige kappe HVID/GUL/ORAN GE. Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte). Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Ledninger må ikke berøres. Ender frigraves og pakkes ind i plastic. Ledningsejer står ofte på kabel/rør. Ledningsejer <navn> <nr.> Ledningsejer <navn> <nr.>

26 Hvad sker der? Brud på telekabler Brud på uidentificeret ledning Tingskade Særlig farligt arbejde iht. bilag 6 Specielle kendetegn Telekabler er oftest orange/gule (evt. sorte). Ved påkørsel af konstruktioner med risiko for efterfølgende personskade (stilladser, trappetårne m.m.) el.. Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Er ikke strømførende, er ikke farlige. Stop arbejdet. Kontakt arbejdsmiljø-koordinator Stop arbejdet. Evakuér området. Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. Teleselskab <navn> <nr.> Arbejdsmiljøkoordinator, Carsten Fries > > Arbejdsmiljøkoordinator,Carsten Fries > Bemærkninger

27 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON Jan. 2014 365 BePl-hegn PSS KL

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST H630 STEGE

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 12710.100 Banebroer 127 Slagelse Omfartsvej >>> 12710 Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 St. 1.220 - st. 6.000 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 2011.02.08

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4048.200 Forberedende Jord- og belægningsarbejder 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart JULI 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1.

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2016, Rev 0 14/12968-1 Niels Arend

Læs mere

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H52106.20 Jord- og belægningsarbejde H521 Odense - Faaborg >>> H52106 Stikrydsning Volderslevvej / Dahlsvej MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H316.02.20 Jord og belægningsarbejder H316 Sønderborg-Fynshav >>> Rundkørsel Grundtvigs Allé APRIL 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. MARTS

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S PSS - plan for sikkerhed og sundhed Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H70409.20 Jord- og belægningsarbejder H704 Nyborg - Bøjden Cykelsti Kværndrup Egeskov Februar 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.02.2016, Rev.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning 40 Fynske Motorvej 4048 Nørre Aaby Middelfart September 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H052.01.20 Jord- og belægningsarbejder H052 Esbjergmotorvejen E20 >>> Rampeombygning, 76 Esbjerg Ø MAJ 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27.01.2014

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 5110.500 Afvandingsarbejder 51 Kliplev - Sønderborg Nyt afløb fra bassin 23 ved Sottrupvej Februar 2015 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED... 3 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 4 3.

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201 Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.112 Broer Nord - Vest 6620 Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 Bro 66-123.00, UF af Gjernstien Bro 66-123.50, OF af K-vej, Århusvej Bro 66-131.50,

Læs mere

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Bilag 4 Beredskabsplan Adresse: Arbejdsmiljøkoordinator(B) på pladsen: Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Kontaktperson på pladsen: Nærmeste skadestue: Kørevejledning- se sidste side Aalborg Sygehus

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Entreprise h415.05.20

Entreprise h415.05.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 0. Fælles

Læs mere

Områdefornyelse Skærbæk

Områdefornyelse Skærbæk Områdefornyelse Skærbæk ) Anlægsentreprisen 01. september 2016 Udkast 01.09.2016 Carsten Kabel (CTK) Johansson og Kalstrup P/S Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.02.20 Jord- og belægningsarbejde Stikrydsning i tunnel ved Ribe >>> H325, Esbjerg - Kærgaard APRIL 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24.03.2014>

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 30. august 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-STEG-BEL Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1120.770 Jord- og belægningsarbejde Holbæk - Vig 1120 Tuse N - Herrestrup Cykelsti ved Hagested Juli 2015 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. marts

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise DH323.01.20 Jord- og belægningsarbejder H323 Haderslev - Gabøl >>> DH323.01 Højresvingsspor Østergade/Ribevej August 2013 Km. 11.200-11.500 PLAN FOR SIKKERHED

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H609.02.20 / H609.03.20 Jord- og belægningsarbejder H609 Assens Nørre Aaby >>> H609.02/03 Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby JUNI 2014 Km. 21.600 23.300 SIDE

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6751.750 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej Juni 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 11/04713 amwi, COWI amwi@mail.dk

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.201 Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts 2013 129.00 OF af sti i Dyrehaven 129.50 OF af faunapassage i Dyrehaven 132.00 OF

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 3. september 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-FARO-ANO Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H111.05.20 H11105 Krydsombygning ved Klausdalsbrovej Jord- og belægningsarbejde H111 Ballerup - Bagsværd (Ring 4) Januar 2015 H11106 SuperC Ring 4 Ballerup Byvej Hillerød

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-096-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol HBAP Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke HN-22 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 13-0-027.00

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H43908.20 Jord- og belægningsarbejder H439 Viborg - Herning Ombygning af fordelerring ved Sunds September 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30.08.2016 14/17465-1

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Jord- og belægningsarbejder Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Jord- og belægningsarbejder Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder 36320 Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel Januar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 10.2.2010 Pia Nielsen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

ENTREPRISE Signalanlæg og krydsombygning PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N

ENTREPRISE Signalanlæg og krydsombygning PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.700 Signalanlæg og krydsombygning 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N FEBRUAR 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS 12710.203 Støjvold 12710 Slagelse Omfartsvej April 2016 2 af 17 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 4 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise DH13.04.20 Jord- og belægningsarbejder DH13.04 Forsøg med kørsel i nødspor juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6717.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere