Seminar om Tinglev-banen. Slutdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om Tinglev-banen. Slutdokument"

Transkript

1 Tønder, 23. juli 2014 Seminar om Tinglev-banen Tønder den 17. juni 2014 Styregruppen STTS Postboks Tønder Denmark Tlf.: Fax: Web.: Mail.: Slutdokument Om dette dokument Hensigten med dette dokument er, at opsummere nogle af hovedtankerne fra de enkelte oplægsholdere, samt præsentere nogle af de konklusioner som Styregruppen STTS kan drage på baggrund af det hidtidige arbejde og de erfaringer der er gjort i forbindelse med bestræbelserne for at få Tinglev-banen reaktiveret. Formålet med seminaret At formidle en aktuel status omkring Tinglev-banen Synliggøre banens nødvendighed som infrastruktur både på kort og længere sigt. Synliggøre nogle af se synergieffekter der kan afledes af en aktiv bane. Informere om nogle af de mål/visioner og projekter der arbejdes med. Ændringer Rækkefølgen på oplægsholderne måtte kort inden afviklingen af seminaret ændres, da uforudset forhold forhindrede to af oplægsholderne i at deltage Side 1 af 16

2 Program Velkomst: Ordstyrer: Introduktion af seminaret: Laurids Rudebeck (Tønder Kommune) borgmester Per Hussmann (Business Kompagniet) direktør Søren Rødgaard Henriksen (STTS) projektleder Oplægsholdere: Martha Vrist Jesper Steenholdt Henrik Thykjær Søren Rødgaard Henriksen Robin Roost Uffe Palludan Kim Beier (Midtjyske Jernbaner) direktør (Hartmann, Tønder) logistik ansvarlig (Aabenraa Havn) direktør (STTS) projektleder (Scandic Rail Partners) bestyrelsesmedlem (Palludan Fremtidsforskning) direktør (STTS) koordinator, øst Afsluttende bemærkninger og konklusioner findes sidst i dokumentet, side 15.f. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 2 af 16

3 Velkomst: Laurids Rudebeck (Tønder kommune) borgmester I sin velkomst tilkendegav borgmester Laurids Rudebeck sin og byrådet i Tønder Kommunes støtte til det arbejde, som STTS udfører for at få genoprettet jernbanen. Laurids Rudebeck understregede, at han personligt satsede på en parallelmotorvej til E45 i Sønderjylland, som forbedring af trafikforbindelsen til Tønder Kommune. Laurids Rudebeck nævnte efterfølgende, at selvom Tønder Kommune og Styregruppen STTS har forskellige prioriteter og mål, er det vigtigt med et samarbejde i gensidig respekt for de forskellige vilkår, som det er tilfældet parterne imellem. Laurids Rudebeck fremhævede i denne henseende et eksempel på et konkret resultat af dette samarbejde, den valgte løsning i forbindelse med renoveringen af Ribelandevej og jernbaneoverkørslen, at sporet i overkørslen kunne forblive liggende, således at vejrenoveringen ikke kom til at besværliggøre eller lægge hindringer i vejen for en reaktivering af Tinglev-banen. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 3 af 16

4 Oplæg: Martha Vrist (Midtjyske Jernbaner) direktør Martha Vrist berettede om de mange udfordringer en privatbane som Lemvig-banen må kæmpe med for at kunne opretholde en rentabel forretning. Lemvig-banen har både passagertog og godstog. Samarbejde med andre operatører bidrager til at reducere omkostningerne. Arriva udfører fx billetkontrol, og andre funktioner deles med andre. Lemvig kommune oplever på samme måde som Tønder Kommune en kraftig affolkning hvilket stiller store krav til en rationel drift, for at man kan opretholde togtrafikken. Her har en aktiv salgsstrategi været af stor betydning. Man har øget fokus på turismen, både i form af tilbud til gæster langvejs fra, men også til områdets egen befolkning. Midtjyske Jernbaner er gang med de sidste forhandlinger omkring nye godstransporter og falder de på plads vil der ske en væsentlig stigning i godsmængden. Mange specialtransporter er bedre på tog end på landevej, og her forventes også et nyt marked. Det er både giftige stoffer og store godsemner til vindmøller og søkabler til havvindmøller. Bedre forbindelser til havnen forventes også at give mere gods på jernbanen. Det er i dag mange lastbiler som fjernes fra vejene med de godsmængder som nu transporteres på bane. Hvis alle forhandlinger går i orden så er det et tre-fire cifret antal lastvogne som ikke skal belaste vejene, med både miljø- og trafiksikkerhedsmæssige fordele. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 4 af 16

5 Oplæg: Jesper Steenholdt (Hartmann A/S) Logistikansvarlig En del af firmaets samlede produktion udgår fra Tønder. Selvom der er tale om en mindre del er der dog tale om mange ugentlige transporter, der alene afgår fra Tønder med lastbil, op mod vogntog om ugen. Vejarbejderne på motorvejene ved Hamborg, især arbejdet på A7 vil i mange år give transportproblemer, specielt for en virksomhed som Hartmann, der ligesom så mange andre virksomheder er afhængige af at transporterne er fremme til den aftalte tid. Med en jernbaneforbindelse på tværs fra Tønder til Tinglev vil Hartmann kunne læsse sine varer/trailere direkte på dertil indrettede jernbanevogne i Tønder og køre på jernbanen til deres slutdestinationer. Når Hartmann i dag skal bruge tog skal man først køre godset med lastbil til Taulov ved Fredericia og dér omlade til tog og derefter køre ud i verden. Det er en stor omvej, som betyder en ekstra håndtering og dermed øget tidsforbrug og omkostninger. En væsentlig udfordring i forhold til at få mere godstransport over på jernbanen er, at der er en ubalance i godsmængden på lastbil til/fra Danmark. Mange lastbiler har kun gods til Danmark og for at undgå at køre tom hjem, hvilket betyder, at en virksomhed som Hartmann kan få transporter ud af Danmark til en stærkt reduceret pris, som ofte alene svarer til prisen for diesel. Hvis hver km betales med samme pris ville mere gods blive omlagt til jernbanetransport. Dette vilkår er med til at vanskeliggøre en omstilling af gods fra landevej til jernbane. Jesper Steenholt forventer at der dagligt vil være km kø af lastbiler når vejarbejderne kommer rigtig i gang. Det betyder forsinkelser og utilfredse kunder, hvilket ikke er ønskeligt da konkurrencen er hård, så hver parameter tæller. Hartman har af samme grund allerede oprettet et mellemlager i Osnabruck for at tage højde for udviklingen. Fremadrettet forventer Hartmann at flere kunder ønsker viden om sociale og grønne regnskaber og her vil transport på tog være en væsentlig faktor. Bæredygtighed og CO2- regnskaber indgår allerede i æggebakkeproduktionen og at den også vil komme til at inkludere transporten mellem produktionen for forbrugeren er kun et spørgsmål om tid, hvilket vil styrke jernbanens position, som attraktiv transportvalg. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 5 af 16

6 Oplæg: Henrik Thykjær (Aabenraa Havn) direktør Henrik Thykjær redegjorde for de muligheder og fordele en havn som Aabenraa Havn har i forhold til transport af gods til en række destinationen. For en havn som Aabenraa Havn er en god infrastruktur en afgørende faktor og dermed vil en jernbane tilslutning direkte til havne være en klar fordel. Det hænger sammen med at flere motorvejsbroer i Tyskland skal renoveres. Henrik Thykjær kunne fortælle at man tidligere havde valgt at fjerne jernbanesporene ned til havnen, fordi der på daværende tidspunkt ikke var bases for at opretholde dem. For en havn som Aabenraa Havn vil det være en åbenlys fordel at have adgang til jernbanespor, fordi det vil give havnen en lang større fleksibilitet i forhold til godsbetjening. Videre påpeger Henrik Thykjær, at prognoserne for godstransport viser en forøgelse på 50% frem mod 2030, hvilket gør det nødvendigt med alternativer i form af jernbane og skibsfart, da kapaciteten på motorvejene langt fra vil kunne slå til. Derfor vil alternativer i fremtiden blive af stor betydning. Det passer godt sammen med at bruge mere nærskibstransport. Der er mange havne i Østersøområdet som kan anløbes med mindre fragtskibe. Selvom der fortsat er spor ned til den gamle Aabenraa Station så vil en genetablering af et spor til havnen og videre ud til kajen være relativt dyrt og det er ikke en udgift som havnen har mulighed for at afholde, hvorfor midlerne hertil skal komme andetsteds fra. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 6 af 16

7 Oplæg: Søren Rødgaard Henriksen (STTS) projektleder SRH fortalte indledningsvis om baggrunden for dannelsen af STTS i sommeren 2011, at Banedanmark havde til hensigt at Tinglev-banen i 2012 skulle indstilles til endelig nedlæggelse. Ved etableringen af STTS var visionen og den primære målsætning en etablering persontrafik mellem Tønder og Sønderborg, efterfølgende en tilslutning/forbindelse til hhv. Flensburg og Niebüll. I slutningen af 2011 og begyndelsen af 2012 bliver det tydeligt at der er behov en ændret tilgang i bestræbelserne for en reaktivering af Tinglev-banen. Den generelle fraflytning og afmatning i Sydvestdanmark - ganske som det ses i andre ydreområder rundt om i Danmark - pegede på behovet for en 'back to basis strategi', samt en ændret prioritering af målsætningerne for Tinglev-banen. De generelle vilkår pegede ligeledes på behovet for et ændret syn på Tønder-Tinglevbanen og den måde der argumenteres for banens eksistensberettigelse. I denne henseende blev det understreget, at Tønder-Tinglev-banen ikke må eller kan betragtes isoleret, men skal ses som en vital del af den samlede infrastruktur, både lokalt og regionalt. For STTS har det betydet, at der nu løbende foretages afvejninger af forholdet mellem visioner og realisme - hvad vil vi og hvad der er muligt. SRH redegjorde herefter for en række af de udfordringer, som er med til at sløre de muligheder og perspektiver der er i forbindelse med en aktiv Tinglev-bane, og som samtidig et med til at give det indtryk, at der ikke skulle være realiteter eller muligheder for en reaktivering af strækningen mellem Tønder og Tinglev. En af de generelt store udfordringer omkring public service / offentlig transport er stigende tendens i ydreområder, at man ser stadig mindre på betydningen af service/betjening og i højere grad næsten ensidigt har fokus på, hvorvidt driften er rentabel, ikke om der leveres den service der er et reelt behov for. I denne forbindelse er der tilsyneladende kun ringe fokus på de synergieffekter som en god kollektiv infrastruktur kan have på en landsdel, som fx Sydvestjylland eller grænseregionen set under et. En anden og stor udfordring er den omstændighed, at muligheden for at reaktivere Tinglev-banen siden 2009 er fremstillet som så omkostningskrævende, at det vil enhver med blot en smule økonomiske sans til at løbe skrigende bort. I denne forbindelse ses også referencer til banens tilstand, som ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Og endelig er Tinglev-banen hidtil blevet mødt med tekniske krav, som er ude af proportioner i forhold til dens anvendelse, uanset om der er tale om godstransport eller passagertrafik. En faktor som også har betydning for den tilsyneladende manglende interesse fra industri og erhvervslivet med hensyn til at benytte jernebanen som en transportform er, at Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 7 af 16

8 man ikke overvejer at benytte noget, der ikke er tilgængeligt. Når der ikke er brugbare jernbanespor til rådighed eller et jernbanenet der tilgodeser yderområder, så bliver gods på jernbanen ikke medtænkt i de muligheder, der er for transportløsninger. Disse forhold sammen med den manglede vedligeholdelse af Tinglev-banen har været væsentligt medvirkende til en generel opfattelse af, at Tinglev-banen er uden en fremtid, at der ikke er behov for denne bane. Hvad der også forstærker opfattelsen af, at der ikke er forhold mellem udgifter til en reaktivering og nytteværdien er den manglende opmærksomhed på de synergieffekter en aktiv jernbane har i bredere forstand. Sidst, men ikke mindst, så mangler der konkrete politiske initiativer, der sikrer mere gods på skinner. Der mangler en national strategi for godstransport på jernbane, som den der gælder for passagertrafikken i form Togfonden. På baggrund af de vilkår der her er omtalt, besluttede STTS i sommeren 2012 at lave en 'back-to-basic-strategi', at skabe et brugbart og aktuelt grundlag at arbejde ud fra, at slå en streg i sandet i forholdet til tidligere ønsker og planer. Det første tilltag besigtigelsen som blev gennemført i oktober 2012 og den besigtigelsesrapport som blev offentliggjort i maj Med besigtigelsen fik STTS et realistisk og aktuelt billede af Tinglev-banens tilstand og nok så vigtigt, en realistisk indtryk af det økonomiske niveau for en reaktivering. På denne baggrund har STTS - uden at ændre de langsigtede visioner, nu i en periode fokuseret sin indsats på flere fronter: (1) Synliggørelse af behovet for Tinglev-banen som en godsbane her og nu, samt dens betydning som bypass til/fra østbanen en betydning, der blev demonstreret i forbindelse med togafsporingen ved Sommersted i (2) Opsøgende i forhold til erhvervsvirksomheder, for hvem Tinglev-banen er en mulighed. Dette gælder for både lokale virksomheder (primært Tdr-kom.) og virksomheder langs den jyske vestkyst, for hvem en passage via Bramminge - Tønder - Tinglev/Padborg giver mulighed for øget godskapacitet. (3) Fastholdelse af den langsigtede vision, Tinglev-banen som tværgående forbindelse med persontog mellem Tønder-Sønderborg - samlende for regionen på begge sider af grænsen. (4) Udvikling af understøttende projekter, som enten direkte eller indirekte har forbindelse med jernbanen og jernbanevirksomhed. Her er fx tale om projekter der kombinerer jernbanetrafik med undervisning og turisme. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 8 af 16

9 Aktuelt er STTS er ved at udfærdige en business case, som forventes afsluttet i ultimo juni/primo juli Der pågår pt. indsamling af dokumentation for gods der kan/skal transporteres via Tinglev-banen, herunder Letter Of Intent hos virksomheder, for hvem godstransport via Tinglev-banen er nødvendig eller en oplagt mulighed. Efter møde med Transportministeriet i april 2014 forestår kommende møder med Transportministeriet og Banedanmark omkring vilkår for en reaktivering af Tinglevbanen på baggrund af business case og anbefalinger i besigtigelsesrapport. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 9 af 16

10 Oplæg: Robin Roost (Scandic Rail Partners) bestyrelsesmedlem Robin Roost tog i sit oplæg udgangspunkt i overskriften til en artikel i JydskeVestkysten fra den 15. april 2014: Masser af aflyste tog i juli og august på Tønder-Banen Robin Roost redegjorde for baggrunden for, at man er nødt til at aflyse de faste passagertog i en periode for at give plads til godstogene. Årsagen er, at Banedanmark i forbindelse med renoveringen af Tønder-Bramming-banen i 2011, samtidig foretog en nedgradering af krydsningssporene på strækningen i hhv. Tønder, Bredebro, Skærbæk, Ribe og Græstedbro. Denne nedgradering har i dag den konsekvens, at der kun er mulighed for krydsning med 2 togsæt op til 400 meters, mod tidligere op til 800 meter i spor 3. I dag er der i dagtimerne ingen kapacitet for godstog mellem Tønder-Bramming. I nattimerne er der mulighed fra ca til ca , hvilket skal ses i lyset af, at der ingen kapacitet er mellem Tønder-Niebüll-Hamborg i tidsrummet mellem og (Streckenruhe). På baggrund af bl.a. disse forhold stillede Robin Roost spørgsmålet, om BaneDanmark er Infrastrukturforvalter eller afvikler? I Danmark gælder det højeste EU Banenormsæt uanset strækningens status, hvilket gør det særdeles bekosteligt at drive og vedligeholde mindre banestrækninger og privatbaner. Det svarer til at man fastsætter motorvejsnormer/standarder og priser for små kommunale sideveje! Havde det været tilfældet var vi uden meget af det vejnet vi i dag kender. I andre europæiske lande opererer man med privatbane normsæt, hvilket er væsentligt medvirkende til, at man ikke kun kan opretholde eksisterende mindre sidebaner/privatbaner, men at det også er muligt at genåbne baner, der tidligere er blevet lukket. Robin Roost nævner, at der er eksempler på at Banedanmark som infrastrukturforvalter har kontaktet virksomheder og kommuner omkring afvikling af bestående og aktiv infrastruktur uden om operatørerne. Er det politikerne ønsker eller har Banedanmark frit slag? Herefter omtaler Robin Roost konsekvenserne af de kommende arbejder på Motorvej A- 7 og transporterne Padborg-Hamborg, et vejarbejde og ombygning fra 4 spors til 6 spors motorvej i perioden fra , fornyelsen af Raderhoch brücke over Kielerkanalen, renovering af motorvejstunnel (Elbtunnel) i Hamborg og fornyelsen af Külhbrand brücke i Hamborg, hvilket betyder mindst 16 års trafikkaos fra Padborg til syd for Hamborg. Lastvogne bliver udstyret med elektroniske chip med kørselstilladelser hvornår disse må køre til Hamborgs container terminaler. Fra 2015 kommer der nye krav fra de tyske myndigheder omkring specialtransporter. Fremover skal alle specialtransporter, som kan Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 10 af 16

11 transporteres via jernbane skal flyttes fra landevej til jernbane. Med disse fremtidsudsigter burde jernbanen være et godt alternativ til motorvejen, som kan sikre leveringssikkerhed (Just in Time), samt bidrage til en økonomisk og miljørigtig transport! Hvad angår godstog og godstransport er det fx påfaldende, at Tønder kommune og det sydvestlige Jylland glemt i en rapport fra Banedanmark (Mere gods på jernbanen). Der er dog reelle og realistiske muligheder for godstransport og distribution i Tønder. Ved Tønder Nord er det ved industrisporet meter læssespor, der er muligheder for tørdok/oplagring for Offshore industrien på Rømø havn, vindmølletransporter via jernbanen, specialtransporter med mere. Der er ligeledes tilkendegivet interesse fra tyske operatører om at anvende disse muligheder. Herefter fortæller Robin Roost om nogle af de visioner der siden 2006 er arbejdet med omkring strækningen Tønder-Tinglev-Sønderborg, hvor et OPP-projekt blev præsenteret i Transportministeriet. Regionaltrafik timedrift Tønder Sønderborg Flensborg. Rejsetiden med bus i dag mellem Tønder-Sønderborg gennemsnitlig 2½ timer i dagtimerne. Med tog via Tinglev-banen og 16 stop mellem Tønder og Sønderborg er rejsetiden 1 time. Hvad der yderligere understøtter en tværgående jernbaneforbindelse er, at ind- og udpendlingen i dag er større Øst-Vest end Nord-Syd (vendte i 1995 ifølge dansk statistik). Endvidere kan en jernbaneforbindelse øge tilflytning til Tønder, samt de byer som ligger langs strækningen mellem Tønder og Sønderborg. Værd at bemærke er også, at antallet af registrerede privatbiler i Tønder kommune (2006-tal) er 3500, samt 2500 nr. 2 bil, hvilket for mange familier vil kunne begrænses ved en velfungerende infrastruktur hvad angår offentlig transport. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 11 af 16

12 Oplæg: Uffe Palludan (Palludan fremtidsforskning) direktør Uffe Palludan har tidligere lavet beregninger for DONG omkring anvendelse af batteridrevne tog. Hvis man laver en liste over alle de problemer og ulemper der ved anvendelse af batteridrevne biler vil man erfare, at ingen af disse vil gøre sig gældende for tog. Tog har plads, har ikke problemer med tunge batterier, osv. Med udgangspunkt i en konkret strækning på godt 60 km med master til kørsel med eldrevne tog demonstrerer Uffe Palludan, at der samfundsøkonomisk er meget store besparelser at hente ved at investere i batteridrevne tog frem for at investere i traditionel eldrift med master, køreledninger, etc. Tanken om batteridrevne tog er ikke af ny dato, det er rent faktisk en gammel driftform. Man har anvendt batteridrift og batteritog siden 1890 og helt frem til 1990 i Polen. Flere lande er nu ved at videreudvikle disse tog. Der kan i dag købes tog som er i produktion og bruges i Sydeuropa og Japan. England er langt fremme med en ny version og her blev det først helt batteridrevne tog indsat i normal drift i foråret Batteridrevne tog har mange fordele frem for diseltog. Der er en række tekniske fordele ud over de store miljøfordele. Batteritog har endog den fordel at de kan oplades på tidspunkter, hvor der er lille forbrug og vindmøllerne laver meget strøm. Det er alene et spørgsmål om at sætte batterier nok på, så toget kun oplades om natten. Mange diseltog har en generator og kører således også på el. Uffe Palludan forklarer, at nogle af hans beregninger har udgangspunkt i kendte elementer, som batterierne fra Better Place og vægtforhold i et gammelt MY-tog. I et regneeksempel viser Uffe Palludan hvordan man kan udskifte diselmotoren og generatoren med et tilsvarende vægt af batterier. Herudfra påviser Uffe Palludan en rækkevidde på flere hundrede km med et gennemsnitstog på en mindre jernbane. Hvis toget skal trække store godsmængder skal der to eller flere batterilokomotiver til, men opgaven kan klares. Et andet eksempel viser en beregning, der inkluderer en tur til Rom og tilbage på en enkelt opladning om natten forinden. Med kendte priser vil batteritog være meget at foretrække på sidebaner og hvor man skal køre i kombination på små baner uden luftledninger og baner med luftledninger. Batteritog kan være 100 gange billigere end elektrificering af sidebaner!! På en strækning som Tønder-Tinglev-Sønderborg, hvor der er både elektriske luftledninger og en del af strækninger uden vil batteritog den bedste løsning, både hvad angår samlet økonomi, fleksibilitet og miljøbelastning. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 12 af 16

13 Strækningen Tønder-Tinglev-Sønderborg vil være oplagt som den første forsøgsbane i Danmark. Samtidig vil en sådan strækning også ligge i naturlig forlængelse af en tilsvarende batteridrift langs den jyske vestkyst. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 13 af 16

14 Oplæg: Kim Beier (STTS ØST / passagerdrift) koordinator Kim Beier redegjorde for det arbejde der pt foregår omkring få etableret time-drift mellem Sønderborg og Tinglev. Når denne drift er en realitet vil den naturligt kunne udvides til at omfatte en videre forbindelse til Tønder, når det bliver muligt at anvende Tinglev-banen til persontrafik. I denne forbindelse pegede Kim Beier på de fordele der er ved, at studerende fra Tønder får mulighed for at studere i Sønderborg med en transporttid på ca. 70 min. Kim Beier oplyste at beregninger viser et pendlertal ca. 500 pr. dag der pendler mellem Sønderborg og Tønder, for hvem jernbanen vil udgøre et realistisk alternativ til bilen som transportmiddel. Ligeledes arbejdes på at få timedrift mellem Sønderborg og København. Afslutningsvis fortalte Kim Beier, at udviklingen inden for batteritog giver mulighed for at opfylde de forventninger man har til grøn energi i Sønderborg, at grøn trafik/transport på denne måde har nye perspektiver for hele området. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 14 af 16

15 Afsluttende bemærkninger og konklusioner Seminaret bidrog til at synliggøre, at en reaktivering af Tinglev-banen ud over at være til gavn for de sønderjyske kommuner og grænseregionen, også vil gavne hele den jyske vestkyst fra Thyborøn havn i nord over Esbjerg og videre til grænsen. Et eksempel herpå er, som Martha Vrist fra Midtjyske Jernbaner påpegede, at en aktiv Tinglev-bane vil betyde en væsentlig forøgelse af godskapaciteten fra den jyske vestkyst mod Europa, samtidig med at man vil undgå flaskehalsproblemer ved at være tvunget til transporter via Herning-Vejle-Fredericia. Som Henrik Thykjær nævnte i sit oplæg omkring Aabenraa Havn, så er en velfungerende infrastruktur er en forudsætning for vækst. Dette gælder så meget mere, når man ser på Sønderjylland og grænseregionen under ét. Selvom STTS pt primært har fokus på reaktiveringen Tinglev-banen, som godsforbindelse mellem Tønder og Tinglev og dermed en vigtig forbindelseslinje mellem øst-banen og vest-banen, så arbejdes der videre på de langsigtede mål, som indebærer persontrafik med timedrift (Niebüll/) Tønder-Tinglev-Sønderborg (/Flensburg). Pt er nogle af de helt store udfordringer, at al tænkning og planlægning tilsyneladende alene er rettet i nord-syd-gående retning, herunder etableringen af dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens. at mange af de tiltag der pt kæmpes for, fx en sønderjysk parallelmotorvej har lange udsigter. at en motorvej ikke løser de problemer industrien og eksportvirksomhederne har her og nu. Over for dette er der de fordele, at en reaktivering af Tinglev-banen vil kunne realiseres inden for 1 eller 2½ år, alt efter hvilken løsning der vælges. at en reaktivering Tinglev-bane vil bidrage til en styrkelse af en tværgående infrastruktur, som i dag er både mangelfuld og hæmmende i forhold til at fremtidssikre vækst og udvikling i hele grænseregionen. at en reaktivering af Tinglev-banen vil bidrage til understøttelse og fremtidssikring af infrastrukturen på hele den jyske vestkyst fra grænsen til Thyborøn i nord. Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 15 af 16

16 Det afholdte seminar har bekræftet, at STTS bør fortsætte sin hidtidige strategi og målsætning i lyset af de nuværende præmisser. at det fortsat er nødvendigt at synliggøre betydningen af en tværgående infrastruktur, hvis afmatningen i grænseregionen skal vendes til vækst og udvikling. at der fortsat er grundlag og behov for at inddrage understøttende projekter, som er med til at synliggøre de positive samfundsøkonomiske perspektiver ved en reaktivering af Tinglev-banen. at der er behov for yderligere et seminar inden for 9-12 måneder. < O > Styregruppen STTS Postboks Tønder tlf.: Side 16 af 16

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv 1 En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv Af Flemming Damgaard Larsen (V), Formand for Folketingets Trafikudvalg Tak, fordi jeg måtte komme her i dag og bidrage med et politisk

Læs mere

Godstransport i Danmark

Godstransport i Danmark Godstransport i Danmark Jernbanen som alternativ hvad kan den tilbyde? Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S 1 Jernbanen kan tage en stor del her og nu Meget af det nuværende gods via Mols-linien

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren PORTEN T I L E U R O P A Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv 2 Indhold Forord... 3 Vision for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)... 4 Mål og ønsker

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Nye store godsmængder på jernbane. v/ adm. direktør, Martha Vrist, Midtjyske Jernbaner

Nye store godsmængder på jernbane. v/ adm. direktør, Martha Vrist, Midtjyske Jernbaner Nye store godsmængder på jernbane v/ adm. direktør, Martha Vrist, Midtjyske Jernbaner Midtjyske Jernbaner Midtjyske Jernbaner opstod i 2008 som en fusion af Lemvigbanen og Odderbanen Lemvigbanen Odderbanen

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektrificering af strækningen Lunderskov-Esbjerg samt åbning af station i Esbjerg øst

Forslag til folketingsbeslutning om elektrificering af strækningen Lunderskov-Esbjerg samt åbning af station i Esbjerg øst 2010/1 BSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. oktober 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

ISSN: JERNBANE-BLADET. Medlemsorgan. Landsforeningen Danmarks-Jernbaner ~ W

ISSN: JERNBANE-BLADET. Medlemsorgan. Landsforeningen Danmarks-Jernbaner ~ W ISSN: 0907-3043 JERNBANE-BLADET Medlemsorgan Landsforeningen Danmarks-Jernbaner. 111111111~.- 1..11W NR 59 Juli - August - September 2017 5, L,";.>.\ _ r- c.i1 tri \./L JEftsl_s!V JERNBANE-BLADET Nr. 59:

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Genåbning af Tønder-Niebüll banen

Genåbning af Tønder-Niebüll banen Genåbning af Tønder-Niebüll banen Af Afdelingsleder, cand.scient.oecon Carsten Vædele Madsen, Institut for Transportstudier 1. Baggrund I dette indlæg redegøres for resultaterne af et dansk-tysk udredningsarbejde

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG INDHOLD. 1 Indledning og forord. 1 Indledning og forord 1 1.

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG INDHOLD. 1 Indledning og forord. 1 Indledning og forord 1 1. REGION SYDDANMARK DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Midtjyske Jernbaner. Midtjyske Jernbaner opstod i 2008 som en fusion af Lemvigbanen og Odderbanen

Midtjyske Jernbaner. Midtjyske Jernbaner opstod i 2008 som en fusion af Lemvigbanen og Odderbanen Velkommen Midtjyske Jernbaner Midtjyske Jernbaner opstod i 2008 som en fusion af Lemvigbanen og Odderbanen Lemvigbanen Odderbanen Lemvigbanen Odderbanen Lemvigbanen 2014 219.436 passagerer 56 km infrastruktur

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Lasse Toylsbjerg-Petersen, oktober 2013 Der er masser af gods i Danmark på lastbiler Der kommer masser af gods ind over grænserne til Danmark Antallet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 149 Offentligt LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER VINTER 2010 Forslag til genåbning af TØNDER-TINGLEV BANEN og genoprettelse Af direkte togforbindelse TØNDER-TINGLEV-SØNDERBORG

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Oplæg til Syddansk banestrategi

Oplæg til Syddansk banestrategi Oplæg til Syddansk banestrategi Perspektiver, muligheder og udfordringer Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 25. august 2015 Baggrund/mål Forventninger til banen afhænger af Bred politisk ambition om at sikre

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Fremsat den 23. oktober 2007 af Rune Lund (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 23. oktober 2007 af Rune Lund (EL) og Per Clausen (EL) 2007/1 BSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Rune Lund (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om anlæg

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger DB Schenker Scandinavia DB Schenker Scandinavia Thomas Vestergaard Head of Sales København, 13 maj 2014 DB Schenker s udvikling 2000-2014

Læs mere