Apparatoversigt Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening Sikkerhedsanvisninger... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Apparatoversigt... 5 Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6 Sikkerhedsanvisninger... 8 Formålsbestemt anvendelse... 8 Sikker opstilling af apparatet... 8 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig... 8 Foretag aldrig reparationer på egen hånd... 8 Blu-ray-playeren... 8 Bemærkning om elektrostatisk afladning... 9 Sikker håndtering af batterier... 9 Forberedelse...10 Udpakning Kontroller pakkens indhold Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Generelt...11 Om Blu-ray Overblik over de formater, der kan afspilles Surround-lydformater Tilslutninger og tilslutningsmuligheder...13 Opstilling af apparat Tilslutning til et TV-apparat Separat digital lydtransmission LAN-forbindelse Nettilslutning Grundlæggende funktioner...17 Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Standby/tænd/sluk Første gang enheden tændes Til OSD-menuen Gengiv disks...19 Indsæt en disk Afspilningsfunktioner Søgefunktioner Display-menuen (Tasten DISPLAY og SEARCH) Gentagelsesfunktioner Billedfunktioner Indsæt bogmærke (BD) Programmering af en afspilningsrækkefølge (CD) Sprogvalg (BD, DVD) Hent BD-/DVD-Mener PIP-funktionen BD-live-funktionen

2 Setup-menuen Navigation i menuerne Generelle indstillinger Displayindstillinger Audioindstillinger Systeminformationer Media Center Vise og gengive filer Gengivelsesliste (POPUP-menu) Universalfjernbetjeningen Anvendelse Kodeidentificering Normal funktion Funktionen "SLUK ALT" I tilfælde af fejl Rengøring...35 Tekniske data Bortskaffelse...37 Kodeliste til programmering af universalfjernbetjeningen Tv VCR Kabel SATELLIT Laser Disk DVD CD Audio forstærker/tuner/modtager Kassettebåndoptager MINI-systemer DVB-T-modtager (DTV, idtv osv.) DVD-optager (DVD-R/DVD-RW osv.) HDD digital videooptager (Hard Disk Drive DVR PVR osv.) Home Cinema Systemer DVD & AUDIO TV/VCR-kombinationer TV/DVD-kombinationen DVD/VCR-kombinationer Ekstra Set-Top Bokse Kode-søgning efter handelsnavn

3 Apparatoversigt Hovedapparat forside 1. Blåt LED-lys til standby-modus : Tænd apparatet fra standby-modus og sæt det i standby-modus igen 2. OPEN : Åbn og luk disketterum 3. Disk-skuffe 4. IR: Modtagefelt for fjernbetjeningens sender 5. Display 6. : Start og afbryd afspilning 7. : Stop afspilning 8. : SKIP spring frem/tilbage mellem kapitlets og titlens begyndelse 9. USB-stik Hovedapparat Bagside 1. Lysnetledning 2. Hovedkontakt: ON apparat tændt; OFF apparat slukket 3. AV OUTPUT: Audio udgange V/H 4. VIDEO OUT: VIDEO-udgang (billedoverførsel til fjernsynet) 5. COAXIAL: Digital audioudgang 6. Y Pr Pb: Komponent udgange 7. OPTICAL: Digital audio-udgang (optisk) 8. HDMI: HDIM-udgang (digital billed- og lydoverførsel) 9. LAN: Netværksinterface 5

4 Fjernbetjening DVD-fjernbetjening og 5 i 1 IR-fjernbetjening I denne oversigt finder du en beskrivelse af tastefunktionerne til blu-ray-playerens betjening. Med denne fjernbetjening kan du dog også betjene andre apparater. Fjernbetjeningens funktionalitet som universalfjernbetjening beskrives i kapitlet Universalfjernbetjening på side 4 Hvis blu-ray-playeren ikke reagerer på et tryk på en taste, tryk forinden på kildetasten BluRay. 1. STANDBY: Tænd apparatet fra standby-modus og sæt det tilbage i standby-modus igen 2. TV: Kildetaste: Betjening af et tv-apparat 3. STB: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. SAT-receiver, Set-Top-Box) 4. BluRay: Kildetaste: Betjening af blu-ray-player 5. VCR: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. videorecorder) 6. AUX: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. forstærker) 7. CODE: Indtastning af koden for andre apparattyper, se side SUBTITLE: Vælg sprog for undertekster; åbn teletext mens TVet bruges; se side 4 9. TITLE: Hent titelmenu (DVD); EPG: Electronic Program Guide mens TVet bruges; se side Piletaster: Naviger i menuer 11. OK: bekræft valget 12. RETURN/EXIT: Tilbage til menu/forlad menu 13. MENU: Åbn menuen 14. DISPLAY: Visning af aktuelle gengivelsesinformationer 6

5 15. A: Slet bogmærke (BD) / Hent menu titelprogrammering (CD) / rød videoteksttaste 16. B: Sæt bogmærke ( Bookmark ) (BD) / grøn videoteksttaste 17. C: Hent bogmærke (BD) / gul videoteksttaste 18. D: Universalfjernbetjeningens funktion: blå videoteksttaste 19. AUDIO: Direkte sprogvalg (DVD) 20. LED-indikator til bekræftelse af et tastetryk : Taltaster, f.eks.til direkte valg af titel og kapitel 22. -/--: Ingen funktion 23. SETUP: Åbn setup-menu: AV: Universalfjernbetjeningens funktion: vælg indgangskilde (se side 29) 24. : SKIP spring frem/tilbage til kapiel- eller titelbegyndelsen; P+/P : Programvalg på TV; s. side : Lydløs 26. V +/: Universalfjernbetjeningens funktion: øg lydstyrke (se side 29); MC: Åbn MediaCenter 27. V : Universalfjernbetjeningens funktion: dæmp lydstyrken (se side 29); DIGEST: Gengiv billedvisning ved gengivelsen af billeder i Media Center 28. : Hurtig tilbage 29. : Afspilning 30. : Hurtig frem 31. : Start optagelse 32. : Stop afspilning 33. : Afbryd afspilningen 34. SLOW: Slowmotion-funktion 35. : Åbn og luk diskskuffen 36. ZOOM: Forstør billede 37. REPEAT: Gentagefunktioner 38. REPEAT A-B: Gentag et bestemt afsnit 39. RANDOM: Afspil titlen i tilfældig rækkefølge 40. ANGLE: Kameraposition (synsvinkel) 41. PIP: Billede-i-billede-funktion ved blu-ray-disks med denne funktion 42. SEARCH: Vælg titel/tid direkte 7

6 Sikkerhedsanvisninger Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning og overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med. Formålsbestemt anvendelse Apparatet tjener til afspilning af lyd- og billedmedier (BDer, DVDer, CDer, MP3-databærere, USB-apparater). Brug ikke apparatet til andre formål. Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Sikker opstilling af apparatet Apparatet er kun egnet til privat brug. Brug kun apparatet i boliger eller lignende rum. Apparatet er ikke skabt til brug i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser). Stil og brug apparatet på et stabilt, fladt og vibrationsfrit underlag, for at undgå at apparatet vælter. Sørg for følgende omgivelsesbetingelser: Sørg for at der altid er god ventilation omkring apparatet. Ventilationen må ikke forhindres ved tildækning af ventilationsåbningerne med genstande som tidsskrifter, duge, forhæng osv. Apparatet må ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Sørg for, at apparatet ikke udsættes for direkte sollys. Udsæt ikke apparatet for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på apparatet. Apparatet må ikke opstilles i umiddelbar nærhed af magnetfelter (f.eks. fjernsyn eller højttalere). Åben ild, som f.eks. levende lys, bør ikke stilles i nærheden af eller på apparatet. Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig Tilslut kun apparatet til en let tilgængelig stikkontakt (230 V AC, 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfældes skyld, at hurtig frakobling af apparatet er nødvendig, skal stikkontakten være frit tilgængelig. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller lysnetledningen har synlige skader eller apparatet er faldet ned. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Pas på, at lysnetledningen ikke ligger, så man kan falde over den. Lysnetledningen må ikke klemmes eller mases. Vent med at tilslutte lysnetadapteren, hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum. Kondensvandet, der opstår i denne forbindelse, kan under visse omstændigheder ødelægge apparatet. Når apparatet har nået stuetemperatur, kan det uden risiko tages i brug. I tilfælde af tordenvejr eller hvis apparatet ikke benyttes i længere tid, skal det frakobles nettet. Foretag aldrig reparationer på egen hånd Blu-ray-playeren Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet fagværksted. Ved ikke fagmæssig reparation kan der opstå alvorlig fare for brugeren. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis enheden eller ledningen bliver beskadiget, for at forhindre farlige situationer. Blu-ray-playeren er et laserprodukt af 1. klasse. Apparatet er udstyret med et sikkerhedsystem, som forhindrer udslip af farlige laserstråler under normal brug. For at 8

7 undgå øjenskader bør du ikke manipulere eller beskadige apparatets sikkerhedssystem. Bemærkning om elektrostatisk afladning Hvis apparatet viser tegn på funktionsfejl, kan det muligvis skyldes en elektrostatisk afladning. I sæ fald skal du fjerne netstikket og tage batterierne ud. Læg derefter batterierne i igen, og tilslut igen apparatet til lysnettet. På denne måde nulstilles apparatet. Sikker håndtering af batterier Fjernbetjeningen kører på batterier. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forholdsregler: Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis nogen sluger et batteri, skal du omgående søge lægehjælp. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Som udgangspunkt bør du kun indsætte nye batterier. Anvend aldrig gamle og nye batterier sammen. Bland ikke forskellige batterityper. Vær opmærksom på polariteten (+/ ), når du sætter batterierne i. FORSIGTIG! Ved forkert udskiftning af batterierne er der eksplosionsfare! Udskift kun batterierne med batterier af samme eller tilsvarende type. Forsøg aldrig at genoplade batterier. Der er eksplosionsfare! Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted. Direkte udsættelse for kraftig varme kan beskadige batterierne. Udsæt derfor ikke apparatet for kraftige varmekilder. Kortslut ikke batterierne. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Tag straks opbrugte batterier ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er fare for ætsning på grund af batterisyre! Fjern desuden tomme batterier fra apparatet. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. 9

8 Forberedelse Udpakning Fjern al emballage. FORSIGTIG! Lad ikke små børn lege med folie. Der er risiko for kvælning! Kontroller pakkens indhold Med det af dig købte produkt har du fået: Blu-ray-player Fjernbetjening 2 batterier 1,5 V R03/AAA AV-kabel Denne betjeningsvejledning og garantikort Kontroller venligst at leveringen er fuldkommen og informer os inden for 14 dage efter køb, hvis leveringen ikke er fuldkommen. Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Læg to 1,5 V-batterier R03/LR 03/AAA/Micro i fjernbetjeningen. Åbn baterirummets låg ved at skubbe det nedad. Indsæt batterierne, så deres minuspol rører ved fjedrene. Skub batteridækslet på igen. 10

9 Generelt Om Blu-ray Blu-ray disken (engelsk for blå stråle ; forkortet til BD ) er et digitalt lagermedie for informationer. BDer er kendetegnet med symbolet til højre. Alt afhængigt af, hvordan informationerne er skrevet, opstår der forskellige bd-typer med forskellige lagerkapaciteter. DVD og BD-opbygning Dvd'er og Video-dvd'er er opdelt i titler og kapitler. En BD kan have flere titler, som igen kan bestå af flere kapitler. Titel og kapitel er hver for sig fortløbende nummereret: En BD har de samme mål som en DVD, men kan takket være en enorm lagerkapacitet gemme film i højtopløsende kvalitet og med lyd i høj kvalitet. Således er opløsningen ved den bedst mulige billedkvalitet på 1080p 6 gange højere end ved en gængs DVD. Det er bl.a. lydformaterne Dolby TrueHD og DTS-HD, som er tabsfrie komprssioner, der understøttes. Det er derfor muligt på en BD at udnytte interaktivt bonusindhold og filmformationer fra internettet, samt at vise diskmenuer under den løbende gengivelse. Regionskoder DVD Pga. de verdensomspændende salgsstrategier blev der udviklet en code DVDen, som inddeler verden i seks regioner. Europa hører til zone 2. apparat er det derfor muligt at afspille DVDer, som er forsynet med regionalkode 2. Regionalkoden står på DVDens indpakning (se hosstående logo). Det er kun muligt at afspille DVDer, som bærer regionalkode 2 eller ALL (egnet til enhver DVD-player). Blu-ray Ved BDer blev verden inddelt i tre regioner (A, B und C). Europa hører til region B. Det er kun muligt at afspille BDer, som bærer regionalkode B eller ABC (egnet til alle blu-ray-playere). Overblik over de formater, der kan afspilles MP3 og WMA Diskart Symbol Filer BD Video og audio til På dit DVD Video-CD (VCD) Video og audio Video og audio CD-DA Audio MP3 Audio Billed-CD Kodak billed-cd MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Xvid) JPEG-Billedfiler Kodak-Billedfiler Video og audio 11

10 Surround-lydformater 7.1-Lydformater Blu-ray-disks kan levere 7.1-surround-sound. Dit apparat kan læse følgende 7.1-lydformater og gengive dem pr. bitstream: Dolby Digital Plus DolbyTrueHD DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio 5.1-Lydformater Derudover kan apparatet også læse de klassiske flerkanalformater: Dolby Digital 5.1 DTS (Digital Theater Systems) Varemærker Dolby, Pro Logic og DD-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Begrebet DTS er et varemærke, som tilhører DTS Technology, LLC. 12

11 Tilslutninger og tilslutningsmuligheder Du kan tilsutte Blu-ray-player til enten et fjernsyn eller en AV-receiver for at transmitere billede og lyd. Hertil står der på apparatets bagside flere udgange til rådighed. Sluk for alle apparater, inden de tilsluttes. Forbind først apparaterne til lysnettet, når alle tilslutninger er foretaget! Opstilling af apparat Stil apparatet på en plan, fast overflade. Læs i den forbindelse sikkerhedsanvisningerne på side 8. Visse aggressive møbellakker kan angribe apparatets gummifødder. Stil eventuelt apparatet på et underlag. Tilslutning til et TV-apparat Foretag altid kun henholdsvis en forbindelse; ikke flere forbindelser på samme tid. Video-cinch-forbindelse Med det gule videocinchhunstik leverer overførslen en standard billedkvalitet. Tilslut dertil et cinchkabel med gult stik til apparatets VIDEO-tilslutning og en tilsvarende indgang på TV-apparatet. Til audioforbindelsen kan du tilslutte et audio-cinch-kabel. Overhold ved cinch stikkene farvekoderne (hvid/rød) for venstre/højre. 13

12 Komponent-forbindelse En rigtig god billedkvalitet leverer transmissionen med komponentkabler (grøn/blå/rød). Tilslut dertil kablerne til apparatets udgange Y Pb Pr og til TV-apparatets tilsvarende indgange. Til audioforbindelsen kan du tislutte et audio-cinch-kabel. Overhold ved cinch stikkene farvekoderne (hvid/rød) for venstre/højre. HDMI-forbindelse Den bedste billed- og lydkvalitet leveres af HDMI-transmissionen. HDMI ( High Definition Multimedia Interface ) er det eneste interface inden for underholdningselektronikken, der samtidig overfører audio- og videodata. Det kan håndtere alle kendte billed- og lydformater inklusive HDTV (High Definition Television) og dermed også vise den for tiden højeste opløsning på 1080p uden kvalitetstab. Du kan tilslutte BD-playeren til både fjernsynsapparat med HDMI- og med DVI-indgang (HDMI er nedadgående kompatibel til DVI Digital Visual Interface ). Til tilslutning til en HDMI-indgang har du alene brug for et HDMI- Kabel. Hvis dit fjernsynsapparat har et DVI-hunstik, har du desuden brug for en ekstra adapter (HDMI DVI), som også fås i faghandelen. Tilslut et HDMI-kabel til apparatets HDMI-tilslutning DIGITAL AV OUTPUT og TV-apparatets tilsvarende HDMIindgang. For tilslutningen via HDMI vælges den bedste opløsning til det tilsluttede TV-apparat i setup-menuen (se side 4). Vær opmærksom på følgende: HDMI-udgangen er certificeret i henhold til den gældende HDMI-standard. Alligevel kan det i enkelttilfælde ske, at tilslutningen ikke er kompatibel med et andet apparats DVI- eller HDMI-stik, og at der derfor ikke kan opnås en feljfri overførsel. Dette er imidlertid ikke en fejl ved din bd-afspiller. 14

13 Separat digital lydtransmission Din blu-ray-player kan transmitere flerkanallyd af formaterne Dolby Digital og DTS i 5.1. Derudover kan den gengive 7.1 lyd i formaterne DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD vha. HDMI. For at kunne nyde surround-sound i disse formater, brug HDMI-kabel til 7.1 lydformater; DTS og Dolby Digital kan også transmitteres med den koaksiale udgange eller den optiske udgang. Forbind dem med et AV-apparat, f.eks. en forstærker, som udgiver disse signaler. Forbind et koaksialkabel med udgangen COAXIAL på BD-playeren og den tilsvarende udgang på forstærkeren. Eller forbind et optisk kabel med udgangen OPTICAL på BD-playeren og den tilsvarende indgang på forstærkeren. For at komme i den digitale lydgengivelses fulde nydelse, sluk for dit TVs lydgengivelse. LAN-forbindelse Nogle Blu-ray-disks har funktionen BD-Live. Denne funktion stiller indhold til rådighed, som kan hentes frem på bestemte internetsider, der er tilordnet disken. Dette ekstra indhold kan f.eks. være baggrundsinformationer om en film, flere tilbud fra producenten osv. Din Blu-ray-player har en LAN-tilslutning, som gør det muligt at få adgang til dette indhold. Forbind et LAN-kabel med et RJ-45-stik med apparatets LAN-tilslutning. Forbind det andet stik med din normale internetadgang, f.eks. en router. Nu skal du aktivere internetforbindelsen i blu-ray-playerens setup: Tryk tasten SETUP > General Setting > Network > Internet-Connection > Enable. Ved en standardmæssig indrettet internetadgang erkender blu-ray-playeren IP-adressen og ingen yderligere indstillinger er nødvendige. Har du et individuelt indrettet netværk, skal du muligvis foretage yderligere indstillinger i menuerne IP Setting og Proxy Setting svarende til dit netværk. Download af BD-Live-indhold beskrives fra side 4. Nettilslutning Når alle tilslutninger er udført, skal du forbinde lysnetstikket med en stikkontakt (230 V ~ 50 Hz). 15

14 16

15 Grundlæggende funktioner Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Knapper på forsiden af afspilleren Taster på fjernbetjeningen Med tasterne på apparatets forside kan du aktivere dit apparats vigtigste gengivelses-funktioner. Ud over disse grundfunktioner har fjernbetjeningen mange andre betjeningselementer, så du har fuld kontrol over apparatet. Vigtigt er det, at du kun navigere i de menuer, der vises på fjernsynsskærmen, ved hjælp af fjernbetjeningen. I denne vejledning refererer beskrivelsen af tasterne til fjernbetjeningen, da fjernbetjeningen (bortset fra netafbryderen) omfatter alle afspillerens funktioner. Hvis en beskrivelse vedrører knapperne på afspilleren, er dette udtrykkeligt anført. Hvis tasterne på fjernbetjeningen ikke udløser nogen funktioner på bluray-playeren Tryk kildetasten BluRay. Om universalfjernbetjeningens funktioner se side 4. Standby/tænd/sluk Standbytilstand Med kontakten på apparatets bagside sætter du apparatet i standby-modus (ON) og slukker helt for det (OFF). I standby-modus lyser apparatets blå LED-lys. Tænd Tryk tasten (STANDBY), for at tænde for apparatet. Den blå LED på apparatet slukkes. Der vises meddelelser i displayet. Meddelelsernes art afhænger af gengivelsesmediet. Sluk Tryk igen på tasten (STANDBY) for igen at sætte apparatet i standbytilstand. Displayet slukkes. Første gang enheden tændes Når apparatet tændes første gang vises en indstillingsassistent, som du foretager nogle grundsindstillinger i. Skridt Trin 1 af 5: Bekræft hilsenen med OK. Indstillingsassistent Trin 2 af 5: Vælg sproget med piletasterne og bekræft med OK. Det valgte sprog bruges nu i alle OSD-vinduer, menuer osv. 17

16 Trin 3 af 5: Vælg TV-apparatets opløsning. Trin 4 af 5: Vælg sideforholdet for TV-apparatet. Trin 5 af 5: Afslut assistenten med OK. Nu åbnes setup-menuen (se også side 24 ). Hvis du ikke ønsker at bearbejde den videre, luk den med tasten SETUP. Til OSD-menuen OSD-menuen gengives i denne vejledning på engelsk. Som vist foroven kan du dog også indstille et andet sprog. 18

17 Gengiv disks Indsæt en disk Sørg for, at der er ca. 15 cm plads foran apparatet, så diskskuffen kan køre ud uden hindringer. Tryk ved slukket apparat på tasten (åbn, luk diskrum). Indsæt en disk i diskskuffen, så siden med påskrift vender opad. Sørg for, at disken ligger midt i fordybningen i diskskuffen, så den ikke kommer i klemme, når skuffen lukkes. Tryk på tasten. Diskskuffen lukker. Vælg om nødvendigt ved det tilsluttede TV-apparat den indgang, som BD-playeren er tilsluttet til. Normalt begynder gengivelsen af disken automatisk efter nogle sekunder. Du skal muligvis trykke gengivelsestasten (OK eller på fjernbetjeningen, på apparatet, eller der vises en menu, hvor du skal træffe et valg med piletasterne. Displayvisning I audiosystemets display vises forskellige meddelelser til gengivelsen, alt efter medium og gengivelsesstatus, f.eks.: LOAD = indholdet indlæses; Gengivelse: forløbende tid; Stopmodus: STOP. Afspilningsfunktioner 1 Start afspilning Start gengivelsen med (fjernbetjening) eller tryk (apparat). Visning af enkeltbilleder Tryk tasten PAUSE og efterfølgende tasten SLOW gentagne gange for at gengive billede for billede. Afbryd afspilningen For at afbryde gengivelsen, tryk (fjernbetjening) eller (apparat). Fortsæt gengivelsen med eller. Stop afspilning Truk (stop) en gang, for at stoppe gengivelsen. På billedskærmen vises stop-symbolet. I denne modus kan gengivelsen fortsættes fra det samme sted med eller. Tryk endnu en gang på (stop) for at stoppe dvd'en helt. Apparatet befinder sig nu i stop-funktion. Lyden slået fra MUTE Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk tasten eller en lydstyrketaste, for at tænde for lyden igen. Lydstyrketasten kan ikke bruges direkte til blu-ray-playeren. Søgefunktioner SKIP Tryk under gengivelsen på tasten eller, for at springe frem eller tilbage (ved BDer og DVDer: fra kapitel til kapitel; ellers: fra titel til titel). Vær opmærksom på, at det på mange dvd'er ikke er muligt at springe over titlen/kapitlet, der findes før starten på den egentlige film (licensinformation). 1 Specielle skærmmeddelelser: Hvis du vælger en funktion, som den medie, der ikke indsat, ikke anvender, eller som ikke kan aktiveres i den aktuelle tilstand, vises tegnet for "ikke gyldig", som er vist ved siden af, på skærmen. Tegnet forsvinder efter et par sekunder. 19

18 Hurtig spoling Tryk under afspilningen på tasten eller for at starte hurtig tilbage- eller fremspoling. Tryk gentagne gange for at øge hastighedstrinnet fra 2 til 5. Med vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Slowmotion Tryk under gengivelsen på tasten SLOW, for at starte gengivelsen i slowmotion. Tryk gentagne gange for at øge hastighedstrinnet fra 1/16 til 1/2. Med vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Direkte valg Med nummertasterne kan du direkte vælge et kapitel (BD, DVD) eller en titel. Nu vises det aktuelle kapitel (den aktuelle titel) sammen med kapitlernes totale antal (titel). Hvis du ønsker at indtaste et tal >10, indtastes tallene efter hinanden uden pause. Display-menuen (Tasten DISPLAY og SEARCH) Tryk under gengivelsen tasten DISPLAY, for at se den aktuelle indstilling i display-menuen. Alt efter disk og gengivelsesstatus er forskellige visninger mulige. Ved nogle indstillinger kan du med piletasten åbne en undermenu og med træffe et valg. Mulige visninger i display-menuen Symbol gengivelsestilstand Eksempel Betydning BDMV Blu-ray Movie, Afspilningstilstand AVC, CDDA Mediets video- eller audioformat 1/4 Aktuel titel/totalt antalt af titler på mediet 3/29 Aktuelt kapitel/totalt antal kapitler 00:16:41 Forløbende tid indenfor titlen 00:02:35 Forløbende tid indenfor kapitlet 2/2 German Talt sprog og lydsystem 01/02 Kameraposition (kun til rådighed ved få BDer/DVDer) Dolby Digital 5.1 Lydsystem 2/3 German Undertekst-sprog Fra Underteksttype Fra Andet videospor Fra Andet audiospor Kbps Bitrate Stille Søg straks Afspil straks Stående billede (hvis understøttet af DVDen) Tryk OK for at starte et hurtigløb; med PLAY fortsætter du den normale gengivelse. Omgående gentagelse: Tryk OK for at gentage den aktuelle scene Gentagefunktion (hvis aktiveret) Søg direkte efter tid, titel eller kapitel Tryk SEARCH, for at få vist SEARCH-menuen. Det første tidsfelt er markeret (f.eks.: ). 20

19 Vælg med piletasterne tidsfeltet for kapitlet eller tidsfeltet for titlen. Med piletasterne kan du markere felterne for det aktuelle kapitel eller den aktuelle titel. Tryk OK, for at aktivere feltet for indtastgningen. Med piletasterne kan du lave en indtastning i det aktiverede felt. I tidsfeltet vælger du med det næste felt. Vælg igen en tid. I slutningen af indtastningen tryk OK. Gengivelsen springer til det ønskede sted. Luk SEARCH-menuen ved at trykke DISPLAY to gange. Gentagelsesfunktioner Gentagelse REPEAT Tryk under afspilningen på tasten REPEAT. På skærmen vises gentagelsessymbolet afsnit, der skal gentages (teksten forsvinder efter et par sekunder). og for hvert tastetryk det DVD: (Kapitel) > (Titel) > sluk ; Audio-CD: (Titel) > (Alt) > sluk; REPEAT A - B (BD, DVD, Audio-CD) Du kan gentage et afsnit, du selv har angivet. Tryk under afspilningen på knappen A-B for at angive starten af den sekvens, der skal gentages. A- vises på skærmen. Tryk igen på A-B for at angive slutningen af den sekvens, der skal gentages. A-B vises på skærmen. Det valgte afsnit gentages nu igen og igen. Tryk tredje gang på A-B for at afslutte gentagelsen af sekvensen. Billedfunktioner Forstørre og formindske billedet ZOOM Tryk ZOOM gentagne gange, for at forstørre og formindske billedet i følgende skridt: 2x > 3x > 4x > 1/2 >1/3 > 1/4. Under forstørrelsen vises to rammer. Den mindre ramme indenfor den større viser det aktuelle billedudsnit. Med piletasterne kan du bevæge billedudsnittet. Kameraposition ANGLE (BD, DVD) På få BDer og DVDer er optaget enkelte scener fra forskellige kamerapositioner. Du kan kende sådanne scener på kamerasymbolet til højre foroven på billedskærmen. Tryk tasten ANGLE, for at skifte perspektiv. Antallet af kamerapositioner og den aktuelle kameraposition vises. Indsæt bogmærke (BD) Under gengivelsen af en BD kan du sætte et bogmærke ( Bookmarks ) for på enkel måde at kalde det markerede sted frem igen. Der er mulighed for op til tolv bogmærker. Tryk under gengivelsen på tasten B, for at sætte et bogmærke. Forneden i billedets rand vises på hvilket sted af gengivelsen bogmærket befinder sig. Tryk tasten C, for at hente bogmærke-menuen. Med piletasterne kan du vælge et bogmærke; med OK springer du til dette sted. I bogmærke-menuen kan du med tasten A slette et bogmærke. Programmering af en afspilningsrækkefølge (CD) Programmerings-funktionen muliggør det at afspille op til 20 titler i en selvdefineret rækkefølge. Denne funktion er kun mulig ved audio-cder. Tryk tasten A. På billedskærmen vises en tabel med programpladser. I tabellens top vises antallet af titler. Programplads 01 er markeret. 21

20 Bekræft programpladsen med OK. Indtast den ønskede titel for programplads 01 med fjernbetjeningens taltaster eller piletasterne. Bekræft med OK. Indtast yderligere titler for de næste programpladser. Når listen er komplet, tryk PLAY, for at afspille listen. Den programmerede liste gemmes ikke. Sprogvalg (BD, DVD) Denne funktion er ikke realiseret på mange BDer og DVDer. Vælg talt sprog Tryk på AUDIO flere gange for at vælge et af de sprog, der er til rådighed på bd/dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. Alt efter disk vælges også et andet audioformat. Vælge undertekstsprog Tryk på SUBTITLE flere gange for at vælge et andet af de undertekstsprog, der er til rådighed på bd/dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. 22

21 Hent BD-/DVD-Mener Med tasterne TITLE og MENU hentes de menuer, der er lagret på DVD en: Tasten TITLE åbner DVDens titelmenu (såfremt den findes på DVDen); tasten MENU åbner hovedmenuen. I displayet vises ROOT. Med piletasterne styres mod punkterne i DVD-menuerne. Bekræft et valg med OK. Bemærk at det afhænger af dvd'en hvilke menuer der vises når man henter menuerne. Således har mange dvd er kun én menu, som vises uanset hvilken menu man vælger at hente. PIP-funktionen Nogle BDer har en PIP-Funktion ( PIP = Picture in Picture). Herved vises et lille billede indenfor det større. Når et filmafsnit eller en scene begynder med PIP-funktionen, vises PIP-symbolet. Hertil skal General Setting > Playback > PIP Mark i setup-menuen være stillet på On. Tryk så tasten PIP, for at få vist det ekstra billede. Tryk ligeledes PIP, for at lade billedet forsvinde igen. BD-live-funktionen Din Blu-ray-players Blu-ray-profil BD 2.0 har funktionen BD Live. Du realiserer denne funktion med dit apparats LANtilslutning og sådanne BDer, som stiller BD-live-indhold til rådighed. BDer med BD-live-funktion BDer med BD-live-funktion erkender du på. Disse BDer giver adgang til specielle internetsider, som er tilordnet til BDerne og som har bonusmateriale til denne BD (som f.eks. Making-of -meddelelser, yderligere tilbud fra udlejeren osv.). Disse internetsider vises så som selve BDen på det tilsluttede TV-apparat. Fremstil BD-live-funktionen For at kunne se BD-live-indholdet, skal du mellemlagre. Dertil skal du bruge et USB-stick med mindst 1 GB hukommelse. Sådan gør du: Sluk helt for Blu-ray-playeren (hovedkontakten på OFF). Sæt et tomt USB-stick på USB-tilslutningen på apparatets forside. Tænd først nu for Blu-ray-playeren. Ved download lagres nu i USB-stickets hukommelse. Download BD-live-indhold Slut et LAN-kabel til Blu-ray-playerens LAN-tilslutning og din normale internetadgang: (se LAN-, side 15). Aktiver internetadgangen i setup-menuen: SETUP > General Setting > Internet Connection > Enable. Ilæg en BD med BD-live-funktion. Vælg BD-live-indholdet i BDens disk-menu. Følg anvisningerne på billedskærmen til download. Efter afsluttet download vises indholdet. 23

22 Setup-menuen Tryk tasten SETUP. Hovedmenuen har følgende punkter: General Setting Display Setting Audio Setting System Information Navigation i menuerne Det kan anbefales at menuen bearbejdes, når der ikke er ilagt en disk og intet USB-stick er stukket ind, fordi nogle menuer ikke kan hentes frem ved aktiveret medie. Generelle indstillinger Menusystem Screen Saver Disc Auto Playback CEC Disc Upgrade Brug fjernbetjeningens piletaster for at navigere i menuerne. Den respektive aktive menu eller den aktive indstilling er markeret. Tryk på OK, for at gemme en ny indstilling. Med tasten SETUP kan du forlade setup-menuen på ethvert sted, såfremt der ikke bruges noget USB-Stick. On Off On Off On Off On Off Hvis der i ca. tre minutter ikke finder nogen bevægelse sted på billedskærmen, vises en screensaver. Efter ca. seks minutter skifter apparatet til standby-modus. Screensaveren vises ikke. Efter at apparatet er tændt, starter disken automatisk. Disken starter ikke automatisk efter at apparatet er tændt. Consumer Electronics Control giver en ekstra funktionalitet til HDMI-interfacet. Når et apparat, som ligeledes råder over CEC, er forbundet med HDMI-tilslutningen, kan bestemte funktioner på BD-playeren og det tilsluttede apparat udføres samtidig (f.eks. at tænde for apparatet). Der er slukket for CEC-funktionen. Automatisk genkendelse af en upgrade-disk til aktualisering af firmware. Funktion slukket. Load Default More Følg anvisningerne på billedskærmen for at genskabe fabriksindstillingerne. Den samme indgangsbilledskærmen, som blev vist første gang der blev tændt for BD-playeren, vises igen. Et ændret password resettes ikke. Dette emne er ikke aktivt, når et medie er i gengivelsesmodus. Upgrade BUDA Disk USB- Storage BUDA- Inform. Fmt buda Vælger den databærende disk eller USB-mediet til aktualisering af firmwaren. BUDA-lagermediet på USB-stikket indeholder BD-live-funktionens indhold. Her ses den ledige hukommelse. Bekræft punktet med OK, for at åbne det følgende emne: Formater BUDA-lagermediet. BUDA-lagermediets indhold på USBstikket slettes, andet indhold bevares. Af sikkerhedsgrunde bør du alligevel undlade at gemme sensible 24

23 data på USB-stikket for at undgå datatab. Menu Sprog OSD Menu Lyd Undertekster Her kan du indstille OSD-sproget ( On-Screen-Display ), dvs. det sprog, der anvendes i dvd-afspillerens menuer. Når du vælger et sprog, skifter menuen med det samme. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens menusprog. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens talte sprog. Du kan ændre sproget med tasten AUDIO. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens undertekstsprog. Du kan også ændre sproget med tasten SUBTITLE. Menuen Afspilning Angle Mark PIP Mark Secondary Audio Mark Last Memory PBC Menu Sikkerhed On Off On Off On Off On Off On Off Hvis scenerne på dvd'en er gemt i forskellige kamerapositioner, vises dette automatisk med symbolet på skærmen. Symbolet vises ikke. Såfremt BDen har en PIP-funktion, vises symbolet for denne funktion. Symbolet vises ikke. Såfremt BDen har en PIP-funktion, vises symbolet for det andet audiosprog i PIP-vinduet. Symbolet vises ikke. De aktuelle indstillinger gemmes, når der slukkes for apparatet og bliver aktive igen næste gang det tændes. De aktuelle indstillinger gemmes ikke, når der slukkes for apparatet. Playback-Control for VCDs 2.0. Ved disse Video-CDer står ekstra funktioner til søgning af titler og kapitler til rådighed, når PBC er aktiveret. Der er slukket for Playback-Control. Change Password More Indtast kodeordet, som består af fire tegn, med fjernbetjeningens taltaster. I udleveringstilstanden er det: New Password: Indtast det nye kodeord. Confirm Password: Indtast det nye kodeord igen. Controllo dei genitori Nogle dvd'er og bd'er er kodet med krypteringssignaler for den filmklassificering, der er etableret af Motion Picture Association. Her indstiller du filmklassificering for DVD'er (forældrekontrol). I første skridt skal du indtaste kodeordet. Efterfølgende vælger du trinnet: KID SAFE G PG PG 13 PGR R NC-17 Også egnet for små børn For alle aldersgrupper Anbefales forældres opsyn (Parental Guidance) eorældreopsyn anbefales kraftigt, visse scener er ikke egnet for børn under 13 år (Parental Guidance Restriction) forældreopsyn anbefales for børn under 17 år (Restriction) forældreopsyn anbefales kraftigt for børn under 17 år Forbudt for børn under 17 år 25

24 ADULT Kun for voksne Menu Netværk Indstillingerne i denne menu skal kun bearbejdes, hvis du ønsker at downloade BD-Live-Indhold med tilsvarende BDer (se side 4). Internet Connection Enable Disable Aktiver forbindelsen, når en netværksforbindelse er oprettet og du ønsker at downloade BD-Live-Indhold. Deaktiver forbindelsen for at forhindre at apparatet ved en fejl bliver tilsluttet til internettet. Information More Her kan du aflæse netværksinformationer/ip-adressen for din internetforbindelse. Connection Test Aktiver dette punkt for at se, om internetforbindelsen er oprettet. Du får et tilsvarende svar: Failed: Ingen internetforbindelse; OK: Internetforbindelse oprettet. IP Setting BD-Live-Connection Proxy Setting Auto Manual Permitted Partially permitted Prohibited Enable Proxy Host Proxy Port IP-indstillingerne overtages af DHCP-tjenesten (anbefalet indstilling). Hvis du har indrettet dit netværk individuelt, skal du muligvis indtaste netværksindstillingerne manuelt, for at oprette internetforbindelsen. Alt indhold bliver ladet. Kun BD-Live-kompatibelt indhold lades. Indhold kan ikke lades, forbindelse ikke mulig. Aktiver proxy-indstilling. Indtast proxy-host via tastefeltet. Indtast proxy-portens nummer. Displayindstillinger Menu TV TV Screen 16:9 Full Valg for tv-apparater med 16:9-format. Et billede i 4:3-format vises i et 16:9-format. 16:9 Normal 4:3 Pan Scan Et billede i 4:3-format tilpasses kun lodret til 16:9-formatet. Valg for tv-apparater med 4:3-format. Pan Scanformatet viser 16:9-filmformat i fuld højde, mens noget af billedet skæres væk i siden. 4:3 Postkasse Valg for tv-apparater med 4:3-format. Letterbox-formatet formindsker 16:9-filmformat til skærmbredde. Resolution Auto 480i/576i 480p/576p 720p 1080i 1080p Vælger automatisk den video-opløsning, der passer til det tilsluttede TV-apparat. Vælg en opløsning, der understøttes af dit fjernsynsapparat, for at nyde et skarpere og klarere billede. Læs om nødvendigt efter i TVapparatets betjeningsvejledning. i: interlaced; p: progressive. 26

25 TV system Vælg her dit fjernsyns farvestandard NTSC PAL Multi Det normale farveformat i Nordamerika. Det normale farveformat i mange europæiske lande. Det rigtige farveformat indstilles automatisk, såfremt TV-apparatet understøtter denne egenskab. Color Space Vælg her det farverum, som dit TV-apparat kan gengive. RGB YCbCr Full RGB Videosignalet udgives i RGB-farveformat med små begrænsninger af farverummet (16 til 235). Videosignalet udgives i det bedre YPbPr-farveformat. Videosignalet udgives i RGB-farveformatet med hele farverummet (1 til 255). HDMI Deep Color Vælg her den farvedybde (antallet af mulige farver), som dit TV-apparat kan gengive. 30 bits Videosignalet udgives i 30-Bit. 36 bits Videosignalet udgives i 36-Bit. HDMI 1080P 24 Hz Off On Off Videosignalet udgives i 24-Bit. Speciel indstilling for et TV-apparat, som understøtter dette signal. Et tilsvarende udstyret TV-apparat kan muligvis gengive et bevæget billede mere flydende. Vælg denne indstilling, hvis TV-apparatet ikke understøtter signalet. Menu Videoforarbejdning Video adjust More Brightness Indstil lysstyrken med piletasterne. Contrast Indstil kontrasten med piletasterne. Hue Indstil farvetonen med piletasterne. Saturation Indstil mætningen med piletasterne. Audioindstillinger Menu Lydudgang Spdif Indstilling af apparater, som er tilsluttet til de digitale udgange OPTICAL eller COAXIAL. Bitstream PCM Reencode Off Det digitale audiosignal gengives i dets oprindelige tilstand. Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en AV-receiver, som kan afkode original-lydformatet (f.eks. et DTS 5.1 lydspor). Lydformatet forvandles til et stereosignal. Forvandler DTS-HD/Dolby TrueHD lydformatet til DTS/Dolby Digital. Der er slukket for de digitale udgange. HDMI Dette menupunkt er kun aktivt, hvis der består en tilslutning ved HDMIudgangen. Bitstream PCM Reencode Off Det digitale audiosignal udgives i dets oprindelige tilstand. Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en AV-receiver, som kan afkode original-lydformatet (f.eks. Dolby TrueHD i 7.1). Lydformatet forvandles til et stereosignal(2.0). Denne indstilling transmiterer DTS/Dolby Digital via HDMI. Der er slukket for HDMI-audiogengivelse. Down_samp For et apparat på en digital udgang 27

26 48 K For disks i en samplingrate på 48 K. 96 K For disks i en samplingrate på 96 K. DCR Off Down-Sampling sluk. Dolby-Digital-lydformatet understøtter en dynamik-indstilling, hvormed du kan indstille forskellene i lydstyrke mellem lydsvage og lydstærke passager Fra Til Auto Lyden gengives uforandret, dvs.høje passager og basser gengives højt,og lave passager gengives lavt ( biograflyd ). Denne indstilling er kun velegnet, når ingen kan blive forstyrret. Lydstyrkeforskellen minimeres, dvs.høje passager reduceres, lave passager øges. Denneindstilling er f.eks. velegnet om natten. Automatisk tilpasning. Systeminformationer Her kan du aflæse den installerede softwares version. Denne kan være af betydning, bl.a. i tilfælde af reparation. 28

27 Media Center I Media Center kan du afspille diske og USB-stik med følgende filformater: MP3 (Lyd) JPEG (Billede) MPEG4 (Film) Desuden er det muligt at gemme og bearbejde filer i gengivelseslisten. Åbn Media Center Ilæg en disk med mediefiler eller stik et USB-stick ind. Tryk på knappen MC for at åbne Media Center menuen. Databæreren vises. Ved USB-stick vises desuden mappen BUDA (BD-playerens lager på sticket). Hvis du har ilagt en blandet CD med audiofiler og MP3 filer, kan du med den grønne taste B skifte mellem brugen af den og anden CD. Tryk igen på MC, for at lukke Media Center. Vise og gengive filer Bekræft den valgte databærer med OK. Nu vises filkategorierne Foto, Musik og Video. Hvis du åbner en af kategorimapperne med OK, vises filerne med de formater, der passer til kategoriern (Foto: JPEG-filer; Musik: MP3-filer; Film: AVI-filer). Hvis sådanne er til stede på mediet, vises desuden undermapper, som du igen kan åbne med OK. Via symbolet kommer du tilbage til højeste niveau. Visning af billedfiler (USB) Visning af lydfiler (Disk) Visning af filmfiler (USB) Gengiv billedfiler Vælg en fil og tryk på OK. Nu vises alle efter hinanden følgende filer ( Diasshow ). Under gengivelsen kan du udføre følgende funktioner: Med afbryder du billedskiftet; med fortsætter du. Med gør du billedskiftet langsommere. Med gør du billedskiftet hurtigere. Med piletasterne kan du dreje billedet med henholdsvis 90. Med piletasterne spejler du billedet. Med ZOOM kan du gøre billedet flere gange større og mindre; i det forstørrede billede kan du med piletasterne bevæge billedudsnittet Tryk en gang RANDOM, for at blande filernes rækkefølge; Tryk to gange RANDOM, for at starte en tilfældig rækkefølge. Tryk en gang REPEAT, for at gentage det aktuelle billede. Tryk to gange REPEAT, for at gentage alle billeder. Tryk DIGEST, for at få vist billederne i lille format. Når du trykker tasten DISPLAY, får du et overblik over nogle gengivelsesfunktioner. 29

28 Under billedsymbolet kan du vælge visningsformerne. Gengiv lydfiler Vælg en fil og tryk OK. Nu afspilles alle filerne efter hinanden. Under gengivelsen kan du udføre følgende funktioner: Med taltasterne kan du vælge en titel direkte Med og afbryder du gengivelsen; med fortsætter du den. Med kan du springe til den næste/forrige titel. Med starter gengivelsen bagfra. Med gøres gengivelsen hurtigere. Tryk en gang RANDOM, for at blande filernes rækkefølge; Tryk to gange RANDOM, for at starte en tilfældig rækkefølge. Tryk en gang REPEAT, for at gentage den aktuelle titel; tryk to gange REPEAT, for at gentage alle titler. Søgefunktion: Tryk SEARCH, for at aktivere søgefunktionen. Denne er beskrevet på side 20. Når du trykker tasten DISPLAY, får du et overblik over nogle gengivelsesfunktioner. Gengiv videofiler Vælg en fil og tryk OK. Filmen gengives. Med og afbryder du gengivelsen; med fortsætter du den. Med begynder gengivelsen bagfra. Med gøres gengivelsen hurtigere. Tryk en gang REPEAT, for at gentage den aktuelle titel; tryk to gange REPEAT, for at gentage alle titler. Tryk tasten B, for at lave et bogmærke (se side 21). Tryk DISPLAY, for at få vist gengivelsesstatussen(se Display-funktion ved BDer/DVDer, side 20). Søgefunktion: Tryk SEARCH, for at aktivere søgefunktionen. Denne står beskrevet på side 20. Gengivelsesliste (POPUP-menu) Du kan kopiere mediefilerne fra et USB-apparat til BD-playerens gengivelsesliste. Åbn Media Centers popup-menu ved at trykke tasten TITLE/EPG. Her kan du kopiere filer fra databæreren til gengivelseslisten. Alt efter aktuel status kan du udføre følgende funktioner: Tilføj filer fra gengivelseslisten Vælg alt Slet alt Annuller Filer og mapper, som tilføjes til gengivelseslisten, markeres med et rødt flueben. 30

29 Universalfjernbetjeningen Anvendelse Denne universalfjernbetjening kan erstatte op til fire normale fjernbetjeninger og er i stand til at betjene følgende apparattyper: TV TV-apparater, STB f.eks. Set-Top-Boxe, BluRay Blu-ray-Player MD VCR f.eks. videorecorder, AUX f.eks. audioapparater, som CD-player, forstærker. Betegnelserne på kildetasterne STB, VCR og AUX osv. er der for overskuelighedens skyld. Tasterne kan også belægges med andre apparattyper. Programmering af apparatets koder Ethvert apparat, som du ønsker at betjene med universalfjernbetjeningen, skal programmeres med en apparatkode på fire tal på en af kildetasterne (TV, STB, VCR, AUX). Betegnelserne på tasterne er alene tænkt som hjælp til at huske. Med undtagelse af tasten TV kan enhver taste belægges med ethvert apparat ( Flex-mode ). Tasten TV kan ikke omprogrammeres. Hvis du ønsker at programmere en videorecorder som et apparat, er det nødvendigt først at ilægge en videokassette. Indlæsning af apparatets koder efter kodeliste Koderne til de pågældende apparater findes i kodelisten, der følger med denne betjeningsvejledning. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, indtil den blå LED bliver ved med at lyse. Indtast den firecifrede kode fra tabellen med koder. Som bekræftelse af hvet tryk på en taste slukkes den blå LED kort. Hvis den indtastede kode var gyldig, slukkes den blå LED efter indtastning af det sidste tal. Hvis en ugyldig kode blev indtastet, blinker den blå LED i tre sekunder inden den slukkes. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, gentages programmeringen i givet fald med en anden kode. Prøv alle de koder, der er angivet for dit mærke. Vælg den kode, som alle de tilgængelige kommandoer på din fjernbetjening reagerer korrekt på! Hvis dette heller ikke lykkes, kan du forsøge at bruge den søgemetode, der er beskrevet i kapitlet "Automatisk søgning". Manuel kodesøgning Sådan udfører du en manuel søgning: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Tryk gentagne gange (op til 350 gange) på tasten P+ eller P, indtil det apparat, som skal styres, har skiftet kanal eller reageret tilsvarende. Kode-søgningen begynder ved det momentant lagrede nummer på 4 tal. Tryk kort på OK for at gemme koden. På grund af det omfangsrige antal forskellige kode-numre er der pr. apparattype forprogrammeret op til 350 forskellige koder. I enkelte tilfælde er det muligt, at kun de mest gængse hovedfunktioner er til rådighed. Ved enkelte specielle apparatmodeller kan den beskrevne fremgangsmåde ikke føre til success Automatisk kodesøgning Hvis dit apparat ikke reagerer på fjernbetjeningen, selv om du har afprøvet alle de koder, der er anført for din type apparat og det tilsvarende mærke, kan du forsøge med den automatiske søgefunktion. På den måde kan du også finde frem til koder for mærker, der ikke er anført i kodelisten for apparaterne. Hvis du vil programmere kildetasterne STB, VCR eller AUX med et andet apparat end det, der svarer til betegnelsen, skal du ved den automatiske søgning først programmere en kode for den ønskede apparattype. Zum Beispiel: Sie 31

30 möchten mit der Taste AUX einen DVD-Player steuern. Programmer først en vilkårlig kode for en dvd-afspiller fra kodelisten, inden du udfører følgende trin. Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED slukkes helt. Ret fjernbetjeningen mod apparatet og tryk én gang kort på tasten P+. Hvis apparatet ikke har nogen programfunktion, skal du i stedet for at trykke på P+ trykke på tasten eller. Fjernbetjeningen starter 6 sekunder efter kodesøgningen og sender for hvert sekund (se også næste afsnit) alle koderne efter hinanden. Bei jedem Senden leuchtet die blaue LED auf. Så snart apparatet reagerer på fjernbetjeningen, skal du trykke på OK. Hvis du ikke har fået trykket på OK i tide, kan du ved hjælp af tasten P gå trinvist tilbage til den kode, som apparatet reagerede på. Tryk på OK for at afbryde søgningen. Én kode i sekundet eller hvert 3. sekund Hvis fjernbetjeningen kun skal sende en ny kode for hvert 3. sekund i stedet for hvert sekund, skal du gøre følgende: Tryk P (eller ) to gange. Nu sender fjernbetjeningen kun alle 3 sekunder en ny kode. Derved får du mere tid, men proceduren varer også længere. Kodesøgning på handelsnavn Denne funktion giver dig mulighed for at søge på handelsnavne. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket ned i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Indtast koden på et tal ifølge listen på side 82. Efterfølgende er et udtræk: Taste 1 TEVION, MEDION Taste 2 Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye Taste 3 Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo Taste 4 Thomson, Brandt Taste 5 Saba, Nordmende, Telefunken Taste 6 Grundig, Blaupunkt Taste 7 Nokia Taste 0 alle mærker Truk tasten P+ flere gange (eller ved videorecorderen eller PLAY ), til apparatet reagerer tilsvarende. Gør det hurtigt, da ellers den automatiske kodesøgning startes. Gem koden ved at trykke på OK. Når alle koder blev gennemsøgt, blinker den blå LED i ca. 3 sekunder. 32

31 Kodeidentificering Kodeidentificeringen giver dig mulighed for at bestemme allerede indtastede koder, der er lagret i fjernbetjeningen. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Die blaue LED blinkt. Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Tryk kort på tasten CODE. Den blå LED blinker endnu en gang. For at finde det første tal, tryk nummertasterne fra 0 til 9. Når den blå LED blinker ganske kort er det fordi det første tal er gemt. For at fastlægge et tal tryk nummertasterne fra 0 til 9 igen. Gentag proceduren for tredje og fjerde tal. Den blå LED slukkes så snart tasten for det fjerde tal er blevet trykket. Kodeidentificeringen er nu afsluttet. Normal funktion Betjening af enkeltapparater Når du har udført programmeringen af din fjernbetjening for dit audio-/videoapparat, fungerer fjernbetjeningen i de mest almindelige hovedfunktioner på samme måde som den originale fjernbetjening for det pågældende apparat. Peg med fjernbetjeningen på det ønskede apparat og tryk på den respektive kildetaste. Brug så de øvrige taster som normalt. Ved hver transmission af et infrarødt signal lyser den blå LED kort. Du kan nu aktivere funktionerne ved at trykke på den relevante funktionstast på universalfjernbetjeningen. Vær opmærksom på følgende: Under visse omstændigheder er alle den originale fjernbetjenings funktioner ikke direkte til rådighed på universalfjernbetjeningen. Især i forbindelse med nyere apparater kan det forekomme, at funktionerne er placeret på andre taster end forventet eller slet ikke er til rådighed. Funktionen "SLUK ALT" Du kan slå alle forudprogrammerede apparater fra samtidig. Sådan gør du: Tryk én gang kort på tasten, og tryk derefter langt en gang til (mindst to sekunder). Nu bliver alle forudprogrammerede apparater deaktiveret én efter én. Nogle apparater kan tændes og slukkes ved hjælp af tasten. Apparater, der er slukket på den måde, tændes, når funktionen Sluk alt er udført. GUIDE - EPG Elektronisk program Tasten EPG ( EPG = Electronic Program Guide ) har forskellige funktioner alt afhængigt af, hvilken kode den anvendes på: Ved TV- og satellitkoder (f.eks. SAT-TV eller DVB-T) åbner tasten det elektroniske fjernsynsprogram (EPG) Ved DVD-koder åbner tasten titel-menuen. Ved VCR-koder kan du foretage en programmering ved hjælp af tasten, hvis din videooptager har en showviewfunktion. I DTV-modus åbner tasten det elektroniske fjernsynsprogram (EPG). 33

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvisninger for batteriet...6 Rengøring...6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Inden ibrugtagningen...7 Udskiftning af batterier...7 Programmering af apparatets

Læs mere

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Oversigt over apparate 2 Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 3 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OVERSIGT OVER KNAPPERNE

OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 I 1 UNIVERSAL FJERNBETJENING MED INDLÆRINGSEVNE MD 41169 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 i 1 Universal fjernbetjening MD 41169 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt.......................................

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Forord. Tekstkonventioner

Forord. Tekstkonventioner Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af multifunktionsfjernbetjeningen MD 81880 (omtales kort som fjernbetjeningen). Det forudsættes, at brugeren

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Køb af DVD afspiller

Køb af DVD afspiller Køb af DVD afspiller Markedet for DVD afspillere er stort, og der er mange producenter, der udbyder DVD afspillere. Som med meget andet HiFi, så gælder det også for DVD afspillere, at i langt de fleste

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 5 Anvendelsesområde... 6 Pakkens indhold... 6 Apparatoversigt... 7 Ibrugtagning... 9 Display...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 5 Anvendelsesområde... 6 Pakkens indhold... 6 Apparatoversigt... 7 Ibrugtagning... 9 Display... 10-i-1 designuniversalfjernbetjening MEDION LIFE E74010 (MD 82903) 06/08/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Få skarpere, klarere billeder

Få skarpere, klarere billeder Salgsfolder for Danmark () Philips DVD-afspiller HDMI 1080p USB 2.0 DivX Ultra CinemaPlus DVP2880/12 Få skarpere, klarere billeder med HDMI 1080p-upscaling Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere