Apparatoversigt Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening Sikkerhedsanvisninger... 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Apparatoversigt... 5 Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6 Sikkerhedsanvisninger... 8 Formålsbestemt anvendelse... 8 Sikker opstilling af apparatet... 8 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig... 8 Foretag aldrig reparationer på egen hånd... 8 Blu-ray-playeren... 8 Bemærkning om elektrostatisk afladning... 9 Sikker håndtering af batterier... 9 Forberedelse...10 Udpakning Kontroller pakkens indhold Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Generelt...11 Om Blu-ray Overblik over de formater, der kan afspilles Surround-lydformater Tilslutninger og tilslutningsmuligheder...13 Opstilling af apparat Tilslutning til et TV-apparat Separat digital lydtransmission LAN-forbindelse Nettilslutning Grundlæggende funktioner...17 Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Standby/tænd/sluk Første gang enheden tændes Til OSD-menuen Gengiv disks...19 Indsæt en disk Afspilningsfunktioner Søgefunktioner Display-menuen (Tasten DISPLAY og SEARCH) Gentagelsesfunktioner Billedfunktioner Indsæt bogmærke (BD) Programmering af en afspilningsrækkefølge (CD) Sprogvalg (BD, DVD) Hent BD-/DVD-Mener PIP-funktionen BD-live-funktionen

2 Setup-menuen Navigation i menuerne Generelle indstillinger Displayindstillinger Audioindstillinger Systeminformationer Media Center Vise og gengive filer Gengivelsesliste (POPUP-menu) Universalfjernbetjeningen Anvendelse Kodeidentificering Normal funktion Funktionen "SLUK ALT" I tilfælde af fejl Rengøring...35 Tekniske data Bortskaffelse...37 Kodeliste til programmering af universalfjernbetjeningen Tv VCR Kabel SATELLIT Laser Disk DVD CD Audio forstærker/tuner/modtager Kassettebåndoptager MINI-systemer DVB-T-modtager (DTV, idtv osv.) DVD-optager (DVD-R/DVD-RW osv.) HDD digital videooptager (Hard Disk Drive DVR PVR osv.) Home Cinema Systemer DVD & AUDIO TV/VCR-kombinationer TV/DVD-kombinationen DVD/VCR-kombinationer Ekstra Set-Top Bokse Kode-søgning efter handelsnavn

3 Apparatoversigt Hovedapparat forside 1. Blåt LED-lys til standby-modus : Tænd apparatet fra standby-modus og sæt det i standby-modus igen 2. OPEN : Åbn og luk disketterum 3. Disk-skuffe 4. IR: Modtagefelt for fjernbetjeningens sender 5. Display 6. : Start og afbryd afspilning 7. : Stop afspilning 8. : SKIP spring frem/tilbage mellem kapitlets og titlens begyndelse 9. USB-stik Hovedapparat Bagside 1. Lysnetledning 2. Hovedkontakt: ON apparat tændt; OFF apparat slukket 3. AV OUTPUT: Audio udgange V/H 4. VIDEO OUT: VIDEO-udgang (billedoverførsel til fjernsynet) 5. COAXIAL: Digital audioudgang 6. Y Pr Pb: Komponent udgange 7. OPTICAL: Digital audio-udgang (optisk) 8. HDMI: HDIM-udgang (digital billed- og lydoverførsel) 9. LAN: Netværksinterface 5

4 Fjernbetjening DVD-fjernbetjening og 5 i 1 IR-fjernbetjening I denne oversigt finder du en beskrivelse af tastefunktionerne til blu-ray-playerens betjening. Med denne fjernbetjening kan du dog også betjene andre apparater. Fjernbetjeningens funktionalitet som universalfjernbetjening beskrives i kapitlet Universalfjernbetjening på side 4 Hvis blu-ray-playeren ikke reagerer på et tryk på en taste, tryk forinden på kildetasten BluRay. 1. STANDBY: Tænd apparatet fra standby-modus og sæt det tilbage i standby-modus igen 2. TV: Kildetaste: Betjening af et tv-apparat 3. STB: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. SAT-receiver, Set-Top-Box) 4. BluRay: Kildetaste: Betjening af blu-ray-player 5. VCR: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. videorecorder) 6. AUX: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. forstærker) 7. CODE: Indtastning af koden for andre apparattyper, se side SUBTITLE: Vælg sprog for undertekster; åbn teletext mens TVet bruges; se side 4 9. TITLE: Hent titelmenu (DVD); EPG: Electronic Program Guide mens TVet bruges; se side Piletaster: Naviger i menuer 11. OK: bekræft valget 12. RETURN/EXIT: Tilbage til menu/forlad menu 13. MENU: Åbn menuen 14. DISPLAY: Visning af aktuelle gengivelsesinformationer 6

5 15. A: Slet bogmærke (BD) / Hent menu titelprogrammering (CD) / rød videoteksttaste 16. B: Sæt bogmærke ( Bookmark ) (BD) / grøn videoteksttaste 17. C: Hent bogmærke (BD) / gul videoteksttaste 18. D: Universalfjernbetjeningens funktion: blå videoteksttaste 19. AUDIO: Direkte sprogvalg (DVD) 20. LED-indikator til bekræftelse af et tastetryk : Taltaster, f.eks.til direkte valg af titel og kapitel 22. -/--: Ingen funktion 23. SETUP: Åbn setup-menu: AV: Universalfjernbetjeningens funktion: vælg indgangskilde (se side 29) 24. : SKIP spring frem/tilbage til kapiel- eller titelbegyndelsen; P+/P : Programvalg på TV; s. side : Lydløs 26. V +/: Universalfjernbetjeningens funktion: øg lydstyrke (se side 29); MC: Åbn MediaCenter 27. V : Universalfjernbetjeningens funktion: dæmp lydstyrken (se side 29); DIGEST: Gengiv billedvisning ved gengivelsen af billeder i Media Center 28. : Hurtig tilbage 29. : Afspilning 30. : Hurtig frem 31. : Start optagelse 32. : Stop afspilning 33. : Afbryd afspilningen 34. SLOW: Slowmotion-funktion 35. : Åbn og luk diskskuffen 36. ZOOM: Forstør billede 37. REPEAT: Gentagefunktioner 38. REPEAT A-B: Gentag et bestemt afsnit 39. RANDOM: Afspil titlen i tilfældig rækkefølge 40. ANGLE: Kameraposition (synsvinkel) 41. PIP: Billede-i-billede-funktion ved blu-ray-disks med denne funktion 42. SEARCH: Vælg titel/tid direkte 7

6 Sikkerhedsanvisninger Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning og overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med. Formålsbestemt anvendelse Apparatet tjener til afspilning af lyd- og billedmedier (BDer, DVDer, CDer, MP3-databærere, USB-apparater). Brug ikke apparatet til andre formål. Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Sikker opstilling af apparatet Apparatet er kun egnet til privat brug. Brug kun apparatet i boliger eller lignende rum. Apparatet er ikke skabt til brug i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser). Stil og brug apparatet på et stabilt, fladt og vibrationsfrit underlag, for at undgå at apparatet vælter. Sørg for følgende omgivelsesbetingelser: Sørg for at der altid er god ventilation omkring apparatet. Ventilationen må ikke forhindres ved tildækning af ventilationsåbningerne med genstande som tidsskrifter, duge, forhæng osv. Apparatet må ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Sørg for, at apparatet ikke udsættes for direkte sollys. Udsæt ikke apparatet for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på apparatet. Apparatet må ikke opstilles i umiddelbar nærhed af magnetfelter (f.eks. fjernsyn eller højttalere). Åben ild, som f.eks. levende lys, bør ikke stilles i nærheden af eller på apparatet. Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig Tilslut kun apparatet til en let tilgængelig stikkontakt (230 V AC, 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfældes skyld, at hurtig frakobling af apparatet er nødvendig, skal stikkontakten være frit tilgængelig. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller lysnetledningen har synlige skader eller apparatet er faldet ned. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Pas på, at lysnetledningen ikke ligger, så man kan falde over den. Lysnetledningen må ikke klemmes eller mases. Vent med at tilslutte lysnetadapteren, hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum. Kondensvandet, der opstår i denne forbindelse, kan under visse omstændigheder ødelægge apparatet. Når apparatet har nået stuetemperatur, kan det uden risiko tages i brug. I tilfælde af tordenvejr eller hvis apparatet ikke benyttes i længere tid, skal det frakobles nettet. Foretag aldrig reparationer på egen hånd Blu-ray-playeren Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet fagværksted. Ved ikke fagmæssig reparation kan der opstå alvorlig fare for brugeren. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis enheden eller ledningen bliver beskadiget, for at forhindre farlige situationer. Blu-ray-playeren er et laserprodukt af 1. klasse. Apparatet er udstyret med et sikkerhedsystem, som forhindrer udslip af farlige laserstråler under normal brug. For at 8

7 undgå øjenskader bør du ikke manipulere eller beskadige apparatets sikkerhedssystem. Bemærkning om elektrostatisk afladning Hvis apparatet viser tegn på funktionsfejl, kan det muligvis skyldes en elektrostatisk afladning. I sæ fald skal du fjerne netstikket og tage batterierne ud. Læg derefter batterierne i igen, og tilslut igen apparatet til lysnettet. På denne måde nulstilles apparatet. Sikker håndtering af batterier Fjernbetjeningen kører på batterier. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forholdsregler: Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis nogen sluger et batteri, skal du omgående søge lægehjælp. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Som udgangspunkt bør du kun indsætte nye batterier. Anvend aldrig gamle og nye batterier sammen. Bland ikke forskellige batterityper. Vær opmærksom på polariteten (+/ ), når du sætter batterierne i. FORSIGTIG! Ved forkert udskiftning af batterierne er der eksplosionsfare! Udskift kun batterierne med batterier af samme eller tilsvarende type. Forsøg aldrig at genoplade batterier. Der er eksplosionsfare! Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted. Direkte udsættelse for kraftig varme kan beskadige batterierne. Udsæt derfor ikke apparatet for kraftige varmekilder. Kortslut ikke batterierne. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Tag straks opbrugte batterier ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er fare for ætsning på grund af batterisyre! Fjern desuden tomme batterier fra apparatet. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. 9

8 Forberedelse Udpakning Fjern al emballage. FORSIGTIG! Lad ikke små børn lege med folie. Der er risiko for kvælning! Kontroller pakkens indhold Med det af dig købte produkt har du fået: Blu-ray-player Fjernbetjening 2 batterier 1,5 V R03/AAA AV-kabel Denne betjeningsvejledning og garantikort Kontroller venligst at leveringen er fuldkommen og informer os inden for 14 dage efter køb, hvis leveringen ikke er fuldkommen. Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Læg to 1,5 V-batterier R03/LR 03/AAA/Micro i fjernbetjeningen. Åbn baterirummets låg ved at skubbe det nedad. Indsæt batterierne, så deres minuspol rører ved fjedrene. Skub batteridækslet på igen. 10

9 Generelt Om Blu-ray Blu-ray disken (engelsk for blå stråle ; forkortet til BD ) er et digitalt lagermedie for informationer. BDer er kendetegnet med symbolet til højre. Alt afhængigt af, hvordan informationerne er skrevet, opstår der forskellige bd-typer med forskellige lagerkapaciteter. DVD og BD-opbygning Dvd'er og Video-dvd'er er opdelt i titler og kapitler. En BD kan have flere titler, som igen kan bestå af flere kapitler. Titel og kapitel er hver for sig fortløbende nummereret: En BD har de samme mål som en DVD, men kan takket være en enorm lagerkapacitet gemme film i højtopløsende kvalitet og med lyd i høj kvalitet. Således er opløsningen ved den bedst mulige billedkvalitet på 1080p 6 gange højere end ved en gængs DVD. Det er bl.a. lydformaterne Dolby TrueHD og DTS-HD, som er tabsfrie komprssioner, der understøttes. Det er derfor muligt på en BD at udnytte interaktivt bonusindhold og filmformationer fra internettet, samt at vise diskmenuer under den løbende gengivelse. Regionskoder DVD Pga. de verdensomspændende salgsstrategier blev der udviklet en code DVDen, som inddeler verden i seks regioner. Europa hører til zone 2. apparat er det derfor muligt at afspille DVDer, som er forsynet med regionalkode 2. Regionalkoden står på DVDens indpakning (se hosstående logo). Det er kun muligt at afspille DVDer, som bærer regionalkode 2 eller ALL (egnet til enhver DVD-player). Blu-ray Ved BDer blev verden inddelt i tre regioner (A, B und C). Europa hører til region B. Det er kun muligt at afspille BDer, som bærer regionalkode B eller ABC (egnet til alle blu-ray-playere). Overblik over de formater, der kan afspilles MP3 og WMA Diskart Symbol Filer BD Video og audio til På dit DVD Video-CD (VCD) Video og audio Video og audio CD-DA Audio MP3 Audio Billed-CD Kodak billed-cd MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Xvid) JPEG-Billedfiler Kodak-Billedfiler Video og audio 11

10 Surround-lydformater 7.1-Lydformater Blu-ray-disks kan levere 7.1-surround-sound. Dit apparat kan læse følgende 7.1-lydformater og gengive dem pr. bitstream: Dolby Digital Plus DolbyTrueHD DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio 5.1-Lydformater Derudover kan apparatet også læse de klassiske flerkanalformater: Dolby Digital 5.1 DTS (Digital Theater Systems) Varemærker Dolby, Pro Logic og DD-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Begrebet DTS er et varemærke, som tilhører DTS Technology, LLC. 12

11 Tilslutninger og tilslutningsmuligheder Du kan tilsutte Blu-ray-player til enten et fjernsyn eller en AV-receiver for at transmitere billede og lyd. Hertil står der på apparatets bagside flere udgange til rådighed. Sluk for alle apparater, inden de tilsluttes. Forbind først apparaterne til lysnettet, når alle tilslutninger er foretaget! Opstilling af apparat Stil apparatet på en plan, fast overflade. Læs i den forbindelse sikkerhedsanvisningerne på side 8. Visse aggressive møbellakker kan angribe apparatets gummifødder. Stil eventuelt apparatet på et underlag. Tilslutning til et TV-apparat Foretag altid kun henholdsvis en forbindelse; ikke flere forbindelser på samme tid. Video-cinch-forbindelse Med det gule videocinchhunstik leverer overførslen en standard billedkvalitet. Tilslut dertil et cinchkabel med gult stik til apparatets VIDEO-tilslutning og en tilsvarende indgang på TV-apparatet. Til audioforbindelsen kan du tilslutte et audio-cinch-kabel. Overhold ved cinch stikkene farvekoderne (hvid/rød) for venstre/højre. 13

12 Komponent-forbindelse En rigtig god billedkvalitet leverer transmissionen med komponentkabler (grøn/blå/rød). Tilslut dertil kablerne til apparatets udgange Y Pb Pr og til TV-apparatets tilsvarende indgange. Til audioforbindelsen kan du tislutte et audio-cinch-kabel. Overhold ved cinch stikkene farvekoderne (hvid/rød) for venstre/højre. HDMI-forbindelse Den bedste billed- og lydkvalitet leveres af HDMI-transmissionen. HDMI ( High Definition Multimedia Interface ) er det eneste interface inden for underholdningselektronikken, der samtidig overfører audio- og videodata. Det kan håndtere alle kendte billed- og lydformater inklusive HDTV (High Definition Television) og dermed også vise den for tiden højeste opløsning på 1080p uden kvalitetstab. Du kan tilslutte BD-playeren til både fjernsynsapparat med HDMI- og med DVI-indgang (HDMI er nedadgående kompatibel til DVI Digital Visual Interface ). Til tilslutning til en HDMI-indgang har du alene brug for et HDMI- Kabel. Hvis dit fjernsynsapparat har et DVI-hunstik, har du desuden brug for en ekstra adapter (HDMI DVI), som også fås i faghandelen. Tilslut et HDMI-kabel til apparatets HDMI-tilslutning DIGITAL AV OUTPUT og TV-apparatets tilsvarende HDMIindgang. For tilslutningen via HDMI vælges den bedste opløsning til det tilsluttede TV-apparat i setup-menuen (se side 4). Vær opmærksom på følgende: HDMI-udgangen er certificeret i henhold til den gældende HDMI-standard. Alligevel kan det i enkelttilfælde ske, at tilslutningen ikke er kompatibel med et andet apparats DVI- eller HDMI-stik, og at der derfor ikke kan opnås en feljfri overførsel. Dette er imidlertid ikke en fejl ved din bd-afspiller. 14

13 Separat digital lydtransmission Din blu-ray-player kan transmitere flerkanallyd af formaterne Dolby Digital og DTS i 5.1. Derudover kan den gengive 7.1 lyd i formaterne DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD vha. HDMI. For at kunne nyde surround-sound i disse formater, brug HDMI-kabel til 7.1 lydformater; DTS og Dolby Digital kan også transmitteres med den koaksiale udgange eller den optiske udgang. Forbind dem med et AV-apparat, f.eks. en forstærker, som udgiver disse signaler. Forbind et koaksialkabel med udgangen COAXIAL på BD-playeren og den tilsvarende udgang på forstærkeren. Eller forbind et optisk kabel med udgangen OPTICAL på BD-playeren og den tilsvarende indgang på forstærkeren. For at komme i den digitale lydgengivelses fulde nydelse, sluk for dit TVs lydgengivelse. LAN-forbindelse Nogle Blu-ray-disks har funktionen BD-Live. Denne funktion stiller indhold til rådighed, som kan hentes frem på bestemte internetsider, der er tilordnet disken. Dette ekstra indhold kan f.eks. være baggrundsinformationer om en film, flere tilbud fra producenten osv. Din Blu-ray-player har en LAN-tilslutning, som gør det muligt at få adgang til dette indhold. Forbind et LAN-kabel med et RJ-45-stik med apparatets LAN-tilslutning. Forbind det andet stik med din normale internetadgang, f.eks. en router. Nu skal du aktivere internetforbindelsen i blu-ray-playerens setup: Tryk tasten SETUP > General Setting > Network > Internet-Connection > Enable. Ved en standardmæssig indrettet internetadgang erkender blu-ray-playeren IP-adressen og ingen yderligere indstillinger er nødvendige. Har du et individuelt indrettet netværk, skal du muligvis foretage yderligere indstillinger i menuerne IP Setting og Proxy Setting svarende til dit netværk. Download af BD-Live-indhold beskrives fra side 4. Nettilslutning Når alle tilslutninger er udført, skal du forbinde lysnetstikket med en stikkontakt (230 V ~ 50 Hz). 15

14 16

15 Grundlæggende funktioner Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Knapper på forsiden af afspilleren Taster på fjernbetjeningen Med tasterne på apparatets forside kan du aktivere dit apparats vigtigste gengivelses-funktioner. Ud over disse grundfunktioner har fjernbetjeningen mange andre betjeningselementer, så du har fuld kontrol over apparatet. Vigtigt er det, at du kun navigere i de menuer, der vises på fjernsynsskærmen, ved hjælp af fjernbetjeningen. I denne vejledning refererer beskrivelsen af tasterne til fjernbetjeningen, da fjernbetjeningen (bortset fra netafbryderen) omfatter alle afspillerens funktioner. Hvis en beskrivelse vedrører knapperne på afspilleren, er dette udtrykkeligt anført. Hvis tasterne på fjernbetjeningen ikke udløser nogen funktioner på bluray-playeren Tryk kildetasten BluRay. Om universalfjernbetjeningens funktioner se side 4. Standby/tænd/sluk Standbytilstand Med kontakten på apparatets bagside sætter du apparatet i standby-modus (ON) og slukker helt for det (OFF). I standby-modus lyser apparatets blå LED-lys. Tænd Tryk tasten (STANDBY), for at tænde for apparatet. Den blå LED på apparatet slukkes. Der vises meddelelser i displayet. Meddelelsernes art afhænger af gengivelsesmediet. Sluk Tryk igen på tasten (STANDBY) for igen at sætte apparatet i standbytilstand. Displayet slukkes. Første gang enheden tændes Når apparatet tændes første gang vises en indstillingsassistent, som du foretager nogle grundsindstillinger i. Skridt Trin 1 af 5: Bekræft hilsenen med OK. Indstillingsassistent Trin 2 af 5: Vælg sproget med piletasterne og bekræft med OK. Det valgte sprog bruges nu i alle OSD-vinduer, menuer osv. 17

16 Trin 3 af 5: Vælg TV-apparatets opløsning. Trin 4 af 5: Vælg sideforholdet for TV-apparatet. Trin 5 af 5: Afslut assistenten med OK. Nu åbnes setup-menuen (se også side 24 ). Hvis du ikke ønsker at bearbejde den videre, luk den med tasten SETUP. Til OSD-menuen OSD-menuen gengives i denne vejledning på engelsk. Som vist foroven kan du dog også indstille et andet sprog. 18

17 Gengiv disks Indsæt en disk Sørg for, at der er ca. 15 cm plads foran apparatet, så diskskuffen kan køre ud uden hindringer. Tryk ved slukket apparat på tasten (åbn, luk diskrum). Indsæt en disk i diskskuffen, så siden med påskrift vender opad. Sørg for, at disken ligger midt i fordybningen i diskskuffen, så den ikke kommer i klemme, når skuffen lukkes. Tryk på tasten. Diskskuffen lukker. Vælg om nødvendigt ved det tilsluttede TV-apparat den indgang, som BD-playeren er tilsluttet til. Normalt begynder gengivelsen af disken automatisk efter nogle sekunder. Du skal muligvis trykke gengivelsestasten (OK eller på fjernbetjeningen, på apparatet, eller der vises en menu, hvor du skal træffe et valg med piletasterne. Displayvisning I audiosystemets display vises forskellige meddelelser til gengivelsen, alt efter medium og gengivelsesstatus, f.eks.: LOAD = indholdet indlæses; Gengivelse: forløbende tid; Stopmodus: STOP. Afspilningsfunktioner 1 Start afspilning Start gengivelsen med (fjernbetjening) eller tryk (apparat). Visning af enkeltbilleder Tryk tasten PAUSE og efterfølgende tasten SLOW gentagne gange for at gengive billede for billede. Afbryd afspilningen For at afbryde gengivelsen, tryk (fjernbetjening) eller (apparat). Fortsæt gengivelsen med eller. Stop afspilning Truk (stop) en gang, for at stoppe gengivelsen. På billedskærmen vises stop-symbolet. I denne modus kan gengivelsen fortsættes fra det samme sted med eller. Tryk endnu en gang på (stop) for at stoppe dvd'en helt. Apparatet befinder sig nu i stop-funktion. Lyden slået fra MUTE Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk tasten eller en lydstyrketaste, for at tænde for lyden igen. Lydstyrketasten kan ikke bruges direkte til blu-ray-playeren. Søgefunktioner SKIP Tryk under gengivelsen på tasten eller, for at springe frem eller tilbage (ved BDer og DVDer: fra kapitel til kapitel; ellers: fra titel til titel). Vær opmærksom på, at det på mange dvd'er ikke er muligt at springe over titlen/kapitlet, der findes før starten på den egentlige film (licensinformation). 1 Specielle skærmmeddelelser: Hvis du vælger en funktion, som den medie, der ikke indsat, ikke anvender, eller som ikke kan aktiveres i den aktuelle tilstand, vises tegnet for "ikke gyldig", som er vist ved siden af, på skærmen. Tegnet forsvinder efter et par sekunder. 19

18 Hurtig spoling Tryk under afspilningen på tasten eller for at starte hurtig tilbage- eller fremspoling. Tryk gentagne gange for at øge hastighedstrinnet fra 2 til 5. Med vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Slowmotion Tryk under gengivelsen på tasten SLOW, for at starte gengivelsen i slowmotion. Tryk gentagne gange for at øge hastighedstrinnet fra 1/16 til 1/2. Med vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Direkte valg Med nummertasterne kan du direkte vælge et kapitel (BD, DVD) eller en titel. Nu vises det aktuelle kapitel (den aktuelle titel) sammen med kapitlernes totale antal (titel). Hvis du ønsker at indtaste et tal >10, indtastes tallene efter hinanden uden pause. Display-menuen (Tasten DISPLAY og SEARCH) Tryk under gengivelsen tasten DISPLAY, for at se den aktuelle indstilling i display-menuen. Alt efter disk og gengivelsesstatus er forskellige visninger mulige. Ved nogle indstillinger kan du med piletasten åbne en undermenu og med træffe et valg. Mulige visninger i display-menuen Symbol gengivelsestilstand Eksempel Betydning BDMV Blu-ray Movie, Afspilningstilstand AVC, CDDA Mediets video- eller audioformat 1/4 Aktuel titel/totalt antalt af titler på mediet 3/29 Aktuelt kapitel/totalt antal kapitler 00:16:41 Forløbende tid indenfor titlen 00:02:35 Forløbende tid indenfor kapitlet 2/2 German Talt sprog og lydsystem 01/02 Kameraposition (kun til rådighed ved få BDer/DVDer) Dolby Digital 5.1 Lydsystem 2/3 German Undertekst-sprog Fra Underteksttype Fra Andet videospor Fra Andet audiospor Kbps Bitrate Stille Søg straks Afspil straks Stående billede (hvis understøttet af DVDen) Tryk OK for at starte et hurtigløb; med PLAY fortsætter du den normale gengivelse. Omgående gentagelse: Tryk OK for at gentage den aktuelle scene Gentagefunktion (hvis aktiveret) Søg direkte efter tid, titel eller kapitel Tryk SEARCH, for at få vist SEARCH-menuen. Det første tidsfelt er markeret (f.eks.: ). 20

19 Vælg med piletasterne tidsfeltet for kapitlet eller tidsfeltet for titlen. Med piletasterne kan du markere felterne for det aktuelle kapitel eller den aktuelle titel. Tryk OK, for at aktivere feltet for indtastgningen. Med piletasterne kan du lave en indtastning i det aktiverede felt. I tidsfeltet vælger du med det næste felt. Vælg igen en tid. I slutningen af indtastningen tryk OK. Gengivelsen springer til det ønskede sted. Luk SEARCH-menuen ved at trykke DISPLAY to gange. Gentagelsesfunktioner Gentagelse REPEAT Tryk under afspilningen på tasten REPEAT. På skærmen vises gentagelsessymbolet afsnit, der skal gentages (teksten forsvinder efter et par sekunder). og for hvert tastetryk det DVD: (Kapitel) > (Titel) > sluk ; Audio-CD: (Titel) > (Alt) > sluk; REPEAT A - B (BD, DVD, Audio-CD) Du kan gentage et afsnit, du selv har angivet. Tryk under afspilningen på knappen A-B for at angive starten af den sekvens, der skal gentages. A- vises på skærmen. Tryk igen på A-B for at angive slutningen af den sekvens, der skal gentages. A-B vises på skærmen. Det valgte afsnit gentages nu igen og igen. Tryk tredje gang på A-B for at afslutte gentagelsen af sekvensen. Billedfunktioner Forstørre og formindske billedet ZOOM Tryk ZOOM gentagne gange, for at forstørre og formindske billedet i følgende skridt: 2x > 3x > 4x > 1/2 >1/3 > 1/4. Under forstørrelsen vises to rammer. Den mindre ramme indenfor den større viser det aktuelle billedudsnit. Med piletasterne kan du bevæge billedudsnittet. Kameraposition ANGLE (BD, DVD) På få BDer og DVDer er optaget enkelte scener fra forskellige kamerapositioner. Du kan kende sådanne scener på kamerasymbolet til højre foroven på billedskærmen. Tryk tasten ANGLE, for at skifte perspektiv. Antallet af kamerapositioner og den aktuelle kameraposition vises. Indsæt bogmærke (BD) Under gengivelsen af en BD kan du sætte et bogmærke ( Bookmarks ) for på enkel måde at kalde det markerede sted frem igen. Der er mulighed for op til tolv bogmærker. Tryk under gengivelsen på tasten B, for at sætte et bogmærke. Forneden i billedets rand vises på hvilket sted af gengivelsen bogmærket befinder sig. Tryk tasten C, for at hente bogmærke-menuen. Med piletasterne kan du vælge et bogmærke; med OK springer du til dette sted. I bogmærke-menuen kan du med tasten A slette et bogmærke. Programmering af en afspilningsrækkefølge (CD) Programmerings-funktionen muliggør det at afspille op til 20 titler i en selvdefineret rækkefølge. Denne funktion er kun mulig ved audio-cder. Tryk tasten A. På billedskærmen vises en tabel med programpladser. I tabellens top vises antallet af titler. Programplads 01 er markeret. 21

20 Bekræft programpladsen med OK. Indtast den ønskede titel for programplads 01 med fjernbetjeningens taltaster eller piletasterne. Bekræft med OK. Indtast yderligere titler for de næste programpladser. Når listen er komplet, tryk PLAY, for at afspille listen. Den programmerede liste gemmes ikke. Sprogvalg (BD, DVD) Denne funktion er ikke realiseret på mange BDer og DVDer. Vælg talt sprog Tryk på AUDIO flere gange for at vælge et af de sprog, der er til rådighed på bd/dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. Alt efter disk vælges også et andet audioformat. Vælge undertekstsprog Tryk på SUBTITLE flere gange for at vælge et andet af de undertekstsprog, der er til rådighed på bd/dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. 22

21 Hent BD-/DVD-Mener Med tasterne TITLE og MENU hentes de menuer, der er lagret på DVD en: Tasten TITLE åbner DVDens titelmenu (såfremt den findes på DVDen); tasten MENU åbner hovedmenuen. I displayet vises ROOT. Med piletasterne styres mod punkterne i DVD-menuerne. Bekræft et valg med OK. Bemærk at det afhænger af dvd'en hvilke menuer der vises når man henter menuerne. Således har mange dvd er kun én menu, som vises uanset hvilken menu man vælger at hente. PIP-funktionen Nogle BDer har en PIP-Funktion ( PIP = Picture in Picture). Herved vises et lille billede indenfor det større. Når et filmafsnit eller en scene begynder med PIP-funktionen, vises PIP-symbolet. Hertil skal General Setting > Playback > PIP Mark i setup-menuen være stillet på On. Tryk så tasten PIP, for at få vist det ekstra billede. Tryk ligeledes PIP, for at lade billedet forsvinde igen. BD-live-funktionen Din Blu-ray-players Blu-ray-profil BD 2.0 har funktionen BD Live. Du realiserer denne funktion med dit apparats LANtilslutning og sådanne BDer, som stiller BD-live-indhold til rådighed. BDer med BD-live-funktion BDer med BD-live-funktion erkender du på. Disse BDer giver adgang til specielle internetsider, som er tilordnet til BDerne og som har bonusmateriale til denne BD (som f.eks. Making-of -meddelelser, yderligere tilbud fra udlejeren osv.). Disse internetsider vises så som selve BDen på det tilsluttede TV-apparat. Fremstil BD-live-funktionen For at kunne se BD-live-indholdet, skal du mellemlagre. Dertil skal du bruge et USB-stick med mindst 1 GB hukommelse. Sådan gør du: Sluk helt for Blu-ray-playeren (hovedkontakten på OFF). Sæt et tomt USB-stick på USB-tilslutningen på apparatets forside. Tænd først nu for Blu-ray-playeren. Ved download lagres nu i USB-stickets hukommelse. Download BD-live-indhold Slut et LAN-kabel til Blu-ray-playerens LAN-tilslutning og din normale internetadgang: (se LAN-, side 15). Aktiver internetadgangen i setup-menuen: SETUP > General Setting > Internet Connection > Enable. Ilæg en BD med BD-live-funktion. Vælg BD-live-indholdet i BDens disk-menu. Følg anvisningerne på billedskærmen til download. Efter afsluttet download vises indholdet. 23

22 Setup-menuen Tryk tasten SETUP. Hovedmenuen har følgende punkter: General Setting Display Setting Audio Setting System Information Navigation i menuerne Det kan anbefales at menuen bearbejdes, når der ikke er ilagt en disk og intet USB-stick er stukket ind, fordi nogle menuer ikke kan hentes frem ved aktiveret medie. Generelle indstillinger Menusystem Screen Saver Disc Auto Playback CEC Disc Upgrade Brug fjernbetjeningens piletaster for at navigere i menuerne. Den respektive aktive menu eller den aktive indstilling er markeret. Tryk på OK, for at gemme en ny indstilling. Med tasten SETUP kan du forlade setup-menuen på ethvert sted, såfremt der ikke bruges noget USB-Stick. On Off On Off On Off On Off Hvis der i ca. tre minutter ikke finder nogen bevægelse sted på billedskærmen, vises en screensaver. Efter ca. seks minutter skifter apparatet til standby-modus. Screensaveren vises ikke. Efter at apparatet er tændt, starter disken automatisk. Disken starter ikke automatisk efter at apparatet er tændt. Consumer Electronics Control giver en ekstra funktionalitet til HDMI-interfacet. Når et apparat, som ligeledes råder over CEC, er forbundet med HDMI-tilslutningen, kan bestemte funktioner på BD-playeren og det tilsluttede apparat udføres samtidig (f.eks. at tænde for apparatet). Der er slukket for CEC-funktionen. Automatisk genkendelse af en upgrade-disk til aktualisering af firmware. Funktion slukket. Load Default More Følg anvisningerne på billedskærmen for at genskabe fabriksindstillingerne. Den samme indgangsbilledskærmen, som blev vist første gang der blev tændt for BD-playeren, vises igen. Et ændret password resettes ikke. Dette emne er ikke aktivt, når et medie er i gengivelsesmodus. Upgrade BUDA Disk USB- Storage BUDA- Inform. Fmt buda Vælger den databærende disk eller USB-mediet til aktualisering af firmwaren. BUDA-lagermediet på USB-stikket indeholder BD-live-funktionens indhold. Her ses den ledige hukommelse. Bekræft punktet med OK, for at åbne det følgende emne: Formater BUDA-lagermediet. BUDA-lagermediets indhold på USBstikket slettes, andet indhold bevares. Af sikkerhedsgrunde bør du alligevel undlade at gemme sensible 24

23 data på USB-stikket for at undgå datatab. Menu Sprog OSD Menu Lyd Undertekster Her kan du indstille OSD-sproget ( On-Screen-Display ), dvs. det sprog, der anvendes i dvd-afspillerens menuer. Når du vælger et sprog, skifter menuen med det samme. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens menusprog. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens talte sprog. Du kan ændre sproget med tasten AUDIO. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens undertekstsprog. Du kan også ændre sproget med tasten SUBTITLE. Menuen Afspilning Angle Mark PIP Mark Secondary Audio Mark Last Memory PBC Menu Sikkerhed On Off On Off On Off On Off On Off Hvis scenerne på dvd'en er gemt i forskellige kamerapositioner, vises dette automatisk med symbolet på skærmen. Symbolet vises ikke. Såfremt BDen har en PIP-funktion, vises symbolet for denne funktion. Symbolet vises ikke. Såfremt BDen har en PIP-funktion, vises symbolet for det andet audiosprog i PIP-vinduet. Symbolet vises ikke. De aktuelle indstillinger gemmes, når der slukkes for apparatet og bliver aktive igen næste gang det tændes. De aktuelle indstillinger gemmes ikke, når der slukkes for apparatet. Playback-Control for VCDs 2.0. Ved disse Video-CDer står ekstra funktioner til søgning af titler og kapitler til rådighed, når PBC er aktiveret. Der er slukket for Playback-Control. Change Password More Indtast kodeordet, som består af fire tegn, med fjernbetjeningens taltaster. I udleveringstilstanden er det: New Password: Indtast det nye kodeord. Confirm Password: Indtast det nye kodeord igen. Controllo dei genitori Nogle dvd'er og bd'er er kodet med krypteringssignaler for den filmklassificering, der er etableret af Motion Picture Association. Her indstiller du filmklassificering for DVD'er (forældrekontrol). I første skridt skal du indtaste kodeordet. Efterfølgende vælger du trinnet: KID SAFE G PG PG 13 PGR R NC-17 Også egnet for små børn For alle aldersgrupper Anbefales forældres opsyn (Parental Guidance) eorældreopsyn anbefales kraftigt, visse scener er ikke egnet for børn under 13 år (Parental Guidance Restriction) forældreopsyn anbefales for børn under 17 år (Restriction) forældreopsyn anbefales kraftigt for børn under 17 år Forbudt for børn under 17 år 25

24 ADULT Kun for voksne Menu Netværk Indstillingerne i denne menu skal kun bearbejdes, hvis du ønsker at downloade BD-Live-Indhold med tilsvarende BDer (se side 4). Internet Connection Enable Disable Aktiver forbindelsen, når en netværksforbindelse er oprettet og du ønsker at downloade BD-Live-Indhold. Deaktiver forbindelsen for at forhindre at apparatet ved en fejl bliver tilsluttet til internettet. Information More Her kan du aflæse netværksinformationer/ip-adressen for din internetforbindelse. Connection Test Aktiver dette punkt for at se, om internetforbindelsen er oprettet. Du får et tilsvarende svar: Failed: Ingen internetforbindelse; OK: Internetforbindelse oprettet. IP Setting BD-Live-Connection Proxy Setting Auto Manual Permitted Partially permitted Prohibited Enable Proxy Host Proxy Port IP-indstillingerne overtages af DHCP-tjenesten (anbefalet indstilling). Hvis du har indrettet dit netværk individuelt, skal du muligvis indtaste netværksindstillingerne manuelt, for at oprette internetforbindelsen. Alt indhold bliver ladet. Kun BD-Live-kompatibelt indhold lades. Indhold kan ikke lades, forbindelse ikke mulig. Aktiver proxy-indstilling. Indtast proxy-host via tastefeltet. Indtast proxy-portens nummer. Displayindstillinger Menu TV TV Screen 16:9 Full Valg for tv-apparater med 16:9-format. Et billede i 4:3-format vises i et 16:9-format. 16:9 Normal 4:3 Pan Scan Et billede i 4:3-format tilpasses kun lodret til 16:9-formatet. Valg for tv-apparater med 4:3-format. Pan Scanformatet viser 16:9-filmformat i fuld højde, mens noget af billedet skæres væk i siden. 4:3 Postkasse Valg for tv-apparater med 4:3-format. Letterbox-formatet formindsker 16:9-filmformat til skærmbredde. Resolution Auto 480i/576i 480p/576p 720p 1080i 1080p Vælger automatisk den video-opløsning, der passer til det tilsluttede TV-apparat. Vælg en opløsning, der understøttes af dit fjernsynsapparat, for at nyde et skarpere og klarere billede. Læs om nødvendigt efter i TVapparatets betjeningsvejledning. i: interlaced; p: progressive. 26

25 TV system Vælg her dit fjernsyns farvestandard NTSC PAL Multi Det normale farveformat i Nordamerika. Det normale farveformat i mange europæiske lande. Det rigtige farveformat indstilles automatisk, såfremt TV-apparatet understøtter denne egenskab. Color Space Vælg her det farverum, som dit TV-apparat kan gengive. RGB YCbCr Full RGB Videosignalet udgives i RGB-farveformat med små begrænsninger af farverummet (16 til 235). Videosignalet udgives i det bedre YPbPr-farveformat. Videosignalet udgives i RGB-farveformatet med hele farverummet (1 til 255). HDMI Deep Color Vælg her den farvedybde (antallet af mulige farver), som dit TV-apparat kan gengive. 30 bits Videosignalet udgives i 30-Bit. 36 bits Videosignalet udgives i 36-Bit. HDMI 1080P 24 Hz Off On Off Videosignalet udgives i 24-Bit. Speciel indstilling for et TV-apparat, som understøtter dette signal. Et tilsvarende udstyret TV-apparat kan muligvis gengive et bevæget billede mere flydende. Vælg denne indstilling, hvis TV-apparatet ikke understøtter signalet. Menu Videoforarbejdning Video adjust More Brightness Indstil lysstyrken med piletasterne. Contrast Indstil kontrasten med piletasterne. Hue Indstil farvetonen med piletasterne. Saturation Indstil mætningen med piletasterne. Audioindstillinger Menu Lydudgang Spdif Indstilling af apparater, som er tilsluttet til de digitale udgange OPTICAL eller COAXIAL. Bitstream PCM Reencode Off Det digitale audiosignal gengives i dets oprindelige tilstand. Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en AV-receiver, som kan afkode original-lydformatet (f.eks. et DTS 5.1 lydspor). Lydformatet forvandles til et stereosignal. Forvandler DTS-HD/Dolby TrueHD lydformatet til DTS/Dolby Digital. Der er slukket for de digitale udgange. HDMI Dette menupunkt er kun aktivt, hvis der består en tilslutning ved HDMIudgangen. Bitstream PCM Reencode Off Det digitale audiosignal udgives i dets oprindelige tilstand. Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en AV-receiver, som kan afkode original-lydformatet (f.eks. Dolby TrueHD i 7.1). Lydformatet forvandles til et stereosignal(2.0). Denne indstilling transmiterer DTS/Dolby Digital via HDMI. Der er slukket for HDMI-audiogengivelse. Down_samp For et apparat på en digital udgang 27

26 48 K For disks i en samplingrate på 48 K. 96 K For disks i en samplingrate på 96 K. DCR Off Down-Sampling sluk. Dolby-Digital-lydformatet understøtter en dynamik-indstilling, hvormed du kan indstille forskellene i lydstyrke mellem lydsvage og lydstærke passager Fra Til Auto Lyden gengives uforandret, dvs.høje passager og basser gengives højt,og lave passager gengives lavt ( biograflyd ). Denne indstilling er kun velegnet, når ingen kan blive forstyrret. Lydstyrkeforskellen minimeres, dvs.høje passager reduceres, lave passager øges. Denneindstilling er f.eks. velegnet om natten. Automatisk tilpasning. Systeminformationer Her kan du aflæse den installerede softwares version. Denne kan være af betydning, bl.a. i tilfælde af reparation. 28

27 Media Center I Media Center kan du afspille diske og USB-stik med følgende filformater: MP3 (Lyd) JPEG (Billede) MPEG4 (Film) Desuden er det muligt at gemme og bearbejde filer i gengivelseslisten. Åbn Media Center Ilæg en disk med mediefiler eller stik et USB-stick ind. Tryk på knappen MC for at åbne Media Center menuen. Databæreren vises. Ved USB-stick vises desuden mappen BUDA (BD-playerens lager på sticket). Hvis du har ilagt en blandet CD med audiofiler og MP3 filer, kan du med den grønne taste B skifte mellem brugen af den og anden CD. Tryk igen på MC, for at lukke Media Center. Vise og gengive filer Bekræft den valgte databærer med OK. Nu vises filkategorierne Foto, Musik og Video. Hvis du åbner en af kategorimapperne med OK, vises filerne med de formater, der passer til kategoriern (Foto: JPEG-filer; Musik: MP3-filer; Film: AVI-filer). Hvis sådanne er til stede på mediet, vises desuden undermapper, som du igen kan åbne med OK. Via symbolet kommer du tilbage til højeste niveau. Visning af billedfiler (USB) Visning af lydfiler (Disk) Visning af filmfiler (USB) Gengiv billedfiler Vælg en fil og tryk på OK. Nu vises alle efter hinanden følgende filer ( Diasshow ). Under gengivelsen kan du udføre følgende funktioner: Med afbryder du billedskiftet; med fortsætter du. Med gør du billedskiftet langsommere. Med gør du billedskiftet hurtigere. Med piletasterne kan du dreje billedet med henholdsvis 90. Med piletasterne spejler du billedet. Med ZOOM kan du gøre billedet flere gange større og mindre; i det forstørrede billede kan du med piletasterne bevæge billedudsnittet Tryk en gang RANDOM, for at blande filernes rækkefølge; Tryk to gange RANDOM, for at starte en tilfældig rækkefølge. Tryk en gang REPEAT, for at gentage det aktuelle billede. Tryk to gange REPEAT, for at gentage alle billeder. Tryk DIGEST, for at få vist billederne i lille format. Når du trykker tasten DISPLAY, får du et overblik over nogle gengivelsesfunktioner. 29

28 Under billedsymbolet kan du vælge visningsformerne. Gengiv lydfiler Vælg en fil og tryk OK. Nu afspilles alle filerne efter hinanden. Under gengivelsen kan du udføre følgende funktioner: Med taltasterne kan du vælge en titel direkte Med og afbryder du gengivelsen; med fortsætter du den. Med kan du springe til den næste/forrige titel. Med starter gengivelsen bagfra. Med gøres gengivelsen hurtigere. Tryk en gang RANDOM, for at blande filernes rækkefølge; Tryk to gange RANDOM, for at starte en tilfældig rækkefølge. Tryk en gang REPEAT, for at gentage den aktuelle titel; tryk to gange REPEAT, for at gentage alle titler. Søgefunktion: Tryk SEARCH, for at aktivere søgefunktionen. Denne er beskrevet på side 20. Når du trykker tasten DISPLAY, får du et overblik over nogle gengivelsesfunktioner. Gengiv videofiler Vælg en fil og tryk OK. Filmen gengives. Med og afbryder du gengivelsen; med fortsætter du den. Med begynder gengivelsen bagfra. Med gøres gengivelsen hurtigere. Tryk en gang REPEAT, for at gentage den aktuelle titel; tryk to gange REPEAT, for at gentage alle titler. Tryk tasten B, for at lave et bogmærke (se side 21). Tryk DISPLAY, for at få vist gengivelsesstatussen(se Display-funktion ved BDer/DVDer, side 20). Søgefunktion: Tryk SEARCH, for at aktivere søgefunktionen. Denne står beskrevet på side 20. Gengivelsesliste (POPUP-menu) Du kan kopiere mediefilerne fra et USB-apparat til BD-playerens gengivelsesliste. Åbn Media Centers popup-menu ved at trykke tasten TITLE/EPG. Her kan du kopiere filer fra databæreren til gengivelseslisten. Alt efter aktuel status kan du udføre følgende funktioner: Tilføj filer fra gengivelseslisten Vælg alt Slet alt Annuller Filer og mapper, som tilføjes til gengivelseslisten, markeres med et rødt flueben. 30

29 Universalfjernbetjeningen Anvendelse Denne universalfjernbetjening kan erstatte op til fire normale fjernbetjeninger og er i stand til at betjene følgende apparattyper: TV TV-apparater, STB f.eks. Set-Top-Boxe, BluRay Blu-ray-Player MD VCR f.eks. videorecorder, AUX f.eks. audioapparater, som CD-player, forstærker. Betegnelserne på kildetasterne STB, VCR og AUX osv. er der for overskuelighedens skyld. Tasterne kan også belægges med andre apparattyper. Programmering af apparatets koder Ethvert apparat, som du ønsker at betjene med universalfjernbetjeningen, skal programmeres med en apparatkode på fire tal på en af kildetasterne (TV, STB, VCR, AUX). Betegnelserne på tasterne er alene tænkt som hjælp til at huske. Med undtagelse af tasten TV kan enhver taste belægges med ethvert apparat ( Flex-mode ). Tasten TV kan ikke omprogrammeres. Hvis du ønsker at programmere en videorecorder som et apparat, er det nødvendigt først at ilægge en videokassette. Indlæsning af apparatets koder efter kodeliste Koderne til de pågældende apparater findes i kodelisten, der følger med denne betjeningsvejledning. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, indtil den blå LED bliver ved med at lyse. Indtast den firecifrede kode fra tabellen med koder. Som bekræftelse af hvet tryk på en taste slukkes den blå LED kort. Hvis den indtastede kode var gyldig, slukkes den blå LED efter indtastning af det sidste tal. Hvis en ugyldig kode blev indtastet, blinker den blå LED i tre sekunder inden den slukkes. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, gentages programmeringen i givet fald med en anden kode. Prøv alle de koder, der er angivet for dit mærke. Vælg den kode, som alle de tilgængelige kommandoer på din fjernbetjening reagerer korrekt på! Hvis dette heller ikke lykkes, kan du forsøge at bruge den søgemetode, der er beskrevet i kapitlet "Automatisk søgning". Manuel kodesøgning Sådan udfører du en manuel søgning: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Tryk gentagne gange (op til 350 gange) på tasten P+ eller P, indtil det apparat, som skal styres, har skiftet kanal eller reageret tilsvarende. Kode-søgningen begynder ved det momentant lagrede nummer på 4 tal. Tryk kort på OK for at gemme koden. På grund af det omfangsrige antal forskellige kode-numre er der pr. apparattype forprogrammeret op til 350 forskellige koder. I enkelte tilfælde er det muligt, at kun de mest gængse hovedfunktioner er til rådighed. Ved enkelte specielle apparatmodeller kan den beskrevne fremgangsmåde ikke føre til success Automatisk kodesøgning Hvis dit apparat ikke reagerer på fjernbetjeningen, selv om du har afprøvet alle de koder, der er anført for din type apparat og det tilsvarende mærke, kan du forsøge med den automatiske søgefunktion. På den måde kan du også finde frem til koder for mærker, der ikke er anført i kodelisten for apparaterne. Hvis du vil programmere kildetasterne STB, VCR eller AUX med et andet apparat end det, der svarer til betegnelsen, skal du ved den automatiske søgning først programmere en kode for den ønskede apparattype. Zum Beispiel: Sie 31

30 möchten mit der Taste AUX einen DVD-Player steuern. Programmer først en vilkårlig kode for en dvd-afspiller fra kodelisten, inden du udfører følgende trin. Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED slukkes helt. Ret fjernbetjeningen mod apparatet og tryk én gang kort på tasten P+. Hvis apparatet ikke har nogen programfunktion, skal du i stedet for at trykke på P+ trykke på tasten eller. Fjernbetjeningen starter 6 sekunder efter kodesøgningen og sender for hvert sekund (se også næste afsnit) alle koderne efter hinanden. Bei jedem Senden leuchtet die blaue LED auf. Så snart apparatet reagerer på fjernbetjeningen, skal du trykke på OK. Hvis du ikke har fået trykket på OK i tide, kan du ved hjælp af tasten P gå trinvist tilbage til den kode, som apparatet reagerede på. Tryk på OK for at afbryde søgningen. Én kode i sekundet eller hvert 3. sekund Hvis fjernbetjeningen kun skal sende en ny kode for hvert 3. sekund i stedet for hvert sekund, skal du gøre følgende: Tryk P (eller ) to gange. Nu sender fjernbetjeningen kun alle 3 sekunder en ny kode. Derved får du mere tid, men proceduren varer også længere. Kodesøgning på handelsnavn Denne funktion giver dig mulighed for at søge på handelsnavne. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket ned i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Indtast koden på et tal ifølge listen på side 82. Efterfølgende er et udtræk: Taste 1 TEVION, MEDION Taste 2 Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye Taste 3 Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo Taste 4 Thomson, Brandt Taste 5 Saba, Nordmende, Telefunken Taste 6 Grundig, Blaupunkt Taste 7 Nokia Taste 0 alle mærker Truk tasten P+ flere gange (eller ved videorecorderen eller PLAY ), til apparatet reagerer tilsvarende. Gør det hurtigt, da ellers den automatiske kodesøgning startes. Gem koden ved at trykke på OK. Når alle koder blev gennemsøgt, blinker den blå LED i ca. 3 sekunder. 32

31 Kodeidentificering Kodeidentificeringen giver dig mulighed for at bestemme allerede indtastede koder, der er lagret i fjernbetjeningen. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Die blaue LED blinkt. Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Tryk kort på tasten CODE. Den blå LED blinker endnu en gang. For at finde det første tal, tryk nummertasterne fra 0 til 9. Når den blå LED blinker ganske kort er det fordi det første tal er gemt. For at fastlægge et tal tryk nummertasterne fra 0 til 9 igen. Gentag proceduren for tredje og fjerde tal. Den blå LED slukkes så snart tasten for det fjerde tal er blevet trykket. Kodeidentificeringen er nu afsluttet. Normal funktion Betjening af enkeltapparater Når du har udført programmeringen af din fjernbetjening for dit audio-/videoapparat, fungerer fjernbetjeningen i de mest almindelige hovedfunktioner på samme måde som den originale fjernbetjening for det pågældende apparat. Peg med fjernbetjeningen på det ønskede apparat og tryk på den respektive kildetaste. Brug så de øvrige taster som normalt. Ved hver transmission af et infrarødt signal lyser den blå LED kort. Du kan nu aktivere funktionerne ved at trykke på den relevante funktionstast på universalfjernbetjeningen. Vær opmærksom på følgende: Under visse omstændigheder er alle den originale fjernbetjenings funktioner ikke direkte til rådighed på universalfjernbetjeningen. Især i forbindelse med nyere apparater kan det forekomme, at funktionerne er placeret på andre taster end forventet eller slet ikke er til rådighed. Funktionen "SLUK ALT" Du kan slå alle forudprogrammerede apparater fra samtidig. Sådan gør du: Tryk én gang kort på tasten, og tryk derefter langt en gang til (mindst to sekunder). Nu bliver alle forudprogrammerede apparater deaktiveret én efter én. Nogle apparater kan tændes og slukkes ved hjælp af tasten. Apparater, der er slukket på den måde, tændes, når funktionen Sluk alt er udført. GUIDE - EPG Elektronisk program Tasten EPG ( EPG = Electronic Program Guide ) har forskellige funktioner alt afhængigt af, hvilken kode den anvendes på: Ved TV- og satellitkoder (f.eks. SAT-TV eller DVB-T) åbner tasten det elektroniske fjernsynsprogram (EPG) Ved DVD-koder åbner tasten titel-menuen. Ved VCR-koder kan du foretage en programmering ved hjælp af tasten, hvis din videooptager har en showviewfunktion. I DTV-modus åbner tasten det elektroniske fjernsynsprogram (EPG). 33

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425 http://da.yourpdfguides.com/dref/788056

Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425 http://da.yourpdfguides.com/dref/788056 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem 3D Blu-ray TM -disksystem Gældende for alle BDS x80 modeller Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 UDPAKNING 3 MEDFØLGENDE DELE 3 INSTALLATIONSSTED 4 KONTROLLER

Læs mere

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS digitaloptager TVVR30002 Brugerhåndbog Version 1.0 er til brugerhåndbogen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere