Apparatoversigt Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening Sikkerhedsanvisninger... 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Apparatoversigt... 5 Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6 Sikkerhedsanvisninger... 8 Formålsbestemt anvendelse... 8 Sikker opstilling af apparatet... 8 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig... 8 Foretag aldrig reparationer på egen hånd... 8 Blu-ray-playeren... 8 Bemærkning om elektrostatisk afladning... 9 Sikker håndtering af batterier... 9 Forberedelse...10 Udpakning Kontroller pakkens indhold Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Generelt...11 Om Blu-ray Overblik over de formater, der kan afspilles Surround-lydformater Tilslutninger og tilslutningsmuligheder...13 Opstilling af apparat Tilslutning til et TV-apparat Separat digital lydtransmission LAN-forbindelse Nettilslutning Grundlæggende funktioner...17 Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Standby/tænd/sluk Første gang enheden tændes Til OSD-menuen Gengiv disks...19 Indsæt en disk Afspilningsfunktioner Søgefunktioner Display-menuen (Tasten DISPLAY og SEARCH) Gentagelsesfunktioner Billedfunktioner Indsæt bogmærke (BD) Programmering af en afspilningsrækkefølge (CD) Sprogvalg (BD, DVD) Hent BD-/DVD-Mener PIP-funktionen BD-live-funktionen

2 Setup-menuen Navigation i menuerne Generelle indstillinger Displayindstillinger Audioindstillinger Systeminformationer Media Center Vise og gengive filer Gengivelsesliste (POPUP-menu) Universalfjernbetjeningen Anvendelse Kodeidentificering Normal funktion Funktionen "SLUK ALT" I tilfælde af fejl Rengøring...35 Tekniske data Bortskaffelse...37 Kodeliste til programmering af universalfjernbetjeningen Tv VCR Kabel SATELLIT Laser Disk DVD CD Audio forstærker/tuner/modtager Kassettebåndoptager MINI-systemer DVB-T-modtager (DTV, idtv osv.) DVD-optager (DVD-R/DVD-RW osv.) HDD digital videooptager (Hard Disk Drive DVR PVR osv.) Home Cinema Systemer DVD & AUDIO TV/VCR-kombinationer TV/DVD-kombinationen DVD/VCR-kombinationer Ekstra Set-Top Bokse Kode-søgning efter handelsnavn

3 Apparatoversigt Hovedapparat forside 1. Blåt LED-lys til standby-modus : Tænd apparatet fra standby-modus og sæt det i standby-modus igen 2. OPEN : Åbn og luk disketterum 3. Disk-skuffe 4. IR: Modtagefelt for fjernbetjeningens sender 5. Display 6. : Start og afbryd afspilning 7. : Stop afspilning 8. : SKIP spring frem/tilbage mellem kapitlets og titlens begyndelse 9. USB-stik Hovedapparat Bagside 1. Lysnetledning 2. Hovedkontakt: ON apparat tændt; OFF apparat slukket 3. AV OUTPUT: Audio udgange V/H 4. VIDEO OUT: VIDEO-udgang (billedoverførsel til fjernsynet) 5. COAXIAL: Digital audioudgang 6. Y Pr Pb: Komponent udgange 7. OPTICAL: Digital audio-udgang (optisk) 8. HDMI: HDIM-udgang (digital billed- og lydoverførsel) 9. LAN: Netværksinterface 5

4 Fjernbetjening DVD-fjernbetjening og 5 i 1 IR-fjernbetjening I denne oversigt finder du en beskrivelse af tastefunktionerne til blu-ray-playerens betjening. Med denne fjernbetjening kan du dog også betjene andre apparater. Fjernbetjeningens funktionalitet som universalfjernbetjening beskrives i kapitlet Universalfjernbetjening på side 4 Hvis blu-ray-playeren ikke reagerer på et tryk på en taste, tryk forinden på kildetasten BluRay. 1. STANDBY: Tænd apparatet fra standby-modus og sæt det tilbage i standby-modus igen 2. TV: Kildetaste: Betjening af et tv-apparat 3. STB: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. SAT-receiver, Set-Top-Box) 4. BluRay: Kildetaste: Betjening af blu-ray-player 5. VCR: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. videorecorder) 6. AUX: Kildetaste: Betjening af et andet apparat (f.eks. forstærker) 7. CODE: Indtastning af koden for andre apparattyper, se side SUBTITLE: Vælg sprog for undertekster; åbn teletext mens TVet bruges; se side 4 9. TITLE: Hent titelmenu (DVD); EPG: Electronic Program Guide mens TVet bruges; se side Piletaster: Naviger i menuer 11. OK: bekræft valget 12. RETURN/EXIT: Tilbage til menu/forlad menu 13. MENU: Åbn menuen 14. DISPLAY: Visning af aktuelle gengivelsesinformationer 6

5 15. A: Slet bogmærke (BD) / Hent menu titelprogrammering (CD) / rød videoteksttaste 16. B: Sæt bogmærke ( Bookmark ) (BD) / grøn videoteksttaste 17. C: Hent bogmærke (BD) / gul videoteksttaste 18. D: Universalfjernbetjeningens funktion: blå videoteksttaste 19. AUDIO: Direkte sprogvalg (DVD) 20. LED-indikator til bekræftelse af et tastetryk : Taltaster, f.eks.til direkte valg af titel og kapitel 22. -/--: Ingen funktion 23. SETUP: Åbn setup-menu: AV: Universalfjernbetjeningens funktion: vælg indgangskilde (se side 29) 24. : SKIP spring frem/tilbage til kapiel- eller titelbegyndelsen; P+/P : Programvalg på TV; s. side : Lydløs 26. V +/: Universalfjernbetjeningens funktion: øg lydstyrke (se side 29); MC: Åbn MediaCenter 27. V : Universalfjernbetjeningens funktion: dæmp lydstyrken (se side 29); DIGEST: Gengiv billedvisning ved gengivelsen af billeder i Media Center 28. : Hurtig tilbage 29. : Afspilning 30. : Hurtig frem 31. : Start optagelse 32. : Stop afspilning 33. : Afbryd afspilningen 34. SLOW: Slowmotion-funktion 35. : Åbn og luk diskskuffen 36. ZOOM: Forstør billede 37. REPEAT: Gentagefunktioner 38. REPEAT A-B: Gentag et bestemt afsnit 39. RANDOM: Afspil titlen i tilfældig rækkefølge 40. ANGLE: Kameraposition (synsvinkel) 41. PIP: Billede-i-billede-funktion ved blu-ray-disks med denne funktion 42. SEARCH: Vælg titel/tid direkte 7

6 Sikkerhedsanvisninger Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning og overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med. Formålsbestemt anvendelse Apparatet tjener til afspilning af lyd- og billedmedier (BDer, DVDer, CDer, MP3-databærere, USB-apparater). Brug ikke apparatet til andre formål. Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Sikker opstilling af apparatet Apparatet er kun egnet til privat brug. Brug kun apparatet i boliger eller lignende rum. Apparatet er ikke skabt til brug i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser). Stil og brug apparatet på et stabilt, fladt og vibrationsfrit underlag, for at undgå at apparatet vælter. Sørg for følgende omgivelsesbetingelser: Sørg for at der altid er god ventilation omkring apparatet. Ventilationen må ikke forhindres ved tildækning af ventilationsåbningerne med genstande som tidsskrifter, duge, forhæng osv. Apparatet må ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Sørg for, at apparatet ikke udsættes for direkte sollys. Udsæt ikke apparatet for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på apparatet. Apparatet må ikke opstilles i umiddelbar nærhed af magnetfelter (f.eks. fjernsyn eller højttalere). Åben ild, som f.eks. levende lys, bør ikke stilles i nærheden af eller på apparatet. Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig Tilslut kun apparatet til en let tilgængelig stikkontakt (230 V AC, 50 Hz), der befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfældes skyld, at hurtig frakobling af apparatet er nødvendig, skal stikkontakten være frit tilgængelig. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller lysnetledningen har synlige skader eller apparatet er faldet ned. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Pas på, at lysnetledningen ikke ligger, så man kan falde over den. Lysnetledningen må ikke klemmes eller mases. Vent med at tilslutte lysnetadapteren, hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum. Kondensvandet, der opstår i denne forbindelse, kan under visse omstændigheder ødelægge apparatet. Når apparatet har nået stuetemperatur, kan det uden risiko tages i brug. I tilfælde af tordenvejr eller hvis apparatet ikke benyttes i længere tid, skal det frakobles nettet. Foretag aldrig reparationer på egen hånd Blu-ray-playeren Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet fagværksted. Ved ikke fagmæssig reparation kan der opstå alvorlig fare for brugeren. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis enheden eller ledningen bliver beskadiget, for at forhindre farlige situationer. Blu-ray-playeren er et laserprodukt af 1. klasse. Apparatet er udstyret med et sikkerhedsystem, som forhindrer udslip af farlige laserstråler under normal brug. For at 8

7 undgå øjenskader bør du ikke manipulere eller beskadige apparatets sikkerhedssystem. Bemærkning om elektrostatisk afladning Hvis apparatet viser tegn på funktionsfejl, kan det muligvis skyldes en elektrostatisk afladning. I sæ fald skal du fjerne netstikket og tage batterierne ud. Læg derefter batterierne i igen, og tilslut igen apparatet til lysnettet. På denne måde nulstilles apparatet. Sikker håndtering af batterier Fjernbetjeningen kører på batterier. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forholdsregler: Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis nogen sluger et batteri, skal du omgående søge lægehjælp. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Som udgangspunkt bør du kun indsætte nye batterier. Anvend aldrig gamle og nye batterier sammen. Bland ikke forskellige batterityper. Vær opmærksom på polariteten (+/ ), når du sætter batterierne i. FORSIGTIG! Ved forkert udskiftning af batterierne er der eksplosionsfare! Udskift kun batterierne med batterier af samme eller tilsvarende type. Forsøg aldrig at genoplade batterier. Der er eksplosionsfare! Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted. Direkte udsættelse for kraftig varme kan beskadige batterierne. Udsæt derfor ikke apparatet for kraftige varmekilder. Kortslut ikke batterierne. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Tag straks opbrugte batterier ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er fare for ætsning på grund af batterisyre! Fjern desuden tomme batterier fra apparatet. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. 9

8 Forberedelse Udpakning Fjern al emballage. FORSIGTIG! Lad ikke små børn lege med folie. Der er risiko for kvælning! Kontroller pakkens indhold Med det af dig købte produkt har du fået: Blu-ray-player Fjernbetjening 2 batterier 1,5 V R03/AAA AV-kabel Denne betjeningsvejledning og garantikort Kontroller venligst at leveringen er fuldkommen og informer os inden for 14 dage efter køb, hvis leveringen ikke er fuldkommen. Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Læg to 1,5 V-batterier R03/LR 03/AAA/Micro i fjernbetjeningen. Åbn baterirummets låg ved at skubbe det nedad. Indsæt batterierne, så deres minuspol rører ved fjedrene. Skub batteridækslet på igen. 10

9 Generelt Om Blu-ray Blu-ray disken (engelsk for blå stråle ; forkortet til BD ) er et digitalt lagermedie for informationer. BDer er kendetegnet med symbolet til højre. Alt afhængigt af, hvordan informationerne er skrevet, opstår der forskellige bd-typer med forskellige lagerkapaciteter. DVD og BD-opbygning Dvd'er og Video-dvd'er er opdelt i titler og kapitler. En BD kan have flere titler, som igen kan bestå af flere kapitler. Titel og kapitel er hver for sig fortløbende nummereret: En BD har de samme mål som en DVD, men kan takket være en enorm lagerkapacitet gemme film i højtopløsende kvalitet og med lyd i høj kvalitet. Således er opløsningen ved den bedst mulige billedkvalitet på 1080p 6 gange højere end ved en gængs DVD. Det er bl.a. lydformaterne Dolby TrueHD og DTS-HD, som er tabsfrie komprssioner, der understøttes. Det er derfor muligt på en BD at udnytte interaktivt bonusindhold og filmformationer fra internettet, samt at vise diskmenuer under den løbende gengivelse. Regionskoder DVD Pga. de verdensomspændende salgsstrategier blev der udviklet en code DVDen, som inddeler verden i seks regioner. Europa hører til zone 2. apparat er det derfor muligt at afspille DVDer, som er forsynet med regionalkode 2. Regionalkoden står på DVDens indpakning (se hosstående logo). Det er kun muligt at afspille DVDer, som bærer regionalkode 2 eller ALL (egnet til enhver DVD-player). Blu-ray Ved BDer blev verden inddelt i tre regioner (A, B und C). Europa hører til region B. Det er kun muligt at afspille BDer, som bærer regionalkode B eller ABC (egnet til alle blu-ray-playere). Overblik over de formater, der kan afspilles MP3 og WMA Diskart Symbol Filer BD Video og audio til På dit DVD Video-CD (VCD) Video og audio Video og audio CD-DA Audio MP3 Audio Billed-CD Kodak billed-cd MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Xvid) JPEG-Billedfiler Kodak-Billedfiler Video og audio 11

10 Surround-lydformater 7.1-Lydformater Blu-ray-disks kan levere 7.1-surround-sound. Dit apparat kan læse følgende 7.1-lydformater og gengive dem pr. bitstream: Dolby Digital Plus DolbyTrueHD DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio 5.1-Lydformater Derudover kan apparatet også læse de klassiske flerkanalformater: Dolby Digital 5.1 DTS (Digital Theater Systems) Varemærker Dolby, Pro Logic og DD-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Begrebet DTS er et varemærke, som tilhører DTS Technology, LLC. 12

11 Tilslutninger og tilslutningsmuligheder Du kan tilsutte Blu-ray-player til enten et fjernsyn eller en AV-receiver for at transmitere billede og lyd. Hertil står der på apparatets bagside flere udgange til rådighed. Sluk for alle apparater, inden de tilsluttes. Forbind først apparaterne til lysnettet, når alle tilslutninger er foretaget! Opstilling af apparat Stil apparatet på en plan, fast overflade. Læs i den forbindelse sikkerhedsanvisningerne på side 8. Visse aggressive møbellakker kan angribe apparatets gummifødder. Stil eventuelt apparatet på et underlag. Tilslutning til et TV-apparat Foretag altid kun henholdsvis en forbindelse; ikke flere forbindelser på samme tid. Video-cinch-forbindelse Med det gule videocinchhunstik leverer overførslen en standard billedkvalitet. Tilslut dertil et cinchkabel med gult stik til apparatets VIDEO-tilslutning og en tilsvarende indgang på TV-apparatet. Til audioforbindelsen kan du tilslutte et audio-cinch-kabel. Overhold ved cinch stikkene farvekoderne (hvid/rød) for venstre/højre. 13

12 Komponent-forbindelse En rigtig god billedkvalitet leverer transmissionen med komponentkabler (grøn/blå/rød). Tilslut dertil kablerne til apparatets udgange Y Pb Pr og til TV-apparatets tilsvarende indgange. Til audioforbindelsen kan du tislutte et audio-cinch-kabel. Overhold ved cinch stikkene farvekoderne (hvid/rød) for venstre/højre. HDMI-forbindelse Den bedste billed- og lydkvalitet leveres af HDMI-transmissionen. HDMI ( High Definition Multimedia Interface ) er det eneste interface inden for underholdningselektronikken, der samtidig overfører audio- og videodata. Det kan håndtere alle kendte billed- og lydformater inklusive HDTV (High Definition Television) og dermed også vise den for tiden højeste opløsning på 1080p uden kvalitetstab. Du kan tilslutte BD-playeren til både fjernsynsapparat med HDMI- og med DVI-indgang (HDMI er nedadgående kompatibel til DVI Digital Visual Interface ). Til tilslutning til en HDMI-indgang har du alene brug for et HDMI- Kabel. Hvis dit fjernsynsapparat har et DVI-hunstik, har du desuden brug for en ekstra adapter (HDMI DVI), som også fås i faghandelen. Tilslut et HDMI-kabel til apparatets HDMI-tilslutning DIGITAL AV OUTPUT og TV-apparatets tilsvarende HDMIindgang. For tilslutningen via HDMI vælges den bedste opløsning til det tilsluttede TV-apparat i setup-menuen (se side 4). Vær opmærksom på følgende: HDMI-udgangen er certificeret i henhold til den gældende HDMI-standard. Alligevel kan det i enkelttilfælde ske, at tilslutningen ikke er kompatibel med et andet apparats DVI- eller HDMI-stik, og at der derfor ikke kan opnås en feljfri overførsel. Dette er imidlertid ikke en fejl ved din bd-afspiller. 14

13 Separat digital lydtransmission Din blu-ray-player kan transmitere flerkanallyd af formaterne Dolby Digital og DTS i 5.1. Derudover kan den gengive 7.1 lyd i formaterne DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD vha. HDMI. For at kunne nyde surround-sound i disse formater, brug HDMI-kabel til 7.1 lydformater; DTS og Dolby Digital kan også transmitteres med den koaksiale udgange eller den optiske udgang. Forbind dem med et AV-apparat, f.eks. en forstærker, som udgiver disse signaler. Forbind et koaksialkabel med udgangen COAXIAL på BD-playeren og den tilsvarende udgang på forstærkeren. Eller forbind et optisk kabel med udgangen OPTICAL på BD-playeren og den tilsvarende indgang på forstærkeren. For at komme i den digitale lydgengivelses fulde nydelse, sluk for dit TVs lydgengivelse. LAN-forbindelse Nogle Blu-ray-disks har funktionen BD-Live. Denne funktion stiller indhold til rådighed, som kan hentes frem på bestemte internetsider, der er tilordnet disken. Dette ekstra indhold kan f.eks. være baggrundsinformationer om en film, flere tilbud fra producenten osv. Din Blu-ray-player har en LAN-tilslutning, som gør det muligt at få adgang til dette indhold. Forbind et LAN-kabel med et RJ-45-stik med apparatets LAN-tilslutning. Forbind det andet stik med din normale internetadgang, f.eks. en router. Nu skal du aktivere internetforbindelsen i blu-ray-playerens setup: Tryk tasten SETUP > General Setting > Network > Internet-Connection > Enable. Ved en standardmæssig indrettet internetadgang erkender blu-ray-playeren IP-adressen og ingen yderligere indstillinger er nødvendige. Har du et individuelt indrettet netværk, skal du muligvis foretage yderligere indstillinger i menuerne IP Setting og Proxy Setting svarende til dit netværk. Download af BD-Live-indhold beskrives fra side 4. Nettilslutning Når alle tilslutninger er udført, skal du forbinde lysnetstikket med en stikkontakt (230 V ~ 50 Hz). 15

14 16

15 Grundlæggende funktioner Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Knapper på forsiden af afspilleren Taster på fjernbetjeningen Med tasterne på apparatets forside kan du aktivere dit apparats vigtigste gengivelses-funktioner. Ud over disse grundfunktioner har fjernbetjeningen mange andre betjeningselementer, så du har fuld kontrol over apparatet. Vigtigt er det, at du kun navigere i de menuer, der vises på fjernsynsskærmen, ved hjælp af fjernbetjeningen. I denne vejledning refererer beskrivelsen af tasterne til fjernbetjeningen, da fjernbetjeningen (bortset fra netafbryderen) omfatter alle afspillerens funktioner. Hvis en beskrivelse vedrører knapperne på afspilleren, er dette udtrykkeligt anført. Hvis tasterne på fjernbetjeningen ikke udløser nogen funktioner på bluray-playeren Tryk kildetasten BluRay. Om universalfjernbetjeningens funktioner se side 4. Standby/tænd/sluk Standbytilstand Med kontakten på apparatets bagside sætter du apparatet i standby-modus (ON) og slukker helt for det (OFF). I standby-modus lyser apparatets blå LED-lys. Tænd Tryk tasten (STANDBY), for at tænde for apparatet. Den blå LED på apparatet slukkes. Der vises meddelelser i displayet. Meddelelsernes art afhænger af gengivelsesmediet. Sluk Tryk igen på tasten (STANDBY) for igen at sætte apparatet i standbytilstand. Displayet slukkes. Første gang enheden tændes Når apparatet tændes første gang vises en indstillingsassistent, som du foretager nogle grundsindstillinger i. Skridt Trin 1 af 5: Bekræft hilsenen med OK. Indstillingsassistent Trin 2 af 5: Vælg sproget med piletasterne og bekræft med OK. Det valgte sprog bruges nu i alle OSD-vinduer, menuer osv. 17

16 Trin 3 af 5: Vælg TV-apparatets opløsning. Trin 4 af 5: Vælg sideforholdet for TV-apparatet. Trin 5 af 5: Afslut assistenten med OK. Nu åbnes setup-menuen (se også side 24 ). Hvis du ikke ønsker at bearbejde den videre, luk den med tasten SETUP. Til OSD-menuen OSD-menuen gengives i denne vejledning på engelsk. Som vist foroven kan du dog også indstille et andet sprog. 18

17 Gengiv disks Indsæt en disk Sørg for, at der er ca. 15 cm plads foran apparatet, så diskskuffen kan køre ud uden hindringer. Tryk ved slukket apparat på tasten (åbn, luk diskrum). Indsæt en disk i diskskuffen, så siden med påskrift vender opad. Sørg for, at disken ligger midt i fordybningen i diskskuffen, så den ikke kommer i klemme, når skuffen lukkes. Tryk på tasten. Diskskuffen lukker. Vælg om nødvendigt ved det tilsluttede TV-apparat den indgang, som BD-playeren er tilsluttet til. Normalt begynder gengivelsen af disken automatisk efter nogle sekunder. Du skal muligvis trykke gengivelsestasten (OK eller på fjernbetjeningen, på apparatet, eller der vises en menu, hvor du skal træffe et valg med piletasterne. Displayvisning I audiosystemets display vises forskellige meddelelser til gengivelsen, alt efter medium og gengivelsesstatus, f.eks.: LOAD = indholdet indlæses; Gengivelse: forløbende tid; Stopmodus: STOP. Afspilningsfunktioner 1 Start afspilning Start gengivelsen med (fjernbetjening) eller tryk (apparat). Visning af enkeltbilleder Tryk tasten PAUSE og efterfølgende tasten SLOW gentagne gange for at gengive billede for billede. Afbryd afspilningen For at afbryde gengivelsen, tryk (fjernbetjening) eller (apparat). Fortsæt gengivelsen med eller. Stop afspilning Truk (stop) en gang, for at stoppe gengivelsen. På billedskærmen vises stop-symbolet. I denne modus kan gengivelsen fortsættes fra det samme sted med eller. Tryk endnu en gang på (stop) for at stoppe dvd'en helt. Apparatet befinder sig nu i stop-funktion. Lyden slået fra MUTE Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk tasten eller en lydstyrketaste, for at tænde for lyden igen. Lydstyrketasten kan ikke bruges direkte til blu-ray-playeren. Søgefunktioner SKIP Tryk under gengivelsen på tasten eller, for at springe frem eller tilbage (ved BDer og DVDer: fra kapitel til kapitel; ellers: fra titel til titel). Vær opmærksom på, at det på mange dvd'er ikke er muligt at springe over titlen/kapitlet, der findes før starten på den egentlige film (licensinformation). 1 Specielle skærmmeddelelser: Hvis du vælger en funktion, som den medie, der ikke indsat, ikke anvender, eller som ikke kan aktiveres i den aktuelle tilstand, vises tegnet for "ikke gyldig", som er vist ved siden af, på skærmen. Tegnet forsvinder efter et par sekunder. 19

18 Hurtig spoling Tryk under afspilningen på tasten eller for at starte hurtig tilbage- eller fremspoling. Tryk gentagne gange for at øge hastighedstrinnet fra 2 til 5. Med vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Slowmotion Tryk under gengivelsen på tasten SLOW, for at starte gengivelsen i slowmotion. Tryk gentagne gange for at øge hastighedstrinnet fra 1/16 til 1/2. Med vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Direkte valg Med nummertasterne kan du direkte vælge et kapitel (BD, DVD) eller en titel. Nu vises det aktuelle kapitel (den aktuelle titel) sammen med kapitlernes totale antal (titel). Hvis du ønsker at indtaste et tal >10, indtastes tallene efter hinanden uden pause. Display-menuen (Tasten DISPLAY og SEARCH) Tryk under gengivelsen tasten DISPLAY, for at se den aktuelle indstilling i display-menuen. Alt efter disk og gengivelsesstatus er forskellige visninger mulige. Ved nogle indstillinger kan du med piletasten åbne en undermenu og med træffe et valg. Mulige visninger i display-menuen Symbol gengivelsestilstand Eksempel Betydning BDMV Blu-ray Movie, Afspilningstilstand AVC, CDDA Mediets video- eller audioformat 1/4 Aktuel titel/totalt antalt af titler på mediet 3/29 Aktuelt kapitel/totalt antal kapitler 00:16:41 Forløbende tid indenfor titlen 00:02:35 Forløbende tid indenfor kapitlet 2/2 German Talt sprog og lydsystem 01/02 Kameraposition (kun til rådighed ved få BDer/DVDer) Dolby Digital 5.1 Lydsystem 2/3 German Undertekst-sprog Fra Underteksttype Fra Andet videospor Fra Andet audiospor Kbps Bitrate Stille Søg straks Afspil straks Stående billede (hvis understøttet af DVDen) Tryk OK for at starte et hurtigløb; med PLAY fortsætter du den normale gengivelse. Omgående gentagelse: Tryk OK for at gentage den aktuelle scene Gentagefunktion (hvis aktiveret) Søg direkte efter tid, titel eller kapitel Tryk SEARCH, for at få vist SEARCH-menuen. Det første tidsfelt er markeret (f.eks.: ). 20

19 Vælg med piletasterne tidsfeltet for kapitlet eller tidsfeltet for titlen. Med piletasterne kan du markere felterne for det aktuelle kapitel eller den aktuelle titel. Tryk OK, for at aktivere feltet for indtastgningen. Med piletasterne kan du lave en indtastning i det aktiverede felt. I tidsfeltet vælger du med det næste felt. Vælg igen en tid. I slutningen af indtastningen tryk OK. Gengivelsen springer til det ønskede sted. Luk SEARCH-menuen ved at trykke DISPLAY to gange. Gentagelsesfunktioner Gentagelse REPEAT Tryk under afspilningen på tasten REPEAT. På skærmen vises gentagelsessymbolet afsnit, der skal gentages (teksten forsvinder efter et par sekunder). og for hvert tastetryk det DVD: (Kapitel) > (Titel) > sluk ; Audio-CD: (Titel) > (Alt) > sluk; REPEAT A - B (BD, DVD, Audio-CD) Du kan gentage et afsnit, du selv har angivet. Tryk under afspilningen på knappen A-B for at angive starten af den sekvens, der skal gentages. A- vises på skærmen. Tryk igen på A-B for at angive slutningen af den sekvens, der skal gentages. A-B vises på skærmen. Det valgte afsnit gentages nu igen og igen. Tryk tredje gang på A-B for at afslutte gentagelsen af sekvensen. Billedfunktioner Forstørre og formindske billedet ZOOM Tryk ZOOM gentagne gange, for at forstørre og formindske billedet i følgende skridt: 2x > 3x > 4x > 1/2 >1/3 > 1/4. Under forstørrelsen vises to rammer. Den mindre ramme indenfor den større viser det aktuelle billedudsnit. Med piletasterne kan du bevæge billedudsnittet. Kameraposition ANGLE (BD, DVD) På få BDer og DVDer er optaget enkelte scener fra forskellige kamerapositioner. Du kan kende sådanne scener på kamerasymbolet til højre foroven på billedskærmen. Tryk tasten ANGLE, for at skifte perspektiv. Antallet af kamerapositioner og den aktuelle kameraposition vises. Indsæt bogmærke (BD) Under gengivelsen af en BD kan du sætte et bogmærke ( Bookmarks ) for på enkel måde at kalde det markerede sted frem igen. Der er mulighed for op til tolv bogmærker. Tryk under gengivelsen på tasten B, for at sætte et bogmærke. Forneden i billedets rand vises på hvilket sted af gengivelsen bogmærket befinder sig. Tryk tasten C, for at hente bogmærke-menuen. Med piletasterne kan du vælge et bogmærke; med OK springer du til dette sted. I bogmærke-menuen kan du med tasten A slette et bogmærke. Programmering af en afspilningsrækkefølge (CD) Programmerings-funktionen muliggør det at afspille op til 20 titler i en selvdefineret rækkefølge. Denne funktion er kun mulig ved audio-cder. Tryk tasten A. På billedskærmen vises en tabel med programpladser. I tabellens top vises antallet af titler. Programplads 01 er markeret. 21

20 Bekræft programpladsen med OK. Indtast den ønskede titel for programplads 01 med fjernbetjeningens taltaster eller piletasterne. Bekræft med OK. Indtast yderligere titler for de næste programpladser. Når listen er komplet, tryk PLAY, for at afspille listen. Den programmerede liste gemmes ikke. Sprogvalg (BD, DVD) Denne funktion er ikke realiseret på mange BDer og DVDer. Vælg talt sprog Tryk på AUDIO flere gange for at vælge et af de sprog, der er til rådighed på bd/dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. Alt efter disk vælges også et andet audioformat. Vælge undertekstsprog Tryk på SUBTITLE flere gange for at vælge et andet af de undertekstsprog, der er til rådighed på bd/dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. 22

21 Hent BD-/DVD-Mener Med tasterne TITLE og MENU hentes de menuer, der er lagret på DVD en: Tasten TITLE åbner DVDens titelmenu (såfremt den findes på DVDen); tasten MENU åbner hovedmenuen. I displayet vises ROOT. Med piletasterne styres mod punkterne i DVD-menuerne. Bekræft et valg med OK. Bemærk at det afhænger af dvd'en hvilke menuer der vises når man henter menuerne. Således har mange dvd er kun én menu, som vises uanset hvilken menu man vælger at hente. PIP-funktionen Nogle BDer har en PIP-Funktion ( PIP = Picture in Picture). Herved vises et lille billede indenfor det større. Når et filmafsnit eller en scene begynder med PIP-funktionen, vises PIP-symbolet. Hertil skal General Setting > Playback > PIP Mark i setup-menuen være stillet på On. Tryk så tasten PIP, for at få vist det ekstra billede. Tryk ligeledes PIP, for at lade billedet forsvinde igen. BD-live-funktionen Din Blu-ray-players Blu-ray-profil BD 2.0 har funktionen BD Live. Du realiserer denne funktion med dit apparats LANtilslutning og sådanne BDer, som stiller BD-live-indhold til rådighed. BDer med BD-live-funktion BDer med BD-live-funktion erkender du på. Disse BDer giver adgang til specielle internetsider, som er tilordnet til BDerne og som har bonusmateriale til denne BD (som f.eks. Making-of -meddelelser, yderligere tilbud fra udlejeren osv.). Disse internetsider vises så som selve BDen på det tilsluttede TV-apparat. Fremstil BD-live-funktionen For at kunne se BD-live-indholdet, skal du mellemlagre. Dertil skal du bruge et USB-stick med mindst 1 GB hukommelse. Sådan gør du: Sluk helt for Blu-ray-playeren (hovedkontakten på OFF). Sæt et tomt USB-stick på USB-tilslutningen på apparatets forside. Tænd først nu for Blu-ray-playeren. Ved download lagres nu i USB-stickets hukommelse. Download BD-live-indhold Slut et LAN-kabel til Blu-ray-playerens LAN-tilslutning og din normale internetadgang: (se LAN-, side 15). Aktiver internetadgangen i setup-menuen: SETUP > General Setting > Internet Connection > Enable. Ilæg en BD med BD-live-funktion. Vælg BD-live-indholdet i BDens disk-menu. Følg anvisningerne på billedskærmen til download. Efter afsluttet download vises indholdet. 23

22 Setup-menuen Tryk tasten SETUP. Hovedmenuen har følgende punkter: General Setting Display Setting Audio Setting System Information Navigation i menuerne Det kan anbefales at menuen bearbejdes, når der ikke er ilagt en disk og intet USB-stick er stukket ind, fordi nogle menuer ikke kan hentes frem ved aktiveret medie. Generelle indstillinger Menusystem Screen Saver Disc Auto Playback CEC Disc Upgrade Brug fjernbetjeningens piletaster for at navigere i menuerne. Den respektive aktive menu eller den aktive indstilling er markeret. Tryk på OK, for at gemme en ny indstilling. Med tasten SETUP kan du forlade setup-menuen på ethvert sted, såfremt der ikke bruges noget USB-Stick. On Off On Off On Off On Off Hvis der i ca. tre minutter ikke finder nogen bevægelse sted på billedskærmen, vises en screensaver. Efter ca. seks minutter skifter apparatet til standby-modus. Screensaveren vises ikke. Efter at apparatet er tændt, starter disken automatisk. Disken starter ikke automatisk efter at apparatet er tændt. Consumer Electronics Control giver en ekstra funktionalitet til HDMI-interfacet. Når et apparat, som ligeledes råder over CEC, er forbundet med HDMI-tilslutningen, kan bestemte funktioner på BD-playeren og det tilsluttede apparat udføres samtidig (f.eks. at tænde for apparatet). Der er slukket for CEC-funktionen. Automatisk genkendelse af en upgrade-disk til aktualisering af firmware. Funktion slukket. Load Default More Følg anvisningerne på billedskærmen for at genskabe fabriksindstillingerne. Den samme indgangsbilledskærmen, som blev vist første gang der blev tændt for BD-playeren, vises igen. Et ændret password resettes ikke. Dette emne er ikke aktivt, når et medie er i gengivelsesmodus. Upgrade BUDA Disk USB- Storage BUDA- Inform. Fmt buda Vælger den databærende disk eller USB-mediet til aktualisering af firmwaren. BUDA-lagermediet på USB-stikket indeholder BD-live-funktionens indhold. Her ses den ledige hukommelse. Bekræft punktet med OK, for at åbne det følgende emne: Formater BUDA-lagermediet. BUDA-lagermediets indhold på USBstikket slettes, andet indhold bevares. Af sikkerhedsgrunde bør du alligevel undlade at gemme sensible 24

23 data på USB-stikket for at undgå datatab. Menu Sprog OSD Menu Lyd Undertekster Her kan du indstille OSD-sproget ( On-Screen-Display ), dvs. det sprog, der anvendes i dvd-afspillerens menuer. Når du vælger et sprog, skifter menuen med det samme. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens menusprog. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens talte sprog. Du kan ændre sproget med tasten AUDIO. Her finder du en fabriksindstilling for BDens/DVDens undertekstsprog. Du kan også ændre sproget med tasten SUBTITLE. Menuen Afspilning Angle Mark PIP Mark Secondary Audio Mark Last Memory PBC Menu Sikkerhed On Off On Off On Off On Off On Off Hvis scenerne på dvd'en er gemt i forskellige kamerapositioner, vises dette automatisk med symbolet på skærmen. Symbolet vises ikke. Såfremt BDen har en PIP-funktion, vises symbolet for denne funktion. Symbolet vises ikke. Såfremt BDen har en PIP-funktion, vises symbolet for det andet audiosprog i PIP-vinduet. Symbolet vises ikke. De aktuelle indstillinger gemmes, når der slukkes for apparatet og bliver aktive igen næste gang det tændes. De aktuelle indstillinger gemmes ikke, når der slukkes for apparatet. Playback-Control for VCDs 2.0. Ved disse Video-CDer står ekstra funktioner til søgning af titler og kapitler til rådighed, når PBC er aktiveret. Der er slukket for Playback-Control. Change Password More Indtast kodeordet, som består af fire tegn, med fjernbetjeningens taltaster. I udleveringstilstanden er det: New Password: Indtast det nye kodeord. Confirm Password: Indtast det nye kodeord igen. Controllo dei genitori Nogle dvd'er og bd'er er kodet med krypteringssignaler for den filmklassificering, der er etableret af Motion Picture Association. Her indstiller du filmklassificering for DVD'er (forældrekontrol). I første skridt skal du indtaste kodeordet. Efterfølgende vælger du trinnet: KID SAFE G PG PG 13 PGR R NC-17 Også egnet for små børn For alle aldersgrupper Anbefales forældres opsyn (Parental Guidance) eorældreopsyn anbefales kraftigt, visse scener er ikke egnet for børn under 13 år (Parental Guidance Restriction) forældreopsyn anbefales for børn under 17 år (Restriction) forældreopsyn anbefales kraftigt for børn under 17 år Forbudt for børn under 17 år 25

24 ADULT Kun for voksne Menu Netværk Indstillingerne i denne menu skal kun bearbejdes, hvis du ønsker at downloade BD-Live-Indhold med tilsvarende BDer (se side 4). Internet Connection Enable Disable Aktiver forbindelsen, når en netværksforbindelse er oprettet og du ønsker at downloade BD-Live-Indhold. Deaktiver forbindelsen for at forhindre at apparatet ved en fejl bliver tilsluttet til internettet. Information More Her kan du aflæse netværksinformationer/ip-adressen for din internetforbindelse. Connection Test Aktiver dette punkt for at se, om internetforbindelsen er oprettet. Du får et tilsvarende svar: Failed: Ingen internetforbindelse; OK: Internetforbindelse oprettet. IP Setting BD-Live-Connection Proxy Setting Auto Manual Permitted Partially permitted Prohibited Enable Proxy Host Proxy Port IP-indstillingerne overtages af DHCP-tjenesten (anbefalet indstilling). Hvis du har indrettet dit netværk individuelt, skal du muligvis indtaste netværksindstillingerne manuelt, for at oprette internetforbindelsen. Alt indhold bliver ladet. Kun BD-Live-kompatibelt indhold lades. Indhold kan ikke lades, forbindelse ikke mulig. Aktiver proxy-indstilling. Indtast proxy-host via tastefeltet. Indtast proxy-portens nummer. Displayindstillinger Menu TV TV Screen 16:9 Full Valg for tv-apparater med 16:9-format. Et billede i 4:3-format vises i et 16:9-format. 16:9 Normal 4:3 Pan Scan Et billede i 4:3-format tilpasses kun lodret til 16:9-formatet. Valg for tv-apparater med 4:3-format. Pan Scanformatet viser 16:9-filmformat i fuld højde, mens noget af billedet skæres væk i siden. 4:3 Postkasse Valg for tv-apparater med 4:3-format. Letterbox-formatet formindsker 16:9-filmformat til skærmbredde. Resolution Auto 480i/576i 480p/576p 720p 1080i 1080p Vælger automatisk den video-opløsning, der passer til det tilsluttede TV-apparat. Vælg en opløsning, der understøttes af dit fjernsynsapparat, for at nyde et skarpere og klarere billede. Læs om nødvendigt efter i TVapparatets betjeningsvejledning. i: interlaced; p: progressive. 26

25 TV system Vælg her dit fjernsyns farvestandard NTSC PAL Multi Det normale farveformat i Nordamerika. Det normale farveformat i mange europæiske lande. Det rigtige farveformat indstilles automatisk, såfremt TV-apparatet understøtter denne egenskab. Color Space Vælg her det farverum, som dit TV-apparat kan gengive. RGB YCbCr Full RGB Videosignalet udgives i RGB-farveformat med små begrænsninger af farverummet (16 til 235). Videosignalet udgives i det bedre YPbPr-farveformat. Videosignalet udgives i RGB-farveformatet med hele farverummet (1 til 255). HDMI Deep Color Vælg her den farvedybde (antallet af mulige farver), som dit TV-apparat kan gengive. 30 bits Videosignalet udgives i 30-Bit. 36 bits Videosignalet udgives i 36-Bit. HDMI 1080P 24 Hz Off On Off Videosignalet udgives i 24-Bit. Speciel indstilling for et TV-apparat, som understøtter dette signal. Et tilsvarende udstyret TV-apparat kan muligvis gengive et bevæget billede mere flydende. Vælg denne indstilling, hvis TV-apparatet ikke understøtter signalet. Menu Videoforarbejdning Video adjust More Brightness Indstil lysstyrken med piletasterne. Contrast Indstil kontrasten med piletasterne. Hue Indstil farvetonen med piletasterne. Saturation Indstil mætningen med piletasterne. Audioindstillinger Menu Lydudgang Spdif Indstilling af apparater, som er tilsluttet til de digitale udgange OPTICAL eller COAXIAL. Bitstream PCM Reencode Off Det digitale audiosignal gengives i dets oprindelige tilstand. Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en AV-receiver, som kan afkode original-lydformatet (f.eks. et DTS 5.1 lydspor). Lydformatet forvandles til et stereosignal. Forvandler DTS-HD/Dolby TrueHD lydformatet til DTS/Dolby Digital. Der er slukket for de digitale udgange. HDMI Dette menupunkt er kun aktivt, hvis der består en tilslutning ved HDMIudgangen. Bitstream PCM Reencode Off Det digitale audiosignal udgives i dets oprindelige tilstand. Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en AV-receiver, som kan afkode original-lydformatet (f.eks. Dolby TrueHD i 7.1). Lydformatet forvandles til et stereosignal(2.0). Denne indstilling transmiterer DTS/Dolby Digital via HDMI. Der er slukket for HDMI-audiogengivelse. Down_samp For et apparat på en digital udgang 27

26 48 K For disks i en samplingrate på 48 K. 96 K For disks i en samplingrate på 96 K. DCR Off Down-Sampling sluk. Dolby-Digital-lydformatet understøtter en dynamik-indstilling, hvormed du kan indstille forskellene i lydstyrke mellem lydsvage og lydstærke passager Fra Til Auto Lyden gengives uforandret, dvs.høje passager og basser gengives højt,og lave passager gengives lavt ( biograflyd ). Denne indstilling er kun velegnet, når ingen kan blive forstyrret. Lydstyrkeforskellen minimeres, dvs.høje passager reduceres, lave passager øges. Denneindstilling er f.eks. velegnet om natten. Automatisk tilpasning. Systeminformationer Her kan du aflæse den installerede softwares version. Denne kan være af betydning, bl.a. i tilfælde af reparation. 28

27 Media Center I Media Center kan du afspille diske og USB-stik med følgende filformater: MP3 (Lyd) JPEG (Billede) MPEG4 (Film) Desuden er det muligt at gemme og bearbejde filer i gengivelseslisten. Åbn Media Center Ilæg en disk med mediefiler eller stik et USB-stick ind. Tryk på knappen MC for at åbne Media Center menuen. Databæreren vises. Ved USB-stick vises desuden mappen BUDA (BD-playerens lager på sticket). Hvis du har ilagt en blandet CD med audiofiler og MP3 filer, kan du med den grønne taste B skifte mellem brugen af den og anden CD. Tryk igen på MC, for at lukke Media Center. Vise og gengive filer Bekræft den valgte databærer med OK. Nu vises filkategorierne Foto, Musik og Video. Hvis du åbner en af kategorimapperne med OK, vises filerne med de formater, der passer til kategoriern (Foto: JPEG-filer; Musik: MP3-filer; Film: AVI-filer). Hvis sådanne er til stede på mediet, vises desuden undermapper, som du igen kan åbne med OK. Via symbolet kommer du tilbage til højeste niveau. Visning af billedfiler (USB) Visning af lydfiler (Disk) Visning af filmfiler (USB) Gengiv billedfiler Vælg en fil og tryk på OK. Nu vises alle efter hinanden følgende filer ( Diasshow ). Under gengivelsen kan du udføre følgende funktioner: Med afbryder du billedskiftet; med fortsætter du. Med gør du billedskiftet langsommere. Med gør du billedskiftet hurtigere. Med piletasterne kan du dreje billedet med henholdsvis 90. Med piletasterne spejler du billedet. Med ZOOM kan du gøre billedet flere gange større og mindre; i det forstørrede billede kan du med piletasterne bevæge billedudsnittet Tryk en gang RANDOM, for at blande filernes rækkefølge; Tryk to gange RANDOM, for at starte en tilfældig rækkefølge. Tryk en gang REPEAT, for at gentage det aktuelle billede. Tryk to gange REPEAT, for at gentage alle billeder. Tryk DIGEST, for at få vist billederne i lille format. Når du trykker tasten DISPLAY, får du et overblik over nogle gengivelsesfunktioner. 29

28 Under billedsymbolet kan du vælge visningsformerne. Gengiv lydfiler Vælg en fil og tryk OK. Nu afspilles alle filerne efter hinanden. Under gengivelsen kan du udføre følgende funktioner: Med taltasterne kan du vælge en titel direkte Med og afbryder du gengivelsen; med fortsætter du den. Med kan du springe til den næste/forrige titel. Med starter gengivelsen bagfra. Med gøres gengivelsen hurtigere. Tryk en gang RANDOM, for at blande filernes rækkefølge; Tryk to gange RANDOM, for at starte en tilfældig rækkefølge. Tryk en gang REPEAT, for at gentage den aktuelle titel; tryk to gange REPEAT, for at gentage alle titler. Søgefunktion: Tryk SEARCH, for at aktivere søgefunktionen. Denne er beskrevet på side 20. Når du trykker tasten DISPLAY, får du et overblik over nogle gengivelsesfunktioner. Gengiv videofiler Vælg en fil og tryk OK. Filmen gengives. Med og afbryder du gengivelsen; med fortsætter du den. Med begynder gengivelsen bagfra. Med gøres gengivelsen hurtigere. Tryk en gang REPEAT, for at gentage den aktuelle titel; tryk to gange REPEAT, for at gentage alle titler. Tryk tasten B, for at lave et bogmærke (se side 21). Tryk DISPLAY, for at få vist gengivelsesstatussen(se Display-funktion ved BDer/DVDer, side 20). Søgefunktion: Tryk SEARCH, for at aktivere søgefunktionen. Denne står beskrevet på side 20. Gengivelsesliste (POPUP-menu) Du kan kopiere mediefilerne fra et USB-apparat til BD-playerens gengivelsesliste. Åbn Media Centers popup-menu ved at trykke tasten TITLE/EPG. Her kan du kopiere filer fra databæreren til gengivelseslisten. Alt efter aktuel status kan du udføre følgende funktioner: Tilføj filer fra gengivelseslisten Vælg alt Slet alt Annuller Filer og mapper, som tilføjes til gengivelseslisten, markeres med et rødt flueben. 30

29 Universalfjernbetjeningen Anvendelse Denne universalfjernbetjening kan erstatte op til fire normale fjernbetjeninger og er i stand til at betjene følgende apparattyper: TV TV-apparater, STB f.eks. Set-Top-Boxe, BluRay Blu-ray-Player MD VCR f.eks. videorecorder, AUX f.eks. audioapparater, som CD-player, forstærker. Betegnelserne på kildetasterne STB, VCR og AUX osv. er der for overskuelighedens skyld. Tasterne kan også belægges med andre apparattyper. Programmering af apparatets koder Ethvert apparat, som du ønsker at betjene med universalfjernbetjeningen, skal programmeres med en apparatkode på fire tal på en af kildetasterne (TV, STB, VCR, AUX). Betegnelserne på tasterne er alene tænkt som hjælp til at huske. Med undtagelse af tasten TV kan enhver taste belægges med ethvert apparat ( Flex-mode ). Tasten TV kan ikke omprogrammeres. Hvis du ønsker at programmere en videorecorder som et apparat, er det nødvendigt først at ilægge en videokassette. Indlæsning af apparatets koder efter kodeliste Koderne til de pågældende apparater findes i kodelisten, der følger med denne betjeningsvejledning. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, indtil den blå LED bliver ved med at lyse. Indtast den firecifrede kode fra tabellen med koder. Som bekræftelse af hvet tryk på en taste slukkes den blå LED kort. Hvis den indtastede kode var gyldig, slukkes den blå LED efter indtastning af det sidste tal. Hvis en ugyldig kode blev indtastet, blinker den blå LED i tre sekunder inden den slukkes. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, gentages programmeringen i givet fald med en anden kode. Prøv alle de koder, der er angivet for dit mærke. Vælg den kode, som alle de tilgængelige kommandoer på din fjernbetjening reagerer korrekt på! Hvis dette heller ikke lykkes, kan du forsøge at bruge den søgemetode, der er beskrevet i kapitlet "Automatisk søgning". Manuel kodesøgning Sådan udfører du en manuel søgning: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Tryk gentagne gange (op til 350 gange) på tasten P+ eller P, indtil det apparat, som skal styres, har skiftet kanal eller reageret tilsvarende. Kode-søgningen begynder ved det momentant lagrede nummer på 4 tal. Tryk kort på OK for at gemme koden. På grund af det omfangsrige antal forskellige kode-numre er der pr. apparattype forprogrammeret op til 350 forskellige koder. I enkelte tilfælde er det muligt, at kun de mest gængse hovedfunktioner er til rådighed. Ved enkelte specielle apparatmodeller kan den beskrevne fremgangsmåde ikke føre til success Automatisk kodesøgning Hvis dit apparat ikke reagerer på fjernbetjeningen, selv om du har afprøvet alle de koder, der er anført for din type apparat og det tilsvarende mærke, kan du forsøge med den automatiske søgefunktion. På den måde kan du også finde frem til koder for mærker, der ikke er anført i kodelisten for apparaterne. Hvis du vil programmere kildetasterne STB, VCR eller AUX med et andet apparat end det, der svarer til betegnelsen, skal du ved den automatiske søgning først programmere en kode for den ønskede apparattype. Zum Beispiel: Sie 31

30 möchten mit der Taste AUX einen DVD-Player steuern. Programmer først en vilkårlig kode for en dvd-afspiller fra kodelisten, inden du udfører følgende trin. Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED slukkes helt. Ret fjernbetjeningen mod apparatet og tryk én gang kort på tasten P+. Hvis apparatet ikke har nogen programfunktion, skal du i stedet for at trykke på P+ trykke på tasten eller. Fjernbetjeningen starter 6 sekunder efter kodesøgningen og sender for hvert sekund (se også næste afsnit) alle koderne efter hinanden. Bei jedem Senden leuchtet die blaue LED auf. Så snart apparatet reagerer på fjernbetjeningen, skal du trykke på OK. Hvis du ikke har fået trykket på OK i tide, kan du ved hjælp af tasten P gå trinvist tilbage til den kode, som apparatet reagerede på. Tryk på OK for at afbryde søgningen. Én kode i sekundet eller hvert 3. sekund Hvis fjernbetjeningen kun skal sende en ny kode for hvert 3. sekund i stedet for hvert sekund, skal du gøre følgende: Tryk P (eller ) to gange. Nu sender fjernbetjeningen kun alle 3 sekunder en ny kode. Derved får du mere tid, men proceduren varer også længere. Kodesøgning på handelsnavn Denne funktion giver dig mulighed for at søge på handelsnavne. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Hold tasten CODE trykket ned i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Indtast koden på et tal ifølge listen på side 82. Efterfølgende er et udtræk: Taste 1 TEVION, MEDION Taste 2 Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye Taste 3 Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo Taste 4 Thomson, Brandt Taste 5 Saba, Nordmende, Telefunken Taste 6 Grundig, Blaupunkt Taste 7 Nokia Taste 0 alle mærker Truk tasten P+ flere gange (eller ved videorecorderen eller PLAY ), til apparatet reagerer tilsvarende. Gør det hurtigt, da ellers den automatiske kodesøgning startes. Gem koden ved at trykke på OK. Når alle koder blev gennemsøgt, blinker den blå LED i ca. 3 sekunder. 32

31 Kodeidentificering Kodeidentificeringen giver dig mulighed for at bestemme allerede indtastede koder, der er lagret i fjernbetjeningen. Sådan gør du: Tænd manuelt for det pågældende apparat. Tryk kort på den ønskede kildetast (TV, STB, VCR, AUX). Die blaue LED blinkt. Hold tasten CODE trykket nede i ca. 3 sekunder, til den blå LED bliver ved med at lyse. Tryk kort på tasten CODE. Den blå LED blinker endnu en gang. For at finde det første tal, tryk nummertasterne fra 0 til 9. Når den blå LED blinker ganske kort er det fordi det første tal er gemt. For at fastlægge et tal tryk nummertasterne fra 0 til 9 igen. Gentag proceduren for tredje og fjerde tal. Den blå LED slukkes så snart tasten for det fjerde tal er blevet trykket. Kodeidentificeringen er nu afsluttet. Normal funktion Betjening af enkeltapparater Når du har udført programmeringen af din fjernbetjening for dit audio-/videoapparat, fungerer fjernbetjeningen i de mest almindelige hovedfunktioner på samme måde som den originale fjernbetjening for det pågældende apparat. Peg med fjernbetjeningen på det ønskede apparat og tryk på den respektive kildetaste. Brug så de øvrige taster som normalt. Ved hver transmission af et infrarødt signal lyser den blå LED kort. Du kan nu aktivere funktionerne ved at trykke på den relevante funktionstast på universalfjernbetjeningen. Vær opmærksom på følgende: Under visse omstændigheder er alle den originale fjernbetjenings funktioner ikke direkte til rådighed på universalfjernbetjeningen. Især i forbindelse med nyere apparater kan det forekomme, at funktionerne er placeret på andre taster end forventet eller slet ikke er til rådighed. Funktionen "SLUK ALT" Du kan slå alle forudprogrammerede apparater fra samtidig. Sådan gør du: Tryk én gang kort på tasten, og tryk derefter langt en gang til (mindst to sekunder). Nu bliver alle forudprogrammerede apparater deaktiveret én efter én. Nogle apparater kan tændes og slukkes ved hjælp af tasten. Apparater, der er slukket på den måde, tændes, når funktionen Sluk alt er udført. GUIDE - EPG Elektronisk program Tasten EPG ( EPG = Electronic Program Guide ) har forskellige funktioner alt afhængigt af, hvilken kode den anvendes på: Ved TV- og satellitkoder (f.eks. SAT-TV eller DVB-T) åbner tasten det elektroniske fjernsynsprogram (EPG) Ved DVD-koder åbner tasten titel-menuen. Ved VCR-koder kan du foretage en programmering ved hjælp af tasten, hvis din videooptager har en showviewfunktion. I DTV-modus åbner tasten det elektroniske fjernsynsprogram (EPG). 33

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere