Indhold. Det elektroniske magasin. april Den jydske Haandværkerskoles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det elektroniske magasin. april 2013. Den jydske Haandværkerskoles"

Transkript

1 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2013 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Favrskov Kommunes Sundhedspris 4 5S i plastafdelingen 5 Fremmedsprog på C-niveau 5 Fra DjH til CRP..fra Hadsten til Kina 6 Skolepraktik skal ligne virkeligheden 7 To kolleger 8 Studietur til Berlin, EUX 9 DjH på Skills 11 Åbent Hus på DjH AMU Kvalitet 14 EWS - kurser på DjH 14 LC på DjH 15 Nyudlærte 16 Navne Nyt 26 Det elektroniske magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. Godt forår og god læsefornøjelse!

2 Af Henrik Øelund Siden sidst DjH Deltager i Ny Nordisk Skoles (NNS) udviklingsarbejde sammen med Haldum-Hinnerup skolen og Linieskolen. De tre skoler har i fællesskab valgt temaet klasseledelse. I årets første måneder har de besøgt hinanden for at lære kulturen på de enkelte skoler at kende. Som altid er første kvartal præget af årsafslutning med regnskab, årsberetning og diverse afrapporteringer. Overordnet må det siges, at 2012 blev et godt år, hvor regnskabet udviste et overskud på 1,5 mio. kr, elevtilfredsheden blev fastholdt på 8,0 i gennemsnit for EUD og 4,1 (på 5-skala) på AMU. Dette og meget mere kan der læses om i årsberetningen, som findes på skolens hjemmeside: Årsberetning 2012, DjH AMU Efter jul er der brugt en del tid på tilpasning af procedurer og dokumentation i AMU-aktiviteterne. På baggrund af sager fra nogle skoler, hvor Rigsrevisionen har konstateret utilsigtet brug af AMU-midler, er kravene til procedurer, opfølgning og dokumentation blevet skærpet. Selv om DjH er på rigsrevisionens positivliste, har vi minutiøst gennemgået Ministeriets guideline, så vi er sikre på, at vi lever op til både bogstav og intension. Vi har derfor strømlinet procedurer, og blandt andet indført intern audit og krydsaudit områderne imellem både i forhold til. undervisning og administration. Et krav som forventes indført i løbet af 2013 på nationalt plan. Skills 2013 Skills 2013, der blev afholdt i januar i Århus, er omtalt andet steds, men jeg vil gerne fremhæve den store indsats som gruppen bag DjHs deltagelse har ydet, herunder samarbejdet med grundskolerne i Favrskov Kommune. DjHs engagement blev positivt bemærket af rigtig mange af de , der besøgte området. Ny Nordisk Skole I efteråret 2012 var der første ansøgningsrunde til deltagelse i Ny Nordisk Skole (NNS) udviklingsarbejdet. NNS er en ydre ramme for institutionernes eget arbejde med udvikling med fokus på at bringe den enkelte elev så langt som muligt, det være sig både fagligt og socialt. Den enkelte skole definerer selv sine udfordringer, indsats og mål, og ministeriet stiller så forskellige eksperter til rådighed, herunder yder Evalueringsinstituttet (EVA) sparring i de forskellige processer. Samtidig skal mindst tre institutioner indgå et lokalt netværk, både af hensyn til inspiration og erfaringsformidling. På DjH havde vi allerede tidligt gjort op, at deltagelse i NNS ville passe fint med vore mål i DjH2016. Sammen med Haldum-Hinnerup Skolen og Linieskolen indsendte vi derfor ansøgning om deltagelse i NNS, hvilket blev imødekommet i december Vi valgte i fællesskab et tema omkring klasseledelse, herunder refleksiv evaluering, da nyere forskning viser, at fokus netop herpå, har utrolig stor betydning for den samlede læreproces, interaktionen i klasserummet og elevens selvansvarlighed og egen aktive deltagelse i læreprocessen.

3 Sammen med Linieskolen tilføjede vi yderligere et tema om udvikling af kostskolen, herunder specielt den ikke skemalagte læring. De to temaer hænger rigtig godt sammen og kan hver især bidrage til hinanden. I løbet af januar-februar har vi været på besøg hos hinanden, for dels at lære lidt om hinandens profil og udfordringer, og for dels at se om vores fælles temaer nu også er fælles. Det har været spændende at se og høre, hvordan andre skoleformer arbejder med de samme udfordringer, som vi har. Derfor er jeg sikker på, at vi får stor glæde af det fælles netværk. En lang række personer har allerede været involverede både i besøg, beskrivelse af mål og indsats, og endnu flere bliver det i løbet af foråret og henover sommeren, da der blandt andet arbejdes frem mod et antal seminarer på tværs af områderne. Fra lærerside har specielt Troels N. Pedersen fra plastafdelingen en særlig rolle, da Troels både i kraft af sin videreuddannelse og i kraft af erfaringerne fra plast har en særlig indsigt. Endvidere har Pernille Stidsen fra elafdelingen stillet sig og sit grundforløb til rådighed. Begge har derfor været meget aktive i det indledende arbejde. Udfordring 1. Eleverne anvender ikke LC i det omfang vi ønsker Indsats Definér begreberne tydeligt LC 24 TS Definér succeskriterier for LC- 24TS (Elev DjH) Lav statusanalyse af LC/24TS Undersøg LC i fht. EUX og lektiecafé Learning Center/24 timersskole K Undersøg hvad barriererne er for IKKE at anvende LC/24TS Tilpas spørgerammen i Ærligt talt Anvend fokusgrupper Elever - lærere Indarbejd 2016 (pæd. instrum Indarbejd pr LC er nødvendi opgaver/projek Tydeliggør muligheder for læ Lav forløb for læ inddragelse af LC ge uv.differentiering Op til påske har der været brainstorm på udfordringer, mål og indsats på de to temaer, og disse er sendt til ministeriet med positiv tilbagemelding. Vi er nu således så småt ved at være klar til at omsætte de mange aktivitetsforslag til en egentlig handlingsplan, hvilket vil ske i løbet af april-maj. Handlingsplanen vil løbe frem til udgangen af Lærernes praksis i klasseledelse, til gavn for alle elevtyper, er ikke systematisk og optimal Definér begreberne tydeligt KL - RE Definér klasseledelse på niveauerne fra grf. til svendeprøve Beskriv hensigt/formål Formulér tydeligt formål/mål med uv (ikke emner ) Afhold temaoplæg på tværs Udfordring 1. Eleverne anvender ikke LC i det omfang vi ønsker Learning Center/24 timersskole KL/RE Indsats Mål Gør det mere attraktivt at være tutor Indfør højere kvalitet i tutorudvælgelse Lad tutorerne præsentere sig i klasserne Gør brug af LC/24TS synligt dokumentation til CV nvend RE Brug LCambassadører i fht. nye elever Gør det tydeligt at LC er mere end lektiecafé F.3 opret tutorordning lærer - lærer Gør LC/24TS synlig i afd Synliggør ikke faglige aktiviteter (personlig udv. Og livsduelighed Lav inkubator café Brug aktionsmodellen til obligatoriske kvalitetscheck ærere bytter lem Gør LC synlig i skemalægning Brug DjH Facebook, SMS og DjH Utube Lav kampagne (slogans) Lav forsøg med Twitter som en aktiv del af LC Gør kerneelementer/- aktiviteter konstant synlige Lav team af tovholdere som erfaudveksler Brug erfa fra NNS (HH-LS) Alle elevtyper ser LC/24TS som et tilbud de ønsker at anvende ælles Udbytte hæves med 1,0 p. i Ærligt Talt Afhold temamøder om effekt what s in it for me 80% af eleverne tilkendegiver i Ærligt talt at de anvender LC/24TS Klasseledelse anvendes systematisk og i sammenhæng med refleksiv evaluering Mindst 3 områder r KL og RE inden Udpeg tovholder/ekspert i hver afdeling F.1 Revidér uv.principper for EUD Afhold formelle introduktionsforløb for undervisere i KL og RE Udvikl ejerskab Lav statusanalyse af KL Udarbejd handlingsplan afdelingsvis 'Gule sedler' fra NNS-brainstorm. NNS: Forandringsteori for Den

4 Af Anne Hansen Aamand Favrskov Kommunes Sundhedspris 2012 gik til DjH Lørdag den 23. februar blev Den jydske Haandværkerskole (DjH) kåret som vinder af Favrskovs Kommunes Sundhedspris Medarbejdere havde indstillet DjH til prisen, og der var tæt løb blandt de fire indstillede virksomheder. DjH fik ved åbningsceremonien til Kultur- og Sundhedscenter Inside i Hammel overrakt prisen af formand for Social- og Sundhedsudvalget Niels Flade Nielsen med ordene: "Den jydske Haandværkerskole får prisen for deres stædige kamp for at sætte sundhedstiltag i gang for både medarbejdere og elever. Selv om det ikke altid er nemt at overbevise hårde håndværkere om værdien af sund kost, motion, massage og rapportering af nærved-ulykker. Trivslen på Haandværkerskolen er i helt i top. Nok på grund af den systematiske tilgang til trivslen, som skolen lægger for dagen. Skolen har også indført en særlig sundhedsdag for eleverne på grundforløbet, hvor de gennem fysiske aktiviteter og workshops får fokus på, hvor meget sundheden betyder. På langt sigt vil eleverne måske kunne tage deres holdning og viden om sundhed med sig videre ud til deres praktikpladser og kommende arbejdspladser. Med den fine titel fulgte en check på kr. til sundhedsfremmend formål og en skulptur lavet af Mette Meyer Christensen. Mette Meyer Christensens skluptur 'Bølgen' blev i anledningen af uddeling af sundhedsprisen kaldt 'sundhedsbølgen'. Henrik Øelund takkede for prisen. Hos os kalder vi det trivsel, men det hænger jo sammen med sundhed. Trivsel er basis. Den skal være ordentligt på plads, før man kan begynde at tale om værdier. Jeg er glad for og stolt af, at bedømmelseskomiteen har kunnet se, at vi har gjort et stort stykke arbejde for trivslen hos sagde Henrik Øelund. De tre andre nominerede til Sundhedsprisen var Favrskov Mad, Østervangskolen og Expedit. Fakta: Favrskov Kommune uddeler hvert år en sundhedspris for at anerkende den indsats, arbejdspladser gør for at fremme sundhed og trivsel. Både offentlige og private arbejdspladser med mere end 10 ansatte, kan søge om eller blive indstillet til prisen. Et bedømmelsesudvalg udpeger vinderne med vægt på tre hovedpunkter. Arbejdspladsen skal: XXGøre en indsats for at fremme de ansattes sundhed og trivsel. XXPrioritere indsatsen med trivselsarbejdet, så det bliver en del af kulturen. XXHave fokus på det sociale ansvar.

5 Af Allan Rasmussen 5S i plastafdelingen Plastafdelingen besluttede ved årets begyndelse at arbejde metodisk med indføring af 5S i forhold til værksteder, lokaler og kontorer. 5S handler om fokus på organisering af arbejdspladsen og systematisering af principper. De 5 S er står for: 1. Sortér. 2. System i tingene. 3. Systematisk rengøring. 4. Standardiser. 5. Selvdisciplin Der er lavet handlingsplaner for implementeringen med ansvarlige personer; hvem der skal involveres og med deadlines for, hvornår de enkelte faser skal være nået. Det handler blandt andet om at få skabt yderligere struktur omkring arbejdspladserne, som kan være med til at højne arbejdsmiljøet, effektiviteten og kvaliteten i undervisningen. Der vil blive ryddet op og smidt ud, værkstedslayout bliver reorganiseret, alt lægges på plads, tingene bliver sat i nye systemer, nye rutiner standardiseres og sidst men ikke mindst skaber vi en ny kultur, som skal sikre, at der bliver fulgt op i dagligdagen. Af Knud Brønden Fremmedsprog på C-niveau Fra januar i år tilbyder DjH nu mulighed for at tage eksamen i engelsk på C-niveau. Det erstatter det hidtidige højniveau D, som ikke giver direkte merit på de almindelige videregående uddannelser. Grundniveau er fortsat F. Baggrunden er dels, at fortrinsvist meritberettigede elever skal have et reelt tilbud om at styrke deres studiekompetence, dels at andre skoler i stigende omfang tilbyder C- niveau, omend med flere undervisningstimer og/eller længere skoleophold end hos os. Der er dog ikke længere krav ovenfra om bestemte timetal, så her er der mulighed for at bruge 24-timers-skolen til det ekstra arbejde, som det kræver af elever og lærer. Der forudsættes en større selvstændighed og faglig kunnen, især hvis der i samme klasse er elever, der har brug for ekstra hjælp til at opnå grundniveau. Organisatorisk er der også tale om udfordringer med hensyn til undervisningslokaler og skemalægning i et komprimeret forløb. Foreløbig har vi afprøvet C-niveau i el- og plastafdelingen med vellykkede eksaminer, og i tømrerafdelingen, endnu uden eksamen, da timerne her fordeles på to skoleophold. køleafdelingen følger efter til april. I første omgang er det medarbejderne i plastafdelingen, som er primært involveret, hvorefter eleverne senere på året introduceres for princippet, som de skal arbejde efter i hverdagene.

6 Af Jens Sørensen Fra DjH til CRP..fra Hadsten til Kina Danmarksmesterskab i køleteknik 2013 blev afholdt under fagmessen CoolEnergy 2013 i Odense først i marts I disse Skills tider har vi i køleregi afholdt DM i Køleteknik under fagmessen, CoolEnergy Det var 14. gang DM for køleteknikere blev afholdt. Messen afholdes hvert år, dog med en pause i 2012, hvor messen fik et facelift og navneforandring fra Danske Køledage til det mere internationalt klingende CoolEnergy. Omkring DM samarbejder vi med grossister og leverandører, som støtter os med grej, standplads og præmier. I år havde fire grossister bestemt, at der skulle være en præmie, som var værd at gå efter, til førstepladsen. De slog sig sammen og besluttede, at årets vindere skulle en tur til Shanghai i Kina til China Refrigeration, som er en stor udstilling med køleudstyr og komponenter. AKB, som er køleteknikkens brancheforening, vil betale lommepenge. Yderligere havde vi af andre sponsorer fået sponsoreret fine præmier til 2. pladserne. I konkurrencen deltager tre hold á to mand, hvor der er en 1. og 2.plads til deling. Årets deltagere var: Andreas Ravnholdt fra Grens Køleservice, Holstebro og Mathias Dahl Christensen fra Kombikøl, Hjørring Thomas Rønn fra Chr. Berg Vest og Søren Morsing Larsenfra Buus Køleteknik, Nykøbing Mors Suheib Bayati fra Chr. Berg Kbh. og Kenneth Hedevang fra HP Elservice, Bjerringbro Marthias Dahl Christensen og Andreas Ravnholdt vandt DM. De var de yngste, det var rigtigt godt gået så stort tillykke herfra. Konkurrenceopgaven gik ud på at bygge et kølesystem med to forskellige temperaturer, frekvensstyret kølemaskine samt tilhørende dokumentation til anlægget. CoolEnergy løber over to dage med udstilling, workshops om faglige emner samt foredrag. Den jydske Haandværkerskole har en stand, hvor vi snakker med mestre og kursister, som har spørgsmål om uddannelse. Om China Refrigeration square meter displaying area, exhibitors and more than visitors, China Refrigeration 2012 Fra venstre dommer Evald Bjerregaard, Mathias Dahl Christensen, Andreas Ravnholdt og dommer Kristian Kjuul Kristensen.

7 Skolepraktik skal Af ligne virkeligheden Anne Hansen Aamand SKP- eleverne (skolepraktik) på DjH bliver klædt godt på til en praktikplads. Deres opgaver på DjH afspejler det de kunne opleve hos en virksomhed mest muligt. Der er ikke mange elever, men de, der er, tages alvorligt. På bordet står brugte kaffekrus. De er ens og mærket med et farvet stykke ledning, så man hver især kan finde sit eget krus, når det ringer til kaffepause i skurvognen. Vi befinder os i kælderen på Industrivej, der har tømrer- og elektriker SKP-eleverne hver deres skurvogn alias et kælderrum. Sammen med mig sidder Hans Erik Nielsen og Bent Wøldike, der fungerer som mestre for SKP-eleverne på DjH i henholdsvis tømrer- og elektrikerafdelingen. Det gælder om at få det hele til at virke så naturligt som muligt. Det skal være ligesom en lærersituation i en virksomhed, forklarer de. Og der er mange opgaver at tage fat på. Mindre ting der skal skiftes eller repareres, og større projekter der kræver koordinering af tømrer- og elektrikeropgaverne. Akkurat som det sker i den virkelige verden. Alle skal ud i praktik Målet er at få alle elever ud i en læreplads, og en del af dét at være SKP-elev er praktikperioder i virksomheder og praktikpladssøgning. Det får eleverne fri til, og for nogen belønnes det at vise sit ansigt og møde op i virksomheden for at søge en praktikplads. Andre får lavet en uddannelsesaftale med virksomheden, hvor de er i praktik. Undervejs bliver de klædt godt på i skolepraktikken på DjH. Opgaverne er forskellige i de to afdelinger og gribes forskelligt an. Elektrikerne har meget dokumentation, der skal sørges for. Bent styrer og delegerer opgaverne ud, han holder styr på timer og støtter og vejleder undervejs ved at komme forbi og tilse eleverne, mens de arbejder. Hans Erik arbejder side om side med sine elever. De kommer ofte ikke med mere erfaring end det, de har fået i grundforløbet, og hvor konstruktionerne skal passe på mm, er det vigtigt med støtten lige ved hånden. Erfarne håndværkere Hans Erik Nielsen og Bent Wøldike har hver især mange års erfaring fra byggebranchen at trække på. Hans Erik som tømrersvend, sjakbajs, mesters forlængede arm og tillidsmand. Jeg har haft mindst 40 lærlinge igennem som tømrersvend, og så er der alle dem jeg har glemt at tælle, siger han. Bent har arbejdet som projektleder på kabellægning ved høj- og lavspænding, fiberlægning og entreprenørarbejde. Han har lavet utallige styretavler, været dirftselektriker i industrien og gennem sit arbejdsliv haft stor kundekontakt. SKP projekter Allan Rasmussens nye kontor: Tømrer ÙÙForandret klasseværelse til kontor - bygget arkivrum i hjørnet. Elektriker ÙÙEkstra netværksstik og stikkontakter. Pedellers garagetag er blevet isoleret Elektriker ÙÙGamle installationer taget ned og nye installeret. Tømrer ÙÙIsolering og nye lofter. Køkkenet Elektriker ÙÙNetværkskabler i kølerum, trådløse routere - så bestilling af varer kan ske direkte fra kølerummet. SKP projekter X108 - nyt storrum: klasse- / mødelokale Forandring af tidligere værksted. Elektriker ÙÙGamle armaturer ned, bygget og monteret nye. ÙÙNy styring, nye installationer. ÙÙLedningskanal med netværksstik. ÙÙTrukket kabler. ÙÙGammel ventilation ned. Tømrer ÙÙNedtagning af værktøjsrum og opbygning af et nyt og mindre. ÙÙKapslet kabelbakker og varmerør ind.

8 Af Anne Hansen Aamand To kolleger Lonny og Simon har begge været ansat på DjH i omkring ½ år. Lonny holder styr på Favrskovs Produktionsskoles regnskab i bogholderiet, og Simon underviser på alle niveauer i tømrerafdelingen. Simon Siden august 2012 har Simon Mikkelsen, 31 år, haft sin daglige gang i tømrerafdelingen på DjH. Skolen og afdelingen er ikke ukendt for ham, da han er uddannet på DjH i Han har nu kolleger, han kender som lærere fra sine skoleperioder. En trafikulykke tidligt i Simons tømrerkarrierer gav nogle skader, der medførte slid i nakken. Han valgte derfor at videreuddanne sig til bygningskonstruktør, og blev færdig i Det førte til stillinger som projektleder i solafskærmingsfirmaer og senest entrepriseleder hos Mågevejens Murer- og Tømrerforretning, før han kom til DjH. Her er Simon ansat som faglærer, hvor han skal undervise på alle niveauer. Simon er også uddannet fitnessinstruktør og personlig træner, og han har gennem en årrække arbejdet som sådan i fritiden. Den kontakt, det gav til unge mennesker, lagde grunden til et ønske om at kunne kombinere sin faglighed med det at arbejde med unge. Kombinationen fandt han på DjH. Simon træner stadig et par gange om ugen, for at holde sin nakke og ryg i orden efter skaden. Simon har bosat sig i Selling sammen med sin kone Maria og deres søn Luca på 1 år. Han er født og opvokset i Hadsten, og har et stor netværk af familie og venner på egnen. Han keder sig derfor aldrig. Simon og Maria købte for ½ år siden et hus, hvor alt, undtagen badeværelser, skal renoveres. Simon er gået i gang. Alligevel når han samtidig med to gange ugentlig træning, et lille barn og ombygning også at spille badminton hver tirsdag. Når Simon tænker tilbage på sin læretid og skoleperioder på DjH, husker han ikke sig selv som en hverken særlig flittig eller altid seriøs tømrerlærling. Det var først under studierne til bygningskonstruktør, han fandt ud af, at det godt kunne betale sig at hænge i med læsningen. Med erindringen om egen læretid i baghovedet, har Simon en åben tilgang til alle elever uanset hvilken udfordring, de har i at tage en erhvervsuddannelse. Og han føler selv, det er en stor styrke. Lonny Lonny Krægpøth, 38 år, blev ansat i bogholderiet den 1. september De daglige arbejdsområder koncentrerer sig primært om Favrskov Produktionskoles regnskab, der er outsourcet til DjH. Sideløbende med det, skal Lonny sættes ind i lønbogholderiet og hjælpe Birgit Friis. Lonny var, før hun kom til DjH, ansat som bogholder i et aarhusiansk shippingfirma i 11 år. Hun var alene med regnskabet, og oplever det meget positivt nu at have fået gode kolleger at sparre med. Lonny har aldrig været i tvivl om, at hun skulle arbejde med økonomi. Hun er udlært kontorassistent all round hos Fjelstervang Farveri i I elevperioden var hun primært beskæftiget med bogholderi. Privat bor Lonny i Randers sammen med sin mand, Martin og deres lille søn Jeppe, der snart bliver 4 år. Familien tæller også tre skotske terrier: Hamish, Art og Marlon. Lonnys første hund Kenzie var efter udstillede og velbedømte forældre. Det var ikke et bevidst valg, men Lonny fik lyst at udstille Kenzie og det var starten på et skotteeventyr, der i dag bringer familien langt omkring i verden. Kenzie emigrerede til Finland, hvor han i mange år indgik som en del af den finske skotteavl, før han endte sine dage som 12 årig. Hamish kom fra Sverige, han elsker at vise sig frem og modtage præmier, og er i dag en meget benyttet avlshan i Europa. Det betyder at Lonny til tider har lagt hus til en besøgende tæve i nogle dage. Den skotske terrier var ikke et helt tilfældigt valg. Lonny er opvokset i Kibæk, hvor hun spillede sækkepibe i spejdernes tambourkorps. Gennem 15 år var sækkepiben en tro følgesvend. Senest spillede Lonny i Aarhus Pipes & Drums, hvor hun mødte Martin, der spillede tromme. De fulgtes ad til konkurrencer i Europa, hvor de blandt andet blev nr. to i deres række ved VM i Glasgow. Da sækkepiben blev lagt på hylden, tog den skotske terrier over. Det er tidskrævende med tre hunde og et lille barn, så endnu må sækkepiben ligge urørt hen, men måske får den med tiden en renæssance.

9 Studietur til EUX Af EUX-studerende Morten Stenbæk Andersen Mandag Jeg kom på en bus ved Kolding i en mindre snestorm, de andre var stået på i Hadsten. Så der var stor gensynsglæde ved at se de andre igen efter en weekend hver for sig. Snestormen blev bare meget værre inden vi kom til grænsen og mødte den tyske Autobahn. Efter en lille times kørsel kom vi forbi en lastbil som var blevet træt af at køre, men det havde også sneet meget både i Danmark og i Tyskland. Resten af køreturen gik godt, vi var så småt begyndt at sove lidt, men også blive pænt spændte på, hvad der skulle ske på turen. Vi kom frem til hotellet omkring klokken 17, så vi skulle bare ud og spise. Selv fandt jeg en restaurant som lavede meget af det mad, som de fik i Østberlin, det var en meget speciel oplevelse, selvom maden var rigtig god, var den ikke helt den samme standard som vi kendte hjemme fra Danmark. Jeg kom frem til at det må havde været en hamburgryg eller skinke som var lavet på samme måde som en schnitzel. Tirsdag Vi er jo to klasser hver der kun er drenge, så da vi kom ned til morgenmaden var resturanen fyldt op med piger, det var nu en super god måde at starte dagen på. Vi var også ved at foreslå vores lærer, at dem måtte vi bare have med hjem til DjH, men de var bare ikke så meget for det, øv Formiddagen gik med at være ude og besøge Siemens Professional Education, en skole som minder meget om den måde, som vi går i skole på. Det med at man er på skole, og så ud i en praktik periode, men derudover var det også en blandingen af nogle gymnasiefag, ligesom vi gør med vores EUX. Vi fik en masse informationer om, hvordan hele deres skole var. På nogle punkter var den lige som vores, men der var også nogle som den ikke var. Som udgangspunkt var det kun Siemens egne ansatte, der kunne komme ind. Efter vi havde fået en masse informationer, og var ved at være godt trætte af at sidde pænt og lytte efter, kom vi ud og se nogle af deres værksteder. Det er helt utroligt, hvad de kan med en PLC-styring. Der var alt fra små forsøgsstyringer til de helt store. Vi kom til at se på en af de mindre, det var noget som mindede om en lille fabrik som laver ventiler. Der kom nogle hylstre ind, de skulle tjekkes efter, for at se om de havde den rigtige størrelse. Havde de det, kom de videre ind i En lille PLC-styret fabrik på Siemens Professional Education laver ventiler. anlægget. Gennem en karrusel, derefter blev selve ventildelen sat i, en fjeder og et stykke jern med nogle riller. Efter det kom den ude på den anden side og ud på pakkeriet. Tirsdag eftermiddag gik med, at vi var ude og se nogle af de mange ting som er i Berlin: Brandburger Tor, Holocaust mindesmærket og Unter den Linden. Fortsættes næste side

10 Fortsat fra forrige side EUX Holocaust mindesmærket blev lavet om til en stor sneboldkamp, da vi kom forbi. Da de betonsøjler var super gode at gemme sig ved, og der var faldet en masse sne om natten, så vi var klar til kamp. Da kampen var færdig gik vi ind på Unter den Linden en af de store gågader i Berlin, med ting i alle prisgrupper. Vi kom forbi en VW butik eller showroom og der gik vi helt i stå, store flotte Bentley er og en Bugatti Veyron 16,4. Mere skal der ikke til for at få en flok drengerøve til at holde mund og høre efter, men vi tror ikke, at vi på noget tidspunkt i vores liv kan få råd til en af disse biler. Onsdag Vi skulle ud og se KZ-lejeren Sachsenhausen, så vi snakkede frem og tilbage om, hvad der var sket i denne lejr. Vi kom frem til, at det ikke var en af de slemme. På vejen ind var der nogle store skilte, med nogle historier fra nogle af dem, som havde været der under Hitlers tid ved magten i Tyskland, og en stor del af magten over det meste af verden. Selvom vi er en ren drengeklasse, synes jeg selv, at der skete noget med os. Gruppen jeg gik med blev mere og mere stille, jo mere vi lærte, og jo mere vi fik at vide om lejren. Vi kom ind et sted hvor der var en lille film med nogle af dem, der havde været i lejren. De tekster glemmer jeg ikke foreløbig Splat splat splat, det var lyden af dem som var blevet skudt i dag. Nu skal de ud i en af de store massegrave. De ord vil jeg ikke glemme, det hele blev ligesom livligt, de mere eller mindre faldefærdige huse og den bidende kulde. Alt det gjorde noget ved mig, man kunne jo fornemme hvordan de levede, selvom de ikke var sikre på, at de ville være i live dagen efter. Onsdag eftermiddag var vi på teknisk museum, hold op hvor var der mange ting. Det var helt overvældene, der var jo alt hvad man kunne forestille sig. Modelskibe lavet af Lego, store skibe, toge, gamle mekaniske computer eller nogle fly fra 2. verdenskrig. Foran museet var der også et af de fly som blev kaldt for rosinbomberne, da de kastede rosiner og chokolade ud til børnene i Vestberlin. Da der var så mange ting, blev øjnene meget hurtige mætte af alle de nye indtryk. Om aftenen, inden vi skulle til at sove, snakkede vi en del om den oplevelse, det havde været at se Sachsenhausen, da ingen af dem, som jeg sover på værelse med, havde været sådan et sted før. Vi kom frem til, at det nok er en af de ting, som vi meget sent vil glemme. Hele vores syn på, hvordan det var at være jøde under 2. verdenskrig, havde vi jo fået et helt nyt indtryk af. Torsdag Formiddagen gik med at være på en bustur rundt i Berlin, hvor vi kom forbi mange af de vigtigste ting i Berlin. Vi fik også en masse at vide om, hvordan det havde været at bo i Berlin, mens muren var der. Vores rundviser synes, det er meget forkert at begynde at tage muren ned. Personligt kan jeg også godt følge ham. Da det ikke giver den samme effekt at se på 20 meter mur, som det giver at se på over en kilometer mur. Torsdag eftermiddag kom vi ud i et halvstort indkøbscenter KaDeWe (Kaufhaus des Westen). Hold nu op, der er jo alt hvad man kan købe for penge, og det meste af det koster meget mere, end hvad jeg kan købe for min lærlingeløn. Selv om den er pænt god, kunne jeg ikke købe ret meget derinde. Fredag Turen var ovre, og vi havde vendt næsen hjemefter igen. Selve busturen gik med at se nogle film, og bare få en lille snak om, hvordan det havde været at være i Berlin. Nogle af os havde været der før, for andre var det første gang. For mig selv var det første gang. Jeg synes helt klart, jeg har lært en masse, og det er noget, som man godt kan gøre igen. Måske skal den bare være noget før i forløbet, da den så kan bruges som en lille introtur, så vi kan lære hinanden meget bedre at kende. Muren omkring KZ-lejren Sachenhausen gjorde det hele mere virkeligt. Om aftenen blev vi enige om, at det var et af de besøg vi meget sent vil glemme...

11 Af Anne Hansen Aamand DjH på Skills I januar var DjH repræsenteret ved DM I SKILLS: En stor stand profilerede skolens uddannelser og tre unge tækkemænd konkurrerede om at blive danmarksmester i deres fag. Sideløbende blev SKILLS stafetten for 9. klasser afviklet. Fra Favrskov kommune deltog 9. b fra Præstemarkskolen i Søften. medspiller i et anlæg, hvor en svedig roer kan køle sig af med en flaske isvand. Der er tømret og malet, indkøbt bannere og klistermærker med logo og navn. Filmstumper og billeder fra alle hjørner af matriklen er samlet i en DjH film, der levende beretter om livet på DjH set fra mange vinkler. Fredag den 18. januar blev det hele pakket i kasser, og den efterfølgende mandag kørte flere biler med retning mod NRGI Park og Arena i Århus, hvor standen i løbet af de kommende dage genopstod. Klar til den 24. januar at præsentere DjH på bedste vis for de mange gæster, der forventedes at besøge DM I SKILLS. Og der kom mange. I alt valgte i dagene januar at bakke op om arrangementet, hvor landets bedste unge erhvervselever kæmpede om at blive danmarksmestre og måske sikre sig en billet til Worldskill i Leipzig senere på året. Gennem mange måneder har en gruppe DjH medarbejdere puslet bag låste døre i et forhenværende tømrerværksted. Robotter er forsvundet fra elværksteder for at dukke op i det aflåste rum. Samme vej er romaskinen fra motionsrummet gået. Forenet med et køleanlæg er den en vigtig DjH standen var strategisk godt placeret ved en naturlig færdselsåre. De arbejdende robotter og 3D printeren tiltrak folk, som så blev opmærksom på resten af standen besøgende fik udleveret lidt hjernegymnastik i form af et puslespil Fortsættes næste side

12 fabrikeret af plastafdelingen på DjH, og 270 deltog i DjH s konkurrence på standen. Fredag eftermiddag mødte køkkenet op med verdens største SKILLS kage på 26 kg nok til 500 mennesker. De ankom i en invalidebus med lift og kagen placeret på et rullebord, der var spændt fast i bilen. Imponerende stor og flot var den, og hurtigt stimlede folk sammen om den, da de vejrede muligheden for gratis kage og kaffe. Forhåbentligt noterede de sig, hvem giveren var. Præstemarkskolen i semifinale DjH var i efteråret tovholder for afviklingen af kommunens indledende runder i SKILLS stafetten for 9. klasser, der blev afviklet sideløbende med DM i SKILLS. Favrskovs deltager i SKILLS stafetten var 9.b. fra Præstemarksskolen i Søften. Agnete, Kasper og Andreas vandt suverænt deres indledende heat mod fem andre skoler, men måtte i semifinalen se sig besejret og udgik af konkurrencen. Tækkemænd i konkurrence Anders Thyge, Eskil Nerland Duus og Jeppe Møller Pedersen konkurrerede om at blive danmarksmester i tagtækning. Eskil løb af med sejren og sikrede sig samtidig titlen som danmarksmester inden for konkurrencen om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsområdet. De tre unge tækkemænd følges ad i deres uddannelsesforløb på DjH og aflagde i marts svendeprøve. Under konkurrencen erklærede alle tre tækkemandslærlinge at det var en krævende opgave, de havde fået. De var dog samtidige enige om, at de nok skulle nå det. Selv om de kæmpede mod hinanden fandt de også god støtte i hinandens selskab mens konkurrencen stod på. Og der var ingen tvivl om en tiltrængt pause, da DjH s SKILLSkage dukkede op i konkurrenceområdet. På besøg i tækkestanden Jørgen Kaarup direktør for Stråtagets Kontor, der er tækkebranchens fælles markedsføringskontor, lagde vejen forbi tækkestanden på Skills. Han tog billeder af de tre unge tækkemænd til en artikel i tækkebranchens fælles blad, der er en del af den samlede markedsføringsstrategi. Stråtagets Kontor er blevet til i et samarbejde mellem jydsk og Dansk Tækkemandslaug. Kontorets fornemste opgave er at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark over 10 år. Det sker efter hollandsk forbillede, hvor det samme mål blev nået på bare 5 år i midten af 90 serne. Vi skal have fat i arkitekter, ingeniører, byggefirmaer og husejere og overbevise dem om, at stråtag fint kan kombineres med nyt moderne byggeri, fortæller Jørgen Kaarup. Vejen til målet går over aflivning af myten om, at stråtage er specielt brandfarlige og at få nedsat forsikringsprisen til et konkurrencedygtigt niveau. SKILLS 2014 I januar 2014 afholdes DM i SKILLS i Ålborg. Allerede nu er der i evalueringen af DM i SKILLS indlagt ideer til forbedring og fornyelse til næste års DjH stand.

13 Af Anne Hansen Aamand Åbent Hus på DjH 2013 Stemningen var god overalt på skolen den 2. februar 2013, da DjH havde inviteret til en rejse i uddannelsernes univers. Vejret understøttede den gode stemning på bedste vis, og strømmen af besøgende var fint fordelt ud over dagen. Ved indgangene til de forskellige afdelinger, der i dagens anledning og rejsetema var døbt destinationer, var veloplagte unge guider klar til at tage imod gæsterne. Det var også guidernes tjans at guide på toget Futte, der i forklædning som DjH-ekspressen, kørte i fast rutefart dagen igennem. Kagefadene i cafeerne var populære, og det var Habengoods, der underholdt med stomp, også. Efterhånden som de kom frem bredte smilene sig, og der lød bemærkninger som: Det er bare i orden og kommer de forbi igen?. Habengoods selv var begejstrede for DjH s værksteder og skrev på deres facebookside: Tak til håndværkerskolen i Hadsten for et super flot arrangement i dag. Det var næsten som at komme hjem, sådan at spille i jeres flotte værksteder og møde jeres dygtige elever, lærere og kommende elever. Her kunne vi godt bygge et par nye habengoods gadgets. Og så var buffeten bare helt i top... I auditoriet ved Ankomsthallen på Teknisk Akademi demonstrerede to unge fysikstuderende fra Aarhus Universitet fysik på en måde, så alle kunne forstå det ellers svære fag. Kunstner Niels Rahbæk tegnede karikatur af alle, der satte sig i stolen foran ham, og flere afdelinger havde arrangeret en lille konkurrence. De lokale tømrermesterskaber i SKILLS blev vundet af Lasse Vinter, der nu er klar til regionsmesterskaberne senere på året. Vi krydser fingre for, at vi kan se ham til DM i SKILLS i Aalborg til næste år. Ved fælles hjælp fik vi stablet en god dag på benene. Tak for indsatsen til alle elever og medarbejdere på DjH. Og tak til alle, der kiggede forbi.

14 Anne Hansen Aamand Af Allan Rasmussen AMU Kvalitet EWS - kurser på DjH De seneste par år har der fra ministeriets side været stor fokus på erhvervsskolernes udbud og gennemførsel af AMU uddannelser. Primær årsag hertil er, at enkelte AMU udbydere har været ekstraordinært kreative, og der har været eksempler med decideret svindel i forhold hertil. Ministeriet har derfor strammet gevaldigt op omkring synliggørelse af regler for AMU udbud og gennemførsel samt skolernes forpligtelser. Der er fra ministeriel side nedsat en Taskforce gruppe, som vil komme på uanmeldt tilsyn for at kontrollere om skolerne lever op til AMU regelsættet. Er det ikke tilfældet, vil der være risiko for inddragelse af AMU godkendelser og tilbagebetaling af midler. På DjH har vi altid levet op til AMU reglerne, og har umiddelbart ikke noget at frygte i forhold til tilsyn. Dog har vi nu formaliseret og beskrevet alle procedurerne omkring AMU udbud, gennemførsel og dokumentation. Dette indebære ændringer i forhold til enkelte rutiner, og vil også betyde, at vi vil gennemføre intern AMU audit i forhold til undervisningens gennemførsel og administration af AMU. Auditten vil foregå både internt i afdelingerne og på tværs, hvor eksempelvis den AMU ansvarlige i køleafdelingen gennemfører audit i plastafdelingen og i administrationen. De involverede i AMU gennemførslen bliver informeret nærmere omkring de beskrevne procedurer og audit. Den danske afdeling i EWS Energie aus Wind und Sonne, har lavet aftale med DjH om at afholde en række kurser på skolen. Kurserne er holdt i EWS regi og DjH fungerer som kursussted i den forbindelse. EWS i Handewitt har mere end 25 års erfaring som grossist for solcelleanlæg. De opererer i Tyskland og Danmark, og virksomheden består af teams knyttet til det geografiske område. I Danmarksteamet er der 18 medarbejdere. I forbindelse med kurserne på DjH medbringer EWS en del udstyr, der supplerer DjHs anlæg inden for VE (vedvarende energi). Udstyret bliver på DjH til brug sammen med eget udstyr. I januar var EWS i samarbejde med sponsorer, der præsenterede nye produkter, udbyder af to kurser afholdt på DjH. Den 15. januar blev mere end 30 installatører opdateret på, Fremmødet til det første EWS-solcellekursus på DjH var større end forventet, og kursuslokalet blev fyldt op. hvad der i den nærmeste fremtid sker på området omkring solceller. De blev præsenteret for nye produkter, og opdateret på succeskriterier inden for EWS s salgsstrategi i Den 16. januar gjaldt det salgstræning, forhandlingsog samtaleteknikker alt sammen med henblik på større succes med salg af produkterne. Kurset blev afholdt i samarbejde med INNER ACTON og LG solar. Vi har i 2013 planlagt omkring 12 kurser på DjH, siger André Menzel, teamleader Marketing, EWS. De næste forventes afholdt i marts. André Menzel udtrykker stor tilfredshed med aftalen med DjH, som danner gode rammer om EWS kursusaktivitet. André Menzel i snak med EWS-kursister i kaffepausen

15 LC på DjH Af Frank Gotfredsen Skolehjemmet For skolehjemmet blev vinterhalvåret godt. Næsten 70% af vores EUD elever valgte at bo på skolen og udnytte de fordele, der er ved det. Der udover bor mange EUX-elever, der er et år på grundforløb, på skolen. Indenfor erhvervsfaglig påbygning er der også ved at komme gang i den. Alle områder har afholdt flere forløb. Det giver også aktivitet i forbindelse med skolehjemmet. Derudover har vi en del brobygningsforløb, hvor eleverne kommer fra hele landet, hvis det er køl eller plast, de gerne vil afprøve. Også fra vores nærområde er der elever, der bor hos os, da det ikke er muligt at komme frem til undervisningen indenfor rimelig tid. Elever i skolepraktik er et andet område, der nyt for os. De er nu skolehjemsberettiget på lige vilkår med almindelige EUD elever. I efteråret havde vi også en del gæster, der benyttede vores skolehjem. Her kan nævnes elever fra Herning der skulle på gaskursus her, de var her i fire uger. Vi har haft elever fra Nordisk Camp, og EUX eleverne har haft besøg fra EU, hvor ca. 30 elever og lærere overnattede hos os. Vores trofaste samarbejdspartner fra Københavns Tekniske Skole havde et hold tandteknikere til at bo hos os i efteråret, og der kommer et hold igen i løbet foråret. De skal have undervisning på universitetet i Århus. Vi har også kunnet hjælpe nogle studerende fra installatørstudiet med bolig, mens de har ventet på et kollegieværelse. LC Sport Vintersæsonen for idræt er ved at være forbi. Sportshallerne har været flittigt benyttet både med badminton, springgymnastik og fodbold. DjH-ligaen har næsten hver uge kåret et vinderhold i fodbold. Også til dem, der ikke er aktiv udøvende, har der været gode tilbud på storskærmen i caféen med håndbold, fodbold og ishockey. I samarbejde med Hadsten Lystfiskeriforening har vi haft foredrag om fiskeri med billeder og film lige fra Den Mexicanske golf til geddefiskeri i åen. Kurser Rent fagligt har der været tilbud for alle. Tilbud om praktik i udlandet gennem PIU har været et af vores faste emner. Kurser i transport med farlig gods og trailerkørekort er også nogle af de faste tilbud, som vores elever kan benytte sig af, og få brug for i deres daglige arbejde i deres virksomhed. Tilbud om hjælp til bekæmpelse af eksamensangst og en god fremlæggelse af et eksamensprojekt har også været en af mulighederne i forbindelse med Learning Center. Socialt I det mere sociale regi kan nævnes vores meget benyttede café. Der er altid elever eller/og kursister, der får sig et slag billard eller pool, eller bare hyggesnakker og erfaringsudveksler, samtidig med at der bliver vendt en terning. Kantinen blev igen i slutningen af 2012 pyntet til jul af eleverne. Der har aldrig været flere deltagere, så det var ren fornøjelse. Julebingoet blev afviklet på vanlig vis, hvor elevernes bødekasse blev brugt til præmiekøb. Nogle af afdelingerne og leverandører havde sponsoreret gaver. Tak for det. Det gør at eleverne får en rigtig hyggelig aften med masser af pakker og god julemad tilberedt af vores sædvanlige gode køkken.

16 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik December 2012 Christian Colding Bertelsen, Thisted El-Forretning ApS. Thisted Kenneth Valentin Christensen, Lillegården El A/S Rasmus Christensen, Strøm Hansen A/S Klaus Boelhøj Damsgaard, Electric Viborg A/S Thomas Feddersen, Frifelt EL A/S Nicolai Lyster Fersner, Intego A/S - Hedensted Troels Hartvig Hvorslev Grøn, B.E Installationer A/S Anders Peter Wilhelm Donbæk Jarland, H.P. El-Service A/S Philip Sletting Jensen, Elektroinstallatør Jens P. Pedersen ApS Rasmus Kvist Jensen, Kaltoft Elservice V/ Kristian Hindhede Kaltoft Dennis Dahl Bjerregaard Johansen, Søndergaard El A/S Mikkel Skjøth Johnsen, El-Firmaet Aars v/ Kurt Jensen Nicholas Wraa Ladefoged, El:Con Århus A/S Brian Sylvester Glasdam Mikkelsen, El:con Hadsten A/S Thomas Rindom, Brocon El-Teknik A/S Chris Hedelund Sørensen, Hornsyld EL ApS Jacob Peter Tobiassen, El-installatøren ApS Emil Leth Valeur, Elinstallatørfirmaet H.J. Valeur A/S Martin Wulff, EL-Centrum ApS Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

17 Nyudlærte Elektriker, kommunikationateknik December 2012 Michael Böenche Bundgaard, Lindpro A/S - Århus Rasmus Holm Ebsen, Fiberlan A/S Morten Emil Gabriel Sørensen, Lindpro A/S - Århus Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

18 Nyudlærte Elektriker, styrings- og reguleringsteknik December 2012 Michael Hjort Brasch, Novopan Træindustri A/S Martin Børgesen, Aak Mtm Ava Affaldvarme Aarhus Valery Chernomorchenko, Aak Mtm Ava Affaldvarme Aarhus Simon Christensen, Finn Elektriker V/ Finn Helmer Olesen Daniel Klemens Clausen, Rockwool A/S Michelle Foldager, Johnson Controls Denmark ApS Frederik Tvede Franken, Danfoss A/S Mikkel Hejse Hansen, Danish Crown Amba Peter Lauridsen, Cheminova A/S Morten Rønning Nielsen, Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri Simon Qvick Nielsen, Intego A/S - Odense Morten Juhl Pedersen, Elektrikeren Nord A/S Kenneth Baastrup Sørensen, V.S. Automatic A/S Martin Westberg, A/S Vagn O. Elektronik Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

19 Nyudlærte Daniel Bo Rønnest Andersen, Himmerland Alarm & El ApS Esben Henningsen Elneff, Marskens El ApS Mads Boyschau Eskildsen, El-Service Højer ApS Thomas Hansen Flansmose, Pro EL ApS Jakob Mathias Frandsen, Skals Installationsforretning A/S Martin Frandsen, Hammel Elforsyning Service A/S Erling Herslev Gandrup, Smedemark & Sørensen El A/S Michael Gjødertsen, YIT A/S Mads Hallenberg-Larsen, A/S Delta 3 Teknik Steffan Lorenzen Hansen, Abild Elforretning ApS Jonas Hebsgaard Hedegaard, EL-JAKOBSEN THYHOLM EL APS Lars Harbo Hermansen, Ry El-Forretning v/ Kurt Laursen Steffen Møbjerg Jakobsen, Vestervig El 2010 A/S Karsten Winther Johansen, Elektrikeren Sønderborg A/S Carsten Sloth Klitgaard, Thisted El-Forretning ApS. Thisted Kristian Sø Kristensen, Sjørring El-Service A/S Mikkel Bøgelund Elkjær Nielsen, El-Installationsfirmaet Peter Eriksen. Farsø A/S Joachim Odgaard, Arden El-service A/S Allan Hove Pedersen, Østerild & Hannæs El-Service v/ Jan Sekkelund Mathias Haugaard Petersen, Nmt El-Service ApS Christian Ravn Rasmussen, H.P. El-Service A/S Nicolai Gorm Søiberg, Vinkler El A/S Elektriker, installationsteknik Marts 2013 Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

20 Nyudlærte Elektriker, kommunikationsteknik Marts 2013 Andy Jensen, Munck Forsyningsledninger A/S Bo Fogsgaard Jensen, Den jydske Haandværkerskole Benjamin Nielsen, Elinstallatørfirmaet H.J. Valeur A/S Dan Langballe Poulsen, Bravida Danmark A/S John Sommer, Haugsted El A/S Anders Wolff Koldkjær Sørensen, El-Filialen ApS Kasper Pedersen Vase, B. Schrøder A/S Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

21 Nyudlærte Elektriker, styrings og reguleringsteknik Marts 2013 Brian Fahl Andersen, Dong Energy Power A/S Dennis Soltau Laursen, Intego A/S - Odense Peter Winther Stisen, Di-Teknik A/S Kasper Vorre, Johnson Controls Denmark ApS Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

22 Mathias Elbæk, Junge Byg ApS Kasper Højgaard Eskildsen, ApS Ejner Olesen s Eftf Tai Marthedal Glasdam, Max Byg ApS Kristian Støvring Grundersen, Tømrermester Fogh ApS Jacob Nohns Jensen, Jørgensen & Kjærgaard ApS Kenneth Ryom Klit, Tømrerfirmaet Kurt Jensen Carsten Lauridsen, Holmsland Tømrer- og Maskinsnedker A/S Morten Nielsen, Ejnar Christiansen Sølsted A/S Miguel Angel Nissen, Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS Lasse Otte, Tømrermester Fogh ApS Michael Overgaard, Tømrermester Sejersen Jesper Pedersen, Klitte og Jensen ApS Henrik Schibler Bonne Rasmussen, PN Snedker Tømrer Mikkel Værnhøj Rasmussen, Østjyllands Tømrerfirma Henrik Brandt Sørensen, Investeringsselskabet Blakhøjvej ApS Torben Fredslund Sørensen, MMT A/S Christian Lykke Vernersen, Helstrup Tømrer og Snedker Rasmus Dyhr Damsgaard Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S Mads Blændstrup Christensen, MMT A/S Kenneth Meilgaard Hansen, PVR Montage Martin Hjortshøj, Aalsrode Tømrerfirma A/S Mahmudi Jami, Investeringsselskabet Blakhøjvej ApS Steffen Ibsen Jørgensen, Jens Søndergaard Tømrer-Snedker- og Byggeforretning Mikkel Kjeldsen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Jacob Gammelgaard Lisberg, ApS Ejner Olesen s Eftf. Steffen Snog Nielsen, Klitte og Jensen ApS Torben Storgaard Niewald, Tømrermester Nikolaj T. Mortensen ApS Mads Rytter, Aalsrode Tømrerfirma A/S Thomas Nielsen Schack, Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S Mikkel Thomsen, Hjalmar Hansen. Bredebro ApS. Tømrer & Snedkerforretning Mikael Thyssen, Jan Drøhse. Løgumkloster Tømrer- og Snedkerforretning Thomas Varmdal, Tømrermester Frank Kjærsgaard Birch Nyudlærte Tømrer Marts 2013 Bestået med bronze

23 Nyudlærte Tækkemænd Marts 2013 Eskild Nerland Duus, Michael Jacobsen Morten Olsen, Odense V Jeppe Møller Pedersen, Tækkemand Kim Michael Hansen Anders Thyge, KW Tæk ApS Bestået med bronze

24 Nyudlærte Køletekniker November 2012 Jens Elming Bentin, Glenco A/S Kevin Dalgaard, Skjødt Køleteknik og Internationalindustrimontage Michael Freltofte, Trehøje Køleteknik A/S Morten Halby, Søborg Køl A/S Michael Rosenkjær Hansen, Industrimontage A/S Kenni Knudsen, Aircold ApS Rene Mikkelsen-Hansen, Thybo Køleteknik. Sønderborg ApS Christoffer Mølgaard Petersen, Bundgaard Køleteknik. Vejle A/S Christian Slot Zebbelin Poulsen, Johnson Controls Denmark, Køleteknik Bo Friis Rossen, Kh Onestop A/S Robert Herrera Pimentel Schallert, Carrier Refrigeration Denmark A/S Christian Johan Sørensen, PVN Køleteknik A/S Michel Lykke Søeborg Sørensen, Glenco A/S Carl Martin Torres Larsen, Super Køl A/S Bestået med bronze

25 Nyudlærte Plastmager December 2012 Mikkel Andersen, Grundfos A/S Bjørn Høglund, Sp Moulding A/S, Juelsminde Afdeling Nicolai Due Jensen, Lego System A/S Stefan Lykke, Silwa A/S Mark Nicklas Nørgaard, Schnoor Plast ApS Daniel Lauge Poulsen, Terma A/S

26 Navne Nyt Runde dage 60 år Niels Klok Tronborg, tømrerafdelingen, den 20. februar 50 år Ole Leif Jensen, elafdelingen, den 7. marts Per Zeidler, tømrerafdelingen, den 24. april Hans Jørgen Andersen, Tømrerafdelingen, den 9. maj 30 år Malene Buus Lund, administrationen, den 25. februar Velkommen til Stine Klemmsen, køkkenet, 7. januar Morten Just Erichsen, tømrerafdelingen, 1. marts Jubilæum 25 år Klaus Warming, IT, den 11. april TILLYKKE!

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Håndværkerliste Februar 2015

Håndværkerliste Februar 2015 Håndværkerliste Februar 2015 Firmaoplysning Firmanavn adresse Alarm Arden EL-service A/S Gutenbergvej 1 9510 24259560 Morten de Linde morten@arden-el.dk 40877363 Ja Hera A/S Plastvænget 20 9560 76249415

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Niels Fredborgs Æresløb

Niels Fredborgs Æresløb Aarhus Cyklebane Præsenterer Niels Fredborgs Æresløb Fredag d. 26. juni 2015 kl. 18.00 Fri Entre: Jyllands Alle 79, 8000 Aarhus C Velkommen til Niels Fredborgs Æresløb 2015 Tre Olympiske medaljer, tre

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad

KAMPPROGRAM SERIE 2. NVUI Helsted Fremad KAMPPROGRAM SERIE 2 NVUI Helsted Fremad Lørdag den 4. april 2015 SPONSORER 4. april 2015 HOVED OG SØLV SPONSORER 2 4. april 2015 VELKOMMEN Velkommen til en ny sæson i Serie 2 Vi er igen klar til at byde

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere