Indhold. Det elektroniske magasin. april Den jydske Haandværkerskoles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det elektroniske magasin. april 2013. Den jydske Haandværkerskoles"

Transkript

1 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2013 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Favrskov Kommunes Sundhedspris 4 5S i plastafdelingen 5 Fremmedsprog på C-niveau 5 Fra DjH til CRP..fra Hadsten til Kina 6 Skolepraktik skal ligne virkeligheden 7 To kolleger 8 Studietur til Berlin, EUX 9 DjH på Skills 11 Åbent Hus på DjH AMU Kvalitet 14 EWS - kurser på DjH 14 LC på DjH 15 Nyudlærte 16 Navne Nyt 26 Det elektroniske magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. Godt forår og god læsefornøjelse!

2 Af Henrik Øelund Siden sidst DjH Deltager i Ny Nordisk Skoles (NNS) udviklingsarbejde sammen med Haldum-Hinnerup skolen og Linieskolen. De tre skoler har i fællesskab valgt temaet klasseledelse. I årets første måneder har de besøgt hinanden for at lære kulturen på de enkelte skoler at kende. Som altid er første kvartal præget af årsafslutning med regnskab, årsberetning og diverse afrapporteringer. Overordnet må det siges, at 2012 blev et godt år, hvor regnskabet udviste et overskud på 1,5 mio. kr, elevtilfredsheden blev fastholdt på 8,0 i gennemsnit for EUD og 4,1 (på 5-skala) på AMU. Dette og meget mere kan der læses om i årsberetningen, som findes på skolens hjemmeside: Årsberetning 2012, DjH AMU Efter jul er der brugt en del tid på tilpasning af procedurer og dokumentation i AMU-aktiviteterne. På baggrund af sager fra nogle skoler, hvor Rigsrevisionen har konstateret utilsigtet brug af AMU-midler, er kravene til procedurer, opfølgning og dokumentation blevet skærpet. Selv om DjH er på rigsrevisionens positivliste, har vi minutiøst gennemgået Ministeriets guideline, så vi er sikre på, at vi lever op til både bogstav og intension. Vi har derfor strømlinet procedurer, og blandt andet indført intern audit og krydsaudit områderne imellem både i forhold til. undervisning og administration. Et krav som forventes indført i løbet af 2013 på nationalt plan. Skills 2013 Skills 2013, der blev afholdt i januar i Århus, er omtalt andet steds, men jeg vil gerne fremhæve den store indsats som gruppen bag DjHs deltagelse har ydet, herunder samarbejdet med grundskolerne i Favrskov Kommune. DjHs engagement blev positivt bemærket af rigtig mange af de , der besøgte området. Ny Nordisk Skole I efteråret 2012 var der første ansøgningsrunde til deltagelse i Ny Nordisk Skole (NNS) udviklingsarbejdet. NNS er en ydre ramme for institutionernes eget arbejde med udvikling med fokus på at bringe den enkelte elev så langt som muligt, det være sig både fagligt og socialt. Den enkelte skole definerer selv sine udfordringer, indsats og mål, og ministeriet stiller så forskellige eksperter til rådighed, herunder yder Evalueringsinstituttet (EVA) sparring i de forskellige processer. Samtidig skal mindst tre institutioner indgå et lokalt netværk, både af hensyn til inspiration og erfaringsformidling. På DjH havde vi allerede tidligt gjort op, at deltagelse i NNS ville passe fint med vore mål i DjH2016. Sammen med Haldum-Hinnerup Skolen og Linieskolen indsendte vi derfor ansøgning om deltagelse i NNS, hvilket blev imødekommet i december Vi valgte i fællesskab et tema omkring klasseledelse, herunder refleksiv evaluering, da nyere forskning viser, at fokus netop herpå, har utrolig stor betydning for den samlede læreproces, interaktionen i klasserummet og elevens selvansvarlighed og egen aktive deltagelse i læreprocessen.

3 Sammen med Linieskolen tilføjede vi yderligere et tema om udvikling af kostskolen, herunder specielt den ikke skemalagte læring. De to temaer hænger rigtig godt sammen og kan hver især bidrage til hinanden. I løbet af januar-februar har vi været på besøg hos hinanden, for dels at lære lidt om hinandens profil og udfordringer, og for dels at se om vores fælles temaer nu også er fælles. Det har været spændende at se og høre, hvordan andre skoleformer arbejder med de samme udfordringer, som vi har. Derfor er jeg sikker på, at vi får stor glæde af det fælles netværk. En lang række personer har allerede været involverede både i besøg, beskrivelse af mål og indsats, og endnu flere bliver det i løbet af foråret og henover sommeren, da der blandt andet arbejdes frem mod et antal seminarer på tværs af områderne. Fra lærerside har specielt Troels N. Pedersen fra plastafdelingen en særlig rolle, da Troels både i kraft af sin videreuddannelse og i kraft af erfaringerne fra plast har en særlig indsigt. Endvidere har Pernille Stidsen fra elafdelingen stillet sig og sit grundforløb til rådighed. Begge har derfor været meget aktive i det indledende arbejde. Udfordring 1. Eleverne anvender ikke LC i det omfang vi ønsker Indsats Definér begreberne tydeligt LC 24 TS Definér succeskriterier for LC- 24TS (Elev DjH) Lav statusanalyse af LC/24TS Undersøg LC i fht. EUX og lektiecafé Learning Center/24 timersskole K Undersøg hvad barriererne er for IKKE at anvende LC/24TS Tilpas spørgerammen i Ærligt talt Anvend fokusgrupper Elever - lærere Indarbejd 2016 (pæd. instrum Indarbejd pr LC er nødvendi opgaver/projek Tydeliggør muligheder for læ Lav forløb for læ inddragelse af LC ge uv.differentiering Op til påske har der været brainstorm på udfordringer, mål og indsats på de to temaer, og disse er sendt til ministeriet med positiv tilbagemelding. Vi er nu således så småt ved at være klar til at omsætte de mange aktivitetsforslag til en egentlig handlingsplan, hvilket vil ske i løbet af april-maj. Handlingsplanen vil løbe frem til udgangen af Lærernes praksis i klasseledelse, til gavn for alle elevtyper, er ikke systematisk og optimal Definér begreberne tydeligt KL - RE Definér klasseledelse på niveauerne fra grf. til svendeprøve Beskriv hensigt/formål Formulér tydeligt formål/mål med uv (ikke emner ) Afhold temaoplæg på tværs Udfordring 1. Eleverne anvender ikke LC i det omfang vi ønsker Learning Center/24 timersskole KL/RE Indsats Mål Gør det mere attraktivt at være tutor Indfør højere kvalitet i tutorudvælgelse Lad tutorerne præsentere sig i klasserne Gør brug af LC/24TS synligt dokumentation til CV nvend RE Brug LCambassadører i fht. nye elever Gør det tydeligt at LC er mere end lektiecafé F.3 opret tutorordning lærer - lærer Gør LC/24TS synlig i afd Synliggør ikke faglige aktiviteter (personlig udv. Og livsduelighed Lav inkubator café Brug aktionsmodellen til obligatoriske kvalitetscheck ærere bytter lem Gør LC synlig i skemalægning Brug DjH Facebook, SMS og DjH Utube Lav kampagne (slogans) Lav forsøg med Twitter som en aktiv del af LC Gør kerneelementer/- aktiviteter konstant synlige Lav team af tovholdere som erfaudveksler Brug erfa fra NNS (HH-LS) Alle elevtyper ser LC/24TS som et tilbud de ønsker at anvende ælles Udbytte hæves med 1,0 p. i Ærligt Talt Afhold temamøder om effekt what s in it for me 80% af eleverne tilkendegiver i Ærligt talt at de anvender LC/24TS Klasseledelse anvendes systematisk og i sammenhæng med refleksiv evaluering Mindst 3 områder r KL og RE inden Udpeg tovholder/ekspert i hver afdeling F.1 Revidér uv.principper for EUD Afhold formelle introduktionsforløb for undervisere i KL og RE Udvikl ejerskab Lav statusanalyse af KL Udarbejd handlingsplan afdelingsvis 'Gule sedler' fra NNS-brainstorm. NNS: Forandringsteori for Den

4 Af Anne Hansen Aamand Favrskov Kommunes Sundhedspris 2012 gik til DjH Lørdag den 23. februar blev Den jydske Haandværkerskole (DjH) kåret som vinder af Favrskovs Kommunes Sundhedspris Medarbejdere havde indstillet DjH til prisen, og der var tæt løb blandt de fire indstillede virksomheder. DjH fik ved åbningsceremonien til Kultur- og Sundhedscenter Inside i Hammel overrakt prisen af formand for Social- og Sundhedsudvalget Niels Flade Nielsen med ordene: "Den jydske Haandværkerskole får prisen for deres stædige kamp for at sætte sundhedstiltag i gang for både medarbejdere og elever. Selv om det ikke altid er nemt at overbevise hårde håndværkere om værdien af sund kost, motion, massage og rapportering af nærved-ulykker. Trivslen på Haandværkerskolen er i helt i top. Nok på grund af den systematiske tilgang til trivslen, som skolen lægger for dagen. Skolen har også indført en særlig sundhedsdag for eleverne på grundforløbet, hvor de gennem fysiske aktiviteter og workshops får fokus på, hvor meget sundheden betyder. På langt sigt vil eleverne måske kunne tage deres holdning og viden om sundhed med sig videre ud til deres praktikpladser og kommende arbejdspladser. Med den fine titel fulgte en check på kr. til sundhedsfremmend formål og en skulptur lavet af Mette Meyer Christensen. Mette Meyer Christensens skluptur 'Bølgen' blev i anledningen af uddeling af sundhedsprisen kaldt 'sundhedsbølgen'. Henrik Øelund takkede for prisen. Hos os kalder vi det trivsel, men det hænger jo sammen med sundhed. Trivsel er basis. Den skal være ordentligt på plads, før man kan begynde at tale om værdier. Jeg er glad for og stolt af, at bedømmelseskomiteen har kunnet se, at vi har gjort et stort stykke arbejde for trivslen hos sagde Henrik Øelund. De tre andre nominerede til Sundhedsprisen var Favrskov Mad, Østervangskolen og Expedit. Fakta: Favrskov Kommune uddeler hvert år en sundhedspris for at anerkende den indsats, arbejdspladser gør for at fremme sundhed og trivsel. Både offentlige og private arbejdspladser med mere end 10 ansatte, kan søge om eller blive indstillet til prisen. Et bedømmelsesudvalg udpeger vinderne med vægt på tre hovedpunkter. Arbejdspladsen skal: XXGøre en indsats for at fremme de ansattes sundhed og trivsel. XXPrioritere indsatsen med trivselsarbejdet, så det bliver en del af kulturen. XXHave fokus på det sociale ansvar.

5 Af Allan Rasmussen 5S i plastafdelingen Plastafdelingen besluttede ved årets begyndelse at arbejde metodisk med indføring af 5S i forhold til værksteder, lokaler og kontorer. 5S handler om fokus på organisering af arbejdspladsen og systematisering af principper. De 5 S er står for: 1. Sortér. 2. System i tingene. 3. Systematisk rengøring. 4. Standardiser. 5. Selvdisciplin Der er lavet handlingsplaner for implementeringen med ansvarlige personer; hvem der skal involveres og med deadlines for, hvornår de enkelte faser skal være nået. Det handler blandt andet om at få skabt yderligere struktur omkring arbejdspladserne, som kan være med til at højne arbejdsmiljøet, effektiviteten og kvaliteten i undervisningen. Der vil blive ryddet op og smidt ud, værkstedslayout bliver reorganiseret, alt lægges på plads, tingene bliver sat i nye systemer, nye rutiner standardiseres og sidst men ikke mindst skaber vi en ny kultur, som skal sikre, at der bliver fulgt op i dagligdagen. Af Knud Brønden Fremmedsprog på C-niveau Fra januar i år tilbyder DjH nu mulighed for at tage eksamen i engelsk på C-niveau. Det erstatter det hidtidige højniveau D, som ikke giver direkte merit på de almindelige videregående uddannelser. Grundniveau er fortsat F. Baggrunden er dels, at fortrinsvist meritberettigede elever skal have et reelt tilbud om at styrke deres studiekompetence, dels at andre skoler i stigende omfang tilbyder C- niveau, omend med flere undervisningstimer og/eller længere skoleophold end hos os. Der er dog ikke længere krav ovenfra om bestemte timetal, så her er der mulighed for at bruge 24-timers-skolen til det ekstra arbejde, som det kræver af elever og lærer. Der forudsættes en større selvstændighed og faglig kunnen, især hvis der i samme klasse er elever, der har brug for ekstra hjælp til at opnå grundniveau. Organisatorisk er der også tale om udfordringer med hensyn til undervisningslokaler og skemalægning i et komprimeret forløb. Foreløbig har vi afprøvet C-niveau i el- og plastafdelingen med vellykkede eksaminer, og i tømrerafdelingen, endnu uden eksamen, da timerne her fordeles på to skoleophold. køleafdelingen følger efter til april. I første omgang er det medarbejderne i plastafdelingen, som er primært involveret, hvorefter eleverne senere på året introduceres for princippet, som de skal arbejde efter i hverdagene.

6 Af Jens Sørensen Fra DjH til CRP..fra Hadsten til Kina Danmarksmesterskab i køleteknik 2013 blev afholdt under fagmessen CoolEnergy 2013 i Odense først i marts I disse Skills tider har vi i køleregi afholdt DM i Køleteknik under fagmessen, CoolEnergy Det var 14. gang DM for køleteknikere blev afholdt. Messen afholdes hvert år, dog med en pause i 2012, hvor messen fik et facelift og navneforandring fra Danske Køledage til det mere internationalt klingende CoolEnergy. Omkring DM samarbejder vi med grossister og leverandører, som støtter os med grej, standplads og præmier. I år havde fire grossister bestemt, at der skulle være en præmie, som var værd at gå efter, til førstepladsen. De slog sig sammen og besluttede, at årets vindere skulle en tur til Shanghai i Kina til China Refrigeration, som er en stor udstilling med køleudstyr og komponenter. AKB, som er køleteknikkens brancheforening, vil betale lommepenge. Yderligere havde vi af andre sponsorer fået sponsoreret fine præmier til 2. pladserne. I konkurrencen deltager tre hold á to mand, hvor der er en 1. og 2.plads til deling. Årets deltagere var: Andreas Ravnholdt fra Grens Køleservice, Holstebro og Mathias Dahl Christensen fra Kombikøl, Hjørring Thomas Rønn fra Chr. Berg Vest og Søren Morsing Larsenfra Buus Køleteknik, Nykøbing Mors Suheib Bayati fra Chr. Berg Kbh. og Kenneth Hedevang fra HP Elservice, Bjerringbro Marthias Dahl Christensen og Andreas Ravnholdt vandt DM. De var de yngste, det var rigtigt godt gået så stort tillykke herfra. Konkurrenceopgaven gik ud på at bygge et kølesystem med to forskellige temperaturer, frekvensstyret kølemaskine samt tilhørende dokumentation til anlægget. CoolEnergy løber over to dage med udstilling, workshops om faglige emner samt foredrag. Den jydske Haandværkerskole har en stand, hvor vi snakker med mestre og kursister, som har spørgsmål om uddannelse. Om China Refrigeration square meter displaying area, exhibitors and more than visitors, China Refrigeration 2012 Fra venstre dommer Evald Bjerregaard, Mathias Dahl Christensen, Andreas Ravnholdt og dommer Kristian Kjuul Kristensen.

7 Skolepraktik skal Af ligne virkeligheden Anne Hansen Aamand SKP- eleverne (skolepraktik) på DjH bliver klædt godt på til en praktikplads. Deres opgaver på DjH afspejler det de kunne opleve hos en virksomhed mest muligt. Der er ikke mange elever, men de, der er, tages alvorligt. På bordet står brugte kaffekrus. De er ens og mærket med et farvet stykke ledning, så man hver især kan finde sit eget krus, når det ringer til kaffepause i skurvognen. Vi befinder os i kælderen på Industrivej, der har tømrer- og elektriker SKP-eleverne hver deres skurvogn alias et kælderrum. Sammen med mig sidder Hans Erik Nielsen og Bent Wøldike, der fungerer som mestre for SKP-eleverne på DjH i henholdsvis tømrer- og elektrikerafdelingen. Det gælder om at få det hele til at virke så naturligt som muligt. Det skal være ligesom en lærersituation i en virksomhed, forklarer de. Og der er mange opgaver at tage fat på. Mindre ting der skal skiftes eller repareres, og større projekter der kræver koordinering af tømrer- og elektrikeropgaverne. Akkurat som det sker i den virkelige verden. Alle skal ud i praktik Målet er at få alle elever ud i en læreplads, og en del af dét at være SKP-elev er praktikperioder i virksomheder og praktikpladssøgning. Det får eleverne fri til, og for nogen belønnes det at vise sit ansigt og møde op i virksomheden for at søge en praktikplads. Andre får lavet en uddannelsesaftale med virksomheden, hvor de er i praktik. Undervejs bliver de klædt godt på i skolepraktikken på DjH. Opgaverne er forskellige i de to afdelinger og gribes forskelligt an. Elektrikerne har meget dokumentation, der skal sørges for. Bent styrer og delegerer opgaverne ud, han holder styr på timer og støtter og vejleder undervejs ved at komme forbi og tilse eleverne, mens de arbejder. Hans Erik arbejder side om side med sine elever. De kommer ofte ikke med mere erfaring end det, de har fået i grundforløbet, og hvor konstruktionerne skal passe på mm, er det vigtigt med støtten lige ved hånden. Erfarne håndværkere Hans Erik Nielsen og Bent Wøldike har hver især mange års erfaring fra byggebranchen at trække på. Hans Erik som tømrersvend, sjakbajs, mesters forlængede arm og tillidsmand. Jeg har haft mindst 40 lærlinge igennem som tømrersvend, og så er der alle dem jeg har glemt at tælle, siger han. Bent har arbejdet som projektleder på kabellægning ved høj- og lavspænding, fiberlægning og entreprenørarbejde. Han har lavet utallige styretavler, været dirftselektriker i industrien og gennem sit arbejdsliv haft stor kundekontakt. SKP projekter Allan Rasmussens nye kontor: Tømrer ÙÙForandret klasseværelse til kontor - bygget arkivrum i hjørnet. Elektriker ÙÙEkstra netværksstik og stikkontakter. Pedellers garagetag er blevet isoleret Elektriker ÙÙGamle installationer taget ned og nye installeret. Tømrer ÙÙIsolering og nye lofter. Køkkenet Elektriker ÙÙNetværkskabler i kølerum, trådløse routere - så bestilling af varer kan ske direkte fra kølerummet. SKP projekter X108 - nyt storrum: klasse- / mødelokale Forandring af tidligere værksted. Elektriker ÙÙGamle armaturer ned, bygget og monteret nye. ÙÙNy styring, nye installationer. ÙÙLedningskanal med netværksstik. ÙÙTrukket kabler. ÙÙGammel ventilation ned. Tømrer ÙÙNedtagning af værktøjsrum og opbygning af et nyt og mindre. ÙÙKapslet kabelbakker og varmerør ind.

8 Af Anne Hansen Aamand To kolleger Lonny og Simon har begge været ansat på DjH i omkring ½ år. Lonny holder styr på Favrskovs Produktionsskoles regnskab i bogholderiet, og Simon underviser på alle niveauer i tømrerafdelingen. Simon Siden august 2012 har Simon Mikkelsen, 31 år, haft sin daglige gang i tømrerafdelingen på DjH. Skolen og afdelingen er ikke ukendt for ham, da han er uddannet på DjH i Han har nu kolleger, han kender som lærere fra sine skoleperioder. En trafikulykke tidligt i Simons tømrerkarrierer gav nogle skader, der medførte slid i nakken. Han valgte derfor at videreuddanne sig til bygningskonstruktør, og blev færdig i Det førte til stillinger som projektleder i solafskærmingsfirmaer og senest entrepriseleder hos Mågevejens Murer- og Tømrerforretning, før han kom til DjH. Her er Simon ansat som faglærer, hvor han skal undervise på alle niveauer. Simon er også uddannet fitnessinstruktør og personlig træner, og han har gennem en årrække arbejdet som sådan i fritiden. Den kontakt, det gav til unge mennesker, lagde grunden til et ønske om at kunne kombinere sin faglighed med det at arbejde med unge. Kombinationen fandt han på DjH. Simon træner stadig et par gange om ugen, for at holde sin nakke og ryg i orden efter skaden. Simon har bosat sig i Selling sammen med sin kone Maria og deres søn Luca på 1 år. Han er født og opvokset i Hadsten, og har et stor netværk af familie og venner på egnen. Han keder sig derfor aldrig. Simon og Maria købte for ½ år siden et hus, hvor alt, undtagen badeværelser, skal renoveres. Simon er gået i gang. Alligevel når han samtidig med to gange ugentlig træning, et lille barn og ombygning også at spille badminton hver tirsdag. Når Simon tænker tilbage på sin læretid og skoleperioder på DjH, husker han ikke sig selv som en hverken særlig flittig eller altid seriøs tømrerlærling. Det var først under studierne til bygningskonstruktør, han fandt ud af, at det godt kunne betale sig at hænge i med læsningen. Med erindringen om egen læretid i baghovedet, har Simon en åben tilgang til alle elever uanset hvilken udfordring, de har i at tage en erhvervsuddannelse. Og han føler selv, det er en stor styrke. Lonny Lonny Krægpøth, 38 år, blev ansat i bogholderiet den 1. september De daglige arbejdsområder koncentrerer sig primært om Favrskov Produktionskoles regnskab, der er outsourcet til DjH. Sideløbende med det, skal Lonny sættes ind i lønbogholderiet og hjælpe Birgit Friis. Lonny var, før hun kom til DjH, ansat som bogholder i et aarhusiansk shippingfirma i 11 år. Hun var alene med regnskabet, og oplever det meget positivt nu at have fået gode kolleger at sparre med. Lonny har aldrig været i tvivl om, at hun skulle arbejde med økonomi. Hun er udlært kontorassistent all round hos Fjelstervang Farveri i I elevperioden var hun primært beskæftiget med bogholderi. Privat bor Lonny i Randers sammen med sin mand, Martin og deres lille søn Jeppe, der snart bliver 4 år. Familien tæller også tre skotske terrier: Hamish, Art og Marlon. Lonnys første hund Kenzie var efter udstillede og velbedømte forældre. Det var ikke et bevidst valg, men Lonny fik lyst at udstille Kenzie og det var starten på et skotteeventyr, der i dag bringer familien langt omkring i verden. Kenzie emigrerede til Finland, hvor han i mange år indgik som en del af den finske skotteavl, før han endte sine dage som 12 årig. Hamish kom fra Sverige, han elsker at vise sig frem og modtage præmier, og er i dag en meget benyttet avlshan i Europa. Det betyder at Lonny til tider har lagt hus til en besøgende tæve i nogle dage. Den skotske terrier var ikke et helt tilfældigt valg. Lonny er opvokset i Kibæk, hvor hun spillede sækkepibe i spejdernes tambourkorps. Gennem 15 år var sækkepiben en tro følgesvend. Senest spillede Lonny i Aarhus Pipes & Drums, hvor hun mødte Martin, der spillede tromme. De fulgtes ad til konkurrencer i Europa, hvor de blandt andet blev nr. to i deres række ved VM i Glasgow. Da sækkepiben blev lagt på hylden, tog den skotske terrier over. Det er tidskrævende med tre hunde og et lille barn, så endnu må sækkepiben ligge urørt hen, men måske får den med tiden en renæssance.

9 Studietur til EUX Af EUX-studerende Morten Stenbæk Andersen Mandag Jeg kom på en bus ved Kolding i en mindre snestorm, de andre var stået på i Hadsten. Så der var stor gensynsglæde ved at se de andre igen efter en weekend hver for sig. Snestormen blev bare meget værre inden vi kom til grænsen og mødte den tyske Autobahn. Efter en lille times kørsel kom vi forbi en lastbil som var blevet træt af at køre, men det havde også sneet meget både i Danmark og i Tyskland. Resten af køreturen gik godt, vi var så småt begyndt at sove lidt, men også blive pænt spændte på, hvad der skulle ske på turen. Vi kom frem til hotellet omkring klokken 17, så vi skulle bare ud og spise. Selv fandt jeg en restaurant som lavede meget af det mad, som de fik i Østberlin, det var en meget speciel oplevelse, selvom maden var rigtig god, var den ikke helt den samme standard som vi kendte hjemme fra Danmark. Jeg kom frem til at det må havde været en hamburgryg eller skinke som var lavet på samme måde som en schnitzel. Tirsdag Vi er jo to klasser hver der kun er drenge, så da vi kom ned til morgenmaden var resturanen fyldt op med piger, det var nu en super god måde at starte dagen på. Vi var også ved at foreslå vores lærer, at dem måtte vi bare have med hjem til DjH, men de var bare ikke så meget for det, øv Formiddagen gik med at være ude og besøge Siemens Professional Education, en skole som minder meget om den måde, som vi går i skole på. Det med at man er på skole, og så ud i en praktik periode, men derudover var det også en blandingen af nogle gymnasiefag, ligesom vi gør med vores EUX. Vi fik en masse informationer om, hvordan hele deres skole var. På nogle punkter var den lige som vores, men der var også nogle som den ikke var. Som udgangspunkt var det kun Siemens egne ansatte, der kunne komme ind. Efter vi havde fået en masse informationer, og var ved at være godt trætte af at sidde pænt og lytte efter, kom vi ud og se nogle af deres værksteder. Det er helt utroligt, hvad de kan med en PLC-styring. Der var alt fra små forsøgsstyringer til de helt store. Vi kom til at se på en af de mindre, det var noget som mindede om en lille fabrik som laver ventiler. Der kom nogle hylstre ind, de skulle tjekkes efter, for at se om de havde den rigtige størrelse. Havde de det, kom de videre ind i En lille PLC-styret fabrik på Siemens Professional Education laver ventiler. anlægget. Gennem en karrusel, derefter blev selve ventildelen sat i, en fjeder og et stykke jern med nogle riller. Efter det kom den ude på den anden side og ud på pakkeriet. Tirsdag eftermiddag gik med, at vi var ude og se nogle af de mange ting som er i Berlin: Brandburger Tor, Holocaust mindesmærket og Unter den Linden. Fortsættes næste side

10 Fortsat fra forrige side EUX Holocaust mindesmærket blev lavet om til en stor sneboldkamp, da vi kom forbi. Da de betonsøjler var super gode at gemme sig ved, og der var faldet en masse sne om natten, så vi var klar til kamp. Da kampen var færdig gik vi ind på Unter den Linden en af de store gågader i Berlin, med ting i alle prisgrupper. Vi kom forbi en VW butik eller showroom og der gik vi helt i stå, store flotte Bentley er og en Bugatti Veyron 16,4. Mere skal der ikke til for at få en flok drengerøve til at holde mund og høre efter, men vi tror ikke, at vi på noget tidspunkt i vores liv kan få råd til en af disse biler. Onsdag Vi skulle ud og se KZ-lejeren Sachsenhausen, så vi snakkede frem og tilbage om, hvad der var sket i denne lejr. Vi kom frem til, at det ikke var en af de slemme. På vejen ind var der nogle store skilte, med nogle historier fra nogle af dem, som havde været der under Hitlers tid ved magten i Tyskland, og en stor del af magten over det meste af verden. Selvom vi er en ren drengeklasse, synes jeg selv, at der skete noget med os. Gruppen jeg gik med blev mere og mere stille, jo mere vi lærte, og jo mere vi fik at vide om lejren. Vi kom ind et sted hvor der var en lille film med nogle af dem, der havde været i lejren. De tekster glemmer jeg ikke foreløbig Splat splat splat, det var lyden af dem som var blevet skudt i dag. Nu skal de ud i en af de store massegrave. De ord vil jeg ikke glemme, det hele blev ligesom livligt, de mere eller mindre faldefærdige huse og den bidende kulde. Alt det gjorde noget ved mig, man kunne jo fornemme hvordan de levede, selvom de ikke var sikre på, at de ville være i live dagen efter. Onsdag eftermiddag var vi på teknisk museum, hold op hvor var der mange ting. Det var helt overvældene, der var jo alt hvad man kunne forestille sig. Modelskibe lavet af Lego, store skibe, toge, gamle mekaniske computer eller nogle fly fra 2. verdenskrig. Foran museet var der også et af de fly som blev kaldt for rosinbomberne, da de kastede rosiner og chokolade ud til børnene i Vestberlin. Da der var så mange ting, blev øjnene meget hurtige mætte af alle de nye indtryk. Om aftenen, inden vi skulle til at sove, snakkede vi en del om den oplevelse, det havde været at se Sachsenhausen, da ingen af dem, som jeg sover på værelse med, havde været sådan et sted før. Vi kom frem til, at det nok er en af de ting, som vi meget sent vil glemme. Hele vores syn på, hvordan det var at være jøde under 2. verdenskrig, havde vi jo fået et helt nyt indtryk af. Torsdag Formiddagen gik med at være på en bustur rundt i Berlin, hvor vi kom forbi mange af de vigtigste ting i Berlin. Vi fik også en masse at vide om, hvordan det havde været at bo i Berlin, mens muren var der. Vores rundviser synes, det er meget forkert at begynde at tage muren ned. Personligt kan jeg også godt følge ham. Da det ikke giver den samme effekt at se på 20 meter mur, som det giver at se på over en kilometer mur. Torsdag eftermiddag kom vi ud i et halvstort indkøbscenter KaDeWe (Kaufhaus des Westen). Hold nu op, der er jo alt hvad man kan købe for penge, og det meste af det koster meget mere, end hvad jeg kan købe for min lærlingeløn. Selv om den er pænt god, kunne jeg ikke købe ret meget derinde. Fredag Turen var ovre, og vi havde vendt næsen hjemefter igen. Selve busturen gik med at se nogle film, og bare få en lille snak om, hvordan det havde været at være i Berlin. Nogle af os havde været der før, for andre var det første gang. For mig selv var det første gang. Jeg synes helt klart, jeg har lært en masse, og det er noget, som man godt kan gøre igen. Måske skal den bare være noget før i forløbet, da den så kan bruges som en lille introtur, så vi kan lære hinanden meget bedre at kende. Muren omkring KZ-lejren Sachenhausen gjorde det hele mere virkeligt. Om aftenen blev vi enige om, at det var et af de besøg vi meget sent vil glemme...

11 Af Anne Hansen Aamand DjH på Skills I januar var DjH repræsenteret ved DM I SKILLS: En stor stand profilerede skolens uddannelser og tre unge tækkemænd konkurrerede om at blive danmarksmester i deres fag. Sideløbende blev SKILLS stafetten for 9. klasser afviklet. Fra Favrskov kommune deltog 9. b fra Præstemarkskolen i Søften. medspiller i et anlæg, hvor en svedig roer kan køle sig af med en flaske isvand. Der er tømret og malet, indkøbt bannere og klistermærker med logo og navn. Filmstumper og billeder fra alle hjørner af matriklen er samlet i en DjH film, der levende beretter om livet på DjH set fra mange vinkler. Fredag den 18. januar blev det hele pakket i kasser, og den efterfølgende mandag kørte flere biler med retning mod NRGI Park og Arena i Århus, hvor standen i løbet af de kommende dage genopstod. Klar til den 24. januar at præsentere DjH på bedste vis for de mange gæster, der forventedes at besøge DM I SKILLS. Og der kom mange. I alt valgte i dagene januar at bakke op om arrangementet, hvor landets bedste unge erhvervselever kæmpede om at blive danmarksmestre og måske sikre sig en billet til Worldskill i Leipzig senere på året. Gennem mange måneder har en gruppe DjH medarbejdere puslet bag låste døre i et forhenværende tømrerværksted. Robotter er forsvundet fra elværksteder for at dukke op i det aflåste rum. Samme vej er romaskinen fra motionsrummet gået. Forenet med et køleanlæg er den en vigtig DjH standen var strategisk godt placeret ved en naturlig færdselsåre. De arbejdende robotter og 3D printeren tiltrak folk, som så blev opmærksom på resten af standen besøgende fik udleveret lidt hjernegymnastik i form af et puslespil Fortsættes næste side

12 fabrikeret af plastafdelingen på DjH, og 270 deltog i DjH s konkurrence på standen. Fredag eftermiddag mødte køkkenet op med verdens største SKILLS kage på 26 kg nok til 500 mennesker. De ankom i en invalidebus med lift og kagen placeret på et rullebord, der var spændt fast i bilen. Imponerende stor og flot var den, og hurtigt stimlede folk sammen om den, da de vejrede muligheden for gratis kage og kaffe. Forhåbentligt noterede de sig, hvem giveren var. Præstemarkskolen i semifinale DjH var i efteråret tovholder for afviklingen af kommunens indledende runder i SKILLS stafetten for 9. klasser, der blev afviklet sideløbende med DM i SKILLS. Favrskovs deltager i SKILLS stafetten var 9.b. fra Præstemarksskolen i Søften. Agnete, Kasper og Andreas vandt suverænt deres indledende heat mod fem andre skoler, men måtte i semifinalen se sig besejret og udgik af konkurrencen. Tækkemænd i konkurrence Anders Thyge, Eskil Nerland Duus og Jeppe Møller Pedersen konkurrerede om at blive danmarksmester i tagtækning. Eskil løb af med sejren og sikrede sig samtidig titlen som danmarksmester inden for konkurrencen om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsområdet. De tre unge tækkemænd følges ad i deres uddannelsesforløb på DjH og aflagde i marts svendeprøve. Under konkurrencen erklærede alle tre tækkemandslærlinge at det var en krævende opgave, de havde fået. De var dog samtidige enige om, at de nok skulle nå det. Selv om de kæmpede mod hinanden fandt de også god støtte i hinandens selskab mens konkurrencen stod på. Og der var ingen tvivl om en tiltrængt pause, da DjH s SKILLSkage dukkede op i konkurrenceområdet. På besøg i tækkestanden Jørgen Kaarup direktør for Stråtagets Kontor, der er tækkebranchens fælles markedsføringskontor, lagde vejen forbi tækkestanden på Skills. Han tog billeder af de tre unge tækkemænd til en artikel i tækkebranchens fælles blad, der er en del af den samlede markedsføringsstrategi. Stråtagets Kontor er blevet til i et samarbejde mellem jydsk og Dansk Tækkemandslaug. Kontorets fornemste opgave er at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark over 10 år. Det sker efter hollandsk forbillede, hvor det samme mål blev nået på bare 5 år i midten af 90 serne. Vi skal have fat i arkitekter, ingeniører, byggefirmaer og husejere og overbevise dem om, at stråtag fint kan kombineres med nyt moderne byggeri, fortæller Jørgen Kaarup. Vejen til målet går over aflivning af myten om, at stråtage er specielt brandfarlige og at få nedsat forsikringsprisen til et konkurrencedygtigt niveau. SKILLS 2014 I januar 2014 afholdes DM i SKILLS i Ålborg. Allerede nu er der i evalueringen af DM i SKILLS indlagt ideer til forbedring og fornyelse til næste års DjH stand.

13 Af Anne Hansen Aamand Åbent Hus på DjH 2013 Stemningen var god overalt på skolen den 2. februar 2013, da DjH havde inviteret til en rejse i uddannelsernes univers. Vejret understøttede den gode stemning på bedste vis, og strømmen af besøgende var fint fordelt ud over dagen. Ved indgangene til de forskellige afdelinger, der i dagens anledning og rejsetema var døbt destinationer, var veloplagte unge guider klar til at tage imod gæsterne. Det var også guidernes tjans at guide på toget Futte, der i forklædning som DjH-ekspressen, kørte i fast rutefart dagen igennem. Kagefadene i cafeerne var populære, og det var Habengoods, der underholdt med stomp, også. Efterhånden som de kom frem bredte smilene sig, og der lød bemærkninger som: Det er bare i orden og kommer de forbi igen?. Habengoods selv var begejstrede for DjH s værksteder og skrev på deres facebookside: Tak til håndværkerskolen i Hadsten for et super flot arrangement i dag. Det var næsten som at komme hjem, sådan at spille i jeres flotte værksteder og møde jeres dygtige elever, lærere og kommende elever. Her kunne vi godt bygge et par nye habengoods gadgets. Og så var buffeten bare helt i top... I auditoriet ved Ankomsthallen på Teknisk Akademi demonstrerede to unge fysikstuderende fra Aarhus Universitet fysik på en måde, så alle kunne forstå det ellers svære fag. Kunstner Niels Rahbæk tegnede karikatur af alle, der satte sig i stolen foran ham, og flere afdelinger havde arrangeret en lille konkurrence. De lokale tømrermesterskaber i SKILLS blev vundet af Lasse Vinter, der nu er klar til regionsmesterskaberne senere på året. Vi krydser fingre for, at vi kan se ham til DM i SKILLS i Aalborg til næste år. Ved fælles hjælp fik vi stablet en god dag på benene. Tak for indsatsen til alle elever og medarbejdere på DjH. Og tak til alle, der kiggede forbi.

14 Anne Hansen Aamand Af Allan Rasmussen AMU Kvalitet EWS - kurser på DjH De seneste par år har der fra ministeriets side været stor fokus på erhvervsskolernes udbud og gennemførsel af AMU uddannelser. Primær årsag hertil er, at enkelte AMU udbydere har været ekstraordinært kreative, og der har været eksempler med decideret svindel i forhold hertil. Ministeriet har derfor strammet gevaldigt op omkring synliggørelse af regler for AMU udbud og gennemførsel samt skolernes forpligtelser. Der er fra ministeriel side nedsat en Taskforce gruppe, som vil komme på uanmeldt tilsyn for at kontrollere om skolerne lever op til AMU regelsættet. Er det ikke tilfældet, vil der være risiko for inddragelse af AMU godkendelser og tilbagebetaling af midler. På DjH har vi altid levet op til AMU reglerne, og har umiddelbart ikke noget at frygte i forhold til tilsyn. Dog har vi nu formaliseret og beskrevet alle procedurerne omkring AMU udbud, gennemførsel og dokumentation. Dette indebære ændringer i forhold til enkelte rutiner, og vil også betyde, at vi vil gennemføre intern AMU audit i forhold til undervisningens gennemførsel og administration af AMU. Auditten vil foregå både internt i afdelingerne og på tværs, hvor eksempelvis den AMU ansvarlige i køleafdelingen gennemfører audit i plastafdelingen og i administrationen. De involverede i AMU gennemførslen bliver informeret nærmere omkring de beskrevne procedurer og audit. Den danske afdeling i EWS Energie aus Wind und Sonne, har lavet aftale med DjH om at afholde en række kurser på skolen. Kurserne er holdt i EWS regi og DjH fungerer som kursussted i den forbindelse. EWS i Handewitt har mere end 25 års erfaring som grossist for solcelleanlæg. De opererer i Tyskland og Danmark, og virksomheden består af teams knyttet til det geografiske område. I Danmarksteamet er der 18 medarbejdere. I forbindelse med kurserne på DjH medbringer EWS en del udstyr, der supplerer DjHs anlæg inden for VE (vedvarende energi). Udstyret bliver på DjH til brug sammen med eget udstyr. I januar var EWS i samarbejde med sponsorer, der præsenterede nye produkter, udbyder af to kurser afholdt på DjH. Den 15. januar blev mere end 30 installatører opdateret på, Fremmødet til det første EWS-solcellekursus på DjH var større end forventet, og kursuslokalet blev fyldt op. hvad der i den nærmeste fremtid sker på området omkring solceller. De blev præsenteret for nye produkter, og opdateret på succeskriterier inden for EWS s salgsstrategi i Den 16. januar gjaldt det salgstræning, forhandlingsog samtaleteknikker alt sammen med henblik på større succes med salg af produkterne. Kurset blev afholdt i samarbejde med INNER ACTON og LG solar. Vi har i 2013 planlagt omkring 12 kurser på DjH, siger André Menzel, teamleader Marketing, EWS. De næste forventes afholdt i marts. André Menzel udtrykker stor tilfredshed med aftalen med DjH, som danner gode rammer om EWS kursusaktivitet. André Menzel i snak med EWS-kursister i kaffepausen

15 LC på DjH Af Frank Gotfredsen Skolehjemmet For skolehjemmet blev vinterhalvåret godt. Næsten 70% af vores EUD elever valgte at bo på skolen og udnytte de fordele, der er ved det. Der udover bor mange EUX-elever, der er et år på grundforløb, på skolen. Indenfor erhvervsfaglig påbygning er der også ved at komme gang i den. Alle områder har afholdt flere forløb. Det giver også aktivitet i forbindelse med skolehjemmet. Derudover har vi en del brobygningsforløb, hvor eleverne kommer fra hele landet, hvis det er køl eller plast, de gerne vil afprøve. Også fra vores nærområde er der elever, der bor hos os, da det ikke er muligt at komme frem til undervisningen indenfor rimelig tid. Elever i skolepraktik er et andet område, der nyt for os. De er nu skolehjemsberettiget på lige vilkår med almindelige EUD elever. I efteråret havde vi også en del gæster, der benyttede vores skolehjem. Her kan nævnes elever fra Herning der skulle på gaskursus her, de var her i fire uger. Vi har haft elever fra Nordisk Camp, og EUX eleverne har haft besøg fra EU, hvor ca. 30 elever og lærere overnattede hos os. Vores trofaste samarbejdspartner fra Københavns Tekniske Skole havde et hold tandteknikere til at bo hos os i efteråret, og der kommer et hold igen i løbet foråret. De skal have undervisning på universitetet i Århus. Vi har også kunnet hjælpe nogle studerende fra installatørstudiet med bolig, mens de har ventet på et kollegieværelse. LC Sport Vintersæsonen for idræt er ved at være forbi. Sportshallerne har været flittigt benyttet både med badminton, springgymnastik og fodbold. DjH-ligaen har næsten hver uge kåret et vinderhold i fodbold. Også til dem, der ikke er aktiv udøvende, har der været gode tilbud på storskærmen i caféen med håndbold, fodbold og ishockey. I samarbejde med Hadsten Lystfiskeriforening har vi haft foredrag om fiskeri med billeder og film lige fra Den Mexicanske golf til geddefiskeri i åen. Kurser Rent fagligt har der været tilbud for alle. Tilbud om praktik i udlandet gennem PIU har været et af vores faste emner. Kurser i transport med farlig gods og trailerkørekort er også nogle af de faste tilbud, som vores elever kan benytte sig af, og få brug for i deres daglige arbejde i deres virksomhed. Tilbud om hjælp til bekæmpelse af eksamensangst og en god fremlæggelse af et eksamensprojekt har også været en af mulighederne i forbindelse med Learning Center. Socialt I det mere sociale regi kan nævnes vores meget benyttede café. Der er altid elever eller/og kursister, der får sig et slag billard eller pool, eller bare hyggesnakker og erfaringsudveksler, samtidig med at der bliver vendt en terning. Kantinen blev igen i slutningen af 2012 pyntet til jul af eleverne. Der har aldrig været flere deltagere, så det var ren fornøjelse. Julebingoet blev afviklet på vanlig vis, hvor elevernes bødekasse blev brugt til præmiekøb. Nogle af afdelingerne og leverandører havde sponsoreret gaver. Tak for det. Det gør at eleverne får en rigtig hyggelig aften med masser af pakker og god julemad tilberedt af vores sædvanlige gode køkken.

16 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik December 2012 Christian Colding Bertelsen, Thisted El-Forretning ApS. Thisted Kenneth Valentin Christensen, Lillegården El A/S Rasmus Christensen, Strøm Hansen A/S Klaus Boelhøj Damsgaard, Electric Viborg A/S Thomas Feddersen, Frifelt EL A/S Nicolai Lyster Fersner, Intego A/S - Hedensted Troels Hartvig Hvorslev Grøn, B.E Installationer A/S Anders Peter Wilhelm Donbæk Jarland, H.P. El-Service A/S Philip Sletting Jensen, Elektroinstallatør Jens P. Pedersen ApS Rasmus Kvist Jensen, Kaltoft Elservice V/ Kristian Hindhede Kaltoft Dennis Dahl Bjerregaard Johansen, Søndergaard El A/S Mikkel Skjøth Johnsen, El-Firmaet Aars v/ Kurt Jensen Nicholas Wraa Ladefoged, El:Con Århus A/S Brian Sylvester Glasdam Mikkelsen, El:con Hadsten A/S Thomas Rindom, Brocon El-Teknik A/S Chris Hedelund Sørensen, Hornsyld EL ApS Jacob Peter Tobiassen, El-installatøren ApS Emil Leth Valeur, Elinstallatørfirmaet H.J. Valeur A/S Martin Wulff, EL-Centrum ApS Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

17 Nyudlærte Elektriker, kommunikationateknik December 2012 Michael Böenche Bundgaard, Lindpro A/S - Århus Rasmus Holm Ebsen, Fiberlan A/S Morten Emil Gabriel Sørensen, Lindpro A/S - Århus Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

18 Nyudlærte Elektriker, styrings- og reguleringsteknik December 2012 Michael Hjort Brasch, Novopan Træindustri A/S Martin Børgesen, Aak Mtm Ava Affaldvarme Aarhus Valery Chernomorchenko, Aak Mtm Ava Affaldvarme Aarhus Simon Christensen, Finn Elektriker V/ Finn Helmer Olesen Daniel Klemens Clausen, Rockwool A/S Michelle Foldager, Johnson Controls Denmark ApS Frederik Tvede Franken, Danfoss A/S Mikkel Hejse Hansen, Danish Crown Amba Peter Lauridsen, Cheminova A/S Morten Rønning Nielsen, Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri Simon Qvick Nielsen, Intego A/S - Odense Morten Juhl Pedersen, Elektrikeren Nord A/S Kenneth Baastrup Sørensen, V.S. Automatic A/S Martin Westberg, A/S Vagn O. Elektronik Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

19 Nyudlærte Daniel Bo Rønnest Andersen, Himmerland Alarm & El ApS Esben Henningsen Elneff, Marskens El ApS Mads Boyschau Eskildsen, El-Service Højer ApS Thomas Hansen Flansmose, Pro EL ApS Jakob Mathias Frandsen, Skals Installationsforretning A/S Martin Frandsen, Hammel Elforsyning Service A/S Erling Herslev Gandrup, Smedemark & Sørensen El A/S Michael Gjødertsen, YIT A/S Mads Hallenberg-Larsen, A/S Delta 3 Teknik Steffan Lorenzen Hansen, Abild Elforretning ApS Jonas Hebsgaard Hedegaard, EL-JAKOBSEN THYHOLM EL APS Lars Harbo Hermansen, Ry El-Forretning v/ Kurt Laursen Steffen Møbjerg Jakobsen, Vestervig El 2010 A/S Karsten Winther Johansen, Elektrikeren Sønderborg A/S Carsten Sloth Klitgaard, Thisted El-Forretning ApS. Thisted Kristian Sø Kristensen, Sjørring El-Service A/S Mikkel Bøgelund Elkjær Nielsen, El-Installationsfirmaet Peter Eriksen. Farsø A/S Joachim Odgaard, Arden El-service A/S Allan Hove Pedersen, Østerild & Hannæs El-Service v/ Jan Sekkelund Mathias Haugaard Petersen, Nmt El-Service ApS Christian Ravn Rasmussen, H.P. El-Service A/S Nicolai Gorm Søiberg, Vinkler El A/S Elektriker, installationsteknik Marts 2013 Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

20 Nyudlærte Elektriker, kommunikationsteknik Marts 2013 Andy Jensen, Munck Forsyningsledninger A/S Bo Fogsgaard Jensen, Den jydske Haandværkerskole Benjamin Nielsen, Elinstallatørfirmaet H.J. Valeur A/S Dan Langballe Poulsen, Bravida Danmark A/S John Sommer, Haugsted El A/S Anders Wolff Koldkjær Sørensen, El-Filialen ApS Kasper Pedersen Vase, B. Schrøder A/S Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

21 Nyudlærte Elektriker, styrings og reguleringsteknik Marts 2013 Brian Fahl Andersen, Dong Energy Power A/S Dennis Soltau Laursen, Intego A/S - Odense Peter Winther Stisen, Di-Teknik A/S Kasper Vorre, Johnson Controls Denmark ApS Modtaget Fagets medalje. Gives ved karakteren 12 i både den teoretiske- og den praktiske prøve. Altså:

22 Mathias Elbæk, Junge Byg ApS Kasper Højgaard Eskildsen, ApS Ejner Olesen s Eftf Tai Marthedal Glasdam, Max Byg ApS Kristian Støvring Grundersen, Tømrermester Fogh ApS Jacob Nohns Jensen, Jørgensen & Kjærgaard ApS Kenneth Ryom Klit, Tømrerfirmaet Kurt Jensen Carsten Lauridsen, Holmsland Tømrer- og Maskinsnedker A/S Morten Nielsen, Ejnar Christiansen Sølsted A/S Miguel Angel Nissen, Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS Lasse Otte, Tømrermester Fogh ApS Michael Overgaard, Tømrermester Sejersen Jesper Pedersen, Klitte og Jensen ApS Henrik Schibler Bonne Rasmussen, PN Snedker Tømrer Mikkel Værnhøj Rasmussen, Østjyllands Tømrerfirma Henrik Brandt Sørensen, Investeringsselskabet Blakhøjvej ApS Torben Fredslund Sørensen, MMT A/S Christian Lykke Vernersen, Helstrup Tømrer og Snedker Rasmus Dyhr Damsgaard Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S Mads Blændstrup Christensen, MMT A/S Kenneth Meilgaard Hansen, PVR Montage Martin Hjortshøj, Aalsrode Tømrerfirma A/S Mahmudi Jami, Investeringsselskabet Blakhøjvej ApS Steffen Ibsen Jørgensen, Jens Søndergaard Tømrer-Snedker- og Byggeforretning Mikkel Kjeldsen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Jacob Gammelgaard Lisberg, ApS Ejner Olesen s Eftf. Steffen Snog Nielsen, Klitte og Jensen ApS Torben Storgaard Niewald, Tømrermester Nikolaj T. Mortensen ApS Mads Rytter, Aalsrode Tømrerfirma A/S Thomas Nielsen Schack, Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S Mikkel Thomsen, Hjalmar Hansen. Bredebro ApS. Tømrer & Snedkerforretning Mikael Thyssen, Jan Drøhse. Løgumkloster Tømrer- og Snedkerforretning Thomas Varmdal, Tømrermester Frank Kjærsgaard Birch Nyudlærte Tømrer Marts 2013 Bestået med bronze

23 Nyudlærte Tækkemænd Marts 2013 Eskild Nerland Duus, Michael Jacobsen Morten Olsen, Odense V Jeppe Møller Pedersen, Tækkemand Kim Michael Hansen Anders Thyge, KW Tæk ApS Bestået med bronze

24 Nyudlærte Køletekniker November 2012 Jens Elming Bentin, Glenco A/S Kevin Dalgaard, Skjødt Køleteknik og Internationalindustrimontage Michael Freltofte, Trehøje Køleteknik A/S Morten Halby, Søborg Køl A/S Michael Rosenkjær Hansen, Industrimontage A/S Kenni Knudsen, Aircold ApS Rene Mikkelsen-Hansen, Thybo Køleteknik. Sønderborg ApS Christoffer Mølgaard Petersen, Bundgaard Køleteknik. Vejle A/S Christian Slot Zebbelin Poulsen, Johnson Controls Denmark, Køleteknik Bo Friis Rossen, Kh Onestop A/S Robert Herrera Pimentel Schallert, Carrier Refrigeration Denmark A/S Christian Johan Sørensen, PVN Køleteknik A/S Michel Lykke Søeborg Sørensen, Glenco A/S Carl Martin Torres Larsen, Super Køl A/S Bestået med bronze

25 Nyudlærte Plastmager December 2012 Mikkel Andersen, Grundfos A/S Bjørn Høglund, Sp Moulding A/S, Juelsminde Afdeling Nicolai Due Jensen, Lego System A/S Stefan Lykke, Silwa A/S Mark Nicklas Nørgaard, Schnoor Plast ApS Daniel Lauge Poulsen, Terma A/S

26 Navne Nyt Runde dage 60 år Niels Klok Tronborg, tømrerafdelingen, den 20. februar 50 år Ole Leif Jensen, elafdelingen, den 7. marts Per Zeidler, tømrerafdelingen, den 24. april Hans Jørgen Andersen, Tømrerafdelingen, den 9. maj 30 år Malene Buus Lund, administrationen, den 25. februar Velkommen til Stine Klemmsen, køkkenet, 7. januar Morten Just Erichsen, tømrerafdelingen, 1. marts Jubilæum 25 år Klaus Warming, IT, den 11. april TILLYKKE!

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford SM Rotax finaler var i 2011 henlagt til Roskilde Racing Center med Hedelands Motor Klub som arrangør. Rotax Mini - Junior og DD2 var til afvikling ved søndagens arrangement. Rotax Senior klassen skulle

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Velkommen! Pia Leth Formand,. Sisu/MBK

Velkommen! Pia Leth Formand,. Sisu/MBK Program 2 Velkommen! Da vi sidste år besluttede at prøve, om der er basis for et rent seniorstævne sidst på sæsonen, var vi selv sagt en anelse spændte på resultatet. Men der viste sig at være en meget

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Trænerliste - Ungdomsafdelingen - Holbæk Bold- og Idrætsforening. Opdateret den 11. april 2016

Trænerliste - Ungdomsafdelingen - Holbæk Bold- og Idrætsforening. Opdateret den 11. april 2016 Udvalg Stilling Navn Tlf. Mail Ungdomsudvalg Ungdomsformand Henrik Lund 60777069 lund@tma.dk Ungdomsudvalg Økonomi Lotte 59436663 rh23@webspeed.dk Christiansen Ungdomsudvalg Kirsten Halling 23241296 hallingkirsten.hbi@gmail.com

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Udvalget for professionel håndbold Divisionsforeningen Brøndby, den 29. maj 2017 Journalnummer 1124-17-mcn Nyhedsbrev maj 2017 Kære

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km)

Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km) Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km) 1 Asger Mølgaard Holte Ski H2139 00:26:50 00:26:44 00:27:21 01:20:55 2 Lasse Hulgaard Københavns Skiklub H2139 00:28:19 00:28:00 00:28:59 01:25:18 3 Lars Boldt

Læs mere

Håndværkerliste Februar 2015

Håndværkerliste Februar 2015 Håndværkerliste Februar 2015 Firmaoplysning Firmanavn adresse Alarm Arden EL-service A/S Gutenbergvej 1 9510 24259560 Morten de Linde morten@arden-el.dk 40877363 Ja Hera A/S Plastvænget 20 9560 76249415

Læs mere

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld Landsdelsskydning DDS Ribe 2010 50m. Børnehold. Ribe Skyttekreds Christian F. Sørensen Ribe 150/8 Nicklas Roust Wind Ribe 148/8 Sanne Knudsen Ribe 148/8 Jakob Hansen Ribe 147/5 Casper Rasmussrn Ribe 146/4

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

Lindholm Sports Skytte Klub

Lindholm Sports Skytte Klub Lindholm Sports Skytte Klub RESULTATLISTE Januar stævne 2015 21, 23, 24 og 25 januar 2015 Holdkonkurrence: Børnehold 1 Vester Hassing Skf. 113586 Christian Bols Pedersen Klasse: BK1 200/12 108748 Kathrine

Læs mere

EUC Syd 27. september 2011

EUC Syd 27. september 2011 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere EUC Syd 27. september 2011 Dagsorden: 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Dommerliste Vestdanske Indendørsmesterskaber 2015 Aarhus

Dommerliste Vestdanske Indendørsmesterskaber 2015 Aarhus Dommerliste Vestdanske Indendørsmesterskaber 2015 Aarhus Fredag Klargøring 16.00-19.00 Diverse Jakob Larsen, 1900 Jane Lindved, 1900 Kjeld Froberg, 1900 (Mikkel Larsen, 1900) Casper Bang Hansen, 1900 Casper

Læs mere