Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014"

Transkript

1 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014

2 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg Bøvlingbjergs placering i forhold til Vesterhavet Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 Programmet er udarbejdet af sbs rådgivning a/s i samarbejde med Plan og Projekt, Lemvig kommune

3 3 Forord Lemvig Kommune ønsker sammen med borgerne i Bøvlingbjerg at øge Bøvlingbjergs værdi som attraktivt boligområde med særlig fokus på de landskabelige værdier og et sundt og aktivt fritidsliv. Lemvig Kommune søgte i april 2013 midler til gennemførelse af områdefornyelse i Bøvlingbjerg og i juni 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservation af kr. Dette beløb forøges med Lemvig Kommunes eget bidrag på kr. samt muligvis et tilskud fra en særlig pulje i Naturerhvervsstyrelsen via den Lokale Aktions Gruppe. Borgerforeningen i Bøvling, Bøvling 2020 og øvrige borgere i Bøvlingbjerg har de seneste 5 år samarbejdet om bl.a. en helhedsplan, og har dermed selv skabt grundlaget for reservationsansøgning og nærværende program. I programfasen har repræsentanter for byens foreninger og alle borgere været indbudt og mange deltaget i - møder om prioritering af områdefornyelsen. Forslag til programmet har været i høring blandt byens borgere, og der har været afholdt møder om tilpasning af materialet. Som led i gennemførelsen af områdefornyelsen skal der tages hånd om den aktuelle boligsituation i Bøvlingbjerg. Byen er kendt for mange bevaringsværdige huse, men der er alligevel flere nedslidte ejendomme og tomme boliger. Kommunen ønsker at igangsætte bygningsfornyelse i Bøvlingbjerg både ved brug af den ekstraordinære ramme hertil og ved brug af den særlige Landsbypulje. Indsatsen sker i samarbejde med Bøvlingbjergs borgere efter nærmere vedtagne retningslinjer. Den overordnede idé med de mange indsatse i områdefornyelsen er at skabe grundlag for en fortsat positiv udvikling i Bøvlingbjerg. Alle tiltag skal sikre et spændende og attraktivt bymiljø og en bedre bo-kvalitet i Bøvlingbjerg. Indsatsen skal være til gavn for alle både for de borgere, der bor i Bøvlingbjerg nu og de borgere, der flytter til i de kommende år. Borgmester Erik Flyvholm Vindmøller nordvest for Bøvlingbjerg

4 Baggrund Bøvlingbjerg Områdefornyelse i Bøvlingbjerg marts 2014 Bøvlingbjerg, der har 554 indbyggere, er i kommuneplanen udpeget som et ud af syv lokalcentre i Lemvig Kommune. Byen ligger i kommunens sydvestlige del ca. midtvejs mellem Bækmarksbro og Nissum Fjord og Vesterhavet. Bøvlingbjerg fungerer som nærcenter i lokalområdet med hensyn til funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov, herunder til dels den daglige service og kollektive trafik. Marie Kirken i Bøvlingbjerg 4 Lidt historie Bøvlingbjerg ligger på en morænebakkeø, der rager op i den ellers flade hedeslette. Byen opstod i sidste halvdel af 1800-tallet og voksede sig større som service-by med mange by-funktioner for at større opland. I Kommuneatlas Lemvig hedder det om Bøvlingbjerg bl.a.: Allerede i slutningen af 1700-tallet var området omkring Bøvlingbjerg opdyrket. Med åbning af stationer i Bækmarksbro og Fåre i 1879 var afsætningen af landbrugsprodukter forbedret, og dermed var grundlaget lagt for en styrkelse af by-dannelsen i Bøvlingbjerg.I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet udviklede byen sig hurtigt til en forholdsvis stor by med et rigt udbud af by-funktioner Fra krydset ved Tangsøgade, Marievej og Kærvej voksede byen ud langs vejene, især den befærdede Tangsøgade, for siden at brede sig ud til siderne og op på bakken. Den 1-2 etages gadehus-bebyggelse langs Tangsøgade har et udpræget bymæssig karakter, ligesom den tætte bebyggelse har bredt sig til enkelte sidegader, hvor der er opstået et egentligt gadenet. Driftige handelsfolk opførte tidligt gode bygninger og boliger, hvilket er forklaringen på byens relativt mange bevaringsværdige bygninger. Mindesten i Anlægget rejst for Folketingsmedlem Elias Lundbæk( )

5 5 Byens fremtidige udvikling I kommuneplanen fra 2013 hedder det om boligudviklingen i Bøvlingbjerg, at en udvidelse af det eksisterende parcelhusområde i Bøvlingbjerg er fundet egnet som boligudlæg. Arealet er bynært og med udsigt over de åbne vidder nord for Indfjorden og Bøvling Fjord. Om udviklingen af byen i øvrigt er det kommunens politik, at de største byer gennemgår en forskønnelsesproces gennem et forløb med byfornyelse, helhedsplanlægning og gennem nedrivning af dårlige bygninger. Formålet med de forskellige projekter er hovedsageligt at forskønne og omdanne områder således, at de er tidssvarende og indbydende for kommunens borgere, gæster og tilflyttere. Der er allerede gennemført eller ved at blive gennemført - områdefornyelsesprojekter i Lemvig, Thyborøn og Harboøre, Bækmarksbro og Nørre Nissum og turen er nu kommet til Bøvlingbjerg. Luftfoto af Bøvlingbjerg

6 Bøvlingbjerg Friskole Institutioner Bøvling Friskole blev oprettet i 1877, og har 130 elever fra klasse. Til skolen hører en SFOordning for eleverne i klasse. I skoleåret 2013/2014 er der 60 børn. Bøvling Idrætsefterskole blev stiftet i 1983, som en af de allerførste idrætsefterskoler i Danmark. I 2013/2014 var der 65 elever i klasse. Bøvling Friskole og Bøvling Idrætsefterskole er én og samme virksomhed, og hedder Bøvling Fri- og Idrætsefterskole. Skolen er oprettet af Bøvling Valgmenighed, og har fælles bestyrelse. Skolen bygger på et Grundtvig-Koldsk menneskesyn. Bøvling Børnehus er en integreret daginstitution, funderet i samme grundtvigianske menneskesyn som skolen/efterskolen. December 2013 var der 60 børn mellem 0-6 år, fordelt ud på 3 grupper. Bøvling Ældrecenter er et af kommunens plejehjem. Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger, en gæstestue, 11 nybyggede ældreboliger og et dagcenter. Desuden har hjemmeplejen og hjemmesygeplejersken base på Ældrecentret. Bøvlinghallen Foreningsliv Der er et velfungerende foreningsliv i Bøvling, hvor bl.a. Borgerforeningen er en initiativrig iværksætter. Derudover kan nævnes: Jagtforening, karateklub, Bøvling Put and Take, Bøvling Billardklub, Bøvling Sangkor, FDF Bøvling, Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening og Bøvling Sognehistorisk Forening og Arkiv. Erhvervsområdet syd for byen Erhvervsliv I Bøvling findes en lang række erhverv og institutioner, bl.a.; Børnehuset, Lægehuset, Galleri Vesterlide, Gammelgård Glas, Malermester Christian Hansen, Lemvig-Tangsø Køreskole, Bøvlingbjerg Fysioterapi, Genbrugs-pladsen, Bogbussen, Hornvarefabrikken, DLG Nordvest, Bøvlingbjerg Maskinstation, Frisør Salon Hårtotten, Brørup Maskinstation, Løkkes Maskinfabrik, BM2 Industri, Linolievinduet, Beas, Rysensteen Ferie, Bed and Breakfast, Bjergbussen, Bøvling Friskole, Posthuset, Hjemmeplejen, Maagaard Glasværk, Forsamlingshus, Bøvling Varmeværk, Bøvling Ældrecenter, Lavpris Benzin, Bøvling MC-center, Bøvling Auto og Traktorværksted, Ramme Maskinstation, Dagli Brugsen, Vestjysk Smede VVS Blik, Murermester Hans J. Christensen, Stjerne Pizza, Bakkekroen, Bøvlingbjerg Apotek, Idrætsefterskole, Bøvling Hallen, Tandlægen og Alto Højtalere. Men det er alligevel færre arbejdspladser end tidligere, og man håber via områdefornyelsen, at der kan stimuleres til skabelse af flere virksomheder med flere arbejdspladser. Dagli Brugsen 6

7 7 Borgerinddragelse Borgerne i Bøvlingbjerg besidder mange ressourcer, som skal bruges i forbindelse med områdefornyelsen. Det er allerede dokumenteret, at der er mange resurser og mange ildsjæle i byen, bl.a. i den helhedsplan som er blevet udarbejdet i perioden fra 2009 og et par år frem, og senest ved en ansøgning til Realdania om Energi og Oplevelser. Borgerne repræsenteret via forskellige instanse som Bøvling Borgerforening og Projektgruppen Bøvling 2020 har også stået bag ansøgningen om reservation af midler til områdefornyelse, ligesom disse og andre har været aktive medspillere i programfasen. Ved et borgermøde i Bøvling Forsamlingshus onsdag den var alle byens borgere inviteret. Der havde været annoncer i avisen, plakater opslået forskellige steder i byen og direct-mail til ildsjæle, der tidligere havde været aktive i forløbet. Derfor kom der også omkring 130 mennesker til et spændende arrangement med stor talelyst. På dette borgermøde blev der givet tilslutning til de idéer, der havde været hovedindholdet i helhedsplanen og som i bearbejdet form var taget med i reservationsansøgningen. Dog blev justeringerne på mødet, dels at indsatsen omkring aktivitetshuset skulle nedtones i et vist omfang i forhold til reservationsansøgningen, herunder at det er meget vigtigt ikke at etablere nogen form for konkurrence til de eksisterende forsamlingssteder, og dels at der skulle lægges mere vægt på noget til børnefamilierne. Disse 2 væsentlige input fra et engageret forsamlingshusmøde har bl.a. medført, at aktivitetshuset gennemføres i samarbejde med andre aktiviteter end der allerede forefindes i Bøvling i dag, og til børnefamilierne er der nu mere fokus på, at naturog motionsstien får indlagt en række punkter undervejs, der er målrettet børn. Specielt til de mindste børn vil der blive etableret en ny legeplads i nærheden af hallen og sundhedshuset. I forbindelse med udarbejdelsen af dette program for områdefornyelsen har der været nedsat et sekretariat bestående af ansatte i Lemvig Kommune og konsulenter fra sbs rådgivning a/s. Sekretariatet har samarbejdet med repræsentanter fra foreningerne i Bøvling, med erhvervsrepræsentanter og endelig har et udkast til programmet været i høring blandt alle de deltagere der på borgermødet den tilmeldte sig en -gruppe og på den måde gav udtryk for interesse i det videre arbejde. Sekretariatet indstiller efter tilpasninger affødt af borgerhøring og to selvstændige møder med foreninger m. fl. - programmet til godkendelse i udvalg og byråd. Se organisationsdiagram bagerst i programmet. Som et vigtigt element i gennemførelsen skal fremhæves, at borgerne, erhvervslivet og foreninger vil indgå i et forpligtende samarbejde med Lemvig Kommune både med hensyn detailudformningen af de enkelte projekter og især ved det efterfølgende ejerskab til de nye pladser, stier mv. Det sker bl.a. via etablering af en følgegruppe af repræsentanter fra borgere og foreninger i Bøvlingbjerg. Det er ikke ønsket, at der skal være omfattende borgerinddragelse ved hvert enkelt delprojekt men efter udarbejdelse af detailprojekter fra professionelle rådgiveres side, vil der blive foretaget en målrettet interessentinddragelse og en afsluttende høring før fysisk igangsætning. Et velbesøgt borgermøde i november 2013

8 Indsatsområder De mange ønsker og forslag til konkrete, fysiske tiltag har efter flere års grundigt forarbejde samt efter en omfattende debat og prioritering blandt interessenterne i Bøvlingbjerg, udmøntet sig i følgende indsatse: 1 Torve, pladser, opholdsarealer mv. 1.1 Torv/plads ved Brugsen/Tangsøgade 1.2 Aktivitetssti inkl. motionspladser, legepladser mv. 2 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 2.1 Begrænset del af nyt aktivitetshus i aulaen 3. Særlige trafikale foranstaltninger 3.1 Cykelstimarkering i siderne af Tangsøgade 3.2 Regulering af p-forhold på og ved Tangsøgade 3.3 Markering af indkørsler til byen 3.4 Bedre skiltning, flere træer mv. 8

9 Områdefornyelse i Bøvlingbjerg marts Kort over byen med angivelse af de enkelte indsatsområder 9

10 10 1. Torve, pladser, opholdsarealer mv. 1.1 Torv/plads ved Brugsen/Tangsøgade Det mest centrale sted i Bøvling er foran Brugsen. Her passerer Tangsøgade forbi, Kærvej drejer sig uden om Brugsens parkeringsplads og på den anden side løber Marievej og Fuglebakken ud i Tangsøgade. Pladsen er Bøvlings naturlige centrum, og en egentlig torvedannelse vil medvirke til at styrke pladsen som byens samlende midtpunkt. Ved at lave en hævet flade på både parkeringsplads og tilstødende veje vil man også opnå en hastighedsdæmpende effekt i forhold til trafikken på Tangsøgade. Der er også tanker om lejlighedsvist at kunne lukke torvet helt af bl.a. for at kunne afholde mindre arrangementer, evt. med en mindre scene, så der også kan arrangeres sommercafé, torvedage, kræmmermarked, festival og lignende. Når tilsagnet er på plads, vil der skulle indgås aftale med en landskabsarkitekt, så et forprojekt kan udarbejdes, og således at udformning af torvet sker koordineret med cykelstierne (se 3.1). Dagli Brugsen set fra Tangsøgade mod parkeringspladsen Parkeringspladsen ved Dagli Brugsen set fra Kærvej

11 Aktivitetssti inkl. motionspladser, legepladser mv. Den nordlige del af Bøvling skal forbindes med den sydlige del via et stisystem øst og syd for byen. Fra Lergravsparken ønskes en natursti etableret i kanten af byen, eller hvor det via aftaler med private lodsejere og andre, er muligt. Stien føres fra nord mod syd og kommer ind i byen igen omkring Åbrinkvej / Tangsøgade 4 til Anlægget og/eller langs Fåre Mølleå til Tangsøgade. Syd for byen er dele af stisystemet genetableret via et projekt, der er gennemført i og omkring Anlægget, men som led i områdefornyelsen ønskes stiforbindelserne gjort endelig færdigt således, at der etableres forbundne stier både syd og nord for Fåre Mølleå, herunder så stien sluttes til stien syd for Klydevej. Stierne anlægges som naturstier, men det sikres, at alle stier er drænet eller på anden måde etableret så man kan komme tørskoet hele vejen rundt. etableret af Fri- og efterskolen, men nu kan kobles på aktivitetsstien og anbefales i den forbindelse. Der er ligeledes ønske om at tilknytte stiprojektet til Hjertesti-ordningen og for yderligere at gøre stien interessant i motionssammenhæng ønskes udover Hjerteforeningens skiltning også andre tydelige informationskilte opstillet ved de enkelte aktivitetspladser evt. delvist som QR-koder. Det er også tanken, at nye stier skal kobles til fjordstien og stierne, som Naturgruppen allerede har etableret. Så der skabes et sammenhængende stisystem i Bøvlingbjerg. Forstanderparret fra Bøvling Idrætsefterskole har været idérige omkring udformning af stien og de enkelte aktivitetssteder langs stien. Det forventes at forstanderparret sammen med andre relevante aktører vil skulle medvirke aktivt ved projekteringen og realiseringen af stien. Herunder at skolerne evt. kan lægge dele af arealerne til og muligvis finansiere en vis del af et eller flere at aktivitetspunkterne. Aktivitetsstien skal være en natur- og motionssti, men den skal også være et hyggeligt og uformelt mødested under åben himmel. Undervejs på stien ønskes etableret et antal aktivitetspladser. En af de vigtigste pladser skal være en legeplads målrettet de mindste børn, en anden også vigtig plads skal være en motionsplads / outdoor-fitness for de lidt ældre. Den ene eller måske begge pladser kan etableres i den nordlige ende af stien i nærheden af det nyetablerede sundhedshus (i dele af den tidligere skole), hallen og Lergravsparken. Ved Lergravsparken eller et andet hensigtsmæssigt sted vil der blive etableret shelterplads. En tredje aktivitetsplads undervejs på eller ved stien kan være fodboldgolf, som allerede er Bøvling Idrætsefterskole set fra boldbanerne

12 12 2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 2.1 Begrænset del af nyt aktivitetshus i aulaen I 2008 lukkede Bøvlingbjerg Skole. Den var for en stor dels vedkommende nedslidt og bygningsmæssig usund. Eleverne går nu i Friskolen i Bøvling eller i Flynder Skole i Bækmarksbro. I 2013 blev det meste af skolens bygningskompleks nedrevet, og der er efterladt en stor åben mark midt i Bøvling. En begrænset del af skolens bygninger blev bevaret. I dele af disse bevarede bygninger er nu indrettet Sundhedshus, mens andre dele Aulaen står tom. Derfor er det også hensigtsmæssigt at Aulaen som aktivitetshus bliver målrettet helt andre og nye former for aktivitet. Med de afsatte midler i budgettet til aktivitetshuset i aulaen er det tanken, at etablering af et nyt og alternativt sted skal understøttes. Men det afsatte beløb er ikke tilstrækkeligt til den fulde eta-blering, hvorfor yderligere financieringskilder vil skulle i brug. Ligeledes vil selve aktivitetsindholdet i aulaen skulle planlægges nærmere som led i gennemførelsen. Det har i programfasen været ivrigt debatteret om Aulaen på 450 m² kunne indrettes som et aktivitetshus i sin helhed eller om der skulle findes andre løsninger. Da man i dag har gode tilbud i Bøvlinghallen og Forsamlingshuset - samt undertiden mulighed for også at trække på øvrige institutioners lokaler i Bøvling - er man først og fremmest opmærksomme på, at et nyt aktivitetshus i den gamle skoles Aula på ingen måder må blive en konkurrent til de øvrige huse i byen. Det er grundbetingelsen for at etablere et nyt aktivitetshus med nye og anderledes aktiviteter at være sammen om. Tomten efter den nedrevne Bøvling Skole

13 13 3. Særlige trafikale foranstaltninger 3.1 Cykelstimarkering i siderne af Tangsøgade Selv om folkeskolen i Bøvling både er lukket og nedrevet er der en betydelig cykeltrafik på Tangsøgade. Der er derfor ønske om at gøre sikkerheden for cyklisterne større gennem etablering af cykelstier i begge sider af Tangsøgade. 3.2 Regulering af p-forhold på og ved Tangsøgade Det vurderes at vejen er tilstrækkelig bred til både at kunne rumme plads til fortov, cykelsti og almindelig kørebane. Men et af formålene med etableringen af cykelstierne er dog også at sænke hastigheden for den gennemkørende trafik ved indsnævring af kørebanearealet. Cykelstiernes etablering vil dog sandsynligvis også kræve en anden regulering af p-forholdene på Tangsøgade, se under 3.2 Parkeringsforhold på Tangsøgade og cykelsti udfordrer hinanden I dag er der parkering forbudt i den ene side af Tangsøgade, og forbuddet respekteres også undertiden. Men ved etablering af egentlige cykelstier i begge sider af vejen bliver et forbud mod parkering i begge sider antageligt også relevant. Muligvis med udvalgte undtagelser afhængigt af konkrete forhold. Dermed nødvendiggøres også, at p-forholdene undersøges og forbedres på anden vis, og det kan eksempelvis være gennem udnyttelse af de huller i husrækken, der bl.a. er opstået gennem nedrivninger med indsatspuljen og på anden vis. Naturligvis er det mest ønskeligt, at disse huller udfyldes med nyt aktivt byggeri, men indtil dette sker, er der mulighed for at indrette kombinerede parkerings- og opholdsarealer på grundene, og udformet så disse huller ikke virker ødelæggende for det generelle billede af Bøvling, men tværtimod medvirker til at forskønne forløbet gennem byen ad Tangsøgade. Det kan bl.a. ske med plantning af træer og/eller hække samtidigt med at pladsen bagved kan optage bilerne, der dermed fjernes fra cykelbanen. Et hul i husrækken på Tangsøgade

14 Markering af indkørsler til byen 3.4 Bedre skiltning, flere træer mv. Ved indkørslerne til Bøvling fra syd og fra nord findes helleanlæg som til dels virker hastighedsdæmpende og i hvert fald fortæller, at bilisten nu er i et byområde. Men udformningen er ikke tilstrækkelig til at få hastigheden helt ned ligesom udformningen ikke opleves som særlig venlig overfor den tilkommende. Flere steder i Bøvling er der behov for mindre projekter med bedre skiltning af byens nuværende og kommende seværdigheder, ligesom der flere steder er behov for at plante træer og/eller hække, så bl.a. hovedvejen kan forskønnes og fremtræde mere grøn og levende. Man ønsker derfor indkørslerne markeret anderledes, så bilisten både føler sig velkommen i Bøvling og samtidig sætter hastigheden ned til maksimalt 50 km/t. Det overvejes bl.a. om en del af denne tilpasning kan være i form af en hævet flade omkring helleanlæggene. Indkørsel til Bøvlingbjerg fra syd Tangsøgade og Dagli Brugsen

15 15 Bygningsfornyelse og landsbypuljen Generelt er området præget af optimisme og mange ejendomme er pænt vedligeholdte. Og i Bøvlingbjerg er der forholdsvis mange bevaringsværdige ejendomme. Dog er helhedsindtrykket stadig noget blandet. Der er desværre flere ejendomme i byen, der er misligholdte, forfaldne og/eller mangler tidssvarende installationer, hvilket har en negativ afsmitning på Bøvlingbjergs udtryk generelt. Den tidligere fungerende indsatspulje har allerede været brugt til fjernelse af flere bygninger i byen, men der er stadig - både beboede og ubeboede - ejendomme, som er så nedslidte og forsømte, at de som led i byfornyelsen vil blive søgt nedrevet eller istandsat. Lemvig Kommune har opnået andel i Landsbypuljen for 2014, der skal fungere fra og 1½ år frem evt. længere efter behov - og tilsvarende forventer Lemvig Kommune at få andel i Landsbypuljen for Der er således mulighed for med 60 % refusion fra staten at kommunen kan indgå frivillige aftaler med bygningsejere om opkøb, istandsættelse, nedrivning og/eller oprydning. Tangsøgade 36 med bl.a. Maagaard Glasværk Tangsøgade 38, det tidligere Apotek

16 16 Budget-, tids- og handlingsplan Budget De reserverede kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvendes i Bøvlingbjerg sammen med kr. fra Lemvig Kommune. Hidtil har man også haft en stor og berettiget forventning om at kunne få tilsagn om yderligere kr. via LAG fra Naturerhvervsstyrelsen. Tids- og handlingsplan Områdefornyelsen planlægges med en gennemførelsesperiode på 5 år, dog med flest aktiviteter de første år. Se vedlagte kombinerede budget-, tids- og handlingsplan. Projektgruppen Bøvling 2020, Borgerforeningen i Bøvling og mange flere har været i gang med planlægningen af aktiviteterne siden 2009, og ønsker nu at se synlige resultater på flere forskellige områder meget snart. Projektgruppen Bøvling 2020, Borgerforeningen Bøvling, Fonde mv. Projektgruppen Bøvling 2020 og andre ildsjæle i Bøvlingbjerg arbejder løbende på at tilvejebringe yderligere midler til gennemførelse af forbedringer mv. i hele byen og omegnen. Se nærmere omtale heraf under investeringsredegørelsen. Beløbet har efter de seneste års praksis været maksimeret til 50 % af anden offentlig støtte (50 % af kr = kr.), men også maksimeret af 55/45 reglen, der har indebåret, at støtten kun måtte udgøre 55/45 af støtten fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, altså kr. I det omfang der kommer supplerende midler fra LAG, fra Lemvig Kommune f.eks. fra Den Grønne Ordning (afledt af opstilling af vindmøller) - eller fra andre, vil budgetterne blive justeret og gennemførelsesperioden tilpasset. Selvom man i Bøvlingbjerg fortsat venter afklaring på om den særlige supplerende støtteordning fortsætter eller genetableres i lignende form, så har man valgt ikke at medtage en forventet LAGstøtte i budgettet. Man håber dog fortsat på muligheden, men vil under alle omstændigheder søge andre, supplerende financielle kilder. En sjov kommentar fra landbruget Vindmøller ved Bøvlingbjerg

17 Områdefornyelse, Bøvlingbjerg Revideret UDEN LAG-støtte Budget Planlægning og borgerinddragelse Offentlige midler - i alt Andel af budget Kommunen Staten LAG-midler I alt Afledt drift - årlig 2014 og før kontrolpost Programfasen - konsulentbistand og borgerindragelse Gennemførelsesfasen - konsulent og borgerinddragelse Bygningsfornyelsesindsats I alt Delprojekter 0 Torve, pladser, opholdsarealer m.v. 0 Torv/plads ved Brugsen/Tangsøgade Aktivitetssti inkl. motionspladser, legepladser mv Kulturelle foranstaltninger 0 Begrænset del af nyt aktivitetshus i aulaen Særlige trafikale foranstaltninger 0 Cykelstimarkering i siderne af Tangsøgade Regulering af p-forhold på og ved Tangsøgade Markeringer ved indkørsler til byen Bedre skiltning, flere træer mv Samlede udgifter til delprojekter Udgifter - i alt

18 18 Investeringsredegørelse Ved siden af de midler, der bliver investeret direkte i henhold til nærværende program; kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kr. fra Lemvig Kommune og forhåbentligt kr. via LAG fra den særlige EU-pulje til udvikling i landdistrikterne, vil der med stor sandsynlighed blive foretaget en række øvrige investeringer i Lemvig i direkte tilknytning til områdefornyelsen eller i periferien af den. I forbindelse med byfornyelsesprogrammet stilles der krav om, at der skal udarbejdes en investeringsredegørelse, som angiver mulighederne for private og offentlige investeringer i området. Investeringsredegørelsen er et strategisk dokument, et redskab, som kan hjælpe kommunen med at rette opmærksomhed på byområdets uudnyttede økonomiske potentialer og skabe forudsætningerne for øgede private investeringer i byområdet. Investeringer i vejstrukturen Det er ganske naturligt, at der i en helhedsplanlægning indgår en række forslag og ønsker vedr. infrastrukturen. En del af disse ønsker - viser det sig ofte - har kunnet fremmes med det samme fordi de enten er meget akutte, meget nemme eller af andre grunde kan sættes i værk med det sammen. Enkelte bliver fremmet via områdefornyelsen, når det ikke er almindelige eller kernekommunale opgaver. Oftest er der her tale om trafiksikkerhedshensyn, foranstaltninger der gavner et bedre liv i byen eller tiltag for især de bløde trafikanter. Andre igen skal fremmes via helt almindelig kommunal infrastrukturplanlægning og prioritering. Her er det især de større trafikanlæg, det drejser sig om. Omfartsvej I helhedsplanen er fremsat ønske om en omfartsvej nordvest om Bøvlingbjerg. Fra Høvsørevej til Bøvlingvej inkl. ny-anlæg af vej og rundkørsel. Ønsket er forståeligt begrundet i muligheden for at føre en del af den megen tunge trafik uden om de små gader og veje i den gamle vestlige del af Bøvlingbjerg. Om eller hvornår, der bliver mulighed for at gennemføre dette ønske, er der ikke truffet bestemmelse om endnu, men muligheden for projektet fastholdes. Helhedsplanen Bøvlingbjerg har udarbejdet en helhedsplan i 2010, og en række af de ønsker og forslag, der er prioriteret i helhedsplanen søges nu gennemført via områdefornyelsen. Men nogle af ønskerne er ikke medtaget i programmet, enten fordi der ikke er hjemmel til det eller fordi de bedre passer ind andre steder. De skal omtales i det følgende, idet en del af ønskerne selv om de ikke fremmes gennem områdefornyelsen alligevel forventes gennemført nu eller senere. Høvsørevej møder Krogshedevej og Lillebjergvej

19 Oversigtsforhold ved Lillebjerg Ligeledes ved Høvsørevej og hvor denne møder Krogshedevej og Lillebjergvej er der ønske om etablering af bedre oversigtsforhold ved omlægning af vejforløbende. Ønsket er begrundet i at undgå farlige situationer bl.a. ved kørsel til Børnehuset beliggende for enden af Lillebjergvej. Projektet vil i givet fald kunne fremmes via kommunens almindelige vejanlæg efter sædvanlige prioriterings- og høringsprocesser. Landsbypedel-ordning I Bøvling er man opmærksom på, at serviceniveauet ikke på alle områder forbliver det samme i fremtiden, og at det bliver nødvendigt med mere lokal forankret ejerskab og muligvis også således, at en del af driften skal udføres via frivillig indsats fra de enkelte lokalområder. Anlægget er moderniseret Anlægget er og har altid været et meget vigtigt sted i Bøvling. Derfor blev det også en af de højest og først prioriterede projekter til realisering fra helhedsplanens ønskekatalog. I dag står Anlægget fuldt renoveret klar til at modtage turister og borgere fra byen, og de fremtidige investeringer i Anlægget er derfor begrænsede, men det skal dog bemærkes, at den i områdefornyelsen højt priori-terede aktivitets- og motionssti forventes at skulle gå igennem dele af Anlægget for også på den måde at binde de vigtige steder i byen bedre sammen. Bord-/bænkesæt i Anlægget Områdefornyelse i Bøvlingbjerg marts 2014 Derfor ønsker man sig også i Bøvling, at der kan etableres en landsby-pedel-ordning. En slags vicevært, der selv kan udføre eller stå som tovholder for en lang række sociale, kulturelle, fysiske og praktiske forhold. Visse af en sådan pedels opgaver (og udgifterne relateret dertil) vil kunne indeholdes i en områdefornyelsen og andre vil der ikke være mulighed for at finansiere på denne måde. Men i Bøvling er ordningen ikke blevet prioriteret til områdefornyelsen, og i stedet vil man forsøge at skaffe midler på anden vis til gennemførelsen af det meget relevante tiltag. En række af områdefornyelsens enkelte delprojekter vil kunne have stor gavn af helt fra anlæggets færdiggørelse at kunne blive serviceret af en lokal pedel. Det nyrenoverede Anlæg 19

20 Den grønne ordning Formålet med den grønne ordning er at fremme den lokale accept af opstilling af nye vindmøller på land ved at styrke de lokale landskabelige og rekreative værdier. Den grønne ordning finansierer projekter, der styrker landskabet og rekreative muligheder i de kommuner, hvor der opstilles vindmøller. I helhedsplanen er der udtrykt ønske om at skabe et sammenhængende område til rekreativt formål langs Fåre Mølleå fra Tangsøgade til Lillebjergvej. Den ønskede aktivitets- og motionssti vil skulle gå igennem dele af området, men der er ikke økonomiske muligheder for at områdefornyelsen også kan finansiere hele det ønskede grønne område, hvorfor muligheden for hel eller delvis finansiering evt. kan hentes i den grønne ordning. Rastepladsens genopfriskning Tilsvarende gælder ønsket om at få rastepladsen syd for Fåre Mølleå ved Tangsøgade genopfrisket, herunder den mindre og noget forfaldne friluftsscene. Det er oplagt et projekt, der kan styrke muligheden for at såvel fastboende som turister kan komme ud i naturen, at rastepladsen kan ses fra Tangsøgade, er indbydende og giver en selvfølgelig mulighed for at parkere bilen, tage en pause på pladsen eller gå en tur i Anlægget eller det kommende naturområde syd for Bøvling. Områdefornyelse i Bøvlingbjerg marts 2014 I Lemvig Kommune opstilles mange vindmøller, og den grønne ordning kan derfor medvirke til at finansiere nogle af de ønsker, som ikke er prioriteret til områdefornyelsen, eller som ikke har kunnet finansieres fuldt ud via områdefornyelsen. Det gælder f.eks.: Naturområde syd for byen Rastepladsen syd for Anlægget Vindmøllerne nord for Bøvlingbjerg 20

21 21 Ansøgningen Bøvlingbjerg Energi og Oplevelser Borgerforeningen Bøvling har i oktober 2013 fremsendt ansøgning til Realdania under ordningen Mulighedernes Land og med projektnavnet Bøvlingbjerg Energi og Oplevelser. Borgerforeningen har søgt i første omgang kr. til projektudvikling, og med et foreløbigt budget på godt 4,5 mio. kr. Formålet med projektet er at opføre 5 energihuse og et Energi og Oplevelsescenter, der skal være omdrejningspunktet for bæredygtig turisme med overnatning og aktiviteter tæt på Nissumfjords skønne natur. Et tæt samarbejde med Nissumfjord Netværket skal knytte området sammen i et fælles anliggende med Nørre Vosborg som hovedsæde i Holstebro Kommune og Bøvlingbjerg i Lemvig Kommune. Projektet har netop fået afslag fra Realdania, hvorfor det nu overvejes om projektet kan gennemføres med andre midler, evt. helt eller delvist med ændret indhold. Virksomheder og arbejdspladser Et meget vigtigt aspekt i Bøvlingbjergs fremtidige udvikling er antallet af virksomheder og dermed antallet af arbejdspladser i byen. Der er i dag mange virksomheder i byen, men der ønskes som led i gennemførelsen af områdefornyelsen skabt et fundament, der kan styrke væksten af arbejdspladser og bosætningen yderligere. Et vist udvalg af byens mange virksomheder har været kontaktet og en række eksempler fra erhvervene omtales kort i det følgende i bestræbelser på at udbrede kendskabet til byens virksomheder og dermed forhåbentlig også at skabe et endnu bedre grundlag for udvikling af erhvervslivet i Bøvlingbjerg fremover. Se oversigt over de fleste af byens butikker, fabrikker, institutioner mv. på Fagregister Hvad skal der ske her? Sundhedshuset I marts 2013 blev Bøvlingbjerg Sundhedshus indviet. Huset rummer tre praktiserende læger, en sygeplejerske, tre fysioterapeuter og et apotek. Desuden har sundhedshuset også etableret en helikopterlandingsplads lige ud for dets skadestue. Huset er skabt gennem et samarbejde mellem områdets læger, fysioterapeuter, apotek, Lemvig Kommune og Region Midtjylland. Sundhedshuset er etableret i de nyere dele af den tidligere skole og er dermed beliggende lige ved siden af Bøvling Hallen og stedet, hvor aktivitetsog motionsstien skal udgå fra. Løkkes Maskinfabrik A/S Løkkes Maskinfabrik er grundlagt i 1960 af Jens Chr. Løkke og har dermed mere end 50 års erfaring i plantørring mv. I dag tilhører fabrikken direktør Fritz Günther Løkke, og fabrikken har i 25 år været en af metalindustriens foretrukne samarbejdspartnere, når det drejer sig om pladebearbejdning. Virksomheden producerer udover plantørringsanlæg også en række underentreprenøropgaver til andre industrikunder, herunder kunder i Bøvlingbjerg, men naturligvis også i resten af Danmark og i udlandet. Der er i dag 50 ansatte på fabrikken i Bøvlingbjergs erhvervsområde lidt syd for byen og derudover har virksomheden 5 ansatte i et tysk datterselskab. Kontakt til Direktør Fritz Günther Løkke Brørupvænget

22 22 Maagaard Glasværk Kunstneren Agnete Maagaard startede i 1999 Maagaard Glasværk efter at være uddannet på Baeckedals Kunstskole, Engelsholm Kunstskole, Skolen for Hverdagskunst, m.fl. Agnete Maagaard har udstillet i hele landet samt New York og Chicago. Hornvarefabrikken Hornvarefabrikken, der er den eneste af sin slags i Danmark, gemmer på en spændende 200-årig historie. Denne historie bygger på husflidsarbejdet i de fattige hede-egne i Nees/Bøvlingbjerg-området, to økonomiske kriser, en verdenskrig, to arbejdsulykker, en visionær iværksætter og store ambitioner. brugskunst, hvor de færdige hornvarer kan købes og anvendes sammen med lokale fødevarer i butikken og egen sommercafe. Denne satsning skal gøre, at Hornvarefabrikken kan ansætte en person mere til butikken i Bøvling inden for en 1 årig periode. Hertil kommer opstart af egne butikker i de store byer i Danmark inden for en 2-årig periode. Kontakt til Maagaard Glasværk Agnete Maagaard Tangsøgade Bøvlingbjerg Læs nærmere om historien på hornvarefabrikken.dk/historien.aspx Hornvarefabrikken er inde i rivende udvikling med en omsætningsvækst på 300 %, og virksomheden er vokset fra 3 til 7 ansatte på 5 år. Denne udvikling ønskes fastholdt og underbygget ved en salgsstrategi, som har tre ben: 1. Egne butikker, hvor turisme og autentiske oplevelser er i højsædet. Målet er at give kunderne en oplevelse, hvor de oplever flowet fra råhorn til Eksempler fra Hornvarefabrikkens spændende udvalg 2. Netsalget skal styrkes på de europæiske markeder, hvor virksomheden via youtube og sociale medier får eksporteret dens særkende i ord og billeder. Målet er at fordoble netsalget og skabe synergi mellem de lokale, fysiske turismeaktiviteter og eftersalg i hjemlandet, når turisten er kommet hjem. Denne investering skal sikre, at Hornvarefabrikken kan ansætte en person til salgsog marketingfunktionen. 3. Forhandlersalget skal målrettes virksomhedens eksisterende salgsnetværk og kunder, som bl.a. omfatter Georg Jensen og Louisiana. Målet er at skabe de bedste hornvarer i verdenen, således at den vestjyske kulturarv bliver bevaret og udviklet. Denne indsats skal gøre, at Hornvarefabrikken kan ansætte en account manager, som kan varetage forhandlersalget. Kontakt til Sara Brunn Buch eller Peder Frølund Buch Hornvarefabrikken Aps. Åbrinkvej Bøvlingbjerg Telefon:

23 23 BEAS A/S BEAS A/S (tidligere Bøvlingbjerg El-automatik A/S) har mere end 40 års erfaring i at udvikle, producere og levere betalingssystemer til mønter, poletter og kort, adgangskontrolsystemer, vekselautomater og loading systemer samt forsyningsstandere. Virksomheden er vokset fra 14 til 19 ansatte på 10 år, men har ikke aktuelle planer om yderligere investeringer i produktionskapacitet eller lignende. BEAS udvikles løbende og med løbende investeringer bl.a. via automatiseringer af en række af produktionsprocesserne. Dagli Brugsen Centralt i byen og fra adressen Tangsøgade 40 driver brugsen sin virksomhed. Dagli Brugsen er på flere måder af stor betydning for Bøvling. Det er f.eks. byens eneste egentlige dagligvarebutik, butikken har 18 ansatte, og butikken er også stedet, hvor man mødes uformelt til en kort snak i eller lige uden for butikken. Brugsen i Bøvlingbjerg drives som en A-forening, dvs. en selvstændig forening, der ikke er ejet af COOP, men af medlemmerne fra Bøvlingbjerg og omegn. Brugsen har en bestyrelse på 5 mand. man er ligeledes positivt indstillet overfor planerne om at indrette byens centrale plads umiddelbart op af brugsens indgang endda så positiv, at man er villig til selv at bidrage i et nærmere aftalt omfang til at finde den helt rigtige løsning på både plads, parkering, indgang, trafik mv. Kontakt til Benny Christensen Dagli Brugsen Bøvlingbjerg Tlf Kontakt til Karl Kristian Mikkelsen Direktør Telefon / Dagli Brugsen har selv planer om at udvide med en form for overdækning ud mod p-pladsen for at skabe et bedre miljø for både kunder og varer, og Vestjysk Smede, VVS, Blik A/S Virksomheden, der udfører VVS- og blikkenslagerarbejde i Lemvig, Thyborøn, Struer og Holstebro, blev etableret i Da Løkkes Maskinfabrik forlod de store bygninger på adressen Tangsøgade 55 og byggede nyt i industriområdet syd for Bøvling, flyttede Vestjysk Smede, VVS, Blik A/S ind i ejendommen. Virksomheden er vokset til i dag at være 10 ansatte. Kontakt til Peter Schjøtz Vestjysk Smede, VVS, Blik A/S Tlf / Vestjysk Smede, Tangsøgade 55 Brugsen overvejer en påbygning

24 24 Fødevareklyngen I Vestjylland laver man nogle af verdens bedste råvarer til fødevareindustrien. Desværre sætter man råvarerne på en lastbil og kører dem ud af kommunen. Den udvikling skal vendes. Man ønsker ikke at stoppe trafikken, men i stedet ønsker man at blive bedre til at forædle nogle af råvarerne i Lemvig Kommune og SÆLGE dem i Lemvig Kommune og via nettet til hele Danmark. Derved er hele fødevarens værditilvækst lavet i kommunen, hvilket giver arbejdspladser. Målet er skabe synergi mellem RÅVAREPRO- DUCENTER og FØDEVARE-VIRKSOMHEDER og SALGSLEDET. Det handler om at fjerne nogle af de barrierer, som stopper væksten og udviklingen af nye fødevarevirksomheder. Problemet for mange små producenter er, at de ikke har adgang til et godkendt køkken eller slagteri. Derved kan de ikke producere fødevarer, som kan blive solgt i detailhandlen eller direkte til forbrugerne på lovlig vis. I Bøvlingbjerg ønsker man at kunne tilbyde de små fødevareproducenter et lille godkendt slagterum, hvor de kan slagte deres dyr og have dem på køl. Der skal også tilbydes et godkendt køkken, hvor de kan lave den forædling af råvarerne, som gør, at de kan sælge deres varer lovligt til detailhandlen. Målgruppen for disse godkendte rum er cateringvirksomheder og små fødevareproducenter, som har behov for et fødevarelaboratorium, hvor de kan afprøve deres ideer under godkendte forhold. Lederen af Dagli Brugsen i Bøvling er positiv over for at skulle sælge lokalproduceret fødevarer, så længe de efterlever gældende lovgivning. Det er en hel unik mulighed for små fødevarevirksomheder, at de kan sælge deres fødevarer i en rigtig dagligvareforretning. Det er med til, at fødevareproducenter kan få direkte respons fra kunderne på produkternes salgbarhed. Hvis denne aftale gennemføres, så kan Dagli Brugsen løfte fødevareproducenterne fra gårdsalg til detailsalg, og derved være en katalysator for, at virksomhederne bliver til vækstvirksomheder. Det er vigtigt, at salgsledet også omfatter en netshop fx hvor turister og fraflyttere kan få smagen af vestjyske råvarer til døren i København. Råvarerne kan også sælges til restaurationsbranchen, hvor jord-til-bord-tanken praktiseres på bedste vis. Fakta er, at fødevareturister vinder mere frem, og de vil gerne prøve snaps, fisk (sild & dabs), ost, honning, salt, marmelade, frugt, grønt osv. Alt sammen noget man i Bøvlingbjerg kan leverer fra lokale producenter allerede i dag. Men at skabe samspillet kræver: 1. Fysiske rammer (iværksætterhuse med godkendte faciliteter) 2. Viden om fødevareudvikling (Bæredygtig Landbrug, Danish Food Cluster, Agro Business Park, Navigator og Madlandet.dk) 3. Afsætning (samarbejdsaftaler med detailhandlen, restaurationsbranchen som underleverandør og net-salg) 4. Økonomisk opbakning (Lemvig Kommune, private investorer og fonde) Der arbejdes derfor blandt en kreds af visionære igangsættere på planer om at føre disse Fødevareklyngeidéer ud i livet fra et eller flere lokaler i Bøvlingbjerg. Områdefornyelsen er ikke direkte indblandet i planerne, men man forventer, at de parallelle projekter alligevel gensidigt kan gavne hinanden. Kontakt til Peder Frølund Buch Telefon: Bæredygtigt landbrug er med bag planerne om fødevareklyngen

25 25 Friskolen og Idrætsefterskolen Bøvling Friskole er oprettet 1877 af en kreds af forældre med tilknytning til Bøvling Valgmenighed. Skolen har i dag 22 ansatte, en bestyrelse på 5 personer, 130 elever i klasse samt en SFO med 60 børn. I 1983 oprettedes en efterskoleafdeling - Bøvling Idrætsefterskole - som en af de allerførste idrætsefterskoler i Danmark. Der er i dag 65 elever i klasse og idrætsefterskolen har 16 ansatte. Der er ikke aktuelle planer om udvidelser eller meget store renoveringsopgaver. Skolerne vedligeholdes løbende og fremtræder velfungerende og velvedligeholdte. Men skolerne er interesserede i at indgå i et tættere samarbejde omkring etablering af motions- og aktivitetsstien både for så vidt angår planlægning og for så vidt angår gennemførelsen. Hvis Bøvling Fri- og Efterskole stien evt. kan komme til at gå over eller umiddelbart forbi skolens arealer, vil man være indstillet på selv at foretage investeringer i dele af aktivitetspunkterne. Og skolernes eksisterende fodboldgolfanlæg og/eller det etablerede ude-motions-anlæg kan meget vel blive et eller to af aktivitetstilbuddene langs stien, som på denne måde kan gøres tilgængelig for en bredere kreds i byen. Kontakt til Hanne Ørskov Andersen Skoleleder Bøvling Friskole Tlf Ina og Martin Højbjerg Wiborg Forstanderpar Bøvling Idrætsefterskole / Bøvling Ældrecenter Ældrecenteret Bøvling Ældrecenter, der er opført i 1950, er beliggende midt i byen og er et af kommunens plejehjem. Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger, en gæstestue, to nybyggede ældreboliger og et dagcenter. Dog er dagcenter-aktiviteten pr flyttet fra Bøvlingbjerg til Alparken i Ramme. Desuden har hjemmehjælperne og hjemmesygeplejersken base på Ældrecentret. Der er 20 ansatte på centret og 40 ansatte i hjemmeplejen med udgangspunkt fra Ældrecentret. Ældrecentret er løbende vedligeholdt og opfylder alle bygnings- og indretningsmæssige krav, men der er ønske om på sigt at investere i en udbygning af IT-faciliteterne, så centrets beboere via wifi selv kan komme på internettet eller ved besøg fra pårørende får bedre muligheder for det. Kontakt til Bøvling Ældrecenter (plejehjem) Daglig leder Grethe Jeppesen Telefon

26 26 Hallen Bøvling Hallen, der er en selvejende institution med en bestyrelse på 7 mand, er opført i 1976 og er en alsidig idrætshal med plads til boldspil, gymnastik, spring og rytme. Springsalen er opført i 1990 og gymnastiksalen er fra I hallen findes også cafeteria, billardlokaler mv. Hallen har netop i 2013 investeret i solceller på taget af bygningen for kr., og har efter den første korte driftsfase opnået det forventede energiresultat. Derudover har hallen planer om at investere i et strålevarme-anlæg i stedet for det udtjente indblæsningsvarme-system fra Investeringen forventes at blive i størrelsesordenen kr. Kontakt til Bent Lyhne Bøvling Hallen Tlf Almene boliger Lemvig Boligforening har 19 boliger i Bøvlingbjerg. 6 boliger i rækkehusbyggeri fra 1982 på adressen Tangsøgade 86 A-F, og 9 boliger (5 ældreboliger og 4 almindelige) i det renoverede, tidligere, Hotel Bøvlingbjerg på adressen Tangsøgade 29 D-E og endelig 4 ældreboliger på adresserne Tangsøgade 80 A-B og 82 A-B. Boligerne fra 1982 er løbende istandsat indvendigt, men der vil indenfor de kommende år skulle investeres i udenoms-arealerne til bebyggelsen. Det tidligere hotel er løbende vedligeholdt og har ikke forestående investeringer, hvorimod der i ældreboligerne på Tangsøgade 80 og 82 skal investeres i nye vinduer mv. Kontakt til Lemvig Boligforening Forretningsfører Jens Gielsgaard Tlf Nye boliger Antallet af borgere i Bøvlingbjerg er lige nu 554, men man forventer og tror på, at den nedadgående tendens kan vendes, og at der i byen kan blive et voksende indbyggertal i de kommende år. Derfor forventer man også, at der kan blive grundlag for igen at bygge nye huse i Bøvling, og det primære ønske er, at de ledige grunde, bl.a. efter nedrivning af kondemnable boliger, kan udnyttes til nyt boligbyggeri, og dermed medvirke til at fortætte byen og revitalisere hovedgaden, Tangsøgade. Men der er også en række ledige byggegrunde på Lillebjergvej, hvor en grund kan erhverves for kr. Kontakt til Lemvig Kommune Direktionssekretariatet Gitte Graugaard Tlf Bøvlinghallen Det tidligere Hotel Bøvlingbjerg - nu almene boliger

27 27 Bygningsfornyelse og private renoveringsarbejder Det er Lemvig Kommunes ønske, at der parallelt med områdefornyelsen skal sættes initiativer i gang med hensyn til forskønnelse også af bygningsmassen. Mange huse i Bøvlingbjerg er bevaringsværdige, men mange er nedslidte og enkelte bør muligvis helt fjernes. I starten af gennemførelsesperioden ønskes afholdt et informationsmøde om mulighederne for istandsættelse af såvel bevaringsværdige som almindelige ejendomme i byen. Kommunens politik for støtte til gennemførelse af bygningsfornyelse vil blive nærmere fastlagt, og der vil på informationsmødet blive orienteret nærmere herom. Lemvig Kommune vil støtte i begrænset omfang fra enten Landsbypuljen, den ordinære eller den ekstraordinære ramme der vil blive søgt del i, men ved siden af den offentlige støtte til bygningsrenoveringerne vil den enkelte ejer selv skulle finansiere en stor del af istandsættelsen. Men det er erfaringen at en større bevidstgørelse om renoveringsprincipper, en konstruktiv dialog om arbejdernes udførelse samt en vis om end begrænset støtte kan igangsætte mange private investeringer på og omkring de enkelte ejendomme. Kontakt til Lemvig Kommune Planlægger Merete Nørby Hus til salg på Kærvej Tidligere lægeklinik - står nu tom

28 28 Organisation Såvel i programfasen som i den efterfølgende gennemførelsesfase vil områdefornyelsen være organiseret således, at Lemvig Kommune tegnes af et sekretariat på vegne udvalg og byråd. Sekretariatet består af repræsentanter fra Lemvig Kommune og fra sbs rådgivning a/s. Sekretariatet samarbejder med borgere, erhvervsliv, institutioner og øvrige interessenter i Bøvlingbjerg. Som led i gennemførelsen vil der efter behov kunne etableres arbejdsgrupper og udvalg i relation til de enkelte delprojekter, og der vil blive etableret en følgegruppe med repræsentanter fra foreninger, borgere, institutioner m.v., der løbende kan fungere som kontaktled for sekretariatet. Se diagrammet og se i øvrigt side 7 om Borgerinddragelsen. Byen har både før og i programfasen været særdeles engagerede og medvirket i et flot samarbejde med sekretariatet. Dette engagement og samarbejde forventes fortsat i gennemførelsesperioden, evt. formaliseret via en følgegruppe. Udvalget for Teknik og Miljø Sekretariat Bredt tværsektuelt sammensat Projektejer og projektleder fra Plan og Projekt Bistand af ekstern konsulent fra sbs rådgivning a/s Fra borgermøde i november 2013 Interessenter, arbejdsgrupper & følgegruppe

29 29 Målsætning og succeskriterier Målet for Bøvlingbjerg er, at byen skal bevare eller forøge sit befolkningsunderlag samt styrke grundlaget for en fortsat udvikling af erhvervslivet for derved som det mindste at opretholde byens nuværende service- og detailhandelsniveau. De målbare succeskriterier for områdefornyelsen er bl.a. at give bymidten et tiltrængt løft og en forskønnelse af både bygninger og byrum, at skabe gode trafikale forhold, særligt for de bløde trafikanter i bymidten/tangsøgade, at give byen et socialt og kulturelt løft ved at indrette et uformelt møde- og samlingssted i den gamle aula gerne kombineret med andre og nye aktiviteter i aulaen, og at inddrage den omkringliggende natur som et element i byens udvikling ved at etablere et sammenhængende stisystem fra Lergravsparken i nordøst til Put- & Take-søen i sydvest med en række spændende motions- og aktivitetspunkter undervejs. Velkommen til Bøvlingbjerg Måske et hvil på bænken i Anlægget?

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 1 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere