Referat fra økonomiudvalgsmøde mandag den 22. november 2010 hos DE-L, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra økonomiudvalgsmøde mandag den 22. november 2010 hos DE-L, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K."

Transkript

1 Den 23. november 2010/sjj Referat fra økonomiudvalgsmøde mandag den 22. november 2010 hos DE-L, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K. Til: Direktør Peter Enevold, TietgenSkolen, (PE) Økonomidirektør Poul Erik Andersen, Selandia (PEA) Administrationschef Søren Schubert, UC Holstebro (SS) Direktør Lars Middelboe EUC Lillebælt (LM) Administrationschef Per Nielsen, Københavns Tekniske Skole (PN) Administrationschef Carsten Eberhardt, Hotel- og Restaurationsskolen (CE) Økonomichef Martin Larsen, IBC (ML) Vicedirektør Anne Hyrup Madsen, Handelsskolen København Nord (AHM) Konsulent Flemming Jørgensen, DE-L s sekretariat (FJ) Konsulent Søren J. Jensen, DE-L s sekretariat (SJJ) Dagsorden: 1) Godkendelse af referat fra sidste møde (den 17. september) 2) Opfølgningslisten 3) Forslag til program for temadag den 5. januar ) Opfølgning på indsatsområder for økonomiudvalget 5) Finanslov ) IT-udvalget medlemmer og kommissorium 7) IT orientering - Foreningsmøde hos UNI-C - Møde med Deloitte om budgetanalyse af UNI-C - AIT-brev til Undervisningsministeren - SU-digitalisering - status 8) Erhvervsakademierne tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering 9) AMU: Rapport vedr. takster, samt bureaukrati på AMU området 10) Analyse og prognose p.b.a. sektorregnskaber 11) Høringssvar vedrørende budgetvejledning for ) Eventuelt 13) Indlæg fra Henrik Bang Kontor vedr. uddannelse, Danmarks Statistik

2 1. Godkendelse af referat fra sidste møde SJJ skriver til ministeriet i forbindelse med opgørelse af elvekvoteordningens præmieringsmodel, hvor de institutioner, der har underpræsteret i forhold til elevkvoteordningen ikke skal betale noget, mens de institutioner, der har overpræsteret får mindre fordi ministeriets præmie er en nettopræmie. 2. Opfølgningslisten Listen blev gennemgået. Flere af punkterne er behandlet andet steds i dagsordenen. Eksempelvis er punktet vedrørende Opdeling af fællestaksten beskrevet i notatet under punkt 10. CE har færdiggjort 3-parts analysen, som vil blive præsenteret ved temamødet den 5. januar PEA redegjorde for status på workflowsystemet. Der har været afholdt 3-4 møder, hvor deltagerne har været dybt nede i blanketterne. Der er møde om 1. udkast til kravspecifikationen den 6. december i Odense. 3. Forslag til program for temadag den 5. januar 2011 SJJ præsenterede forslaget til program for temadagen den 5. januar Der var opbakning til programmet. Beslutning: Forslaget til temadagen den 5. januar 2011 fastholdes. I forbindelse med punktet om ledelsesrapportering skal der fokuseres på processen og kommunikationen, samt hvilken styringsfilosofi institutionen bruger. Det blev aftalt at Anne Hyrup tager kontakt til Annalise Schmidt fra EUC Vest. Det blev endvidere besluttet at PE og SJJ udarbejder et oplæg til ideen om på årsmødet at bruge emnet effektiviseringer som tema. 4. Opfølgning på indsatsområder for økonomiudvalget Status på de enkelte indsatsområder blev behandlet herunder hvor langt udvalget er med at indfri dem. Vi skal arbejde for at være mere proaktive i udvalget, men også på de enkelte skoler. Politikerne vil gerne have nogle konkrete tal for hvad ex. finanslovsbesparelserne betyder på de enkelte skoler. DE-L vil foranstalte en indsamling af eksempler fra skolerne på de økonomiske konsekvenser af finanslovsaftalen. Beslutning: Indsatsområderne sættes på opfølgningslisten, og gennemgås så vidt muligt ved hvert økonomiudvalgsmøde. Det blev konkluderet at udvalget var på rette vej med indsatsområderne. På næste økonomiudvalgsmøde præsenteres DE-L s hjemmeside herunder de økonomidata, som ligger på hjemmesiden.

3 5. Finanslov 2011 Forliget om finansloven for 2011 betyder at der skal spares yderligere ca. en halv milliard kroner på Undervisningsministeriets område i forhold til finanslovsforslaget fra august. Heraf beløber de direkte henførbare udgifter på de erhvervsrettede uddannelser sig til i alt 174 mio. kr. Tidligere er der i forbindelse med forslag til finanslov for 2011, der blev fremlagt den 24. august 2010, indarbejdet besparelser på de erhvervsrettede uddannelser på i alt 145,5 mio. kr. De samlede besparelser, som er direkte henførbare til erhvervsuddannelserne er således på i alt 320 mio. kr. i finansloven for 2011, svarende til besparelser der i gennemsnit beløber sig til kr. pr. årselev. Udover dette kommer dispositionsbegrænsningen på 1 pct., der enten kan placeres i regnskab 2010 eller i regnskab Såfremt dispositionsbegrænsningen placeres i 2011 svarer det til samlede besparelser på i gennemsnit kr. kr. pr. årselev. Endvidere indføres der i forbindelse med finanslovsforliget et takstloft på kr. pr. årselev på AMU-området. Det berører særligt de dyre kurser som stort kørekort, truckcertificat m..v., hvilket kan medføre kraftigt reduceret aktivitet på VEU-området. Udover disse besparelser er der i forbindelse med regeringens genopretningsplan sket en række reduktioner og forringelser på Undervisningsministeriets område, som indirekte har negativ indflydelse på økonomi og aktivitet for skolerne. Det vedrører blandt andet at satsnedsættelser på VEUgodtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april Undervisningsministeriet har tidligere kalkuleret med at besparelserne som følge heraf ligger på i størrelsesorden 400 mio. kr. i Beslutning: Der er behov for at skitsere en langsigtet strategi for den politiske påvirkning bl.a. i forhold til finansloven. SJJ udarbejder et udkast til en strategiplan, som forelægges økonomiudvalget. Der skal være folketingsvalg om knap et år. Det foreslås at der kommer nogle cases ind på hvad der er sparet på skolerne både i form af kroner og i form af eventuelle årsværk, som er afskediget. DE-L vil foranstalte en indsamling af eksempler fra skolerne over de økonomiske konsekvenser af finanslovsaftalen. Det blev endvidere foreslået at skolerne inviterer folketingspolitikere til at mødes med f.eks. studievejledere og lærere m.v., der konfronteres med de unges problemer i dagligdagen, og som kan berette om overfyldte klasselokaler m.m. 6. IT-udvalget medlemmer og kommissorium IT-udvalgets kommissorium blev kommenteret. IT-udvalget vil være et underudvalg til Økonomiudvalget. Følgende medlemmer foreslås valgt til IT-udvalget:

4 IT-chef Tage Oskar Pedersen, Tech College Aalborg, IT-chef Morten S. Andersen, Roskilde TS, IT-chef Thomas Friis Poulsen, Århus Købmandsskole. Beslutning: De foreslåede medlemmer blev godkendt af økonomiudvalget. Derudover blev det foreslået at yderligere et medlem bliver tilknyttet udvalget, f.eks. IT-chefen på EUC-Sjælland eller på Køge Handelsskole, idet ingen af disse skoler er tilknyttet et it-fællesskab. SJJ tilretter kommissoriet i forhold til de indkomne kommentarer. Det reviderede kommissorium bliver forelagt it-udvalget på møde ultimo november. 7. IT orientering - PE og SJJ var den 13. oktober til foreningsmøde hos UNI-C. Foreningsmødet bibragte ikke nogen ny viden, bl.a. som følge af en noget reduceret dagsorden. - PE, SJJ og KEA holdt møde med UNI-C onsdag den 18. november om AIT-projektet. I mødet blev projekt nr. 21 digital tilskudsdokumentation (bedre snitflader fra UVM s systemer til Navision) drøftet, herunder om det er relevant for erhvervsskolerne. - PE, SJJ og LKU har holdt møde med Deloitte om budgetanalysen af UNI-C. Budgetanalysen er bestilt af Finansministeriet og sigter på at kortlægge UNI-C s nuværende og fremtidige rolle. Deloitte synes kritiske overfor UNI-C. Interviewet blev gennemført med udgangspunkt i følgende temaer: Det nuværende samarbejde med Undervisningsministeriet og UNI-C omkring udvikling og drift af it-løsninger inden for såvel det pædagogiske og administrative område, samt i forhold til infrastruktur Ønsker og behov til fremtidige it-løsninger, herunder også videreudvikling af eksisterende løsninger Ønsker og behov i forhold til tværgående it-styring/governance, herunder Undervisningsministeriets og UNI-C s rolle I mødet blev der fremført en del utilfredshed med UNI-C, hvilket UNI-C efterfølgende er blevet gjort bekendt med. P.t. er fremtiden usikker for UNI-C og det kan derfor frygtes, at de i forbindelse med budgetanalysen anbefales placeret under eksempelvis Statens It. - DE-L har den 2. november sendt brev til Undervisningsministeren om Ambitiøs IT projektet. I brevet dokumenteres den skævvridning, der er i besparelserne, og det pointeres at det projekt som erhvervsskolerne har set frem til er fjernet (central udbetaling fra én instans). - Som opfølgning på problemerne omkring SU-digitaliseringen har der været afholdt møde med SUstyrelsen. I mødet blev der identificeret 13 hovedproblemstillinger forbundet med SUdigitaliseringen. I forlængelse heraf har DE-L fremsendt brev til departementschefen, hvori det fremføres at halvdelen af SU-digitaliseringsbesparelsen i 2010 svarende til 4 mio. kr. bør tilbagerulles.

5 - Ressourceregnskabet er i krise. Skoleforeningerne har på møde i efteråret 2009 sagt fra overfor manuelle indberetninger, samt sat spørgsmålstegn ved UNI-C s system til håndtering af ressourceregnskabet. Beslutning: I forbindelse med AIT-projekt nr. 21 blev det besluttet at projektet skal fortsætte, idet det vurderes at være til gavn for de fleste erhvervsskoler. Det anbefales derudover som en forbedring at der arbejdes for at få tilskudsskrivelserne i en fælles database. SJJ meddeler dette til UNI-C. Det blev aftalt at SJJ fremskaffer referat fra møde den 23. september 2009 vedrørende ressourceregnskabet og indikatorerne indeholdt heri. Referatet rundsendes til økonomiudvalgets medlemmer. 8. Erhvervsakademierne tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering Undervisningsministeriet har sendt udkast til rapporten Erhvervsakademier en tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering i høring. DE-L har afgivet høringssvar til Undervisningsministeriet, hvor foreningen imødegår en række af de konklusioner, der fremsættes i rapporten. Undervisningsministeriets rapport lægger op til en klar udskilning af erhvervsakademierne fra erhvervsskolerne, således at alle erhvervsakademier overgår til classic-modellen. I den forbindelse har DE-L tidligere udarbejdet et notat om udskilning af erhvervsakademier med udgangspunkt i fastlæggelse af aktiver, passiver, rettigheder og pligter. PE efterlyste et notat fra DE-L på hvorledes en udskilning kunne foretages. Notatet kunne være en form for idekatalog til hvorledes udskilninger kan effektueres, med udgangspunkt i at der skal skabes et levedygtigt akademi. Beslutning: SJJ og FLJ udarbejder i samarbejde med Anne Hyrup og Per Nielsen et notat om overvejelse vedrørende metoder til økonomisk udspaltning. Notatet skal kunne bruges af skolerne som et inspirationskatalog. 9. AMU: Rapport vedr. takster, samt bureaukrati på AMU området PEA redegjorde for notatet om hvordan man gør enkle systemer komplicerede og bureaukratiske på AMU-området. Bureaukratiet på AMU-området er stort og en forenkling vil derfor være kærkommen. Beslutning: Det blev besluttet at SJJ udarbejder et følgebrev, hvori der redegøres for ønsket om en regelforenkling. Følgebrevet sendes sammen med notatet til Villy Hovard fra Undervisningsministeriet.

6 10. Analyse og prognose p.b.a. sektorregnskaber (FLJ s notat) FLJ redegjorde for notatet om sektorregnskaber, der ligeledes indeholder et afsnit om opdeling af fællestaksten. Notatet blev rost, og det blev anbefalet at notatet lægges på hjemmesiden, hvor det eventuelt kan tages frem ved en passende lejlighed. Det blev derudover nævnt at stadig flere erhvervsskoler bliver opkrævet for grundskyld af kommunerne, hvilket medfører en stor ekstraudgift. Beslutning: Notatet lægges på DE-L s hjemmeside. 11. Høringssvar vedrørende budgetvejledning for 2011 DE-L har udarbejdet vedlagte høringssvar til udkastet til budgetvejledning for Beslutning: Høringssvaret tages til efterretning. 12. Eventuelt Intet 13. Indlæg fra Henrik Bang Kontor vedr. uddannelse, Danmarks Statistik Henrik Bang præsenterede sit arbejde i Danmarks statistik og sagde at et af ønskerne til ham i forbindelse med hans tiltrædelse er at Danmarks Statistik leverer flere data til den uddannelsespolitiske debat. Danmarks Statistik fødes bl.a. med oplysninger fra UNI-C, som igen får oplysningerne fra skolernes indberetninger i EASY. Med hensyn til hvilke behov de erhvervsrettede uddannelser kunne have i forhold til Danmarks Statistik sagde PE at det ville være hensigtsmæssigt, hvis det f.eks. var Danmarks Statistik som udarbejdede elevprognoser og ikke regionerne. De 5 regioner udarbejder hver en prognose for deres respektive region. Det syntes ikke at være hensigtsmæssigt set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt. Danmarks Statistik kunne eventuelt også medvirke til at belyse de erhvervsrettede uddannelsers bidrag til værdikæden, herunder uddannelsernes rolle i forhold til at skabe vækst i samfundet. I forbindelse med taxameterreformen skal der efter al sandsynlighed indføres sociale taxametre. I den forbindelse kunne data om forældrebaggrund og andre socioøkonomiske forhold med fordel blive belyst af Danmarks Statistik. DE-L giver en tilbagemelding til Henrik Bang omkring hvad foreningen kunne tænke sig.

7 Kommende møder i økonomiudvalget: - Den 3. februar 2011 fra kl hos IBC, Kolding - Den 31. marts 2011 fra kl hos DE-L, København - Den 9. juni 2011 fra kl hos Uddannelsescenter Holstebro

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere