ÅRSRAPPORT. for Regnskabsåret Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks Miljøundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. for Regnskabsåret 2004. 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks Miljøundersøgelser"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Miljøundersøgelser

2 Indholdsfortegnelse BERETNING... 3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT...3 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...4 VURDERINGER OG FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR...4 MÅLRAPPORTERING... 6 UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER...9 REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...12 PÅTEGNING FREMLÆGGELSE...16 PÅTEGNING...16 BILAG 1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE BILAG 2: GRØNT REGNSKAB

3 Beretning Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er en sektorforskningsinstitution i Miljøministeriet, styret som statsvirksomhed. Institutionens daglige ledelse varetages af direktionen inden for rammerne af det årlige arbejdsprogram, som er fastlagt af bestyrelsen. Miljøministeren har i 2004 udpeget en ny bestyrelse for DMU, og DMU har fået en ny vedtægt, begge med virkning fra 1. januar Hermed er DMU s styringsgrundlag bragt i overensstemmelse med den nye Lov om Sektorforskningsinstitutioner (Lov nr. 326 af 05/05/2004). DMU s bestyrelse har indgået sin tredje resultatkontrakt med Miljøministeriets departement. Kontrakten, der dækker perioden , fastsætter de overordnede faglige og økonomiske rammer for DMU s virke, hvor aktivitetsniveau og udvikling er tilpasset betingelserne i FL04 og frem. Mission DMU har som hovedformål at drive forskning på højt internationale niveau om de strukturer, processer og sammenhænge, der er af betydning for anvendelsen og beskyttelsen af Danmarks miljø- og naturværdier. Med udgangspunkt i forskningen har DMU til formål at rådgive på natur- og miljøområdet, varetage ansvaret for den nationale natur- og miljøovervågning, udføre udviklingsarbejde, formidle og varetage viden- og teknologioverførsel til relevante offentlige og private interessenter. Vision DMU s strategi indeholder følgende visioner: DMU vil være en hovedaktør i dansk og europæisk miljøforskning og rådgivning af myndigheder og erhverv inden for natur- og miljøsektoren. DMU vil opbygge viden og værktøjer til at løse nationale og internationale miljøproblemer og udvikle grundlaget for dansk og international miljøregulering. DMU vil bidrage til den strategiske videnopbygning på højeste internationale niveau. DMU vil overvåge natur- og miljøtilstanden, udvikle indikatorer og beskrive konsekvenser af den samfundsmæssige udvikling. DMU vil være en attraktiv arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere, som udvikles i takt med opgaverne. DMU vil formidle viden om natur og miljø til befolkning og beslutningstagere samt bidrage til uddannelse af forskere. Hovedopgaver DMU varetager følgende hovedopgaver inden for natur- og miljøområdet: Forskning og udvikling, herunder forskeruddannelse og international videnudveksling, Overvågning, herunder bearbejdning og formidling af data, nationalt og internationalt, Faglig rådgivning af beslutningstagere og forvaltning, Formidling af resultater som grundlag for beslutninger og offentlig debat. Arbejdet er grundlæggende organiseret i følgende grupperinger: Luftmiljø, miljø og natur i ferskvand, havmiljø, terrestrisk miljø og natur, vildtbiologi og biodiversitet, arktisk miljø og natur, miljøkemi og mikrobiologi, samt miljøøkonomi, miljøsociologi og integreret analyse. På tværs af disse grupperinger arbejdes med problemstillinger i tilknytning til klimaeffekter, miljø og sundhed, næringsstoffer, kemiske stoffer og bioteknologi samt biologisk mangfoldighed. DMU styrer efter kvalitet og relevans. DMU følger det internationale kvalitetsstyringssystem for forskning, og rutineopgaver kvalitetsstyres gennem akkrediteringer, GLP (God Laboratorie Praksis) mv. Relevansen sikres ved dialog med brugerne om de konkrete forskningsområder og opgaver og gennem en omfattende deltagelse i de forsknings- og andre opgaver, der udbydes af nationale og internationale myndigheder, herunder specielt EU. Årets økonomiske resultat DMU s bevillingsregnskab for 2004 viser et driftsresultat på 0,6 mio. kr., jf. udgiftsregnskabet nedenfor. Årets reelle resultat viser dog et underskud på ca. -8 mill. kr. på den ordinære drift, idet bevillingsregnskabet indeholder en tillægsbevilling vedrørende VMPIII (aktstykke 166) på 8,7 mill. kr, hvoraf 7,5 mill. kr. videreføres til

4 Tabel 1-1 Økonomiske hovedtal Omkostningsregnskab Resultatopgørelse MDKK Regnskab 2004 Balance MDKK Status pr Ordinære driftsindtægter -117,4 Anlægsaktiver i alt 133,3 Ordinære driftsomkostninger 253,6 - heraf immaterielle anlægsaktiver 1,0 - heraf personaleomkostninger 171,4 - heraf materielle anlægsaktiver 132,3 Andre driftsposter, netto 0,0 Omsætningsaktiver i alt 69,8 Finansielle poster, netto 0,6 Aktiver i alt 203,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (eksl. bevillinger) 136,7 Egenkapital -106,3 Hensatte forpligtelser 0,0 Øvrige forpligtelser -96,8 Passiver i alt -203,0 Udgiftsregnskab Bevillingsregnskab MDKK Statsvirksomhed Indtægter -117,5 Udgifter 250,5 Årets nettoudgifter (eksl. bevillinger) 133,0 Bevilling (Nettotal) inkl. tillægsbevillinger 132,4 Årets overskud -0,6 Til videreførsel 27,2 Af den akkumulerede reserve på 27,2 mill. kr. kan ca. 10 mill. kr. henføres til igangværende projekter som udføres for midler overført til DMU s bevilling, herunder overvågningsaktiviteter. Fra aktstykke 166 vedrørende Vandmiljøplan III videreføres 7,5 mio. kr., 0,7 mill. kr. henføres til bistand vedrørende kommunalreformen (håndtering af miljødata) og endelig er ca. 9 mill. kr. hensat til tværgående initiativer til understøttelse af den aktive strategi, således at DMU kan fastholde mål og overordnet planlægning i den igangværende resultatkontraktperiode. Med de ovenfor anførte budgetterede hensættelser, forventes DMU s akkumulerede reserve at gå i nul med udgangen af Årets faglige resultater DMU har i 2004 opfyldt sine målsætninger i tilfredsstillende grad: Alle DMU s 9 institutionsmål er nået. DMU har opstillet 222 specifikke mål i arbejdsprogrammet for Af disse er 81 % nået, 15 % er udskudt og 4 % er opgivet. Erfaringerne viser, at der ved årets afslutning ofte er en betydelig afvigelse fra de faglige planer i arbejdsprogrammet. Afvigelsen afspejler modsætningen mellem de forventninger og betingelser omverdenen havde til DMU et år forinden og det faktiske behov kunderne har haft til løsning af nye hasteopgaver, svigtende tilsagn fra rekvirenter, vekslende succes med forskningsansøgninger m.v. Desuden afspejler målopfyldelsen de faglige og interne betingelser i form af forskningsprocesser, der ikke forløber som forventet mv. Vurderinger og forventninger til de kommende år DMU s bestyrelse har vurderet, at behovet for viden og rådgivning i natur- og miljøsektoren ikke vil blive mindre i de kommende år. Derfor har bestyrelsen valgt en aktiv strategi, som skal imødegå nedgang i finanslovsbevilling med øget ekstern indtjening og herved fastholde DMU s forskningskompetencer. 4

5 DMU s finanslovsbevilling og eksterne indtægter i perioden fremgår nedenfor. Figur 1-1 Finanslovsbevilling og eksterne indtægter MDKK Eksterne indtægter Finanslovsbevilling ÅR Den aktive strategi blev besluttet forud for DMU s resultatkontrakt og er indarbejdet i resultatkontrakten. DMU s bestyrelse og direktion vurderer løbende strategien, herunder specielt om DMU s bevillinger fra forskningsråd og programforskningen samt efterspørgslen efter rekvirerede opgaver lever op til forventningerne. Bedømt på resultaterne for 2004 og udsigterne for 2005 er den aktive strategi fortsat den rigtige beslutning som grundlag for DMU s resultatkontrakt Der har været en klar efterspørgsel og ekstern opbakning til de kompetencer, som DMU med strategien stiler efter at fastholde. Opbakningen har vist sig dels i form af rekvirerede opgaver fra statslige styrelser, det kommunale system og private opdragsgivere, dels i form af en særbevilling til opgaver i tilknytning til det politiske forlig om Vandmiljøplan III. DMU har endvidere haft succes med forskningsansøgninger, specielt i EU s 6. Rammeforskningsprogram. Fortsættelse af den aktive strategi indebærer betydelige udfordringer for DMU: Den største udfordring ligger i at fastholde den rette balance mellem forskning og videnopbygning på den ene side, og brug af viden og forskningsresultater til rådgivning og konsulenttjenester på den anden side. Som sektorforskningsinstitution er DMU forpligtet til at levere forskningsbaseret rådgivning. Kravet om forskning sætter grænser for, hvor mange ressourcer DMU kan afsætte til at hjemtage eksterne indtægter fra konsulent- og rådgivningsopgaver. Samtidig er der i programforskningen et krav om medfinansiering (typisk på 50%). Med grænser for eksterne konsulentindtægter, og med fortsat fald i basisbevillingen er der derfor udsigt til, at DMU må være mere tilbageholdende med forskningsansøgninger. Endelig har DMU s medarbejdere i indkøringsfasen af den aktive strategi ydet en betydelig ekstra indsats, som ikke kan forventes fortsat ubegrænset. DMU s ledelse har fokus på disse afvejningsproblemer, med stram styring af ressourceallokering på tværs i institutionen, styring af akkvisitionsarbejdet, personalepolitiske tiltag og en målrettet forfølgelse af alle effektiviseringsmuligheder. Såfremt den aktive strategi ikke fuldt ud kan realiseres, vil DMU s bestyrelse foranledige tilpasninger af aktivitetsniveauet. 5

6 Målrapportering DMU bidrager til Miljøministeriets styringskæde med årlige institutionsmål og bidrag til ministeriets årlige koncernmål. DMU har ikke haft ansvar for koncernmål i DMU s institutionsmål 2004 omfatter 9 mål inden for 4 områder; Forskning, Overvågning, Faglig rådgivning og Støttefunktioner. Målene er udmøntet i 33 konkrete målepunkter. Uddybende beskrivelser af institutionsmålene, herunder baggrund, perspektiver, målepunkter og forventet ressourceforbrug kan ses på Status for årets 9 institutionsmål fremgår af tabel 2-1. Tabel 2-1 Institutionsmål Mål og eventuelle kommentarer Institutionsmål rettet mod forskning 1. DMU har publiceret 200 internationale videnskabelige artikler med peer review. Nået Status 2. DMU har udbygget videngrundlaget for implementering af Vandrammedirektivet. Nået * 3. DMU har udviklet miljøøkonomiske metoder til, og gennemført omkostningsberegning ved miljøtiltag Nået * dog er nogle delmål udskudt til fordel for arbejde med Vandmiljøplan III. Institutionsmål rettet mod overvågning 4. DMU har gennemført en faglig og økonomisk vurdering af, hvorledes implementeringen i DMU af det Nået nye program for den nationale natur- og miljøovervågning er forløbet. 5. DMU har udviklet Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske naturdata Nået Institutionsmål rettet mod faglig rådgivning 6. DMU har udarbejdet koncept og projektplan for den nationale miljøtilstandsrapport (SOE rapport) 2005 Nået 7. DMU har udbygget videngrundlaget for den grønlandske forvaltning af råstofaktiviteter. Nået Institutionsmål rettet mod støttefunktioner 8. DMU har etableret en ny hjemmeside på Internettet Nået 9. DMU har implementeret omkostningsbaserede regnskabsprincipper Nået DMU s 4-årige resultatkontrakt med Miljøministeriets departement konkretiseres i årlige arbejdsprogrammer indeholdende årets mål og tilhørende målindikatorer. I 2004 er der i alt 222 mål. Samlet målopfyldelsesgrad fremgår af tabel 2-2 nedenfor. Tabel 2-2 Arbejdsprogrammål pct. pct. pct. pct. pct. Antal Nået Udskudt Opgivet Antal mål Omkring 20 % af de opstillede mål blev ikke nået i Afvigelsen var i de foregående år af samme størrelse, og vurderes at være både tilfredsstillende og karakteristisk for en forskningsinstitution som DMU. 6

7 Tabel 2-3 Produktmål gn.snit pr. år Prognose 2004 Forskning R R R R P 1 30 Int. vidensk. publ. med referee Indlæg ved kongresser, symposier mv i.p. 32 Afhandlinger og disputatser Øvrige videnskabelige publikationer i.p. Rådgivning 40 Rådgivningsorienterede rapporter Rådgivningsorient. art. og bogbidrag i.p. 43 Udredninger, notater mv. til MST, SNST m.fl i.p. 42 Statusrapporter o. lign i.p. 44 Kurser, temadage mv. (antal arr.) i.p. 45 Anden faglig rådgivning i.p. Formidling 50 Populærfaglige rapporter (4) Populærfaglige artikler, bogbidrag mv i.p. 52 Populærfaglige foredrag og debatindlæg i.p. 53 Offentlig dataadgang (antal datasamlinger) i.p. Videregående uddannelse 70 (tidl. 60) Specialeafhandlinger i.p. 71 Eksterne lektorater mv i.p. 72 Kurser o.a. undervisning i.p. 73 (tidl. 65) Deltagelse i faglige bedømmelsesudvalg mv i.p. Netværk 81 (tidl. 61) Workshops, afholdelse af i.p. 82 (tidl. 62) Gæsteforskere (mandmåneder) i.p. 83 (tidl. 63) Udstationering (mandmåneder) i.p. 84 (tidl. 64) Poster i videnskabelige råd og netværk mv i.p. 86 (tidl. 66) Eksterne referee-opgaver i.p. Noter: 1. Kategorierne 71 og 72 opgøres fra og med i.p.= Prognose foretages ikke. 3. R er regnskabstal, P (kursiv) er prognose eller forventet resultat. 4. Prognose 2004 for kategorien 50 Populærfaglige rapporter er forkert. Den korrekte er 4. Som et mål for DMU s produktion opgøres mængden af videnskabelige artikler, rapporter, publikationer, konferencebidrag og andre konkrete arbejdsresultater. Kvaliteten af forskningen måles bl.a. på optagelse af artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. De produktionsmæssige hovedtal for perioden fremgår af tabel 2-3 ovenfor. Produktivitet Ved at sætte produktionsindikatorerne i relation til antallet af årsværk (eller forskerårsværk) fås en indikation af produktivitetsudviklingen. Indikatorerne er først og fremmest relevante i en bedømmelse af udviklingen over tid, men afspejler også DMU s produktionsprofil i en sammenligning med andre institutioner. En fortolkning af udviklingen skal foretages med det forbehold, at der er tale om en relativ kort tidsserie. Erfaringsmæssigt kan produktionen af f.eks. videnskabelige artikler svinge betydeligt fra år til år. Registreringen af en videnskabelig artikel som produktion foretages først i det år, hvor artiklen er optaget i et videnskabeligt tidsskrift, mens artiklen måske repræsenterer forskningsarbejde, der ligger op til flere år bagud i tid. 7

8 Figur 2-1 Produktivitet Publikationer i alt 2,00 Antal 1,80 1,60 1,40 Publ. i alt pr. årsv. (30, 32, 33, 40, 41, 50, 51) 1,20 1, Figur 2-1 viser den samlede udvikling i produktiviteten målt ved antallet af publikationer pr. årsværk, mens figur 2-2 (A-D) viser udviklingen i produktiviteten målt ved produktionen pr. årsværk/forskerårsværk inden for de 4 produktkategorier; Rådgivning, Forskning, Populærfaglig formidling og Netværk. Produktivitetsindikatoren for internationale videnskabelige publikationer i figur 2-2-A og Netværk (figur 2-2-D) er baseret på forskerårsværk, mens de øvrige indikatorer er baseret på samlet antal årsværk i DMU. Figur 2-2 (A-D) Produktivitet fordelt på formål A) Forskning B) Rådgivning 2,0 Antal 1,0 Antal 1,8 0,8 1,6 Rådg.orient. rapporter, art. og bogbidrag, Øvr. vid. art. pr. årsv. (33, 40, 41) 0,6 1,4 Statusrapporter og lign. pr. årsv. (42) 0,4 Vid. publ. pr. forskerårsv. (30) 1,2 1, Udredninger, notater mv. til MST, SNST m.fl pr. årsv. (43) Anden faglig rådgivning: Udvalg, arbejdsgrupper mv pr. årsv. (45) 0,2 0, C) Formidling D) Netværk og uddannelse 1,0 Antal 1,0 Antal 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 Workshops pr. forskerårsv. (81) 0,4 Populærfaglig formidl. pr. årsv. (50, 51) 0,2 0, Poster i videnskabelige råd, lektorater mv. pr. forskerårsv. (84) Deltagelse i faglige bedømmelsesudvalg mv. pr. forskerårsv. (73) 0,2 0,

9 Uddybende analyser og vurderinger I det følgende afsnit foretages uddybende analyser og vurderinger af væsentlige mål og aktiviteter i Deltagelse i EU forskningen Det har stor betydning for DMU at opnå en fremtrædende placering i den internationale programforskning, specielt EU forskningen. Dels af hensyn til faglig relevans, fordi EU s miljøforskningsprogrammer er fokuseret omkring de væsentlige samfundsmæssige udfordringer på miljøområdet. Dels af videnskabelige hensyn, fordi konkurrencen om EU forskningsmidler bevirker, at bevillinger fra forskningsprogrammerne i sig selv udgør et kvalitetsstempel. Endelig er programbevillinger fra EU uhyre vigtige af rent økonomiske årsager, fordi såvel DMU s basisbevilling som den nationale programforskning på miljøområdet er stærkt reduceret gennem de senere år. DMU s forskere har succes med deres forskningsansøgninger til EU, idet næsten halvdelen af de fremsendte ansøgninger er imødekommet. Bevillingerne fra EU er dermed stærkt medvirkende til, at DMU har kunnet fastholde en faglig ekspertise på miljøområdet. DMU s bevillinger fra EU s nuværende 6. Rammeforskningsprogram beløb sig i 2004 til ca. 17 mill. kr. Det drejer sig om en række projekter, hvor DMU s forskere deltager i projekter, der ledes af andre internationale samarbejdspartnere. I andre tilfælde står DMU som international projektleder. Et eksempel er NOMIRACLE projektet om udvikling af nye koncepter for miljø- og sundhedsmæssig risikovurdering af kemikalier. Projektet, der understøtter EU s Handlingsplan for miljø og sundhed (SCALE) har 38 deltagere fra 17 lande i Europa. På det administrative område har DMU sammen med Rigsrevisionen opstillet en model for, hvorledes man i Danmark kan imødekomme de betydelige krav, EU stiller til revision af forskningsprojekterne. Ny vedtægt og bestyrelse En ny Lov om Sektorforskningsinstitutioner er trådt i kraft den 1. januar Loven følger op på Regeringens gennemgang af sektorforskningen i 2002 og har som et af sine formål at styrke sektorforskningens faglige uafhængighed af ressortministerierne. Som led i implementeringen af den nye sektorforskningslov har DMU i 2004 udarbejdet en ny vedtægt, ligesom der er udpeget en ny bestyrelse for DMU, begge med virkning fra 1. januar Bestyrelsen er sammensat ud fra bestemmelserne i den nye sektorforskningslov, herunder at ¼ af medlemmerne er anerkendte forskere og udpeget efter indstilling fra Det Strategiske Forskningsråd. De administrative styrelser i Miljøministeriet er udtrådt som medlemmer af bestyrelsen. DMU s nye vedtægt følger ligeledes op på bestemmelser i den nye sektorforskningslov. Det gælder bestyrelsens sammensætning og udpegning, udpegning og ansættelse af direktion og chefer samt sektorforskningens bidrag til de videregående uddannelser. Endvidere følger vedtægten op på bestemmelser i to andre nye love, henholdsvis Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner og Lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner. Vedtægten har været i høring hos DMU s primære brugere samt Det Strategiske Forskningsråd og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Med vedtægten og den nye bestyrelse er DMU s styringsgrundlag bragt i overensstemmelse med bestemmelserne på sektorforskningsområdet. 9

10 Understøtning af VMP III DMU har i 2004 bidraget substantielt til grundlaget for den nye Vandmiljøplan III (VMP III). Folketinget indgik i april 2004 aftale om en ny vandmiljøplan (VMP III). De danske vandmiljøplaner har store økonomiske og miljømæssige konsekvenser, og fremsættelsen af forslaget til VMP III byggede på meget grundige forberedelser og analyser med deltagelse fra ministerier, amter, erhverv og grønne organisationer. Efter fremsættelsen af forslaget til VMP III gennemgik det en omfattende politisk proces i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. DMU har leveret betydelige dele af det tekniske grundlag for forberedelsesarbejdet. Det drejer sig om en lang række vurderinger af miljøkonsekvenser, naturintegration og miljøøkonomi samt opstilling af modeller og scenarier vedrørende kvælstof, fosfor og miljøeffekter i oplande, søer fjorde og i havet. DMU understøttede endvidere løbende den politiske proces i Miljø- og Planlægningsudvalget med faglige notater og besvarelser af spørgsmål. Det drejede sig om vurderinger i forhold til direktivbestemmelser, virkemidler, modelberegninger, vådområder mv. Det er en hovedopgave for DMU at levere videnskabeligt baserede, faglige grundlag for politiske beslutninger på miljøområdet. I det aktuelle tilfælde har DMU kunnet bidrage til et tværfagligt dækkende beslutningsgrundlag med ekspertise inden for en række forskellige fagområder. Alle DMU s rådgivningsbidrag er offentligt tilgængelige. Erhvervssamarbejde DMU har et tæt samarbejde med myndighederne og understøtter primært den offentlige miljøadministrations behov for viden. Men der træffes i stigende grad beslutninger vedrørende miljø og natur i det private erhvervsliv, og DMU har en forpligtelse til at stille viden til rådighed for hele samfundet. I takt med at fokus på miljøet er øget markant i den private sektor, både som et ansvar og som en konkurrenceparameter, har DMU gennem de senere år haft et støt stigende samarbejde med det private erhvervsliv. Det drejer sig om opgaver som f.eks. miljøvenligt dambrug, VVM vurderinger, udvikling af skaldyrsproduktion, metoder til miljøvurdering i landbruget, metoder til vurdering af luftforurening, risikovurdering af kemikalier mv. I en række tilfælde indgår DMU som samarbejdspartner med private virksomheder i internationale miljøbistandsprojekter. Orienteringen mod det private erhvervsliv er også afspejlet i sammensætningen af DMU s bestyrelse, hvor to medlemmer kommer fra det private erhverv. For DMU handler det ikke kun om at løse konkrete opgaver, men i høj grad også om at få skærpet de faglige prioriteringer. DMU vil i de kommende år søge at udvide sin brugerkreds yderligere, herunder også brugere i den private sektor. Ny hjemmeside på Internet DMU har i 2004 etableret en ny og mere brugervenlig hjemmeside på Internettet. Den ny hjemmeside skal ses som en udbygning af offentlighedens adgang til miljøoplysninger. Reglerne herom er indarbejdet i den danske miljølovgivning som opfølgning på Århuskonventionen (UN/ECE s Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters ). Med store datasamlinger om miljøet og naturen, herunder data fra det nationale natur- og miljøovervågningsprogram (NOVANA), har DMU en særlig forpligtelse til at etablere nem og brugervenlig adgang. Ud over adgangen til data stiller DMU på hjemmesiden alle sine publikationer og rapporter mv. til fri rådighed sammen med oplysninger om de aktuelle forskningsprojekter. 10

11 Opbygningen af hjemmesiden har også omfattet en ny struktur og et nyt design, hvor DMU har været pilotinstitution for Miljøministeriets implementering af et fælles system (CMS system) og en ensartet struktur for formidling på Internettet. DMU s hjemmeside har ca underliggende sider. Med adgang for borgere, virksomheder og myndigheder til miljøinformation understøtter hjemmesiden projekt Digital forvaltning, som er iværksat af Regeringen og de kommunale organisationer. Omkostningsbaserede regnskabsprincipper DMU har i 2004 været 2. bølge pilotinstitution i forsøgsordningen med omkostningsbaserede regnskabsprincipper. I den forbindelse har DMU udarbejdet et økonomisk snapshot - en såkaldt åbningsbalance, med opstilling af alle (væsentlige) aktiver som bygninger, transportmateriel, apparatur m.v., og forpligtelser såsom skyldige feriepenge, merarbejde og igangværende arbejde. En række arbejdsgrupper på tværs af alle DMU s afdelinger har arbejdet med at indsamle data til brug for de enkelte dele af åbningsbalancen. Ikke mindst kortlægning, registrering og værdiansættelse af DMU s beholdning af apparater og laboratorieudstyr, samt udvikling og afprøvning af en model til vurdering af igangværende arbejde har været en stor opgave. Med omkostningsbaserede regnskabsprincipper har DMU fået en række bedre værktøjer til virksomhedens økonomistyring, her skal især nævnes Aktivering af anlæg, hvorved DMU får information af en langt højere kvalitet end hidtil, for såvidt angår forbruget på produktionsapparatet og heraf afledt behov for investeringsbeslutninger. Vurdering af igangværende arbejde. Det omkostningsbaserede regnskab kan, til forskel fra det hidtidige udgiftsregnskab, håndtere vurdering af igangværende arbejde dvs. periodisere indtægter og omkostninger korrekt i forhold de faktiske aktiviteter. Åbningsbalancen er revideret og godkendt af Rigsrevisionen. 11

12 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis følger Statens regnskabsbekendtgørelse samt tilhørende retningslinjer i Finansministeriets Økonomi Administrative Vejledning. Årsrapporten for 2004 er opstillet efter de regnskabsprincipper som er beskrevet i Danmarks Miljøundersøgelsers åbningsbalance pr samt ændringer hertil for pilotinstitutioner, beskrevet i Økonomistyrelsens notat af Tabel 3-1 Resultatopgørelse Resultatopgørelse (MDKK) R-2004 B-2005 Note Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser -54,0 Tilskud til egen drift -63,5 Ordinære driftsindtægter i alt -117,4-127,0 Ordinære driftsomkostninger Husleje 6,7 Andre forbrugsomkostninger 43,4 Forbrugsomkostninger i alt 50,1 51,0 Lønninger 153,3 Pension 22,1 Lønrefusion -4,6 Andre personaleomkostninger 0,6 1 Personaleomkostninger i alt 171,4 179,0 Andre ordinære omkostninger 19,2 19,0 Af- og nedskrivninger 12,9 12,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 253,6 261,0 Resultat af ordinær drift 136,2 134,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 Resultat før finansielle poster 136,1 134,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,1 Finansielle omkostninger 0,6 Resultat før ekstraordinære poster 136,7 134,0 Ekstraordinære poster Årets resultat efter omkostningsprincipper 136,7 134,0 Resultat efter omkostningsprincipper er på 136,7 mill. kr., hvilket er 3,7 mill. kr. højere end det udgiftsbaserede nettoresultat. Forskellen skyldes de forskellige regnskabsprincipper og beskrives nærmere via omregningstabel 3-3. Personaleomkostningerne i resultatopgørelsen er i forhold til DMU s regnskab i Navision korrigeret med 1,3 mill. kr. vedr. skyldige feriepenge som fejlagtigt er blevet bogført på egenkapitalen. Posten korrigeres i Navision via en primokorrektion til 2005-regnskabet. Af- og nedskrivinger er i forhold til DMU s regnskab i Navision korrigeret for fejlposteringer på i alt 0,8 mill.kr. vedr. bogføringen af afskrivninger på anlæg anskaffet i Posten korrigeres i Navision via en primokorrektion til 2005-regnskabet. 12

13 Tabel 3-2 Balance Note Aktiver R-2004 R-2003 Note Passiver R-2004 R-2003 Anlægsaktiver 4 Egenkapital i alt -106,3-127,7 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,7 1,0 Erhvervede koncessioner, patenter, mv. 0,3 0,1 Hensættelser 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt 1,0 1,0 3 Materielle anlægsaktiver Langfristede gældsposter Grunde, arealer, bygninger 104,4 108,4 Prioritetsgæld Infratruktur Anden langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner 18,1 15,9 Statsgæld Transportmateriel 2,2 2,3 Langfristet gæld i alt 0,0 0,0 Inventar og IT-udstyr 7,6 8,0 Igangværende arbejder for egen regning Kortfristede gældsposter Materielle anlægsaktiver i alt 132,3 134,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser -22,4-16,0 Anden kortfristet gæld -40,6-19,2 Finansielle anlægsaktiver Skyldíge feriepenge / - merarbejde -33,8-32,5 Igangværende arbejder for fremmed regning Anlægsaktiver i alt 133,3 135,7 Periodeafgrænsningsposter -1,7 Kortfristet gæld i alt -96,8-69,4 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Gæld i alt -96,8-69,4 Tilgodehavender 69,8 55,5 Værdipapirer Likvide beholdninger 5,9 Omsætningsaktiver i alt 69,8 61,4 Aktiver i alt 203,0 197,1 Passiver i alt -203,0-197,1 Balancen er i forhold til DMU s regnskab i Navision korrigeret for fejlposteringer med i alt -0,8 mill.kr. vedrørende bogføringen af akkumulerede afskrivninger på anlæg anskaffet i Posten korrigeres i Navision via en primokorrektion til 2005-regnskabet. DMU har ikke foretaget stadevurdering af igangværende arbejde for En sådan stadevurdering blev foretaget i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr på et projektvolumen, svarende til ca. 60 pct. af DMU s eksterne indtægter i Stadevurderingen viste på dette tidspunkt, at DMU havde forud udført arbejde for 3,1 mill. kr. Denne balancepost er videreført uændret i regnskabet for Årsagen hertil er, at DMU har prioriteret at stadevurdere EU-finansierede projekter under EU s 6. rammeforskninsprogram i henhold til EU s nye revisions- og periodiseringskrav. DMU s aktivitets- og ressourcestyringssystem (ARS), som er et integreret modul i Navision, indeholder funktionalitet, som automatiserer de regnskabstekniske elelementer i en stadevurderingsproces. DMU forventer at tage denne funktionalitet i brug i efteråret 2005, således at alle eksternt finansierede projekter stadevurderes fra og med

14 MDKK Årets resultat 136,7 - afskrivninger -12,9 - nedskrivninger - ændring i hensættelser + anskaffelser 10,5 +/- lagerreguleringer + igangværende arbejde/udv. projekter under opførelse +/- regulering af personaleomkostninger -1,3 +/- periodiseringer - tab på debitorer +/- korrektion for forskel ml. salgspris og tab/gevinst v. salg af aktiver Årets nettoudgifter 133,0 Tabel 3-3 Omregningstabel mellem resultatopgørelse og nettoudgifter (udgiftsregnskab) Afvigelsen mellem det omkostnings- og udgiftsbaserede regnskab skyldes at de to regnskabsprincipper indregner forskellige poster. Anskaffelser indgår kun i det udgiftsbaserede regnskab, mens afskrivninger og ændringer i saldoen for skyldige feriepenge kun indgår i det omkostningsbaserede regnskab. Tabel 3-4 Bevillingsregnskab for Danmarks Miljøundersøgelser Regnskab Budget Regnskab Diff Budget MDKK, årets priser 1 (R) (B) (R) (R)-(B) (B) Udgifter 248,9 234,6 250,5 15,9 239,3 Indtægter -112,1-110,9-117,5-6,6-122 Resultat, brutto 136,8 123,7 133,0 9,3 117,3 Bevilling (F+TB) 145,8 132,4 132,4 0,0 117,3 Resultat, netto 9,0 8,7-0,6-9,3 0,0 1) Eksl. forrentning og afskrivning 2) Budgettal fra FL04 og FL05 DMU s bevillingsregnskab for 2004 viser et driftsresultat på 0,6 mio. kr., jf. udgiftsregnskabet nedenfor. Årets reelle resultat viser dog et underskud på 8 mill. kr. på den ordinære drift, idet bevillingsregnskabet indeholder en tillægsbevilling vedrørende VMPIII (aktstykke 166) på 8,7 mill. kr, hvoraf 7,5 mill. kr. videreføres til Tabel 3-5 Bevillingsafregning Nettoudgifter MDKK, årets priser (Statsvirksomhed) (Anlægsbev.) Resultatopgørelse 2004 Bevilling (B+TB) 132,4 0,1 Regnskab 133,0 0,0 Årets resultat -0,6 0,1 Opgørelse af akkumuleret resultat Akkumuleret resultat primo ,8 0,1 Årets resultat -0,6 0,1 Korrektioner 0,0 0,0 Akkumuleret reserve til videreførsel ultimo ,2 0,2 14

15 MDKK, årets priser Primosaldo 8,2 14,3 18,8 27,8 Årets resultat 6,2 4,5 9,0-0,6 Ultimosaldo 14,3 18,8 27,8 27,2 Tabel 3-6 Akkumuleret resultat Af den akkumulerede reserve på 27,2 mill. kr. kan ca. 10 mill. kr. henføres til igangværende projekter som udføres for midler overført til DMU s bevilling, herunder overvågningsaktiviteter. Fra aktstykke 166 vedrørende Vandmiljøplan III videreføres 7,5 mio. kr., 0,7 mill. kr. henføres til bistand vedrørende kommunalreformen (håndtering af miljødata) og endelig er ca. 9 mill. kr. hensat til tværgående initiativer til understøttelse af den aktive strategi, således at DMU kan fastholde mål og overordnet planlægning i den igangværende resultatkontraktperiode. Med de ovenfor anførte budgetterede hensættelser, forventes DMU s akkumulerede reserve at gå i nul med udgangen af

16

17 Bilag 1 Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Personaleomkostninger Årsværk (a) Tiltrædelser (b) Fratrædelser (c) Medarbejderomsætning (b / a) 22% 13% 13% 14% Erhvervede koncessioner, 1000 kr Færdiggjorte udviklingsprojekter patenter, licenser mv. I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse 0 Tilgang Afgang 0 Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 5 2 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 17

18 Note 3: Materielle anlægsaktiver 1000 kr Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse 0 Tilgang Afgang 0 Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år Note 4: Egenkapital MDKK Primobeholdning (a) 127,7 Startkapital 51,4 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 76,3 Bevægelser i året (b) 116,5 Likviditetstildeling 115,3 Mellemregning med andre statsinstitutioner Afstemningsdifferencer 1,2 Overført resultat (c) 136,7 Årets resultat 136,7 Egenkapital pr (d = a + b - c) 107,5 18

19 Bilag 2: Grønt regnskab 2004 DMU har i en årrække arbejdet med miljøstyring. Hovedvægten blev i begyndelsen lagt på forbruget af energi, vand og papir, men fra 1997 har der desuden indgået opgørelser af affald og kemikalieindkøb. Som en udløber af en transportundersøgelse i 1998 investerede DMU i et videokonferencesystem i 2000, blandt andet med det formål at reducere miljøbelastningen i forbindelse med interne rejser mellem DMU's 3 tjenestesteder. Den overordnede målsætning i Miljøministeriets miljøpolitik er, at opgaverne skal løses med så lille en miljøpåvirkning som muligt. De overordnede indsatsområder er miljøledelse og aktiv medarbejderinddragelse, grønne indkøb, drift og produktion, anlæg, affald, transport, farlige stoffer og formidling. Transport DMU's videokonferenceudstyr har nu været i drift i ca. 5 år. De indhøstede erfaringer viser fortsat, at der er et miljøpotentiale i afholdelse af videokonferencer. I 2004 har antallet af afholdte videomøder været på niveau med Der blev i alt afholdt 136 videomøder, heraf 121 interne og 15 med eksterne deltagere. Til sammenligning blev der i 2003 afholdt 139 videomøder. På baggrund af det registrerede antal deltagere fra hvert tjenestested er der for de interne videokonferencer foretaget en opgørelse over alternative miljøomkostninger, såfremt disse videokonferencer i stedet var blevet afholdt som almindelige, fysiske møder. Et forbehold herfor er dog, at såfremt DMU ikke havde investeret i videokonferencesystemet, ville en del af disse møder måske ikke være blevet afholdt. Opgørelsen er foretaget på baggrund af data for afstande mellem DMU s tjenestesteder med hhv. bil/færge samt tog/bus samt emissioner for de forskellige transportformer. Rejser i forbindelse med mødeaktivitet mellem DMU s tjenestesteder foregår i dag fortrinsvis med enten tog/bus eller bil/færge. Et estimat for den sparede belastning af miljøet befinder sig derfor et sted imellem belastningsopgørelsen for disse to transportformer, med ovenstående forbehold in mente. Tabel 1 Overslag over sparet miljøbelastning År Transportform Personkilometre Emissioner km. CO 2 (kg) NOx (kg) HC (kg) CO (kg) 2000 (2. halvår) Bil/færge Tog/bus Bil/færge Tog/bus Bil/færge Tog/bus Bil/færge Tog/bus Bil/færge Tog/bus Indkøb Der købes så vidt mulig miljømærkede produkter og anvendes miljøcertificerede leverandører ved nyerhvervelse af møbler, IT-udstyr, kontorartikler, papir, kontormaskiner og tryksager. 19

20 Tabel 2 Miljøvenlige indkøb Varegruppe Papir Kontorartikler Multifunktionsmaskiner Kommentar Svanemærket genbrugspapir Der indkøbes, i det omfang det er muligt, udelukkende miljømærkede (svanemærkede) kontorartikler efter en fællesministeriel aftale. Alle indkøbte kontorartikler er pvc-fri. Der er indgået en ny ministeriel aftale om miljørigtigt indkøb af multifunktionsmaskiner Rengøringsmidler Tryksager IT-udstyr Miljømærkede produkter Til alle tryksager anvendes udelukkende miljøcertificerede trykkerier. Det er vedtaget at hele ministeriet indkøber A-mærkede elartikler. Endvidere er elkabler til IT-udstyr nu pvcfri. Energi, vand og CO 2 -emission Udviklingen i DMU s forbrug af energi og vand samt CO 2 -emission fremgår af henholdsvis figur 1 og 2. Den overordnede trend er fortsat faldende for både el-, varme- og vandforbrug. Dog er fjernvarmeforbruget pr. m 2 steget en anelse i forhold til Erfaringsmæssigt har især elforbruget en tendens til at vokse i takt med udskiftning til nye og nogle gange kraftigere og mere energiforbrugende typer apparatur (til laboratorier, kontorudstyr etc.). Til trods herfor har DMU et svagt faldende el-forbrug både pr. årsværk og pr. m 2. DMU vil fortsat løbende overvåge og, hvor det er hensigtsmæssigt, iværksætte energibesparende foranstaltninger. Figur 1 Energi og vandforbrug Energiforbrug pr. m2 Energi- og vandforbrug pr. årsværk Fjernvarme kwh pr. m2 El kwh pr.m Fjernvarme MWh El MWh Vand m3 Note: Ny metode til opgørelse af årsværk anvendt fra og med CO 2 -emissionerne relateret til el- og varmeforbrug er stort set uændret i forhold til Opgjort pr. m 2 er der for el (som genererer langt den største del af CO 2 -emissionerne) imidlertid tale om et mindre fald på 5%. 20

21 Dette kan sandsynligvis tilskrives faldet i DMU s el-forbrug. Varmeforbrugets CO 2 -emissioner er uændret i forhold til Figur 2 CO 2 -emissioner Tons CO2 pr. årsværk Kg CO2 pr. m2 pr. år El Varme El Varme Papir Fra og med 1997 har DMU udelukkende anvendt genbrugspapir til kopiering og print. Forbruget af papir til kopiering og print varierer normalt fra år til år, fordi der indkøbes relativt store partier ad gangen. Forbruget viser en generelt faldende tendens for både kopipapir og papir til publikationer og tryksager. Figur 3 Papirforbrug pr. årsværk Papirforbrug pr. årsværk 12 Papir ark Publikationer/ tryksager 1000 ark Note: Ny metode til opgørelse af årsværk anvendt fra og med

22 Herudover har DMU et forbrug af papir til publikationer som fremstilles uden for huset på miljøcertificerede trykkerier. Tabel 3 Elektronisk publicering Rapporter i alt * Heraf udelukkende elektronisk publiceret Andel (pct.) 20% 41% 73% 94% 83% Noter: Kun rapporter, som DMU selv står for udgivelsen af, men eksl. temarapporter, Miljøbibliotek og afhandlinger. Målet er at ca. 80% af DMU's rapporter alene publiceres elektronisk. Affald Udviklingen i DMU s produktion af affald er vist i tabel 4 Stigninger og fald inden for de forskellige fraktioner for almindeligt affald tilskrives almindelig variation, ikke mindst set i lyset af, at affaldet fra DMU s tjenestested i Silkeborg ikke vejes, men at vægten estimeres på baggrund af antallet af tømninger. Der er imidlertid sket en pæn reduktion i produktionen af farligt affald i Mængden af farligt affald er faldet med knap 22 % sammenlignet med Tabel 4 Affaldstyper/-mængder (kg) Ikke farligt affald Brændbart Ikke brændbart (losseplads) Genbrugspapir 3, Genbrug pap Glas EDB skrot Makulering Klinisk risikoaffald Farligt affald A. Mineralolie B. Halogene el. svovlholdigt org.kemisk C. Opløsningsmidler u. halogen og svovl H. Organisk-kemisk u. halogen og svovl K. Kviksølvholdigt O. Reaktivt T. Bekæmpelsesmiddelholdigt X. Uorganisk-kemisk Z. Andet Noter: 1) Tjenestestedet Kalø indgår først fra ) Afdeling for Artisk Miljø indgår i opgørelsen fra og med maj ) Skiftet i opgørelsen i 1999 mellem papir/pap skyldes, at der i de tidligere år var en sammenblanding af papir- og papaffaldet i Silkeborg. 4) Tallene for brændbart og genbrugspapir er i 1999 efterreguleret p.g.a. senere tilkomne oplysninger. 5) Affaldsmængderne under 2 og 3 er ikke rene produkter, men opblandet med f.eks. jord eller vand. 6) Affaldsmængder for farligt affald for 2002 er korrigeret. I Grønt regnskab 2002 var mængder fra DMU's tjenestested i Roskilde ved en fejl ikke medtaget. 7) Den betydelige stigning i 2001 skete på tjenestestedet i Roskilde indenfor fraktionerne 'brændbart' og 'genbrugspapir'. Stigningen tilskrives dels flytningen af Afdeling for Arktisk miljø medio 2000, dels, at der i 2001 var en del omflytnings- og oprydningsaktiviteter. 22

23 Kemikalier Udviklingen for de mere problematiske affaldsarter synes at være stabil når man tager højde for de år til år variationer, som skyldes forskelle i forsøgsaktivitet, for eksempel på bekæmpelsesmiddel- eller kemikalieområdet (se tabel 4, Farligt affald og tabel 5). Tabel 5 Kemikalieindkøb Enhed Organiske opløsningsmidler liter Syrer liter Baser kg Andre faste/flydende stoffer kg Radioaktive stoffer g Andre flydende produkter liter Aktiviteter i 2005 I foråret 2005 vil der blive udgivet en samlet miljøredegørelse for ministeriet som grøn virksomhed. Miljøredegørelsen vil formidle ministeriets indsats som grøn virksomhed. I det kommende år vil fokus i DMU fortsat være rettet mod institutionens etablerede miljøstyring på energiområdet, idet DMU vurderer, at det fortsat er på dette område, der er de største miljømæssige gevinster at hente. 23

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for Regnskabsåret 2003. 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks Miljøundersøgelser

ÅRSRAPPORT. for Regnskabsåret 2003. 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks Miljøundersøgelser ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2003 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Miljøundersøgelser Indholdsfortegnelse BERETNING... 3 MISSION... 3 VISION... 3 HOVEDOPGAVER... 4 OVERORDNEDE RESULTATER...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 DMU bidrager til Miljøministeriets styringskæde med årlige institutionsmål og bidrag til ministeriets årlige koncernmål. Institutionsmål 2004 DMU s institutionsmål

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere