Teknisk Årsberetning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Årsberetning 2010"

Transkript

1 Teknisk Årsberetning 2010

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme. 5 Logo.. 5 VAND Salg af vand... 6 Vandproduktion og vandspild.. 6 Vandkvalitet... 6 Årets investeringer SPILDEVAND Transport af spildevand.. 8 Renseanlæg. 8 Vandmængder.. 8 Kraftige regnhændelser.. 8 Rensekvalitet 9 Slamproduktion 9 Elforbrug 9 Hjælpestoffer 10 Årets investeringer.. 10 Side 2 af 2

3 Indledning Denne tekniske årsberetning for 2010 omfatter Rudersdal Forsyning A/S. Selskabet omfatter vandforsyning og spildevandsforsyning. Beretningen er opbygget med en gennemgang af selskabets overordnede aktiviteter, årets driftsaktiviteter samt det forgangne års anlægsaktiviteter på henholdsvis vand og spildevand. Der er i et vist omfang sammenlignet med tidligere års data. Selskabet er stiftet 27. maj 2010 med virkning pr. 1. januar Beretningen vedrører hele kalenderåret En detaljeret beretning af selskabets økonomi findes i den revisorpåtegnede Årsrapport 2010 for Rudersdal Forsyning A/S samt delregnskaberne for henholdsvis vand og spildevand. Rudersdal Forsyning 1. april 2011 Jens Ive Bestyrelsesformand Jane B. Madsen Direktør Side 3 af 3

4 Præsentation Baggrunden for etablering af Rudersdal Forsyning A/S er Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), lov nr. 469 af 12. juni Loven fordrer, at alle kommunale vandog spildevandforsyningen af en vis størrelse skal udskilles i selvstændige selskaber senest 1. januar Selskabet er etableret pr. 1. januar Stiftelsen er sket 27. maj Selskabet er 100 % ejet af Rudersdal Kommune. Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandog spildevandsaktivitet i Rudersdal Kommune. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig og til gavn for alle forbrugerne i selskabets forsyningsområde. Selskabets formål er endvidere at udøve virksomhed med nær tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed, jf. reglerne herom i vandsektorlovens 18. Selskabets etablering Der er i år 2010 brugt mange ressourcer på at forberede udskillelsen af selskabet samt den efterfølgende praktiske implementering af udskillelsen. Det omfatter blandt andet værdifastsættelse samt indrapportering til Forsyningssekretariatet. Det er bestyrelsens og ledelsens vurdering, at etableringen af selskabet er kommet godt i gang og har fået udarbejdet et godt fundament at bygge videre på. Der udestår dog fortsat en række væsentlige aktiviteter, som skal løses for at sikre selskabets udvikling og fremtidige virke. Regnskabsaflæggelse Rudersdal Forsyning A/S s første regnskabsaflæggelse dækker i henhold til vedtægterne kalenderåret 2010 dvs. fra 1. januar 2010 til 31. december Personale I forbindelse med selskabets stiftelse blev der virksomhedsoverdraget 30 medarbejdere fra Rudersdal Kommune. Ved udgangen af 2010 var der ansat 33 medarbejdere, en på deltid samt en ekstern konsulent på deltid. I året har der været en tilgang på 3 nye medarbejdere via nyansættelser, heraf 1 på deltid. I 2010 har der været afgang af en medarbejder i form af en fratrædelsesordning. Personalet består af en direktør, en økonomichef, en overassistent, tre driftsassistenter, en Cand. Scient, to ingeniører, en teknisk designer, en håndværker, 20 specialarbejdere, en ingeniør på deltid. Selskabet har en medarbejder ansat i flexjob. Den gennemsnitlige alder for medarbejderne er 50 år. Der er 6 medarbejdere under 40 år, 6 medarbejdere i alderen år, 17 medarbejdere i alderen år og 3 medarbejdere på 60 år eller derover. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet er 10 år. Der er 9 medarbejdere, som har mindre end 3 år anciennitet, 6 medarbejdere har en anciennitet på 3 9 år og 17 medarbejder med en anciennitet på 10 år eller derover. To medarbejdere har i 2010 haft 25 års jubilæum. Den 25. november 2010 er det administrative personale fysisk flyttet fra Den hvide villa på Øverødvej 10 til Skættekæret 11, bygning C. Side 4 af 4

5 Økonomistyring Rudersdal Forsyning har anskaffet Økonomisystemet Microsoft Dynamics NAVISION. Økonomisystemet er blevet tilrettet i mindre omfang for bedre at kunne imødegå forsyningens behov. Økonomisystemet er sat i drift pr. 1. december Selskabet har i 2010 anvendt en ekstern økonomisk konsulent på deltid og per 1. december 2010 ansat en økonomichef til at varetage selskabets økonomifunktioner, herunder implementering af nyt økonomisystem. Forbrugsafregningssystem (FAS) Selskabet har i 2010 erstattet det tidligere anvendte forbrugsafregningssystem KMD FAS med Rambøll FAS. Det nye afregningssystem er anvendt i forbindelse med udsendelse af selvaflæserkort ultimo august samt i forbindelse med udsendelse af opkrævning i december med forfald primo januar IT Der er i 2010 udarbejdet en plan for udskillelsen af selskabet fra kommunen på it-området. Der er valgt, at hardware og software i stort omfang hostes, således at forsyningens ressourcer kan bruges på kerneydelserne i stedet for drift af it systemer. Planen er delvis implementeret i 2010, idet nyt økonomisystem og nyt opkrævningssystem er hosted hos Datatech. Ejendomme I forbindelse med udskillelsen af Rudersdal Forsyning har forsyningen fået overdraget en række ejendomme. Der har i 2010 været en del arbejde med at indgå aftaler om justeringer af ejendomsoverdragelse samt tinglysninger af disse. Herudover har Rudersdal Forsyning i 2010 solgt ejendommen Gæslingestien 14. Logo Det er i 2010 indhentet tilbud på udarbejdelse af logo til selskabet. Selve udarbejdelsen af logo vil ske i Side 5 af 5

6 VAND Salg af vand Selskabets geografiske forsyningsområde dækker primært den sydlige del af Rudersdal Kommune, det tidligere Søllerød Vand. Selskabet leverer således vand til ca borgere i det tidligere Søllerød Kommune. Den afregnede vandmængde er for 2010 opgjort til 1,72 mio. m 3, hvilket er m2 mere end den afregnede vandmængde i 2009 på 1,70 mio. m 3. Vandproduktion og vandspild Selskabet ejer boringer fordelt på 4 kildepladser i Holte, Nærum, Trørød og Vedbæk. Fra boringerne ledes råvandet til forsyningens tre vandværker - Holte Vandværk på Søengen 6, Nærum Vandværk på Egehegnet 170 og Trørød Vandværk på Rundforbivej 54. Rudersdal Forsyning har en samlet indvindingstilladelse på 2,8 mio. m 3 vand per år. Tilladelsen er givet pr. 1. marts 2010 og gælder for Distributionsnettet består af ca. 200 km vandledninger, en trykforøgerstation samt vandtårnet på Søllerødvej 57D i Kirkeskoven. Den på ledningsnettet udpumpede vandmængde udgjorde i m 3. Det samlede umålte forbrug var i 2010 på13,7 %. Vandspild på et så højt niveau påkalder sig aktiviteter i 2011 med henblik på at nedbringe vandspildet. Vandkvalitet Vandkvaliteten er generelt god i forsyningsområdet. Vandet analyseres jævnligt og overholder normalt vandkvalitetskravene. Vandet fra Nærum Vandværk har dog over en længere periode ikke kunnet overholde vandkvalitetskravene for så vidt angår parametrene jern og zink. Det forhøjede indhold af jern skyldes dårlig filtrering i sandfiltrene, mens det forhøjede indhold af zink antages at skyldes rørene på vandværket. På baggrund heraf er en renovering af vandværket påbegyndt i Både filtermaterialerne i filtrene og de rør, som formodes at afgive zink, vil blive udskiftet i forbindelse med renoveringen. Renoveringen af vandværket forventes således at medføre, at der ikke fremadrettet vil være overskridelser af vandkvalitet Efter de kraftige regnskyl i august 2010 blev der udtaget ekstraordinære prøver af vandet fra vandtårnet, vandværkerne og enkelte steder på ledningsnettet. Indholdet af kim lå for alle prøverne under grænseværdien, men for vandprøven fra vandtårnet lå indholdet af kim over det sædvanlige målte niveau. En efterfølgende prøve fra vandtårnet viste et indhold af kim på det sædvanlige lave niveau under grænseværdien. På baggrund af at indholdet af kim i vandet fra vandtårnet lå over det sædvanlige niveau, er der foretaget en nærmere undersøgelse af vandtårnet. Taget på tårnet viste sig at have små utætheder. En renovering af taget er derfor blevet iværksat. Det forventes, at reparationen af taget på vandtårnet vil medføre, at vandet i tårnet fremover ikke vil indeholde kim efter regnskyl. Den regelmæssige vandkvalitetskontrol vil dog forsættes upåagtet. Årets investeringer Årets samlede investeringer udgjorde 6,4 mio. kr. mod et budget på 8,2 mio. kr. Investeringerne har været mindre end budgettet, primært fordi renoveringen af vandtårnet har været væsentlig mindre end forudsat, og udgiften til renoveringen derfor har været væsentlig mindre end budgetteret. Selskabets investeringer i vandforsyning har i 2010 primært vedrørt følgende aktiviteter. Side 6 af 6

7 Boringer De gamle pumper i Boring 1 og 10 i Holte er blevet udskiftet med nogle nyere og mere energieffektive modeller på baggrund af en rapport om energioptimering. Derudover blev der ud fra samme rapport planlagt nærmere undersøgelser med henblik på en eventuel renovering af boring 1 og 7 i Holte og Boring 6 i Nærum. Vandværker Tre af Nærum Vandværks seks filtre er blevet renoveret i De resterende tre filtre er planlagt renoveret i Forinden renovering af Nærum Vandværk blev påbegyndt, blev filtre på Holte Vandværk midlertidigt optimeret i 2009/2010 for at kunne klare en ekstra kapacitet, mens renoveringen på Nærum Vandværk pågår. Ledningsnet Der er renoveret forsyningsledninger i en del af Kongevejen, Colbjørnsensvej, en del af Hegnsvej, en del af Nærum Hovedgade samt anlagt en ny hovedledning i en del af Rønnebærvej, i alt godt meter nye ledninger. Desuden er der skiftet ca. 100 ventiler, primært stophaner, samt udført 10 nye stik til nyudstykkede matrikler. Vandmålere Der er skiftet ca målere i løbet af Udskiftningen er et led i et seksårigt projekt, hvor alle vandmålere i forsyningsområdet er planlagt udskiftet. Vandtårn Vandtårnet i Kirkeskoven har fået tagpapbelægningen på taget gennemgået og tætnet, da der var mistanke om indtrængende regnvand. Endvidere er vandtårnet tætnet for at sikre mod indtrængen af flagermus. Den hidtidige bestand af flagermus vurderes at være ude af vandtårnet. Side 7 af 7

8 SPILDEVAND Transport af spildevand Rudersdal Forsyning varetager transport af spildevand fra alle ejendomme i Rudersdal Kommune med undtagelse af ca. 220 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne. Spildevandet fra de ca. 220 ukloakerede ejendomme i kommunen afledes generelt via septiktank til nedsivning, bortset fra 13 ejendomme, som har tømmetank for spildevand. Alle er tilmeldt en tømningsordning. Afløbssystemet består af - ca. 460 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand (disse er opdelt i fælles-ledninger til spilde- og regnvand, separatledninger til spildevand og separatledninger til regnvand), - ca. 140 km stikledninger, - ca. 100 pumpestationer, - ca. 50 bassiner samt - ca. 45 overløbsbygværker. Renseanlæg Målt på vandsalg renses ca. 70 % af spildevandet fra de kloakerede ejendomme på forsyningens fire renseanlæg. De fire renseanlæg er Sjælsø Renseanlæg på Bakkevej 83, Bistrup Renseanlæg på Turistvej 127, Vedbæk Renseanlæg på Gøngehusvej 29A og Rundforbi Renseanlæg på Egebækvej 131. De resterende 30 % af spildevandet renses enten på Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune (ca. 26 %) eller på Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune. Efter rensning på renseanlæggene udledes vandet til recipienterne, Kighanerenden, Usserød Å eller Øresund. Vandmængder Den afregnede vandmængde er for 2010 opgjort til 2,87 mio. m 3, hvilket er ca m 3 mindre end den afregnede vandmængde i 2009 på 2,88 mio. m 3. Den samledes spildevandsafgift for alle fire renseanlæg var i 2010 på kr. mod kr. i Forskellen skyldes bedre renseresultater i Spildevandsafgiften for Sjælsø og Bistrup Renseanlæg er beregnet ud fra mængden af solgt vand i oplandene, mens beregninger for Vedbæk og Rundforbi Renseanlæg er baseret på mængden af renset vand. I 2011 indføres afregning af spildevandsafgift baseret på mængde af renset vand for alle fire anlæg. Forsyningens fire renseanlæg har i 2010 renset 4,69 mio. m 3 spildevand fordelt på Sjælsø Renseanlæg 1,58 mio. m 3 Bistrup Renseanlæg 1,00 mio. m 3 Vedbæk Renseanlæg 1,75 mio. m 3 Rundforbi Renseanlæg 0,36 mio. m 3 Vandmængden svarer til en belastning på renseanlæggene på personequivalenter (PE). Kraftige regnhændelser i 2010 Det regnede mere i 2010, og der har været 2 særligt kraftige regnhændelser henholdsvis den 14. august og den 17. august. Den 14. august blev der registreret op til 97 mm (Vedbæk) og den 17. august op til 49 mm (Vedbæk). Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) definerer et skybrud som mere end 15 mm regn på 30 minutter. Begge regnhændelser kan på baggrund af DMI s definition af skybrud og forsyningens regnmålere karakteriseres som værende skybrud. Afløbssystemet i Rudersdal Kommune er generelt dimensioneret til at være fyldt (fuldtløbende) ved en regn, som statistisk optræder en gang hvert andet år. Ved regnskyl, som statistik optræder med et større interval Side 8 af 8

9 end 2 år, vil afløbssystemet ikke have tilstrækkelig kapacitet til at kunne aflede spildevandet. De registrerede regnskyl de 14. og 17. august vil statistisk set optræde med et væsentligt større interval end 2 år. Forsyningen har i alt registreret 116 henvendelser i forbindelse med de kraftige regnskyl den 14. og 17. august i år. Henvendelserne har været meget geografisk spredt.. På baggrund heraf vurderes problemerne at have været af lokal karakter. Rensekvalitet Rensningen af spildevand på de fire renseanlæg er foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. De forureningsmæssige, såvel som de hydrauliske belastninger har ligget indenfor anlæggenes respektive kapaciteter. Sjælsø Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 13 gange en samlet mængde på m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 2,4 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Bistrup Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 11 gange en samlet mængde på m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 3,5 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Vedbæk Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 19 gange en samlet mængde på m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år må der højst aflastes 4,5 % af den udledte spildevandsmængde. Dette krav er overholdt, da gennemsnittet af aflastninger over 5 år ligger på 1,0 %. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er ikke overholdt, hvilket hovedsageligt skyldes forhold i 2007, der var meget regnfuld. Rundforbi Renseanlæg behandlede ca m 3 spildevand og aflastede over 10 gange en samlet mængde på m 3 svarende til ca. 3,6 % af indløbsmængden. Kravet til aflastninger er maksimalt et gennemsnit på 10 gange årligt baseret på de sidste 5 år. Dette krav er overskredet grundet mange overløb i Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er overholdt med god margin. Slamproduktion Når spildevandet har gennemgået renseprocessen, er slammet tilbage som restprodukt. I slammet er der meget næring, men også indhold af andre stoffer. Slammet håndteres forskelligt på selskabets renseanlæg. Slammet fra Bistrup Renseanlæg bliver efter forafvanding kørt til Sjælsø Renseanlæg for at gennemgå den sidste afvanding, mens slammet fra Rundforbi Renseanlæg afvandes på slambede. Når slammet er afvandet, køres det til udbringning på landbrugsjord. Grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer er overholdt for spildevandsslam fra Sjælsø, Bistrup og Vedbæk Renseanlæg, der således er godkendt til udbringning på landbrugsjord. Spildevandsslammet fra Rundforbi Renseanlæg er ikke godkendt til landbrugsjord grundet overskridelse af grænseværdien for et af de miljøfremmede stoffer. PAH. Det er derfor besluttet at lade slammet ligge på anlægget indtil næste år i håb om, at de miljøfremmede stoffer damper af, så slammet overholder kravene til udbringning på landbrugsjord. Der er i 2010 bragt ton (vådvægt) slam svarende til 798 ton helt tørt slam ud på landbrugsjord. Slammet fordeler sig med ton (vådvægt) fra Sjælsø og Bistrup Renseanlæg og ton (vådvægt) fra Vedbæk Renseanlæg Elforbrug Pumpestationer, bassiner m.v. har i 2010 brugt ca kwh, og forsyningens renseanlæg har brugt ca kwh. Side 9 af 9

10 Hjælpestoffer Selskabet anvender polymer i produktionen til rensning af spildevandet. Der anvendes polymer på alle forsyningens anlæg. Polymer tilsættes slammet for at nedbringe indholdet af vand i slammet. Forbruget af polymer er således afhængig af slamkvaliteten og slammængden på renseanlæggene. Forbruget af polymer var i 2010 i alt på kg, fordelt med kg på Sjælsø og Bistrup Renseanlæg, kg på Vedbæk Renseanlæg og 475 kg på Rundforbi Renseanlæg. Årets investeringer Årets samlede investeringer på egne spildevandsanlæg udgjorde 14,0 mio. kr. mod et budget på 26,6 mio. kr. Investeringerne i spildevandsforsyningen har været mindre end budgettet, da projektet med nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg ikke er blevet påbegyndt. Herudover er projektet med renovering af ledninger i Søndervangen og overtagelse af private pumpestationer ikke igangsat. Endelig er projektet med undersøgelse af udløbsledninger i blandt andet Furesøen udsat til 2011 på grund af den tidlige vinter. Selskabets investeringer i spildevandsanlæg har i 2010 primært vedrørt følgende aktiviteter. Furesøparkalle: Omlægning af ledning samt bassin- og overløbsbygværk er blevet afsluttet. Renovering Rundforbi opland: Der er udført tv-inspektion i 2008, og ledningsrenovering, som blev påbegyndt i 2009, er blevet afsluttet i Der er i alt renoveret 4,85 km ledning ved opgravningsfrie metoder (strømpeforing), og 110 m er renoveret ved opgravning. Derudover er der renoveret 180 brønde og 19 stik samt udført 8 punktreparationer Renovering opland B01 og B03, Erhvervsbyen og Kajerød: Der er udført tv-inspektion af oplandene i I 2010 er 1,30 km ledning blevet renoveret ved opgravningsfrie metoder (strømpeforing), og 21 m er renoveret ved opgravning. Derudover er der renoveret 60 brønde, 30 stik, og der er udført et antal punktreparationer. Lindehøj: Hovedkloakering for Brüel&Kjær-grunden ved Linde Alle, Byageren og Nærumgårdsvej i Nærum er etableret. Regnvandsledning, bassinanlæg i Linde Alle og lagune inden udløbet i Kighanerenden er etableret og stort set afsluttet i Bistrupoplandet, begrænsning af aflastninger: Rådgivere har undersøgt mulighederne for at begrænse aflastningerne ved at forøge kapaciteten på renseanlægget, styre tømning af bassiner i oplandet, etablere yderligere bassinkapacitet og eventuelt bytte om på udledningen under kraftig regn, så overløbsvand pumpes til Øresund og renset spildevand ledes til Furesøen via Bistruprenden. Vedbæk Renseanlæg: Renoveringsprojekt blev påbegyndt i 2009 med etablering af teknisk vand. Opgradering af processtyring til STAR2 er blevet afleveret i august Udskiftning af el-tavle og plc er i hovedtræk afsluttet i Energioptimering: Sjælsø, Vedbæk og Bistrup renseanlæg og 2 pumpestationer er gennemgået for afklaring af energibesparelsespotentialet. Endelig rapport vil først foreligge primo Screeningen forventes at give anledning til et vist besparelsespotentiale. Søndervangen, kloakfornyelse: Rådgivere har undersøgt mulighederne for at forhindre opstuvning af spildevand i afløbssystemet. Der er set på traditionelle metoder så som større rør eller med LAR (Lokal Afledning af Regnvand)-løsninger. Der er endnu ikke truffet beslutning om valg af løsning. Kloakstik: Der er i 2010 etableret 7 nye kloakstik. Side 10 af 10

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2015 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Grønt Regnskab ʹͲͳͲ Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab ʹͲͳͲ Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab ʹͲͳͲ Aalborg Forsyning, Kloak A/S AALBORG FORSYNING Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S... 5 Grønt regnskab og miljøregulering... 5 Aktiviteter... 6 Ressourcer og forurening...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere