Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN ISO/IEC udgave Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

2 DS/EN ISO/IEC København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN ISO/IEC, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status både som europæisk og dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO IEC 17021:2011. IDT med: EN ISO IEC 17021:2011. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN ISO/IEC 17021:2011 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO/IEC February 2011 ICS Supersedes EN ISO/IEC 17021:2006 English version Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021:2011) Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management (ISO/IEC 17021:2011) This European Standard was approved by CEN on 17 January Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren (ISO/IEC 17021:2011) CEN and CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN and CENELEC member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN and CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. CEN Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels CENELEC Central Secretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2011 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members and for CENELEC Members. Ref. No. EN ISO/IEC 17021:2011 E

4 EN ISO/IEC 17021:2011 (E) Contents Page Foreword...3 2

5 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Indholdsfortegnelse Side Forord (da)

6 EN ISO/IEC 17021:2011 (E) Foreword This document (EN ISO/IEC 17021:2011) has been prepared by the Committee on conformity assessment in collaboration with Technical Committee CEN/CENELEC/TC 1 Criteria for conformity assessment bodies the secretariat of which is held by BSI. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2011, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This document supersedes EN ISO/IEC 17021:2006. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Endorsement notice The text of ISO/IEC 17021:2011 has been approved by CEN as a EN ISO/IEC 17021:2011 without any modification. 3

7 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Forord Dette dokument (EN ISO/IEC 17021:2011) er udarbejdet af Committee on conformity assessment i samarbejde med teknisk komité CEN/CENELEC/TC 1, Criteria for conformity assessment bodies, hvis sekretariat varetages af BSI. Denne europæiske standard skal inden august 2011 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest august Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/eller CENELEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. Dette dokument erstatter EN ISO/IEC 17021:2006. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Godkendelse Teksten i ISO/IEC 17021:2011 er godkendt af CEN som EN ISO/IEC 17021:2011 uden ændringer. 3 (da)

8

9 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC Second edition Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems Évaluation de la conformité Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management Reference number ISO/IEC 17021:2011(E) ISO 2011

10 ISO/IEC 17021:2011(E) Contents Page Foreword...v Introduction...vi 1 Scope Normative references Terms and definitions Principles General Impartiality Competence Responsibility Openness Confidentiality Responsiveness to complaints General requirements Legal and contractual matters Management of impartiality Liability and financing Structural requirements Organizational structure and top management Committee for safeguarding impartiality Resource requirements Competence of management and personnel Personnel involved in the certification activities Use of individual external auditors and external technical experts Personnel records Outsourcing Information requirements Publicly accessible information Certification documents Directory of certified clients Reference to certification and use of marks Confidentiality Information exchange between a certification body and its clients Process requirements General requirements Initial audit and certification Surveillance activities Recertification Special audits Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification Appeals Complaints Records of applicants and clients Management system requirements for certification bodies Options Option 1: Management system requirements in accordance with ISO Option 2: General management system requirements...30 ISO 2011 All rights reserved iii

11 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Indholdsfortegnelse Side Forord... v Indledning... vi 1 Anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Principper Generelt Upartiskhed Kompetence Ansvarlighed Åbenhed Fortrolighed Reaktion på klager Generelle krav Lovmæssige og kontraktmæssige forhold Håndtering af upartiskhed Erstatningsansvar og finansiering Krav til opbygning Organisatorisk opbygning og topledelse Udvalg til varetagelse af upartiskhed Ressourcekrav Ledelsens og personalets kompetence Personale, der er involveret i certificeringsaktiviteter Anvendelse af individuelle eksterne auditorer og eksterne tekniske eksperter Registreringer vedrørende personale Outsourcing Informationskrav Offentligt tilgængelig information Certificeringsdokumenter Fortegnelse over certificerede kunder Henvisning til certificering og anvendelse af mærker Fortrolighed Udveksling af oplysninger mellem et certificeringsorgan og dets kunder Proceskrav Generelle krav Indledende audit og certificering Overvågningsaktiviteter Recertificering Specielle audit Suspendering, tilbagetrækning eller indskrænkning af certificeringens gyldighedsområde Ankesager Klager Registreringer af ansøgere og kunder Krav til certificeringsorganers ledelsessystem Valgmuligheder Valgmulighed 1: Ledelsessystemkrav i overensstemmelse med ISO Valgmulighed 2: Generelle ledelsessystemkrav iii (da)

12 ISO/IEC 17021:2011(E) Annex A (normative) Required knowledge and skills Annex B (informative) Possible evaluation methods Annex C (informative) Example of a process flow for determining and maintaining competence Annex D (informative) Desired personal behaviours Annex E (informative) Third-party audit and certification process Annex F (informative) Considerations for the audit programme, scope or plan Bibliography iv ISO 2011 All rights reserved

13 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Anneks A (normativt) Krav til viden og færdigheder Anneks B (informativt) Mulige evalueringsmetoder Anneks C (informativt) Eksempel på et procesforløb til fastlæggelse og opretholdelse af kompetence Anneks D (informativt) Ønsket personlig adfærd Anneks E (informativt) Proces til tredjeparts audit og certificering Anneks F (informativt) Overvejelser om auditplan, auditomfang eller auditprogram Bibliografi iv (da)

14 ISO/IEC 17021:2011(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of conformity assessment, the ISO Committee on conformity assessment (CASCO) is responsible for the development of International Standards and Guides. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. Draft International Standards are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO/IEC was prepared by the ISO Committee on conformity assessment (CASCO). It was circulated for voting to the national bodies of both ISO and IEC, and was approved by both organizations. This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC 17021:2006), which has been revised to expand the scope. The first edition is provisionally retained for a period of one year until the systematic review of this second edition. This International Standard has also been published in an unofficial, marked version indicating changes from the previous edition. ISO 2011 All rights reserved v

15 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Forord ISO (the International Organization for Standardization) og IEC (the International Electrotechnical Commission) er de to verdensomspændende organisationer for standardisering. Nationale medlemsorganer af ISO eller IEC deltager i udarbejdelsen af internationale standarder i tekniske komitéer, som ISO eller IEC har nedsat på særlige tekniske områder. Tekniske komitéer under ISO og IEC samarbejder inden for områder af fælles interesse. Andre internationale organisationer, både statslige og ikke-statslige, der har en samarbejdsaftale med ISO og IEC, deltager ligeledes i arbejdet. På området overensstemmelsesvurdering har ISO-komitéen Committee on conformity assessment (CASCO) ansvaret for at udarbejde internationale standarder og guider. Internationale standarder udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i ISO/IEC Directives, Part 2. Forslag til internationale standarder sendes ud til medlemslandene til afstemning. Offentliggørelse som international standard kræver godkendelse af mindst 75 % af de medlemslande, som afgiver deres stemme. Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af dette dokument kan være genstand for patentrettigheder. ISO kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. ISO/IEC er udarbejdet af ISO Committee on conformity assessment (CASCO). Standarden har været sendt ud til ISO s og IEC s nationale medlemsorganer til afstemning og blev godkendt af begge organisationer. Denne 2. udgave ophæver og erstatter 1. udgave (ISO/IEC 17021:2006), der er blevet revideret for at udvide anvendelsesområdet. Den 1. udgave vil fortsat være gældende i en begrænset periode på 1 år, indtil den systematiske granskning af denne 2. udgave finder sted. Denne internationale standard er udgivet i en uofficiel, markeret udgave, hvor ændringer i forhold til den tidligere udgave er vist. v (da)

16 ISO/IEC 17021:2011(E) Introduction Certification of a management system, such as a quality or environmental management system of an organization, is one means of providing assurance that the organization has implemented a system for the management of the relevant aspects of its activities, in line with its policy. This International Standard specifies requirements for certification bodies. Observance of these requirements is intended to ensure that certification bodies operate management system certification in a competent, consistent and impartial manner, thereby facilitating the recognition of such bodies and the acceptance of their certifications on a national and international basis. This International Standard serves as a foundation for facilitating the recognition of management system certification in the interests of international trade. Certification of a management system provides independent demonstration that the management system of the organization a) conforms to specified requirements, b) is capable of consistently achieving its stated policy and objectives, and c) is effectively implemented. Conformity assessment such as certification of a management system thereby provides value to the organization, its customers and interested parties. In this International Standard, Clause 4 describes the principles on which credible certification is based. These principles help the reader to understand the essential nature of certification and they are a necessary prelude to Clauses 5 to 10. These principles underpin all the requirements in this International Standard, but such principles are not auditable requirements in their own right. Clause 10 describes two alternative ways of supporting and demonstrating the consistent achievement of the requirements in this International Standard through the establishment of a management system by the certification body. This International Standard is intended for use by bodies that carry out audit and certification of management systems. It gives generic requirements for such certification bodies performing audit and certification in the field of quality, environmental and other forms of management systems. Such bodies are referred to as certification bodies. This wording should not be an obstacle to the use of this International Standard by bodies with other designations that undertake activities covered by the scope of this document. Certification activities involve the audit of an organization's management system. The form of attestation of conformity of an organization's management system to a specific management system standard or other normative requirements is normally a certification document or a certificate. The publication of this International Standard includes the text of ISO/IEC 17021:2006, including amendments to delete relevant references to ISO 19011, with new text adding specific requirements for third-party certification auditing and the management of competence of personnel involved in certification. Specific market needs have already been identified, resulting from a lack of specific and recognized requirements for third-party auditors of management systems, such as quality management systems, environmental management systems or food safety management systems. The lack of requirements for auditor competence and the way in which these auditors are managed and deployed has been identified by key interested parties, including industry interested parties, as being a drawback. This International Standard provides a set of requirements for management systems auditing at a generic level, aimed at providing a reliable determination of conformity to the applicable requirements for certification, conducted by a competent audit team, with adequate resources and following a consistent process, with the results reported in a consistent manner. vi ISO 2011 All rights reserved

17 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Indledning Certificering af et ledelsessystem, fx en virksomheds kvalitetsledelsessystem eller et miljøledelsessystem, er en måde til at skabe sikkerhed for, at virksomheden har implementeret et system til styring af de relevante aspekter af sine aktiviteter i overensstemmelse med virksomhedens politik. Denne internationale standard fastlægger krav til certificeringsorganer. Overholdelse af disse krav har til formål at sikre, at certificeringsorganer udfører certificering af ledelsessystemer på en kompetent, konsekvent og upartisk måde for at understøtte anerkendelse af sådanne organer og accept af deres certificeringer nationalt og internationalt. Denne internationale standard skaber et grundlag for at lette anerkendelsen af certificering af ledelsessystemer til fremme for samhandelen. Certificering af et ledelsessystem er en uafhængig demonstration af, at virksomhedens ledelsessystem a) opfylder specificerede krav b) konsekvent er i stand til at opfylde den erklærede politik og de erklærede mål c) er implementeret effektivt. Overensstemmelsesvurdering som fx certificering af et ledelsessystem tilfører derfor værdi for både virksomheden og dens kunder og interessenter. I denne internationale standard beskriver pkt. 4 de principper, som troværdig certificering er baseret på. Disse principper hjælper læseren til at forstå det væsentlige ved certificering, og de er en nødvendig indledning til pkt. 5 til 10. Principperne understøtter samtlige krav i denne internationale standard, men sådanne principper er ikke i sig selv auditerbare krav. Pkt. 10 beskriver to alternative måder til at understøtte og vise, hvordan kravene i denne internationale standard kan blive opfyldt konsekvent, ved at certificeringsorganet etablerer et ledelsessystem. Denne internationale standard er beregnet til brug for organer, der udfører audit og certificering af ledelsessystemer. Den indeholder generiske krav til certificeringsorganer, der udfører audit og certificering på området kvalitet og miljø samt andre former for ledelsessystemer. Disse organer omtales som certificeringsorganer. Dette udtryk bør ikke være en hindring for, at denne internationale standard kan anvendes af organer med andre betegnelser, som udfører aktiviteter omfattet af dette dokuments anvendelsesområde. Certificeringsaktiviteter omfatter audit af en virksomheds ledelsessystem. Overensstemmelse af en virksomheds ledelsessystem med en bestemt ledelsessystemstandard eller andre normative krav attesteres normalt i form af et certificeringsdokument eller et certifikat. Udgivelsen af denne internationale standard indeholder teksten fra ISO/IEC 17021:2006 med ændringer bestående af, at henvisninger til ISO er slettet og erstattet med ny tekst, der tilføjer specifikke krav til tredjeparts certificeringsauditering og til styring af kompetencer hos personale, der er involveret i certificering. Der er allerede identificeret konkrete markedsbehov udsprunget af manglen på specifikke og anerkendte krav til tredjeparts auditorer, der udfører audit af ledelsessystemer, fx kvalitetsledelsessystemer, miljøledelsessystemer eller ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. Centrale interessenter, herunder interessenter fra erhvervslivet, har peget på de manglende krav til auditorers kompetence og den måde, hvorpå disse auditorer ledes og anvendes, som en ulempe. Denne internationale standard indeholder et sæt krav til auditering af ledelsessystemer på generisk niveau, der har til formål at give en pålidelig fastlæggelse af overensstemmelse med de relevante krav til certificering udført af et kompetent auditteam med tilstrækkelige ressourcer og efter en konsistent proces, og hvor resultaterne rapporteres på en konsistent måde. vi (da)

18 ISO/IEC 17021:2011(E) This International Standard is applicable to the auditing and certification of any type of management system. It is recognized that some of the requirements, and in particular those related to auditor competence, can be supplemented with additional criteria in order to achieve the expectations of the interested parties. In this International Standard, the word shall indicates a requirement and the word should a recommendation. ISO 2011 All rights reserved vii

19 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Denne internationale standard gælder for auditering og certificering af alle typer ledelsessystemer. Det erkendes, at nogle af kravene, især krav i relation til auditorkompetence, kan suppleres med yderligere kriterier for at opfylde interessenternes forventninger. I denne internationale standard betyder ordet skal et krav, og ordet bør en anbefaling. vii (da)

20 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 17021:2011(E) Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems 1 Scope This International Standard contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of the audit and certification of management systems of all types (e.g. quality management systems or environmental management systems) and for bodies providing these activities. Certification bodies operating to this International Standard need not offer all types of management system certification. Certification of management systems (named in this International Standard certification ) is a third-party conformity assessment activity (see ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies (named in this International Standard certification body/bodies ). NOTE 1 Certification of a management system is sometimes also called registration, and certification bodies are sometimes called registrars. NOTE 2 A certification body can be non-governmental or governmental (with or without regulatory authority). NOTE 3 This International Standard can be used as a criteria document for accreditation or peer assessment or other audit processes. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. ISO 9000:2005, Quality management systems Fundamentals and vocabulary ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment Vocabulary and general principles 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 9000, ISO/IEC and the following apply. 3.1 certified client organization whose management system has been certified 3.2 impartiality actual and perceived presence of objectivity NOTE 1 Objectivity means that conflicts of interest do not exist or are resolved so as not to adversely influence subsequent activities of the certification body. ISO 2011 All rights reserved 1

21 DS/EN ISO/IEC 17021:2011 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer 1 Anvendelsesområde Denne internationale standard indeholder principper for og krav til kompetence, konsekvens og upartiskhed i forbindelse med audit og certificering af alle typer ledelsessystemer (fx kvalitetsledelsessystemer eller miljøledelsessystemer) og principper for og krav til organer, der udfører disse aktiviteter. Certificeringsorganer, der arbejder i henhold til denne internationale standard, behøver ikke at tilbyde alle typer certificering af ledelsessystemer. Certificering af ledelsessystemer (i denne internationale standard omtalt som "certificering") er en tredjeparts overensstemmelsesvurderingsaktivitet (se ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Organer, der udfører denne aktivitet, er derfor tredjepartsorganer, der udfører overensstemmelsesvurdering (i denne internationale standard omtalt som "certificeringsorganer"). NOTE 1 Certificering af et ledelsessystem kaldes undertiden også "registrering", og certificeringsorganer omtales undertiden som "registratorer". NOTE 2 Et certificeringsorgan kan være ikke-statsligt eller statsligt (med eller uden en regulerende myndighed). NOTE 3 Denne internationale standard kan anvendes som et kriteriedokument for akkreditering eller peer-vurdering eller andre auditprocesser. 2 Normative referencer Følgende dokumenter er absolut nødvendige for anvendelsen af dette dokument. For daterede referencer gælder kun den nævnte udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af det pågældende dokument (med tillæg). ISO 9000:2005, Quality management systems Fundamentals and vocabulary ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment Vocabulary and general principles. 3 Termer og definitioner I dette dokument gælder termerne og definitionerne i ISO 9000, ISO/IEC samt følgende termer og definitioner. 3.1 certificeret kunde virksomhed, hvis ledelsessystem er blevet certificeret 3.2 upartiskhed faktisk og opfattet tilstedeværelse af objektivitet NOTE 1 Objektivitet betyder, at der ikke er interessekonflikter, eller at disse løses, således at de ikke har en negativ indflydelse på de aktiviteter, som certificeringsorganer udfører efterfølgende. 1 (da)

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Dansk standard DS/EN ISO 16133 1. udgave 2011-08-30 Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Soil quality Guidance on the establishment and maintenance of monitoring

Læs mere

Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer

Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Dansk standard DS/EN 197-1 4. udgave 2012-01-03 Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Cement Part 1: Composition, specifications and conformity

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Dansk standard DS/EN ISO 18674-1:2015 1. udgave 2015-06-22 Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Geotechnical investigation and testing Geotechnical

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013 Dansk standard DS/EN 9300-014 1. udgave 2013-02-07 Flymateriel Aerospace series LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data Part 014:

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav Dansk standard DS/EN 471 + A1 4. udgave 2008-01-24 Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav High-visibility warning clothing for professional

Læs mere

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003 Dansk standard DS/EN 1443 2. udgave 2003-05-01 Skorstene Generelle krav Chimneys General requirements DS/EN 1443 København DS projekt: 50256 ICS: 91.060.40 Deskriptorer: tolerancer,måling,specifikation,termisk

Læs mere

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Dansk standard DS/EN 16194 1. udgave 2012-03-30 Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Mobile non-sewer-connected

Læs mere

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay Dansk standard DS/EN 14166 1. udgave 2009-06-23 Fødevarer Bestemmelse af vitamin B6 ved mikrobiologisk prøvning Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay DS/EN 14166 København DS

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test)

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) DS-information DS/CLC/TR 50619 1. udgave 2014-02-26 Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) Guidance on how to conduct Round Robin Tests DS/CLC/TR 50619 København DS projekt: M277938

Læs mere

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Dansk standard DS/EN 13245-2 1. udgave 2008-10-14 Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Plastics Unplasticized

Læs mere

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification Dansk standard DS/EN 13168 2. udgave 2009-01-23 Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af træuld (WW) Specifikation Thermal insulation products for buildings Factory made

Læs mere

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Dansk standard DS/EN 1990 2. udgave 2007-07-27 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode Basis of structural design DS/EN 1990 København DS projekt: M223984 ICS: 91.070.10;

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Dansk standard DS/EN 50607:2015 1. udgave 2015-01-19 Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Satellite signal distribution over a single coaxial cable Second generation

Læs mere

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne Dansk standard DS/EN 50194-1 1. udgave 2009-02-10 Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne Electrical apparatus for the detection of

Læs mere

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Dansk standard DS/EN 15927 2. udgave 2011-09-28 Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals DS/EN 15927 København DS projekt: M258696 ICS: 03.080.30;

Læs mere

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Dansk standard DS/EN 1546-3 1. udgave 1999-12-07 Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Identification card systems Inter-sector electronic

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Dansk Standard DS/EN 10160 1. udgave Godkendt:2000-02-18 Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Ultrasonic testing of steel flat product

Læs mere

Dansk standard DS/EN 14399-9

Dansk standard DS/EN 14399-9 Dansk standard DS/EN 14399-9 1. udgave 2009-04-22 Befæstelseselementer Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte Del 9: System HR eller HV Samlinger med bolte og møtrikker med direkte tilspændingsindikatorer

Læs mere