Anmodning om FSC-varemærkelicens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om FSC-varemærkelicens"

Transkript

1 Version af Udfyldes og sendes til Anmodning om FSC-varemærkelicens FSC Danmark, Skolegade 19A. 4., 8000 Aarhus C / - Ved spørgsmål kontakt: Herved beder vi om tilladelse til brug af FSC s varemærker ( FSC, Forest Stewardship Council og FSClogoet) til at reklamere for vores FSC-certificerede produkter og/eller vores engagement i FSC-sagen. Med underskrivelsen af denne aftale samtykker vi til vedhæftede licensaftale mellem FSC Danmark (Licensudsteder) og vores virksomhed (licenstager) og forpligter os samtidig til, at vi til hver en tid vil fremsende enhver varemærkebrug til godkendelse før offentliggørelse, samt at vi er indforstået med at betale en årlig afgift for de kontrolydelser, vi modtager, som en del af registreringen. Du bedes vælge den kategori, som passer bedst på din virksomhed og jeres status på FSC-produkter, samt hvilken varemærkelicens-kategori du ønsker at blive placeret i. Du vil finde nærmere oplysninger om kategorierne i licensaftalen nederst i dette dokument. Vælg kategori Vi ønsker at føre FSC-certificerede produkter, men gør det ikke på nuværende tidspunkt Vi fører FSC-certificerede produkter Kategori 0* Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Firmanavn 1. kontaktperson 2. kontaktperson Tlf: Tlf: Adresse Postnummer Land By Hjemmeside Dato By Underkskrift Vigtigt: Når I ønsker at bruge FSC s varemærker i forbindelse med produkter, er det et krav, at I sammen med varemærkebrugen fremsender et bevis for, at produkterne er FSC-certificerede i form af følgesedler, ordrebekræftelser eller fakturaer. Disse dokumenter skal indeholde leverandørens (den I køber produkterne af) CoC-nummer samt vise, hvilke af produkterne der er FSC-certificerede. (Følsomme informationer må gerne overstreges. Al dokumentation behandles fortroligt.) Dokumenter bruges af FSC Danmark til at tjekke produkternes ægthed forud for varemærkegodkendelsen. Bemærk: FSC-logoet er registreret som et verdensomspændende varemærke og dermed beskyttet. Derfor kan misbrug af logoet blive retsforfulgt og idømt en bøde. * For ngo'er (kategori 0) er en separat aftale påkrævet. Kontakt os venligst om dette.

2 Markedsføringsområder med FSC Udfyld nedenstående statistiske oplysninger om din virksomhed. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og kun blive brug i forbindelse med din registrering. Sendes til Firmanavn: Antal Filialer / butikker Hvor vil I gerne gøre brug af FSC? Brochurer/kataloger Hjemmeside Webshops Events Prisskilte POS-Materiale CSR Rapport Andet Virksomhedens omsætning Virksomhedstype Forhandler FSC-produkter til slutbrugere Bruger FSC-certificerede produkter Rådgiver omkring FSC-certificering af produkter eller om FSC som system NGO Uddannelsesinstitution / forskningsenhed Medier FSC Netværk Andet: Hvad vil du gerne markedsføre? FSC som system og koncept Salg af FSC-produkter Rådgivning om FSC Egen brug af FSC-produkter Andet Kommentarer / yderligere informationer til FSC Danmark i forbindelse med registreringen?

3 Licens- og serviceaftale for FSC-licenstagere Præambel Forest Stewardship Council A.C. ( FSC AC ), med hjemsted på adressen Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca, México, er en international non-profit medlemsorganisation, der er oprettet med henblik på at fremme ansvarlig drift af verdens skove. FSC AC er indehaver af de varemærker, der er anført i bilag 1. FSC Global Development ( FSC GD ) er et helejet selskab med begrænset hæftelse under FSC AC, stiftet i henhold til tysk ret: Bonn HRB 15990, med hjemsted på adressen Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Tyskland. FSC GD driver FSC s licensprogram, der omfatter licensering af FSC s varemærker. FSC International Center GmbH ( FSC IC ) er et helejet, tysk, nonprofit selskab med begrænset hæftelse under FSC AC, stiftet i henhold til tysk ret: Bonn HRB 12589, med hjemsted på adressen Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Tyskland. FSC IC administrerer og udvikler certificeringsstandarder og -politikker. TSP, der er en forkortelse af FSC s leverandør af varemærkeydelser (FSC Trademark Service Provider), er en lovligt etableret og uafhængig FSC-partnerorganisation (et nationalt FSC-kontor), der fremmer ansvarlig drift af verdens skove på nationalt plan. Virksomheden er bemyndiget af FSC GD til at sublicensere det licenserede materiale, således som anført i bilag 1, til ikkecertifikathavere. Licenstager er en enhed eller en enkeltperson, der ønsker at gøre brug af det licenserede materiale i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er anført heri. Licenstager forpligter sig til at fremme miljøvenlig, socialt ansvarlig og økonomisk sund drift af verdens skove og at tage afstand og afholde sig fra uacceptabel adfærd i skovene og overtrædelse af principperne og kriterierne i FSC s certificeringsordning. Således aftales følgende: 1 Definitioner og fortolkninger 1.1 Aftale betyder nærværende aftale, herunder alle bilag, FSC s varemærkekrav, FSC s certificeringskrav og alle øvrige tillæg med de ændringer, der til enhver tid måtte være foretaget i den seneste udgave. Alle sådanne dokumenter udgør en integreret del af denne aftale. 1.2 FSC-certificering, således som den finder anvendelse, såfremt licenstager søger at blive certificeret, kræver en revisionskontrol og en formel godkendelse fra en FSCakkrediteret certificeringsenhed, som bekræfter, at en FSC-licenstager overholder kravene til FSC-certificering. 1.3 FSC s certificeringskrav, i det omfang, de finder anvendelse, betyder dokumenter (f.eks. certificeringspolitikker, standarder, vejledende meddelelser og øvrig dokumentation) i relation til FSC s certificeringsordning, således som udviklet af FSC s politikker og standardordninger og som påkrævet for at anvende FSC s certificeringsordning i den seneste udgave. 1.4 FSC s certificeringsordning, i det omfang, den finder anvendelse, er udviklet med henblik på at give mulighed for uafhængig tredjepartscertificering af miljøvenlig, socialt ansvarlig og økonomisk sund skovdrift som en markedsmekanisme, der gør det muligt for producenter og forbrugere at identificere og købe tømmer og øvrige skovprodukter fra veldrevne skove. 1.5 FSC s netværk betyder FSC AC og alle dennes datterselskaber, herunder globale partnere såsom TSP, der arbejder for ansvarlig forvaltning af verdens skove på lokalt plan og er antaget og handler i henhold til en kontrakt og fortrolighedsaftale med FSC AC og/eller et af dennes datterselskaber. 1.6 FSC s varemærkekrav henviser til alle dokumenter, der er udarbejdet af FSC GD vedrørende ikkecertifikathaverens brug af varemærker, særligt FSC s varemærkestandard FSC-STD Licenseret materiale betyder de FSC-varemærker, der er licenseret i henhold til aftalen, og således som anført i bilag Prisfastsættelsesmodel viser de gebyrer, der skal betales til TSP, og som er anført i bilag Tredjeparter betyder parter (dvs. personer, organisationer, selskaber eller grupper af personer), som ikke er part i nærværende aftale eller udtrykkeligt er nævnt heri TSP s database er et computerbaseret system, der indeholder data om TSP og licenstager, og som findes på I tilfælde af og kun i det omfang der måtte være uoverensstemmelse mellem afsnittene i nærværende aftale og alle bilag, FSC s varemærkekrav, FSC s certificeringskrav og alle og øvrige tillæg dertil, skal bilagene, FSC s varemærkekrav, FSC s certificeringskrav og alle øvrige tillæg dertil have forrang. 2 Formålet med licensen 2.1 TSP tildeler herved licenstager en royaltyfri, genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at anvende det licenserede materiale til salgsfremmende foranstaltninger i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er anført heri, og FSC s varemærkekrav. Salgsfremmende foranstaltninger omfatter ikke varemærkning. 2.2 Licensen tildeles for Danmark, Færøerne og Grønland. 2.3 Overdragelse af licensen og tildeling af en sublicens til tredjepart er ikke tilladt. 2.4 TSP erklærer over for licenstager, at FSC er indehaver af de varemærker, der er anført i bilag 1, og at TSP af FSC AC er berettiget til at tildele licenstager de rettigheder og licenser, der herved tildeles eller aftales. FSC AC tager forbehold for alle yderligere rettigheder vedrørende sine varemærker, særligt hvad angår brug eller licensrettigheder, uanset form. 3 Formål med ydelser og gebyrer 3.1 TSP skal, på licenstagers anmodning, levere tilstrækkelige oplysninger vedrørende den præcise brug af det licenserede materiale og godkende al brug af varemærker. 3.2 Licenstager accepterer at betale de gebyrer, der er anført i prisfastsættelsesmodellen, og som er anført i bilag 2. Gebyrerne skal betales af licenstager senest 14 dage efter modtagelse af en faktura. Prisfastsættelsesmodellen kan blive revideret af TSP en gang årligt. Hvis parterne ikke gensidigt er enige om en revideret prisfastsættelsesmodel, der foreslås af TSP, skal aftalen automatisk ophøre tre måneder efter, at TSP har indført den nye prisfastsættelsesmodel, uden behov for at sende en særskilt meddelelse om ophør. 4 Indarbejdelse af varemærke- og certificeringskrav 4.1 FSC s certificeringskrav og FSC s varemærkekrav anses for at være en integreret del af den seneste udgave af aftalen og offentliggøres på hvor licenstager er ansvarlig for at hente dem. 4.2 Parterne aftaler, at FSC AC og dennes datterselskaber til enhver tid og efter eget valg på vegne af FSC AC forbeholder sig ret til at modificere FSC s certificeringskrav og FSC s varemærkekrav i overensstemmelse med den fastlagte procedure for sådanne ændringer. 5 Licenstagers forpligtelser 5.1 Licenstager skal gøre brug af de tildelte rettigheder i god tro og i overensstemmelse med nærværende aftales vilkår og betingelser og skal handle i overensstemmelse med alle rimelige instrukser fra TSP. 5.2 Licenstager skal indhente forudgående godkendelse hos

4 TSP af enhver form for brug af varemærker i overensstemmelse med FSC s varemærkekrav. 6 Kvalitet og opretholdelse af de licenserede materialer 6.1 Parterne er enige om, at TSP skal have ret til at anmode om prøver eller oplysninger om produkter, salgsfremmende materiale eller ydelser, der skal sælges eller leveres som licenseret materiale, med henblik på at vurdere overensstemmelsen med nærværende aftale og dokumentere brug af det licenserede materiale (f.eks. prøver eller salgsfremmende materiale). 6.2 TSP erklærer og garanterer, at FSC AC vil udfolde alle kommercielt rimelige bestræbelser på at opretholde de immaterielle rettigheder, der knytter sig til det licenserede materiale. Registrering af licenseret materiale som varemærker sker efter FSC AC s eget valg. 7 Beskyttelse af varemærker og krænkelser 7.1 Licenstager accepterer ikke at indarbejde, bruge, tillade brug af, registrere eller forsøge at registrere en del af det licenserede materiale som varemærke, handelsnavn, domænenavn eller firmanavn eller en del deraf, eller en term eller oversættelse, der har samme betydning som ovenstående, eller et ord, symbol eller billede, eller en kombination deraf, der er forvekslelig med ovenstående. 7.2 I tilfælde af, at licenstager bliver bekendt med en potentiel krænkelse af det licenserede materiale, eller på anden måde bliver udsat for trusler eller modarbejdet af tredjemand, skal licenstager omgående give meddelelse til TSP og/eller FSC GD. 8 Transparens, databeskyttelse, databehandling og direct marketing 8.1 TSP respekterer og beskytter licenstagers privatliv og vil ikke dele, sælge, udleje eller på anden måde offentliggøre licenstagers personlige oplysninger til tredjemand uden licenstagers samtykke, medmindre dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en kendelse afsagt af en domstol i en kompetent myndighed eller et ministerium. 8.2 Licenstager bemyndiger TSP, FSC AC og disses datterselskaber til at offentliggøre licenstagers firmanavn og adresse, det tildelte licensnummer og licensaftalen, herunder licenstagers status i TSP s database med henblik på at sikre fuld transparens og ægthed. Det aftales, at alle de data, der vedrører nærværende aftale, brug af det licenserede materiale og alle godkendelser, skal overvåges af TSP og offentliggøres til FSC AC og dennes datterselskaber. Licenstager bemyndiger TSP til at dele sine kontaktoplysninger med alle medlemmer af FSC s netværk med henblik på at styrke TSP s ordning og bidrage til FSC AC s mission om at fremme ansvarlig drift af verdens skove. Derudover accepterer licenstager, at FSC s netværk må anvende disse kontaktoplysninger til formål, der vedrører direct marketing, dvs. til at promovere FSC s certificeringsordning. Licenstager kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger til formål, der vedrører direct marketing. 9 Suspendering af licensen 9.1 TSP er berettiget til at suspendere de tildelte rettigheder i henhold til nærværende aftale med omgående virkning i tilfælde af, at licenstager misligholder aftalen og/eller undlader at overholde nærværende aftale. 9.2 I tilfælde af suspendering skal licenstager omgående ophøre med brugen af det licenserede materiale og anerkender, at TSP er forpligtet til at efterprøve licenstagers overholdelse af nærværende bestemmelse. Såfremt det er påkrævet med en fysisk inspektion i den forbindelse for at tilbagekalde beslutningen om at suspendere licensen, og licenstager accepterer en sådan inspektion, skal licenstager være ansvarlig for at afholde udgiften til sådanne fysiske inspektioner Nærværende aftale skal træde i kraft ved begge parters underskrift på datoen for den sidste underskrift Nærværende aftale indgås for en periode på fem år, medmindre den skriftligt forlænges eller bringes til ophør i overensstemmelse med de nedenfor anførte underafsnit Nærværende aftale kan opsiges af begge parter med fire ugers skriftligt varsel TSP er berettiget til at opsige nærværende aftale af vigtige årsager og med omgående virkning ved skriftlig meddelelse derom. En vigtig årsag anset særligt for at være indtruffet, såfremt licenstager: undlader at overholde kravene i nærværende aftale bevidst eller ved uagtsomhed miskrediterer eller beskadiger TSP s eller FSC AC s omdømme og/eller disses datterselskabers omdømme. 11 Lovvalg og værneting, ADR 11.1 Denne aftale er udarbejdet i henhold til og skal være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark Parterne skal ved forhandling søge at løse enhver tvist, uoverensstemmelse eller ethvert krav, der udspringer af eller knytter sig til nærværende aftale, herunder misligholdelse og ophør af aftalen Såfremt sådanne forhandlinger mislykkes, skal en eventuel tvist afgøres endeligt i henhold til det tyske voldgiftsinstituts regler for behandling af voldgiftssager og de supplerende regler for fremskyndet sagsbehandling (www.dis-arb.de) uden mulighed for at prøve kravet ved de ordinære domstole. Voldgiftsretten skal have sæde i Køln, Tyskland. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer. Tysklands materielle ret skal være gældende for tvisten. Voldgiftssagen føres på engelsk. 12 Diverse 12.1 Nærværende aftale udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende aftalens genstand, medmindre en erklæring eller garanti vedrørende nærværende aftale er ulovlig, og bortset fra, hvad der udtrykkeligt måtte henvises eller refereres til heri, og erstatter alle tidligere aftaler, erklæringer, skriftlige dokumenter, forhandlinger eller overenskomster desangående. Ændringer, tilretninger og/eller øvrige justeringer af nærværende aftale, samt ændringer til nærværende afsnit, skal bekræftes skriftligt for at være retligt bindende. Bevisbyrden ligger hos den part, der henholder sig til en mundtlig aftale, der måtte have forrang for aftalen I tilfælde af, at en part på et hvilket som helst tidspunkt undlader at håndhæve en eller flere bestemmelser i nærværende aftale, eller en rettighed eller en misligholdelsesbeføjelse, der er til rådighed i henhold til lovgivningen eller billighedsretten, eller undlader at udnytte en option, der er givet i henhold til aftalen, skal dette ikke udgøre et afkald på en sådan bestemmelse, rettighed, misligholdelsesbeføjelse eller option eller på nogen måde påvirke nærværende aftales gyldighed Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale måtte vise sig at være ugyldig, eller såfremt nærværende aftale indeholder en undladelse, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse skal der anses for at være aftalt en gyldig bestemmelse, der kommer tættest på parternes hensigt i forretningsmæssigt øjemed. Tilsvarende skal gælde i tilfælde af en undladelse Nærværende aftale er udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelser eller uforenelighed mellem den engelske og den danske udgave, skal den engelske udgave have forrang. 10 Varighed og opsigelse af aftalen

5 Bilag 1: Licenserede materialer 1 FSC AC s varemærker 1.1 Logo med v-tegn- og træ 1.2. FSC 1.3 Forest Stewardship Council Annex 2: Prismodel Kategorier* Kategori 0: Registrering af NGO er der formidler om FSC og ikke sælger produkter, og webshops med FSC-omsætning under kr. Kategori 1: Webshop (over kr. i FSComsætning) Kategori 2: Registrering og op til 5 godkendelser om året Kategori 3: Registrering og op til 15 godkendelser om året Kategori 4: Registrering og ubegrænset antal godkendelser om året Kategori 5: Egenkontrol og godkendelse Pris pr år 0 DKK 750 DKK 1500 DKK 4500 DKK 5250 DKK 6500 DKK * Antallet af godkendelser, som afgør valget af kategori, afhænger af antallet af publikationer (katalog, brochure, hjemmeside, etc.) samt antallet af leverandører. 1 godkendelse = 1 publikation med FSC-certificerede produkter fra max 5 leverandører.

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere Vilkår og Betingelser For Forbrugere 1 ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler

Læs mere

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet ZIN LICENSAFTALE Denne licensaftale ( Aftalen ) indgås imellem Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og dig ( Instruktøren ) og træder i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network ( ZIN

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere