B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g f o r e n i n g e n V I B O"

Transkript

1 B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK K ø b e n h a v n S T l f

2 B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 Sag J.nr. Udarb. RKB Udg. 1 Kontrol EBJ Dato Godk. KEH R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK K ø b e n h a v n S T l f

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Beskrivelse af arbejdet 2 3. Disposition for anmodning Entreprise og entreprenørens underskrift - Skema nr Vedlagte dokumenter - Skema nr Finansielle og beskæftigelsesmæssige forhold - Skema nr Referencer Skema nr Nøglemedarbejderes kvalifikationer - Skema nr Vurdering af kvalificerede entreprenører, minimumskrav 5 Skema nr. 1 7 Skema nr. 2 8 Skema nr. 3 9 Skema nr Skema nr C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc I

4 1. Indledning Nærværende materiale udgør en disposition for entreprenørens anmodning om prækvalifikation. Der henvises tillige til udbudsbekendtgørelsen januar Nedenstående bedes besvaret i sin helhed, idet vedlagte skemaer 1-5 udfyldes. Finansielle oplysninger bedes angivet i DKK. Anmodningen sendes til: Rambøll Hannemanns Allé København S Att.: Esther Jørgensen 2. Beskrivelse af arbejdet Prækvalifikationen vedrører udbud af anlægsarbejder for Boligforeningen VIBO i forbindelse med fjernvarmerenovering i Islandshøjparken. Ledningsarbejderne udbydes i hovedentreprise, hvor hovedentreprenøren er anlægsentreprenør og underentreprenøren udfører rørarbejder. De præisolerede rør inkl. komponenter leveres af rørentreprenøren. Anlægsarbejdet omfatter jord- og reetableringsarbejder i forbindelse med etablering af præisolerede ledninger i dimensioner fra ca. DN 150 og derunder. Projektet vil typisk omfatte fordelingsledninger og stikledninger beliggende delvis i trafikerede arealer og delvis i beplantede arealer. 3. Disposition for anmodning 3.1 Entreprise og entreprenørens underskrift - Skema nr. 1 Entreprenøren skal underskrive skema nr. 1 som erklæring for rigtighed af det samlede materiale i anmodningen. C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 2

5 3.2 Vedlagte dokumenter - Skema nr. 2 I skema nr. 2 anføres ved afkrydsning de dokumenter, som vedlægges entreprenørens anmodning: A: Retslig situation Erklæring på tro og love vedr. sin opfyldelse af nedenstående kriterier vedlagt serviceattest fra relevant offentlig myndighed eller tilsvarende erklæring. Tro og love erklæringen skal henvise til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at kunne deltage i offentlige udbudsforretninger. Bygherren forbeholder sig ret til at anmode om supplerende erklæringer fra relevante offentlige myndigheder angående de nævnte udelukkelsesgrunde. Følgende ansøgere er udelukket fra at blive prækvalificeret: ansøgere hvis bo er, eller er begæret taget, under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. ansøgere som ved en retskraftig dom er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældenes faglige hæderlighed. ansøgere som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder beviseligt har konstateret. ansøgere som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til retsforeskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i Danmark. ansøgere som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforeskrifterne i Danmark ansøgere som svigagtigt har fremsat urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelse af de krævede oplysninger, eller ikke har afgivet de krævede oplysninger. Hvis flere i forening afgiver tilbud skal dette være bindende, en for alle og alle for en. Et af konsortiets medlemmer skal have fuld prokura over for ordregiver. B: Økonomisk og finansiel kapacitet Årsrapport og -beretning fra de seneste 3 regnskabsår. Dog kan nystartede virksomheder aflevere alternativ dokumentation for deres økonomiske og finansielle formåen. C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 3

6 Erklæring fra bank omfattende ejerforhold, vurdering af firmaets kapitalforhold, likviditet, omsætning og indtjening med en samlet vurdering af firmaet som forretningsforbindelse. Erklæringen skal være udarbejdet senest 4 uger før fremsendelse af anmodningen. Optagelse i fagligt register. Beviset skal være dateret inden for det sidste år. C: Teknisk kapacitet Liste med beskrivelser af opgaver af samme karakter som nærværende, udført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelserne for de enkelte opgaver ønskes bl.a. at omfatte: bygherre anlægsarbejdet ifm. fjernvarmeledningsarbejde i jord arbejdets værdi for denne ydelse hvorvidt væsentlige arbejder er udført af underentreprenør hoveddimensioner og strækningslængder lokalitet Nystartede virksomheder skal dokumentere at de opfylder kravene til teknisk og faglig formåen på anden måde. Kvalitet Dokumentation for at entreprenørens eksisterende kvalitetsstyringssystem opfylder relevante krav i DS/EN ISO Dokumentationen skal bl.a. omfatte: Kopi af DS/EN ISO 9001 certifikat. Eller såfremt kopi af certifikat ikke foreligger: En beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning, kvalitetspolitik, kvalitetsmål samt en fortegnelse over kvalitetsstyringsprocedurer. Miljø Dokumentation for at entreprenørens eksisterende miljøledelsessystem opfylder relevante krav i DS/EN ISO eller EMAS-ordningen. Dokumentationen skal bl.a. omfatte: Kopi af DS/EN ISO certifikat eller EMAS-registreringen. Eller såfremt kopi af ovennævnte certifikat / registrering ikke foreligger: En beskrivelse af miljøledelsessystemets opbygning, miljøpolitik, miljømålsætninger samt en fortegnelse over miljøprocedure. 3.3 Finansielle og beskæftigelsesmæssige forhold - Skema nr. 3 Finansielle oplysninger for de sidste 3 regnskabsår opstillet som angivet i skemaet. C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 4

7 Oplysninger om antal beskæftigede de sidste 3 regnskabsår opstillet som angivet i skemaet. 3.4 Referencer Skema nr. 4 De væsentligste referencer skal i det omfang, det er muligt, beskrives ved udfyldelse af vedlagte skema eller ved tilsvarende opstilling. 3.5 Nøglemedarbejderes kvalifikationer - Skema nr. 5 Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos entreprenøren i form af CVer: Relevante CV-er for medarbejdere på hver af de ledende poster så som projektchef, entrepriseleder, formand o.l.. Det ses gerne, at der fremsendes flere CV-er for samme post. CV for nøglemedarbejder for kvalitetsstyringssystem. CV for nøglemedarbejder for miljøledelsessystem inkl. sikkerhedsorganisation. Såfremt der vedlægges CV-er for andre kategorier af medarbejdere, angives disse ved at udfylde de sidste linier i skemaet. Skemaet skal udfyldes med initialer således, at der fremgår en klar sammenhæng mellem skemaet og de vedlagte CV-er. 4. Vurdering af kvalificerede entreprenører, minimumskrav De ansøgere, der indsender anmodning om prækvalifikation, vil alene blive vurderet på grundlag af det fremsendte materiale og herunder opfyldelse af nedennævnte minimumskrav: For de fremsendte oplysninger stilles følgende minimums kvalifikationskrav: Acceptabel økonomi vurderes ud fra krævede og fremsendte oplysninger. Relevant erfaring fra tilsvarende fjernvarmeopgaver, hvor referencer for de seneste 3 år tilsammen skal omfatte udførelse af mindst 1,5 km tilsvarende fjernvarmeledningsstrækninger i jord. CV-er skal vise, at firmaet råder over kvalificerede medarbejdere i kategorien projektchef, entrepriseleder og formand med erfaring fra tilsvarende fjernvarmeledningsarbejder samt kvalificerede medarbejdere i øvrige kategorier. C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 5

8 SKEMA NR. 1 ENTREPRENØRENS UNDERSKRIFT Entreprenøren indestår ved sin underskrift for samtlige de i de vedlagte dokumenter og i skema nr. 1-5 angivne oplysninger. Sted og dato Firma og underskrift C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 6

9 SKEMA NR. 2 VEDLAGTE DOKUMENTER Dokument A: Retslig situation Erklæring på tro og love vedr. opfyldelse af de i nærværende notat nævnte kriterier B: Økonomisk og finansiel kapacitet Årsrapport og -beretning fra de sidste 3 regnskabsår Dokument er vedlagt Ja - Bilag nr. Dokument er vedlagt Nej Erklæring fra bank Bevis for optagelse i fagligt register C: Teknisk kapacitet Liste med beskrivelse af opgaver, af samme karakter som nærværende, udført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelserne skal. bl.a. omfatte opgavernes art, arbejdets værdi og bygherre. Kopi af DS/EN ISO 9001 certifikat Såfremt kopi af certifikat DS/EN ISO 9001 ikke foreligger: En beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Kopi af DS/EN ISO certifikat eller EMAS-registrering Såfremt kopi af ovennævnte certifikat/ registrering ikke foreligger: En beskrivelse af miljøledelsessystemet Andet vedlagt materiale I skemaet angives bilagsnr. for vedlagt materiale og afkrydsning, hvis der ikke er vedlagt materiale. C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 7

10 SKEMA NR. 3 FINANSIELLE- OG BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE FORHOLD Regnskabsår 3. sidste regnskabsår 2. sidste regnskabsår Sidste regnskabsår Bemærkninger Totalomsætning Finansielle forhold Totalomsætning fordelt på - tilsvarende opgaver - andre opgaver indenfor bygge- og anlægsopgaver - anden omsætning Overskud før skat Egenkapital Balance, aktiver i alt Samlet antal beskæftigede Beskæftigelsesmæssige forhold Samlet antal beskæftigede indenfor anlæg Beløb skal angives i DKK. C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 8

11 SKEMA NR. 4 REFERENCER - Ledningsarbejder Årstal Bygherre Beskrivelse af arbejdet Art og lokalitet Samlet værdi Ansøgers andel Entreprise Hoved, fag, underentrp Ledningsdimensioner Tracélængder C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 9

12 SKEMA NR. 5 NØGLEMEDARBEJDERES KVALIFIKATIONER Stillingsbetegnelse Projektchef Antal vedlagte CV-er Entrepriseleder Formand Nøglemedarbejder for kvalitetsstyringssystem Nøglemedarbejder for miljøledelsessystem/sikkerhed og sundhed 1) 1) Der skal udfyldes 1 felt i hver linie. Feltet udfyldes med de pågældendes initialer - eller 1 kryds, hvis der er tale om søjle 0. 1) Eventuelle andre. Stillingsbetegnelse angives. C:\Users\ebj\Desktop\projectwise\BV Anmodning-prækval-anlæg.doc Side 10

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA Prækvalifikation i henhold til udbud i EFT 2013/S050-082257/DA, omhandlende Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning Udfyldelse af spørgeskemaet. - Felter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere