Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet"

Transkript

1 Aarhus Ryhavevej Aarhus V Thomas Normann Asmussen D M 19. august 2015 Projekt: Dokument: D Side 1 af 7 Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Helhedsplan for Viborg Baneby Omfattet af forslag til kommuneplantillæg nr. 33. Viborg Kommune (Revideret den 20. august 2015)

2 Side 2 af 7 0. Indledning Viborg Kommune v. landinspektør Finn Kjær Christensen har anmodet om en redegørelse om principperne for fordeling af vejbidrag i forbindelse med påtænkt byudvikling af området Viborg Baneby. Redegørelsen vil beskrive følgende 4 overordnede forhold: 1. Lovgrundlag og forudsætninger, 2. Fordelingskriterier, 3. De konkrete forhold, herunder plan-, ejer- og adgangsforhold 4. Fordeling af vejbidrag på de enkelte ejere. Derudover vil redegørelsen indeholde 2 bidragsfordelinger udarbejdet på baggrund af Forslag nr. 33 til Kommuneplan Nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby samt foreløbige skitseprojekteringer af Ny Absalons Vej og Hærvejsstien. Vejprojektskitserne der er anvendt i vejbidragsberegningerne er henholdsvis projekteret af Møller & Grønborg og Orbicon for så vidt angår Ny Absalonsvej og den nordlige del af Hærvejsstien, mens den sydlige del af Hærvejsstien er baseret på en håndtegnet skitse. A. Fordeling af bidrag til anlæg af Ny Absalons Vej og den nordlige del af Hærvejsstien B. Fordeling af bidrag til anlæg af den sydlige del af Hærvejsstien. Bidragsfordelingerne er vedlagt som bilag. De påtænkte vejanlæg og planforhold fremgår af vedlagte kortbilag. Indledningsvis skal det bemærkes, Folketinget den 19. december 2014 vedtog lov nr af 27. december 2014 Lov om offentlige veje m.v.. Den nye vejlov indeholder blandt andet en sammenskrivning af den tidligere vejlov og vejbidragslov. Det betyder, at bestemmelserne om vejbidrag nu er (delvist) omskrevet og indeholdt i den nye vejlov. Vejlovens bestemmelser om (bl.a.) vejbidrag træder i kraft den 1. juli 2015, dette notat og de tilhørende bidragsfordelinger er derfor udarbejdet med udgangspunkt i den nye vejlov. 1. Lovgrundlag og forudsætninger Reglerne om pålæg af vejbidrag findes i vejlovens kapitel 4 Vejbidrag m.v.. 1 Vejbidrag: I henhold til vejlovens 26 stk. 1 finder loven anvendelse i Københavns Kommune og i de områder, der efter lov om planlægning er byzone eller sommerhusområde. 1 Lovbekendtgørelse nr af 27. december 2014 af lov om offentlige veje m.v.

3 Side 3 af 7 I henhold til vejlovens 27, stk. 1, kan vejmyndigheden beslutte at fordele udgifterne til anlæg af nye offentlige veje mellem ejerne af de ejendomme, der grænser, til eller kommer til at grænse til en offentlig vej. De tilgrænsende ejendomme kan pålægges at betale udgifterne til anlæg af nye offentlige veje og udvidelse af befæstede arealer af eksisterende offentlige veje. Jf. vejlovens 27 stk. 2 er det en forudsætning, at vejbidraget kun kan pålægges såfremt vejmyndighedens beslutning om pålæg af vejbidrag er meddelt inden påbegyndelsen af det pågældende anlægsarbejde. Det er altså meget vigtigt, at anlægsarbejderne ikke igangsættes før, der er truffet endelig politisk beslutning om pålæg af vejbidrag. Dette er en skærpelse i forhold til den tidligere vejbidragslov. Jf. vejlovens 28 stk. 1 kan vejmyndigheden bestemme, at veje, der udgør en færdselsmæssig enhed kan anlægges og pålægges vejbidrag som et samlet projekt. Fastsættelse af og begrænsninger i vejbidraget: I overensstemmelse med vejlovens 29 kan vejbidraget indeholde et beløb til normal belysning samt udgifter vedrørende vandafledning, dræn og nedløbsbrønde. Endvidere kan de vejbidragsberettigede jf. vejlovens 30 pålægges, at betale administrationstillæg. Administrationstillægget udgør vejmyndighedens dokumenterede administrative udgifter, og kan højst udgøre 9 % af de samlede anlægsudgifter. Vejbidraget kan jf. vejlovens 31 stk. 1, nr. 1 pålægges til dækning af anlægsudgifter til anlæg af nye vej eller udvidelse af eksisterende vejes befæstede arealer i op til 20 meters bredde. Af samme bestemmelse kan der jf. nr. 2 ikke opkræves udgifter til dækning af arealerhvervelse, uanset om dette sker ved frivillig aftale eller ekspropriation. I henhold til vejlovens 33 stk. 1, kan vejmyndigheden alene kræve vejbidrag fra de ejere af ejendomme, der har eller forventes at opnå adgang til vejen eller stien. Fordeling af vejbidrag: I henhold til vejlovens 37 stk. 1 fordeles vejbidraget mellem de bidragspligtige grundejere efter ejendommens benyttelse eller forventede benyttelse. Jf. stk. 2 og 3 har ejendomme med anden adgang til offentlig vej/sti eller som grænser til privat fællesvej/sti krav på passende nedsættelse af vejbidraget. 2. Fordelingskriterier Udgifterne til anlæg af Ny Absalons Vej og anlæg af Hærvejsstien fordeles på de ejendomme, som grænser til vejen eller stien, og som får adgang til vejen eller stien. De bidragsberettigede bidrag skal nedsættes i det tilfælde ejendommen grænser til en privat fællesvej/sti eller har adgang til anden offentlig vej/sti.

4 Side 4 af 7 Adgang Af vedlagte kortbilag og vejbidragsfordeling er angivet hvilke ejendomme, der opnår afgang til henholdsvis Ny Absalonsvej og Hærvejsstien. Disse ejendomme vil kunne pålignes vejbidrag. Følgende ejendomme får imidlertid ikke vejadgang til henholdsvis Ny Absalonsvej og Hærvejsstien, men opretholder deres eksisterende vejadgange til øvrige offentlige veje: Lb.nr. 10: Lb.nr. 11: Lb.nr. 12: Lb.nr. 14: Lb.nr. 16: Lb.nr. 20: Lb.nr. 21: Opretholder eksisterende vejadgang til Erik Grippings Vej Opretholder eksisterende vejadgang fra henholdsvis Marsk Stigs Vej (kundeindgang) og Erik Grippings Vej (vareindlevering) Opretholder eksisterende vejadgang til Marsk Stigs Vej Opretholder eksisterende vejadgang til Brovej Opretholder eksisterende vejadgang til Brovej Opretholder eksisterende vejadgang til Middagshøjvej Opretholder eksisterende vejadgang til Indre Ringvej Det er dermed ikke muligt at påligne vejbidrag på disse ejendomme. Benyttelse I modsætning til de hidtidige bestemmelser om vejbidrag (fra før 1. juli 2015) hvor ejendommenes facadelængde, areal og benyttelse indgik, er det nu alene ejendommens benyttelse eller forventede benyttelse, der skal danne grundlag for fordelingen af vejbidraget. Til beregning af vejbidraget i denne fordeling benyttes den forventede benyttelse med udgangspunkt i de byggemuligheder/bebyggelsesprocenter som forslaget til kommuneplantillæg nr. 33 giver mulighed for, på de enkelte ejendomme/delområder i kommuneplantillægget. Den forventede benyttelse bliver herefter udregnet på bagrund af forholdet mellem ejendommens areal og den rammeplanlagte bebyggelsesprocent. Se eksempel herunder: Benyttelsesfaktor/bidragsandel = Bebyggelsesprocent * ejendommens areal Samlet beregnet bebyggelse Bebyggelsesprocent: 125 % Ejendommens areal: m 2 Samlet bidragspligtigt areal: m 2 Benyttelsesfaktor/bidragsandel = 125 % * m m 2 Ejendommens benyttelsesfaktor/bidragsandel = 50 % Benyttelsesfaktoren er altså fastsat ud fra den benyttelse, som forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan giver mulighed for, med de variationer i benyttelsen, der fremgår af kommuneplantillæggets forskellige rammebestemmelser. Bebyggelsesprocenterne fremgår af vedlægte kortbilag.

5 Side 5 af 7 Som det fremgår af rammebestemmelserne varierer bebyggelsesprocenten inden for kommuneplantillægget mellem 95 % og 175 %. Reduktion For så vidt angår hjørnegrunde og andre ejendomme, der har facade mod mere end én vej, reduceres vejbidraget for den pågældende ejendom, jf. vejlovens 37, stk. 3 og 4. Der ses dog bort fra facader mod adgangsbegrænsede veje. Der er tale om konkrete skøn, i forhold til, hvor meget vejbidraget for den enkelte ejendom evt. skal reduceres. De ejendomme der skal bidrage med reduceret vejbidrag fremgår af den vedlagte bidragsfordeling. 3. De konkrete forhold, herunder projekt, plan-, ejer- og adgangsforhold Projektforhold: Herunder er derfor redegjort for (det foreløbige) vej- og stiprojekt. Den eksisterende Absalonsvej Den eksisterende Absalonsvej, der forløber fra sin sydlige tilslutning til Erik Grippings Vej, parallelt med Indre Ringvej og med nordlig tilslutning til Middagshøjvej forventes nedlagt og fjernet som led i udviklingen af Viborg Baneby og anlægget af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien. Det betyder, at Absalonsvej ikke er medtaget som en tilgrænsende offentlig vej i beregningerne af vejbidrag, og de ejendomme der grænser til Absalonsvej opnår derfor ikke reduktion i deres andel af det påtænkte vejbidrag. Ny Absalonsvej: Ny Absalonsvej anlægges i en samlet bredde på 12,5 meter, heraf udgør 2,5 meter rabat, 7 meter vej, 2,5 meter fortov og 0,5 meter rabat. Hærvejsstien: Nord for Marsk Stigs Vej anlægges Hærvejsstien som en sti/sharedspace for primært bløde trafikanter samt med mulighed for kørende færdsel i mindre omfang. Denne del af Hærvejsstien anlægges på en del af det, der i dag er Erik Grippings Vej. Der kan opkræves vejbidrag af den del af stien, der nyanlægges og den del af den faste belægning, der udvides i forbindelse med anlægsarbejdet. Der kan som udgangspunkt ikke opkræves vejbidrag for eventuel istandsættelse af en del af den eksisterende Erik Grippings Vej. Mht. det præcise forløb af Hærvejsstien syd for Marsk Stigs Vej, arbejdes der pt. med 2 alternative stiforløb. Begge disse traceforslag er indtegnet på Kortbilaget. Uanset hvilket trace der bliver det endelige, vil de samme tre ejendomme blive berørt, og dermed indgå i vejbidragsfordelingen.

6 Side 6 af 7 Syd for Marsk Stigs Vej arbejdes der pt med, at den kombinerede cykel- og gangsti, Hærvejsstien, bliver 4 meter bred. Der etableres derudover nødvendige skråningsanlæg. Samlet vejsystem I dette tilfælde, hvor Ny Absalonsvej og Hærvejsstien anlægges i forbindelse med den samlede udvikling af infrastrukturen og byområdet Viborg Baneby kan anlægsarbejdet betegnes som et vej/sti anlæg, der udgør en færdselsmæssig enhed. Planforhold: For at pålægge vejbidrag og dermed anvende reglerne herom i vejloven er det en forudsætning, at de ejendomme, der kræves vejbidrag fra er beliggende i byzone. Byudviklingsområdet er i sin helhed beliggende i byzone. Byudviklingsområdet er pt. omfattet af følgende kommuneplanrammer og tillæg: Kommuneplantillæg: VIBSV.C3.01_T5 VIBSV.E2.01_T5 Kommuneplanrammer: VIBSV.E1.04 VIBSV.B4.01 VIBSV.E1.03 Og derudover følgende lokalplaner: Lokalplan nr.127 Lokalplan nr. 127A Lokalplan nr. 127B Lokalplan nr. 164 Lokalplan nr. 425 Lokalplan nr. 384 Det påtænkes, at hele byudviklingsområdet bliver omfattet af Nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby, Tillæg nr. 33 til Kommuneplan , der blev vedtaget i forslag på Byrådsmøde den 22. april De planlægningsmæssige forudsætninger for at påligne vejbidrag er dermed opfyldt både for så vidt angår det aktuelle planlægning og den påtænkte planlægning. Arealforhold og arealafståelse til vejanlægget Som beskrevet tidligere, er det ikke muligt at opkræve udgifterne til dækning af arealerhvervelse. Dette forhold er væsentligt i dette tilfælde, hvor der, som det fremgår af vejbidragskortet skal erhverves arealer fra flere af de tilgrænsende

7 Side 7 af 7 ejendomme i forbindelse med anlægget af veje- og stianlæggene. Omkostningerne til erhvervelse af disse arealer skal afholdes af Viborg Kommune. I bidragsfordelingen er anvendt ejendommens nuværende arealstørrelser. Der er altså ikke taget hensyn til, at flere ejendomme skal afgive areal til de kommende anlæg. Dette kan imidlertid have den konsekvens, at ejendommenes fremtidige benyttelse reduceres, idet ejendommens størrelse reduceres og de derved vil reducere ejendommens byggeret. Det kan dermed forskyde vejbidragsfordelingen ejendommene imellem. 4. Fordeling af vejbidrag på de enkelte ejere. Fordelingen af omkostningerne til anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien fremgår af vedhæftede bidragsfordelinger. Afsluttende bemærkninger Det bemærkes afslutningsvis, at dette notat og det tilhørende kortbilag og bidragsfordeling er udarbejdet på bagrund af: De aktuelle ejendoms/ejerforhold pr. 1. juli 2015 Det foreløbige vejprojekt og håndskitserede vejprojekt pr. 1. juli 2015 Forslag til Tillæg nr. 33 til Kommuneplan At der ikke er fraregnet arealer, der skal evt. erhverves til vejanlægget At en række ejendomme ikke får vejadgang til de nye veje/stier, og dermed ikke indgår i vejbidragsfordelingen Eksisterende Absalonsvej nedlægges og fjernes

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 12/2013: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby i medfør af planlovens 47 A. Den 27. september 2013

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2004 J.nr.: 03-33/200-0067 JP Afgørelse i sagen

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere