Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård"

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård 20 medlemmer var mødt. Bestyrelsesformand H. C. Holmstrand bød velkommen. Dagsorden fulgte vedtægterne og var udsendt sammen med indkaldelsen. 1. Valg af dirigent Kaj Erik Mortensen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed (se herunder dirigentens bemærkninger under pkt. 3, Aflæggelse af regnskab. /Ref.), og at Peter Herstoft var referent. Ingen havde bemærkninger dertil. 2. Bestyrelsesformandens beretning H. C. Holmstrand aflagde beretning. Af væsentlige emner nævnes: I 2010 har formand og centerleder igen været to personer. Formanden har arbejdet i baggrunden; bestyrelse og centerleder har klaret opgaverne i fællesskab. Udstillingerne har tildels været planlagt af den gamle ledelse, så 2011 bliver første år, hvor udstillinger og aktiviteter er planlagt af det nuværende team. Bestyrelsens faste medlemmer: Carl Ilsøe er regionskommunens repræsentant; Danmarks Designskole repræsenteres af Christian Heide Petersen, leder af skolens Center for glas og keramik (tidl. Glas- og keramikskolen) i Nexø; ACAB er repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem; en ny vælges i øvrigt på et bestyrelsesmøde i ACAB i morgen, den 9. marts. (Det blev fortsat Elinor Andersson. /Ref.). Pia Gudbergsen har i 2010 klaret alle opgaver i forbindelse med regnskab og økonomi. Formanden takkede Peter Herstoft for sin indsats. Han oplyste, at Peter for fjerde sæson er ansat igen i år på de sædvanlige betingelser: Først med løntilskud, derefter ordinært; der har i den forbindelse igen været et godt samarbejde med Jobcenteret. Peter har også gjort et godt arbejde med Grønbechs Gårds hjemmeside. Ny rengøringshjælp efter Franziska Schock bliver Mette Holm. De frivillige har igen gjort en stor indsats, bl.a. har Flemming Sonne Hansen stået for det praktiske arbejde med ejendommen og udstillingerne og har fået hjælp af Fritz Kirchler og Niels Erik Lund, Flemming B. Hansen har taget hånd om gartnerarbejdet omkring huset, og Ulla Schubert og Inger-Marie Kofoed har deltes om butikken. Økonomien er god. Der var øgede indtægter fra entré og butik besøgstallet steg med 35% til ,og butikkens omsætning næsten 200% til mere end Vigtigste indtægter er entre og kommunens tilskud. Der har iflg. nogle kilder været en generel nedgang på ca. 5% i turismen på øen. Kunstmuseet har haft en stor tilbagegang, mens andre attraktioner har haft uændrede besøgstal. Side 1 af 6

2 Antallet af betalende medlemmer steg i 2010 med 6 til 167, svarende til 3,5%, det samme som sidste år. Desuden havde 17 fået 1 års medlemskab med Haslepakken eller Tilflytterpakken; ingen af disse har dog p.t. betalt for Listen over frivillige på Grønbechs Gård talte ved årsskiftet 46 hoveder. Året før var der 42. H. C. Holmstrand nævnte et problem, der skal løses på længere sigt: Hvordan får vi stabiliseret økonomien gjort den mere robust? Han gjorde opmærksom på, at det frivillige engagement ikke fremgår af regnskabet. Hvorfor går det så godt?, spørger vi os selv. Øget markedsføring og kendskab samt turisternes sammensætning er en del af forklaringen. Der er indledt et øget engagement med Bornholms Attraktioner, fx messedeltagelse. Der har været øget annoncering og øget brug af hjemmesiden i markedsføringen; Internet bruges mere og mere af kulturinstitutionerne på Bornholm. Selvom mere annoncering ofte efterspørges, bruges efter forholdene mange ressourcer på markedsføring, og Grønbechs Gård er repræsenteret i alle væsentlige publikationer. Vi havde 21 udstillinger i årets løb. ACAB og "TIK TAK" stod hele året. "TIK TAK" appellerede også til bornholmerne. I Workshoppen har der været udskiftning, bl.a. er Franziska Schock gået ud for at få sit eget. Niels Løvschal er der fortsat og suppleres nu af Bente Dohn. Centerleder Mai Ørsted præsenterede udstillingsplanen for 2011 og kommende aktiviteter og nævnte bl.a.: Der er øget fokus på sociale arrangementer med og for de frivillige. Den 24. marts afholdes kick-off-møde, dér kommer flere detaljer om årets program og skal bl.a. lægges vagtplan. Vi er nu også økonomisk med i ACABs 2011-brochure, der træder i stedet for postkortet og også betyder, at der nu for første gang findes en trykt udstillingsoversigt; de planlagte workshops er også med. (Brochuren var omdelt. /Ref.). Desuden kan udstillingerne ses på hjemmesiden. Traditionelt kunsthåndværk er smalt, hvis vi vil tiltrække flere, skal vi tage bredere ind. Et rum (magasinet) bliver i år reserveret foto og film, bl.a Martin Thaulows videoinstallation. Træbåde skal trække mænd ind; der kommer også mandlige møbelkunstnere. Der kommer aktiviteter for børn der findes mange børn i omgivelserne, fx workshops. Grønbechs Gård havde åbent op til julen; det var hyggeligt, men der blev ikke solgt noget, det skyldtes også vejret. I år holder vi i stedet kunsthåndværkermarked i samarbejde med ACAB de to sidste dage i sæsonen, hvor der ikke er konkurrence fra andre. Nye projekter fx fast annonceringsplan, musik og mange ferniseringer har været dyrt; i år holdes kun tre store ferniseringer. H. C. Holmstrand fortalte at bestyrelsen har nedsat en "strategi-gruppe" for Grønbechs Gård. Der skal defineres nogle kerneområder: Kunsthåndværk og design er ikke modsætninger, den kreative proces skal også vises. Et kodeord er: Samarbejde. Gruppen består af H. C. Holmstrand, Mikkel Jensen (før ansat ved Destination Bornholm, nu ved Bornholm Tours), Elinor Andersson (ansat ved Danmarks Designskole, Bornholm, formand Side 2 af 6

3 for ACAB til i morgen), Christian Heide Petersen (leder, Danmarks Designskole, Bornholm) og centerleder Mai Ørsted. Der var følgende kommentarer/spørgsmål til beretningen: Anna Jørgensen havde tre spørgsmål: Er workshops kun i ferien? Mai Ørsted svarede, at det ikke er konsekvent fremover bliver det nok mest i højsæsonen; vi er opmærksom på ikke at lægge arrangementer samtidigt med andre. Der er en ændret fordeling/anvendelse af udstillingsrum; er det aftalt med Danske Kunsthåndværkere, ACAB osv.? Mai Ørsted svarede, at der ikke har været megen kontakt med Danske Kunsthåndværkere; men der er udstillere derfra, som Grønbechs Gård har direkte aftaler med. Danmarks Designskole vil nok ikke fremover være i kælderen, som gerne skal anvendes til aktiviteter. Hvordan er beholdningen af kunst i regnskabet gjort op? Pia Gudbergsen svarede, at den omfatter det, hun har modtaget bilag på. Mai Ørsted gjorde opmærksom på, at nogle værker, som Grønbechs Gård har fået forærende, kan lånes af medlemmerne. Ulla Schubert mente ikke, at GG skal købe/eje værker. Lis Bech syntes, det er fint at kombinere udstillinger med aktiviteter så folk kommer ind, selvom de mener, man kan se de udstillede ting gratis andre steder. H. C. Holmstrand kommenterede og sagde bl.a., at der skal reserveres plads/rum til aktiviteter fx arbejdende kunsthåndværkere, det skal nok primært ske i kælderen/motorrummet. Kaj Erik Mortensen spurgte om oplaget på ACAB-folderen. Mai Ørsted mente, det er ca Kaj Erik Mortensen glædede sig over, at Grønbechs Gård nu er mere åben og synlig og viser lokalt engagement, bl.a. i forbindelse med graffiti/børnefestival. Der var ros fra Kaj Erik Mortensen/Hasle byting. Mai Ørsted indrømmede, at hun før sin ansættelse ikke kendte meget til Hasle, og at hun bevidst arbejder med det lokale og bl.a. arbejder aktivt i Turist- og Erhvervsforeningen. Inger-Marie sagde, at der var mange lokale med børnebørn til Graffiti-workshops. Beretningen blev taget til efterretning med akklamation. 3. Aflæggelse af regnskab Dirigenten oplyste, at regnskabet var lagt ud på hjemmesiden den 7. marts; det skulle have været der 14 dage før generalforsamlingen iflg. vedtægterne. Han konstaterede, at generalforsamlingen ikke kunne have noget imod det, da den under pkt. 1 accepterede generalforsamlingens lovlighed. Pia Gudbergsen forelagde resultatopgørelsen. Hun gennemgik hovedtallene og bemærkede bl.a.: Indtægterne er væsentligt bedre end sidste år, p.g.a. større entréindtægter og større omsætning i butikken. Side 3 af 6

4 Omkostninger til etablering af udstillinger er steget meget, især p.g.a. European Ceramic Context 2010, hvor underskudsgarantien på kr endnu ikke er betalt men medregnet i Deltagelse i ACAB-folderen er medtaget under annoncering. Det er første gang, der overskud i caféen. Der er et flot samlet overskud for butik og café. 'Fyrbøder'-projektet har betalt husleje for hele 2010, selvom Anne-Marie Overbye stoppede tidligere på året. Den meget lange sæson og åbent i adventsdagene medførte en stor varmeregning. Til gengæld ses investeringerne på el-området (LED-spots, sensorer) at betale sig. Overgang til ny teleleverandør har medført væsentlige besparelser. Der er en fejl under posten 'Tilskud Brdr. Larsens Legat'; der skulle have stået 'Tilskud Brdr. Larsens Legat og LAG'. LAG har bidraget med Posten 'Kontorartikler' inkluderer anskaffelse af en ny PC. Pia Gudbergsen gik derefter over til balancen og fremhævede: Der er ultimo en stor bankbeholdning p.g.a. forudbetaling fra regionskommunen, til gengæld har vi penge tilgode hos LAG. Der er brugt af hensættelserne til ejendommen fra sidste år, se note 3. Regnskabet var godkendt af revisorerne uden anmærkninger. Der var følgende kommentarer/spørgsmål til regnskabet: Foranlediget af et spørgsmål fra forsamlingen blev det oplyst, at 'Fyrbøder'-projektet er ACAB's kunsthåndværkerambassadør; projektet havde lejet et kontor på Grønbechs Gård. Projektet er nu afsluttet. Niels Løvschal: Det er rigtigt godt gjort at skabe den fremgang, vi har set i Lis Bech var glad for Dankort-terminalen; den har vist sin berettigelse ved at skabe omsætning, der ellers ikke ville være kommet. Det er også nemmere/hurtigere at betjene kunderne. H. C. Holmstrand oplyste, at der er idéer om, at kulturinstitutionerne skal etablere en fælles webshop. Regnskabet godkendtes enstemmigt med akklamation. 4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemsbidrag Budgetforslag for 2011 var omdelt; side 3 hørte dog ikke med til budgetforslaget, som kun bestod af de to sider med driftsregnskabet. Pia Gudbergsen forelagde budgettet, der forventer et overskud på kr. De mest almindelige entrésatser vil blive sat op med 5 kroner; men entréindtægten vurderes konservativt til uændret. Lejeindtægter er ikke budgetteret, idet Workshoppen forventes at hvile i sig selv; derfor er der heller ikke budgetteret omkostninger til den. Side 4 af 6

5 Der var følgende kommentarer/spørgsmål til budgetforslaget: Jens Christian Jacobsen undrede sig over, at der er budgetteret lavere markedsføringsudgifter på trods af, at der sker en øget markedsføring. Mai Ørsted svarede, at der bliver mindre markedsføring i 2011, hvor man følger en markedsføringsplan, end i 2010, hvor man forsøgte forskellige tiltag for at se, hvad der virker. H. C. Holmstrand uddybede: Grønbechs Gård vil se resultatet af det nuværende niveau, før man ændrer. H. C. Holmstrand gentog, at foreningens økonomi ikke er særlig robust, små ændringer i forudsætningerne kan let ændre resultatet. Omkostninger til løn er bestyrelsen opmærksom på; man vil gerne fastholde og påskønne medarbejderne men har ikke råd til at give så meget i løn. Lis Bech noterede, at allerede på båden til Bornholm ser turisterne brochurerne; hun spurgte, om de også er i lufthavnen. H. C. Holmstrand oplyste, at lufthavnen er meget restriktiv omkring dette, og hvor de tillader, er det dyrt. Jens Christian Jacobsen spurgte, om man har betænkeligheder ved at hæve entréen? Mai Ørsted svarede, at det har man ikke, og forslaget er primært foranlediget af et ønske om at slippe for de mange femkroner i byttepenge, hvilket vil være en lettelse for såvel ledelse som passere. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for 2011: Pensionistmedlemskab (personligt) 100 kr, alm. personligt medlemskab 150 kr, husstandsmedlemskab 250 kr og firmamedlemskab 500 kr. Forslaget blev vedtaget. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslog, at husstandsmedlemmer får op til to stemmer. Dette skal opveje, at to medlemmer af en husstand, som er pensionistmedlemmer, har to stemmer. Forslaget blev ikke sat til afstemning, da dirigenten mente, dette var en vedtægtsændring og opfordrede bestyrelsen til at fremlægge et vedtægtsændringsforslag til næste generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse Valg til bestyrelsen: Pia Gudbergsen og Susan Lunddahl afgik efter tur, Susan Lunddahl ønskede efter syv års indsats, bl.a. med implementering af den nye hjemmeside, ikke genvalg. Ifølge indkaldelsen ønskede Pia Gudbergsen ikke genvalg, men det blev trukket tilbage. Pia Gudbergsen og Ruben Steffensen fra Hasle Turist- og Erhvervsforening m.m. blev stillet op. Ruben Steffensen blev valgt og Pia Gudbergsen genvalgt. Akklamation. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Mikkel Jensen og Michael Hansen Bager afgik efter tur, og blev genvalgt med akklamation. Valg af revisor: Jesper Kofoed Blem afgik efter tur og blev genvalgt med akklamation. Valg af revisorsuppleanter: Hans-Henrik Thiesen og Kate Holmstrup afgik efter tur. Kate Holmstrup ønskede ikke genvalg. Alice Sonne Hansen blev stillet op og valgt og Hans- Henrik Thiesen genvalgt. Akklamation. Side 5 af 6

6 7. Eventuelt Inge Emmery-Funch efterlyste konsistens i indkaldelserne til generalforsamlingen; der er kommet flere versioner ud. Bestyrelsen gav udtryk for, at den vil være opmærksom på det fremover. Dirigenten opfordrede til, at vedtægterne bliver strammet op m.h.t. stemmeret, kontingentbetaling osv. Kjeld Pedersen fra DR Bornholm præsenterede som gæst projektet "Vores kunst", en landsdækkende konkurrence, om hvor i Danmark 3 fremtidige vartegn skal stå. DR vil åbne en hjemmeside desangående. Kjeld Pedersen mente, at et af vartegnene burde stå på Bornholm, fx i Hasles nye havneprojekt, og opfordrede til at komme i gang med at foreslå steder her på øen. Det giver omtale at få et kunstværk i denne klasse. Foreslå evt. flere steder. Indsend gennemarbejdede. forslag, sørg for support, billeder osv. Der bliver flere runder, hvor færre og færre er med; det giver også omtale. Området omkring lokaliteten skal også omtales positivt. Et eksisterende eksempel er Svend Wiig Hansens skulpturinstallation "Mennesket ved havet", som er blevet vartegn for Esbjerg. Dirigenten takkede for god ro og orden, hævede generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Generalforsamlingen sluttede kl ooo000ooo--- Til slut var der almindelig hygge, herunder lodtrækning under Anna Jørgensens ledelse om et antal stk. kunsthåndværk, som Grønbechs Gård havde modtaget ved forskellige lejligheder. For referatet: Peter Herstoft H. C. Holmstrand Bestyrelsesformand Kaj Erik Mortensen Dirigent dato dato dato Side 6 af 6

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere