ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?"

Transkript

1 MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

2

3 Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for industrien, men der er også en del virksomheder, som har styr på arbejdsmiljøet. Virksomhederne skal blive meget bedre til at håndtere arbejdsmiljøet. Nogle virksomheder er motiverede, mens andre skal skubbes. Arbejdsmiljøcertifikater er et redskab for virksomheder, som vil have styr på deres arbejdsmiljø og måske ønsker at vise omverdenen, at arbejdsmiljøet er i orden. Dansk Metal vil have flere virksomheder med certifikat, for det giver medlemmerne bedre arbejdsmiljø og bedre arbejdspladser. Kravene til virksomhedernes indsats for arbejdsmiljøet vokser. Arbejdstilsynet har hidtil kun kontrolleret, at virksomhederne overholdt arbejdsmiljølovgivningen. Nu stiller myndighederne også krav om, at virksomhederne skal dokumentere, at de gør en god arbejdsmiljøindsats, og at de er mere fremadrettede. Arbejdspladsvurdering, tilpasset tilsyn og arbejdsmiljøcertifikat er eksempler på dette. Virksomhederne må forvente, at der fremover vil blive stillet krav til dem fra såvel offentlige som private kunder om, at de kan dokumentere, at de har et godt arbejdsmiljø som betingelse for, at de vil købe deres varer og serviceydelser. Arbejdsmiljøcertifikater er et internationalt fænomen. Det er allerede et krav fra mange større koncerner, som arbejder på tværs af landegrænserne. Denne pjece beskriver de fordele og udfordringer, der kan være ved at få arbejdsmiljøcertifikatet, og hvordan arbejdsmiljøledelse kan indføres på den enkelte virksomhed. På mange virksomheder vil det være medarbejderne, som skal overbevise ledelsen om det fornuftige i at få et certifikat. Pjecen henvender sig især til medlemmer af sikkerheds- og samarbejdsorganisationer og til lokale afdelinger i Dansk Metal. 3

4 4 Hvad er et arbejdsmiljøcertifikat? Virksomheden kan få et arbejdsmiljøcertifikat, hvis der er styr på arbejdsmiljøet, og hvis virksomheden overholder en række krav til arbejdsmiljøarbejdet. Det mest udbredte og anerkendte arbejdsmiljøcertifikat er OHSAS 18001, men der findes også særlige danske arbejdsmiljøcertifikater, som opnås gennem akkrediteret inspektion og akkrediteret certificering. Virksomhederne bestemmer selv, hvilken model man vil gå frem efter. OHAS og den akkrediterede danske certificeringsordning bygger på principperne for arbejdsmiljøledelse og svarer i opbygning til de gængse standarder for ledelsessystemer. Certifikaterne er oplagte for virksomheder, der allerede har et kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøledelsessystem efter internationale standarder eller specifikationer, f.eks. ISO 9000 eller ISO Certifikaterne lægger vægt på kontrol af det ledelsessystem, som virksomheden har etableret, og kontrol af, at der hele tiden er fremdrift i indsatsen, således at arbejdsmiljøet løbende forbedres. Den akkrediterede inspektion er designet til virksomheder, der ikke ønsker et formaliseret ledelsessystem. Denne model lægger vægt på inspektion af det materielle arbejdsmiljø og på kontrol af virksomhedens egen indsats. AKKREDITERING Når en virksomhed får et arbejdsmiljøcertifikat, er det dokumentation for at den overholder nogle særlige krav. Certifikatet udstedes af en såkaldt certificerende organisation f.eks. Dansk Standard, Norsk Veritas eller BVQI. For at sikre kvalitet og troværdighed af et certifikat er der også defineret nogle krav, som den certificerende organisation skal leve op til. Når en certificerende organisation bliver godkendt efter disse krav, hedder det en akkreditering. Det er DANAK, som akkrediterer de certificerende organisationer. Du kan finde de virksomheder, som allerede har fået arbejdsmiljøcertifikat på certificeringsorganisationernes hjemmesider: Dansk Standard: BVQI: Det Norske Veritas: og på Arbejdstilsynets hjemmeside: DANAK finder du på:

5 Arbejdsmiljøcertifikat via OHSAS og akkrediteret certificering For at kunne opnå et arbejdsmiljøcertifikat gennem OHSAS eller akkrediteret certificering skal virksomheden overholder arbejdsmiljølovens minimums bestemmelser og indføre et arbejdsmiljøledelsessystem, som indeholder: En skriftlig arbejdsmiljøpolitik, som udstikker retningslinjerne for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, der afdækker arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. En prioritering af indsatsen og opstilling af mål for forbedringer af arbejdsmiljøet. En handlingsplan for, hvordan, hvornår og hvem der er ansvarlig for, at de opstillede arbejdsmiljømål nås. Procedurer, der sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet er forebyggende og systematisk. En intern kontrolprocedure (audit), der skal kontrollere, at systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende, samt om målene for forbedringer bliver opfyldt. Virksomheder, som ønsker certifikat efter akkrediteret certificering, skal udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse. Heri redegøres for virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøarbejde, de væsentligste arbejdsmiljøforhold samt de beslutninger, virksomheden har taget om det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Arbejdsmiljøredegørelsen skal løbende ajourføres, dog minimum hvert tredje år og være offentligt tilgængelig. 5

6 6 BRUG APV En grundig arbejdspladsvurdering (APV) gør det nemmere for virksomheden at opfylde kravene til certificeret arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøcertifikat via inspektion Vælger virksomheden at opnå et arbejdsmiljøcertifikat gennem en akkrediteret inspektion, skal den kunne dokumentere, at den har: En arbejdsmiljøpolitik. En arbejdspladsvurdering (APV). En organisationsplan over sikkerhedsorganisationen. Skriftlige retningslinjer for oplæring og instruktion samt gennemførelse af lovpligtige uddannelser. Skriftlige retningslinjer for systematiske undersøgelser af arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker. Dokumentation for tilslutning til bedriftssundhedstjenesten (BST). Skriftlige retningslinjer for arbejdsmiljøgennemgange. Skriftlige retningslinjer for inddragelse af sikkerhedsorganisationen i spørgsmål om planlægning m.v. Skriftlige retningslinjer for information om arbejdsmiljøforhold af betydning for fremmede virksomheder. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der tages om det rummelige arbejdsmarked. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der tages om sundhedsfremme. Derudover skal virksomheden kunne dokumentere: At den ikke har væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der kan give anledning til påbud. At den f.eks. i forbindelse med APV har foretaget en selvstændig kortlægning af de væsentligste psykosociale belastninger. At leverandørbrugsanvisninger for CE-mærkede maskiner samt leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer er til stede på virksomheden. At der er ført lovpligtige eftersyn med de tekniske hjælpemidler. Resultater af indsatsen for at opfylde virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og beslutninger vedr. sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker, typen af ulykker samt oplysning om virksomhedens forebyggelse af arbejdsulykker. At de ansatte eller deres repræsentanter har været inddraget i virksomhedens arbejde med at blive certificeret. Dokumentationen skal være offentligt tilgængelig i samlet form og skal fornys ved hver ny udstedelse af arbejdsmiljøcertifikat.

7 Fordele ved arbejdsmiljøcertifikatet Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat har flere fordele, ikke kun overfor medarbejdere og myndigheder, men også økonomiske fordele. Fordele i virksomheden: En forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, færre arbejdsskader og mindre nedslidning. Færre udgifter til erstatninger og hjælp til tilskadekomne, driftsforstyrrelser, tabte arbejdstimer, kortlægning af ulykke, administration, reparationer, indkøb af nyt udstyr, sygedagpenge, vikartimer, faldende produktivitet, ødelagte råmaterialer og forsinket levering. Mindre korttidsfravær, lavere sygefravær samt bedre fastholdelse af medarbejdere efter endt sygdom. Bedre mulighed for at undgå påbud og bøder fra Arbejdstilsynet. Automatisk kategorisering som en god virksomhed (kategori 1-virksomhed) af Arbejdstilsynet i forbindelse med det tilpassede tilsyn. Bedre sammenhæng mellem udførelsen af arbejdspladsvurdering (APV), arbejdet i sikkerhedsorganisationen og samarbejdet med BST. Større inspiration til forbedringer fra eksterne rådgivere i forbindelse med certificeringsprocessen. Større loyalitet hos medarbejderne, faldende personaleomsætning og derved færre udgifter til fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere. En bedre kommunikation, større viden og bedre dokumentation og systematik i virksomheden som følge af nye procedurer og retningslinjer. Det skaber bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøindsatsen. Stigende produktivitet som følge af mere tilfredshed, tryghed og arbejdsglæde blandt medarbejderne. 7

8 8 Fordele over for omgivelser: Bedre ekstern profilering og markedsføring. Bedre mulighed for at tiltrække ny arbejdskraft. Styrket image, eksempelvis via positiv medieomtale og dermed stigende kundetilfredshed. Bedre mulighed for at leve op til krav fra kunder og større mulighed for at dokumentere håndtering af arbejdsmiljøområdet over for kunder f.eks. ved offentlige udbud. Lavere forsikringspræmier. Lettere og billigere at tiltrække ny kapital, fordi risikoen for påbud og forbud er mindre. Virksomheden bliver en mere sikker investering. Tid og penge til arbejdsmiljøcertifikater Når virksomheden beslutter at få et arbejdsmiljøcertifikat, kræver det ofte en ekstra indsats af medarbejderne og ledelsen i virksomheden. Virksomheden skal anvende ressourcer som tid og penge til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet, og ledelsen skal tage stilling til nye indsatsområder. Men det, der umiddelbart kan opleves som anstrengende, vil være en fordel på lidt længere sigt. Indsatsen, som må opfattes som en investering i fremtiden, kan omfatte: Udgifter til certificeringen. Udgifter til ekstern konsulentbistand eller rådgivning f.eks. fra BST. Øget administration og tidsforbrug i forbindelse med certificering. Øget uddannelse og træning af medarbejdere for at opfylde kravene. Udarbejdelse, indføring og vedligeholdelse af nye rutiner og procedurer. DER ER PENGE AT SPARE Holbæk Kommune har allerede i deres arbejdsmiljøregnskab for 1998 beregnet, at en ulykke i gennemsnit koster kr. PricewaterhouseCoopers har beregnet omkostningerne ved en arbejdsmiljøulykke på en produktionsvirksomhed til kr. pr. ulykke. Dette beløb indeholder bl.a kr. pga. faldende produktivitet lige efter ulykken, kr. til ansættelse og oplæring af en ny medarbejder, kr. i driftsforstyrrelser på ulykkesdagen, samt kr. til sygedagpenge, som virksomheden skal betale.

9 Initiativ til arbejdsmiljøledelse For at få flere virksomheder i gang med det systematiske arbejdsmiljøarbejde er det afgørende, at virksomhedernes ledelse tager stilling til, om virksomheden skal indføre systematisk arbejdsmiljøledelse og få sig et certifikat. Spørgsmålet kan rejses af medarbejderne i virksomheden men også ved hjælp fra andre uden for virksomheden. Det kan eksempelvis være gennem: Sikkerhedsorganisationen Samarbejdsorganisationen BST Arbejdstilsynet Fagforeninger, f.eks. Dansk Metal Arbejdsgiverforeninger Bestyrelsen f.eks. via medarbejderrepræsentanterne Andre virksomheder f.eks. kunder eller ejere Offentlige myndigheder f.eks. i forbindelse med udbud Lokale erhvervsråd Andre netværk, hvor virksomhedsledere også deltager, f.eks. Round Table, Rotary, Junior Chamber, VL-grupperne og Green Network Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter kan forberede sig til diskussionen ved at: Sætte sig ind i certificeringsordningernes indhold og de argumenter, der kan være på virksomheden for og imod. Få kendskab til de redskaber som branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet for at hjælpe virksomheder med at gennemføre en certificeringsproces på en hurtig og effektiv måde. Undersøge, hvad andre virksomheder har gjort for at få et arbejdsmiljøcertifikat, ikke mindst virksomheder inden for samme branche for at kunne inddrage gode eksempler og erfaringer i arbejdet. Certificeringsfirmaerne og Arbejdstilsynet offentliggør navnene på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat på deres hjemmesider. Stille spørgsmål om arbejdsmiljø på bestyrelsesmøder samt få det med som et fast punkt på dagsordenen. Virksomhedens revisor kan opfordres til at kommentere arbejdsmiljøforholdene i sine revisionsprotokollater til bestyrelsen. Diskutere ideen med kolleger, der på forhånd er positive over for ideen, for at tilrettelægge en god dialog med ledelsen. Trække på hjælp fra den lokale Metal-afdeling og Bedriftssundhedstjenesten (BST). 9

10 10 Kom godt i gang! Når virksomheden har taget beslutningen om at få sig et arbejdsmiljøcertifikat, går der som reglen noget tid, inden man står med certifikatet i hånden. God forberedelse mindsker risikoen for at løbe ind i problemer, som sinker eller besværliggør processen. Her er 10 gode råd til at komme godt i gang: 1. Først og fremmest skal ledelsen være afklaret. Den må gøre det klart for sig selv og virksomhedens medarbejdere hvorfor ledelsen ønsker et arbejdsmiljøcertifikat, og hvad den vil opnå med certifikatet. 2. Udover, at beslutningen er forankret i topledelsen, må de forskellige afdelinger i virksomheden inddrages og deltage i beslutningen. 3. Sikkerheds- og samarbejdsorganisationen kan sikre sig, at alle afdelinger og medarbejdere får de informationer, som er nødvendige for at kunne deltage i beslutningen. DÅRLIGT ARBEJDS- MILJØ ER DYRT! Dårligt arbejdsmiljø er dyrt! KL oplyser i publikationen arbejdsmiljø det betaler sig, at: en fraværsdag i gennemsnit koster kr. BAT-kartellet har beregnet, at prisen for en arbejdsulykke på byggepladser er ca kr. Entreprenøren Skanska har beregnet, at de sparer: kr. pr. medarbejder i form af færre udgifter til sygedagpenge, følgeomkostninger og forsikringer som følge af arbejdsulykker gennem en aktiv indsats for arbejdsmiljøet. 4. Ledelsen må vise sin opbakning til opgaven ved at sikre, at der er ressourcer i virksomheden til at gennemføre arbejdet. For at skabe ejerskab i hele virksomheden må ledelsen tydeligt melde forventet ressourceforbrug og resultater ud i virksomheden. 5. Sikkerhedsorganisationen må påtage sig opgaven med at planlægge og tilrettelægge arbejdet med at blive certificeret. Hvis andre arbejdsgrupper skal deltage

11 11 i arbejdet, skal det sikres, at der er tæt kontakt til sikkerhedsorganisationen. 6. Der vil opstå spørgsmål undervejs, som det er nødvendigt, at ledelsen tager stilling til, for at arbejdet kan komme videre. Skab mulighed for, at der hurtigt kan tages stilling, og at alle medarbejdere har mulighed for at få afklaret deres spørgsmål med kort frist. 7. Sikkerhedsorganisationen skal hjælpe de enkelte afdelinger med at finde de forhold og arbejdssteder, hvor arbejdsmiljøet kræver særlig opmærksomhed. 8. Inden ledelsessystemet sættes endeligt i gang på hele virksomheden, kan metoder og værktøjer prøves af i en enkelt afdeling først. Så kan fejl og mangler rettes til inden, der opstår problemer flere steder. 9. Alle på virksomheden skal kunne følge med i, hvordan arbejdet skrider frem og lade sig inspirere af hinanden. Dokumentationen for de aktiviteter og procedurer, som gennemføres, må være tilgængelig. Virksomheder med intranet kan med fordel anvende det til at holde styr på dokumentationen og til at give medarbejderne adgang fra lokale PC ere. 10. Det er en klar fordel, at rådgivning om certificering er baseret på et godt kendskab til virksomheden. Træk på hjælp fra virksomhedens bedriftssundhedstjeneste men husk, at det skal være hjælp til selvhjælp, så virksomheden selv kan holde certifikatet ved lige, når BST er færdig med sit arbejde.

12 12 En ny mulighed for fagbevægelsen Dansk Metals indsats for et bedre arbejdsmiljø skal motivere virksomhederne til at tage ansvar og arbejde forebyggende. Det kan arbejdsmiljøcertifikaterne bruges til. De giver: En ny indgangsvinkel til at samarbejde med virksomheder og bedriftssundhedstjenester (BST) og en mulighed for at opnå en tættere kontakt til såvel medlemmer som arbejdsgiverne. MINDRE SYGEFRAVÆR Mindst 45% af sygefraværet blandt faglærte kan forebygges gennem bedre arbejdsmiljø. Sygefravær i arbejdsmiljøperspektiv maj 2003 AMI. En øget mulighed for at fungere som samarbejdspartner og grundlag for at fungere som kursusudbyder. Mulighed for, at redskaber om arbejdsmiljøledelse fra branchearbejdsmiljørådene bliver brugt. Mulighed for at koble virksomhedens miljøarbejde sammen med indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Anledning til, at arbejdsmiljøet bliver et emne på direktionskontorerne og håndteres på lige fod med andre ledelsesmæssige opgaver. Større inddragelse af medarbejderne i styringen af arbejdsmiljøarbejdet. Mulighed for, at Arbejdstilsynet og andre myndigheder udbreder kendskabet til de gode virksomheder. Medvirke til, at det offentlige giver arbejdsmiljøcertificerede virksomheder fortrinsret i forbindelse med udbud og kontrakter. Færre arbejdsskadesager og derfor mulighed for at flytte ressourcer i fagforeningen fra behandling af arbejdsskadesager til det forebyggende arbejde. Bedre muligheder for at anvise gode jobs til medlemmer, som vil væk fra et dårligt arbejdsmiljø. Gode arbejdsforhold for lærlinge og flere lærlinge, der deltager i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Større mulighed for at motivere underleverandører til også at tage arbejdsmiljøcertifikat, når større kunder allerede er certificerede.

13 FÆLLES SPILLEREGLER 13 Misforståelser undervejs kan undgås ved på forhånd at nedfælde nogle fælles spilleregler. De kan f.eks. omhandle: Hvem skal deltage i arbejdet og med hvilken kompetence? Hvem planlægger og tilrettelægger arbejdet med at blive certificeret? Hvordan anvendes arbejdspladsvurderingen i arbejdet med at blive certificeret? Hvilke behov er der for møder, opstartsseminar, kurser o.lign.? Hvor meget tid og hvor mange ressourcer skal anvendes for at gennemføre de enkelte aktiviteter? Hvem skal styre aktiviteten i de enkelte afdelinger? Hvordan opsamles erfaringerne undervejs? Hvem skal sørge for dokumentationen?

14 14 Nyttige internetadresser Nedenfor findes nogle internetadresser, hvor man kan hente gode råd og informationer om arbejdsmiljøcertifikater, arbejdsmiljøledelse og om arbejdsmiljøforhold generelt: Dansk Metal: Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Branchearbejdsmiljørådet Bygge og Anlæg: Dansk Standard: Bureau Veritas: Norsk Veritas: Arbejdstilsynet: Autobranchens BST: Jern- og metalbranchens BST: El- og vvs-branchens BST: Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmiljøinstituttet: AOF arbejdsmiljøportal: Nul arbejdsulykker: Gode redskaber om arbejdsmiljøcertifikat Arbejdsmiljø værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljø og miljø i autobranchen Arbejdsmiljøledelse De tre redskaber findes på:

15

16 Nyropsgade København V Postboks 308 Tlf.: Fax: August 2003 Bestillingsnr. Mj-042

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 - på toppen siden 1969 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 Arbejdsmiljøredegørelsen for 2003 er en opsummering af arbejdsmiljøtiltag igangsat i 2003 og handlingsplan for år 2004.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder 15. oktober 2012 Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø og overførelse af certifikatreglerne til arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering

Arbejdsmiljøcertificering Arbejdsmiljøcertificering udfordringer og muligheder Øje på arbejdsmiljøet, april 2011 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere