ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?"

Transkript

1 MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

2

3 Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for industrien, men der er også en del virksomheder, som har styr på arbejdsmiljøet. Virksomhederne skal blive meget bedre til at håndtere arbejdsmiljøet. Nogle virksomheder er motiverede, mens andre skal skubbes. Arbejdsmiljøcertifikater er et redskab for virksomheder, som vil have styr på deres arbejdsmiljø og måske ønsker at vise omverdenen, at arbejdsmiljøet er i orden. Dansk Metal vil have flere virksomheder med certifikat, for det giver medlemmerne bedre arbejdsmiljø og bedre arbejdspladser. Kravene til virksomhedernes indsats for arbejdsmiljøet vokser. Arbejdstilsynet har hidtil kun kontrolleret, at virksomhederne overholdt arbejdsmiljølovgivningen. Nu stiller myndighederne også krav om, at virksomhederne skal dokumentere, at de gør en god arbejdsmiljøindsats, og at de er mere fremadrettede. Arbejdspladsvurdering, tilpasset tilsyn og arbejdsmiljøcertifikat er eksempler på dette. Virksomhederne må forvente, at der fremover vil blive stillet krav til dem fra såvel offentlige som private kunder om, at de kan dokumentere, at de har et godt arbejdsmiljø som betingelse for, at de vil købe deres varer og serviceydelser. Arbejdsmiljøcertifikater er et internationalt fænomen. Det er allerede et krav fra mange større koncerner, som arbejder på tværs af landegrænserne. Denne pjece beskriver de fordele og udfordringer, der kan være ved at få arbejdsmiljøcertifikatet, og hvordan arbejdsmiljøledelse kan indføres på den enkelte virksomhed. På mange virksomheder vil det være medarbejderne, som skal overbevise ledelsen om det fornuftige i at få et certifikat. Pjecen henvender sig især til medlemmer af sikkerheds- og samarbejdsorganisationer og til lokale afdelinger i Dansk Metal. 3

4 4 Hvad er et arbejdsmiljøcertifikat? Virksomheden kan få et arbejdsmiljøcertifikat, hvis der er styr på arbejdsmiljøet, og hvis virksomheden overholder en række krav til arbejdsmiljøarbejdet. Det mest udbredte og anerkendte arbejdsmiljøcertifikat er OHSAS 18001, men der findes også særlige danske arbejdsmiljøcertifikater, som opnås gennem akkrediteret inspektion og akkrediteret certificering. Virksomhederne bestemmer selv, hvilken model man vil gå frem efter. OHAS og den akkrediterede danske certificeringsordning bygger på principperne for arbejdsmiljøledelse og svarer i opbygning til de gængse standarder for ledelsessystemer. Certifikaterne er oplagte for virksomheder, der allerede har et kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøledelsessystem efter internationale standarder eller specifikationer, f.eks. ISO 9000 eller ISO Certifikaterne lægger vægt på kontrol af det ledelsessystem, som virksomheden har etableret, og kontrol af, at der hele tiden er fremdrift i indsatsen, således at arbejdsmiljøet løbende forbedres. Den akkrediterede inspektion er designet til virksomheder, der ikke ønsker et formaliseret ledelsessystem. Denne model lægger vægt på inspektion af det materielle arbejdsmiljø og på kontrol af virksomhedens egen indsats. AKKREDITERING Når en virksomhed får et arbejdsmiljøcertifikat, er det dokumentation for at den overholder nogle særlige krav. Certifikatet udstedes af en såkaldt certificerende organisation f.eks. Dansk Standard, Norsk Veritas eller BVQI. For at sikre kvalitet og troværdighed af et certifikat er der også defineret nogle krav, som den certificerende organisation skal leve op til. Når en certificerende organisation bliver godkendt efter disse krav, hedder det en akkreditering. Det er DANAK, som akkrediterer de certificerende organisationer. Du kan finde de virksomheder, som allerede har fået arbejdsmiljøcertifikat på certificeringsorganisationernes hjemmesider: Dansk Standard: BVQI: Det Norske Veritas: og på Arbejdstilsynets hjemmeside: DANAK finder du på:

5 Arbejdsmiljøcertifikat via OHSAS og akkrediteret certificering For at kunne opnå et arbejdsmiljøcertifikat gennem OHSAS eller akkrediteret certificering skal virksomheden overholder arbejdsmiljølovens minimums bestemmelser og indføre et arbejdsmiljøledelsessystem, som indeholder: En skriftlig arbejdsmiljøpolitik, som udstikker retningslinjerne for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, der afdækker arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. En prioritering af indsatsen og opstilling af mål for forbedringer af arbejdsmiljøet. En handlingsplan for, hvordan, hvornår og hvem der er ansvarlig for, at de opstillede arbejdsmiljømål nås. Procedurer, der sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet er forebyggende og systematisk. En intern kontrolprocedure (audit), der skal kontrollere, at systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende, samt om målene for forbedringer bliver opfyldt. Virksomheder, som ønsker certifikat efter akkrediteret certificering, skal udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse. Heri redegøres for virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøarbejde, de væsentligste arbejdsmiljøforhold samt de beslutninger, virksomheden har taget om det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Arbejdsmiljøredegørelsen skal løbende ajourføres, dog minimum hvert tredje år og være offentligt tilgængelig. 5

6 6 BRUG APV En grundig arbejdspladsvurdering (APV) gør det nemmere for virksomheden at opfylde kravene til certificeret arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøcertifikat via inspektion Vælger virksomheden at opnå et arbejdsmiljøcertifikat gennem en akkrediteret inspektion, skal den kunne dokumentere, at den har: En arbejdsmiljøpolitik. En arbejdspladsvurdering (APV). En organisationsplan over sikkerhedsorganisationen. Skriftlige retningslinjer for oplæring og instruktion samt gennemførelse af lovpligtige uddannelser. Skriftlige retningslinjer for systematiske undersøgelser af arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker. Dokumentation for tilslutning til bedriftssundhedstjenesten (BST). Skriftlige retningslinjer for arbejdsmiljøgennemgange. Skriftlige retningslinjer for inddragelse af sikkerhedsorganisationen i spørgsmål om planlægning m.v. Skriftlige retningslinjer for information om arbejdsmiljøforhold af betydning for fremmede virksomheder. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der tages om det rummelige arbejdsmarked. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der tages om sundhedsfremme. Derudover skal virksomheden kunne dokumentere: At den ikke har væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der kan give anledning til påbud. At den f.eks. i forbindelse med APV har foretaget en selvstændig kortlægning af de væsentligste psykosociale belastninger. At leverandørbrugsanvisninger for CE-mærkede maskiner samt leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer er til stede på virksomheden. At der er ført lovpligtige eftersyn med de tekniske hjælpemidler. Resultater af indsatsen for at opfylde virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og beslutninger vedr. sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker, typen af ulykker samt oplysning om virksomhedens forebyggelse af arbejdsulykker. At de ansatte eller deres repræsentanter har været inddraget i virksomhedens arbejde med at blive certificeret. Dokumentationen skal være offentligt tilgængelig i samlet form og skal fornys ved hver ny udstedelse af arbejdsmiljøcertifikat.

7 Fordele ved arbejdsmiljøcertifikatet Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat har flere fordele, ikke kun overfor medarbejdere og myndigheder, men også økonomiske fordele. Fordele i virksomheden: En forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, færre arbejdsskader og mindre nedslidning. Færre udgifter til erstatninger og hjælp til tilskadekomne, driftsforstyrrelser, tabte arbejdstimer, kortlægning af ulykke, administration, reparationer, indkøb af nyt udstyr, sygedagpenge, vikartimer, faldende produktivitet, ødelagte råmaterialer og forsinket levering. Mindre korttidsfravær, lavere sygefravær samt bedre fastholdelse af medarbejdere efter endt sygdom. Bedre mulighed for at undgå påbud og bøder fra Arbejdstilsynet. Automatisk kategorisering som en god virksomhed (kategori 1-virksomhed) af Arbejdstilsynet i forbindelse med det tilpassede tilsyn. Bedre sammenhæng mellem udførelsen af arbejdspladsvurdering (APV), arbejdet i sikkerhedsorganisationen og samarbejdet med BST. Større inspiration til forbedringer fra eksterne rådgivere i forbindelse med certificeringsprocessen. Større loyalitet hos medarbejderne, faldende personaleomsætning og derved færre udgifter til fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere. En bedre kommunikation, større viden og bedre dokumentation og systematik i virksomheden som følge af nye procedurer og retningslinjer. Det skaber bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøindsatsen. Stigende produktivitet som følge af mere tilfredshed, tryghed og arbejdsglæde blandt medarbejderne. 7

8 8 Fordele over for omgivelser: Bedre ekstern profilering og markedsføring. Bedre mulighed for at tiltrække ny arbejdskraft. Styrket image, eksempelvis via positiv medieomtale og dermed stigende kundetilfredshed. Bedre mulighed for at leve op til krav fra kunder og større mulighed for at dokumentere håndtering af arbejdsmiljøområdet over for kunder f.eks. ved offentlige udbud. Lavere forsikringspræmier. Lettere og billigere at tiltrække ny kapital, fordi risikoen for påbud og forbud er mindre. Virksomheden bliver en mere sikker investering. Tid og penge til arbejdsmiljøcertifikater Når virksomheden beslutter at få et arbejdsmiljøcertifikat, kræver det ofte en ekstra indsats af medarbejderne og ledelsen i virksomheden. Virksomheden skal anvende ressourcer som tid og penge til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet, og ledelsen skal tage stilling til nye indsatsområder. Men det, der umiddelbart kan opleves som anstrengende, vil være en fordel på lidt længere sigt. Indsatsen, som må opfattes som en investering i fremtiden, kan omfatte: Udgifter til certificeringen. Udgifter til ekstern konsulentbistand eller rådgivning f.eks. fra BST. Øget administration og tidsforbrug i forbindelse med certificering. Øget uddannelse og træning af medarbejdere for at opfylde kravene. Udarbejdelse, indføring og vedligeholdelse af nye rutiner og procedurer. DER ER PENGE AT SPARE Holbæk Kommune har allerede i deres arbejdsmiljøregnskab for 1998 beregnet, at en ulykke i gennemsnit koster kr. PricewaterhouseCoopers har beregnet omkostningerne ved en arbejdsmiljøulykke på en produktionsvirksomhed til kr. pr. ulykke. Dette beløb indeholder bl.a kr. pga. faldende produktivitet lige efter ulykken, kr. til ansættelse og oplæring af en ny medarbejder, kr. i driftsforstyrrelser på ulykkesdagen, samt kr. til sygedagpenge, som virksomheden skal betale.

9 Initiativ til arbejdsmiljøledelse For at få flere virksomheder i gang med det systematiske arbejdsmiljøarbejde er det afgørende, at virksomhedernes ledelse tager stilling til, om virksomheden skal indføre systematisk arbejdsmiljøledelse og få sig et certifikat. Spørgsmålet kan rejses af medarbejderne i virksomheden men også ved hjælp fra andre uden for virksomheden. Det kan eksempelvis være gennem: Sikkerhedsorganisationen Samarbejdsorganisationen BST Arbejdstilsynet Fagforeninger, f.eks. Dansk Metal Arbejdsgiverforeninger Bestyrelsen f.eks. via medarbejderrepræsentanterne Andre virksomheder f.eks. kunder eller ejere Offentlige myndigheder f.eks. i forbindelse med udbud Lokale erhvervsråd Andre netværk, hvor virksomhedsledere også deltager, f.eks. Round Table, Rotary, Junior Chamber, VL-grupperne og Green Network Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter kan forberede sig til diskussionen ved at: Sætte sig ind i certificeringsordningernes indhold og de argumenter, der kan være på virksomheden for og imod. Få kendskab til de redskaber som branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet for at hjælpe virksomheder med at gennemføre en certificeringsproces på en hurtig og effektiv måde. Undersøge, hvad andre virksomheder har gjort for at få et arbejdsmiljøcertifikat, ikke mindst virksomheder inden for samme branche for at kunne inddrage gode eksempler og erfaringer i arbejdet. Certificeringsfirmaerne og Arbejdstilsynet offentliggør navnene på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat på deres hjemmesider. Stille spørgsmål om arbejdsmiljø på bestyrelsesmøder samt få det med som et fast punkt på dagsordenen. Virksomhedens revisor kan opfordres til at kommentere arbejdsmiljøforholdene i sine revisionsprotokollater til bestyrelsen. Diskutere ideen med kolleger, der på forhånd er positive over for ideen, for at tilrettelægge en god dialog med ledelsen. Trække på hjælp fra den lokale Metal-afdeling og Bedriftssundhedstjenesten (BST). 9

10 10 Kom godt i gang! Når virksomheden har taget beslutningen om at få sig et arbejdsmiljøcertifikat, går der som reglen noget tid, inden man står med certifikatet i hånden. God forberedelse mindsker risikoen for at løbe ind i problemer, som sinker eller besværliggør processen. Her er 10 gode råd til at komme godt i gang: 1. Først og fremmest skal ledelsen være afklaret. Den må gøre det klart for sig selv og virksomhedens medarbejdere hvorfor ledelsen ønsker et arbejdsmiljøcertifikat, og hvad den vil opnå med certifikatet. 2. Udover, at beslutningen er forankret i topledelsen, må de forskellige afdelinger i virksomheden inddrages og deltage i beslutningen. 3. Sikkerheds- og samarbejdsorganisationen kan sikre sig, at alle afdelinger og medarbejdere får de informationer, som er nødvendige for at kunne deltage i beslutningen. DÅRLIGT ARBEJDS- MILJØ ER DYRT! Dårligt arbejdsmiljø er dyrt! KL oplyser i publikationen arbejdsmiljø det betaler sig, at: en fraværsdag i gennemsnit koster kr. BAT-kartellet har beregnet, at prisen for en arbejdsulykke på byggepladser er ca kr. Entreprenøren Skanska har beregnet, at de sparer: kr. pr. medarbejder i form af færre udgifter til sygedagpenge, følgeomkostninger og forsikringer som følge af arbejdsulykker gennem en aktiv indsats for arbejdsmiljøet. 4. Ledelsen må vise sin opbakning til opgaven ved at sikre, at der er ressourcer i virksomheden til at gennemføre arbejdet. For at skabe ejerskab i hele virksomheden må ledelsen tydeligt melde forventet ressourceforbrug og resultater ud i virksomheden. 5. Sikkerhedsorganisationen må påtage sig opgaven med at planlægge og tilrettelægge arbejdet med at blive certificeret. Hvis andre arbejdsgrupper skal deltage

11 11 i arbejdet, skal det sikres, at der er tæt kontakt til sikkerhedsorganisationen. 6. Der vil opstå spørgsmål undervejs, som det er nødvendigt, at ledelsen tager stilling til, for at arbejdet kan komme videre. Skab mulighed for, at der hurtigt kan tages stilling, og at alle medarbejdere har mulighed for at få afklaret deres spørgsmål med kort frist. 7. Sikkerhedsorganisationen skal hjælpe de enkelte afdelinger med at finde de forhold og arbejdssteder, hvor arbejdsmiljøet kræver særlig opmærksomhed. 8. Inden ledelsessystemet sættes endeligt i gang på hele virksomheden, kan metoder og værktøjer prøves af i en enkelt afdeling først. Så kan fejl og mangler rettes til inden, der opstår problemer flere steder. 9. Alle på virksomheden skal kunne følge med i, hvordan arbejdet skrider frem og lade sig inspirere af hinanden. Dokumentationen for de aktiviteter og procedurer, som gennemføres, må være tilgængelig. Virksomheder med intranet kan med fordel anvende det til at holde styr på dokumentationen og til at give medarbejderne adgang fra lokale PC ere. 10. Det er en klar fordel, at rådgivning om certificering er baseret på et godt kendskab til virksomheden. Træk på hjælp fra virksomhedens bedriftssundhedstjeneste men husk, at det skal være hjælp til selvhjælp, så virksomheden selv kan holde certifikatet ved lige, når BST er færdig med sit arbejde.

12 12 En ny mulighed for fagbevægelsen Dansk Metals indsats for et bedre arbejdsmiljø skal motivere virksomhederne til at tage ansvar og arbejde forebyggende. Det kan arbejdsmiljøcertifikaterne bruges til. De giver: En ny indgangsvinkel til at samarbejde med virksomheder og bedriftssundhedstjenester (BST) og en mulighed for at opnå en tættere kontakt til såvel medlemmer som arbejdsgiverne. MINDRE SYGEFRAVÆR Mindst 45% af sygefraværet blandt faglærte kan forebygges gennem bedre arbejdsmiljø. Sygefravær i arbejdsmiljøperspektiv maj 2003 AMI. En øget mulighed for at fungere som samarbejdspartner og grundlag for at fungere som kursusudbyder. Mulighed for, at redskaber om arbejdsmiljøledelse fra branchearbejdsmiljørådene bliver brugt. Mulighed for at koble virksomhedens miljøarbejde sammen med indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Anledning til, at arbejdsmiljøet bliver et emne på direktionskontorerne og håndteres på lige fod med andre ledelsesmæssige opgaver. Større inddragelse af medarbejderne i styringen af arbejdsmiljøarbejdet. Mulighed for, at Arbejdstilsynet og andre myndigheder udbreder kendskabet til de gode virksomheder. Medvirke til, at det offentlige giver arbejdsmiljøcertificerede virksomheder fortrinsret i forbindelse med udbud og kontrakter. Færre arbejdsskadesager og derfor mulighed for at flytte ressourcer i fagforeningen fra behandling af arbejdsskadesager til det forebyggende arbejde. Bedre muligheder for at anvise gode jobs til medlemmer, som vil væk fra et dårligt arbejdsmiljø. Gode arbejdsforhold for lærlinge og flere lærlinge, der deltager i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Større mulighed for at motivere underleverandører til også at tage arbejdsmiljøcertifikat, når større kunder allerede er certificerede.

13 FÆLLES SPILLEREGLER 13 Misforståelser undervejs kan undgås ved på forhånd at nedfælde nogle fælles spilleregler. De kan f.eks. omhandle: Hvem skal deltage i arbejdet og med hvilken kompetence? Hvem planlægger og tilrettelægger arbejdet med at blive certificeret? Hvordan anvendes arbejdspladsvurderingen i arbejdet med at blive certificeret? Hvilke behov er der for møder, opstartsseminar, kurser o.lign.? Hvor meget tid og hvor mange ressourcer skal anvendes for at gennemføre de enkelte aktiviteter? Hvem skal styre aktiviteten i de enkelte afdelinger? Hvordan opsamles erfaringerne undervejs? Hvem skal sørge for dokumentationen?

14 14 Nyttige internetadresser Nedenfor findes nogle internetadresser, hvor man kan hente gode råd og informationer om arbejdsmiljøcertifikater, arbejdsmiljøledelse og om arbejdsmiljøforhold generelt: Dansk Metal: Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Branchearbejdsmiljørådet Bygge og Anlæg: Dansk Standard: Bureau Veritas: Norsk Veritas: Arbejdstilsynet: Autobranchens BST: Jern- og metalbranchens BST: El- og vvs-branchens BST: Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmiljøinstituttet: AOF arbejdsmiljøportal: Nul arbejdsulykker: Gode redskaber om arbejdsmiljøcertifikat Arbejdsmiljø værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljø og miljø i autobranchen Arbejdsmiljøledelse De tre redskaber findes på:

15

16 Nyropsgade København V Postboks 308 Tlf.: Fax: August 2003 Bestillingsnr. Mj-042

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere