Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række,"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.) -. Norges. (Statistique des caisses d'épargne.) -. Norges Handel. (Tableaux du commerce.) - Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.) -. Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) -. Norges Postvæsen. (Statistique postale.) -. Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) -. Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 0. Sundhedstilstanden Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) -. Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) -. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.) -. Norges Skibsfart. (Tableaux de la navigation.) -. De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics.) -. Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.) -. Fattigstatistik, (Statistique de l'assistance publique.) -. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Norges Handel. (Tableaux du commerce.), -. Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.) - 0. Norges. (Statistique des caisses d'épargne.) -. Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.) -. Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.) -. Norges almindelige Brandforsilaings-Indretning for Bygninger -. (Statistique de l'institution générale des assurances des kitiments contre l'incendie.) -. Sundhedstilstanden Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) -. Strafarbeidsanstalter,. (Rapport sur les établissements penitentiaires.) -. Norges Postvæsen. (Statistique postale.) -. Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.) -. Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) -. Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) - 0. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.) -. Sundhedstilstanden Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et medical.) -. Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) -. De offentlige Jernbaner./. (Rapport sur les chemins de fer publics.) -. Norges Skibsfart. (Tableaux de la navigation.) -. Skiftevæsenet, (Tableaux des successions et faillites.) -. Norges kommunale Finantser,. (Finances des communes.) -. Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.) -. Den norske Statskasses Finantser /-'. ( Finances de l' État.) -. Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) Fortsmttelse se Omslagets idle Side:

3 NORGES OFFICIELLE STATISTK Tredie Række. TABELLER VED K OMMENDE NORGES SPAREBANKER I AARET. (Statistique des caisses d'épargne pour Tannée.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO..

4 DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

5 e Indledning. I Aaret havde vort Land ialt autoriserede i Virksomhed traadte, hvoraf i Byerne i Landdistrikterne l). Den ældste af Rigets er Kristiania Sparebank, hvis Plan blev autoriseret i ; derefter kommer Bergens, Trondhjems Drammens, der skrive sig fra, Kristianssands Arendals fra Moss, der oprettedes i. De øvrige fordele sig efter Stiftel s estiden saaledes: Antal Antal Det samlede Antal af Indskyd er e eller rettere af Indskudskonti a: Sparebankber var ved Udgangen af i Bysparebankerne i Landsparebankerne 0, tilsammen i alle. Sammenholdt med Folketallet.stiller Forholdet sig saaledes, at der gjennemsnitlig i det hele Rige kommer 0 Indskydere paa hvert 000 Indvaanere, særskilt i Landdistrikterne derimod alene, men i Byerne 0, altsaa henimod Gange flere. Herved maa imidlertid erindres, at Byernes i stor Udstrækning søges af det omliggende Landdistrikt, medens det neppe er mange Landsparebanker, der i nen nævneværdig Grad benyttes af Bybefolkningen. Indskydernes samlede Tilgodehavende udgjorde ved samme Aars Udgang 0 mod 0 ) i. Der viser sig altsaa en Tilvæxt i Aarets Lob af, men da de Indskyderne godskrevne ) Akers Sparebank er ligesom tidligere henregnet blandt Landsparebankerne. ) Den hjemmehørende Folkemængde ved Udgangen af er anslaaet til 000, hvoraf 00 i Landdistrikterne, 000 i Byerne 00 uopgivet. ) Naar dette Tal ikke nøiagtigt stemmer med det Beløb, der paa efterfølgende Side, Rubr. er opgivet som indestaaende ved Begyndelsen af, hidrører dette fra, at man i Tabellerne for for Sparebanks Vedkommende har maattet benytte Regnskabet for samt at en siden i Virksomhed værende Sparebank, hvis Plan først blev approberet i, er optaget i Tabellerne for, men ikke for de fo regaaeiide Aar.

6 II Renter imidlertid udgjør 0, er der i udtaget mere, end der ér indsat. Hvorledes dette Forhold har stillet sig i Løbet af den nærmest forudgaaende Periode, vil sees at' folgende Tabel, der for hvert af de sidste Aar viser for det første indskudskapitalens aarlige Tilyæxt dernæst de to Faktorer, hvoraf denne Tilvæxt er afhængig, nemlig Renteafkastningen Forholdet mellem de indsatte de udtagne Kapitaler. Mere indsat end Indskudskapitalens Belobet at' udtaget (+) eller Tilvæxt (+) eller de Indskyderne mere udtaget end Formindskelse ( ). godskrevne Renter. indsat ( ) f. +. E.; Idet man angaaende de tidligere Aar henviser til de foregaaende Aarganges Indledninger, skal man her bemærke, at Aarene, vise en betydelig Nedgang, idet der i er udtaget 0 0 mere, end der er indsat, eller et Beløb, der modsvarer / af den hele Renteafkastning, i eller over / i eller Pet. af den hele Renteafkastning. Som Folge af den store Udtagning er Indskudskapitalens Tilvaext i betydeligt mindre end nensinde før, naar bortsees fra de ovenfor anførte særligt uheldige Aar, i hvilke Indskudskapitalen end formindskedes. Undersøger man Forholdet særskilt for By Land, vil det af nedenstaaende Tabel sees, at Nedgangen saavel i som i udelukkende falder paa Byerne, idet Overskudet af de i disse udtagne Belo]) over de indsatte end er større end hele Renteafkastningen, medens der for Landets Vedkommende derimod er et lidet Overskud. { By Land. By / Land. By / " Land. Indskudskapitalens Tilvwxt (+) eller Formindskelse ( ) Belobet at' de Indskyderne godskrevne Renter Mere indsat end udtaget (+) eller mere udtaget end indsat ( ). -± I--

7 III Da Antallet af Indskydere i var deres samlede Tilgodehavende 0, faar man ud, at der gjennemsnitlig paa hver Indskyder (eller rettere paa hver Sparebankb) kommer et Belob af 0 mod i 0 Den tilsvarende Sum var i 0, men i i 0 Særskilt for Byerne var Gjennemsnitsbelobet 0 i mod i ; i Landdistrikterne var det 0 mod 0 i. Om Indskudskapitalens Klassifikation efter smaa store Indskud indeholder Tabellerne nen Oplysning, forsaavidt der nemlig er sondret mellem Indskud under o v er 00 Paa disse tvende Grupper var Indskydere Indskudskapital saaledes fordelt: Antal Indskydere. Indskudskapital. Indskud under 00 Indskud o ver 00 0 Procentvis beregnet stillede Forholdet sig saaledes : Antal Indskydere. Indskudskapital. Under Over Sum 00 Pct. 00 Pct. Den Gruppe af Indskydere, der hver havde ov er 00 indestaaende i ne, udgjorde altsaa i Antal ikke niere end Pct. af samtlige Indskydere, men deres Tilgodehavende gik op til V Pct. af nes samlede Indskudskapital, -- hvorimod omvendt Gruppen under 00 tæller nær Pct. af samtlige Indskydere, uden at deres Beholdning andrager til mere end ca. / Pct. af samtlige Indskyderes. Sp a re banker nes egen Formue udgjorde ved Aars Udgang ialt 0, hvilket, naar det tænkes ligeligt fordelt paa samtlige Indretninger, giver omtrent 00 Kr par hver. Bysparebankerne ere d betydeligt rigere end Landsparebankerne ; disses gjennemsnitlige Formue var nefnlig ca. 00, hines derimod omtrent 0 00, altsaa næsten Gange saa meget. Beregner man imidlertid Forholdet mellem nes Formue deres Indskudskapital, vil man finde, at for hvert 00, der tilhørte Indskyderne, udgjorde Formuen Bysparebankerne., i Landsparebankerne. i samtlige ne overhovedet. Omtrent paa samme /aade stiller Forholdet sig, naar man sammenligner de stone med de mindre. Landets største -) med en samlet Indskudssiun af Kr havde nemlig i en Fortune af tilsammen 0 eller. Pct. af Indskudene, medens de øvrige med Indskudskapital 0 eiede ialt 0 0, hvilket svarer til.o for hvert 00, der indestod for Indskyderne. Den hele Sum, der henstod under yore s Forvalt-ii i li g, det vil altsaa sige: de indskudte Kapitaler med Tillæg af nes ) a: alle med en Forvaltningskapital paa over ' Mill.

8 Iv egen Formue samt undtagelsesvis for en liden Del optagne Laan, udgjorde ved Udgangen af, der var anbragt s,aaledes: i let realisable Værdipapirer 0 eller. Pct. -. andre Aktier eller Værdipapirer Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom ') Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum -. - Udlaan mod Vexier Vexelobligationer andre Udlaan faste Eiendomtne Inventarium andre Banker Renterestancer forskudte Omkostninger Kontanter 0. Tilsammen 00.0 Pct. Forholdet mellem de forskjellige Anbringelsesmaader I stiller sig gjennemgaaende temmelig forskjelligt, naar man sammenligner Byernes Landdistrikternes eller - hvad der bliver netnær det samme - de storre med de mindre. Procentvis beregnet var nemlig Kapitalen i anbragt saaledes: By- Land- De største De øvrige sparebanker. sparebanker... ' i let realisable.værdipapirer.... Pct.. Pct.. Pct.. Pct. andre Aktier eller Værdipapirer Udlaan mod fuldt betryggende Sik. kerhed i fast Eiendom fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum Vexier Vexelobligationer.... _ - andre Udlaatt faste Eiendomme Itrventariutn andre Banker Renterestancer forskudte Omkostninger Kontanter Pct Pct Pct Pct. Herunder er opfort ikke alene Pantobligationer, men saa andre Gjaeldsbreve, naar der til Sikkerhed for samme er stillet Pantobligation eller Skadeslosbrev med Sikkerhed i fast Eiendom,

9 V nes A dm inis tr a ti o ns ud gift e r, derunder saa indbefattet Skatter, udgjorde: i eller 0. Pct. af Forvaltningskapitalen, overhovedet altsaa knapt / Pct. af Forvaltningskapitalen. Ved de ovennævnte største var Procenten i i Gjennemsnit 0.; der er altsaa i den Henseende ingen nævneværdig Forskjel mellem de større de mindre. nes Gayer i al m ennyt ti ge Mein ed udgjorde I eller. Pct. af Bruttoindtægten, Ved de ovennævnte største var Procenten af Gayer i Gjennemsnit.0, medens den ved de øvrige var. Pct., der er altsaa i denne Henseende ikke saa liden Forskjel mellem de større de mindre. De uddelte Gavers Anvendelse fremgaar af nedenstaaende Tabel : By- Landsparebanker. sparebanker. Ialt. Kirker, Bedehuse andre kirkelige eller religiose Formaal 0 Mumer, Samlinger samt andre videnskabelige Formaal. 0,_ 0 Bibliotheker, Læseværelser., Skolebygninger - 0 Skolevæsenet iøvrigt Tegneskoler, 0 _ R0 Husflids-, Haandgjernings- Husholdningsskoler Børneasyler, Børnehjem, Opdragelses-. anstalter m. v , 0 0 Ynglingeforeninger 0 0 Afholdsforeninger, Afholdssagen 000 0" 00 Syge- Understøttelsesforeninger... 0 Andre Foreninger Fattiges Understøttelse, Pleie m. v - Gymnastikwesen, Skytterlag 00 Badeanstalter I 0 0 Musikvæsen, Sang 0 _... 0 Lateris 0 0

10 VI Transport Andre kunstneriske Formaal _ Vandværker, Vandledning, Kloakvæsen.. Gadebelysning 00 Brandvæsen 0 Oparbeidelse af Gader, Veianlmg 00 Telegrafvæsen Offentlige Parker, Træpantning m. v. 0 - Lan dbovmsen. Fiskerier Læger - Til Disposition for Kommuner 00 Andre.Formaal 0-0 Kr, Tilsammen Angaaende de øvrige Resultater af Sparebankstatistiken for tillader man sig at henvise til de efterfølgende Tabeller. Kristiania, Juli. A. N. K i æ r.

11 TABELLER VEDKOMMENDE (.R, --E S STA. flie AN rile Ins AARET. Tabel L nes Indtægter Udgifter. Side -. (Recettes et dépenses des caisses d'épargne. Pages -.) Tabel. nes Passiva Aktiva samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Side -. (Versements, passifs et actifs des caisses d'épargne à la fin de l'année. Pages -.)

12 . Tabel. nes I I Amter. Antal. Diskontopræmie Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Tilsammen. ' Renter til Indskyderne. Ud Renter Administration, af Skatter Lean. etc. I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene I Land By Akershus Kristiania Hedemarken f 'Land By By f Land.. t By Kristians f Land. By Buskerud I Land.. t By Jarlsberg f Land. Laurvik By Bratsberg I Land. By Nedenres f Land... t By 0 Lister Mandal { Land By Stavanger f Land.. t By Sondre Bergenhus : Land. Bergen \ By Nordre Bergenhus: Land Romsdal Land.. By... Sondre Trondhjem f Land t By Nordre Trondhjem ( Land t By Nordland f Land. By Tromso Land By. Finmarken I Land 0 By Ialt Riget I Land By iot ] ( ', 0_ t E 0 ç t 0 `, E 0 E ( 0 0 0c., 0 f 0 0 :"-: ( `i: 0 0 0f f :_: '0] ( ] e 0 0 ì (

13 ladtægter Udgifter.. 0 I Formue Afskrevet paa faste iliendomme Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang ] , , '

14 . Tabel i (Forts.). nes I Landsdele Sparebankens Navn. Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Diskontopræmie Tilsammen. Renter af Laan. Aar, hvori Planen blev approberet. Ud- Renter til Indskyderne. Administration, Skatter, etc. IL De enkelte A. Byerne. Fredrikshald Fredriksstad 'Do. Spareskillingsbank Sarpsborg Moss Drøbak (Follo) Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Do. v. Arb.smf. Sparek. Kongsvinger (Vinger) Hamar Lillehammer Gjøvik. Hønefos Drammen Kongsberg Svelvik Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik PorsgTund Skien Langesund Kragere Risør Tvedestrand Arenda ) Do. Haandv. Laaneindr. Grimstad Lillesand Kristianssand Do. Arb.for. Sparesk.bank Mandal ) ) ) 0 ifølge Decision. ) Afsat til Dækkelse af sandsynlige Tab. ) Afsat til et Fond, der anskrevet paa Jernbaneaktier. Overskud pa,a Gaardens Konto. ) Under Konkursbehandling siden de behandling fra December til April.

15 [ndtægter Udgifter.. I Often Formue Afskrevet pan, faste Ejendomme Inventarium.. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begynde/se. ved Aarets Udgang ) ' I & rendes til Gavn for Kristiania Haandværksstand. Ved Udgangen af udgjorde Fondet.) Af- )ecember. ) Til Indskydere, der have likvideret sit Tilgodehavende etc. ) Var under Konkurs-

16 . Tabel (Forts.). nes Landsdele Sparebankens Navn. il H I Ud- Diskontopræmie Renter. Indtægter. Andre Aar, hvori Planen blev approberet. Tilsam- Indtægter. men. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Administration, Skatter etc. 0 0 'Transport Farsund Flekkefjord Sndal Ekersund Sandnæs Stavanger Do. Sparekasse Skudesnæshavn Kopervik Haugesund Bergen Aalesund Molde Do. Haandv. Sparekasse.. Kristianssund Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Laaneindr. Trondhjem Do. Arb.for. Sparesk.bank Levanger ( Skn) Stenkjær ( Stod) Namsos 0 Bode Tromso Hammerfest Varde Vadsø t M ) 0 Tillæg for Huse- Inventariekonto. ) Heri er iberegnet, afsat til fomintede '.

17 ndtaegter Udgifter. '. I 0 I I ;ifter. Formue Afskrevet Gaver i paa faste A Overskud. fskrev_et Andre ved Aarets ved Aarets Ejendomme almennyttige Tilsammen. Inven. som Tab. Udgifter. Begyndelse. Udgang. Oiemed. tarium. Kr, Kr, 0 - -: : _ _, 0 000, --: : : )

18 . Tabel (Forts.). nes liji I I Landsdele Aar, Indtægter. Ud hvori Planen Diskonto- Admini- Renter Renter blev præmie Andre Tilsamtil Ind- af stration, Sparebankens Navn. appro-. g Indtægter. men. Skatter beret. Renter. skyderne. Laan, - etc., B. Landdistrikterne. ' ' Smaalenenes Amt. Aremark - ( Skjeberg 0 - Hvaloerne ( Tune 00 0f Onso E Raade 0 - E Rygge 0 - ( Haabøl - `, Rakkestad Reclaims ) 0 -. ( _ Trygstad ' Eidsberg 0 - E Spydeberg 0-0 ' a 0 - ( Akershus Amt. - _ Vestby / " - E Kraakstad - - E Aas 0 - '" Fron t Aker f Bærum - - 0:, Asker - - 0( Roland Ursk 0-0 Enebak 0 - `' Fet 0 - Sorum - 0 ( Skedsmo ( Lorensken Nitedal Hakedal Noes :: Fenstad - 0 0t Udenæs 00 - ( 0 Eidsvold - - i Ullensaker 0 0 0! Gjerdrum ( Nannestad -. Hurdalen - - i, 0 0 0:: ) 0 Aars Rente til Stifterne af Bankens Grundfond. Banken begyndte sin Virksomhed dei

19 .ndtægter Udgifter.. I 0 ifter. Formue Afskrevet paa faste Eiendomme Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang, : 0 0 ' iden Juli. ) Det halve Overskud indsat paa eget Folio.

20 0. Tabel (Forts.). ne. I I, I Landsdele Sparebankens Navn. skyderne. Aar, hvori Planen blev approberet. Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Renter til Ind- Renter af Laa.n. Diskontopræmie Tilsammen. Tid Administration, Skatter, etc. Hedemarkens Amt. Sondre Odalen Nordre Odalen Grue Hof Aasnees Va,aler Elverum Tryssil Aamot ) 0 Tonset Tolgen Leiten Stange Vang Nees Ringsaker Sondre Hedemarken Kristians Amt. Toten Vardal Birid Øier Ringebu 0 Sondre Fron 0 Faaberg Gausdal Nordre Fron ) Dovre 0 Lesje Vaage Lom Skiaker Jævnaker Gran Land Søndre Aurdal Nordre Aurdal Ulnees Svennæs Ostre Slidre 0 Vestre Slidre » ) ( 0(. ' 0: ( ( t ( 0 ( Ç ( ( t Ç E ( ( 0E 0ç ( ç, E 0C C 0 ) 00 Afdrag paa Grundfondet. ) Banken begyndte sin Virksomhed den de Januar. ) Uddraget for ikke er indleibet. ) 0 Renterestancer.

21 V ridtægter Udgifter.. I! 0 I I I ifter., Formue Afskrevet paa faste liendomme Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen.. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang ; ' O ; ) ( v V ; > gjennem nle Aar formeget tilfort Bankens Formue. ) Meddelt efter Regnskabsuddraget for, da

22 . Tabel (Forts.). nes I I Landsdele Sparebankens Navn. Aar, Indtægter. hvori Planen Diskontoblev præmie Andre appro- Indtægter. beret. Renter. Tilsammen. Renter Renter til Ind- ai skyderne. Laan. Ud Administration, Skatter etc. Buskeruds Amt. Næs Gol Aal Flesberg Nore Sandsvær Hole Lunder Ringerike 0 Sigdal Eggedal Krodsherred Mbdum Eker Lier Hurum, ) ( E ( 0,! ( : t 0:: 0t `, 0 0 Jarlsberg Laurviks Amt. Sker Sande Hof Botne Vaale Særn Ramnms Andebu Stokke 0 Tjomo Notero Sandeherred Hedrum Fredriksværn t ' 0 : :. ( 0 t : t 0t t E ) 00 Renterestancer. ) Ifølge Decision. AMOIMMOOMMINIMMEN

23 [ndtægter Udgifter.. ;ifter. 0 I I _ Formue Afskrevet paa faste?dendomme Inventarium. Afskrevet som Tab. Gayer i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsamm en. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aaret's Udgang. I ) 0 00 ' ' 0

24 . Landsdele Sparebankens Navn. Tabel it (Forts.). nes il J I J Aar, hvori Planen blev approberet. Diskontopræmie Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Tilsammen. Renter Renter til Ind- af skyderne. Laan. Ud- Administration, Skatter etc. Bratsbergs Amt. -to Eidanger Gjerpen Bamble Sandokedal Skaato Drangedal Tørisdal Solum Hollen Saude Næs Hiterdal Lunde Bø Attraa Mæl Silgjord Hviteseid ' ) 000 _ Nedenees Amt. Sondeled 0 0 Dybvaag Tverdalsoen Holt Gjerestad Tromø Øiestad Fjære Landvik Vestre Moland Red vaag Birkenæs Veigusdal Evje Hordmes Iveland Bygland Valle ) Det i til mulige Tab afsatte, men i Regnskabsaaret igjen indtagne, Belob. Iberegnet

25 Indtægter Udgifter.. I 0. I I gifter. Formue Afskrevet paa, faste Ejendomme Inventarium. Afskrevet Gaver som Tab. almennyttige øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen., Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang ) li ) , 0 0 [000 Reservefond afsatte til mulige Tab. ) Grundfondet er fratrukket Formuen opfort under Lean.

26 . Tabel (Forts.). nes li j Landsdele Sparebankens Navn. Diskontopræmie Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Aar, hvori Planen blev approberet. Tilsammen. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Ud- Administration, Skatter etc. Lister Mandais Amt. 0. Tyet Oddernees Vennesland Øvrebø Hægland Sne Grebstad Halsaa, Hartmark Holme Oslebo Lovdal Bjelland Grindem Sondre Undal Nordre Undal Lyngdal Hægebostad Vanse Liknæs Fjotland Næs Ilitero i Bakke Gyland Siredalen Stavanger Amt. Lunde Birkrem Ekersunds Landsn I e 0 (ijæsdal Holland Sand Finne Skjold Skudesnees Landdistrikt Torvestad Skaare ) ) Banken begyndte sin Virksomhed den 0te Juni.

27 Indtægter Udgifter.. 0,0, I I 0 I I I I g.ifter.. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Oiemed. Andre. Udgifter. Tilsammen. Orsku ve d. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang ` ' , 0, ` _

28 . Tabel (Forts.). nes I. G Landsdele Sparebankens Navn. Aar, hvori Planen blev approberet. Diskontopræmie Renter. Indtægter. Indtægter. men. Renter til Indskyderne. Renter af Laan. Ud- Andre Tilsam- Administration, Skatter etc. Sondre Bergenhus Amt. 0 Fjære Eid Etne Skonevik Kvindherred Stordoen Moster Bremnæs Bommel Fitje Tysnoes Strandebarm Kinservik Vikor Vossestranden Voss Evanger Os Fuse Fane Haus Lindaas ' G0 Nordre Bergenhus Amt Evindvik Ladvik Vik Aurland Lærdal Lyster Hafslo Sndal Lekanger Balestrand Ytre Holmedal Førde Gloppen Stryn Nordfjord Indviken ) Formuen formindsket med de i Regnskabet for opførte Renterestancer. ) Tab paa, en for Spare-

29 [ridtægter Udgifter.. rifter. 0 I I I Formue Afskrevet,pa,a faste!iendomnie Inventarium. Afskrevet soin Tab. Gayer i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse: ved, Aarets Udgang ' ) , ankens Regning for nle Aar siden indkjobt Ilingst. 00

30 0. Tabel (Forts. ). nes il I Landsdele Sparebankens Navn. Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Aar, hvori Planen blev approberet. Diskontopræmie Tilsammen. Renter til Indskyderne. Ud- Renter Administration, af Skatter Laan. etc. Romsdals Amt. Vanelven Sovde Volden Ørsten Hj orendfj ord 0 Stranden Norddalen 0 Sunnelven Geirangers 0 Hero Rovde Ulvsten Hareid 0 Borgund 0 Ørsk SokelvenS Skodje Vatne Harham Vestnæs Eid Gryten Vold Veo Næsset 0 I Balso Surendalen Stangvik 00 i ' Sondre Trondhjems Amt. Orkedal Opdal Melhus Roros Bynæsset Klæbbu Selbu Strinden Hevne 0 Stadsbygden Ørlandet Bjugn udbetalt Grundfond. ) Formuen formindsket med de i Regnskabet for opførte Rente-

31 [ndtægter Udgifter.. =, ' 0 y,ifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang i I 0 / ) ' restancer. ) Iberegnet afsat i til Byggefond. ) Afskrevet paa Jernbaneaktier.

32 . Tabel (Forts.). nes I Landsdele Sparebankens Navn. Aar, hvori Planen blev approberet. Diskontopræmie Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Administration, Tilsammen. Renter Renter at Laan. til Indskyderne. Ud- Skatter. etc. Nordre Trondhjems Amt. Stjordalen - Frosten Aasen Værdalen Leksviken Ytterøen Inderøen Sparbu Egge Snaasen 0 Beitstaden Flatanger Nainda ) Overhalden Grong Fosnees Kolvereid Næro ) , I Nordlands Amt. Bronno Tjotto AlstahaUg Hero Vefsen Hemnæs Mo Gildeskaal Saltdalen 0 Stegen, Hammero Lødingen Vaagen... Hadsel Bo ) I 0 ) ifølge Decision. ), Grundfond overført til Indskud. ) Banken er ophævet fra August.

33 [ndtægter Udgifter.. 0 I I Often Formue Afskrevet paa Gayer i Oversku (. faste Afskrevet Andre ved Aarets ved Aarets Eiendomme almennyttige Tilsammen. Inven- som Tab. Udgifter. Begyndelse. Udgang. tarium. Øiemed. ` ) 0 -,-: il ,, ) -! F ste Januar. ) Er. 0 tilbagebetalt Grundfond, Banken begyndte sin Virksomhed den te

34 . Tabel (Forts.). nes N Landsdele Sparebankens Navn. I J Renter Aar, Indtægter. hvori Planen Diskontoblev præmie appro- beret. Renter. Andre Indtægter. Tilsammentil Ind- skyderne. Renter Cf Laan. Administration, Skatter, etc. Ud Kr, Tromso Amt. 0 Kvmdfjord Trondenms Ibestad Maalselven Skjervo C 0 0 Finmarkens Amt. Alten Talvik -

35 adtægter Udgifter. 0 I. fter., Formue tifskrevet paa faste liendomme Dg Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang

36 . Tabel. nes Passiva Aktive I Antal Indskydere Indskyderne Amter. med Indskud under 00 med Ind skud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. I. Sammendrag amtsvis. Laud. 0 Smaalenene By Land. Akershus By Kristiania By Hedemarken Land. 0 By, 0 Kristians { Land. By Land. Buskerud t By.... Jarlsberg I Land.. Laurvik By. Bratsberg { Land. By { Nedenæs Land. By 0 Lister Mandal Land. By Stavanger { Land. By Sondre Bergenhus : Land. Bergen By Nordre Bergenhus : Land. Romsdal I Land.. By Sondre Trondhjem f By Land. Nordre Trondhjem Land.. Nordland' By 0 Tromso Finmarken { Land.. Land.. t By f Land.. t By ,, 0 0 0! , 0 00! : ' 0 0, 0 : :! 0! 0 0 : 0: ' 0 : 0 0 : ialt Land..... By ' Riget I 0 0 ;

37 arnt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. I 0 rilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Laan indskud. Formue. Forskud. Ialt \ ' L ' ' 0 0 f A f

38 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Amter. I Ak. Let realisable Værdipapirer (Sparebanklovens ). Andre Aktier eller Værdipapirer. Udlaan Udlaan mod fuldt mod fuldt betryggende betryggende Sikkerhed Sikkerhed i fast Eien- i andet Pant dora (Spare- eller bankl. ). Depositum. Udlaan mod Vexier. 0 I. Sammendrag amtsvis. Smaalen ene I Land.. By Akershus f Land t By.... Kristiania By HeAemarken f Land.. I. By Kristians I Land Buskerud t By f Land.. By - Jarlsberg Land.. Laurvik By. Br#sberg I Land.. By Nedenaes f Land.. By Lister Mandal Land t By.... Stavanger { Land By Sondre Bergenhus : Land.. Bergen By Nordre Bergenhus : Land.. Romsdal f Land.. I By Sondre Trondhjem. I Land.. By Nordre Trondhjem { Land.. By Nordland Tromso Land.. t By.... Land.. By 0 Finmarken f Land.. t By Ialt Riget J Land By ( 0E 0 E C E 0 ( 00 0 C ç, 0 0C 0C

39 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. tiva. 0 I Udlaan mod ninger. Vexelobligationer. Andre Udlaan. Faste Eiendomme Indestaaende i andre Banker. Inventarium. Renterestancer af Udlaan. Forskudte Omkost- Kontanter. Ialt. kr ) f f

40 . =, 0., M 0 Tabel Forts.). nes Passiva Aktiva I I Landsdele Antal Indskydere Indskydernes Sparebankens Navn. med Ind skud under 00 med Indskud ove r 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. IL De enkelte. A. Byerne. o Fredriksharld Fredriksstad Do. Spareskillingsbank Sarpsborg Moss Drøbak (Follo) Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Do. v. Arb.smf. Sparek Kongsvinger (Vinger) Hamar Lillehammer Gjøvik Honefos Drammen Kongsberg Svelvig Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik Porsgrund Skien Langesund Kragerø Risør Tvedestrand Arendal Do. Haandv. Laaneindr.. Grimstad Lillesand Kristianssand Do. Arb.for. Sparesk.bank Mandal 0 ' 00, , / ) ) 000 afsat til en Skolebygning, 000 til Tab. ) Saldo af uoptjent Diskonto. ) 000 ) afsat til Tab, 00 uoptjent Diskonto. ) som Dividende,(0 Pct.), Resten udbetalt

41 amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. 0 I rilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under_ 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan Forskud. ' k ) ) 0 0 ) ) ) 0 ) ) uoptjent Diskonto. ) Ijoptjent Diskonto. ) Deponeret af det opløste Aktieselskab «Vinorens Værk». i Likvidation etc. Afsat til Tab. ) 00 uoptjent Diskonto.

42 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Landsdele Sparebankens Navn. I I I Ak- Let realisable Værdipapirer (Sparebanklovens ). Andre Aktier eller Værdipapirer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom (Spare. bankl. ). Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum. Udlaan mod Vexler. Fredrikshald Fredriksstaxl Do. Spareskillingsbank Sarpsborg Moss Drøbak (Follo) Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse. 0 Do. v. Arb.smf. Sparek.. Kongsvinger (Vinger) Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefos Drammen Kongsberg Svelvik Holmestrand 0 0 Horten Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik Porsgrund Skien Langesund, Kragerø Risør Tvedestrand Arendal Do. Haandv. Laaneindr... Grimstad Lillesand Kristianssand Do. Arb.for. Sparesk.bank Mandal , ) 0 tilgode af Pantelaaninclretningen. ) Tilgode af Pantelaanindretningen. ) Renter henholdsvis , ikke medtaget i Regnskabet. ) Sparebankbygningen, værdsat til 000, 0 000, ikke medtaget i Regrskabet. ) Renter tilgode i Laaneindretninger. ) 0 0 Renter

43 ramt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang... I 0 I I I I Udlaan mod Vexelobligationer. Andre Udlaan. Indestaaende i andre Banker. af Udlaan. Forskudte Faste Eiendomme Inventarium. Renterestancer Omkostninger. Kontanter. Ialt. N ) 00 ) ) ) ' ) 00, ) ) _ ,0.0si. ilgode af Værdipapirer. ) Værdien af et indkjobt Pant. Sparebankbygningen Inventariet, brandforsikret for g Inventariet ikke medtaget i Regnskabet. 000 'Renter tilgode af Værdipapirer.) Anslaaet til ilgode af Værdipapirer.

44 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktive 0P'. 00. Landsdele Antal Indskydere Indskyderne; Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Ind skud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret, Udtaget Aaret. 0 _. 0 0 Transport Farsund Flekkefjord Sndal Ekersund Sandnæs Stavanger Do. Sparekasse.. Skudesnæshavn Kopervik Haugesund Bergen Aalesund Molde Do. Haandv. Sparekasse.. Kristianssund Do. Spareskillingsbank Do. Ha,andv. Laaneindr. Trondhjem Do. Arb.for. Sparesk.bank Levanger ( Skn) Stenkjær ( Stod) Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vardo Vadsø : :! 0 0: 0 : 0 0-0, 00! 0! 0 0 : 0 ( 0! 0 0 (. ( E 0 0 0i 0' ] ': Bevilgede, men ikke udbetalte Gaver.

45 ;amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. 0 I Ilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Laan Indskud. Formue. Ialt. Forskud , '

46 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Landsdele Sparebankens Navn. Let realisable Værdipapirer (Sparebanklovens ). Ak Andre Aktier eller Værdipapirer. Udlaan Udlaan mod fuldt mod fuldt betryggende betryggende Sikkerhed fast Eiendom (Sparebankl. ). Sikkerhed I andet Pant eller Depositum. Udlaan mod Vexler. Transport Farsund Flekkefjord 0 Sndal Ekersund Sandnæs Stavanger Do. Sparekasse..... Skudesnæshavn Kopervik Haugesund Bergen Aalesund 0 Molde Do. Haandv. Sparekasse.. Kristianssund Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Laaneindr. Trondhjem Do. Arb.for. Sparesk.bank Levanger ( Skn) Stenkjeer ( Stod) Namsos 0 Bodo Tromso Hammerfest Varde Vadsø " I ' ) 000 tilgode af Pantelaanindretningen. ) tilgode af Pantelaanindretningen. Bankens

47 Sparebankor want Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. ' iva. 0 I I Udlaan mod Vexelobligationer. Andre Udlaa,n. Indestaaende i andre Banker. af Udlaan. Forskudte Faste Eiendomme Inventarium. Renterestancer Omkostninger. Kontanter. Ialt. I , 0 0 0, Eiendom med Inventarium ikke medtaget i Regnskabet. ) 00 tilgode af Pantelaanindretningen.

48 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Landsdele Antal Indskydere I Indskydernes Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Ind skud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. Aremark ' 0 0 Skjeberg Hvaleerne Tune 0n.se Raade Rygge Haabel Rakkestad Redenæs Trygstad Eidsberg... Spydeberg B. Landdistrikterne, Smaalenenes Amt. Akershus Amt. Vestby Iiraakstad Aas Fron Aker Bærum Asker Roland Ursk Enebak Fet Serum. Skedsmo Lerensken Nitedal Ilakedal Næs Fenstad Udenæs Eidsvold Ullensaker Gjerdrum Nannestad HUrdalen , Interessenternes Tilgodehavende.) Uoptjent Diskonto ' i C , 0

49 amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. Š 0 Tilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 nred Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan Forskud. Ialt. 0, ' '

50 \ 0. Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Landsdele Sparebankens Navn. I I I Ak- Let realisable Værdipapirer (Sparebanklovens ). Andre Aktier eller Værdipapirer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom (Sparebankl. ). Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum. Udlaan mod Vexler. B. Landdistrikterne. Smaalenenes Amt. Aremark Skjeberg Hvaleerne Tune Onse Rande Rygge Haabel. Rakkestad Rodenæs 000 Trygstad Eidsberg. Spydeberg Akershus Amt. Vestby 000 Kraakstad 00 Aas 00 Fron 00 Aker - 00 Bærum Asker }bland Ursk 0 Enebak Fet Serum Skedsmo Lerensken Nitedal Hakedal Næs Fenstad Udenæs 0 Eidsvold 00 Ullensaker Gjerdrum Nannestad Hurdalen ( E

51 ;amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. iva. I 0 I Udlaan mod Vexelobligationer. Andre Udlaan. Indestaaende i andre Banker. af Udlaan. Forskudte Faste Eiendomme Inventarium. Renterestancer Omkostninger. Kontanter. Ialt Õ E

52 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktive I I H Landsdele Antal Indskydere Indskyderne Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Indskud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt i Aaret. :Udtaget i Aaret. Hedemarkens Amt. Sondre Odalen 0 Nordre Odalen 0 0 Grue 0 Hof : Aasnms, ' 0 00 : Vaaler Elverum, Tryssil ' Aamot ! 0 Tonset 0 0! Tolgen 0 0' Leiten.! Stange 0! Vang ( Næs 0 0 ( Ringsaker : Søndre Hedemarken 0 0 0! 0 0 ( Kristians Amt. Toten Vardal 0 0 Bind f Øier 0] Ringebu ] Sondre Fron ,; Faaberg ] Gausdal 00x Nordre Fron 0 ' 0 0 Dovre Lesje, Vaage 0 0 t Loin Skiaker, 00 0 Jevnaker 0 0f Gran Land e Søndre Aurdal 0 t Nordre Aurdal 0 Ulnæs Svennæs, 0 ( Østre Slidre 0 0 0f. 0 Vestre Slidre ( ) Uoptjent Diskonto :':

53 , arrit Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. I I 0 Cilgodehavende. Passiva. Deraf paa Indskydere. Ved Aarets Laan med Tilgode- med Tilgode- Indskud. Formue. Ialt. Udgang. ' havende havende Forskud. under 00 over 00, '. I I M , ' ) _ , , , 0 0Q )

54 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktive Landsdele Sparebankens Navn. Let realisable Værdipapirer (Sparebanklovens ). Andre Aktier eller Værdipapirer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom (Sparebankl. ). I Ak Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum. Udlaan mod V exler. Hedemarkens Amt. Sondre Odalen Nordre Odalen Grue Hof Aasnæs Vaaler Elverum Tryssil Aamot 0 Tonset Tolgen Leiten Stange Vang Næs Ringsaker Sondre Hedemarken V ( Kristians Amt. Toten Vardal Bind Øier Ringebu Sondre Fron Faaberg Gausdal Nordre Fron Dovre 0 Lesje Vaage Lom Skiaker Jevnaker Gran Land Sondre Aurdal Nordre Aurdal Ulnæs Svennæs østre Slidre 0 Vestre Slidre

55 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Sparebanken. biva. 0 I Udlaan mod rexelobligationer. Andres Udlaan. Indestaaende i andre Banker. af Udlaan. Forskudte Faste Eiendomme Inventarium. Renterestancer Omkostninger. Kontanter. Ialt _. 0 ' Q ( _ Ò

56 R. Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Landsdele I Antal Indskydere Indskydernes Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Ind skud ove r 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. Buskeruds Amt. 0 Naas Gol Aal Flesberg Nore Sandsvær Hole Lunder Ringerike Sigdal Eggedal Krodsherred Modum Eker Li er Hurum Jarlsberg Laurviks Amt. 0 Sker Sande Hof Botne Vaale Smin Ramnæs Andebu Stokke Tjemo Notero Sandeherred Hedrum Fredriksværn

57 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. Tilgodehavende. 0 I s Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgode- med Tilgodehavende havende under 00 over 00 Indskud. Formue. Laan Forskud. No, /

58 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Landsdele Sparebankens Navn. Let realisable Værdipapirer (Sparebanklovens ). Andre Aktier eller Værdipapirer. Udlaan mod Udlaan fuldt be- mod fuldt tryggende betryggende Sikkerhed Sikkerhed i fast Eien- i andet Pant dom (Spare- eller bankl. ). Depositum. Ak. Udlaan mod Vexler. Buskeruds Amt. Næs Gol Aal Flesberg Nore Sandsvær Hole Lunder Ringerike 0 Sigdal Eggedal Krodsherred Modum Eker Lier Hurum Jarlsberg Laurviks Amt. Sker Sande Hof Botne Vaale Sæm, Ramiaws Andebu Stokke 0 Tjomo Notero Sandeherred Hedrum Fredriksværn '

59 amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. 0. I 0 I Udlaan mod Vexelobligationer. Andre Udlaan. Faste Eiendomme Indestaaende i andre Banker. af TJdlaan. Forskudte Inventarium. Renterestancer Omkostninger. Kontanter. Ialt J

60 0. Tabel (Forts.). nes Passiva Aktiva Landsdele Antal Indskydere Indskyderne Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Ind skud ove r 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. Bratsbergs Amt.. Eidanger `' 0 Gjerpen Bamble Sandokedal Skaato Drangedal Torisdal Solum Hollen Saude Næs Hiterdal Lunde Be Attraa Mæl Silgjord Hviteseid Ç e ( 0 0( 00 0 e N edenæs Amt. 0 Sendeled Dybvaag Tverdalseen Holt Gjerestad Trome Øiestad Fjære Landvik Vestre Moland Heivaag Birkences Veigusdal Evje Hordnms Iveland Bygland Valle 0v e 0 E e 0 e Rest af Gtrundfond..

61 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. I 0 I Tilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Laan Indskud. Formue. Forskud. Ialt g , I 0,00 0 0

62 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktive Landsdele Sparebankens Navn. Ak Let realisable Andre Aktier Værdipapirer eller Værdi- (Sparebanklovens ). papirer. Udlaan Udlaan mod fuldt mod fuldt betryggende betryggende Sikkerhed Sikkerhed i fast Eien- i andet Pant dorn (Spare- eller bankl. ). Depositum. Udlaan mod Vexier. Bratsbergs Amt. Eidanger Gjerpen Bamble Sandokedal Skaato Drangedal Torisdal Solum Hollen -to Saude Næs Hiterdal Lunde Io Attraa Mæl Silgj ord Hviteseid , N ed en ws Amt. Søndeled Dybvaag Tverdalsoen Holt Gjerestad Tromø Øiestad Fjære Landvik 0 Vestre Moland Hoivaag Birkenæs Veigusdal Evje Hordmes Iveland Bygland Valle

63 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. ;iva. 0 I Udlaan mod Andre Udlaan. Indestaaende i andre Banker. Faste Eiendomme Inventarium. Renterestancer af Udlaan. Forskudte Vexelobligationer. Omkostninger. Kontanter. Ialt. I I I I I 00

64 . Tabel (Forts.). nes Passiva AktivE I I Landsdele Antal Indskydere Indskyderne Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Indskud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. Lister Mandais Amt. 0 Tvet Oddernees Vennesland Øvrebø Hægland Segne Grebstad Halsaa, Hartmark Holme Oslebe Lovdal Bjelland Grindem Sondre Enda! Nordre Undal Lyngdal Hægebostad Vanse Liknæs Fjotland Næs Hitere Bakke Gyland Siredalen 00 0, 0 0 ' Stavanger Amt. 0 Lunde Birkrem Ekersunds Landsn Gjeesdal Høiland Sand Finne Skjold Skudesnæs Landdistrikt Torvestad Skaare , ,

65 ;a.mt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. I I 0 ilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgode- med Tilgodehavende havende under 00 over 00 Indskud. Formue. Laa,n Forskud. Ialt. O G0 0G

66 . Tabel (Forts.). nes Passiva Aktive Landsdele Sparebankens Navn. Let realisable Værdipapirer ( S pare - banklovens ). Andre Aktier eller Værdipapirer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom (Spare- Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller bankl. ). Depositum. Ak Udlaan mod Yexler. Lister Mandais Amt. 0 T -vet Oddernees Vennesland Øvrebø Hægland Søgne Grebstad Halsaa, Hartmark Holme Oslebe Lovdal Bjelland Grindem Sondre Undal Nordre Undal Lyngdal Hægebostad Vanse Liknæs Fjotland Næs Hiten, Bakke Gyland Siredalen Stavanger Amt. 0 Lunde Birkrem Ekersunds Landsn Gjæsdal Høiland Sand Finne Skjold Skudesnæs Landdistrikt Torvestad Skaare ' 0, '

67 amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. va. 0 I I t I I Udlaan mod Vexelobligationer. Andre Udlaan. Faste Eiendomme Indestaaend.e i andre Banker. Omkost- Renterestancer af Udlaan. Forskudte Inventarium. finger. Kontanter. Ialt , , 0 0 I 0 0

68 I I Landsdele Antal Indskydere Indskyderne Indskudt med Indskud skud med Udtaget Tilsammen. Begyndelse. Ved Aarets Sparebankens Navn. under over Aaret. Aaret. 0 Sondre Bergenhus Amt.. Tabel. nes Passiva Aktivr-, '., Fjære 0 Eid Etne Skonevik Kvindherred 0 0 Stordoen Moster 0 0 Bremnæs Bommel Fitje Tysnms Strandebarm Kinservik Vikor Vossestranden Voss Evanger Os Fuse Fane Haus Lindaas ' ' 0 Nordre Bergenhus Amt. Evindvik Ladvik Vik Aurland Lærdal Lyster Hafslo ', ' Sndal 0 Lekanger Balestrand 'Ytre Holmedal 0 0 Førde Gloppen Stryn Nordfjord Indviken , \ ' :

69 >amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. I 0 igodehavende. Passiva.,, Deraf paa Indskydere Ved Aarets Laan med Tilgode- med Tilgode- Indskud. Formue. Ialt. Udgang. havende havende Forskud. under 00 over , 0

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere