Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.). Norges. (Statistique des caisses d'épargne.). Norges Handel. (Tableaux du commerce.). Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.). Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.). Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Norges Skibsfart. (Tableaux de la navigation.). De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.). Fattigstatistik og. (Statistique de l'assistance publique.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Norges Handel. (Tableaux du commerce.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.) 0. Norges. (Statistique des caisses d'épargne.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.). Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Norges almindelige BrandforsikringsIndretning for Bygninger. (Sta tistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.). Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 0. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.) Fortsættelse: se Omslagets die Side.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPAREBANKER AARET. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. C û C^,^j KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. A SCHE HO UG & Co..

4 DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

5 Indledning. Ved Udgangen af havde vort Land ialt autoriserede og i Virksomhed traadte, hvoraf i Byerne og i Landdistrikterne ). Den ældste af Rigets er Kristiania Sparebank, hvis Plan blev autoriseret i ; derefter kommer Bergens, Trondhjems og Drammens, der skrive sig fra, Kristianssands og Arendals fra og Moss, der oprettedes i. De øvrige fordele sig efter Stiftelsestiden saaledes : Antal Antal Det samlede A n t al af In dsk y d er e eller rettere af Indskudskonti D: Sparebankboger var ved Udgangen af i Bysparebankerne og i Landsparebankerne, tilsammen i alle 0. Sammenholdt med Folketallet) stiller Forholdet sig saaledes, at der gjennemsnitlig i det hele Rige kommer 0 Indskydere paa hvert 000 Indvaanere, særskilt i Landdistrikterne derimod alene 0, men i Byerne, altsaa over Gange flere. Herved maa imidlertid erindres, at Byernes i stor Udstrækning søges af det omliggende Landdistrikt, medens det neppe er mange Landsparebanker, der i nogen nævneværdig Grad benyttes af Bybefolkningen. Indskydernes samlede Tilgodehavende udgjorde ved samme Aars Udgang mod 0 ) i. Der. viser sig altsaa Akers Sparebank er ligesom tidligere henregnet blandt Landsparebankerne. Den hjemmehørende Folkemængde ved Udgangen af er anslaaet til 000, hvoraf 000 i Landdistrikterne og i Byerne. Naar dette Tal ikke noiagtigt stemmer med det Beløb, der paa efterfølgende Side Rubr. er opgivet soin indestaaende ved Begyndelsen af, hidrører dette fra, at man i Tabellerne for for Sparebanks Vedkommende har maattet benytte Tiegnskabet for.

6 II en Tilvcext i Aarets Lob af 0, men da de Indskyderne godskrevne Renter imidlertid udgjør 0, er der i udtaget mere, end der er indsat. Hvorledes dette Forhold har stillet sig i Løbet af den nærmest forudgaaende Periode, vil sees af folgende Tabel, der for hvert af de sidste Aar viser for det første Indskudskapitalens aarlige Tilvæxt og dernæst de to Faktorer, hvoraf denne Tilveext er afhængig, nemlig Renteafkastningen Forholdet mellem de indsatte og de udtagne Kapitaler. 0 IndskudskapitalensBelobet af Tilvvext (I) eller de Indskyderne Formindskelse ( ). godskrevne Renter Mere indsat end udtaget (+) eller niere udtaget end indsat ( [ : I : 0 0 Idet man angaaende de tidligere Aar henviser til de foregaaende Aarganges Indledninger, skal man her bemærke, at Aarene og vise en betydelig Nedgang, idet der i er udtaget 0 0 mere, end der er indsat, eller et Beløb, der modsvarer / af den hele Renteafkastning, og i endog eller over / af den hele Renteafkastning. Som Folge af den store Udtagning er Indskudskapitalens Tilvæxt i betydeligt mindre end nogensinde for, naar bortsees fra.de ovenfor anførte særligt uheldige Aar og, i hvilke Indskudskapitalen endog formindskedes. Undersøger man Forholdet særskilt for By og Land, vil det af nedenstaaende Tabel sees., at Nedgangen saavel i soin i udelukkende falder paa Byerne, idet Overskudet af de i disse udtagne Belob over de indsatte endog er storre end hele Renteafkastningen, medens der for Landets Vedkommende derimod er et lidet Overskud. Indskudskapitalens Tilvvext (+) eller Formindskelse ( ). By... 0 Land.. 0 { By... 0 Land I Belobet af de Indskyderne godskrevne Renter. 0 Mere indsat end udtaget () eller mere udtaget end indsat ( ). I 0 S 0

7 III Da Antallet af Indskydere i var 0 og deres samlede Tilgodehavende, faar man ud, at der gjennemsnitlig paa liver Indskyder (eller rettere paa hver Sparebankbog) kommer et Bela af 0 mod i Den tilsvarende Sum var i 0, men i og i 0 Særskilt for Byerne var Gjennemsnitsbelobet i mod i ; i Landdistrikterne var det 0 mod i. Om Indskudskapitalens Klassifikation efter smaa og store Indskud indeholder Tabellerne nogen Oplysning, forsaavidt der nemlig er sondret mellem Indskud u n de r og over 00 Paa disse tvende Grupper var Indskydere og Indskudskapital saaledes fordelt: Antal Indskydere. Indskudskapital. illdskild under Indskud over 00 Procentvis beregnet stillede Forholdet sig saaledes : Antal Indskydere. Indskudskapital. Under 00 Kr.. Over 00.. Sum 00 pet. 00 pct. Den Gruppe af Indskydere, der hver havde over 00 indestaaende i ne, udgjorde altsaa i Antal mindre end pet. af samtlige Indskydere, men deres Tilgodehavende gik op til over pct. af nes samlede Indskudskapital, hvorimod omvendt Gruppen under 00 tæller over pct. af samtlige Indskydere, uden at deres Beholdning andrager til mere end ca. pct. af samtlige Indskyderes. nes egen Formue udgjorde ved Aars Udgang ialt, hvilket, naar det tænkes ligeligt fordelt paa samtlige Indretninger, giver omtrent 000 paa hver. Bysparebankerne er dog betydeligt rigere end Landsparebankerne ; disses gjennemsnitlige Formue var nemlig ca. 00, hines derimod omtrent 0 000, altsaa næsten Gange saa meget. Beregner man imidlertid Forholdet mellem nes Formue og deres Indskudskapital, vil man finde, at for hvert 00, der tilhørte Indskyderne, udgjorde Formuen i Bysparebankerne., i Landsparebankerne. og i samtlige overhovedet. Omtrent paa samme Maade stiller Forholdet sig, naar man sammenligner de storre med de mindre. Landets største ') med en samlet Indskudssum af 0 havde nemlig i en Formue af tilsammen 0 0 eller. pet. af Indskudene, medens de øvrige med Indskudskapital 00 eiede ialt, hvilket svarer til. for hvert 00, der indestod for Indskyderne. Sammenlignet med Indskydernes Eiendom (nes Gjæld) synes altsaa de mindre Banker gjennemsnitlig at sidde inde med en vel saa stor Reservekapital som de storre Banker. Den hele Sum, der henstod under vore s Forvaltng det vil altsaa sige: de indskudte Kapitaler med Tillæg af nes ) : alle med en Forvaltningskapital paa over P/s Mill.

8 egen Formue samt undtagelsesvis og for en liden Del optagne Laan, udgjorde ved Udgangen af, der var anbragt saaledes: i Udlaan mod Sikkerhed i fast Eiendom ) 0 eller. pct. andet Pant eller Depositum.. Vexier. Vexelobligationer eller andre Gjeeldsbreve, sikrede ved Borgen eller Kaution 0. andre Udlaan. Stats, Kommune eller Hypothekbankobligationer eller Aktier i Norges Bank andre Aktier eller Værdipapirer 0 0. raste Eiendomme og Inventarium 0. andre Banker. Renterestancer og forskudte Omkostninger. 0. Kontanter. IV Tilsammen 00.0 pct. Forholdet mellem de forskjellige Anbringelsesmaader stiller sig gjennemgaaende temmelig forskjelligt, naar man sammenligner Byernes og Landdistrikternes eller hvad der bliver nogetnær det samme de storre med de mindre. Procentvis beregnet var nemlig Kapitalen i anbragt saaledes: By Land De størstede øvrige sparebanker. sparebanker... i Udlaan mod Sikkerhed i fast Eiendom.0 pct.. pct.. pct. 0. pct. andet Pant eller Depositum Vexler... o _ Vexelobligationer eller andre Gjaeldsbreve, sikrede ved Borgen eller Kaution.... andre Udlaan Stats, Kommune eller Hypothekbankobligationer eller Aktier i Norges Bank andre Aktier eller Værdipapirer faste Eiendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter pet pet pet pct. Herunder er opført ikke alene Pantobligationer, men ogsaa andre GjAdsbreve, naar der til Sikkerhed for samme er stillet Pantobligation eller Skadesloslorev med Sikkerhed i fast Eiendom.

9 nes A d mini s tr a ti o n su dgif t e r, derunder ogsaa indbefattet Skatter, udgjorde : i eller 0. pct. af Forvaltningskapitalen, V overhovedet altsaa knapt / pct. af Forvaltningskapitalen. Ved de ovennævnte største var Procenten i i Gjennemsnit 0.; der er altsaa i den Henseende ingen nævneværdig Forskjel mellem de storre og de mindre. nes Gav er i almennyttige 0i emed udgjorde: i eller. pct. af Bruttoindtægten Ved de ovennævnte største var Procenten af Gayer i i Gjennemsnit., medens den ved de øvrige var. pct., der er altsaa i denne Henseende ikke saa Eden Forskjel mellem de storre og de mindre. De uddelte Gavers Anvendelse frempar af nedenstaaende Tabel : By Landsparebanker. sparebanker. Kirker, Bedehuse og andre kirkelige eller religiose Formaal MusEeer, Samlinger samt andre videnskabelige Formaal Bibliotheker, Læseværelser 0 Skolebygninger Skolevæsenet løvrigt 0 0 Tegneskoler 0 0 Husflids, Haandg ejernings og Husholdningsskoler 00e Børneasyler, Børnehjem, Opdragelsesanstalter m. v Ynglingeforeninger Afholdsforeninger, Afholdssagen Syge og Understottelsesforeninger 0 Andre Foreninger Fattiges Understøttelse, Pleie in. v 000 Gymnastikvæsen, Skytterlag 0 0 Badeanstalter Musikvæsen, Sang Lateris

10 VI Transport _Andre kunstneriske Formaal. 0 _ 0 _ Vandværker, Vandledning, Kloakvæsen Gadebelysning Brandvæsen. 0 Oparbeidelse af Gader, Veianlæg 00 Telegrafvæsen..... Offentlige Parker, Træplantning in. v Landbovæsen.. 0 Fiskerier. 0 Læger _ Til Disposition for Kommuner Andre Formaal.. 0 Tilsammen 0 Ang,aaende de øvrige Resultater af Sparebankstatistiken for tillader man sig at henvise til de efterfølgende Tabeller. Kristiania. Juni A. N. Kiæ r.

11 TABELLER VEDKOMMENDE NC).,GS SPA:,EJBA.NlilE, AARET ls. Tabel I. nes Indtægter og Udgifter. Side. (Recettes et dépenses des caisses d'épargne. Pages.) Tabel. nes Passiva og Aktiva samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Side. (Versements, passifs et actifs des caisses d'épargne à la fin de l'année. Pages.)

12 . Tabel. nes I I I Amter. Diskontopræmie og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Antal. Tilsammen. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Ild Admini stration, Skatter etc. I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Land.. I By Akershus Land.. I By Kristiania By Hedemarken Land.. By Kristians Land.. I By Buskerud Land.. By Jarlsberg og Land.. Laurvik By Bratsberg Land.. I By Nedences Land.. I By Lister og Mandal Land.. 0 By Land.. Stavanger I By Sondre Bergenhus : Land.. Bergen By Nordre Bergenhus : Land.. Romsdal Land.. By Sondre Trondbj em Land.. I By Nord re Trond hj em I Land.. By Nordland I Land.. By Tromso J Land.. By Finmarken Land.. 0 By ] 0 Ialt Land By Riget 0 0 0

13 Indtægter og Udgifter.. I 0 I gifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang. I } I

14 . ',,, Tabel (Forts.). nes :I I Landsdele og Sparebankens Navn. men. Diskontopræmie og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Aar, hvori Planen blev approberet. Tilsam Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Ud Administration, Skatter etc. II. De enkelte. A. Byerne. Fredrikshald Fredriksstad do. Spareskillingsbank Sarpsborg Moss Drobak (Follo) Kristiania do. Spareskillingsbank o do. Haandv. Sparekasse 0 do. v. Arb.smf. Sparek. Kongsvinger Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefos Drammen Kongsberg Svelvik Holmestrand 0 Horten Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik Porsgrund Skien Langesund Kragerø Risør 0 Tvedestrand Arendal ) do. Haandv. Laaneindr. ) Grimstad Lillesand Kristianssand do. Arb.for. Sparesk bank Mandal ) Afskrevet paa Jernbaneaktier. siden de December. 000 afskrevet som sandsynligt Tab ; 00 afskrevet paa

15 Indtægter og Udgifter.. \,,,..., 0 I I gifter. Formue Afskrevet paa faste Eiendomme og Inventarimn. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsannnen. Overskud. Ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang ) ) Jernbaneaktier. ) Under Konkursbehandling siden. de December. ) Under Konkursbehandling

16 . Tabel (Forts.). nes I I Landsdele Aar, Indtægter. hvori og Diskontopræmie Andre Tilsam Renter Planen Renter blev til Ind af Sparebankens Navn. approberet. Renter. skyderne. og Indtægter. men. Laan. Ud Administration, Skatter etc Transport Farsund Flekkefjord Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger do. Sparekasse Skudesnæshavn Kopervik Haugesund Bergen Aalesund Molde do. Haandv. Sparekasse.. Kristianssund do. Spareskillingsbank do. Haandv. Laaneindr. Trondhjem do. Arb.for Sparesk.bank Levanger Stenkjær Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vardo Vadsø ifølge Decision. ) Iberegnet, afsat til forventede Tab.

17 Indtægter og Udgifter.. I 0 I I I gifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gayer i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang ) )

18 .. Tabel (Forts.). nes I I Is Aar, Indtægter. hvori Landsdele og Planen Diskonto blev præmie Andre Tilsamappro Sparebankens Navn. og Indtægter. men. beret. Renter. Renter Renter at IA/UM. Administration, Skatter, etc. til Indskyderne. Ud B. Landdistrikterne. I 0 Smaalenenes Amt. Aremark Skjeberg Hvaloerne Tune Onso Raade Rygge Haabol Rakkestad Trygstad Eidsberg Spydeberg Akershus Amt. Vestby Kraakstad Aas Fron Aker Bærum Asker Roland Urskog Enebak Fet &Hum Skedsmo Lorenskogen Nitedal Hakedal Næs Fenstad Udenæs Eidsvold Ullensaker Gjerdrum Nannestad Hurdalen ) Det halve Overskud indsat paa eget Folio.,.

19 Indtægter og Udgifter.. 0 I I gifter. Formue Afskrevet paa faste Eiendomme og Inventarium. Afskrevet soin Tab. Gaver i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang. I I I ) : I

20 0. Tabel (Forts.). nes I I Landsdele og Sparebankens Navn. og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Aar, hvori Plan en blev approberet. Diskontopræmie Tilsammen. Renter til Indskyderne. Renter af Lean. Ud Administration, Skatter etc. Hedemarkens Amt Sondre Odalen ISrovilTe 0Clalen Grue Hof Aasues ) Vwder Elverun Tryssil Tonset 0 Tolgen Løiten Stange Vang Næs Ringsaker Sondre Hedemarken Kristians Aunt Roten og Vardal BiriAl 0er Itilebu Sondre non Faaberg Gausdal Nordre Fron..... Dovre 0 Tesje Va age Loin og Skiaker Jwynaker Gran Land Sondre Aurdal Nordre Aurdal TJinæs og Svennms Østre Slidre 0 Vestre Slidre ) ) Afdrag pan, Grundfond0,. ) Meddelt efter Regnskabs e xtrakten for, da Extrakten for

21 Indtægter og Udgifter.. 0I I I gifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gayer i almennyttige øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang. ) I I 0 ikke er indloben. ) Refusion af Laan til et Veiarbeide,

22 . Tabel (Forts.). nes I Landsdele og Sparebankens Navn. Ud Diskontoprmnie og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Renter til Indskyderne. Renter al' Laan. Aar, hvori Planen blev approberet. Tilsammen. Administration, Skatter, etc. Buskeruds Amt. Næs Gol Aal Flesberg Nore Sandsvær Hole Lunder Ringerike 0 Sigdal Eggedal Krodsherred Modum Eker Lier Hurum Jarlsberg og Laurviks Amt Skoger Sande Hof Botne Vaale Særn ) 0 0 Ramums Andebu Stokke 0 Tjomo Notero Sandeherred Hedrum Fredriksværn ) Ifølge Decision. ) Banken begyndte sin Virksomhed den 0te Januar.

23 Indtægter og Udgifter.. 0 I I gifter. Formue Afskrevet paa faste Eiendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige ()jellied. Andre Udgifter, Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang _

24 . Tabel (Forts.). nes Landsdele og Sparebaukens Navn. Aar, hvori Plane') blev approberet. Diskontopræmie og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Tilsammen. Renter Renter at Laan. til Indskyderne. Ud Administration, Skatter etc. Bratsbergs Amt. Eidanger Gjerpen Banible Sandokedal Skaato Drangedal Torisdal Solum Hollen Sande og Næs Hiterdal Lunde Bo Attraa og Mæl Silgjord Hviteseid 0 ) 0 0 ) Nedenws Amt. 0 Søndeled Dybvaag Tverdalsoen Holt (jerestad 'from() Øiestad Fjære Landvik Vestre Moland Hoivaag Birkenæs Veigusdal Evje og Hordnæs Iveland Bygland Valle ) ) Afskrevet paa Jernbaneaktier. ) 00 afsat til (kaver og Reservefond. ) Banken begyndte sin Renterestancer. ) Banken begyndte sin Virksomhed den do Oktober. ) Banken begyndte sin Virk

25 Indtægter og Udgifter. Sparebauker. I 0 gifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen, Overskud. Ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang. K.r I 0 ) ) ) : I 0 I Virksomhed den de Februar. ) Formuen formindsket med de i Regnskabet for forrige Aar opførte somhed den de November,

26 . Tabel (Forts.). nes I Landsdele og Sparebankens Navn. Aar, hvori Planen Diskontoblev præmie appro og beret. Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Tilsammen. Ud Administration, Skatter etc. I Lister og Mandais Amt. 0 Tvet Oddernæs Vennesland Øvrebø og Ilmgland Sogne og Grebstad Halsaa, Hartmark og Holme Oslebe og Lovdal Bjelland og Grindem Søndre Undal Nordre Undal Lyngdal Hægebostad Vanse Liknæs Fjotland Næs Hitere Bakke og Gyland Siredalen i 0 Stavanger Amt. Lunde. 0 Birkrem. Ekersunds Landsogn Høiland Sand Finne Skjold Skudesnces Landdistrikt Torvestad og Skaare f) ) Afskrevet Grundfond.

27 Indtægter og Udgifter.. 0 I I gifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Oiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang. I ) I ± I : I

28 . Tabel (Forts.). nes I I I Landsdele og Sparebankens Navn. og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Aar, hvori Planen blev approberet. Diskontopræmie Tilsammen. Renter til Indskyderne. Renter af La,an. Ud Administration, Skatter etc. Sondre Bergenhus Amt. I Fjære Eid Etne Skonevik Kvindherred... Stordoen Moster Bremnæs G0 0 0 Bommel 0 Fitj e Tysnes Strandebarm Kinservi k Vikor Vossestranden Voss Evanger Os Fuse 0 Fane Haus Lindaas 0 ) 0 0 0, i OP I Nordre Bergenhus Amt Evindvik 0 Ladvik Vik Aurland Lærdal Lyster G Hafslo Sogndal Lekanger 0 Balestrand Ytre Holmedal Førde, Gloppen Stryn Nordfjord Indviken ) 000 ifølge Decision. g) Banken begyndte sin Virksomhed den de Marts. g) Banken be

29 Indtægter og Udgifter.. 0 I gifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gayer i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. Ved Aarets Begyndelse. ved Aa,rets Udgang ) I gyndte sin Virksomhed den de August.

30 0. Tabel (Forts.). nes I Landsdele og Sparebankens Navn. Diskontopræmie og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Aar, hvori Planen blev approberet. Tilsammen. Renter Renter af Laan. Ud til Indskyderne. Administration, Skatter etc. Romsdals Amt. I 0 0 Vanelven og Sovde.. Volden og Orsten Hjørendfjord Stranden Norddalen Sunnelven Geiranger Hero og Rovde Ulvsten og Hareid Borgund Orskog Sokelven Skodje og Vatne Harham Vestnæs Eid Gryten og Vold Veo Næsset Boise Surendalen Stangvik Sondre Trondhjems Amt. 0 Orkedal Opdal Melhus Røros Bynæsset Klæbbu Selbu Strinden Hevne Stadsbygden Ørlandet og Bjugn i) Formuen formindsket med de i Regnskabet for forrige Aar opførte Renterestancer. ) Formuen formindsket

31 Indtægter og Udgifter.. 0 I I I gifter. Formue Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang. I ) ) ) 0 0 ) I i ) I I med de i de to foregaaende Aar til Indtægt tagne Renterestancer.

32 . Tabel (Forts.). nes I Landsdele og Sparebankens Navn. Ud Diskontopræmie g Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Renter Renter til Ind af skyderne. Laan. Aar, hvori Planen blev approberet. Tils ammen. Administration, Skatter, etc. Nordre Trondhjems Amt. Stj ørdal en 0 Frosten 00 Aasen Værdal en Leksviken 0 0 Ytteroen 0 Inderoen 0 0 Sparbu og Egge Snaasen ) 0 Beitstaden Flat anger Namd al 0 0 Overhalden Grong 0 0 Fosnæs 0 0 Kolvereid 0 Næro Nordlands Amt. 0 I Brønnø Tj otter 0 0 Alstahaug Hero 0 0 Vefsen Hemnæs 0 0 Mo 0 0 Gildeskaal 0 Saltdalen 0 0 Stegen Ham men) Lødingen Vaagen Hadsel 0 Tromso Amt Kvædfj ord Trondenms 0 Ibestad 0 Maalselven 0 0 Skjervo Finmarkens Amt. I 0.. Alten I I ) Formuen formindsk et med de i Regnskabet for forrige Aar opførte Renterestaneer. Banken begyndte sin

33 Indtægter og Udgifter..! 0 gifter. Formue Afskrevet Gayer i Overskud. paa faste Afskrevet Andre ved Aarets ved Aarets Eiendomme almennyttige Tilsammen. og Inventarium. som Tab. Udgifter. Begyndelse. Udgang. Øiemed. _ ) _ ) 0 _ 0...i 0 0. _ 0 _ 0 00, I _ ) _ _ _ i 0. _ _ _ I I Virksomhed den de August.

34 . Tabel. nes Passiva og Aktiva samt =MMI I I I I I I =I I Antal Indskydere Indskydernes Amter. med Indskud under 00 med Indskud over 00 Tilsam men. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. I. Sammendrag amtsvis. Land.. 0 Smaalenene By Akershus Land.. By 0 Lister og Mandal Land.. By Stavanger Land.. By 0 Kristiania By Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg TJ aurvik Bratsberg Nedenæs Ialt J Land.. By ) Land.. By Land.. By Land.. By j Land.. By Land.. By Sondre Bergenhus: Land.. Bergen By Nordre Bergeuhus: Land.. Romsdal Land.. By Sondre Trondhjem Land.. By Nordre Trondhj ein Nordland Tromso Finmarken Riget Land By Land.. By Land.. By Land.. By Land.. By Q

35 Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. Tilgodehavende. 0I Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laa,n og Forskud. Ialt. N I 0. lõ G , I_ G , I : ` I ( I

36 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva I I Ak Amter. Udlaan mod Sikkerhed i fast Eiendoni. Udlaan mod Udlaan mod Vexier. Udlaa,n mod andet Pant eller Depositum. Vexelobliga, tioner. Andre Udlaan. I: Sammendrag amtsvis. Smaalenene { Land By Akershus Land By Kristiania By Hedemarken Land.. Kristians Land By Buskerud I Land. By Jarlsberg og ) Land Lanrvik By Bratsberg J Land By Nedenas Land By 0 0 Lister og Mandal Land By Stavanger Land. I By Sondre Bergenhus : Land. Bergen By Nordre Bergenhus : Land. Romsdal Land. By Sondre Trondhjem Land.. By Nordre Trondhjem Land. By Nordland Land. By Troms J Land. By Finmarken { Land. By Land. Ialt By Riget 0 0 I

37 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. tiva. 0 Stats, Kommune eller Hypothekbankobligationer eller Aktier i Norges Bank Andre Aktier eller Værdipapirer. Indestaaende i andre Banker Forskudte Faste Eiendomme og Inventarium. Renterestancer. Omkostninger Kontanter Ialt ' F 0 F 0

38 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva I Landsdele Antal Indskydere Indskydernes og Sparebankens Navn. med Ind skud under 00 med Ind skud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. II. De enkelte. A. Byerne. Fredrikshaid Fredriksstad do.spareskillingsbank. Sarpsborg Moss Drobak (Folio) Kristiania 0 0 do. Spareskillingsbank. do. Haandv. Sparekasse ill do. v. Arb.smf. Sparek.. Kongsvinger Hamar Lillehammer Gjøvik Hønefos Drammen Kongsberg Svelvik Holmestrand Horten. Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik Porsgrund.... Skien Langesund Kragero Risør Tvedestraud Arendal do. Haandv. Laaneindr.. Grimstad Lillesand Kristianssand do. Arb.for. Sparesk.bank. Mandal i) Afsat til en skolebygning. ) Saldo af uoptjent Diskonto. ) uoptjent Diskonto. ) Detil Tab afsatte Belob. ) uoptjent Diskonto.

39 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Tilgodehavende.. 0I I I Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan og Forskud. Ialt I) ) ) ) ) i ) ) poneret af det opløste Aktieselskab «Vinorens Solvværk». ) Skyldig paa Sparebankens Gaard. Inkl. det

40 0. Tabel Forts.). nes Passiva og Aktiva I Landsdele Antal Indskydere Indskydernes og Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Indskud over 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. Transport 0 Farsund 0 0 Flekkefjord Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger do. Sparekasse Skudesnueshavn Kopervik Haugesund Bergen Aalesund Molde do. Haandv. Sparekasse. Kristianssund do. Spareskillingsbank.. 0 do. Haandv. Laaneindr. Trondhj em 0 do. Arb.for. Sparesk.bank 0 0 Levanger Stenkjær Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vardo Vadsø ' ) Bevilgede, men endnu ikke udbetalte Gaver.

41 SI sarnt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. (0I Tilgodehavende. Passiva. Ved.Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan og Forskud. Ialt. I ) * I

42 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva Landsdele og Sparebankens Navn. Udlaan mod Sikkerhed i fast Eiendom. Ak Udlaan mod andet Pant eller Depositum. Udlaan mod Vexler. dlaan mod Vexelo bliga tioner. Andre Udlaan. Fredrikshald Fredriksstad do. Spareskillingsbank.. Sarpsborg Moss Drobak (Follo) Kristiania do. Spareskillingsbank do. Haandv. Sparekasse 0 do. v. Arb.smf. Sparek.. Kongsvinger Hamar Lill ehamm er Gjøvik Hønefos Drammen Kongsberg Svelvik Holmestrand 0 Horten Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik Porsgrund Skien Langesund Kragero Risør 0 Tvedestrand Arendal do. Haandv. Laaneindr.. Grimstad Lillesand Kristianssand do. Arb.for Sparesk.bank Mandal ) ) ) ) ') Tilgode af Pantelaanindretningen. ) Renter tilgode af Værdipapirer.,) Inventariet, værdsat til 000 og 00, ikke medtaget i Regnskabet. ) Kontorlokalet, hvorfor betalt 00, ikke medtaget i slaaet til 0 000, ikke medtaget i Regnskabet, ) 0 Renter tilgode i Laaneindretninger. )

43 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udging.. tiva. 0 Stats, Kommune eller Andre Aktier Faste Eieneller Hypothek domme og bankobliga tioner eller Værdi Invenpapirer. tarium Aktier i Norges Bank. Indestaaende, Forskudte Rentei andre Omkost Kontanter.lait. restancer. Banker. ninger G ) _ ) I : ) ) ] ] 0 00, 0 I O , ikke medtaget i Regnskabet. ) Sparebankbygningen og Inventariet, bra,ndforsikret for henholdsvis Kr Regnskabet. ) Sparebankbygningen, værdsat til Hr. OCO, og Inventariet ikke medtaget i Regnskabet. ) An_ Renter tilgode af Værdipapirer.

44 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva Landsdele Ak Udlaan mod Udlaa,n mod Udlaan 'Alarm mod og Sikkerhed i andet Pant mod Vexelobligafast Eiendomsitum. eller Depo Vexler. Sparebankens Navn. tioner. Andre Ifdlaan. KT Transport, Farsund Flekkefjord Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger do. Sparekasse Skudesnæshavn.. Kopervik Haugesund Bergen A alesund Molde do Haandv. Sparekasse. Kristianssund do. Spareskillingsbank do. Haand v. Laaneindr. Trondhjem do. Arb.for. Sparesk.bank Levanger Stenkj ær Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vardo Vadsø I ii : ) ) 000 tilgode af Pantelaanindretningen. ) Bankens Eiendom med Inventarium ikke medtaget i

45 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. tiva. 0 Stats, Kommune eller Hypothek bankobligalimier eller Aktier i Norges Bank. Andre Aktier eller Faste Eie n, Indestaaende domme og i andre Intentarium. Banker. F orskudte Værdipapirer. Renterestancer. Omkostninger. Kontanter. Kr, i'i ) ] , I _ Regnskabet. ) 0 tilgode at Pantelaanindretningen.

46 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva, Landsdele Antal Indskydere Indskydernes og med Indskuskud med Ind Tilsam Ved Aarets Sparebankens Navn. under over men. Begyndelse Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. B. Landdistrikterne. Smaalenenes Amt. 0 Aremark Skjeberg LIvaloerne Tune Onso Raade Rygge.. Haabol.. Rakkestad Trygstad Eidsberg Spydeberg > Si 00 _ 00 Akershus Amt. 0. Vestby K raakstad. Aas... Fron A ker Bærum.... Asker. Roland Urskog 0 Enebak Fet Sorum Skedsmo Lorenskogen. Nitedal Hakedal Næs Fen stad Udenæs 0 Eidsvold Ullensaker Gjerdrum Nannestad Hurdalen > ) Interessenternes Tilgodehavende, Uoptjent Diskonto, 0 I 0

47 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Arets Udgang.. 0, I I..0.0 Tilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan og Forskud. Ialt * ) 0 ) `. 0 0' j ) , , 0,PQ. 0 I 0

48 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva Ak Landsdele Udlaan mod Udlaan mod Udla,an Udla,an mod og Sikkerhed i andet Pant Andre mod Vexelobligationer. fast Eiendomsitum. Vexier. eller Depo Udlaan. Sparebankens Navn. B. Landdistrikterne. Smaalenenes Amt. Aremark Skjeberg : Hvaloerne Tune Onso Raade Rygge Haabol 0 Rakkestad 0 Trygstad Eidsberg Spydeberg Vestby Kraakstad Aas Fron Aker Bærum Asker Roland o Urskog 0 Enebak Fet Serum Skedsmo Lorenskogen Nitedal Hakedal Næs Fenstad Udenæs 0 Eidsvold Ullensaker Gjerdrum Nannestad Hurdalen Akershus Amt

49 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. tiva. M 0. 0 I I Stats, Kommune eller Andre Aktier Faste Eien Indestaaende Hypothek eller domme og Rentebankobligationer eller restancer. i andre Vwrdipapirer. tarium. Banker. Lwn a Aktier i Norges Bank. j Forskudte Omkost Kontanter. Ialt, Dinger..=0MI I _ 0 ' ç)

50 0. Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva = H I _ Landsdele Antal IndskydereIIndskydernes og Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Ind skud over r t() Tiisam men. Ved Aarets Begyndelse. L.dskudt Aaret. Udtaget Aaret. Hedemarkens Amt. Sondre Odalen Nordre Odal en Grue Hof Aasn'tps Vaaler Elverum Tryssil Tonset 0 Tolgen i_i, Løiten Stange Vang Næs. Ringsaker Sondre Hedemarken G ] SO 0 0 ] GO Kristians Amt. Toten og Vardal Birid Øier Ringebu Søndre Fron Faa berg Gausdal Nordre Fron Dovre Lesje Vaage Lom og Skiaker Jevnaker Gran Land Sondre Aurdal Nordre Aurdal Mums og Svennæs Ostre Slidre Vestre Slidre ] ') Uoptjent Diskonto.

51 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. Tilgodehavende. 0I Passiva. Ved Aunts Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan og Forskud. Ialt e )

52 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva i Ak Landsdele Udlaan mod Udlaan mod Udlaan Udlaan mod og Sikkerhed i andet Pant Andre mod exelobligafast Eien eller Depodom. situm. Vexler. Udlaan. Sparebankens Navn. Honer. Hedemarkens Amt. Sondre Odalen Nordre Odalen Grue Hof Aasnæs Vaaler Elverum Tryssil Tonset 0 Tolgen Loiten Stange Vang Næs Ringsaker Sondre Hedemarken * Kristians Amt. Toten og Vardal Bind Øier Ringebu Sondre Fron Faaberg Gausdal Nordre Fron Dovre 0 Lesje Vange Loin og Skiaker Jevnaker Gran Land Sondre Aurdal Nordre Aurdal lilnæs og Svennces.. Østre Slidre 0 Vestre Slidre

53 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. tiva. 0 Stats, ommune eller Hypothekbankobligationer eller Aktier i Norges Bank. Andre Aktier eller Værdipapirer. Faste Biendomme og Indestaaende i andre Banker. Omkostrestancer. ' Forskudte Inventarium. Rente finger. Kontanter. Ialt I i

54 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva I I Landsdele Antal Indskydere Indskydernes Indskudt og med med Udtaget Tilsammen. Begyndelse. Ved Aarets skud skud Sparebankens Navn. und er over Aaret. Aaret. Buskeruds Amt. Næs Gol 0 0 Aal Flesberg Nore Sandsvær Hole 0 0 Lunder Ringerike Sigdal Eggedal Krodsherred Modum... 0 Eker 0 0 Lier Hurum Jarlsberg og Laurviks Amt. Skoger 0 Sande Hof Botne Vaale 0 Sære 0.Ramnæs 0 Andebu Stokke Tjeme Notere Sandeherred Hedrum Fredriksværn

55 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. I 0I Tilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Lamm og Forskud. Ialt , 0, , T, 0, Q,

56 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva I I Landsdele og Sparebankens Navn. Udlaan mod Sikkerhed i fast Eiendom. Udlaan mod andet Pant eller Depositum. Udlaan mod Vexler. Udlaan mod Andre Vexelobl igationer. Ak Udlaan. Buskeruds Amt. 0. Næs Gol Aal Flesberg Nore Sandsvær Hole Lunder Ringerike Sigdal Eggedal Krodsherred Modum Eker Lier Hurum Jarlsberg og Laurviks Amt. 0 Skoger Sande Hof Botne Vaale Særn Rammes Andebu Stokke Tjomo Notero Sandeherred Hedrum Fredriksværn

57 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. tiva. 0 Stats, Kommune eller Hypothekbankobligationer eller Aktier i Norges Bank. Andre Aktier eller Værdipapirer. Faste Biendomme og Indestaaende i andre Banker. Forskudte Inventarium. Renterestancer. Omkostninger. Kontanter. Ialt GO

58 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva f Landsdele Antal Indskydere Indskydernes og Sparebankens Navn. med Ind med Indskud skud under over 00 j 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. Bratsbergs. Amt. Ei danger. Gjerpen Bamble Sandøkedal Skaato Drangedal Torisdal Solum Holien Saude og Næs Hi terd al Lunde Be Attraa og Mæl Si lgj ord Hviteseid Nedentes Amt. Søndeled 0 0 Dybvaag Tverd al seen Holt Gj erestad Tromø Øiestad Fjære Landvik Vestre Moland Heivaag Birkenæs Veigusdal Evje og Hordnces Iveland Bygland Valle i 0 0 0i i

59 0 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. ' Tilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Lam og Forskud. Talt ,

60 . 0 Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva NO. Lamisdele og Sparebankens Navn. Ak ITdlaan mod Sikkerhed i fast Eiendom. Udlaan mod Vexier. ITdlaan mod ITdlaan mod andet Pant eller Depositum. Vexelobligationer. Andre Udlaan. Bratsbergs Amt. 0 Eidanger Gjerpen Bamble Sandøkedal Skaato Drangedal Torisdal Solum Hollen Sande og Næs Hiterdal Lunde Bo Attraa og Ma: Silgjord Hviteseid Nedenws Amt. Søndeled Dybvaag Tverdalsoen Holt Gjerestad Tromo 0 Øiestad Fjære Landvik Vestre Moland Hoivaag Birkenæs Veigusdal Evje og Hordmes Iveland Bygland Valle

61 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. tiva. 0 Stats, Kommune eller Hypothekbankobligationer eller Aktier i Norges Bank. Andre Aktier eller Værdi Papirer. Indestattende Rentei andre Banker. Faste Eiendomme og Inventarium. restancer. Forskudte Omkostninger. Kontanter. Ialt ' : ,

62 . Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva Landsdele I I Antal Indskydere Indskydernes i o. og Sparebankens Navn. med Ind med Indskud skud under over Tilsaiiimen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. Lister og Mandais Amt. Tyet 0 Oddernæs Vennesland Øvrebø og Hægland Søgne og Grebstad Halsaa, Hartmark og Holme 0 0 Oslebø og Løvdal.. 0 : 0 Bjelland og Grindem Sondre Undal Nordre Undal. Lyngdal Hægebostad Vanse Liknoes Fjotland Næs Hitere Bakke og Gyland Siredalen 0 ;0 : 0 : : 0 0 Stavanger Amt. Lunde Birkrem Ekersunds Landsogn.. Høiland Sand Finnø Skjold Skudesnæs Landdistrikt Torvestad og Skaare :I

63 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. 0I. Tilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgode med Tilgodehavende havende under 00 over 00 Indskud. Laan og Formue. Ialt. Forskud ' (

64 . Tabel (Forts ). nes Passiva og Aktiva Landsdele og Sparebankens Navn. Ak Ufflaan mod Vexler. Udlaan mod lidlaan mod Udlaan mod Sikkerhed i andet Pant fast Eien eller Depodom. Vexelobligationer. Andre Udlaan. Lister og Mandais Amt. Tyet Oddernæs Vennesland Øvrebø og Hægland... Sogne og Grebstad Halsaa, Hartmark og Holme Oslebo og Levdal Bjelland og Grindem Søndre Undal 0 Nordre Undal Lyngdal Hægebostad Vanse Liknæs Fjotland Næs Hiten Bakke og Gyland Siredalen Stavanger Amt. Lunde Birkrem Ekersunds Landsogn.. Høiland Sand Finns... Skjold Skudesnæs Landdistrikt Torvestad og Skaare

65 Samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. ' tiva. 0 Stats, Kommune eller Andre Aktier Faste Eien Indestaaende eller Hypothek domme og bankobliga tioner eller i Værdiandre Invenpapirer. Aktier i tarium. Banker. Norges Bank. Renterestancer. Forskudte Omkost Kontanter. flinger. Ialt :

66 ...MINEP,S 0 Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva j o I Landsdele Antal Indskydere Indskydernes og Sparebankens Navn. med Ind med Ind. skud : skiul bisamunder over men. 00 i 00 Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Udtaget Aaret. Aaret. Sondre Bergenhus Amt. 0 Fjære 0 Eid Etne Skonevik. Kvindherred Stordoen 0 Moster Bremnees 0 Bommel Fitje Tysnces Strandebarm 0 Kinservik 0 Viker is Vossestranden 0 0 Voss Evanger Os Fuse 0 0 Fane Haus Lindaas 0 0 Nordre Bergenhus Amt. Evindvik Ladvik Vik Aurland Lærdal Lyster Hafslo Sogndal Lekanger Balestrand Ytre Holmedal Førde Gloppen Stryn Nordfjord Indviken

67 saint indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. i Tilgodehavende. 0I Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan og Forskud. Ialt i

68 parebanker....0iinio, Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva _ Landsdele og Sparebankens Navn. Udlaan mod andet Pant eller Depositum. dlaan mod Vexier. Udlaan mod Udlaan mod Sikkerhed. i fast Eiendom. Vexelobligatjoner. Ak Andre Udlaan Sondre Bergenhus Amt. Fjære Eid Etne Skonevik Kvi ndhei red Stordoen Moster Bremnæs ømmel Fitj e Tysnæs Strandebarm Kinservik Vikor Vossestranden Voss Evanger Os Fuse Fane Haus Lindaas Nordre Bergenhus Amt. Evindvik Ladvi k Vik Aurland Lærdal Lyster Hafslo Sogndal Lekanger Balestrand Ytre Holmedal Førde Gloppen Stryn Nordfjord Indviken Værdien af et indkjobt Pant. Sparebankbygningen er ikke medtaget i Regnskabet. ) Sparebankens Gaard

69 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. tiva. Indestaaende l i andre Banker. Forskudte Renterestancer. Omkostninger. Kontanter. Ialt. 0I I I I Stats, Kornmune eller Hypothekbankobligationer eller Aktier i Norges Bank. Andre Aktier eller Værdipapirer. Faste Biendomme og Inventarium ) I ) og Inventarium, værdsat til 00, ikke medtaget i Regnskabet.

70 0. Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva, I Landsdele Antal Indskydere Indskydernes og Sparebankens Navn. med Indskud under 00 med Indskud over 00 Tilsam men. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. 0 il Romsdals Amt. Vanelven og Sovde Volden og Orsten Hjerendfjord Stranden 0 Norddalen 0 Sunnelven Geiranger 0 Hero og Rovde 0 Ulvsten og Hareid 0 Borgund 0 Ørskog 0 Sokelven Skodje og Vatne 0 Harham Vestnæs Eid Gryten og Vold 0 Veo Næsset 0 Boise Surendaleu Stangvik ' Sondre Trondhjems Amt Orkedal Opdal Melhus 0 Roros Bynæsset. Klæbbn Selbu Strinden Hevne 0 Stadsbygden 0 Ørlandet og Bjugn ' ) Saldo til Regnskabsføreren.

71 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang.. 0I j Tilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 00 med Tilgodehavende over 00 Indskud. Formue. Laan og Forskud. Ialt. I )

72 t Tabel (Forts.). nes Passiva og Aktiva _ ' I Ak Landsdele Udlaan mod Udlaan mod Udlaan Udlaan mod I I og Sikkerhed i andet Pant Andre mod Vexelobligafast Eien eller Depo Udlaan. Vexier. Sparebankens Navn. dom. situm. tioner. Romsdals Amt Vanelven og Søvde Volden og Orsten Hj orendfj ord Stranden Norddalen Sunnelven Geiranger Hero og Rovde..... Ulysten og Hareid 0 Borgund _ Ørskog %keiven Skodje og Vatne Harham Vestnms Eid Gryten og Vold Veo Næsset 0 Bolso Surendalen Stangvik Sondre Trondhjems Amt. Orkedal Opdal Melhus Røros Bynæsset Klæbbu Selbu Strinden Hevne 0 Stadsbygden Orlandet og Bjugn

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere