Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus"

Transkript

1 Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus Jørgen Jørgensen, Søren Breiting, Karsten Schnack & Bent Troen Projekt Danske Dyrenavne Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole

2 Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus Jørgen Jørgensen, Søren Breiting, Karsten Schnack og Bent Troen Projekt Danske Dyrenavne Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 1

3 Titel: Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Forfattere: Jørgen Jørgensen, Søren Breiting, Karsten Schnack og Bent Troen. Kopiering: Tilladt med fuld kildeangivelse. Tryk, layout og grafisk tilrettelæggelse: Danmarks Lærerhøjskole, Reproduktionsafdelingen København 1999 ISBN: Udgivet af Projekt Danske Dyrenavne Trykt med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Tegninger: Lars Trolle: Vignet og side 34 A. C. Jensen-Haarup øvrige Vignet: Brunplettet pærebladloppe - Cacopsylla pyri Fotos: Søren Breiting/BIOFOTO: forside, bagside, side 3, 5, 7, 8, 11, 19, 34 Henrik Enghoff: side 4, 14, 18, 39 Karsten Schnack/BIOFOTO: side 9, 10, 25 Forsidefoto: Bærtæge - Dolycoris baccarum Tidligere udkommet: S. Breiting, J. Jørgensen, K. Schnack og M. Stoltze: Danske navne på danske dagsommerfugle. Forslag fra Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole, ISBN: O. E. Heie, S. Breiting, J. Jørgensen, K. Schnack og B. Troen: Danske navne på danske bladlus. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole, ISBN: S. Breiting, J. Jørgensen, K. Schnack og B. Troen: Danske navne på danske biller. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole, ISBN: Salg: Publikationerne fra Projekt Danske Dyrenavne kan købes ved henvendelse til Danmarks Pædagogiske Bibliotek på Danmarks Lærerhøjskole, Emdrupvej 101, 2400 København NV. 2 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

4 Indholdsfortegnelse Forord 4 Om listen over danske navne til danske tæger, cikader mv. 7 Brugen af listen 10 Dansk indeks 12 Latinsk indeks 30 Oversigt over familier hørende til næbmundede insekter 42 Referencer 44 English summary 47 Birketæge (Elasmucha grisea) med unger. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 3

5 Forord Hermed udsendes en liste med danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, skjoldlus og mellus. Sammen med bladlus, der er behandlet særskilt i et tidligere bind, udgør disse dyr insektordenen næbmundede insekter (Hemiptera). Listen fremtræder i form af et dansk-latinsk indeks og et latinsk-dansk indeks. Dette er den fjerde publikation fra Projekt Danske Dyrenavne, der har til formål at fremskaffe velovervejede, entydige og gode danske navne til danske hvirvelløse dyr, hvor det skønnes ønskeligt. Arbejdet er samtidig et bidrag til opfølgningen af strategien for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Danmark, jævnfør publikationen Biologisk mangfoldighed i Danmark - status og strategi, Miljø- og Energiministeriet Publikationen indeholder navne på tæger, cikader, bladlopper, skjoldlus og mellus, der i litteraturen har været angivet med ét eller flere danske navne, og som opfattes som danske arter, samt ikke mindst nye navne. For nogle af gruppernes vedkommende er begrebet en dansk art noget svævende, og om en art kan regnes for dansk, vil derfor i nogen grad afhænge af, hvem man spørger. I listen vil der således forekomme enkelte navne, hvor det kan diskuteres, om der er tale om en dansk art. Udgangspunktet for listen med tæger, cikader, bladlopper, skjoldlus og mellus har været systematiske lister udarbejdet af det tidligere Nordic Code Center under Nordisk Råd. Disse lister indeholder samtlige systematiske navne på dyrene i den pågældende gruppe, der regnes for nordiske arter. Nordic Code Center er nu nedlagt, men de allerede færdiggjorte systematiske lister kan hentes fra Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm via Internettet 1. Bækløber - Velia caprai Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

6 De danske navne er tilvejebragt gennem en tilnærmet standardprocedure for arbejdet i Projekt Danske Dyrenavne. Det vil sige, at publicerede danske navne er blevet indført i en database i forbindelse med gennemgang af dansksprogede håndbøger og større opslagsværker, jævnfør referencelisten. Derved er der opbygget et ganske omfattende materiale, der viser, hvilke danske navne der har været anvendt i hvilke publikationer. Det fremgår dermed klart, hvilke arter der har været omtalt med flere danske navne, og i hvilke publikationer det enkelte navn har været anvendt. Dette materiale udgives i særskilte dokumentationsbind. Herefter er navnene gennemgået med eksperter inden for de respektive dyregrupper. Bent Troen har stået for det daglige arbejde med Projekt Danske Dyrenavne på Institut for Biologi, Geografi og Hjemkundskab, Danmarks Lærerhøjskole. Styringsgruppen, bestående af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack, har haft ansvaret for det samlede arbejde og truffet de endelige beslutninger vedrørende prioriteringen af danske entydige navne. Grøn bredtæge (Palomena prasina) lægger æg. De danske navnes stavemåder følger, hvor det er muligt, Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog. Projekt Danske Dyrenavne er nærmere beskrevet i Breiting, Jørgensen og Schnack (1990) 2. Heri findes en beskrivelse af, hvilke kriterier der søges anvendt med henblik på at prioritere det danske navn, der vurderes som 2 Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack: Projekt Danske Dyrenavne. Ent. Meddr 58, pp Copenhagen, Denmark, ISSN Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 5

7 det mest hensigtsmæssige. Det skal dog understreges, at kriterierne ofte kommer i konflikt, men at vi principielt forsøger at være konservative og kun nødigt foreslår et veletableret dansk navn ændret. Vi forsøger også en vægtning af, hvilke publikationer de pågældende navne har været anvendt i, så disses tilgængelighed og udbredelse inddrages. Tilsvarende lister over andre hvirvelløse dyregrupper er under udarbejdelse. De vil blive trykt i denne serie, men også blive gjort tilgængelige for alle via internettet. Følgende takkes for deres bidrag i form af gennemgang af navnelister og diskussion af gamle og nye navne, samt bidrag med egne forslag til gode navne: Nils Møller Andersen, Jacob Damgaard, Susanne Harding, Søren Tolsgaard og Lars Trolle. Undervisningsministeriet, Bodil Pedersen Fonden og Skov- og Naturstyrelsen takkes for økonomisk støtte til Projekt Danske Dyrenavne og for økonomisk støtte til publicering. Projekt Danske Dyrenavne opfordrer alle til i fremtidige publikationer og anden naturformidling at konsultere Projekt Danske Dyrenavnes lister med henblik på at gøre navngivningen af danske smådyr mere ensartet og entydig til fælles bedste. Projekt Danske Dyrenavne kan kontaktes på Danmarks Lærerhøjskole, Institut for Biologi, Geografi og Hjemkundskab, Emdrupvej 101, 2400 København NV. Forfatterne 6 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

8 Om listen over danske navne til danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus I Danmark er tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus repræsenteret med knapt 900 arter, med tægerne som den største gruppe. De udgør sammen med bladlusene ordenen næbmundede insekter. I Danmark findes de største og mest iøjnefaldende arter af næbmundede insekter hos tægerne. Men ellers er flertallet af næbmundede insekter små dyr, hvis farver ofte ligger tæt på de planter, som de er knyttet til. Derfor lægges der sjældent mærke til dem, og relativt få arter har haft et dansk navn. Imidlertid er der blandt tægerne adskillige karakteristiske arter, hvoraf nogle suger plantesaft og andre er rovdyr. Her er den største hyppighed af danske navne. Et eksempel på karakteristiske arter er skøjteløberne, der kan iagttages på overfladen af stillestående vand på jagt efter dyr i vandoverfladen. Et andet eksempel er væggelusen (Cimex lectularius), en af de få tægearter, der har haft flere navne. Dette hænger sammen med dens tilknytning til mennesket og dens manglende popularitet. Navne som almindelig væggelus, menneskets væggelus, væggetøj, væggedyr, sengetæge, og tapethøne optræder i denne sammenhæng. Desuden benyttes betegnelsen tæge ofte i omtale af skovflåter, der dog intet har med tæger at gøre. Man kan endda købe en tægetang på apoteket, til at fjerne skovflåter med. Det kan kun skabe forvirring. Familien Anthocoridae kan bruges som eksempel på, at man i forskellige sammenhænge har benyttet forskellige danske navne om de samme dyr. Næbtæger har været benyttet blandt jordbrugsfolk, medens navnet bladlustæger har været anvendt i flere populære opslagsværker (Danmarks Dyreverden (1969), Lademanns Dyreleksikon, Den store danske Encyklopædi m.fl.). Begge navnes egnethed kan diskuteres, men da begge Skovbredtæge (Troilus luridus) udsuger sommerfuglelarve. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 7

9 er udbredte, ville det øge forvirringen at finde på et tredje navn. Vi har valgt bladlustæger ud fra det kriterium, at det formodentlig er det navn, flest mennesker vil se på grund af de nævnte værker. Næsten alle tægenavne ender på -tæge, så man umiddelbart er klar over, hvor dyrene hører hjemme. Undtagelser er der inden for de vandlevende og semiakvatiske tæger: ryg- og bugsvømmere, vandrøvere og skøjteløbere. Desuden er der undtagelser blandt de forskellige arter af væggelus. I listen er der tilføjet mere end 100 nye danske navne på tæger. Cikader optræder i manges bevidsthed som lydkulisse under varmere himmelstrøg. I Danmark er der ingen af de ca. 300 arter, hvis musiceren kan opfattes af det menneskelige øre. Den mest kendte cikade i Danmark er nok almindelig skumcikade, der er kendt som producenten af gøgespyt, hvilket af mange vel slet ikke sættes i forbindelse med cikader. I denne bog er der publiceret godt 50 nye navne på cikader. Ordet småcikade indgår i nye navne til medlemmer af familien Cicadellidae (småcikader). Det lyder måske forkert i ental i nogens øre, men en parallel findes i det almindelige danske ord småkage. Macrosteles laevis, der tilhører familien småcikader, er tidligere blevet kaldt dværgcikade, og dette navn er bibeholdt. Endelig kaldes underfamilien Typhlocybinae nu mikrocikader. De i forvejen små cikader, kan nu dårligt gøres mindre! Hele gruppen bladlopper (Psylloidea) og familien Psyllidae blev tidligere begge kaldt bladlopper. Nu er de to familier hos bladlopperne (Psyllidae og Triozidae) blevet døbt henholdsvis toforkbladlopper og treforkbladlopper efter forvingenervernes hovedforgrening. Desuden har en halv snes arter af bladlopperne fået dansk navn. Mellus og skjoldlus er for de flestes vedkommende knyttet til væksthuse, og mange af arterne optræder i forbindelse med indførte planter. Det er derfor problematisk, hvornår der er tale om danske arter. Seks arter af mellus er udstyret med et dansk Cikader fra familien skumcikader (Cercopidae) beskytter sig inden voksenstadiet under dække af "gøgespyt". 8 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

10 navn, medens der hos skjoldlusene findes omkring 25 danske navne, hvoraf knapt 10 er nye. En del referencer i litteraturen har knyttet et dansk navn på entalsform til et systematisk slægtsnavn. I denne liste er alle danske slægtsnavne på flertalsform uafhængigt af, om slægten kun indeholder én dansk art. Endelig er navne, hvori der indgår en bindestreg, ikke medtaget selvstændigt, hvis bindestregen er den eneste forskel fra et andet dansk navn. Navne, der er opgivet med bindestreg og iøvrigt adskiller sig fra andre navne, er medtaget uden bindestreg. Almindelig løvtæge (Elasmostethus interstinctus) i parring. I nogle sammenhænge vil det måske give anledning til tvivl om, hvordan et navn skal læses og forstås. I sådanne situationer kan man benytte bindestreg, hvis man forudser, at der er mulighed for mistolkning. Vi opfatter ikke, at navnet af den grund er stavet anderledes, men at eventuelle bindestreger alene tjener pædagogiske formål, men generelt er rådet fra Dansk Sprognævn, at bindestreger skal undgås. Eksempelvis er birkeblomstertæge og pileblomstertæge blomstertæger (dvs. tæger i familien blomstertæger (Miridae)) og knyttet til birk og pil. I nogle sammenhænge kunne man derfor skrive dem birke-blomstertæge og pile-blomstertæge for at understrege dette. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 9

11 Brugen af listen Listen består af et dansk-latinsk indeks og et latinsk-dansk indeks. Dansk-latinsk indeks Opslag med et navn, der af Projekt Danske Dyrenavne er prioriteret som dansk navn, vil give det latinske navn. Opslag med et synonym (der er skrevet i kursiv) vil resultere i en henvisning til det prioriterede danske navn. efter et dansk navn markerer, at dette er et nyt navn, som ikke tidligere har været publiceret. I de tilfælde hvor der eksisterer et dansk navn i forvejen, ønskes dette udskiftet med det nye navn på grund af kriterierne for gode danske navne. Larver af ellebladloppe (Psylla alni) Danske navne, der er fundet uhensigtsmæssige, og hvor der ikke er fundet et bedre, står med kursiv. I sådanne tilfælde bliver man henvist til en fodnote, hvor man vil finde det latinske navn. Slanktæger er fx tidligere brugt om slægten Elasmostethus i familien løvtæger (Acanthosomatidae). De to arter i slægten med danske navne (pileløvtæge og almindelig løvtæge) knytter sig imidlertid til familienavnet. Det ældre navn slanktæger vil derfor virke forvirrende, da det er knyttet til synonymet almindelig slanktæge. 10 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

12 Latinsk-dansk indeks Når det latinske navn er et artsnavn og dermed består af mindst to led, slås det op efter andet led i navnet. Eksempelvis står Coreus marginatus som marginatus, Coreus skræppetæge Synonymet rabarbertæge vil man kun kunne finde i dansk-latinsk indeks. Almindelig rygsvømmer - Notonecta glauca. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 11

13 Dansk indeks ahornmellus Aleurochiton aceris almindelig birketæge se birketæge almindelig bispetæge se græsbispetæge almindelig blomstertæge se almindelig engtæge almindelig blødvingetæge se græsskjoldtæge almindelig blåtæge se blå bredtæge almindelig bredtæge se bærtæge almindelig bredtæge se rødbenet bredtæge almindelig bugsvømmer 3 Sigara striata almindelig buskcikade se tværstribet buskcikade almindelig engtæge Lygus pratensis almindelig espetæge se mosebredtæge almindelig græscikade se tiplettet småcikade almindelig græsmarkcikade se græsviruscikade almindelig græstæge Leptopterna dolabrata almindelig hasseltæge 4 almindelig hårryg se bærtæge almindelig jordcikade se kløverjordcikade almindelig kanttæge Rhopalus parumpunctatus almindelig krogtæge se krogtæge almindelig kåltæge se kåltæge almindelig løvtæge Elasmostethus interstinctus almindelig nymfetæge Nabis ferus og N. pseudoferus almindelig næbtæge se skinnende bladlustæge almindelig nældeblomstertæge Plagiognathus arbustorum almindelig nåletæge Hydrometra stagnorum almindelig pletryg se kåltæge almindelig rygsvømmer Notonecta glauca almindelig rødben se rødbenet bredtæge almindelig skjoldlus se hornskjoldlus almindelig skorpiontæge se skorpiontæge almindelig skumcikade Philaenus spumarius almindelig skøjteløber Gerris lacustris 3 Tidligere desuden anvendt om sortbenet bugsvømmer. 4 Tidligere anvendt om Phylus coryli. 12 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

14 almindelig slanktæge se almindelig løvtæge almindelig snudetæge se græsbispetæge almindelig springtæge Saldula saltatoria almindelig stinktæge se bærtæge almindelig tornben se mørk tornben almindelig torntæge se torntæge almindelig væggelus se væggelus almindelig væksthusuldlus Pseudococcus obscurus askens bladloppe se broget askebladloppe baldrianfrøtæge Acompus rufipes barktæger 5 Aradidae bederoetæge se mældetæge birkebarktæge Aradus betulae birkeblomstertæge Lygocoris contaminatus birkecikade Oncopsis flavicollis birkefrøtæge Kleidocerys resedae birketæge Elasmucha grisea bispehue se græsbispetæge bispehuetæge se græsbispetæge bjørnegræscikade Hyledelphax elegantulus bladlopper 6 Psylloidea bladlustæge se skinnende bladlustæge bladlustæger Anthocoridae bladspringere se småcikader bladtæger se blomstertæger blank tornben Thyreocoris scarabaeoides bleg bregnetæge Bryocoris pteridis bleg kanttæge Brachycarenus tigrinus blodrød pletryg se karsetæge blomstertæger Miridae blæremasketæge Derephysia foliacea bløde skjoldlus Coccidae blødvingetæger 7 blå bredtæge Zicrona caerulea blå cikade Macrosteles cyane 5 Tidligere desuden anvendt om slægten Aradus. 6 Tidligere desuden anvendt om familien toforkbladlopper. 7 Tidligere anvendt om slægten Eurygaster. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 13

15 blåbærtæge Stephanitis oberti blåtæge se blå bredtæge blåtæger 8 bomuldsmellus Bemisia tabaci brakvandsbugsvømmer Sigara stagnalis brakvandsrygsvømmer Notonecta viridis bred nymfetæge Nabicula limbata bred skøjteløber se bækløber bredtæger 7 Pentatomoidea bregneskjoldlus Pinnaspis aspidistrae broget askebladloppe Psyllopsis fraxini brun bugsvømmer Hesperocorixa castanea brun frøtæge Stygnocoris sabulosus brun sumpcikade Macustus grisescens brun tjørnebladloppe Cacopsylla melanoneura brunlig græstæge se præstetæge brunmeleret cikade Allygus mixtus brunplettet pærebladloppe Cacopsylla pyri brunplettet småcikade Deltocephalus pulicaris brunstribet jordcikade Anoscopus albifrons bruntæger 9 7 Tidligere desuden anvendt om egentlige bredtæger. 8 Tidligere anvendt om slægten Zicrona. 9 Tidligere anvendt om slægten Sciocoris. Bred nymfetæge - Nabicula limbata. 14 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

16 bugsvømmer se stor bugsvømmer bugsvømmere 10 Familien Corixidae og slægten Corixa. buksbombladloppe Psylla buxi bundtæge se dybvandstæge buskcikader Cixiidae buxbombladloppe se buksbombladloppe bækbugsvømmer Sigara hellensi bækløber Velia caprai bækløbere Veliidae bærtæge Dolycoris baccarum bævreaspcikade Populicerus populi bøgemikrocikade Fagocyba douglasi bøgens uldlus se bøgeskjoldlus bøgeskjoldlus Cryptococcus fagisuga båndede blomstertæger Pilophorus cikader 11 Auchenorrhyncha cikader og plantelus se note 11 dambugsvømmer Hesperocorixa linnaei damtæger 12 infraordenen Gerromorpha og slægten Hydrometra. drivhuslus se væksthusmellus duens væggelus se duevæggelus dueurtblomstertæge Dicyphus epilobii duevæggelus Cimex columbarius dunhammertæge Chilacis typhae dværgbladlustæger Orius dværgblomstertæger Psallus dværgbugsvømmer 13 dværgbugsvømmere Micronecta dværgcikade 14 Macrosteles laevis dværgcikader se småcikader dværgrygsvømmer Plea minutissima dværgrygsvømmere Pleidae 10 Tidligere desuden anvendt om slægten Sigara. 11 Tidligere desuden anvendt om underordnerne Auchenorhyncha og Sternorrhyncha under betegnelsen Homoptera. 12 Tidligere desuden anvendt om skøjteløbere, nåletæger og slægten Gerris. 13 Tidligere anvendt om Micronecta minutissima. 14 Tidligere desuden anvendt om Macrosteles sexnotatus. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 15

17 dværgskøjteløber Microvelia reticulata dværgvandløbere Microvelia dybvandstæge Aphelocheirus aestivalis dybvandstæger Aphelocheiridae egebladloppe Trioza remota egeblomstertæge Phylus melanocephalus egecikade Iassus lanio egemikrocikade Typhlocyba quercus egentlige bredtæger Pentatomidae egentlige cikader se cikader egentlige randtæger Coreidae egentlige rovtæger se rovtæger egentlige skjoldlus se hårde skjoldlus egeskjoldlus Kermes quercus ellebladloppe Psylla alni ellemikrocikade Empoasca smaragdula ellens bladloppe se ellebladloppe elleskumcikade se stor skumcikade elmeblomstertæge Orthotylus viridinervis elmecikade Ribautiana ulmi elmegallebladlustæge Anthocoris gallarumulmi enebærbredtæge Chlorochroa juniperina enebærgrøntæge se enebærbredtæge enebærtæge se slank enebærtæge enebærtæger 15 engcikade se græsplænecikade engtæger Lygus ensvingede næbmunde se note 11 espetæger 16 ferskenskjoldlus Parthenolecanium persicae fingerbølblomstertæge Dicyphus pallicornis fintandet randtæge Coriomeris scabricornis fireplettet blomstertæge Dryophilocoris flavoquadrimaculatus fireplettet cikade Cicadula quadrinotata fladhovedcikade Eupelix cuspidata fladtæger Tidligere anvendt om slægten Cyphostethus. 16 Tidligere anvendt om slægten Rhacognathus. 17 Tidligere anvendt om slægten Troilus. 16 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

18 flagermustæge se flagermusvæggelus flagermusvæggelus Cimex pipistrelli frøtæger Lygaeidae fyrrebarktæge Aradus cinnamomeus fyrrebredtæge Chlorochroa pinicola fyrrecikade Grypotes puncticollis fyrrekogletæge Gastrodes grossipes fængselscikade se zebracikade galletæge se elmegallebladlustæge glat bredtæge Carpocoris fuscispinus glat randtæge Ceraleptus lividus glattæger 18 grangrenskjoldlus Physokermes piceae grankogletæge Gastrodes abietum grantæge se grankogletæge græsbispetæge Aelia acuminata græsbredtæge se græsbispetæge græsplænecikade Javesella pellucida græsplænetæge Chlamydatus saltitans græsskjoldtæge Eurygaster maura græssporecikade Dicranotropis hamata græstæge se almindelig græstæge og tofaset græstæge. græstæger 19 græsviruscikade Psammotettix alienus grøn askebladloppe Psyllopsis fraxinicola grøn bladspringer se grøn sumpcikade grøn bredtæge Palomena prasina grøn mikrocikade Empoasca vitis grøn pilebladloppe Cacopsylla ambigua grøn småcikade Verdanus abdominalis grøn stinktæge se grøn bredtæge grøn sumpcikade Cicadella viridis grøn tjørnebladloppe Cacopsylla peregrina grøntæger 20 gråbrun urtetæge se toplettet urtetæge grågrøn skovcikade Thamnotettix confinis 18 Tidligere anvendt om slægten Carpocoris. 19 Tidligere anvendt om slægterne Neottiglossa, Leptopterna, Notostira og Stenodema. 20 Tidligere anvendt om slægten Chlorochroa. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 17

19 gråpilbladloppe Cacopsylla brunneipennis gul mikrocikade Edwardsiana hippocastani gul palmeskjoldlus Aspidiotus nerii gul pærebladloppe Cacopsylla pyricola gul rygsvømmer Notonecta lutea gulbenet pletbug 21 gulbrystet skøjteløber Gerris thoracicus gulerodsbladloppe Trioza apicalis gulhåret blomstertæge Polymerus unifasciatus gulrandet blomstertæge Capsodes gothicus gulstribet egetæge Miris striatus gulstribet engtæge se gulstribet egetæge gylden egeskjoldlus Asterodiaspis variolosa gylden urtetæge Eysarcoris fabricii gyvelbladloppe Arytaina genistae gyvelblomstertæge Orthotylus virescens gyvelbredtæge Piezodorus lituratus gyvelskjoldlus se hornskjoldlus gåsefodbladloppe Trioza chenopodii harrilgræscikade Arthaldeus pascuellus hasselskjoldlus se hornskjoldlus havetæge Lygocoris pabulinus Gulstribet egetæge - Miris striatus. 21 Tidligere anvendt om Pinthaeus sanguinipes. 18 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

20 hedecikade Megophthalmus scanicus hindbærcikade Macropsis fuscula horncikade Centrotus cornutus horncikader se skjoldcikader hornet våbencikade se horncikade hornskjoldlus Parthenolecanium corni hundegræscikade Stenocranus minutus hvepsetæge Alydus calcaratus hvepsetæger Alydidae hvid flue se væksthusmellus hvide fluer se mellus hvidplettet tornben se tofarvet tornben hvidrandet tornben Legnotus limbosus hængedyndcikade Megamelus notula hårde skjoldlus Diaspidae håret engtæge Lygus rugulipennis håret frøtæge Pionosomus varius hårrygge 22 ildtæge Pyrrhocoris apterus Horncikade - Centrotus cornutus Ildtæge (Pyrrhocoris apterus), nymfer. ildtæger Pyrrhocoridae jordbærfrøtæge Scolopostethus affinis og S. thomsoni. jordbærmellus Aleyrodes lonicerae jordbærtæge se almindelig nældeblomstertæge jordtæger se frøtæger 22 Tidligere anvendt om slægten Dolycoris. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 19

21 kaffelus se kortfrynset uldlus og langfrynset uldlus. kaktusskjoldlus Diaspis echinocacti kaktusuldlus Spilococcus cactearum kanttæger Rhopalidae karsetæge Eurydema dominulus kartoffeltæge se toplettet bederoetæge klitbugsvømmer Arctocorisa germari klitfrøtæge Megalonotus chiragra klitnymfetæge Anaptus major klitsandtæge Phimodera humeralis kløverjordcikade Aphrodes makarovi kløvertæge Halticus apterus kogleakscikade Paralimnus phragmitis kogletæge se grankogletæge kommaskjoldlus slægten Lepidosaphes og L. ulmi. kortfrynset uldlus Planococcus citri kortvinget nymfetæge Nabicula flavomarginatus kortvinget rovtæge Coranus subapterus kortvinget småcikade Doratura stylata krageklotæge Gampsocoris punctipes krogtæge Podops inuncta krogtæger 23 krybpilcikade Macropsis impura kvadratrandtæge se rudetæge kvikgræscikade Streptanus aemulans kølcikader Fulgoromorpha køllehornet blomstertæge Heterotoma planicornis kålmellus Aleyrodes proletella kåltæge Eurydema oleracea lang nymfetæge Nabicula lineata lang stråtæge Chorosoma schillingi langbenede blomstertæger Phytocoris langbenet træblomstertæge 24 langfrynset uldlus Pseudococcus longispinus langhoveddamtæge se almindelig nåletæge langsnablet grøntæge se fyrrebredtæge langtandet randtæge Coriomeris denticulatus 23 Tidligere anvendt om slægten Podops. 24 Tidligere anvendt om Phytocoris longipennis. 20 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

22 laurbærbladloppe Trioza alacris liden bredtæge se lille bredtæge lille birkecikade Oncopsis tristis lille bispetæge Aelia klugi lille bredtæge Holcostethus vernalis lille bugsvømmer Sigara lateralis lille kranstæge Sciocoris cursitans lille myggetæge Empicoris culiciformis lille randtæge Bathysolen nubilus lille rovbugsvømmer Cymatia coleoptrata lille sandtæge Odontoscelis lineola lille skøjteløber Gerris argentatus lille stråtæge Myrmus miriformis lille styltetæge Berytinus crassipes og B. minor. lille tornben Legnotus picipes lucernetæge Adelphocoris lineolatus lyngbladloppe Strophingia ericae lyngblomstertæge Orthotylus ericetorum lyngcikade Ulopa reticulata lyngnymfetæge Nabis ericetorum lysebrun skovcikade Speudotettix subfusculus lysesivcikade Conomelus anceps lædertæger se egentlige randtæger løvtæger Acanthosomatidae markbruntæge se lille kranstæge marskcikade Limotettix striola masketæge se skarntæge masketæger 25 Tingidae mellus overfamilien Aleyrodoidea og familien Aleyrodidae. melontæger se egentlige randtæger menneskets væggelus se væggelus metalfarvet dværgtæge se blank tornben metalplettet urtetæge se gylden urtetæge mikrocikader Typhlocybinae minivandløbere se dværgvandløbere mjødurtmikrocikade Eupteryx signatipennis mosebredtæge Rhacognathus punctatus mosebugsvømmer Glaenocorisa propinqua 25 Tidligere desuden anvendt om rovtæger. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 21

23 mosekanttæge Rhopalus maculatus mosemikrocikade Notus flavipennis mosespringtæge Micracanthia marginalis myggetæge se lille og stor myggetæge. myreblomstertæge se sort græstæge myregræstæge Myrmecoris gracilis myrenymfetæge Aptus mirmicoides mældetæge Piesma quadratum mørk bregnetæge Monalocoris filicis mørk tornben 27 Sehirus luctuosus nerieskjoldlus Saissetia coffeae nymfetæger Nabidae næbmunde se næbmundede insekter næbmundede se næbmundede insekter næbmundede insekter Hemiptera næbtæger se bladlustæger nældebladloppe Trioza urticae nældeblomstertæge se treplettet nældetæge nældefrøtæge Heterogaster urticae nældelus se nældesæklus nældemikrocikade Eupteryx urticae nældens sæklus se nældesæklus nældesæklus Orthezia urticae nåletæger Hydrometridae orangelus se voksskjoldlus orangestribet cikade Ommatidiotus dissimilis orkidéskjoldlus Diaspis boisduvalii parktæge Lygocoris viridis pileblomstertæge Agnocoris rubicundus pilecikade Populicerus confusus pileløvtæge Elasmostethus brevis pileskjoldlus Chionaspis salicis pileskumcikade Aphrophora salicina plantelus se note 11 plantetæger se frøtæger pletbuge Tidligere desuden anvendt om stor tornben. 28 Tidligere anvendt om slægten Pinthaeus. 22 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

24 pletrygge 29 plettet mjødurtcikade Macrosteles septemnotatus plettet sandtæge se klitsandtæge prikstregcikade Rhopalopyx preyssleri præstetæge Neottiglossa pusilla pukkelcikader se skjoldcikader punktumcikade Arocephalus punctum purpurbredtæge Carpocoris purpureipennis pærebladloppe se stor pærebladloppe pærens bladloppe se stor pærebladloppe rabarbertæge se skræppetæge randtæger Coreoidea redetæge Lyctocoris campestris rejnfantæge Megalocoleus pilosus risgærdetæge Aneurus avenius og A. laevis. rododendronmellus Dialeurodes chittendeni rododendrontæge 30 Stephanitis rhododendri rosencikade Edwardsiana rosae rosens cikade se rosencikade rosenskjoldlus Aulacaspis rosae rovtæger 31 Reduviidae rudetæge Syromastus rhombeus rygsvømmer se almindelig bugsvømmer og almindelig rygsvømmer. rygsvømmere 32 Notonectidae rynket randtæge Arenocoris falleni rød kanttæge Corizus hyoscyami rød kåltæge Eurydema ornatum rødben 33 rødbenet bredtæge Pentatoma rufipes rødbenet stinktæge se rødbenet bredtæge rødbrun græstæge Leptopterna ferrugata rødbåndet rovtæge Rhinocoris annulatus rødgul mikrocikade Zygina flammigera rødhovedet blomstertæge Orthonotus rufifrons 29 Tidligere anvendt om slægten Eurydema. 30 Tidligere desuden anvendt om blåbærtæge. 31 Tidligere desuden anvendt om familien nymfetæger. 32 Tidligere desuden anvendt om slægten Notonecta. 33 Tidligere anvendt om slægten Pentatoma. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 23

25 rødknærandtæge Spathocera dahlmanni rødkornet græstæge Trigonotylus ruficornis rødringet rovtæge se rødbåndet rovtæge røgfarvet buskcikade Cixius similis røllikebladloppe Craspedolepta nervosa rølliketæge Calocoris roseomaculatus rønnebladloppe Cacopsylla sorbi saltspringtæge Halosalda lateralis salturtblomstertæge Orthotylus flavosparsus san joséskjoldlus Quadraspidiotus perniciosus sandfrøtæge Trapezonotus arenarius sandskjoldtæge se stor sandtæge sandtæger 34 sart hasseltæge Malacocoris chlorizans seksplettet blomstertæge Calocoris sexguttatus selleritæge Orthops kalmi sengetæge se skarntæge og væggelus. sengetæger se væggelus sivbladloppe Livia juncorum skarntæge Reduvius personatus skinnende bladlustæge Anthocoris nemorum skjoldcikade se horncikade skjoldcikader Membracidae skjoldlus 35 Coccoidea skjoldtæger 36 Scutelleridae skorpiontæge Nepa cinerea skorpiontæger 37 Nepidae skovbredtæge Troilus luridus skovfladtæge se skovbredtæge skovfrøtæge Drymus sylvaticus skovgræstæge Stenodema holsatum skovkanttæge Rhopalus subrufus skrædder se almindelig nåletæge skræppetæge Coreus marginatus Skorpiontæge - Nepa cinerea. 34 Tidligere anvendt om slægten Phimodera. 35 Tidligere desuden anvendt om familien bløde skjoldlus. 36 Tidligere desuden anvendt om slægten Odontoscelis. 37 Tidligere desuden anvendt om slægten Nepa. 24 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

26 skumcikade se almindelig skumcikade skumcikader Cercopidae skvalderkålbladloppe Trioza flavipennis skærmplantetæge Orthops campestris skøjteløber se almindelig skøjteløber skøjteløbere 38 Gerridae slank enebærtæge Cyphostethus tristriatus slank græstæge Stenodema laevigatum slanktæger 39 smaltæge Ischnodemus sabuleti smuk mikrocikade Eurhadina pulchella småcikader Cicadellidae snudetæger 40 soldatertæge Lygaeus equestris sort blomstertæge Capsus ater sort græstæge Pithanus maerkeli sort olivenskjoldlus Saissetia oleae sortbenet bugsvømmer Callicorixa praeusta sortgul cikade Evacanthus interruptus sortknæet bladtæge se sortknæet blomstertæge sortknæet blomstertæge Blepharidopterus angulatus sortprikket stortæge se stor løvtæge sphagnumtæge Hebrus ruficeps sporecikader Delphacidae springtæge se almindelig springtæge og strandtæge. springtæger Saldidae spættet tornben se tofarvet tornben starfrøtæge Cymus glandicolor starskjoldtæge Eurygaster testudinaria starsporecikade Kelisia ribauti stavtæge Ranatra linearis stavtæger Ranatra steffensurttæge Metatropis rufescens stilkøjet kranstæge Sciocoris macrocephalus stinktæge se bærtæge 38 Tidligere desuden anvendt om nåletæger og slægten Gerris. 39 Tidligere anvendt om slægten Elasmostethus. 40 Tidligere anvendt om slægten Aelia. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus Steffensurttæge - Metatropis rufescens. 25

27 stinktæger se egentlige bredtæger stor birketæge se almindelig løvtæge stor bispetæge Aelia rostrata stor bredtæge se grøn bredtæge stor bugsvømmer 41 Corixa punctata stor egetæge se gulstribet egetæge stor frøtæge Rhyparochromus pini stor hasseltæge Pantilius tunicatus stor kranstæge Sciocoris homalonotus stor løvtæge Acanthosoma haemorrhoidale stor myggetæge Empicoris vagabundus stor nymfetæge Himacerus apterus stor pletryg se rød kåltæge stor pærebladloppe Cacopsylla pyrisuga stor rovbugsvømmer Cymatia bonsdorffi stor sandtæge Odontoscelis fuliginosa stor skumcikade 42 Aphrophora alni stor skøjteløber se åskøjteløber stor stribetæge se stregtæge stor styltetæge Neides tipularius stor tornben Sehirus morio stortæger 43 storøjet bugsvømmer se lille rovbugsvømmer storøjet frøtæge Geocoris ater storøjet kranstæge se stilkøjet kranstæge storøjet nymfetæge Stalia boops strandbugsvømmer Corixa panzeri strandengcikade Streptanus marginatus strandengtæge Lygus maritimus strandfrøtæge Beosus maritimus strandgræstæge Teratocoris saundersi strandtæge Salda littoralis strandtæger se springtæger streglus se stregskjoldlus stregskjoldlus Ischnaspis longirostris Stor skumcikade - Aphrophora alni. 41 Tidligere desuden anvendt om tandet bugsvømmer. 42 Tidligere desuden anvendt om pileskumcikade. 43 Tidligere anvendt om slægten Acanthosoma. 26 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

28 stregtæge Jalla dumosa stribet bugsvømmer Sigara semistriata stribet skumcikade Neophilaenus lineatus stribet tjørnebladloppe Cacopsylla crataegi stribetæge Graphosoma lineatum stribetæger 44 strågul småcikade Jassargus distinguendus styltetæge se stor styltetæge styltetæger Berytidae støvtæge se skarntæge sumpgræscikade Javesella discolor svalens væggelus se svalevæggelus svaletæge se svalevæggelus svalevæggelus Oeciacus hirundinis svovlgullig cikade Elymana sulphurella sæklus 45 Ortheziidae sølvgrå cikade Athysanus argentarius søskøjteløber Aquarius paludum tagrørcikade Chloriona smaragdula taksskjoldlus Parthenolecanium pomoranicum tamariskcikade Opsius stactogalus tandet birketæge Elasmucha fieberi tandet bugsvømmer Corixa dentipes tandet rovtæge Pygolampis bidentata tapethøne se væggelus tidseltæge Tingis cardui timianfrøtæge Nysius thymi tiplettet småcikade Balclutha punctata tofarvet tornben Tritomegas bicolor tofaset græstæge Notostira elongata toforkbladlopper Psyllidae toplettet bederoetæge Calocoris norvegicus toplettet bladtæge se toplettet bederoetæge toplettet blomstertæge se toplettet bederoetæge toplettet cikade Agallia venosa toplettet tornben Adomerus biguttatus Tofarvet tornben - Tritomegas bicolor. 44 Tidligere anvendt om slægten Jalla. 45 Tidligere anvendt om slægten Orthezia og væksthussæklus. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 27

29 toplettet urtetæge Stagonomus pusillus tornben 46 Cydnidae torncikade se horncikade tornet græstæge Stenodema calcaratum og S. trispinosum. torntæge Picromerus bidens torntæger 47 treforkbladlopper Triozidae treplettet nældetæge Liocoris tripustulatus troldebredtæge Arma custos træsvamptæge Aradus depressus tujaskjoldlus Parthenolecanium fletcheri tveplettet fureryg se toplettet tornben tværstribet buskcikade Cixius nervosus tæger Heteroptera tørbundsmikrocikade Eupteryx notata tørbundsspringtæge Saldula orthochila tørkekanttæge Stictopleurus abutilon uldlus 48 familierne Cryptococcidae, Eriococcidae og Pseudococcidae. urtetæger 49 vandløbere se skøjteløbere vandmålere se nåletæger vandrerygsvømmer Notonecta maculata vandreskøjteløber Limnoporus rufoscutellatus vandrøver Ilyocoris cimicoides vandrøvere Naucoridae vandskorpioner se skorpiontæger vandtæger Nepomorpha vandvæggelus se dybvandstæge variabel glattæge se glat bredtæge vinskjoldlus Pulvinaria betulae voksskjoldlus Coccus hesperidum vorteskøjteløber Gerris gibbifer væggedyr se væggelus 46 Tidligere desuden anvendt om slægterne Legnotus og Sehirus. 47 Tidligere anvendt om slægten Picromerus. 48 Tidligere desuden anvendt om kortfrynset uldlus. 49 Tidligere anvendt om slægten Eysarcoris. 28 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

30 væggelus familien Cimicidae og Cimex lectularius 50. væggetøj se væggelus væksthusmellus Trialeurodes vaporariorum væksthusskjoldlus se nerieskjoldlus væksthussæklus Orthezia insignis vådbundsmikrocikade Eupteryx vittata zebracikade Planaphrodes bifasciata æblebladloppe Cacopsylla mali æbletræets bladloppe se æblebladloppe æblets bladloppe se æblebladloppe æbletæge Plesiocoris rugicollis ørecikade Ledra aurita ørepilcikade Idiocerus lituratus åskøjteløber Aquarius najas åkandevandløber Mesovelia furcata 50 Synonymerne almindelig væggelus, menneskets væggelus, tapethøne, væggedyr og væggetøj går kun på denne art. Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 29

31 Latinsk indeks abdominalis, Verdanus grøn småcikade abietum, Gastrodes grankogletæge abutilon, Stictopleurus tørkekanttæge Acanthosomatidae løvtæger aceris, Aleurochiton ahornmellus acuminata, Aelia græsbispetæge aemulans, Streptanus kvikgræscikade aestivalis, Aphelocheirus dybvandstæge affinis, Scolopostethus jordbærfrøtæge alacris, Trioza laurbærbladloppe albifrons, Anoscopus brunstribet jordcikade Græsbispetæge Aleyrodidae mellus - Aelia acuminata. Aleyrodoidea mellus alienus, Psammotettix græsviruscikade alni, Aphrophora stor skumcikade alni, Psylla ellebladloppe Alydidae hvepsetæger amaryllidis, Pseudococcus se obscurus, P. ambigua, Cacopsylla grøn pilebladloppe anceps, Conomelus lysesivcikade angulatus, Blepharidopterus sortknæet blomstertæge annulatus, Rhinocoris rødbåndet rovtæge Anthocoridae bladlustæger Aphelocheiridae dybvandstæger apicalis, Trioza gulerodsbladloppe apterus, Halticus kløvertæge apterus, Himacerus stor nymfetæge apterus, Pyrrhocoris ildtæge Aradidae barktæger arbustorum, Plagiognathus almindelig nældeblomstertæge arenarius, Trapezonotus sandfrøtæge argentarius, Athysanus sølvgrå cikade argentatus, Gerris lille skøjteløber aspidistrae, Pinnaspis bregneskjoldlus ater, Capsus sort blomstertæge 30 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

32 ater, Geocoris storøjet frøtæge atomaria, Plea se minutissima, P. Auchenorrhyncha cikader aurita, Ledra ørecikade avenius, Aneurus risgærdetæge baccarum, Dolycoris bærtæge Berytidae styltetæger betulae, Aradus birkebarktæge betulae, Pulvinaria vinskjoldlus bicolor, Tritomegas tofarvet tornben bidens, Picromerus torntæge bidentata, Pygolampis tandet rovtæge bifasciata, Planaphrodes zebracikade biguttatus, Adomerus toplettet tornben boisduvalii, Diaspis orkidéskjoldlus bonsdorffi, Cymatia stor rovbugsvømmer boops, Stalia storøjet nymfetæge brevis, Elasmostethus pileløvtæge brunneipennis, Cacopsylla gråpilbladloppe buxi, Psylla buksbombladloppe cactearum, Spilococcus kaktusuldlus caerulea, Zicrona blå bredtæge calcaratum, Stenodema tornet græstæge calcaratus, Alydus hvepsetæge campestris, Lyctocoris redetæge campestris, Orthops skærmplantetæge caprai, Velia bækløber cardui, Tingis tidseltæge castanea, Hesperocorixa brun bugsvømmer Cercopidae skumcikader chenopodii, Trioza gåsefodbladloppe chiragra, Megalonotus klitfrøtæge chittendeni, Dialeurodes rododendronmellus chlorizans, Malacocoris sart hasseltæge Cicadellidae småcikader Cimicidae væggelus cimicoides, Ilyocoris vandrøver cinerea, Nepa skorpiontæge cinnamomeus, Aradus fyrrebarktæge citri, Planococcus kortfrynset uldlus Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 31

33 Cixiidae buskcikader Coccidae bløde skjoldlus Coccoidea skjoldlus coffeae, Saissetia nerieskjoldlus coleoptrata, Cymatia lille rovbugsvømmer columbarius, Cimex duevæggelus confinis, Thamnotettix grågrøn skovcikade confusus, Populicerus pilecikade contaminatus, Lygocoris birkeblomstertæge Coreidae egentlige randtæger Coreoidea randtæger Corixa bugsvømmere Corixidae bugsvømmere corni, Parthenolecanium hornskjoldlus cornutus, Centrotus horncikade crassipes, Berytinus lille styltetæge crataegi, Cacopsylla stribet tjørnebladloppe Cryptococcidae uldlus culiciformis, Empicoris lille myggetæge currens, Velia se caprai, V. cursitans, Sciocoris lille kranstæge cuspidata, Eupelix fladhovedcikade custos, Arma troldebredtæge cyane, Macrosteles blå cikade Cydnidae tornben dahlmanni, Spathocera rødknærandtæge Delphacidae sporecikader denticulatus, Coriomeris langtandet randtæge dentipes, Corixa tandet bugsvømmer depressus, Aradus træsvamptæge Diaspidae hårde skjoldlus discolor, Javesella sumpgræscikade dissimilis, Ommatidiotus orangestribet cikade distinguendus, Jassargus strågul småcikade dolabrata, Leptopterna almindelig græstæge dominulus, Eurydema karsetæge douglasi, Fagocyba bøgemikrocikade dumosa, Jalla stregtæge echinocacti, Diaspis kaktusskjoldlus elegantulus, Hyledelphax bjørnegræscikade 32 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

34 elongata, Notostira tofaset græstæge epilobii, Dicyphus dueurtblomstertæge equestris, Lygaeus soldatertæge ericae, Strophingia lyngbladloppe ericetorum, Nabis lyngnymfetæge ericetorum, Orthotylus lyngblomstertæge Eriococcidae uldlus fabricii, Eysarcoris gylden urtetæge fagisuga, Cryptococcus bøgeskjoldlus falleni, Arenocoris rynket randtæge ferrugata, Leptopterna rødbrun græstæge ferus, Nabis almindelig nymfetæge fieberi, Elasmucha tandet birketæge filicis, Monalocoris mørk bregnetæge flammigera, Zygina rødgul mikrocikade flavicollis, Oncopsis birkecikade flavipennis, Notus mosemikrocikade flavipennis, Trioza skvalderkålbladloppe flavomarginatus, Nabicula kortvinget nymfetæge flavoquadrimaculatus, Dryophilocoris fireplettet blomstertæge flavosparsus, Orthotylus salturtblomstertæge fletcheri, Parthenolecanium tujaskjoldlus foliacea, Derephysia blæremasketæge fraxini, Psyllopsis broget askebladloppe fraxinicola, Psyllopsis grøn askebladloppe Fulgoromorpha kølcikader fuliginosa, Odontoscelis stor sandtæge furcata, Mesovelia åkandevandløber fuscispinus, Carpocoris glat bredtæge fuscula, Macropsis hindbærcikade gallarumulmi, Anthocoris elmegallebladlustæge genistae, Arytaina gyvelbladloppe germari, Arctocorisa klitbugsvømmer Gerridae skøjteløbere Gerromorpha damtæger gibbifer, Gerris vorteskøjteløber glandicolor, Cymus starfrøtæge glauca, Notonecta almindelig rygsvømmer glebana, Aelia se rostrata, A. gothicus, Capsodes gulrandet blomstertæge Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 33

35 gracilis, Myrmecoris myregræstæge grisea, Elasmucha birketæge grisescens, Macustus brun sumpcikade grossipes, Gastrodes fyrrekogletæge haemorrhoidale, Acanthosoma stor løvtæge hamata, Dicranotropis græssporecikade hellensi, Sigara bækbugsvømmer Hemiptera næbmundede insekter hesperidum, Coccus voksskjoldlus Heteroptera tæger hippocastani, Edwardsiana gul mikrocikade hirundinis, Oeciacus svalevæggelus holsatum, Stenodema skovgræstæge homalonotus, Sciocoris stor kranstæge Homoptera 51 humeralis, Phimodera klitsandtæge Hydrometra damtæger Hydrometridae nåletæger hyoscyami, Corizus rød kanttæge impura, Macropsis krybpilcikade insignis, Orthezia væksthussæklus interruptus, Evacanthus sortgul cikade interstinctus, Elasmostethus almindelig løvtæge inuncta, Podops krogtæge Jassidae se Cicadellidae juncorum, Livia sivbladloppe juniperina, Chlorochroa enebærbredtæge kalmi, Orthops selleritæge klugi, Aelia lille bispetæge lacustris, Gerris almindelig skøjteløber laevigatum, Stenodema slank græstæge laevis, Aneurus risgærdetæge laevis, Macrosteles dværgcikade lanio, Iassus egecikade lateralis, Halosalda saltspringtæge lateralis, Sigara lille bugsvømmer Almindelig skøjteløber - Gerris lacustris. 51 Tidligere anvendt om underordnerne Auchenorrhyncha plus Sternorrhyncha med den danske betegnelse ensvingede næbmunde. 34 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

36 leachi, Plea se minutissima, P. lectularius, Cimex væggelus Lepidosaphes kommaskjoldlus limbata, Nabicula bred nymfetæge limbosus, Legnotus hvidrandet tornben linearis, Ranatra stavtæge lineata, Nabicula lang nymfetæge lineatum, Graphosoma stribetæge lineatus, Neophilaenus stribet skumcikade lineola, Odontoscelis lille sandtæge lineolatus, Adelphocoris lucernetæge linnaei, Hesperocorixa dambugsvømmer littoralis, Salda strandtæge lituratus, Idiocerus ørepilcikade lituratus, Piezodorus gyvelbredtæge lividus, Ceraleptus glat randtæge longirostris, Ischnaspis stregskjoldlus longispinus, Pseudococcus langfrynset uldlus lonicerae, Aleyrodes jordbærmellus luctuosus, Sehirus mørk tornben luridus, Troilus skovbredtæge lutea, Notonecta gul rygsvømmer Lygaeidae frøtæger Lygus engtæger macrocephalus, Sciocoris stilkøjet kranstæge maculata, Notonecta vandrerygsvømmer maculatus, Rhopalus mosekanttæge maerkeli, Pithanus sort græstæge major, Anaptus klitnymfetæge makarovi, Aphrodes kløverjordcikade mali, Cacopsylla æblebladloppe marginalis, Micracanthia mosespringtæge marginatus, Coreus skræppetæge marginatus, Streptanus strandengcikade maritimus, Beosus strandfrøtæge maritimus, Lygus strandengtæge maura, Eurygaster græsskjoldtæge melanocephalus, Phylus egeblomstertæge melanoneura, Cacopsylla brun tjørnebladloppe Membracidae skjoldcikader Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 35

37 Micronecta dværgbugsvømmere Microvelia dværgvandløbere minor, Berytinus lille styltetæge minutissima, Plea dværgrygsvømmer minutus, Stenocranus hundegræscikade Miridae blomstertæger miriformis, Myrmus lille stråtæge mirmicoides, Aptus myrenymfetæge mixtus, Allygus brunmeleret cikade morio, Sehirus stor tornben Lille styltetæge Nabidae nymfetæger - Berytinus minor. najas, Aquarius åskøjteløber Naucoridae vandrøvere nemorum, Anthocoris skinnende bladlustæge Nepidae skorpiontæger Nepomorpha vandtæger nerii, Aspidiotus gul palmeskjoldlus nervosa, Craspedolepta røllikebladloppe nervosus, Cixius tværstribet buskcikade norvegicus, Calocoris toplettet bederoetæge notata, Eupteryx tørbundsmikrocikade Notonectidae rygsvømmere notula, Megamelus hængedyndcikade nubilus, Bathysolen lille randtæge oberti, Stephanitis blåbærtæge obscurus, Pseudococcus almindelig væksthusuldlus oleae, Saissetia sort olivenskjoldlus oleracea, Eurydema kåltæge Orius dværgbladlustæger ornatum, Eurydema rød kåltæge Ortheziidae sæklus orthochila, Saldula tørbundsspringtæge pabulinus, Lygocoris havetæge pallicornis, Dicyphus fingerbølblomstertæge paludum, Aquarius søskøjteløber paludum, Gerris se paludum, Aquarius panzeri, Corixa strandbugsvømmer parumpunctatus, Rhopalus almindelig kanttæge pascuellus, Arthaldeus harrilgræscikade 36 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

38 pedestris, Stygnocoris se sabulosus, S. pellucida, Javesella græsplænecikade Pentatomidae egentlige bredtæger Pentatomoidea bredtæger peregrina, Cacopsylla grøn tjørnebladloppe perniciosus, Quadraspidiotus san joséskjoldlus persicae, Parthenolecanium ferskenskjoldlus personatus, Reduvius skarntæge phragmitis, Paralimnus kogleakscikade Phytocoris langbenede blomstertæger piceae, Physokermes grangrenskjoldlus picipes, Legnotus lille tornben Pilophorus båndede blomstertæger pilosus, Megalocoleus rejnfantæge pini, Rhyparochromus stor frøtæge pinicola, Chlorochroa fyrrebredtæge pipistrelli, Cimex flagermusvæggelus planicornis, Heterotoma køllehornet blomstertæge Pleidae dværgrygsvømmere pomoranicum, Parthenolecanium taksskjoldlus populi, Populicerus bævreaspcikade praeusta, Callicorixa sortbenet bugsvømmer prasina, Palomena grøn bredtæge pratensis, Lygus almindelig engtæge preyssleri, Rhopalopyx prikstregcikade proletella, Aleyrodes kålmellus propinqua, Glaenocorisa mosebugsvømmer Psallus dværgblomstertæger Pseudococcidae uldlus pseudoferus, Nabis almindelig nymfetæge Psyllidae toforkbladlopper Psylloidea bladlopper pteridis, Bryocoris bleg bregnetæge pulchella, Eurhadina smuk mikrocikade pulicaris, Deltocephalus brunplettet småcikade punctata, Balclutha tiplettet småcikade punctata, Corixa stor bugsvømmer punctatus, Rhacognathus mosebredtæge puncticollis, Grypotes fyrrecikade punctipes, Gampsocoris krageklotæge Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus 37

39 punctum, Arocephalus punktumcikade purpureipennis, Carpocoris purpurbredtæge pusilla, Neottiglossa præstetæge pusillus, Stagonomus toplettet urtetæge pygmaea, Microvelia se reticulata, M. pyri, Cacopsylla brunplettet pærebladloppe pyricola, Cacopsylla gul pærebladloppe pyrisuga, Cacopsylla stor pærebladloppe Pyrrhocoridae ildtæger quadratum, Piesma mældetæge quadrinotata, Cicadula fireplettet cikade quercus, Kermes egeskjoldlus quercus, Typhlocyba egemikrocikade Ranatra stavtæger Reduviidae rovtæger remota, Trioza egebladloppe resedae, Kleidocerys birkefrøtæge reticulata, Microvelia dværgskøjteløber reticulata, Ulopa lyngcikade rhododendri, Stephanitis rododendrontæge rhombeus, Syromastus rudetæge Rhopalidae kanttæger ribauti, Kelisia starsporecikade rosae, Aulacaspis rosenskjoldlus rosae, Edwardsiana rosencikade roseomaculatus, Calocoris rølliketæge rostrata, Aelia stor bispetæge rubicundus, Agnocoris pileblomstertæge rubra, Nepa se cinerea, N. rufescens, Metatropis steffensurttæge ruficeps, Hebrus sphagnumtæge ruficornis, Trigonotylus rødkornet græstæge rufifrons, Orthonotus rødhovedet blomstertæge rufipes, Acompus baldrianfrøtæge Brunplettet pærebladloppe - Cacopsylla pyri. 38 Projekt Danske Dyrenavne: Tæger, Cikader, Bladlopper, Skjoldlus og Mellus

Tæger en miskendt dyregruppe Med særlig fokus på blomstertæger

Tæger en miskendt dyregruppe Med særlig fokus på blomstertæger Tæger en miskendt dyregruppe Med særlig fokus på blomstertæger Lars Skipper Hvad i al verden er det du foretager dig. Ja du må undskylde, men jeg er altså nødt til at spørge dig. Stedet er Tversted Klitplanage

Læs mere

Nye fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne

Nye fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne Nye fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne Søren Tolsgaard & Jens-Kjeld Jensen Tolsgaard, S. & J-K. Jensen: New records of true bugs (Heteroptera) on the Faroe Islands. Ent. Meddr 78: 21-28. Copenhagen,

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0 NSCF3346.JPG 'billetklip' forårsaget af snudebille. Snudebillen laver kun skader fra ydersiden af bladene. Er der huller inde i selv bladet, er det ikke forårsaget af en snudebille. Modified: 08-11-2006

Læs mere

NOTAT fra DanBIF Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste Hvem

NOTAT fra DanBIF Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste Hvem NOTAT fra DanBIF Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste Hvem er de, hvad hedder de og hvor hører de til? Projekt allearter.dk, København d. 16.november 2011 1.december 2011, Sammenfattet af

Læs mere

Navngivning og klassificering

Navngivning og klassificering Navngivning og klassificering V erden rundt anvender zoologer bestemte metoder for at klassificere dyr og planter. For at kunne forstå hinanden hen over landegrænser og diverse sprogbarrierer, er man også

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper

Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper Introduktion En gammel drøm blev vækket til live i sommeren 2009. Drømmen om en samlet oversigt over Danmarks dyr, planter,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Danske plantenavne Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Kært barn har mange navne, det gælder også mange danske planter, der ikke alene skifter videnskabelige navne, men tillige ofte udstyres

Læs mere

Danske navne på danske edderkopper og mejere

Danske navne på danske edderkopper og mejere Danske navne på danske edderkopper og mejere Søren Breiting, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Bent Troen Projekt Danske Dyrenavne Entomologisk Forening og Danmarks Pædagogiske Universitet Danske navne

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Tom Larsen. Knælere. Atelier

Tom Larsen. Knælere. Atelier Tom Larsen Knælere Atelier 2007 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-761-0 2007 Tekst og billeder: Tom Larsen Forfatteren Tom Larsen, født 1961, har siden 1994 holdt over 155 forskellige

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Karen Wistoft, Bjarne Bruun Jensen og Jette Vinter Roesen. Værdier på spil? Mellem sundhedsfremme og forebyggelse i skolesundhedsplejen

Karen Wistoft, Bjarne Bruun Jensen og Jette Vinter Roesen. Værdier på spil? Mellem sundhedsfremme og forebyggelse i skolesundhedsplejen 1 Karen Wistoft, Bjarne Bruun Jensen og Jette Vinter Roesen Værdier på spil? Mellem sundhedsfremme og forebyggelse i skolesundhedsplejen Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2 Værdier på spil? Værdier

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark I teksten nedenunder kan du læse om nogle af de største insektgrupper, også kaldet ordner, man tit støder på i naturen og andre grupper af landlevende leddyr.

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

1984: 1986: 1996: 2004:

1984: 1986: 1996: 2004: 1982: Galmyg Banker Plants 1984: 1986: 1992: Norge: 1992: 1996: 2004: 1980-1984 - 1986-1992 - 1994-2004 - 2008 Lars BioPlant (DK) & Biobasiq (S) Michael Samira Frank Steen Sven Henrik Anders Kersti Aarhus

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Lars Iversen, stud.scient Philip Francis, biolog Torbenfeldtvej 7, 2. tv. Ancient DNA & Evolution

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse og afskedigelse Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2.

Læs mere

Kenneth Worm. Hamstere. Atelier

Kenneth Worm. Hamstere. Atelier Kenneth Worm Hamstere Atelier 2005, 2013 For la get Ate li er, www.atelier.dk Udgivet som e-bog 2013. Kopiering ikke tilladt og vil medføre erstatningskrav fra rettighedshavere ISBN 978-87-7857-619-4 2005

Læs mere

SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien Agnes Ingersen SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjov Med Mælkekartoner Copyright: 2006 Agnes Ingersen 1. udgave,

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

(Data fra januar 201 3)

(Data fra januar 201 3) Wikipedia er verdens femte mest besøgte hjemmeside. Den er skrevet og vedligeholdt af næsten 1 50.000 mennesker i hele verden. Den indeholder omkring 24 millioner artikler på mere end 285 sprog, hvoraf

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på bilvalget sider Gul eller hvid?

guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på bilvalget sider Gul eller hvid? guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på bilvalget 8 sider Gul eller hvid? Gul eller hvid? INDHOLD I DETTE HÆFTE: Gul eller hvid?... 3 Gulpladebilsanalyse privat april

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Forløb om Bøllemosen

Forløb om Bøllemosen Forløb om Bøllemosen Indholdsfortegnelse: Forløb, beskrivelse og mål 2 Post 1 4 Opmåling med landmålerstokke Dataindsamling til højdeprofil i Bøllemosen 5 Post 2 6 Landskabsdannelse Bøllemosens fremtid?

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere