Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 1

2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 23. december 2005 J. nr.: EM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vilkår Mission Vision Opgavehierarki Strategier, strategiske målsætninger og resultatkrav Forretningsområdet Teknik: Forretningsområdet Forretningskendetegn: Forretningsområdet Politik: Forretningsområdet Kursusvirksomhed og projektsalg: Øvrige mål (Koncernfælles mål): Budgetmæssige forudsætninger Ikrafttræden Bilag 1: Formalia Bilag 2: Opgavehierarki

3 Resultatkontrakt for Patent- og Varemærkestyrelsen for 2006 (-2008) 1. Vilkår Der er sket en ændring i virksomhedernes behov for intellektuel ejendomsret over tiden. Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) er ikke længere danske virksomheders eneste indgang til at få udstedt patent eller registreret et varemærke. Mange virksomheder gør brug af de internationale ordninger. PVS arbejder på i fremtiden at indgå samarbejde om produkter, der er direkte tilpasset den enkelte virksomhed og den aktuelle situation. Patent- og Varemærkestyrelsens forretningsmæssige vilkår er tæt knyttet til dansk erhvervslivs og dansk forsknings behov for at anvende IPR-systemerne. Men styrelsens vilkår er ikke kun styret af markedet for IPR-ydelser i Danmark. PVS har som en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet også en væsentlig rolle som repræsentant for danske erhvervspolitiske interesser i international sammenhæng. Denne rolle har stigende betydning som følge af den internationale udvikling. Virksomhederne har brug for fælles internationale regler for beskyttelse og håndhævelse af IPR. PVS arbejder derfor aktivt i en række internationale fora for, at få harmoniseret de internationale regelsæt, at få effektiviseret de internationale sagsbehandlingsprocesser og få forbedret mulighederne for effektivt at kunne håndhæve IPR på de internationale markeder. Der er således gennem de senere år sket et skift i den rolle, Patent- og Varemærkestyrelsen spiller i det danske innovationssystem. Fra at være registreringsmyndighed til i dag at være en virksomhed i staten, der har sin væsentligste rolle i at formidle viden til virksomheder til brug for deres teknologiske og markedsmæssige udvikling. Fundamentet for denne viden er styrelsens myndighedsarbejde og de kompetencer, styrelsen oparbejder herigennem. Danske virksomheder er som led i den internationale konkurrence stadig mere opmærksomme på dels at sikre egne rettigheder dels at sikre, at de ikke bruger ressourcer på at udvikle nyt, som andre allerede har rettighederne til. Patentaktiviteten i Danmark har over årene været stigende og relativt set har Danmark haft en stærkere stigning i aktiviteten end de lande vi i øvrigt sammenligner os med. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at opleve, at myndighederne i deres sagsbehandling er hurtige og sikrer en ensartet høj kvalitet. Virksomhederne har brug for en kvalificeret IPR myndighed, der med rette mix af kvalitet, tid og pris kan behandle IPR ansøgninger og levere IPR serviceydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen er bevillingsteknisk Statsvirksomhed og er fuldt brugerfinansieret. På Finansloven for 2006 har styrelsen budgetteret med indtægter på 168,6 mio. kr. og udgifter på 163,8 mio. kr. Styrelsen skal i 2006 i form af nettobevillingen betale 4,8 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. 2. Mission Økonomi- og Erhvervsministeriets mission er at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Patent- og Varemærkestyrelsen er en del af koncernen Økonomi- og Erhvervsministeriet og understøtter med den lokale mission koncernens mission. Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. 3

4 Det gør PVS ved, at efterleve et sæt leveregler, PVS har formuleret med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsministeriets værdigrundlag som understøtter deres mission. Levereglerne har til formål at understøtte PVS mission og vision og de tydeliggør den måde hvorpå styrelsen arbejder og agere. PVS leveregler: Vi tager ansvar for, at kunderne får det de har behov for Vi tænker på forretningen og fejrer vores succeser Vi engagerer os og går efter opgaverne Vi tager udfordringer op og træffer beslutninger Vi tager ansvar for kvaliteten i produkter og ydelser Vi definerer kvalitet og arbejder med den Vi udvikler PVS gennem lydhørhed og samarbejde Vi er åbne, fleksible og tænker i helheder Vi respekterer hinandens holdninger og værdsætter forskelligheder Jeg tager ansvar og viser personligt mod i en åben dialog 3. Vision Økonomi- og Erhvervsministeriets vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Også her understøtter Patent- og Varemærkestyrelsens vision koncernens vision: Gennem Professionalisme Viden Service vil Patent- og Varemærkestyrelsen være virksomhedernes naturlige valg 4. Opgavehierarki Styrelsens opgavehierarki, se bilag 2, giver et samlet overblik over de opgaver Patent- og Varemærkestyrelsen varetager. Opgavehierarkiet illustrer hvordan hvert enkelt produkt støtter op om styrelsens vision og mission, igennem produktgrupper og forretningsområder. 5. Strategier, strategiske målsætninger og resultatkrav Patent- og Varemærkestyrelsens strategi har som hovedmål at sikre en international konkurrencedygtig dansk IPR-infrastruktur, som grundlag for danske virksomheders konkurrenceevne på de globale videnmarkeder. Danske virksomheders IPR vækstvilkår skal styrkes. Styrelsen har defineret følgende fire forretningsområder. Der udarbejdes forretningsplaner for hvert af disse forretningsområder. De fire strategiske forretningsområder: Forretningsområde 1: Teknik Forretningsområde 1 omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til andre myndigheder samt erhvervsservice. 4

5 Forretningsområde 2: Forretningskendetegn Dette forretningsområde omfatter aktiviteter i relation til forretningskendetegn, herunder varemærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til andre myndigheder samt erhvervsservice. Forretningsområde 3: Politik Inden for dette område er opgaver som national- og international politik. Forretningsområde 4: Kursusvirksomhed og projektsalg Forretningsområde 4 indeholder PVS kursusvirksomhed og internationale projekter samt andet arbejde som kan relateres til disse aktiviteter. Ledelses- og styringsmodel Patent- og Varemærkestyrelsen har fokus på sammenhængen mellem indsats og resultat. Styrelsen har i lighed med den øvrige del af koncernen valgt Excellence-modellen som grundlæggende ledelsesmodel, og har siden år 2000 systematisk arbejdet med denne model. Der er i årene gennemført årlige selvevalueringer. I 2006 forventes igen en selvevaluering gennemført. Resultatkrav (styrelseskrav og koncernmål) Resultatkravene herunder afspejler de vigtigste produkter/ydelser set i sammenhæng med de strategiske udfordringer, der er udtrykt i forretningsområderne. Resultatkravene er struktureret efter styrelsens strategiske forretningsområder, der også er fundamentet i den interne styring og organisering af opgaveportefolioen. Oversigten herunder viser sammenhængen mellem resultatkrav og styrelsens forretningsområder. Resultatkravene understøtter enten direkte et strategimål eller strategien, mens andre er koncernmål. Endvidere viser oversigten budgetterede ressourcer og resultatkravenes indbyrdes vægtning. 5

6 Forretningsområde: Teknik Forretningskend etegn Politik Virksomhed og projektsalg Øvrige mål (Koncernfælles mål) Strategisk målsætning: Resultatkrav nr.: Vægt i kontrakten i pct. At være i front internationalt på sagsbehandlingstiden (blandt de 3 hurtigste myndigheder) at forøge den samlede opgavemængde af Myndighedsopgaver herunder leverance til andre myndigheder at forøge den samlede opgavemængde for Erhvervsserviceopgaver at være i front internationalt med sagsbehandlingstiden under kvaliteten alle processer certificeret i henhold til ISO 9000 at være førende udbyder af strategiske informationsprodukter inden for forretningskendetegn at 7 ud af 10 interessenter opfatter PVS som troværdige og har akkurat information om PVS og IP generelt at skabe respekt for, at det immaterialretlige område er et centralt rammevilkår for erhvervslivet at væsentlige processer er certificeret PVS skal være førende kursusudbyder inden for IP og kursusudbudet og omsætningen skal øges PVS skal være internationalt kendt og respekteret deltager i myndighedsprojekter, og det internationale projektsalg etableres som et betydende forretningsområde 1a: Enhedsomkostninger 1b: Sagsbehandlingstid på 1. realbehandling 1c: Klart mål 1d: Kvalitet 2a: ISO-9001 certificering 2b: Stigning i omsætning 6 5 3a: Enhedsomkostninger 3b: Bruttosagsbehandlingstid på nationale varemærker 3c: Bruttosagsbehandlingstid på MP varemærker 3d: Klart mål 3e: Kvalitet 4a: Udvikling og markedsføring 4b: ISO-9001 certificering 4c: Stigning i omsætning 5a: Ministerbetjening umiddelbart anvendelig 5b: Ministerbetjening rettidighed 5c: Ministerbetjening Folketinget 6a: EPK2000 form og proces 6b: EPK2000 politisk håndtering ,5 3, ,5 2,5 7: Markedsplads for viden 3 8: IPR udvikling af indikatorsystem 3 9: Europæisk netværk for patentsagsbehandling 4 10: Nordisk PCT-samarbejde aktivitet 2 Nordisk PCT-samarbejde effekt 2 11a: Administrative lettelser Patentbekendtgørelsen og brugsmodelbekendtgørelse er ændret 2 11b: Administrative lettelser status for 2006 og 2 plan for : Kommunikation 3 13: Kursusvirksomhed 14: Etnisk integration 15: Virk.dk Ressourcer i mio. kr. på niveau 1 1 I alt ,6 Oversigten tegner et billede af styrelsens vigtigste resultatkrav og målsætninger for 2006, og er således et koncentrat af styrelsens samlede opgaveportofolio. Mål og resultatkrav er udvalgt således, at styrelsens strategiske mål indgår samtidig med, at de udvalgte mål er dækkende for hele styrelsens virksomhed. De angivne mål repræsenterer en ressourceindsats på 90,7 pct. af den samlede styrelses ressourceforbrug i De opgaver, der ikke er beskrevet som mål i kontrakten, styres i styrelsens interne aftalekompleks ,8 31,6 27,1 22,1 1 Ressourceforbruget til de enkelte resultatmål er angivet på niveau 1. Det vil sige, at det direkte ressourcetræk til både løn og øvrig drift er tillagt omkostninger til fællesfunktioner. Omkostninger til fællesfunktioner fordeles til den enkelte aktivitet efter aktivitetens relative lønforbrug. Det relative lønforbrug er den budgetterede ressourcetid * den estimerede cost-sats for de medarbejdere, der er allokeret til aktiviteten. 2 Resultatkravet vægtes i direktørkontrakten 6

7 5.1 Forretningsområdet Teknik: Produktgruppe: Patenter De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Teknik er: at være i front internationalt på sagsbehandlingstiden (blandt de 3 hurtigste myndigheder) at forøge den samlede opgavemængde af Myndighedsopgaver herunder leverance til andre myndigheder. LANGSIGTET EFFEKTINDIKATOR 3 Udviklingen i antal patenter (Danske/EF) med dansk indehaver pr indbyggere Produkt 1: 1. realbehandling af danske grundansøgninger Det er væsentligt, at Patent- og Varemærkestyrelsen hurtigt giver ansøgere en indikation af ansøgningens bæredygtighed gennem et hurtigt førstegangssvar (1. realbehandling). Bruttosagsbehandlingstiden er defineret som den totale tid fra indleveringsdatoen til 1. realbehandlingen, uanset årsagen til at sagen har opnået denne status. I opgørelsen er alle danske grundansøgninger medtaget. Produkt: 1. realbehandling af danske grundansøgninger Resultatkrav: 1a, 1b, 1c og 1d Produktivitet Kvalitet Enhedsomkostningerne på niv. 1 er kr. eller mindre Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 7,5 mdr. eller mindre 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet inden 7,5 måned (Klart mål) Der udtages ca. 150 sager, svarende til 8 pct. af den totale mængde sager til stikprøvekontrol. Heraf må der højst være fejl i 5 pct. af sagerne og i maksimalt 15 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring 1. realbehandling af danske grundansøgninger tidsskema MÅL: Hurtigere afgørelser på indleverede patentansøgninger Enhedsomkostninger Tid (måneder) 6,5 7,4 8,6 7,5 6 Indeks 100,0 113,8 116,2 115,4 Bruttosagsbehandlingstid Excl. omkostninger til fællesfunktioner = niveau 0 Incl. Omkostninger til fællesfunktioner = niveau 1 År R 2003 R 2004 R B 2006 R 2003 R 2004 R 2005 B 2006 Kr Indeks 100,0 80,2 93,3 105,4 100,0 69,3 78,5 85,9 År R 2003 R 2004 R 2005 B Effektmålet for patentområdet er meget langsigtet. Dette hænger sammen med, at den typiske sagsbehandlingstid er på 3 til 3,5 år. 4 Forventet resultat for Der er budgetteret med en stigning i enhedsomkostningerne ifht Stigningen skyldes større udgifter. Der skal i 2006 hovedsagelig i patentenheden ansættes et større antal nye medarbejdere, hvilket kræver megen uddannelse og medfører i starten af deres ansætteslesperiode en lavere produktivitet. Herudover vil der blive fokuseret på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. 6 Målet er fastsat til 7,5 mdr. under forudsætning af, at ansøger har indleveret de relevante oplysninger til styrelsen inden 3 mdr. fra ansøgningsfristen. 7

8 Bruttosagsbehandlingstiden fra indlevering til 1. realbehandling skal nedbringes og uden at kvaliteten påvirkes negativt. Afgørelsesgrundlaget findes typisk i internationale databaser, hvor der ikke før ca. 6 måneder efter indleveringen af ansøgningen er sikkerhed for, at disse baser er opdateret. Ressourcetræk 7 Produkt 1 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 7,6 mio. kr. 5,3 mio. kr. 12,9 mio. kr. 7,1 pct. ca. 12,2 årsværk Produktgruppe: Erhvervsservice på Teknikområdet De strategiske målsætninger over en 3-årig periode: at forøge den samlede opgavemængde for Erhvervsserviceopgaver. Produkt 2: Erhvervsservice på Teknikområdet I overensstemmelse med ØEMs mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder og styrelsens egen mission om at være center for strategisk information, vil PVS fortsat udbyde serviceydelser for at understøtte virksomheders strategiske valg vedr. immateriel ejendomsret. Som det fremgår af visionen vil PVS være virksomhedernes naturlige valg, når de får brug for en partner til at understøtte deres strategiske beslutninger vedr. intellektuel ejendomsret. Visionen er bl.a. baseret på, at PVS yder en bedre og mere målrettet service overfor virksomhederne. Det virksomhederne lægger vægt på når de henvender sig til PVS er primært om de får et hurtigt og kvalificeret input, som de kan anvende i deres beslutningsproces. Endvidere vægter de meget højt, at deres sag håndteres professionelt og i fuld fortrolighed. I en erkendelse af at dokumentation af kvaliteten af styrelsens arbejde er en kritisk parameter, både når styrelsen arbejder for virksomheder (nationale så vel som internationale) og i myndighedsarbejdet, har PVS i 2005 certificeret arbejdsprocesser efter ISO 9001 standarden. På længere sigt er styrelsen af den overbevisning, at dokumenterede kvalitetsstandarder vil være en forudsætning for etablering af et velfungerende internationalt samarbejde. I 2005 blev processerne Leverance af (danske) rettigheder, Patent og Kommercielle ydelser til myndighedskunder certificeret efter ISO-9001 standarden. Som led i den samlede plan for certificering på Teknikområdet, ønsker PVS i 2006 at udvide certificeringen så vidt angår processen Erhvervsservice på teknikområdet og i 2007 processerne Leverance af rettigheder, Brugsmodel og Modtagende myndighed. 7 Ressourceforbruget er excl. forbruget på kvalitetsundersøgelsen 8

9 Produkt: Erhvervsservice på Teknikområdet 8 Resultatkrav: 2a og 2b MÅL: Større omsætning og ensartet kvalitet Kvalitet Effekt Processen Erhvervsservice på teknikområdet er i 2006 certificeret ifølge ISO-9001 standarden 9 Stigning i omsætning på 15 pct. Erhvervsservice på Teknikområdet tidsskema Omsætningen i kr. R2003 R2004 R Mål Ændring i pct. +23,9 +25,7 +15,0 8 Både danske og udenlandske kunder 9 I resultatkontrakten for 2007 formuleres et reelt kvalitetskrav med udgangspunkt i ISO-certificeringen 10 Forventet resultat for

10 5.2 Forretningsområdet Forretningskendetegn: Produktgruppe: Varemærker De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Forretningskendetegn er: at være i front internationalt med sagsbehandlingstiden under hensyntagen til kvaliteten LANGSIGTET EFFEKTINDIKATOR Udviklingen i antal varemærker (Danske/EF) med dansk indehaver pr indbyggere Produkt 3: Nationale og MP varemærker Varemærker og andre forretningskendetegn er vigtigere end nogensinde før. Der registreres globalt set flere og flere varemærker. Virksomhederne er generelt blevet mere bevidste om at bruge f.eks. varemærker. Eksempelvis investeres der enorme summer i branding lige fra produktbranding til corporate branding. Ikke bare kommercielle virksomheder brander sig også foreninger, kommuner, amter, nationer og organisationer brander sig. Det er således vigtigt, at sagsbehandlingen er effektiv og af høj kvalitet. Opgaverne på varemærkeområdet omfatter hovedsagelig to typer af sager: behandling af danske varemærkeansøgninger og behandling af Madrid-Protokolregistreringer, hvor Danmark er designeret. At Danmark er designeret vil sige, at rettigheden søges gjort gældende i Danmark. Enhedsomkostningerne opgøres på to niveauer. Forskellen mellem de to niveauer udgøres af omkostningerne til fælles- og hjælpefunktioner. Omkostningerne for nationale varemærkeansøgninger og Madrid-Protokolregistreringer opgøres samlet. Sagsbehandlingstiden måles som den totale bruttosagsbehandlingstid fra indlevering til færdigbehandling af en ansøgning. I opgørelsen indgår alle færdigbehandlede sager. På grund af den store forskel, der tidligere var i sagsbehandlingstiden på de to typer af sager, opgøres sagsbehandlingstiden for de to sagstyper for sig. Sagsbehandlingstiden for både Nationale varemærkeansøgninger og MP varemærker forventes i 2005 at blive på 4,5 mdr. Målet i 2006 er for begge sagstyper 5,0 mdr. At målet ikke er strammet op i forhold til resultatet i 2005, skyldes et ønske om at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er PVS målsætning at være i front internationalt med sagsbehandlingstiden, og ændres markedssituationen er styrelsen klar til at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere. 10

11 Produkt 3. Nationale og MP varemærker Resultatkrav: 3a, 3b, 3c, 3d og 3e MÅL: Hurtig sagsbehandling af høj kvalitet Produktivitet Kvalitet Enhedsomkostningerne på niv. 1 er kr. eller mindre Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 5,0 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 5,0 mdr. eller mindre for MP varemærker 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet inden 2,5 måned (Klart mål) Der udtages fire gange om året 25 sager til stikprøvekontrol. Heraf må der højst være fejl i 4 pct. af sagerne og i maksimalt 20 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring Nationale og MP varemærker tidsskema Enhedsomkostninger Tid (måneder) Nationale varemærkeansøgninger MP varemærker Excl. omkostninger til fællesfunktioner = niveau 0 Incl. Omkostninger til fællesfunktioner = niveau 1 År R 2003 R 2004 R 2005 B 2006 R 2003 R 2004 R B 2006 Kr Indeks 100,0 90,3 89,3 131,4 100,0 78,1 76,2 107,1 År R 2003 R 2004 R B ,0 3,7 4,1 5,0 Indeks 100,0 92,5 111,0 120 Tid (måneder) 4,4 5,0 4,1 5,0 Indeks 100,0 113,6 82,0 112,0 Ressourcetræk 14 Produkt 3 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 6,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. 11,0 mio. kr. 6,1 pct. ca. 14,1 årsværk Produktgruppe: Erhvervsservice vedrørende Forretningskendetegn De strategiske målsætninger over en 3-årig periode: alle processer certificeret i henhold til ISO 9000 at være førende udbyder af strategiske informationsprodukter inden for forretningskendetegn Produkt 4: Erhvervsservice vedrørende Forretningskendetegn Udviklingen inden for tilgangen til offentlige tilgængelige databaser der indeholder data indenfor varemærkeområdet, har afspejlet sig i en vigende omsætning på serviceområdet. 11 Forventet resultat i Der er budgetteret med en stigning i enhedsomkostningerne ifht Stigningen skyldes større udgifter. Styrrelsen forventer i 2006 at ansætte et større antal nye medarbejdere. Herudover vil der blive fokuseret på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. 13 Forventet resultat i Ressourceforbruget er excl. forbruget på kvalitetsundersøgelsen 11

12 Forretningskendetegn der dækker andre beskyttelsesformer end blot varemærker får stadig større strategisk betydning for virksomheder. Som det fremgår af visionen vil PVS være virksomhedernes naturlige valg, når de får brug for en partner til at understøtte deres strategiske beslutninger vedr. intellektuel ejendomsret. Visionen er bl.a. baseret på, at PVS yder en bedre og mere målrettet service overfor virksomhederne. Det virksomhederne lægger vægt på når de henvender sig til PVS er primært om de får et hurtigt og kvalificeret input, som de kan anvende i deres beslutningsproces. Endvidere vægter de meget højt, at deres sag håndteres professionelt og i fuld fortrolighed. I en erkendelse af at dokumentation af kvaliteten af styrelsens arbejde er en kritisk parameter, både når styrelsen arbejder for virksomheder (nationale så vel som internationale) og i myndighedsarbejdet, har PVS i 2005 certificeret arbejdsprocesser efter ISO 9001 standarden. På længere sigt er styrelsen af den overbevisning, at dokumenterede kvalitetsstandarder vil være en forudsætning for etablering af et velfungerende internationalt samarbejde Denne udvikling skal styrkes ved at udvikle nye ydelser og produkter. Produkt 4. Erhvervsservice forretningskendetegn MÅL: Større omsætning og ensartet kvalitet Resultatkrav: 4a, 4b og 4c Aktivitet Kvalitet Udvikle og markedsføre mindst et nyt produkt indenfor området Erhvervsservice Processen Erhvervsservice på forretningskendetegnsområdet er i 2006 certificeret ifølge ISO-9001 standarden 15 Effekt Stigning i omsætningen på 15 pct 16. Erhvervsservice forretningskendetegn Omsætningen i kr. R2003 R2004 R Mål Ændring i pct. -26,8 +103,8 +15,0 15 I resultatkontrakten for 2007 formuleres et reelt kvalitetskrav med udgangspunkt i ISO-certificeringen 16 Både danske og udenlandske kunder 17 Forventet resultat for

13 5.3 Forretningsområdet Politik: Produktgruppe: Politik De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Politik er: at 7 ud af 10 interessenter opfatter PVS som troværdige, og har akkurat information om PVS og IP generelt at skabe respekt for, at det immaterialretlige område er et centralt rammevilkår for erhvervslivet at væsentlige processer er certificeret Produkt 5: Ministerbetjening direkte Produkt 5: Ministerbetjening MÅL: Effekt betjening af Økonomi- og Erhvervsministeren Resultatkrav: 5a, 5b og 5c Kvalitet Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige Minimum 95 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt Ingen direkte bestillingssag må pga. anvendelighed eller leveringstidspunkt resultere i at der ikke kan leveres rettidigt til Folketinget Såfremt styrelsen har under 40 sager i 2006, må styrelsen maksimalt have 4 sager, som ikke lever op til de to krav. Ministerbetjening (direkte) tidsskema Ministerbetjening Resultat 2004 Resultat Mål 2006 Rettidig 100,0 pct. 100,0 pct. 95,0 pct. Umiddelbart anvendelig 98,0 pct. 91,7 pct. 90,0 pct. 19 Ressourcetræk Produkt 5 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,4 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,4 pct. ca. 1,0 årsværk Produkt 6: Ændring af Patentloven (EPK 2000) Det er et vigtigt mål for styrelsen at sikre et til stadighed effektivt og billigt system for intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er tillige vigtigt, at der fra styrelsens side arbejdes målrettet med forbedringer inden for samtlige rettighedsområder, således at systemet samlet set af brugerne anses som velfungerende. På internationalt niveau er der særligt fokus på forbedring/ændring af patentsystemet. I 2000 blev der vedtaget en række ændringer i den Europæiske Patentkonvention (EPK), herunder indførelse af en central procedure, der giver patenthaver mulighed for at få sit europæiske patent begrænset centralt. Indførelsen af central administrativ begrænsning er af stor betydning for dansk erhvervsliv, der herved får mulighed for ét sted at få en samlet vurdering for samtlige EPO-medlemslande, hvilket vil øge retssikkerheden og samtidig sænke 18 Forventet resultat i Tabellen rummer både bestilte og ikke-bestilte sager 13

14 de hermed forbundne omkostninger markant. Begrænsningen får virkning i alle de medlemsstater, hvor patentet er gyldigt. Hvis Danmark ikke får ratificeret ændringerne inden to år efter, at 15 medlemslande har ratificeret EPK 2000, risikerer Danmark at måtte forlade den Europæiske Patentorganisation (EPO) med deraf følgende negative konsekvenser for dansk erhvervsliv. Forslaget forudsætter 5/6-dels flertal i Folketinget, jfr. grundlovens 20. Produkt 6: EPK 2000 MÅL: Lovforslaget vedtages Resultatkrav: 6a og 6b Kvalitet Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Proces / form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. lovarbejde Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren Ressourcetræk Produkt 6 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,7 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,7 pct. ca. 1,2 årsværk Produkt 7: Markedsplads for viden Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) er en af de helt centrale rammebetingelser i videnøkonomien, idet de definerer ejendomsretten over viden. Intellektuelle ejendomsrettigheder er dermed en afgørende del af hele innovationssystemet. Traditionelt har patentsystemet og virksomhederne fokuseret på selve beskyttelsen af opfindelsen. Men systemet af intellektuelle ejendomsrettigheder har betydning for hele innovationsprocessen. Lige fra idéudviklingen hos iværksætteren eller virksomheden til beskyttelsen af opfindelsen og den efterfølgende kommercialisering. Veldefinerede ejendomsrettigheder over viden er således også en forudsætning for, at virksomhederne gennem licensaftaler kan deltage i denne videnudveksling og dermed konkurrere effektivt i videnøkonomien. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan danske virksomheder udnytter deres og andres rettigheder, og hvordan rammebetingelserne er for dette. Produkt 7: Markedsplads for viden Resultatkrav: 7 MÅL: Etablering af Markedsplads for viden Aktivitet Der er inden udgangen af 2006 etableret en markedsplads for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Markedspladsen vil blive tilbudt som en service på PVS hjemmeside Produkt 8: Bedre rammer for handel med viden (Koncernprojekt) I forlængelse af resultatkrav 7 vedr. markedsplads for viden etableres et projekt, i samarbejde med Konkurrencestyrelsen og Danmarks Statistik, som har til formål at opbygge bedre viden om, hvordan danske virksomheder anvender IPR samt at skabe bedre rammer for, at de kan udnytte deres rettigheder, herunder handle med viden/rettigheder. 14

15 IPR udgør et af de helt centrale rammevilkår i den globale videnøkonomi, idet de definerer ejendomsretten over viden. I den globale videnøkonomi vil danske virksomheders innovationsevne og konkurrencekraft i stigende grad ikke kun afhænge af, hvor gode virksomhederne er til at beskytte deres innovationer gennem patenter, varemærker mv. Deres innovationsevne og konkurrencekraft vil også afhænge af, hvordan de udnytter rettighederne forretningsmæssigt, herunder deres evner og muligheder for at handle med viden. Konkret har projektet til formål at udvikle et indikatorsystem, som skal gøre det muligt i højere grad at måle danske virksomheders anvendelse af IPR og effekterne på konkurrenceevne, innovation og vækst. Der skal endvidere udarbejdes konkrete analyser og forslag bl.a. vedrørende tvangslicensreglerne, etablering af et vederlagsbaseret patentsystem og et forum til løsning af patenttvister, som skal bidrage til at skabe bedre rammer for at udnytte og håndhæve rettigheder. Produkt 8: Bedre rammer for handel med viden Resultatkrav: 8 MÅL: Koncernprojektet gennemføres Aktivitet PVS skal i 2006 gennemføre de i projektkontrakten anførte milepæle og øvrige aftalte aktiviteter styrelsen er ansvarlig for, samt eventuelle justeringer heraf i kontraktperioden. Herunder skal tilknyttede tidsfrister overholdes Ressourcetræk Produkt 8 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,4 pct. ca. 1,0 årsværk Produkt 9: Europæisk netværk for patentsagsbehandling Det er vigtigt for styrelsen at sikre danske virksomheder de bedst mulige betingelser for at kunne udnytte patentsystemet både nationalt og internationalt. Styrelsen har derfor gennem flere år arbejdet målrettet for at udvikle samarbejdet under Den Europæiske Patentkonvention på en sådan måde, at der skabes mest mulig synergi mellem det arbejde, der varetages henholdsvis af Den Europæiske Patentorganisation (EPO) og af de nationale patentmyndigheder. Der blev i juni 2005 opnået enighed mellem EPOs medlemslande om det fremtidige patentsamarbejde i Europa. Aftalen indebærer dels en effektivisering af sagsbehandlingen og en højnelse af kvaliteten, dels en styrkelse af de nationale patentmyndigheders mulighed for at kunne fungere som nationale kompetencecentre på patentområdet. Et af aftalens væsentligste elementer er, at der etableres et netværkssamarbejde mellem alle de europæiske patentmyndigheder med henblik på at undgå dobbeltarbejde. Herved vil virksomheder, der starter med at indlevere en national ansøgning, kunne opnå en gebyrbesparelse når de senere indleverer ansøgningen hos EPO, og den generelle sagsbehandlingstid hos EPO vil kunne forkortes. Aftalen har på nuværende tidspunkt karakter af en hensigtserklæring, og den skal i de kommende 2-3 år gives konkret indhold og implementeres. Danmark har været drivkraften i denne udvikling, og styrelsen har en afgørende interesse i at bidrage aktivt til, at aftalen bliver implementeret på en måde, der bedst muligt tilgodeser dansk erhvervslivs interesser. 15

16 Produkt 9: Europæisk netværk for patentsagsbehandling Resultatkrav: 9 MÅL: Der opnås inden årets udgang enighed i EPOs administrationsråd om et konkretiseret forslag til samarbejde, som indebærer: Effekt EPO skal kunne udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder alle typer ansøgninger (direkte og PCT) Produkt 10: Nordisk PCT-samarbejde Resultatkontrakten for 2005 indeholdt et mål om at etablere et nordisk samarbejde på patentområdet gennem oprettelse at et Nordisk Patent Institut. Imidlertid har der mellem de nordiske lande ikke kunnet opnås enighed om formen for dette samarbejde, og ambitionen er derfor nu i første omgang begrænset til at etablere et samarbejde omfattende Danmark, Norge og Island, idet disse lande er enige om både formål og form for samarbejdet. Formen for samarbejdet skal være et praktisk joint venture samarbejde, hvor de enkelte lande bevarer deres fulde nationale kontrol over sagsbehandlingen, men kan trække på hinandens ressourcer efter behov. Samarbejdet skal omfatte PCT-ansøgninger, nationale ansøgninger og kontraktopgaver for andre patentmyndigheder. Det er forventningen at både Sverige og Finland ønsker at deltage i samarbejdet på længere sigt, hvorfor dette skal være muligt. Formålet er generelt at skabe en bedre basis for at opretholde og udvikle lokale IP- kompetencecentre i de enkelte nordiske lande for derigennem at stimulere nordisk industri til yderligere innovation og økonomisk vækst. Navnlig de små og mellemstore virksomheders behov skal hermed tilgodeses. Samtidig skal samarbejdet bidrage til udviklingen af den europæiske IP-infrastruktur baseret på en central patentudstedelsesprocedure af høj kvalitet inden for rammerne af den Europæiske patentorganisation (EPO). For Danmark og danske brugere vil samarbejdet medføre konkrete fordele ved at Styrke kvaliteten og effektiviteten af patentsagsbehandlingen Styrke muligheden for at indgå i et europæisk samarbejde inden for EPO med deraf følgende gebyrmæssige fordele for brugerne (jf. mål nr.10) Gøre det lettere for Danmark og Norge i fællesskab at opnå PCT-status med deraf følgende fordele for de nationale brugere Forbedre muligheden for at indgå aftale om kontraktarbejde med udenlandske patentmyndigheder. Produkt 10: Nordisk PCTsamarbejde Resultatkrav: 10a og 10b MÅL: Fremdrift for arbejdet Aktivitet Effekt Der indgås aftale inden udgangen af 2006 mellem i det mindste Danmark, Norge og Island om oprettelse af et Nordisk Patent Institut (NPI) Danmark, Norge og Island søger på WIPO s generalforsamling i september 2006 om status for NPI som PCT-myndighed 16

17 Ressourcetræk Produkt 10 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,9 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,6 mio. kr. 0,9 pct. ca. 1,3 årsværk Produkt 11: Administrative lettelser PVS er ikke en del af ØEM s samlede arbejde om administrative lettelser, baseret på AM- VAB metoden. Baggrunden er primært, at immaterialretslovgivningen alene udgør et tilbud til virksomhederne, og derfor må betegnes som frivillig. Men eftersom der automatisk genereres en række administrative forpligtelser når virksomhederne vælger at anvende immaterialretslovgivningen, har PVS dog alligevel i 2005 valgt at udarbejde en handlingsplan for arbejdet med at forenkle de administrative opgaver indenfor styrelsens område. I 2006 og de kommende år udmøntes handlingsplanen i en række konkrete aktiviteter. Såvel brugsmodelloven som patentloven (EPK se mål nr. 7) forventes ændret i Folketingssamlingen 2005/2006. Ændringen af brugsmodelloven vil i sig selv indebære en række lettelser for virksomhederne. Som konsekvens af lovændringerne vil det imidlertid også være nødvendigt at ændre de underliggende regler patentbekendtgørelsen og brugsmodelbekendtgørelsen, i hvilken forbindelse de vil blive undergivet et servicecheck. Produkt 11: Administrative lettelser Resultatkrav: 11a og 11b MÅL: PVS deltager aktivt i arbejde med administrative lettelser Aktivitet Patentbekendtgørelsen og brugsmodelbekendtgørelsen er ændret i 2006 Inden årets udgang foreligger en status for arbejdet i 2006 samt en plan for yderligere aktiviteter i 2007 Produkt 12: Kommunikation PVS står overfor det dilemma, at der på den ene side en stigende brug af IPR systemerne. På den anden side er den debat, der gengives i medierne om patentsystemet ensidigt præget af synspunkter om, at patentering hindrer udvikling. Et mål i resultatkontrakten skal adressere denne problemstilling, så det sikres, at alle relevante parter (både virksomheder, mediepartnere, organisationer, politikere m.fl.) er vel oplyste om reelle fakta og så debatten fremstår mere nuanceret. Et mål er samtidig at give især innovative og globalt orienterede virksomheder, et godt grundlag for at vurdere, hvorvidt og hvordan de kan bruge IP systemet i deres udvikling. For at sikre at relevante nye tiltag formidles, arbejdes der med kommunikationsplaner for lovforslag og større begivenheder. 17

18 PVS har i 2005 etableret en weblog, som dels fungerer som nyhedsformidling, debatforum og på længere sigt forventes at virke som vidensbank for IP området. Produkt 12: Kommunikation Resultatkrav: 12 MÅL: PVS presseindsats styrkes yderligere Effekt For omtaler af styrelsens område sker 30 pct. af disse enten på PVS foranledning eller ved, at PVS engagerer sig direkte eller gennem andre i debatten Ressourcetræk Produkt 12 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,3 mio. kr. - mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,2 pct. ca. 0,3 årsværk 18

19 5.4 Forretningsområdet Kursusvirksomhed og projektsalg: Produktgruppe: Kursusvirksomhed og projektsalg De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Kursusvirksomhed og projektsalg er: PVS skal være førende kursusudbyder inden for IP og kursusudbudet og omsætningen skal øges PVS skal være internationalt kendt og respekteret deltager i myndighedsprojekter, og det internationale projektsalg etableres som et betydende forretningsområde. Produkt 13: Kursusvirksomhed PVS kursusvirksomhed er et aktivitetsområde, som både er bredt anerkendt og værdsat af styrelsens kunder og interessenter i øvrigt. PVS er den førende kursusudbyder inden for IP i Danmark. PVS strategi på kursus-området er til stadighed at leve op til erhvervslivets behov for kortere, praksisorienterede kurser og seminarer inden for IPR og med en fokuseret udviklingsindsats øge kursusudbudet og omsætningen målt på antal kursister i de kommende år. Produkt 13: Kursusvirksomhed Resultatkrav: 13 MÅL: Flere kursusdeltagere Effekt Antallet af deltagere på PVS kursusaktiviteter skal i værre højere end i 2005 og i 2007 være på mindst 1500 Kursusdeltagere tidsskema Antal Resultat 2004 Resultat MÅL 2006 MÅL Højere deltagerantal end i Ressourcetræk Produkt 13 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 5,2 mio. kr. 2,6 mio. kr. 7,8 mio. kr. 4,3 pct. ca. 4,4 årsværk 5.5 Øvrige mål (Koncernfælles mål): Produkt 14: Etnisk integration 22 Produkt 14: Etnisk integration Resultatkrav: 14 MÅL: Økonomi- og Erhvervsministeriet skal medvirke til bedre integration af etniske minoriteter Aktivitet Andelen af etniske minoriteter af den samlede medarbejderstab skal øges med mindst 10 pct. i Excl.. deltagere til Forårsmødet (193) og konferencer (130) 21 Forventet resultat i Defineret som indvandrere og efterkommer fra ikke vestlige lande. For en uddybning heraf henvises til Personalestyrelsen 19

20 Produkt 15: Virk.dk Produkt 15: Virk.dk MÅL: Økonomi- og Erhvervsministeriet skal medvirke til bedre udnyttelse af digitale tjenester Resultatkrav: 15 a og b Aktivitet Inden 1. juli 2006 har PVS udarbejdet en handlingsplan for integration af erhvervsrettede digitale tjenester med Virk.dk. 23 Alle nye erhvervsrettede digitale tjenester udvikles med webservices og integreres med Virk.dk. 23 Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan og hvornår styrelsen vil etablere udvidet integration af styrelsens eksisterende erhvervsrettede digitale tjenester. 20

21 6. Budgetmæssige forudsætninger Patent- og Varemærkestyrelsen er en statsvirksomhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet, og har på finansloven en nettoudgiftsbevilling. Af forslag til finanslov for 2006 ( ) fremgår: Budgetspecifikation (mio. kr.) løbende priser Nettoudgiftsbevilling R B B B B B ,5-4,5-4,8-4,7-4,5-4,5 Udgift 145,7 163,6 163,8 173,7 173,9 174,0 Indtægt 170,2 168,1 168,6 178,4 178,4 178,4 Årsværk Ikrafttræden Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2006 og løber indtil den 31. december Resultatkontrakten er som udgangspunkt en rullende 3-årig kontrakt, som genforhandles hvert år. København, den 10. januar 2006 Departementschef Michael Dithmer Direktør Jesper Kongstad 21

22 8. Bilag 1: Formalia 1. Resultatkontrakten indgås mellem den enkelte styrelse og departementet. Resultatkontrakten forhandles hvert år. Resultatkontrakten er en rullende 3-årige kontrakter. De årlige bevillinger afhænger som hidtil af det pågældende års finanslov. 2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer / (større) begivenheder, som institutionen ikke kunne eller burde have kunnet forudse, gør, at et eller flere resultatmål ikke kan nås. Genforhandling kan kun ske ved ændringer i eksterne forhold primært politiske omprioriteringer. Fejlbudgettering, leverandørsvigt, leverancer fra 3. parter og manglende politisk stillingtagen kan ikke i sig selv føre til genforhandling. 3. Resultatkontrakten er ikke retligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 4. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-/ underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. 5. Resultatkontrakten skal generelt være i overensstemmelse med Finansministeriets regler og henstillinger for kontraktstyring. 6. Resultatopfyldelsen i forhold til resultatkontrakten skal rapporteres samtidig med fremsendelse af bidrag til rammeredegørelse, herunder hvilke korrigerende handlinger styrelsen vil iværksætte i forhold til at opfylde resultatkontrakten. Den endelige resultatopfyldelse i forhold til resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Finansudvalgets aktstykke og Rigsrevisionens og Økonomistyrelsens vejledninger. 7. Styrelsens direktør har ansvaret for overholdelse af resultatkontrakten og eventuel genforhandling. 22

23 Mission Strategiske forretningsområder Teknik Vision Forretningskendetegn Politik Kursusvirksomhed og projektsalg 9. Bilag 2: Opgavehierarki Produkt gruppe Patenter Erhvervsservice på teknikområdet Varemærker Erhvervsservice vedr. forretningskendetegn Politik Kursusvirksomhed og projektsalg Produkt -1. realbehandling af danske grundansøgninger - Endelige afgørelser - Beskyttelsescertifikater - Brugsmodeller - Modtagende myndighed - Underleverance til andre myndigheder - Projekter - Erhvervsservicesager - 1. realbehandling af Nationale og MP varemærker - Endelige afgørelser - Indsigelser - Administrative ophævelser - Design - Modtagende myndighed - Erhvervsservicesager - Ministerbetjening - Lovarbejde - IPR - Markedsplads for viden - Ankesager - Europæisk netværk - Nordisk PCTsamarbejde - Administrative lettelser - Kommunikation - Kursusvirksomhed - Projektsalg (B2B) - Nyhedsbreve - Info. og vejledning incl. læsesalen Resultatkontrakt 2006

24 Patent- og Varemærkestyrelsen Økonomienheden/LBR J.nr.: EM Dato: 23. december 2005 Scorebog 2006 Budget i mio. kr. Strategisk målsætning og resultatkrav Vægt i pct. Ikke opfyldt (rød) Delvist opfyldt (gul) Opfyldt (grøn) Score a: Enhedsomkostninger 4,0 12,9 Enhedsomkostningen på niveau 1 er højere end kr. Enhedsomkostningen på niveau 1 er mellem og Enhedsomkostningen på niveau 1 er kr. eller mindre. kr. b: Sagsbehandlingstid på 1. 5,0 Sagsbehandlingen er længere end 8,0 mdr. Sagsbehandlingen er mellem 7,5 og 8 mdr. Sagsbehandlingstiden er 7,5 mdr. eller kortere. realbehandling c: Klart mål 4,0 Under 85 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet Mellem 85 og 95 pct. af danske grundansøgninger er pct. eller flere af danske grundansøgninger er 1. inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned d: Kvalitet 4,0 Fejl i mere end 10 pct. af sagerne og i mere end 20 pct. af sagerne er der mulighed for forbedring Max. fejl i 10 pct. af sagerne og i maksimalt 20 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring Max. fejl i 5 pct. af sagerne og i maksimalt 15 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring 2 6,0 Processen Erhvervsservice på teknikområdet er i 2006 ikke Processen Erhvervsservice på teknikområdet er i 2006 a: ISO-9001 certificering certificeret ifølge ISO-9001 standarden certificeret ifølge ISO-9001 standarden b: Stigning i omsætning 5,0 Stigning i omsætning på under 10 pct. Stigning i omsætning på mellem 10 og 15 pct. Stigning i omsætning på 15 pct. eller mere 3 a: Enhedsomkostninger 4,0 11,1 Enhedsomkostningen på niveau 1 er højere end kr. Enhedsomkostningen på niveau 1 er mellem og kr. Enhedsomkostningen på niveau 1 er kr. eller mindre. b: Bruttosagsbehandlingstid på nationale varemærker 3,5 Bruttosagsbehandlingstiden er længere end 5,5 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger Bruttosagsbehandlingstiden er mellem 5,0 og 5,5 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger Bruttosagsbehandlingstiden er 5,0 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger c: Bruttosagsbehandlingstid på MP varemærker 3,5 Bruttosagsbehandlingstiden er længere end 5,5 mdr. eller mindre for MP varemærker Bruttosagsbehandlingstiden er mellem 5,0 og 5,5 mdr. eller mindre for MP varemærker Bruttosagsbehandlingstiden er 5,0 mdr. eller mindre for MP varemærker d: Klart mål 3,0 Under 85 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet Mellem 85 og 95 pct. af danske grundansøgninger er pct. eller flere af danske grundansøgninger er 1. inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned e: Kvalitet 3,0 Fejl i mere end 10 pct. af sagerne og i mere end 25 pct. af sagerne er der mulighed for forbedring Max. fejl i 10 pct. af sagerne og i maksimalt 25 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring Max. fejl i 4 pct. af sagerne og i maksimalt 20 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring 4 5,0 Mindst et nyt produkt indenfor området Erhvervsservice er a: Udvikling og markedsføring Ingen produkter udvikles eller markedsføres udviklet og markedsført 4,0 Processen Erhvervsservice på forretningskendetegnsområdet Processen Erhvervsservice på forretningskendetegnsområdet er i 2006 certificeret ifølge ISO-9001 standarden b: ISO-9001 certificering er i 2006 ikke certificeret ifølge ISO-9001 standarden c: Stigning i omsætning 4,0 Stigning i omsætningen på under 10 pct. Stigning i omsætningen på mellem 10 og 15 pct. Stigning i omsætningen på 15 pct. eller mere 5 a: Ministerbetjening umiddelbart anvendelig 2,0 0,7 Under 85 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige Mellem 85 og 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige b: Ministerbetjening rettidighed 2,0 Under 90 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt Mellem 90 og 95 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret Minimum 95 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt rettidigt c: Ministerbetjening Folketinget 2,0 Mere end 1 direkte bestillingssag kan ikke leveres rettidigt til Folketinget 1 direkte bestillingssag kan ikke leveres rettidigt til Folketinget Ingen direkte bestillingssag må pga. anvendelighed eller leveringstidspunkt resultere i at der ikke kan leveres rettidigt til Folketinget 6 a: EPK2000 form og proces 2,5 1,2 Lovforslaget bliver vurderet som under middel i kategorien Proces / form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. lovarbejde b: EPK2000 politisk håndtering 2,5 Lovforslaget bliver vurderet som undermiddel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren 7 Markedsplads for viden 3,0 Der er i 2006 ikke etableret en markedsplads for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Lovforslaget bliver vurderet som middel i kategorien Proces / Proces / form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. lovarbejde lovarbejde Lovforslaget bliver vurderet som middel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren Der er inden udgangen af 2006 etableret en markedsplads for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Markedspladsen vil blive tilbudt som en service på PVS hjemmeside 8 Bedre rammer for handel med viden (Koncernprojekt) 3,0 0,8 Under 75 pct. af milepælene er overholdt eller kvaliteten af indholdet vurderes ikke som tilfredsstillende af projektejeren Mindst 75 pct. af milepælene er overholdt og kvaliteten af indholdet vurderes som tilfredsstillende af projektejeren Årets sidste milepæl er nået og indholdet vurderes som tilfredsstillende af projektejeren 9 Europæisk netværk for patentsagsbehandling 4,0 EPO kan udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder til under 70 pct. af alle typer ansøgninger (direkte og PCT) 1,6 det mindste Danmark, Norge og Island om oprettelse af et Nordisk Patent Institut (NPI) 10. a: Nordisk PCT-samarbejde - aktivitet 2,0 Der er ikke indgået en aftale inden udgangen af 2006 mellem i b: Nordisk PCT -effekt 2,0 Danmark, Norge og Island har ikke søgt på WIPO s generalforsamling i september 2006 om status for NPI som PCT-myndighed EPO kan udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder til 70 pct. af alle typer ansøgninger (direkte og PCT) EPO skal kunne udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder alle typer ansøgninger (direkte og PCT) Der er indgået en aftale inden udgangen af 2006 mellem i det mindste Danmark, Norge og Island om oprettelse af et Nordisk Patent Institut (NPI) Danmark, Norge og Island har søgt på WIPO s generalforsamling i september 2006 om status for NPI som PCT-myndighed Scorebog2006.xls

Resultatkontrakt 2008 (-2010) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2008 (-2010) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2008 (-2010) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. marts 2008 Sagsnr.: 07/309

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. december 2014 Sagsnr.: 14/423

Læs mere

Resultatkontrakt 2007 (-2009) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2007 (-2009) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2007 (-2009) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 19. december 2006 J. nr.: EM

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Patent- og Varemærkestyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Patent- og Varemærkestyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger...

Læs mere

Resultatkontrakt 2011 (-2013) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2011 (-2013) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2011 (-2013) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMffiRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. januar 2011 Sagsnr.: 10/383

Læs mere

Resultatkontrakt 2009 (-2011) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2009 (-2011) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2009 (-2011) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 19. februar 2009 Sagsnr.: 08/1087

Læs mere

Resultatkontrakt 2014 (-2016) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2014 (-2016) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2014 (-2016) mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. december 2013 Sagsnr.: 13/244

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Årsrapport 2005 200 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 3 Det økonomiske resultat... 4 Årets faglige resultater... 4 Forventninger og opgaver i de kommende år... 5 Forretningsområdet Teknik...

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 4 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 8 4. Formalia

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Sikkerhedsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 9 4. Formalia og påtegning... 12 Mål- og resultatplan

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 2/6 Finanstilsynets direktørkontrakt Kontraktstyringen i relation til styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgøres af styrelsens resultatkontrakt,

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649 1.513 92% 2010 1.770

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2006 1.691 1.507 89% 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017 Finanstilsynet Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 12 4. Formalia og

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013 Finanstilsynet Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse Præsentation af virksomheden...3 Mission...3 Vision...3 Hovedopgaver...3 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav...4 Tilsyn...4

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2. Målrapportering... 7 Resultatmål 1: 1. realbehandling

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere