Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 1

2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 23. december 2005 J. nr.: EM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vilkår Mission Vision Opgavehierarki Strategier, strategiske målsætninger og resultatkrav Forretningsområdet Teknik: Forretningsområdet Forretningskendetegn: Forretningsområdet Politik: Forretningsområdet Kursusvirksomhed og projektsalg: Øvrige mål (Koncernfælles mål): Budgetmæssige forudsætninger Ikrafttræden Bilag 1: Formalia Bilag 2: Opgavehierarki

3 Resultatkontrakt for Patent- og Varemærkestyrelsen for 2006 (-2008) 1. Vilkår Der er sket en ændring i virksomhedernes behov for intellektuel ejendomsret over tiden. Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) er ikke længere danske virksomheders eneste indgang til at få udstedt patent eller registreret et varemærke. Mange virksomheder gør brug af de internationale ordninger. PVS arbejder på i fremtiden at indgå samarbejde om produkter, der er direkte tilpasset den enkelte virksomhed og den aktuelle situation. Patent- og Varemærkestyrelsens forretningsmæssige vilkår er tæt knyttet til dansk erhvervslivs og dansk forsknings behov for at anvende IPR-systemerne. Men styrelsens vilkår er ikke kun styret af markedet for IPR-ydelser i Danmark. PVS har som en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet også en væsentlig rolle som repræsentant for danske erhvervspolitiske interesser i international sammenhæng. Denne rolle har stigende betydning som følge af den internationale udvikling. Virksomhederne har brug for fælles internationale regler for beskyttelse og håndhævelse af IPR. PVS arbejder derfor aktivt i en række internationale fora for, at få harmoniseret de internationale regelsæt, at få effektiviseret de internationale sagsbehandlingsprocesser og få forbedret mulighederne for effektivt at kunne håndhæve IPR på de internationale markeder. Der er således gennem de senere år sket et skift i den rolle, Patent- og Varemærkestyrelsen spiller i det danske innovationssystem. Fra at være registreringsmyndighed til i dag at være en virksomhed i staten, der har sin væsentligste rolle i at formidle viden til virksomheder til brug for deres teknologiske og markedsmæssige udvikling. Fundamentet for denne viden er styrelsens myndighedsarbejde og de kompetencer, styrelsen oparbejder herigennem. Danske virksomheder er som led i den internationale konkurrence stadig mere opmærksomme på dels at sikre egne rettigheder dels at sikre, at de ikke bruger ressourcer på at udvikle nyt, som andre allerede har rettighederne til. Patentaktiviteten i Danmark har over årene været stigende og relativt set har Danmark haft en stærkere stigning i aktiviteten end de lande vi i øvrigt sammenligner os med. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at opleve, at myndighederne i deres sagsbehandling er hurtige og sikrer en ensartet høj kvalitet. Virksomhederne har brug for en kvalificeret IPR myndighed, der med rette mix af kvalitet, tid og pris kan behandle IPR ansøgninger og levere IPR serviceydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen er bevillingsteknisk Statsvirksomhed og er fuldt brugerfinansieret. På Finansloven for 2006 har styrelsen budgetteret med indtægter på 168,6 mio. kr. og udgifter på 163,8 mio. kr. Styrelsen skal i 2006 i form af nettobevillingen betale 4,8 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. 2. Mission Økonomi- og Erhvervsministeriets mission er at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Patent- og Varemærkestyrelsen er en del af koncernen Økonomi- og Erhvervsministeriet og understøtter med den lokale mission koncernens mission. Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. 3

4 Det gør PVS ved, at efterleve et sæt leveregler, PVS har formuleret med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsministeriets værdigrundlag som understøtter deres mission. Levereglerne har til formål at understøtte PVS mission og vision og de tydeliggør den måde hvorpå styrelsen arbejder og agere. PVS leveregler: Vi tager ansvar for, at kunderne får det de har behov for Vi tænker på forretningen og fejrer vores succeser Vi engagerer os og går efter opgaverne Vi tager udfordringer op og træffer beslutninger Vi tager ansvar for kvaliteten i produkter og ydelser Vi definerer kvalitet og arbejder med den Vi udvikler PVS gennem lydhørhed og samarbejde Vi er åbne, fleksible og tænker i helheder Vi respekterer hinandens holdninger og værdsætter forskelligheder Jeg tager ansvar og viser personligt mod i en åben dialog 3. Vision Økonomi- og Erhvervsministeriets vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Også her understøtter Patent- og Varemærkestyrelsens vision koncernens vision: Gennem Professionalisme Viden Service vil Patent- og Varemærkestyrelsen være virksomhedernes naturlige valg 4. Opgavehierarki Styrelsens opgavehierarki, se bilag 2, giver et samlet overblik over de opgaver Patent- og Varemærkestyrelsen varetager. Opgavehierarkiet illustrer hvordan hvert enkelt produkt støtter op om styrelsens vision og mission, igennem produktgrupper og forretningsområder. 5. Strategier, strategiske målsætninger og resultatkrav Patent- og Varemærkestyrelsens strategi har som hovedmål at sikre en international konkurrencedygtig dansk IPR-infrastruktur, som grundlag for danske virksomheders konkurrenceevne på de globale videnmarkeder. Danske virksomheders IPR vækstvilkår skal styrkes. Styrelsen har defineret følgende fire forretningsområder. Der udarbejdes forretningsplaner for hvert af disse forretningsområder. De fire strategiske forretningsområder: Forretningsområde 1: Teknik Forretningsområde 1 omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til andre myndigheder samt erhvervsservice. 4

5 Forretningsområde 2: Forretningskendetegn Dette forretningsområde omfatter aktiviteter i relation til forretningskendetegn, herunder varemærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til andre myndigheder samt erhvervsservice. Forretningsområde 3: Politik Inden for dette område er opgaver som national- og international politik. Forretningsområde 4: Kursusvirksomhed og projektsalg Forretningsområde 4 indeholder PVS kursusvirksomhed og internationale projekter samt andet arbejde som kan relateres til disse aktiviteter. Ledelses- og styringsmodel Patent- og Varemærkestyrelsen har fokus på sammenhængen mellem indsats og resultat. Styrelsen har i lighed med den øvrige del af koncernen valgt Excellence-modellen som grundlæggende ledelsesmodel, og har siden år 2000 systematisk arbejdet med denne model. Der er i årene gennemført årlige selvevalueringer. I 2006 forventes igen en selvevaluering gennemført. Resultatkrav (styrelseskrav og koncernmål) Resultatkravene herunder afspejler de vigtigste produkter/ydelser set i sammenhæng med de strategiske udfordringer, der er udtrykt i forretningsområderne. Resultatkravene er struktureret efter styrelsens strategiske forretningsområder, der også er fundamentet i den interne styring og organisering af opgaveportefolioen. Oversigten herunder viser sammenhængen mellem resultatkrav og styrelsens forretningsområder. Resultatkravene understøtter enten direkte et strategimål eller strategien, mens andre er koncernmål. Endvidere viser oversigten budgetterede ressourcer og resultatkravenes indbyrdes vægtning. 5

6 Forretningsområde: Teknik Forretningskend etegn Politik Virksomhed og projektsalg Øvrige mål (Koncernfælles mål) Strategisk målsætning: Resultatkrav nr.: Vægt i kontrakten i pct. At være i front internationalt på sagsbehandlingstiden (blandt de 3 hurtigste myndigheder) at forøge den samlede opgavemængde af Myndighedsopgaver herunder leverance til andre myndigheder at forøge den samlede opgavemængde for Erhvervsserviceopgaver at være i front internationalt med sagsbehandlingstiden under kvaliteten alle processer certificeret i henhold til ISO 9000 at være førende udbyder af strategiske informationsprodukter inden for forretningskendetegn at 7 ud af 10 interessenter opfatter PVS som troværdige og har akkurat information om PVS og IP generelt at skabe respekt for, at det immaterialretlige område er et centralt rammevilkår for erhvervslivet at væsentlige processer er certificeret PVS skal være førende kursusudbyder inden for IP og kursusudbudet og omsætningen skal øges PVS skal være internationalt kendt og respekteret deltager i myndighedsprojekter, og det internationale projektsalg etableres som et betydende forretningsområde 1a: Enhedsomkostninger 1b: Sagsbehandlingstid på 1. realbehandling 1c: Klart mål 1d: Kvalitet 2a: ISO-9001 certificering 2b: Stigning i omsætning 6 5 3a: Enhedsomkostninger 3b: Bruttosagsbehandlingstid på nationale varemærker 3c: Bruttosagsbehandlingstid på MP varemærker 3d: Klart mål 3e: Kvalitet 4a: Udvikling og markedsføring 4b: ISO-9001 certificering 4c: Stigning i omsætning 5a: Ministerbetjening umiddelbart anvendelig 5b: Ministerbetjening rettidighed 5c: Ministerbetjening Folketinget 6a: EPK2000 form og proces 6b: EPK2000 politisk håndtering ,5 3, ,5 2,5 7: Markedsplads for viden 3 8: IPR udvikling af indikatorsystem 3 9: Europæisk netværk for patentsagsbehandling 4 10: Nordisk PCT-samarbejde aktivitet 2 Nordisk PCT-samarbejde effekt 2 11a: Administrative lettelser Patentbekendtgørelsen og brugsmodelbekendtgørelse er ændret 2 11b: Administrative lettelser status for 2006 og 2 plan for : Kommunikation 3 13: Kursusvirksomhed 14: Etnisk integration 15: Virk.dk Ressourcer i mio. kr. på niveau 1 1 I alt ,6 Oversigten tegner et billede af styrelsens vigtigste resultatkrav og målsætninger for 2006, og er således et koncentrat af styrelsens samlede opgaveportofolio. Mål og resultatkrav er udvalgt således, at styrelsens strategiske mål indgår samtidig med, at de udvalgte mål er dækkende for hele styrelsens virksomhed. De angivne mål repræsenterer en ressourceindsats på 90,7 pct. af den samlede styrelses ressourceforbrug i De opgaver, der ikke er beskrevet som mål i kontrakten, styres i styrelsens interne aftalekompleks ,8 31,6 27,1 22,1 1 Ressourceforbruget til de enkelte resultatmål er angivet på niveau 1. Det vil sige, at det direkte ressourcetræk til både løn og øvrig drift er tillagt omkostninger til fællesfunktioner. Omkostninger til fællesfunktioner fordeles til den enkelte aktivitet efter aktivitetens relative lønforbrug. Det relative lønforbrug er den budgetterede ressourcetid * den estimerede cost-sats for de medarbejdere, der er allokeret til aktiviteten. 2 Resultatkravet vægtes i direktørkontrakten 6

7 5.1 Forretningsområdet Teknik: Produktgruppe: Patenter De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Teknik er: at være i front internationalt på sagsbehandlingstiden (blandt de 3 hurtigste myndigheder) at forøge den samlede opgavemængde af Myndighedsopgaver herunder leverance til andre myndigheder. LANGSIGTET EFFEKTINDIKATOR 3 Udviklingen i antal patenter (Danske/EF) med dansk indehaver pr indbyggere Produkt 1: 1. realbehandling af danske grundansøgninger Det er væsentligt, at Patent- og Varemærkestyrelsen hurtigt giver ansøgere en indikation af ansøgningens bæredygtighed gennem et hurtigt førstegangssvar (1. realbehandling). Bruttosagsbehandlingstiden er defineret som den totale tid fra indleveringsdatoen til 1. realbehandlingen, uanset årsagen til at sagen har opnået denne status. I opgørelsen er alle danske grundansøgninger medtaget. Produkt: 1. realbehandling af danske grundansøgninger Resultatkrav: 1a, 1b, 1c og 1d Produktivitet Kvalitet Enhedsomkostningerne på niv. 1 er kr. eller mindre Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 7,5 mdr. eller mindre 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet inden 7,5 måned (Klart mål) Der udtages ca. 150 sager, svarende til 8 pct. af den totale mængde sager til stikprøvekontrol. Heraf må der højst være fejl i 5 pct. af sagerne og i maksimalt 15 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring 1. realbehandling af danske grundansøgninger tidsskema MÅL: Hurtigere afgørelser på indleverede patentansøgninger Enhedsomkostninger Tid (måneder) 6,5 7,4 8,6 7,5 6 Indeks 100,0 113,8 116,2 115,4 Bruttosagsbehandlingstid Excl. omkostninger til fællesfunktioner = niveau 0 Incl. Omkostninger til fællesfunktioner = niveau 1 År R 2003 R 2004 R B 2006 R 2003 R 2004 R 2005 B 2006 Kr Indeks 100,0 80,2 93,3 105,4 100,0 69,3 78,5 85,9 År R 2003 R 2004 R 2005 B Effektmålet for patentområdet er meget langsigtet. Dette hænger sammen med, at den typiske sagsbehandlingstid er på 3 til 3,5 år. 4 Forventet resultat for Der er budgetteret med en stigning i enhedsomkostningerne ifht Stigningen skyldes større udgifter. Der skal i 2006 hovedsagelig i patentenheden ansættes et større antal nye medarbejdere, hvilket kræver megen uddannelse og medfører i starten af deres ansætteslesperiode en lavere produktivitet. Herudover vil der blive fokuseret på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. 6 Målet er fastsat til 7,5 mdr. under forudsætning af, at ansøger har indleveret de relevante oplysninger til styrelsen inden 3 mdr. fra ansøgningsfristen. 7

8 Bruttosagsbehandlingstiden fra indlevering til 1. realbehandling skal nedbringes og uden at kvaliteten påvirkes negativt. Afgørelsesgrundlaget findes typisk i internationale databaser, hvor der ikke før ca. 6 måneder efter indleveringen af ansøgningen er sikkerhed for, at disse baser er opdateret. Ressourcetræk 7 Produkt 1 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 7,6 mio. kr. 5,3 mio. kr. 12,9 mio. kr. 7,1 pct. ca. 12,2 årsværk Produktgruppe: Erhvervsservice på Teknikområdet De strategiske målsætninger over en 3-årig periode: at forøge den samlede opgavemængde for Erhvervsserviceopgaver. Produkt 2: Erhvervsservice på Teknikområdet I overensstemmelse med ØEMs mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder og styrelsens egen mission om at være center for strategisk information, vil PVS fortsat udbyde serviceydelser for at understøtte virksomheders strategiske valg vedr. immateriel ejendomsret. Som det fremgår af visionen vil PVS være virksomhedernes naturlige valg, når de får brug for en partner til at understøtte deres strategiske beslutninger vedr. intellektuel ejendomsret. Visionen er bl.a. baseret på, at PVS yder en bedre og mere målrettet service overfor virksomhederne. Det virksomhederne lægger vægt på når de henvender sig til PVS er primært om de får et hurtigt og kvalificeret input, som de kan anvende i deres beslutningsproces. Endvidere vægter de meget højt, at deres sag håndteres professionelt og i fuld fortrolighed. I en erkendelse af at dokumentation af kvaliteten af styrelsens arbejde er en kritisk parameter, både når styrelsen arbejder for virksomheder (nationale så vel som internationale) og i myndighedsarbejdet, har PVS i 2005 certificeret arbejdsprocesser efter ISO 9001 standarden. På længere sigt er styrelsen af den overbevisning, at dokumenterede kvalitetsstandarder vil være en forudsætning for etablering af et velfungerende internationalt samarbejde. I 2005 blev processerne Leverance af (danske) rettigheder, Patent og Kommercielle ydelser til myndighedskunder certificeret efter ISO-9001 standarden. Som led i den samlede plan for certificering på Teknikområdet, ønsker PVS i 2006 at udvide certificeringen så vidt angår processen Erhvervsservice på teknikområdet og i 2007 processerne Leverance af rettigheder, Brugsmodel og Modtagende myndighed. 7 Ressourceforbruget er excl. forbruget på kvalitetsundersøgelsen 8

9 Produkt: Erhvervsservice på Teknikområdet 8 Resultatkrav: 2a og 2b MÅL: Større omsætning og ensartet kvalitet Kvalitet Effekt Processen Erhvervsservice på teknikområdet er i 2006 certificeret ifølge ISO-9001 standarden 9 Stigning i omsætning på 15 pct. Erhvervsservice på Teknikområdet tidsskema Omsætningen i kr. R2003 R2004 R Mål Ændring i pct. +23,9 +25,7 +15,0 8 Både danske og udenlandske kunder 9 I resultatkontrakten for 2007 formuleres et reelt kvalitetskrav med udgangspunkt i ISO-certificeringen 10 Forventet resultat for

10 5.2 Forretningsområdet Forretningskendetegn: Produktgruppe: Varemærker De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Forretningskendetegn er: at være i front internationalt med sagsbehandlingstiden under hensyntagen til kvaliteten LANGSIGTET EFFEKTINDIKATOR Udviklingen i antal varemærker (Danske/EF) med dansk indehaver pr indbyggere Produkt 3: Nationale og MP varemærker Varemærker og andre forretningskendetegn er vigtigere end nogensinde før. Der registreres globalt set flere og flere varemærker. Virksomhederne er generelt blevet mere bevidste om at bruge f.eks. varemærker. Eksempelvis investeres der enorme summer i branding lige fra produktbranding til corporate branding. Ikke bare kommercielle virksomheder brander sig også foreninger, kommuner, amter, nationer og organisationer brander sig. Det er således vigtigt, at sagsbehandlingen er effektiv og af høj kvalitet. Opgaverne på varemærkeområdet omfatter hovedsagelig to typer af sager: behandling af danske varemærkeansøgninger og behandling af Madrid-Protokolregistreringer, hvor Danmark er designeret. At Danmark er designeret vil sige, at rettigheden søges gjort gældende i Danmark. Enhedsomkostningerne opgøres på to niveauer. Forskellen mellem de to niveauer udgøres af omkostningerne til fælles- og hjælpefunktioner. Omkostningerne for nationale varemærkeansøgninger og Madrid-Protokolregistreringer opgøres samlet. Sagsbehandlingstiden måles som den totale bruttosagsbehandlingstid fra indlevering til færdigbehandling af en ansøgning. I opgørelsen indgår alle færdigbehandlede sager. På grund af den store forskel, der tidligere var i sagsbehandlingstiden på de to typer af sager, opgøres sagsbehandlingstiden for de to sagstyper for sig. Sagsbehandlingstiden for både Nationale varemærkeansøgninger og MP varemærker forventes i 2005 at blive på 4,5 mdr. Målet i 2006 er for begge sagstyper 5,0 mdr. At målet ikke er strammet op i forhold til resultatet i 2005, skyldes et ønske om at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er PVS målsætning at være i front internationalt med sagsbehandlingstiden, og ændres markedssituationen er styrelsen klar til at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere. 10

11 Produkt 3. Nationale og MP varemærker Resultatkrav: 3a, 3b, 3c, 3d og 3e MÅL: Hurtig sagsbehandling af høj kvalitet Produktivitet Kvalitet Enhedsomkostningerne på niv. 1 er kr. eller mindre Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 5,0 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 5,0 mdr. eller mindre for MP varemærker 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet inden 2,5 måned (Klart mål) Der udtages fire gange om året 25 sager til stikprøvekontrol. Heraf må der højst være fejl i 4 pct. af sagerne og i maksimalt 20 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring Nationale og MP varemærker tidsskema Enhedsomkostninger Tid (måneder) Nationale varemærkeansøgninger MP varemærker Excl. omkostninger til fællesfunktioner = niveau 0 Incl. Omkostninger til fællesfunktioner = niveau 1 År R 2003 R 2004 R 2005 B 2006 R 2003 R 2004 R B 2006 Kr Indeks 100,0 90,3 89,3 131,4 100,0 78,1 76,2 107,1 År R 2003 R 2004 R B ,0 3,7 4,1 5,0 Indeks 100,0 92,5 111,0 120 Tid (måneder) 4,4 5,0 4,1 5,0 Indeks 100,0 113,6 82,0 112,0 Ressourcetræk 14 Produkt 3 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 6,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. 11,0 mio. kr. 6,1 pct. ca. 14,1 årsværk Produktgruppe: Erhvervsservice vedrørende Forretningskendetegn De strategiske målsætninger over en 3-årig periode: alle processer certificeret i henhold til ISO 9000 at være førende udbyder af strategiske informationsprodukter inden for forretningskendetegn Produkt 4: Erhvervsservice vedrørende Forretningskendetegn Udviklingen inden for tilgangen til offentlige tilgængelige databaser der indeholder data indenfor varemærkeområdet, har afspejlet sig i en vigende omsætning på serviceområdet. 11 Forventet resultat i Der er budgetteret med en stigning i enhedsomkostningerne ifht Stigningen skyldes større udgifter. Styrrelsen forventer i 2006 at ansætte et større antal nye medarbejdere. Herudover vil der blive fokuseret på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. 13 Forventet resultat i Ressourceforbruget er excl. forbruget på kvalitetsundersøgelsen 11

12 Forretningskendetegn der dækker andre beskyttelsesformer end blot varemærker får stadig større strategisk betydning for virksomheder. Som det fremgår af visionen vil PVS være virksomhedernes naturlige valg, når de får brug for en partner til at understøtte deres strategiske beslutninger vedr. intellektuel ejendomsret. Visionen er bl.a. baseret på, at PVS yder en bedre og mere målrettet service overfor virksomhederne. Det virksomhederne lægger vægt på når de henvender sig til PVS er primært om de får et hurtigt og kvalificeret input, som de kan anvende i deres beslutningsproces. Endvidere vægter de meget højt, at deres sag håndteres professionelt og i fuld fortrolighed. I en erkendelse af at dokumentation af kvaliteten af styrelsens arbejde er en kritisk parameter, både når styrelsen arbejder for virksomheder (nationale så vel som internationale) og i myndighedsarbejdet, har PVS i 2005 certificeret arbejdsprocesser efter ISO 9001 standarden. På længere sigt er styrelsen af den overbevisning, at dokumenterede kvalitetsstandarder vil være en forudsætning for etablering af et velfungerende internationalt samarbejde Denne udvikling skal styrkes ved at udvikle nye ydelser og produkter. Produkt 4. Erhvervsservice forretningskendetegn MÅL: Større omsætning og ensartet kvalitet Resultatkrav: 4a, 4b og 4c Aktivitet Kvalitet Udvikle og markedsføre mindst et nyt produkt indenfor området Erhvervsservice Processen Erhvervsservice på forretningskendetegnsområdet er i 2006 certificeret ifølge ISO-9001 standarden 15 Effekt Stigning i omsætningen på 15 pct 16. Erhvervsservice forretningskendetegn Omsætningen i kr. R2003 R2004 R Mål Ændring i pct. -26,8 +103,8 +15,0 15 I resultatkontrakten for 2007 formuleres et reelt kvalitetskrav med udgangspunkt i ISO-certificeringen 16 Både danske og udenlandske kunder 17 Forventet resultat for

13 5.3 Forretningsområdet Politik: Produktgruppe: Politik De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Politik er: at 7 ud af 10 interessenter opfatter PVS som troværdige, og har akkurat information om PVS og IP generelt at skabe respekt for, at det immaterialretlige område er et centralt rammevilkår for erhvervslivet at væsentlige processer er certificeret Produkt 5: Ministerbetjening direkte Produkt 5: Ministerbetjening MÅL: Effekt betjening af Økonomi- og Erhvervsministeren Resultatkrav: 5a, 5b og 5c Kvalitet Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige Minimum 95 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt Ingen direkte bestillingssag må pga. anvendelighed eller leveringstidspunkt resultere i at der ikke kan leveres rettidigt til Folketinget Såfremt styrelsen har under 40 sager i 2006, må styrelsen maksimalt have 4 sager, som ikke lever op til de to krav. Ministerbetjening (direkte) tidsskema Ministerbetjening Resultat 2004 Resultat Mål 2006 Rettidig 100,0 pct. 100,0 pct. 95,0 pct. Umiddelbart anvendelig 98,0 pct. 91,7 pct. 90,0 pct. 19 Ressourcetræk Produkt 5 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,4 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,4 pct. ca. 1,0 årsværk Produkt 6: Ændring af Patentloven (EPK 2000) Det er et vigtigt mål for styrelsen at sikre et til stadighed effektivt og billigt system for intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er tillige vigtigt, at der fra styrelsens side arbejdes målrettet med forbedringer inden for samtlige rettighedsområder, således at systemet samlet set af brugerne anses som velfungerende. På internationalt niveau er der særligt fokus på forbedring/ændring af patentsystemet. I 2000 blev der vedtaget en række ændringer i den Europæiske Patentkonvention (EPK), herunder indførelse af en central procedure, der giver patenthaver mulighed for at få sit europæiske patent begrænset centralt. Indførelsen af central administrativ begrænsning er af stor betydning for dansk erhvervsliv, der herved får mulighed for ét sted at få en samlet vurdering for samtlige EPO-medlemslande, hvilket vil øge retssikkerheden og samtidig sænke 18 Forventet resultat i Tabellen rummer både bestilte og ikke-bestilte sager 13

14 de hermed forbundne omkostninger markant. Begrænsningen får virkning i alle de medlemsstater, hvor patentet er gyldigt. Hvis Danmark ikke får ratificeret ændringerne inden to år efter, at 15 medlemslande har ratificeret EPK 2000, risikerer Danmark at måtte forlade den Europæiske Patentorganisation (EPO) med deraf følgende negative konsekvenser for dansk erhvervsliv. Forslaget forudsætter 5/6-dels flertal i Folketinget, jfr. grundlovens 20. Produkt 6: EPK 2000 MÅL: Lovforslaget vedtages Resultatkrav: 6a og 6b Kvalitet Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Proces / form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. lovarbejde Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren Ressourcetræk Produkt 6 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,7 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,7 pct. ca. 1,2 årsværk Produkt 7: Markedsplads for viden Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) er en af de helt centrale rammebetingelser i videnøkonomien, idet de definerer ejendomsretten over viden. Intellektuelle ejendomsrettigheder er dermed en afgørende del af hele innovationssystemet. Traditionelt har patentsystemet og virksomhederne fokuseret på selve beskyttelsen af opfindelsen. Men systemet af intellektuelle ejendomsrettigheder har betydning for hele innovationsprocessen. Lige fra idéudviklingen hos iværksætteren eller virksomheden til beskyttelsen af opfindelsen og den efterfølgende kommercialisering. Veldefinerede ejendomsrettigheder over viden er således også en forudsætning for, at virksomhederne gennem licensaftaler kan deltage i denne videnudveksling og dermed konkurrere effektivt i videnøkonomien. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan danske virksomheder udnytter deres og andres rettigheder, og hvordan rammebetingelserne er for dette. Produkt 7: Markedsplads for viden Resultatkrav: 7 MÅL: Etablering af Markedsplads for viden Aktivitet Der er inden udgangen af 2006 etableret en markedsplads for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Markedspladsen vil blive tilbudt som en service på PVS hjemmeside Produkt 8: Bedre rammer for handel med viden (Koncernprojekt) I forlængelse af resultatkrav 7 vedr. markedsplads for viden etableres et projekt, i samarbejde med Konkurrencestyrelsen og Danmarks Statistik, som har til formål at opbygge bedre viden om, hvordan danske virksomheder anvender IPR samt at skabe bedre rammer for, at de kan udnytte deres rettigheder, herunder handle med viden/rettigheder. 14

15 IPR udgør et af de helt centrale rammevilkår i den globale videnøkonomi, idet de definerer ejendomsretten over viden. I den globale videnøkonomi vil danske virksomheders innovationsevne og konkurrencekraft i stigende grad ikke kun afhænge af, hvor gode virksomhederne er til at beskytte deres innovationer gennem patenter, varemærker mv. Deres innovationsevne og konkurrencekraft vil også afhænge af, hvordan de udnytter rettighederne forretningsmæssigt, herunder deres evner og muligheder for at handle med viden. Konkret har projektet til formål at udvikle et indikatorsystem, som skal gøre det muligt i højere grad at måle danske virksomheders anvendelse af IPR og effekterne på konkurrenceevne, innovation og vækst. Der skal endvidere udarbejdes konkrete analyser og forslag bl.a. vedrørende tvangslicensreglerne, etablering af et vederlagsbaseret patentsystem og et forum til løsning af patenttvister, som skal bidrage til at skabe bedre rammer for at udnytte og håndhæve rettigheder. Produkt 8: Bedre rammer for handel med viden Resultatkrav: 8 MÅL: Koncernprojektet gennemføres Aktivitet PVS skal i 2006 gennemføre de i projektkontrakten anførte milepæle og øvrige aftalte aktiviteter styrelsen er ansvarlig for, samt eventuelle justeringer heraf i kontraktperioden. Herunder skal tilknyttede tidsfrister overholdes Ressourcetræk Produkt 8 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,4 pct. ca. 1,0 årsværk Produkt 9: Europæisk netværk for patentsagsbehandling Det er vigtigt for styrelsen at sikre danske virksomheder de bedst mulige betingelser for at kunne udnytte patentsystemet både nationalt og internationalt. Styrelsen har derfor gennem flere år arbejdet målrettet for at udvikle samarbejdet under Den Europæiske Patentkonvention på en sådan måde, at der skabes mest mulig synergi mellem det arbejde, der varetages henholdsvis af Den Europæiske Patentorganisation (EPO) og af de nationale patentmyndigheder. Der blev i juni 2005 opnået enighed mellem EPOs medlemslande om det fremtidige patentsamarbejde i Europa. Aftalen indebærer dels en effektivisering af sagsbehandlingen og en højnelse af kvaliteten, dels en styrkelse af de nationale patentmyndigheders mulighed for at kunne fungere som nationale kompetencecentre på patentområdet. Et af aftalens væsentligste elementer er, at der etableres et netværkssamarbejde mellem alle de europæiske patentmyndigheder med henblik på at undgå dobbeltarbejde. Herved vil virksomheder, der starter med at indlevere en national ansøgning, kunne opnå en gebyrbesparelse når de senere indleverer ansøgningen hos EPO, og den generelle sagsbehandlingstid hos EPO vil kunne forkortes. Aftalen har på nuværende tidspunkt karakter af en hensigtserklæring, og den skal i de kommende 2-3 år gives konkret indhold og implementeres. Danmark har været drivkraften i denne udvikling, og styrelsen har en afgørende interesse i at bidrage aktivt til, at aftalen bliver implementeret på en måde, der bedst muligt tilgodeser dansk erhvervslivs interesser. 15

16 Produkt 9: Europæisk netværk for patentsagsbehandling Resultatkrav: 9 MÅL: Der opnås inden årets udgang enighed i EPOs administrationsråd om et konkretiseret forslag til samarbejde, som indebærer: Effekt EPO skal kunne udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder alle typer ansøgninger (direkte og PCT) Produkt 10: Nordisk PCT-samarbejde Resultatkontrakten for 2005 indeholdt et mål om at etablere et nordisk samarbejde på patentområdet gennem oprettelse at et Nordisk Patent Institut. Imidlertid har der mellem de nordiske lande ikke kunnet opnås enighed om formen for dette samarbejde, og ambitionen er derfor nu i første omgang begrænset til at etablere et samarbejde omfattende Danmark, Norge og Island, idet disse lande er enige om både formål og form for samarbejdet. Formen for samarbejdet skal være et praktisk joint venture samarbejde, hvor de enkelte lande bevarer deres fulde nationale kontrol over sagsbehandlingen, men kan trække på hinandens ressourcer efter behov. Samarbejdet skal omfatte PCT-ansøgninger, nationale ansøgninger og kontraktopgaver for andre patentmyndigheder. Det er forventningen at både Sverige og Finland ønsker at deltage i samarbejdet på længere sigt, hvorfor dette skal være muligt. Formålet er generelt at skabe en bedre basis for at opretholde og udvikle lokale IP- kompetencecentre i de enkelte nordiske lande for derigennem at stimulere nordisk industri til yderligere innovation og økonomisk vækst. Navnlig de små og mellemstore virksomheders behov skal hermed tilgodeses. Samtidig skal samarbejdet bidrage til udviklingen af den europæiske IP-infrastruktur baseret på en central patentudstedelsesprocedure af høj kvalitet inden for rammerne af den Europæiske patentorganisation (EPO). For Danmark og danske brugere vil samarbejdet medføre konkrete fordele ved at Styrke kvaliteten og effektiviteten af patentsagsbehandlingen Styrke muligheden for at indgå i et europæisk samarbejde inden for EPO med deraf følgende gebyrmæssige fordele for brugerne (jf. mål nr.10) Gøre det lettere for Danmark og Norge i fællesskab at opnå PCT-status med deraf følgende fordele for de nationale brugere Forbedre muligheden for at indgå aftale om kontraktarbejde med udenlandske patentmyndigheder. Produkt 10: Nordisk PCTsamarbejde Resultatkrav: 10a og 10b MÅL: Fremdrift for arbejdet Aktivitet Effekt Der indgås aftale inden udgangen af 2006 mellem i det mindste Danmark, Norge og Island om oprettelse af et Nordisk Patent Institut (NPI) Danmark, Norge og Island søger på WIPO s generalforsamling i september 2006 om status for NPI som PCT-myndighed 16

17 Ressourcetræk Produkt 10 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,9 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,6 mio. kr. 0,9 pct. ca. 1,3 årsværk Produkt 11: Administrative lettelser PVS er ikke en del af ØEM s samlede arbejde om administrative lettelser, baseret på AM- VAB metoden. Baggrunden er primært, at immaterialretslovgivningen alene udgør et tilbud til virksomhederne, og derfor må betegnes som frivillig. Men eftersom der automatisk genereres en række administrative forpligtelser når virksomhederne vælger at anvende immaterialretslovgivningen, har PVS dog alligevel i 2005 valgt at udarbejde en handlingsplan for arbejdet med at forenkle de administrative opgaver indenfor styrelsens område. I 2006 og de kommende år udmøntes handlingsplanen i en række konkrete aktiviteter. Såvel brugsmodelloven som patentloven (EPK se mål nr. 7) forventes ændret i Folketingssamlingen 2005/2006. Ændringen af brugsmodelloven vil i sig selv indebære en række lettelser for virksomhederne. Som konsekvens af lovændringerne vil det imidlertid også være nødvendigt at ændre de underliggende regler patentbekendtgørelsen og brugsmodelbekendtgørelsen, i hvilken forbindelse de vil blive undergivet et servicecheck. Produkt 11: Administrative lettelser Resultatkrav: 11a og 11b MÅL: PVS deltager aktivt i arbejde med administrative lettelser Aktivitet Patentbekendtgørelsen og brugsmodelbekendtgørelsen er ændret i 2006 Inden årets udgang foreligger en status for arbejdet i 2006 samt en plan for yderligere aktiviteter i 2007 Produkt 12: Kommunikation PVS står overfor det dilemma, at der på den ene side en stigende brug af IPR systemerne. På den anden side er den debat, der gengives i medierne om patentsystemet ensidigt præget af synspunkter om, at patentering hindrer udvikling. Et mål i resultatkontrakten skal adressere denne problemstilling, så det sikres, at alle relevante parter (både virksomheder, mediepartnere, organisationer, politikere m.fl.) er vel oplyste om reelle fakta og så debatten fremstår mere nuanceret. Et mål er samtidig at give især innovative og globalt orienterede virksomheder, et godt grundlag for at vurdere, hvorvidt og hvordan de kan bruge IP systemet i deres udvikling. For at sikre at relevante nye tiltag formidles, arbejdes der med kommunikationsplaner for lovforslag og større begivenheder. 17

18 PVS har i 2005 etableret en weblog, som dels fungerer som nyhedsformidling, debatforum og på længere sigt forventes at virke som vidensbank for IP området. Produkt 12: Kommunikation Resultatkrav: 12 MÅL: PVS presseindsats styrkes yderligere Effekt For omtaler af styrelsens område sker 30 pct. af disse enten på PVS foranledning eller ved, at PVS engagerer sig direkte eller gennem andre i debatten Ressourcetræk Produkt 12 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 0,3 mio. kr. - mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,2 pct. ca. 0,3 årsværk 18

19 5.4 Forretningsområdet Kursusvirksomhed og projektsalg: Produktgruppe: Kursusvirksomhed og projektsalg De strategiske målsætninger over en 3-årig periode for forretningsområdet Kursusvirksomhed og projektsalg er: PVS skal være førende kursusudbyder inden for IP og kursusudbudet og omsætningen skal øges PVS skal være internationalt kendt og respekteret deltager i myndighedsprojekter, og det internationale projektsalg etableres som et betydende forretningsområde. Produkt 13: Kursusvirksomhed PVS kursusvirksomhed er et aktivitetsområde, som både er bredt anerkendt og værdsat af styrelsens kunder og interessenter i øvrigt. PVS er den førende kursusudbyder inden for IP i Danmark. PVS strategi på kursus-området er til stadighed at leve op til erhvervslivets behov for kortere, praksisorienterede kurser og seminarer inden for IPR og med en fokuseret udviklingsindsats øge kursusudbudet og omsætningen målt på antal kursister i de kommende år. Produkt 13: Kursusvirksomhed Resultatkrav: 13 MÅL: Flere kursusdeltagere Effekt Antallet af deltagere på PVS kursusaktiviteter skal i værre højere end i 2005 og i 2007 være på mindst 1500 Kursusdeltagere tidsskema Antal Resultat 2004 Resultat MÅL 2006 MÅL Højere deltagerantal end i Ressourcetræk Produkt 13 Direkte ressourcetræk Ressourcetræk til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner I alt Ressourcetræk i pct. af styrelsens samlede ressourcetræk Årsværk på niveau 0 5,2 mio. kr. 2,6 mio. kr. 7,8 mio. kr. 4,3 pct. ca. 4,4 årsværk 5.5 Øvrige mål (Koncernfælles mål): Produkt 14: Etnisk integration 22 Produkt 14: Etnisk integration Resultatkrav: 14 MÅL: Økonomi- og Erhvervsministeriet skal medvirke til bedre integration af etniske minoriteter Aktivitet Andelen af etniske minoriteter af den samlede medarbejderstab skal øges med mindst 10 pct. i Excl.. deltagere til Forårsmødet (193) og konferencer (130) 21 Forventet resultat i Defineret som indvandrere og efterkommer fra ikke vestlige lande. For en uddybning heraf henvises til Personalestyrelsen 19

20 Produkt 15: Virk.dk Produkt 15: Virk.dk MÅL: Økonomi- og Erhvervsministeriet skal medvirke til bedre udnyttelse af digitale tjenester Resultatkrav: 15 a og b Aktivitet Inden 1. juli 2006 har PVS udarbejdet en handlingsplan for integration af erhvervsrettede digitale tjenester med Virk.dk. 23 Alle nye erhvervsrettede digitale tjenester udvikles med webservices og integreres med Virk.dk. 23 Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan og hvornår styrelsen vil etablere udvidet integration af styrelsens eksisterende erhvervsrettede digitale tjenester. 20

21 6. Budgetmæssige forudsætninger Patent- og Varemærkestyrelsen er en statsvirksomhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet, og har på finansloven en nettoudgiftsbevilling. Af forslag til finanslov for 2006 ( ) fremgår: Budgetspecifikation (mio. kr.) løbende priser Nettoudgiftsbevilling R B B B B B ,5-4,5-4,8-4,7-4,5-4,5 Udgift 145,7 163,6 163,8 173,7 173,9 174,0 Indtægt 170,2 168,1 168,6 178,4 178,4 178,4 Årsværk Ikrafttræden Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2006 og løber indtil den 31. december Resultatkontrakten er som udgangspunkt en rullende 3-årig kontrakt, som genforhandles hvert år. København, den 10. januar 2006 Departementschef Michael Dithmer Direktør Jesper Kongstad 21

22 8. Bilag 1: Formalia 1. Resultatkontrakten indgås mellem den enkelte styrelse og departementet. Resultatkontrakten forhandles hvert år. Resultatkontrakten er en rullende 3-årige kontrakter. De årlige bevillinger afhænger som hidtil af det pågældende års finanslov. 2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer / (større) begivenheder, som institutionen ikke kunne eller burde have kunnet forudse, gør, at et eller flere resultatmål ikke kan nås. Genforhandling kan kun ske ved ændringer i eksterne forhold primært politiske omprioriteringer. Fejlbudgettering, leverandørsvigt, leverancer fra 3. parter og manglende politisk stillingtagen kan ikke i sig selv føre til genforhandling. 3. Resultatkontrakten er ikke retligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 4. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-/ underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. 5. Resultatkontrakten skal generelt være i overensstemmelse med Finansministeriets regler og henstillinger for kontraktstyring. 6. Resultatopfyldelsen i forhold til resultatkontrakten skal rapporteres samtidig med fremsendelse af bidrag til rammeredegørelse, herunder hvilke korrigerende handlinger styrelsen vil iværksætte i forhold til at opfylde resultatkontrakten. Den endelige resultatopfyldelse i forhold til resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Finansudvalgets aktstykke og Rigsrevisionens og Økonomistyrelsens vejledninger. 7. Styrelsens direktør har ansvaret for overholdelse af resultatkontrakten og eventuel genforhandling. 22

23 Mission Strategiske forretningsområder Teknik Vision Forretningskendetegn Politik Kursusvirksomhed og projektsalg 9. Bilag 2: Opgavehierarki Produkt gruppe Patenter Erhvervsservice på teknikområdet Varemærker Erhvervsservice vedr. forretningskendetegn Politik Kursusvirksomhed og projektsalg Produkt -1. realbehandling af danske grundansøgninger - Endelige afgørelser - Beskyttelsescertifikater - Brugsmodeller - Modtagende myndighed - Underleverance til andre myndigheder - Projekter - Erhvervsservicesager - 1. realbehandling af Nationale og MP varemærker - Endelige afgørelser - Indsigelser - Administrative ophævelser - Design - Modtagende myndighed - Erhvervsservicesager - Ministerbetjening - Lovarbejde - IPR - Markedsplads for viden - Ankesager - Europæisk netværk - Nordisk PCTsamarbejde - Administrative lettelser - Kommunikation - Kursusvirksomhed - Projektsalg (B2B) - Nyhedsbreve - Info. og vejledning incl. læsesalen Resultatkontrakt 2006

24 Patent- og Varemærkestyrelsen Økonomienheden/LBR J.nr.: EM Dato: 23. december 2005 Scorebog 2006 Budget i mio. kr. Strategisk målsætning og resultatkrav Vægt i pct. Ikke opfyldt (rød) Delvist opfyldt (gul) Opfyldt (grøn) Score a: Enhedsomkostninger 4,0 12,9 Enhedsomkostningen på niveau 1 er højere end kr. Enhedsomkostningen på niveau 1 er mellem og Enhedsomkostningen på niveau 1 er kr. eller mindre. kr. b: Sagsbehandlingstid på 1. 5,0 Sagsbehandlingen er længere end 8,0 mdr. Sagsbehandlingen er mellem 7,5 og 8 mdr. Sagsbehandlingstiden er 7,5 mdr. eller kortere. realbehandling c: Klart mål 4,0 Under 85 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet Mellem 85 og 95 pct. af danske grundansøgninger er pct. eller flere af danske grundansøgninger er 1. inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned d: Kvalitet 4,0 Fejl i mere end 10 pct. af sagerne og i mere end 20 pct. af sagerne er der mulighed for forbedring Max. fejl i 10 pct. af sagerne og i maksimalt 20 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring Max. fejl i 5 pct. af sagerne og i maksimalt 15 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring 2 6,0 Processen Erhvervsservice på teknikområdet er i 2006 ikke Processen Erhvervsservice på teknikområdet er i 2006 a: ISO-9001 certificering certificeret ifølge ISO-9001 standarden certificeret ifølge ISO-9001 standarden b: Stigning i omsætning 5,0 Stigning i omsætning på under 10 pct. Stigning i omsætning på mellem 10 og 15 pct. Stigning i omsætning på 15 pct. eller mere 3 a: Enhedsomkostninger 4,0 11,1 Enhedsomkostningen på niveau 1 er højere end kr. Enhedsomkostningen på niveau 1 er mellem og kr. Enhedsomkostningen på niveau 1 er kr. eller mindre. b: Bruttosagsbehandlingstid på nationale varemærker 3,5 Bruttosagsbehandlingstiden er længere end 5,5 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger Bruttosagsbehandlingstiden er mellem 5,0 og 5,5 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger Bruttosagsbehandlingstiden er 5,0 mdr. eller mindre for nationale varemærkeansøgninger c: Bruttosagsbehandlingstid på MP varemærker 3,5 Bruttosagsbehandlingstiden er længere end 5,5 mdr. eller mindre for MP varemærker Bruttosagsbehandlingstiden er mellem 5,0 og 5,5 mdr. eller mindre for MP varemærker Bruttosagsbehandlingstiden er 5,0 mdr. eller mindre for MP varemærker d: Klart mål 3,0 Under 85 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet Mellem 85 og 95 pct. af danske grundansøgninger er pct. eller flere af danske grundansøgninger er 1. inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned realbehandlet inden 7,5 måned e: Kvalitet 3,0 Fejl i mere end 10 pct. af sagerne og i mere end 25 pct. af sagerne er der mulighed for forbedring Max. fejl i 10 pct. af sagerne og i maksimalt 25 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring Max. fejl i 4 pct. af sagerne og i maksimalt 20 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring 4 5,0 Mindst et nyt produkt indenfor området Erhvervsservice er a: Udvikling og markedsføring Ingen produkter udvikles eller markedsføres udviklet og markedsført 4,0 Processen Erhvervsservice på forretningskendetegnsområdet Processen Erhvervsservice på forretningskendetegnsområdet er i 2006 certificeret ifølge ISO-9001 standarden b: ISO-9001 certificering er i 2006 ikke certificeret ifølge ISO-9001 standarden c: Stigning i omsætning 4,0 Stigning i omsætningen på under 10 pct. Stigning i omsætningen på mellem 10 og 15 pct. Stigning i omsætningen på 15 pct. eller mere 5 a: Ministerbetjening umiddelbart anvendelig 2,0 0,7 Under 85 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige Mellem 85 og 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige b: Ministerbetjening rettidighed 2,0 Under 90 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt Mellem 90 og 95 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret Minimum 95 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt rettidigt c: Ministerbetjening Folketinget 2,0 Mere end 1 direkte bestillingssag kan ikke leveres rettidigt til Folketinget 1 direkte bestillingssag kan ikke leveres rettidigt til Folketinget Ingen direkte bestillingssag må pga. anvendelighed eller leveringstidspunkt resultere i at der ikke kan leveres rettidigt til Folketinget 6 a: EPK2000 form og proces 2,5 1,2 Lovforslaget bliver vurderet som under middel i kategorien Proces / form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. lovarbejde b: EPK2000 politisk håndtering 2,5 Lovforslaget bliver vurderet som undermiddel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren 7 Markedsplads for viden 3,0 Der er i 2006 ikke etableret en markedsplads for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Lovforslaget bliver vurderet som middel i kategorien Proces / Proces / form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. form - overholdelse af gældende retningslinjer vedr. lovarbejde lovarbejde Lovforslaget bliver vurderet som middel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren Lovforslaget bliver vurderet som overmiddel i kategorien Politisk håndtering herunder påklædning af ministeren Der er inden udgangen af 2006 etableret en markedsplads for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Markedspladsen vil blive tilbudt som en service på PVS hjemmeside 8 Bedre rammer for handel med viden (Koncernprojekt) 3,0 0,8 Under 75 pct. af milepælene er overholdt eller kvaliteten af indholdet vurderes ikke som tilfredsstillende af projektejeren Mindst 75 pct. af milepælene er overholdt og kvaliteten af indholdet vurderes som tilfredsstillende af projektejeren Årets sidste milepæl er nået og indholdet vurderes som tilfredsstillende af projektejeren 9 Europæisk netværk for patentsagsbehandling 4,0 EPO kan udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder til under 70 pct. af alle typer ansøgninger (direkte og PCT) 1,6 det mindste Danmark, Norge og Island om oprettelse af et Nordisk Patent Institut (NPI) 10. a: Nordisk PCT-samarbejde - aktivitet 2,0 Der er ikke indgået en aftale inden udgangen af 2006 mellem i b: Nordisk PCT -effekt 2,0 Danmark, Norge og Island har ikke søgt på WIPO s generalforsamling i september 2006 om status for NPI som PCT-myndighed EPO kan udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder til 70 pct. af alle typer ansøgninger (direkte og PCT) EPO skal kunne udnytte nyhedsrapporter fra nationale patentmyndigheder alle typer ansøgninger (direkte og PCT) Der er indgået en aftale inden udgangen af 2006 mellem i det mindste Danmark, Norge og Island om oprettelse af et Nordisk Patent Institut (NPI) Danmark, Norge og Island har søgt på WIPO s generalforsamling i september 2006 om status for NPI som PCT-myndighed Scorebog2006.xls

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. 1. Påtegning... 3

Indholdsfortegnelse... 2. 1. Påtegning... 3 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan. 21.04.2010.hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20

Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan. 21.04.2010.hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20 Underbilag 3.3- Appendiks Journalplan 21.04.2010.hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20 Patent- og Varemærkestyrelsen Journalplan for journalperiode 2007 Hovedgruppeinddeling: Hovedgruppe 0: Generelt Hovedgruppe

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere