Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej"

Transkript

1 Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej 100 Det fl ade, skovløse og frugtbare landskab på den københavnske sydvestegn har været domineret af agerbrug lige fra oldtiden. Men i nyere tid har to ting i den grad vækket egnen fra sin landskabelige tornerosesøvn: For det første ligger der tykke lag af grus, sten og ler under jordoverfl aden. En omfattende grusgravning har dæk ket det ekspanderende Københavns store behov, men har også vendt op og ned på store dele af landskabet. For det andet går hovedtrafi klinien fra København til Roskilde og det øvrige land gennem sydvestegnen. En moderne vej afl øste de gamle hjulspor, og tæt ved vejen blev Danmarks første jernbane anlagt. Omkring de nye stationer opstod bysamfund, der opslugte de gamle landsbyer og landbrugslandet. Byfi ngeren mod Roskilde er i dag næsten fuldt udbygget og gemmer på en række spor, der fortæller om en spændende udvikling. Landskab og geologi Den københavnske sydvestegn kaldes fra gammel tid for Hedeboegnen, som var det helt flade og skovløse landskab i trekanten mellem København, Roskilde og Køge. Den gode Hedebojord blev efterladt som et tykt lag, da isen var smeltet for ca år siden. I den vestlige del er undergrunden under jordlaget af en helt særlig slags. å et tidspunkt under istiden lå kanten af gletcheren i længere tid lige syd for Reerslev. Store smeltevandsfloder strømmede med stor kraft ud fra tunneler under isen og fordelte sig i et net af floder, der afsatte en 5-20 meter tyk aflejring af skiftende lag af sten, grus og sand. Denne aflejring kaldes Hedelandsformationen og blev grundlaget for den mest omfattende grusgravning i Danmark. I nogle lavninger blev der dannet søer, hvor der blev aflejret rent ler, som senere blev anvendt i teglværksindustrien. Den frugtbare lerjord har været intensivt opdyrket helt tilbage i oldtiden, og landbruget har helt domineret landskabet. I nogle områder var det landsbysamfundet, mens det i andre områder var herregårdenes store marker, der satte deres præg på landskabet. Råstofudvinding i Hedeland I 1892 købte ingeniør eter Madsen Hedehusgården lige vest for Hedehusene og startede en omfattende grusgravning. Både tid og sted var ideelle. I slutningen af 1800-tallet var der fuld kraft på hovedstadens industrialisering og byudvikling, og derfor var der et vældigt behov for grus, skærver og teglsten til boliger, fabrikker, veje, havne, jernbaner m.m. Hedelandsformationens grusforekomster var gigantiske, og med anlæg af jernbanen og Hedehusene Station i 1847 var transporten ind mod byen den bedst tænkelige. Fra grusgravene til stationen, blev der anlagt smalsporede baner, hvor hestetrukne tipvogne sørgede for transporten. I 1894 startede Nymølle grusgravning vest for Hedehusgårdens jord, og to år efter byggede F.L. Smidt et teglværk lige over for Hedehusene Station. Leret kom bl.a. fra Lergraven i Hedeland. Roskilde Landevej Den gamle middelalderlandevej mellem Københavns Vesterport og Roskilde var en simpel, bugtet jordvej. Inde fra Vesterport gik vejen i en bue syd om Valby Bakke. Fra Damhussøen fortsatte vejen mod den gamle landsby Glostrup, men for at komme op til vadestedet over Store Vejleå mellem Herstedvester og Risby, måtte vejen slå en stor bue nord om Glostrup. Fra vadestedet gik vejen over Hedehusene til Roskilde. Det var en alfarvej, hvor alle havde tilladelse til at færdes. Men vejen var i en elendig forfatning, og vognene kørte ustandselig fast, væltede eller blev ødelagt af de dybe huller. Derfor foregik næsten al persontransport på hesteryg. Frederik II var ikke tilfreds med den gamle vej og begyndte i 1641 anlæggelsen af en kongevej i en lige linie fra Damhussøen til Hedehusene.

2 For at sikre, at vejen kun blev benyttet af hoffet og samfundets absolutte spidser, var der ved Glostrup og Hedehusene bom for vejen. Der blev opført to huse til de tilsynsførende, der bl.a. skulle reparere bommene, når de blev brudt op og i øvrigt skyde de svin, der gik og rodede i kongens vej. Da Carsten Niebuhr i 1767 kom tilbage fra sin store rabien-ekspedition, blev han af arveprins Frederik spurgt, om der var ordentlige veje hele vejen fra rabien til Danmark. Niebuhr havde åbenbart ikke fået lov til at benytte kongevejen, for han svarede, at vejene fra rabien til Roskilde såmænd var udmærkede, men fra Roskilde til København var den nederdrægtig. I 1770 påbegyndes anlægget af en moderne, offentlig landevej, der stort set kom til at følge kongevejen. Det var hærens ingeniørtropper, der stod for konstruk tionen og lokale bønder, der kørte sten til funderingen. Vejen var en såkaldt chaussé, der var kunstfærdig konstrueret, nederst med store sten kittet sammen med ler, derefter skærver og øverst grus. Byggeriet startede i Roskilde og i 1773 var vejen ført til Damhussøen. Først i 1776 blev det sidste stykke op over Valby Bakke til Frederiksberg Slot færdigt. Indtil 1915 var Roskilde Landevej betalingsvej fra Damhussøen helt til Roskilde. I 1905 var højeste takst 35 øre for sporvogne, som var forspændt med mere end to heste. Mindste takst var to øre for en gris i snor. Indvielsen af jernbanen i 1847 betød en væsentlig nedgang i trafi kken på vejen, indtil bilerne i Hedeland Gennem årene har grusgravningen gnavet sig ind på det fl ade Hedebolandskab. begyndelsen af 1900-tallet gav landevejen fornyet aktualitet. Biltrafi kken stillede nye krav til vejens belægning og i perioden blev hele landevejen etapevist brolagt. Jernbanen og stationsbyerne Den 26. juni 1847 kørte Danmarks første tog på den nyåbnede banestrækning fra Københavns banegård til Roskilde. Toget gjorde holdt i Valby og derefter kun tre steder ved små stationsbygninger bygget af træ: Glostrup, Tåstrup og Hedehusene. laceringen af stationerne må have været bestemt af tekniske afstandsvurderinger for ingen af stederne var der en befolkningstæthed, der kunne retfærdiggøre, at toget skulle stoppe netop dér. Til gengæld betød det, at der udviklede sig helt nye, dynamiske bysamfund omkring stationerne landets første stationsbyer. Foto: Københavns mt 101 En forsøgsstrækning på den nye Roskilde Landevej åbnede i Samme år skrev Ingeniøren : Tiden skal vise om den gamle Roskildevej på denne måde skal få verdensry...for at tage hensyn til køretøjernes forskellige trækkraft og hjulenes forskellige bandager! Foto: Roskilde Landevej gennem Tiderne.

3 102 Udvalgte seværdigheder 1 I/S Hedeland blev dannet i Det er et offentligt ejet selskab med fem interessenter de tre kommuner og de to amter som området berører. Den omfattende grusgravning havde med tiden efterladt det fl ade, frugtbare landbrugsland som et månelandskab, der var belastet af tung lastbiltrafi k og lossepladser. Selskabet blev dannet for at styre miljøproblemerne og for at sikre, at Hedeland blev genopbygget ikke til landbrug, men til fritidsformål. Selskabet opkøber løbende de færdiggravede råstofgrave, foretager planlægning af landskabets udformning og står for driften af det hektar store område. I dag er Hedeland åbent både for de, der kommer for at dyrke særlige friluftsaktiviteter og for de mange, der bare vil opleve det store, varierede og helt specielle naturområde. 2 mfiteatret er et stort friluftsteater. Det er et fi nt startsted for en spændende tur i midten af Hedeland. I umiddelbar nærhed kan man, ud over amfiteatret, opleve én af Hedelands mange søer, en stor skibakke, en veteranjernbane, en ridebane, en golfbane, en lergrav samt en aktiv grusgrav. Grusgraven er dog kun tilgængelig lørdage og søndage. 3 Før den nye Roskilde Landevej blev bygget, bestod Hedehusene alene af tre kroer, der lå hvor den gamle alfarvej og kongevejen mødtes. Jernbanen og stationen satte fra midten af 1800-tallet skub i udviklingen. Først var det grus- og teglindustrien, der udnyttede den nye jernbane til transport af de tunge materialer. Senere kom andre industrivirksomheder til, og efterhånden udviklede Hedehusene sig til en stationsby. 4 I 1676 fi k gehejmeråd og viceadmiral Holger Vind Christian V s tilladelse til at opkøbe jorden fra gårde i seks landsbyer syd for Hedehusene. Hér opførte han godset Gjeddesdal. I 1774 blev godset overtaget af kammerråd Michael Gjøe, der var en af oplysningstidens foregangsmænd. lle godsets fæstebønder fi k mulighed for at købe deres gårde til selveje. For disse penge stiftede Gjøe et legat, der blev brugt til folkeoplysning på egnen, bl.a. opførelsen af en række almueskoler, en husholdningsskole og en folkehøjskole den senere Tune Landbrugsskole. Herregårdene Benzondal og Barfredshøj blev henholdsvis i 1730 og 1819 udstykket fra det store gods. De tre ejendomme danner i dag et smukt sammenhængende herregårdslandskab med store marker, gamle fritstående egetræer, alléer og store herregårdsbygninger. 5 å trods af sin placering midt i den tæt bebyggede Roskildefi nger, er der bevaret en stor del af den gamle landsby Høje Taastrup: Kirken fra 1100-tallet, et par af gårdene og en del af de gamle huse. Øst for landsbyen begyndte man i 1978 at bygge det nye Høje Taastrup. En helt ny by blev opført omkring den nye station, efter en stram nyklassicistisk byplan med akser og symmetrier og med ens huse en helt anden slags stationsby. 6 Oprindelig hed landsbyen Taastrup Valby kun Valby ( bopladsen på sletten ). Fra tallet fi k den sit fulde navn for at markere en tilknytning til Høje Taastrup sogn. I dag er Taastrup Valby næsten opslugt af Taastrup, men krogede veje og mange gamle huse giver alligevel en ægte landsbyoplevelse. Blåkildegård er den eneste af landsbyens gårde, der er bevaret. Her er der lokalarkiv og udstillinger, bl.a. om Hedeboegnen. Hvis man følger den lille Mølleå, kommer man gennem en fi n bypark til et sted, hvor der er et brat fald på åen. Her har der ligget en stor møllegård med vand- og vindmølle. Gården blev revet ned i Den første station i Taastrup blev anlagt i 1847 på den bare mark, der hvor jernbanen skar Køgevej. Der blev også bygget en kro og en gård med stald til de heste, der sørgede for at posten blev bragt til Køge. Omkring 1900 var Taastrup begyndt at udvikle sig til et bysamfund, men i modsætning til Hedehusene var det handel og service, der var drivkraften. Bl.a. var der tre store købmandsgårde og mange håndværkere. Inden 1. verdenskrig var Taastrup blevet en rigtig stationsby med kirke, borgerskole, rådhus og forsamlingshus med stor scene. Taastrup er i dag en forstad til København, men en tur ned ad hovedgaden, Køgevej, giver stadig en oplevelse af byens egen identitet.

4 8 Glostrup. I 1840 var der 210 indbyggere i 10 Den oprindelige Roskilde Kro lå ved den den lille landsby. Erhvervsfordelingen var typisk for tidens landsbyer: 10 gårdejere, 4 husmænd, 10 daglejere, 1 præst, 1 handelsmand, 1 vejmand, 1 jordmoder, 2 smede, 2 skræddere, 1 væver, 1 bød ker, 1 slagter og 1 skomager. Med anlægget af jernbanestationen i 1847 fi k Glostrup gradvist karakter af by. Det ses af erhvervsudviklingen gennem de næste 50 år, at det i høj grad skyldes tilgang inden for servicefagene: bager, brygger, snedker, maler, murer, glarmester, orgelbygger, gamle landevejs vadested over Store Vejleå. Den var én af en række kroer langs landevejen, der betjente de mange vejfarende, som måtte gøre ophold efter at være kørt fast i de elendige hjulspor eller havde problemer med heste eller vogne. Derfor lå der næsten altid en kro ved vadestederne over de større åer. Da man byggede den nye landevej, blev flere af kroerne flyttet. Roskilde Kro blev i 1772 flyttet til det sted, hvor den nye Roskilde Landevej krydser Store Vejleådalen. urmager, blikkenslager, vognmand, læge, apoteker, dyrlæge, gartner, politibetjent, postbud, skorstensfejer 11 Trippendals Galge lå lige ved siden af den og syerske. Men også handelsfagene ind- fandt sig: købmænd, manufakturhandler, brugsuddeler, ølhandler og smørhandler. Ved århundredeskiftet var indbyggertallet kommet over 1.000, og Glostrup var blevet en rigtig stationsby. gamle landevej og var rettersted for Smørum Herred. Her blev forbrydere halshugget eller hængt indtil De vejfarende skulle manes til eftertanke, og for at understrege advarselseffekten, lod man ligene blive hængene i tilpas lang tid å en bronzealderhøj nord for Snubbekorsvej står et stort granitkors, Snubbekorset. Det er rejst i 1903 som minde om det katolske vejfarerkors, der siden middelalderen har stået på dette sted ved den gamle alfarvej midt mellem København og Roskilde. B C Blåkildegaard Kroppedal, Museum for stronomi, Nyere tid, rkæologi Thorsbro Vandværk Se side 154 for mere information. 9 B C 2 km 4

5 104 1 å vandretur - 4 km Blomster i Hedeland I Hedelandsområdet aflejrede istidens smeltevandsfloder et meter tykt lag af ler, sand, grus og sten. Gennem de sidste 100 år er enorme mængder råstoffer blevet udgravet, og det har vendt op og ned på det flade agerland. Efterhånden som grusgravningen ophører, omdannes området til et enestående frilufts- og naturområde. Man har plantet en del træer, men de fleste af områdets blomster, buske og træer er kommet af sig selv. Det før så nøgne landskab er i dag en mosaik af græssletter, skov, bakker og søer og spændende blomster. Inde under pilebuskene kan man se en tæt bestand af nogle små, leddelte grønne pinde. Det er en primitiv og sjælden plante, liden padderok, der stortrives i den kalkholdige, lerede og fugtige jordbund. B I juni og juli har kødfarvet gøgeurt smukke lyserøde blomster. Ligesom alle andre orkidéer, der vokser vildt i Danmark, er planterne fredet: De må ikke plukkes, og selvfølgelig heller ikke graves op. En forudsætning for at gøgeurterne trives er, at man fjerner de skyggende træer og buske, der skyder frem overalt. C Kanadisk gyldenris er indført som havestaude, men har i de senere år spredt sig til mange naturarealer. Her kan den udgøre et problem ved at udkonkurrere den oprindelige vegetation. D I sensommeren står den høje rejnfan med sine gule kurvblomster. lanten har været dyrket som lægeplante, blandt andet til behandling af fnat og indvoldsorm og blev desuden anvendt som farveplante. Dens indhold af krydrede og giftige duftstoffer kan holde myrer, lopper og væggelus væk! E å toppen af bakken er der en flot udsigt. Ved kanten vokser peberrod, der blot er én af He delands mange snapseurter. ndre er perikon, røl like, gul snerre, hybenrose, slåen, havtorn, røn og hyld. F Den flade sø er under tilgroning. Langs bredden kan man se vejbred-skeblad, sværtevæld og den græslignende plante, star. G å marken bag lågen skaber piletræer og de sølvgrå havtorn en stemning som i en sydeuropæisk olivenlund. H Her er grusgravningen lige hørt op, og de første pionérplanter har indtaget den nøgne jord. Kløver, rundbælg og humlesneglebælg tilhører alle ærteblomstfamilien. Da de har bakterier i rødderne, som kan optage kvælstofnæring fra luften, kan de gro i den udvaskede og næringsfattige jord. I Bronzealderhøjen Brandhøj er ikke direkte berørt af grusgravningen og har en anden vegetation. I maj kan man se hulkravet kodriver og kornet stenbræk. Om sommeren blomstrer knoldet mjødurt og almindelig pimpinelle. J Havtorn er meget nøjsom og var derfor én af de første vedplanter, der indfandt sig på den bare og næringsfattige jord, som isen efterlod for år siden. f samme grund stortrives den her i Hedeland. Dens gule bær kan give en fi n snaps, en udmærket saft og noget fortræffeligt syltetøj. Og så er der nok til alle også til fuglene!

6 Hedehusene Station Hovedgaden Brandhøjgårdsvej B 105 Kolonihaver C J 1 D E I G F H Turen forløber indenfor den del af Hedeland, der ejes af I/S Hedeland. Her er det tilladt at færdes overalt, men ruten følger stier og grusveje. I arbejds tiden kan der forekomme lastbiltrafi k på grusvejene. Med start og slut på -pladsen nord for kolonihaverne er turen 4 km (fra Hedehusene Station er turen 5 km). Husk at tage en blomsterbog med. I/S Hedelands informationscenter tlf eller 1 Følg hjulsporet til højre over ridestien og op over bakken. Udvalgte seværdigheder -plads Station m

7 Vallensbæk Store Vejleådal Tranegilde å vandretur - 6 km Turen går igennem de to gamle landsbyer Vallensbæk og Tranegilde. De ligger på hver sin side af den åbne og flade Store Vejleådal som et synligt bindeled til fortiden. Landsbyerne blev ved afslutningen af vikingetiden placeret på kanten af ådalen, så bønderne kunne udnytte græsset i de frodige enge og rigdommen på tørv i moserne. llerede i stenalderen havde Store Vejleådal tiltrukket bosætninger. Dengang var ådalen en fjordarm, der strakte sig fra Køge Bugt til den nuværende Tueholmsøen. Der er fundet stenalderbopladser ved bredden og på holme i den udtørrede fjord. Vallensbæk Kirke er fra middelalderen og er den ældste bygning i Vallensbæk Kommune. Bygningen består af et romansk kor og skib fra tallet med et sengotisk tårn fra begyndelsen af 1500-tallet. Våbenhuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet formentligt som erstatning for et ældre våbenhus. Bemærk placeringen af missionshuset Zion umiddelbart syd for kirkegården. B Vallensbæk er kommunens eneste landsby. Inde i byen er det stadigt muligt at fi nde rester af de gamle gårde og huse langs de historiske vejforløb, bl.a. den hvidkalkede præstegård på Bygaden, stuehuset til gården Mariehøj samt stuehuset til Enghavegård på Engvej 9a og den gamle smedje, Engvej 10. f de gårde, som blev udflyttet i midten af 1800-tallet er blot to tilbage, Toftegård og Kirkebredgård. C Vest for Vallensbæk Landsby og Vejlegårdsvej ligger de tidligere mose- og engarealer. I dag sætter nutidens landsbyboere deres præg på landskabet i form af hestefolde og ridestier. For at genskabe en del af de tidligere mosearealer, udarbejdede Københavns mt, i samarbejde med Vallensbæk og Ishøj kommuner, i 1990 erne et naturgenopretningsprojekt for Vallensbæk og Tranegilde moser. Gennem regulering af vandstanden i vinterhalvåret blev de nødvendige livsbetingelser for de vilde planter og ande-, vadefugle genskabt. D Det lille pumpehus, der ligger for enden af det gamle åleje midt i ådalen, regulerer vandstanden i Store Vejleådal. For at afvande ådalens moser blev der i 1937 gravet den kanal, der løber langs cykelstien ved vestsiden af ådalen. Kanalen fører vandet fra Vallensbæk Sø forbi Tranegilde Mose til Køge Bugt. E Ved Tranegilde landsby har der i middelalderen været kirke og kirkegård. Kirken lå inden for kirkegårdsdiget. En dyb drængrøft, som har omkranset den nedlagte kirkegård, er genskabt og ses i landskabet på Kirkegård Bakke. Fra en nærliggende bakketop er der vid udsigt over Store Vejlådal. F Det lille vandhul er anlagt med hjælp fra naturgenopretningsmidler fra Københavns mt til gavn for naturen. I vandkanten ses bl.a. vandranunkel, vejbred-skeblad og dunhammer. G Bredekærgård er en af de få tilbageværende gårde i Tranegilde landsby. Stedet ejes af Ishøj Kommune og har mange tilbud og aktiviteter for kommunens børn og unge. Traktørstedet er åbent om sommeren for servering af kaffe og brød på søndage fra kl lle er velkomne også med medbragt mad. H Tranegilde landsby har de sidste 10 år gennemgået en ændring fra oprindelig landsbybebyggelse med gårdanlæg til en mere udpræget parcelhusbebyggelse. Vejforløbet af Bygaden samt enkelte gårde og landhuse giver dog stadig et indblik i, hvordan landsbyen engang så ud. I Ved den gamle pumpe er der god udsigt mod øst over den fl ade og åbne Store Vejleådal. Landskabet vest for Store Vejleå præges af landbrug i drift. Det er rester af de store åbne arealer, som udgjorde Vestegnens vidstrakte landbrugsland. Bemærk rækken af gamle stynede poppeltræer i forfald langs kanalen. J Udløbsbygværk der regulerer vandet fra Vallensbæk Sø, så der ikke sker utilsigtede oversvømmelser længere nede af Store Vejleå. K Vallensbæk Sø er egentligt et regnvandsbassin, men et fi nt eksempel på, at der af nødvendighed kan skabes noget godt og brugbart for friluftslivet. Her er der ideelle rammer for Vallensbæk Vandskiklub.

8 Turen er ca. 6 km og forløber gennem to landsbyer og ad stier gennem Store Vejleådal. Der fi ndes informationstavler, som uddyber teksten i turfolderen, følgende steder: Kirkegård Bakke, Tranegilde og Vallensbæk Sø. Udvalgte seværdigheder m K 107 J B C I D H G F E

9 Torslunde Torsbro Vandværk Benzonsdal å vandretur - 4,5 km Vandreturen gennem Torslunde og langs Lille Vejleådalen til Torsbro Vandværk går gennem et varieret og gammelt kulturlandskab. Den langstrakte Torslunde landsby ligger markant på Vejleådalens nordskrænt med kirken på en høj mod vest. Den særegne landsby var i middelalderen egnens hovedby. Turen indbyder flere steder til små stop med udsigt over marker, ådal, skove og herregårdslandskabet ved Benzonsdal. Torslunde landsby nævnes første gang på skrift i 1308, men stammer formentlig helt tilbage fra vikingetiden. Torslunde betyder en offerlund for guden Tor. Landsbyens placering i landskabet har ligget nogenlunde fast allerede ved oldtidens afslutning. Den langstrakte landsby følger Lille Vejleådalens nordskrænt, hvor gårdene ligger. Sydskrænten, der ligger delvist skovklædt og ubebygget, er i hovedgården Benzonsdals besiddelser. B I navnet Torslunde Kirke forenes kristendom og hedenskab, idet den kristne kirke bærer den hedenske gud Tors navn. Kirken ligger på en lille høj, så den kan ses i det ellers fl ade landskab. Kirkens skib er fra 1100-tallet. Tårnet fra år 1400 og koret fra Kirkens autentiske indre er bestemt et besøg værd. Her skal blot nævnes døbefonten fra 1200-tallet med dåbsfad af messing og over altret et meget smukt krucifi ks fra 1200-tallet. Bemærk på vej fra kirken over kirkegården mod Torslunde Bygade, en aflang tilhugget romansk gravsten fra 1200-tallet. Korset på stenen indgår i Ishøj Kommunes byvåben. C å den vestlige side af kirken ved Torslundevej ligger ræstegården. Det er værd at kaste et blik på den nye præstegård fra 1996 i postmoderne stil. D Torslunde Bygade forbandt førhen 14 gårde på rad nord for vejen og en række jordløse huse syd for vejen. Foruden ræstegården er der kun 3 af gårdene tilbage, samt et ældre husmandssted. Lige overfor kirken ligger ilegaard i nr. 44, der er den ene af de 3 gårde. Den hvide længe med sort bindingsværk der følger vejen, er flere hundrede år gammel. Det gule stuehus er fra begyndelsen af forrige århundrede. Mellem nr. 21 og 23 går et smalt stræde ned til Lille Vejleå. Her drev bønderne før i tiden deres kvæg ned til vanding. å venstre hånd ligger Lindegård i nr. 105, der er den anden af de 3 gårde, der ligger på sin oprindelige plads. Gården er fi rlænget med et smukt gult stuehus fra slutningen af 1800-tallet. Længerne er hvide. Lidt fremme ses Toftegård i nr. 117, der ligesom Lindegård og ilegård ligger på sin oprindelige plads. Selv om Toftegård fremstår med stråtag og sort bindingsværk med gule murfelter, er den helt nyopført, idet den gamle gård brændte i E Ved Smedeengen og Lille Vejleå lå der fra det 16. århundrede indtil 1903 en vandmølle kaldet Lille Mølle, eller Øvre Mølle. Mølledammen kan fornemmes som en lavning i terrænet vest for vejen. En møllesten i vejkanten angiver, at der førhen lå en mølle her. F I middelalderen har der ligget flere vandmøller ved Lille Vejleå og Torslunde. Ud over Øvre Mølle ved Smedeengen lå endnu en mølle, Store Mølle eller Nedre Mølle i området hvor Torsbro Vandværk ligger i dag. Gammel Torsmøllebro minder om, at der her engang lå et mølleri. G Det 100 år gamle Torsbro Vandværk vidner om den industrielle udvikling og storbyens stadig større behov for vandforsyning. rkitekten ndreas Fussing har her skabt en række bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, der i dag ejes af Ishøj Kommune og er indrettet som museum for vandforsyning. H Benzonsdal. Fra Torsbro Vandværk kommer man til Benzonsdal Gods ad den smukke gamle lindeallé. Fra alléen er der god udsigt til en række store fritstående egetræer på markerne. De gamle egetræer er spor efter et tidligere markskel, der i århundreder adskilte de store herregårdsmarker. Godset Benzonsdal blev dannet 1730 og var allerede fra oprettelsen et betydningsfuldt gods med over tdr. land. Den nuværende hovedbygning fra 1856 er opført i gule sten i to etager over høj kælder. Umiddelbart før den private indkørsel til Benzonsdal ligger mod højre en imponerende gravhøj fra bronzealderen.

10 C B E F G D Kappelev Landevej 109 Torslundevej Turen er på ca. 4,5 km. Ruten har ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende veje og stier. I Udvalgte seværdigheder -plads Informationstavle m H I I

11 lbertslund Store Vejleå Strandparken å cykeltur - 11 km Cykelturen går fra lbertslund Station til Vallensbæk Station. Man følger Store Vejleådal, der med sine enge, søer og marker ligger som et grønt bælte i den vestlige del af Københavns mt. Turen slutter ved havet og Strandparkens hvide klitter. Selv om turen går gennem et landskab, der i udpræget grad er formet af mennesker, vil man opleve landlig idyl med græssende køer, får og heste. Kongsholmparken består af åbne engarealer, skovbevoksninger og græsplæner. For at forbedre levevilkårene for vilde dyr og planter plejes området ved at høste græsarealerne én gang årligt eller ved at sætte får eller kreaturer på græs. Dyrene passes af kogræsserforeninger en forening af private borgere, der er interesseret i naturpleje og godt kød i fryseren. B Store Vejleå. Gør et stop ved svellebroen over åen. Hvis man har et fiskenet med er der her gode muligheder for at se nærmere på de små vanddyr. Levevilkårene for fisk og smådyr er stærkt forbedret efter Københavns mt på en 1 km lang strækning har restaureret Store Vejleå. Vandløbet har fået sine slyngninger tilbage, en fl isebelægning er fjernet og der er i stedet udlagt sten og grus. I tørre perioder om sommeren tilføres åen vand, der stammer fra grundvandsboringer, hvor vandet ikke har drikkevandskvalitet. C Fra Høegsbjerg er der en flot udsigt over landskabet. Bjerget er bygget af overskudsjord fra byggeri og vejanlæg. Lige i nærheden ligger traktørstedet Bakkehuset, som har sæsonåbent. D Tueholmsøen og Vallensbæk Sø er kunstigt skabte søer, gravet i 1971 i forbindelse med anlæg af motorvejene. Søernes funktion er at regulere vandstanden i Store Vejleå. Der er fi nt at fi ske i Tueholm Sø (kræver fi skekort) og på Vallensbæk Sø dyrkes der vandskisport. E I Vallensbæk- og Tranegilde moser græsser heste og kvæg. fgræsningen giver fuglene fi ne leveforhold. Særlig i efterårs- og forårsperioderne kan man opleve vandfugle, der hviler sig eller søger føde på de oversvømmede enge. Hvert forår kommer der flere vibepar for at yngle. F Tranegilde er en smukt beliggende landsby omgivet af åbne marker og enge. I dag kan man stadig se den flotte snoede bygade med flere af de gamle gårde og huse. Byen, der kan føres tilbage til middelalderen, husede i begyndelsen af tallet både skomager, smedie, stenhugger og skole. å forten, en græstomt, hvor husdyrene blev samlet for natten, ligger der i dag en legeplads. G I Ishøj Dyrepark er der folde med skotsk højlandskvæg, wallisergeder, vildfår (muffloner) og marskfår. Her fi ndes et toilet, som er åbent i sommerhalvåret. H Kirkegård Bakke syd for Tranegilde landsby har navn efter en kirkegård, der lå her i middelalderen. Kirkegården og den tilhørende kirke var i brug fra 1100-tallet og frem til Den sorte Død i midten af 1300-tallet, hvor befolkningsgrundlaget faldt og kirken blev nedlagt. I Strandparken er et åbent kystlandskab med vidt udsyn over strand og klitter, græsarealer, søer og strandenge. Strandparken blev i skabt ved oppumpning af sand fra Køge Bugt. Der er rige muligheder for at gå i vandet, tage solbad på den 7 km lange hvide sandstand, eller opleve den spændende natur med de mange fugle og planter. J rken Museum for Moderne Kunst blev åbnet i Museet er tegnet af arkitekt Søren Robert Lund. Han har skabt en bygning, der leder tankerne hen på skibsformer. rken har åben alle dage undtagen mandag.

12 Tåstrupstien 1 lbertslund Station Turen er 11 km og forløber hele vejen på et fast underlag af asfalt eller grus. Ruten har ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende veje og cykelstier. B C 0 1 Når man kommer ned fra lbertslund Station trækkes cyklen gennem tunnelen ud til Stationstorvet. Drej til højre forbi cykelstativerne og gennem viadukten. Herfra cykles ad Tåstrupstien langs jernbanen ud til Store Vejleå, hvor man støder på Vejleåstien mod Ishøj Strand. Udvalgte seværdigheder Station -plads ved Stationsporten og Vognporten 500 m D 111 D E F G H Vallensbæk Station Vallensbæk Havnevej Nældestien J I

13 112 5 å cykeltur - 8 km Hedeland Cykelturen i Hedeland er en rundtur, der starter og slutter ved Hedehusene Station. Hedeland er et unikt natur- og fritidsområde med hektar søer, sletter, bakker og skov. Området er et menneskeskabt landskab, hvor grusgrave fortsat bliver omdannet til nye fritidsformål og naturområder. Hedeland er allerede nu et besøg værd, og vil med tiden udvikle sig til en endnu større attraktion. Stierne i Hedeland er grusbelagte. Hedeland Veteranbane ses straks ved Hedehusgård og ridecentret. Den er med sin længde på 3,5 kilometer Danmarks længste, smalsporede veteranjernbane. Veteranbanen drives af Industribaneklubben, og toget kører hver søndag fra midten af maj til begyndelsen af september. B Gøgeurter kan ses i maj-juli ved at dreje skarpt til højre ad stien rundt om ridebanen. I den nordlige del af Hedeland er der ikke fyldt jord på efter grusgravning. Derfor vokser der her den lyserøde orkidé, kødfarvet gøgeurt, som trives i den åbne kalkholdige jord. Ligesom alle andre gøgeurter, der vokser vildt i Danmark, er planterne fredet: De må ikke plukkes, og selvfølgelig heller ikke graves op. En forudsætning for at gøgeurterne trives er, at man fjerner de skyggende træer og buske, der skyder frem overalt. Jordbunden i Hedeland mangler muld, og da der ikke gødskes, er jorden fattig på næring. Nøjsomme planter som f.eks. slangehoved, kællingetand og rundbælg kan klare sådanne forhold. Man kan også fi nde planter, der hører til på en helt anden jordbund, og som er kommet hertil med jord fra byggerier andre steder. C I Fiskesø er det tilladt at bade om sommeren, og det er lovligt at fiske med gyldigt fiskekort. I de huller, som grusgravningen efter lader, samles grundvand og regnvand til søer. D Fladesø har meget lav vandstand og kan i perioder tørre helt ud. Vandstanden er som i andre søer i Hedeland påvirket af, at der pumpes vand op for at lette grusgravningen. Langs bredden vokser pil, vejbred-skeblad, forglemmigej og sværtevæld. I vandet kan man se frøer, salamandre, nymfer af guldsmede og døgnfluer. ilebuske og tagrør vokser ved bredden og udgør gode levesteder for nattergal, fiskehejre, gråstrubet lappedykker, rørhøne og blishøne. E Sletten. De åbne græssletter er sanglærkens og engpiberens hjemsted, mens tjørnebuske og høje urter er tornsangerens. Når man ser mod syd i retning af skibakken, ser man ud over det, der engang var Hedeboegnen. Spredt ud over agerlandet var der her Hedebogårde, som solgte korn, grøntsager og kød i København. Bronzealderhøjene Brandhøj og Baunehøj viser, at Heden var opdyrket for år siden. Efter den røde låge drejes til venstre ad cykelstien mod syd. F Skibakken ved Flintesø kan i kolde vintre benyttes til ski. Bagved ligger amfiteatret, hvor der afholdes koncerter. G Naturpleje. Hvis naturen fi k lov at råde, ville sletten gro til med buske og træer. Det forhindrer det kvæg, som hele året græsser på sletten. Der sprøjtes ikke med gift, så der er et rigt insektliv af især sommerfugle, som almindelig blåfugl og græsrandøje. H Sten og grus. Gruset blev aflejret af de vældige smeltevandsfloder i istiden. Det er materialer som har ligget i jorden i år. Man har gravet grus og ler her siden 1880 erne til byggeri, anlæg af veje m.m. Når grusgravning i et område ophører, jævnes skrænterne.

14 Hedehusene Station Hovedgaden B Kolonihaver Brandhøjgårdsvej C Fiskesø 113 Fladesø D 1 Vinkelsø E H F Skibakken G Flintesø Turen er 8 km. Cykelturen fra Hedehusene Station til Hedeland går via stier og småveje. Følg stien fra -pladsen på modsat side af stationsbygningen og kør mod vest ad Godsbanegade, Reerslevvej og Mejerivej til grusstierne i Hedeland vest for Brandhøjgårdsvej. I/S Hedelands informationscenter tlf eller mfiteater 1 Her kan der komme hurtigtkørende lastbiler. Tag hensyn og pas på! Udvalgte seværdigheder -plads Station m

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen Cykeltur ved Tissø Godslandskabet Naturpark Åmosen 12. aug. 2013 Ruterne er ikke afmærkede. De er forslag til, hvordan du kan bruge cyklen til at komme omkring og lære landskabet og dets kulturhistorie

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING. Helligkorskilde, Majstang og Butikken

Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING. Helligkorskilde, Majstang og Butikken Der er så kønt i Gammel Skørping. Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING Helligkorskilde, Majstang og Butikken Gammel Skørping er en landsby, der har måttet gå så grueligt meget igennem. Gennem langt

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området. Karakterområde 25 Lyngby landbrugslandskab Lyngby gamle skole vis a vis Lyngby kirke. Beliggenhed og afgrænsning Lyngby landbrugslandskab ligger syd for Kolindsund Mod vest og syd afgrænses området af

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September 2006 1 Et åndehul for natur og mennesker Midt mellem Kalundborg,

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning Fosdal-Telling-Lerup Kulturmiljø nr. 61 Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning landet Emner Højkoncentrationer, agersystemer, rejst sten, landsby, kirke Sted/Topografi Lerup sogn Kulturmiljøarealet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

GUIDE TIL SALTHOLM STADS- OG LOKALARKIV TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER

GUIDE TIL SALTHOLM STADS- OG LOKALARKIV TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER GUIDE TIL SALTHOLM STADS- OG LOKALARKIV TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER GUIDE TIL SALTHOLM Udgivet af Stads- og Lokalarkivet Tårnby Kommunebiblioteker 2016 Når du besøger Saltholm, oplever du en enestående

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand. Karakterområde 14 Fjellerup Strand kystlandskab Norddjurs Kommunes Blå Flag Station/Naturcenter Fjellerup formidler kystens natur- og kulturhistorie, men er også selv en del af kystens historie. Her var

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Gudernes stræde omkring Karlstrup En historisk rute fra Isefjord til Køge bugt og de seværdigheder der knytter sig til Karlstrup by og Karlstrup Mose

Gudernes stræde omkring Karlstrup En historisk rute fra Isefjord til Køge bugt og de seværdigheder der knytter sig til Karlstrup by og Karlstrup Mose Gudernes stræde omkring Karlstrup En historisk rute fra Isefjord til Køge bugt og de seværdigheder der knytter sig til Karlstrup by og Karlstrup Mose Gudernes Stræde er en vandresti skabt af Danmarks Naturfredningsforenings

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Rensebassiner ved Rødhøjgårdsvej og Røglegrøften. Erstatningsanlæg for olieudskilleranlæg i Vallensbæk Sø

Rensebassiner ved Rødhøjgårdsvej og Røglegrøften. Erstatningsanlæg for olieudskilleranlæg i Vallensbæk Sø Rensebassiner ved Rødhøjgårdsvej og Røglegrøften Erstatningsanlæg for olieudskilleranlæg i Vallensbæk Sø Baggrund: Vandets vej i Store Vejleå til Køge bugt Vallensbæk Sø er et knudepunkt i denne sammenhæng

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Frederiksdal. NaturCentret, midt i parken, har tørvejrsrum med borde og bænke, en lille udstilling - og toilet.

Frederiksdal. NaturCentret, midt i parken, har tørvejrsrum med borde og bænke, en lille udstilling - og toilet. Frederiksdal Denne guide har visse ligheder med et matadorspil. Her er der bare tre mulige ruter: Park (gul) - 1 km, Skov (rød) - 2 km, Strand (blå) - 4 km. Besøgende er meget velkomne, men de, der overtræder

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

IDENTIFIKATION Kommunenavn Ny Assens. Adresse Lilleskovvej 69

IDENTIFIKATION Kommunenavn Ny Assens. Adresse Lilleskovvej 69 IDENTIFIKATION Kommunenavn Ny Assens Beliggenhed Tommerup Landsejerlav Planoplysninger Kommunenr. Hovedplantype Udskrivningsdato 30. 11. 07 Adresse Lilleskovvej 69 Matrikelnr. 2 HE Tallerupgaard, Tommerup

Læs mere

Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen

Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen Lørdag den 25. aug. 2012, var vi ca. 20 mennesker der startede en vandretur fra Maglemosevej i Stenlille. (Nederst til højre på kortet). Vejret var skiftevis overskyet,

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området. Karakterområde 27 Skodå ådal og Trudstrup stationsbymiljø Krydset Århusvej/Stationsgade i Trustrup. Stationsbyens tidligste vækst fandt sted langs de to parallelgader Stationsgade og Skolegade. Beliggenhed

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj, 147 meter over havet. Her set fra nordøst. Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj.

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde.

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 A9 hovedvejen Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. 1 Det sidste vejstykke ned

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 16 1 Sammenfatning Tryggelev

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB. Arrangør: PI-Vestegnen. Dansk Politiidrætsforbund

De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB. Arrangør: PI-Vestegnen. Dansk Politiidrætsforbund De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB Arrangør: PI-Vestegnen Dansk Politiidrætsforbund Velkomst af formand Henrik Bandsholm Hej alle MTB entusiaster. Så er det endnu en gang blevet tid til

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Gamle græsplæner, grønne områder og vejrabatter rummer et stort naturmæssigt potentiale, hvis driften af områderne ekstensiveres.

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej *

Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej * Notat om Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej * Uarbejdet af Kulturøkologisk Forening i Albertslund i samarbejde med DN-Albertslund Efter Friluftsrådets møde på Roskilde Kro den 22.9.2010

Læs mere

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering Ren Jord- på din jord Ansvar, tilladelser og placering Indledning Formålet med denne folder er at gøre opmærksom på det ansvar, du har, hvis du vælger at modtage ren jord. Desuden beskriver folderen, hvilke

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer OPLEV NATUREN ANDET HALVÅR 2016 FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer 22. SEP 2016 - SJÆLLAND HEDELAND NATURPARK ET GENBRUGSLANDSKAB Kom på opdagelse i et 1.500 ha

Læs mere

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Hedehusene Stationen

Hedehusene Stationen Lavet af Dina, Melissa og Marcus Hedehusene Stationen Hedehusene første station lignede fuldstændig Taastrup station, og er fra 1847. En ny og altså den anden station bygges i 1873 og ligger nord for banen.

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Glacial baggrund for en lokalindustri

Glacial baggrund for en lokalindustri Eksempel på undervisningsmateriale/forløb Glacial baggrund for en lokalindustri Nord for Svendborg ligger et fladt område, der for 10.000 år siden var bunden af en smeltevandssø, der lå indeklemt mellem

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere