Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej"

Transkript

1 Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej 100 Det fl ade, skovløse og frugtbare landskab på den københavnske sydvestegn har været domineret af agerbrug lige fra oldtiden. Men i nyere tid har to ting i den grad vækket egnen fra sin landskabelige tornerosesøvn: For det første ligger der tykke lag af grus, sten og ler under jordoverfl aden. En omfattende grusgravning har dæk ket det ekspanderende Københavns store behov, men har også vendt op og ned på store dele af landskabet. For det andet går hovedtrafi klinien fra København til Roskilde og det øvrige land gennem sydvestegnen. En moderne vej afl øste de gamle hjulspor, og tæt ved vejen blev Danmarks første jernbane anlagt. Omkring de nye stationer opstod bysamfund, der opslugte de gamle landsbyer og landbrugslandet. Byfi ngeren mod Roskilde er i dag næsten fuldt udbygget og gemmer på en række spor, der fortæller om en spændende udvikling. Landskab og geologi Den københavnske sydvestegn kaldes fra gammel tid for Hedeboegnen, som var det helt flade og skovløse landskab i trekanten mellem København, Roskilde og Køge. Den gode Hedebojord blev efterladt som et tykt lag, da isen var smeltet for ca år siden. I den vestlige del er undergrunden under jordlaget af en helt særlig slags. å et tidspunkt under istiden lå kanten af gletcheren i længere tid lige syd for Reerslev. Store smeltevandsfloder strømmede med stor kraft ud fra tunneler under isen og fordelte sig i et net af floder, der afsatte en 5-20 meter tyk aflejring af skiftende lag af sten, grus og sand. Denne aflejring kaldes Hedelandsformationen og blev grundlaget for den mest omfattende grusgravning i Danmark. I nogle lavninger blev der dannet søer, hvor der blev aflejret rent ler, som senere blev anvendt i teglværksindustrien. Den frugtbare lerjord har været intensivt opdyrket helt tilbage i oldtiden, og landbruget har helt domineret landskabet. I nogle områder var det landsbysamfundet, mens det i andre områder var herregårdenes store marker, der satte deres præg på landskabet. Råstofudvinding i Hedeland I 1892 købte ingeniør eter Madsen Hedehusgården lige vest for Hedehusene og startede en omfattende grusgravning. Både tid og sted var ideelle. I slutningen af 1800-tallet var der fuld kraft på hovedstadens industrialisering og byudvikling, og derfor var der et vældigt behov for grus, skærver og teglsten til boliger, fabrikker, veje, havne, jernbaner m.m. Hedelandsformationens grusforekomster var gigantiske, og med anlæg af jernbanen og Hedehusene Station i 1847 var transporten ind mod byen den bedst tænkelige. Fra grusgravene til stationen, blev der anlagt smalsporede baner, hvor hestetrukne tipvogne sørgede for transporten. I 1894 startede Nymølle grusgravning vest for Hedehusgårdens jord, og to år efter byggede F.L. Smidt et teglværk lige over for Hedehusene Station. Leret kom bl.a. fra Lergraven i Hedeland. Roskilde Landevej Den gamle middelalderlandevej mellem Københavns Vesterport og Roskilde var en simpel, bugtet jordvej. Inde fra Vesterport gik vejen i en bue syd om Valby Bakke. Fra Damhussøen fortsatte vejen mod den gamle landsby Glostrup, men for at komme op til vadestedet over Store Vejleå mellem Herstedvester og Risby, måtte vejen slå en stor bue nord om Glostrup. Fra vadestedet gik vejen over Hedehusene til Roskilde. Det var en alfarvej, hvor alle havde tilladelse til at færdes. Men vejen var i en elendig forfatning, og vognene kørte ustandselig fast, væltede eller blev ødelagt af de dybe huller. Derfor foregik næsten al persontransport på hesteryg. Frederik II var ikke tilfreds med den gamle vej og begyndte i 1641 anlæggelsen af en kongevej i en lige linie fra Damhussøen til Hedehusene.

2 For at sikre, at vejen kun blev benyttet af hoffet og samfundets absolutte spidser, var der ved Glostrup og Hedehusene bom for vejen. Der blev opført to huse til de tilsynsførende, der bl.a. skulle reparere bommene, når de blev brudt op og i øvrigt skyde de svin, der gik og rodede i kongens vej. Da Carsten Niebuhr i 1767 kom tilbage fra sin store rabien-ekspedition, blev han af arveprins Frederik spurgt, om der var ordentlige veje hele vejen fra rabien til Danmark. Niebuhr havde åbenbart ikke fået lov til at benytte kongevejen, for han svarede, at vejene fra rabien til Roskilde såmænd var udmærkede, men fra Roskilde til København var den nederdrægtig. I 1770 påbegyndes anlægget af en moderne, offentlig landevej, der stort set kom til at følge kongevejen. Det var hærens ingeniørtropper, der stod for konstruk tionen og lokale bønder, der kørte sten til funderingen. Vejen var en såkaldt chaussé, der var kunstfærdig konstrueret, nederst med store sten kittet sammen med ler, derefter skærver og øverst grus. Byggeriet startede i Roskilde og i 1773 var vejen ført til Damhussøen. Først i 1776 blev det sidste stykke op over Valby Bakke til Frederiksberg Slot færdigt. Indtil 1915 var Roskilde Landevej betalingsvej fra Damhussøen helt til Roskilde. I 1905 var højeste takst 35 øre for sporvogne, som var forspændt med mere end to heste. Mindste takst var to øre for en gris i snor. Indvielsen af jernbanen i 1847 betød en væsentlig nedgang i trafi kken på vejen, indtil bilerne i Hedeland Gennem årene har grusgravningen gnavet sig ind på det fl ade Hedebolandskab. begyndelsen af 1900-tallet gav landevejen fornyet aktualitet. Biltrafi kken stillede nye krav til vejens belægning og i perioden blev hele landevejen etapevist brolagt. Jernbanen og stationsbyerne Den 26. juni 1847 kørte Danmarks første tog på den nyåbnede banestrækning fra Københavns banegård til Roskilde. Toget gjorde holdt i Valby og derefter kun tre steder ved små stationsbygninger bygget af træ: Glostrup, Tåstrup og Hedehusene. laceringen af stationerne må have været bestemt af tekniske afstandsvurderinger for ingen af stederne var der en befolkningstæthed, der kunne retfærdiggøre, at toget skulle stoppe netop dér. Til gengæld betød det, at der udviklede sig helt nye, dynamiske bysamfund omkring stationerne landets første stationsbyer. Foto: Københavns mt 101 En forsøgsstrækning på den nye Roskilde Landevej åbnede i Samme år skrev Ingeniøren : Tiden skal vise om den gamle Roskildevej på denne måde skal få verdensry...for at tage hensyn til køretøjernes forskellige trækkraft og hjulenes forskellige bandager! Foto: Roskilde Landevej gennem Tiderne.

3 102 Udvalgte seværdigheder 1 I/S Hedeland blev dannet i Det er et offentligt ejet selskab med fem interessenter de tre kommuner og de to amter som området berører. Den omfattende grusgravning havde med tiden efterladt det fl ade, frugtbare landbrugsland som et månelandskab, der var belastet af tung lastbiltrafi k og lossepladser. Selskabet blev dannet for at styre miljøproblemerne og for at sikre, at Hedeland blev genopbygget ikke til landbrug, men til fritidsformål. Selskabet opkøber løbende de færdiggravede råstofgrave, foretager planlægning af landskabets udformning og står for driften af det hektar store område. I dag er Hedeland åbent både for de, der kommer for at dyrke særlige friluftsaktiviteter og for de mange, der bare vil opleve det store, varierede og helt specielle naturområde. 2 mfiteatret er et stort friluftsteater. Det er et fi nt startsted for en spændende tur i midten af Hedeland. I umiddelbar nærhed kan man, ud over amfiteatret, opleve én af Hedelands mange søer, en stor skibakke, en veteranjernbane, en ridebane, en golfbane, en lergrav samt en aktiv grusgrav. Grusgraven er dog kun tilgængelig lørdage og søndage. 3 Før den nye Roskilde Landevej blev bygget, bestod Hedehusene alene af tre kroer, der lå hvor den gamle alfarvej og kongevejen mødtes. Jernbanen og stationen satte fra midten af 1800-tallet skub i udviklingen. Først var det grus- og teglindustrien, der udnyttede den nye jernbane til transport af de tunge materialer. Senere kom andre industrivirksomheder til, og efterhånden udviklede Hedehusene sig til en stationsby. 4 I 1676 fi k gehejmeråd og viceadmiral Holger Vind Christian V s tilladelse til at opkøbe jorden fra gårde i seks landsbyer syd for Hedehusene. Hér opførte han godset Gjeddesdal. I 1774 blev godset overtaget af kammerråd Michael Gjøe, der var en af oplysningstidens foregangsmænd. lle godsets fæstebønder fi k mulighed for at købe deres gårde til selveje. For disse penge stiftede Gjøe et legat, der blev brugt til folkeoplysning på egnen, bl.a. opførelsen af en række almueskoler, en husholdningsskole og en folkehøjskole den senere Tune Landbrugsskole. Herregårdene Benzondal og Barfredshøj blev henholdsvis i 1730 og 1819 udstykket fra det store gods. De tre ejendomme danner i dag et smukt sammenhængende herregårdslandskab med store marker, gamle fritstående egetræer, alléer og store herregårdsbygninger. 5 å trods af sin placering midt i den tæt bebyggede Roskildefi nger, er der bevaret en stor del af den gamle landsby Høje Taastrup: Kirken fra 1100-tallet, et par af gårdene og en del af de gamle huse. Øst for landsbyen begyndte man i 1978 at bygge det nye Høje Taastrup. En helt ny by blev opført omkring den nye station, efter en stram nyklassicistisk byplan med akser og symmetrier og med ens huse en helt anden slags stationsby. 6 Oprindelig hed landsbyen Taastrup Valby kun Valby ( bopladsen på sletten ). Fra tallet fi k den sit fulde navn for at markere en tilknytning til Høje Taastrup sogn. I dag er Taastrup Valby næsten opslugt af Taastrup, men krogede veje og mange gamle huse giver alligevel en ægte landsbyoplevelse. Blåkildegård er den eneste af landsbyens gårde, der er bevaret. Her er der lokalarkiv og udstillinger, bl.a. om Hedeboegnen. Hvis man følger den lille Mølleå, kommer man gennem en fi n bypark til et sted, hvor der er et brat fald på åen. Her har der ligget en stor møllegård med vand- og vindmølle. Gården blev revet ned i Den første station i Taastrup blev anlagt i 1847 på den bare mark, der hvor jernbanen skar Køgevej. Der blev også bygget en kro og en gård med stald til de heste, der sørgede for at posten blev bragt til Køge. Omkring 1900 var Taastrup begyndt at udvikle sig til et bysamfund, men i modsætning til Hedehusene var det handel og service, der var drivkraften. Bl.a. var der tre store købmandsgårde og mange håndværkere. Inden 1. verdenskrig var Taastrup blevet en rigtig stationsby med kirke, borgerskole, rådhus og forsamlingshus med stor scene. Taastrup er i dag en forstad til København, men en tur ned ad hovedgaden, Køgevej, giver stadig en oplevelse af byens egen identitet.

4 8 Glostrup. I 1840 var der 210 indbyggere i 10 Den oprindelige Roskilde Kro lå ved den den lille landsby. Erhvervsfordelingen var typisk for tidens landsbyer: 10 gårdejere, 4 husmænd, 10 daglejere, 1 præst, 1 handelsmand, 1 vejmand, 1 jordmoder, 2 smede, 2 skræddere, 1 væver, 1 bød ker, 1 slagter og 1 skomager. Med anlægget af jernbanestationen i 1847 fi k Glostrup gradvist karakter af by. Det ses af erhvervsudviklingen gennem de næste 50 år, at det i høj grad skyldes tilgang inden for servicefagene: bager, brygger, snedker, maler, murer, glarmester, orgelbygger, gamle landevejs vadested over Store Vejleå. Den var én af en række kroer langs landevejen, der betjente de mange vejfarende, som måtte gøre ophold efter at være kørt fast i de elendige hjulspor eller havde problemer med heste eller vogne. Derfor lå der næsten altid en kro ved vadestederne over de større åer. Da man byggede den nye landevej, blev flere af kroerne flyttet. Roskilde Kro blev i 1772 flyttet til det sted, hvor den nye Roskilde Landevej krydser Store Vejleådalen. urmager, blikkenslager, vognmand, læge, apoteker, dyrlæge, gartner, politibetjent, postbud, skorstensfejer 11 Trippendals Galge lå lige ved siden af den og syerske. Men også handelsfagene ind- fandt sig: købmænd, manufakturhandler, brugsuddeler, ølhandler og smørhandler. Ved århundredeskiftet var indbyggertallet kommet over 1.000, og Glostrup var blevet en rigtig stationsby. gamle landevej og var rettersted for Smørum Herred. Her blev forbrydere halshugget eller hængt indtil De vejfarende skulle manes til eftertanke, og for at understrege advarselseffekten, lod man ligene blive hængene i tilpas lang tid å en bronzealderhøj nord for Snubbekorsvej står et stort granitkors, Snubbekorset. Det er rejst i 1903 som minde om det katolske vejfarerkors, der siden middelalderen har stået på dette sted ved den gamle alfarvej midt mellem København og Roskilde. B C Blåkildegaard Kroppedal, Museum for stronomi, Nyere tid, rkæologi Thorsbro Vandværk Se side 154 for mere information. 9 B C 2 km 4

5 104 1 å vandretur - 4 km Blomster i Hedeland I Hedelandsområdet aflejrede istidens smeltevandsfloder et meter tykt lag af ler, sand, grus og sten. Gennem de sidste 100 år er enorme mængder råstoffer blevet udgravet, og det har vendt op og ned på det flade agerland. Efterhånden som grusgravningen ophører, omdannes området til et enestående frilufts- og naturområde. Man har plantet en del træer, men de fleste af områdets blomster, buske og træer er kommet af sig selv. Det før så nøgne landskab er i dag en mosaik af græssletter, skov, bakker og søer og spændende blomster. Inde under pilebuskene kan man se en tæt bestand af nogle små, leddelte grønne pinde. Det er en primitiv og sjælden plante, liden padderok, der stortrives i den kalkholdige, lerede og fugtige jordbund. B I juni og juli har kødfarvet gøgeurt smukke lyserøde blomster. Ligesom alle andre orkidéer, der vokser vildt i Danmark, er planterne fredet: De må ikke plukkes, og selvfølgelig heller ikke graves op. En forudsætning for at gøgeurterne trives er, at man fjerner de skyggende træer og buske, der skyder frem overalt. C Kanadisk gyldenris er indført som havestaude, men har i de senere år spredt sig til mange naturarealer. Her kan den udgøre et problem ved at udkonkurrere den oprindelige vegetation. D I sensommeren står den høje rejnfan med sine gule kurvblomster. lanten har været dyrket som lægeplante, blandt andet til behandling af fnat og indvoldsorm og blev desuden anvendt som farveplante. Dens indhold af krydrede og giftige duftstoffer kan holde myrer, lopper og væggelus væk! E å toppen af bakken er der en flot udsigt. Ved kanten vokser peberrod, der blot er én af He delands mange snapseurter. ndre er perikon, røl like, gul snerre, hybenrose, slåen, havtorn, røn og hyld. F Den flade sø er under tilgroning. Langs bredden kan man se vejbred-skeblad, sværtevæld og den græslignende plante, star. G å marken bag lågen skaber piletræer og de sølvgrå havtorn en stemning som i en sydeuropæisk olivenlund. H Her er grusgravningen lige hørt op, og de første pionérplanter har indtaget den nøgne jord. Kløver, rundbælg og humlesneglebælg tilhører alle ærteblomstfamilien. Da de har bakterier i rødderne, som kan optage kvælstofnæring fra luften, kan de gro i den udvaskede og næringsfattige jord. I Bronzealderhøjen Brandhøj er ikke direkte berørt af grusgravningen og har en anden vegetation. I maj kan man se hulkravet kodriver og kornet stenbræk. Om sommeren blomstrer knoldet mjødurt og almindelig pimpinelle. J Havtorn er meget nøjsom og var derfor én af de første vedplanter, der indfandt sig på den bare og næringsfattige jord, som isen efterlod for år siden. f samme grund stortrives den her i Hedeland. Dens gule bær kan give en fi n snaps, en udmærket saft og noget fortræffeligt syltetøj. Og så er der nok til alle også til fuglene!

6 Hedehusene Station Hovedgaden Brandhøjgårdsvej B 105 Kolonihaver C J 1 D E I G F H Turen forløber indenfor den del af Hedeland, der ejes af I/S Hedeland. Her er det tilladt at færdes overalt, men ruten følger stier og grusveje. I arbejds tiden kan der forekomme lastbiltrafi k på grusvejene. Med start og slut på -pladsen nord for kolonihaverne er turen 4 km (fra Hedehusene Station er turen 5 km). Husk at tage en blomsterbog med. I/S Hedelands informationscenter tlf eller 1 Følg hjulsporet til højre over ridestien og op over bakken. Udvalgte seværdigheder -plads Station m

7 Vallensbæk Store Vejleådal Tranegilde å vandretur - 6 km Turen går igennem de to gamle landsbyer Vallensbæk og Tranegilde. De ligger på hver sin side af den åbne og flade Store Vejleådal som et synligt bindeled til fortiden. Landsbyerne blev ved afslutningen af vikingetiden placeret på kanten af ådalen, så bønderne kunne udnytte græsset i de frodige enge og rigdommen på tørv i moserne. llerede i stenalderen havde Store Vejleådal tiltrukket bosætninger. Dengang var ådalen en fjordarm, der strakte sig fra Køge Bugt til den nuværende Tueholmsøen. Der er fundet stenalderbopladser ved bredden og på holme i den udtørrede fjord. Vallensbæk Kirke er fra middelalderen og er den ældste bygning i Vallensbæk Kommune. Bygningen består af et romansk kor og skib fra tallet med et sengotisk tårn fra begyndelsen af 1500-tallet. Våbenhuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet formentligt som erstatning for et ældre våbenhus. Bemærk placeringen af missionshuset Zion umiddelbart syd for kirkegården. B Vallensbæk er kommunens eneste landsby. Inde i byen er det stadigt muligt at fi nde rester af de gamle gårde og huse langs de historiske vejforløb, bl.a. den hvidkalkede præstegård på Bygaden, stuehuset til gården Mariehøj samt stuehuset til Enghavegård på Engvej 9a og den gamle smedje, Engvej 10. f de gårde, som blev udflyttet i midten af 1800-tallet er blot to tilbage, Toftegård og Kirkebredgård. C Vest for Vallensbæk Landsby og Vejlegårdsvej ligger de tidligere mose- og engarealer. I dag sætter nutidens landsbyboere deres præg på landskabet i form af hestefolde og ridestier. For at genskabe en del af de tidligere mosearealer, udarbejdede Københavns mt, i samarbejde med Vallensbæk og Ishøj kommuner, i 1990 erne et naturgenopretningsprojekt for Vallensbæk og Tranegilde moser. Gennem regulering af vandstanden i vinterhalvåret blev de nødvendige livsbetingelser for de vilde planter og ande-, vadefugle genskabt. D Det lille pumpehus, der ligger for enden af det gamle åleje midt i ådalen, regulerer vandstanden i Store Vejleådal. For at afvande ådalens moser blev der i 1937 gravet den kanal, der løber langs cykelstien ved vestsiden af ådalen. Kanalen fører vandet fra Vallensbæk Sø forbi Tranegilde Mose til Køge Bugt. E Ved Tranegilde landsby har der i middelalderen været kirke og kirkegård. Kirken lå inden for kirkegårdsdiget. En dyb drængrøft, som har omkranset den nedlagte kirkegård, er genskabt og ses i landskabet på Kirkegård Bakke. Fra en nærliggende bakketop er der vid udsigt over Store Vejlådal. F Det lille vandhul er anlagt med hjælp fra naturgenopretningsmidler fra Københavns mt til gavn for naturen. I vandkanten ses bl.a. vandranunkel, vejbred-skeblad og dunhammer. G Bredekærgård er en af de få tilbageværende gårde i Tranegilde landsby. Stedet ejes af Ishøj Kommune og har mange tilbud og aktiviteter for kommunens børn og unge. Traktørstedet er åbent om sommeren for servering af kaffe og brød på søndage fra kl lle er velkomne også med medbragt mad. H Tranegilde landsby har de sidste 10 år gennemgået en ændring fra oprindelig landsbybebyggelse med gårdanlæg til en mere udpræget parcelhusbebyggelse. Vejforløbet af Bygaden samt enkelte gårde og landhuse giver dog stadig et indblik i, hvordan landsbyen engang så ud. I Ved den gamle pumpe er der god udsigt mod øst over den fl ade og åbne Store Vejleådal. Landskabet vest for Store Vejleå præges af landbrug i drift. Det er rester af de store åbne arealer, som udgjorde Vestegnens vidstrakte landbrugsland. Bemærk rækken af gamle stynede poppeltræer i forfald langs kanalen. J Udløbsbygværk der regulerer vandet fra Vallensbæk Sø, så der ikke sker utilsigtede oversvømmelser længere nede af Store Vejleå. K Vallensbæk Sø er egentligt et regnvandsbassin, men et fi nt eksempel på, at der af nødvendighed kan skabes noget godt og brugbart for friluftslivet. Her er der ideelle rammer for Vallensbæk Vandskiklub.

8 Turen er ca. 6 km og forløber gennem to landsbyer og ad stier gennem Store Vejleådal. Der fi ndes informationstavler, som uddyber teksten i turfolderen, følgende steder: Kirkegård Bakke, Tranegilde og Vallensbæk Sø. Udvalgte seværdigheder m K 107 J B C I D H G F E

9 Torslunde Torsbro Vandværk Benzonsdal å vandretur - 4,5 km Vandreturen gennem Torslunde og langs Lille Vejleådalen til Torsbro Vandværk går gennem et varieret og gammelt kulturlandskab. Den langstrakte Torslunde landsby ligger markant på Vejleådalens nordskrænt med kirken på en høj mod vest. Den særegne landsby var i middelalderen egnens hovedby. Turen indbyder flere steder til små stop med udsigt over marker, ådal, skove og herregårdslandskabet ved Benzonsdal. Torslunde landsby nævnes første gang på skrift i 1308, men stammer formentlig helt tilbage fra vikingetiden. Torslunde betyder en offerlund for guden Tor. Landsbyens placering i landskabet har ligget nogenlunde fast allerede ved oldtidens afslutning. Den langstrakte landsby følger Lille Vejleådalens nordskrænt, hvor gårdene ligger. Sydskrænten, der ligger delvist skovklædt og ubebygget, er i hovedgården Benzonsdals besiddelser. B I navnet Torslunde Kirke forenes kristendom og hedenskab, idet den kristne kirke bærer den hedenske gud Tors navn. Kirken ligger på en lille høj, så den kan ses i det ellers fl ade landskab. Kirkens skib er fra 1100-tallet. Tårnet fra år 1400 og koret fra Kirkens autentiske indre er bestemt et besøg værd. Her skal blot nævnes døbefonten fra 1200-tallet med dåbsfad af messing og over altret et meget smukt krucifi ks fra 1200-tallet. Bemærk på vej fra kirken over kirkegården mod Torslunde Bygade, en aflang tilhugget romansk gravsten fra 1200-tallet. Korset på stenen indgår i Ishøj Kommunes byvåben. C å den vestlige side af kirken ved Torslundevej ligger ræstegården. Det er værd at kaste et blik på den nye præstegård fra 1996 i postmoderne stil. D Torslunde Bygade forbandt førhen 14 gårde på rad nord for vejen og en række jordløse huse syd for vejen. Foruden ræstegården er der kun 3 af gårdene tilbage, samt et ældre husmandssted. Lige overfor kirken ligger ilegaard i nr. 44, der er den ene af de 3 gårde. Den hvide længe med sort bindingsværk der følger vejen, er flere hundrede år gammel. Det gule stuehus er fra begyndelsen af forrige århundrede. Mellem nr. 21 og 23 går et smalt stræde ned til Lille Vejleå. Her drev bønderne før i tiden deres kvæg ned til vanding. å venstre hånd ligger Lindegård i nr. 105, der er den anden af de 3 gårde, der ligger på sin oprindelige plads. Gården er fi rlænget med et smukt gult stuehus fra slutningen af 1800-tallet. Længerne er hvide. Lidt fremme ses Toftegård i nr. 117, der ligesom Lindegård og ilegård ligger på sin oprindelige plads. Selv om Toftegård fremstår med stråtag og sort bindingsværk med gule murfelter, er den helt nyopført, idet den gamle gård brændte i E Ved Smedeengen og Lille Vejleå lå der fra det 16. århundrede indtil 1903 en vandmølle kaldet Lille Mølle, eller Øvre Mølle. Mølledammen kan fornemmes som en lavning i terrænet vest for vejen. En møllesten i vejkanten angiver, at der førhen lå en mølle her. F I middelalderen har der ligget flere vandmøller ved Lille Vejleå og Torslunde. Ud over Øvre Mølle ved Smedeengen lå endnu en mølle, Store Mølle eller Nedre Mølle i området hvor Torsbro Vandværk ligger i dag. Gammel Torsmøllebro minder om, at der her engang lå et mølleri. G Det 100 år gamle Torsbro Vandværk vidner om den industrielle udvikling og storbyens stadig større behov for vandforsyning. rkitekten ndreas Fussing har her skabt en række bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, der i dag ejes af Ishøj Kommune og er indrettet som museum for vandforsyning. H Benzonsdal. Fra Torsbro Vandværk kommer man til Benzonsdal Gods ad den smukke gamle lindeallé. Fra alléen er der god udsigt til en række store fritstående egetræer på markerne. De gamle egetræer er spor efter et tidligere markskel, der i århundreder adskilte de store herregårdsmarker. Godset Benzonsdal blev dannet 1730 og var allerede fra oprettelsen et betydningsfuldt gods med over tdr. land. Den nuværende hovedbygning fra 1856 er opført i gule sten i to etager over høj kælder. Umiddelbart før den private indkørsel til Benzonsdal ligger mod højre en imponerende gravhøj fra bronzealderen.

10 C B E F G D Kappelev Landevej 109 Torslundevej Turen er på ca. 4,5 km. Ruten har ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende veje og stier. I Udvalgte seværdigheder -plads Informationstavle m H I I

11 lbertslund Store Vejleå Strandparken å cykeltur - 11 km Cykelturen går fra lbertslund Station til Vallensbæk Station. Man følger Store Vejleådal, der med sine enge, søer og marker ligger som et grønt bælte i den vestlige del af Københavns mt. Turen slutter ved havet og Strandparkens hvide klitter. Selv om turen går gennem et landskab, der i udpræget grad er formet af mennesker, vil man opleve landlig idyl med græssende køer, får og heste. Kongsholmparken består af åbne engarealer, skovbevoksninger og græsplæner. For at forbedre levevilkårene for vilde dyr og planter plejes området ved at høste græsarealerne én gang årligt eller ved at sætte får eller kreaturer på græs. Dyrene passes af kogræsserforeninger en forening af private borgere, der er interesseret i naturpleje og godt kød i fryseren. B Store Vejleå. Gør et stop ved svellebroen over åen. Hvis man har et fiskenet med er der her gode muligheder for at se nærmere på de små vanddyr. Levevilkårene for fisk og smådyr er stærkt forbedret efter Københavns mt på en 1 km lang strækning har restaureret Store Vejleå. Vandløbet har fået sine slyngninger tilbage, en fl isebelægning er fjernet og der er i stedet udlagt sten og grus. I tørre perioder om sommeren tilføres åen vand, der stammer fra grundvandsboringer, hvor vandet ikke har drikkevandskvalitet. C Fra Høegsbjerg er der en flot udsigt over landskabet. Bjerget er bygget af overskudsjord fra byggeri og vejanlæg. Lige i nærheden ligger traktørstedet Bakkehuset, som har sæsonåbent. D Tueholmsøen og Vallensbæk Sø er kunstigt skabte søer, gravet i 1971 i forbindelse med anlæg af motorvejene. Søernes funktion er at regulere vandstanden i Store Vejleå. Der er fi nt at fi ske i Tueholm Sø (kræver fi skekort) og på Vallensbæk Sø dyrkes der vandskisport. E I Vallensbæk- og Tranegilde moser græsser heste og kvæg. fgræsningen giver fuglene fi ne leveforhold. Særlig i efterårs- og forårsperioderne kan man opleve vandfugle, der hviler sig eller søger føde på de oversvømmede enge. Hvert forår kommer der flere vibepar for at yngle. F Tranegilde er en smukt beliggende landsby omgivet af åbne marker og enge. I dag kan man stadig se den flotte snoede bygade med flere af de gamle gårde og huse. Byen, der kan føres tilbage til middelalderen, husede i begyndelsen af tallet både skomager, smedie, stenhugger og skole. å forten, en græstomt, hvor husdyrene blev samlet for natten, ligger der i dag en legeplads. G I Ishøj Dyrepark er der folde med skotsk højlandskvæg, wallisergeder, vildfår (muffloner) og marskfår. Her fi ndes et toilet, som er åbent i sommerhalvåret. H Kirkegård Bakke syd for Tranegilde landsby har navn efter en kirkegård, der lå her i middelalderen. Kirkegården og den tilhørende kirke var i brug fra 1100-tallet og frem til Den sorte Død i midten af 1300-tallet, hvor befolkningsgrundlaget faldt og kirken blev nedlagt. I Strandparken er et åbent kystlandskab med vidt udsyn over strand og klitter, græsarealer, søer og strandenge. Strandparken blev i skabt ved oppumpning af sand fra Køge Bugt. Der er rige muligheder for at gå i vandet, tage solbad på den 7 km lange hvide sandstand, eller opleve den spændende natur med de mange fugle og planter. J rken Museum for Moderne Kunst blev åbnet i Museet er tegnet af arkitekt Søren Robert Lund. Han har skabt en bygning, der leder tankerne hen på skibsformer. rken har åben alle dage undtagen mandag.

12 Tåstrupstien 1 lbertslund Station Turen er 11 km og forløber hele vejen på et fast underlag af asfalt eller grus. Ruten har ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende veje og cykelstier. B C 0 1 Når man kommer ned fra lbertslund Station trækkes cyklen gennem tunnelen ud til Stationstorvet. Drej til højre forbi cykelstativerne og gennem viadukten. Herfra cykles ad Tåstrupstien langs jernbanen ud til Store Vejleå, hvor man støder på Vejleåstien mod Ishøj Strand. Udvalgte seværdigheder Station -plads ved Stationsporten og Vognporten 500 m D 111 D E F G H Vallensbæk Station Vallensbæk Havnevej Nældestien J I

13 112 5 å cykeltur - 8 km Hedeland Cykelturen i Hedeland er en rundtur, der starter og slutter ved Hedehusene Station. Hedeland er et unikt natur- og fritidsområde med hektar søer, sletter, bakker og skov. Området er et menneskeskabt landskab, hvor grusgrave fortsat bliver omdannet til nye fritidsformål og naturområder. Hedeland er allerede nu et besøg værd, og vil med tiden udvikle sig til en endnu større attraktion. Stierne i Hedeland er grusbelagte. Hedeland Veteranbane ses straks ved Hedehusgård og ridecentret. Den er med sin længde på 3,5 kilometer Danmarks længste, smalsporede veteranjernbane. Veteranbanen drives af Industribaneklubben, og toget kører hver søndag fra midten af maj til begyndelsen af september. B Gøgeurter kan ses i maj-juli ved at dreje skarpt til højre ad stien rundt om ridebanen. I den nordlige del af Hedeland er der ikke fyldt jord på efter grusgravning. Derfor vokser der her den lyserøde orkidé, kødfarvet gøgeurt, som trives i den åbne kalkholdige jord. Ligesom alle andre gøgeurter, der vokser vildt i Danmark, er planterne fredet: De må ikke plukkes, og selvfølgelig heller ikke graves op. En forudsætning for at gøgeurterne trives er, at man fjerner de skyggende træer og buske, der skyder frem overalt. Jordbunden i Hedeland mangler muld, og da der ikke gødskes, er jorden fattig på næring. Nøjsomme planter som f.eks. slangehoved, kællingetand og rundbælg kan klare sådanne forhold. Man kan også fi nde planter, der hører til på en helt anden jordbund, og som er kommet hertil med jord fra byggerier andre steder. C I Fiskesø er det tilladt at bade om sommeren, og det er lovligt at fiske med gyldigt fiskekort. I de huller, som grusgravningen efter lader, samles grundvand og regnvand til søer. D Fladesø har meget lav vandstand og kan i perioder tørre helt ud. Vandstanden er som i andre søer i Hedeland påvirket af, at der pumpes vand op for at lette grusgravningen. Langs bredden vokser pil, vejbred-skeblad, forglemmigej og sværtevæld. I vandet kan man se frøer, salamandre, nymfer af guldsmede og døgnfluer. ilebuske og tagrør vokser ved bredden og udgør gode levesteder for nattergal, fiskehejre, gråstrubet lappedykker, rørhøne og blishøne. E Sletten. De åbne græssletter er sanglærkens og engpiberens hjemsted, mens tjørnebuske og høje urter er tornsangerens. Når man ser mod syd i retning af skibakken, ser man ud over det, der engang var Hedeboegnen. Spredt ud over agerlandet var der her Hedebogårde, som solgte korn, grøntsager og kød i København. Bronzealderhøjene Brandhøj og Baunehøj viser, at Heden var opdyrket for år siden. Efter den røde låge drejes til venstre ad cykelstien mod syd. F Skibakken ved Flintesø kan i kolde vintre benyttes til ski. Bagved ligger amfiteatret, hvor der afholdes koncerter. G Naturpleje. Hvis naturen fi k lov at råde, ville sletten gro til med buske og træer. Det forhindrer det kvæg, som hele året græsser på sletten. Der sprøjtes ikke med gift, så der er et rigt insektliv af især sommerfugle, som almindelig blåfugl og græsrandøje. H Sten og grus. Gruset blev aflejret af de vældige smeltevandsfloder i istiden. Det er materialer som har ligget i jorden i år. Man har gravet grus og ler her siden 1880 erne til byggeri, anlæg af veje m.m. Når grusgravning i et område ophører, jævnes skrænterne.

14 Hedehusene Station Hovedgaden B Kolonihaver Brandhøjgårdsvej C Fiskesø 113 Fladesø D 1 Vinkelsø E H F Skibakken G Flintesø Turen er 8 km. Cykelturen fra Hedehusene Station til Hedeland går via stier og småveje. Følg stien fra -pladsen på modsat side af stationsbygningen og kør mod vest ad Godsbanegade, Reerslevvej og Mejerivej til grusstierne i Hedeland vest for Brandhøjgårdsvej. I/S Hedelands informationscenter tlf eller mfiteater 1 Her kan der komme hurtigtkørende lastbiler. Tag hensyn og pas på! Udvalgte seværdigheder -plads Station m

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK

VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK Meld dig ind i Brøndby Kids Indhold og forord Billetter til Brøndbys kampe Som medlem får du 4 x 2 billetter

Læs mere

Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv 2 Aalborg Kommune rummer en rigdom af grønne områder, hvor både børn og voksne har gode muligheder for mange forskellige fritidsaktiviteter. Hvad enten du

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Forundersøgelsen 2001

Forundersøgelsen 2001 Forundersøgelsen 2001 Kommuneatlas Stevns Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet I samarbejde med Stevns Kommune Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelundsallé 8, 8270 Højbjerg, telefon

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 gamle dage Om kulturarv, fortidsminder og historie Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A M L E D A G E Nørreport dukkede op fra dybet Da metroen skulle bygges, var

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene Landsbyplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete

Læs mere

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune Stevns Kommuneatlas Byer og bygninger 00 Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune FORORD Interessen for vore byer og bygninger er stor over alt i Danmark. Det gælder de gamle

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV

ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Arkitektonisk kortlõgning af Hedehusenes industrikulturarv Industrikulturens

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 2 Motorvejen Høgild-Brande Den 14 km lange motorvej fra Herning til Brande tager sin begyndelse umiddelbart øst for Høgild. Den midlertidige etapeafslutning fjernes,

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Valdemar Kappel. Mit Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 2006

Valdemar Kappel. Mit Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 2006 Valdemar Kappel 1 Mit Sydslesvig Grænseforeningens årbog 2006 Mit Sydslesvig VALDEMAR KAPPEL Mit Sydslesvig Grænseforeningens årbog 2006 Grænseforeningens årbog 2006 Valdemar Kappel: Mit Sydslesvig Redaktion:

Læs mere