Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej"

Transkript

1 Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej 100 Det fl ade, skovløse og frugtbare landskab på den københavnske sydvestegn har været domineret af agerbrug lige fra oldtiden. Men i nyere tid har to ting i den grad vækket egnen fra sin landskabelige tornerosesøvn: For det første ligger der tykke lag af grus, sten og ler under jordoverfl aden. En omfattende grusgravning har dæk ket det ekspanderende Københavns store behov, men har også vendt op og ned på store dele af landskabet. For det andet går hovedtrafi klinien fra København til Roskilde og det øvrige land gennem sydvestegnen. En moderne vej afl øste de gamle hjulspor, og tæt ved vejen blev Danmarks første jernbane anlagt. Omkring de nye stationer opstod bysamfund, der opslugte de gamle landsbyer og landbrugslandet. Byfi ngeren mod Roskilde er i dag næsten fuldt udbygget og gemmer på en række spor, der fortæller om en spændende udvikling. Landskab og geologi Den københavnske sydvestegn kaldes fra gammel tid for Hedeboegnen, som var det helt flade og skovløse landskab i trekanten mellem København, Roskilde og Køge. Den gode Hedebojord blev efterladt som et tykt lag, da isen var smeltet for ca år siden. I den vestlige del er undergrunden under jordlaget af en helt særlig slags. å et tidspunkt under istiden lå kanten af gletcheren i længere tid lige syd for Reerslev. Store smeltevandsfloder strømmede med stor kraft ud fra tunneler under isen og fordelte sig i et net af floder, der afsatte en 5-20 meter tyk aflejring af skiftende lag af sten, grus og sand. Denne aflejring kaldes Hedelandsformationen og blev grundlaget for den mest omfattende grusgravning i Danmark. I nogle lavninger blev der dannet søer, hvor der blev aflejret rent ler, som senere blev anvendt i teglværksindustrien. Den frugtbare lerjord har været intensivt opdyrket helt tilbage i oldtiden, og landbruget har helt domineret landskabet. I nogle områder var det landsbysamfundet, mens det i andre områder var herregårdenes store marker, der satte deres præg på landskabet. Råstofudvinding i Hedeland I 1892 købte ingeniør eter Madsen Hedehusgården lige vest for Hedehusene og startede en omfattende grusgravning. Både tid og sted var ideelle. I slutningen af 1800-tallet var der fuld kraft på hovedstadens industrialisering og byudvikling, og derfor var der et vældigt behov for grus, skærver og teglsten til boliger, fabrikker, veje, havne, jernbaner m.m. Hedelandsformationens grusforekomster var gigantiske, og med anlæg af jernbanen og Hedehusene Station i 1847 var transporten ind mod byen den bedst tænkelige. Fra grusgravene til stationen, blev der anlagt smalsporede baner, hvor hestetrukne tipvogne sørgede for transporten. I 1894 startede Nymølle grusgravning vest for Hedehusgårdens jord, og to år efter byggede F.L. Smidt et teglværk lige over for Hedehusene Station. Leret kom bl.a. fra Lergraven i Hedeland. Roskilde Landevej Den gamle middelalderlandevej mellem Københavns Vesterport og Roskilde var en simpel, bugtet jordvej. Inde fra Vesterport gik vejen i en bue syd om Valby Bakke. Fra Damhussøen fortsatte vejen mod den gamle landsby Glostrup, men for at komme op til vadestedet over Store Vejleå mellem Herstedvester og Risby, måtte vejen slå en stor bue nord om Glostrup. Fra vadestedet gik vejen over Hedehusene til Roskilde. Det var en alfarvej, hvor alle havde tilladelse til at færdes. Men vejen var i en elendig forfatning, og vognene kørte ustandselig fast, væltede eller blev ødelagt af de dybe huller. Derfor foregik næsten al persontransport på hesteryg. Frederik II var ikke tilfreds med den gamle vej og begyndte i 1641 anlæggelsen af en kongevej i en lige linie fra Damhussøen til Hedehusene.

2 For at sikre, at vejen kun blev benyttet af hoffet og samfundets absolutte spidser, var der ved Glostrup og Hedehusene bom for vejen. Der blev opført to huse til de tilsynsførende, der bl.a. skulle reparere bommene, når de blev brudt op og i øvrigt skyde de svin, der gik og rodede i kongens vej. Da Carsten Niebuhr i 1767 kom tilbage fra sin store rabien-ekspedition, blev han af arveprins Frederik spurgt, om der var ordentlige veje hele vejen fra rabien til Danmark. Niebuhr havde åbenbart ikke fået lov til at benytte kongevejen, for han svarede, at vejene fra rabien til Roskilde såmænd var udmærkede, men fra Roskilde til København var den nederdrægtig. I 1770 påbegyndes anlægget af en moderne, offentlig landevej, der stort set kom til at følge kongevejen. Det var hærens ingeniørtropper, der stod for konstruk tionen og lokale bønder, der kørte sten til funderingen. Vejen var en såkaldt chaussé, der var kunstfærdig konstrueret, nederst med store sten kittet sammen med ler, derefter skærver og øverst grus. Byggeriet startede i Roskilde og i 1773 var vejen ført til Damhussøen. Først i 1776 blev det sidste stykke op over Valby Bakke til Frederiksberg Slot færdigt. Indtil 1915 var Roskilde Landevej betalingsvej fra Damhussøen helt til Roskilde. I 1905 var højeste takst 35 øre for sporvogne, som var forspændt med mere end to heste. Mindste takst var to øre for en gris i snor. Indvielsen af jernbanen i 1847 betød en væsentlig nedgang i trafi kken på vejen, indtil bilerne i Hedeland Gennem årene har grusgravningen gnavet sig ind på det fl ade Hedebolandskab. begyndelsen af 1900-tallet gav landevejen fornyet aktualitet. Biltrafi kken stillede nye krav til vejens belægning og i perioden blev hele landevejen etapevist brolagt. Jernbanen og stationsbyerne Den 26. juni 1847 kørte Danmarks første tog på den nyåbnede banestrækning fra Københavns banegård til Roskilde. Toget gjorde holdt i Valby og derefter kun tre steder ved små stationsbygninger bygget af træ: Glostrup, Tåstrup og Hedehusene. laceringen af stationerne må have været bestemt af tekniske afstandsvurderinger for ingen af stederne var der en befolkningstæthed, der kunne retfærdiggøre, at toget skulle stoppe netop dér. Til gengæld betød det, at der udviklede sig helt nye, dynamiske bysamfund omkring stationerne landets første stationsbyer. Foto: Københavns mt 101 En forsøgsstrækning på den nye Roskilde Landevej åbnede i Samme år skrev Ingeniøren : Tiden skal vise om den gamle Roskildevej på denne måde skal få verdensry...for at tage hensyn til køretøjernes forskellige trækkraft og hjulenes forskellige bandager! Foto: Roskilde Landevej gennem Tiderne.

3 102 Udvalgte seværdigheder 1 I/S Hedeland blev dannet i Det er et offentligt ejet selskab med fem interessenter de tre kommuner og de to amter som området berører. Den omfattende grusgravning havde med tiden efterladt det fl ade, frugtbare landbrugsland som et månelandskab, der var belastet af tung lastbiltrafi k og lossepladser. Selskabet blev dannet for at styre miljøproblemerne og for at sikre, at Hedeland blev genopbygget ikke til landbrug, men til fritidsformål. Selskabet opkøber løbende de færdiggravede råstofgrave, foretager planlægning af landskabets udformning og står for driften af det hektar store område. I dag er Hedeland åbent både for de, der kommer for at dyrke særlige friluftsaktiviteter og for de mange, der bare vil opleve det store, varierede og helt specielle naturområde. 2 mfiteatret er et stort friluftsteater. Det er et fi nt startsted for en spændende tur i midten af Hedeland. I umiddelbar nærhed kan man, ud over amfiteatret, opleve én af Hedelands mange søer, en stor skibakke, en veteranjernbane, en ridebane, en golfbane, en lergrav samt en aktiv grusgrav. Grusgraven er dog kun tilgængelig lørdage og søndage. 3 Før den nye Roskilde Landevej blev bygget, bestod Hedehusene alene af tre kroer, der lå hvor den gamle alfarvej og kongevejen mødtes. Jernbanen og stationen satte fra midten af 1800-tallet skub i udviklingen. Først var det grus- og teglindustrien, der udnyttede den nye jernbane til transport af de tunge materialer. Senere kom andre industrivirksomheder til, og efterhånden udviklede Hedehusene sig til en stationsby. 4 I 1676 fi k gehejmeråd og viceadmiral Holger Vind Christian V s tilladelse til at opkøbe jorden fra gårde i seks landsbyer syd for Hedehusene. Hér opførte han godset Gjeddesdal. I 1774 blev godset overtaget af kammerråd Michael Gjøe, der var en af oplysningstidens foregangsmænd. lle godsets fæstebønder fi k mulighed for at købe deres gårde til selveje. For disse penge stiftede Gjøe et legat, der blev brugt til folkeoplysning på egnen, bl.a. opførelsen af en række almueskoler, en husholdningsskole og en folkehøjskole den senere Tune Landbrugsskole. Herregårdene Benzondal og Barfredshøj blev henholdsvis i 1730 og 1819 udstykket fra det store gods. De tre ejendomme danner i dag et smukt sammenhængende herregårdslandskab med store marker, gamle fritstående egetræer, alléer og store herregårdsbygninger. 5 å trods af sin placering midt i den tæt bebyggede Roskildefi nger, er der bevaret en stor del af den gamle landsby Høje Taastrup: Kirken fra 1100-tallet, et par af gårdene og en del af de gamle huse. Øst for landsbyen begyndte man i 1978 at bygge det nye Høje Taastrup. En helt ny by blev opført omkring den nye station, efter en stram nyklassicistisk byplan med akser og symmetrier og med ens huse en helt anden slags stationsby. 6 Oprindelig hed landsbyen Taastrup Valby kun Valby ( bopladsen på sletten ). Fra tallet fi k den sit fulde navn for at markere en tilknytning til Høje Taastrup sogn. I dag er Taastrup Valby næsten opslugt af Taastrup, men krogede veje og mange gamle huse giver alligevel en ægte landsbyoplevelse. Blåkildegård er den eneste af landsbyens gårde, der er bevaret. Her er der lokalarkiv og udstillinger, bl.a. om Hedeboegnen. Hvis man følger den lille Mølleå, kommer man gennem en fi n bypark til et sted, hvor der er et brat fald på åen. Her har der ligget en stor møllegård med vand- og vindmølle. Gården blev revet ned i Den første station i Taastrup blev anlagt i 1847 på den bare mark, der hvor jernbanen skar Køgevej. Der blev også bygget en kro og en gård med stald til de heste, der sørgede for at posten blev bragt til Køge. Omkring 1900 var Taastrup begyndt at udvikle sig til et bysamfund, men i modsætning til Hedehusene var det handel og service, der var drivkraften. Bl.a. var der tre store købmandsgårde og mange håndværkere. Inden 1. verdenskrig var Taastrup blevet en rigtig stationsby med kirke, borgerskole, rådhus og forsamlingshus med stor scene. Taastrup er i dag en forstad til København, men en tur ned ad hovedgaden, Køgevej, giver stadig en oplevelse af byens egen identitet.

4 8 Glostrup. I 1840 var der 210 indbyggere i 10 Den oprindelige Roskilde Kro lå ved den den lille landsby. Erhvervsfordelingen var typisk for tidens landsbyer: 10 gårdejere, 4 husmænd, 10 daglejere, 1 præst, 1 handelsmand, 1 vejmand, 1 jordmoder, 2 smede, 2 skræddere, 1 væver, 1 bød ker, 1 slagter og 1 skomager. Med anlægget af jernbanestationen i 1847 fi k Glostrup gradvist karakter af by. Det ses af erhvervsudviklingen gennem de næste 50 år, at det i høj grad skyldes tilgang inden for servicefagene: bager, brygger, snedker, maler, murer, glarmester, orgelbygger, gamle landevejs vadested over Store Vejleå. Den var én af en række kroer langs landevejen, der betjente de mange vejfarende, som måtte gøre ophold efter at være kørt fast i de elendige hjulspor eller havde problemer med heste eller vogne. Derfor lå der næsten altid en kro ved vadestederne over de større åer. Da man byggede den nye landevej, blev flere af kroerne flyttet. Roskilde Kro blev i 1772 flyttet til det sted, hvor den nye Roskilde Landevej krydser Store Vejleådalen. urmager, blikkenslager, vognmand, læge, apoteker, dyrlæge, gartner, politibetjent, postbud, skorstensfejer 11 Trippendals Galge lå lige ved siden af den og syerske. Men også handelsfagene ind- fandt sig: købmænd, manufakturhandler, brugsuddeler, ølhandler og smørhandler. Ved århundredeskiftet var indbyggertallet kommet over 1.000, og Glostrup var blevet en rigtig stationsby. gamle landevej og var rettersted for Smørum Herred. Her blev forbrydere halshugget eller hængt indtil De vejfarende skulle manes til eftertanke, og for at understrege advarselseffekten, lod man ligene blive hængene i tilpas lang tid å en bronzealderhøj nord for Snubbekorsvej står et stort granitkors, Snubbekorset. Det er rejst i 1903 som minde om det katolske vejfarerkors, der siden middelalderen har stået på dette sted ved den gamle alfarvej midt mellem København og Roskilde. B C Blåkildegaard Kroppedal, Museum for stronomi, Nyere tid, rkæologi Thorsbro Vandværk Se side 154 for mere information. 9 B C 2 km 4

5 104 1 å vandretur - 4 km Blomster i Hedeland I Hedelandsområdet aflejrede istidens smeltevandsfloder et meter tykt lag af ler, sand, grus og sten. Gennem de sidste 100 år er enorme mængder råstoffer blevet udgravet, og det har vendt op og ned på det flade agerland. Efterhånden som grusgravningen ophører, omdannes området til et enestående frilufts- og naturområde. Man har plantet en del træer, men de fleste af områdets blomster, buske og træer er kommet af sig selv. Det før så nøgne landskab er i dag en mosaik af græssletter, skov, bakker og søer og spændende blomster. Inde under pilebuskene kan man se en tæt bestand af nogle små, leddelte grønne pinde. Det er en primitiv og sjælden plante, liden padderok, der stortrives i den kalkholdige, lerede og fugtige jordbund. B I juni og juli har kødfarvet gøgeurt smukke lyserøde blomster. Ligesom alle andre orkidéer, der vokser vildt i Danmark, er planterne fredet: De må ikke plukkes, og selvfølgelig heller ikke graves op. En forudsætning for at gøgeurterne trives er, at man fjerner de skyggende træer og buske, der skyder frem overalt. C Kanadisk gyldenris er indført som havestaude, men har i de senere år spredt sig til mange naturarealer. Her kan den udgøre et problem ved at udkonkurrere den oprindelige vegetation. D I sensommeren står den høje rejnfan med sine gule kurvblomster. lanten har været dyrket som lægeplante, blandt andet til behandling af fnat og indvoldsorm og blev desuden anvendt som farveplante. Dens indhold af krydrede og giftige duftstoffer kan holde myrer, lopper og væggelus væk! E å toppen af bakken er der en flot udsigt. Ved kanten vokser peberrod, der blot er én af He delands mange snapseurter. ndre er perikon, røl like, gul snerre, hybenrose, slåen, havtorn, røn og hyld. F Den flade sø er under tilgroning. Langs bredden kan man se vejbred-skeblad, sværtevæld og den græslignende plante, star. G å marken bag lågen skaber piletræer og de sølvgrå havtorn en stemning som i en sydeuropæisk olivenlund. H Her er grusgravningen lige hørt op, og de første pionérplanter har indtaget den nøgne jord. Kløver, rundbælg og humlesneglebælg tilhører alle ærteblomstfamilien. Da de har bakterier i rødderne, som kan optage kvælstofnæring fra luften, kan de gro i den udvaskede og næringsfattige jord. I Bronzealderhøjen Brandhøj er ikke direkte berørt af grusgravningen og har en anden vegetation. I maj kan man se hulkravet kodriver og kornet stenbræk. Om sommeren blomstrer knoldet mjødurt og almindelig pimpinelle. J Havtorn er meget nøjsom og var derfor én af de første vedplanter, der indfandt sig på den bare og næringsfattige jord, som isen efterlod for år siden. f samme grund stortrives den her i Hedeland. Dens gule bær kan give en fi n snaps, en udmærket saft og noget fortræffeligt syltetøj. Og så er der nok til alle også til fuglene!

6 Hedehusene Station Hovedgaden Brandhøjgårdsvej B 105 Kolonihaver C J 1 D E I G F H Turen forløber indenfor den del af Hedeland, der ejes af I/S Hedeland. Her er det tilladt at færdes overalt, men ruten følger stier og grusveje. I arbejds tiden kan der forekomme lastbiltrafi k på grusvejene. Med start og slut på -pladsen nord for kolonihaverne er turen 4 km (fra Hedehusene Station er turen 5 km). Husk at tage en blomsterbog med. I/S Hedelands informationscenter tlf eller 1 Følg hjulsporet til højre over ridestien og op over bakken. Udvalgte seværdigheder -plads Station m

7 Vallensbæk Store Vejleådal Tranegilde å vandretur - 6 km Turen går igennem de to gamle landsbyer Vallensbæk og Tranegilde. De ligger på hver sin side af den åbne og flade Store Vejleådal som et synligt bindeled til fortiden. Landsbyerne blev ved afslutningen af vikingetiden placeret på kanten af ådalen, så bønderne kunne udnytte græsset i de frodige enge og rigdommen på tørv i moserne. llerede i stenalderen havde Store Vejleådal tiltrukket bosætninger. Dengang var ådalen en fjordarm, der strakte sig fra Køge Bugt til den nuværende Tueholmsøen. Der er fundet stenalderbopladser ved bredden og på holme i den udtørrede fjord. Vallensbæk Kirke er fra middelalderen og er den ældste bygning i Vallensbæk Kommune. Bygningen består af et romansk kor og skib fra tallet med et sengotisk tårn fra begyndelsen af 1500-tallet. Våbenhuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet formentligt som erstatning for et ældre våbenhus. Bemærk placeringen af missionshuset Zion umiddelbart syd for kirkegården. B Vallensbæk er kommunens eneste landsby. Inde i byen er det stadigt muligt at fi nde rester af de gamle gårde og huse langs de historiske vejforløb, bl.a. den hvidkalkede præstegård på Bygaden, stuehuset til gården Mariehøj samt stuehuset til Enghavegård på Engvej 9a og den gamle smedje, Engvej 10. f de gårde, som blev udflyttet i midten af 1800-tallet er blot to tilbage, Toftegård og Kirkebredgård. C Vest for Vallensbæk Landsby og Vejlegårdsvej ligger de tidligere mose- og engarealer. I dag sætter nutidens landsbyboere deres præg på landskabet i form af hestefolde og ridestier. For at genskabe en del af de tidligere mosearealer, udarbejdede Københavns mt, i samarbejde med Vallensbæk og Ishøj kommuner, i 1990 erne et naturgenopretningsprojekt for Vallensbæk og Tranegilde moser. Gennem regulering af vandstanden i vinterhalvåret blev de nødvendige livsbetingelser for de vilde planter og ande-, vadefugle genskabt. D Det lille pumpehus, der ligger for enden af det gamle åleje midt i ådalen, regulerer vandstanden i Store Vejleådal. For at afvande ådalens moser blev der i 1937 gravet den kanal, der løber langs cykelstien ved vestsiden af ådalen. Kanalen fører vandet fra Vallensbæk Sø forbi Tranegilde Mose til Køge Bugt. E Ved Tranegilde landsby har der i middelalderen været kirke og kirkegård. Kirken lå inden for kirkegårdsdiget. En dyb drængrøft, som har omkranset den nedlagte kirkegård, er genskabt og ses i landskabet på Kirkegård Bakke. Fra en nærliggende bakketop er der vid udsigt over Store Vejlådal. F Det lille vandhul er anlagt med hjælp fra naturgenopretningsmidler fra Københavns mt til gavn for naturen. I vandkanten ses bl.a. vandranunkel, vejbred-skeblad og dunhammer. G Bredekærgård er en af de få tilbageværende gårde i Tranegilde landsby. Stedet ejes af Ishøj Kommune og har mange tilbud og aktiviteter for kommunens børn og unge. Traktørstedet er åbent om sommeren for servering af kaffe og brød på søndage fra kl lle er velkomne også med medbragt mad. H Tranegilde landsby har de sidste 10 år gennemgået en ændring fra oprindelig landsbybebyggelse med gårdanlæg til en mere udpræget parcelhusbebyggelse. Vejforløbet af Bygaden samt enkelte gårde og landhuse giver dog stadig et indblik i, hvordan landsbyen engang så ud. I Ved den gamle pumpe er der god udsigt mod øst over den fl ade og åbne Store Vejleådal. Landskabet vest for Store Vejleå præges af landbrug i drift. Det er rester af de store åbne arealer, som udgjorde Vestegnens vidstrakte landbrugsland. Bemærk rækken af gamle stynede poppeltræer i forfald langs kanalen. J Udløbsbygværk der regulerer vandet fra Vallensbæk Sø, så der ikke sker utilsigtede oversvømmelser længere nede af Store Vejleå. K Vallensbæk Sø er egentligt et regnvandsbassin, men et fi nt eksempel på, at der af nødvendighed kan skabes noget godt og brugbart for friluftslivet. Her er der ideelle rammer for Vallensbæk Vandskiklub.

8 Turen er ca. 6 km og forløber gennem to landsbyer og ad stier gennem Store Vejleådal. Der fi ndes informationstavler, som uddyber teksten i turfolderen, følgende steder: Kirkegård Bakke, Tranegilde og Vallensbæk Sø. Udvalgte seværdigheder m K 107 J B C I D H G F E

9 Torslunde Torsbro Vandværk Benzonsdal å vandretur - 4,5 km Vandreturen gennem Torslunde og langs Lille Vejleådalen til Torsbro Vandværk går gennem et varieret og gammelt kulturlandskab. Den langstrakte Torslunde landsby ligger markant på Vejleådalens nordskrænt med kirken på en høj mod vest. Den særegne landsby var i middelalderen egnens hovedby. Turen indbyder flere steder til små stop med udsigt over marker, ådal, skove og herregårdslandskabet ved Benzonsdal. Torslunde landsby nævnes første gang på skrift i 1308, men stammer formentlig helt tilbage fra vikingetiden. Torslunde betyder en offerlund for guden Tor. Landsbyens placering i landskabet har ligget nogenlunde fast allerede ved oldtidens afslutning. Den langstrakte landsby følger Lille Vejleådalens nordskrænt, hvor gårdene ligger. Sydskrænten, der ligger delvist skovklædt og ubebygget, er i hovedgården Benzonsdals besiddelser. B I navnet Torslunde Kirke forenes kristendom og hedenskab, idet den kristne kirke bærer den hedenske gud Tors navn. Kirken ligger på en lille høj, så den kan ses i det ellers fl ade landskab. Kirkens skib er fra 1100-tallet. Tårnet fra år 1400 og koret fra Kirkens autentiske indre er bestemt et besøg værd. Her skal blot nævnes døbefonten fra 1200-tallet med dåbsfad af messing og over altret et meget smukt krucifi ks fra 1200-tallet. Bemærk på vej fra kirken over kirkegården mod Torslunde Bygade, en aflang tilhugget romansk gravsten fra 1200-tallet. Korset på stenen indgår i Ishøj Kommunes byvåben. C å den vestlige side af kirken ved Torslundevej ligger ræstegården. Det er værd at kaste et blik på den nye præstegård fra 1996 i postmoderne stil. D Torslunde Bygade forbandt førhen 14 gårde på rad nord for vejen og en række jordløse huse syd for vejen. Foruden ræstegården er der kun 3 af gårdene tilbage, samt et ældre husmandssted. Lige overfor kirken ligger ilegaard i nr. 44, der er den ene af de 3 gårde. Den hvide længe med sort bindingsværk der følger vejen, er flere hundrede år gammel. Det gule stuehus er fra begyndelsen af forrige århundrede. Mellem nr. 21 og 23 går et smalt stræde ned til Lille Vejleå. Her drev bønderne før i tiden deres kvæg ned til vanding. å venstre hånd ligger Lindegård i nr. 105, der er den anden af de 3 gårde, der ligger på sin oprindelige plads. Gården er fi rlænget med et smukt gult stuehus fra slutningen af 1800-tallet. Længerne er hvide. Lidt fremme ses Toftegård i nr. 117, der ligesom Lindegård og ilegård ligger på sin oprindelige plads. Selv om Toftegård fremstår med stråtag og sort bindingsværk med gule murfelter, er den helt nyopført, idet den gamle gård brændte i E Ved Smedeengen og Lille Vejleå lå der fra det 16. århundrede indtil 1903 en vandmølle kaldet Lille Mølle, eller Øvre Mølle. Mølledammen kan fornemmes som en lavning i terrænet vest for vejen. En møllesten i vejkanten angiver, at der førhen lå en mølle her. F I middelalderen har der ligget flere vandmøller ved Lille Vejleå og Torslunde. Ud over Øvre Mølle ved Smedeengen lå endnu en mølle, Store Mølle eller Nedre Mølle i området hvor Torsbro Vandværk ligger i dag. Gammel Torsmøllebro minder om, at der her engang lå et mølleri. G Det 100 år gamle Torsbro Vandværk vidner om den industrielle udvikling og storbyens stadig større behov for vandforsyning. rkitekten ndreas Fussing har her skabt en række bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, der i dag ejes af Ishøj Kommune og er indrettet som museum for vandforsyning. H Benzonsdal. Fra Torsbro Vandværk kommer man til Benzonsdal Gods ad den smukke gamle lindeallé. Fra alléen er der god udsigt til en række store fritstående egetræer på markerne. De gamle egetræer er spor efter et tidligere markskel, der i århundreder adskilte de store herregårdsmarker. Godset Benzonsdal blev dannet 1730 og var allerede fra oprettelsen et betydningsfuldt gods med over tdr. land. Den nuværende hovedbygning fra 1856 er opført i gule sten i to etager over høj kælder. Umiddelbart før den private indkørsel til Benzonsdal ligger mod højre en imponerende gravhøj fra bronzealderen.

10 C B E F G D Kappelev Landevej 109 Torslundevej Turen er på ca. 4,5 km. Ruten har ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende veje og stier. I Udvalgte seværdigheder -plads Informationstavle m H I I

11 lbertslund Store Vejleå Strandparken å cykeltur - 11 km Cykelturen går fra lbertslund Station til Vallensbæk Station. Man følger Store Vejleådal, der med sine enge, søer og marker ligger som et grønt bælte i den vestlige del af Københavns mt. Turen slutter ved havet og Strandparkens hvide klitter. Selv om turen går gennem et landskab, der i udpræget grad er formet af mennesker, vil man opleve landlig idyl med græssende køer, får og heste. Kongsholmparken består af åbne engarealer, skovbevoksninger og græsplæner. For at forbedre levevilkårene for vilde dyr og planter plejes området ved at høste græsarealerne én gang årligt eller ved at sætte får eller kreaturer på græs. Dyrene passes af kogræsserforeninger en forening af private borgere, der er interesseret i naturpleje og godt kød i fryseren. B Store Vejleå. Gør et stop ved svellebroen over åen. Hvis man har et fiskenet med er der her gode muligheder for at se nærmere på de små vanddyr. Levevilkårene for fisk og smådyr er stærkt forbedret efter Københavns mt på en 1 km lang strækning har restaureret Store Vejleå. Vandløbet har fået sine slyngninger tilbage, en fl isebelægning er fjernet og der er i stedet udlagt sten og grus. I tørre perioder om sommeren tilføres åen vand, der stammer fra grundvandsboringer, hvor vandet ikke har drikkevandskvalitet. C Fra Høegsbjerg er der en flot udsigt over landskabet. Bjerget er bygget af overskudsjord fra byggeri og vejanlæg. Lige i nærheden ligger traktørstedet Bakkehuset, som har sæsonåbent. D Tueholmsøen og Vallensbæk Sø er kunstigt skabte søer, gravet i 1971 i forbindelse med anlæg af motorvejene. Søernes funktion er at regulere vandstanden i Store Vejleå. Der er fi nt at fi ske i Tueholm Sø (kræver fi skekort) og på Vallensbæk Sø dyrkes der vandskisport. E I Vallensbæk- og Tranegilde moser græsser heste og kvæg. fgræsningen giver fuglene fi ne leveforhold. Særlig i efterårs- og forårsperioderne kan man opleve vandfugle, der hviler sig eller søger føde på de oversvømmede enge. Hvert forår kommer der flere vibepar for at yngle. F Tranegilde er en smukt beliggende landsby omgivet af åbne marker og enge. I dag kan man stadig se den flotte snoede bygade med flere af de gamle gårde og huse. Byen, der kan føres tilbage til middelalderen, husede i begyndelsen af tallet både skomager, smedie, stenhugger og skole. å forten, en græstomt, hvor husdyrene blev samlet for natten, ligger der i dag en legeplads. G I Ishøj Dyrepark er der folde med skotsk højlandskvæg, wallisergeder, vildfår (muffloner) og marskfår. Her fi ndes et toilet, som er åbent i sommerhalvåret. H Kirkegård Bakke syd for Tranegilde landsby har navn efter en kirkegård, der lå her i middelalderen. Kirkegården og den tilhørende kirke var i brug fra 1100-tallet og frem til Den sorte Død i midten af 1300-tallet, hvor befolkningsgrundlaget faldt og kirken blev nedlagt. I Strandparken er et åbent kystlandskab med vidt udsyn over strand og klitter, græsarealer, søer og strandenge. Strandparken blev i skabt ved oppumpning af sand fra Køge Bugt. Der er rige muligheder for at gå i vandet, tage solbad på den 7 km lange hvide sandstand, eller opleve den spændende natur med de mange fugle og planter. J rken Museum for Moderne Kunst blev åbnet i Museet er tegnet af arkitekt Søren Robert Lund. Han har skabt en bygning, der leder tankerne hen på skibsformer. rken har åben alle dage undtagen mandag.

12 Tåstrupstien 1 lbertslund Station Turen er 11 km og forløber hele vejen på et fast underlag af asfalt eller grus. Ruten har ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende veje og cykelstier. B C 0 1 Når man kommer ned fra lbertslund Station trækkes cyklen gennem tunnelen ud til Stationstorvet. Drej til højre forbi cykelstativerne og gennem viadukten. Herfra cykles ad Tåstrupstien langs jernbanen ud til Store Vejleå, hvor man støder på Vejleåstien mod Ishøj Strand. Udvalgte seværdigheder Station -plads ved Stationsporten og Vognporten 500 m D 111 D E F G H Vallensbæk Station Vallensbæk Havnevej Nældestien J I

13 112 5 å cykeltur - 8 km Hedeland Cykelturen i Hedeland er en rundtur, der starter og slutter ved Hedehusene Station. Hedeland er et unikt natur- og fritidsområde med hektar søer, sletter, bakker og skov. Området er et menneskeskabt landskab, hvor grusgrave fortsat bliver omdannet til nye fritidsformål og naturområder. Hedeland er allerede nu et besøg værd, og vil med tiden udvikle sig til en endnu større attraktion. Stierne i Hedeland er grusbelagte. Hedeland Veteranbane ses straks ved Hedehusgård og ridecentret. Den er med sin længde på 3,5 kilometer Danmarks længste, smalsporede veteranjernbane. Veteranbanen drives af Industribaneklubben, og toget kører hver søndag fra midten af maj til begyndelsen af september. B Gøgeurter kan ses i maj-juli ved at dreje skarpt til højre ad stien rundt om ridebanen. I den nordlige del af Hedeland er der ikke fyldt jord på efter grusgravning. Derfor vokser der her den lyserøde orkidé, kødfarvet gøgeurt, som trives i den åbne kalkholdige jord. Ligesom alle andre gøgeurter, der vokser vildt i Danmark, er planterne fredet: De må ikke plukkes, og selvfølgelig heller ikke graves op. En forudsætning for at gøgeurterne trives er, at man fjerner de skyggende træer og buske, der skyder frem overalt. Jordbunden i Hedeland mangler muld, og da der ikke gødskes, er jorden fattig på næring. Nøjsomme planter som f.eks. slangehoved, kællingetand og rundbælg kan klare sådanne forhold. Man kan også fi nde planter, der hører til på en helt anden jordbund, og som er kommet hertil med jord fra byggerier andre steder. C I Fiskesø er det tilladt at bade om sommeren, og det er lovligt at fiske med gyldigt fiskekort. I de huller, som grusgravningen efter lader, samles grundvand og regnvand til søer. D Fladesø har meget lav vandstand og kan i perioder tørre helt ud. Vandstanden er som i andre søer i Hedeland påvirket af, at der pumpes vand op for at lette grusgravningen. Langs bredden vokser pil, vejbred-skeblad, forglemmigej og sværtevæld. I vandet kan man se frøer, salamandre, nymfer af guldsmede og døgnfluer. ilebuske og tagrør vokser ved bredden og udgør gode levesteder for nattergal, fiskehejre, gråstrubet lappedykker, rørhøne og blishøne. E Sletten. De åbne græssletter er sanglærkens og engpiberens hjemsted, mens tjørnebuske og høje urter er tornsangerens. Når man ser mod syd i retning af skibakken, ser man ud over det, der engang var Hedeboegnen. Spredt ud over agerlandet var der her Hedebogårde, som solgte korn, grøntsager og kød i København. Bronzealderhøjene Brandhøj og Baunehøj viser, at Heden var opdyrket for år siden. Efter den røde låge drejes til venstre ad cykelstien mod syd. F Skibakken ved Flintesø kan i kolde vintre benyttes til ski. Bagved ligger amfiteatret, hvor der afholdes koncerter. G Naturpleje. Hvis naturen fi k lov at råde, ville sletten gro til med buske og træer. Det forhindrer det kvæg, som hele året græsser på sletten. Der sprøjtes ikke med gift, så der er et rigt insektliv af især sommerfugle, som almindelig blåfugl og græsrandøje. H Sten og grus. Gruset blev aflejret af de vældige smeltevandsfloder i istiden. Det er materialer som har ligget i jorden i år. Man har gravet grus og ler her siden 1880 erne til byggeri, anlæg af veje m.m. Når grusgravning i et område ophører, jævnes skrænterne.

14 Hedehusene Station Hovedgaden B Kolonihaver Brandhøjgårdsvej C Fiskesø 113 Fladesø D 1 Vinkelsø E H F Skibakken G Flintesø Turen er 8 km. Cykelturen fra Hedehusene Station til Hedeland går via stier og småveje. Følg stien fra -pladsen på modsat side af stationsbygningen og kør mod vest ad Godsbanegade, Reerslevvej og Mejerivej til grusstierne i Hedeland vest for Brandhøjgårdsvej. I/S Hedelands informationscenter tlf eller mfiteater 1 Her kan der komme hurtigtkørende lastbiler. Tag hensyn og pas på! Udvalgte seværdigheder -plads Station m

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

forelsket Bliv i Høje-Taastrup

forelsket Bliv i Høje-Taastrup forelsket Bliv i Høje-Taastrup Brug alle sanser VVandre- og cykelture Høje-Taastrup er rig på søer, moser, marker, skove og gamle landsbyer, så der er rigeligt at tage sig til, når man planlægger udflugter

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet.

Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet. Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet. Koordinaterne viser de cykelstier som ligger få kilometer fra Margueritruten i hele landet. Informationen er hentet fra hjemmesiden www.udinaturen.dk

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide Grand Prix Vejle Adal 2015 Rytterguide Hvornar: Grand Prix Vejle Adal 12. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Hvor: Der vil være start og mal ved Bindeballe Station: Bindeballevej 101, 7183 Randbøl GPS:

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere