53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer"

Transkript

1 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/ Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Dette Fluke-produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i tre år fra købsdatoen. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, forkert brug og unormal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Evt. krav iht. garantien gøres gældende ved at indsende det defekte instrument til nærmeste autoriserede Fluke servicecenter med en beskrivelse af problemet. DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INTET ANS- VAR FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER OG TAB, DER MÅTTE REJSES AF NOGEN GRUND ELLER RETSTOLKNING. Da visse lande og stater ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af underforstået og af tilfældige skader og følgeskader, gælder ovenstående garantibegrænsning muligvis ikke det pågældende instrument. Fluke Corporation Fluke Europe B.V. P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 Everett, WA NL-5602 B.D. Eindhoven USA Holland Instrumentet kan registreres mht. garanti på 10/96

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side Sikkerhed... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Termometrets indretning... 4 Komponentdele... 5 Display... 6 Taster... 7 Termometrets benyttelse... 9 Omstilling af indstillinger... 9 Åbning og afslutning af indstillinger... 9 Omstilling af registreringsinterval Omstilling til termoelementtype Kompenseringsomstilling Dvale, tænding og slukning Ur Frekvensomstilling Temperaturmåling Tilslutning af termoelement i

4 Brugsanvisning Temperaturvisning Visningsfrysning Visning af MIN, MAX og AVG Kompensering for følerfejl Lageret Begyndelsesbetingelser og dataregistrering Start og standsning af dataindsamling Lagerrydning Visning af registrerede målinger Kommunikation med pc Vedligeholdelse Batteriudskiftning Rengøring af hus og hylster Kalibrering Specifikationer Driftsbetingelser Dimensioner m.v Termoelement type80 PK-1 (der følger med termometret) El-specifikationer Reservedele og tilbehør ii

5 Sikkerhed Flukes model 53 og model 54 digitaltermometre (her i brugsanvisningen benævnt som termometret ) med microprocessor er beregnet til ekstern termoelement af type J, K, T, E, R, S og N som temperaturføler. Termometret bør kun benyttes som anvist i nærværende brugsanvisning, da dets sikkerhedsforanstaltninger ellers bliver forringet. Der henvises til sikkerhedsanvisninger i skema 1 og tegnforklaringer i skema 2. Henvendelse til Fluke Man kan bestille tilbehør, få vejledning samt oplysning om nærmeste Fluke-forhandler og servicecenter på tlf.nr.: I U.S.A: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I alle andre lande: Skriftlig henvendelse sendes til: Fluke Corporation Fluke Europe B.V. P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 Everett, WA NL-5602 BD Eindhoven USA Holland Og man kan slå op på vor webside: Instrumentet kan registreres mht. garanti på 1

6 Brugsanvisning Skema 1. Sikkerhed WAdvarsel Betegnelsen Advarsel anføres ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for brugeren; således skal man til forebyggelse af elektrisk stød og personskade iagttage følgende regler: Se termometret efter hver gang det skal bruges, og det må aldrig bruges hvis det har defekter. Se det efter for revner og manglende plastdele, og gå især isoleringen omkring stikkene efter. Tag altid termoelementstikkene ud inden termometerhuset åbnes. Batterierne skal skiftes så snart indikatoren (B) tænder, idet fejlagtige målinger selvsagt indebærer risiko for personskade. Brug aldrig termometret hvis det ikke virker rigtigt, thi beskyttelsesforanstaltningerne kan være defekte. Er man i tvivl om termometret dur, skal man få det efterset. Termometret må aldrig bruges I nærhed af eksplosive gasarter, vanddampe og under meget støvede forhold. Der må aldrig lægges højere spænding over termoelement(er) eller mellem termoelement og jord, end termometret er beregnet til og som står på det. 2

7 Sikkerhed Skema 1. Sikkerhed (fortsat) WAdvarsel (fortsat) Model 54: Der kan forekomme fejlmåling hvis spændingen på målefladen giver potentialer over 1 V mellem to termoelementer. Når man forventer potentialedifference skal man benytte el-isolerede termoelementer. Der må kun benyttes foreskrevne reservedele. Termometret må ikke bruges med dæksel og husdele aftaget. Forsigtig Betegnelsen Forsigtig anføres ved forhold og fremgangsmåder, der kan skade termometret og udstyret, der måles på. Benyt altid termoelementtype, funktion og måleområde der passer til termometret. Batterierne må ikke forsøges genopladet. Smid aldrig batterier i åben ild, da det indebærer eksplosionsfare. Batterier skal bortskaffes iht. gældende regler. Pas på altid at vende batterierne efter polerne + og I batterirummet. 3

8 Brugsanvisning Skema 2. Internationale tegn W Henvisning til brugsanvisning. P I overensstemmelse med EU-direktiver. M Batteri. I overensstemmelse med relevante Canadian Standards Association-direktiver. Termometrets indretning Medmindre andet udtrykkeligt anføres, gælder alle anvisninger her i Brugsanvisningen både model 53 og 54. Man lærer termometrets indretning ved at sætte sig ind i følgende: Beskrivelse af komponentdele i figur 1 og skema 3. Beskrivelse af displayet i figur 2 og skema 4. Beskrivelse af tastfunktioner i skema 5. Og derpå læse de påfølgende afsnit. 4

9 xx 53 & 54 Series II Termometrets indretning Komponentdele Skema 3. Komponentdele A Termoelementstik T1 3 B C Model 54: Termoelementstik T2 Hylster D E Display Taster F Batteridæksel G Batterier 6 7 Figur 1. Komponentdele aat01f.eps 5

10 xx 53 & 54 Series II Brugsanvisning Display Skema 4. Display A B Termoelementmåling inkluderer nulpunktskompensering (OFFSET), jf. afsnittet Omstilling af indstillinger. Visningsfrysning. 8 C D Funktionsskifte i gang. Målinger under indsamling E F Indstilling i gang. Der vises lagrede målinger. 11 Figur 2. Display 10 aat02f.eps G Batterierne er svage. Skift batterierne. H Primærdisplay. På Model 53: indgang i stik T1. På Model 54: indgang i T1, T2, eller T1-T2 stik. I Måleenheder. J Sekundærdisplay: MAX, MIN, AVG, MEMORY og kompensering. På Model 54: T1 og T2 indgang. K Termoelementtype. L 24-timers ur. Viser INTERVAL-længde i indstillinger (SETUP), og tidsrum siden der blev tændt når AVG er tændt og når uret ikke er stillet. 6

11 Termometrets indretning Taster Skema 5. Taster A Termometret tændes og slukkes på tast A. G Man stopper visning af minimums-, maksimums- og gennemsnitsmåling på sekundærdisplayet ved at taste G, M (CANCEL). (Skift funktion) Man sletter indsamlede målinger i lageret ved at taste G, J (CLEAR MEMORY). Man tænder og slukker IR-indgangen ved at taste G, r (PC/IR SEND). Q Man tænder og slukker displaybelysningen på tast Q. M Displaybelysningen slukker af sig selv, når tasterne ikke er blevet brugt i 2 minutter; og den afskæres når batterierne er svage. Man skifter frem gennem minimum, maksimum og gennemsnit på tast M, og ved visning af lagrede målinger vises maksimum, minimumog gennemsnit af de lagrede værdier. Man slukker denne visningstype ved at taste G, M (CANCEL). C Man stiller om mellem måleenhederne Celsius ( o C), Fahrenheit ( o F) og Kelvin (K) på tast C. 7

12 Brugsanvisning Skema 5. Taster (fortsat) h Man tænder og slukker visningsfrysning på tast h. Man afprøver displayet ved at holde tast h nede når termometret tændes; så vises alle displaysegmenterne. T D På Model 54 stiller man om mellem visning af måling i stik T1, T2 og T1-T2 (temperaturdifference) på primær- og sekundærdisplayet med tast T. Man åbner og afslutter indstillinger på tast D jf. afsnit Omstilling af indstillinger. K Man ruller frem til den indstiling, man vil stille, på tast K. Man øger den viste indstilling på tast K. N Man ruller tilbage til den indstiling, man vil stille, på tast N. Man nedsætter den viste indstilling på tast N. E Man indsætter en indstilling på tast E. J Man gemmer den viste indstilling i lageret ved at taste E igen. Man starter og stopper registrering på tast J. Ved manuel registrering gemmer termometret et sæt registrerede målinger hver gang man trykker på tast J. r Man får visning af registrerede målinger og MIN MAX-målinger frem på displayet ved tryk på tast r. Og man stopper visningen ved at trykke på tast r igen. 8

13 Termometrets benyttelse Termometrets benyttelse 1. Sæt termoelementstik(kene) i indgangsstik(kene). 2. Tænd termometret på tast A. Termometret viser nu den første måling efter 1 sekund. Hvis der ingen termoelement er sat i indgangsstikket, der indstilles på, eller hvis termoelementet er åben, viser displayet Indstillinger I indstillinger kan man stille om på registreringsinterval, termoelementtype, nulpunktskompensering, dvalefunktion, ur og netfrekvens. Åbning og afslutning af indstillinger Når termometret står på indstillinger, vises s på displayet. Man åbner og afslutter indstillinger ved at trykke på tast D. Bemærk Man ruller til den indstilling man vil stille på med tasterne K og N. Indstillinger er afskåret i MIN MAX funktion. Termometret gemmer indstillingerne i lageret. Indstillingerne kan kun nulstilles ved at man tager batterierne ud i mindst 2 minutter. 9

14 Brugsanvisning Omstilling af registreringsinterval Indstillingen af registreringsintervallet bestemmer hvor ofte termometret gemmer de indhentede målinger i lageret. Og man kan selv bestemme hvor langt registreringsintervallet skal være, jf. afsnittet Lager. Termometret gemmer målingen hver gang det givne interval indtræffer. Man kan indstille intervallet til 1 sekund (1), 10 sekunder (2), 1 minut (3), 10 minutter (4) og efter eget valg (USef). Man kan også styre registreringsintervallet manuelt (0), så termometret gemmer de aktuelle målinger hver gang man trykker på tast J. 1. Tryk på K eller N til INTERVAL står på displayet. 2. Tryk på E så registreringsintervalvalg står på displayet. 4. Hvis man valgte intervallængde efter eget valg skal man endvidere: Trykke på K og N til displayet viser hour:min eller min:sec, og vælge et af dem ved tryk på tast E. Så blinker de to venstre cifre. Indstil så det ønskede tidsrum på K og N, og indsæt det ved tryk på tast E. Derpå blinker de to højre cifre. Indstil det ønskede tidsrum på K og N, og indsæt det ved tryk på tast E. Holder man tasterne K og N nede skifter cifrene hurtigere. 3. Tryk nu på K og N til det interval, De vil have, vises, og tryk så på E til indsættelse. 10

15 Indstillinger Omstilling til termoelementtype 1. Tryk på K og N til displayet viser TYPE. 2. Ved tryk på tast E kommer typeudvalget frem på displayet. Den indeværende elementtype blinker. 3. Tryk på K og N til den ønskede type står på displayet. 4. Og tryk så på tast E til at indsætte den i lageret. Kompenseringsomstilling Man kan stille på termometervisningen til kompensering for fejl i et givet termoelement, jf. afsnittet Kompensering for følerfejl. Man kan kompensere inden for et område på ± 5,0 o C og K, og ± 9,0 o F. Model 54: Man kan kompensere separat for indgang T1 og T2. 1. Tryk på K og N til displayet viser O og T1 eller T2. 2. Tryk så på E til omstilling af kompensering. Temperaturmålingen, inklusive aktuel kompensering, står nu på primærdisplayet, og kompenseringen står på sekundærdisplayet. 3. Tryk nu på K og N til den korrekte visning står på primærdisplayet. 4. Tryk så på E så den nye kompensering gemmes I lageret. Husk at stille kompenseringen på 0,0 når der ikke længere er brug for kompensering. Den går automatisk på 0,0 når man skifter termoelementtype. 11

16 Brugsanvisning Dvale, tænding og slukning Termometret går i dvale af sig selv hvis tasterne ikke bliver rørt I 20 minutter. Ved tryk på en vilkårlig tast tænder det igen i samme funktion som da det gik I dvale. 1. Tryk på K og N til displayet viser SLP. 2. Tryk på E til indstilling af dvalefunktionen. Der står henholdsvis on og 0FF på displayet når dvale er tændt og slukket. 3. Tryk på K eller N efter ønske, så displayet viser enten on eller 0FF. 4. Dvaleindstillingen indsættes i lageret ved tryk på tast E. Dvalefunktionen tændes hver gang man tænder for termometret, men afskæres automatisk i MIN MAX og registreringsfunktionerne. Ur 1. Tryk på K og N til displayet viser enten hvad klokken er, hvis uret er stillet, eller - - : Tryk på E til at stille uret. Så blinker de to venstre cifre. 3. Stil nu det korrekte timetal på tast K og N (24-timers ur), og indsæt det ved tryk på tast E. Derpå blinker de to højre cifre. 4. Stil så det korrekte minuttal på tast K og N, og indsæt i lageret ved tryk på tast E. Bemærk Holdes tasterne K og N nede, skifter cifrene hurtigere. 12

17 Temperaturmåling Frekvensomstilling Termometret skal stilles til netfrekvensen man har, så det påvirkes mindst muligt af netstøj, på følgene måde: 1. Tryk på K og N til displayet viser Li ne. 2. Tryk så på tast E til fremkvensomstilling. 3. Frekvensen stilles ved tryk på henholdsvis K og N, så displayet viser 50 V eller 60 V (50 Hz eller 60 Hz). 4. Indstillingen indsættes så i lageret ved tryk på E. Temperaturmåling Tilslutning af termoelement Termoelementer er farvekodede iht. nordamerikansk ANSI farvekodestandard: Type Farve Type Farve J Sort R Grøn K Gul S Grøn T Blå N Orange E Lilla 1. Sæt termoelementstik i indgangsstik(kene). 2. Indstil termometret til den pågældende termoelementtype. Ang. omstilling mellem termoelementtyper henvises der til afsnittet Indstillinger. 13

18 Brugsanvisning Temperaturvisning 1. Stil ind på den relevante måleenhedstype ved tryk på tast C. 2. Termoelement(erne) holdes nu eller fæstnes til emnestedet. Temperaturen vises så på det indstillede display. 3. Model 54 kan man stille om mellem visning af T1, T2 og T1-T2 målingerne på primær- og sekundærdisplay på tast T. Bemærk Displayet viser når der ingen termomelement er sat i. Displayet viser 0L (overbelastning) når målingen ligger uden for termoelementets nominelle temperaturområde. Model 54: Når der kun er tilsluttet termoelement i indgang T2 vises målingen på primærdisplayet. Visningsfrysning 1. Man fryser visningen på displayet ved tryk på tast h. Der står så H på displayet. 2. Model 54 kan man stille om mellem visning af T1, T2 og T1-T2 målingerne på primær- og sekundærdisplay på tast T. 3. Man slukker frysning ved at trykke på tast h igen. Visning af MIN, MAX og AVG 1. Man viser henholdsvis maksimum (MAX), minimum (MIN) og gennemsnit (AVG) ved tryk på tast M. På displayet vises tidsrummet siden MIN MAXfunktionen blev tændt, eller tidspunktet minimummet og maksimummet indtraf. 2. Man afslutter MIN MAX-funktion ved at taste G, M (CANCEL). 14

19 Lageret Kompensering for følerfejl Man kan benytte kompensering i indstillinger til at kompensere termometervisningen for et givet termoelements fejl på følgende måde. 1. Sæt termoelementstikket i indgangsstikket. 2. Stik termoelementet i stabile omgivelser hvis temperatur man kender (såsom isvand eller en tørkalibreringstank). Lageret I registreringsfunktionen gemmer termometret registrerede målinger i lageret, og når den er forbi kan man få registreringerne vist på displayet. Man kan også overføre de registrerede værdier til en pc med FlukeView Forms software (jf. afsnittet Kommunikation med pc ), der kan vise disse data online, der så igen kan trykkes ud eller gemmes til senere brug. 3. Vent på at visningen stabiliserer sig. 4. Stil så kompenseringen i indstillinger, så visningen på primærdisplayet passer med kalibreringstemperaturen (jf. afsnittet Indstillinger.) 15

20 Brugsanvisning Begyndelsesbetingelser og dataindsamling De gemte værdier omfatter begyndelsesbetingelserne og dataregistreringer. Begyndelsesbetingelserne består af termoelementtype og kompensering for hver termoelementindgang, men disse kan kun vises med FlukeView Forms software. Dataregistreringerne består af et tidspunkt, måling på T1-, T2-indgangene samt T1-T2 værdien (Model 54). Man kan få disse værdier vist både ved at trykke på tast r og med FlukeView Forms software. Temperaturmålinger har 0,1 grad som måleenhed i FlukeView Forms. Termometret har plads til 500 datasæt i lageret. Det kan således gemme 499 datasæt og et sæt begyndelsesbetingelser når det står på automatisk registrering, og 250 sæt begyndelsesbetingelser og 250 datasæt når det står på manuel registrering. Start og standsning af dataindsamling Man kan ikke bruge funktionerne indstillinger, lagerrydning og pc-kommunikation mens dataregistrering er i gang. 1. Indstil registreringsintervallet (jf. afsnittet Indstillinger ). 2. Man starter registrering ved tryk på J. Displayet viser l. 3. Man standser registrering ved at trykke på J igen. 4. Når man stiller på manuel registrering, skal man trykke på tast J hver gang man vil have registrerede måling gemt i lageret. 16

21 Lageret Lagerrydning Når lageret er fyldt, står der FULL på displayet, og registrering ophører. Lageret kan ryddes i funktionerne normal og MIN MAX. Man rydder lageret for registrerede målinger ved at taste G, J (CLEAR MEMORY). Så står der i 2 sekunder på displayet: MEMORY cw f Visning af registrerede målinger 1. De registrerede målinger vises ved tryk på tast r. Så står der R på displayet. 2. Man kan rulle gennem de registrerede målinger med tasterne K og N. Displayet viser hver enkelt måleregistrering, tidspunktet herfor samt dens position i lageret. På figur 3 vises som eksempel en måling der blev gemt kl i lagerposition 18. Figur 3. Registreret måling aat03f.eps 17

22 Brugsanvisning 3. Man rykker frem gennem minimum, maksimum, gennemsnit og aktuel registreret måling ved tryk på tast M. På figure 4 vises som eksempel maksimumsmålingen i lageret; den indtraf kl og blev gemt i lagerposition 5. Kommunikation med pc Man kan overføre lageret fra termometret til en pc med softwaren FlukeView Forms. Hertil skal man have et IR (infrarød) serielt kabel, jf. FlukeView Forms Installation Guide og hjælp på FlukeView. Figur 4. Maksimumsvisning aat04f.eps FlukeView Forms indlæser de lagrede data i standard og tilpassede formater. Formaterne har også plads til kommentarer, så de kan benyttes som dokumentation iht. ISO Mens man overfører registrerede data til pc, virker termometrets andre funktioner ikke, undtagen afbryder, displaybelysning og standsning af kommunikation. Man tænder og slukker IR-udgangen ved at taste G, r (PC/IR SEND). 4. Man afslutter visning af gemte data på tast r. Bemærk Termometret beregner minimum og maksimum ud fra alle registreringsperioder der er i lageret. Hvis lageret er tomt viser displayet - - : - -. Displayet viser: if Send Når IR-udgangen er tændt kan man kommunikere med FlukeView Forms softwaren. 18

23 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Batteriudskiftning Man skal læse advarslerne i skema 1 inden man skifter batterierne. 1. Sluk termometret (hvis det er tændt). 2. Løsn skruen, og tag batteridækslet af. 3. Udskift de tre batterier, størrelse AA. 4. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen. Rengøring af hus og hylster Rengøring foretages med sæbe og vand eller evt. et mildt rengøringsmiddel; tør af med en fugtig svamp eller blød klud. Kalibrering Fluke anbefaler at termometret kalibreres en gang årligt, første gang et år efter købsdatoen, for at det viser nøjagtigt iht. specifikationerne. Man kan få termometret kalibreret på nærmeste Fluke servicecenter, jf. side 1, eller man kan gøre det selv efter anvisningen i håndbogen, der står I afsnittet Reservedele og tilbehør. Specifikationer Driftsbetingelser Driftstemperatur Opbevarings temperatur o C (14 o F 122 o F) o C ( 40 o F +140 o F) Luftfugtighedsgrad Uden kondensering < 10 C (<50 o F) 95 % relativ luftfugtighed: C (50 F 86 F) 75% relativ luftfugtighed: C (86 F 104 F) 45% relativ luftfugtighed: C (104 F 122 F) 19

24 Brugsanvisning Dimensioner m.v. Vægt Dimensioner (uden hylster) Batteri 280 g (10 oz) 2,8 cm 7,8 cm 16,2 cm (1,1 in 3 in 6,4 in) 3 stk. størrelse AA Certificering P, s Sikkerhed CSA C22.2 No EØ tillag 1, 2 CAT I OVERSPÆNDING (installation) KATEGORI I, forureningsgrad 2 iht. IEC1010-1* * Angår indbygget beskyttelsesgrad mod spændings-impulser. Apparatur i OVERSPÆNDINGSKATEGORI I er udstyr der er beregnet til at forbindes til kredse der har indbyggede forholdsregler til begrænsning af forbigående overspænding til passende lavt niveau. Eksempel herpå er indkapslede elektroniske kredsløb. Termoelement type 80 PK-1 (der følger med termometret) Type Type K, kromel-alumel i perleform o C ( 40 o F +500 o F) Usikkerhed ± 1,1 o C (± 2,0 o F) El-specifikationer Måleområde J-type: o C ( 346 o F o F) K-type: o C ( 328 o F o F) T-type: o C ( 418 o F +752 o F) E-type: o C ( 238 o F o F) N-type: o C ( 328 o F o F) R- og S-type: o C (+32 o F o F) Temperaturområde Displayvisningsmåleen-hed 0,1 o C, o F og K < 1000 o 1,0 o C, o F og K 1000 o 20

25 Reservedele og tilbehør El-specifikationer (fortsat) Måleusikkerhed: T1, T2, og T1-T2 (Model 54) Temperaturkoefficient Elektromagnetisk kompatibilitet Maksimal fælles modspændingsdifference Temperatur-skala Gældende standard Type J, K, T, E og N: ±[0,05 % af visning + 0,3 o C (0,5 o F)] [under -100 o C (-148 o F): adderes 0,15 % af måling ved type J, K, E og N; og 0,45 % af måling ved type T] Type R og S: ±0,05 % af visning + 0,4 o C (0,7 o F)] 0,01 % af visning + 0,03 o C pr. 1 o C (0,05 o F pr. 1 o F) udenfor det anførte område på o C ( o F) [under -100 o C (-148 o F): adderes 0,04 % af måling ved type J, K, E og N; og 0,08 % af måling ved type T] Modtagelighed: ± 2 C (± 3,6 o F) i området MHz ved feltstyrke på 1,5 V/m og i området MHz ved feltstyrke på 3 V/m. Udstråling: holder kommerciel grænse iht. EN V (maksimal sændings-difference mellem T1 og T2) ITS-90 NIST-175 Usikkerhedsspecifikation gælder ved lufttemperatur på o C (64 82 o F) i en periode på 1 year. Anførte specifikationer inkluderer ikke følerfejl. Reservedele og tilbehør Tilbehør Rsd.nr. Hylster med Flex Stand AA NEDA 15A IEC LR6 batteri Perle-termoelement type 80PK-1 K CD-ROM Håndbog (Service Manual)

26 Brugsanvisning 22

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 712 RTD Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke Model 712 RTD Calibrator er et håndinstrument til afprøvning af RTD (termisk modstandsføler) transmittere, herunder de fleste slags impulstransmittere.

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 705 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 705 kredsmåler kan afgive og måle spænding i områderne 0 20 ma og 4 20 ma og måle jævnstrømsspænding i området 0 28 V. Instrumentet kan ikke måle

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator 707Ex ma Calibrator Brugsanvisning March 2003 Rev 3 5/02 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

374/375/376 Clamp Meter

374/375/376 Clamp Meter 374/375/376 Clamp Meter Brugsanvisning PN 3608883 July 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718 Series Pressure Calibrator Brugsanvisning July 1998 Rev. 4, 3/06 (Danish) 1998-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter August 2003 (Danish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Brugsanvisning (Danish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning Dataloggere Testo 175 Betjeningsvejledning 3 1 Indhold 1 Indhold 4 2 Sikkerhed og miljø 5 2.1. Om denne vejledning 5 2.2. Sikkerhedsinstruktioner 6 2.3. Miljøbeskyttelse 6 3 Specifikationer 7 3.1. Anvendelse

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Brugervejledning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Brugervejledning Dansk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere