53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer"

Transkript

1 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/ Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Dette Fluke-produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i tre år fra købsdatoen. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, forkert brug og unormal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Evt. krav iht. garantien gøres gældende ved at indsende det defekte instrument til nærmeste autoriserede Fluke servicecenter med en beskrivelse af problemet. DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INTET ANS- VAR FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER OG TAB, DER MÅTTE REJSES AF NOGEN GRUND ELLER RETSTOLKNING. Da visse lande og stater ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af underforstået og af tilfældige skader og følgeskader, gælder ovenstående garantibegrænsning muligvis ikke det pågældende instrument. Fluke Corporation Fluke Europe B.V. P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 Everett, WA NL-5602 B.D. Eindhoven USA Holland Instrumentet kan registreres mht. garanti på 10/96

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side Sikkerhed... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Termometrets indretning... 4 Komponentdele... 5 Display... 6 Taster... 7 Termometrets benyttelse... 9 Omstilling af indstillinger... 9 Åbning og afslutning af indstillinger... 9 Omstilling af registreringsinterval Omstilling til termoelementtype Kompenseringsomstilling Dvale, tænding og slukning Ur Frekvensomstilling Temperaturmåling Tilslutning af termoelement i

4 Brugsanvisning Temperaturvisning Visningsfrysning Visning af MIN, MAX og AVG Kompensering for følerfejl Lageret Begyndelsesbetingelser og dataregistrering Start og standsning af dataindsamling Lagerrydning Visning af registrerede målinger Kommunikation med pc Vedligeholdelse Batteriudskiftning Rengøring af hus og hylster Kalibrering Specifikationer Driftsbetingelser Dimensioner m.v Termoelement type80 PK-1 (der følger med termometret) El-specifikationer Reservedele og tilbehør ii

5 Sikkerhed Flukes model 53 og model 54 digitaltermometre (her i brugsanvisningen benævnt som termometret ) med microprocessor er beregnet til ekstern termoelement af type J, K, T, E, R, S og N som temperaturføler. Termometret bør kun benyttes som anvist i nærværende brugsanvisning, da dets sikkerhedsforanstaltninger ellers bliver forringet. Der henvises til sikkerhedsanvisninger i skema 1 og tegnforklaringer i skema 2. Henvendelse til Fluke Man kan bestille tilbehør, få vejledning samt oplysning om nærmeste Fluke-forhandler og servicecenter på tlf.nr.: I U.S.A: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I alle andre lande: Skriftlig henvendelse sendes til: Fluke Corporation Fluke Europe B.V. P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 Everett, WA NL-5602 BD Eindhoven USA Holland Og man kan slå op på vor webside: Instrumentet kan registreres mht. garanti på 1

6 Brugsanvisning Skema 1. Sikkerhed WAdvarsel Betegnelsen Advarsel anføres ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for brugeren; således skal man til forebyggelse af elektrisk stød og personskade iagttage følgende regler: Se termometret efter hver gang det skal bruges, og det må aldrig bruges hvis det har defekter. Se det efter for revner og manglende plastdele, og gå især isoleringen omkring stikkene efter. Tag altid termoelementstikkene ud inden termometerhuset åbnes. Batterierne skal skiftes så snart indikatoren (B) tænder, idet fejlagtige målinger selvsagt indebærer risiko for personskade. Brug aldrig termometret hvis det ikke virker rigtigt, thi beskyttelsesforanstaltningerne kan være defekte. Er man i tvivl om termometret dur, skal man få det efterset. Termometret må aldrig bruges I nærhed af eksplosive gasarter, vanddampe og under meget støvede forhold. Der må aldrig lægges højere spænding over termoelement(er) eller mellem termoelement og jord, end termometret er beregnet til og som står på det. 2

7 Sikkerhed Skema 1. Sikkerhed (fortsat) WAdvarsel (fortsat) Model 54: Der kan forekomme fejlmåling hvis spændingen på målefladen giver potentialer over 1 V mellem to termoelementer. Når man forventer potentialedifference skal man benytte el-isolerede termoelementer. Der må kun benyttes foreskrevne reservedele. Termometret må ikke bruges med dæksel og husdele aftaget. Forsigtig Betegnelsen Forsigtig anføres ved forhold og fremgangsmåder, der kan skade termometret og udstyret, der måles på. Benyt altid termoelementtype, funktion og måleområde der passer til termometret. Batterierne må ikke forsøges genopladet. Smid aldrig batterier i åben ild, da det indebærer eksplosionsfare. Batterier skal bortskaffes iht. gældende regler. Pas på altid at vende batterierne efter polerne + og I batterirummet. 3

8 Brugsanvisning Skema 2. Internationale tegn W Henvisning til brugsanvisning. P I overensstemmelse med EU-direktiver. M Batteri. I overensstemmelse med relevante Canadian Standards Association-direktiver. Termometrets indretning Medmindre andet udtrykkeligt anføres, gælder alle anvisninger her i Brugsanvisningen både model 53 og 54. Man lærer termometrets indretning ved at sætte sig ind i følgende: Beskrivelse af komponentdele i figur 1 og skema 3. Beskrivelse af displayet i figur 2 og skema 4. Beskrivelse af tastfunktioner i skema 5. Og derpå læse de påfølgende afsnit. 4

9 xx 53 & 54 Series II Termometrets indretning Komponentdele Skema 3. Komponentdele A Termoelementstik T1 3 B C Model 54: Termoelementstik T2 Hylster D E Display Taster F Batteridæksel G Batterier 6 7 Figur 1. Komponentdele aat01f.eps 5

10 xx 53 & 54 Series II Brugsanvisning Display Skema 4. Display A B Termoelementmåling inkluderer nulpunktskompensering (OFFSET), jf. afsnittet Omstilling af indstillinger. Visningsfrysning. 8 C D Funktionsskifte i gang. Målinger under indsamling E F Indstilling i gang. Der vises lagrede målinger. 11 Figur 2. Display 10 aat02f.eps G Batterierne er svage. Skift batterierne. H Primærdisplay. På Model 53: indgang i stik T1. På Model 54: indgang i T1, T2, eller T1-T2 stik. I Måleenheder. J Sekundærdisplay: MAX, MIN, AVG, MEMORY og kompensering. På Model 54: T1 og T2 indgang. K Termoelementtype. L 24-timers ur. Viser INTERVAL-længde i indstillinger (SETUP), og tidsrum siden der blev tændt når AVG er tændt og når uret ikke er stillet. 6

11 Termometrets indretning Taster Skema 5. Taster A Termometret tændes og slukkes på tast A. G Man stopper visning af minimums-, maksimums- og gennemsnitsmåling på sekundærdisplayet ved at taste G, M (CANCEL). (Skift funktion) Man sletter indsamlede målinger i lageret ved at taste G, J (CLEAR MEMORY). Man tænder og slukker IR-indgangen ved at taste G, r (PC/IR SEND). Q Man tænder og slukker displaybelysningen på tast Q. M Displaybelysningen slukker af sig selv, når tasterne ikke er blevet brugt i 2 minutter; og den afskæres når batterierne er svage. Man skifter frem gennem minimum, maksimum og gennemsnit på tast M, og ved visning af lagrede målinger vises maksimum, minimumog gennemsnit af de lagrede værdier. Man slukker denne visningstype ved at taste G, M (CANCEL). C Man stiller om mellem måleenhederne Celsius ( o C), Fahrenheit ( o F) og Kelvin (K) på tast C. 7

12 Brugsanvisning Skema 5. Taster (fortsat) h Man tænder og slukker visningsfrysning på tast h. Man afprøver displayet ved at holde tast h nede når termometret tændes; så vises alle displaysegmenterne. T D På Model 54 stiller man om mellem visning af måling i stik T1, T2 og T1-T2 (temperaturdifference) på primær- og sekundærdisplayet med tast T. Man åbner og afslutter indstillinger på tast D jf. afsnit Omstilling af indstillinger. K Man ruller frem til den indstiling, man vil stille, på tast K. Man øger den viste indstilling på tast K. N Man ruller tilbage til den indstiling, man vil stille, på tast N. Man nedsætter den viste indstilling på tast N. E Man indsætter en indstilling på tast E. J Man gemmer den viste indstilling i lageret ved at taste E igen. Man starter og stopper registrering på tast J. Ved manuel registrering gemmer termometret et sæt registrerede målinger hver gang man trykker på tast J. r Man får visning af registrerede målinger og MIN MAX-målinger frem på displayet ved tryk på tast r. Og man stopper visningen ved at trykke på tast r igen. 8

13 Termometrets benyttelse Termometrets benyttelse 1. Sæt termoelementstik(kene) i indgangsstik(kene). 2. Tænd termometret på tast A. Termometret viser nu den første måling efter 1 sekund. Hvis der ingen termoelement er sat i indgangsstikket, der indstilles på, eller hvis termoelementet er åben, viser displayet Indstillinger I indstillinger kan man stille om på registreringsinterval, termoelementtype, nulpunktskompensering, dvalefunktion, ur og netfrekvens. Åbning og afslutning af indstillinger Når termometret står på indstillinger, vises s på displayet. Man åbner og afslutter indstillinger ved at trykke på tast D. Bemærk Man ruller til den indstilling man vil stille på med tasterne K og N. Indstillinger er afskåret i MIN MAX funktion. Termometret gemmer indstillingerne i lageret. Indstillingerne kan kun nulstilles ved at man tager batterierne ud i mindst 2 minutter. 9

14 Brugsanvisning Omstilling af registreringsinterval Indstillingen af registreringsintervallet bestemmer hvor ofte termometret gemmer de indhentede målinger i lageret. Og man kan selv bestemme hvor langt registreringsintervallet skal være, jf. afsnittet Lager. Termometret gemmer målingen hver gang det givne interval indtræffer. Man kan indstille intervallet til 1 sekund (1), 10 sekunder (2), 1 minut (3), 10 minutter (4) og efter eget valg (USef). Man kan også styre registreringsintervallet manuelt (0), så termometret gemmer de aktuelle målinger hver gang man trykker på tast J. 1. Tryk på K eller N til INTERVAL står på displayet. 2. Tryk på E så registreringsintervalvalg står på displayet. 4. Hvis man valgte intervallængde efter eget valg skal man endvidere: Trykke på K og N til displayet viser hour:min eller min:sec, og vælge et af dem ved tryk på tast E. Så blinker de to venstre cifre. Indstil så det ønskede tidsrum på K og N, og indsæt det ved tryk på tast E. Derpå blinker de to højre cifre. Indstil det ønskede tidsrum på K og N, og indsæt det ved tryk på tast E. Holder man tasterne K og N nede skifter cifrene hurtigere. 3. Tryk nu på K og N til det interval, De vil have, vises, og tryk så på E til indsættelse. 10

15 Indstillinger Omstilling til termoelementtype 1. Tryk på K og N til displayet viser TYPE. 2. Ved tryk på tast E kommer typeudvalget frem på displayet. Den indeværende elementtype blinker. 3. Tryk på K og N til den ønskede type står på displayet. 4. Og tryk så på tast E til at indsætte den i lageret. Kompenseringsomstilling Man kan stille på termometervisningen til kompensering for fejl i et givet termoelement, jf. afsnittet Kompensering for følerfejl. Man kan kompensere inden for et område på ± 5,0 o C og K, og ± 9,0 o F. Model 54: Man kan kompensere separat for indgang T1 og T2. 1. Tryk på K og N til displayet viser O og T1 eller T2. 2. Tryk så på E til omstilling af kompensering. Temperaturmålingen, inklusive aktuel kompensering, står nu på primærdisplayet, og kompenseringen står på sekundærdisplayet. 3. Tryk nu på K og N til den korrekte visning står på primærdisplayet. 4. Tryk så på E så den nye kompensering gemmes I lageret. Husk at stille kompenseringen på 0,0 når der ikke længere er brug for kompensering. Den går automatisk på 0,0 når man skifter termoelementtype. 11

16 Brugsanvisning Dvale, tænding og slukning Termometret går i dvale af sig selv hvis tasterne ikke bliver rørt I 20 minutter. Ved tryk på en vilkårlig tast tænder det igen i samme funktion som da det gik I dvale. 1. Tryk på K og N til displayet viser SLP. 2. Tryk på E til indstilling af dvalefunktionen. Der står henholdsvis on og 0FF på displayet når dvale er tændt og slukket. 3. Tryk på K eller N efter ønske, så displayet viser enten on eller 0FF. 4. Dvaleindstillingen indsættes i lageret ved tryk på tast E. Dvalefunktionen tændes hver gang man tænder for termometret, men afskæres automatisk i MIN MAX og registreringsfunktionerne. Ur 1. Tryk på K og N til displayet viser enten hvad klokken er, hvis uret er stillet, eller - - : Tryk på E til at stille uret. Så blinker de to venstre cifre. 3. Stil nu det korrekte timetal på tast K og N (24-timers ur), og indsæt det ved tryk på tast E. Derpå blinker de to højre cifre. 4. Stil så det korrekte minuttal på tast K og N, og indsæt i lageret ved tryk på tast E. Bemærk Holdes tasterne K og N nede, skifter cifrene hurtigere. 12

17 Temperaturmåling Frekvensomstilling Termometret skal stilles til netfrekvensen man har, så det påvirkes mindst muligt af netstøj, på følgene måde: 1. Tryk på K og N til displayet viser Li ne. 2. Tryk så på tast E til fremkvensomstilling. 3. Frekvensen stilles ved tryk på henholdsvis K og N, så displayet viser 50 V eller 60 V (50 Hz eller 60 Hz). 4. Indstillingen indsættes så i lageret ved tryk på E. Temperaturmåling Tilslutning af termoelement Termoelementer er farvekodede iht. nordamerikansk ANSI farvekodestandard: Type Farve Type Farve J Sort R Grøn K Gul S Grøn T Blå N Orange E Lilla 1. Sæt termoelementstik i indgangsstik(kene). 2. Indstil termometret til den pågældende termoelementtype. Ang. omstilling mellem termoelementtyper henvises der til afsnittet Indstillinger. 13

18 Brugsanvisning Temperaturvisning 1. Stil ind på den relevante måleenhedstype ved tryk på tast C. 2. Termoelement(erne) holdes nu eller fæstnes til emnestedet. Temperaturen vises så på det indstillede display. 3. Model 54 kan man stille om mellem visning af T1, T2 og T1-T2 målingerne på primær- og sekundærdisplay på tast T. Bemærk Displayet viser når der ingen termomelement er sat i. Displayet viser 0L (overbelastning) når målingen ligger uden for termoelementets nominelle temperaturområde. Model 54: Når der kun er tilsluttet termoelement i indgang T2 vises målingen på primærdisplayet. Visningsfrysning 1. Man fryser visningen på displayet ved tryk på tast h. Der står så H på displayet. 2. Model 54 kan man stille om mellem visning af T1, T2 og T1-T2 målingerne på primær- og sekundærdisplay på tast T. 3. Man slukker frysning ved at trykke på tast h igen. Visning af MIN, MAX og AVG 1. Man viser henholdsvis maksimum (MAX), minimum (MIN) og gennemsnit (AVG) ved tryk på tast M. På displayet vises tidsrummet siden MIN MAXfunktionen blev tændt, eller tidspunktet minimummet og maksimummet indtraf. 2. Man afslutter MIN MAX-funktion ved at taste G, M (CANCEL). 14

19 Lageret Kompensering for følerfejl Man kan benytte kompensering i indstillinger til at kompensere termometervisningen for et givet termoelements fejl på følgende måde. 1. Sæt termoelementstikket i indgangsstikket. 2. Stik termoelementet i stabile omgivelser hvis temperatur man kender (såsom isvand eller en tørkalibreringstank). Lageret I registreringsfunktionen gemmer termometret registrerede målinger i lageret, og når den er forbi kan man få registreringerne vist på displayet. Man kan også overføre de registrerede værdier til en pc med FlukeView Forms software (jf. afsnittet Kommunikation med pc ), der kan vise disse data online, der så igen kan trykkes ud eller gemmes til senere brug. 3. Vent på at visningen stabiliserer sig. 4. Stil så kompenseringen i indstillinger, så visningen på primærdisplayet passer med kalibreringstemperaturen (jf. afsnittet Indstillinger.) 15

20 Brugsanvisning Begyndelsesbetingelser og dataindsamling De gemte værdier omfatter begyndelsesbetingelserne og dataregistreringer. Begyndelsesbetingelserne består af termoelementtype og kompensering for hver termoelementindgang, men disse kan kun vises med FlukeView Forms software. Dataregistreringerne består af et tidspunkt, måling på T1-, T2-indgangene samt T1-T2 værdien (Model 54). Man kan få disse værdier vist både ved at trykke på tast r og med FlukeView Forms software. Temperaturmålinger har 0,1 grad som måleenhed i FlukeView Forms. Termometret har plads til 500 datasæt i lageret. Det kan således gemme 499 datasæt og et sæt begyndelsesbetingelser når det står på automatisk registrering, og 250 sæt begyndelsesbetingelser og 250 datasæt når det står på manuel registrering. Start og standsning af dataindsamling Man kan ikke bruge funktionerne indstillinger, lagerrydning og pc-kommunikation mens dataregistrering er i gang. 1. Indstil registreringsintervallet (jf. afsnittet Indstillinger ). 2. Man starter registrering ved tryk på J. Displayet viser l. 3. Man standser registrering ved at trykke på J igen. 4. Når man stiller på manuel registrering, skal man trykke på tast J hver gang man vil have registrerede måling gemt i lageret. 16

21 Lageret Lagerrydning Når lageret er fyldt, står der FULL på displayet, og registrering ophører. Lageret kan ryddes i funktionerne normal og MIN MAX. Man rydder lageret for registrerede målinger ved at taste G, J (CLEAR MEMORY). Så står der i 2 sekunder på displayet: MEMORY cw f Visning af registrerede målinger 1. De registrerede målinger vises ved tryk på tast r. Så står der R på displayet. 2. Man kan rulle gennem de registrerede målinger med tasterne K og N. Displayet viser hver enkelt måleregistrering, tidspunktet herfor samt dens position i lageret. På figur 3 vises som eksempel en måling der blev gemt kl i lagerposition 18. Figur 3. Registreret måling aat03f.eps 17

22 Brugsanvisning 3. Man rykker frem gennem minimum, maksimum, gennemsnit og aktuel registreret måling ved tryk på tast M. På figure 4 vises som eksempel maksimumsmålingen i lageret; den indtraf kl og blev gemt i lagerposition 5. Kommunikation med pc Man kan overføre lageret fra termometret til en pc med softwaren FlukeView Forms. Hertil skal man have et IR (infrarød) serielt kabel, jf. FlukeView Forms Installation Guide og hjælp på FlukeView. Figur 4. Maksimumsvisning aat04f.eps FlukeView Forms indlæser de lagrede data i standard og tilpassede formater. Formaterne har også plads til kommentarer, så de kan benyttes som dokumentation iht. ISO Mens man overfører registrerede data til pc, virker termometrets andre funktioner ikke, undtagen afbryder, displaybelysning og standsning af kommunikation. Man tænder og slukker IR-udgangen ved at taste G, r (PC/IR SEND). 4. Man afslutter visning af gemte data på tast r. Bemærk Termometret beregner minimum og maksimum ud fra alle registreringsperioder der er i lageret. Hvis lageret er tomt viser displayet - - : - -. Displayet viser: if Send Når IR-udgangen er tændt kan man kommunikere med FlukeView Forms softwaren. 18

23 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Batteriudskiftning Man skal læse advarslerne i skema 1 inden man skifter batterierne. 1. Sluk termometret (hvis det er tændt). 2. Løsn skruen, og tag batteridækslet af. 3. Udskift de tre batterier, størrelse AA. 4. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen. Rengøring af hus og hylster Rengøring foretages med sæbe og vand eller evt. et mildt rengøringsmiddel; tør af med en fugtig svamp eller blød klud. Kalibrering Fluke anbefaler at termometret kalibreres en gang årligt, første gang et år efter købsdatoen, for at det viser nøjagtigt iht. specifikationerne. Man kan få termometret kalibreret på nærmeste Fluke servicecenter, jf. side 1, eller man kan gøre det selv efter anvisningen i håndbogen, der står I afsnittet Reservedele og tilbehør. Specifikationer Driftsbetingelser Driftstemperatur Opbevarings temperatur o C (14 o F 122 o F) o C ( 40 o F +140 o F) Luftfugtighedsgrad Uden kondensering < 10 C (<50 o F) 95 % relativ luftfugtighed: C (50 F 86 F) 75% relativ luftfugtighed: C (86 F 104 F) 45% relativ luftfugtighed: C (104 F 122 F) 19

24 Brugsanvisning Dimensioner m.v. Vægt Dimensioner (uden hylster) Batteri 280 g (10 oz) 2,8 cm 7,8 cm 16,2 cm (1,1 in 3 in 6,4 in) 3 stk. størrelse AA Certificering P, s Sikkerhed CSA C22.2 No EØ tillag 1, 2 CAT I OVERSPÆNDING (installation) KATEGORI I, forureningsgrad 2 iht. IEC1010-1* * Angår indbygget beskyttelsesgrad mod spændings-impulser. Apparatur i OVERSPÆNDINGSKATEGORI I er udstyr der er beregnet til at forbindes til kredse der har indbyggede forholdsregler til begrænsning af forbigående overspænding til passende lavt niveau. Eksempel herpå er indkapslede elektroniske kredsløb. Termoelement type 80 PK-1 (der følger med termometret) Type Type K, kromel-alumel i perleform o C ( 40 o F +500 o F) Usikkerhed ± 1,1 o C (± 2,0 o F) El-specifikationer Måleområde J-type: o C ( 346 o F o F) K-type: o C ( 328 o F o F) T-type: o C ( 418 o F +752 o F) E-type: o C ( 238 o F o F) N-type: o C ( 328 o F o F) R- og S-type: o C (+32 o F o F) Temperaturområde Displayvisningsmåleen-hed 0,1 o C, o F og K < 1000 o 1,0 o C, o F og K 1000 o 20

25 Reservedele og tilbehør El-specifikationer (fortsat) Måleusikkerhed: T1, T2, og T1-T2 (Model 54) Temperaturkoefficient Elektromagnetisk kompatibilitet Maksimal fælles modspændingsdifference Temperatur-skala Gældende standard Type J, K, T, E og N: ±[0,05 % af visning + 0,3 o C (0,5 o F)] [under -100 o C (-148 o F): adderes 0,15 % af måling ved type J, K, E og N; og 0,45 % af måling ved type T] Type R og S: ±0,05 % af visning + 0,4 o C (0,7 o F)] 0,01 % af visning + 0,03 o C pr. 1 o C (0,05 o F pr. 1 o F) udenfor det anførte område på o C ( o F) [under -100 o C (-148 o F): adderes 0,04 % af måling ved type J, K, E og N; og 0,08 % af måling ved type T] Modtagelighed: ± 2 C (± 3,6 o F) i området MHz ved feltstyrke på 1,5 V/m og i området MHz ved feltstyrke på 3 V/m. Udstråling: holder kommerciel grænse iht. EN V (maksimal sændings-difference mellem T1 og T2) ITS-90 NIST-175 Usikkerhedsspecifikation gælder ved lufttemperatur på o C (64 82 o F) i en periode på 1 year. Anførte specifikationer inkluderer ikke følerfejl. Reservedele og tilbehør Tilbehør Rsd.nr. Hylster med Flex Stand AA NEDA 15A IEC LR6 batteri Perle-termoelement type 80PK-1 K CD-ROM Håndbog (Service Manual)

26 Brugsanvisning 22

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer

FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer FoodPro Plus Noncontact Food Safety Thermometer (Danish) June 2005, Rev. 2, 11/11 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Mød VT02 Visuelt IR termometer Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Et fejlfindingsværktøj med et infrarødt varmekort. Se mere end temperatur Det nye VT02 Visuelt IR termometer bygger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske oplysninger Find problemer med det samme! Fluke visuelle IR-termometre kombinerer bekvemmeligheden fra et punkttermometer med den visuelle fordel ved et infrarødt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere