Dagsorden Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 11. september Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Dagsorden onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden TM - Orientering TM - Rammer for kommuneplantillæg om klimatilpasning TM - Endelig godkendelse Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby TM - VVM for HOFORS regionale vandindvinding TM - Miljøvurdering af område øst for Hvalsø TM - Ophævelse af kvalitetsstyringsloven ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på Energibevilling ØU - Forventet Regnskab TM - Eventuelt...28

3 Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. TM - Orientering Sagsnr.: 12/24052 Resumé: A. Status over igangværende anlægsarbejder på vej- og trafikområdet er vedlagt i bilaget Anlægsarbejder på vej- og trafikområdet B. Statistik over sager for byggesager, landzonesager, sager om beskyttelseslinier og sager om fredninger er vedlagt i bilag Statistik over bygge- og landzonesager, august C. Afskaffelse af informationshæfte om renovationsordninger. Som led i den digitale selvbetjeningspolitik i Lejre Kommune vil der fremover ikke blive udsendt et årligt Affaldshæfte til borgerne. Oplysningerne om renovationsordningerne ligger allerede på kommunens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig en huske på service, hvor man får en sms eller mail, om hvornår affaldet bliver hentet. Der vil i starten af 2014 blive annonceret på hjemmesiden og i lokalavisen, hvilke nye muligheder der findes, og hvordan man bruger dem. Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Anlægsarbejder på vej og trafikområdet - status september Statistik over bygge- og landzonesager, august 2013

5 Side 3 3. TM - Rammer for kommuneplantillæg om klimatilpasning Sagsnr.: 13/4148 Resumé: På møde i april 2013 besluttede Økonomiudvalget at iværksætte en 4 ugers proces for indkaldelse af ideer og forslag til klimatilpasningsplan og at igangsætte en proces med henblik på, at et forslag til kommuneplantillæg om klimatilpasning kan offentliggøres inden udgangen af Der er hverken indkommet ideer eller forslag under ideindkaldelsen. Forvaltningen har indgået aftale med COWI om udarbejdelse af et oplæg om klimatilpasning. COWI vil præsentere oplægget på udvalgets møde. Oplægget vil lægge op til debat af de overordnede prioriteringer af risikoområder. Udvalgets tilkendegivelser vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg for klimatilpasning. Forslaget til kommuneplantillæg vil blive forelagt til politisk behandling i december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at oplægget til overordnede prioriteringer af klimatilpasningsindsatsen drøftes, samt 2. at udvalgets tilkendegivelser indgår i det videre arbejde med forslag til kommuneplantillæg om klimatilpasning. Sagsfremstilling: På baggrund af udvalgets beslutning på april mødet har forvaltningen anmodet Lejre Forsyning om at levere oversvømmelseskort for kloakerede områder, gennemført en 4 ugers ideindkaldelse og igangsat udarbejdelsen af et klimaoplæg, der skal danne grundlaget for et kommuneplantillæg om klimatilpasning. Der er ikke indkommet ideer eller forslag under ideindkaldelsen og Lejre Forsyning har efterkommet kommunens anmodning om levering af oversvømmelseskort 1. august 2013 På baggrund af et udbud har forvaltningen indgået aftale med COWI om udarbejdelse af et klimatilpasningsoplæg, et oplæg til politik drøftelse og et forslag til kommuneplantillæg. Klimatilpasningsoplægget udarbejdes på baggrund af en kortlægning af oversvømmelser fra kloakker, overfladevand, havstigninger m.v., og en værdikortlægning af bygningsmæssige værdier, tekniske anlæg, infrastruktur, m.v. Oplægget vil bl.a. give et risikobillede af, hvor der kan forventes oversvømmelser og hvilke værdier, der vil være truet ved forskellige regnhændelser. På udvalgsmødet vil COWI præsentere risikobilledet, give forslag til prioriteringer og lægge op til en debat om den overordnede prioritering af risikoområder. Prioriteringen skal ligge til grund for det videre arbejde med tilvejebringelse af et forslag til kommuneplantillæg. Administrationens vurdering:

6 Side 4 Administrationen forventer, at COWI s oplæg vil danne et godt udgangspunkt for den politiske drøftelse og for de overordnede prioriteringer, der skal danne grundlaget for det videre arbejde med kommuneplantillægget. Handicappolitik: Sagen har pt. ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Tilvejebringelse af klimatilpasningsplanen vil ske indenfor Center for Byg og Miljøs budgetrammer. Beslutningskompetence: Udvalget for Teknik og Miljø

7 Side 5 4. TM - Endelig godkendelse Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby Sagsnr.: 09/11042 Resumé: Lokalplan LK 24 for Vester Såby har været i kortvarig fornyet høring fra 10. juni til 1. juli Der er kommet 3 indsigelser fra borgere i Vester Såby og 1 høringssvar fra Roskilde Museum. Administrationen vurderer, at nogle af indsigelserne vil kunne imødekommes. Lokalplanen er derfor klar til endelig vedtagelse med nogle få ændringer. Lokalplanen forudsætter at landsbyens afgrænsning udvides mod øst. Grundlaget herfor er skabt ved en udvidelse Vester Såbys rammer i Forslag til Lejre Kommuneplan 2013, derfor kan lokalplanen for Vester Såby ikke godkendes, før Lejre Kommuneplan 2013 godkendes endeligt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer. Sagsfremstilling: Forslag til Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby og Kommuneplantillæg nr. 3 var i offentlig høring fra 3. juli til 3. oktober Planforslagene afstedkom en lang række indsigelser, hvoraf en indsigelse fra Naturstyrelsen fik opsættende virkning, hvilket betød at Lejre Kommune måtte forhandle med Naturstyrelsen for at få dem til at trække deres indsigelse tilbage. Naturstyrelsen gjorde indsigelse imod udvidelsen af landsbyens afgrænsning mod øst og mente at muligheden for 18 nye boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger og på de nye grunde var at betragte som spredt byudvikling i det åbne land. Efter forhandlinger i foråret 2013 trak Naturstyrelsen deres indsigelse tilbage, fordi Lejre Kommunes administration bl.a. argumenterede med at der i Kommuneplan 2009 var kalkuleret med en fortætning af landsbyerne, og at rummeligheden på de 18 boliger i Vester Såby skulle tages herfra, samt Vester Såbys afgrænsning havde været mere omfangsrig i Hvalsø Kommuneplan De øvrige indsigelser ved første høring blev i nogen udstrækning imødekommet i det forslag til Lokalplan LK 24 for Vester Såby, som blev sendt i fornyet høring fra 10. juni til 1. juli Indsigelserne til det forslag til lokalplan, som har været i fornyet høring, går primært på, hvad man må bygge på de nyudstykkede grunde. Der er et ønske om at få lov til at bygge moderne huse på de nye grunde i Vester Såby. Administrationens vurdering: En af indsigerne mener, at der skal være plads nye tidssvarende huse, som er bygget i en stilart som kendetegner 2013, samt at Vester Såby skal kendes ved en udvikling over skiftende stilperioder. Indsiger mener ligeledes, at Lejre Kommune bør være mere optaget af fremtidssikrede energi- og miljørigtige løsninger, fremfor at forsøge at fastholde et billede af en svunden tid. Administrationen har i sin analyse af Vester Såby vurderet at perioden efter 1945 ikke har været kendetegnet af nogle bestemte stilarter, men giver et uharmonisk bidrag til landsbyen. Derfor er der i lokalplanens 4.1 lagt op til at husene på de nyudstykkede grunde følger bestemmelserne for Delområde A eller Delområde E. Det betyder, at de nye huse enten skal fremstå som grundmurede pudsede huse i farverne hvid, okkergul eller rød okker med stråtag, rødt lertegltag eller eternittag samt med bondehusvinduer,

8 Side 6 eller skal fremstå som murermesterhuse i rød blank mur eller pudset facade og gesimsbånd, dannebrogsvinduer samt med rødt lertegltag med halvvalm. Denne bestemmelse er indsat for at sikre en mere harmonisk tilgang til landsbyen, når man kommer fra Kirke Såby, og for at bygge videre på de kvaliteter, som administrationen har set i landsbyen. Formålet med lokalplanen er, at sikre at ombygninger og vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i overensstemmelse med traditioner, der kan bevare de stedlige miljøværdier og den lokale byggeskik, samt at sikre karakteristisk og værdifuld bebyggelse og bevoksning bevares. Det er administrationens vurdering, at det er muligt at bygge et længehus eller et murermesterhus med sprossede vinduer som et lavenergibyggeri, som det f.eks. er sket i Herfølge. Fremfor solceller kan man vælge andre ikke synlige energirigtige løsninger f.eks. jordvarme. Administrationen har gennemgået de indkomne bemærkninger i vedhæftede notat og foreslår følgende mindre ændringer: ændres, så der gives mulighed for 2 rammede vinduer med 2 vandrette sprosser. I indsættes eller vandret træbeklædning. Lokalplanen forudsætter, at landsbyens afgrænsning udvides mod øst. Grundlaget herfor er skabt ved en udvidelse af Vester Såbys rammer i Forslag til Kommuneplan 2013, og derfor kan lokalplanen for Vester Såby ikke godkendes endeligt, før Lejre Kommuneplan 2013 godkendes endeligt. Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 forventes at ske på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i september Skulle det vise sig nødvendigt at udsætte den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013, vil den endelige vedtagelse af denne lokalplan derfor også skulle udsættes. Handicappolitik: Der er ikke taget højde for Lejre Kommunes handicappolitik i denne sag, da lokalplanen har været udsendt som forslag lang tid før handicappolitikken blev vedtaget. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Forslag til Lokalplan LK 24 Vester Såby Fornyet høring lille.pdf 2. Samlede indsigelse efter fornyet høring.pdf 3. Notat indsigelser og bemærkninger samt administrationens vurdering efter fornyet høring

9 Side 7 5. TM - VVM for HOFORS regionale vandindvinding Sagsnr.: 13/11615 Resumé: Naturstyrelsen har sendt et forslag til en VVM-afgørelse og kommuneplantillæg for HOFOR Vand København A/S s regionale vandindvinding i høring i perioden 1. juli 27. september 2013 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune overfor Naturstyrelsen tilkendegiver, at det ligger ud over Naturstyrelsens kompetence at fastsætte, hvilke absolutte vandmængder HOFOR skal have tilladelse til ved de enkelte kildepladser, der ansøges om. 2. at administrationens tekniske notat om sagen fremsendes til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen oplyses heri bl.a. om, at HOFORS indvinding påvirker Helligrendens vandføring, og at der derfor også skal ske kompensationsudpumpning til dette vandløb i tørre perioder. Sagsfremstilling: Naturstyrelsen har sendt materiale om VVM af HOFORS regionale vandindvinding i høring i perioden 1. juli til 27. september Materialet omfatter a) En VVM-tilladelse b) En Natura 2000-vurdering af indvindingen (særskilt del af VVM-redegørelsen) c) Et forslag til et kommuneplantillæg d) En miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse Naturstyrelsen har den 22. august 2013 holdt et orienteringsmøde om materialet og sagen. Det er Naturstyrelsen, der som myndighed står for VVM-processen, idet der er tale om et vandforsyningsanlæg, der geografisk strækker sig over mere end to kommuner. Dermed overtager Naturstyrelsen jf. VVM-bekendtgørelsen også kommunernes kompetence til at udarbejde og vedtage kommuneplantillæg for vandforsyningsanlægget. VVM processen har været i gang i adskillige år, og VVM-arbejdet er en forudsætning for, at kommunerne efterfølgende kan udarbejde vandindvindingstilladelser til den regionale vandindvinding. VVM-tilladelsen Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til en VVM tilladelse. Heri er der stillet vilkår, som forsyningen skal overholde. Bl.a. følgende vilkår vedrører Lejreområdet og kildepladserne knyttet til Værket i Lejre: Ved placering af nye dykpumpeboringer med tilhørende råvandsstationer skal HOFOR fortrinsvis placere dem i forbindelse med levende hegn eller eksisterende bevoksninger som dæmper den visuelle fjernvirkning af de tekniske anlæg. HOFOR skal sikre at kravværdien for medianminimumsvandføringen i bl.a. Ledreborg Å opfyldes uanset en eventuel øget vandindvinding. Ved Kornerup Kildeplads skal HOFOR erstatte boringer i

10 Side 8 habitatnaturtyper med nye boringer uden for habitatnaturtyper. (Hovedparten af disse boringer ligger dog i Roskilde Kommune.) Natura 2000-vurdering I dette dokument vurderes de enkelte kildepladser og deres relation til Natura 2000 områderne. For Kornerup Kildeplads, der delvist ligger i et Natura 2000 område, gennemgås de enkelte indvindingsboringers placering i forhold til naturtyper og afstandene mellem boringerne og naturtyperne. Forslag til kommuneplantillæg I forslaget beskrives bl.a. de enkelte kildepladsers størrelse og den indvinding, der søges om. For Værket ved Lejre drejer det sig om følgende vandmængder: Asser Mølle m 3 Kornerup m 3 Ramsø m 3 Gevninge m 3 Hule Mølle m 3 Lavring m 3 Ledreborg m 3 Kornerup, Ramsø og Lavring ligger delvist i Roskilde Kommune. Som retningslinje i kommuneplantillægget er anført, at kommunerne skal meddele tilladelser til de ansøgte vandmængder. Endvidere er det anført, at kommunerne gennem vilkår i vandindvindingstilladelsen skal sikre, at HOFOR etablerer en overvågning af vandføringen i de vandløb, der er nævnt i et særskilt bilag. Dette for at HOFOR kan styre start og stop af de kompenserede foranstaltninger og for at kunne overvåge, om vandføringskravet opfyldes. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse Heri er baggrundsmaterialet om HOFOR s kildepladser samlet (318 sider). VVM-sagen berører i alt 27 kommuner. HOFOR har planlagt, at indvindingen skal ske fra i alt 49 kildepladser. Til 7 af disse har HOFOR tilladelser, så VVM-sagen vedrører 42 kildepladser. Til disse kildepladser søges der om tilladelse til indvinding af 62 mio. m 3 vand om året. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemset materialet. Det omfattende baggrundsmateriale giver grundlaget for en seriøs behandling af sagen. Generelt Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til en VVM-tilladelse. I udkastet til kommuneplantillægget er det som retningslinje anført, at kommuner skal give HOFOR tilladelse at indvinde de anførte vandmængder ved de pågældende kildepladser. I henhold til vandforsyningsloven er det kommunerne, der er tilladelsesmyndigheden, hvorfor Naturstyrelsen skal omforme retningslinjen. Specifikt

11 Side 9 Vedrørende Værket i Lejre og de dertil knyttede 7 kildepladser har administrationen udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag. I notatet er der bl.a. redegjort for, at administrationen finder, at der er uoverensstemmelser mellem forslaget til VVM-tilladelsen og forslaget til kommuneplantillægget. For Ledreborg Å er det anført i VVM-tilladelsen, at HOFOR ikke må reducere medianminimumsvandføringen i åen, mens der i kommuneplantillægget ikke er nævnt noget om kompenserende foranstaltninger ved Ledreborg Å. Da vandindvindingen ønskes øget ved at Ledreborg Kildeplads sættes i drift, må det forventes, at der sker en påvirkning af vandføringen. Helligrenden påvirkes også af indvindingen i området, men ingen steder er det nævnt, at der skal ske kompensation for at bringe medianminimumsvandføringen op det niveau, som er beskrevet i redegørelsesdelen i det Vandplanforslag, som på nuværende tidspunkt er i høring. Administrationen anbefaler, at det udarbejdede notat fremsendes til Naturstyrelsen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune Beslutningskompetence: Bilag: 1. 4_130701_ForslagtilVVMtilladelse.pdf 2. 1_130701_Forslagtilkommuneplantillg.pdf 3. 3_130701_Ikke_teknisk_resume.pdf 4. Notat

12 Side TM - Miljøvurdering af område øst for Hvalsø Sagsnr.: 11/24356 Resumé: Ved udvalgets møde den 7. marts 2012 besluttede udvalget at gennemføre en samlet miljøvurdering af et område øst for Hvalsø. Miljøvurderingen skulle omfatte virksomhederne Stengårdens Grusgrav, Madelungs Grusgrav, Affaldsdeponi af 1/ (inklusiv Stengårdens kontrollerede Losseplads) og deres relation til Natura 2000 området Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Arbejdet er afsluttet. Det konkluderes bl.a., at råstofindvinding under grundvandsspejlet i Madelungs Grusgrav ikke har indflydelse på de hydrogeologiske forhold i og under Natura 2000-området. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Miljørapporten og dens konklusioner tages til efterretning. 2. at Miljørapporten udgør en del af grundlaget for behandlingen af fremtidige ansøgninger om gravetilladelse i de to grusgrave og for behandling af ansøgninger om vandindvindingstilladelse i nærområdet. Sagsfremstilling: Ved udvalgets møde den 7. marts 2012 besluttede udvalget at gennemføre en samlet miljøvurdering af et område øst for Hvalsø. Miljøvurderingen skulle omfatte virksomhederne Stengårdens Grusgrav, Madelungs Grusgrav, Affaldsdeponi af 1/ (inklusiv Stengårdens kontrollerede Losseplads) og deres relation til Natura-2000 området Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Arbejdet blev igangsat i forbindelse med, at sagerne vedrørende fornyelsen af tilladelserne til råstofindvinding fandt sted. Der var debat om, hvorvidt råstofindvinding under grundvandsspejlet kunne på virke Natura 2000 området, og om hvorvidt en gravning under grundvandsspejlet i den sydlige del af Madelungs grusgrav kunne medføre en forureningsspredning fra den tidligere Stengårdens kontrollerede Losseplads. Der er i forbindelse med arbejdet udført en række scenarieberegninger på den hydrogeologiske model, der er blevet opstillet for området af Region Sjælland. Regionen har opstillet modellen i forbindelse med en vurdering af afværgepumpningen, der foregår ved den tidligere Stengårdens kortrollerede Losseplads. Regionen har ønsket at få belyst, hvorvidt afværgepumpningen foregår det mest hensigtsmæssige sted og ønsket at få en vurdering af forureningens udbredelse i området. Modelberegningerne, som er udført for Lejre Kommune, er vedlagt som bilag til miljøvurderingen sammen med en foreløbig rapport, der beskriver regionens modelopsætning og dens nøjagtighed. Det konkluderes i rapporten på baggrund af de gennemførte beregninger: a) Der sker ikke nogen væsentlig ændring af udbredelsen af forureningen fra lossepladsen ved etablering af en ny gravesø, hvis der fortsat afværgepumpes. b) Der sker ikke nogen væsentlig ændring af udbredelsen af forureningen fra lossepladsen ved etablering af en ny gravesø, hvis afværgepumpning ophører c) Der sker ikke noget ved gravning af ekstra søer. De eksisterende søer stabiliserer potentialeforholdene, og der ændres ikke væsentligt på forureningsudbredelsen. d) Koncentrationsniveauet af pesticidet 4-CPP stiger ved ophør af perkolatfjernelsen fra Affaldsdeponi af 1/8 90. Udbredelsen af forureningsfanen ændrer sig i den

13 Side 11 vestgående retning, hvor perkolatet nedsives. Forurening vil ikke bevæge sig mod Storskov eller en gravesø i Madelungs Grusgrav. e) Der ikke sker en væsentlig ændring af potentialeforholdene i Storskov, når der foregår en afværgepumpning. f) Der ikke sker en væsentlig ændring af potentialeforholdene ved ophør af afværgepumpningen samt etablering af en ny gravesø i Madelungs Grusgrav. Det vil sige, at der ingen negativ effekt er på Natura 2000 området. Administrationens vurdering: Det er administrationens opfattelse, at den udarbejdede miljøvurdering af området øst for Hvalsø kan bringes i anvendes ved administration af flere sagsemner i området i fremtiden. Vurderingen kan bringes i anvendelse ved fornyelse af råstofindvindingstilladelser. Det er i miljøvurderingen slået fast, at råstofgravning under grundvandsspejlet ikke har betydning for de hydrogeologiske forhold i Natura 2000 området Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Tilsvarende har en gravning under grundvandsspejlet ikke indflydelse på forureningsspredningen fra Stengårdens kontrollerede Losseplads. Begge emner har været inddraget i diskussionerne og behandlingen af råstofindvindingsansøgningerne vedrørende indvindingstilladelse til Madelungs Grusgrav og Stengårdens Grusgrav. I miljøvurderingen er der også givet en beskrivelse af, hvilken støj- og trafikmæssig belastning en øget gravning i området vil medføre. Der er anført mulige løsninger for at undgå, at en evt. øget råstofindvinding skal medføre en yderligere gene for beboerne i Hvalsø By. Men det fastslås også, at en generel regulering af trafikken på vejene ikke er muligt at gennemføre via den sektorlov, som f.eks. råstofloven er. Ved overvejelser om ophør af perkolatfjernelsen fra Affaldsdeponi af 1/8 90 kan det konkluderes, at hvis fjernelsen ophører (f.eks. hvis virksomheden går konkurs), så vil forureningen ved kildeområdet sprede sig lidt længere mod vest, men ellers fortsætte som den nuværende forurening mod nord. Det er vigtigt her at fastslå, at Region Sjælland skal fortsætte undersøgelsesarbejdet omkring forureningens udbredelse mod nord og fortsætte arbejdet med at få afklaret, hvorvidt og i hvor stort et omfang de forurenende stoffer nedbrydes i magasinet og dermed hvor langt forureningsfanen kan spores i Torkilstrupformationen. Forureningsudbredelsen fra Stengårdens kontrollerede Losseplads kan få indflydelse på de borgere, der har deres egen vandindvinding i eller i nærheden af forureningsfanen fra lossepladsen. Ved meddelelse af nye indvindingstilladelser eller tilladelser til at etablere nye boringer er det vigtigt, at både borgere og kommunen har gjort sig klart, hvilke risici, der er forbundet med etablering af egen vandforsyning i området. Det skal derfor overvejes, hvorvidt en almen fællesvandforsyning i området er at foretrække. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Miljøredegørelse - Råstofområde øst for Kirke Hvalsø_rev4.docx 2. Bilag 2 Vurdering af modelresultater 3. Foreløbig rapport Stengårdens kontrollerede Losseplads.pdf

14 Side 12

15 Side TM - Ophævelse af kvalitetsstyringsloven Sagsnr.: 13/7309 Resumé: Kvalitetsstyringsloven er ophævet med virkning fra 1. juni Det betyder, at der skal træffes beslutning om det fremtidige arbejde med kvalitetsstyring inden for natur- og miljøområdet. Administrationen foreslår, at der fortsat arbejdes med kvalitetsstyring, men med en forenklet form af det eksisterende system. Lejre Kommune kan herved selv definere systemets formål, form og indhold og beholde de elementer, som vurderes at give størst værdi i forhold til arbejds- og ressourceindsatsen. Det kan desuden fortsat synliggøres overfor borgere og virksomheder, at kommunens sagsbehandling foregår efter beskrevne procedurer, og der kan drages fortsat nytte af det arbejde med kvalitetsstyring, som har foregået siden Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune fortsætter arbejdet med kvalitetsstyring af sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet ved forenkling af kommunens eksisterende system, og at det forenklede system efter behov udbredes til at dække hele myndighedsbehandlingen i Center for Byg & Miljø 2. at Lejre Kommune ikke fortsætter med det nuværende certificerede kvalitetsstyringssystem eller konverterer systemet til ISO 9000 eller anden standard, som kræver certificering af akkrediteret organ Sagsfremstilling: Med virkning fra 1. juni 2013 ophæves kvalitetsstyringsloven om kvalitetsstyring af sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet. Da der ikke længere er et lovmæssigt krav om et kvalitetsstyringssystem, skal der træffes beslutning om det fremtidige arbejde med kvalitetsstyring. Administrationen ser umiddelbart nedenstående fire muligheder vedrørende kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet: 1. Fortsætte med en forenkling af det eksisterende kvalitetsstyringssystem 2. Fortsætte med det eksisterende certificerede kvalitetsstyringssystem 3. Konvertering af det eksisterende kvalitetsstyringssystem til ISO 9001 eller anden standard 4. Nedlæggelse af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem Det eksisterende kvalitetsstyringssystem er beskrevet ved en overordnet kvalitetspolitik og kvalitetsmål for sagsbehandlingen samt tværgående procedurer og sagsprocedurer. De tværgående procedurer omfatter håndtering af dokumenter, journalisering af sager,

16 Side 14 evaluering af kvalitetsstyringssystemet, de systemansvarliges ansvarsområder, intern audit m.m. Sagsprocedurerne beskriver sagsgange for de enkelte sagsområder. Der har indtil lovens ophævelse været krav om certificering af kvalitetsstyringssystemet, hvilket har betydet årlige eksterne opfølgningsaudits samt recertificeringsaudits hvert 3. år ved eksternt certificeringsorgan. Der er årligt gennemført en omfattende afrapportering af arbejdet med kvalitetsstyringssystemet. Som overordnet grundlag for det nuværende kvalitetsstyringssystem har Lejre Kommune besluttet en kvalitetspolitik og kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet, senest revideret på møde i den 16. april Politiken og målene er gældende, indtil der træffes ny beslutning. Administrationens vurdering: Fordele ved at fortsætte arbejdet med kvalitetsstyring er, at det vil kunne medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling på naturog miljøområdet og til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Dette var den ophævede kvalitetsstyringslovs formål. Det kan synliggøres overfor borgere og virksomheder, at kommunens sagsbehandling foregår efter beskrevne procedurer eller efter en certificeret standard, og der kan drages fortsat nytte af resultatet af det arbejde med kvalitetsstyring, som har foregået siden En ulempe er i sagens natur, at det forudsætter anvendelse af arbejdsmæssige ressourcer for såvel systemansvarlige som for medarbejdere. Nedlæggelse af kvalitetsstyringssystemet vil betyde, at det ikke er fastlagt og beskrevet, hvordan der skal arbejdes med at sikre faglig kvalitet m.v. i sagsbehandlingen, og at der ikke drages nytte af det hidtidige arbejde. Administrationen foreslår, at der arbejdes videre med et forenklet kvalitetsstyringssystem. Hermed opnås de ovennævnte fordele og Lejre Kommune kan selv definere systemets formål, form og indhold og beholde de elementer, som vurderes at give størst værdi i forhold til arbejds- og ressourceindsatsen. Hvis der arbejdes videre med et system, der ikke har ophæng i lovgivning eller andre standarder, skal der desuden ikke gennemføres opfølgnings- eller recertificeringsaudits af eksterne certificeringsorganer. Det foreslås, at der fortsat skal ske en anvendelse, vedligeholdelse og udvikling af fornødne sagsprocedurer og tværgående procedurer, herunder gennemførelse af interne audits med henblik på at sikre, at procedurerne anvendes, vedligeholdes og udvikles. Administrationen beslutter, hvilke sagsprocedurer og tværgående procedurer, der er nødvendige, og de nuværende tværgående procedurer kan ophæves eller forenkles væsentligt. Den årlige afrapportering af arbejdet med kvalitetsstyringssystemet ophører. Efter behov udbredes det forenklede system til at dække hele myndighedsbehandlingen i Center for Byg & Miljø. Administrationen planlægger gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse omkring oplevelsen af den ydede service i Center for Byg & Miljø i efteråret 2013.

17 Side 15 Desuden vil administrationen, med baggrund i resultatet af brugertilfredshedsundersøgen, arbejde videre med at formulere målsætninger og servicemål for sagsbehandlingen generelt i Center for Byg & Miljø. Oplæg til servicemålsætninger for al myndighedsbehandling i Center for Byg & Miljø forventes at kunne forelægges for i første halvår 2014 herunder også oplæg til, hvorledes der kan følges op på servicemålsætningerne. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ved beslutning om ikke at konvertere det nuværende kvalitetsstyringssystem til ISO 9000 eller anden standard vil der ikke være udgifter forbundet med eksterne audits og recertificering. Beslutningskompetence:

18 Side ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på Energibevilling Sagsnr.: 13/14458 Resumé: Energibevilling har i flere år været udfordret. Der er flere årsager til dette bl.a. øget forbrug af el, stigende energipriser og kolde vintre. En væsentlig faktor er også måden, hvorpå energibevillingen hænger sammen med kommunens låneoptag til energibesparende foranstaltninger. I handleplanen foreslås det bl.a. at ændre på den nuværende lånepraksis, så energibevillingens omkostninger i forbindelse med låneoptag reduceres. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at handleplan for Energibevilling godkendes Sagsfremstilling: Trods en række tiltag, der har reduceret energiforbruget i Lejre Kommunes ejendomme, bl.a. i form af ny belysning og energieffektive pumper, er elforbruget steget med ca kwh fra 2011 til Det er sket som følge af andre tiltag, som har øget elforbruget (bl.a. øget ventilation på en PCB-ramt skole og øget anvendelse af interaktive tavler på skolerne). Da der ikke er sket en samtidig tilførsel af midler til de øgede driftsudgifter til energibevilling , belaster dette bevillingen. Derudover har energibevillingen også andre udfordringer som stigende energipriser og kolde vintre. Energibevillingen er desuden også udfordret af ydelsen på de optagne lån til energibesparende foranstaltninger, som siden 2011 har medført en årlig reduktion af energibevillingen på omkring kr. pr. låneoptagede 10 mio. kr. Samlet set er konsekvensen af de forskellige udfordringer, at energibevillingen overskrides. Med den nuværende forbrugsprocent per august 2013 vurderer administrationen, at overskridelsen i 2013 bliver omkring 2,8 mio. kr. Merforbruget behandles i Forventet Regnskab Baseret på nuværende forbrugsprocent, nuværende priser, og at der ikke overføres et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. fra 2013 til 2014, er administrationens vurdering, at den centrale energibevilling i 2014 bør udgøre 13,5 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede 2013-budget. Mulige elementer i handleplanen En måde at reducere energibevillingens udfordring er ved at foretage en lavere låneoptagelse end de hidtidige lån på 10 mio. kr. om året. Det foreslås at låneoptage 8 mio. kr. i 2014, 6 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i De nuværende 25-årige lån afdrages på energibevillingen indenfor 10 år i kraft af den besluttede tilbagebetalingstid på 10 år for tiltagene gennemført i 2011 og I 2013 er tilbagebetalingstiden 15 år. Samtidig med forslaget om at aftrappe låneoptaget foreslås tilbagebetalingstiden sat op til 20 år fra 2014, da mange af de rentable energitiltag med tilbagebetalingstider på år allerede er gennemført i 2011, 2012 og Slutteligt foreslås det at ændre ydelsen fra den nuværende Kommunekredits rente pr. september 2010 til fremover at være Nationalbankens udlånsrente pr. 1/1 året før budgetåret, da dette vil reducere udfordringen yderligere.

19 Side 17 Udover ovenstående, som knytter sig til låneoptagelsen, vil administrationen fortsætte sin indsats med at påvirke adfærden hos brugerne af kommunens ejendomme, så de medvirker til at spare på energien. Desuden vil administrationen fortsat opspore og fjerne fejlkonteringer på energibevillingen samt arbejde på at fastlægge retvisende budgetter for hver enkelt ejendom, så der kan prisfremskrives ud fra det faktiske forbrug. Det er ikke muligt at prissætte effekten af disse tiltag. Det er en teknisk mulighed at styre ejendommenes forbrug af energi centralt fra administrationen, så brugerne mister indflydelsen på driften af de ejendomme, de er i f.eks. hvornår deres varme- og ventilationsanlæg er tændt. Som en sidste drastisk udvej kan serviceniveauet forringes. Dette kan gøres ved at lukke for el-, vand- eller varmeforsyningen for alle eller udvalgte bygninger i kortere eller længere perioder, således at energibevillingen kan overholdes. Nedenstående reduktioner knytter sig udelukkende til de beskrevne forslag omkring ændringer af låneoptag og reduktion i ydelse. (hele 1000 kr.) Reduceret låneoptagelse I alt (Se bilag 1 for detaljer om den nuværende model og forslaget til fremtidig model for låneoptag og årlig ydelse). Økonomiske forudsætninger Se ovenfor. Konsekvenser for borgere Handleplanen på Energi, , har ingen betydning for kommunens borgere, se dog ovenfor. Konsekvenser for personale Handleplanen på Energi, , har ingen personalerettede konsekvenser, se dog ovenfor. Afledte konsekvenser for andre områder Handleplanen på Energi, , har ingen konsekvenser for andre områder, se dog ovenfor. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det er realistisk at aftrappe låneoptaget i de kommende år set i lyset af, at mange af de rentable energitiltag i de kommunale ejendomme allerede er gennemført i 2011, 2012 og Der er gennemført energitiltag med tilbagebetalingstider på år, hvorfor administrationen vurderer, at det er både fornuftigt og realistisk at hæve tilbagebetalingstiden til 20 år for fortsat at kunne gennemføre rentable energitiltag. Administrationen vurderer samtidig, at det giver god mening at holde den årlige ydelse på lånene så lav som muligt for at reducere de negative effekter på energibevillingen. Som nævnt vil det være en teknisk mulighed at styre ejendommenes forbrug af energi centralt fra administrationen, så brugerne ikke har nogen indflydelse på, hvornår f.eks.

20 Side 18 deres varme- og ventilationsanlæg er tændt. Denne løsning kræver dog store investeringer i form af både udstyr samt administrative og tekniske ressourcer og vurderes at kunne give mange udfordringer i samarbejdet mellem brugere og administration. Som en sidste drastisk udvej kan serviceniveauet forringes. Dette kan gøres ved at lukke for el-, vand- eller varmeforsyningen for alle eller udvalgte bygninger i kortere eller længere perioder, således at energibevillingen kan overholdes. Administrationen vurderer dog, at denne mulighed har så vidtrækkende konsekvenser, at det bør undgås at tage denne i anvendelse. Handicappolitik: Handleplanen på Energi, , har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: (hele 1000 kr.) Energibevilling I alt Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

21 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/14458 Resumé: Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes en strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. Et årige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Koncerndirektionens indstilling til, at Forventet Regnskab godkendes, medfører derfor ingen bevillings- eller budgetændringer. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Fagudvalgene behandler desuden handleplaner for de udfordrede områder. Resultaterne af fagudvalgsmøderne sammenfattes til Økonomiudvalgets 2. behandling, hvorefter Forventet Regnskab sendes videre til Kommunalbestyrelsens endelige behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 7: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger. Beslutning Økonomiudvalget den : Vedtaget at videresende forventet regnskab 2 til fagudvalgsbehandlingen. Sagen genoptages i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af forventet regnskab 2 den 24. september Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 30. juni 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende seks måneder. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1.

22 Side 20 Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget Korr. Budget Forventet afvigelse Forventet Med Uden resultat 2013 overførsel 1 overførsel (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Renter, afdrag og lån Balanceforskydninger Indtægter Kasseudvikling i alt Det specialiserede voksensocialområde medregnes som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Grundlaget for budgetopfølgningen er de bevillingsansvarliges indmeldinger, som er blevet vurderet af centerchefen og den respektive økonomikonsulent. Koncerndirektionen har efterfølgende gennemført administrative møder med centerchefer, økonomikonsulenter og Koncernøkonomi inden for hvert udvalg, hvilket har ført til yderligere kvalificering af udfordringer. Forventet Regnskab er desuden blevet drøftet tværgående i Koncernledelsen, med henblik på fælles forståelse for håndteringen på tværs af kommunen. Budgetopfølgningen er dermed udtryk for administrationens bedste vurdering ud fra de nuværende forudsætninger. Opfølgningen indeholder dog samtidig en vis usikkerhed, idet forudsætningerne kan ændre sig i løbet af årets sidste kvartaler. Lejre Kommunes indtægter ved tilskud og udligning samt flere driftsbevillinger påvirkes desuden af efterregulering, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger. Administrationen har derfor i hvert tilfælde søgt at medtage det mest realistiske skøn for udfordringer og løsningsmuligheder. I den følgende sagsfremstilling gennemgås de enkelte elementer af kommunens økonomi. Herefter udfoldes udfordringer og mulige strategier for håndtering heraf. I. På kommunens driftsbevillinger er der identificeret udfordringer for i alt omkring 28,5 mio. kr. (jf. Tabel 1 er det forventede merforbrug fordelt med 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang). Disse dækker over risici for merforbrug, der allerede er fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, men hvis omfang er blevet forøget. Driftsbevillingerne udgør den største risiko for kommunens samlede budgetoverholdelse. II. Af det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes et forbrug i 2013 på omkring 131 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhusbyggeri og daginstitution i Hvalsø). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar og marts 2013, vurderes derudover til at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af Bilag: 8: Anlægsredegørelse.

23 Side 21 III. IV. Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 2,4 mio. kr. i renter, afdrag og lån. Det skyldes, at en række låneberettigede anlægsprojekter er blevet overført fra 2012, hvorved der afdrages 1,6 mio. kr. mindre i 2013 end forudsat i budgettet. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteindtægterne desuden at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre. Der forventes positive balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes, at der i 2012 var forskydninger i betalingsstrømmen på netop samme beløb; forskydningerne vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december Beløbene har ikke betydning for driftsregnskabet for 2013, men påvirker kasseudviklingen i positiv grad, ligesom de påvirkede kasseudviklingen negativt i V. Kommunens indtægter påvirkes af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver midtvejsreguleret. For Lejre Kommune betyder det ekstraordinære indtægter på 1,7 mio. kr. Hertil kommer, at forårets KTO-forlig indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. Det var forventningen, at staten ville reducere kommunernes bloktilskud i forbindelse med midtvejsregulering, men da dette ikke er sket, har Lejre Kommune derfor i 2013 lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen. Såfremt Regnskab 2013 ender på niveau med indmeldingerne i Forventet Regnskab , vil kasseudviklingen i løbet af året være omkring 27 mio. kr. Modregnes balanceforskydninger fra 2012 og tages der højde for de forventede drifts- og anlægsoverførsler til 2014, så burde kasseudviklingen i 2013 imidlertid ende med en opbygning på omkring 44,2 mio. kr. Forventet Regnskab indeholder således en risiko for belastning af kassen på omkring 17,3 mio. kr. Et omkostningsudfordret Budget 2013 Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i På flere områder synes det således vanskeligt at holde udgiftsniveauet inden for Budget Den samlede risiko for overskridelse af det nuværende budget er på omkring 28,5 mio. kr. De væsentligste udfordringer er ikke nye, og de er blevet beskrevet i både Forventet Regnskab og Men Forventet Regnskab viser, at de fleste udfordringer ikke er blevet reduceret som forudsat i Forventet Regnskab De udfordrede områder fremgår af nedenstående Tabel 2 (yderligere uddybning findes i Bilag 1-6):

24 Side 22 Tabel 2: Forventede budgetafvigelser for udfordrede områder (FR og FR ) Udvalg Område FR FR UBU Det specialiserede børneområde 2 mio. kr. 5 mio. kr. UBU Dagtilbud 6 mio. kr. 6,5 mio. kr. UTM Den centrale energibevilling 0 mio. kr. 3 mio. kr. UJA Jobcenteret 4 mio. kr. 6,3 mio. kr. USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 3 mio. kr. 4 mio. kr. USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 mio. kr. 10,5 mio. kr. USSÆ Sociale ydelser 4,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Den forventede budgetafvigelse dækker over betydelige forskelle imellem bevillinger med og uden overførselsadgang: Der forventes et merforbrug på omkring 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang og et merforbrug på omkring 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Merforbruget på bevillingerne med overførselsadgang skyldes især, at det specialiserede voksenområde behandles som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Uden dette område forventes et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang på omkring 5,7 mio. kr. Hvis det specialiserede voksenområde ikke får overført det forventede merforbrug fra 2013 til 2014, vil den samlede udfordring på bevillingerne uden overførselsadgang være omkring 34,5 mio. kr. Et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang vil betyde, at den samlede bundlinje bliver forbedret i Men da mindreforbruget samtidig overføres til næste år (og dermed tages op af kassen), så kan det ikke samtidig kompensere for merforbrug på bevillingerne uden overførselsadgang i I så fald anvendes mindreforbruget to gange, hvilket i et flerårigt perspektiv vil betyde, at kassebeholdningen reduceres. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes ydermere i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger omkring 18 mio. kr. over det korrigerede budget, men omkring 7 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Fordelingen på udgiftstyper fremgår af Tabel 3 på næste side:

25 Side 23 Tabel 3: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Forsikrede ledige Forsyningsvirksomhed Driftsudgifter i alt Imødegåelse af udfordringerne Forventet Regnskab nødvendiggør yderligere initiativer end de allerede iværksatte, med henblik på at skabe budgetbalance i Koncerndirektionens strategi omfatter: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. III. Etårige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Uddybning af strategien I. Udgiftsniveauet på de udfordrede områder skal reduceres. Derfor har Økonomiudvalget bedt om at få forelagt revurderede handleplaner for de udfordrede områder i forbindelse med Forventet Regnskab Handleplanerne vil indeholde konkrete forslag til omkostningsreducerende tiltag, og tilgår fagudvalgene i septembermøderækken samt Økonomiudvalget i sin 2. behandling af Forventet Regnskab II. En række initiativer, herunder ændringer i serviceniveauet, vil først kunne få fuld virkning så sent i året, at virkningen ikke vil kunne ses før Direktionen peger derfor på, at det vil blive nødvendigt med ét-årige forøgelser af budgettet på de mest udfordrede områder. Til finansiering heraf peges på de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab Desuden er der en række forventninger til resultatet for 2013, som omhandler andre forhold end de almindelige driftsudgifter. Det vedrører finansielle forhold, men også indefrosne midler (oversigt fremgår af Bilag 9), frigjorte

26 Side 24 lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Tabel 4: Ekstraordinære indtægter og mindreforbrug 2013 Midler Mio. kr. Indefrosne midler (Forventet Regnskab ) 10,0 Renter, afdrag og lån 2,0 Salg af grunde (Vestervangsudstykningen) 4,5 Lavere lønudvikling som blev resultat af KTO-forliget 6,5 Ikke-udbetalte lønmidler ifm. konflikten på skoleområdet 4,5 Indtægter ved tilskud og udligning (midtvejsregulering) 1,7 I alt 29,2 Finansieringsudfordringer i 2013 ifølge Forventet Regnskab Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang 25,9 Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang, inklusiv det specialiserede voksenområde 34,5 III. Yderligere omkostningsreduktioner kan ske gennem indefrysning af udisponerede budgetmidler, ved udgiftsstop, stillingskontrol eller -stop, samt som direkte rammebesparelser. De mindreforbrug, der opstår, vil skulle omplaceres til de udfordrede områder og vil således ikke kunne overføres til På baggrund af ad I (arbejdet med handleplanerne på de udfordrede områder), vil administrationen frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling af Forventet Regnskab vurdere behovet for yderligere omkostningsreduktioner og vil til samme møde fremlægge konkrete forslag til håndtering af udfordringerne via engangsløsninger (ad II og III). Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Betydning for Budget De politiske udvalg er på augustmøderækken blevet forelagt 2. budgetprognose, som indeholder et forventet overskud i Budget 2014 ligger imidlertid på stort set samme niveau som Budget 2013, og da Forventet Regnskab har vist for høje udgiftsniveauer på flere bevillingsområder, er der derfor risiko for, at også Budget 2014 vil være udfordret, med mindre at omkostningsniveauet reduceres. I forbindelse med Forventet Regnskab er der på de udfordrede områder i 2013, blevet foretaget estimater på det forventede udgiftsniveau i På den baggrund vurderes det, at der i 2014 vil være udfordringer på særligt det specialiserede socialområde, vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering samt sociale ydelser. Andre områder afhjælpes til dels af, at den tekniske fremskrivning til Budget 2014 tager højde for udgiftsændringerne; dog forudsætter dette, at den stigende udgiftsudvikling i løbet af 2013 ophører. Derudover er implementeringen af en række arbejdsmarkedsreformer forbundet med budgetusikkerhed, ligesom budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver store omstillinger, særligt inden for dagplejen. Der er derfor, som oplyst ved 2. budgetprognose, behov for at styrke robustheden i budget Arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner vil reducere udfordringerne i 2014, og vil kræve politiske beslutninger i løbet af Likviditet

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen mandag den 30. september 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen mandag den 30. september 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden mandag den 30. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3 4. ØU - Besvarelse af revisionens

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb Miljø og Byggesag Miljø Sagsnr. 49344 Brevid. 2355671 Ref. MAAS Dir. tlf. 46 31 37 79 Mariaas@roskilde.dk Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb 7. september 2016 Baggrund for at der meddeles

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Grønt Råd. Referat af 21. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune onsdag den 28. september 2013 kl

Grønt Råd. Referat af 21. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune onsdag den 28. september 2013 kl Grønt Råd Referat af 21. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune onsdag den 28. september 2013 kl. 16.15-18.00 Tilstede: Martin Stokholm, Udvalget for Teknik og Miljø Birger Prahl, Udvalget for Teknik og Miljø

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering nov. 2013...2 3. TM - Offentlig

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser 2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser Andelsselskabet Furesø Vandforsyning, nordlig vandindvinding Furesø Vandforsyning (tidl. Andelsselskabet Farum Vandværk) sendte den 14. maj 2008 ansøgning til

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere