YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015"

Transkript

1 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

2 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer kunne konteres på Finans i økonomisystemerne efter en ny kontoplan Fra 2018 skal økonomisystemerne desuden indberette en række udbetalinger og tilbagebetalinger af ydelser til SKAT eindkomst (som ydelsessystemer ikke indberetter)

3 INDBERETNINGER TIL YDELSESREFUSION FRA 2018

4 Dagsorden 1. Introduktion til reformen og projektet 2. Indberetternes opgaver 3. Tidsplan mht indberetninger 4. Spørgsmål og opmærksomhedspunkter til projektet Tak for i dag

5 YDELSESREFUSION 1. INTRODUKTION TIL REFORMEN OG PROJEKTET

6 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. den tidligere regering og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af varighed på offentlig forsørgelse Fokus på at få borgere hurtigt i beskæftigelse Ikke flytte mellem ydelser Kræver ny lovpligtig fælleskommunal it-løsning i 2018 der lytter på alle forsørgelsesydelser og hjemtager refusionen

7 Projektplan for projekt Ydelsesrefusion Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Den optimale plan hurtig afklaring ift. myndigheder etc. Analyse og plan Kravspec. og snitfladeaftaler Udbud og kontrakt Udvikling Udrulning Forvaltning og videreudvikling Den sandsynlige plan længere procestid ift. myndigheder etc. Analyse og plan Kravspec. og snitfladeaftaler Udbud og kontrakt Udvikling Udrulning Forvaltn.og videreudv.

8 YDELSESREFUSION 2. INDBERETTERNES OPGAVER

9 Flere? SU Styr. UDK 26 A-kasser KSD 98 Kommuner KY Omfang af ydelser der skal indberettes til Ydelsesrefusion Ydelser præciseres standardiseret via en fællesoffentlig Ydelsesklassifikation Løntilskud (Særlig uddannelsesydelse) Jobrotation Voksenlærling Seniorjob Servicejob Arbejdsløshedsdagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Feriedagpenge Efterløn VEU Befordringsgodtgørelse SU SVU?? Kontantydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Ledighedsydelse Revalideringsydelse Ressourceforløbsydelse Fleksløntilskud og tilskud til selvstændige Integrationsydelse Sygedagpenge / refusion til arbejdsgiver Førtidspension Fleksydelse Barselsdagpenge Folkepension Delpension Ydelser hvor der skal beregnes refusion Ydelser der kun bruges til at beregne tid på forsørgelse Ydelser hvor refusion ikke følger trappen Juridisk udredning pågår i STAR mht. evt. flere ydelser i Forsørgelsestæller 9

10 Serviceplatform Harmonisering perioder mv. Beregning af refusion og medfinansiering iht. loven Udstilling af data til aftagere Serviceplatform Løsningsarkitektur Ydelsesrefusion - UDKAST til det kommende it-løsningslandskab STARs Interimløsning 26 A-kassers 5 it-løsninger SU-Styrelsen Indberetning via eindkomst Ydelsesrefusion Beregningsløsning Afregning STAR afregning af Refusion, Medfinansiering og Fleksbidrag Kommunernes Økonomisystemer SKAT EFI Kommunernes Lønstilskudløsning mv. Kommunernes Lønsystemer Kommuneres Økonomisystemer SKAT eindkom st LIS/Statistik STAR databaser Danmarks Statistik FLIS - ledelsesinformation Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes LIS værktøjer Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Støttesystemer Forsørgelseshistorik UDK Pension og UDK Barsel Adgangsstyring Kommunernes Jobcentersystemer Organisation SAPA Sagsbehandlerinfo Klassifikation

11 Indberetning både ved udbetaling og ved tilbagebetaling! Refusion skal justeres når ydelser faktisk betales tilbage Ikke når de tilkendes som pligtige til tilbagebetaling, men når tilbagebetaling sker! For hver ydelse skal myndigheden evt. indberette fra flere it-løsninger! Når ydelse udbetales til modtageren Indberettes det til eindkomst fra: Ydelsessystem / Fagsystem / Økonomisystem (udbetaling) - fx hvis intet fagsystem Når ydelse tilbagebetales af modtageren Indberettes det til eindkomst fra: Økonomisystem (opkrævning) / SKAT EFI / Evt Ydelsessystem eller fagsystem Det er under afklaring om regler for tilbagebetaling evt. kan følge eindkomsts regler fra skatteområdet!

12 Økonomisystemer indberetter af fagsystemløse ydelser Betalinger mht Løntilskud, Jobrotation og Voksenlærling sker i mange kommuner direkte via økonomisystemet uden et fagsystem Økonomisystemet skal indberette til eindkomst Betalinger mht Seniorjob og evt. Servicejob Enten Lønsystemer eller Økonomisystemer skal indberette til eindkomst I hvilke systemer håndterer kommunerne Løntilskud, Jobrotation og Voksenlærling? KMD Aktiv/OPUS ca. 50, Prisme ca. 20, ØS ca. 10, andet ca. 10 Andet: f.eks. Intet system, Workbase og KØR Har kommunerne periodeoplysninger i disse systemer? Kommuner: Usikker eller manglende periode Kommuner: Korrekt periode, men ikke nødvendigvis tidstro

13 Én for alle alle for én - omlægning af arbejdsgange og skærmbilleder er nødvendig for datakvalitet Korrekt valg af ydelse og periode er afgørende for korrekt indberetning mhp refusion Vigtigt ikke blot at tilpasse dataindberetningen til eindkomst, men også it-løsningers Skærmbilleder hvor type af ydelse og periode fastlægges, samt Arbejdsgange og kompetencer hos medarbejdere og borgere der bruger løsningen Hvis blot én ydelse indberettes forkert, så bliver beregningen af samtlige refusioner forkert!

14 Hvad skal indberettes for hver Udbetaling / Tilbagebetaling? Månedligt som led i normal eindkomst-indberetning Navn på data Navn på ydelse Entydig id på ydelsestype Startdato *) Slutdato *) Beløb for ydelse Bemærkning Gerne i tekst, f.eks. kontanthjælp Den aftalte Indtægtsart for ydelsen jf Ydelsesklassifikation Første dag som hver ydelsesudbetaling dækker Sidste dag som hver ydelsesudbetaling dækker Det udbetalte beløb i kr. før beregning og betaling af skat. (For a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse tillige ekskl. ATP.) Udbetaler Navn på udbetalende myndighed (samt entydig identifikation f.eks. Kommune nr. eller CVR. nr.) Borger identifikation CPR nr. (evt. også navn) *) Der indberettes en ydelse og en periode for hver enkelt ydelsesudbetaling, som der har været i måneden. Såfremt der har været flere perioder i en måned, hvor borgeren har modtaget ydelse, eller hvis en samlet udbetaling dækker flere af sådanne ydelsesperioder, så skal der laves flere indberetninger, hvor hver indberetning dækker én periode med ydelse i hele denne periode. F.eks. kan der ikke være ferie indeholdt i en periode.

15 YR Refusion og Fleksbidrag Stiplede-Blå pile angiver penge flow Sorte pile angiver informations flow Borger - Modtager af ydelse Kommunens OBS konto STAR Punkt 5 Kommunen Punkt 1 eindkomst Økonomisystem (via ØIR snitflade) YR løsning Punkt 2,3,4 1. Kommunerne udbetaler ydelser til borgerne. Detaljer omkring udbetaling af ydelser sendes til eindkomst (gøres af fagsystem f.eks. KMD Aktiv, KY og KSD) 2. På baggrund af Input gennem eindkomst, beregner YR løsningen Refusion og Fleksbidrag 3. YR løsning sørger nu for korrekt bogføring i kommunernes valgte økonomisystem, på den detaljeringsgrad der er valgt af den enkelte kommune. 4. YR løsning meddeler STAR om hvilken Refusion og Fleksbidrag der skal afregnes med hver enkelt kommune. 5. Efterfølgende afregner STAR via kommunernes OBS konto den angivne Refusion og Fleksbidrag. STAR fremsender et følgebrev med afregningsdetaljer

16 YR Medfinansiering Stiplede-Blå pile angiver penge flow Sorte pile angiver informations flow UDK, A-kasser Punkt1 STAR Punkt 6 Kommunens OBS konto Kommunen Borger - Modtager af ydelse eindkomst Punkt 2 YR løsning Punkt 3,4 og 5 Økonomisystem (via ØIR snitflade) 1. UDK og A-kasser udbetaler ydelser til borgerne, og henter hele beløbet igen hos STAR. 2. Detaljer omkring udbetaling af ydelser sendes til eindkomst 3. På baggrund af Input gennem eindkomst, beregner YR løsningen Medfinansiering 4. YR løsning sørger nu for korrekt bogføring i kommunernes valgte økonomisystem, på den detaljeringsgrad der er valgt af den enkelte kommune. 5. YR løsning meddeler STAR om hvilken Medfinansiering der skal afregnes med hver enkelt kommune. 6. Efterfølgende afregner STAR via kommunernes OBS konto den angivne Medfinansiering. STAR fremsender et følgebrev med afregningsdetaljer

17 YR Tilbagebetaling - skitserede regler (kontanthjælp i dag) Andet system til inddrivelse Punkt 3 Borger - Tilbagebetaler Punkt 2 Afgørelse om tilbagebetaling eindkomst Punkt 1 Kommunens OBS konto Kommunen Økonomisystem (via ØIR snitflade) STAR Punkt 7 YR løsning Stiplede-Blå pile angiver penge flow Sorte pile angiver informations flow Punkt 4 Punkt 5, 6, 7 1. Afgørelse Ydelse skal tilbagebetales 2. Opkrævning Borgeren tilbagebetaler ydelse 3. Evt. Inddrivelse - System til inddrivelse evt. EFI 4. eindkomst modtager information fra Økonomisystemet og/eller Inddrivelsessystem 5. YR løsningen genberegner historisk Refusion, Medfinansiering og Fleksbidrag 6. YR løsning sørger nu for opdateret bogføring i kommunernes valgte økonomisystem. 7. YR løsning meddeler STAR om den genberegnede Medfinansiering, Refusion og Fleksbidrag der skal afregnes med hver enkelt kommune. 8. Efterfølgende afregner STAR via kommunernes OBS konto den angivne Refusion, Medfinansiering og Fleksbidrag. STAR fremsender et følgebrev med afregningsdetaljer

18 YDELSESREFUSION 3. TIDSPLAN MHT INDBERETNINGER

19 Projektets foreløbige tidsplan mht dataindberetninger Ultimo 2015 Endelig specifikation af data, der skal indberettes 2. kvartal 2017 Endelig beskrivelse af fysisk snitflade, som der indberettes på 3. kvartal 2017 Integrationstest kan påbegyndes via teststubbe Januar 2018 Alle integrationer fra myndigheder, a-kasser og fælles projekter er i produktion og tilgængelige for it-leverandøren af Ydelsesrefusion

20 Projektplan for projekt Ydelsesrefusion Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Den optimale plan hurtig afklaring ift. myndigheder etc. Analyse og plan Kravspec. og snitfladeaftaler Udbud og kontrakt Udvikling Udrulning Forvaltning og videreudvikling Den sandsynlige plan længere procestid ift. myndigheder etc. Analyse og plan Kravspec. og snitfladeaftaler Udbud og kontrakt Udvikling Udrulning Forvaltn.og videreudv.

21 Delfase 3.1 Kravspecifikation leverancer før udbud Fase 3 Krav og Kontrakt (1. del Kravspecifikation) Jan /1 YR løsning Tildelingsmodel i dialog med it-leverandører Validering af forretningsarkitektur inkl. Y-klassifikation Tildelingsmodel og kravstruktur fastlægges Aftaler m STS Adgangsstyring, Klassifikation, Organisation Internt udkast til kernen af udbudsmaterialet Kernen af udbudsmaterialet i bred høring Hele udbudsmaterialet i bred høring Intern kvalitetssikring før udbuddet Data indberettere Data modtagere Indberetteres klarmelding iht. varsel Præcisering af kommunernes databehov og SP/BF services Aftaler med eindkomst Aftaler SP STS om eindkomst Aftaler med SP/BF om services / beskeder Indberetteres klarmelding iht. STAR SKAT BKGer KOMBITs forhandling med kommuners itleverandøer Indberetteres aftaler med leverandører Kommuners aftaler med leverandører Afklaring af indberetning til MBLIS ØIR STAR DK Statistik Koordineres med STAR mhp løsningen

22 Delfase 3.2 Udbud og kontrakt 2. del af fase 3. Krav og kontrakt Fase 3 Krav og Kontrakt (2. del Udbud og kontrakt) Fase 4 Udvikling og udrulning 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prækvalifikation Leverandører skriver tilbud Projektet besvarer spørgsmål Projektet evaluerer tilbud Ferie Projektet tildeler kontrakt Afklaring med valgt leverandør

23 Fase 4 Udvikling og udrulning Fase 5 Forvaltning og videreudvikling 2019 eindkomst it-udvikling eindkomst test eindkomst it-udvikling eindkomst test SP STS it-udvikling ift. eindkomst Ydelsesrefusion Udvikling Fasevise leverancer og betaling SP STS Test ift. eindkomst SP STS it-udvikling ift. services til datamodtagere Indberetteres test ift. eindkomst Datamodtagere it-udvikling Indberetteres itudvikling Ydelsesrefusion Test SP STS Test ift. services til datamodtagere Indberetteres klarmelding mht nye arbejdsgange (datakvalitet) Datamodtagere Test YR i drift Ydelsesrefusion - Rettidigt Videreudvikling - Korrekt (ny lovgivning mv.) - Automatisk - Hensigtsmæssigt for kommunerne Kommuners klarmelding mht. nye arbejdsgange refusionsopfølgn. SP STS it-udvikling ift. eindkomst SP STS it-udvikling ift. services til datamodtagere SP STS Test ift. eindkomst Datamodtagere it-udvikling Indberetteres test ift. eindkomst Indberetteres itudvikling Ydelsesrefusion Test SP STS Test ift. services til datamodtagere Datamodtagere Test Nye arbejdsgange Nye arbejdsgange

24 YDELSESREFUSION 4. SPØRGSMÅL OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER???

25 Dialog om økonomisystemers indberetninger fra 2018 Hvad indberetter økonomisystemerne i dag til eindkomst? Kan økonomisystemerne opmærke udbetalinger med ydelsestyper og perioder? Hvad er økonomisystemernes rolle ved tilbagebetaling? Hvordan vil regler for tilbagebetaling påvirke økonomisystemerne? Spørgsmål fra leverandørerne?

26 KONTERING FRA YDELSESREFUSION FRA 2016

27 Hvordan varetages kontering fra 2016? Staten udmelder kontoplan snarest efter 26. august, hvor lov forventes vedtaget Kontering bør optimalt ske automatisk via ØIR-snitfladen Ingen ændringer i 2018 selvom beregningløsningen skiftes ud Færre fejl end ved manuel kontering ØIR forventes i drift medio 2016 STAR er i gang med at afklare om man kan benytte ØIR => Hvordan håndteres kontering til STAR evt kan benytte ØIR?

28 YDELSESREFUSION ANDRE SPØRGSMÅL OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER???

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere