Aktstykke nr. 63 Folketinget Afgjort den 17. marts Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009."

Transkript

1 Aktstykke nr. 63 Folketinget Afgjort den 17. marts Skatteministeriet. København, den 1. december a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift, herunder den opnåede funktionalitet i forhold til det forudsatte. IT-projektet eindkomst har tidligere været forelagt Finansudvalget i forbindelse med igangsætning og væsentlige ændringer. Det er sket ved Akt 68 af 28. november 2005, Akt 203 af 18. august 2006 og Akt 19 af 3. oktober b. Finansudvalget tiltrådte den 12. januar 2006 Akt 68 om igangsættelse af udviklingen af eindkomst. eindkomst er et elektronisk register, der hver måned opdateres med oplysninger om borgernes lønindkomst, pension, sociale ydelser og lignende. Projekt eindkomst blev afsluttet i november Budgetvejledningen fastlægger, at Finansudvalget skal modtage en orientering senest 1 år efter afslutning af et IT-projekt, der har været forelagt Finansudvalget. Orienteringen skal handle om systemets drift, herunder den opnåede funktionalitet. Hovedformålene med eindkomst må anses for opnået i form af at fremme digitaliseringen, mindske administrative byrder for virksomheder, borgere, A-kasser og offentlige myndigheder samt regelforenklinger. Et andet vigtigt mål var en mere effektiv kontrol ved bl.a. udbetaling af offentlige ydelser, herunder dagpenge. Forudsætningerne herfor er nu til stede. Udviklingen af eindkomst blev delt op i 4 trin: Trin 1. Indberetning af data. Indberetningssystemet har været i drift siden 1. januar 2007 og virksomhederne har haft pligt til at indberette hertil siden 1. januar Systemet fungerer nu som forventet, dog med enkelte mindre performanceproblemer ved peakperioder. Dette betyder, at der i spidsbelastningsperioderne er en øget leveringstid på kvitteringer på afleverede filer samt udsendelse af skattekort. Problemet er ikke større end at SKAT og SKAT s leverandør i fællesskab kan håndtere det i det daglige og der arbejdes fortsat på udbedringer af performanceproblemerne. Trin 2. Udstilling af data til brug for andre myndigheders dataanvendelse. Dataleveringssystemet er etableret og kan stille data til rådighed for eksterne brugere, der har den fornødne hjemmel. Kommunerne har kunnet anvende data fra eindkomst siden 1. januar Ligeledes har Borger.dk, ATP, Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen etableret adgang til eindkomstregistret. Ved årsskiftet 2008/2009 blev der leveret oplysninger til ATP, Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen for hele A-kasserne står netop overfor opstart af brug af oplysningerne, AN010192

2 2 ligesom en række andre offentlige og private institutioner har udvist interesse for at få adgang til data i eindkomst. Der optimeres fortsat på systemet for at sikre tilfredsstillende svar- og oppetider med det nuværende brugsmønster. Trin 3. Papirordning for virksomheder, som ikke indberetter elektronisk. For virksomheder, der ikke anvender den elektroniske indberetningsmulighed, er der i trin 3 udviklet en papirløsning. Der er udarbejdet blanketter, henholdsvis til bestilling af eskattekort på papir samt indberetning af løn til eindkomst. Virksomhederne modtager oplysninger om fradrag og trækprocent, eventuelt med indregnet lønindeholdelse, på papir. Til indberetning af lønoplysninger indkommet på blanketter er der, til internt brug i SKAT, udviklet et masseindtastningsprogram. Der er i 2009 modtaget gennemsnitligt ca blanketter til indtastning månedligt. Trin 4. Elektroniske skattekort og lønindeholdelse via skattekort. Den administrative byrde med håndtering og opbevaring af papirskattekortet er erstattet af det elektroniske skattekort - eskattekortet. eskattekortet kan leveres eller afhentes i eindkomst af de virksomheder som har de pågældende lønmodtagere ansat. Lønindeholdelse og skattetræk oplyses i en samlet trækprocent og er fuldt implementeret og digitaliseret. Ydermere er der udviklet en automatisk nedskrivning af frikortet, som baseres på de lønindberetninger, der er modtaget i eindkomst. Både udvikling og drift af eindkomst er blevet dyrere end det var forudsat, da projektet blev igangsat. Der er givet orientering herom i Akt 203 af 18. august 2006 og Akt 19 af 3. oktober Som oplyst i Akt 68 af 28.november 2005 og Akt 19 af 3. oktober 2007 blev projektet igangsat uden udbud med fastpriskontrakt for opgaven som følge af tidspres. SKAT vurderer, at eindkomst imidlertid fortsat er kendetegnet ved at de potentielle besparelser langt overstiger udgifterne til udvikling og drift. En stor del af besparelserne ligger i anvendelsen af data fra eindkomst, hvorfor der til stadighed vil være mulighed for bedre at integrere eindkomst-oplysningerne i arbejdsprocesserne de steder, hvor data om lønindkomst indgår. Funktionalitet eindkomstregistret indeholder ajourførte oplysninger om indkomst for alle lønmodtagere, pensionister og modtagere af overførselsindkomster fra offentlige myndigheder samt oplysninger om arbejdsomfang for lønmodtagere. Oplysningerne dannes på baggrund af elektronisk overførte data fra virksomhederne og myndighederne. De tidligere indberetningspligter er ændret, således at indberetning nu udelukkende sker til eindkomst. Dette medfører, at virksomhederne kun indberetter indkomstoplysninger én gang til det offentlige, idet de indberettede oplysninger til eindkomst anvendes til dannelse af opgørelse over A-skat, AM-bidrag og ATP-bidrag til indbetaling og til dannelse af årsopgørelser for lønmodtagere. Som nævnt i Akt 203 af 18. august 2006 skal etableringen af eindkomst medføre administrative lettelser i SKAT. De største muligheder for besparelser findes dog i kommunerne. Diverse udbetalinger fra kommunerne, som før blev beregnet ud fra forældede oplysninger om indkomsten (årsopgørelsen), vil fremover kunne blive beregnet på grundlag af opdaterede indkomstoplysninger fra eindkomst. Der er endnu ikke foretaget de ændringer i faglovgivningen af fx boligstøttelovgivningen, der skal til, for at den indkomstbaserede del af sagsbehandlingen i kommunerne kan ske direkte på baggrund af oplysningerne i eindkomstregisteret. Med eindkomstregisteret er der imidlertid skabt en forudsætning for, at der med lovgivningsmæssige ændringer kan ske administration direkte på baggrund af eindkomstregisteret. Dette vil medføre færre fejludbetalinger. Kommunerne kan dog allerede i dag opnå visse gevinster ved at hente borgernes lønoplysninger i eindkomst, frem for at indhente lønsedler fra borgeren selv. Herved spares såvel tid som ressourcer i den enkelte sagsbehandling.

3 3 Dertil kommer at, der kan der effektiviseres andre steder i staten og i privatretlige organisationer som f.eks. A-kasserne. A-kasserne kan, på samme måde som kommunerne, anvende de opdaterede indkomstoplysninger til beregning af en mere korrekt udbetaling. Som omtalt i Akt 203 af 18. august vurderes de forbedrede kontrolmuligheder eksempelvis at kunne forhindre op til 75 % af fejludbetalingerne på dagpengeområdet, svarende til en estimeret besparelse på i størrelsesordenen 180 mio. kr. årligt. Indregningen af lønindeholdelse i skattekortet betyder, at arbejdsgiveren ikke får indsigt i, hvilke medarbejdere der har gæld til det offentlige. Det sparer samtidig arbejdsgiveren for en arbejdsgang. Indregningen af lønindeholdelsen sikrer også, at inddrivelsesskridt sker langt hurtigere end tidligere. Lønindeholdelsen er, efter den indregnes i trækprocenten, steget med mere end 25 %. Retssikkerheden for den enkelte borger er styrket, idet det er blevet lettere at skelne mellem udbetalinger, der må eller ikke må lønindeholdes i. Alle relevante oplysninger i eindkomst vises for den enkelte borger i borgerens skattemappe. Det omfatter alle indberettede oplysninger om udbetalinger af indkomster, herunder indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og ATP-bidrag samt hvor meget af den indeholdte A-skat, der evt. er gået til lønindeholdelse. Borgeren kan endvidere se, hvilke arbejdsgivere der har rekvireret deres skattekort. Dataleveringssystemet stiller alle de forventede data til rådighed. Det har dog været nødvendigt i første omgang at anvende en løsning baseret på ældre teknologi i forhold til de modtagere, der løbende skal have oplysninger fra samtlige indberettere (kommuner, ATP og Danmarks Statistik). Rykkerproceduren håndteres pt. som forudsat - af SKATs opkrævningssystem til A-skat. Dette forventes i løbet af 2010 at blive suppleret med eindkomsts egen rykkerdel. Endeligt er MIA-systemet (Månedlig Indberetning af Ansatte) udfaset, som det var forudsat i Akt 203 af 18. august Der udestår pr. 1. oktober 2009 enkelte elementer i udviklingen bl.a. overgang til Nyt TastSelv og én skattekonto. Da disse to projekter ikke er færdige, har det ikke været muligt at udvikle overgangen dertil. Disse manglende elementer har dog ikke betydning for den nuværende afvikling af eindkomst. Da eindkomstregistret er af en størrelse, der omfatter alle virksomheder og alle borgere, har det udviklingsmæssigt været en stor opgave. Visse dele af registret har i faser også været ramt af opstartsproblemer bl.a. var udsendelsen af skattekort i en periode ramt af problemer. Da det i det første halvår af 2008 var tilladt fortsat at anvende papirskattekort, var der således adgang til de ansattes skattekort også uden om eindkomst. Udsendelsen af skattekort fungerer nu uden nævneværdige problemer. I Finanslovsaftalen er det forudsat, at SKAT skal anvende 50 årsværk til manuelle opgaver i relation til eindkomst. Disse årsværk skulle bl.a. anvendes til indtastning af papirindberetninger, teknisk hjælp til virksomheder, fejlrettelser osv. Det viste sig imidlertid at omfanget af opgaverne blev væsentlig større end forventet og der blev i 2008 anvendt yderligere 67 årsværk. En af årsagerne til det ekstraordinære ressourcetræk, var, at der efter indførsel af eindkomst, viste sig en løbende stigning i summen af indbetalte beløb, der ikke direkte kunne relateres til en indberetning i eindkomst. Tilsvarende var der en stigning i indberetninger, som ikke kunne relateres til konkrete indbetalinger. Der blev derfor tilført ekstra ressourcer for at løse afstemningsproblemerne og SKAT valgte at udsætte rykkerprocedurerne og de foreløbige fastsættelser indtil september En stor del af disse afstemningsproblemer opstod på grund af fejl i angivelsesoplysninger og når en virksomhed ikke var korrekt registreret som fx indeholdelsespligtig. Virksomhedens betaling af A-skat og AMbidrag kunne af den årsag ikke automatisk falde på plads og måtte håndteres manuelt. Til løsning af disse sager, har der været en tæt kontakt med virksomhederne og det har været et omfattende og tidskrævende udredningsarbejde. Problemerne på angivelses- og betalingssiden er aftagende bl.a. grundet nye tekniske tiltag samt at virksomhederne er blevet mere fortrolige med eindkomst.

4 4 Baseret på en intern revisionsundersøgelse af sammenhængen mellem angivelser og tilsvar, er det vurderingen, at påvirkningen af statsregnskabet som følge af opstartsproblemerne kun har været lille. Endvidere er det vurderingen, at årsopgørelserne for 2008 ikke er fejlbehæftet i et større omfang end for Generelt har opgaverne om information, konkret vejledning og fejlretning vist sig større end antaget. Virksomhederne stod for at skulle indberette med en anden frekvens, månedligt, og indberetningspligten blev udvidet. Dette krævede ændrede rutiner i virksomhederne, der samtidig havde en omfattende opgave i at få tilpasset deres indberetningsløsninger. SKAT har anvendt et massivt ressourceforbrug i forbindelse med eindkomst, men indsatsen har haft en positiv effekt. Dette kan ses ved, at over 99 % af indberetningerne modtages digitalt fra arbejdsgiverne. Dette har medført at de 19 årsværk, der var afsat til behandling af papirindberetninger er reduceret til 11 årsværk (2008 tal). I marts 2009 vurderede SKAT at ressourceforbruget ville være som følger af tabellen herunder. Antal årsværk til indtastning, kommunikation, fejlrettelse og vejledningsopgaven årsværk 75 årsværk 60 årsværk 50 årsværk Nye målinger fra juli 2009 på telefonsupportområdet viser, at ressourceforbruget her er faldende. Henvendelser til SKAT, særligt vedr. teknisk support, er nedadgående og både samtalernes længde og efterbehandlingstiden er faldet drastisk sammenlignet med perioden, hvor eindkomst blev introduceret. Det kan på den baggrund forventes, at de 50 årsværk nås tidligere end først antaget. Udgifter til udvikling af eindkomst De samlede udgifter blev ved Akt 68 af 28. november 2005 skønnet til 30,8 mio. kr., som skulle afholdes indenfor Skatteministeriets ramme. I to efterfølgende Akt henholdsvis Akt 203 af 18. august 2006 og Akt 19 af 3. oktober 2007 er de samlede etableringsudgifter blevet forhøjet til 114,7 mio. kr. eksklusiv renteudgifter. Desuden er der indeholdt udgifter til årsværk i SKAT, udgifter til drift i udviklingsperioden samt udgifter til information, uddannelse, renter og lukning af de systemer, som eindkomst afløser. Udviklingen af eindkomst blev i Akt 19 af 3. oktober 2007 skønnet til at koste i alt ca.159,1 mio. kr. De faktiske udgifter til udviklingen af eindkomst er i tabel 1 nedenfor sammenholdt med de seneste skøn, som fremgår af Akt 19 af 3. oktober Tabel 1. Udviklingsudgifter til eindkomst, jf. Akt 19 af 3. oktober 2007 sammenholdt med de faktisk opgjorte udgifter i mio. kr. ultimo 2008 og nye skøn over samlede udgifter Udgiftstype Akt 19 Faktiske udgifter ultimo Forventede udgifter i alt 2008 Udgifter til etablering af eindkomst 95,2 71,8 92,0 inkl. eskattekort Afledte udgifter til ændringer i tilgrænsende systemer til åbne standarder samt fælles sikkerhedsløsning 7,0 7,0 7,0

5 5 Eksterne IT-udgifter til etablering 102,2 78,8 99,0 af eindkomst i alt Udgifter til anvendelse af eindkomst-data 12,5 12,5 12,5 i skatte- og inddrivelses- systemer (automatisk beregning af befordringsfradrag, betalingsevne samt A-skat) I alt etableringsudgifter 114,7 91,3 111,5 Drift i udviklingsperioden, information, 11,0 6,6 7,6 uddannelse samt lukning af MIA-systemet Årsværksudgifter i projektet 15,0 20,8 20,8 I alt udgifter ekskl. renter 141,3 118,7 139,9 Renteudgifter ved lånefinansiering 17,8 4,3 17,8 Samlede omkostninger i SKAT vedr. eindkomst 159,1 123,0 157,7 Under udgiftsposten etablering af eindkomst inkl. eskattekort udestår udvikling af overgang af eindkomst til Nyt TastSelv og én skattekonto, som endnu ikke er færdigudviklede. Udgifterne hertil er estimeret til 20,2 mio. kr. Det forventes at udgiften til etablering af eindkomst inkl. eskattekort samlet vil beløbe sig til 92,0 mio. kr. som anført i kolonne 3, Forventede udgifter i alt. Der er afsat 1 mio. kr. til drift af eindkomstsystemet i 2009 udgiften knytter sig til drift i udviklingsperioden. Der blev brugt yderligere årsværk i 2007 og 2008 i projektet til at udvikle eindkomst. Endvidere blev projektet først afsluttet i november 2008 og ikke som forudsat i juli I Akt 68 af 28. november 2005 er det oplyst, at det på grund af tidspres med implementeringen af eindkomst, blev besluttet at basere eindkomst på det allerede eksisterende LetLøn-system. Dette system havde i en vis udstrækning de grundfaciliteter, som eindkomst skulle besidde. Derfor blev det også LetLøns leverandører, der uden udbud blev valgt til udvikling af eindkomst. Følgende forhold har særligt medvirket til de stigende udgifter: LetLøn er et elektronisk modtagesystem for de lønrelaterede oplysninger, som arbejdsgivere skal indberette til SKAT, ATP, FerieKonto, Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening. Registrene i eindkomst kunne ikke baseres på Letløn i det omfang, det oprindeligt var forudsat. Mængden af data var større end forventet. Det har været nødvendigt at forbedre LetLøns brugergrænseflade for at lette implementeringen af eindkomst. En række opgaver har vist sig, at være mere komplekse end oprindeligt forudsat: eindkomst skal levere data til administrative systemer hos andre myndighederne, bl.a. de sociale myndigheder. Det er et krav i henhold til persondataloven, at der kun stilles data til rådighed, der specifikt er nødvendigt i forhold til den enkelte sagstype. Det har vist sig komplekst at foretage en fuld sortering af data hos de forskellige myndigheder. Håndtering af manuelle indberetninger samt udviklingen af et system til at rykke for indberetninger, har vist sig at være mere komplekst end forventet. Sammenkoblingen af inddrivelsessystemet vedrørende lønindeholdelse og skattekort i det nye eskattekort, har vist sig mere komplekst end oprindeligt forudsat.

6 6 Udgifter til drift og vedligeholdelse af eindkomst SKAT blev på Finanslov 2007 tilført 4,5 mio. kr. årligt til drift og vedligeholdelse af eindkomst. På Finanslov 2009 blev SKAT tilført yderligere 59,0 mio. kr. alene for På finanslovsforslaget for 2010 er SKAT tilført yderligere 88,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem, således at de samlede udgifter til drift, vedligeholdelse og forvaltning nu er budgetteret til 92,8 mio. kr. Stigningen i driftsudgifterne skyldes først og fremmest, at belastningen af systemet i form af antal indberetninger, opslag mv. har været væsentligt større end oprindeligt forudsat. Det blev i 2007 estimeret, at der ville være 19 mio. opslag pr. måned. I 2009 har der været 70 mio. opslag pr. måned. Den øgede belastning af systemet har medført øgede udgifter til mainframe (regnekapacitet, styring af kommunikation og data, kontrolkapacitet mv.). Herudover har den øgede belastning medført øgede udgifter til datakommunikation og til diskplads til arkivering af data. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 1. december 2009 Til Finansudvalget. KRISTIAN JENSEN / Jens Madsen Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 204 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. (Forhindring

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere