Værd at vide om VAS juni En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær"

Transkript

1 S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

2 S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni 2014 Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tryk: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 5. udgave, 1. oplag København, juni 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Tlf Hjemmeside: Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse ISSN: (on-line)

3 Indhold INDLEDNING... 3 VAS JUNI TIDLIGERE VERSIONER AF VAS... 4 HVOR FINDER JEG VAS-VEJLEDNINGEN?... 4 FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 5 KORT OM VAS... 7 FORMÅLET MED VAS... 7 VAS I SAMSPIL MED SAGSBEHANDLINGEN 4 ADVIS-TYPER... 7 ADVIS ER FRA VAS KAN IKKE BRUGES SOM BEGRUNDELSE I SIG SELV HVAD SIGER LOVEN? SAGSBEHANDLINGSRESULTATET STIKPRØVEKONTROL VAS I KMD EDAGPENGE SYGDOM SÅDAN FUNGERER VAS ADVIS ER OG KONTROL DE 14 FILTRE I VAS JUNI SAMMENHÆNGEN MELLEM INDBERETNINGSTYPER OG FILTERAFPRØVELSE NUL-ADVIS: INGEN BEMÆRKNINGER FILTRE MED ATYPISKE INDBERETNINGSMØNSTRE Filter 1 og 2: Højt gennemsnitsfravær i virksomheden Filter 3: Syg ejer Filter 4: Nær familierelation til ejer Filter 5: Stor forskel i indberettet løn Filter 8: Flere sygedagpengemodtagere på adressen Filter 9: Tidligere afslag på sygedagpenge Filter 10: Højt medarbejderfravær Filter 11: Højtidsrelateret fravær SAGSSTØTTEFILTRE Filter 6: Modtager offentlige ydelser Filter 7: Flere samtidige arbejdsgivere Filter 12: Lønindtægt samtidig med selvstændig virksomhed Filter 13: Højt sygefravær for forsikrede selvstændige Filter 14: Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere VAS-ADVIS VED TEKNISKE PROBLEMER (TEKNISK FEJLADVIS) BONUSINFORMATION OG AKTIVE SAGER SAMKØRING AF DATA FLERE OG MERE PRÆCISE FILTRE KONTROL TILBAGEMELDING OG AFSLAGSÅRSAG JOURNALISERING HVAD VAS OGSÅ KAN BRUGES TIL INDSATSER I FORHOLD TIL BESTEMTE BRANCHER STYRKEN I AT KUNNE HENVISE TIL VAS

4 Figurer Figur 1: Forløbet af en sygedagpengeindberetning... 8 Figur 2: Kontrol-skærmbilledet i edagpenge Sygdom Figur 3: VAS-advis vist fra Øvrige elektroniske data i edagpenge Sygdom Figur 4: VAS-advis udskrevet fra edagpenge Sygdom Figur 5: Eksempel på VAS-advis med visning af nul-advis Figur 6: Gennemsnitlige antal sygefraværsdage i en branche Figur 7: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 1-udslag Figur 8: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 3-udslag Figur 9: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 4-udslag Figur 10: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 5-udslag Figur 11: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 8-udslag Figur 12: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 9-udslag Figur 13: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 10-udslag Figur 14: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 11-udslag Figur 15: Eksempel på VAS-advis med filter 6-udslag Figur 16: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 7-udslag Figur 17: Eksempel på VAS-advis med filter 12-udslag Figur 18: Eksempel på VAS-advis med filter 13-udslag for forsikrede selvstændige Figur 19: Eksempel på VAS-advis med filter 14-udslag for forsikrede arbejdsgivere Figur 20: Eksempel på bonusinformation fra VAS Figur 21: Tilbagemelding fra sagsbehandler til VAS

5 Indledning Sagsbehandlingen i både staten og kommunerne bliver i stigende grad digitaliseret. Det gælder for mange områder - også for behandlingen af sygedagpengesager. Virk.dk og NemRefusion er bare to eksempler, der vidner om denne digitalisering: Virk.dk: Den generelle, offentlige portal for virksomheder i Danmark. NemRefusion: Den digitale løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. Det er en udvikling, som skal gøre dialogen og samspillet mellem det offentlige, virksomheder og borgere mere enkel og mere effektiv. Den digitale indberetning medfører krav om, at også kontrollen af indberetningerne tilføres oplysninger via et digitalt værktøj i forhold til at opfange muligt snyd og misbrug af sygedagpenge. Det er dette digitale kontrolværktøj VAS - Validering af Atypisk Sygefravær - som behandles i denne vejledning. VAS juni 2014 Denne udgave af vejledningen retter sig imod den version af VAS, som er sat i drift i juni Hvad er der nyt i VAS juni 2014? Der er tilføjet to nye filtre 13 og 14 (se side 30) to sagsstøttefiltre, som adviserer sagsbehandleren om højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne (FO). Antallet af tekniske fejladvis er og falske advis er er nedbragt til et forventeligt lavt niveau. Rettelser af fejl og mangler, bl.a. i filtrene 3 og 10. Bemærk, at vi siden VAS 3.0 har ændret terminologien. Tidligere kaldte vi det regler nu kalder vi det filtre. Filter er en mere præcis betegnelse for den måde, VAS fungerer på. Desuden risikerer vi ikke forvirring omkring eller sammenblanding med juridiske regler i lovgivningen, bekendtgørelser osv. Bemærk også, at vi her i vejledningen hovedsagelig benytter betegnelsen VASadvis eller blot advis, mens det i KMD s fagsystem edagpenge Sygdom benævnes VAS-meddelelser. Det er det samme. I denne udgave af vejledningen er der mere konsekvent gennemført en opdeling i forskellige advis-typer se side 7. Der er også tilføjet et afsnit om samspillet mellem VAS og fagsystemet for de kommunale ydelsescentre, KMD edagpenge Sygdom, med fokus på, hvordan 3

6 sagsbehandleren bedst muligt kan benytte dette system og de oplysninger, VAS tilvejebringer. Se side 13. Desuden er det blevet præciseret, at det kun er anmeldelser, der skal underkastes ekstra manuel kontrol, hvis anmeldelsen kommer med et teknisk fejladvis fra VAS. Det er ikke nødvendigt for refusionsanmodninger. Se side 36. Endelig er afsnittet, om hvad loven siger, blevet ajourført. Tidligere versioner af VAS VAS 1 blev benyttet i forbindelse med den første digitale sygedagpengeløsning (SDP-løsningen), som blev afløst af NemRefusion i august VAS 2 var en teknisk tilpasning af VAS til NemRefusion. Funktionelt var der ingen forskel på VAS 1 og VAS 2. Der er derfor ingen særskilt vejledning til VAS 2, da VAS 1 og 2 set med sagsbehandlerøjne var ens. VAS 3.0 tilføjede 3 nye filtre, der alle er baseret på eindkomstregistret. VAS 3.1 tilføjede 4 nye filtre. VAS 3.2 tilføjede ét nyt filter og udvidede kontrollen til også at omfatte ledige (DP200B). Hvor finder jeg VAS-vejledningen? VAS-vejledningen offentliggøres på VAS-hjemmesiden: - det kan i en overgangsperiode stadig være Herfra kan du altid downloade den seneste version af vejledningen samt finde andre, aktuelle informationer om VAS. 4

7 Formål med vejledningen Vejledningen har til formål at oplyse ledere og sagsbehandlere i kommunerne om VAS og forklare: 1. Hvad er VAS-systemet? 2. Hvilke regler gælder for VAS, og hvad er kommunens rolle? 3. Hvordan fungerer VAS? Det er hensigten, at læseren med vejledningen opnår viden om: Hvordan VAS fungerer i samspil med de øvrige elementer i den digitale sagsbehandling. Når en arbejdsgiver sender en anmeldelse til kommunen om sygefravær for en ansat og anmoder om sygedagpengerefusion, løber anmeldelsen gennem VAS-systemet, før den når frem på skærmen hos den enkelte sagsbehandler. Sagsbehandleren kontrollerer herefter sagens oplysninger, bl.a. på baggrund af et evt. advis (en meddelelse) om f.eks. unormalt højt sygefravær og melder tilbage til VAS. De lovmæssige krav om digital kommunikation fra kommunen til VAS. De 14 filtre, som er indeholdt i VAS juni 2014: 1. Meget højt sygefravær 2. Højt sygefravær i kombination med ledelses-/ejerskabsforhold (filter 3) eller familierelationer (filter 4) 3. Ledelses- eller ejerskabsforhold 4. Familierelationer 5. Stor forskel i indberettet indtægt 6. Modtager offentlige ydelser 7. Flere samtidige arbejdsgivere 8. Flere sygedagpengemodtagere på adressen 9. Tidligere afslag på sygedagpenge 10. Højt medarbejderfravær 11. Højtidsrelateret fravær 12. Selvstændige med lønindtægt 13. Højt sygefravær for forsikrede selvstændige 14. Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere Filtrene gør systemet i stand til på et objektivt grundlag at opfange anmeldelser om sygefravær, der giver særlig anledning til opmærksomhed i den kommunale sagsbehandling og kontrol. Advis erne, som vedhæftes anmeldelsen eller refusionsanmodningen på vej til sagsbehandleren, kan oplyse om tegn på misbrug af sygedagpengesystemet. Men det er naturligvis altid sagsbehandleren, der til syvende og sidst træffer afgørelse om bevilling af sygedagpenge eller afslag herpå ud fra almindelig forvaltningsretlige principper. VAS er kun en hjælp. De mest almindelige kontrolforanstaltninger, som kommunen foretager for at sikre sig, at oplysninger om sygefravær er korrekte. 5

8 Kravet til kommunen om tilbagemelding til VAS om evt. kontrol, der er foretaget samt resultatet af sagsbehandlingen, dvs. om der er bevilget sygedagpenge med angivelse af beløbet eller om der er givet afslag med angivelse af afslagsårsag / -begrundelse. Pligten til at journalisere, når der arbejdes i samspil med VAS. Perspektiver og muligheder, der ligger i VAS-systemet. Når VAS beriges med oplysning, om hvilke sager der er udtaget til kontrol og med sagsbehandlingsresultater, vil VAS på sigt indeholde en masse oplysninger og data om sygefraværet inden for forskellige erhverv og brancher. Det kan være gavnligt for statistisk brug, analyse og specielle indsatser. 6

9 Kort om VAS VAS står for Validering af Atypisk Sygefravær og er samtidig navnet på et ITsystem, som tilfører en vigtig kontrolfunktion til digitale indberetninger af sygefravær via Virk.dk. Systemet er en del af de digitaliseringsplaner, der er indeholdt i kommuneøkonomiaftalen for 2011 samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for Det skal understreges, at det fortsat er kommunen, der træffer afgørelser i sager om sygedagpenge. VAS påpeger alene forhold der ud fra objektive kriterier bør undersøges nærmere. Formålet med VAS Formålet med VAS er først og fremmest at give et digitalt værktøj til kommunerne, der skal hjælpe med at udpege de sygedagpengesager, hvor det indberettede sygefravær giver anledning til nærmere undersøgelse eller kontrol. VAS udpeger dels de indberetninger, som udviser et atypisk mønster, som kan indikere fejl eller misbrug af sygedagpengereglerne / sygedagpengeudbetalingerne. Dels udpeger VAS de indberetninger, hvor en manuel kontrol under alle omstændigheder er nødvendig, f.eks. fordi den sygemeldte modtager (andre) offentlige ydelser. VAS vil derfor gøre det nemmere for den enkelte sagsbehandler, lederen af ydelsescentret på sygedagpengeområdet eller en evt. særlig kontrolgruppe at arbejde systematisk med at kontrollere det indberettede sygefravær. På landsplan udpeger VAS erfaringsmæssigt pct. af indberetningerne, fordi de har atypiske indberetningsmønstre (atypisk sygefravær) dette med de nuværende 9 filtre inden for denne kategori. VAS forventes at udpege andre pct. af indberetningerne, fordi der er forhold, som under alle omstændigheder skal undersøges nærmere baseret på de nuværende 5 såkaldte sagsstøttefiltre. VAS i samspil med sagsbehandlingen 4 advis-typer Som figur 1 neden for viser, vil VAS, allerede inden kommunen modtager den elektroniske anmeldelse, automatisk foretage en validering af indberetningen. VAS supplerer alle indberetninger med et advis, eller i enkelte tilfælde flere advis er, der giver valideringsinformationer til sagsbehandleren. Der er 4 typer af VAS-advis er: 1. Nul-advis er (Ingen bemærkninger), som viser, at indberetningen er blevet kontrolleret af VAS, uden at der fundet noget kontrol-krævende ved den. Se mere side Advis er om atypiske indberetningsmønstre, som kan indikere fejl eller forsøg på misbrug. Se mere side 20. 7

10 3. Sagsstøtte-advis er, der udpeger forhold, som kræver manuel kontrol. Se mere side Teknisk fejl-advis er, som kommer, når VAS ikke kan få tilstrækkeligt datagrundlag til at validere indberetningen. Se mere side 36. VAS bidrager med andre ord med en proaktiv validering, som kan forebygge fejludbetalinger fremfor at konstatere dem på bagkant, med alt det ekstra arbejde det medfører i form tilbagebetalingssager. 8 Sagsbehandler Kontrol 6 Resultat Borger 1 Anmeldelse / anmodning Underretningsbrev 3 NemRefusion 4 Valideret anmeldelse / anmodning Advis 5 Afgørelse Arbejdsgiver Dagpengesystem Virksomhed Anmeldelse / anmodning Virk.dk 2 Validering / advis Ydelsescenter! Tilbagemelding 7 VAS STAR Figur 1: Forløbet af en sygedagpengeindberetning 1. Arbejdsgiver anmelder sygefravær for en ansat og anmoder eventuelt om refusion af sygedagpenge. Anmeldelsen sker digitalt via NemRefusion på erhvervsportalen Virk.dk. Det gælder også anmeldelse af sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende og for forsikrede ledige. 2. Når anmeldelsen er signeret i NemRefusion, sendes den automatisk videre til VAS, som validerer sagens oplysninger og supplerer med et advis, der beskriver eventuelle atypiske forhold. 8

11 Hvis der ikke er atypiske forhold ved anmeldelsen, laver VAS er såkaldt 0-advis, der oplyser Ingen bemærkninger. Dvs. der kommer altid et advis / en VASmeddelelse, når en indberetning er blevet kontrolleret af VAS. 3. Der sendes automatisk et underretningsbrev til den sygemeldte borger. 4. Anmeldelsen, med et vedhæftet advis fra VAS, sendes automatisk videre til den behandlende kommunes ydelsescenter. VAS-advis et vil herefter fremgå af sagsoplysningerne i kommunens fagsystem (KMD edagpenge Sygdom se et eksempel side 19). 5. Som led i den almindelige behandling af anmeldelsen inddrager sagsbehandleren VAS-advis et og vurderer behovet for yderligere kontrol. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen giver anledning til yderligere kontrol. Der træffes herefter afgørelse om udbetaling eller afslag af sygedagpenge, som indberettes i kommunens dagpengesystem. Uanset behov for yderligere kontrol foretages indberetning i dagpengesystemet som normalt. 6. Hvis en anmeldelse er udtaget til yderligere kontrol i forhold til, om der skal udbetales sygedagpengerefusion, registreres det i kommunens dagpengesystem, at sagen er udtaget til kontrol. Resultatet af kontrollen registreres ligeledes i kommunens dagpengesystem. Hvis kontrollen foretages med det samme eventuelt ved telefonisk kontakt til borgeren eller arbejdsgiveren registreres resultatet med det samme i forbindelse med den normale indberetning. Hvis kontrollen er foretaget efter indberetning af sagen eventuelt ved en særskilt kontrolenhed eller i Jobcentret skal resultatet registreres efterfølgende. Herefter tages der stilling til eventuelle videre tiltag i sagen. Hvis en kontrol har resulteret i dokumenteret misbrug af refusionsmidler, kan kommunen stille et krav om tilbagebetaling. Endelig vil det blive registeret i VAS, at sagen er udtaget til yderligere kontrol. 7. Kommunens dagpengesystem foretager automatisk tilbagemelding til VAS i to omgange. Det sker via NemRefusion. I første omgang tilbagemeldes, om sagen er udtaget til yderligere kontrol. I anden omgang tilbagemeldes det endelige resultat af sagsbehandlingen altså afslagsårsagen eller det bevilgede dagpengebeløb. I praksis vil disse to tilbagemeldinger foregå samtidig. Oplysningerne lagres i VAS med udtagelsesdato for den kontrol, der blev udført, afslagsårsagen eller det bevilgede dagpengebeløb. Disse oplysninger, samt hvilken type kontrol der er foretaget, noteres ligeledes i kommunens sagsbehandlingssystem. Oplysningerne kan bl.a. blive brugt til statistik, målrettede indsatser over for f.eks. bestemte brancher samt til at videreudvikle og forbedre VAS. Se uddybningen neden for side 40 om Tilbagemelding og afslagsårsag. 8. Den sygemeldte kan sende oplysninger i relation til underretningsbrevet tilbage til kommunen. 9

12 Advis er fra VAS kan ikke bruges som begrundelse i sig selv Det er vigtigt at understrege, at VAS-systemet og advis er herfra ikke i sig selv kan begrunde et afslag eller en bevilling af sygedagpengerefusion. Det er altid den enkelte sagsbehandler, der har pligt til at oplyse sagerne tilstrækkeligt og på baggrund heraf træffe en afgørelse. VAS hjælper kommunen med at være opmærksom på bestemte sager, der ser atypiske ud, men det vil aldrig være en gyldig begrundelse alene at henvise til VAS i en afgørelse. For at illustrere sagsforløbet, når en virksomhed anmelder sygefravær og anmoder om sygedagpengerefusion, er der nedenfor opstillet et eksempel. Eksemplet beskriver en situation med en virksomhed, som har en periode med højt sygefravær blandt sine ansatte. Virksomheden anmelder endnu en sygeperiode for en ansat og anmoder om sygedagpengerefusion: Eksempel: Højt sygefravær Når en virksomhed har sendt en anmeldelse via NemRefusion, validerer VAS oplysningerne bl.a. ud fra en målestok om højt sygefravær. Det betyder, at VAS holder virksomhedens sygefravær op imod sygefraværsniveauet for virksomheder i samme branche. Det konstateres f.eks., at der er så mange sygemeldinger fra samme virksomhed for samme periode, at det anses for atypisk i forhold til branchen. Kommunens dagpengesystem modtager anmeldelsen med et VAS advis, hvor sagsbehandleren oplyses om, at denne virksomhed har højt sygefravær. Der kan have været en ulykke på virksomheden med flere ansatte impliceret, hvilket har medført mange sygemeldinger. Sagsbehandleren inddrager disse oplysninger i den samlede vurdering og noterer dette i sygedagpengesagen. Hvis de øvrige almindelige betingelser for udbetaling af sygedagpenge er til stede, kan sagsbehandleren indberette sagen i kommunens dagpengesystem for udbetaling af sygedagpenge i form af refusion til arbejdsgiver. Når kommunen har indberettet sagen til udbetaling, vil oplysningen om det udbetalte beløb blive meldt tilbage til VAS af kommunen. Hvis kommunen på baggrund af VAS-advis et og i den samlede sagsbehandling vurderer, at det ikke er berettiget at udbetale sygedagpenge, vil afslagsårsagen, som indberettes i kommunens dagpengesystem, også blive tilbagemeldt til VAS. Det er derfor vigtigt, at kommunen registrerer sagsbehandlingsskridtene i kommunens dagpengesystem i forbindelse med et VAS-advis. Det noteres i sagen, hvis et VAS-advis har givet anledning til yderligere kontrol samt sagsbehandlingsresultatet. Herved opbygges viden om evt. snyd og misbrug f.eks. i forskellige brancher og i forskellige perioder af året. Med registreringen af oplysninger vil kommunen også stå stærkere i en eventuel ankesag. 10

13 Hvad siger loven? Sagsgangene i forbindelse med anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpengerefusion er bestemt ud fra reglerne vedrørende VAS. Det fremgår af sygedagpengelovens 69, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for området for sygedagpengeloven og barselloven, samt de nærmere vilkår herfor. I bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om digital kommunikation via NemRefusion se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= er fastsat regler om kommunens pligter i den forbindelse. Sagsbehandlingsresultatet I bekendtgørelsens 2 og 3 fremgår det, at kommunen (eller Udbetaling Danmark) har pligt til at kunne modtage oplysninger fra NemRefusion. I kapitel 2 i bekendtgørelsen fremgår endvidere, hvilke oplysninger kommunen har pligt til at give videre til NemRefusion, samt i hvilket format det skal foregå: Kapitel 2 Digital kommunikation mellem NemRefusion og kommunen eller Udbetaling Danmark 3. Kommunen og Udbetaling Danmark skal aflevere sagsbehandlingsresultatet, herunder angivelse af det udbetalte beløb eller afslagsårsagen, til NemRefusion. Dette skal ske i OIOXML-meddelelsesformat. NemRefusion sender automatisk oplysningerne om sagsbehandlingsresultatet videre til VAS. Hver gang kommunen træffer en afgørelse i en sygedagpengesag, skal kommunen således videregive oplysninger til VAS. Det foregår enten i form af en tilbagemelding om beløbsangivelse, såfremt sygedagpenge bevilges, eller afslagsårsag i de tilfælde, hvor der gives afslag på anmodning om udbetaling af sygedagpenge. I bekendtgørelsen er der ikke fastsat regler om, at kommunen har pligt til at føre kontrol som følge af VAS-meddelelser. Men kommunen har selvfølgelig ifølge forvaltningsloven pligt til at sikre sig, at sagerne er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. VAS stilles til rådighed for kommunerne som en digital hjælp i sagsbehandlingen til at blive opmærksom på mistænkelige sager. VAS kan derved være med til at effektivisere den kontrolindsats, som kommunerne i forvejen laver. 11

14 Stikprøvekontrol Bekendtgørelsens 8 vedrører kommunens pligt til at lave 10 månedlige stikprøvekontroller af sygedagpengeindberetninger vel at mærke af de sager, som ikke er slået ud i forhold til ét af VAS filtre (det skal med andre ord være blandt indberetningerne med et 0-advis): Kapitel 4 Dokumentation, opbevaring og kontrol 8. Kommunen skal hver måned udtage 10 sygedagpengeindberetninger til stikprøvekontrol. Stikprøverne kan alene foretages på sager, som ikke er udpeget til skærpet kontrol af VAS. Stk. 2. Kommunen skal sende oplysning til VAS om, hvilke sager der er udtaget til stikprøvekontrol. Overførsel af oplysningen om stikprøvekontrol til VAS sker automatisk, når det registreres i kommunens dagpengesystem (KMD edagpenge). Bemærk dog, at den gældende version af KMD edagpenge benytter en anden terminologi. Her kaldes stikprøvekontrol for Udtagning til vurdering. Se nærmere i KL s vejledning, Stikprøvekontrol på sager fra NemRefusion, fra november

15 VAS i KMD edagpenge Sygdom KMD har i fagsystemet edagpenge Sygdom valgt at implementere den normale visning af VAS-advis et eller VAS-meddelelsen, som det hedder dér som en del af Kontrol-skærmbilledet, der først skal vælges, efter andre kontroller er udført. Figur 2: Kontrol-skærmbilledet i edagpenge Sygdom Det kan føre til uhensigtsmæssige situationer, hvor du som sagsbehandler udfører manuelle kontroller, som VAS allerede har foretaget. Derfor kan det i mange situationer være formålstjenligt at fremsøge VAS-advis et som noget af det første i sagsbehandlingen. 13

16 Det kan du gøre ved at vælge fanebladet Øvrige elektroniske data, hvor du bl.a. kan se VAS-oplysninger og få VAS-advis et frem, jf. nedenstående skærmdump: Figur 3: VAS-advis vist fra Øvrige elektroniske data i edagpenge Sygdom Her kan du, som det fremgår, også udskrive VAS-advis et: 14

17 Figur 4: VAS-advis udskrevet fra edagpenge Sygdom Det er altid muligt at se VAS-advis et fra fanebladet Øvrige elektroniske data, også når du har afsluttet sagsbehandlingen, og Kontrol-billedet ikke længere er tilgængeligt. Du kan læse mere om VAS-kontrol og kontrol mere generelt i afsnit 17 i Vejledning til KMD edagpenge Sygdom denne vejledning kan hentes fra KMD s hjemmeside: nger/kmd%20edagpenge.aspx 15

18 Sådan fungerer VAS advis er og kontrol Det er, som tidligere nævnt, fortsat kommunens sagsbehandlere, der træffer afgørelser i sager om sygedagpenge. VAS påpeger alene forhold der ud fra objektive kriterier bør undersøges nærmere. Som beskrevet ovenfor i afsnittet om VAS i samspil med sagsbehandlingen består kontrolfunktionen i, at når virksomheder anmelder sygefravær for en ansat og anmoder om refusion af sygedagpenge via Virk.dk, scanner VAS for atypiske sygefraværsmønstre samt for andre kontrolkrævende forhold (sagsstøtte). I de sager, hvor det indberettede sygefravær afviger fra normalen på en måde, der kan indikere fejl eller misbrug af sygedagpengeregler eller sygedagpengerefusion, vil VAS supplere anmeldelsen med et advis, som sagsbehandleren kan se på sagen i kommunens sagsbehandlingssystem. Det gælder også, hvis der er andre, kontrolkrævende forhold. Advis et skal gøre kommunen særligt opmærksom på sagen. De 14 filtre i VAS juni 2014 VAS arbejder ud fra et sæt af filtre, der gør systemet i stand til på objektivt grundlag at opfange anmeldelser af sygefravær, der erfarings- eller lovgivningsmæssigt giver anledning til særlig opmærksomhed i den kommunale sagsbehandling og kontrol. I VAS juni 2014 er der implementeret 14 filtre, som opfanger anmeldelser af sygefravær af følgende type: 1. Anmeldelser fra virksomheder med et gennemsnitligt refusionsgivende sygefravær pr. medarbejder i de seneste 12 måneder, der ligger blandt det højeste 10 pct. i virksomhedens branche. 2. Anmeldelser fra virksomheder med et gennemsnitligt refusionsgivende sygefravær pr. medarbejder i de seneste 12 måneder, der ligger blandt det højeste 25 pct. i virksomhedens branche. 3. Anmeldelser, hvor der er tale om sygefravær hos et medlem af virksomhedens ledelses- eller ejerskabskreds. 4. Anmeldelser, hvor der er tale om sygefravær hos et nærtstående familiemedlem til en person fra virksomhedens ledelses- eller ejerskabskreds. 5. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er stor forskel mellem den indberettede løn i eindkomst og det beløb, der søges refusion for. 6. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor den sygemeldte samtidig modtager andre offentlige ydelser. 7. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er flere samtidige arbejdsgivere. 16

19 8. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er flere på adressen, som modtager sygedagpenge. 9. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der tidligere er givet afslag på sygedagpenge til arbejdsgiver eller arbejdstager. 10. Anmeldelser, hvor medarbejderen har et højere gennemsnitligt fravær end medarbejdere i virksomheder i samme branche, og medarbejdere har gentagne korte fraværsperioder inden for et tidsrum forud. 11. Anmeldelser, hvor medarbejderen har højt sygefravær i bestemte perioder i forbindelse med højtider og helligdage. 12. Anmodninger fra selvstændige om refusion, hvor der samtidig er lønindtægt fra anden virksomhed. 13. Anmodninger fra selvstændige om refusion, hvor der er højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne. 14. Anmeldelser samt anmodninger fra arbejdsgivere om refusion, hvor der er højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne. Bemærk, at nogle filtre kun er aktive ved anmeldelser. Det gælder filter 1-4 samt filter Mens filter 5-9 samt 14 både er aktive ved anmeldelser og ved anmodninger om refusion. Filter 12 og 13 er kun aktivt ved anmodninger (fra selvstændige). Der er en sammenhæng mellem filtrene 2, 3 og 4. Filter 2, hvor den anmeldende virksomhed er blandt de 25 pct. med højst sygefravær inden for branchen, kan kun komme i spil sammen med filter 3 og 4. Men filter 3 og 4 kan godt slå ud alene, dvs. uden højt sygefravær, altså filter 2. I modsætning til filter 2 vil filter 1 alene resultere i et advis herom til kommunen, altså hvis virksomheden, der anmelder, er blandt de 10 pct., der har højest sygefravær i forhold til virksomhedens branche. Såfremt en indberetning ikke slår ud i forhold til ét (eller flere) af de 13 filtre, udsender VAS et 0-advis, Ingen bemærkninger. Nummereringen af filtre / advis er afspejler kun den rækkefølge, de er blevet implementeret i VAS på. 17

20 Sammenhængen mellem indberetningstyper og filterafprøvelse Anmeldelser Anmodninger Ledige Selvstændige DP201 DP200A / DP202 DP200B DP200C Filter 1 Filter 2 Filter 3 Filter 4 Filter 5 Filter 6 Filter 7 Filter 8 Filter 9 Filter 10 Filter 11 Filter 12 Filter 13 Filter 14 VAS sondrer ikke mellem anmeldelser og anmodninger på en DP201-blanket. 18

21 Nul-advis: Ingen bemærkninger Et 0-advis fra VAS er en bekræftelse over for kommunen, at indberetningen er blevet kontrolleret af VAS, og at der ikke er fundet noget atypisk eller andet kontrolkrævende ved indberetningen. Figur 5: Eksempel på VAS-advis med visning af nul-advis Dvs. der kommer altid et advis fra VAS. Enten et 0-advis som ovenfor vist, eller ét eller flere advis er med oplysning om filterudslag. Alle advis er fra VAS indeholder også virksomhedsinformationer og oplysning om den pågældende virksomheds aktive sygedagpengesager i andre kommuner. Læs mere om disse såkaldte bonusinformationer side 37. Hvis en indberetning ikke er blevet kontrolleret af VAS, modtager kommunen et fejl-advis. Se uddybning herom side 30. PS: Alle de viste eksempler på skærmbilleder af VAS-meddelelser fra KMD edagpenge Sygdom i denne vejledning stammer fra et testsystem, med fiktive CPR-numre og ganske få, tilfældige kommuner. 19

22 Filtre med atypiske indberetningsmønstre 9 af filtrene i VAS juni 2014 er af den type, der giver filterudslag ved atypiske indberetningsmønstre, som kan indikere fejl eller forsøg på misbrug. Filter 1 og 2: Højt gennemsnitsfravær i virksomheden Hvis virksomheden er blandt de højeste 10 pct. i branchen, hvad angår sygefravær (filter 1), vil det altid udløse et advis herom til kommunen. Hvis virksomhedens sygefravær er lavere end de højeste 10 pct. i branchen, men højere end de højeste 25 pct., hvad angår sygefravær (filter 2), vil det kun resultere i et advis herom til kommunen, hvis der i anmeldelsen er yderligere skærpende omstændigheder i form af enten ledelses-/ejerskab (filter 3) eller familierelation (filter 4). Hvis virksomheden er blandt de 75 pct. med lavest sygefravær i branchen eller blandt de pct. med højest sygefravær, men hvor der i anmeldelsen ikke er tale ejerskab eller familierelation, vil det medføre et advis med ingen bemærkninger til kommunen. Figur 2 nedenfor illustrerer det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder for en række virksomheder i en given branche. Det kunne fx være byggebranchen, restaurationsbranchen eller noget helt tredje Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 3 Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Figur 6: Gennemsnitlige antal sygefraværsdage i en branche Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Nederste 75 % Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Figuren viser, at anmeldelser fra de to virksomheder med højest sygefravær (svarende til de øverste 10 pct.) er markeret med rødt. Det vil resultere i et VASadvis omkring særlig højt sygefravær eventuelt suppleret med en bemærkning om yderligere skærpende omstændigheder i form af ledelses-/ejerskab eller familierelation. Anmeldelser fra de tre virksomheder med sygefravær blandt de øverste pct., markeret med gul, vil resultere i et advis herom, hvis der endvidere er yderligere skærpende omstændigheder i form af ledelses-/ejerskab eller familierelation. 20

23 Anmeldelser fra de øvrige virksomheder med sygefravær blandt de nederste 75 pct. eller blandt de højeste pct., men hvor der i anmeldelsen ikke er tale om ledelses-/ejerskab eller familierelation, markeret med grøn, vil resultere i et 0- advis, ingen bemærkninger. Eksempel 1 nedenfor er et VAS-advis vedrørende en virksomhed i Holstebro, der har et sygefravær på 32 dage pr. medarbejder. Dermed overskrides grænseværdien (på 26 sygedage pr. medarbejder) for at ligge blandt de øverste 10 pct. i branchen, hvad angår dage med sygedagpengerefusion (filter 1). I dette tilfælde er det branchen for bygge- og anlægs-engrosvirksomheder. Det vil resultere i et VAS-advis, som kommunen modtager sammen med anmeldelsen. Selve ordlyden af meddelelsen på VAS-advis et er vist øverst med blå tekst. Figur 7: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 1-udslag Filter 1 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Se mere vedrørende de supplerende informationer om antal ansatte, branchen og aktive sager i andre kommuner neden for side

24 Filter 3: Syg ejer Advis et i nedenstående eksempel viser en virksomhed, der har højt sygefravær. Den ligger blandt de øverste 25 pct., hvad angår antal dage med udbetalt sygedagpengerefusion pr. medarbejder igennem de seneste 12 måneder. En medarbejder, der også er bestyrelsesmedlem i virksomheden, er sygemeldt og anmoder om sygedagpenge. Eftersom han er bestyrelsesmedlem, vil kommunen sammen med anmeldelsen og anmodningen om sygedagpenge modtage et advis fra VAS, hvor det vil fremgå, at den sygemeldte er en del af ledelses- eller ejerskabskredsen for den virksomhed, der anmoder om refusion. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen giver anledning til yderligere kontrol, og hvad en evt. kontrol har bestået i. Resultatet af sagsbehandlingen afslag, afslagsårsag eller beløb - meldes tilbage til VAS. Figur 8: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 3-udslag Filter 3 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Eksemplet viser et sygt bestyrelsesmedlem. Det kan også være et sygemeldt ledelsesmedlem, dvs. et medlem af virksomhedens direktion. 22

25 Filter 4: Nær familierelation til ejer Nedenfor vises et eksempel på et advis i det tilfælde, hvor en virksomhed opfylder kriterierne i filter 4. Virksomheden har et sygefravær af sådan et omfang, at firmaet ligger blandt de øverste 25 pct. Firmaet har anmodet om refusion af sygedagpenge for en sygemeldt, hvor den sygemeldte samtidig er gift med ejeren af firmaet. VAS reagerer på anmodningen med et advis til kommunen med en meddelelse om dette. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen har givet anledning til yderligere kontrol, hvad en eventuel kontrol består i, og viderebehandler anmodningen. I forbindelse med kontrol noteres resultatet på sagen, og afgørelsen om bevilling af sygedagpenge eller afslag og afslagsårsag meldes tilbage til VAS. Figur 9: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 4-udslag Filter 4 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Ligesom ved filter 3 kan der ved filter 4 også foruden en ejer / et bestyrelsesmedlem være tale om en nær familierelation til et ledelses- /direktionsmedlem i virksomheden. Nære familierelationer er enten ægtefælle, forældre eller børn. 23

26 Filter 5: Stor forskel i indberettet løn VAS kontrollerer alle indberetninger i eindkomstregistret, hvortil alle virksomheder hver måned indberetter løn for alle ansatte. Såfremt der konstateres en stor forskel i den løn, der er indberettet i eindkomst for den sygemeldte, og det beløb, der søges refusion for, udløser det et advis. Filteret vil slå ud, hvis forskellen mellem den anmeldte løn og løn fra eindkomst (efter AM-bidrag) er større end 10 pct. eller nominelt kr. VAS beregner et gennemsnit ud fra de nærmeste 2 eller 3 perioder, hvorfra der findes lønoplysninger i eindkomst, og lægger dette til grund for forskelsberegningen. Filter 5 slår dog ikke ud, hvis både refusionsbeløbet og den indberettede løn i eindkomst er større end maksimumbeløbet for dagpengeudbetaling. Filteret vil også fange de tilfælde, hvor arbejdsgiveren reelt er ophørt med at udbetale løn til den sygemeldte, men stadig søger refusion. Figur 10: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 5-udslag PS: Skærmbilledet ovenfor er fra version 3.1 af VAS, hvor beløb over dagpengemaksimum også ville give anledning til udslag for filter 5. De angivne beløb i skærmbilledet vil ikke give udslag for filter 5 i VAS juni

27 NB: NemRefusion tjekker for, om der aktuelt er et ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver og sygemeldte, men ikke, om der udbetales løn. Filter 5 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodning. Virksomheder kan bruge ét eller flere, særlige administrative numre, såkaldte SEnumre, til at indberette løn for medarbejdere. I de fleste tilfælde er SE-nummeret identisk med virksomhedens juridiske identitetsnummer, CVR-nummeret, som bruges i NemRefusion og VAS. Men især for større virksomheder kan der være indberettet på SE-numre, der ikke er lig med CVR-nummeret. VAS 3.1 tilføjede en kontrol af sammenhængen mellem CVR- og SE-numre, således at lønoplysninger fra eindkomst opsummeres på CVR-niveau, uanset hvilke SEnumre der er indberettet løn på. Filter 8: Flere sygedagpengemodtagere på adressen Hvis der på den samme adresse som den sygemeldte er mindst to andre personer, der også modtager sygedagpenge, vil det udløse et advis i VAS. Figur 11: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 8-udslag Der vil være tale om aktive sager, dvs. sygdomsforløb med et uafsluttet fravær. 25

28 Der dannes kun ét advis, selv om der på adressen er flere andre, som modtager sygedagpenge. Hvis der er flere, vil der være listet flere CPR-numre i advisteksten. Filter 8 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. I VAS 3.2 blev filter 8 ændret til først at blive udløst, når der er mindst 2 andre personer sygemeldt på samme adresse (skærmbilledet ovenfor er fra VAS 3.1, hvor der kun skulle være mindst én anden sygemeldt person på samme adresse). Filter 9: Tidligere afslag på sygedagpenge Hvis der tidligere er givet afslag på sygedagpenge til enten arbejdsgiveren eller den sygemeldte, vil det give anledning til et advis fra VAS. Figur 12: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 9-udslag 26

29 Det er ikke alle tidligere afslag, som vil udløse et advis. Det er kun afslag med følgende afslagsårsager (og angivet med kodeværdier), der udløser et advis i VAS: 3 UBE Undlader behandling (personer) 4 FHH Forhaler helbredelse (personer) 5 UAM Undlader at medvirke (personer) 6 FEA Fravær ej anmeldt eller dokumenteret (personer) 13 SIF Selvstændig er ikke forsikret og har underskud i virksomheden (selvstændige) 20 BUO Bevidst afgivelse af urigtige oplysninger (virksomheder) Det er også kun afslag inden for de seneste 18 måneder, der udløser advis. Filter 9 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. I VAS 3.2 blev filter 9 ændret, så store virksomheder skal have mindst 2 eller 3 afslag inden for de seneste 18 måneder for at udløse advis fra VAS. For virksomheder med op til 999 ansatte vil der fortsat udløses advis for 1 tidligere afslag. Har virksomheden mellem og ansatte, skal der 2 eller flere afslag til at udløse advis. Har virksomheden mere end ansatte, skal der 3 eller flere afslag til at udløse advis fra VAS. 27

30 Filter 10: Højt medarbejderfravær Hvis den sygemeldte har et højere gennemsnitligt fravær end medarbejdere i virksomheder i samme branche, og hvis den sygemeldte har gentagne korte fraværsperioder inden for de seneste 18 måneder, udløser det et advis fra VAS. Figur 13: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 10-udslag Der skal være opfyldt en række samtidige forhold for at udløse filter 10: 1. Medarbejderens sygefravær skal være højere end de højeste 25 pct., hvad angår sygefravær inden for branchen (svarende til filter 2, der dog går på virksomhedens sygefravær og ikke den enkelte medarbejders). 2. Der skal være mindst 3 korte sygefraværsperioder under 8 uger, dvs. før der bliver tale om opfølgning. 3. Fraværsperioderne skal ligge inden for de seneste 18 måneder. Ved længden af fraværsperioderne fratrækkes arbejdsgiverperioden. Det gennemsnitlige sygefravær beregnes for det seneste år og vises som antal sygedage for hhv. den sygemeldte og for gennemsnittet pr. medarbejder i branchen. Filter 10 er kun aktivt ved anmeldelsen og ved anmodninger fra selvstændige. 28

31 Filter 11: Højtidsrelateret fravær Hvis der er gentagne sygefraværsforløb, der ofte ligger umiddelbart før eller efter fri- eller helligdage, udløser det er advis fra VAS. Figur 14: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 11-udslag De fri- og helligdagsperioder, der kan være tale om, er følgende: 1. Jul/nytår (både før, mellem og efter afhængigt af ugedagene) 2. Påske (fra Palmesøndag til Skærtorsdag samt ugen efter 2. påskedag) 3. St. bededag (ugedagene før) 4. Kr. himmelfartsdag (ugedagene før samt fredagen efter) 5. Pinse (ugen efter 2. pinsedag) 6. Grundlovsdag (både før og efter afhængigt af ugedagene) Der skal være mindst 3 af disse fraværsperioder inden for de seneste 3 år. Filter 11 er kun aktivt ved anmeldelsen samt ved anmodninger fra selvstændige. 29

32 Sagsstøttefiltre Der er i VAS juni sagsstøttefiltre, som udpeger indberetninger, der under alle omstændigheder skal kontrolleres manuelt. Udslag på disse filtre indikerer ikke som sådan fejl eller forsøg på misbrug. Filter 6: Modtager offentlige ydelser VAS tjekker i eindkomstregistret, om den sygemeldte modtager andre offentlige ydelser. Hvis det er tilfældet, udløser det et advis med en liste over ydelser. Filter 6 kontrollerer for følgende offentlige ydelser, med koden i eindkomstregistret for den såkaldte indtægtsart angivet først i parentes: (2) Dagpenge, der er B-indkomst (3) Dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er A-indkomst og Dagpengeopgørelser for 1. og 2. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver, G-dage ) (5) Arbejdsløshedsdagpenge (13) Løbende udbetaling af efterløn og fleksydelse (16) Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasserne (19) Uddannelsesydelse efter 7a i lov om arbejdstilskud til ledige (22) Uddannelsesydelser til ledige over 25 år efter 9 i lov om arbejdstilbud til ledige udbetalt af arbejdskasse (24) Delpension (36) Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse (39) Efterlevelseshjælp / Pasning af døende 57 (41) Skattepligtig kontant- og engangshjælp (aktivlov 25) og aktiveringsydelse (42) Skattepligtig revalideringsydelse (aktivlov 52) (78) Barselsdagpenge Filter 6 tjekker i eindkomstregistret for offentlige ydelser i indeværende periode og i perioden forud. 30

33 6 Personen modtager følgende offentlige ydelser i den periode, der er søgt refusion for: Boligsikring: 2.112,75 kr. Kontanthjælp: 3.354,25 kr. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Furesø Generelle offentlige tjenester Kommune nr Kommune Ballerup Herlev Egedal Samlet Antal Figur 15: Eksempel på VAS-advis med filter 6-udslag Dette filter skal ses i den sammenhæng, at modtagelsen af de angivne offentlige ydelser altid vil medføre manuel sagsbehandling i kommunerne. Vigtigt om barselsdagpenge: eindkomstregistret indeholder kun information om barselsdagpenge udbetalt fra kommunen til borgeren. Oplysning om udbetalt barselsdagpengerefusion til arbejdsgiveren i sygefraværsperioden findes ikke i eindkomst. Derfor skal sagsbehandleren fortsat tjekken, om der er en barselsdagpengesag i f.eks. KMD-sag. Indskrænkningen til de nævnte offentlige ydelser er sket fra VAS 3.2. Herefter er det ikke længere nødvendigt for sagsbehandleren at lave en manuel kontrol for offentlige ydelser. Det er tilstrækkeligt at benytte informationen fra VAS, jf. Servicemeddelelse fra KMD Dagpenge (udsendt 12. juli 2013 se: Filter 6 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodning. 31

34 Filter 7: Flere samtidige arbejdsgivere Hvis der til eindkomst er indberettet løn for den sygemeldte fra flere arbejdsgivere, vil det udløse et advis i VAS. Her tjekker VAS i eindkomstregistret for den indeværende periode (typisk måned) og for perioden forud. Figur 16: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 7-udslag Filter 7 tjekker ikke for flere ansættelsesforhold i den samme virksomhed kun for løn fra forskellige virksomheder (juridiske enheder). Som det fremgår af eksemplet ovenfor, oplyser VAS, hvilke andre virksomheder der har udbetalt løn til den sygemeldte i det konkrete eksempel kun én virksomhed. Det oplyses, hvilket SE-nummer der er indberettet løn til SKAT fra, og hvilket CVR-nummer dette SE-nummer er knyttet til. Disse to numre kan godt være identiske. I enkelte tilfælde kan der kun stå et SE-nummer, mens CVR-nummeret er blankt. Det vil f.eks. ske, hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed. Filter 7 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. 32

35 Ligesom ved filter 5 er der fra VAS 3.1 i forhold til filter 7 tilføjet en kontrol af sammenhængen mellem CVR- og SE-numre, således at filter 7 kun aktiveres, hvis der er indberettet løn fra SE-numre, der ikke er knyttet til den sygedagpengeindberettende virksomheds CVR-nummer. I VAS juni 2014 er indkomst fra pensionsselskaber udelukket fra at danne advis er i VAS, såfremt der er tale om pensionsudbetalinger. Filter 12: Lønindtægt samtidig med selvstændig virksomhed Hvis der til eindkomst er indberettet løn for den sygemeldte selvstændige fra mindst én anden arbejdsgiver, vil det udløse et advis i VAS. Her tjekker VAS i eindkomstregistret for den indeværende periode (typisk måned) og for perioden forud. Filter 12 svarer til filter 7, men er specielt rettet imod selvstændige erhvervsdrivende. 12 Den selvstændige har fået udbetalt løn fra én eller flere virksomheder udover den selvstændiges egen virksomhed, som søger refusion. Virksomheder: SE: (CVR: ) Antal sygedage pr. medarbejder i virksomheden Grænseværdi for øverste 25 pct. i branchen Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder i branchen Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Aarhus Restauranter Kommune nr Kommune Odder Skanderborg Samlet Antal Figur 17: Eksempel på VAS-advis med filter 12-udslag Advisteksten for filter 12 er: "Den selvstændige har fået udbetalt løn fra én eller flere virksomheder ud over den selvstændiges egen virksomhed, som søger refusion". 33

36 Ligesom for filter 7 vil filter 12 oplyse, hvilket SE-nummer der er indberettet løn til SKAT fra, og hvilket CVR-nummer dette SE-nummer er knyttet til. Disse to numre kan godt være identiske. I enkelte tilfælde kan der kun stå et SE-nummer, mens CVR-nummeret er blankt. Det vil f.eks. ske, hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed. Filter 12 er kun aktivt ved selvstændiges anmodning om sygedagpenge (svarende til den tidligere blanket dp200c). Filter 13: Højt sygefravær for forsikrede selvstændige I Bekendtgørelse nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge står der i kapitel 10, Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende: 25. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos den forsikrede på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC den forsikredes opholdskommune. Filter 13 adviserer med andre ord sagsbehandleren, når der er et vist omfang af sygefravær i forbindelse med den sygedagpengeforsikring, som den selvstændige har tegnet i henhold til 45 i sygedagpengeloven F-ordningen. 13 Den selvstændige, som er dækket af sygedagpengeforsikringen, har haft et sygefravær på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, jf. 25 i Bekendtgørelse nr 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Frederikshavn Havfiskeri Kommune nr Kommune Brønderslev-Dronninglund Hjørring Samlet Antal Figur 18: Eksempel på VAS-advis med filter 13-udslag for forsikrede selvstændige Filter 13 er kun aktivt ved selvstændiges anmodning om sygedagpenge (svarende til den tidligere blanket dp200c). 34

37 BAC er en forkortelse for Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter og var tidligere den enhed, der administrerede forsikringsordningerne (FO) for selvstændige og mindre private arbejdsgivere. BAC er i dag en del af Statens Administration, som nu administrerer FO. Filter 14: Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere I Bekendtgørelse nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge står der i kapitel 11, Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere, står der tilsvarende: 41. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos en ansat hos en forsikret arbejdsgiver på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC lønmodtagerens opholdskommune. Filter 14 svarer til filter 13, men vedrører de mindre arbejdsgivere, der har tegnet sygedagpengeforsikring efter 55 i sygedagpengeloven A-ordningen. 14 Den ansatte, hvis arbejdsgiver er dækket af sygedagpengeforsikringen, har haft et sygefravær på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, jf. 41 i Bekendtgørelse nr 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Guldborgsund Overvågning Kommune nr Kommune Lolland Vordingborg Samlet Antal Figur 19: Eksempel på VAS-advis med filter 14-udslag for forsikrede arbejdsgivere Filter 14 er både aktivt ved anmeldelser og anmodninger. Med filter 13 og 14 implementerer VAS den underretningspligt om højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne, som sygedagpengebekendtgørelsen pålægger BAC. Det skete tidligere ved hjælp af lister udsendt til kommunerne. 35

38 VAS-advis ved tekniske problemer (teknisk fejladvis) Alle sygedagpengeindberetninger skal beriges med et VAS-advis. Hvad enten dette er udløst af et af de filtre, der er beskrevet ovenfor, eller der er tale om et advis, hvor der står Ingen bemærkninger. I undtagelsessituationer, hvor der er tekniske problemer i VAS eller hvilket er det oftest forekommende i de datakilder, som VAS benytter (CPR, CVR og eindkomst), vil indberetninger blive videresendt til kommunerne, uden indberetningerne er blevet kontrolleret af VAS. Dette for at undgå ophobning af sagspukler i kommunerne og for at undgå problemer med tidsfrister i relation til underretningsbreve til de sygemeldte. I disse tilfælde vil VAS tilføje en oplysning i advis et: "Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis på grund af tekniske problemer". I ganske særlige tilfælde kan det være NemRefusion, der tilføjer dette fejladvis. I tilfælde af fejladvis om tekniske problemer, skal kommunerne altid underkaste anmeldelser en skærpet kontrol. Indberetningen er jo ikke blevet forhåndskontrolleret af VAS. Refusionsanmodninger er blevet kontrollet i forbindelse med anmeldelser, og de behøver derfor ikke ekstra manuel kontrol, hvis de kommer med et teknisk fejladvis. Der arbejdes meget på at nedbringe antallet af tekniske fejladvis er i VAS. Ved idriftsættelsen af VAS juni 2014 var der på landsplan tekniske fejladvis er om dagen, svarende til under 0,5 pct. af alle indberetninger. 36

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune N O T A T Bemærkninger til beretning nr. 1.04 fra Kommunernes Revision om regnskabet for Indledning Kommunernes Revision (KR) har i deres sagsrevision for fundet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

ABAF NYT 17/2011 maj 2011. mulighed for at sende en refusionsanmodning

ABAF NYT 17/2011 maj 2011. mulighed for at sende en refusionsanmodning ABAF NYT 17/2011 maj 2011 ARBEJDSGIVERE SLIPPER FOR URIMELIGT KRAV - Fra 1. juli 2011 slipper arbejdsgivere for et urimeligt krav, idet virksomhederne herefter kan anmode om refusion i en sygedagpengesag,

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere