Værd at vide om VAS juni En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær"

Transkript

1 S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

2 S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni 2014 Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tryk: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 5. udgave, 1. oplag København, juni 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Tlf Hjemmeside: Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse ISSN: (on-line)

3 Indhold INDLEDNING... 3 VAS JUNI TIDLIGERE VERSIONER AF VAS... 4 HVOR FINDER JEG VAS-VEJLEDNINGEN?... 4 FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 5 KORT OM VAS... 7 FORMÅLET MED VAS... 7 VAS I SAMSPIL MED SAGSBEHANDLINGEN 4 ADVIS-TYPER... 7 ADVIS ER FRA VAS KAN IKKE BRUGES SOM BEGRUNDELSE I SIG SELV HVAD SIGER LOVEN? SAGSBEHANDLINGSRESULTATET STIKPRØVEKONTROL VAS I KMD EDAGPENGE SYGDOM SÅDAN FUNGERER VAS ADVIS ER OG KONTROL DE 14 FILTRE I VAS JUNI SAMMENHÆNGEN MELLEM INDBERETNINGSTYPER OG FILTERAFPRØVELSE NUL-ADVIS: INGEN BEMÆRKNINGER FILTRE MED ATYPISKE INDBERETNINGSMØNSTRE Filter 1 og 2: Højt gennemsnitsfravær i virksomheden Filter 3: Syg ejer Filter 4: Nær familierelation til ejer Filter 5: Stor forskel i indberettet løn Filter 8: Flere sygedagpengemodtagere på adressen Filter 9: Tidligere afslag på sygedagpenge Filter 10: Højt medarbejderfravær Filter 11: Højtidsrelateret fravær SAGSSTØTTEFILTRE Filter 6: Modtager offentlige ydelser Filter 7: Flere samtidige arbejdsgivere Filter 12: Lønindtægt samtidig med selvstændig virksomhed Filter 13: Højt sygefravær for forsikrede selvstændige Filter 14: Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere VAS-ADVIS VED TEKNISKE PROBLEMER (TEKNISK FEJLADVIS) BONUSINFORMATION OG AKTIVE SAGER SAMKØRING AF DATA FLERE OG MERE PRÆCISE FILTRE KONTROL TILBAGEMELDING OG AFSLAGSÅRSAG JOURNALISERING HVAD VAS OGSÅ KAN BRUGES TIL INDSATSER I FORHOLD TIL BESTEMTE BRANCHER STYRKEN I AT KUNNE HENVISE TIL VAS

4 Figurer Figur 1: Forløbet af en sygedagpengeindberetning... 8 Figur 2: Kontrol-skærmbilledet i edagpenge Sygdom Figur 3: VAS-advis vist fra Øvrige elektroniske data i edagpenge Sygdom Figur 4: VAS-advis udskrevet fra edagpenge Sygdom Figur 5: Eksempel på VAS-advis med visning af nul-advis Figur 6: Gennemsnitlige antal sygefraværsdage i en branche Figur 7: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 1-udslag Figur 8: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 3-udslag Figur 9: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 4-udslag Figur 10: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 5-udslag Figur 11: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 8-udslag Figur 12: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 9-udslag Figur 13: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 10-udslag Figur 14: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 11-udslag Figur 15: Eksempel på VAS-advis med filter 6-udslag Figur 16: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 7-udslag Figur 17: Eksempel på VAS-advis med filter 12-udslag Figur 18: Eksempel på VAS-advis med filter 13-udslag for forsikrede selvstændige Figur 19: Eksempel på VAS-advis med filter 14-udslag for forsikrede arbejdsgivere Figur 20: Eksempel på bonusinformation fra VAS Figur 21: Tilbagemelding fra sagsbehandler til VAS

5 Indledning Sagsbehandlingen i både staten og kommunerne bliver i stigende grad digitaliseret. Det gælder for mange områder - også for behandlingen af sygedagpengesager. Virk.dk og NemRefusion er bare to eksempler, der vidner om denne digitalisering: Virk.dk: Den generelle, offentlige portal for virksomheder i Danmark. NemRefusion: Den digitale løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. Det er en udvikling, som skal gøre dialogen og samspillet mellem det offentlige, virksomheder og borgere mere enkel og mere effektiv. Den digitale indberetning medfører krav om, at også kontrollen af indberetningerne tilføres oplysninger via et digitalt værktøj i forhold til at opfange muligt snyd og misbrug af sygedagpenge. Det er dette digitale kontrolværktøj VAS - Validering af Atypisk Sygefravær - som behandles i denne vejledning. VAS juni 2014 Denne udgave af vejledningen retter sig imod den version af VAS, som er sat i drift i juni Hvad er der nyt i VAS juni 2014? Der er tilføjet to nye filtre 13 og 14 (se side 30) to sagsstøttefiltre, som adviserer sagsbehandleren om højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne (FO). Antallet af tekniske fejladvis er og falske advis er er nedbragt til et forventeligt lavt niveau. Rettelser af fejl og mangler, bl.a. i filtrene 3 og 10. Bemærk, at vi siden VAS 3.0 har ændret terminologien. Tidligere kaldte vi det regler nu kalder vi det filtre. Filter er en mere præcis betegnelse for den måde, VAS fungerer på. Desuden risikerer vi ikke forvirring omkring eller sammenblanding med juridiske regler i lovgivningen, bekendtgørelser osv. Bemærk også, at vi her i vejledningen hovedsagelig benytter betegnelsen VASadvis eller blot advis, mens det i KMD s fagsystem edagpenge Sygdom benævnes VAS-meddelelser. Det er det samme. I denne udgave af vejledningen er der mere konsekvent gennemført en opdeling i forskellige advis-typer se side 7. Der er også tilføjet et afsnit om samspillet mellem VAS og fagsystemet for de kommunale ydelsescentre, KMD edagpenge Sygdom, med fokus på, hvordan 3

6 sagsbehandleren bedst muligt kan benytte dette system og de oplysninger, VAS tilvejebringer. Se side 13. Desuden er det blevet præciseret, at det kun er anmeldelser, der skal underkastes ekstra manuel kontrol, hvis anmeldelsen kommer med et teknisk fejladvis fra VAS. Det er ikke nødvendigt for refusionsanmodninger. Se side 36. Endelig er afsnittet, om hvad loven siger, blevet ajourført. Tidligere versioner af VAS VAS 1 blev benyttet i forbindelse med den første digitale sygedagpengeløsning (SDP-løsningen), som blev afløst af NemRefusion i august VAS 2 var en teknisk tilpasning af VAS til NemRefusion. Funktionelt var der ingen forskel på VAS 1 og VAS 2. Der er derfor ingen særskilt vejledning til VAS 2, da VAS 1 og 2 set med sagsbehandlerøjne var ens. VAS 3.0 tilføjede 3 nye filtre, der alle er baseret på eindkomstregistret. VAS 3.1 tilføjede 4 nye filtre. VAS 3.2 tilføjede ét nyt filter og udvidede kontrollen til også at omfatte ledige (DP200B). Hvor finder jeg VAS-vejledningen? VAS-vejledningen offentliggøres på VAS-hjemmesiden: - det kan i en overgangsperiode stadig være Herfra kan du altid downloade den seneste version af vejledningen samt finde andre, aktuelle informationer om VAS. 4

7 Formål med vejledningen Vejledningen har til formål at oplyse ledere og sagsbehandlere i kommunerne om VAS og forklare: 1. Hvad er VAS-systemet? 2. Hvilke regler gælder for VAS, og hvad er kommunens rolle? 3. Hvordan fungerer VAS? Det er hensigten, at læseren med vejledningen opnår viden om: Hvordan VAS fungerer i samspil med de øvrige elementer i den digitale sagsbehandling. Når en arbejdsgiver sender en anmeldelse til kommunen om sygefravær for en ansat og anmoder om sygedagpengerefusion, løber anmeldelsen gennem VAS-systemet, før den når frem på skærmen hos den enkelte sagsbehandler. Sagsbehandleren kontrollerer herefter sagens oplysninger, bl.a. på baggrund af et evt. advis (en meddelelse) om f.eks. unormalt højt sygefravær og melder tilbage til VAS. De lovmæssige krav om digital kommunikation fra kommunen til VAS. De 14 filtre, som er indeholdt i VAS juni 2014: 1. Meget højt sygefravær 2. Højt sygefravær i kombination med ledelses-/ejerskabsforhold (filter 3) eller familierelationer (filter 4) 3. Ledelses- eller ejerskabsforhold 4. Familierelationer 5. Stor forskel i indberettet indtægt 6. Modtager offentlige ydelser 7. Flere samtidige arbejdsgivere 8. Flere sygedagpengemodtagere på adressen 9. Tidligere afslag på sygedagpenge 10. Højt medarbejderfravær 11. Højtidsrelateret fravær 12. Selvstændige med lønindtægt 13. Højt sygefravær for forsikrede selvstændige 14. Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere Filtrene gør systemet i stand til på et objektivt grundlag at opfange anmeldelser om sygefravær, der giver særlig anledning til opmærksomhed i den kommunale sagsbehandling og kontrol. Advis erne, som vedhæftes anmeldelsen eller refusionsanmodningen på vej til sagsbehandleren, kan oplyse om tegn på misbrug af sygedagpengesystemet. Men det er naturligvis altid sagsbehandleren, der til syvende og sidst træffer afgørelse om bevilling af sygedagpenge eller afslag herpå ud fra almindelig forvaltningsretlige principper. VAS er kun en hjælp. De mest almindelige kontrolforanstaltninger, som kommunen foretager for at sikre sig, at oplysninger om sygefravær er korrekte. 5

8 Kravet til kommunen om tilbagemelding til VAS om evt. kontrol, der er foretaget samt resultatet af sagsbehandlingen, dvs. om der er bevilget sygedagpenge med angivelse af beløbet eller om der er givet afslag med angivelse af afslagsårsag / -begrundelse. Pligten til at journalisere, når der arbejdes i samspil med VAS. Perspektiver og muligheder, der ligger i VAS-systemet. Når VAS beriges med oplysning, om hvilke sager der er udtaget til kontrol og med sagsbehandlingsresultater, vil VAS på sigt indeholde en masse oplysninger og data om sygefraværet inden for forskellige erhverv og brancher. Det kan være gavnligt for statistisk brug, analyse og specielle indsatser. 6

9 Kort om VAS VAS står for Validering af Atypisk Sygefravær og er samtidig navnet på et ITsystem, som tilfører en vigtig kontrolfunktion til digitale indberetninger af sygefravær via Virk.dk. Systemet er en del af de digitaliseringsplaner, der er indeholdt i kommuneøkonomiaftalen for 2011 samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for Det skal understreges, at det fortsat er kommunen, der træffer afgørelser i sager om sygedagpenge. VAS påpeger alene forhold der ud fra objektive kriterier bør undersøges nærmere. Formålet med VAS Formålet med VAS er først og fremmest at give et digitalt værktøj til kommunerne, der skal hjælpe med at udpege de sygedagpengesager, hvor det indberettede sygefravær giver anledning til nærmere undersøgelse eller kontrol. VAS udpeger dels de indberetninger, som udviser et atypisk mønster, som kan indikere fejl eller misbrug af sygedagpengereglerne / sygedagpengeudbetalingerne. Dels udpeger VAS de indberetninger, hvor en manuel kontrol under alle omstændigheder er nødvendig, f.eks. fordi den sygemeldte modtager (andre) offentlige ydelser. VAS vil derfor gøre det nemmere for den enkelte sagsbehandler, lederen af ydelsescentret på sygedagpengeområdet eller en evt. særlig kontrolgruppe at arbejde systematisk med at kontrollere det indberettede sygefravær. På landsplan udpeger VAS erfaringsmæssigt pct. af indberetningerne, fordi de har atypiske indberetningsmønstre (atypisk sygefravær) dette med de nuværende 9 filtre inden for denne kategori. VAS forventes at udpege andre pct. af indberetningerne, fordi der er forhold, som under alle omstændigheder skal undersøges nærmere baseret på de nuværende 5 såkaldte sagsstøttefiltre. VAS i samspil med sagsbehandlingen 4 advis-typer Som figur 1 neden for viser, vil VAS, allerede inden kommunen modtager den elektroniske anmeldelse, automatisk foretage en validering af indberetningen. VAS supplerer alle indberetninger med et advis, eller i enkelte tilfælde flere advis er, der giver valideringsinformationer til sagsbehandleren. Der er 4 typer af VAS-advis er: 1. Nul-advis er (Ingen bemærkninger), som viser, at indberetningen er blevet kontrolleret af VAS, uden at der fundet noget kontrol-krævende ved den. Se mere side Advis er om atypiske indberetningsmønstre, som kan indikere fejl eller forsøg på misbrug. Se mere side 20. 7

10 3. Sagsstøtte-advis er, der udpeger forhold, som kræver manuel kontrol. Se mere side Teknisk fejl-advis er, som kommer, når VAS ikke kan få tilstrækkeligt datagrundlag til at validere indberetningen. Se mere side 36. VAS bidrager med andre ord med en proaktiv validering, som kan forebygge fejludbetalinger fremfor at konstatere dem på bagkant, med alt det ekstra arbejde det medfører i form tilbagebetalingssager. 8 Sagsbehandler Kontrol 6 Resultat Borger 1 Anmeldelse / anmodning Underretningsbrev 3 NemRefusion 4 Valideret anmeldelse / anmodning Advis 5 Afgørelse Arbejdsgiver Dagpengesystem Virksomhed Anmeldelse / anmodning Virk.dk 2 Validering / advis Ydelsescenter! Tilbagemelding 7 VAS STAR Figur 1: Forløbet af en sygedagpengeindberetning 1. Arbejdsgiver anmelder sygefravær for en ansat og anmoder eventuelt om refusion af sygedagpenge. Anmeldelsen sker digitalt via NemRefusion på erhvervsportalen Virk.dk. Det gælder også anmeldelse af sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende og for forsikrede ledige. 2. Når anmeldelsen er signeret i NemRefusion, sendes den automatisk videre til VAS, som validerer sagens oplysninger og supplerer med et advis, der beskriver eventuelle atypiske forhold. 8

11 Hvis der ikke er atypiske forhold ved anmeldelsen, laver VAS er såkaldt 0-advis, der oplyser Ingen bemærkninger. Dvs. der kommer altid et advis / en VASmeddelelse, når en indberetning er blevet kontrolleret af VAS. 3. Der sendes automatisk et underretningsbrev til den sygemeldte borger. 4. Anmeldelsen, med et vedhæftet advis fra VAS, sendes automatisk videre til den behandlende kommunes ydelsescenter. VAS-advis et vil herefter fremgå af sagsoplysningerne i kommunens fagsystem (KMD edagpenge Sygdom se et eksempel side 19). 5. Som led i den almindelige behandling af anmeldelsen inddrager sagsbehandleren VAS-advis et og vurderer behovet for yderligere kontrol. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen giver anledning til yderligere kontrol. Der træffes herefter afgørelse om udbetaling eller afslag af sygedagpenge, som indberettes i kommunens dagpengesystem. Uanset behov for yderligere kontrol foretages indberetning i dagpengesystemet som normalt. 6. Hvis en anmeldelse er udtaget til yderligere kontrol i forhold til, om der skal udbetales sygedagpengerefusion, registreres det i kommunens dagpengesystem, at sagen er udtaget til kontrol. Resultatet af kontrollen registreres ligeledes i kommunens dagpengesystem. Hvis kontrollen foretages med det samme eventuelt ved telefonisk kontakt til borgeren eller arbejdsgiveren registreres resultatet med det samme i forbindelse med den normale indberetning. Hvis kontrollen er foretaget efter indberetning af sagen eventuelt ved en særskilt kontrolenhed eller i Jobcentret skal resultatet registreres efterfølgende. Herefter tages der stilling til eventuelle videre tiltag i sagen. Hvis en kontrol har resulteret i dokumenteret misbrug af refusionsmidler, kan kommunen stille et krav om tilbagebetaling. Endelig vil det blive registeret i VAS, at sagen er udtaget til yderligere kontrol. 7. Kommunens dagpengesystem foretager automatisk tilbagemelding til VAS i to omgange. Det sker via NemRefusion. I første omgang tilbagemeldes, om sagen er udtaget til yderligere kontrol. I anden omgang tilbagemeldes det endelige resultat af sagsbehandlingen altså afslagsårsagen eller det bevilgede dagpengebeløb. I praksis vil disse to tilbagemeldinger foregå samtidig. Oplysningerne lagres i VAS med udtagelsesdato for den kontrol, der blev udført, afslagsårsagen eller det bevilgede dagpengebeløb. Disse oplysninger, samt hvilken type kontrol der er foretaget, noteres ligeledes i kommunens sagsbehandlingssystem. Oplysningerne kan bl.a. blive brugt til statistik, målrettede indsatser over for f.eks. bestemte brancher samt til at videreudvikle og forbedre VAS. Se uddybningen neden for side 40 om Tilbagemelding og afslagsårsag. 8. Den sygemeldte kan sende oplysninger i relation til underretningsbrevet tilbage til kommunen. 9

12 Advis er fra VAS kan ikke bruges som begrundelse i sig selv Det er vigtigt at understrege, at VAS-systemet og advis er herfra ikke i sig selv kan begrunde et afslag eller en bevilling af sygedagpengerefusion. Det er altid den enkelte sagsbehandler, der har pligt til at oplyse sagerne tilstrækkeligt og på baggrund heraf træffe en afgørelse. VAS hjælper kommunen med at være opmærksom på bestemte sager, der ser atypiske ud, men det vil aldrig være en gyldig begrundelse alene at henvise til VAS i en afgørelse. For at illustrere sagsforløbet, når en virksomhed anmelder sygefravær og anmoder om sygedagpengerefusion, er der nedenfor opstillet et eksempel. Eksemplet beskriver en situation med en virksomhed, som har en periode med højt sygefravær blandt sine ansatte. Virksomheden anmelder endnu en sygeperiode for en ansat og anmoder om sygedagpengerefusion: Eksempel: Højt sygefravær Når en virksomhed har sendt en anmeldelse via NemRefusion, validerer VAS oplysningerne bl.a. ud fra en målestok om højt sygefravær. Det betyder, at VAS holder virksomhedens sygefravær op imod sygefraværsniveauet for virksomheder i samme branche. Det konstateres f.eks., at der er så mange sygemeldinger fra samme virksomhed for samme periode, at det anses for atypisk i forhold til branchen. Kommunens dagpengesystem modtager anmeldelsen med et VAS advis, hvor sagsbehandleren oplyses om, at denne virksomhed har højt sygefravær. Der kan have været en ulykke på virksomheden med flere ansatte impliceret, hvilket har medført mange sygemeldinger. Sagsbehandleren inddrager disse oplysninger i den samlede vurdering og noterer dette i sygedagpengesagen. Hvis de øvrige almindelige betingelser for udbetaling af sygedagpenge er til stede, kan sagsbehandleren indberette sagen i kommunens dagpengesystem for udbetaling af sygedagpenge i form af refusion til arbejdsgiver. Når kommunen har indberettet sagen til udbetaling, vil oplysningen om det udbetalte beløb blive meldt tilbage til VAS af kommunen. Hvis kommunen på baggrund af VAS-advis et og i den samlede sagsbehandling vurderer, at det ikke er berettiget at udbetale sygedagpenge, vil afslagsårsagen, som indberettes i kommunens dagpengesystem, også blive tilbagemeldt til VAS. Det er derfor vigtigt, at kommunen registrerer sagsbehandlingsskridtene i kommunens dagpengesystem i forbindelse med et VAS-advis. Det noteres i sagen, hvis et VAS-advis har givet anledning til yderligere kontrol samt sagsbehandlingsresultatet. Herved opbygges viden om evt. snyd og misbrug f.eks. i forskellige brancher og i forskellige perioder af året. Med registreringen af oplysninger vil kommunen også stå stærkere i en eventuel ankesag. 10

13 Hvad siger loven? Sagsgangene i forbindelse med anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpengerefusion er bestemt ud fra reglerne vedrørende VAS. Det fremgår af sygedagpengelovens 69, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for området for sygedagpengeloven og barselloven, samt de nærmere vilkår herfor. I bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om digital kommunikation via NemRefusion se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= er fastsat regler om kommunens pligter i den forbindelse. Sagsbehandlingsresultatet I bekendtgørelsens 2 og 3 fremgår det, at kommunen (eller Udbetaling Danmark) har pligt til at kunne modtage oplysninger fra NemRefusion. I kapitel 2 i bekendtgørelsen fremgår endvidere, hvilke oplysninger kommunen har pligt til at give videre til NemRefusion, samt i hvilket format det skal foregå: Kapitel 2 Digital kommunikation mellem NemRefusion og kommunen eller Udbetaling Danmark 3. Kommunen og Udbetaling Danmark skal aflevere sagsbehandlingsresultatet, herunder angivelse af det udbetalte beløb eller afslagsårsagen, til NemRefusion. Dette skal ske i OIOXML-meddelelsesformat. NemRefusion sender automatisk oplysningerne om sagsbehandlingsresultatet videre til VAS. Hver gang kommunen træffer en afgørelse i en sygedagpengesag, skal kommunen således videregive oplysninger til VAS. Det foregår enten i form af en tilbagemelding om beløbsangivelse, såfremt sygedagpenge bevilges, eller afslagsårsag i de tilfælde, hvor der gives afslag på anmodning om udbetaling af sygedagpenge. I bekendtgørelsen er der ikke fastsat regler om, at kommunen har pligt til at føre kontrol som følge af VAS-meddelelser. Men kommunen har selvfølgelig ifølge forvaltningsloven pligt til at sikre sig, at sagerne er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. VAS stilles til rådighed for kommunerne som en digital hjælp i sagsbehandlingen til at blive opmærksom på mistænkelige sager. VAS kan derved være med til at effektivisere den kontrolindsats, som kommunerne i forvejen laver. 11

14 Stikprøvekontrol Bekendtgørelsens 8 vedrører kommunens pligt til at lave 10 månedlige stikprøvekontroller af sygedagpengeindberetninger vel at mærke af de sager, som ikke er slået ud i forhold til ét af VAS filtre (det skal med andre ord være blandt indberetningerne med et 0-advis): Kapitel 4 Dokumentation, opbevaring og kontrol 8. Kommunen skal hver måned udtage 10 sygedagpengeindberetninger til stikprøvekontrol. Stikprøverne kan alene foretages på sager, som ikke er udpeget til skærpet kontrol af VAS. Stk. 2. Kommunen skal sende oplysning til VAS om, hvilke sager der er udtaget til stikprøvekontrol. Overførsel af oplysningen om stikprøvekontrol til VAS sker automatisk, når det registreres i kommunens dagpengesystem (KMD edagpenge). Bemærk dog, at den gældende version af KMD edagpenge benytter en anden terminologi. Her kaldes stikprøvekontrol for Udtagning til vurdering. Se nærmere i KL s vejledning, Stikprøvekontrol på sager fra NemRefusion, fra november

15 VAS i KMD edagpenge Sygdom KMD har i fagsystemet edagpenge Sygdom valgt at implementere den normale visning af VAS-advis et eller VAS-meddelelsen, som det hedder dér som en del af Kontrol-skærmbilledet, der først skal vælges, efter andre kontroller er udført. Figur 2: Kontrol-skærmbilledet i edagpenge Sygdom Det kan føre til uhensigtsmæssige situationer, hvor du som sagsbehandler udfører manuelle kontroller, som VAS allerede har foretaget. Derfor kan det i mange situationer være formålstjenligt at fremsøge VAS-advis et som noget af det første i sagsbehandlingen. 13

16 Det kan du gøre ved at vælge fanebladet Øvrige elektroniske data, hvor du bl.a. kan se VAS-oplysninger og få VAS-advis et frem, jf. nedenstående skærmdump: Figur 3: VAS-advis vist fra Øvrige elektroniske data i edagpenge Sygdom Her kan du, som det fremgår, også udskrive VAS-advis et: 14

17 Figur 4: VAS-advis udskrevet fra edagpenge Sygdom Det er altid muligt at se VAS-advis et fra fanebladet Øvrige elektroniske data, også når du har afsluttet sagsbehandlingen, og Kontrol-billedet ikke længere er tilgængeligt. Du kan læse mere om VAS-kontrol og kontrol mere generelt i afsnit 17 i Vejledning til KMD edagpenge Sygdom denne vejledning kan hentes fra KMD s hjemmeside: nger/kmd%20edagpenge.aspx 15

18 Sådan fungerer VAS advis er og kontrol Det er, som tidligere nævnt, fortsat kommunens sagsbehandlere, der træffer afgørelser i sager om sygedagpenge. VAS påpeger alene forhold der ud fra objektive kriterier bør undersøges nærmere. Som beskrevet ovenfor i afsnittet om VAS i samspil med sagsbehandlingen består kontrolfunktionen i, at når virksomheder anmelder sygefravær for en ansat og anmoder om refusion af sygedagpenge via Virk.dk, scanner VAS for atypiske sygefraværsmønstre samt for andre kontrolkrævende forhold (sagsstøtte). I de sager, hvor det indberettede sygefravær afviger fra normalen på en måde, der kan indikere fejl eller misbrug af sygedagpengeregler eller sygedagpengerefusion, vil VAS supplere anmeldelsen med et advis, som sagsbehandleren kan se på sagen i kommunens sagsbehandlingssystem. Det gælder også, hvis der er andre, kontrolkrævende forhold. Advis et skal gøre kommunen særligt opmærksom på sagen. De 14 filtre i VAS juni 2014 VAS arbejder ud fra et sæt af filtre, der gør systemet i stand til på objektivt grundlag at opfange anmeldelser af sygefravær, der erfarings- eller lovgivningsmæssigt giver anledning til særlig opmærksomhed i den kommunale sagsbehandling og kontrol. I VAS juni 2014 er der implementeret 14 filtre, som opfanger anmeldelser af sygefravær af følgende type: 1. Anmeldelser fra virksomheder med et gennemsnitligt refusionsgivende sygefravær pr. medarbejder i de seneste 12 måneder, der ligger blandt det højeste 10 pct. i virksomhedens branche. 2. Anmeldelser fra virksomheder med et gennemsnitligt refusionsgivende sygefravær pr. medarbejder i de seneste 12 måneder, der ligger blandt det højeste 25 pct. i virksomhedens branche. 3. Anmeldelser, hvor der er tale om sygefravær hos et medlem af virksomhedens ledelses- eller ejerskabskreds. 4. Anmeldelser, hvor der er tale om sygefravær hos et nærtstående familiemedlem til en person fra virksomhedens ledelses- eller ejerskabskreds. 5. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er stor forskel mellem den indberettede løn i eindkomst og det beløb, der søges refusion for. 6. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor den sygemeldte samtidig modtager andre offentlige ydelser. 7. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er flere samtidige arbejdsgivere. 16

19 8. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er flere på adressen, som modtager sygedagpenge. 9. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der tidligere er givet afslag på sygedagpenge til arbejdsgiver eller arbejdstager. 10. Anmeldelser, hvor medarbejderen har et højere gennemsnitligt fravær end medarbejdere i virksomheder i samme branche, og medarbejdere har gentagne korte fraværsperioder inden for et tidsrum forud. 11. Anmeldelser, hvor medarbejderen har højt sygefravær i bestemte perioder i forbindelse med højtider og helligdage. 12. Anmodninger fra selvstændige om refusion, hvor der samtidig er lønindtægt fra anden virksomhed. 13. Anmodninger fra selvstændige om refusion, hvor der er højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne. 14. Anmeldelser samt anmodninger fra arbejdsgivere om refusion, hvor der er højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne. Bemærk, at nogle filtre kun er aktive ved anmeldelser. Det gælder filter 1-4 samt filter Mens filter 5-9 samt 14 både er aktive ved anmeldelser og ved anmodninger om refusion. Filter 12 og 13 er kun aktivt ved anmodninger (fra selvstændige). Der er en sammenhæng mellem filtrene 2, 3 og 4. Filter 2, hvor den anmeldende virksomhed er blandt de 25 pct. med højst sygefravær inden for branchen, kan kun komme i spil sammen med filter 3 og 4. Men filter 3 og 4 kan godt slå ud alene, dvs. uden højt sygefravær, altså filter 2. I modsætning til filter 2 vil filter 1 alene resultere i et advis herom til kommunen, altså hvis virksomheden, der anmelder, er blandt de 10 pct., der har højest sygefravær i forhold til virksomhedens branche. Såfremt en indberetning ikke slår ud i forhold til ét (eller flere) af de 13 filtre, udsender VAS et 0-advis, Ingen bemærkninger. Nummereringen af filtre / advis er afspejler kun den rækkefølge, de er blevet implementeret i VAS på. 17

20 Sammenhængen mellem indberetningstyper og filterafprøvelse Anmeldelser Anmodninger Ledige Selvstændige DP201 DP200A / DP202 DP200B DP200C Filter 1 Filter 2 Filter 3 Filter 4 Filter 5 Filter 6 Filter 7 Filter 8 Filter 9 Filter 10 Filter 11 Filter 12 Filter 13 Filter 14 VAS sondrer ikke mellem anmeldelser og anmodninger på en DP201-blanket. 18

21 Nul-advis: Ingen bemærkninger Et 0-advis fra VAS er en bekræftelse over for kommunen, at indberetningen er blevet kontrolleret af VAS, og at der ikke er fundet noget atypisk eller andet kontrolkrævende ved indberetningen. Figur 5: Eksempel på VAS-advis med visning af nul-advis Dvs. der kommer altid et advis fra VAS. Enten et 0-advis som ovenfor vist, eller ét eller flere advis er med oplysning om filterudslag. Alle advis er fra VAS indeholder også virksomhedsinformationer og oplysning om den pågældende virksomheds aktive sygedagpengesager i andre kommuner. Læs mere om disse såkaldte bonusinformationer side 37. Hvis en indberetning ikke er blevet kontrolleret af VAS, modtager kommunen et fejl-advis. Se uddybning herom side 30. PS: Alle de viste eksempler på skærmbilleder af VAS-meddelelser fra KMD edagpenge Sygdom i denne vejledning stammer fra et testsystem, med fiktive CPR-numre og ganske få, tilfældige kommuner. 19

22 Filtre med atypiske indberetningsmønstre 9 af filtrene i VAS juni 2014 er af den type, der giver filterudslag ved atypiske indberetningsmønstre, som kan indikere fejl eller forsøg på misbrug. Filter 1 og 2: Højt gennemsnitsfravær i virksomheden Hvis virksomheden er blandt de højeste 10 pct. i branchen, hvad angår sygefravær (filter 1), vil det altid udløse et advis herom til kommunen. Hvis virksomhedens sygefravær er lavere end de højeste 10 pct. i branchen, men højere end de højeste 25 pct., hvad angår sygefravær (filter 2), vil det kun resultere i et advis herom til kommunen, hvis der i anmeldelsen er yderligere skærpende omstændigheder i form af enten ledelses-/ejerskab (filter 3) eller familierelation (filter 4). Hvis virksomheden er blandt de 75 pct. med lavest sygefravær i branchen eller blandt de pct. med højest sygefravær, men hvor der i anmeldelsen ikke er tale ejerskab eller familierelation, vil det medføre et advis med ingen bemærkninger til kommunen. Figur 2 nedenfor illustrerer det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder for en række virksomheder i en given branche. Det kunne fx være byggebranchen, restaurationsbranchen eller noget helt tredje Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 3 Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Figur 6: Gennemsnitlige antal sygefraværsdage i en branche Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Nederste 75 % Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Figuren viser, at anmeldelser fra de to virksomheder med højest sygefravær (svarende til de øverste 10 pct.) er markeret med rødt. Det vil resultere i et VASadvis omkring særlig højt sygefravær eventuelt suppleret med en bemærkning om yderligere skærpende omstændigheder i form af ledelses-/ejerskab eller familierelation. Anmeldelser fra de tre virksomheder med sygefravær blandt de øverste pct., markeret med gul, vil resultere i et advis herom, hvis der endvidere er yderligere skærpende omstændigheder i form af ledelses-/ejerskab eller familierelation. 20

23 Anmeldelser fra de øvrige virksomheder med sygefravær blandt de nederste 75 pct. eller blandt de højeste pct., men hvor der i anmeldelsen ikke er tale om ledelses-/ejerskab eller familierelation, markeret med grøn, vil resultere i et 0- advis, ingen bemærkninger. Eksempel 1 nedenfor er et VAS-advis vedrørende en virksomhed i Holstebro, der har et sygefravær på 32 dage pr. medarbejder. Dermed overskrides grænseværdien (på 26 sygedage pr. medarbejder) for at ligge blandt de øverste 10 pct. i branchen, hvad angår dage med sygedagpengerefusion (filter 1). I dette tilfælde er det branchen for bygge- og anlægs-engrosvirksomheder. Det vil resultere i et VAS-advis, som kommunen modtager sammen med anmeldelsen. Selve ordlyden af meddelelsen på VAS-advis et er vist øverst med blå tekst. Figur 7: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 1-udslag Filter 1 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Se mere vedrørende de supplerende informationer om antal ansatte, branchen og aktive sager i andre kommuner neden for side

24 Filter 3: Syg ejer Advis et i nedenstående eksempel viser en virksomhed, der har højt sygefravær. Den ligger blandt de øverste 25 pct., hvad angår antal dage med udbetalt sygedagpengerefusion pr. medarbejder igennem de seneste 12 måneder. En medarbejder, der også er bestyrelsesmedlem i virksomheden, er sygemeldt og anmoder om sygedagpenge. Eftersom han er bestyrelsesmedlem, vil kommunen sammen med anmeldelsen og anmodningen om sygedagpenge modtage et advis fra VAS, hvor det vil fremgå, at den sygemeldte er en del af ledelses- eller ejerskabskredsen for den virksomhed, der anmoder om refusion. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen giver anledning til yderligere kontrol, og hvad en evt. kontrol har bestået i. Resultatet af sagsbehandlingen afslag, afslagsårsag eller beløb - meldes tilbage til VAS. Figur 8: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 3-udslag Filter 3 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Eksemplet viser et sygt bestyrelsesmedlem. Det kan også være et sygemeldt ledelsesmedlem, dvs. et medlem af virksomhedens direktion. 22

25 Filter 4: Nær familierelation til ejer Nedenfor vises et eksempel på et advis i det tilfælde, hvor en virksomhed opfylder kriterierne i filter 4. Virksomheden har et sygefravær af sådan et omfang, at firmaet ligger blandt de øverste 25 pct. Firmaet har anmodet om refusion af sygedagpenge for en sygemeldt, hvor den sygemeldte samtidig er gift med ejeren af firmaet. VAS reagerer på anmodningen med et advis til kommunen med en meddelelse om dette. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen har givet anledning til yderligere kontrol, hvad en eventuel kontrol består i, og viderebehandler anmodningen. I forbindelse med kontrol noteres resultatet på sagen, og afgørelsen om bevilling af sygedagpenge eller afslag og afslagsårsag meldes tilbage til VAS. Figur 9: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 4-udslag Filter 4 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Ligesom ved filter 3 kan der ved filter 4 også foruden en ejer / et bestyrelsesmedlem være tale om en nær familierelation til et ledelses- /direktionsmedlem i virksomheden. Nære familierelationer er enten ægtefælle, forældre eller børn. 23

26 Filter 5: Stor forskel i indberettet løn VAS kontrollerer alle indberetninger i eindkomstregistret, hvortil alle virksomheder hver måned indberetter løn for alle ansatte. Såfremt der konstateres en stor forskel i den løn, der er indberettet i eindkomst for den sygemeldte, og det beløb, der søges refusion for, udløser det et advis. Filteret vil slå ud, hvis forskellen mellem den anmeldte løn og løn fra eindkomst (efter AM-bidrag) er større end 10 pct. eller nominelt kr. VAS beregner et gennemsnit ud fra de nærmeste 2 eller 3 perioder, hvorfra der findes lønoplysninger i eindkomst, og lægger dette til grund for forskelsberegningen. Filter 5 slår dog ikke ud, hvis både refusionsbeløbet og den indberettede løn i eindkomst er større end maksimumbeløbet for dagpengeudbetaling. Filteret vil også fange de tilfælde, hvor arbejdsgiveren reelt er ophørt med at udbetale løn til den sygemeldte, men stadig søger refusion. Figur 10: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 5-udslag PS: Skærmbilledet ovenfor er fra version 3.1 af VAS, hvor beløb over dagpengemaksimum også ville give anledning til udslag for filter 5. De angivne beløb i skærmbilledet vil ikke give udslag for filter 5 i VAS juni

27 NB: NemRefusion tjekker for, om der aktuelt er et ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver og sygemeldte, men ikke, om der udbetales løn. Filter 5 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodning. Virksomheder kan bruge ét eller flere, særlige administrative numre, såkaldte SEnumre, til at indberette løn for medarbejdere. I de fleste tilfælde er SE-nummeret identisk med virksomhedens juridiske identitetsnummer, CVR-nummeret, som bruges i NemRefusion og VAS. Men især for større virksomheder kan der være indberettet på SE-numre, der ikke er lig med CVR-nummeret. VAS 3.1 tilføjede en kontrol af sammenhængen mellem CVR- og SE-numre, således at lønoplysninger fra eindkomst opsummeres på CVR-niveau, uanset hvilke SEnumre der er indberettet løn på. Filter 8: Flere sygedagpengemodtagere på adressen Hvis der på den samme adresse som den sygemeldte er mindst to andre personer, der også modtager sygedagpenge, vil det udløse et advis i VAS. Figur 11: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 8-udslag Der vil være tale om aktive sager, dvs. sygdomsforløb med et uafsluttet fravær. 25

28 Der dannes kun ét advis, selv om der på adressen er flere andre, som modtager sygedagpenge. Hvis der er flere, vil der være listet flere CPR-numre i advisteksten. Filter 8 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. I VAS 3.2 blev filter 8 ændret til først at blive udløst, når der er mindst 2 andre personer sygemeldt på samme adresse (skærmbilledet ovenfor er fra VAS 3.1, hvor der kun skulle være mindst én anden sygemeldt person på samme adresse). Filter 9: Tidligere afslag på sygedagpenge Hvis der tidligere er givet afslag på sygedagpenge til enten arbejdsgiveren eller den sygemeldte, vil det give anledning til et advis fra VAS. Figur 12: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 9-udslag 26

29 Det er ikke alle tidligere afslag, som vil udløse et advis. Det er kun afslag med følgende afslagsårsager (og angivet med kodeværdier), der udløser et advis i VAS: 3 UBE Undlader behandling (personer) 4 FHH Forhaler helbredelse (personer) 5 UAM Undlader at medvirke (personer) 6 FEA Fravær ej anmeldt eller dokumenteret (personer) 13 SIF Selvstændig er ikke forsikret og har underskud i virksomheden (selvstændige) 20 BUO Bevidst afgivelse af urigtige oplysninger (virksomheder) Det er også kun afslag inden for de seneste 18 måneder, der udløser advis. Filter 9 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. I VAS 3.2 blev filter 9 ændret, så store virksomheder skal have mindst 2 eller 3 afslag inden for de seneste 18 måneder for at udløse advis fra VAS. For virksomheder med op til 999 ansatte vil der fortsat udløses advis for 1 tidligere afslag. Har virksomheden mellem og ansatte, skal der 2 eller flere afslag til at udløse advis. Har virksomheden mere end ansatte, skal der 3 eller flere afslag til at udløse advis fra VAS. 27

30 Filter 10: Højt medarbejderfravær Hvis den sygemeldte har et højere gennemsnitligt fravær end medarbejdere i virksomheder i samme branche, og hvis den sygemeldte har gentagne korte fraværsperioder inden for de seneste 18 måneder, udløser det et advis fra VAS. Figur 13: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 10-udslag Der skal være opfyldt en række samtidige forhold for at udløse filter 10: 1. Medarbejderens sygefravær skal være højere end de højeste 25 pct., hvad angår sygefravær inden for branchen (svarende til filter 2, der dog går på virksomhedens sygefravær og ikke den enkelte medarbejders). 2. Der skal være mindst 3 korte sygefraværsperioder under 8 uger, dvs. før der bliver tale om opfølgning. 3. Fraværsperioderne skal ligge inden for de seneste 18 måneder. Ved længden af fraværsperioderne fratrækkes arbejdsgiverperioden. Det gennemsnitlige sygefravær beregnes for det seneste år og vises som antal sygedage for hhv. den sygemeldte og for gennemsnittet pr. medarbejder i branchen. Filter 10 er kun aktivt ved anmeldelsen og ved anmodninger fra selvstændige. 28

31 Filter 11: Højtidsrelateret fravær Hvis der er gentagne sygefraværsforløb, der ofte ligger umiddelbart før eller efter fri- eller helligdage, udløser det er advis fra VAS. Figur 14: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 11-udslag De fri- og helligdagsperioder, der kan være tale om, er følgende: 1. Jul/nytår (både før, mellem og efter afhængigt af ugedagene) 2. Påske (fra Palmesøndag til Skærtorsdag samt ugen efter 2. påskedag) 3. St. bededag (ugedagene før) 4. Kr. himmelfartsdag (ugedagene før samt fredagen efter) 5. Pinse (ugen efter 2. pinsedag) 6. Grundlovsdag (både før og efter afhængigt af ugedagene) Der skal være mindst 3 af disse fraværsperioder inden for de seneste 3 år. Filter 11 er kun aktivt ved anmeldelsen samt ved anmodninger fra selvstændige. 29

32 Sagsstøttefiltre Der er i VAS juni sagsstøttefiltre, som udpeger indberetninger, der under alle omstændigheder skal kontrolleres manuelt. Udslag på disse filtre indikerer ikke som sådan fejl eller forsøg på misbrug. Filter 6: Modtager offentlige ydelser VAS tjekker i eindkomstregistret, om den sygemeldte modtager andre offentlige ydelser. Hvis det er tilfældet, udløser det et advis med en liste over ydelser. Filter 6 kontrollerer for følgende offentlige ydelser, med koden i eindkomstregistret for den såkaldte indtægtsart angivet først i parentes: (2) Dagpenge, der er B-indkomst (3) Dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er A-indkomst og Dagpengeopgørelser for 1. og 2. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver, G-dage ) (5) Arbejdsløshedsdagpenge (13) Løbende udbetaling af efterløn og fleksydelse (16) Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasserne (19) Uddannelsesydelse efter 7a i lov om arbejdstilskud til ledige (22) Uddannelsesydelser til ledige over 25 år efter 9 i lov om arbejdstilbud til ledige udbetalt af arbejdskasse (24) Delpension (36) Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse (39) Efterlevelseshjælp / Pasning af døende 57 (41) Skattepligtig kontant- og engangshjælp (aktivlov 25) og aktiveringsydelse (42) Skattepligtig revalideringsydelse (aktivlov 52) (78) Barselsdagpenge Filter 6 tjekker i eindkomstregistret for offentlige ydelser i indeværende periode og i perioden forud. 30

33 6 Personen modtager følgende offentlige ydelser i den periode, der er søgt refusion for: Boligsikring: 2.112,75 kr. Kontanthjælp: 3.354,25 kr. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Furesø Generelle offentlige tjenester Kommune nr Kommune Ballerup Herlev Egedal Samlet Antal Figur 15: Eksempel på VAS-advis med filter 6-udslag Dette filter skal ses i den sammenhæng, at modtagelsen af de angivne offentlige ydelser altid vil medføre manuel sagsbehandling i kommunerne. Vigtigt om barselsdagpenge: eindkomstregistret indeholder kun information om barselsdagpenge udbetalt fra kommunen til borgeren. Oplysning om udbetalt barselsdagpengerefusion til arbejdsgiveren i sygefraværsperioden findes ikke i eindkomst. Derfor skal sagsbehandleren fortsat tjekken, om der er en barselsdagpengesag i f.eks. KMD-sag. Indskrænkningen til de nævnte offentlige ydelser er sket fra VAS 3.2. Herefter er det ikke længere nødvendigt for sagsbehandleren at lave en manuel kontrol for offentlige ydelser. Det er tilstrækkeligt at benytte informationen fra VAS, jf. Servicemeddelelse fra KMD Dagpenge (udsendt 12. juli 2013 se: Filter 6 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodning. 31

34 Filter 7: Flere samtidige arbejdsgivere Hvis der til eindkomst er indberettet løn for den sygemeldte fra flere arbejdsgivere, vil det udløse et advis i VAS. Her tjekker VAS i eindkomstregistret for den indeværende periode (typisk måned) og for perioden forud. Figur 16: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 7-udslag Filter 7 tjekker ikke for flere ansættelsesforhold i den samme virksomhed kun for løn fra forskellige virksomheder (juridiske enheder). Som det fremgår af eksemplet ovenfor, oplyser VAS, hvilke andre virksomheder der har udbetalt løn til den sygemeldte i det konkrete eksempel kun én virksomhed. Det oplyses, hvilket SE-nummer der er indberettet løn til SKAT fra, og hvilket CVR-nummer dette SE-nummer er knyttet til. Disse to numre kan godt være identiske. I enkelte tilfælde kan der kun stå et SE-nummer, mens CVR-nummeret er blankt. Det vil f.eks. ske, hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed. Filter 7 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. 32

35 Ligesom ved filter 5 er der fra VAS 3.1 i forhold til filter 7 tilføjet en kontrol af sammenhængen mellem CVR- og SE-numre, således at filter 7 kun aktiveres, hvis der er indberettet løn fra SE-numre, der ikke er knyttet til den sygedagpengeindberettende virksomheds CVR-nummer. I VAS juni 2014 er indkomst fra pensionsselskaber udelukket fra at danne advis er i VAS, såfremt der er tale om pensionsudbetalinger. Filter 12: Lønindtægt samtidig med selvstændig virksomhed Hvis der til eindkomst er indberettet løn for den sygemeldte selvstændige fra mindst én anden arbejdsgiver, vil det udløse et advis i VAS. Her tjekker VAS i eindkomstregistret for den indeværende periode (typisk måned) og for perioden forud. Filter 12 svarer til filter 7, men er specielt rettet imod selvstændige erhvervsdrivende. 12 Den selvstændige har fået udbetalt løn fra én eller flere virksomheder udover den selvstændiges egen virksomhed, som søger refusion. Virksomheder: SE: (CVR: ) Antal sygedage pr. medarbejder i virksomheden Grænseværdi for øverste 25 pct. i branchen Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder i branchen Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Aarhus Restauranter Kommune nr Kommune Odder Skanderborg Samlet Antal Figur 17: Eksempel på VAS-advis med filter 12-udslag Advisteksten for filter 12 er: "Den selvstændige har fået udbetalt løn fra én eller flere virksomheder ud over den selvstændiges egen virksomhed, som søger refusion". 33

36 Ligesom for filter 7 vil filter 12 oplyse, hvilket SE-nummer der er indberettet løn til SKAT fra, og hvilket CVR-nummer dette SE-nummer er knyttet til. Disse to numre kan godt være identiske. I enkelte tilfælde kan der kun stå et SE-nummer, mens CVR-nummeret er blankt. Det vil f.eks. ske, hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed. Filter 12 er kun aktivt ved selvstændiges anmodning om sygedagpenge (svarende til den tidligere blanket dp200c). Filter 13: Højt sygefravær for forsikrede selvstændige I Bekendtgørelse nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge står der i kapitel 10, Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende: 25. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos den forsikrede på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC den forsikredes opholdskommune. Filter 13 adviserer med andre ord sagsbehandleren, når der er et vist omfang af sygefravær i forbindelse med den sygedagpengeforsikring, som den selvstændige har tegnet i henhold til 45 i sygedagpengeloven F-ordningen. 13 Den selvstændige, som er dækket af sygedagpengeforsikringen, har haft et sygefravær på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, jf. 25 i Bekendtgørelse nr 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Frederikshavn Havfiskeri Kommune nr Kommune Brønderslev-Dronninglund Hjørring Samlet Antal Figur 18: Eksempel på VAS-advis med filter 13-udslag for forsikrede selvstændige Filter 13 er kun aktivt ved selvstændiges anmodning om sygedagpenge (svarende til den tidligere blanket dp200c). 34

37 BAC er en forkortelse for Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter og var tidligere den enhed, der administrerede forsikringsordningerne (FO) for selvstændige og mindre private arbejdsgivere. BAC er i dag en del af Statens Administration, som nu administrerer FO. Filter 14: Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere I Bekendtgørelse nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge står der i kapitel 11, Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere, står der tilsvarende: 41. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos en ansat hos en forsikret arbejdsgiver på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC lønmodtagerens opholdskommune. Filter 14 svarer til filter 13, men vedrører de mindre arbejdsgivere, der har tegnet sygedagpengeforsikring efter 55 i sygedagpengeloven A-ordningen. 14 Den ansatte, hvis arbejdsgiver er dækket af sygedagpengeforsikringen, har haft et sygefravær på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, jf. 41 i Bekendtgørelse nr 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Guldborgsund Overvågning Kommune nr Kommune Lolland Vordingborg Samlet Antal Figur 19: Eksempel på VAS-advis med filter 14-udslag for forsikrede arbejdsgivere Filter 14 er både aktivt ved anmeldelser og anmodninger. Med filter 13 og 14 implementerer VAS den underretningspligt om højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne, som sygedagpengebekendtgørelsen pålægger BAC. Det skete tidligere ved hjælp af lister udsendt til kommunerne. 35

38 VAS-advis ved tekniske problemer (teknisk fejladvis) Alle sygedagpengeindberetninger skal beriges med et VAS-advis. Hvad enten dette er udløst af et af de filtre, der er beskrevet ovenfor, eller der er tale om et advis, hvor der står Ingen bemærkninger. I undtagelsessituationer, hvor der er tekniske problemer i VAS eller hvilket er det oftest forekommende i de datakilder, som VAS benytter (CPR, CVR og eindkomst), vil indberetninger blive videresendt til kommunerne, uden indberetningerne er blevet kontrolleret af VAS. Dette for at undgå ophobning af sagspukler i kommunerne og for at undgå problemer med tidsfrister i relation til underretningsbreve til de sygemeldte. I disse tilfælde vil VAS tilføje en oplysning i advis et: "Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis på grund af tekniske problemer". I ganske særlige tilfælde kan det være NemRefusion, der tilføjer dette fejladvis. I tilfælde af fejladvis om tekniske problemer, skal kommunerne altid underkaste anmeldelser en skærpet kontrol. Indberetningen er jo ikke blevet forhåndskontrolleret af VAS. Refusionsanmodninger er blevet kontrollet i forbindelse med anmeldelser, og de behøver derfor ikke ekstra manuel kontrol, hvis de kommer med et teknisk fejladvis. Der arbejdes meget på at nedbringe antallet af tekniske fejladvis er i VAS. Ved idriftsættelsen af VAS juni 2014 var der på landsplan tekniske fejladvis er om dagen, svarende til under 0,5 pct. af alle indberetninger. 36

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark The Danish Register of Sickness absence compensation benefits and Social transfer payments Version 1.0 Jacob Pedersen, Ebbe Villadsen, Hermann Burr,

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær TemaNord 2005:524 ISBN 92-893-1140-1 Grafisk produktion: Kailow Graphic Oplag: 1.500 Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere