Værd at vide om VAS juni En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær"

Transkript

1 S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

2 S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni 2014 Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tryk: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 5. udgave, 1. oplag København, juni 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Tlf Hjemmeside: Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse ISSN: (on-line)

3 Indhold INDLEDNING... 3 VAS JUNI TIDLIGERE VERSIONER AF VAS... 4 HVOR FINDER JEG VAS-VEJLEDNINGEN?... 4 FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 5 KORT OM VAS... 7 FORMÅLET MED VAS... 7 VAS I SAMSPIL MED SAGSBEHANDLINGEN 4 ADVIS-TYPER... 7 ADVIS ER FRA VAS KAN IKKE BRUGES SOM BEGRUNDELSE I SIG SELV HVAD SIGER LOVEN? SAGSBEHANDLINGSRESULTATET STIKPRØVEKONTROL VAS I KMD EDAGPENGE SYGDOM SÅDAN FUNGERER VAS ADVIS ER OG KONTROL DE 14 FILTRE I VAS JUNI SAMMENHÆNGEN MELLEM INDBERETNINGSTYPER OG FILTERAFPRØVELSE NUL-ADVIS: INGEN BEMÆRKNINGER FILTRE MED ATYPISKE INDBERETNINGSMØNSTRE Filter 1 og 2: Højt gennemsnitsfravær i virksomheden Filter 3: Syg ejer Filter 4: Nær familierelation til ejer Filter 5: Stor forskel i indberettet løn Filter 8: Flere sygedagpengemodtagere på adressen Filter 9: Tidligere afslag på sygedagpenge Filter 10: Højt medarbejderfravær Filter 11: Højtidsrelateret fravær SAGSSTØTTEFILTRE Filter 6: Modtager offentlige ydelser Filter 7: Flere samtidige arbejdsgivere Filter 12: Lønindtægt samtidig med selvstændig virksomhed Filter 13: Højt sygefravær for forsikrede selvstændige Filter 14: Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere VAS-ADVIS VED TEKNISKE PROBLEMER (TEKNISK FEJLADVIS) BONUSINFORMATION OG AKTIVE SAGER SAMKØRING AF DATA FLERE OG MERE PRÆCISE FILTRE KONTROL TILBAGEMELDING OG AFSLAGSÅRSAG JOURNALISERING HVAD VAS OGSÅ KAN BRUGES TIL INDSATSER I FORHOLD TIL BESTEMTE BRANCHER STYRKEN I AT KUNNE HENVISE TIL VAS

4 Figurer Figur 1: Forløbet af en sygedagpengeindberetning... 8 Figur 2: Kontrol-skærmbilledet i edagpenge Sygdom Figur 3: VAS-advis vist fra Øvrige elektroniske data i edagpenge Sygdom Figur 4: VAS-advis udskrevet fra edagpenge Sygdom Figur 5: Eksempel på VAS-advis med visning af nul-advis Figur 6: Gennemsnitlige antal sygefraværsdage i en branche Figur 7: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 1-udslag Figur 8: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 3-udslag Figur 9: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 4-udslag Figur 10: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 5-udslag Figur 11: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 8-udslag Figur 12: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 9-udslag Figur 13: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 10-udslag Figur 14: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 11-udslag Figur 15: Eksempel på VAS-advis med filter 6-udslag Figur 16: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 7-udslag Figur 17: Eksempel på VAS-advis med filter 12-udslag Figur 18: Eksempel på VAS-advis med filter 13-udslag for forsikrede selvstændige Figur 19: Eksempel på VAS-advis med filter 14-udslag for forsikrede arbejdsgivere Figur 20: Eksempel på bonusinformation fra VAS Figur 21: Tilbagemelding fra sagsbehandler til VAS

5 Indledning Sagsbehandlingen i både staten og kommunerne bliver i stigende grad digitaliseret. Det gælder for mange områder - også for behandlingen af sygedagpengesager. Virk.dk og NemRefusion er bare to eksempler, der vidner om denne digitalisering: Virk.dk: Den generelle, offentlige portal for virksomheder i Danmark. NemRefusion: Den digitale løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. Det er en udvikling, som skal gøre dialogen og samspillet mellem det offentlige, virksomheder og borgere mere enkel og mere effektiv. Den digitale indberetning medfører krav om, at også kontrollen af indberetningerne tilføres oplysninger via et digitalt værktøj i forhold til at opfange muligt snyd og misbrug af sygedagpenge. Det er dette digitale kontrolværktøj VAS - Validering af Atypisk Sygefravær - som behandles i denne vejledning. VAS juni 2014 Denne udgave af vejledningen retter sig imod den version af VAS, som er sat i drift i juni Hvad er der nyt i VAS juni 2014? Der er tilføjet to nye filtre 13 og 14 (se side 30) to sagsstøttefiltre, som adviserer sagsbehandleren om højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne (FO). Antallet af tekniske fejladvis er og falske advis er er nedbragt til et forventeligt lavt niveau. Rettelser af fejl og mangler, bl.a. i filtrene 3 og 10. Bemærk, at vi siden VAS 3.0 har ændret terminologien. Tidligere kaldte vi det regler nu kalder vi det filtre. Filter er en mere præcis betegnelse for den måde, VAS fungerer på. Desuden risikerer vi ikke forvirring omkring eller sammenblanding med juridiske regler i lovgivningen, bekendtgørelser osv. Bemærk også, at vi her i vejledningen hovedsagelig benytter betegnelsen VASadvis eller blot advis, mens det i KMD s fagsystem edagpenge Sygdom benævnes VAS-meddelelser. Det er det samme. I denne udgave af vejledningen er der mere konsekvent gennemført en opdeling i forskellige advis-typer se side 7. Der er også tilføjet et afsnit om samspillet mellem VAS og fagsystemet for de kommunale ydelsescentre, KMD edagpenge Sygdom, med fokus på, hvordan 3

6 sagsbehandleren bedst muligt kan benytte dette system og de oplysninger, VAS tilvejebringer. Se side 13. Desuden er det blevet præciseret, at det kun er anmeldelser, der skal underkastes ekstra manuel kontrol, hvis anmeldelsen kommer med et teknisk fejladvis fra VAS. Det er ikke nødvendigt for refusionsanmodninger. Se side 36. Endelig er afsnittet, om hvad loven siger, blevet ajourført. Tidligere versioner af VAS VAS 1 blev benyttet i forbindelse med den første digitale sygedagpengeløsning (SDP-løsningen), som blev afløst af NemRefusion i august VAS 2 var en teknisk tilpasning af VAS til NemRefusion. Funktionelt var der ingen forskel på VAS 1 og VAS 2. Der er derfor ingen særskilt vejledning til VAS 2, da VAS 1 og 2 set med sagsbehandlerøjne var ens. VAS 3.0 tilføjede 3 nye filtre, der alle er baseret på eindkomstregistret. VAS 3.1 tilføjede 4 nye filtre. VAS 3.2 tilføjede ét nyt filter og udvidede kontrollen til også at omfatte ledige (DP200B). Hvor finder jeg VAS-vejledningen? VAS-vejledningen offentliggøres på VAS-hjemmesiden: - det kan i en overgangsperiode stadig være Herfra kan du altid downloade den seneste version af vejledningen samt finde andre, aktuelle informationer om VAS. 4

7 Formål med vejledningen Vejledningen har til formål at oplyse ledere og sagsbehandlere i kommunerne om VAS og forklare: 1. Hvad er VAS-systemet? 2. Hvilke regler gælder for VAS, og hvad er kommunens rolle? 3. Hvordan fungerer VAS? Det er hensigten, at læseren med vejledningen opnår viden om: Hvordan VAS fungerer i samspil med de øvrige elementer i den digitale sagsbehandling. Når en arbejdsgiver sender en anmeldelse til kommunen om sygefravær for en ansat og anmoder om sygedagpengerefusion, løber anmeldelsen gennem VAS-systemet, før den når frem på skærmen hos den enkelte sagsbehandler. Sagsbehandleren kontrollerer herefter sagens oplysninger, bl.a. på baggrund af et evt. advis (en meddelelse) om f.eks. unormalt højt sygefravær og melder tilbage til VAS. De lovmæssige krav om digital kommunikation fra kommunen til VAS. De 14 filtre, som er indeholdt i VAS juni 2014: 1. Meget højt sygefravær 2. Højt sygefravær i kombination med ledelses-/ejerskabsforhold (filter 3) eller familierelationer (filter 4) 3. Ledelses- eller ejerskabsforhold 4. Familierelationer 5. Stor forskel i indberettet indtægt 6. Modtager offentlige ydelser 7. Flere samtidige arbejdsgivere 8. Flere sygedagpengemodtagere på adressen 9. Tidligere afslag på sygedagpenge 10. Højt medarbejderfravær 11. Højtidsrelateret fravær 12. Selvstændige med lønindtægt 13. Højt sygefravær for forsikrede selvstændige 14. Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere Filtrene gør systemet i stand til på et objektivt grundlag at opfange anmeldelser om sygefravær, der giver særlig anledning til opmærksomhed i den kommunale sagsbehandling og kontrol. Advis erne, som vedhæftes anmeldelsen eller refusionsanmodningen på vej til sagsbehandleren, kan oplyse om tegn på misbrug af sygedagpengesystemet. Men det er naturligvis altid sagsbehandleren, der til syvende og sidst træffer afgørelse om bevilling af sygedagpenge eller afslag herpå ud fra almindelig forvaltningsretlige principper. VAS er kun en hjælp. De mest almindelige kontrolforanstaltninger, som kommunen foretager for at sikre sig, at oplysninger om sygefravær er korrekte. 5

8 Kravet til kommunen om tilbagemelding til VAS om evt. kontrol, der er foretaget samt resultatet af sagsbehandlingen, dvs. om der er bevilget sygedagpenge med angivelse af beløbet eller om der er givet afslag med angivelse af afslagsårsag / -begrundelse. Pligten til at journalisere, når der arbejdes i samspil med VAS. Perspektiver og muligheder, der ligger i VAS-systemet. Når VAS beriges med oplysning, om hvilke sager der er udtaget til kontrol og med sagsbehandlingsresultater, vil VAS på sigt indeholde en masse oplysninger og data om sygefraværet inden for forskellige erhverv og brancher. Det kan være gavnligt for statistisk brug, analyse og specielle indsatser. 6

9 Kort om VAS VAS står for Validering af Atypisk Sygefravær og er samtidig navnet på et ITsystem, som tilfører en vigtig kontrolfunktion til digitale indberetninger af sygefravær via Virk.dk. Systemet er en del af de digitaliseringsplaner, der er indeholdt i kommuneøkonomiaftalen for 2011 samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for Det skal understreges, at det fortsat er kommunen, der træffer afgørelser i sager om sygedagpenge. VAS påpeger alene forhold der ud fra objektive kriterier bør undersøges nærmere. Formålet med VAS Formålet med VAS er først og fremmest at give et digitalt værktøj til kommunerne, der skal hjælpe med at udpege de sygedagpengesager, hvor det indberettede sygefravær giver anledning til nærmere undersøgelse eller kontrol. VAS udpeger dels de indberetninger, som udviser et atypisk mønster, som kan indikere fejl eller misbrug af sygedagpengereglerne / sygedagpengeudbetalingerne. Dels udpeger VAS de indberetninger, hvor en manuel kontrol under alle omstændigheder er nødvendig, f.eks. fordi den sygemeldte modtager (andre) offentlige ydelser. VAS vil derfor gøre det nemmere for den enkelte sagsbehandler, lederen af ydelsescentret på sygedagpengeområdet eller en evt. særlig kontrolgruppe at arbejde systematisk med at kontrollere det indberettede sygefravær. På landsplan udpeger VAS erfaringsmæssigt pct. af indberetningerne, fordi de har atypiske indberetningsmønstre (atypisk sygefravær) dette med de nuværende 9 filtre inden for denne kategori. VAS forventes at udpege andre pct. af indberetningerne, fordi der er forhold, som under alle omstændigheder skal undersøges nærmere baseret på de nuværende 5 såkaldte sagsstøttefiltre. VAS i samspil med sagsbehandlingen 4 advis-typer Som figur 1 neden for viser, vil VAS, allerede inden kommunen modtager den elektroniske anmeldelse, automatisk foretage en validering af indberetningen. VAS supplerer alle indberetninger med et advis, eller i enkelte tilfælde flere advis er, der giver valideringsinformationer til sagsbehandleren. Der er 4 typer af VAS-advis er: 1. Nul-advis er (Ingen bemærkninger), som viser, at indberetningen er blevet kontrolleret af VAS, uden at der fundet noget kontrol-krævende ved den. Se mere side Advis er om atypiske indberetningsmønstre, som kan indikere fejl eller forsøg på misbrug. Se mere side 20. 7

10 3. Sagsstøtte-advis er, der udpeger forhold, som kræver manuel kontrol. Se mere side Teknisk fejl-advis er, som kommer, når VAS ikke kan få tilstrækkeligt datagrundlag til at validere indberetningen. Se mere side 36. VAS bidrager med andre ord med en proaktiv validering, som kan forebygge fejludbetalinger fremfor at konstatere dem på bagkant, med alt det ekstra arbejde det medfører i form tilbagebetalingssager. 8 Sagsbehandler Kontrol 6 Resultat Borger 1 Anmeldelse / anmodning Underretningsbrev 3 NemRefusion 4 Valideret anmeldelse / anmodning Advis 5 Afgørelse Arbejdsgiver Dagpengesystem Virksomhed Anmeldelse / anmodning Virk.dk 2 Validering / advis Ydelsescenter! Tilbagemelding 7 VAS STAR Figur 1: Forløbet af en sygedagpengeindberetning 1. Arbejdsgiver anmelder sygefravær for en ansat og anmoder eventuelt om refusion af sygedagpenge. Anmeldelsen sker digitalt via NemRefusion på erhvervsportalen Virk.dk. Det gælder også anmeldelse af sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende og for forsikrede ledige. 2. Når anmeldelsen er signeret i NemRefusion, sendes den automatisk videre til VAS, som validerer sagens oplysninger og supplerer med et advis, der beskriver eventuelle atypiske forhold. 8

11 Hvis der ikke er atypiske forhold ved anmeldelsen, laver VAS er såkaldt 0-advis, der oplyser Ingen bemærkninger. Dvs. der kommer altid et advis / en VASmeddelelse, når en indberetning er blevet kontrolleret af VAS. 3. Der sendes automatisk et underretningsbrev til den sygemeldte borger. 4. Anmeldelsen, med et vedhæftet advis fra VAS, sendes automatisk videre til den behandlende kommunes ydelsescenter. VAS-advis et vil herefter fremgå af sagsoplysningerne i kommunens fagsystem (KMD edagpenge Sygdom se et eksempel side 19). 5. Som led i den almindelige behandling af anmeldelsen inddrager sagsbehandleren VAS-advis et og vurderer behovet for yderligere kontrol. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen giver anledning til yderligere kontrol. Der træffes herefter afgørelse om udbetaling eller afslag af sygedagpenge, som indberettes i kommunens dagpengesystem. Uanset behov for yderligere kontrol foretages indberetning i dagpengesystemet som normalt. 6. Hvis en anmeldelse er udtaget til yderligere kontrol i forhold til, om der skal udbetales sygedagpengerefusion, registreres det i kommunens dagpengesystem, at sagen er udtaget til kontrol. Resultatet af kontrollen registreres ligeledes i kommunens dagpengesystem. Hvis kontrollen foretages med det samme eventuelt ved telefonisk kontakt til borgeren eller arbejdsgiveren registreres resultatet med det samme i forbindelse med den normale indberetning. Hvis kontrollen er foretaget efter indberetning af sagen eventuelt ved en særskilt kontrolenhed eller i Jobcentret skal resultatet registreres efterfølgende. Herefter tages der stilling til eventuelle videre tiltag i sagen. Hvis en kontrol har resulteret i dokumenteret misbrug af refusionsmidler, kan kommunen stille et krav om tilbagebetaling. Endelig vil det blive registeret i VAS, at sagen er udtaget til yderligere kontrol. 7. Kommunens dagpengesystem foretager automatisk tilbagemelding til VAS i to omgange. Det sker via NemRefusion. I første omgang tilbagemeldes, om sagen er udtaget til yderligere kontrol. I anden omgang tilbagemeldes det endelige resultat af sagsbehandlingen altså afslagsårsagen eller det bevilgede dagpengebeløb. I praksis vil disse to tilbagemeldinger foregå samtidig. Oplysningerne lagres i VAS med udtagelsesdato for den kontrol, der blev udført, afslagsårsagen eller det bevilgede dagpengebeløb. Disse oplysninger, samt hvilken type kontrol der er foretaget, noteres ligeledes i kommunens sagsbehandlingssystem. Oplysningerne kan bl.a. blive brugt til statistik, målrettede indsatser over for f.eks. bestemte brancher samt til at videreudvikle og forbedre VAS. Se uddybningen neden for side 40 om Tilbagemelding og afslagsårsag. 8. Den sygemeldte kan sende oplysninger i relation til underretningsbrevet tilbage til kommunen. 9

12 Advis er fra VAS kan ikke bruges som begrundelse i sig selv Det er vigtigt at understrege, at VAS-systemet og advis er herfra ikke i sig selv kan begrunde et afslag eller en bevilling af sygedagpengerefusion. Det er altid den enkelte sagsbehandler, der har pligt til at oplyse sagerne tilstrækkeligt og på baggrund heraf træffe en afgørelse. VAS hjælper kommunen med at være opmærksom på bestemte sager, der ser atypiske ud, men det vil aldrig være en gyldig begrundelse alene at henvise til VAS i en afgørelse. For at illustrere sagsforløbet, når en virksomhed anmelder sygefravær og anmoder om sygedagpengerefusion, er der nedenfor opstillet et eksempel. Eksemplet beskriver en situation med en virksomhed, som har en periode med højt sygefravær blandt sine ansatte. Virksomheden anmelder endnu en sygeperiode for en ansat og anmoder om sygedagpengerefusion: Eksempel: Højt sygefravær Når en virksomhed har sendt en anmeldelse via NemRefusion, validerer VAS oplysningerne bl.a. ud fra en målestok om højt sygefravær. Det betyder, at VAS holder virksomhedens sygefravær op imod sygefraværsniveauet for virksomheder i samme branche. Det konstateres f.eks., at der er så mange sygemeldinger fra samme virksomhed for samme periode, at det anses for atypisk i forhold til branchen. Kommunens dagpengesystem modtager anmeldelsen med et VAS advis, hvor sagsbehandleren oplyses om, at denne virksomhed har højt sygefravær. Der kan have været en ulykke på virksomheden med flere ansatte impliceret, hvilket har medført mange sygemeldinger. Sagsbehandleren inddrager disse oplysninger i den samlede vurdering og noterer dette i sygedagpengesagen. Hvis de øvrige almindelige betingelser for udbetaling af sygedagpenge er til stede, kan sagsbehandleren indberette sagen i kommunens dagpengesystem for udbetaling af sygedagpenge i form af refusion til arbejdsgiver. Når kommunen har indberettet sagen til udbetaling, vil oplysningen om det udbetalte beløb blive meldt tilbage til VAS af kommunen. Hvis kommunen på baggrund af VAS-advis et og i den samlede sagsbehandling vurderer, at det ikke er berettiget at udbetale sygedagpenge, vil afslagsårsagen, som indberettes i kommunens dagpengesystem, også blive tilbagemeldt til VAS. Det er derfor vigtigt, at kommunen registrerer sagsbehandlingsskridtene i kommunens dagpengesystem i forbindelse med et VAS-advis. Det noteres i sagen, hvis et VAS-advis har givet anledning til yderligere kontrol samt sagsbehandlingsresultatet. Herved opbygges viden om evt. snyd og misbrug f.eks. i forskellige brancher og i forskellige perioder af året. Med registreringen af oplysninger vil kommunen også stå stærkere i en eventuel ankesag. 10

13 Hvad siger loven? Sagsgangene i forbindelse med anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpengerefusion er bestemt ud fra reglerne vedrørende VAS. Det fremgår af sygedagpengelovens 69, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for området for sygedagpengeloven og barselloven, samt de nærmere vilkår herfor. I bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om digital kommunikation via NemRefusion se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= er fastsat regler om kommunens pligter i den forbindelse. Sagsbehandlingsresultatet I bekendtgørelsens 2 og 3 fremgår det, at kommunen (eller Udbetaling Danmark) har pligt til at kunne modtage oplysninger fra NemRefusion. I kapitel 2 i bekendtgørelsen fremgår endvidere, hvilke oplysninger kommunen har pligt til at give videre til NemRefusion, samt i hvilket format det skal foregå: Kapitel 2 Digital kommunikation mellem NemRefusion og kommunen eller Udbetaling Danmark 3. Kommunen og Udbetaling Danmark skal aflevere sagsbehandlingsresultatet, herunder angivelse af det udbetalte beløb eller afslagsårsagen, til NemRefusion. Dette skal ske i OIOXML-meddelelsesformat. NemRefusion sender automatisk oplysningerne om sagsbehandlingsresultatet videre til VAS. Hver gang kommunen træffer en afgørelse i en sygedagpengesag, skal kommunen således videregive oplysninger til VAS. Det foregår enten i form af en tilbagemelding om beløbsangivelse, såfremt sygedagpenge bevilges, eller afslagsårsag i de tilfælde, hvor der gives afslag på anmodning om udbetaling af sygedagpenge. I bekendtgørelsen er der ikke fastsat regler om, at kommunen har pligt til at føre kontrol som følge af VAS-meddelelser. Men kommunen har selvfølgelig ifølge forvaltningsloven pligt til at sikre sig, at sagerne er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. VAS stilles til rådighed for kommunerne som en digital hjælp i sagsbehandlingen til at blive opmærksom på mistænkelige sager. VAS kan derved være med til at effektivisere den kontrolindsats, som kommunerne i forvejen laver. 11

14 Stikprøvekontrol Bekendtgørelsens 8 vedrører kommunens pligt til at lave 10 månedlige stikprøvekontroller af sygedagpengeindberetninger vel at mærke af de sager, som ikke er slået ud i forhold til ét af VAS filtre (det skal med andre ord være blandt indberetningerne med et 0-advis): Kapitel 4 Dokumentation, opbevaring og kontrol 8. Kommunen skal hver måned udtage 10 sygedagpengeindberetninger til stikprøvekontrol. Stikprøverne kan alene foretages på sager, som ikke er udpeget til skærpet kontrol af VAS. Stk. 2. Kommunen skal sende oplysning til VAS om, hvilke sager der er udtaget til stikprøvekontrol. Overførsel af oplysningen om stikprøvekontrol til VAS sker automatisk, når det registreres i kommunens dagpengesystem (KMD edagpenge). Bemærk dog, at den gældende version af KMD edagpenge benytter en anden terminologi. Her kaldes stikprøvekontrol for Udtagning til vurdering. Se nærmere i KL s vejledning, Stikprøvekontrol på sager fra NemRefusion, fra november

15 VAS i KMD edagpenge Sygdom KMD har i fagsystemet edagpenge Sygdom valgt at implementere den normale visning af VAS-advis et eller VAS-meddelelsen, som det hedder dér som en del af Kontrol-skærmbilledet, der først skal vælges, efter andre kontroller er udført. Figur 2: Kontrol-skærmbilledet i edagpenge Sygdom Det kan føre til uhensigtsmæssige situationer, hvor du som sagsbehandler udfører manuelle kontroller, som VAS allerede har foretaget. Derfor kan det i mange situationer være formålstjenligt at fremsøge VAS-advis et som noget af det første i sagsbehandlingen. 13

16 Det kan du gøre ved at vælge fanebladet Øvrige elektroniske data, hvor du bl.a. kan se VAS-oplysninger og få VAS-advis et frem, jf. nedenstående skærmdump: Figur 3: VAS-advis vist fra Øvrige elektroniske data i edagpenge Sygdom Her kan du, som det fremgår, også udskrive VAS-advis et: 14

17 Figur 4: VAS-advis udskrevet fra edagpenge Sygdom Det er altid muligt at se VAS-advis et fra fanebladet Øvrige elektroniske data, også når du har afsluttet sagsbehandlingen, og Kontrol-billedet ikke længere er tilgængeligt. Du kan læse mere om VAS-kontrol og kontrol mere generelt i afsnit 17 i Vejledning til KMD edagpenge Sygdom denne vejledning kan hentes fra KMD s hjemmeside: nger/kmd%20edagpenge.aspx 15

18 Sådan fungerer VAS advis er og kontrol Det er, som tidligere nævnt, fortsat kommunens sagsbehandlere, der træffer afgørelser i sager om sygedagpenge. VAS påpeger alene forhold der ud fra objektive kriterier bør undersøges nærmere. Som beskrevet ovenfor i afsnittet om VAS i samspil med sagsbehandlingen består kontrolfunktionen i, at når virksomheder anmelder sygefravær for en ansat og anmoder om refusion af sygedagpenge via Virk.dk, scanner VAS for atypiske sygefraværsmønstre samt for andre kontrolkrævende forhold (sagsstøtte). I de sager, hvor det indberettede sygefravær afviger fra normalen på en måde, der kan indikere fejl eller misbrug af sygedagpengeregler eller sygedagpengerefusion, vil VAS supplere anmeldelsen med et advis, som sagsbehandleren kan se på sagen i kommunens sagsbehandlingssystem. Det gælder også, hvis der er andre, kontrolkrævende forhold. Advis et skal gøre kommunen særligt opmærksom på sagen. De 14 filtre i VAS juni 2014 VAS arbejder ud fra et sæt af filtre, der gør systemet i stand til på objektivt grundlag at opfange anmeldelser af sygefravær, der erfarings- eller lovgivningsmæssigt giver anledning til særlig opmærksomhed i den kommunale sagsbehandling og kontrol. I VAS juni 2014 er der implementeret 14 filtre, som opfanger anmeldelser af sygefravær af følgende type: 1. Anmeldelser fra virksomheder med et gennemsnitligt refusionsgivende sygefravær pr. medarbejder i de seneste 12 måneder, der ligger blandt det højeste 10 pct. i virksomhedens branche. 2. Anmeldelser fra virksomheder med et gennemsnitligt refusionsgivende sygefravær pr. medarbejder i de seneste 12 måneder, der ligger blandt det højeste 25 pct. i virksomhedens branche. 3. Anmeldelser, hvor der er tale om sygefravær hos et medlem af virksomhedens ledelses- eller ejerskabskreds. 4. Anmeldelser, hvor der er tale om sygefravær hos et nærtstående familiemedlem til en person fra virksomhedens ledelses- eller ejerskabskreds. 5. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er stor forskel mellem den indberettede løn i eindkomst og det beløb, der søges refusion for. 6. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor den sygemeldte samtidig modtager andre offentlige ydelser. 7. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er flere samtidige arbejdsgivere. 16

19 8. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der er flere på adressen, som modtager sygedagpenge. 9. Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der tidligere er givet afslag på sygedagpenge til arbejdsgiver eller arbejdstager. 10. Anmeldelser, hvor medarbejderen har et højere gennemsnitligt fravær end medarbejdere i virksomheder i samme branche, og medarbejdere har gentagne korte fraværsperioder inden for et tidsrum forud. 11. Anmeldelser, hvor medarbejderen har højt sygefravær i bestemte perioder i forbindelse med højtider og helligdage. 12. Anmodninger fra selvstændige om refusion, hvor der samtidig er lønindtægt fra anden virksomhed. 13. Anmodninger fra selvstændige om refusion, hvor der er højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne. 14. Anmeldelser samt anmodninger fra arbejdsgivere om refusion, hvor der er højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne. Bemærk, at nogle filtre kun er aktive ved anmeldelser. Det gælder filter 1-4 samt filter Mens filter 5-9 samt 14 både er aktive ved anmeldelser og ved anmodninger om refusion. Filter 12 og 13 er kun aktivt ved anmodninger (fra selvstændige). Der er en sammenhæng mellem filtrene 2, 3 og 4. Filter 2, hvor den anmeldende virksomhed er blandt de 25 pct. med højst sygefravær inden for branchen, kan kun komme i spil sammen med filter 3 og 4. Men filter 3 og 4 kan godt slå ud alene, dvs. uden højt sygefravær, altså filter 2. I modsætning til filter 2 vil filter 1 alene resultere i et advis herom til kommunen, altså hvis virksomheden, der anmelder, er blandt de 10 pct., der har højest sygefravær i forhold til virksomhedens branche. Såfremt en indberetning ikke slår ud i forhold til ét (eller flere) af de 13 filtre, udsender VAS et 0-advis, Ingen bemærkninger. Nummereringen af filtre / advis er afspejler kun den rækkefølge, de er blevet implementeret i VAS på. 17

20 Sammenhængen mellem indberetningstyper og filterafprøvelse Anmeldelser Anmodninger Ledige Selvstændige DP201 DP200A / DP202 DP200B DP200C Filter 1 Filter 2 Filter 3 Filter 4 Filter 5 Filter 6 Filter 7 Filter 8 Filter 9 Filter 10 Filter 11 Filter 12 Filter 13 Filter 14 VAS sondrer ikke mellem anmeldelser og anmodninger på en DP201-blanket. 18

21 Nul-advis: Ingen bemærkninger Et 0-advis fra VAS er en bekræftelse over for kommunen, at indberetningen er blevet kontrolleret af VAS, og at der ikke er fundet noget atypisk eller andet kontrolkrævende ved indberetningen. Figur 5: Eksempel på VAS-advis med visning af nul-advis Dvs. der kommer altid et advis fra VAS. Enten et 0-advis som ovenfor vist, eller ét eller flere advis er med oplysning om filterudslag. Alle advis er fra VAS indeholder også virksomhedsinformationer og oplysning om den pågældende virksomheds aktive sygedagpengesager i andre kommuner. Læs mere om disse såkaldte bonusinformationer side 37. Hvis en indberetning ikke er blevet kontrolleret af VAS, modtager kommunen et fejl-advis. Se uddybning herom side 30. PS: Alle de viste eksempler på skærmbilleder af VAS-meddelelser fra KMD edagpenge Sygdom i denne vejledning stammer fra et testsystem, med fiktive CPR-numre og ganske få, tilfældige kommuner. 19

22 Filtre med atypiske indberetningsmønstre 9 af filtrene i VAS juni 2014 er af den type, der giver filterudslag ved atypiske indberetningsmønstre, som kan indikere fejl eller forsøg på misbrug. Filter 1 og 2: Højt gennemsnitsfravær i virksomheden Hvis virksomheden er blandt de højeste 10 pct. i branchen, hvad angår sygefravær (filter 1), vil det altid udløse et advis herom til kommunen. Hvis virksomhedens sygefravær er lavere end de højeste 10 pct. i branchen, men højere end de højeste 25 pct., hvad angår sygefravær (filter 2), vil det kun resultere i et advis herom til kommunen, hvis der i anmeldelsen er yderligere skærpende omstændigheder i form af enten ledelses-/ejerskab (filter 3) eller familierelation (filter 4). Hvis virksomheden er blandt de 75 pct. med lavest sygefravær i branchen eller blandt de pct. med højest sygefravær, men hvor der i anmeldelsen ikke er tale ejerskab eller familierelation, vil det medføre et advis med ingen bemærkninger til kommunen. Figur 2 nedenfor illustrerer det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder for en række virksomheder i en given branche. Det kunne fx være byggebranchen, restaurationsbranchen eller noget helt tredje Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 3 Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Figur 6: Gennemsnitlige antal sygefraværsdage i en branche Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Nederste 75 % Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed Figuren viser, at anmeldelser fra de to virksomheder med højest sygefravær (svarende til de øverste 10 pct.) er markeret med rødt. Det vil resultere i et VASadvis omkring særlig højt sygefravær eventuelt suppleret med en bemærkning om yderligere skærpende omstændigheder i form af ledelses-/ejerskab eller familierelation. Anmeldelser fra de tre virksomheder med sygefravær blandt de øverste pct., markeret med gul, vil resultere i et advis herom, hvis der endvidere er yderligere skærpende omstændigheder i form af ledelses-/ejerskab eller familierelation. 20

23 Anmeldelser fra de øvrige virksomheder med sygefravær blandt de nederste 75 pct. eller blandt de højeste pct., men hvor der i anmeldelsen ikke er tale om ledelses-/ejerskab eller familierelation, markeret med grøn, vil resultere i et 0- advis, ingen bemærkninger. Eksempel 1 nedenfor er et VAS-advis vedrørende en virksomhed i Holstebro, der har et sygefravær på 32 dage pr. medarbejder. Dermed overskrides grænseværdien (på 26 sygedage pr. medarbejder) for at ligge blandt de øverste 10 pct. i branchen, hvad angår dage med sygedagpengerefusion (filter 1). I dette tilfælde er det branchen for bygge- og anlægs-engrosvirksomheder. Det vil resultere i et VAS-advis, som kommunen modtager sammen med anmeldelsen. Selve ordlyden af meddelelsen på VAS-advis et er vist øverst med blå tekst. Figur 7: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 1-udslag Filter 1 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Se mere vedrørende de supplerende informationer om antal ansatte, branchen og aktive sager i andre kommuner neden for side

24 Filter 3: Syg ejer Advis et i nedenstående eksempel viser en virksomhed, der har højt sygefravær. Den ligger blandt de øverste 25 pct., hvad angår antal dage med udbetalt sygedagpengerefusion pr. medarbejder igennem de seneste 12 måneder. En medarbejder, der også er bestyrelsesmedlem i virksomheden, er sygemeldt og anmoder om sygedagpenge. Eftersom han er bestyrelsesmedlem, vil kommunen sammen med anmeldelsen og anmodningen om sygedagpenge modtage et advis fra VAS, hvor det vil fremgå, at den sygemeldte er en del af ledelses- eller ejerskabskredsen for den virksomhed, der anmoder om refusion. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen giver anledning til yderligere kontrol, og hvad en evt. kontrol har bestået i. Resultatet af sagsbehandlingen afslag, afslagsårsag eller beløb - meldes tilbage til VAS. Figur 8: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 3-udslag Filter 3 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Eksemplet viser et sygt bestyrelsesmedlem. Det kan også være et sygemeldt ledelsesmedlem, dvs. et medlem af virksomhedens direktion. 22

25 Filter 4: Nær familierelation til ejer Nedenfor vises et eksempel på et advis i det tilfælde, hvor en virksomhed opfylder kriterierne i filter 4. Virksomheden har et sygefravær af sådan et omfang, at firmaet ligger blandt de øverste 25 pct. Firmaet har anmodet om refusion af sygedagpenge for en sygemeldt, hvor den sygemeldte samtidig er gift med ejeren af firmaet. VAS reagerer på anmodningen med et advis til kommunen med en meddelelse om dette. Sagsbehandleren noterer på sagen, hvorvidt adviseringen har givet anledning til yderligere kontrol, hvad en eventuel kontrol består i, og viderebehandler anmodningen. I forbindelse med kontrol noteres resultatet på sagen, og afgørelsen om bevilling af sygedagpenge eller afslag og afslagsårsag meldes tilbage til VAS. Figur 9: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 4-udslag Filter 4 er kun aktivt ved anmeldelser samt anmodninger fra selvstændige. Ligesom ved filter 3 kan der ved filter 4 også foruden en ejer / et bestyrelsesmedlem være tale om en nær familierelation til et ledelses- /direktionsmedlem i virksomheden. Nære familierelationer er enten ægtefælle, forældre eller børn. 23

26 Filter 5: Stor forskel i indberettet løn VAS kontrollerer alle indberetninger i eindkomstregistret, hvortil alle virksomheder hver måned indberetter løn for alle ansatte. Såfremt der konstateres en stor forskel i den løn, der er indberettet i eindkomst for den sygemeldte, og det beløb, der søges refusion for, udløser det et advis. Filteret vil slå ud, hvis forskellen mellem den anmeldte løn og løn fra eindkomst (efter AM-bidrag) er større end 10 pct. eller nominelt kr. VAS beregner et gennemsnit ud fra de nærmeste 2 eller 3 perioder, hvorfra der findes lønoplysninger i eindkomst, og lægger dette til grund for forskelsberegningen. Filter 5 slår dog ikke ud, hvis både refusionsbeløbet og den indberettede løn i eindkomst er større end maksimumbeløbet for dagpengeudbetaling. Filteret vil også fange de tilfælde, hvor arbejdsgiveren reelt er ophørt med at udbetale løn til den sygemeldte, men stadig søger refusion. Figur 10: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 5-udslag PS: Skærmbilledet ovenfor er fra version 3.1 af VAS, hvor beløb over dagpengemaksimum også ville give anledning til udslag for filter 5. De angivne beløb i skærmbilledet vil ikke give udslag for filter 5 i VAS juni

27 NB: NemRefusion tjekker for, om der aktuelt er et ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver og sygemeldte, men ikke, om der udbetales løn. Filter 5 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodning. Virksomheder kan bruge ét eller flere, særlige administrative numre, såkaldte SEnumre, til at indberette løn for medarbejdere. I de fleste tilfælde er SE-nummeret identisk med virksomhedens juridiske identitetsnummer, CVR-nummeret, som bruges i NemRefusion og VAS. Men især for større virksomheder kan der være indberettet på SE-numre, der ikke er lig med CVR-nummeret. VAS 3.1 tilføjede en kontrol af sammenhængen mellem CVR- og SE-numre, således at lønoplysninger fra eindkomst opsummeres på CVR-niveau, uanset hvilke SEnumre der er indberettet løn på. Filter 8: Flere sygedagpengemodtagere på adressen Hvis der på den samme adresse som den sygemeldte er mindst to andre personer, der også modtager sygedagpenge, vil det udløse et advis i VAS. Figur 11: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 8-udslag Der vil være tale om aktive sager, dvs. sygdomsforløb med et uafsluttet fravær. 25

28 Der dannes kun ét advis, selv om der på adressen er flere andre, som modtager sygedagpenge. Hvis der er flere, vil der være listet flere CPR-numre i advisteksten. Filter 8 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. I VAS 3.2 blev filter 8 ændret til først at blive udløst, når der er mindst 2 andre personer sygemeldt på samme adresse (skærmbilledet ovenfor er fra VAS 3.1, hvor der kun skulle være mindst én anden sygemeldt person på samme adresse). Filter 9: Tidligere afslag på sygedagpenge Hvis der tidligere er givet afslag på sygedagpenge til enten arbejdsgiveren eller den sygemeldte, vil det give anledning til et advis fra VAS. Figur 12: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 9-udslag 26

29 Det er ikke alle tidligere afslag, som vil udløse et advis. Det er kun afslag med følgende afslagsårsager (og angivet med kodeværdier), der udløser et advis i VAS: 3 UBE Undlader behandling (personer) 4 FHH Forhaler helbredelse (personer) 5 UAM Undlader at medvirke (personer) 6 FEA Fravær ej anmeldt eller dokumenteret (personer) 13 SIF Selvstændig er ikke forsikret og har underskud i virksomheden (selvstændige) 20 BUO Bevidst afgivelse af urigtige oplysninger (virksomheder) Det er også kun afslag inden for de seneste 18 måneder, der udløser advis. Filter 9 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. I VAS 3.2 blev filter 9 ændret, så store virksomheder skal have mindst 2 eller 3 afslag inden for de seneste 18 måneder for at udløse advis fra VAS. For virksomheder med op til 999 ansatte vil der fortsat udløses advis for 1 tidligere afslag. Har virksomheden mellem og ansatte, skal der 2 eller flere afslag til at udløse advis. Har virksomheden mere end ansatte, skal der 3 eller flere afslag til at udløse advis fra VAS. 27

30 Filter 10: Højt medarbejderfravær Hvis den sygemeldte har et højere gennemsnitligt fravær end medarbejdere i virksomheder i samme branche, og hvis den sygemeldte har gentagne korte fraværsperioder inden for de seneste 18 måneder, udløser det et advis fra VAS. Figur 13: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 10-udslag Der skal være opfyldt en række samtidige forhold for at udløse filter 10: 1. Medarbejderens sygefravær skal være højere end de højeste 25 pct., hvad angår sygefravær inden for branchen (svarende til filter 2, der dog går på virksomhedens sygefravær og ikke den enkelte medarbejders). 2. Der skal være mindst 3 korte sygefraværsperioder under 8 uger, dvs. før der bliver tale om opfølgning. 3. Fraværsperioderne skal ligge inden for de seneste 18 måneder. Ved længden af fraværsperioderne fratrækkes arbejdsgiverperioden. Det gennemsnitlige sygefravær beregnes for det seneste år og vises som antal sygedage for hhv. den sygemeldte og for gennemsnittet pr. medarbejder i branchen. Filter 10 er kun aktivt ved anmeldelsen og ved anmodninger fra selvstændige. 28

31 Filter 11: Højtidsrelateret fravær Hvis der er gentagne sygefraværsforløb, der ofte ligger umiddelbart før eller efter fri- eller helligdage, udløser det er advis fra VAS. Figur 14: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 11-udslag De fri- og helligdagsperioder, der kan være tale om, er følgende: 1. Jul/nytår (både før, mellem og efter afhængigt af ugedagene) 2. Påske (fra Palmesøndag til Skærtorsdag samt ugen efter 2. påskedag) 3. St. bededag (ugedagene før) 4. Kr. himmelfartsdag (ugedagene før samt fredagen efter) 5. Pinse (ugen efter 2. pinsedag) 6. Grundlovsdag (både før og efter afhængigt af ugedagene) Der skal være mindst 3 af disse fraværsperioder inden for de seneste 3 år. Filter 11 er kun aktivt ved anmeldelsen samt ved anmodninger fra selvstændige. 29

32 Sagsstøttefiltre Der er i VAS juni sagsstøttefiltre, som udpeger indberetninger, der under alle omstændigheder skal kontrolleres manuelt. Udslag på disse filtre indikerer ikke som sådan fejl eller forsøg på misbrug. Filter 6: Modtager offentlige ydelser VAS tjekker i eindkomstregistret, om den sygemeldte modtager andre offentlige ydelser. Hvis det er tilfældet, udløser det et advis med en liste over ydelser. Filter 6 kontrollerer for følgende offentlige ydelser, med koden i eindkomstregistret for den såkaldte indtægtsart angivet først i parentes: (2) Dagpenge, der er B-indkomst (3) Dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er A-indkomst og Dagpengeopgørelser for 1. og 2. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver, G-dage ) (5) Arbejdsløshedsdagpenge (13) Løbende udbetaling af efterløn og fleksydelse (16) Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasserne (19) Uddannelsesydelse efter 7a i lov om arbejdstilskud til ledige (22) Uddannelsesydelser til ledige over 25 år efter 9 i lov om arbejdstilbud til ledige udbetalt af arbejdskasse (24) Delpension (36) Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse (39) Efterlevelseshjælp / Pasning af døende 57 (41) Skattepligtig kontant- og engangshjælp (aktivlov 25) og aktiveringsydelse (42) Skattepligtig revalideringsydelse (aktivlov 52) (78) Barselsdagpenge Filter 6 tjekker i eindkomstregistret for offentlige ydelser i indeværende periode og i perioden forud. 30

33 6 Personen modtager følgende offentlige ydelser i den periode, der er søgt refusion for: Boligsikring: 2.112,75 kr. Kontanthjælp: 3.354,25 kr. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Furesø Generelle offentlige tjenester Kommune nr Kommune Ballerup Herlev Egedal Samlet Antal Figur 15: Eksempel på VAS-advis med filter 6-udslag Dette filter skal ses i den sammenhæng, at modtagelsen af de angivne offentlige ydelser altid vil medføre manuel sagsbehandling i kommunerne. Vigtigt om barselsdagpenge: eindkomstregistret indeholder kun information om barselsdagpenge udbetalt fra kommunen til borgeren. Oplysning om udbetalt barselsdagpengerefusion til arbejdsgiveren i sygefraværsperioden findes ikke i eindkomst. Derfor skal sagsbehandleren fortsat tjekken, om der er en barselsdagpengesag i f.eks. KMD-sag. Indskrænkningen til de nævnte offentlige ydelser er sket fra VAS 3.2. Herefter er det ikke længere nødvendigt for sagsbehandleren at lave en manuel kontrol for offentlige ydelser. Det er tilstrækkeligt at benytte informationen fra VAS, jf. Servicemeddelelse fra KMD Dagpenge (udsendt 12. juli 2013 se: Filter 6 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodning. 31

34 Filter 7: Flere samtidige arbejdsgivere Hvis der til eindkomst er indberettet løn for den sygemeldte fra flere arbejdsgivere, vil det udløse et advis i VAS. Her tjekker VAS i eindkomstregistret for den indeværende periode (typisk måned) og for perioden forud. Figur 16: Eksempel på VAS-advis med visning af filter 7-udslag Filter 7 tjekker ikke for flere ansættelsesforhold i den samme virksomhed kun for løn fra forskellige virksomheder (juridiske enheder). Som det fremgår af eksemplet ovenfor, oplyser VAS, hvilke andre virksomheder der har udbetalt løn til den sygemeldte i det konkrete eksempel kun én virksomhed. Det oplyses, hvilket SE-nummer der er indberettet løn til SKAT fra, og hvilket CVR-nummer dette SE-nummer er knyttet til. Disse to numre kan godt være identiske. I enkelte tilfælde kan der kun stå et SE-nummer, mens CVR-nummeret er blankt. Det vil f.eks. ske, hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed. Filter 7 gælder både ved anmeldelse og refusionsanmodninger. 32

35 Ligesom ved filter 5 er der fra VAS 3.1 i forhold til filter 7 tilføjet en kontrol af sammenhængen mellem CVR- og SE-numre, således at filter 7 kun aktiveres, hvis der er indberettet løn fra SE-numre, der ikke er knyttet til den sygedagpengeindberettende virksomheds CVR-nummer. I VAS juni 2014 er indkomst fra pensionsselskaber udelukket fra at danne advis er i VAS, såfremt der er tale om pensionsudbetalinger. Filter 12: Lønindtægt samtidig med selvstændig virksomhed Hvis der til eindkomst er indberettet løn for den sygemeldte selvstændige fra mindst én anden arbejdsgiver, vil det udløse et advis i VAS. Her tjekker VAS i eindkomstregistret for den indeværende periode (typisk måned) og for perioden forud. Filter 12 svarer til filter 7, men er specielt rettet imod selvstændige erhvervsdrivende. 12 Den selvstændige har fået udbetalt løn fra én eller flere virksomheder udover den selvstændiges egen virksomhed, som søger refusion. Virksomheder: SE: (CVR: ) Antal sygedage pr. medarbejder i virksomheden Grænseværdi for øverste 25 pct. i branchen Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder i branchen Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Aarhus Restauranter Kommune nr Kommune Odder Skanderborg Samlet Antal Figur 17: Eksempel på VAS-advis med filter 12-udslag Advisteksten for filter 12 er: "Den selvstændige har fået udbetalt løn fra én eller flere virksomheder ud over den selvstændiges egen virksomhed, som søger refusion". 33

36 Ligesom for filter 7 vil filter 12 oplyse, hvilket SE-nummer der er indberettet løn til SKAT fra, og hvilket CVR-nummer dette SE-nummer er knyttet til. Disse to numre kan godt være identiske. I enkelte tilfælde kan der kun stå et SE-nummer, mens CVR-nummeret er blankt. Det vil f.eks. ske, hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed. Filter 12 er kun aktivt ved selvstændiges anmodning om sygedagpenge (svarende til den tidligere blanket dp200c). Filter 13: Højt sygefravær for forsikrede selvstændige I Bekendtgørelse nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge står der i kapitel 10, Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende: 25. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos den forsikrede på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC den forsikredes opholdskommune. Filter 13 adviserer med andre ord sagsbehandleren, når der er et vist omfang af sygefravær i forbindelse med den sygedagpengeforsikring, som den selvstændige har tegnet i henhold til 45 i sygedagpengeloven F-ordningen. 13 Den selvstændige, som er dækket af sygedagpengeforsikringen, har haft et sygefravær på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, jf. 25 i Bekendtgørelse nr 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Frederikshavn Havfiskeri Kommune nr Kommune Brønderslev-Dronninglund Hjørring Samlet Antal Figur 18: Eksempel på VAS-advis med filter 13-udslag for forsikrede selvstændige Filter 13 er kun aktivt ved selvstændiges anmodning om sygedagpenge (svarende til den tidligere blanket dp200c). 34

37 BAC er en forkortelse for Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter og var tidligere den enhed, der administrerede forsikringsordningerne (FO) for selvstændige og mindre private arbejdsgivere. BAC er i dag en del af Statens Administration, som nu administrerer FO. Filter 14: Højt sygefravær for forsikrede arbejdsgivere I Bekendtgørelse nr. 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge står der i kapitel 11, Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere, står der tilsvarende: 41. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos en ansat hos en forsikret arbejdsgiver på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC lønmodtagerens opholdskommune. Filter 14 svarer til filter 13, men vedrører de mindre arbejdsgivere, der har tegnet sygedagpengeforsikring efter 55 i sygedagpengeloven A-ordningen. 14 Den ansatte, hvis arbejdsgiver er dækket af sygedagpengeforsikringen, har haft et sygefravær på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, jf. 41 i Bekendtgørelse nr 665 af 20/06/2006 om sygedagpenge. Antal ansatte Hjemkommune Virksomhedsbranche Guldborgsund Overvågning Kommune nr Kommune Lolland Vordingborg Samlet Antal Figur 19: Eksempel på VAS-advis med filter 14-udslag for forsikrede arbejdsgivere Filter 14 er både aktivt ved anmeldelser og anmodninger. Med filter 13 og 14 implementerer VAS den underretningspligt om højt sygefravær i forbindelse med forsikringsordningerne, som sygedagpengebekendtgørelsen pålægger BAC. Det skete tidligere ved hjælp af lister udsendt til kommunerne. 35

38 VAS-advis ved tekniske problemer (teknisk fejladvis) Alle sygedagpengeindberetninger skal beriges med et VAS-advis. Hvad enten dette er udløst af et af de filtre, der er beskrevet ovenfor, eller der er tale om et advis, hvor der står Ingen bemærkninger. I undtagelsessituationer, hvor der er tekniske problemer i VAS eller hvilket er det oftest forekommende i de datakilder, som VAS benytter (CPR, CVR og eindkomst), vil indberetninger blive videresendt til kommunerne, uden indberetningerne er blevet kontrolleret af VAS. Dette for at undgå ophobning af sagspukler i kommunerne og for at undgå problemer med tidsfrister i relation til underretningsbreve til de sygemeldte. I disse tilfælde vil VAS tilføje en oplysning i advis et: "Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis på grund af tekniske problemer". I ganske særlige tilfælde kan det være NemRefusion, der tilføjer dette fejladvis. I tilfælde af fejladvis om tekniske problemer, skal kommunerne altid underkaste anmeldelser en skærpet kontrol. Indberetningen er jo ikke blevet forhåndskontrolleret af VAS. Refusionsanmodninger er blevet kontrollet i forbindelse med anmeldelser, og de behøver derfor ikke ekstra manuel kontrol, hvis de kommer med et teknisk fejladvis. Der arbejdes meget på at nedbringe antallet af tekniske fejladvis er i VAS. Ved idriftsættelsen af VAS juni 2014 var der på landsplan tekniske fejladvis er om dagen, svarende til under 0,5 pct. af alle indberetninger. 36

Værd at vide om VAS 3.2. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om VAS 3.2. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Værd at vide om VAS 3.2 - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Ajourført oktober 2013 A R B E J D S M A R K E D S

Læs mere

Værd at vide om. VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om. VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Værd at vide om VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Indhold: 1. Indledning 3 2. Kort om VAS 4 2.1 Formålet med VAS 4 2.2 VAS i samspil med sagsbehandlingen 5 2.3 Advis

Læs mere

Værd at vide om VAS 3.0

Værd at vide om VAS 3.0 Værd at vide om VAS 3.0 - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Værd at vide om VAS 3.0 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København,

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014 Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge Deloitte Consulting 2. april 2014 Sygedagpenge Indledning I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af adviser på sygedagpenge. Dette

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesudvalget 2011-12 L 85 Bilag 1 Offentligt N O T A T 27. januar 2012 Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

FORRETNINGBESKRIVELSE

FORRETNINGBESKRIVELSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN - DIGITALISERING AF SYGE- RASKMELDING FORRETNINGBESKRIVELSE VERSION 1.8.1 DATO 2. juli 2012i REFERENCE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen og Rune Gram-Madsen (Begge KC) Med

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016

Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016 NOTAT Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016 4. december 2015 J.nr. VOA/HMA Den 4. januar 2016 træder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM Funktionaliteten i hovedtræk Netværksmøder 5. og 6. november 2013 IKKE KUN IT OG MONOPOLBRUD OGSÅ KOMMUNAL FORANDRING! GLEM HVORDAN DU GØR DET I DAG KSD i kontekst Print

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Funktionsbeskrivelse PROJEKT: Sygedagpenge

Funktionsbeskrivelse PROJEKT: Sygedagpenge Funktionsbeskrivelse PROJEKT: Sygedagpenge Projektejer: Thomas Christiansen Projektleder: Ulrik Røhl Dokumentversion: 1.0 Dato: 30. maj 2013 Indhold 1 Om funktionsbeskrivelsen... 3 2 Sygedagpengeområdet

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering I februar 2014 sendte KL resultaterne af den førmåling, der blev gennemført i foråret 2013 i fire, ud til de resterende for at få deres

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere