Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT"

Transkript

1 Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året a) Generelt og diverse vedr. afleveringsfrister b) SH Opgørelse c) Feriefridage d) Fritvalgsopsparing e) ATP årsbidrag f) Multimedieskat, fri bil m.m. f) Fra saldi i Løn-2000 til rubrikker i eindkomst g) Indtægtsarter, NYT! h) Resumé lønkørsel december måned. i) Årskørsler/Udskrifter Skift til år 2011 a) Ændring af afregningstidspunkt til SKAT b) LOV: AM-bidrag ændres til bruttoskat c) Klargør til Nyt år. d) Start på det nye år, diverse LØNAFREGNINGER TIL MAILADRESSE ELLER TIL E-BOKS. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Årskursus 2010 Side 1

2 AFSLUTNING ÅRET Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. Årsskiftet - hvordan forholder jeg mig? Afleverings- og tidsfrister SH opgørelse Fritvalgsordninger ATP årsbidrag Afstemningslisten Multimedie og Fryns eindkomst Ændringer på arbejdsgiverniveau Korrektioner/rettelse af saldi for 2010 og oplysningspligt HVORDAN FORHOLDER JEG MIG SOM ARBEJDSGIVER I LØN-2000? I forbindelse med årsskiftet er der nogle generelle ting, som du skal være opmærksom på: Fredag den 24. december 2010 og fredag den 31. december 2010 er IKKE bankdage. Alle andre hverdage i december er bankdage. Dispositionsdatoen afgør hvilket indkomstår lønnen bliver indberettet i. Udbetaling med dispositionsdato i 2011 vedrører indkomståret Det betyder, at dispositionsdatoer efter den 30. december 2010 hører til indkomståret Vær opmærksom på, at udskydelse af afleverings- og betalingsfrister er ophørt ved udgangen af 2010! 30/12 Indberetning til eindkomst for December (Større virksomheder) Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for December (Større virksomheder) Januar /1 Indbetaling af Arbejdsmarkedspension Indbetaling til Feriekonto 17/1 Indbetaling af Lønsumsafgift Indberetning til eindkomst for December (Mindre virksomheder) Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for December (Mindre virksomheder Særlige forhold for Lønservice. Afleveringsfristerne for den sidste løn med disposition i december Vi anbefaler, at du sender lønoplysningerne til os i god tid for at sikre, at lønnen bliver udbetalt rettidigt. Du kan læse mere om afleveringsfristerne i forbindelse med årsskiftet ved klik på Vigtige datoer. Årskursus 2010 Side 2

3 Det er ikke muligt at få foretaget lønbehandling vedrørende 2010 efter den 28. december 2010 Automatisk beskatning af feriepenge, rest-sh m.m. foretages ved sidste lønberegning i 2010 Klargøring til 2011 med flytning af saldi fra tælleværket DÅ til SÅ er på plads den 7. januar /12 Aflev. frist for Lønservice til disp. d. 23/12 22/12 Aflev. frist for Lønservice 3. sidste hverdag 27/12 Aflev. frist for Lønservice sidste hverdag Tidsfrist for 13. lønkørsel Sidste frist for afvikling af kørsel 13 er onsdag den 29. december 2010, senest kl Det vil ikke være muligt at begynde den 13. lønkørsel efter kl onsdag den 29. december SH-saldo, opgørelse. Udbetaling af årets rest-sh sammen med årets sidste løn på medarbejdere med SH-kode 2: Hvis du ønsker at udbetalingen skal ske på en lønseddel sammen med årets sidste løn, skal du gøre således: Kørsler/Lønindtastning/Udbetal rest SH-saldo, og her vælger du hvilken kladde de dannede oplysninger skal lægges. Du bør ikke ændre den valgte lønart I lønkladden registreres lønart 9030 uden beløb, og på den måde medtages også opsparingen for den aktuelle lønkørsel. OVERFØR SH TIL FERIEKONTO, ELLER OVERFØR TIL NÆSTE ÅR. Opgørelse af årets rest-søgnehelligdagssaldo afhænger af virksomhedens overenskomst eller af de respektive ansættelseskontrakter. Hvis du ikke har udbetalt hele søgnehelligdagsopsparingen i løbet af året, vil lønmodtageren ved årets afslutning have en rest søgnehelligdagssaldo. Du kan ændre kode 2 til kode 5, så bliver det overført afregnet skattemæssigt og overført til Feriekonto. Negativ rest-søgnehelligdagssaldo - modregnes i lønnen Hvis du i løbet af året har udbetalt et større beløb, end der er opsparet i søgnehelligdagsopsparing til en lønmodtager, vil saldoen være negativ. Hvis der samtidig afregnes feriepenge, og der er plads til dem i dette beløb, bliver der modregnet i feriepengene. Hvis der ikke er plads kan du modregne beløbet i lønnen med lønart 9030 med minusfortegn. UDBETALING AF REST-FERIEFRIDAGE SAMTIDIG MED ÅRETS SIDSTE LØN Du kan se en oversigt over saldo for feriefridage under Adm.ferie/Indeværende ferieår/oversigt ferie m.v., du kan udskrive en liste (Ctrl+P), f.eks. Ferie, Feriefridage. Hvis du ønsker at udbetalingen skal ske på en lønseddel sammen med sidste lønkørsel, kan du køre: Kørsler/Lønindtastning/Udbetal Feriefridage. Du skal vælge lønarten der skal benyttes til udbetaling, normalt 8915, og desuden lønkladdenr., og de dannede udbetalinger lægges i den valgte lønkladde, og kan efterfølgende ses og evt. rettes. FRITVALGSOPSPARING Overførsel af fritvalgsopsparing til arbejdsmarkedspension Ifølge nogle overenskomster kan en medarbejder vælge at anvende hele - eller en del af sin fritvalgsopsparing til egenbetalt arbejdsmarkedspensionsbidrag. Dette bør normalt ske løbende, men er det ikke sket, så kan beløbet for året overføres til en pensionsordning ved at benytte lønart UDBETALING AF FRITVALGSOPSPARINGEN Årskursus 2010 Side 3

4 Skal Fritvalgssaldoen tømmes samtidig med årets sidste løn, skal du registrere lønnen som normalt, og desuden benytte lønart Nu udbetales saldoen sammen med den sidste løn. ATP årsbidrag Hvis ATP-bidraget overstiger kr. pr. medarbejder, kan det påvirke øvrige bidrag til f.eks. AER og barselsfonde, så de bliver forkerte. Der vil ikke ske tilbagebetaling af betalte bidrag som overstiger årsbidraget. Det anbefales derfor, at ATP-bidraget reguleres for timelønnede medarbejdere, hvis deres årsbidrag overstiger maksimum. Hvis du ønsker at regulere ATP-bidraget for den enkelte medarbejder, skal du gøre det i lønkladden med lønart Når du taster på lønart 9001, stoppes den automatiske beregning for perioden. Multimedieskat, fri bil m.m. Indeholdelsesprocenten for A-skat Fra indkomståret 2010 nedsættes indeholdelsesprocenten ved manglende skattekort fra 60 til 55 pct. Indeholdelsesprocenten anvendes i tilfælde, hvor den indeholdelsespligtige hverken har modtaget skattekort, bikort eller frikort. I disse tilfælde skal der fremover indeholdes 55 pct. af den udbetalte eller godskrevne A- indkomst uden fradrag. Lønsystemet indsætter IKKE denne procent pr. automatik, og det skyldes, at det vil være nemmere at korrigere skattebeløbet i næste måned, hvis der kommer et nyt skattekort. Skattepligtige multimedier Som udgangspunkt erstatter multimedieskatten beskatningen af fri telefon. Men da der er sket en voldsom teknologisk udvikling indenfor telefoni og medier har man altså valgt multimediebeskatningen for at få ligestillet de forskellige medier. Skatten omfatter derfor: 1. Telefon og telefoni, både fastnet og mobil, herunder oprettelse, abonnement, forbrug 2. Computer med tilbehør, dvs. computerskærm, programmer, printer mv. 3. Datakommunikation via Internet, herunder oprettelse, abonnement, forbrug 4. Det er ikke den arbejdsmæssige brug af multimedier, der ønskes beskattet, men adgangen til privat brug. Det betyder, at selv om man ikke benytter de multimedier arbejdsgiveren har stillet til rådighed privat, beskattes man alligevel, fordi muligheden er der. Har lønmodtageren fx en bærbar computer på arbejdspladsen, skal der ikke betales multimedieskat, men som der står i bemærkningerne til loven tages denne med hjem bare én gang, skal der betales skat. Til gengæld vil privat brug af multimedier på arbejdspladsen ikke give anledning til beskatning. 5. Mobiler og PDA er kan undtages Med hensyn til brug af mobiltelefoner er der lagt op til, at multimedieskatten kan undgås. Fx hvis der er tale om, at telefonen er i hjemmet, fordi tilkaldevagt eller arbejdets udførsel gør det nødvendigt. Telefonen må dog kun anvendes i arbejdssammenhæng, og vedkommende skal skrive under på, at udstyret ikke bruges privat. 6. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon eller bredbåndsforbindelse betyder altid beskatning. Personalegoder. Skattefrie personalegoder. Det er som hovedregel et krav, at tilbuddet gælder alle medarbejdere i virksomheden, men der kan dog begrænses i forhold til anciennitet eller antal arbejdstimer. Herunder hører f.eks. Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Skattepligtige personalegoder i øvrigt. Andre personalegoder, der ikke i overvejende grad benyttes til arbejde, er skattepligtige, men ikke AMbidragspligtige, skatten af disse goder opkræves af SKAT iflg. medarbejderens selvangivelse. Feltnr. 55 Værdi af andre personalegoder. Hvis du får brug for dette felt, skal du oprette en lønart med Feltnr. = 55. Det benyttes til personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt, f.eks. Fri avis, fri børnepasning, frit tog- og buskort m.v. Årskursus 2010 Side 4

5 Beløbet er AM-bidragsfri B-indkomst, og kan oprettes med LA 13. Generelle betingelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse Ud over de betingelser der konkret knytter sig til erhvervsmæssig befordring, er der tre generelle betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. 1) Der må ikke udbetales godtgørelser, der overstiger satserne. Udbetales der for meget i godtgørelse, skal hele beløbet medregnes som personlig indkomst hos modtageren. Der skal altså indeholdes A-skat og AM-bidrag af hele godtgørelsesbeløbet. Skattefri godtgørelser kan godt udbetales med beløb, der er mindre end satserne. 2) Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis beløbet fragår i en forud aftalt bruttoløn. Reglen betyder, at der ikke må foretages en løbende nedsættelse af lønnen med beløb, der svarer til antallet af kørte kilometer. 3) Som arbejdsgiver skal du sikre: kørslens erhvervsmæssige formål antallet af faktisk erhvervsmæssigt kørte km o angivelse af kørte km o dato for kørslen o kørslens mål/delmål o beregning af godtgørelsens størrelse, med angivelse af de anvendte satser. Du skal som arbejdsgiver sikre, at betingelserne er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, bliver godtgørelserne skattepligtige som personlig indkomst for modtageren. Modtageren kan så i stedet foretage fradrag efter reglerne for befordring mellem hjem og fast arbejdssted. Der dannes ingen oplysningssedler til medarbejderne, da alle oplysninger løbende er blevet indberettet i EKSEMPLER PÅ OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES MANUELT TIL EINDKOMST Der skal løbende ske indberetning af stort set alle de oplysninger, der står på lønmodtagerens lønseddel til eindkomst. De løbende indberetninger til eindkomst skal indeholde alle de oplysninger, som tidligere blev indberettet på oplysningssedler. Har lønmodtageren personalegoder, eller er der andre forhold i lønmodtagerens ansættelsesforhold, som ikke kan indberettes via stamoplysninger eller via løn-/korrektionsfelter i Løn-2000, skal du løbende indberette oplysningerne til eindkomst via TastSelv hos SKAT efter SKATs vejledning. Eksempler på oplysninger, som skal indberettes manuelt til SKAT er Indkomsttyper 01, 03 og 06. Løn-2000 indberetter automatisk indkomsttyperne/beskæftigelseskoderne 00, 04, 05, 08 og 09 på baggrund af lønmodtagerens stamoplysninger og/eller den løbende lønbehandling Værdier i rubrik 68. Løn-2000 indberetter automatisk værdien 48 vedrørende indkomsttype/beskæftigelseskode 08 alle andre værdier skal du manuelt indberette. Afstemningslister. 2 lister du bør kende og bruge, og du finder dem under Kørsler/Årskørsler/Udskrifter. På ferielisten for lønmodtager vil du kunne finde oplysninger om feriepenge, feriedage og hvis lønmodtageren har været oprettet som funktionær (feriekode 1) - ferietillæg optjent i For funktionærer med feriekode 1 vil du kunne bruge feriepengeoplysningerne i tilfælde af, at din lønmodtager fratræder, eller når du i det nye ferieår udbetaler ferietillæg. Oplysningerne kan naturligvis også anvendes som grundlag for din Årskursus 2010 Side 5

6 afstemning af indkomståret Årsopgørelsen vil kun indeholde saldi fra Løn Saldi fra Løn-2000 vil være omregnet til værdierne i SKATs rubrikker, og dermed kan tallene umiddelbart sammenlignes med SKATs tal i eindkomst, uden at du behøver at regne på tallene Årskursus 2010 Side 6

7 FRA SALDI I LØN-2000 TIL RUBRIKKER I EINDKOMST Her finder du en oversigt over, hvor saldi i Løn-2000 indberettes til eindkomst i Alle de oplysninger, som du ikke kan indberette via et løn- og korrektionsfelt i Løn-2000, skal løbende indberettes manuelt til eindkomst via TastSelv hos SKAT. Rubriknumre i eindkomst: Rubrik 13: AM-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag Indeholder lønmodtagerens saldo for A-indkomst, der er AM-bidragspligtig, samt samlet AM-bidrag (minus AM-bidrag af særlig udbetaling), ATP-bidrag af dagpenge og indberetninger via korrektioner, diverse felter Rubrik 14, A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag Indeholder lønmodtagerens udbetaling, der ikke er AM-bidragspligtig, samt korrektioner foretaget i felterne 029, 035 og 038, minus ATP-bidrag af dagpenge og korrektioner Rubrik 15, A-skat Indeholder lønmodtagerens indbetalte A-skat og korrektioner foretaget i felterne 960, 961, 963, 965, 966, 975, 978, 980 og 967 Rubrik 16, AM-bidrag på 8% Indeholder lønmodtagerens indbetalte AM-bidrag inkl. AM-bidrag af særlig udbetaling og korrektioner foretaget i felterne 950, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 959 og 861 Rubrik 19 Værdi af fri bil til rådighed Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 40) fratrukket egenbetaling (løndel/-felt 41) og korrektioner foretaget i felt 040 minus 041 Rubrik 21 Værdi af fri kost og logi Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 44) og korrektioner foretaget i felt 044 Rubrik 36 B-indkomst, der skal betales AM-bidrag af Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 27) for B-indkomst med AM-bidrag samt korrektioner i felt 027 Rubrik 38 B-indkomst, der ikke skal betales AM-bidrag af Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 36) for B-indkomst uden AM-bidrag og korrektioner foretaget i felt 036 Rubrik 46 ATP-bidrag Indeholder lønmodtagerens ATP-bidrag af løn og dagpenge, inklusiv arbejdsgivers andel og korrektioner foretaget i felterne 940, 941, 942, 943 og 945. Rubrikken indeholder også bogstav for indeholdt ATP-sats Rubrik 48 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Indeholder lønmodtagerens saldo for kørepenge (løndel/-felt 24x25, 32x33) og skattefri godtgørelse (løndel/-felt 07) samt korrektioner foretaget i felterne 007, 025 og 033 Rubrik 68 - Kode Indeholder koden 48, hvis lønmodtageren har stået med en trækprocent på 25% eller 33% i Løn-2000 samt koden 03, hvis du har lønbehandlet i løndel-/felt 29, 35 og 38 eller har indberettet korrektion i felterne 029, 035 og 038 Rubrik 69 Fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale Indeholder lønmodtagerens saldo for særlig udbetaling lønart 6000 eller 6001 Rubrik 70 Del af særlig udbetaling indbetalt på pensionsordning Indeholder lønmodtagerens saldo for den del af rubrik 69, der er indbetalt til en pensionsordning Rubrik 71 Del af særlig udbetaling, der er værdi af tingsgaver Indeholder beløb for den del af rubrik 69, der er anvendt til indkøb af tingsgave Rubrik 200 Løntimer Indeholder lønmodtagers saldo for arbejdstimer Rubrik 200 Bruttoindkomst Indeholder lønmodtagerens saldo i rubrik 13 og 14 tillagt lønmodtagerens andel af arbejdsgiveradministreret pensionsordning herunder ATP Årskursus 2010 Side 7

8 Rubrik 201 Bruttoferieindkomst Indeholder lønmodtagerens saldo for beskattede bruttoferiepenge, hvis lønmodtageren løbende får beskattet feriepenge (feriekode 2-5). For fratrådte lønmodtagere, der har ferie med løn (feriekode 1) indberettes de anviste feriepenge for indeværende, sidste og forrige år Rubrik 248 Opsparing til søgnehelligdagsbetaling Indeholder lønmodtageres saldo for rest-sh i Løn Beløbet svarer til lønmodtagerens SH-opsparing fratrukket den del af SH, der er udbetalt via lønnen Rubrik 249 Opsparing til feriefridage Indeholder lønmodtagerens saldi for rest-feriefridagsbetaling. Beløbet svarer til lønmodtagerens feriefridagssaldo fratrukket den feriefridagsbetaling, som er udbetalt. Indkomsttype hed tidligere Beskæftigelse. Koden angiver, om efterfølgende personindberetninger er almindelige lønansatte eller om de vedrører andre kategorier af indkomstmodtagere. NYT! Indtægtsart (kode 68) Indtægtsarten angiver om indkomstindberetninger tilhører en bestemt type. Koderne er knyttet til indkomsttyperne 13, 14, 19, 36, 38, 39, 40, 48, 69, 70, 71. Eksempel: Hvis en direktør har fri bil skal der indberettes et beløb i felt 19 Fri bil og indtægtsarten (kode) "60". Indtægtsarten skal altså bruges til at skrive en kode, som oplyser noget særligt om en af indberetningerne i et beløbsfelt. Hvis du skal indberette flere koder, skal der udfyldes én indberetningsseddel eller en ny record 6000 for hver kode med tilknyttet beløb/felt. Nedennævnte koder skal anvendes. Hvis du i felt: 13 indberetter, at du har udbetalt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte eller til tidligere medlemmer af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller lignende, skal du bruge kode eller 14 indberetter, at du har udbetalt ydelser til personer, som skal beskattes efter kildeskattelovens 48E og F udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mv., skal du skrive kode 48 for 25% beskatning eller kode 33 for 33% beskatning. 13 og 19 og/eller felterne 50, 51, 52 indberetter, at du har stillet fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd til rådighed for en direktør eller andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du skrive kode 60. Hvis de nævnte indberetninger vedrører en hovedaktionær, skal du bruge kode indberetter, at du har udbetalt dagpenge ved sygdom og ulykke eller dagpengegodtgørelser for ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver), skal du bruge kode indberetter værdi af aktier og anparter modtaget som vederlag i ansættelsesforhold e.l., og som er omfattet af ligningslovens 16, skal du bruge kode indberetter værdien af tegnings- og aktiekøberetter, skal du bruge kode 50, hvis retten er omfattet af ligningslovens 16 og kode 51, hvis retten er omfattet af ligningslovens indberetter, at du har udloddet fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd som udbytte til en hovedaktionær, skal du skrive kode indberetter, at du som ministerie eller styrelse har udbetalt et skattepligtigt tilskud, skal du skrive kode indberetter et offentligt tilskud, der er skattefrit ifølge lovgivningen, skal du skrive kode 71. Husk, at du tillige skal skrive tilskuddets art i feltet Yderligere oplysninger tekst til felt 40 / indberetter, at du som fond, forening el. lign har foretaget en skattefri uddeling til personer, der er skattepligtige til Danmark, skal du skrive kode indberetter, en skattepligtig gruppelivsforsikring, der indgår i anden virksomhedsbetalt præmie efter pensionsbeskatningslovens 50 og 53 A, skal du skrive 37. Årskursus 2010 Side 8

9 40 indberetter, at tegnings- og aktiekøberetten, der er omfattet af ligningslovens 16 ikke kan værdiansættes på indberetningstidspunktet, skal du skrive kode indberetter, at du har ydet vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier i henhold til ligningslovens 7 H, skal du skrive kode indberetter et vederlag for afløsning af pensionstilsagn, skal du skrive kode indberetter, at du har udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, hvis konkret aftale om fratræden er indgået inden den 1. januar 2000, skal du skrive kode 46. Årskursus 2010 Side 9

10 Resumé med en kørselsoversigt for december og start på nyt år med forudlønnede. Se Tillæg side Afslut december måned. a. Indtast og kør bagudlønnede. Indtast alt vedrørende bagudlønnede i lønkladden. Skal rest feriefridage afregnes nu? Kan indlægges i lønkladden med Kørslen/ Udbetal rest Feriefridage (læg i kladde for sig).. Udbetal rest SH-saldo: Kør en lønkørsel Uden opdatering, og dernæst Udbetal rest SH-saldo (læg i kladde for sig). Opgør optjente feriedage for timelønnede (medlemmer af DA). Kør lønkørsel, Medtag forudlønnede = Nej, uden opdatering, og foretag afstemninger. Kør lønkørsel med opdatering, Medtag forudlønnede= Nej, Kvartalsafregning Kør Udbetalingsliste, og benyttes lønoverførsel via Bank-system, overføres lønningerne nu. Kør Dan bogføring, og importer i økonomisystemet. b. Månedsafslutning. Udskriv og dan A-skat m.v., Husk, her medtages december måned for forudlønnede med A-skat, Arbejdsmarkedspensioner m.v., som blev kørt i november måneds lønkørsel. Dan PBS-overførsler, og afstem disse, og ved OK, overfør til PBS. Overfør eindkomst til SKAT. Årskørsler/Udskrifter. Se Tillæg side 11 Disse udskrifter/udtræk bør eksporteres til Excel. Ferieliste Anvendes bl.a. til revisor vedr. afsættelse af skyldige feriepenge. Årsopgørelser Udtræk opgørelser med feltnr. Afstemning til eindkomst. Udtræk opgørelser med feltnr. svarende til eindkomst Bogføringsudtræk. Udtræk på bogføringsposter, det betyder, at udtræk f.eks. kan ske på kontonumre, og i forhold til udtræk i økonomisystemet, så kan du her få det mere detaljeret, helt ned på den enkelte postering. Derfor kan disse udtræk ofte benyttes til at tilfredsstille ønsker fra revisionen. Årskursus 2010 Side 10

11 Klargør til Nyt år. Se Tillæg side 21 Ændring vedrørende fremrykning af betalinger til Told-Skat. Kalendere. Se tillæg side 26 I forbindelse med Årsskiftet modtager du sammen med den nye programversion en kalender for det nye år. Som tidligere år kan der være behov for at ændre udbetalingsdatoer, eller i det mindste kontrollere, at de svarer overens med dine ønsker, og dette gøres under: System/Kalender/periode, og skal gøres for hver Type/Lønkontor. Du bør ikke rette i datoer for månedsbetalingerne m.v. Indlæs nye skattekort: Indlæsning startes under: Kørsler/Månedsafslutning/ eindkomst/indlæs nye skattekort. Indlæsning skal foretages efter nulstilling til nyt år er foretaget. Du kan evt. rekvirere nyeste skattekort, når du derefter kører opdatering af skattekort, medtages de fremdaterede samt evt. nyere, og ved flere på samme Gyldighedsdato på en person, bliver det nyeste (= senest modtagne) benyttet. Det er meget vigtigt, at du ændrer til-dato til d , for at den medtager de nye skattekort for Systemet medtager alle, altså både forud- og bagudlønnede. Skattekort for 2011 Ved årsskiftet vil Løn-2000 automatisk modtage og indlæse de nye eskattekort, som vi modtager fra SKAT. Du vil i Løn-2000 kunne se de nye skattekortoplysninger for 2011 fra den 1. januar Vi modtager skattekortoplysningerne ud fra den skattekorttype, du har registreret på lønmodtagerens stamoplysninger. Som udgangspunkt skal du derfor ikke fortage dig andet end at sikre, at du modtager den korrekte skattekorttype. Du skal dog være opmærksom på, at en eventuelt forhøjet trækprocent, som du har indberettet i 2010, vil blive overført til Du indberetter eller sletter en forhøjet trækprocent på stamkortet under skattekortoplysninger i feltet Forhøjet. LØNAFREGNINGER TIL MAILADRESSE ELLER TIL E-BOKS. Se tillæg side 35. e-boks og via . Flere har forespurgt om muligheden for at sende lønafregninger til e-boks fra lønsystemet, og denne mulighed vil komme fra og med januar lønkørslen. Løsningen vil blive, at du skal benytte opsætningen for lønafregninger via , og her kan så afkrydses for at sende til e-boks i stedet for til , og denne markering sættes pr. lønmodtager, og det vil sige, at når du danner lønafregninger, bliver der udskrevet på papir eller sendt til eller til e-boks, afhængig af, hvad den enkelte lønmodtager har valgt. Selvfølgelig har økonomien også betydning for jer som kunde, og her får du omkostningerne. Alle priser er excl. moms. Du skal benytte lønafregning via for at kunne benytte e-boks. Årskursus 2010 Side 11

12 Der skal betales en afgift til e-boks, og for at holde omkostningerne nede vil afsendelse til e-boks ske via os, men det styres automatisk af systemet. Det løser vi ved, at lønafregningerne bliver sendt via os til lønmodtagernes mailadresser eller e-boks. I praksis betyder det, at når du udskriver lønafregningerne, så udskrives alle ikke tilmeldt mailsystemet på papir, og alle tilmeldte bliver overført til os, og vi sender dem derefter videre til vedkommendes mailadresse. Dette sker automatisk, så du skal altså ikke gøre noget ekstra. Økonomi: Engangsomkostning: a)tilslutning til mailsystem kr. 500,- + moms b) Tilslutning til e-boks kr. 500,- + moms ( kræver tilslutning til mailsystem) e-boks pr. år fast kr. 450,- hvis du har under 100 lønmodtagere og kr.750,- hvis du har over 100 lønmodtagere. For mailsystemet betaler ASP-kunder kr. 350,- pr. år, og øvrige betaler ikke udover tilslutningsopkrævningen. Pr. lønafregning sendt til e-boks kr. 5,-. Ovenstående priser inkluderer følgende delydelser: Validering af metadata i de modtagende filer Modtagelse af data Forsendelse til e-boks Arkivering i modtagerens e-boks Fremsendelse af kvitteringsliste Fremsendelse af eventuel fejlliste Support og hotline Alle priser er eksklusiv moms. DA/DS Statistik. Se tillæg side 37. Danmarks Statistik har beklaget sig over, at de modtagne statistikoplysninger er mangelfulde, og derfor kan du i Tillægget se, hvordan du kan sikre, at f.eks. Arbejdsfunktionskoderne (DISCO-koderne) er korrekte. HMC-SUPPORT HMC-support forventes at gå i luften pr. 1. januar Ideen med denne er, at give bedre mulighed for indberetning og opfølgning af spørgsmål, ønsker og problemer, så både kunden og HMC kan følge opfølgning på punkterne. Adgang fra lønsystemet i nyt Menupunkt =HMC-Suport. For at få adgang til systemet, skal du tilmelde dig ved at sende en mal med din ønskede adgangskode. Se tillæg side 39. Årskursus 2010 Side 12

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren.

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012.

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012. Microsoft Dynamics C5 Lønbog 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE A... 10 Aconto udbetalt... 10 Adgangskontrol... 10 Afrunding... 11 Afstemningsliste... 11 AM-bidrag... 12 Regulering af AM-bidrag......... 13 Anciennitetstillæg...

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere