Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT"

Transkript

1 Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året a) Generelt og diverse vedr. afleveringsfrister b) SH Opgørelse c) Feriefridage d) Fritvalgsopsparing e) ATP årsbidrag f) Multimedieskat, fri bil m.m. f) Fra saldi i Løn-2000 til rubrikker i eindkomst g) Indtægtsarter, NYT! h) Resumé lønkørsel december måned. i) Årskørsler/Udskrifter Skift til år 2011 a) Ændring af afregningstidspunkt til SKAT b) LOV: AM-bidrag ændres til bruttoskat c) Klargør til Nyt år. d) Start på det nye år, diverse LØNAFREGNINGER TIL MAILADRESSE ELLER TIL E-BOKS. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Årskursus 2010 Side 1

2 AFSLUTNING ÅRET Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. Årsskiftet - hvordan forholder jeg mig? Afleverings- og tidsfrister SH opgørelse Fritvalgsordninger ATP årsbidrag Afstemningslisten Multimedie og Fryns eindkomst Ændringer på arbejdsgiverniveau Korrektioner/rettelse af saldi for 2010 og oplysningspligt HVORDAN FORHOLDER JEG MIG SOM ARBEJDSGIVER I LØN-2000? I forbindelse med årsskiftet er der nogle generelle ting, som du skal være opmærksom på: Fredag den 24. december 2010 og fredag den 31. december 2010 er IKKE bankdage. Alle andre hverdage i december er bankdage. Dispositionsdatoen afgør hvilket indkomstår lønnen bliver indberettet i. Udbetaling med dispositionsdato i 2011 vedrører indkomståret Det betyder, at dispositionsdatoer efter den 30. december 2010 hører til indkomståret Vær opmærksom på, at udskydelse af afleverings- og betalingsfrister er ophørt ved udgangen af 2010! 30/12 Indberetning til eindkomst for December (Større virksomheder) Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for December (Større virksomheder) Januar /1 Indbetaling af Arbejdsmarkedspension Indbetaling til Feriekonto 17/1 Indbetaling af Lønsumsafgift Indberetning til eindkomst for December (Mindre virksomheder) Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for December (Mindre virksomheder Særlige forhold for Lønservice. Afleveringsfristerne for den sidste løn med disposition i december Vi anbefaler, at du sender lønoplysningerne til os i god tid for at sikre, at lønnen bliver udbetalt rettidigt. Du kan læse mere om afleveringsfristerne i forbindelse med årsskiftet ved klik på Vigtige datoer. Årskursus 2010 Side 2

3 Det er ikke muligt at få foretaget lønbehandling vedrørende 2010 efter den 28. december 2010 Automatisk beskatning af feriepenge, rest-sh m.m. foretages ved sidste lønberegning i 2010 Klargøring til 2011 med flytning af saldi fra tælleværket DÅ til SÅ er på plads den 7. januar /12 Aflev. frist for Lønservice til disp. d. 23/12 22/12 Aflev. frist for Lønservice 3. sidste hverdag 27/12 Aflev. frist for Lønservice sidste hverdag Tidsfrist for 13. lønkørsel Sidste frist for afvikling af kørsel 13 er onsdag den 29. december 2010, senest kl Det vil ikke være muligt at begynde den 13. lønkørsel efter kl onsdag den 29. december SH-saldo, opgørelse. Udbetaling af årets rest-sh sammen med årets sidste løn på medarbejdere med SH-kode 2: Hvis du ønsker at udbetalingen skal ske på en lønseddel sammen med årets sidste løn, skal du gøre således: Kørsler/Lønindtastning/Udbetal rest SH-saldo, og her vælger du hvilken kladde de dannede oplysninger skal lægges. Du bør ikke ændre den valgte lønart I lønkladden registreres lønart 9030 uden beløb, og på den måde medtages også opsparingen for den aktuelle lønkørsel. OVERFØR SH TIL FERIEKONTO, ELLER OVERFØR TIL NÆSTE ÅR. Opgørelse af årets rest-søgnehelligdagssaldo afhænger af virksomhedens overenskomst eller af de respektive ansættelseskontrakter. Hvis du ikke har udbetalt hele søgnehelligdagsopsparingen i løbet af året, vil lønmodtageren ved årets afslutning have en rest søgnehelligdagssaldo. Du kan ændre kode 2 til kode 5, så bliver det overført afregnet skattemæssigt og overført til Feriekonto. Negativ rest-søgnehelligdagssaldo - modregnes i lønnen Hvis du i løbet af året har udbetalt et større beløb, end der er opsparet i søgnehelligdagsopsparing til en lønmodtager, vil saldoen være negativ. Hvis der samtidig afregnes feriepenge, og der er plads til dem i dette beløb, bliver der modregnet i feriepengene. Hvis der ikke er plads kan du modregne beløbet i lønnen med lønart 9030 med minusfortegn. UDBETALING AF REST-FERIEFRIDAGE SAMTIDIG MED ÅRETS SIDSTE LØN Du kan se en oversigt over saldo for feriefridage under Adm.ferie/Indeværende ferieår/oversigt ferie m.v., du kan udskrive en liste (Ctrl+P), f.eks. Ferie, Feriefridage. Hvis du ønsker at udbetalingen skal ske på en lønseddel sammen med sidste lønkørsel, kan du køre: Kørsler/Lønindtastning/Udbetal Feriefridage. Du skal vælge lønarten der skal benyttes til udbetaling, normalt 8915, og desuden lønkladdenr., og de dannede udbetalinger lægges i den valgte lønkladde, og kan efterfølgende ses og evt. rettes. FRITVALGSOPSPARING Overførsel af fritvalgsopsparing til arbejdsmarkedspension Ifølge nogle overenskomster kan en medarbejder vælge at anvende hele - eller en del af sin fritvalgsopsparing til egenbetalt arbejdsmarkedspensionsbidrag. Dette bør normalt ske løbende, men er det ikke sket, så kan beløbet for året overføres til en pensionsordning ved at benytte lønart UDBETALING AF FRITVALGSOPSPARINGEN Årskursus 2010 Side 3

4 Skal Fritvalgssaldoen tømmes samtidig med årets sidste løn, skal du registrere lønnen som normalt, og desuden benytte lønart Nu udbetales saldoen sammen med den sidste løn. ATP årsbidrag Hvis ATP-bidraget overstiger kr. pr. medarbejder, kan det påvirke øvrige bidrag til f.eks. AER og barselsfonde, så de bliver forkerte. Der vil ikke ske tilbagebetaling af betalte bidrag som overstiger årsbidraget. Det anbefales derfor, at ATP-bidraget reguleres for timelønnede medarbejdere, hvis deres årsbidrag overstiger maksimum. Hvis du ønsker at regulere ATP-bidraget for den enkelte medarbejder, skal du gøre det i lønkladden med lønart Når du taster på lønart 9001, stoppes den automatiske beregning for perioden. Multimedieskat, fri bil m.m. Indeholdelsesprocenten for A-skat Fra indkomståret 2010 nedsættes indeholdelsesprocenten ved manglende skattekort fra 60 til 55 pct. Indeholdelsesprocenten anvendes i tilfælde, hvor den indeholdelsespligtige hverken har modtaget skattekort, bikort eller frikort. I disse tilfælde skal der fremover indeholdes 55 pct. af den udbetalte eller godskrevne A- indkomst uden fradrag. Lønsystemet indsætter IKKE denne procent pr. automatik, og det skyldes, at det vil være nemmere at korrigere skattebeløbet i næste måned, hvis der kommer et nyt skattekort. Skattepligtige multimedier Som udgangspunkt erstatter multimedieskatten beskatningen af fri telefon. Men da der er sket en voldsom teknologisk udvikling indenfor telefoni og medier har man altså valgt multimediebeskatningen for at få ligestillet de forskellige medier. Skatten omfatter derfor: 1. Telefon og telefoni, både fastnet og mobil, herunder oprettelse, abonnement, forbrug 2. Computer med tilbehør, dvs. computerskærm, programmer, printer mv. 3. Datakommunikation via Internet, herunder oprettelse, abonnement, forbrug 4. Det er ikke den arbejdsmæssige brug af multimedier, der ønskes beskattet, men adgangen til privat brug. Det betyder, at selv om man ikke benytter de multimedier arbejdsgiveren har stillet til rådighed privat, beskattes man alligevel, fordi muligheden er der. Har lønmodtageren fx en bærbar computer på arbejdspladsen, skal der ikke betales multimedieskat, men som der står i bemærkningerne til loven tages denne med hjem bare én gang, skal der betales skat. Til gengæld vil privat brug af multimedier på arbejdspladsen ikke give anledning til beskatning. 5. Mobiler og PDA er kan undtages Med hensyn til brug af mobiltelefoner er der lagt op til, at multimedieskatten kan undgås. Fx hvis der er tale om, at telefonen er i hjemmet, fordi tilkaldevagt eller arbejdets udførsel gør det nødvendigt. Telefonen må dog kun anvendes i arbejdssammenhæng, og vedkommende skal skrive under på, at udstyret ikke bruges privat. 6. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon eller bredbåndsforbindelse betyder altid beskatning. Personalegoder. Skattefrie personalegoder. Det er som hovedregel et krav, at tilbuddet gælder alle medarbejdere i virksomheden, men der kan dog begrænses i forhold til anciennitet eller antal arbejdstimer. Herunder hører f.eks. Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Skattepligtige personalegoder i øvrigt. Andre personalegoder, der ikke i overvejende grad benyttes til arbejde, er skattepligtige, men ikke AMbidragspligtige, skatten af disse goder opkræves af SKAT iflg. medarbejderens selvangivelse. Feltnr. 55 Værdi af andre personalegoder. Hvis du får brug for dette felt, skal du oprette en lønart med Feltnr. = 55. Det benyttes til personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt, f.eks. Fri avis, fri børnepasning, frit tog- og buskort m.v. Årskursus 2010 Side 4

5 Beløbet er AM-bidragsfri B-indkomst, og kan oprettes med LA 13. Generelle betingelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse Ud over de betingelser der konkret knytter sig til erhvervsmæssig befordring, er der tre generelle betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. 1) Der må ikke udbetales godtgørelser, der overstiger satserne. Udbetales der for meget i godtgørelse, skal hele beløbet medregnes som personlig indkomst hos modtageren. Der skal altså indeholdes A-skat og AM-bidrag af hele godtgørelsesbeløbet. Skattefri godtgørelser kan godt udbetales med beløb, der er mindre end satserne. 2) Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis beløbet fragår i en forud aftalt bruttoløn. Reglen betyder, at der ikke må foretages en løbende nedsættelse af lønnen med beløb, der svarer til antallet af kørte kilometer. 3) Som arbejdsgiver skal du sikre: kørslens erhvervsmæssige formål antallet af faktisk erhvervsmæssigt kørte km o angivelse af kørte km o dato for kørslen o kørslens mål/delmål o beregning af godtgørelsens størrelse, med angivelse af de anvendte satser. Du skal som arbejdsgiver sikre, at betingelserne er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, bliver godtgørelserne skattepligtige som personlig indkomst for modtageren. Modtageren kan så i stedet foretage fradrag efter reglerne for befordring mellem hjem og fast arbejdssted. Der dannes ingen oplysningssedler til medarbejderne, da alle oplysninger løbende er blevet indberettet i EKSEMPLER PÅ OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES MANUELT TIL EINDKOMST Der skal løbende ske indberetning af stort set alle de oplysninger, der står på lønmodtagerens lønseddel til eindkomst. De løbende indberetninger til eindkomst skal indeholde alle de oplysninger, som tidligere blev indberettet på oplysningssedler. Har lønmodtageren personalegoder, eller er der andre forhold i lønmodtagerens ansættelsesforhold, som ikke kan indberettes via stamoplysninger eller via løn-/korrektionsfelter i Løn-2000, skal du løbende indberette oplysningerne til eindkomst via TastSelv hos SKAT efter SKATs vejledning. Eksempler på oplysninger, som skal indberettes manuelt til SKAT er Indkomsttyper 01, 03 og 06. Løn-2000 indberetter automatisk indkomsttyperne/beskæftigelseskoderne 00, 04, 05, 08 og 09 på baggrund af lønmodtagerens stamoplysninger og/eller den løbende lønbehandling Værdier i rubrik 68. Løn-2000 indberetter automatisk værdien 48 vedrørende indkomsttype/beskæftigelseskode 08 alle andre værdier skal du manuelt indberette. Afstemningslister. 2 lister du bør kende og bruge, og du finder dem under Kørsler/Årskørsler/Udskrifter. På ferielisten for lønmodtager vil du kunne finde oplysninger om feriepenge, feriedage og hvis lønmodtageren har været oprettet som funktionær (feriekode 1) - ferietillæg optjent i For funktionærer med feriekode 1 vil du kunne bruge feriepengeoplysningerne i tilfælde af, at din lønmodtager fratræder, eller når du i det nye ferieår udbetaler ferietillæg. Oplysningerne kan naturligvis også anvendes som grundlag for din Årskursus 2010 Side 5

6 afstemning af indkomståret Årsopgørelsen vil kun indeholde saldi fra Løn Saldi fra Løn-2000 vil være omregnet til værdierne i SKATs rubrikker, og dermed kan tallene umiddelbart sammenlignes med SKATs tal i eindkomst, uden at du behøver at regne på tallene Årskursus 2010 Side 6

7 FRA SALDI I LØN-2000 TIL RUBRIKKER I EINDKOMST Her finder du en oversigt over, hvor saldi i Løn-2000 indberettes til eindkomst i Alle de oplysninger, som du ikke kan indberette via et løn- og korrektionsfelt i Løn-2000, skal løbende indberettes manuelt til eindkomst via TastSelv hos SKAT. Rubriknumre i eindkomst: Rubrik 13: AM-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag Indeholder lønmodtagerens saldo for A-indkomst, der er AM-bidragspligtig, samt samlet AM-bidrag (minus AM-bidrag af særlig udbetaling), ATP-bidrag af dagpenge og indberetninger via korrektioner, diverse felter Rubrik 14, A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag Indeholder lønmodtagerens udbetaling, der ikke er AM-bidragspligtig, samt korrektioner foretaget i felterne 029, 035 og 038, minus ATP-bidrag af dagpenge og korrektioner Rubrik 15, A-skat Indeholder lønmodtagerens indbetalte A-skat og korrektioner foretaget i felterne 960, 961, 963, 965, 966, 975, 978, 980 og 967 Rubrik 16, AM-bidrag på 8% Indeholder lønmodtagerens indbetalte AM-bidrag inkl. AM-bidrag af særlig udbetaling og korrektioner foretaget i felterne 950, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 959 og 861 Rubrik 19 Værdi af fri bil til rådighed Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 40) fratrukket egenbetaling (løndel/-felt 41) og korrektioner foretaget i felt 040 minus 041 Rubrik 21 Værdi af fri kost og logi Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 44) og korrektioner foretaget i felt 044 Rubrik 36 B-indkomst, der skal betales AM-bidrag af Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 27) for B-indkomst med AM-bidrag samt korrektioner i felt 027 Rubrik 38 B-indkomst, der ikke skal betales AM-bidrag af Indeholder lønmodtagerens saldo (løndel/-felt 36) for B-indkomst uden AM-bidrag og korrektioner foretaget i felt 036 Rubrik 46 ATP-bidrag Indeholder lønmodtagerens ATP-bidrag af løn og dagpenge, inklusiv arbejdsgivers andel og korrektioner foretaget i felterne 940, 941, 942, 943 og 945. Rubrikken indeholder også bogstav for indeholdt ATP-sats Rubrik 48 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Indeholder lønmodtagerens saldo for kørepenge (løndel/-felt 24x25, 32x33) og skattefri godtgørelse (løndel/-felt 07) samt korrektioner foretaget i felterne 007, 025 og 033 Rubrik 68 - Kode Indeholder koden 48, hvis lønmodtageren har stået med en trækprocent på 25% eller 33% i Løn-2000 samt koden 03, hvis du har lønbehandlet i løndel-/felt 29, 35 og 38 eller har indberettet korrektion i felterne 029, 035 og 038 Rubrik 69 Fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale Indeholder lønmodtagerens saldo for særlig udbetaling lønart 6000 eller 6001 Rubrik 70 Del af særlig udbetaling indbetalt på pensionsordning Indeholder lønmodtagerens saldo for den del af rubrik 69, der er indbetalt til en pensionsordning Rubrik 71 Del af særlig udbetaling, der er værdi af tingsgaver Indeholder beløb for den del af rubrik 69, der er anvendt til indkøb af tingsgave Rubrik 200 Løntimer Indeholder lønmodtagers saldo for arbejdstimer Rubrik 200 Bruttoindkomst Indeholder lønmodtagerens saldo i rubrik 13 og 14 tillagt lønmodtagerens andel af arbejdsgiveradministreret pensionsordning herunder ATP Årskursus 2010 Side 7

8 Rubrik 201 Bruttoferieindkomst Indeholder lønmodtagerens saldo for beskattede bruttoferiepenge, hvis lønmodtageren løbende får beskattet feriepenge (feriekode 2-5). For fratrådte lønmodtagere, der har ferie med løn (feriekode 1) indberettes de anviste feriepenge for indeværende, sidste og forrige år Rubrik 248 Opsparing til søgnehelligdagsbetaling Indeholder lønmodtageres saldo for rest-sh i Løn Beløbet svarer til lønmodtagerens SH-opsparing fratrukket den del af SH, der er udbetalt via lønnen Rubrik 249 Opsparing til feriefridage Indeholder lønmodtagerens saldi for rest-feriefridagsbetaling. Beløbet svarer til lønmodtagerens feriefridagssaldo fratrukket den feriefridagsbetaling, som er udbetalt. Indkomsttype hed tidligere Beskæftigelse. Koden angiver, om efterfølgende personindberetninger er almindelige lønansatte eller om de vedrører andre kategorier af indkomstmodtagere. NYT! Indtægtsart (kode 68) Indtægtsarten angiver om indkomstindberetninger tilhører en bestemt type. Koderne er knyttet til indkomsttyperne 13, 14, 19, 36, 38, 39, 40, 48, 69, 70, 71. Eksempel: Hvis en direktør har fri bil skal der indberettes et beløb i felt 19 Fri bil og indtægtsarten (kode) "60". Indtægtsarten skal altså bruges til at skrive en kode, som oplyser noget særligt om en af indberetningerne i et beløbsfelt. Hvis du skal indberette flere koder, skal der udfyldes én indberetningsseddel eller en ny record 6000 for hver kode med tilknyttet beløb/felt. Nedennævnte koder skal anvendes. Hvis du i felt: 13 indberetter, at du har udbetalt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte eller til tidligere medlemmer af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller lignende, skal du bruge kode eller 14 indberetter, at du har udbetalt ydelser til personer, som skal beskattes efter kildeskattelovens 48E og F udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mv., skal du skrive kode 48 for 25% beskatning eller kode 33 for 33% beskatning. 13 og 19 og/eller felterne 50, 51, 52 indberetter, at du har stillet fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd til rådighed for en direktør eller andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du skrive kode 60. Hvis de nævnte indberetninger vedrører en hovedaktionær, skal du bruge kode indberetter, at du har udbetalt dagpenge ved sygdom og ulykke eller dagpengegodtgørelser for ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver), skal du bruge kode indberetter værdi af aktier og anparter modtaget som vederlag i ansættelsesforhold e.l., og som er omfattet af ligningslovens 16, skal du bruge kode indberetter værdien af tegnings- og aktiekøberetter, skal du bruge kode 50, hvis retten er omfattet af ligningslovens 16 og kode 51, hvis retten er omfattet af ligningslovens indberetter, at du har udloddet fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd som udbytte til en hovedaktionær, skal du skrive kode indberetter, at du som ministerie eller styrelse har udbetalt et skattepligtigt tilskud, skal du skrive kode indberetter et offentligt tilskud, der er skattefrit ifølge lovgivningen, skal du skrive kode 71. Husk, at du tillige skal skrive tilskuddets art i feltet Yderligere oplysninger tekst til felt 40 / indberetter, at du som fond, forening el. lign har foretaget en skattefri uddeling til personer, der er skattepligtige til Danmark, skal du skrive kode indberetter, en skattepligtig gruppelivsforsikring, der indgår i anden virksomhedsbetalt præmie efter pensionsbeskatningslovens 50 og 53 A, skal du skrive 37. Årskursus 2010 Side 8

9 40 indberetter, at tegnings- og aktiekøberetten, der er omfattet af ligningslovens 16 ikke kan værdiansættes på indberetningstidspunktet, skal du skrive kode indberetter, at du har ydet vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier i henhold til ligningslovens 7 H, skal du skrive kode indberetter et vederlag for afløsning af pensionstilsagn, skal du skrive kode indberetter, at du har udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, hvis konkret aftale om fratræden er indgået inden den 1. januar 2000, skal du skrive kode 46. Årskursus 2010 Side 9

10 Resumé med en kørselsoversigt for december og start på nyt år med forudlønnede. Se Tillæg side Afslut december måned. a. Indtast og kør bagudlønnede. Indtast alt vedrørende bagudlønnede i lønkladden. Skal rest feriefridage afregnes nu? Kan indlægges i lønkladden med Kørslen/ Udbetal rest Feriefridage (læg i kladde for sig).. Udbetal rest SH-saldo: Kør en lønkørsel Uden opdatering, og dernæst Udbetal rest SH-saldo (læg i kladde for sig). Opgør optjente feriedage for timelønnede (medlemmer af DA). Kør lønkørsel, Medtag forudlønnede = Nej, uden opdatering, og foretag afstemninger. Kør lønkørsel med opdatering, Medtag forudlønnede= Nej, Kvartalsafregning Kør Udbetalingsliste, og benyttes lønoverførsel via Bank-system, overføres lønningerne nu. Kør Dan bogføring, og importer i økonomisystemet. b. Månedsafslutning. Udskriv og dan A-skat m.v., Husk, her medtages december måned for forudlønnede med A-skat, Arbejdsmarkedspensioner m.v., som blev kørt i november måneds lønkørsel. Dan PBS-overførsler, og afstem disse, og ved OK, overfør til PBS. Overfør eindkomst til SKAT. Årskørsler/Udskrifter. Se Tillæg side 11 Disse udskrifter/udtræk bør eksporteres til Excel. Ferieliste Anvendes bl.a. til revisor vedr. afsættelse af skyldige feriepenge. Årsopgørelser Udtræk opgørelser med feltnr. Afstemning til eindkomst. Udtræk opgørelser med feltnr. svarende til eindkomst Bogføringsudtræk. Udtræk på bogføringsposter, det betyder, at udtræk f.eks. kan ske på kontonumre, og i forhold til udtræk i økonomisystemet, så kan du her få det mere detaljeret, helt ned på den enkelte postering. Derfor kan disse udtræk ofte benyttes til at tilfredsstille ønsker fra revisionen. Årskursus 2010 Side 10

11 Klargør til Nyt år. Se Tillæg side 21 Ændring vedrørende fremrykning af betalinger til Told-Skat. Kalendere. Se tillæg side 26 I forbindelse med Årsskiftet modtager du sammen med den nye programversion en kalender for det nye år. Som tidligere år kan der være behov for at ændre udbetalingsdatoer, eller i det mindste kontrollere, at de svarer overens med dine ønsker, og dette gøres under: System/Kalender/periode, og skal gøres for hver Type/Lønkontor. Du bør ikke rette i datoer for månedsbetalingerne m.v. Indlæs nye skattekort: Indlæsning startes under: Kørsler/Månedsafslutning/ eindkomst/indlæs nye skattekort. Indlæsning skal foretages efter nulstilling til nyt år er foretaget. Du kan evt. rekvirere nyeste skattekort, når du derefter kører opdatering af skattekort, medtages de fremdaterede samt evt. nyere, og ved flere på samme Gyldighedsdato på en person, bliver det nyeste (= senest modtagne) benyttet. Det er meget vigtigt, at du ændrer til-dato til d , for at den medtager de nye skattekort for Systemet medtager alle, altså både forud- og bagudlønnede. Skattekort for 2011 Ved årsskiftet vil Løn-2000 automatisk modtage og indlæse de nye eskattekort, som vi modtager fra SKAT. Du vil i Løn-2000 kunne se de nye skattekortoplysninger for 2011 fra den 1. januar Vi modtager skattekortoplysningerne ud fra den skattekorttype, du har registreret på lønmodtagerens stamoplysninger. Som udgangspunkt skal du derfor ikke fortage dig andet end at sikre, at du modtager den korrekte skattekorttype. Du skal dog være opmærksom på, at en eventuelt forhøjet trækprocent, som du har indberettet i 2010, vil blive overført til Du indberetter eller sletter en forhøjet trækprocent på stamkortet under skattekortoplysninger i feltet Forhøjet. LØNAFREGNINGER TIL MAILADRESSE ELLER TIL E-BOKS. Se tillæg side 35. e-boks og via . Flere har forespurgt om muligheden for at sende lønafregninger til e-boks fra lønsystemet, og denne mulighed vil komme fra og med januar lønkørslen. Løsningen vil blive, at du skal benytte opsætningen for lønafregninger via , og her kan så afkrydses for at sende til e-boks i stedet for til , og denne markering sættes pr. lønmodtager, og det vil sige, at når du danner lønafregninger, bliver der udskrevet på papir eller sendt til eller til e-boks, afhængig af, hvad den enkelte lønmodtager har valgt. Selvfølgelig har økonomien også betydning for jer som kunde, og her får du omkostningerne. Alle priser er excl. moms. Du skal benytte lønafregning via for at kunne benytte e-boks. Årskursus 2010 Side 11

12 Der skal betales en afgift til e-boks, og for at holde omkostningerne nede vil afsendelse til e-boks ske via os, men det styres automatisk af systemet. Det løser vi ved, at lønafregningerne bliver sendt via os til lønmodtagernes mailadresser eller e-boks. I praksis betyder det, at når du udskriver lønafregningerne, så udskrives alle ikke tilmeldt mailsystemet på papir, og alle tilmeldte bliver overført til os, og vi sender dem derefter videre til vedkommendes mailadresse. Dette sker automatisk, så du skal altså ikke gøre noget ekstra. Økonomi: Engangsomkostning: a)tilslutning til mailsystem kr. 500,- + moms b) Tilslutning til e-boks kr. 500,- + moms ( kræver tilslutning til mailsystem) e-boks pr. år fast kr. 450,- hvis du har under 100 lønmodtagere og kr.750,- hvis du har over 100 lønmodtagere. For mailsystemet betaler ASP-kunder kr. 350,- pr. år, og øvrige betaler ikke udover tilslutningsopkrævningen. Pr. lønafregning sendt til e-boks kr. 5,-. Ovenstående priser inkluderer følgende delydelser: Validering af metadata i de modtagende filer Modtagelse af data Forsendelse til e-boks Arkivering i modtagerens e-boks Fremsendelse af kvitteringsliste Fremsendelse af eventuel fejlliste Support og hotline Alle priser er eksklusiv moms. DA/DS Statistik. Se tillæg side 37. Danmarks Statistik har beklaget sig over, at de modtagne statistikoplysninger er mangelfulde, og derfor kan du i Tillægget se, hvordan du kan sikre, at f.eks. Arbejdsfunktionskoderne (DISCO-koderne) er korrekte. HMC-SUPPORT HMC-support forventes at gå i luften pr. 1. januar Ideen med denne er, at give bedre mulighed for indberetning og opfølgning af spørgsmål, ønsker og problemer, så både kunden og HMC kan følge opfølgning på punkterne. Adgang fra lønsystemet i nyt Menupunkt =HMC-Suport. For at få adgang til systemet, skal du tilmelde dig ved at sende en mal med din ønskede adgangskode. Se tillæg side 39. Årskursus 2010 Side 12

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Indhold. Løn-2000/Bolig-løn

Indhold. Løn-2000/Bolig-løn Indhold 1. Indledende begreber.... 5 a) Erfaringer fra sidste år... 5 b) Funktionstaster og brug af Hjælp med F1... 6 c) Du kan få denne vejledning som Word dokument eller PDF-fil.... 7 d) Vigtigste ændringer

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Ændringer i

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren.

Læs mere

eindkomst og eskattekort

eindkomst og eskattekort eindkomst og eskattekort Indholdsfortegnelse... 1 1. eskattekort... 3 1.1. Medarbejder stamoplysninger... 4 2. Genrekvirer eskattekort... 4 3. Forhøjelse af lønmodtagerens trækprocent... 5 4. Medarbejder

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar 2018 Sabrina Larsen og Jesper Schantz Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst www.dataløn.dk Afstemningsliste Velkommen til 2018 Fritvalgsopsparing Feriepenge

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

Tillæg med eksempler

Tillæg med eksempler Tillægget er supplering med forskellige eksempler fra Løn-2000. Side Beskrivelse 2 S74 koder og Indtægtsarter 4 Lønkørsel december måned 8 Afstemning af månedens betalinger 10 Resume for lønkørsel december

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 6. Opdateret 26.8.2019 Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 4 Korrektionslønarter

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2018 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Det følgende er en vejledning i afslutning af lønåret 2018 i TransSoft Lønmodul. Læs hele denne vejledning igennem

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2017 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november Cecilie Bruun

Webinar Sidste nyt i DataLøn november Cecilie Bruun Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2018 Cecilie Bruun Dagens agenda Nyheder i DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Ændring i afregning af A-skat Tilmelding til statistik Afleveringsfrister i november

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 9 Opdateret 7. oktober 2019 Indledning 4 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 5 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 5 Korrektionslønarter

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Feriefri. Indholdsfortegnelse

Feriefri. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1... 3 1. Løbende opsparing af feriefri... 3 2. dage uden opsparing af beløb... 4 3. timer uden opsparing af beløb... 6 4. beløb... 9 5. Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget

Læs mere

Lønydelser. Bilag 1.1 Ydelsesbeskrivelse

Lønydelser. Bilag 1.1 Ydelsesbeskrivelse Lønydelser Bilag 1.1 Ydelsesbeskrivelse September 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visma Løn... 3 2.1. Sikkerhed og teknik... 3 2.1.1. Login... 3 2.2. Service og Support... 3 2.3. Konvertering af data

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Visma Løn standard 3 Nyheder 3 Udbetaling af feriefridage i timer 3 Nye lønarter til beskatning af fri kost 3 ACF formål kan ikke længere indlæses 3

Visma Løn standard 3 Nyheder 3 Udbetaling af feriefridage i timer 3 Nye lønarter til beskatning af fri kost 3 ACF formål kan ikke længere indlæses 3 Visma Løn Release dokument Juli, 2019 Visma Løn standard 3 Nyheder 3 Udbetaling af feriefridage i timer 3 Nye lønarter til beskatning af fri kost 3 ACF formål kan ikke længere indlæses 3 Opdateringer 3

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2018

Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2018 Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2018 Cecilie Bruun Camilla Elling Dagens agenda Nyheder i DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Rettidig overførsel af feriepenge Hvad sker der med ikke- afholdte

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 3 kolonner Opsamling til lønstatistik viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikken. Statistikoplysning nr. 0010-0027 opsamles automatisk, hvis løndelene/-felterne

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Vejledning: Feriefri

Vejledning: Feriefri Vejledning: Feriefri Feriefri I Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv) administreres afholdt feriefri gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter. Optjening og

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Vejledning: Fritvalg

Vejledning: Fritvalg Vejledning: Fritvalg Fritvalgs Lønkonto I Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv) har du mulighed for at håndtere opsparing og afregning af 'Fritvalgs Lønkonto'. Ordningen er som udgangspunkt aftalt parterne

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel s periode 4 Korrektionslønarter 5 Dødsfald i perioden

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Visma Løn - Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn - Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn - Overgangsordning til ny ferielov Indledning I forbindelse med overgangsordningen til den nye ferielov skal du være opmærksom på, hvad der er standard inden for den nuværende ferielov. Standard

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel...

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel... Årsafslutning 2010 sådan gør du! Indholdsfortegnelse Baggrund...1 1 3 faser du skal igennem...2 1.1 Fase 1 før sidste lønkørsel...2 1.2 Fase 2 sidste lønkørsel...2 1.3 Fase 3 efter sidste lønkørsel...3

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 15 I denne vejledning kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere i

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov - hvad skal ændres i Visma Løn

Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov - hvad skal ændres i Visma Løn Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov - hvad skal ændres i Visma Løn Indledning 4 Feriepengegodtgørelse 4 Ferietillæg 4 Feriedage 4 Ekstra ferietillæg 5 Opret lønart på stillingskategori 5 Opret Ekstra

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn januar 2019

Webinar Sidste nyt i DataLøn januar 2019 Webinar Sidste nyt i DataLøn januar 2019 Tanja Skjørbæk Cecilie Bruun Dagens agenda Nyheder i DataLøn Vigtigt for dig i denne periode Ændring i afregning af A-skat Differencer i eindkomst Afleveringsfrister

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere