Entomologiske Meddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entomologiske Meddelelser"

Transkript

1 Entomologiske Meddelelser Indeks for Bind 1-67 ( ) Entomologisk Forening København 2000

2

3 FORORD Tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" - Entomologisk Forenings medlemsblad - blev grundlagt i 1887, og er således det ældste danske entomologiske tidsskrift, som stadig udgives. Det har siden sin start haft til formål at udbrede kendskabet til entomologien i almindelighed og dansk entomologi i særdeleshed. De første 5 bind udkom i årene og omhandlede primært artikler af særlig relevans for dansk entomologi. Herefter skiftede det format, såvel rent fysisk som (mere gradvis) indholdsmæssigt, og fik efterhånden et mere internationalt tilsnit med en vis andel af bl.a. tysk- og engelsksprogede artikler. I forbindelse med overgangen til det nye format, benævntes tidsskriftet nu som "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" og nummereringen af de enkelte bind startede forfra. Efter at have praktiseret denne nummerering i nogle år, droppedes dog betegnelsen "2. Række", og man vendte tilbage til at nummerere bindene fortløbende fra det først udkomne bind. Efter at tidsskriftet op igennem 1900-tallet havde fået et stigende indhold af artikler med internationalt sigte, blev det fra bind 39 (1971) besluttet at koncentrere indholdet til primært dansksprogede artikler af særlig relevans for den danske fauna. Samtidig overgik de enkelte bind til at udgøre årgange i stedet for, som tidligere, at være flerårige. "Entomologiske Meddelelser" har siden sin start bragt hen mod 1600 originale, videnskabelige artikler eller mindre meddelelser, næsten 500 boganmeldelser, over 100 biografier eller nekrologer over primært danske entomologer, samt enkelte meddelelser af anden slags. For at lette overskueligheden over den meget betydelige mængde af information disse publikationer rummer, har Entomologisk Forenings bestyrelse fundet tiden moden til at sammenstille et indeks over indholdet af samtlige udkomne numre af "Entomologiske Meddelser" til og med bind 67 (årgang 1999). Der har én gang tidligere været udgivet et sådant indeks, dækkende indholdet af tidsskriftet i dets første 30 år ( ) og sammenstillet af K. L. Henriksen i 1918 (Ent. Meddr 12: 45-64). Den emnemæssige opdeling af artiklerne er dog dér relativt summarisk, så vi har valgt også referere til disse artikler i nærværende indeks. Indekset indeholder oversigter over: 1) udgivelsestidspunkter for de enkelte bind og hefter; 2) videnskabelige artikler og mindre meddelelser (inkl. kongresberetninger), ordnet alfabetisk efter forfatter; 3) boganmeldelser, ordnet alfabetisk efter forfatter til det anmeldte værk; 4) personalia (biografier, nekrologer), ordnet alfabetisk efter omtalte personer; 5) referencer til foreningsberetninger; samt 6) et emne-indeks og et systematisk indeks. I oversigten over de videnskabelige artikler angives, foruden forfatter(e) og årstal, artiklens fulde titel, reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i Entomologiske Meddelelser samt hvilken eller hvilke geografiske regioner, som omhandles. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at hovedparten (ca. 67%) af artiklerne har særlig relevans for (eller omhandler alene) dansk entomologi, mens en række artikler (ca. 13%) har et mere bredt eller ikke-dansk palæarktisk sigte. Artikler om faunaen i de øvrige biogeografiske regioner udgør kun en mindre andel. Endelig omhandler en væsentlig del (ca. 25%) af artiklerne emner, som er af mere generel karakter eller som ikke har noget specielt geografisk sigte. Der er i oversigten skelnet mellem følgende kategorier: = Danmark (excl. Færøerne og Grønland) PAL = Palæarktiske region i øvrigt AFR = Afrotropiske region ORI = Orientalske region 3

4 AUS = Australske region NEO = Neotropiske region NEA = Nearktiske region (incl. Grønland) GEN = Generelle (uden særlig geografisk sigte) I oversigterne over anmeldelser og personalia anføres omtalens forfatter og publikationsår i parentes, efterfulgt af reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i "Entomologiske Meddelelser". I emne-indekset og det systematiske indeks anføres referencer alene med forfatter(e) og publikations-år; de fulde referencer fremgår af foranstående, samlede oversigt over videnskabelige artikler og mindre meddelelser. I det systematiske indeks er referencerne primært fordelt på ordner, men for de større ordners vedkommende er en mere detaljeret inddeling fundet opportun. Der er ved inddelingen tilstræbt en tidssvarende klassifikation, uanset at denne måtte afvige fra den i artiklerne benyttede. En række personer, til hvem en varm tak rettes, har bidraget ved udarbejdelsen af dette indeks. Således har følgende personer gennemset artikler omhandlende forskellige ordner med henblik på sortering af referencer på familier: Nils Møller Andersen (Heteroptera), Peter Neerup Buhl (Hymenoptera), Frederik Torp Petersen (Diptera) samt Flemming Vilhelmsen, Ole Karsholt og Niels Peder Kristensen (Lepidoptera). Leif Lyneborg har gennemgået publikationerne med henblik på angivelse af geografisk sigte for de enkelte artikler, og Ole Gudik-Sørensen har sammenstillet og indskrevet oversigten over boganmeldelserne. For de øvrige afsnit, inkl. fordelingen af referencer inden for Coleoptera, samt indeksets overordnede struktur og inddeling, er undertegnede (M. Hansen) ansvarlig. Michael Hansen (Formand for Entomologisk Forening) Leif Lyneborg (Redaktør af Entomologiske Meddelelser) 4

5 PREFACE The periodical "Entomologiske Meddelelser [Entomological Communications]" has been published by "Entomologisk Forening [Entomological Society]" since 1887, and is the oldest Danish entomological journal still in existence. Since its start, the purpose of the journal was to contribute to entomology in general and to Danish entomology in particular. The first 5 volumes appeared in the years and included primarily Danish articles relevant for local entomologists. Subsequently, the journal got a larger size and gradually also achieved a more international content, including also articles in English, German, and other languages. This series of larger-sized volumes was termed "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" and starts with a new volume 1. This new numbering of the volumes in combination with "2. Række" (= 2nd series) was in practice for some years, but was abandoned and replaced by a numbering where also the five volumes of the first series were considered. Up to ca the journal published an increasing number of articles with an international scope, but from volume 39 (1971) a new policy was introduced, as it was decided to concentrate on articles in Danish on items relevant for the Danish fauna. From the same year each volume represented a single year rather than two or more, as earlier. Since its start, "Entomologiske Meddelelser" has published nearly 1600 original, scientific articles or smaller communications, nearly 500 book reviews, more than 100 biographies and obituaries over primarily Danish entomologists, and a few other communications. In order to better utilize the very substantial amount of published information in this journal, the board of "Entomologisk Forening" found it would be of help to the scientific community to prepare an index to what is published in "Entomologiske Meddelelser" from its start up to 1999, i.e., the first 67 volumes. Earlier, Henriksen (1918, Ent. Meddr 12: 45-64) published an index to the volumes appearing in the period This index is, however, rather summarily arranged, so the board decided to include also the articles from this first period. The index contains the following sections: 1) publication dates for the various volumes and issues ("hefter"); 2) list of scientific articles and smaller communications (incl. congress reports), arranged alphabetically after author; 3) book reviews, arranged alphabetically after author of the book; 4) biographies and obituaries, arranged alphabetically after the person who is treated; 5) references to society reports; and 6) a subject index and an index based on systematic categories. In the list of scientific articles, - in addition to author and year - are listed the full title, reference to volume number (in bold) and page numbers, and an indication on the relevant biogeographical region(s). A major part (about two thirds) of the articles have relevance only, or mainly, to the Danish fauna, whereas about 13% of the articles deal with non-danish Palearctic items. Papers on faunas of other biogeographical regions play a minor role. About one quarter of the articles deal with more general subjects of no particular geographic scope. The following geographical categories are used: = Denmark (excl. the Faroes and Greenland) PAL = Palearctic region AFR = Afrotropical region ORI = Oriental region AUS = Australian region NEO = Neotropical region NEA = Nearctic region (incl. Greenland) 5

6 GEN = General In the sections with book reviews and personalia, the name(s) of the reviewers/authors name and year of publication are given in parentheses followed by volume number (in bold) and page numbers in "Entomologiske Meddelelser". In the subject index and in the systematic index only information on author(s) and year of publication is given; the additional information must be searched for in the main list of original articles and short communications. In the systematic list the references are arranged after orders; in the larger orders a more detailed arrangement (usually based on family names) has been made. A modern classification has been applied, although this may differ from the one used in the original papers. A number of persons have assisted with the elaboration of this index, and this is deeply acknowledged. The following specialists have reviewed articles within their fields with regard to correct placement in families: Nils Møller Andersen (Heteroptera); Peter Neerup Buhl (Hymenoptera); Frederik Torp Petersen (Diptera); Flemming Vilhelmsen, Ole Karsholt and Niels Peder Kristensen (Lepidoptera). Leif Lyneborg has reviewed all publications and supplied the information on biogeographic regions. Ole Gudik-Sørensen has elaborated the index to book reviews. With regard to the other sections, including sorting the references relevant for Coleoptera and the overall structuring of the index, Michael Hansen has been responsible. Michael Hansen (President of "Entomologisk Forening") Leif Lyneborg (Editor of "Entomologiske Meddelelser") 6

7 INDHOLD OVERSIGT OVER BIND, HEFTER OG DERES UDGIVELSES-DATOER... 9 VIDENSKABELIGE ARTIKLER OG MINDRE MEDDELELSER ANMELDELSER PERSONALIA FORENINGSBERETNINGER M.M EMNE-INDEKS: REJSEBERETNINGER ENTOMOLOGIHISTORIE GENEREL ENTOMOLOGI a. Evolution, morfologi, systematik, nomenklatur b. Økologi, feltentomologi m.m c. Biologi d. Faunistik, biogeografi m.m e. Fossile insekter f. Naturbevarelse, faunaændringer m.m g. Indsamling, metoder, udstyr h. Kongresser m.m i. Litteratur SYSTEMATISK INDEKS: CRUSTACEA (krebsdyr) ARACHNIDA Scorpiones (skorpioner) Amblipygi (piskeedderkopper) Uropygida (piskeskorpioner) Solifugae (solifuger) Pseudoscorpiones (mosskorpioner) Aranea (edderkopper) Opiliones (mejere) Acarina (mider) CHILOPODA (skolopendre) SYMPHYLA (dværgtusindben) DIPLOPODA (tusindben, ægte tusindben) PAUROPODA (dværgtusindben) ELLIPURA

8 8 Protura (proturer) Collembola (springhaler) DIPLURA (diplurer) INSECTA Thysanura (klippespringere og sølvkræ) Ephemeroptera (døgnfluer) Odonata (guldsmede og vandnymfer) Plecoptera (slørvinger) Blattodea (kakerlakker) Isoptera (termitter) Mantodea (knælere) Dermaptera (ørentviste) Orthoptera (græshopper og fårekyllinger) Psocoptera (barklus og boglus) Phthiraptera (pelslus, fjerlus og lus) Thysanoptera (thrips, frynsevinger eller blærefødder) Hemiptera (næbmundede) Heteroptera (tæger) (familier alfabetisk) Auchenorrhyncha (cikader) Sternorrhyncha (bladlopper, bladlus m.m.) Strepsiptera (viftevinger) Megaloptera (dovenfluer m.m.) Rhaphidioptera (kamelhalsfluer) Neuroptera (netvinger eller florvinger) Coleoptera (biller) (familier alfabetisk) Mecoptera (skorpionfluer) Siphonaptera (lopper) Diptera (tovingede: fluer og myg) (familier alfabetisk) Trichoptera (vårfluer) Lepidoptera (sommerfugle) (familier alfabetisk) Hymenoptera (årevingede eller hvepse) (familier alfabetisk)

9 OVERSIGT OVER BIND, HEFTER OG DERES UDGIVELSES-DATOER Vol. 1 Hefte 1 (pp. 1-48: 1887) Hefte 2 (pp : 1887) Hefte 3 (pp : 1888) Hefte 4 (pp : 1888) Hefte 5 (pp : 1888) Hefte 6 (pp : 1888) Vol. 2 Hefte 1 (pp. 1-48: 1889) Hefte 2 (pp : 1889) Hefte 3 (pp : 1890) Hefte 4 (pp : 1890) Hefte 5 (pp. 195[!]-242: 1890) Hefte 6 (pp : 1890) Vol. 3 Hefte 1 (pp. 1-48: 1891) Hefte 2 (pp : 1891) Hefte 3 (pp : 1892) Hefte 4 (pp : 1892) Hefte 5 (pp : 1892) Hefte 6 (pp : 1893) Vol. 4 Hefte 1 (pp. 1-48: 1893) Hefte 2+3 (pp : 1893) Hefte 4+5 (pp : 1894) Hefte 6 (pp : 1894) Vol. 5 Hefte 1+2 (pp. 1-96: 1895) Hefte 3 (pp : 1895) Hefte 4 (pp : 1896) Hefte 5 (pp : 1896) Hefte 6 (pp : 1896) 2. Række, 1. Bind [= Vol. 6] Hefte 1 (pp. 1-48: 1897) Hefte 2 (pp : 1899) Hefte 3 (pp : 1901) Hefte 4 (pp : 1902) Hefte 5 (pp : 1904) 2. Række, 2. Bind [= Vol. 7] Hefte 1 (pp. 1-64: Feb. 1903) Hefte 2 (pp : Maj 1903) Hefte 3+4 (pp : Dec. 1903) Hefte 5+6 (pp : Jun. 1904) Hefte 7 (pp : Apr. 1905) 2. Række, 3. Bind [= Vol. 8] Hefte 1 (pp. 1-64: Feb. 1906) Hefte 2 (pp : Dec. 1906) Hefte 3 (pp : Dec. 1907) Hefte 4 (pp : Jan. 1909) Hefte 5 (pp : Feb. 1910) Hefte 6 (pp : Aug. 1910) 2. Række, 4. Bind [= Vol. 9] Hefte 1 (pp : Maj 1909) Hefte 2 (pp : Apr. 1911) Hefte 3 (pp : Jun. 1911) Hefte 4 (pp : Nov. 1911) Hefte 5 (pp : Mar. 1912) Hefte 6 (pp : Jul. 1912) Hefte 7 (pp : Maj 1913) Vol. 10 Hefte 1 (pp. 1-36: Okt. 1913) Hefte 2 (pp : Dec. 1913) Hefte 3 (pp : Apr. 1914) Hefte 4 (pp : Jun. 1914) Hefte 5 (pp : Jan. 1915) Hefte 6 (pp : Jul. 1915) Hefte 7 (pp : Dec. 1915) Vol. 11 Hefte 1 (pp. 1-16: Apr. 1916) Hefte 2 (pp : Feb. 1917) Hefte 3 (pp : Jul. 1917) Vol. 12 Hefte 1 (pp. 1-96: Feb. 1918) Hefte 2 (pp : Feb. 1919) Vol. 13 Hefte 1 (pp. 1-48: 1919) Hefte 2 (pp : 1919) Hefte 3 (pp : 1920) Hefte 4 (pp : 1920) Hefte 5 (pp : 1920) Hefte 6 (pp : 1921) Hefte 7 (pp : 1921) Vol. 14 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2+3 (pp : ) Hefte 4+5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9+10 (pp : Maj 1925) Vol. 15 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9+10 (pp : ) Hefte (pp : ) Vol. 16 Hefte 1 (pp. 1-40: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : Jul. 1929) Hefte 7 (pp : ) Hefte 8 (pp : ) Hefte 9 (pp : ) Vol. 17 Hefte 1 (pp : 1927) Hefte 2 (pp : 1927) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : 9

10 ) Vol. 18 Hefte 1 (pp. 1-80: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 19 Hefte 1+2 (pp. 1-96: ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9 (pp : ) Hefte 10 (pp : ) Vol. 20 Hefte 1 (pp. 1-64: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 21 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp , I-XII: ) Vol. 22 Hefte 1 (pp. I-XVI, 1-56: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 23 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Vol. 24 Hefte 1 (pp. 1-80: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 25 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 26 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Hefte 8 (pp : ) Vol. 27 Hefte 1 (pp. 1-64: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4+5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 28 Hefte 1+2 (pp. 1-96: ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5+6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 29 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2+3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5+6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 30 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 31 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 32 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 33 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Vol. 34 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 35 Hefte 1 (pp. 1-98: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 36 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 37 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : 10

11 ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 38 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 39 Hefte 1 (pp. 1-80: 1971) Hefte 2 (pp : 1971) Hefte 3 (pp : 1971) Vol. 40 Hefte 1 (pp. 1-64: 1972) Hefte 2 (pp : 1972) Hefte 3 (pp : 1972) Vol. 41 Hefte 1 (pp. 1-64: 1973) Hefte 2 (pp : 1973) Hefte 3 (pp : 1973) Vol. 42 Hefte 1 (pp. 1-64: 1974) Hefte 2 (pp : 1974) Hefte 3 (pp : 1974) Vol. 43 Hefte 1 (pp. 1-64: 1975) Hefte 2 (pp : 1975) Hefte 3 (pp : 1975) Vol. 44 Hefte 1 (pp. 1-64: 1976) Hefte 2 (pp : 1976) Hefte 3 (pp : 1976) Vol. 45 Hefte 1 (pp. 1-64: 1977) Hefte 2 (pp : 1977) Hefte 3 (pp : 1977) Vol. 46 Hefte 1 (pp. 1-48: 1978) Hefte 2 (pp : 1978) Hefte 3 (pp : 1978) Vol. 47 Hefte 1 (pp. 1-48: 1979) Hefte 2 (pp : 1979) Hefte 3 (pp : 1980) Vol. 48 Hefte 1 (pp. 1-48: 1980) Hefte 2 (pp : 1981) Hefte 3 (pp : 1981) Vol. 49 Hefte 1 (pp. 1-48: 1981) Hefte 2 (pp : 1982) Hefte 3 (pp : 1982) Vol. 50 Hefte 1 (pp. 1-48: 1983) Hefte 2 (pp : 1983) Hefte 3 (pp : 1983) Vol. 51 Hefte 1+2 (pp. 1-86: 1984) Hefte 3 (pp : 1984) Vol. 52 Hefte 1 (pp. 1-52: 1984) Hefte 2+3 (pp : 1985) Vol. 53 Hefte 1 (pp. 1-48: 1985) Hefte 2 (pp : 1986) Hefte 3 (pp : 1986) Vol. 54 Hefte 1 (pp. 1-96: 1987) Hefte 2 (pp : 1987) Hefte 3 (pp : 1987) Vol. 55 Hefte 1 (pp. 1-68: 1987) Hefte 2+3 (pp : 1987) Vol. 56 Hefte 1 (pp. 1-64: 1988) Hefte 2 (pp : 1988) Hefte 3 (pp : 1988) Vol. 57 Hefte 1+2 (pp : 1989) Hefte 3 (pp : 1989) Vol. 58 Hefte 1 (pp. 1-32: 1990) Hefte 2 (pp : Aug. 1990) Hefte 3 (pp : Nov. 1990) Vol. 59 Hefte 1 (pp. 1-28: Feb. 1991) Hefte 2 (pp [!]: Maj 1991) Hefte 3 (pp. 67[!]-98: Sept. 1991) Hefte 4 (pp : Nov. 1991) Vol. 60 Hefte 1 (pp. 1-28: Feb. 1992) Hefte 2 (pp : Maj 1992) Hefte 3 (pp : Sep. 1992) Hefte 4 (pp : Dec. 1992) Vol. 61 Hefte 1 (pp. 1-28: Mar. 1993) Hefte 2 (pp : Jun. 1993) Hefte 3 (pp : Sep. 1993) Hefte 4 (pp : Nov. 1993) Vol. 62 Hefte 1 (pp. 1-32: Feb. 1994) Hefte 2 (pp : Maj 1994) Hefte 3 (pp : Sep. 1994) Hefte 4 (pp : Dec. 1994) Vol. 63 Hefte 1 (pp. 1-20: Mar. 1995) Hefte 2 (pp : Jun. 1995) Hefte 3 (pp : Okt. 1995) Hefte 4 (pp : Dec. 1995) Vol. 64 Hefte 1 (pp : Apr.1996) Hefte 2 (pp : Maj 1996) Hefte 3 (pp : Aug. 1996) Hefte 4 (pp : Nov. 1996) Vol. 65 Hefte 1 (pp. 1-48: Mar. 1997) Hefte 2 (pp : Maj 1997) Hefte 3 (pp : Sep. 1997) Hefte 4 (pp : Dec. 1997) Vol. 66 Hefte 1 (pp. 1-32: Mar. 1998) Hefte 2 (pp : Jun. 1998) Hefte 3 (pp : Aug. 1998) Hefte 4 (pp : Dec. 1998) Vol. 67 Hefte 1 (pp. 1-38: Feb. 1999) Hefte 2 (pp ; Maj 1999) Hefte 3 (pp : Sep. 1999) Hefte 4 (pp : Nov. 1999) 11

12 VIDENSKABELIGE ARTIKLER OG MINDRE MEDDELELSER Abraham, R To arter af Ectobius (Dictyoptera: Blatellidae) fundet indendørs ved Jyllands vestkyst. - 47: 32. Ackland, D. M Taxonomic notes on two species of Pegomya R.-D. (Dipt., Muscidae) from Iceland. - 32: PAL Ackland, D. M A redescription of Pegohylemyia retusa Ringdahl, including the 3rd instar larva (Dipt., Anthomyiidae). - 37: , PAL Afzelius, A (Mindre Meddelelse: Sjældne danske Biller). - 14: Agger, P Insektlivet i småbiotoper, hvor den moderne by- og landzone mødes. - 55: GEN Ander, K. 1931a. Bidrag till kännedomen om Bornholms orthopterfauna. - 17: Ander, K. 1931b. Odonater från Bornholm. - 17: Ander, K Neue Laubheuschrecken aus der Familie Gryllacrididæ (2). - 18: AFR, AUS, NEO Ander, K Nya fynd av Odonata från Bornholm. - 19: Ander, K Västpalearktis' och Nordamerikas orthopterfauna, en jämförelse. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København August : PAL, NEA Ander, K Problem i den larvala odonatvingen. - 32: GEN Andersen, A Abundance and spatial distribution of house-dust mites in their natural environment (Acari: Sarcoptiformes & Trombidiformes). - 52,1: GEN Andersen, F. S Dryadotanytarsus edentulus n. g. et sp. (Dipt. Chiron.) from late glacial Period in Denmark. - 23: Andersen, F. S Statistisk behandling af antallet af dyr i prøver. - 32: GEN Andersen, L Vore Gymnetron-Arter paa Linaria vulgaris. - 4: Andersen, L Lidt om vore Crioceris- og Cionus-Arter. - (2. Række) 1 [= 6]: Andersen, L Billefaunaen i Sønderjylland. - 13: Andersen, M. [Mogens] 1987a. Mosskorpionen Lamprochernes nodosus (Schrank, 1761) i Danmark (Pseudoscorpiones). - 55: Andersen, M. 1987b. (Opfordring: Indsamling af mosskorpioner). - 55: 25. GEN Andersen, M Mosskorpionen Anthrenochernes stellae Lohmander genfundet i Danmark. - 56: Andersen, M. [Michael] & P. Nielsen Gonatopus brooksi Olmi, 1984 found in Greenland (Hymenoptera, Dryinidae). - 55: NEA Andersen, N. M The genus Tenagogonus Stål in the Collections of the Zoological Museum of Copenhagen (Hemiptera: Gerridae). - 32: AFR, ORI Andersen, N. M A Remarkable New Species of Rhagovelia Mayr from the Philippines (Heteroptera: Veliidae). - 34: ORI Andersen, N. M. 1967a. A Contribution to the Knowledge of Philippine Semiaquatic Hemiptera- Heteroptera. - 35: ORI Andersen, N. M. 1967b. The Genus Ptilomera Amyot & Serville in Thailand, with a New Species from the North (Hemiptera, Gerridae). - 35: ORI Andersen, N. M A new Microvelia from Australia with a check-list of Australian species (Hemiptera, Veliidae). - 37: AUS Andersen, N. M Væggelus og biologisk systematik. En kritisk oversigt over R. L. Usinger: 12

13 Monograph of Cimicidae (Hemiptera, Heteroptera). - 39: GEN Andersen, N. M. 1984a. Tæger (Heteroptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Andersen, N. M. 1984b. Mellus (Homoptera, Aleyrodoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 36. (GEN) Andersen, N. M. 1984c. Skjoldlus (Homoptera, Coccoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Andersen, N. M. 1984d. Thrips, Frynsevinger eller Blærefødder (Thysanoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 37. (GEN) Andersen, N. M. & J. Böcher, Landtæger (Heteroptera, Geocorisae) fra Hanstedreservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy- Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Andersen, N. M. & S. Gaun, Fortegnelse over Danmarks tæger (Hemiptera-Heteroptera). - 42: Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen, Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes. - 60: PAL Andersson, G. 1987a. Speglar museisamlingar verkligheten? - En analys av skalbaggar från en 50-årig markfaunainventering. - 55: GEN Andersson, G. 1987b. Metodologiska problem i samband med faunistiska undersökningar. - 55: GEN Anthon, H Zum Kopfbau der primitivsten bisher bekannten Dipterenlarve: Olbiogaster sp. (Rhyphidae). Ein Beitrag zur Phylogenie der nematoceren Dipteren. - 23: , Pl. I-III. GEN Arevad, K Danske Diplura (Insecta, Apterygota). - 28: Arevad, K Om den øvrige faunas reaktion på myggebekæmpelse med olie. On the effect on other organisms of mosquito control by the oiling method. - 31: (GEN) Arevad, K Attagenus smirnovi Zhantiev (Coleoptera, Dermestidae): optræden i Danmark. - 43: Arevad, K Nogle tendenser i ændringen af den indendørs insektfauna siden : (GEN) Arevad, K., N. Haarløv, & S. Kaaber, Nyt fra Entomologisk Fredningsudvalg. - 53: GEN Arevad, K., T. M. Iversen, & J. Lodal, Stikmyg (Dipt., Culicidae) i Furesøområdet. Hvilke arter stikker mennesker? - 41: (GEN) Arthur, D. R Observations on collections of ticks from Denmark. - 27: Asahina, S Odonata from South Shensi (North China) in the Collection of the Zoological Museum, Copenhagen. - 27: PAL Asahina, S Dragonflies from West Tien-Mu-Shan, Central China. - 27: PAL Bakkendorf, O Biological Investigations on some Danish Hymenopterous Egg-Parasites, especially in Homopterous and Heteropterous Eggs, with Taxonomic Remarks and Descriptions of New Species. - 19: , GEN Bakkendorf, O Report on an Investigation of the Local Distribution of the Components of the Community Chaetostricha pulchra (Hym. Chalc.), Tettigoniella viridis (Hem. Hom.) and Juncus effusus and conglomeratus. - 23: map., GEN Bakkendorf, O (Mindre Meddelelse: Notes on the biotope of Neurotes iridescens Enock (Micro- Hym.), new to Denmark). - 25:

14 Bakkendorf, O. 1948a. A comparison of a Mymarid from Baltic amber with a recent species, Petiolaria anomala (Micro-Hym.). - 25: Bakkendorf, O. 1948b. Hadronotus laticeps siamensis nov. var. (Scel. Proct.). - 25: ORI Bakkendorf, O Description of three species of Tetrastichus Haliday (Micro-Hym.), with a host list. - 26: Bakkendorf, O Notes on Icelandic and Greenlandic Chalcidoideous Hymenoptera. - 27: PAL, NEA Bakkendorf, O Notes on the disastrous death of an ant population, described by J. P. Kryger in : 246. GEN () Bakkendorf, O Descriptions of two Eulophid Species (Hym.). - 28: Bakkendorf, O. 1960a. Description of Podagrion enei n. sp. and Notes on Two Other Hymenopterous Parasites. - 29: PAL, AFR Bakkendorf, O. 1960b. Description of Anaphoidea chrysomelae n. sp. (Hym., Mymaridae). - 29: PAL Bakkendorf, O. 1965a. Perilampidae, Eupelmidae, Encyrtidae (Hym. Chalcidoidea) from the Hansted Reservation. With description of new species. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Bakkendorf, O. 1965b. Notes on Six Chalcidoid Parasites (Hym.) of Rhynchaenus fagi L. (Col.). - 34: , PAL Bangsholt, F Bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Col.). - 34: Bangsholt, F Om indsamling af løbebiller (Col., Carabidae) især under tang. - 34: , GEN Bangsholt, F Ændringer i nogle danske løbebillers hyppighed (Col., Carabidae). - 36: Bangsholt, F Andet bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Coleoptera). - 39: Bangsholt, F Biller fra Læsø (Coleoptera). - 41: Bangsholt, F Fjerde tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 43: Bangsholt, F Status over Danmarks løbebiller (Coleoptera: Carabidae). - 47: Bangsholt, F Femte tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 48: Baungaard, J. 1980a. Overvintrende mariehøns - Opfordring. - 47: 120. Baungaard, J. 1980b. A simple method of sexing Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). - 48: GEN Bech, C Piezodorus lituratus (F.) (Hemiptera, Pentatomidae) ny for Danmark. - 45: Beier, M Die Mantiden der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 34: (unn.) pls. ORI, AUS Beier, M Die Pseudoscorpione der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 35: ORI Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter 1978 og : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter :

15 Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter i 1983 og : Bejer-Petersen, B Bladhvepsefaunaen på rødgran (Picea abies) i en plantage i Sønderjylland (Hym.). - 32: Bejer-Petersen, B The sawfly fauna on Norway spruce in a Danish plantation, with a comparison to some other NW-European countries. - 34: , PAL Bejer-Petersen, B Nonnen, Lymantria monacha L. i Danmark (Lep., Lymantriidae). - 40: Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadelige insekter i : Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadedyr : Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadedyr i : Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, Danske barkbillers hyppighed og udbredelse (Coleoptera, Scolytidae). - 45: Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, (Mindre Meddelelse: Danske barkbillers hyppighed og udbredelse - en tak). - 46: 46. Benander, P Är Stenoptilia islandica Staud. specifik art?. - 19: PAL Benick, L Notizen zur Gruppe Stenini in "Danmarks Rovbiller" v. Joh. P. Johansen (p ). - 14: Bergroth, E Om Hr. H. Muchardt's hemipterologiska anmärkningar i Entom. Meddelelser Bd. 3, p (2. Række) 3 [= 8]: GEN Bergroth, E Additions to C. Stål's "Hemiptera Fabriciana". - (2. Række) 4 [= 9]: AUS Bergroth, E A new species of Dicranota Zett. from Denmark, with synonymical notes (Dipt., Tipulidae). - 14: Bergsøe, V Iagttagelser over den almindelige og den sortrandede Oldenborres Udbredelse og Biologi. - 2: , GEN Bergsøe, V. & F. Meinert, St. Hans-Oldenborren, Rhizotrogus solstitialis, og dens snyltende Hvepselarve (Tiphia femorata?). - 1: , GEN Bertrand, H Notice sur les larves de Dytiscides de la collection Meinert. - 17: PAL, AFR, NEO, NEA Besuchet, C Une nouvelle espèce de Brachygluta du Danemark (Col. Pselaphidae). - 27: Bettermann, H (Mindre Meddelelse: Laplandsgruppe). - 46: 132. GEN Birket-Smith, J (Mindre Meddelelse: Et Fund af Carabus auratus i Danmark). - 24: 290. Birket-Smith, J Madopa salicalis Schiff. i Danmark. - 24: Birket-Smith, J Genital Preparations of Male Lepidoptera. - 29: GEN Birket-Smith, J Genital Preparations of Female Lepidoptera. - 31: GEN Bisgaard, C Meddelelse om nogle nye Myrer for Danmarks Fauna. - 24: Bisgaard, C Corrigenda to my paper about ants, : 225. Bjørn, P Arenostola brevilinea Fenn, ny dansk storsommerfugl (Lep., Noctuidae). - 39: Bjørn, P., J. E. Jelnæs, & O. Karsholt, Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark. - 44: Black, G. M Pentatomidae (Hemiptera, Heteroptera) collected by the Noona Dan Expedition in the 15

16 Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 36: ORI, AUS Bloch, D. & T. E. Hallas, (Mindre Meddelelse: Mider på færøsk skærpekød). - 56: PAL Bloch, E Laelia coenosa Hb. En ny dansk storsommerfugl fra : Blood, B. N. & J. P. Kryger, New Genera and Species of Trichogrammidae with Remarks upon the Genus Asynacta (Hym. Trichogr.). - 16: , PAL Boas, J. E. V Om en Fluelarve, der snylter i Oldenborrelarver. - 4: , Pl. I., GEN Boas, J. E. V Nonne-Angreb i Sverrig og i Danmark i de sidste Aar. - (2. Række) 2 [= 7]: , PAL Boczek, J Nalepella haarlovi n. sp. (Acarina, Eriophyidae). - 31: Bolwig, N. 1938a. Nogle Undersøgelser over den Maade, hvorpaa de enlige Bier samler Pollen. - 20: GEN Bolwig, N. 1938b. Nogle eksperimentelle Undersøgelser over den Tiltrækning, Blomsternes Saftmærker udøver paa Honningbien. - 20: GEN Bolwig, N On the effect of vitamin E on the larvae of the honey bee (Apis mellifica). - 22: GEN Bolwig, N An Attempt to analyse the Behaviour of the Larvae of the Hip Fly (Spilographa alternata). - 26: GEN, PAL Bondesen, P Wood-wasps producing short circuits. - 26: GEN Bornebusch, C. H Animal Life in Relation to Vegetation and Soil. - 23: GEN Borries, H. 1888a. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Hymenoptera. I. - 1: Borries, H. 1888b. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Diptera. I. - 1: Borries, H Om Hvepselarver som Ektoparasiter paa frit omstrejfende Edderkopper. - 2: GEN Borries, H. 1891a. Om Slægten Ibalia Latr. - 3: Borries, H. 1891b. Oversigt over de danske Guldhvepse. (Chrysididæ danicæ). - 3: Borries, H De danske Lophyrus-Arter og deres Udbredelse. - 3: , Pl. II. Borries, H Naaletræernes Bladhvepse. - 5: Breiting, S., J. Jørgensen, & K. Schnack, Projekt Danske Dyrenavne. - 58: (GEN) Brinck, P Något om den danska plecopterfaunas ursprung och invandring. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København August : Brinck, P., G. Brinck-Lindroth, A. Edler, L. Lundqvist, & A. Nilsson, Ectoparasites (Insecta: Anoplura and Siphonaptera. Acari: Mesostigmata, Ixodoidea) on small mammals in Draved Forest, Denmark. - 51: Brodersen, P Xylina semibrunnea Hw. ny for Danmark. - 26: Bromand, B. & Jørgensen, A. S Aspargesminerfluen, Ophiomyia simplex Loew (Diptera, Agromyzidae) i Danmark. - 46: 26. Browne, F. G Some Platypodidae and Scolytidae (Coleoptera) from the Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 34: ORI, AUS Bruce, N Eine neue Cryptophagus-Art aus Dänemark. - 22: Brændegaard, J. 1920a. The male of Thanatus striatus C. L. Koch (Aran. Philodrom.) found for the first time. - 13: Brændegaard, J. 1920b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 13: 192. Brændegaard, J (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 14: Brændegaard, J. 1925a. Lycosa plumata n. sp. En ny Art af Lycosa monticola-gruppen. - 16:

17 Brændegaard, J. 1925b. (Mindre Meddelelse: Nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Edderkopper). - 16: Brændegaard, J Danish Spider Fauna I (Atypidae, Eresidae, Dictynidae, Uloboridae, Oonopidae, Dysderidae, Scytodidae, Pholcidae, Gnaphosidae, Clubionidae, and Anyphanidae). - 34: Budde-Lund, G Vor Jordklodes ældste Civilisation. - (2. Række) 1 [= 6]: GEN Budde-Lund, G. 1893a. Entomologisk Forening i Kjøbenhavn. En kort Beretning om dens Virksomhed i dens første 25 Aar. - 3 ( ): GEN Budde-Lund, G. 1893b. Landisopoder fra Venezuela, indsamlede af Dr. Fr. Meinert. - 4: NEO Budde-Lund, G A Revision of "Crustacea Isopoda Terrestria". - (2. Række) 1 [= 6]: 67-97, Pl. I-V. AFR, NEO Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt & K. Larsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera). - 60: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1989 (Lepidoptera). - 59: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera). - 60: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1992 (Lepidoptera). - 61: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1993 (Lepidoptera). - 62: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1994 (Lepidoptera). - 63: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1995 (Lepidoptera). - 64: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1996 (Lepidoptera). - 65: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1997 (Lepidoptera). - 66: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1998 (Lepidoptera). - 67: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1985 (Lepidoptera). - 55: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1986 (Lepidoptera). - 56: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1987 (Lepidoptera). - 57: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1988 (Lepidoptera). - 58: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1979 (Lepidoptera). - 49: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1980 (Lepidoptera). - 49: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af 17

18 småsommerfugle fra Danmark i 1981 (Lepidoptera). - 50: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1982 (Lepidoptera). - 50: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1983 (Lepidoptera). - 52,1: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1984 (Lepidoptera). - 54: Buhl, P. N. 1994a. Fortegnelse over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 62: Buhl, P. N. 1994b. Descriptions of the hitherto unknown males of Synopeas craterus (Walker, 1835) and S. hyllus (Walker, 1835) (Hymenoptera, Platygastridae). - 62: Buhl, P. N The proctotrupoid wasps of Greenland (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 63: NEA Buhl, P. N Description of the male of Gladicauda ensifer Loiácono, 1988 (Hymenoptera, Diapriidae). - 64: NEO Buhl, P. N. 1997a. Teleas pedestris Nees, 1834 and Hadronotellus pedester Kieffer, 1917 conspecific (Hymenoptera, Scelionidae). - 65: PAL Buhl, P. N. 1997b. On species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae) reared from Xylodiplosis praecox (Winnertz, 1853) (Diptera, Cecidomyiidae). - 65: Buhl, P. N. 1997c. Microhymenoptera from Zackenberg, North East Greenland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Cynipoidea et Ceraphronoidea). - 65: NEA Buysson, R. du. 1909a. Hyménoptères Chrysidides de la région de Mendoza. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Buysson, R. du. 1909b. Sur les Chrysidides de la région de Mendoza, appartenant à M. Esben Petersen. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Buysson, R. du Voyage de M. A. C. Jensen-Haarup dans la région de Mendoza. Hyménoptères. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Böcher, J The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, in relation to vegetation in late summer. - 35: Böcher, J The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, II. A comparison July-August of the fauna of the herb stratum. - 37: Böcher, J Spredningen af den grønlandske frøtæge, Nysius groenlandicus (Zett.) (Heteroptera: Lygaeidae). - 43: NEA Böcher, J. & H. Enghoff, A centipede in Greenland: Lamyctes fulvicornis Meinert, 1868 (Chilopoda, Lithobiomorpha, Henicopidae). - 52,1: NEA Bøggild, O Spiders from the Dunes at Tranum, N.W.-Jutland. - 31: 3-6. Bøggild, O Spiders from Bommerlund Plantation, a Spruce Forest in South Jutland. - 31: Bønner, V Frøhøstende Myrer i Danmark. - 10: Bøving, A. G Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. I. Larver til Calathus, Olisthopus, Oodes og Blethisa. - (2. Række) 3 [= 8]: , Pl. VI. GEN Bøving, A. G Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. II. Larver af Slægterne Tachypus, Cillenus, Trechus, Clivina, Zabrus, Anisodactylus. - (2. Række) 4 [= 9]: , Pl. V-IX. GEN Bøving, A. G (Mindre Meddelelse: Corrections.). - 17: 346. GEN Bøving, A. G A Description of the mature larva of Ptinus californicus Pic. and A discussion about 18

19 the justification of considering the Ptinidae as a valid family of beetles. - 27: NEA, GEN Böving, A. G. & J. G. Rozen, J. G Anatomical and Systematic Study of the Mature Larvae of Nitidulidae (Coleoptera). - 31: GEN Carlsson, G Some Simuliidae (Diptera) from Southern Spain. - 37: PAL Caroldsfeld-Krausé, A. G (Mindre Meddelelse: Nepticula fragarivora nov. spec. (Nepticulidae, Lepidoptera).). - 24: Caroldsfeld-Krausé, A. G Some remarks on the Synonymy of the Fagus feeding Nepticulae (Nepticulidae, Lepidoptera). - 25: (pp : 1948; pp : 1949). Caroldsfeld-Krausé, A. G Etainia sericopeza Zell. (Lep., Nept.). A brief outline of its biology. - 28: Carvalho, J. C. M Neotropical Miridae, XLIV: On a Historical Collection made by P. W. Lund and J. T. Reinhardt in Brazil (Hemiptera). - 26: NEO Christensen, N. D. & T. E. Hallas, Lopper (Siphonaptera el. Aphaniptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Christensen, P. J. H Serosa- und Amnionbildung der Lepidopteren. - 23: , Pl. I-V. GEN Christensen, T Vegetationstyper i Thy. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: GEN Chûjô, M Some Bostrichidae, Languriidae and Ciidae (Col.) from the Philippine and Bismarck Islands collected by the Noona Dan Expedition. - 34: ORI, AUS Chûjô, M. L The Erotylidae (Col.) collected by the Noona Dan Expedition in the Philippines and Bismarck Islands. Studies on the Erotylid-beetles (18). - 35: ORI, AUS Claridge, M. F Synonymy and lectotype selection for two Fabricius species of Eurytoma (Hym., Eurytomidae). - 29: PAL Clausen, H. D., H. B. Holbeck, & J. Reddersen, Butterflies on organic farmland: association to uncropped small biotopes and their nectar sources (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea). - 66: GEN Clausen, I. H. S Weight-length relations of eight species of spiders (Araneae) from Denmark. - 50: GEN Clausen, I. H. S Notes on the impact of air pollution (SO 2 & Pb) on spider (Araneae) populations in North Zealand, Denmark. - 52,1: GEN Clausen, I. H. S Spiders (Araneae) from Nordmarken on the island of Læsø in Denmark. Faunistic notes, habitat description, and comparison of sampling methods. - 55: Coe, R. L Some Pipunculidae (Diptera) from Southern Spain, with description of a new species. - 37: 3-8. PAL Collin, J. E A new Arctic species of Fucellia (Diptera Anthomyidae) with maculated wings. - 26: NEA Collin, J. E. 1954a. A new species of Crumomyia (Dipt. Borboridae) from Iceland. - 26: PAL Collin, J. E. 1954b. On the type of Lonchaea hyalipennis Zett., Diptera (Lonchaeidae). - 26: Collin, J. E. 1954c. A new species of Trachyopella (Dipt., Borboridae) from Iceland. - 27: PAL Collin, J. E Empis Staegeri a New Species of Empididae (Dipt.) from Denmark. - 32:

20 Collin, J. E Pegohylemyia danica sp. n. (Diptera, Anthomyiinae). In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted- Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Colyer, C. N Some Phoridae (Diptera) from Southern Spain and Majorca, with descriptions of two new species. - 37: PAL Condé, B Un Protoure remarquable du Danemark. - 25: Cook, E. F Two New Species of Scatopsidae (Diptera) from the Bismarck Islands. - 36: AUS Coulianos, C.-C Insekter och naturvård i Sverige. Vad kan de entomologiska föreningerna göre? - 55: GEN Crosskey, R. W The Ameniinae (Diptera: Calliphoridae) of the Noona Dan Expedition, with other new records from the Bismarck Archipelago, New Guinea and Moluccas. - 37: ORI, AUS Dahl, J The Musculature of the Head and the Mouth Parts of the Larva of Oryctes nasicornis. - 26: GEN Dahl, J Orthocladius naumanni Brundin (Dipt. Chiron.), new to Denmark, with description of the female. - 26: Dall, P. C The morphological differences and the occurrence of Oulimnius tuberculatus (P. W. J. Müller, 1806) and Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Elminthidae) in Lake Esrom, Denmark. - 56: Dall'Asta, U (Annonce: XIth European Congress of Lepidopterology). - 65: 178. GEN Damgaard, J Efterlysning af akvatiske og semiakvatiske tæger. - 62: 60. GEN Damgaard, J De danske vandtægers udbredelse og status (Heteroptera: Gerromorpha & Nepomorpha). - 65: Damgaard, J. & N. M. Andersen, Distribution, phenology, and conservation status of the larger water striders in Denmark (Heteroptera: Gerridae). - 64: , GEN Damgaard, J. & V. Mahler, To nye danske vandtæger (Heteroptera, Nepomorpha). - 63: Damoiseau, R Brentidae (Col., Curculionoidea) récoltés par l'expedition danoise du Noona Dan aux Philippines et aux Iles Bismarck et Salomon. - 34: ORI, AUS Dampf, A Fauna Færøensis. Vorbemerkung. - 14: 394. PAL (GEN) Davies, L Petrobius lohmanderi Agrell, 1944, synonymized with P. maritimus (Leach, 1809); with notes on characters for the separation of this species from P. brevistylis Carpenter, 1913, together with records for both species from Danish coasts (Archaeognatha). - 56: Deeming, J. C A new species of Leptocera (Dipt., Sphaeroceridae) from the Faeroe Islands. - 34: PAL Deichmann, E. 1920a. Note sur un cas de Hermaphroditisme lateral chez une Araignée. - 13: GEN Deichmann, E. 1920b-21. Oversigt over de danske Theridier samt over Slægten Dictyna (Aran.). - 13: (p : 1920; pp : 1921). Demoulin, G Contribution à la connaissance des Ephéméroptères de l'ambre oligocène de la Baltique. - 34: PAL Demoulin, G Les Ephéméroptères récoltés par la mission danoise du Noona Dan aux îles Philippines et Bismarck. - 37: ORI, AUS 20

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark I teksten nedenunder kan du læse om nogle af de største insektgrupper, også kaldet ordner, man tit støder på i naturen og andre grupper af landlevende leddyr.

Læs mere

Diptera or Two-winged insects

Diptera or Two-winged insects DIPT ERA Entomology, ZMUC Thomas Pape 4 April 2005 Diptera or Two-winged insects Holometabolous insects with: Hind wings reduced into gyroscopic organs (halteres) Pro- and metathorax very small Fly proboscis,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nye fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne

Nye fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne Nye fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne Søren Tolsgaard & Jens-Kjeld Jensen Tolsgaard, S. & J-K. Jensen: New records of true bugs (Heteroptera) on the Faroe Islands. Ent. Meddr 78: 21-28. Copenhagen,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-03 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr -forsøg med deres betydning for regulering af æblevikler i projektet Fruitgrowth

Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr -forsøg med deres betydning for regulering af æblevikler i projektet Fruitgrowth PLEN Archived at http://orgprints.org/24747 Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr -forsøg med deres betydning for regulering af æblevikler i projektet Fruitgrowth Lene Sigsgaard Institut for Plante-

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere