Entomologiske Meddelelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entomologiske Meddelelser"

Transkript

1 Entomologiske Meddelelser Indeks for Bind 1-67 ( ) Entomologisk Forening København 2000

2

3 FORORD Tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" - Entomologisk Forenings medlemsblad - blev grundlagt i 1887, og er således det ældste danske entomologiske tidsskrift, som stadig udgives. Det har siden sin start haft til formål at udbrede kendskabet til entomologien i almindelighed og dansk entomologi i særdeleshed. De første 5 bind udkom i årene og omhandlede primært artikler af særlig relevans for dansk entomologi. Herefter skiftede det format, såvel rent fysisk som (mere gradvis) indholdsmæssigt, og fik efterhånden et mere internationalt tilsnit med en vis andel af bl.a. tysk- og engelsksprogede artikler. I forbindelse med overgangen til det nye format, benævntes tidsskriftet nu som "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" og nummereringen af de enkelte bind startede forfra. Efter at have praktiseret denne nummerering i nogle år, droppedes dog betegnelsen "2. Række", og man vendte tilbage til at nummerere bindene fortløbende fra det først udkomne bind. Efter at tidsskriftet op igennem 1900-tallet havde fået et stigende indhold af artikler med internationalt sigte, blev det fra bind 39 (1971) besluttet at koncentrere indholdet til primært dansksprogede artikler af særlig relevans for den danske fauna. Samtidig overgik de enkelte bind til at udgøre årgange i stedet for, som tidligere, at være flerårige. "Entomologiske Meddelelser" har siden sin start bragt hen mod 1600 originale, videnskabelige artikler eller mindre meddelelser, næsten 500 boganmeldelser, over 100 biografier eller nekrologer over primært danske entomologer, samt enkelte meddelelser af anden slags. For at lette overskueligheden over den meget betydelige mængde af information disse publikationer rummer, har Entomologisk Forenings bestyrelse fundet tiden moden til at sammenstille et indeks over indholdet af samtlige udkomne numre af "Entomologiske Meddelser" til og med bind 67 (årgang 1999). Der har én gang tidligere været udgivet et sådant indeks, dækkende indholdet af tidsskriftet i dets første 30 år ( ) og sammenstillet af K. L. Henriksen i 1918 (Ent. Meddr 12: 45-64). Den emnemæssige opdeling af artiklerne er dog dér relativt summarisk, så vi har valgt også referere til disse artikler i nærværende indeks. Indekset indeholder oversigter over: 1) udgivelsestidspunkter for de enkelte bind og hefter; 2) videnskabelige artikler og mindre meddelelser (inkl. kongresberetninger), ordnet alfabetisk efter forfatter; 3) boganmeldelser, ordnet alfabetisk efter forfatter til det anmeldte værk; 4) personalia (biografier, nekrologer), ordnet alfabetisk efter omtalte personer; 5) referencer til foreningsberetninger; samt 6) et emne-indeks og et systematisk indeks. I oversigten over de videnskabelige artikler angives, foruden forfatter(e) og årstal, artiklens fulde titel, reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i Entomologiske Meddelelser samt hvilken eller hvilke geografiske regioner, som omhandles. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at hovedparten (ca. 67%) af artiklerne har særlig relevans for (eller omhandler alene) dansk entomologi, mens en række artikler (ca. 13%) har et mere bredt eller ikke-dansk palæarktisk sigte. Artikler om faunaen i de øvrige biogeografiske regioner udgør kun en mindre andel. Endelig omhandler en væsentlig del (ca. 25%) af artiklerne emner, som er af mere generel karakter eller som ikke har noget specielt geografisk sigte. Der er i oversigten skelnet mellem følgende kategorier: = Danmark (excl. Færøerne og Grønland) PAL = Palæarktiske region i øvrigt AFR = Afrotropiske region ORI = Orientalske region 3

4 AUS = Australske region NEO = Neotropiske region NEA = Nearktiske region (incl. Grønland) GEN = Generelle (uden særlig geografisk sigte) I oversigterne over anmeldelser og personalia anføres omtalens forfatter og publikationsår i parentes, efterfulgt af reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i "Entomologiske Meddelelser". I emne-indekset og det systematiske indeks anføres referencer alene med forfatter(e) og publikations-år; de fulde referencer fremgår af foranstående, samlede oversigt over videnskabelige artikler og mindre meddelelser. I det systematiske indeks er referencerne primært fordelt på ordner, men for de større ordners vedkommende er en mere detaljeret inddeling fundet opportun. Der er ved inddelingen tilstræbt en tidssvarende klassifikation, uanset at denne måtte afvige fra den i artiklerne benyttede. En række personer, til hvem en varm tak rettes, har bidraget ved udarbejdelsen af dette indeks. Således har følgende personer gennemset artikler omhandlende forskellige ordner med henblik på sortering af referencer på familier: Nils Møller Andersen (Heteroptera), Peter Neerup Buhl (Hymenoptera), Frederik Torp Petersen (Diptera) samt Flemming Vilhelmsen, Ole Karsholt og Niels Peder Kristensen (Lepidoptera). Leif Lyneborg har gennemgået publikationerne med henblik på angivelse af geografisk sigte for de enkelte artikler, og Ole Gudik-Sørensen har sammenstillet og indskrevet oversigten over boganmeldelserne. For de øvrige afsnit, inkl. fordelingen af referencer inden for Coleoptera, samt indeksets overordnede struktur og inddeling, er undertegnede (M. Hansen) ansvarlig. Michael Hansen (Formand for Entomologisk Forening) Leif Lyneborg (Redaktør af Entomologiske Meddelelser) 4

5 PREFACE The periodical "Entomologiske Meddelelser [Entomological Communications]" has been published by "Entomologisk Forening [Entomological Society]" since 1887, and is the oldest Danish entomological journal still in existence. Since its start, the purpose of the journal was to contribute to entomology in general and to Danish entomology in particular. The first 5 volumes appeared in the years and included primarily Danish articles relevant for local entomologists. Subsequently, the journal got a larger size and gradually also achieved a more international content, including also articles in English, German, and other languages. This series of larger-sized volumes was termed "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" and starts with a new volume 1. This new numbering of the volumes in combination with "2. Række" (= 2nd series) was in practice for some years, but was abandoned and replaced by a numbering where also the five volumes of the first series were considered. Up to ca the journal published an increasing number of articles with an international scope, but from volume 39 (1971) a new policy was introduced, as it was decided to concentrate on articles in Danish on items relevant for the Danish fauna. From the same year each volume represented a single year rather than two or more, as earlier. Since its start, "Entomologiske Meddelelser" has published nearly 1600 original, scientific articles or smaller communications, nearly 500 book reviews, more than 100 biographies and obituaries over primarily Danish entomologists, and a few other communications. In order to better utilize the very substantial amount of published information in this journal, the board of "Entomologisk Forening" found it would be of help to the scientific community to prepare an index to what is published in "Entomologiske Meddelelser" from its start up to 1999, i.e., the first 67 volumes. Earlier, Henriksen (1918, Ent. Meddr 12: 45-64) published an index to the volumes appearing in the period This index is, however, rather summarily arranged, so the board decided to include also the articles from this first period. The index contains the following sections: 1) publication dates for the various volumes and issues ("hefter"); 2) list of scientific articles and smaller communications (incl. congress reports), arranged alphabetically after author; 3) book reviews, arranged alphabetically after author of the book; 4) biographies and obituaries, arranged alphabetically after the person who is treated; 5) references to society reports; and 6) a subject index and an index based on systematic categories. In the list of scientific articles, - in addition to author and year - are listed the full title, reference to volume number (in bold) and page numbers, and an indication on the relevant biogeographical region(s). A major part (about two thirds) of the articles have relevance only, or mainly, to the Danish fauna, whereas about 13% of the articles deal with non-danish Palearctic items. Papers on faunas of other biogeographical regions play a minor role. About one quarter of the articles deal with more general subjects of no particular geographic scope. The following geographical categories are used: = Denmark (excl. the Faroes and Greenland) PAL = Palearctic region AFR = Afrotropical region ORI = Oriental region AUS = Australian region NEO = Neotropical region NEA = Nearctic region (incl. Greenland) 5

6 GEN = General In the sections with book reviews and personalia, the name(s) of the reviewers/authors name and year of publication are given in parentheses followed by volume number (in bold) and page numbers in "Entomologiske Meddelelser". In the subject index and in the systematic index only information on author(s) and year of publication is given; the additional information must be searched for in the main list of original articles and short communications. In the systematic list the references are arranged after orders; in the larger orders a more detailed arrangement (usually based on family names) has been made. A modern classification has been applied, although this may differ from the one used in the original papers. A number of persons have assisted with the elaboration of this index, and this is deeply acknowledged. The following specialists have reviewed articles within their fields with regard to correct placement in families: Nils Møller Andersen (Heteroptera); Peter Neerup Buhl (Hymenoptera); Frederik Torp Petersen (Diptera); Flemming Vilhelmsen, Ole Karsholt and Niels Peder Kristensen (Lepidoptera). Leif Lyneborg has reviewed all publications and supplied the information on biogeographic regions. Ole Gudik-Sørensen has elaborated the index to book reviews. With regard to the other sections, including sorting the references relevant for Coleoptera and the overall structuring of the index, Michael Hansen has been responsible. Michael Hansen (President of "Entomologisk Forening") Leif Lyneborg (Editor of "Entomologiske Meddelelser") 6

7 INDHOLD OVERSIGT OVER BIND, HEFTER OG DERES UDGIVELSES-DATOER... 9 VIDENSKABELIGE ARTIKLER OG MINDRE MEDDELELSER ANMELDELSER PERSONALIA FORENINGSBERETNINGER M.M EMNE-INDEKS: REJSEBERETNINGER ENTOMOLOGIHISTORIE GENEREL ENTOMOLOGI a. Evolution, morfologi, systematik, nomenklatur b. Økologi, feltentomologi m.m c. Biologi d. Faunistik, biogeografi m.m e. Fossile insekter f. Naturbevarelse, faunaændringer m.m g. Indsamling, metoder, udstyr h. Kongresser m.m i. Litteratur SYSTEMATISK INDEKS: CRUSTACEA (krebsdyr) ARACHNIDA Scorpiones (skorpioner) Amblipygi (piskeedderkopper) Uropygida (piskeskorpioner) Solifugae (solifuger) Pseudoscorpiones (mosskorpioner) Aranea (edderkopper) Opiliones (mejere) Acarina (mider) CHILOPODA (skolopendre) SYMPHYLA (dværgtusindben) DIPLOPODA (tusindben, ægte tusindben) PAUROPODA (dværgtusindben) ELLIPURA

8 8 Protura (proturer) Collembola (springhaler) DIPLURA (diplurer) INSECTA Thysanura (klippespringere og sølvkræ) Ephemeroptera (døgnfluer) Odonata (guldsmede og vandnymfer) Plecoptera (slørvinger) Blattodea (kakerlakker) Isoptera (termitter) Mantodea (knælere) Dermaptera (ørentviste) Orthoptera (græshopper og fårekyllinger) Psocoptera (barklus og boglus) Phthiraptera (pelslus, fjerlus og lus) Thysanoptera (thrips, frynsevinger eller blærefødder) Hemiptera (næbmundede) Heteroptera (tæger) (familier alfabetisk) Auchenorrhyncha (cikader) Sternorrhyncha (bladlopper, bladlus m.m.) Strepsiptera (viftevinger) Megaloptera (dovenfluer m.m.) Rhaphidioptera (kamelhalsfluer) Neuroptera (netvinger eller florvinger) Coleoptera (biller) (familier alfabetisk) Mecoptera (skorpionfluer) Siphonaptera (lopper) Diptera (tovingede: fluer og myg) (familier alfabetisk) Trichoptera (vårfluer) Lepidoptera (sommerfugle) (familier alfabetisk) Hymenoptera (årevingede eller hvepse) (familier alfabetisk)

9 OVERSIGT OVER BIND, HEFTER OG DERES UDGIVELSES-DATOER Vol. 1 Hefte 1 (pp. 1-48: 1887) Hefte 2 (pp : 1887) Hefte 3 (pp : 1888) Hefte 4 (pp : 1888) Hefte 5 (pp : 1888) Hefte 6 (pp : 1888) Vol. 2 Hefte 1 (pp. 1-48: 1889) Hefte 2 (pp : 1889) Hefte 3 (pp : 1890) Hefte 4 (pp : 1890) Hefte 5 (pp. 195[!]-242: 1890) Hefte 6 (pp : 1890) Vol. 3 Hefte 1 (pp. 1-48: 1891) Hefte 2 (pp : 1891) Hefte 3 (pp : 1892) Hefte 4 (pp : 1892) Hefte 5 (pp : 1892) Hefte 6 (pp : 1893) Vol. 4 Hefte 1 (pp. 1-48: 1893) Hefte 2+3 (pp : 1893) Hefte 4+5 (pp : 1894) Hefte 6 (pp : 1894) Vol. 5 Hefte 1+2 (pp. 1-96: 1895) Hefte 3 (pp : 1895) Hefte 4 (pp : 1896) Hefte 5 (pp : 1896) Hefte 6 (pp : 1896) 2. Række, 1. Bind [= Vol. 6] Hefte 1 (pp. 1-48: 1897) Hefte 2 (pp : 1899) Hefte 3 (pp : 1901) Hefte 4 (pp : 1902) Hefte 5 (pp : 1904) 2. Række, 2. Bind [= Vol. 7] Hefte 1 (pp. 1-64: Feb. 1903) Hefte 2 (pp : Maj 1903) Hefte 3+4 (pp : Dec. 1903) Hefte 5+6 (pp : Jun. 1904) Hefte 7 (pp : Apr. 1905) 2. Række, 3. Bind [= Vol. 8] Hefte 1 (pp. 1-64: Feb. 1906) Hefte 2 (pp : Dec. 1906) Hefte 3 (pp : Dec. 1907) Hefte 4 (pp : Jan. 1909) Hefte 5 (pp : Feb. 1910) Hefte 6 (pp : Aug. 1910) 2. Række, 4. Bind [= Vol. 9] Hefte 1 (pp : Maj 1909) Hefte 2 (pp : Apr. 1911) Hefte 3 (pp : Jun. 1911) Hefte 4 (pp : Nov. 1911) Hefte 5 (pp : Mar. 1912) Hefte 6 (pp : Jul. 1912) Hefte 7 (pp : Maj 1913) Vol. 10 Hefte 1 (pp. 1-36: Okt. 1913) Hefte 2 (pp : Dec. 1913) Hefte 3 (pp : Apr. 1914) Hefte 4 (pp : Jun. 1914) Hefte 5 (pp : Jan. 1915) Hefte 6 (pp : Jul. 1915) Hefte 7 (pp : Dec. 1915) Vol. 11 Hefte 1 (pp. 1-16: Apr. 1916) Hefte 2 (pp : Feb. 1917) Hefte 3 (pp : Jul. 1917) Vol. 12 Hefte 1 (pp. 1-96: Feb. 1918) Hefte 2 (pp : Feb. 1919) Vol. 13 Hefte 1 (pp. 1-48: 1919) Hefte 2 (pp : 1919) Hefte 3 (pp : 1920) Hefte 4 (pp : 1920) Hefte 5 (pp : 1920) Hefte 6 (pp : 1921) Hefte 7 (pp : 1921) Vol. 14 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2+3 (pp : ) Hefte 4+5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9+10 (pp : Maj 1925) Vol. 15 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9+10 (pp : ) Hefte (pp : ) Vol. 16 Hefte 1 (pp. 1-40: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : Jul. 1929) Hefte 7 (pp : ) Hefte 8 (pp : ) Hefte 9 (pp : ) Vol. 17 Hefte 1 (pp : 1927) Hefte 2 (pp : 1927) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : 9

10 ) Vol. 18 Hefte 1 (pp. 1-80: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 19 Hefte 1+2 (pp. 1-96: ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9 (pp : ) Hefte 10 (pp : ) Vol. 20 Hefte 1 (pp. 1-64: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 21 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp , I-XII: ) Vol. 22 Hefte 1 (pp. I-XVI, 1-56: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 23 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Vol. 24 Hefte 1 (pp. 1-80: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 25 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 26 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Hefte 8 (pp : ) Vol. 27 Hefte 1 (pp. 1-64: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4+5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 28 Hefte 1+2 (pp. 1-96: ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5+6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 29 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2+3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5+6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 30 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 31 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 32 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 33 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Vol. 34 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 35 Hefte 1 (pp. 1-98: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 36 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 37 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : 10

11 ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 38 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 39 Hefte 1 (pp. 1-80: 1971) Hefte 2 (pp : 1971) Hefte 3 (pp : 1971) Vol. 40 Hefte 1 (pp. 1-64: 1972) Hefte 2 (pp : 1972) Hefte 3 (pp : 1972) Vol. 41 Hefte 1 (pp. 1-64: 1973) Hefte 2 (pp : 1973) Hefte 3 (pp : 1973) Vol. 42 Hefte 1 (pp. 1-64: 1974) Hefte 2 (pp : 1974) Hefte 3 (pp : 1974) Vol. 43 Hefte 1 (pp. 1-64: 1975) Hefte 2 (pp : 1975) Hefte 3 (pp : 1975) Vol. 44 Hefte 1 (pp. 1-64: 1976) Hefte 2 (pp : 1976) Hefte 3 (pp : 1976) Vol. 45 Hefte 1 (pp. 1-64: 1977) Hefte 2 (pp : 1977) Hefte 3 (pp : 1977) Vol. 46 Hefte 1 (pp. 1-48: 1978) Hefte 2 (pp : 1978) Hefte 3 (pp : 1978) Vol. 47 Hefte 1 (pp. 1-48: 1979) Hefte 2 (pp : 1979) Hefte 3 (pp : 1980) Vol. 48 Hefte 1 (pp. 1-48: 1980) Hefte 2 (pp : 1981) Hefte 3 (pp : 1981) Vol. 49 Hefte 1 (pp. 1-48: 1981) Hefte 2 (pp : 1982) Hefte 3 (pp : 1982) Vol. 50 Hefte 1 (pp. 1-48: 1983) Hefte 2 (pp : 1983) Hefte 3 (pp : 1983) Vol. 51 Hefte 1+2 (pp. 1-86: 1984) Hefte 3 (pp : 1984) Vol. 52 Hefte 1 (pp. 1-52: 1984) Hefte 2+3 (pp : 1985) Vol. 53 Hefte 1 (pp. 1-48: 1985) Hefte 2 (pp : 1986) Hefte 3 (pp : 1986) Vol. 54 Hefte 1 (pp. 1-96: 1987) Hefte 2 (pp : 1987) Hefte 3 (pp : 1987) Vol. 55 Hefte 1 (pp. 1-68: 1987) Hefte 2+3 (pp : 1987) Vol. 56 Hefte 1 (pp. 1-64: 1988) Hefte 2 (pp : 1988) Hefte 3 (pp : 1988) Vol. 57 Hefte 1+2 (pp : 1989) Hefte 3 (pp : 1989) Vol. 58 Hefte 1 (pp. 1-32: 1990) Hefte 2 (pp : Aug. 1990) Hefte 3 (pp : Nov. 1990) Vol. 59 Hefte 1 (pp. 1-28: Feb. 1991) Hefte 2 (pp [!]: Maj 1991) Hefte 3 (pp. 67[!]-98: Sept. 1991) Hefte 4 (pp : Nov. 1991) Vol. 60 Hefte 1 (pp. 1-28: Feb. 1992) Hefte 2 (pp : Maj 1992) Hefte 3 (pp : Sep. 1992) Hefte 4 (pp : Dec. 1992) Vol. 61 Hefte 1 (pp. 1-28: Mar. 1993) Hefte 2 (pp : Jun. 1993) Hefte 3 (pp : Sep. 1993) Hefte 4 (pp : Nov. 1993) Vol. 62 Hefte 1 (pp. 1-32: Feb. 1994) Hefte 2 (pp : Maj 1994) Hefte 3 (pp : Sep. 1994) Hefte 4 (pp : Dec. 1994) Vol. 63 Hefte 1 (pp. 1-20: Mar. 1995) Hefte 2 (pp : Jun. 1995) Hefte 3 (pp : Okt. 1995) Hefte 4 (pp : Dec. 1995) Vol. 64 Hefte 1 (pp : Apr.1996) Hefte 2 (pp : Maj 1996) Hefte 3 (pp : Aug. 1996) Hefte 4 (pp : Nov. 1996) Vol. 65 Hefte 1 (pp. 1-48: Mar. 1997) Hefte 2 (pp : Maj 1997) Hefte 3 (pp : Sep. 1997) Hefte 4 (pp : Dec. 1997) Vol. 66 Hefte 1 (pp. 1-32: Mar. 1998) Hefte 2 (pp : Jun. 1998) Hefte 3 (pp : Aug. 1998) Hefte 4 (pp : Dec. 1998) Vol. 67 Hefte 1 (pp. 1-38: Feb. 1999) Hefte 2 (pp ; Maj 1999) Hefte 3 (pp : Sep. 1999) Hefte 4 (pp : Nov. 1999) 11

12 VIDENSKABELIGE ARTIKLER OG MINDRE MEDDELELSER Abraham, R To arter af Ectobius (Dictyoptera: Blatellidae) fundet indendørs ved Jyllands vestkyst. - 47: 32. Ackland, D. M Taxonomic notes on two species of Pegomya R.-D. (Dipt., Muscidae) from Iceland. - 32: PAL Ackland, D. M A redescription of Pegohylemyia retusa Ringdahl, including the 3rd instar larva (Dipt., Anthomyiidae). - 37: , PAL Afzelius, A (Mindre Meddelelse: Sjældne danske Biller). - 14: Agger, P Insektlivet i småbiotoper, hvor den moderne by- og landzone mødes. - 55: GEN Ander, K. 1931a. Bidrag till kännedomen om Bornholms orthopterfauna. - 17: Ander, K. 1931b. Odonater från Bornholm. - 17: Ander, K Neue Laubheuschrecken aus der Familie Gryllacrididæ (2). - 18: AFR, AUS, NEO Ander, K Nya fynd av Odonata från Bornholm. - 19: Ander, K Västpalearktis' och Nordamerikas orthopterfauna, en jämförelse. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København August : PAL, NEA Ander, K Problem i den larvala odonatvingen. - 32: GEN Andersen, A Abundance and spatial distribution of house-dust mites in their natural environment (Acari: Sarcoptiformes & Trombidiformes). - 52,1: GEN Andersen, F. S Dryadotanytarsus edentulus n. g. et sp. (Dipt. Chiron.) from late glacial Period in Denmark. - 23: Andersen, F. S Statistisk behandling af antallet af dyr i prøver. - 32: GEN Andersen, L Vore Gymnetron-Arter paa Linaria vulgaris. - 4: Andersen, L Lidt om vore Crioceris- og Cionus-Arter. - (2. Række) 1 [= 6]: Andersen, L Billefaunaen i Sønderjylland. - 13: Andersen, M. [Mogens] 1987a. Mosskorpionen Lamprochernes nodosus (Schrank, 1761) i Danmark (Pseudoscorpiones). - 55: Andersen, M. 1987b. (Opfordring: Indsamling af mosskorpioner). - 55: 25. GEN Andersen, M Mosskorpionen Anthrenochernes stellae Lohmander genfundet i Danmark. - 56: Andersen, M. [Michael] & P. Nielsen Gonatopus brooksi Olmi, 1984 found in Greenland (Hymenoptera, Dryinidae). - 55: NEA Andersen, N. M The genus Tenagogonus Stål in the Collections of the Zoological Museum of Copenhagen (Hemiptera: Gerridae). - 32: AFR, ORI Andersen, N. M A Remarkable New Species of Rhagovelia Mayr from the Philippines (Heteroptera: Veliidae). - 34: ORI Andersen, N. M. 1967a. A Contribution to the Knowledge of Philippine Semiaquatic Hemiptera- Heteroptera. - 35: ORI Andersen, N. M. 1967b. The Genus Ptilomera Amyot & Serville in Thailand, with a New Species from the North (Hemiptera, Gerridae). - 35: ORI Andersen, N. M A new Microvelia from Australia with a check-list of Australian species (Hemiptera, Veliidae). - 37: AUS Andersen, N. M Væggelus og biologisk systematik. En kritisk oversigt over R. L. Usinger: 12

13 Monograph of Cimicidae (Hemiptera, Heteroptera). - 39: GEN Andersen, N. M. 1984a. Tæger (Heteroptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Andersen, N. M. 1984b. Mellus (Homoptera, Aleyrodoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 36. (GEN) Andersen, N. M. 1984c. Skjoldlus (Homoptera, Coccoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Andersen, N. M. 1984d. Thrips, Frynsevinger eller Blærefødder (Thysanoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 37. (GEN) Andersen, N. M. & J. Böcher, Landtæger (Heteroptera, Geocorisae) fra Hanstedreservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy- Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Andersen, N. M. & S. Gaun, Fortegnelse over Danmarks tæger (Hemiptera-Heteroptera). - 42: Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen, Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes. - 60: PAL Andersson, G. 1987a. Speglar museisamlingar verkligheten? - En analys av skalbaggar från en 50-årig markfaunainventering. - 55: GEN Andersson, G. 1987b. Metodologiska problem i samband med faunistiska undersökningar. - 55: GEN Anthon, H Zum Kopfbau der primitivsten bisher bekannten Dipterenlarve: Olbiogaster sp. (Rhyphidae). Ein Beitrag zur Phylogenie der nematoceren Dipteren. - 23: , Pl. I-III. GEN Arevad, K Danske Diplura (Insecta, Apterygota). - 28: Arevad, K Om den øvrige faunas reaktion på myggebekæmpelse med olie. On the effect on other organisms of mosquito control by the oiling method. - 31: (GEN) Arevad, K Attagenus smirnovi Zhantiev (Coleoptera, Dermestidae): optræden i Danmark. - 43: Arevad, K Nogle tendenser i ændringen af den indendørs insektfauna siden : (GEN) Arevad, K., N. Haarløv, & S. Kaaber, Nyt fra Entomologisk Fredningsudvalg. - 53: GEN Arevad, K., T. M. Iversen, & J. Lodal, Stikmyg (Dipt., Culicidae) i Furesøområdet. Hvilke arter stikker mennesker? - 41: (GEN) Arthur, D. R Observations on collections of ticks from Denmark. - 27: Asahina, S Odonata from South Shensi (North China) in the Collection of the Zoological Museum, Copenhagen. - 27: PAL Asahina, S Dragonflies from West Tien-Mu-Shan, Central China. - 27: PAL Bakkendorf, O Biological Investigations on some Danish Hymenopterous Egg-Parasites, especially in Homopterous and Heteropterous Eggs, with Taxonomic Remarks and Descriptions of New Species. - 19: , GEN Bakkendorf, O Report on an Investigation of the Local Distribution of the Components of the Community Chaetostricha pulchra (Hym. Chalc.), Tettigoniella viridis (Hem. Hom.) and Juncus effusus and conglomeratus. - 23: map., GEN Bakkendorf, O (Mindre Meddelelse: Notes on the biotope of Neurotes iridescens Enock (Micro- Hym.), new to Denmark). - 25:

14 Bakkendorf, O. 1948a. A comparison of a Mymarid from Baltic amber with a recent species, Petiolaria anomala (Micro-Hym.). - 25: Bakkendorf, O. 1948b. Hadronotus laticeps siamensis nov. var. (Scel. Proct.). - 25: ORI Bakkendorf, O Description of three species of Tetrastichus Haliday (Micro-Hym.), with a host list. - 26: Bakkendorf, O Notes on Icelandic and Greenlandic Chalcidoideous Hymenoptera. - 27: PAL, NEA Bakkendorf, O Notes on the disastrous death of an ant population, described by J. P. Kryger in : 246. GEN () Bakkendorf, O Descriptions of two Eulophid Species (Hym.). - 28: Bakkendorf, O. 1960a. Description of Podagrion enei n. sp. and Notes on Two Other Hymenopterous Parasites. - 29: PAL, AFR Bakkendorf, O. 1960b. Description of Anaphoidea chrysomelae n. sp. (Hym., Mymaridae). - 29: PAL Bakkendorf, O. 1965a. Perilampidae, Eupelmidae, Encyrtidae (Hym. Chalcidoidea) from the Hansted Reservation. With description of new species. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Bakkendorf, O. 1965b. Notes on Six Chalcidoid Parasites (Hym.) of Rhynchaenus fagi L. (Col.). - 34: , PAL Bangsholt, F Bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Col.). - 34: Bangsholt, F Om indsamling af løbebiller (Col., Carabidae) især under tang. - 34: , GEN Bangsholt, F Ændringer i nogle danske løbebillers hyppighed (Col., Carabidae). - 36: Bangsholt, F Andet bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Coleoptera). - 39: Bangsholt, F Biller fra Læsø (Coleoptera). - 41: Bangsholt, F Fjerde tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 43: Bangsholt, F Status over Danmarks løbebiller (Coleoptera: Carabidae). - 47: Bangsholt, F Femte tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 48: Baungaard, J. 1980a. Overvintrende mariehøns - Opfordring. - 47: 120. Baungaard, J. 1980b. A simple method of sexing Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). - 48: GEN Bech, C Piezodorus lituratus (F.) (Hemiptera, Pentatomidae) ny for Danmark. - 45: Beier, M Die Mantiden der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 34: (unn.) pls. ORI, AUS Beier, M Die Pseudoscorpione der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 35: ORI Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter 1978 og : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter :

15 Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter i 1983 og : Bejer-Petersen, B Bladhvepsefaunaen på rødgran (Picea abies) i en plantage i Sønderjylland (Hym.). - 32: Bejer-Petersen, B The sawfly fauna on Norway spruce in a Danish plantation, with a comparison to some other NW-European countries. - 34: , PAL Bejer-Petersen, B Nonnen, Lymantria monacha L. i Danmark (Lep., Lymantriidae). - 40: Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadelige insekter i : Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadedyr : Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadedyr i : Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, Danske barkbillers hyppighed og udbredelse (Coleoptera, Scolytidae). - 45: Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, (Mindre Meddelelse: Danske barkbillers hyppighed og udbredelse - en tak). - 46: 46. Benander, P Är Stenoptilia islandica Staud. specifik art?. - 19: PAL Benick, L Notizen zur Gruppe Stenini in "Danmarks Rovbiller" v. Joh. P. Johansen (p ). - 14: Bergroth, E Om Hr. H. Muchardt's hemipterologiska anmärkningar i Entom. Meddelelser Bd. 3, p (2. Række) 3 [= 8]: GEN Bergroth, E Additions to C. Stål's "Hemiptera Fabriciana". - (2. Række) 4 [= 9]: AUS Bergroth, E A new species of Dicranota Zett. from Denmark, with synonymical notes (Dipt., Tipulidae). - 14: Bergsøe, V Iagttagelser over den almindelige og den sortrandede Oldenborres Udbredelse og Biologi. - 2: , GEN Bergsøe, V. & F. Meinert, St. Hans-Oldenborren, Rhizotrogus solstitialis, og dens snyltende Hvepselarve (Tiphia femorata?). - 1: , GEN Bertrand, H Notice sur les larves de Dytiscides de la collection Meinert. - 17: PAL, AFR, NEO, NEA Besuchet, C Une nouvelle espèce de Brachygluta du Danemark (Col. Pselaphidae). - 27: Bettermann, H (Mindre Meddelelse: Laplandsgruppe). - 46: 132. GEN Birket-Smith, J (Mindre Meddelelse: Et Fund af Carabus auratus i Danmark). - 24: 290. Birket-Smith, J Madopa salicalis Schiff. i Danmark. - 24: Birket-Smith, J Genital Preparations of Male Lepidoptera. - 29: GEN Birket-Smith, J Genital Preparations of Female Lepidoptera. - 31: GEN Bisgaard, C Meddelelse om nogle nye Myrer for Danmarks Fauna. - 24: Bisgaard, C Corrigenda to my paper about ants, : 225. Bjørn, P Arenostola brevilinea Fenn, ny dansk storsommerfugl (Lep., Noctuidae). - 39: Bjørn, P., J. E. Jelnæs, & O. Karsholt, Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark. - 44: Black, G. M Pentatomidae (Hemiptera, Heteroptera) collected by the Noona Dan Expedition in the 15

16 Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 36: ORI, AUS Bloch, D. & T. E. Hallas, (Mindre Meddelelse: Mider på færøsk skærpekød). - 56: PAL Bloch, E Laelia coenosa Hb. En ny dansk storsommerfugl fra : Blood, B. N. & J. P. Kryger, New Genera and Species of Trichogrammidae with Remarks upon the Genus Asynacta (Hym. Trichogr.). - 16: , PAL Boas, J. E. V Om en Fluelarve, der snylter i Oldenborrelarver. - 4: , Pl. I., GEN Boas, J. E. V Nonne-Angreb i Sverrig og i Danmark i de sidste Aar. - (2. Række) 2 [= 7]: , PAL Boczek, J Nalepella haarlovi n. sp. (Acarina, Eriophyidae). - 31: Bolwig, N. 1938a. Nogle Undersøgelser over den Maade, hvorpaa de enlige Bier samler Pollen. - 20: GEN Bolwig, N. 1938b. Nogle eksperimentelle Undersøgelser over den Tiltrækning, Blomsternes Saftmærker udøver paa Honningbien. - 20: GEN Bolwig, N On the effect of vitamin E on the larvae of the honey bee (Apis mellifica). - 22: GEN Bolwig, N An Attempt to analyse the Behaviour of the Larvae of the Hip Fly (Spilographa alternata). - 26: GEN, PAL Bondesen, P Wood-wasps producing short circuits. - 26: GEN Bornebusch, C. H Animal Life in Relation to Vegetation and Soil. - 23: GEN Borries, H. 1888a. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Hymenoptera. I. - 1: Borries, H. 1888b. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Diptera. I. - 1: Borries, H Om Hvepselarver som Ektoparasiter paa frit omstrejfende Edderkopper. - 2: GEN Borries, H. 1891a. Om Slægten Ibalia Latr. - 3: Borries, H. 1891b. Oversigt over de danske Guldhvepse. (Chrysididæ danicæ). - 3: Borries, H De danske Lophyrus-Arter og deres Udbredelse. - 3: , Pl. II. Borries, H Naaletræernes Bladhvepse. - 5: Breiting, S., J. Jørgensen, & K. Schnack, Projekt Danske Dyrenavne. - 58: (GEN) Brinck, P Något om den danska plecopterfaunas ursprung och invandring. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København August : Brinck, P., G. Brinck-Lindroth, A. Edler, L. Lundqvist, & A. Nilsson, Ectoparasites (Insecta: Anoplura and Siphonaptera. Acari: Mesostigmata, Ixodoidea) on small mammals in Draved Forest, Denmark. - 51: Brodersen, P Xylina semibrunnea Hw. ny for Danmark. - 26: Bromand, B. & Jørgensen, A. S Aspargesminerfluen, Ophiomyia simplex Loew (Diptera, Agromyzidae) i Danmark. - 46: 26. Browne, F. G Some Platypodidae and Scolytidae (Coleoptera) from the Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 34: ORI, AUS Bruce, N Eine neue Cryptophagus-Art aus Dänemark. - 22: Brændegaard, J. 1920a. The male of Thanatus striatus C. L. Koch (Aran. Philodrom.) found for the first time. - 13: Brændegaard, J. 1920b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 13: 192. Brændegaard, J (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 14: Brændegaard, J. 1925a. Lycosa plumata n. sp. En ny Art af Lycosa monticola-gruppen. - 16:

17 Brændegaard, J. 1925b. (Mindre Meddelelse: Nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Edderkopper). - 16: Brændegaard, J Danish Spider Fauna I (Atypidae, Eresidae, Dictynidae, Uloboridae, Oonopidae, Dysderidae, Scytodidae, Pholcidae, Gnaphosidae, Clubionidae, and Anyphanidae). - 34: Budde-Lund, G Vor Jordklodes ældste Civilisation. - (2. Række) 1 [= 6]: GEN Budde-Lund, G. 1893a. Entomologisk Forening i Kjøbenhavn. En kort Beretning om dens Virksomhed i dens første 25 Aar. - 3 ( ): GEN Budde-Lund, G. 1893b. Landisopoder fra Venezuela, indsamlede af Dr. Fr. Meinert. - 4: NEO Budde-Lund, G A Revision of "Crustacea Isopoda Terrestria". - (2. Række) 1 [= 6]: 67-97, Pl. I-V. AFR, NEO Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt & K. Larsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera). - 60: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1989 (Lepidoptera). - 59: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera). - 60: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1992 (Lepidoptera). - 61: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1993 (Lepidoptera). - 62: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1994 (Lepidoptera). - 63: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1995 (Lepidoptera). - 64: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1996 (Lepidoptera). - 65: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1997 (Lepidoptera). - 66: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1998 (Lepidoptera). - 67: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1985 (Lepidoptera). - 55: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1986 (Lepidoptera). - 56: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1987 (Lepidoptera). - 57: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1988 (Lepidoptera). - 58: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1979 (Lepidoptera). - 49: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1980 (Lepidoptera). - 49: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af 17

18 småsommerfugle fra Danmark i 1981 (Lepidoptera). - 50: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1982 (Lepidoptera). - 50: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1983 (Lepidoptera). - 52,1: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1984 (Lepidoptera). - 54: Buhl, P. N. 1994a. Fortegnelse over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 62: Buhl, P. N. 1994b. Descriptions of the hitherto unknown males of Synopeas craterus (Walker, 1835) and S. hyllus (Walker, 1835) (Hymenoptera, Platygastridae). - 62: Buhl, P. N The proctotrupoid wasps of Greenland (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 63: NEA Buhl, P. N Description of the male of Gladicauda ensifer Loiácono, 1988 (Hymenoptera, Diapriidae). - 64: NEO Buhl, P. N. 1997a. Teleas pedestris Nees, 1834 and Hadronotellus pedester Kieffer, 1917 conspecific (Hymenoptera, Scelionidae). - 65: PAL Buhl, P. N. 1997b. On species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae) reared from Xylodiplosis praecox (Winnertz, 1853) (Diptera, Cecidomyiidae). - 65: Buhl, P. N. 1997c. Microhymenoptera from Zackenberg, North East Greenland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Cynipoidea et Ceraphronoidea). - 65: NEA Buysson, R. du. 1909a. Hyménoptères Chrysidides de la région de Mendoza. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Buysson, R. du. 1909b. Sur les Chrysidides de la région de Mendoza, appartenant à M. Esben Petersen. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Buysson, R. du Voyage de M. A. C. Jensen-Haarup dans la région de Mendoza. Hyménoptères. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Böcher, J The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, in relation to vegetation in late summer. - 35: Böcher, J The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, II. A comparison July-August of the fauna of the herb stratum. - 37: Böcher, J Spredningen af den grønlandske frøtæge, Nysius groenlandicus (Zett.) (Heteroptera: Lygaeidae). - 43: NEA Böcher, J. & H. Enghoff, A centipede in Greenland: Lamyctes fulvicornis Meinert, 1868 (Chilopoda, Lithobiomorpha, Henicopidae). - 52,1: NEA Bøggild, O Spiders from the Dunes at Tranum, N.W.-Jutland. - 31: 3-6. Bøggild, O Spiders from Bommerlund Plantation, a Spruce Forest in South Jutland. - 31: Bønner, V Frøhøstende Myrer i Danmark. - 10: Bøving, A. G Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. I. Larver til Calathus, Olisthopus, Oodes og Blethisa. - (2. Række) 3 [= 8]: , Pl. VI. GEN Bøving, A. G Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. II. Larver af Slægterne Tachypus, Cillenus, Trechus, Clivina, Zabrus, Anisodactylus. - (2. Række) 4 [= 9]: , Pl. V-IX. GEN Bøving, A. G (Mindre Meddelelse: Corrections.). - 17: 346. GEN Bøving, A. G A Description of the mature larva of Ptinus californicus Pic. and A discussion about 18

19 the justification of considering the Ptinidae as a valid family of beetles. - 27: NEA, GEN Böving, A. G. & J. G. Rozen, J. G Anatomical and Systematic Study of the Mature Larvae of Nitidulidae (Coleoptera). - 31: GEN Carlsson, G Some Simuliidae (Diptera) from Southern Spain. - 37: PAL Caroldsfeld-Krausé, A. G (Mindre Meddelelse: Nepticula fragarivora nov. spec. (Nepticulidae, Lepidoptera).). - 24: Caroldsfeld-Krausé, A. G Some remarks on the Synonymy of the Fagus feeding Nepticulae (Nepticulidae, Lepidoptera). - 25: (pp : 1948; pp : 1949). Caroldsfeld-Krausé, A. G Etainia sericopeza Zell. (Lep., Nept.). A brief outline of its biology. - 28: Carvalho, J. C. M Neotropical Miridae, XLIV: On a Historical Collection made by P. W. Lund and J. T. Reinhardt in Brazil (Hemiptera). - 26: NEO Christensen, N. D. & T. E. Hallas, Lopper (Siphonaptera el. Aphaniptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Christensen, P. J. H Serosa- und Amnionbildung der Lepidopteren. - 23: , Pl. I-V. GEN Christensen, T Vegetationstyper i Thy. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: GEN Chûjô, M Some Bostrichidae, Languriidae and Ciidae (Col.) from the Philippine and Bismarck Islands collected by the Noona Dan Expedition. - 34: ORI, AUS Chûjô, M. L The Erotylidae (Col.) collected by the Noona Dan Expedition in the Philippines and Bismarck Islands. Studies on the Erotylid-beetles (18). - 35: ORI, AUS Claridge, M. F Synonymy and lectotype selection for two Fabricius species of Eurytoma (Hym., Eurytomidae). - 29: PAL Clausen, H. D., H. B. Holbeck, & J. Reddersen, Butterflies on organic farmland: association to uncropped small biotopes and their nectar sources (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea). - 66: GEN Clausen, I. H. S Weight-length relations of eight species of spiders (Araneae) from Denmark. - 50: GEN Clausen, I. H. S Notes on the impact of air pollution (SO 2 & Pb) on spider (Araneae) populations in North Zealand, Denmark. - 52,1: GEN Clausen, I. H. S Spiders (Araneae) from Nordmarken on the island of Læsø in Denmark. Faunistic notes, habitat description, and comparison of sampling methods. - 55: Coe, R. L Some Pipunculidae (Diptera) from Southern Spain, with description of a new species. - 37: 3-8. PAL Collin, J. E A new Arctic species of Fucellia (Diptera Anthomyidae) with maculated wings. - 26: NEA Collin, J. E. 1954a. A new species of Crumomyia (Dipt. Borboridae) from Iceland. - 26: PAL Collin, J. E. 1954b. On the type of Lonchaea hyalipennis Zett., Diptera (Lonchaeidae). - 26: Collin, J. E. 1954c. A new species of Trachyopella (Dipt., Borboridae) from Iceland. - 27: PAL Collin, J. E Empis Staegeri a New Species of Empididae (Dipt.) from Denmark. - 32:

20 Collin, J. E Pegohylemyia danica sp. n. (Diptera, Anthomyiinae). In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted- Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Colyer, C. N Some Phoridae (Diptera) from Southern Spain and Majorca, with descriptions of two new species. - 37: PAL Condé, B Un Protoure remarquable du Danemark. - 25: Cook, E. F Two New Species of Scatopsidae (Diptera) from the Bismarck Islands. - 36: AUS Coulianos, C.-C Insekter och naturvård i Sverige. Vad kan de entomologiska föreningerna göre? - 55: GEN Crosskey, R. W The Ameniinae (Diptera: Calliphoridae) of the Noona Dan Expedition, with other new records from the Bismarck Archipelago, New Guinea and Moluccas. - 37: ORI, AUS Dahl, J The Musculature of the Head and the Mouth Parts of the Larva of Oryctes nasicornis. - 26: GEN Dahl, J Orthocladius naumanni Brundin (Dipt. Chiron.), new to Denmark, with description of the female. - 26: Dall, P. C The morphological differences and the occurrence of Oulimnius tuberculatus (P. W. J. Müller, 1806) and Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Elminthidae) in Lake Esrom, Denmark. - 56: Dall'Asta, U (Annonce: XIth European Congress of Lepidopterology). - 65: 178. GEN Damgaard, J Efterlysning af akvatiske og semiakvatiske tæger. - 62: 60. GEN Damgaard, J De danske vandtægers udbredelse og status (Heteroptera: Gerromorpha & Nepomorpha). - 65: Damgaard, J. & N. M. Andersen, Distribution, phenology, and conservation status of the larger water striders in Denmark (Heteroptera: Gerridae). - 64: , GEN Damgaard, J. & V. Mahler, To nye danske vandtæger (Heteroptera, Nepomorpha). - 63: Damoiseau, R Brentidae (Col., Curculionoidea) récoltés par l'expedition danoise du Noona Dan aux Philippines et aux Iles Bismarck et Salomon. - 34: ORI, AUS Dampf, A Fauna Færøensis. Vorbemerkung. - 14: 394. PAL (GEN) Davies, L Petrobius lohmanderi Agrell, 1944, synonymized with P. maritimus (Leach, 1809); with notes on characters for the separation of this species from P. brevistylis Carpenter, 1913, together with records for both species from Danish coasts (Archaeognatha). - 56: Deeming, J. C A new species of Leptocera (Dipt., Sphaeroceridae) from the Faeroe Islands. - 34: PAL Deichmann, E. 1920a. Note sur un cas de Hermaphroditisme lateral chez une Araignée. - 13: GEN Deichmann, E. 1920b-21. Oversigt over de danske Theridier samt over Slægten Dictyna (Aran.). - 13: (p : 1920; pp : 1921). Demoulin, G Contribution à la connaissance des Ephéméroptères de l'ambre oligocène de la Baltique. - 34: PAL Demoulin, G Les Ephéméroptères récoltés par la mission danoise du Noona Dan aux îles Philippines et Bismarck. - 37: ORI, AUS 20

Task 2. Bestemmelsesnøgle til leddyr

Task 2. Bestemmelsesnøgle til leddyr Task 2 Bestemmelsesnøgle til leddyr 1 Bestemmelsesnøgle til leddyr 1. Er der vinger/dækvinger? 6. Er der kløer på pedipalperne? gå til 28 gå til2 gå til7 gå til8 2. Hvor mange ben har dyret? (NB: Der kan

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Diptera or Two-winged insects

Diptera or Two-winged insects DIPT ERA Entomology, ZMUC Thomas Pape 4 April 2005 Diptera or Two-winged insects Holometabolous insects with: Hind wings reduced into gyroscopic organs (halteres) Pro- and metathorax very small Fly proboscis,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark I teksten nedenunder kan du læse om nogle af de største insektgrupper, også kaldet ordner, man tit støder på i naturen og andre grupper af landlevende leddyr.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 6. oktober 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 313-319 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 16. december 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 469-486 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 29. januar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 20-30 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2002 Yearly Mean

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 334-339

Rettelse nr. / Correction no. 334-339 5. oktober 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 334-339 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 25. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 15-24 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 9. december 01 8. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 01 Rettelse nr. / Correction no. 5-5 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 108 (INT 18)

Læs mere

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 2. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 93-98 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 49-56

Rettelse nr. / Correction no. 49-56 15. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 49-56 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 95

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 13 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 150-168 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 422-429

Rettelse nr. / Correction no. 422-429 14. december 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 422-429 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev"

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette Nyhedsbrev NR. 1 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994 Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev" AF Sigvald Kristensen Ved det entomologiske årsmøde i marts, snakkede en del af de danske entomologer om

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 2. september 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 34 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 384-396 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere