Entomologiske Meddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entomologiske Meddelelser"

Transkript

1 Entomologiske Meddelelser Indeks for Bind 1-67 ( ) Entomologisk Forening København 2000

2

3 FORORD Tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" - Entomologisk Forenings medlemsblad - blev grundlagt i 1887, og er således det ældste danske entomologiske tidsskrift, som stadig udgives. Det har siden sin start haft til formål at udbrede kendskabet til entomologien i almindelighed og dansk entomologi i særdeleshed. De første 5 bind udkom i årene og omhandlede primært artikler af særlig relevans for dansk entomologi. Herefter skiftede det format, såvel rent fysisk som (mere gradvis) indholdsmæssigt, og fik efterhånden et mere internationalt tilsnit med en vis andel af bl.a. tysk- og engelsksprogede artikler. I forbindelse med overgangen til det nye format, benævntes tidsskriftet nu som "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" og nummereringen af de enkelte bind startede forfra. Efter at have praktiseret denne nummerering i nogle år, droppedes dog betegnelsen "2. Række", og man vendte tilbage til at nummerere bindene fortløbende fra det først udkomne bind. Efter at tidsskriftet op igennem 1900-tallet havde fået et stigende indhold af artikler med internationalt sigte, blev det fra bind 39 (1971) besluttet at koncentrere indholdet til primært dansksprogede artikler af særlig relevans for den danske fauna. Samtidig overgik de enkelte bind til at udgøre årgange i stedet for, som tidligere, at være flerårige. "Entomologiske Meddelelser" har siden sin start bragt hen mod 1600 originale, videnskabelige artikler eller mindre meddelelser, næsten 500 boganmeldelser, over 100 biografier eller nekrologer over primært danske entomologer, samt enkelte meddelelser af anden slags. For at lette overskueligheden over den meget betydelige mængde af information disse publikationer rummer, har Entomologisk Forenings bestyrelse fundet tiden moden til at sammenstille et indeks over indholdet af samtlige udkomne numre af "Entomologiske Meddelser" til og med bind 67 (årgang 1999). Der har én gang tidligere været udgivet et sådant indeks, dækkende indholdet af tidsskriftet i dets første 30 år ( ) og sammenstillet af K. L. Henriksen i 1918 (Ent. Meddr 12: 45-64). Den emnemæssige opdeling af artiklerne er dog dér relativt summarisk, så vi har valgt også referere til disse artikler i nærværende indeks. Indekset indeholder oversigter over: 1) udgivelsestidspunkter for de enkelte bind og hefter; 2) videnskabelige artikler og mindre meddelelser (inkl. kongresberetninger), ordnet alfabetisk efter forfatter; 3) boganmeldelser, ordnet alfabetisk efter forfatter til det anmeldte værk; 4) personalia (biografier, nekrologer), ordnet alfabetisk efter omtalte personer; 5) referencer til foreningsberetninger; samt 6) et emne-indeks og et systematisk indeks. I oversigten over de videnskabelige artikler angives, foruden forfatter(e) og årstal, artiklens fulde titel, reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i Entomologiske Meddelelser samt hvilken eller hvilke geografiske regioner, som omhandles. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at hovedparten (ca. 67%) af artiklerne har særlig relevans for (eller omhandler alene) dansk entomologi, mens en række artikler (ca. 13%) har et mere bredt eller ikke-dansk palæarktisk sigte. Artikler om faunaen i de øvrige biogeografiske regioner udgør kun en mindre andel. Endelig omhandler en væsentlig del (ca. 25%) af artiklerne emner, som er af mere generel karakter eller som ikke har noget specielt geografisk sigte. Der er i oversigten skelnet mellem følgende kategorier: = Danmark (excl. Færøerne og Grønland) PAL = Palæarktiske region i øvrigt AFR = Afrotropiske region ORI = Orientalske region 3

4 AUS = Australske region NEO = Neotropiske region NEA = Nearktiske region (incl. Grønland) GEN = Generelle (uden særlig geografisk sigte) I oversigterne over anmeldelser og personalia anføres omtalens forfatter og publikationsår i parentes, efterfulgt af reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i "Entomologiske Meddelelser". I emne-indekset og det systematiske indeks anføres referencer alene med forfatter(e) og publikations-år; de fulde referencer fremgår af foranstående, samlede oversigt over videnskabelige artikler og mindre meddelelser. I det systematiske indeks er referencerne primært fordelt på ordner, men for de større ordners vedkommende er en mere detaljeret inddeling fundet opportun. Der er ved inddelingen tilstræbt en tidssvarende klassifikation, uanset at denne måtte afvige fra den i artiklerne benyttede. En række personer, til hvem en varm tak rettes, har bidraget ved udarbejdelsen af dette indeks. Således har følgende personer gennemset artikler omhandlende forskellige ordner med henblik på sortering af referencer på familier: Nils Møller Andersen (Heteroptera), Peter Neerup Buhl (Hymenoptera), Frederik Torp Petersen (Diptera) samt Flemming Vilhelmsen, Ole Karsholt og Niels Peder Kristensen (Lepidoptera). Leif Lyneborg har gennemgået publikationerne med henblik på angivelse af geografisk sigte for de enkelte artikler, og Ole Gudik-Sørensen har sammenstillet og indskrevet oversigten over boganmeldelserne. For de øvrige afsnit, inkl. fordelingen af referencer inden for Coleoptera, samt indeksets overordnede struktur og inddeling, er undertegnede (M. Hansen) ansvarlig. Michael Hansen (Formand for Entomologisk Forening) Leif Lyneborg (Redaktør af Entomologiske Meddelelser) 4

5 PREFACE The periodical "Entomologiske Meddelelser [Entomological Communications]" has been published by "Entomologisk Forening [Entomological Society]" since 1887, and is the oldest Danish entomological journal still in existence. Since its start, the purpose of the journal was to contribute to entomology in general and to Danish entomology in particular. The first 5 volumes appeared in the years and included primarily Danish articles relevant for local entomologists. Subsequently, the journal got a larger size and gradually also achieved a more international content, including also articles in English, German, and other languages. This series of larger-sized volumes was termed "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" and starts with a new volume 1. This new numbering of the volumes in combination with "2. Række" (= 2nd series) was in practice for some years, but was abandoned and replaced by a numbering where also the five volumes of the first series were considered. Up to ca the journal published an increasing number of articles with an international scope, but from volume 39 (1971) a new policy was introduced, as it was decided to concentrate on articles in Danish on items relevant for the Danish fauna. From the same year each volume represented a single year rather than two or more, as earlier. Since its start, "Entomologiske Meddelelser" has published nearly 1600 original, scientific articles or smaller communications, nearly 500 book reviews, more than 100 biographies and obituaries over primarily Danish entomologists, and a few other communications. In order to better utilize the very substantial amount of published information in this journal, the board of "Entomologisk Forening" found it would be of help to the scientific community to prepare an index to what is published in "Entomologiske Meddelelser" from its start up to 1999, i.e., the first 67 volumes. Earlier, Henriksen (1918, Ent. Meddr 12: 45-64) published an index to the volumes appearing in the period This index is, however, rather summarily arranged, so the board decided to include also the articles from this first period. The index contains the following sections: 1) publication dates for the various volumes and issues ("hefter"); 2) list of scientific articles and smaller communications (incl. congress reports), arranged alphabetically after author; 3) book reviews, arranged alphabetically after author of the book; 4) biographies and obituaries, arranged alphabetically after the person who is treated; 5) references to society reports; and 6) a subject index and an index based on systematic categories. In the list of scientific articles, - in addition to author and year - are listed the full title, reference to volume number (in bold) and page numbers, and an indication on the relevant biogeographical region(s). A major part (about two thirds) of the articles have relevance only, or mainly, to the Danish fauna, whereas about 13% of the articles deal with non-danish Palearctic items. Papers on faunas of other biogeographical regions play a minor role. About one quarter of the articles deal with more general subjects of no particular geographic scope. The following geographical categories are used: = Denmark (excl. the Faroes and Greenland) PAL = Palearctic region AFR = Afrotropical region ORI = Oriental region AUS = Australian region NEO = Neotropical region NEA = Nearctic region (incl. Greenland) 5

6 GEN = General In the sections with book reviews and personalia, the name(s) of the reviewers/authors name and year of publication are given in parentheses followed by volume number (in bold) and page numbers in "Entomologiske Meddelelser". In the subject index and in the systematic index only information on author(s) and year of publication is given; the additional information must be searched for in the main list of original articles and short communications. In the systematic list the references are arranged after orders; in the larger orders a more detailed arrangement (usually based on family names) has been made. A modern classification has been applied, although this may differ from the one used in the original papers. A number of persons have assisted with the elaboration of this index, and this is deeply acknowledged. The following specialists have reviewed articles within their fields with regard to correct placement in families: Nils Møller Andersen (Heteroptera); Peter Neerup Buhl (Hymenoptera); Frederik Torp Petersen (Diptera); Flemming Vilhelmsen, Ole Karsholt and Niels Peder Kristensen (Lepidoptera). Leif Lyneborg has reviewed all publications and supplied the information on biogeographic regions. Ole Gudik-Sørensen has elaborated the index to book reviews. With regard to the other sections, including sorting the references relevant for Coleoptera and the overall structuring of the index, Michael Hansen has been responsible. Michael Hansen (President of "Entomologisk Forening") Leif Lyneborg (Editor of "Entomologiske Meddelelser") 6

7 INDHOLD OVERSIGT OVER BIND, HEFTER OG DERES UDGIVELSES-DATOER... 9 VIDENSKABELIGE ARTIKLER OG MINDRE MEDDELELSER ANMELDELSER PERSONALIA FORENINGSBERETNINGER M.M EMNE-INDEKS: REJSEBERETNINGER ENTOMOLOGIHISTORIE GENEREL ENTOMOLOGI a. Evolution, morfologi, systematik, nomenklatur b. Økologi, feltentomologi m.m c. Biologi d. Faunistik, biogeografi m.m e. Fossile insekter f. Naturbevarelse, faunaændringer m.m g. Indsamling, metoder, udstyr h. Kongresser m.m i. Litteratur SYSTEMATISK INDEKS: CRUSTACEA (krebsdyr) ARACHNIDA Scorpiones (skorpioner) Amblipygi (piskeedderkopper) Uropygida (piskeskorpioner) Solifugae (solifuger) Pseudoscorpiones (mosskorpioner) Aranea (edderkopper) Opiliones (mejere) Acarina (mider) CHILOPODA (skolopendre) SYMPHYLA (dværgtusindben) DIPLOPODA (tusindben, ægte tusindben) PAUROPODA (dværgtusindben) ELLIPURA

8 8 Protura (proturer) Collembola (springhaler) DIPLURA (diplurer) INSECTA Thysanura (klippespringere og sølvkræ) Ephemeroptera (døgnfluer) Odonata (guldsmede og vandnymfer) Plecoptera (slørvinger) Blattodea (kakerlakker) Isoptera (termitter) Mantodea (knælere) Dermaptera (ørentviste) Orthoptera (græshopper og fårekyllinger) Psocoptera (barklus og boglus) Phthiraptera (pelslus, fjerlus og lus) Thysanoptera (thrips, frynsevinger eller blærefødder) Hemiptera (næbmundede) Heteroptera (tæger) (familier alfabetisk) Auchenorrhyncha (cikader) Sternorrhyncha (bladlopper, bladlus m.m.) Strepsiptera (viftevinger) Megaloptera (dovenfluer m.m.) Rhaphidioptera (kamelhalsfluer) Neuroptera (netvinger eller florvinger) Coleoptera (biller) (familier alfabetisk) Mecoptera (skorpionfluer) Siphonaptera (lopper) Diptera (tovingede: fluer og myg) (familier alfabetisk) Trichoptera (vårfluer) Lepidoptera (sommerfugle) (familier alfabetisk) Hymenoptera (årevingede eller hvepse) (familier alfabetisk)

9 OVERSIGT OVER BIND, HEFTER OG DERES UDGIVELSES-DATOER Vol. 1 Hefte 1 (pp. 1-48: 1887) Hefte 2 (pp : 1887) Hefte 3 (pp : 1888) Hefte 4 (pp : 1888) Hefte 5 (pp : 1888) Hefte 6 (pp : 1888) Vol. 2 Hefte 1 (pp. 1-48: 1889) Hefte 2 (pp : 1889) Hefte 3 (pp : 1890) Hefte 4 (pp : 1890) Hefte 5 (pp. 195[!]-242: 1890) Hefte 6 (pp : 1890) Vol. 3 Hefte 1 (pp. 1-48: 1891) Hefte 2 (pp : 1891) Hefte 3 (pp : 1892) Hefte 4 (pp : 1892) Hefte 5 (pp : 1892) Hefte 6 (pp : 1893) Vol. 4 Hefte 1 (pp. 1-48: 1893) Hefte 2+3 (pp : 1893) Hefte 4+5 (pp : 1894) Hefte 6 (pp : 1894) Vol. 5 Hefte 1+2 (pp. 1-96: 1895) Hefte 3 (pp : 1895) Hefte 4 (pp : 1896) Hefte 5 (pp : 1896) Hefte 6 (pp : 1896) 2. Række, 1. Bind [= Vol. 6] Hefte 1 (pp. 1-48: 1897) Hefte 2 (pp : 1899) Hefte 3 (pp : 1901) Hefte 4 (pp : 1902) Hefte 5 (pp : 1904) 2. Række, 2. Bind [= Vol. 7] Hefte 1 (pp. 1-64: Feb. 1903) Hefte 2 (pp : Maj 1903) Hefte 3+4 (pp : Dec. 1903) Hefte 5+6 (pp : Jun. 1904) Hefte 7 (pp : Apr. 1905) 2. Række, 3. Bind [= Vol. 8] Hefte 1 (pp. 1-64: Feb. 1906) Hefte 2 (pp : Dec. 1906) Hefte 3 (pp : Dec. 1907) Hefte 4 (pp : Jan. 1909) Hefte 5 (pp : Feb. 1910) Hefte 6 (pp : Aug. 1910) 2. Række, 4. Bind [= Vol. 9] Hefte 1 (pp : Maj 1909) Hefte 2 (pp : Apr. 1911) Hefte 3 (pp : Jun. 1911) Hefte 4 (pp : Nov. 1911) Hefte 5 (pp : Mar. 1912) Hefte 6 (pp : Jul. 1912) Hefte 7 (pp : Maj 1913) Vol. 10 Hefte 1 (pp. 1-36: Okt. 1913) Hefte 2 (pp : Dec. 1913) Hefte 3 (pp : Apr. 1914) Hefte 4 (pp : Jun. 1914) Hefte 5 (pp : Jan. 1915) Hefte 6 (pp : Jul. 1915) Hefte 7 (pp : Dec. 1915) Vol. 11 Hefte 1 (pp. 1-16: Apr. 1916) Hefte 2 (pp : Feb. 1917) Hefte 3 (pp : Jul. 1917) Vol. 12 Hefte 1 (pp. 1-96: Feb. 1918) Hefte 2 (pp : Feb. 1919) Vol. 13 Hefte 1 (pp. 1-48: 1919) Hefte 2 (pp : 1919) Hefte 3 (pp : 1920) Hefte 4 (pp : 1920) Hefte 5 (pp : 1920) Hefte 6 (pp : 1921) Hefte 7 (pp : 1921) Vol. 14 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2+3 (pp : ) Hefte 4+5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9+10 (pp : Maj 1925) Vol. 15 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9+10 (pp : ) Hefte (pp : ) Vol. 16 Hefte 1 (pp. 1-40: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : Jul. 1929) Hefte 7 (pp : ) Hefte 8 (pp : ) Hefte 9 (pp : ) Vol. 17 Hefte 1 (pp : 1927) Hefte 2 (pp : 1927) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : 9

10 ) Vol. 18 Hefte 1 (pp. 1-80: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 19 Hefte 1+2 (pp. 1-96: ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7+8 (pp : ) Hefte 9 (pp : ) Hefte 10 (pp : ) Vol. 20 Hefte 1 (pp. 1-64: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 21 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp , I-XII: ) Vol. 22 Hefte 1 (pp. I-XVI, 1-56: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 23 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Vol. 24 Hefte 1 (pp. 1-80: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 25 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 26 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Hefte 8 (pp : ) Vol. 27 Hefte 1 (pp. 1-64: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4+5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 28 Hefte 1+2 (pp. 1-96: ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5+6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 29 Hefte 1 (pp. 1-48: ) Hefte 2+3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5+6 (pp : ) Hefte 7 (pp : ) Vol. 30 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 31 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 32 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Vol. 33 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Vol. 34 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 35 Hefte 1 (pp. 1-98: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 36 Hefte 1 (pp : ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Hefte 5 (pp : ) Hefte 6 (pp : ) Vol. 37 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : 10

11 ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 38 Hefte 1 (pp. 1-96: ) Hefte 2 (pp : ) Hefte 3 (pp : ) Hefte 4 (pp : ) Vol. 39 Hefte 1 (pp. 1-80: 1971) Hefte 2 (pp : 1971) Hefte 3 (pp : 1971) Vol. 40 Hefte 1 (pp. 1-64: 1972) Hefte 2 (pp : 1972) Hefte 3 (pp : 1972) Vol. 41 Hefte 1 (pp. 1-64: 1973) Hefte 2 (pp : 1973) Hefte 3 (pp : 1973) Vol. 42 Hefte 1 (pp. 1-64: 1974) Hefte 2 (pp : 1974) Hefte 3 (pp : 1974) Vol. 43 Hefte 1 (pp. 1-64: 1975) Hefte 2 (pp : 1975) Hefte 3 (pp : 1975) Vol. 44 Hefte 1 (pp. 1-64: 1976) Hefte 2 (pp : 1976) Hefte 3 (pp : 1976) Vol. 45 Hefte 1 (pp. 1-64: 1977) Hefte 2 (pp : 1977) Hefte 3 (pp : 1977) Vol. 46 Hefte 1 (pp. 1-48: 1978) Hefte 2 (pp : 1978) Hefte 3 (pp : 1978) Vol. 47 Hefte 1 (pp. 1-48: 1979) Hefte 2 (pp : 1979) Hefte 3 (pp : 1980) Vol. 48 Hefte 1 (pp. 1-48: 1980) Hefte 2 (pp : 1981) Hefte 3 (pp : 1981) Vol. 49 Hefte 1 (pp. 1-48: 1981) Hefte 2 (pp : 1982) Hefte 3 (pp : 1982) Vol. 50 Hefte 1 (pp. 1-48: 1983) Hefte 2 (pp : 1983) Hefte 3 (pp : 1983) Vol. 51 Hefte 1+2 (pp. 1-86: 1984) Hefte 3 (pp : 1984) Vol. 52 Hefte 1 (pp. 1-52: 1984) Hefte 2+3 (pp : 1985) Vol. 53 Hefte 1 (pp. 1-48: 1985) Hefte 2 (pp : 1986) Hefte 3 (pp : 1986) Vol. 54 Hefte 1 (pp. 1-96: 1987) Hefte 2 (pp : 1987) Hefte 3 (pp : 1987) Vol. 55 Hefte 1 (pp. 1-68: 1987) Hefte 2+3 (pp : 1987) Vol. 56 Hefte 1 (pp. 1-64: 1988) Hefte 2 (pp : 1988) Hefte 3 (pp : 1988) Vol. 57 Hefte 1+2 (pp : 1989) Hefte 3 (pp : 1989) Vol. 58 Hefte 1 (pp. 1-32: 1990) Hefte 2 (pp : Aug. 1990) Hefte 3 (pp : Nov. 1990) Vol. 59 Hefte 1 (pp. 1-28: Feb. 1991) Hefte 2 (pp [!]: Maj 1991) Hefte 3 (pp. 67[!]-98: Sept. 1991) Hefte 4 (pp : Nov. 1991) Vol. 60 Hefte 1 (pp. 1-28: Feb. 1992) Hefte 2 (pp : Maj 1992) Hefte 3 (pp : Sep. 1992) Hefte 4 (pp : Dec. 1992) Vol. 61 Hefte 1 (pp. 1-28: Mar. 1993) Hefte 2 (pp : Jun. 1993) Hefte 3 (pp : Sep. 1993) Hefte 4 (pp : Nov. 1993) Vol. 62 Hefte 1 (pp. 1-32: Feb. 1994) Hefte 2 (pp : Maj 1994) Hefte 3 (pp : Sep. 1994) Hefte 4 (pp : Dec. 1994) Vol. 63 Hefte 1 (pp. 1-20: Mar. 1995) Hefte 2 (pp : Jun. 1995) Hefte 3 (pp : Okt. 1995) Hefte 4 (pp : Dec. 1995) Vol. 64 Hefte 1 (pp : Apr.1996) Hefte 2 (pp : Maj 1996) Hefte 3 (pp : Aug. 1996) Hefte 4 (pp : Nov. 1996) Vol. 65 Hefte 1 (pp. 1-48: Mar. 1997) Hefte 2 (pp : Maj 1997) Hefte 3 (pp : Sep. 1997) Hefte 4 (pp : Dec. 1997) Vol. 66 Hefte 1 (pp. 1-32: Mar. 1998) Hefte 2 (pp : Jun. 1998) Hefte 3 (pp : Aug. 1998) Hefte 4 (pp : Dec. 1998) Vol. 67 Hefte 1 (pp. 1-38: Feb. 1999) Hefte 2 (pp ; Maj 1999) Hefte 3 (pp : Sep. 1999) Hefte 4 (pp : Nov. 1999) 11

12 VIDENSKABELIGE ARTIKLER OG MINDRE MEDDELELSER Abraham, R To arter af Ectobius (Dictyoptera: Blatellidae) fundet indendørs ved Jyllands vestkyst. - 47: 32. Ackland, D. M Taxonomic notes on two species of Pegomya R.-D. (Dipt., Muscidae) from Iceland. - 32: PAL Ackland, D. M A redescription of Pegohylemyia retusa Ringdahl, including the 3rd instar larva (Dipt., Anthomyiidae). - 37: , PAL Afzelius, A (Mindre Meddelelse: Sjældne danske Biller). - 14: Agger, P Insektlivet i småbiotoper, hvor den moderne by- og landzone mødes. - 55: GEN Ander, K. 1931a. Bidrag till kännedomen om Bornholms orthopterfauna. - 17: Ander, K. 1931b. Odonater från Bornholm. - 17: Ander, K Neue Laubheuschrecken aus der Familie Gryllacrididæ (2). - 18: AFR, AUS, NEO Ander, K Nya fynd av Odonata från Bornholm. - 19: Ander, K Västpalearktis' och Nordamerikas orthopterfauna, en jämförelse. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København August : PAL, NEA Ander, K Problem i den larvala odonatvingen. - 32: GEN Andersen, A Abundance and spatial distribution of house-dust mites in their natural environment (Acari: Sarcoptiformes & Trombidiformes). - 52,1: GEN Andersen, F. S Dryadotanytarsus edentulus n. g. et sp. (Dipt. Chiron.) from late glacial Period in Denmark. - 23: Andersen, F. S Statistisk behandling af antallet af dyr i prøver. - 32: GEN Andersen, L Vore Gymnetron-Arter paa Linaria vulgaris. - 4: Andersen, L Lidt om vore Crioceris- og Cionus-Arter. - (2. Række) 1 [= 6]: Andersen, L Billefaunaen i Sønderjylland. - 13: Andersen, M. [Mogens] 1987a. Mosskorpionen Lamprochernes nodosus (Schrank, 1761) i Danmark (Pseudoscorpiones). - 55: Andersen, M. 1987b. (Opfordring: Indsamling af mosskorpioner). - 55: 25. GEN Andersen, M Mosskorpionen Anthrenochernes stellae Lohmander genfundet i Danmark. - 56: Andersen, M. [Michael] & P. Nielsen Gonatopus brooksi Olmi, 1984 found in Greenland (Hymenoptera, Dryinidae). - 55: NEA Andersen, N. M The genus Tenagogonus Stål in the Collections of the Zoological Museum of Copenhagen (Hemiptera: Gerridae). - 32: AFR, ORI Andersen, N. M A Remarkable New Species of Rhagovelia Mayr from the Philippines (Heteroptera: Veliidae). - 34: ORI Andersen, N. M. 1967a. A Contribution to the Knowledge of Philippine Semiaquatic Hemiptera- Heteroptera. - 35: ORI Andersen, N. M. 1967b. The Genus Ptilomera Amyot & Serville in Thailand, with a New Species from the North (Hemiptera, Gerridae). - 35: ORI Andersen, N. M A new Microvelia from Australia with a check-list of Australian species (Hemiptera, Veliidae). - 37: AUS Andersen, N. M Væggelus og biologisk systematik. En kritisk oversigt over R. L. Usinger: 12

13 Monograph of Cimicidae (Hemiptera, Heteroptera). - 39: GEN Andersen, N. M. 1984a. Tæger (Heteroptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Andersen, N. M. 1984b. Mellus (Homoptera, Aleyrodoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 36. (GEN) Andersen, N. M. 1984c. Skjoldlus (Homoptera, Coccoidea). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Andersen, N. M. 1984d. Thrips, Frynsevinger eller Blærefødder (Thysanoptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: 37. (GEN) Andersen, N. M. & J. Böcher, Landtæger (Heteroptera, Geocorisae) fra Hanstedreservatet. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy- Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Andersen, N. M. & S. Gaun, Fortegnelse over Danmarks tæger (Hemiptera-Heteroptera). - 42: Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen, Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes. - 60: PAL Andersson, G. 1987a. Speglar museisamlingar verkligheten? - En analys av skalbaggar från en 50-årig markfaunainventering. - 55: GEN Andersson, G. 1987b. Metodologiska problem i samband med faunistiska undersökningar. - 55: GEN Anthon, H Zum Kopfbau der primitivsten bisher bekannten Dipterenlarve: Olbiogaster sp. (Rhyphidae). Ein Beitrag zur Phylogenie der nematoceren Dipteren. - 23: , Pl. I-III. GEN Arevad, K Danske Diplura (Insecta, Apterygota). - 28: Arevad, K Om den øvrige faunas reaktion på myggebekæmpelse med olie. On the effect on other organisms of mosquito control by the oiling method. - 31: (GEN) Arevad, K Attagenus smirnovi Zhantiev (Coleoptera, Dermestidae): optræden i Danmark. - 43: Arevad, K Nogle tendenser i ændringen af den indendørs insektfauna siden : (GEN) Arevad, K., N. Haarløv, & S. Kaaber, Nyt fra Entomologisk Fredningsudvalg. - 53: GEN Arevad, K., T. M. Iversen, & J. Lodal, Stikmyg (Dipt., Culicidae) i Furesøområdet. Hvilke arter stikker mennesker? - 41: (GEN) Arthur, D. R Observations on collections of ticks from Denmark. - 27: Asahina, S Odonata from South Shensi (North China) in the Collection of the Zoological Museum, Copenhagen. - 27: PAL Asahina, S Dragonflies from West Tien-Mu-Shan, Central China. - 27: PAL Bakkendorf, O Biological Investigations on some Danish Hymenopterous Egg-Parasites, especially in Homopterous and Heteropterous Eggs, with Taxonomic Remarks and Descriptions of New Species. - 19: , GEN Bakkendorf, O Report on an Investigation of the Local Distribution of the Components of the Community Chaetostricha pulchra (Hym. Chalc.), Tettigoniella viridis (Hem. Hom.) and Juncus effusus and conglomeratus. - 23: map., GEN Bakkendorf, O (Mindre Meddelelse: Notes on the biotope of Neurotes iridescens Enock (Micro- Hym.), new to Denmark). - 25:

14 Bakkendorf, O. 1948a. A comparison of a Mymarid from Baltic amber with a recent species, Petiolaria anomala (Micro-Hym.). - 25: Bakkendorf, O. 1948b. Hadronotus laticeps siamensis nov. var. (Scel. Proct.). - 25: ORI Bakkendorf, O Description of three species of Tetrastichus Haliday (Micro-Hym.), with a host list. - 26: Bakkendorf, O Notes on Icelandic and Greenlandic Chalcidoideous Hymenoptera. - 27: PAL, NEA Bakkendorf, O Notes on the disastrous death of an ant population, described by J. P. Kryger in : 246. GEN () Bakkendorf, O Descriptions of two Eulophid Species (Hym.). - 28: Bakkendorf, O. 1960a. Description of Podagrion enei n. sp. and Notes on Two Other Hymenopterous Parasites. - 29: PAL, AFR Bakkendorf, O. 1960b. Description of Anaphoidea chrysomelae n. sp. (Hym., Mymaridae). - 29: PAL Bakkendorf, O. 1965a. Perilampidae, Eupelmidae, Encyrtidae (Hym. Chalcidoidea) from the Hansted Reservation. With description of new species. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Bakkendorf, O. 1965b. Notes on Six Chalcidoid Parasites (Hym.) of Rhynchaenus fagi L. (Col.). - 34: , PAL Bangsholt, F Bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Col.). - 34: Bangsholt, F Om indsamling af løbebiller (Col., Carabidae) især under tang. - 34: , GEN Bangsholt, F Ændringer i nogle danske løbebillers hyppighed (Col., Carabidae). - 36: Bangsholt, F Andet bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Coleoptera). - 39: Bangsholt, F Biller fra Læsø (Coleoptera). - 41: Bangsholt, F Fjerde tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 43: Bangsholt, F Status over Danmarks løbebiller (Coleoptera: Carabidae). - 47: Bangsholt, F Femte tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 48: Baungaard, J. 1980a. Overvintrende mariehøns - Opfordring. - 47: 120. Baungaard, J. 1980b. A simple method of sexing Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). - 48: GEN Bech, C Piezodorus lituratus (F.) (Hemiptera, Pentatomidae) ny for Danmark. - 45: Beier, M Die Mantiden der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 34: (unn.) pls. ORI, AUS Beier, M Die Pseudoscorpione der Noona Dan Expedition nach den Philippinen und Bismarck Inseln. - 35: ORI Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter 1978 og : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter :

15 Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter : Bejer, B. & P. Esbjerg, Skadelige insekter i 1983 og : Bejer-Petersen, B Bladhvepsefaunaen på rødgran (Picea abies) i en plantage i Sønderjylland (Hym.). - 32: Bejer-Petersen, B The sawfly fauna on Norway spruce in a Danish plantation, with a comparison to some other NW-European countries. - 34: , PAL Bejer-Petersen, B Nonnen, Lymantria monacha L. i Danmark (Lep., Lymantriidae). - 40: Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadelige insekter i : Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadedyr : Bejer-Petersen, B Skovbrugets skadedyr i : Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, Danske barkbillers hyppighed og udbredelse (Coleoptera, Scolytidae). - 45: Bejer-Petersen, B. & P. Jørum, (Mindre Meddelelse: Danske barkbillers hyppighed og udbredelse - en tak). - 46: 46. Benander, P Är Stenoptilia islandica Staud. specifik art?. - 19: PAL Benick, L Notizen zur Gruppe Stenini in "Danmarks Rovbiller" v. Joh. P. Johansen (p ). - 14: Bergroth, E Om Hr. H. Muchardt's hemipterologiska anmärkningar i Entom. Meddelelser Bd. 3, p (2. Række) 3 [= 8]: GEN Bergroth, E Additions to C. Stål's "Hemiptera Fabriciana". - (2. Række) 4 [= 9]: AUS Bergroth, E A new species of Dicranota Zett. from Denmark, with synonymical notes (Dipt., Tipulidae). - 14: Bergsøe, V Iagttagelser over den almindelige og den sortrandede Oldenborres Udbredelse og Biologi. - 2: , GEN Bergsøe, V. & F. Meinert, St. Hans-Oldenborren, Rhizotrogus solstitialis, og dens snyltende Hvepselarve (Tiphia femorata?). - 1: , GEN Bertrand, H Notice sur les larves de Dytiscides de la collection Meinert. - 17: PAL, AFR, NEO, NEA Besuchet, C Une nouvelle espèce de Brachygluta du Danemark (Col. Pselaphidae). - 27: Bettermann, H (Mindre Meddelelse: Laplandsgruppe). - 46: 132. GEN Birket-Smith, J (Mindre Meddelelse: Et Fund af Carabus auratus i Danmark). - 24: 290. Birket-Smith, J Madopa salicalis Schiff. i Danmark. - 24: Birket-Smith, J Genital Preparations of Male Lepidoptera. - 29: GEN Birket-Smith, J Genital Preparations of Female Lepidoptera. - 31: GEN Bisgaard, C Meddelelse om nogle nye Myrer for Danmarks Fauna. - 24: Bisgaard, C Corrigenda to my paper about ants, : 225. Bjørn, P Arenostola brevilinea Fenn, ny dansk storsommerfugl (Lep., Noctuidae). - 39: Bjørn, P., J. E. Jelnæs, & O. Karsholt, Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark. - 44: Black, G. M Pentatomidae (Hemiptera, Heteroptera) collected by the Noona Dan Expedition in the 15

16 Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 36: ORI, AUS Bloch, D. & T. E. Hallas, (Mindre Meddelelse: Mider på færøsk skærpekød). - 56: PAL Bloch, E Laelia coenosa Hb. En ny dansk storsommerfugl fra : Blood, B. N. & J. P. Kryger, New Genera and Species of Trichogrammidae with Remarks upon the Genus Asynacta (Hym. Trichogr.). - 16: , PAL Boas, J. E. V Om en Fluelarve, der snylter i Oldenborrelarver. - 4: , Pl. I., GEN Boas, J. E. V Nonne-Angreb i Sverrig og i Danmark i de sidste Aar. - (2. Række) 2 [= 7]: , PAL Boczek, J Nalepella haarlovi n. sp. (Acarina, Eriophyidae). - 31: Bolwig, N. 1938a. Nogle Undersøgelser over den Maade, hvorpaa de enlige Bier samler Pollen. - 20: GEN Bolwig, N. 1938b. Nogle eksperimentelle Undersøgelser over den Tiltrækning, Blomsternes Saftmærker udøver paa Honningbien. - 20: GEN Bolwig, N On the effect of vitamin E on the larvae of the honey bee (Apis mellifica). - 22: GEN Bolwig, N An Attempt to analyse the Behaviour of the Larvae of the Hip Fly (Spilographa alternata). - 26: GEN, PAL Bondesen, P Wood-wasps producing short circuits. - 26: GEN Bornebusch, C. H Animal Life in Relation to Vegetation and Soil. - 23: GEN Borries, H. 1888a. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Hymenoptera. I. - 1: Borries, H. 1888b. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Diptera. I. - 1: Borries, H Om Hvepselarver som Ektoparasiter paa frit omstrejfende Edderkopper. - 2: GEN Borries, H. 1891a. Om Slægten Ibalia Latr. - 3: Borries, H. 1891b. Oversigt over de danske Guldhvepse. (Chrysididæ danicæ). - 3: Borries, H De danske Lophyrus-Arter og deres Udbredelse. - 3: , Pl. II. Borries, H Naaletræernes Bladhvepse. - 5: Breiting, S., J. Jørgensen, & K. Schnack, Projekt Danske Dyrenavne. - 58: (GEN) Brinck, P Något om den danska plecopterfaunas ursprung och invandring. In Tuxen, S. L., Det Ottende Nordiske Entomologmøde i København August : Brinck, P., G. Brinck-Lindroth, A. Edler, L. Lundqvist, & A. Nilsson, Ectoparasites (Insecta: Anoplura and Siphonaptera. Acari: Mesostigmata, Ixodoidea) on small mammals in Draved Forest, Denmark. - 51: Brodersen, P Xylina semibrunnea Hw. ny for Danmark. - 26: Bromand, B. & Jørgensen, A. S Aspargesminerfluen, Ophiomyia simplex Loew (Diptera, Agromyzidae) i Danmark. - 46: 26. Browne, F. G Some Platypodidae and Scolytidae (Coleoptera) from the Philippine, Bismarck and Solomon Islands. - 34: ORI, AUS Bruce, N Eine neue Cryptophagus-Art aus Dänemark. - 22: Brændegaard, J. 1920a. The male of Thanatus striatus C. L. Koch (Aran. Philodrom.) found for the first time. - 13: Brændegaard, J. 1920b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 13: 192. Brændegaard, J (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 14: Brændegaard, J. 1925a. Lycosa plumata n. sp. En ny Art af Lycosa monticola-gruppen. - 16:

17 Brændegaard, J. 1925b. (Mindre Meddelelse: Nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Edderkopper). - 16: Brændegaard, J Danish Spider Fauna I (Atypidae, Eresidae, Dictynidae, Uloboridae, Oonopidae, Dysderidae, Scytodidae, Pholcidae, Gnaphosidae, Clubionidae, and Anyphanidae). - 34: Budde-Lund, G Vor Jordklodes ældste Civilisation. - (2. Række) 1 [= 6]: GEN Budde-Lund, G. 1893a. Entomologisk Forening i Kjøbenhavn. En kort Beretning om dens Virksomhed i dens første 25 Aar. - 3 ( ): GEN Budde-Lund, G. 1893b. Landisopoder fra Venezuela, indsamlede af Dr. Fr. Meinert. - 4: NEO Budde-Lund, G A Revision of "Crustacea Isopoda Terrestria". - (2. Række) 1 [= 6]: 67-97, Pl. I-V. AFR, NEO Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt & K. Larsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera). - 60: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1989 (Lepidoptera). - 59: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera). - 60: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1992 (Lepidoptera). - 61: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1993 (Lepidoptera). - 62: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1994 (Lepidoptera). - 63: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1995 (Lepidoptera). - 64: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1996 (Lepidoptera). - 65: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1997 (Lepidoptera). - 66: Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1998 (Lepidoptera). - 67: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1985 (Lepidoptera). - 55: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1986 (Lepidoptera). - 56: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1987 (Lepidoptera). - 57: Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1988 (Lepidoptera). - 58: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1979 (Lepidoptera). - 49: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1980 (Lepidoptera). - 49: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm, E. & K. Schnack, Fund af 17

18 småsommerfugle fra Danmark i 1981 (Lepidoptera). - 50: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1982 (Lepidoptera). - 50: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1983 (Lepidoptera). - 52,1: Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. Palm & K. Schnack, Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1984 (Lepidoptera). - 54: Buhl, P. N. 1994a. Fortegnelse over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 62: Buhl, P. N. 1994b. Descriptions of the hitherto unknown males of Synopeas craterus (Walker, 1835) and S. hyllus (Walker, 1835) (Hymenoptera, Platygastridae). - 62: Buhl, P. N The proctotrupoid wasps of Greenland (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 63: NEA Buhl, P. N Description of the male of Gladicauda ensifer Loiácono, 1988 (Hymenoptera, Diapriidae). - 64: NEO Buhl, P. N. 1997a. Teleas pedestris Nees, 1834 and Hadronotellus pedester Kieffer, 1917 conspecific (Hymenoptera, Scelionidae). - 65: PAL Buhl, P. N. 1997b. On species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae) reared from Xylodiplosis praecox (Winnertz, 1853) (Diptera, Cecidomyiidae). - 65: Buhl, P. N. 1997c. Microhymenoptera from Zackenberg, North East Greenland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Cynipoidea et Ceraphronoidea). - 65: NEA Buysson, R. du. 1909a. Hyménoptères Chrysidides de la région de Mendoza. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Buysson, R. du. 1909b. Sur les Chrysidides de la région de Mendoza, appartenant à M. Esben Petersen. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Buysson, R. du Voyage de M. A. C. Jensen-Haarup dans la région de Mendoza. Hyménoptères. - (2. Række) 3 [= 8]: NEO Böcher, J The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, in relation to vegetation in late summer. - 35: Böcher, J The Heteroptera fauna of Korshage, Zealand, II. A comparison July-August of the fauna of the herb stratum. - 37: Böcher, J Spredningen af den grønlandske frøtæge, Nysius groenlandicus (Zett.) (Heteroptera: Lygaeidae). - 43: NEA Böcher, J. & H. Enghoff, A centipede in Greenland: Lamyctes fulvicornis Meinert, 1868 (Chilopoda, Lithobiomorpha, Henicopidae). - 52,1: NEA Bøggild, O Spiders from the Dunes at Tranum, N.W.-Jutland. - 31: 3-6. Bøggild, O Spiders from Bommerlund Plantation, a Spruce Forest in South Jutland. - 31: Bønner, V Frøhøstende Myrer i Danmark. - 10: Bøving, A. G Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. I. Larver til Calathus, Olisthopus, Oodes og Blethisa. - (2. Række) 3 [= 8]: , Pl. VI. GEN Bøving, A. G Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. II. Larver af Slægterne Tachypus, Cillenus, Trechus, Clivina, Zabrus, Anisodactylus. - (2. Række) 4 [= 9]: , Pl. V-IX. GEN Bøving, A. G (Mindre Meddelelse: Corrections.). - 17: 346. GEN Bøving, A. G A Description of the mature larva of Ptinus californicus Pic. and A discussion about 18

19 the justification of considering the Ptinidae as a valid family of beetles. - 27: NEA, GEN Böving, A. G. & J. G. Rozen, J. G Anatomical and Systematic Study of the Mature Larvae of Nitidulidae (Coleoptera). - 31: GEN Carlsson, G Some Simuliidae (Diptera) from Southern Spain. - 37: PAL Caroldsfeld-Krausé, A. G (Mindre Meddelelse: Nepticula fragarivora nov. spec. (Nepticulidae, Lepidoptera).). - 24: Caroldsfeld-Krausé, A. G Some remarks on the Synonymy of the Fagus feeding Nepticulae (Nepticulidae, Lepidoptera). - 25: (pp : 1948; pp : 1949). Caroldsfeld-Krausé, A. G Etainia sericopeza Zell. (Lep., Nept.). A brief outline of its biology. - 28: Carvalho, J. C. M Neotropical Miridae, XLIV: On a Historical Collection made by P. W. Lund and J. T. Reinhardt in Brazil (Hemiptera). - 26: NEO Christensen, N. D. & T. E. Hallas, Lopper (Siphonaptera el. Aphaniptera). In: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. - 51: (GEN) Christensen, P. J. H Serosa- und Amnionbildung der Lepidopteren. - 23: , Pl. I-V. GEN Christensen, T Vegetationstyper i Thy. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: GEN Chûjô, M Some Bostrichidae, Languriidae and Ciidae (Col.) from the Philippine and Bismarck Islands collected by the Noona Dan Expedition. - 34: ORI, AUS Chûjô, M. L The Erotylidae (Col.) collected by the Noona Dan Expedition in the Philippines and Bismarck Islands. Studies on the Erotylid-beetles (18). - 35: ORI, AUS Claridge, M. F Synonymy and lectotype selection for two Fabricius species of Eurytoma (Hym., Eurytomidae). - 29: PAL Clausen, H. D., H. B. Holbeck, & J. Reddersen, Butterflies on organic farmland: association to uncropped small biotopes and their nectar sources (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea). - 66: GEN Clausen, I. H. S Weight-length relations of eight species of spiders (Araneae) from Denmark. - 50: GEN Clausen, I. H. S Notes on the impact of air pollution (SO 2 & Pb) on spider (Araneae) populations in North Zealand, Denmark. - 52,1: GEN Clausen, I. H. S Spiders (Araneae) from Nordmarken on the island of Læsø in Denmark. Faunistic notes, habitat description, and comparison of sampling methods. - 55: Coe, R. L Some Pipunculidae (Diptera) from Southern Spain, with description of a new species. - 37: 3-8. PAL Collin, J. E A new Arctic species of Fucellia (Diptera Anthomyidae) with maculated wings. - 26: NEA Collin, J. E. 1954a. A new species of Crumomyia (Dipt. Borboridae) from Iceland. - 26: PAL Collin, J. E. 1954b. On the type of Lonchaea hyalipennis Zett., Diptera (Lonchaeidae). - 26: Collin, J. E. 1954c. A new species of Trachyopella (Dipt., Borboridae) from Iceland. - 27: PAL Collin, J. E Empis Staegeri a New Species of Empididae (Dipt.) from Denmark. - 32:

20 Collin, J. E Pegohylemyia danica sp. n. (Diptera, Anthomyiinae). In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted- Reservatets Entomologi. Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: Colyer, C. N Some Phoridae (Diptera) from Southern Spain and Majorca, with descriptions of two new species. - 37: PAL Condé, B Un Protoure remarquable du Danemark. - 25: Cook, E. F Two New Species of Scatopsidae (Diptera) from the Bismarck Islands. - 36: AUS Coulianos, C.-C Insekter och naturvård i Sverige. Vad kan de entomologiska föreningerna göre? - 55: GEN Crosskey, R. W The Ameniinae (Diptera: Calliphoridae) of the Noona Dan Expedition, with other new records from the Bismarck Archipelago, New Guinea and Moluccas. - 37: ORI, AUS Dahl, J The Musculature of the Head and the Mouth Parts of the Larva of Oryctes nasicornis. - 26: GEN Dahl, J Orthocladius naumanni Brundin (Dipt. Chiron.), new to Denmark, with description of the female. - 26: Dall, P. C The morphological differences and the occurrence of Oulimnius tuberculatus (P. W. J. Müller, 1806) and Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Elminthidae) in Lake Esrom, Denmark. - 56: Dall'Asta, U (Annonce: XIth European Congress of Lepidopterology). - 65: 178. GEN Damgaard, J Efterlysning af akvatiske og semiakvatiske tæger. - 62: 60. GEN Damgaard, J De danske vandtægers udbredelse og status (Heteroptera: Gerromorpha & Nepomorpha). - 65: Damgaard, J. & N. M. Andersen, Distribution, phenology, and conservation status of the larger water striders in Denmark (Heteroptera: Gerridae). - 64: , GEN Damgaard, J. & V. Mahler, To nye danske vandtæger (Heteroptera, Nepomorpha). - 63: Damoiseau, R Brentidae (Col., Curculionoidea) récoltés par l'expedition danoise du Noona Dan aux Philippines et aux Iles Bismarck et Salomon. - 34: ORI, AUS Dampf, A Fauna Færøensis. Vorbemerkung. - 14: 394. PAL (GEN) Davies, L Petrobius lohmanderi Agrell, 1944, synonymized with P. maritimus (Leach, 1809); with notes on characters for the separation of this species from P. brevistylis Carpenter, 1913, together with records for both species from Danish coasts (Archaeognatha). - 56: Deeming, J. C A new species of Leptocera (Dipt., Sphaeroceridae) from the Faeroe Islands. - 34: PAL Deichmann, E. 1920a. Note sur un cas de Hermaphroditisme lateral chez une Araignée. - 13: GEN Deichmann, E. 1920b-21. Oversigt over de danske Theridier samt over Slægten Dictyna (Aran.). - 13: (p : 1920; pp : 1921). Demoulin, G Contribution à la connaissance des Ephéméroptères de l'ambre oligocène de la Baltique. - 34: PAL Demoulin, G Les Ephéméroptères récoltés par la mission danoise du Noona Dan aux îles Philippines et Bismarck. - 37: ORI, AUS 20

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Årsberetning Annual Report 2001 Danish Pest Infestation Laboratory Danish Pest Inf. Lab. Ann. Rep. 2001 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark I teksten nedenunder kan du læse om nogle af de største insektgrupper, også kaldet ordner, man tit støder på i naturen og andre grupper af landlevende leddyr.

Læs mere

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen 1 RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Udgivet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL)

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones)

Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones) Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones) Henrik Enghoff, Jan Pedersen, Philip Francis Thomsen & Lars Iversen Enghoff,

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

Cancer incidens i Danmark 2000

Cancer incidens i Danmark 2000 CANCER INCIDENS I DANMARK 2000 2004 Cancer incidens i Danmark 2000 November 2004 Cancer incidens i Danmark 2000/Cancer Incidence in Denmark 2000 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment.

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment. The Danish Pest Infestation Laboratory conducts research and experimental tests while accumulating knowledge on pests harmful to livestock, barns, storage houses, buildings and material used. Furthermore,

Læs mere

Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark

Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark 1. udgave Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:

Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler: For Author s Guidelines in English, scroll down to page 7. Klinisk Sygepleje er et dansk tidsskrift med fokus på sygepleje. I Klinisk Sygepleje udgives artikler der afspejler såvel det metodisk, teoretiske

Læs mere

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat

Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat 1 Restaurering af stenrev i Kattegat Kolofon Blue Reef restoration of stone reefs in Kattegat/ Restaurering af stenrev i Kattegat Udgivet af/published

Læs mere

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by: 2000 2001 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere

LYKEION nyt 8.doc HUSK AT. LYKEIONS FORMÅL I foreningens vedtægter 2 hedder det bl.a.: INDHOLD

LYKEION nyt 8.doc HUSK AT. LYKEIONS FORMÅL I foreningens vedtægter 2 hedder det bl.a.: INDHOLD LYKEION nyt 8 HUSK AT der afholdes workshop om klassifikation mandag den 30. september 2002 kl. 14.30 i DANTERMcentret Bernhard Bangs Allé 17A, auditoriet på 1. Sal. INDHOLD side Anders Ekholm: Principles

Læs mere

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling Grundvand Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Walter Brüsch Vibeke Ernstsen Birgitte Hansen Troels Laier Flemming Larsen Susie Mielby Brian L. Sørensen

Læs mere

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Danske Kunstnerbøger Danish Artists Books Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König 9 Forord Preface Indhold

Læs mere

SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN

SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN Betænkning I afgivet af det af sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen HEALTH VISITING Report I of a Committee

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. Discussion of road map for the implementation of CBS strategy 3. Hearing. Proposal

Læs mere

Rikke Mørck Nielsen, 2006

Rikke Mørck Nielsen, 2006 PDF Copy of MSc-thesis: Rikke Mørck Nielsen, 2006 Aldersbestemmelse og populations dynamik hos Europæisk hare (Lepus europaeus) i Danmark (Age determination and population dynamics of European hare (Lepus

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering

Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering Miljøprojekt Nr. 868 2003 Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering Claus Petersen Econet A/S Ilonka Domela Carl Bro Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Handelshøjskolen i Århus Maj 2009

Handelshøjskolen i Århus Maj 2009 HD (R) Afhandling Institut for Regnskabsvæsen Eksternt regnskab Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring

Læs mere