Midtvejsstatus for Udfordringsretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsstatus for Udfordringsretten"

Transkript

1 Midtvejsstatus for Udfordringsretten

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fakta om Udfordringsretten Overordnet status for udfordringsretten Fordeling af ansøgninger fra kommuner Fordeling af ansøgninger fra regioner Kommunernes oplevelse af udfordringsretten Regionernes oplevelse af udfordringsretten Sagsbehandlingstid Igangsatte forsøg Samspillet mellem udfordringsretten og generel regelforenkling Temabokse: Kvalitetsrapporter, elevplaner, socialfaglige undersøgelser og digital annoncering Årsager til afslag Sammenfatning

3 Oversigt over tabeller Tabel 1 Status pr. 1. juni 2011 for ansøgninger vedr. statslige regler... 7 Tabel 2 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (kommunerne)... 8 Tabel 3 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (regionerne) Tabel 4 Status pr. 1. april 2011 for ansøgning vedr. statslige regler fra regionerne Tabel 5 Oversigt over igangsatte forsøg Oversigt over figurer Figur 1 Fordeling af ansøgninger fra kommuner (regionsopdelt)... 7 Figur 2 Fordeling af ansøgninger for regionerne... 9 Figur 3 Sagsbehandlingstid grupperet Figur 4 Udvikling i sagsbehandlingstid

4 1. Indledning I december 2008 lancerede regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner udfordringsretten. Siden udfordringsrettens start har der været en stor interesse for at bidrage med idéer til, hvordan opgaverne kan løses på en anden måde i den offentlige sektor. Ansøgningstallet er nu over 700, og næsten alle kommuner og regioner har sendt en eller flere ansøgninger til udfordringsretten. Det er imponerende og positivt, at udfordringsretten er blevet taget så godt imod i det kommunale og regionale landskab. Set i lyset af den positive opbakning til udfordringsretten valgte regeringen i forbindelse med økonomiaftalerne for 2011 at forlænge udfordringsretten til 2013, så endnu flere forsøg kan sættes i gang. Samtidig blev det besluttet, at der skal gennemføres en midtvejsevaluering af udfordringsretten i Formålet med denne midtvejsevaluering er at gøre status over udfordringsrettens første to år og se nærmere på de hidtidige erfaringer. Da langt hovedparten af de igangsatte forsøg fortsat er i gang, vil fokus ikke være på evaluering af de enkelte forsøg men i stedet på selve udfordringsretten som initiativ, processerne, hvilke opgaver der udfordres og med hvilket resultat. Midtvejsevalueringen vil endvidere kaste et kritisk blik på erfaringerne med sagsbehandlingen. Der foretages desuden i efteråret 2011 en opsamling på igangsatte forsøg, hvor det på kort sigt kan være relevant at følge op på med henblik på generelle forenklinger. En endelig evaluering af udfordringsretten er planlagt til umiddelbart efter initiativets afslutning i Med afsæt i kommunernes økonomiaftale for 2012 vil det blive tilstræbt, at kommunernes og regionernes erfaringer med forsøg under udfordringsretten bliver opsamlet på en så smidig og simpel måde som overhovedet muligt, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, juni

5 2. Fakta om Udfordringsretten Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes og mindre bureaukratisk - i den offentlige sektor. På forsøgsbasis kan skoler, daginstitutioner, plejecentre, sygehusafdelinger og andre institutioner i kommuner og regioner blive fritaget fra gældende statslige, lokale og overenskomstaftalte regler. Forsøgene skal give de enkelte offentlige institutioner og private leverandører større frihedsgrader til at gå nye veje og afprøve enklere måder at løse opgaverne på til inspiration for den offentlige sektor som helhed. Denne midtvejsstatus vil primært omhandle ansøgninger om dispensation fra de gældende statslige regler. Regelforenklingstiltag i forhold til lokale regler i kommuner og regioner og udfordringsretten på det overenskomstmæssige område er kort beskrevet under punkt Udfordringsretten indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering. Udfordringsrettens særegne bidrag til den samlede afbureaukratiseringsindsats er muligheden for gennem forsøg at afprøve, hvilken betydning en forenkling af reglerne vil have, inden reglerne eventuelt ændres med virkning for alle kommuner eller regioner. Der er sat en række forsøg i gang, og de mange ansøgninger til udfordringsretten har allerede givet et værdifuldt input til det generelle afbureaukratiseringsarbejde. Også fremover vil gode forsøgserfaringer indgå i det generelle afbureaukratiseringsarbejde Initiativet blev aftalt i økonomiaftalerne for 2009 og er en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram. Oprindeligt var forsøg under udfordringsretten afgrænset til at løbe frem til slutningen af 2011, men i forbindelse med økonomiaftalerne for 2011 er udfordringsretten forlænget til udgangen af 2013 med en midtvejsevaluering i Allerede igangsatte forsøg kan også blive forlænget til slutningen af 2013 efter aftale med det relevante fagministerium. Udfordringsretten blev ligeledes med aftalerne for 2011 udbredt til at omfatte alle ministerområder med kommunal og regional relevans, herunder også på beskæftigelsesområdet, som oprindeligt var undtaget fra udfordringsretten. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som behandler ansøgningerne vedrørende statslige regler. Arbejdsgruppen består af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand), Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Miljøministeriet, Undervisningsministeriet samt KL og Danske Regioner. Arbejdsgruppen præsenteres for alle ansøgninger sammen med en indstilling fra det relevante ministerium enten på et møde i arbejdsgruppen eller i en skriftlig høring hos de involverede parter. Ved uenighed i arbejdsgruppen er det regeringen, der træffer den endelige afgørelse om et forsøg kan igangsættes eller ej Regelforenklingstiltag i forhold til lokale regler og udfordringsretten på det overenskomstmæssige område. For at nå langt med afbureaukratiseringsindsatsen er det vigtigt, at alle deltagende parter spiller aktivt med også når det gælder egne regler. Det er derfor positivt at konstatere, at afbureaukratisering og forenkling står højt på både den kommunale og regionale dagsorden. Den enkelte kommune har også et ansvar for at gøre op med unødvendigt bureaukrati, der udspringer af interne forhold i kommunen og kommunerne har i høj grad påtaget sig dette ansvar. Det viser de mange eksempler på konkrete kommunale forenklinger, der er samlet i KL s publikation Forenkling kommunerne 5

6 er i gang. Eksemplerne viser, at kommunerne arbejder aktivt med at forenkle egne arbejdsgange, regler, organisationsformer, it-understøttelse mv. Flere kommuner har bl.a. åbnet postkasser, hvor medarbejdere og borgere kan komme med forslag til kommunale regler, der er bøvlede, og som bør forenkles. Udbredelsen af de mange eksempler på kommunale forenklinger understøtter traditionen med gensidig inspiration og læring på tværs af kommunerne. Publikationen kan findes på Regionerne arbejder også aktivt med afbureaukratisering, og har en høj grad af medarbejderinvolvering i denne proces. Eksempelvis er der i flere regioner opsat postkasser på afdelingerne, hvor medarbejderne kan aflevere deres afbureaukratiseringsforslag. Ledelserne i regionerne har forpligtet sig til at tage aktiv stilling til forslagene og vil efter en grundig vurdering gennemføre udvalgte idéforslag. Endvidere er afbureaukratisering indbygget i alle regioners budgetforlig for I forbindelse med udfordringsretten har der også været mulighed for at udfordre overenskomstmæssige regler. Disse ansøgninger er behandlet i KL og i nogle tilfælde med inddragelse af KTO. Der er i alt fire kommuner, der har benyttet sig af udfordringsretten på overenskomstområdet, og de har samlet indsendt 11 ansøgninger. Flere af de temaer, som ansøgningerne omhandler, er blevet håndteret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 på en måde, som tilgodeser ansøgerkommunernes ønsker. Herudover har nogle af ansøgningerne handlet om forhold, der kan forhandles lokalt, og i disse tilfælde er kommunerne blevet opfordret til at indlede forhandlinger med organisationerne lokalt. Endelig er enkelte ansøgninger afvist, da de gik imod KL s arbejdsgiverpolitiske strategi om udvidelse af medarbejdernes frie valg på en række områder. 6

7 3. Overordnet status for udfordringsretten 92 kommuner og 4 regioner har indsendt en eller flere ansøgninger til udfordringsretten. Initiativet er således nået ud til næsten alle landets kommuner og regioner. Det er særdeles positivt, at så mange kommuner og regioner spiller aktivt med på afbureaukratiseringsdagsordenen. Pr. 1. juni 2011 er der modtaget i alt 710 ansøgninger til udfordringsretten om dispensationer fra statslige regler. Af disse er 299 imødekommet helt eller delvist, mens 231 ansøgninger er afslået. Herudover er der omkring 38 ansøgninger, hvor ønskerne er eller søges imødekommet på anden vis fx gennem generelle regelændringer. 121 ansøgninger er fortsat under behandling. Lidt under halvdelen af de færdigbehandlede ansøgninger har fået et afslag. Der er mange forskellige årsager til afslagene, men særligt afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i lovgivningen har været meget anvendt. Cirka 70 afslag er givet med denne begrundelse. Dette vil blive beskrevet nærmere i punkt 8 Årsager til afslag Tabel 1 Status pr. 1. juni 2011 for ansøgninger vedr. statslige regler Imødekommes (helt eller delvist) 299 Imødekommes (er allerede muligt) 21 Afslag 231 Under behandling 121 Søger/er imødekommet på anden vis: 38 I alt Fordeling af ansøgninger fra kommuner Figur 1 viser, at kommunerne i Region Hovedstaden står for 34 % procent af de samlede ansøgninger. En del af forklaringen er, at Københavns Kommune er topscorer i hele landet med 86 ansøgninger, og således alene står for ca. 13 % af de samlede ansøgninger. Figur 1 Fordeling af ansøgninger fra kommuner (regionsopdelt) 7

8 Kommunernes ansøgninger til udfordringsretten fordeler sig over 12 ministerområder. Kommunerne har dermed favnet emnemæssigt bredt i ansøgningerne. I nedenstående boks præsenteres eksempler på det ansøgte på hvert område. Tabel 2 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (kommunerne) Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Klima- og Energiministeriet Justitsministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Skatteministeriet Socialministeriet Transportministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Dispensation fra dokumentation for omfanget af beskæftigelse i forhold til opsat pension Dispensation til, at afgørelser om rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet alene rettes mod relevante institutionstyper i hver forvaltning i stedet for kommunen som helhed Frihed til at vælge opfølgningsform (personligt fremmøde, telefonisk kontakt eller ) i beskæftigelsesindsatsen Dispensation til at sætte gebyret for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer for såvel lovpligtige som frivillige brandsikringsanlæg Dispensation fra de lovpligtige sundhedsfaglige tilsynsbesøg på plejecentre Dispensation fra udarbejdelse af den kommunale kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Dispensation fra krav til adgangsstyring ved elektronisk adgang til patientoplysninger med henblik på adgang til historiske data for flere faggrupper Afskaffelse af energimærkningsordningen (EMO) Uddelegering af kommunalbestyrelsens kompetence ift. kollektive varmeforsyningsanlæg til Natur- og Miljøforvaltningen Dispensation fra indberetningspligt vedrørende ejerandele i virksomheder i forhold til elforsyningsloven Dispensation til bortfjernelse af køretøjer og cykler parkeret til ulempe Dispensation til telefonisk frem for skriftlig varsling af miljøtilsyn Dispensation til at arkivere pasansøgninger efter dato frem for efter referencenummer Refusion ved køb af refusionsgodkendte forestillinger Ændring af arkivloven (opdeling efter kommunegrænser) Digital annoncering af kommune- og lokalplaner Dispensation til at stille krav om lavenergi i nye bebyggelser på landet Dispensation fra førelse af register over affaldsproduktion Dispensation til årlig indberetning af B-indkomst til eindkomst, i stedet for månedlig indberetning Dispensation fra arbejdsgiverens kontrolforpligtelse af arbejdsgiverbetalt mobiltelefon Afskaffelse af lønsumsafgiften Dispensation fra omfanget af socialfaglige undersøgelser Dispensation til at både det anmeldte og uanmeldte tilsyn kun gennemføres hvert andet år på plejecentre mv. Dispensation til at evaluere de pædagogiske læreplaner hvert andet år i stedet for hvert år Dispensation til digital annoncering i forhold til blandt andet lov om offentlige veje Dispensation til opkrævning af en afgift ved udstedelse af gravetilladelser Dispensation i forhold til hastighedszoner og afstand mellem fartdæmpere Dispensation til udarbejdelse af kvalitetsrapport hvert andet år i stedet for hvert år. Dispensation til fælles ledelse af dagpasningstilbud og skole indenfor et skoledistrikt Dispensation til øget anvendelse af pædagogisk begrundet holddannelse Dispensation til undtagelse fra byggesagsbehandling ved opførelse af master til telekommunikation Dispensation fra tilbudsloven til at indhente underhåndstilbud for indkøb mellem og Udbudsdirektivets tærskelværdi Dispensation til digital byggesagsbehandling 8

9 3.2. Fordeling af ansøgninger fra regioner Der er samlet set indkommet 18 ansøgninger fra regionerne. Region Midtjylland har stået for næsten halvdelen af ansøgningerne fra regionerne, mens Region Syddanmark som den eneste region ikke har indsendt en ansøgning til udfordringsretten. Figur 2 Fordeling af ansøgninger for regionerne Regionernes ansøgninger til udfordringsretten fordeler sig over 4 ministerområder. I nedenstående boks præsenteres eksempler på det ansøgte på hvert område.. 9

10 Tabel 3 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (regionerne) Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Informationsmateriale vedr. ventetider ved ambulant behandling og indlæggelse Registrering af epikriser Digital signatur ved det fælles medicinkort Forenkling af de administrative procedurer for puljemidler og projekttilskud Skatteministeriet Dispensation fra skattepligt for kraftvarmeværk Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionsrådsmedlemmernes deltagelse i bestyrelser I nedenstående tabel ses status for ansøgningerne på regionernes område. Tabel 4 Status pr. 1. april 2011 for ansøgning vedr. statslige regler fra regionerne Imødekommet (helt eller delvist) 5 Imødekommet (er allerede muligt) 1 Afslag 10 Under behandling 1 Søges/er imødekommet på anden vis 1 I alt 18 En samlet oversigt over de færdigbehandlede ansøgninger, hvor der er udsendt et svarbrev til kommunen eller regionen kan ses på Denne oversigt opdateres løbende, så det er muligt at følge med i, hvilke forsøg der imødekommes eller afslås og med hvilke begrundelser. Dette skal blandt andet fungere som inspiration for de øvrige kommuner og regioner, som kunne være interesserede i at udfordre reglerne på et givent område. 10

11 4. Kommunernes oplevelse af udfordringsretten KL har gennem den løbende dialog med kommunerne opsamlet følgende oplevelser fra kommunerne: Udfordringsretten er en god mulighed for at afprøve forsøg, der kræver dispensation fra statslige regler. Generelt er der således grund til at være positiv overfor udfordringsretten. Kommunerne har taget godt imod udfordringsretten. Det ses bl.a. ved, at stort set alle kommuner har benyttet sig af udfordringsretten. Det er derfor også positivt, at udfordringsretten er blevet forlænget til Gennem KL s løbende dialog med kommunerne er det imidlertid også blevet tydeligt, at der knytter sig en række problemstillinger til udfordringsretten. Der er i flere tilfælde givet afslag på en ansøgning med den begrundelse, at der i lovgivningen ikke er hjemmel til at iværksætte det pågældende forsøg. Det opleves som frustrerende, at formelle barrierer bliver en hindring for igangsættelse af forsøg, der skal føre til afbureaukratisering. I den kommunale sektor er der en forventning om, at disse hjemmelsproblemer afhjælpes. Herudover er der i en række tilfælde givet afslag på ansøgninger med den begrundelse, at det ønskede forsøg strider imod regeringens politik. Det er oplevelsen blandt kommunerne, at en sådan begrundelse udhuler udfordringsretten. Der argumenteres således med, at formålet med udfordringsretten netop er at afprøve nye måder at gøre tingene på, så der findes nogle bedre løsninger. I forlængelse heraf er synspunktet, at regeringen bør have en mere fordomsfri tilgang, hvor man også er parat til at lade sig udfordre på sin egen politik. Endelig har flere kommuner oplevet, at der har været en urimelig lang sagsbehandlingstid i forbindelse med deres ansøgning. I kommunerne bruger man ofte en del ressourcer på at udarbejde en ansøgning, og der er derfor en begrundet forventning om et relativt hurtigt svar. Afslutningsvist kan det nævnes, at kommunerne har en forventning om, at de gode forsøg hurtigst muligt omsættes til generelle forenklinger af lovgivningen til gavn for alle kommuner. 11

12 5. Regionernes oplevelse af udfordringsretten Danske Regioner har til brug for denne midtvejsstatus udarbejdet følgende om regionernes oplevelse af udfordringsretten: Muligheden for at udfordre statslige, overenskomstmæssige og/eller lokale regler er et tiltag, som regionerne bakker op omkring, og Danske Regioner finder det positivt, at ordningen nu er forlænget til Udfordringsretten har dog en begrænset effekt på indskrænkning af regler og love på det regionale område, da eksempelvis sundhedsområdet er rammereguleret, og da journaliserings- og dokumentationsindsatsen er tæt forbundet med løsning af kerneopgaverne, og derfor ikke blot kan skæres væk. Endvidere kan en midlertidig fritagelse for opgaver i nogle tilfælde være mere bureaukratiserende, da en evt. genindførsel vil medføre en stor administrativ indsats. Det er kun en lille andel af regionernes ansøgninger, som er blevet imødekommet. Hvis udfordringsretten skal blive en succes på det regionale område er det derfor vigtigt, at ministerierne tænker mere "ud af boksen", når de enkelte forslag vurderes. Det er desuden opfattelsen i regionerne, at sagsbehandlingen har været tung og langsommelig (op til 6-8 måneders sagsbehandlingstid). Desuden har ansøgningsskemaet givet anledning til forvirring i forhold til udfyldelsen, ligesom processen har skabt tvivl om, hvorvidt ansøgningerne skulle godkendes af eks. sygehusledelser eller direktion inden fremsendelse til ministeriet, Regionerne peger på, at der bør sættes yderligere fokus på synliggørelse af de ansøgninger/projekter, der er imødekommet og på erfaringsudveksling kommuner og regioner imellem. I den forbindelse foreslås det, at det bliver muligt for regioner at henvise direkte til imødekomne ansøgninger fra andre regioner, hvis de ønsker at stille samme udfordringsforslag. Endelig anfører regionerne, at forsøget med frikommunerne, hvor tanken er at skabe inspiration og rum til nye måder at løse de kommunale opgaver på tillige med nye måder at organisere og lede kommunerne på, virker som en naturlig fortsættelse af udfordringsretten. Regionerne vil derfor med interesse følge processen. 12

13 6. Sagsbehandlingstid Pr. 1. april 2011 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udfordringsretten opgjort til ca. 5 måneder fra en ansøgning modtages, til kommunen eller regionen har fået et svar fra det relevante fagministerium 1. Et ofte hørt kritikpunkt af udfordringsretten er netop sagsbehandlingstiden bør kunne være kortere. Som nedenstående figur viser, er sagsbehandlingstiden for over halvdelen af ansøgningerne mellem 3 og 6 måneder. Figur 3 Sagsbehandlingstid grupperet Der er ofte gode grunde til at sagsbehandlingen trækker ud. Det kan eksempelvis skyldes, at det ansøgte kræver nærmere undersøgelser eller en nærmere politisk stillingtagen, inden der kan træffes afgørelse. Det må dog konstateres, at sagsbehandlingstiden er længere end det kunne ønskes. Regeringen indførte i efteråret 2009 en forenklet sagsbehandlingsprocedure, som har givet en hurtigere sagsbehandling. Som det fremgår af figur 4, er sagsbehandlingstiden i 2. halvdel af 2010 på nuværende tidspunkt væsentligt kortere end de foregående perioder 2. For at forkorte sagsbehandlingstiden yderligere vil der fremadrettet som udgangspunkt blive gennemført skriftlige høringer i stedet for afholdelse af møder i arbejdsgruppen vedr. udfordringsretten. Dette forventes at kunne forkorte sagsbehandlingstiden. Det er endvidere under overvejelse, at sagsbehandlingen i arbejdsgruppen vedr. udfordringsretten kan undlades ved stort set identiske ansøgninger, når der mellem parterne tidligere er opnået enighed om en fast praksis. 1 Sagsbehandlingstiden er beregnet på baggrund af de ansøgninger, der er færdigbehandlet pr. 1. april Da alle ansøgninger fra 2. halvår af 2010 endnu ikke er færdigbehandlet og derfor ikke indgår i beregningen, vil sagsbehandlingstiden for det andet halvår 2010 stige. 13

14 Figur 4 Udvikling i sagsbehandlingstid 14

15 7. Igangsatte forsøg Primo marts 2011 havde 293 ansøgninger til udfordringsretten fået en hel eller delvis imødekommelse til at igangsætte forsøg 3. Af disse har kommuner og regioner valgt at igangsætte forsøg ift. 220 af ansøgningerne. 25 har takket nej til at igangsætte forsøg efter, at de har modtaget forsøgsgodkendelse (se tabel 5). De mest ansøgte ministerier er Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Her har særligt elevplaner, kvalitetsrapporter og socialfaglige undersøgelser tiltrukket mange ansøgninger. På nuværende tidspunkt har 53 kommuner søgt om dispensation fra reglerne om elevplaner, 50 kommuner har søgt om dispensation fra reglerne om kvalitetsrapporten, og 32 kommuner har søgt om dispensationer fra reglerne om socialfaglige undersøgelser. Der har desuden været en stor interesse for at deltage i Miljøministeriets forsøg med annoncering af lokalplaner. Her har 28 kommuner søgt om at være med i forsøget. En nærmere beskrivelse af disse forsøg kan læses nedenfor under punkt 7.1 og i temaboksene under punkt 7.2. Tabel 5 Oversigt over igangsatte forsøg Ministerium Indenrigs- og Sundhedsministeriet Klima- og Energimini- Forsøgsgodkendelser Igangsatte forsøg Ønsker ikke at igangsætte forsøg Forventes igangsat el. nærmere afklaring udestår Ikke igangsat eller afsluttet før tid pga. generel regelændring Justitsministeriet Miljøministeriet Socialministeriet steriet Undervisningsministeriet I alt Som tabel 5 viser, så ligger Undervisningsministeriet markant i front i forhold til igangsatte forsøg. Langt hovedparten af disse forsøg vedrører elevplaner og kvalitetsrapporter. Det må til gengæld betegnes, som et relativt beskedent antal forsøg på de øvrige ressortministerier. Det er dog væsentligt at bemærke, at antallet af forsøg på Socialministeriets område er præget af den store afbureaukratiseringspakke Mere tid til velfærd. Dermed er andelen af igangsatte forsøg på Socialministeriets område relativt begrænset, da hovedparten af forsøgene er blevet overhalet indenom af generelle regelforenklinger. Dette beskrives nærmere under punkt 7.1., om samspillet mellem udfordringsretten og generel afbureaukratisering. 3 Dette tal er opgjort i forbindelse med udsendelse af mail til fagministerierne om at følge op på igangsættelse af forsøg på deres respektive områder den 11. marts Undervisningsministeriet har ikke praksis for at bede de enkelte kommuner/skoler om at vende tilbage, når de igangsætter forsøget. Undervisningsministeriet har i stedet i tilsagnsbrevene til kommunerne bedt om at blive orienteret, hvis der sker ændringer i det ansøgte. Antagelsen er således, at medmindre skolerne gør opmærksom på, at de ikke vil gøre brug af forsøgsgodkendelsen, så antages det, at forsøget er sat i gang som anvist. 15

16 7.1. Samspillet mellem udfordringsretten og generel regelforenkling Udfordringsretten udgør blot et initiativ i en større indsats for afbureaukratisering. Udover mulighederne for at igangsætte forsøg, har udfordringsretten således også fungeret som en inspirationskilde til generelle regelændringer. Nedenstående er eksempler på hvordan dette har været tilfældet på Socialministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Miljøministeriets områder. Initiaitiverne i regeringens afbureaukratiseringspakke Mere tid til velfærd vedrørende socialfaglige undersøgelser er inspireret af ansøgninger til udfordringsretten om dispensation fra reglerne om en socialfaglig undersøgelse forud for iværksættelse af foranstaltninger (jf. servicelovens 50 og 52). Dette er udmøntet som en række ændringer af serviceloven i forbindelse med vedtagelsen af Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar Det drejer sig bl.a. om præciseringer af, at undersøgelsen af barnets behov ikke skal være mere omfattende end formålet tilsiger. Herudover er der skabt en lettere adgang til muligheden for at tildele konsulentbistand og økonomisk støtte til udsatte børn og unge uden en forudgående undersøgelse (jf. servicelovens 50 og 52), samt en tydeliggørelse af reglerne vedrørende aflastning for børn med handicap (jf. servicelovens 44, jf. 84) På ældreområdet har udfordringsretten i øvrigt givet anledning til forsøg med lempeligere tilsynskrav i plejeboliger og plejehjem samt betaling for midlertidig hjemmehjælp. Disse to områder er omfattet af afbureaukratiseringsinitiativer, der er udmøntet i generelle regelforenklinger der trådte i kraft den 1. juli Der har i øvrigt været udfordringsretsansøgninger vedrørende klageråd, bruger og pårørenderåd og forebyggende hjemmebesøg, hvor der ikke var forsøgshjemmel. På disse områder blev der ligeledes gennemført generelle regelforenklinger. Klagerådene er nu nedlagt, det er frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd og kommunerne skal fremover kun tilbyde ældre ét årligt forebyggende hjemmebesøg. I forbindelse med udfordringsretten har Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget en række udfordringer af kvalitetskontrakten, som blandt andet vedrører frekvensen for udarbejdelsen af opfølgningsredegørelsen. Disse ansøgninger har givet anledning til at overveje en forenkling af procesreglerne for opfølgningsredegørelsen, så kommunerne får en større frihed til at tilrettelægge opfølgningen på de fastsatte mål i kvalitetskontrakten. I forbindelse med næstkommende revision af styrelsesloven forventes indarbejdet forslag til en forenkling af reglerne, så kommunalbestyrelsen kun hvert andet år skal redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Kommunerne fritstilles i øvrigt i forhold til, hvornår på året de ønsker at følge op på kvalitetskontrakten. Med de nuværende regler skal kommunalbestyrelsen årligt følge op på de opsatte mål i kvalitetskontrakten i forbindelse med budgetforhandlingerne. På Indenrigs- og Sundhedsministeriets område er reglerne om annoncering i den lokale presse af offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ved at blive ændret på baggrund af en ansøgning til udfordringsretten. Den kommende regelændring betyder, at alle kommuner fremover vil kunne opfylde annonceringskravet ved f.eks. at annoncere de nødvendige oplysninger i forbindelse med et offentligt udbud på kommunens hjemmeside. På Miljøministeriets område er reglerne vedrørende farligt affald blevet forenklet på baggrund af en konkret ansøgning i forbindelse med udfordringsretten. Her ansøgte en kommune om, at gyldighedsperioden på 4 år for kommunernes meddelelse af fritagelse for benyttelsespligten for farligt affald blev erstattet med en regel om, at fritagelsen bortfaldt, når aflevering til den alternativt godkendte modtager ophørte. Dette har Miljøstyrelsen nu imødekommet med en revision af affaldsbekendtgørelsen. Miljøministeren forventer i øvrigt, at igangværende forsøg, vil kunne inspirere til fremsættelse af lovforslag om mere digital annoncering og e- sagsbehandling. 16

17 Kvalitetsrapporter Elevplaner Ansøgningerne om forsøg med kvalitetsrapporter jf. folkeskolelovens 40a, vedrører hovedsagelig muligheden for helt eller delvist alene at udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år i stedet for hvert år, herunder at udarbejde en mindre omfattende kvalitetsrapport hvert andet år. Derudover har en del af ansøgningerne vedrørt udeladelse af en række af de obligatoriske 7.2. Temabokse: Kvalitetsrapporter, elevplaner, socialfaglige undersøgelser og digital annoncering oplysninger. Ansøgningerne herom er blevet imødekommet, idet der dog i en række tilfælde er blevet stillet nogle betingelser til indholdet af kvalitetsrapporterne, Nogle ansøgninger vedrører muligheden for dispensation i forhold til fristerne for behandling af kvalitetsrapporten og vedtagelse af den eventuelt opfølgende handlingsplan. Enkelte kommuner har søgt om, at kvalitetsrapporten kommer til at dække et kalenderår frem for et skoleår. Sådanne ansøgninger er blevet imødekommet. Enkelte har søgt om dispensation fra kravene til formen på kvalitetsrapporten og har fået tilladelse hertil, dog i visse tilfælde på betingelse af, at det fortsat skal være nemt for andre myndigheder og borgere at finde oplysningerne vedr. kvalitetsrapporten på kommunens hjemmeside. Pr. marts 2011 er der imødekommet 54 ansøgninger om dispensation til forsøg med kvalitetsrapporter fordelt på 50 kommuner. Der er ikke givet nogen afslag. Det fremgår af folkeskolelovens 13 b, at hver elev til brug for den løbende evaluering skal have en elevplan, som indeholder resultater af evalueringen og den besluttede opfølgning på denne. Der er endvidere krav om, at alle fag skal omtales, jf. 3 i elevplansbekendtgørelsen (bekendtgørelse. nr. 750 af 13. juli 2009). De ansøgninger om forsøg, der er indsendt via udfordringsretten, drejer sig primært om dispensation fra kravet om omtale af alle fag. Skolerne ønsker i højere grad at tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af eleven for på den baggrund at finde ud af, hvad der er væsentligt at medtage, jf. model i Afbureaukratiseringsudvalgets rapport afsnit om elevplaner. Dispensation til forsøg med elevplaner er betinget af to ting: At alle elevens lærere har vurderet, om der er behov for bemærkninger i elevplanen, og at dette synliggøres ved underskrift eller på anden måde, fx elektronisk. At forældrenes ønsker til omtale af bestemte fag inddrages i vurderingen af, hvilke fag der skal omtales i den enkelte elevs elevplan. Pr. marts 2011 er der imødekommet 114 ansøgninger om dispensation til forsøg med elevplaner fordelt på 53 kommuner. Der er givet afslag til én skole. Socialfaglige undersøgelser Efter serviceloven skal kommuner i udgangspunktet gennemføre en socialfaglig undersøgelse, den såkaldte 50-undersøgelse forud for afgørelser om foranstaltninger til udsatte børn og unge jf. servicelovens 52. Undersøgelsen skal afdække barnets eller den unges behov for støtte, og omfatte 6 punkter, herunder bl.a. udvikling og adfærd, familie-, skole-, sundheds- og fritidsforhold. Undersøgelsen skal ikke være mere omfattende end formålet tilsiger. Kommunernes ansøgninger har vedrørt omfanget og grundigheden af den børnefaglige undersøgelse. Ansøgningerne har varieret dels i relation til, hvilke foranstaltninger, man gerne ville have mulighed for at tildele uden at have gennemført en undersøgelse efter de gældende regler, dels i relation til afgrænsningen af de sager, som ønskedes omfattet af dispensationen. Der er i forbindelse med udfordringsretten givet dispensation til at fravige reglerne om den socialfaglige undersøgelse i forbindelse med tildelingen af udvalgte foranstaltninger efter servicelovens 52, stk. 3. Det drejer sig om konsulentbistand ( 52, stk. 3, nr.1), formidling af praktikophold ( 52, stk. 3, nr. 8, daværende nr. 9), reglerne om økonomisk støtte ( 52 a, daværende 52, stk. 4 og 5), samt aflastning (daværende 52, stk. 3, nr. 5) i visse sager vedrørende handicappede børn. Der er tale om en blanding af hele og delvise imødekommelser af ansøgningerne. Pr. marts 2011 er der imødekommet 41 ansøgninger om dispensation til forsøg med socialfaglige undersøgelser fordelt på 32 kommuner. Der er givet 2 afslag. Digital annoncering efter planloven Efter planloven skal der ske offentliggørelse af vedtagne kommune- og lokalplaner, af forslag til disse planer samt af landzonetilladelser. Det sker primært ved annonceringer i aviser eller ugeaviser med rimelig stor lokal dækning samt ved fremlæggelse af dokumenterne på biblioteker, rådhuse mv. Hertil kommer, at der i stigende grad sker offentliggørelse af dokumenterne på kommunernes hjemmesider. 28 kommuner har som led i udfordringsretten ønsket at kunne begrænse papir-offentliggørelsen i lokale aviser bl.a. af besparelsesgrunde, og man har fx. henvist til borgernes stadig stigende brug af kommunernes hjemmesider og muligheder for at blive optaget på relevante mailinglister. Miljøministeren har imødekommet kommunernes ønsker ved efter planloven at udstede en bekendtgørelse (nr. 953 af 26/7 2010), der giver kommuner mulighed for at få godkendt forsøg med øget digital annoncering i perioden 1. august december Der er i godkendelserne stillet krav om en fortsat, men langt mere beskeden papir-annoncering samt om en midtvejsevaluering af forsøgene i eftersommeren Pr. marts 2011 er der imødekommet 28 ansøgninger om dispensation til forsøg med digital annoncering efter planloven fordelt på 28 kommuner. 10 kommuner har fået godkendt forsøg Ministeriet vil i efteråret 2011 sammenfatte og vurdere de modtagne midtvejsevalueringer. 17

18 8. Årsager til afslag Samlet set er der pr. 1. april 2011 givet 223 afslag på ansøgninger til udfordringsretten. Den relativt store andel af afslag, har givet årsag til en del kritik og henvendelser fra kommuner og regioner. Særligt i forhold til de ca. 70 afslag, som begrundes i manglende forsøgshjemmel i lovgivningen. I forbindelse med udarbejdelsen af denne midtvejsstatus, er der derfor foretaget en høring i de fagministerier, som har givet et afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i lovgivningen. Høringen har vist, at afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i en række tilfælde har været brugt upræcist. Det gælder eksempelvis forsøg med fastsættelse af pension, kontanthjælp og boligydelser, statistiske indberetninger, sundhedsfaglige tilsyn og magtanvendelse mv.. De faktiske årsager til afslagene er blandt andet mere fordelingspolitiske hensyn, rets og patientsikkerhedsmæssige hensyn, åbenhed over for borgerne, sikring af landsdækkende statistikker samt EU-retlige forhold. Et eksempel er på Beskæftigelsesministeriets område, hvor der er søgt om at indføre et loft over kontanthjælp og boligstøtte. Her vurderer Beskæftigelsesministeriet, at en fritagelse fra kontanthjælpsloftet i x kommune vil indebære, at det ikke i samme grad kan betale sig at komme i arbejde for borgere i x kommune, som i y kommune. Dette kan medføre eksport af sociale problemer og dermed pålægge andre kommuner økonomiske byrder. Et andet eksempel er på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, hvor der er ansøgt om dispensation fra de lovpligtige tilsynsbesøg på plejecentrene. Her afviser ministeriet det foreslåede henset til vigtigheden af ordnede sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene. Der er desuden i nogle enkelte tilfælde igangsat forsøg, hvor deltagerkredsen på forhånd er afgrænset til et bestemt antal kommuner. Et eksempel er på Miljøministeriets område, hvor der netop nu gennemføres et forsøg i 10 kommuner om annoncering af lokalplaner. De resterende kommuner, der har søgt, har således fået afslag, idet 10 kommuners deltagelse i forsøget vurderes at give et tilstrækkeligt grundlag for senere at overveje evt. permanente ændringer af planlovens offentliggørelsesregler (jf. temaboksen punkt 7.2). For at forsøge at imødegå en del af utilfredsheden i forhold til de mange afslag på grund af manglende forsøgshjemmel, vil de enkelte fagministerier i svarbreve til kommunerne eller regionenerne søge at gøre opmærksom på samtlige forhold, der ligger til grund for afslaget. Det er dermed ikke tilstrækkeligt at skrive, at der mangler forsøgsadgang i lovgivningen. Hvis det er tilfældet skal det præciseres, hvorvidt fagministeriet ønsker at tilvejebringe den manglende forsøgshjemmel eller eventuelt gennemføre en generel regelforenkling og hvis ikke, hvilke årsager der ligger til grund herfor. Hvis der er givet tilladelse til lignende forsøg, bør ministeriet endvidere gøre opmærksom herpå, eller hvis det er mangler i ansøgningen, som gør udslaget i forhold til et afslag. Eksempelvis hvis ansøger ikke har beskrevet, hvad der sættes i stedet for de nuværende regler. Fagministerierne skal generelt vejlede om mulighederne inden for de gældende regler og alternative veje til at opnå det ønskede, såfremt dette er en mulighed. Dette skal give kommuner og regioner et mere fyldestgørende indblik i, hvorfor deres ansøgning ikke kan imødekommes. Overordnet er det målsætningen at sikre tilvejebringelse af de nødvendige forsøgshjemler, med mindre afgørende hensyn taler her imod, så alle gode og velbegrundede forsøg kan igangsættes. Det bør derfor fortsat stå centralt at overveje tilvejebringelse af forsøgshjemler i forbindelse med indførelse af ny og revision af eksisterende lovgivning i det enkelte ressortministerium. 18

19 9. Sammenfatning Halvvejs gennem udfordringsrettens levetid viser denne status, at der generelt har været stor opbakning til initiativet i kommuner og regioner. Næsten alle landets kommuner og regioner har indsendt en ansøgning til udfordringsretten, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Udfordringsretten har vist sig som et nyttigt instrument i afbureaukratiseringen. Både gennem igangsættelse af forsøg, men også ved at have givet inspiration til at overveje og i en række tilfælde gennemføre generelle regelændringer umiddelbart uden et forudgående forsøg. Statussen har imidlertid også vist, at der bør ske en tilpasning af sagsbehandlingsprocessen. Særligt sagsbehandlingstiden har været udsat for en del kritik. Som det er fremgået har indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne allerede haft effekt og det vil fremadrettet blive forsøgt at forkorte sagsbehandlingstiden yderligere ved at forenkle sagsbehandlingen, hvor det er muligt. En nærmere gennemgang af afslag med begrundelsen manglende hjemmel har vist, at der for hovedparten af afslagene ikke er tale om, at det blot er en manglende forsøgsadgang i lovgivning, der ligger til grund for de givne afslag, men centrale hensyn såsom retssikkerhed, EU-retlige forhold mv. Hvis de ansøgte forsøg er vurderet til at kunne medføre uhensigtsmæssige konsekvenser, som ikke er i overensstemmelse med reglernes formål, så har fagministerierne ikke fundet det relevant at tilvejebringe en forsøgshjemmel. Det er imidlertid væsentligt, at det fremgår klart af svarbrevene til kommuner og regioner, hvilke hensyn der ligger til grund for et eventuelt afslag, så afslaget ikke kun begrundes med manglende forsøgshjemmel. Det vil fortsat stå centralt at sikre et godt samspil mellem forslag til udfordringsretten og den generelle afbureaukratiseringsindsats, så gode idéer og forsøg under udfordringsretten kan omsættes til generelle regelændringer til gavn for alle kommuner og regioner. Her bliver det også relevant at se udfordringsretten i relation til det kommende frikommuneforsøg. Med frikommuneforsøget ønsker regeringen at hæve overliggeren i forhold til øvrige afbureaukratiseringstiltag, der har givet værdifuldt input til den løbende regelforenkling i det offentlige. Formålet med frikommuneforsøget er således at få afprøvet mere vidtgående og banebrydende forsøg end hidtil. Udfordringsretten vil fortsat udgøre et væsentligt initiativ for de kommuner, som ikke deltager i frikommuneprojektet. Udfordringsretten løber frem til udgangen af Herefter skal den endelige evaluering af udfordringsretten gennemføres, hvor der vil blive set nærmere på de enkelte gennemførte forsøg. Her skal kommunernes og regionernes egne evalueringer af de igangsatte forsøg ses i en overordnet sammenhæng. Det vil i forbindelse med den endelige evaluering blive tilstræbt, at kommunernes og regionernes erfaringer bliver opsamlet på en så smidig og simpel måde som overhovedet muligt, Der igangsættes desuden i efteråret 2011 en opsamling på hvilke igangsatte forsøg, som det på kort sigt kan være relevant at følge op på med henblik på generelle forenklinger. 19

Status for udfordringsretten ultimo december 2013

Status for udfordringsretten ultimo december 2013 Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 50 Offentligt (01) Status for udfordringsretten ultimo december 2013 Resumé Denne status viser, at der i alt er modtaget 873 ansøgninger fra 94 kommuner og 4

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

TALEPAPIR. Indledning. Regeringen igangsatte pr. 1. januar i år. frikommuneforsøget, hvor ni udvalgte kommuner har

TALEPAPIR. Indledning. Regeringen igangsatte pr. 1. januar i år. frikommuneforsøget, hvor ni udvalgte kommuner har Kommunaludvalget 2011-12 L 168, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Indledning Regeringen igangsatte pr. 1. januar i år frikommuneforsøget, hvor ni udvalgte kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget 29. marts 2012 Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget I 1. fase af frikommuneforsøget, der igangsattes pr. 1. januar 2012, blev 51 ud af de ca. 150 forskellige forsøgsforslag, som frikommunerne

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kommuner

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: jurint@sm.dk med kopi til sthi@sm.dk, kpa@sm.dk og lla@sm.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Liste over afslag og tilladelser

Liste over afslag og tilladelser Side 1 1 Mariagerfjord Kvalitetsrapporter (frekvens for udarbejdelse) UVM Det betinges, at kommunalbestyrelsen hvert år skal drøfte rapporten eller opfølgning herpå. Herudover stilles det som betingelse,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 125 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i BUU om afslag på Frederiksberg Kommunes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde 1. oktober 2012 35 nye frikommuneforsøg i 3. runde Regeringen imødekommer nu yderligere 35 nye frikommuneforsøg på baggrund af frikommunernes ansøgninger i 3. runde. De nye forsøg fremgår af oversigten

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN

RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN ODSHERRED Til KOMMUNE Odsherred Kommune RESULTATER FRA Dokumenttype Kommunespecifik rapport Dato Oktober 2016 ODSHERRED KOMMUNE RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Procedure for håndtering af mobning og klager

Procedure for håndtering af mobning og klager Skoleadministrationen Procedure for håndtering af mobning og klager Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 4. maj 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg 1. Resume Kommunerne har frem til den 1. juni 2016 mulighed

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

KL s syn på afbureaukratisering

KL s syn på afbureaukratisering KL marts 2008 Udgivet af: Kontoret for Økonomiske Analyser og Erhverv Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Tryk: KL Tryk Som led i arbejdet med kvalitetsreformen har

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag

Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag 27-08-2013 Sagsnr. 2013-0186367

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Introduktion til kvalitetskontrakter på

Introduktion til kvalitetskontrakter på Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk 1 Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk Som bekendt skal kommunerne fra i år udarbejde en kvalitetskontrakt,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere