Midtvejsstatus for Udfordringsretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsstatus for Udfordringsretten"

Transkript

1 Midtvejsstatus for Udfordringsretten

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fakta om Udfordringsretten Overordnet status for udfordringsretten Fordeling af ansøgninger fra kommuner Fordeling af ansøgninger fra regioner Kommunernes oplevelse af udfordringsretten Regionernes oplevelse af udfordringsretten Sagsbehandlingstid Igangsatte forsøg Samspillet mellem udfordringsretten og generel regelforenkling Temabokse: Kvalitetsrapporter, elevplaner, socialfaglige undersøgelser og digital annoncering Årsager til afslag Sammenfatning

3 Oversigt over tabeller Tabel 1 Status pr. 1. juni 2011 for ansøgninger vedr. statslige regler... 7 Tabel 2 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (kommunerne)... 8 Tabel 3 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (regionerne) Tabel 4 Status pr. 1. april 2011 for ansøgning vedr. statslige regler fra regionerne Tabel 5 Oversigt over igangsatte forsøg Oversigt over figurer Figur 1 Fordeling af ansøgninger fra kommuner (regionsopdelt)... 7 Figur 2 Fordeling af ansøgninger for regionerne... 9 Figur 3 Sagsbehandlingstid grupperet Figur 4 Udvikling i sagsbehandlingstid

4 1. Indledning I december 2008 lancerede regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner udfordringsretten. Siden udfordringsrettens start har der været en stor interesse for at bidrage med idéer til, hvordan opgaverne kan løses på en anden måde i den offentlige sektor. Ansøgningstallet er nu over 700, og næsten alle kommuner og regioner har sendt en eller flere ansøgninger til udfordringsretten. Det er imponerende og positivt, at udfordringsretten er blevet taget så godt imod i det kommunale og regionale landskab. Set i lyset af den positive opbakning til udfordringsretten valgte regeringen i forbindelse med økonomiaftalerne for 2011 at forlænge udfordringsretten til 2013, så endnu flere forsøg kan sættes i gang. Samtidig blev det besluttet, at der skal gennemføres en midtvejsevaluering af udfordringsretten i Formålet med denne midtvejsevaluering er at gøre status over udfordringsrettens første to år og se nærmere på de hidtidige erfaringer. Da langt hovedparten af de igangsatte forsøg fortsat er i gang, vil fokus ikke være på evaluering af de enkelte forsøg men i stedet på selve udfordringsretten som initiativ, processerne, hvilke opgaver der udfordres og med hvilket resultat. Midtvejsevalueringen vil endvidere kaste et kritisk blik på erfaringerne med sagsbehandlingen. Der foretages desuden i efteråret 2011 en opsamling på igangsatte forsøg, hvor det på kort sigt kan være relevant at følge op på med henblik på generelle forenklinger. En endelig evaluering af udfordringsretten er planlagt til umiddelbart efter initiativets afslutning i Med afsæt i kommunernes økonomiaftale for 2012 vil det blive tilstræbt, at kommunernes og regionernes erfaringer med forsøg under udfordringsretten bliver opsamlet på en så smidig og simpel måde som overhovedet muligt, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, juni

5 2. Fakta om Udfordringsretten Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes og mindre bureaukratisk - i den offentlige sektor. På forsøgsbasis kan skoler, daginstitutioner, plejecentre, sygehusafdelinger og andre institutioner i kommuner og regioner blive fritaget fra gældende statslige, lokale og overenskomstaftalte regler. Forsøgene skal give de enkelte offentlige institutioner og private leverandører større frihedsgrader til at gå nye veje og afprøve enklere måder at løse opgaverne på til inspiration for den offentlige sektor som helhed. Denne midtvejsstatus vil primært omhandle ansøgninger om dispensation fra de gældende statslige regler. Regelforenklingstiltag i forhold til lokale regler i kommuner og regioner og udfordringsretten på det overenskomstmæssige område er kort beskrevet under punkt Udfordringsretten indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering. Udfordringsrettens særegne bidrag til den samlede afbureaukratiseringsindsats er muligheden for gennem forsøg at afprøve, hvilken betydning en forenkling af reglerne vil have, inden reglerne eventuelt ændres med virkning for alle kommuner eller regioner. Der er sat en række forsøg i gang, og de mange ansøgninger til udfordringsretten har allerede givet et værdifuldt input til det generelle afbureaukratiseringsarbejde. Også fremover vil gode forsøgserfaringer indgå i det generelle afbureaukratiseringsarbejde Initiativet blev aftalt i økonomiaftalerne for 2009 og er en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram. Oprindeligt var forsøg under udfordringsretten afgrænset til at løbe frem til slutningen af 2011, men i forbindelse med økonomiaftalerne for 2011 er udfordringsretten forlænget til udgangen af 2013 med en midtvejsevaluering i Allerede igangsatte forsøg kan også blive forlænget til slutningen af 2013 efter aftale med det relevante fagministerium. Udfordringsretten blev ligeledes med aftalerne for 2011 udbredt til at omfatte alle ministerområder med kommunal og regional relevans, herunder også på beskæftigelsesområdet, som oprindeligt var undtaget fra udfordringsretten. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som behandler ansøgningerne vedrørende statslige regler. Arbejdsgruppen består af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand), Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Miljøministeriet, Undervisningsministeriet samt KL og Danske Regioner. Arbejdsgruppen præsenteres for alle ansøgninger sammen med en indstilling fra det relevante ministerium enten på et møde i arbejdsgruppen eller i en skriftlig høring hos de involverede parter. Ved uenighed i arbejdsgruppen er det regeringen, der træffer den endelige afgørelse om et forsøg kan igangsættes eller ej Regelforenklingstiltag i forhold til lokale regler og udfordringsretten på det overenskomstmæssige område. For at nå langt med afbureaukratiseringsindsatsen er det vigtigt, at alle deltagende parter spiller aktivt med også når det gælder egne regler. Det er derfor positivt at konstatere, at afbureaukratisering og forenkling står højt på både den kommunale og regionale dagsorden. Den enkelte kommune har også et ansvar for at gøre op med unødvendigt bureaukrati, der udspringer af interne forhold i kommunen og kommunerne har i høj grad påtaget sig dette ansvar. Det viser de mange eksempler på konkrete kommunale forenklinger, der er samlet i KL s publikation Forenkling kommunerne 5

6 er i gang. Eksemplerne viser, at kommunerne arbejder aktivt med at forenkle egne arbejdsgange, regler, organisationsformer, it-understøttelse mv. Flere kommuner har bl.a. åbnet postkasser, hvor medarbejdere og borgere kan komme med forslag til kommunale regler, der er bøvlede, og som bør forenkles. Udbredelsen af de mange eksempler på kommunale forenklinger understøtter traditionen med gensidig inspiration og læring på tværs af kommunerne. Publikationen kan findes på Regionerne arbejder også aktivt med afbureaukratisering, og har en høj grad af medarbejderinvolvering i denne proces. Eksempelvis er der i flere regioner opsat postkasser på afdelingerne, hvor medarbejderne kan aflevere deres afbureaukratiseringsforslag. Ledelserne i regionerne har forpligtet sig til at tage aktiv stilling til forslagene og vil efter en grundig vurdering gennemføre udvalgte idéforslag. Endvidere er afbureaukratisering indbygget i alle regioners budgetforlig for I forbindelse med udfordringsretten har der også været mulighed for at udfordre overenskomstmæssige regler. Disse ansøgninger er behandlet i KL og i nogle tilfælde med inddragelse af KTO. Der er i alt fire kommuner, der har benyttet sig af udfordringsretten på overenskomstområdet, og de har samlet indsendt 11 ansøgninger. Flere af de temaer, som ansøgningerne omhandler, er blevet håndteret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 på en måde, som tilgodeser ansøgerkommunernes ønsker. Herudover har nogle af ansøgningerne handlet om forhold, der kan forhandles lokalt, og i disse tilfælde er kommunerne blevet opfordret til at indlede forhandlinger med organisationerne lokalt. Endelig er enkelte ansøgninger afvist, da de gik imod KL s arbejdsgiverpolitiske strategi om udvidelse af medarbejdernes frie valg på en række områder. 6

7 3. Overordnet status for udfordringsretten 92 kommuner og 4 regioner har indsendt en eller flere ansøgninger til udfordringsretten. Initiativet er således nået ud til næsten alle landets kommuner og regioner. Det er særdeles positivt, at så mange kommuner og regioner spiller aktivt med på afbureaukratiseringsdagsordenen. Pr. 1. juni 2011 er der modtaget i alt 710 ansøgninger til udfordringsretten om dispensationer fra statslige regler. Af disse er 299 imødekommet helt eller delvist, mens 231 ansøgninger er afslået. Herudover er der omkring 38 ansøgninger, hvor ønskerne er eller søges imødekommet på anden vis fx gennem generelle regelændringer. 121 ansøgninger er fortsat under behandling. Lidt under halvdelen af de færdigbehandlede ansøgninger har fået et afslag. Der er mange forskellige årsager til afslagene, men særligt afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i lovgivningen har været meget anvendt. Cirka 70 afslag er givet med denne begrundelse. Dette vil blive beskrevet nærmere i punkt 8 Årsager til afslag Tabel 1 Status pr. 1. juni 2011 for ansøgninger vedr. statslige regler Imødekommes (helt eller delvist) 299 Imødekommes (er allerede muligt) 21 Afslag 231 Under behandling 121 Søger/er imødekommet på anden vis: 38 I alt Fordeling af ansøgninger fra kommuner Figur 1 viser, at kommunerne i Region Hovedstaden står for 34 % procent af de samlede ansøgninger. En del af forklaringen er, at Københavns Kommune er topscorer i hele landet med 86 ansøgninger, og således alene står for ca. 13 % af de samlede ansøgninger. Figur 1 Fordeling af ansøgninger fra kommuner (regionsopdelt) 7

8 Kommunernes ansøgninger til udfordringsretten fordeler sig over 12 ministerområder. Kommunerne har dermed favnet emnemæssigt bredt i ansøgningerne. I nedenstående boks præsenteres eksempler på det ansøgte på hvert område. Tabel 2 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (kommunerne) Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Klima- og Energiministeriet Justitsministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Skatteministeriet Socialministeriet Transportministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Dispensation fra dokumentation for omfanget af beskæftigelse i forhold til opsat pension Dispensation til, at afgørelser om rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet alene rettes mod relevante institutionstyper i hver forvaltning i stedet for kommunen som helhed Frihed til at vælge opfølgningsform (personligt fremmøde, telefonisk kontakt eller ) i beskæftigelsesindsatsen Dispensation til at sætte gebyret for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer for såvel lovpligtige som frivillige brandsikringsanlæg Dispensation fra de lovpligtige sundhedsfaglige tilsynsbesøg på plejecentre Dispensation fra udarbejdelse af den kommunale kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Dispensation fra krav til adgangsstyring ved elektronisk adgang til patientoplysninger med henblik på adgang til historiske data for flere faggrupper Afskaffelse af energimærkningsordningen (EMO) Uddelegering af kommunalbestyrelsens kompetence ift. kollektive varmeforsyningsanlæg til Natur- og Miljøforvaltningen Dispensation fra indberetningspligt vedrørende ejerandele i virksomheder i forhold til elforsyningsloven Dispensation til bortfjernelse af køretøjer og cykler parkeret til ulempe Dispensation til telefonisk frem for skriftlig varsling af miljøtilsyn Dispensation til at arkivere pasansøgninger efter dato frem for efter referencenummer Refusion ved køb af refusionsgodkendte forestillinger Ændring af arkivloven (opdeling efter kommunegrænser) Digital annoncering af kommune- og lokalplaner Dispensation til at stille krav om lavenergi i nye bebyggelser på landet Dispensation fra førelse af register over affaldsproduktion Dispensation til årlig indberetning af B-indkomst til eindkomst, i stedet for månedlig indberetning Dispensation fra arbejdsgiverens kontrolforpligtelse af arbejdsgiverbetalt mobiltelefon Afskaffelse af lønsumsafgiften Dispensation fra omfanget af socialfaglige undersøgelser Dispensation til at både det anmeldte og uanmeldte tilsyn kun gennemføres hvert andet år på plejecentre mv. Dispensation til at evaluere de pædagogiske læreplaner hvert andet år i stedet for hvert år Dispensation til digital annoncering i forhold til blandt andet lov om offentlige veje Dispensation til opkrævning af en afgift ved udstedelse af gravetilladelser Dispensation i forhold til hastighedszoner og afstand mellem fartdæmpere Dispensation til udarbejdelse af kvalitetsrapport hvert andet år i stedet for hvert år. Dispensation til fælles ledelse af dagpasningstilbud og skole indenfor et skoledistrikt Dispensation til øget anvendelse af pædagogisk begrundet holddannelse Dispensation til undtagelse fra byggesagsbehandling ved opførelse af master til telekommunikation Dispensation fra tilbudsloven til at indhente underhåndstilbud for indkøb mellem og Udbudsdirektivets tærskelværdi Dispensation til digital byggesagsbehandling 8

9 3.2. Fordeling af ansøgninger fra regioner Der er samlet set indkommet 18 ansøgninger fra regionerne. Region Midtjylland har stået for næsten halvdelen af ansøgningerne fra regionerne, mens Region Syddanmark som den eneste region ikke har indsendt en ansøgning til udfordringsretten. Figur 2 Fordeling af ansøgninger for regionerne Regionernes ansøgninger til udfordringsretten fordeler sig over 4 ministerområder. I nedenstående boks præsenteres eksempler på det ansøgte på hvert område.. 9

10 Tabel 3 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (regionerne) Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Informationsmateriale vedr. ventetider ved ambulant behandling og indlæggelse Registrering af epikriser Digital signatur ved det fælles medicinkort Forenkling af de administrative procedurer for puljemidler og projekttilskud Skatteministeriet Dispensation fra skattepligt for kraftvarmeværk Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionsrådsmedlemmernes deltagelse i bestyrelser I nedenstående tabel ses status for ansøgningerne på regionernes område. Tabel 4 Status pr. 1. april 2011 for ansøgning vedr. statslige regler fra regionerne Imødekommet (helt eller delvist) 5 Imødekommet (er allerede muligt) 1 Afslag 10 Under behandling 1 Søges/er imødekommet på anden vis 1 I alt 18 En samlet oversigt over de færdigbehandlede ansøgninger, hvor der er udsendt et svarbrev til kommunen eller regionen kan ses på Denne oversigt opdateres løbende, så det er muligt at følge med i, hvilke forsøg der imødekommes eller afslås og med hvilke begrundelser. Dette skal blandt andet fungere som inspiration for de øvrige kommuner og regioner, som kunne være interesserede i at udfordre reglerne på et givent område. 10

11 4. Kommunernes oplevelse af udfordringsretten KL har gennem den løbende dialog med kommunerne opsamlet følgende oplevelser fra kommunerne: Udfordringsretten er en god mulighed for at afprøve forsøg, der kræver dispensation fra statslige regler. Generelt er der således grund til at være positiv overfor udfordringsretten. Kommunerne har taget godt imod udfordringsretten. Det ses bl.a. ved, at stort set alle kommuner har benyttet sig af udfordringsretten. Det er derfor også positivt, at udfordringsretten er blevet forlænget til Gennem KL s løbende dialog med kommunerne er det imidlertid også blevet tydeligt, at der knytter sig en række problemstillinger til udfordringsretten. Der er i flere tilfælde givet afslag på en ansøgning med den begrundelse, at der i lovgivningen ikke er hjemmel til at iværksætte det pågældende forsøg. Det opleves som frustrerende, at formelle barrierer bliver en hindring for igangsættelse af forsøg, der skal føre til afbureaukratisering. I den kommunale sektor er der en forventning om, at disse hjemmelsproblemer afhjælpes. Herudover er der i en række tilfælde givet afslag på ansøgninger med den begrundelse, at det ønskede forsøg strider imod regeringens politik. Det er oplevelsen blandt kommunerne, at en sådan begrundelse udhuler udfordringsretten. Der argumenteres således med, at formålet med udfordringsretten netop er at afprøve nye måder at gøre tingene på, så der findes nogle bedre løsninger. I forlængelse heraf er synspunktet, at regeringen bør have en mere fordomsfri tilgang, hvor man også er parat til at lade sig udfordre på sin egen politik. Endelig har flere kommuner oplevet, at der har været en urimelig lang sagsbehandlingstid i forbindelse med deres ansøgning. I kommunerne bruger man ofte en del ressourcer på at udarbejde en ansøgning, og der er derfor en begrundet forventning om et relativt hurtigt svar. Afslutningsvist kan det nævnes, at kommunerne har en forventning om, at de gode forsøg hurtigst muligt omsættes til generelle forenklinger af lovgivningen til gavn for alle kommuner. 11

12 5. Regionernes oplevelse af udfordringsretten Danske Regioner har til brug for denne midtvejsstatus udarbejdet følgende om regionernes oplevelse af udfordringsretten: Muligheden for at udfordre statslige, overenskomstmæssige og/eller lokale regler er et tiltag, som regionerne bakker op omkring, og Danske Regioner finder det positivt, at ordningen nu er forlænget til Udfordringsretten har dog en begrænset effekt på indskrænkning af regler og love på det regionale område, da eksempelvis sundhedsområdet er rammereguleret, og da journaliserings- og dokumentationsindsatsen er tæt forbundet med løsning af kerneopgaverne, og derfor ikke blot kan skæres væk. Endvidere kan en midlertidig fritagelse for opgaver i nogle tilfælde være mere bureaukratiserende, da en evt. genindførsel vil medføre en stor administrativ indsats. Det er kun en lille andel af regionernes ansøgninger, som er blevet imødekommet. Hvis udfordringsretten skal blive en succes på det regionale område er det derfor vigtigt, at ministerierne tænker mere "ud af boksen", når de enkelte forslag vurderes. Det er desuden opfattelsen i regionerne, at sagsbehandlingen har været tung og langsommelig (op til 6-8 måneders sagsbehandlingstid). Desuden har ansøgningsskemaet givet anledning til forvirring i forhold til udfyldelsen, ligesom processen har skabt tvivl om, hvorvidt ansøgningerne skulle godkendes af eks. sygehusledelser eller direktion inden fremsendelse til ministeriet, Regionerne peger på, at der bør sættes yderligere fokus på synliggørelse af de ansøgninger/projekter, der er imødekommet og på erfaringsudveksling kommuner og regioner imellem. I den forbindelse foreslås det, at det bliver muligt for regioner at henvise direkte til imødekomne ansøgninger fra andre regioner, hvis de ønsker at stille samme udfordringsforslag. Endelig anfører regionerne, at forsøget med frikommunerne, hvor tanken er at skabe inspiration og rum til nye måder at løse de kommunale opgaver på tillige med nye måder at organisere og lede kommunerne på, virker som en naturlig fortsættelse af udfordringsretten. Regionerne vil derfor med interesse følge processen. 12

13 6. Sagsbehandlingstid Pr. 1. april 2011 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udfordringsretten opgjort til ca. 5 måneder fra en ansøgning modtages, til kommunen eller regionen har fået et svar fra det relevante fagministerium 1. Et ofte hørt kritikpunkt af udfordringsretten er netop sagsbehandlingstiden bør kunne være kortere. Som nedenstående figur viser, er sagsbehandlingstiden for over halvdelen af ansøgningerne mellem 3 og 6 måneder. Figur 3 Sagsbehandlingstid grupperet Der er ofte gode grunde til at sagsbehandlingen trækker ud. Det kan eksempelvis skyldes, at det ansøgte kræver nærmere undersøgelser eller en nærmere politisk stillingtagen, inden der kan træffes afgørelse. Det må dog konstateres, at sagsbehandlingstiden er længere end det kunne ønskes. Regeringen indførte i efteråret 2009 en forenklet sagsbehandlingsprocedure, som har givet en hurtigere sagsbehandling. Som det fremgår af figur 4, er sagsbehandlingstiden i 2. halvdel af 2010 på nuværende tidspunkt væsentligt kortere end de foregående perioder 2. For at forkorte sagsbehandlingstiden yderligere vil der fremadrettet som udgangspunkt blive gennemført skriftlige høringer i stedet for afholdelse af møder i arbejdsgruppen vedr. udfordringsretten. Dette forventes at kunne forkorte sagsbehandlingstiden. Det er endvidere under overvejelse, at sagsbehandlingen i arbejdsgruppen vedr. udfordringsretten kan undlades ved stort set identiske ansøgninger, når der mellem parterne tidligere er opnået enighed om en fast praksis. 1 Sagsbehandlingstiden er beregnet på baggrund af de ansøgninger, der er færdigbehandlet pr. 1. april Da alle ansøgninger fra 2. halvår af 2010 endnu ikke er færdigbehandlet og derfor ikke indgår i beregningen, vil sagsbehandlingstiden for det andet halvår 2010 stige. 13

14 Figur 4 Udvikling i sagsbehandlingstid 14

15 7. Igangsatte forsøg Primo marts 2011 havde 293 ansøgninger til udfordringsretten fået en hel eller delvis imødekommelse til at igangsætte forsøg 3. Af disse har kommuner og regioner valgt at igangsætte forsøg ift. 220 af ansøgningerne. 25 har takket nej til at igangsætte forsøg efter, at de har modtaget forsøgsgodkendelse (se tabel 5). De mest ansøgte ministerier er Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Her har særligt elevplaner, kvalitetsrapporter og socialfaglige undersøgelser tiltrukket mange ansøgninger. På nuværende tidspunkt har 53 kommuner søgt om dispensation fra reglerne om elevplaner, 50 kommuner har søgt om dispensation fra reglerne om kvalitetsrapporten, og 32 kommuner har søgt om dispensationer fra reglerne om socialfaglige undersøgelser. Der har desuden været en stor interesse for at deltage i Miljøministeriets forsøg med annoncering af lokalplaner. Her har 28 kommuner søgt om at være med i forsøget. En nærmere beskrivelse af disse forsøg kan læses nedenfor under punkt 7.1 og i temaboksene under punkt 7.2. Tabel 5 Oversigt over igangsatte forsøg Ministerium Indenrigs- og Sundhedsministeriet Klima- og Energimini- Forsøgsgodkendelser Igangsatte forsøg Ønsker ikke at igangsætte forsøg Forventes igangsat el. nærmere afklaring udestår Ikke igangsat eller afsluttet før tid pga. generel regelændring Justitsministeriet Miljøministeriet Socialministeriet steriet Undervisningsministeriet I alt Som tabel 5 viser, så ligger Undervisningsministeriet markant i front i forhold til igangsatte forsøg. Langt hovedparten af disse forsøg vedrører elevplaner og kvalitetsrapporter. Det må til gengæld betegnes, som et relativt beskedent antal forsøg på de øvrige ressortministerier. Det er dog væsentligt at bemærke, at antallet af forsøg på Socialministeriets område er præget af den store afbureaukratiseringspakke Mere tid til velfærd. Dermed er andelen af igangsatte forsøg på Socialministeriets område relativt begrænset, da hovedparten af forsøgene er blevet overhalet indenom af generelle regelforenklinger. Dette beskrives nærmere under punkt 7.1., om samspillet mellem udfordringsretten og generel afbureaukratisering. 3 Dette tal er opgjort i forbindelse med udsendelse af mail til fagministerierne om at følge op på igangsættelse af forsøg på deres respektive områder den 11. marts Undervisningsministeriet har ikke praksis for at bede de enkelte kommuner/skoler om at vende tilbage, når de igangsætter forsøget. Undervisningsministeriet har i stedet i tilsagnsbrevene til kommunerne bedt om at blive orienteret, hvis der sker ændringer i det ansøgte. Antagelsen er således, at medmindre skolerne gør opmærksom på, at de ikke vil gøre brug af forsøgsgodkendelsen, så antages det, at forsøget er sat i gang som anvist. 15

16 7.1. Samspillet mellem udfordringsretten og generel regelforenkling Udfordringsretten udgør blot et initiativ i en større indsats for afbureaukratisering. Udover mulighederne for at igangsætte forsøg, har udfordringsretten således også fungeret som en inspirationskilde til generelle regelændringer. Nedenstående er eksempler på hvordan dette har været tilfældet på Socialministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Miljøministeriets områder. Initiaitiverne i regeringens afbureaukratiseringspakke Mere tid til velfærd vedrørende socialfaglige undersøgelser er inspireret af ansøgninger til udfordringsretten om dispensation fra reglerne om en socialfaglig undersøgelse forud for iværksættelse af foranstaltninger (jf. servicelovens 50 og 52). Dette er udmøntet som en række ændringer af serviceloven i forbindelse med vedtagelsen af Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar Det drejer sig bl.a. om præciseringer af, at undersøgelsen af barnets behov ikke skal være mere omfattende end formålet tilsiger. Herudover er der skabt en lettere adgang til muligheden for at tildele konsulentbistand og økonomisk støtte til udsatte børn og unge uden en forudgående undersøgelse (jf. servicelovens 50 og 52), samt en tydeliggørelse af reglerne vedrørende aflastning for børn med handicap (jf. servicelovens 44, jf. 84) På ældreområdet har udfordringsretten i øvrigt givet anledning til forsøg med lempeligere tilsynskrav i plejeboliger og plejehjem samt betaling for midlertidig hjemmehjælp. Disse to områder er omfattet af afbureaukratiseringsinitiativer, der er udmøntet i generelle regelforenklinger der trådte i kraft den 1. juli Der har i øvrigt været udfordringsretsansøgninger vedrørende klageråd, bruger og pårørenderåd og forebyggende hjemmebesøg, hvor der ikke var forsøgshjemmel. På disse områder blev der ligeledes gennemført generelle regelforenklinger. Klagerådene er nu nedlagt, det er frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd og kommunerne skal fremover kun tilbyde ældre ét årligt forebyggende hjemmebesøg. I forbindelse med udfordringsretten har Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget en række udfordringer af kvalitetskontrakten, som blandt andet vedrører frekvensen for udarbejdelsen af opfølgningsredegørelsen. Disse ansøgninger har givet anledning til at overveje en forenkling af procesreglerne for opfølgningsredegørelsen, så kommunerne får en større frihed til at tilrettelægge opfølgningen på de fastsatte mål i kvalitetskontrakten. I forbindelse med næstkommende revision af styrelsesloven forventes indarbejdet forslag til en forenkling af reglerne, så kommunalbestyrelsen kun hvert andet år skal redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Kommunerne fritstilles i øvrigt i forhold til, hvornår på året de ønsker at følge op på kvalitetskontrakten. Med de nuværende regler skal kommunalbestyrelsen årligt følge op på de opsatte mål i kvalitetskontrakten i forbindelse med budgetforhandlingerne. På Indenrigs- og Sundhedsministeriets område er reglerne om annoncering i den lokale presse af offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ved at blive ændret på baggrund af en ansøgning til udfordringsretten. Den kommende regelændring betyder, at alle kommuner fremover vil kunne opfylde annonceringskravet ved f.eks. at annoncere de nødvendige oplysninger i forbindelse med et offentligt udbud på kommunens hjemmeside. På Miljøministeriets område er reglerne vedrørende farligt affald blevet forenklet på baggrund af en konkret ansøgning i forbindelse med udfordringsretten. Her ansøgte en kommune om, at gyldighedsperioden på 4 år for kommunernes meddelelse af fritagelse for benyttelsespligten for farligt affald blev erstattet med en regel om, at fritagelsen bortfaldt, når aflevering til den alternativt godkendte modtager ophørte. Dette har Miljøstyrelsen nu imødekommet med en revision af affaldsbekendtgørelsen. Miljøministeren forventer i øvrigt, at igangværende forsøg, vil kunne inspirere til fremsættelse af lovforslag om mere digital annoncering og e- sagsbehandling. 16

17 Kvalitetsrapporter Elevplaner Ansøgningerne om forsøg med kvalitetsrapporter jf. folkeskolelovens 40a, vedrører hovedsagelig muligheden for helt eller delvist alene at udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år i stedet for hvert år, herunder at udarbejde en mindre omfattende kvalitetsrapport hvert andet år. Derudover har en del af ansøgningerne vedrørt udeladelse af en række af de obligatoriske 7.2. Temabokse: Kvalitetsrapporter, elevplaner, socialfaglige undersøgelser og digital annoncering oplysninger. Ansøgningerne herom er blevet imødekommet, idet der dog i en række tilfælde er blevet stillet nogle betingelser til indholdet af kvalitetsrapporterne, Nogle ansøgninger vedrører muligheden for dispensation i forhold til fristerne for behandling af kvalitetsrapporten og vedtagelse af den eventuelt opfølgende handlingsplan. Enkelte kommuner har søgt om, at kvalitetsrapporten kommer til at dække et kalenderår frem for et skoleår. Sådanne ansøgninger er blevet imødekommet. Enkelte har søgt om dispensation fra kravene til formen på kvalitetsrapporten og har fået tilladelse hertil, dog i visse tilfælde på betingelse af, at det fortsat skal være nemt for andre myndigheder og borgere at finde oplysningerne vedr. kvalitetsrapporten på kommunens hjemmeside. Pr. marts 2011 er der imødekommet 54 ansøgninger om dispensation til forsøg med kvalitetsrapporter fordelt på 50 kommuner. Der er ikke givet nogen afslag. Det fremgår af folkeskolelovens 13 b, at hver elev til brug for den løbende evaluering skal have en elevplan, som indeholder resultater af evalueringen og den besluttede opfølgning på denne. Der er endvidere krav om, at alle fag skal omtales, jf. 3 i elevplansbekendtgørelsen (bekendtgørelse. nr. 750 af 13. juli 2009). De ansøgninger om forsøg, der er indsendt via udfordringsretten, drejer sig primært om dispensation fra kravet om omtale af alle fag. Skolerne ønsker i højere grad at tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af eleven for på den baggrund at finde ud af, hvad der er væsentligt at medtage, jf. model i Afbureaukratiseringsudvalgets rapport afsnit om elevplaner. Dispensation til forsøg med elevplaner er betinget af to ting: At alle elevens lærere har vurderet, om der er behov for bemærkninger i elevplanen, og at dette synliggøres ved underskrift eller på anden måde, fx elektronisk. At forældrenes ønsker til omtale af bestemte fag inddrages i vurderingen af, hvilke fag der skal omtales i den enkelte elevs elevplan. Pr. marts 2011 er der imødekommet 114 ansøgninger om dispensation til forsøg med elevplaner fordelt på 53 kommuner. Der er givet afslag til én skole. Socialfaglige undersøgelser Efter serviceloven skal kommuner i udgangspunktet gennemføre en socialfaglig undersøgelse, den såkaldte 50-undersøgelse forud for afgørelser om foranstaltninger til udsatte børn og unge jf. servicelovens 52. Undersøgelsen skal afdække barnets eller den unges behov for støtte, og omfatte 6 punkter, herunder bl.a. udvikling og adfærd, familie-, skole-, sundheds- og fritidsforhold. Undersøgelsen skal ikke være mere omfattende end formålet tilsiger. Kommunernes ansøgninger har vedrørt omfanget og grundigheden af den børnefaglige undersøgelse. Ansøgningerne har varieret dels i relation til, hvilke foranstaltninger, man gerne ville have mulighed for at tildele uden at have gennemført en undersøgelse efter de gældende regler, dels i relation til afgrænsningen af de sager, som ønskedes omfattet af dispensationen. Der er i forbindelse med udfordringsretten givet dispensation til at fravige reglerne om den socialfaglige undersøgelse i forbindelse med tildelingen af udvalgte foranstaltninger efter servicelovens 52, stk. 3. Det drejer sig om konsulentbistand ( 52, stk. 3, nr.1), formidling af praktikophold ( 52, stk. 3, nr. 8, daværende nr. 9), reglerne om økonomisk støtte ( 52 a, daværende 52, stk. 4 og 5), samt aflastning (daværende 52, stk. 3, nr. 5) i visse sager vedrørende handicappede børn. Der er tale om en blanding af hele og delvise imødekommelser af ansøgningerne. Pr. marts 2011 er der imødekommet 41 ansøgninger om dispensation til forsøg med socialfaglige undersøgelser fordelt på 32 kommuner. Der er givet 2 afslag. Digital annoncering efter planloven Efter planloven skal der ske offentliggørelse af vedtagne kommune- og lokalplaner, af forslag til disse planer samt af landzonetilladelser. Det sker primært ved annonceringer i aviser eller ugeaviser med rimelig stor lokal dækning samt ved fremlæggelse af dokumenterne på biblioteker, rådhuse mv. Hertil kommer, at der i stigende grad sker offentliggørelse af dokumenterne på kommunernes hjemmesider. 28 kommuner har som led i udfordringsretten ønsket at kunne begrænse papir-offentliggørelsen i lokale aviser bl.a. af besparelsesgrunde, og man har fx. henvist til borgernes stadig stigende brug af kommunernes hjemmesider og muligheder for at blive optaget på relevante mailinglister. Miljøministeren har imødekommet kommunernes ønsker ved efter planloven at udstede en bekendtgørelse (nr. 953 af 26/7 2010), der giver kommuner mulighed for at få godkendt forsøg med øget digital annoncering i perioden 1. august december Der er i godkendelserne stillet krav om en fortsat, men langt mere beskeden papir-annoncering samt om en midtvejsevaluering af forsøgene i eftersommeren Pr. marts 2011 er der imødekommet 28 ansøgninger om dispensation til forsøg med digital annoncering efter planloven fordelt på 28 kommuner. 10 kommuner har fået godkendt forsøg Ministeriet vil i efteråret 2011 sammenfatte og vurdere de modtagne midtvejsevalueringer. 17

18 8. Årsager til afslag Samlet set er der pr. 1. april 2011 givet 223 afslag på ansøgninger til udfordringsretten. Den relativt store andel af afslag, har givet årsag til en del kritik og henvendelser fra kommuner og regioner. Særligt i forhold til de ca. 70 afslag, som begrundes i manglende forsøgshjemmel i lovgivningen. I forbindelse med udarbejdelsen af denne midtvejsstatus, er der derfor foretaget en høring i de fagministerier, som har givet et afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i lovgivningen. Høringen har vist, at afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i en række tilfælde har været brugt upræcist. Det gælder eksempelvis forsøg med fastsættelse af pension, kontanthjælp og boligydelser, statistiske indberetninger, sundhedsfaglige tilsyn og magtanvendelse mv.. De faktiske årsager til afslagene er blandt andet mere fordelingspolitiske hensyn, rets og patientsikkerhedsmæssige hensyn, åbenhed over for borgerne, sikring af landsdækkende statistikker samt EU-retlige forhold. Et eksempel er på Beskæftigelsesministeriets område, hvor der er søgt om at indføre et loft over kontanthjælp og boligstøtte. Her vurderer Beskæftigelsesministeriet, at en fritagelse fra kontanthjælpsloftet i x kommune vil indebære, at det ikke i samme grad kan betale sig at komme i arbejde for borgere i x kommune, som i y kommune. Dette kan medføre eksport af sociale problemer og dermed pålægge andre kommuner økonomiske byrder. Et andet eksempel er på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, hvor der er ansøgt om dispensation fra de lovpligtige tilsynsbesøg på plejecentrene. Her afviser ministeriet det foreslåede henset til vigtigheden af ordnede sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene. Der er desuden i nogle enkelte tilfælde igangsat forsøg, hvor deltagerkredsen på forhånd er afgrænset til et bestemt antal kommuner. Et eksempel er på Miljøministeriets område, hvor der netop nu gennemføres et forsøg i 10 kommuner om annoncering af lokalplaner. De resterende kommuner, der har søgt, har således fået afslag, idet 10 kommuners deltagelse i forsøget vurderes at give et tilstrækkeligt grundlag for senere at overveje evt. permanente ændringer af planlovens offentliggørelsesregler (jf. temaboksen punkt 7.2). For at forsøge at imødegå en del af utilfredsheden i forhold til de mange afslag på grund af manglende forsøgshjemmel, vil de enkelte fagministerier i svarbreve til kommunerne eller regionenerne søge at gøre opmærksom på samtlige forhold, der ligger til grund for afslaget. Det er dermed ikke tilstrækkeligt at skrive, at der mangler forsøgsadgang i lovgivningen. Hvis det er tilfældet skal det præciseres, hvorvidt fagministeriet ønsker at tilvejebringe den manglende forsøgshjemmel eller eventuelt gennemføre en generel regelforenkling og hvis ikke, hvilke årsager der ligger til grund herfor. Hvis der er givet tilladelse til lignende forsøg, bør ministeriet endvidere gøre opmærksom herpå, eller hvis det er mangler i ansøgningen, som gør udslaget i forhold til et afslag. Eksempelvis hvis ansøger ikke har beskrevet, hvad der sættes i stedet for de nuværende regler. Fagministerierne skal generelt vejlede om mulighederne inden for de gældende regler og alternative veje til at opnå det ønskede, såfremt dette er en mulighed. Dette skal give kommuner og regioner et mere fyldestgørende indblik i, hvorfor deres ansøgning ikke kan imødekommes. Overordnet er det målsætningen at sikre tilvejebringelse af de nødvendige forsøgshjemler, med mindre afgørende hensyn taler her imod, så alle gode og velbegrundede forsøg kan igangsættes. Det bør derfor fortsat stå centralt at overveje tilvejebringelse af forsøgshjemler i forbindelse med indførelse af ny og revision af eksisterende lovgivning i det enkelte ressortministerium. 18

19 9. Sammenfatning Halvvejs gennem udfordringsrettens levetid viser denne status, at der generelt har været stor opbakning til initiativet i kommuner og regioner. Næsten alle landets kommuner og regioner har indsendt en ansøgning til udfordringsretten, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Udfordringsretten har vist sig som et nyttigt instrument i afbureaukratiseringen. Både gennem igangsættelse af forsøg, men også ved at have givet inspiration til at overveje og i en række tilfælde gennemføre generelle regelændringer umiddelbart uden et forudgående forsøg. Statussen har imidlertid også vist, at der bør ske en tilpasning af sagsbehandlingsprocessen. Særligt sagsbehandlingstiden har været udsat for en del kritik. Som det er fremgået har indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne allerede haft effekt og det vil fremadrettet blive forsøgt at forkorte sagsbehandlingstiden yderligere ved at forenkle sagsbehandlingen, hvor det er muligt. En nærmere gennemgang af afslag med begrundelsen manglende hjemmel har vist, at der for hovedparten af afslagene ikke er tale om, at det blot er en manglende forsøgsadgang i lovgivning, der ligger til grund for de givne afslag, men centrale hensyn såsom retssikkerhed, EU-retlige forhold mv. Hvis de ansøgte forsøg er vurderet til at kunne medføre uhensigtsmæssige konsekvenser, som ikke er i overensstemmelse med reglernes formål, så har fagministerierne ikke fundet det relevant at tilvejebringe en forsøgshjemmel. Det er imidlertid væsentligt, at det fremgår klart af svarbrevene til kommuner og regioner, hvilke hensyn der ligger til grund for et eventuelt afslag, så afslaget ikke kun begrundes med manglende forsøgshjemmel. Det vil fortsat stå centralt at sikre et godt samspil mellem forslag til udfordringsretten og den generelle afbureaukratiseringsindsats, så gode idéer og forsøg under udfordringsretten kan omsættes til generelle regelændringer til gavn for alle kommuner og regioner. Her bliver det også relevant at se udfordringsretten i relation til det kommende frikommuneforsøg. Med frikommuneforsøget ønsker regeringen at hæve overliggeren i forhold til øvrige afbureaukratiseringstiltag, der har givet værdifuldt input til den løbende regelforenkling i det offentlige. Formålet med frikommuneforsøget er således at få afprøvet mere vidtgående og banebrydende forsøg end hidtil. Udfordringsretten vil fortsat udgøre et væsentligt initiativ for de kommuner, som ikke deltager i frikommuneprojektet. Udfordringsretten løber frem til udgangen af Herefter skal den endelige evaluering af udfordringsretten gennemføres, hvor der vil blive set nærmere på de enkelte gennemførte forsøg. Her skal kommunernes og regionernes egne evalueringer af de igangsatte forsøg ses i en overordnet sammenhæng. Det vil i forbindelse med den endelige evaluering blive tilstræbt, at kommunernes og regionernes erfaringer bliver opsamlet på en så smidig og simpel måde som overhovedet muligt, Der igangsættes desuden i efteråret 2011 en opsamling på hvilke igangsatte forsøg, som det på kort sigt kan være relevant at følge op på med henblik på generelle forenklinger. 19

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere