Matematiklærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 9/ medlemmer, heraf 138 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 715 kun er medlem af lærerforeningen, medens 227 også er medlem af Kemilærerforeningen og 906 er også medlem af Fysiklærerforeningen. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Roskilde Katedralskole (formand, LMFK udvalg, kursusudvalg, Fagligt Forum for ) Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og HF (næstformand, kursusudvalg, hf udvalg, kontaktperson til matematikkonkurrencer, ansvarlig for kursusannoncer, mat.dk, lmfk.dk, Danmarks Undervisnings Kommission, Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum, Dialogforum DTU) Susanne Højte, Gladsaxe Gymnasium (kasserer, referent, redaktør af LMFK Bladet) Jeanette Axelsen, Vordingborg Gymnasium (LMFK udvalg, nyhedsbreve, Danmarks Undervisnings Kommission) Hans Damm-Jakobsen, Aarhus Katedralskole (bogsalg, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, mat.dk, lmfk.dk) Christina Cæsarsen, Fjerritslev Gymnasium (kursusudvalg, regionallederkontakt, medlemsfordele, årskursus, Forum For kens Didaktik) Suppleanter: Anders Bloch, VUC Randers (årskursus, kursusudvalg, hf udvalg) Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium (nyhedsbreve, fagligt forum for naturvidenskab, suppleant i Pædagogisk Samarbejdsudvalg) 2 Formel procedureændring De forgangne års omfattende arbejde med foreningens kommunikation er begyndt at bære frugt. Portalen mat.dk er velbesøgt, og mange medlemmer bruger de nye muligheder som en naturlig indgang til foreningen. Lmfk bladet vil som planlagt have lidt færre udgivelser fremover. Dette i kombination med det i øvrigt forøgede temposkift i branchen fører til en mindre procedureændring i forhold til generalforsamlingens annoncering. Vi vil i fremtiden betragte mat.dk som foreningens officielle informationskanal til medlemmerne. Den formelle information, herunder dagsorden og beslutningsforslag, vil i fremtiden skulle opsøges her. 3 i stx og hf Foreningsåret 2015/16 har lighed med forrige år båret præg af omfattende uddannelsespolitiske dagsordner. I foråret 2015 arbejdede vi med den tidligere regerings udspil til en gymnasiereform, og vi forestod debat ved bl.a. regionalmøderne. Det første regeringsudspil strandede dels på uenighed om karakterkrav og dels på et folketingsvalg. Ikke desto mindre stod det klart, at en gymnasiereform er nødvendig, og at den nye regering måtte følge sporet op. Vi har derfor i efteråret og ved regionalmøderne i år forfulgt debatten og de emner, vi efter bedste evne kunne forudse i et nyt regeringsudspil. I efteråret kom også udredningen fra IND/ KU. udredningen udpeger en række problemfelter, men fremhæver særligt tre: 1. Behov for nye eksamensformer, 2. Den store spredning i elevernes faglige forudsætninger, specielt på B niveau, 3. Utilstrækkelige faglige kompetencer blandt nyansatte lærere. Disse problemfelter ligger på linje med en del af de uddannelsespolitiske emner, vi har arbejdet med i det forløbne år. Eksamenstænketanken har offentliggjort sin rapport i januar 2016 med en række forslag, som vi vil arbejde for at få implementeret i det kommende gymnasium. B niveau har været et centralt tema i debatten omkring gymnasiereformen, og med udgangspunkt i de tilkendegivelser, vi bl.a. ved regionalmøderne har fået fra medlemmerne, har vi søgt at påvirke politikerne ved direkte henvendelser og gennem pressen. Umiddelbart før sommerferien indgik de fleste partier forlig om en reform af de gymnasiale uddannelser. Reformen ser ud til at blive omfattende og skal træde i kraft med virkning for de elever, der påbegynder uddannelsen i august I sensommeren og efteråret 2016 formuleres og vedtages den nye gymnasielov. Herefter vedtages den nye bekendtgørelse og slutteligt nye læreplaner. Dette embedsmandsarbejde foregår med overlap, og der vil løbende være høringsperioder. Styrelsen vil tilstræbe løbende at viderebringe information på mat.dk. har fået et særligt fokus i forliget, så der vil formentlig ske forandringer i vore læreplaner. Styrelsen har med vort tætte samarbejde med fagkonsulent Bodil Bruun gode muligheder for at påvirke disse forandringer, og derfor er det vigtigt for os at have dialog med medlemmerne om foreningens ønsker. Vi ser frem til et travlt efterår med dialog og debat. I forhold til nye læreres faglige og fagdidaktiske kompetencer, har vi efter gentagne henvendelser til ministeriet fået tilkendegivet, at den gennemførte beskæring af fagdidaktisk kursus vil blive taget til revision. Fagdidaktisk kursus i matematik er specifikt omtalt i regeringens gymnasieudspil som et område, der skal ydes særlig opmærksomhed. I forhold til faglige mindstekrav har ministeriet rettet henvendelse til rektorerne med en præcisering og vejledning i forhold til at sikre, at undervisningen kun varetages af fagligt kompetent personale. Alt i alt har dette foreningsår været arbejdstungt, men også særdeles spændende, og det er tilfredsstillende at opleve, at vore ambitioner får en plads i ministeriets retning for fremtiden. Udover det uddannelsespolitiske arbejde, har vi i lighed med LMFK-bladet 4 5/

2 de forgangne år gennemført en række udviklingsprojekter og afholdt kurser og konferencer. I LMFK samarbejdet har sekretariatet holdt flyttedag og gennemgået en strukturel stramning, så vi i fremtiden er bedre gearet til de behov, medlemmerne har for servicering. Hf-konference Vi har indledt en tradition med en årlig HF konference, hvor HF undervisning er i fokus. I år var temaet arbejde med matematisk tankegang og ræsonnement samt læsning af matematiske tekster. 4 Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper Igennem foreningsåret er der blevet ydet et stort arbejde i en række udviklingsprojekter og arbejdsgrupper. Typisk søger foreningen midler hos Undervisningsministeriet til et udviklingsprojekt, hvor en del af midlerne går til forplejning og logi ved mødeaktiviteter samt honorar til deltagere i projektet. Undervisningsministeriet støtter udviklingsprojekterne og ofte finansierer deltagernes ansættelsesskoler et frikøb. Men lærerforeningen har også en vis egenbetaling. I styrelsen og kursusudvalget vurderer vi, at det er en fornuftig måde at bruge foreningens midler på. En beskrivelse af de enkelte projekter findes i årsberetningen på mat.dk. 5 Efteruddannelse Regionalkurser og regionallederne Der blev i januar og februar 2016 afholdt syv regionalkurser rundt om i Danmark. Der har været en fin tilslutning til kurserne, hvor lærerforeningens medlemmer er blevet ajourført med de nyeste informationer fra Fagkonsulenten og har deltaget i den faglige og politiske debat sammen med kollegaer fra de andre gymnasier, VUC og hf kurser i deres region. På regionalkurserne har der igen været mulighed for at give Styrelsen og Fagkonsulenten input til det videre arbejde med problemstillinger, der er relevante for vores medlemmer. Og ikke mindst har der været spændende faglige oplæg på programmet. Vi takker regionallederne for indsatsen og kollegerne for aktiv deltagelse. Vi glæder os til vi ses igen til januar og februar Generalforsamling (årskursus) I skoleåret 15/16 valgte de tre foreninger i LMFK at separere de tre årskurser for at se, om flere deltagere ville føle sig tiltrukket af et mere målrettet kursusudbud. Da lærerforeningen deltog i planlægningen af KU s arrangement Mød Math på KU, blev det ikke til et egentlig årskursus. Vi lagde blot vores generalforsamling i tilknytning til Mød Math. Deltagelsen i generalforsamlingen var ikke væsentlig anderledes i forhold til tidligere, og vi vil derfor stadig arbejde på at få årskursus og generalforsamling til at blive et større tilløbsstykke. Igen i 16/17 går de tre foreninger hver for sig med årskurserne. Der var igen i år stor tilslutning til konferencerne samlet omkring 150 deltagere i København og Aarhus. Englandskursus I august deltog 9 medlemmer i en konference om udvikling af materialer til kildebaseret matematikhistorie i Bath i England. Kurset havde en optakt i april i Odense, hvor der blev arbejdet i grupper med hver sin kilde, som i England blev præsenteret for engelske kolleger. Ligeledes var både kursusdagen i Odense og konferencen i England krydret med spændende indlæg af Henrik Kragh Sørensen, Kristian Danielsen og Tinne Hoff Kjeldsen fra Danmark, og i Bath også forskere og matematiklærere fra England. Selvom kurset ikke fik den tilslutning, vi håbede på, besluttede vi at gennemføre kurset trods underskud for at få udviklet materialer til undervisningen. Vi håber på at kunne samle materialerne til en udgivelse til vores medlemmer og elever. Klasserumsledelse og CAS I april afholdt vi et 2 dages internatkursus om begrebsindlæring med matematikprogrammer og klasserumsledelse i den forbindelse. Kurset var tilrettelagt for matematiklærere, som endnu ikke har gjort sig erfaring med anvendelse af IT til begrebsindlæring. Der deltog 18 i kurset. Udviklingen af kurset er støttet af Undervisningsministeriet, og det udbydes igen i det kommende skoleår. 6 Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens bogsalg har i år haft et overskud på kr. En væsentlig stigning i forhold til sidste år, men desværre skyldes det ikke en øget omsætning men derimod, at der i år er sparet på omkostningerne i forbindelse med drift og varelager, og at der ikke har været så mange nyudgivelser. Kursernes økonomi Kursusregnskabet viser i år et overskud på kr. Det skyldes hovedsageligt to aktiviteter nemlig HF konferencerne og regionalkurserne. Det er ikke meningen, at foreningen som sådan skal tjene penge på kursusaktivitet, men ved sammenligning med priser for tilsvarende kurser fra andre udbydere, er prisniveauet yderst rimeligt. I takt med faldende indtægter fra foreningens bogsalg, er kurserne en kærkommen indtægtskilde. 16 LMFK-bladet 4 5/2016

3 Foreningens økonomi Foreningen har i år vendt sidste års underskud til et overskud på kr. Dette skyldes især, at besparelserne som følge af flytningen af sekretariatet er slået igennem, at tilskud til udviklingsprojekter har været mindre, og at indtægten fra kurser er steget. 7 lærerforeningens Bogsalg I det seneste år har Bogsalget revideret og opdateret alle e bøger med eksamensopgaver til A, B og C niveau til og med december Bogsalget arbejder på tre udgivelser i skoleåret 16/17. Den første er en matematikhistorisk udgivelse af Henrik Kragh Sørensen og Kristian Danielsen om grækeren Heron og Herons formel. Bogen vil være meget læsevenlig på gymnasieniveau. De to har tidligere stået bag bogen Vækst i Nationens Tjeneste (2014) om den logistiske differentialligning. Herudover arbejdes der på et manuskript af Kirsti Andersen, som omhandler perspektivtegning og romerske synsbedrag. Dette vil ligeledes kunne bruges i et matematikhistorisk eller tværfagligt forløb, i studieretningsprojekter eller i forbindelse med studieture. Endelig arbejdes der på et større værk af Ivan Tafteberg Jakobsen om den første opdagelsesekspedition fra Thule i Udgivelsen bearbejdes i samarbejde med Arktisk Institut. Udgivelsen kommer til at omfatte to bind, hvoraf det første har en historisk vinkel og det andet en matematisk, som omhandler ekspeditionens udfordringer med at bestemme positioner. Til slut skal det nævnes, at det stadigt er muligt at modtage værket undervisningen i Danmark i 1900-tallet uden andet end forsendelsesomkostninger. Værket kan bestilles på lmfk.dk. 8 konkurrencer lærerforeningen støtter Georg Mohr Konkurrencen. Konkurrencen støttes endvidere af Georg Mohr Fonden, Undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen. En række andre sponsorer støtter med præmier og matematikforedrag. Styrelsen takker donorerne for deres støtte. I Georg Mohr konkurrencens 2. runde i 2016 deltog i alt 742 elever. Blandt disse blev 6 elever udtaget til at repræsentere Danmark ved den 57. Internationale olympiade. Denne blev i 2016 afholdt i Hong Kong med 602 elever fra 109 lande. I år vandt vi ikke medaljer, men 2 elever fik hædrende omtale for at have regnet mindst én opgave korrekt. Mere om olympiaden på imo-official.org og om Georg Mohr Konkurrencen på georgmohr.dk. I foråret 2015 overtog lærerforeningen bestyrelsesansvaret for Georg Mohr Fonden. Vi vil i fremtiden arbejde for, at de midler, som i en årrække har bidraget til Georg Mohr Konkurrencen, forsat vil gå til dette gode formål. Styrelsen takker Georg Mohr Konkurrencens arbejdsgruppe bestående af gymnasielærere og pensionister, forskere og (ph.d. ) studerende, hvoraf nogle har orlov på grund af studier i udlandet. Tak til Tommy Bülow, Martin Wedel Jacobsen, Sune Jakobsen, Sven Toft Jensen, Frederik Ravn Klausen, Kai Neergård, Asbjørn Nordentoft, Jan Agentoft Nielsen, Peter Rasmussen, Sune Precht Reeh, Kirsten Rosenkilde, Marianne Terp, Peter Trosborg, Rasmus Villemoes og Rasmus T. Østergaard for deres store arbejde. 9 Regionallederne Regionalkurserne i år har igen været en succes, der ikke mindst er et resultat af regionalledernes glimrende planlægning med fokus på at give kollegerne, udover fagkonsulentens seneste nyt, en god oplevelse med spændende foredrag samt muligheden for faglig inspiration, debat og drøftelser i regionerne. Udover den tætte kommunikation og kontakt med regionallederne, har Styrelsen planlagt to debatmøder om året med regionallederne. På forårsmødet har debatemnet omhandlet den faglige overgang fra folkeskole til gymnasium. Efterårsmødet afholdes den 13. september 2016 i Vejle og har fokus på Gymnasiereformen, herunder ændring af læreplaner og eksamensform. Styrelsen er dybt taknemmelig for det frugtbare og uundværlige samarbejde med regionallederne: Rikke Bom Poulsen, Hjørring Gymnasium Regionalleder i Nordjylland Gitte Berg Jensen, Holstebro Gymnasium Regionalleder i tidl. Viborg og Ringkøbing Amter Jan Agentoft, Rødkilde Gymnasium Regionalleder i tidl. Aarhus og Vejle Amter Troels Todsen, Aabenraa Statsskole Regionalleder i tidl. Ribe og Sønderjyllands Amter Janus Lylloff, Mulernes Legatskole Regionalleder på Fyn Brian Olesen, Midtsjællands Gymnasium Regionalleder i tidl. Vestsjællands og Storestrøms Amter Ulla Stampe Jakobsen, Herlev Gymnasium Regionalleder i tidl. Roskilde, Frederiksborg og Københavns Amter. 10 Sekretariatet og LMFK samarbejdet Sekretariatet administrerer mange kurser og konferencer for Undervisningsministeriet ud over arbejdet for foreningerne. Der tilbydes også hjælp til andre faglige foreninger i forhold til medlemsregistrering, kontingentopkrævninger, LMFK-bladet 4 5/

4 kursusadministration og regnskaber. Lige pt. er der samarbejde med Idrætslærerforeningen, Medielærerforeningen, Musiklærerforeningen, Psykologilærerforeningen og Tysklærerforeningen samt DASG. Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Lisette Høholt, Helle Larsen og Anne Alstrup for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår. Desværre har vi pga. faldende bogsalg og dermed en mere klemt økonomi for sekretariatet gennem nogle år været nødt til at afskedige en medarbejder igennem mange år, Helle Larsen. Vi takker Helle for hendes indsats igennem alle årene og for at have udført sit arbejde loyalt og samvittighedsfuldt, også når omvæltningerne på sekretariatet har været store. Tak for mange års samarbejde, og alt det bedste fremover ønsker vi herfra. Vi takker også for det gode samarbejde med Fysik og Kemilærerforeningerne og glæder os over fortsat at kunne møde fælles udfordringer i et tæt samarbejde frem mod en ny gymnasiereform. Tak for godt samarbejde med LMFK bladets redaktionsgruppe og specielt til Niels Elbrønd, der omhyggeligt har sørget for vores gode medlemsblad. Der foregår løbende et godt og konstruktivt samarbejde med universiteterne og andre videregående uddannelsessteder, som bl.a. har givet sig udslag i samarbejde om en række af vores udviklingsprojekter. Det er af største vigtighed at aftagere er engageret i udviklingsprojekterne, hvor vi bl.a. forsøger at komme med forskellige bud på undervisningen i matematik på stx/hf og dermed ændringer af en eksisterende undervisningspraksis. Igen i dette efterår afviklede Matematisk Institut på KU en større konference med internationale oplægsholdere. Foreningen har deltaget i planlægningen af denne konference og har fundet mulighed for at afvikle generalforsamlingen i forbindelse hermed. Vi takker MATH/KU og Niels Grønbæk for denne mulighed og det gode samarbejde. På samme vis har vi et godt og konstruktivt samarbejde med DASG, hvor vi løbende samarbejder om udviklingsprojekter. Hans Damm-Jakobsen har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, hvor de faglige foreningers repræsentanter mødes med GL. Vi takker for det gode og konstruktive samarbejde i PS. Foreningen er ved Jeanette Axelsen og Jes Sixtus Jørgensen repræsenteret i Danmarks Undervisnings Kommission, DMUK (ICMI Danmark), som består af matematikundervisere fra alle niveauer i skole og uddannelsessystemet. Der er blevet afholdt to møder, hvor det ene møde havde temaet faglighed i læreruddannelserne og det andet Læring, fag og institution. Om ministerielle undervisnings-/ læringsplaner. En række museer har lavet aftaler med LMFK om gratis adgang ved fremvisning af medlemskort til LMFK. Det drejer sig om Planetariet i København (udstilling og film), Steno Museet i Aarhus, Teknisk Museum i Helsingør, Eksperimentariet i Hellerup, Elmuseet i Tange (der nu er omdøbt til Energimuseet) og Orion Planetarium i Aarhus. 11 Samarbejdet med andre foreninger og institutioner Morten Olesen er med i Fagligt Forum. Fagligt Forum udpeges af fagkonsulenten og bestod i foreningsåret af Bodil Bruun (fagkonsulent), Steen Markvorsen (DTU), Lisbeth Fajstrup (AAU), Dorte Fristrup (udpeget af Rektorforeningen) og Nynne Afzelius (Tidl. Nørre Gymnasium, nu Sciencetalenter). Der har været afholdt to møder. lærerforeningen har været repræsenteret i Fagligt Forum for naturvidenskab ved Susanne Højte og Mikkel Rønne samt i Forum for kens Didaktik ved Christina Cæsarsen. Foreningen er repræsenteret i Bestyrelsen for Teknisk Museum i Helsingør ved Jes Sixtus Jørgensen. Et vigtigt foreningsaktiv er uvmat.dk, hvor mange lærere har uploadet forskelligt matematikmateriale. Siden redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiden ajour. Nyhedsbreve udsendes af Hans Damm Jakobsen i tæt samarbejde med tidligere styrelsesmedlem Janus Lylloff. Vi takker Janus for samarbejde og teknisk support. Vores egen hjemmeside mat.dk er nu etableret og medlemmernes naturlige Materialebank med en søgbar database. Det er vores håb, at medlemmerne vil finde mat.dk som et naturligt sted at søge information og inspiration. Fra styrelsens side lægger Hans Damm-Jakobsen et stort arbejde i vedligeholdelsen af mat.dk. En del af styrelsens arbejde er uddelegeret til hf udvalget og kursusudvalget. Udvalgene består af såvel styrelsesmedlemmer som eksterne medlemmer og styres med stor sikkerhed af hhv. Jes Sixtus Jørgensen og Jakob Holm, Viby Gymnasium. Vi takker Jes, Jakob og de øvrige medlemmer af udvalgene for en stor indsats i forbindelse med udviklingsarbejde og gennemførelse af kurser og konferencer. 18 LMFK-bladet 4 5/2016

5 NY WEBPORTAL TIL MATEMATIK ABaCus er en helt ny måde at træne matematikfærdigheder. Vores træningsværktøj tilpasser sig den enkelte elev, så vedkommende får netop den type opgave, som sikrer den største udvikling. ABaCus er selvrettende og særdeles let at bruge. Med portalen får læreren et unikt værktøj til at lave differentieret undervisning, uden det koster ekstra forberedelse. Intropris 19 kr pr. elev. pr. år ved køb til alle elever på en årgang Over en million opgaver 10 sværhedsgrader Overskuelig statistik Dækker C- og B-niveau Over 300 læringsmål Over 5000 brugere Hvert år afvikles regionalmøder i foreningens 7 regioner. Regionallederne lægger med stor entusiasme et solidt arbejde i planlægning af disse møder og er styrelsens kontakt til landets forskelligartede regioner. Vi takker regionallederne for samarbejdet. Kontakten til Undervisningsministeriet er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bodil Bruun. Vi takker for det nære og energiske samarbejde. 12 Afslutning Hvad bringer det kommende år? Vi har som altid en række gode kursustilbud, som vi håber, mange vil få glæde af. Hertil kommer et par spændende konferencer, så der er mange muligheder for at finde inspiration til undervisningen. Vi kan se frem til et omfattende fagpolitisk arbejde med den kommende reform af gymnasiet og fagets læreplaner. Eksamen er også i forandring. Internetadgang, digital aflevering og et voksende problem med anvendelse af skabelonbesvarelser giver anledning til nytænkning. Foreningen er gået foran ved at nedsætte en tænketank. Arbejdet har allerede anvist mange nye muligheder, som også vil finde deres anvendelse i arbejdet med læreplanerne. Vores tætte samarbejde med fagkonsulent Bodil Bruun giver os god mulighed for at påvirke de kommende eksamensformer i en retning, der sikrer det høje faglige niveau, vi gerne fortsat vil stå for. I det kommende efterår vil vi opfordre til debat dels på skolerne og dels ved foreningens møder. Det er afgørende for styrelsens fagpolitiske arbejde, at vi kender medlemmernes holdninger og ønsker, samt at vi har kendskab til alle gode idéer og argumenter. Vi ser alt i alt frem til et nyt arbejdsår i styrelsen. På vegne af styrelsen i lærerforeningen Morten Olesen Formand LMFK-bladet 4 5/

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2016 2017 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 25/8 2017 1814 medlemmer, heraf 151 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 717 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010 lærerforeningens beretning 2009-2010 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2009-31.5.2010 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007 lærerforeningens beretning 2006-2007 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2006-31.5.2007 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Medielærerforeningen. Bestyrelsens beretning 2013-2015

Medielærerforeningen. Bestyrelsens beretning 2013-2015 1 Medielærerforeningen Bestyrelsens beretning 20132015 Indledende bemærkninger Siden sidste generalforsamling har bestyrelsens aktiviteter samlet sig om henholdsvis den almindelige drift, kurser, udviklingsarbejde

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Viborg Gymnasium & HF d. 12. december 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Viborg Gymnasium & HF d. 12. december 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen for Viborg Gymnasium & HF d. 12. december 2016 kl. 16.00-18.00 Til stede: Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Olav Nørgaard, Jakob Sehested, Mette Skaarup Philipsen, Ida

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Gymnasiereformen og udfordringer

Gymnasiereformen og udfordringer 95 Gymnasiereformen og udfordringer et blik fra gulvet Jeanette Marie Axelsen, Vordingborg Gymnasium og HF Kommentar til Helle Mathiasen: Gymnasiereformen og udfordringer, MONA, 2016-3. I MONA, nr. 3,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2006-2007 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2006 2007 indeholder følgende afsnit 1. Foreningen og fysikfaget 2. Astronomi 3. Efteruddannelse og udviklingsprojekter

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Leif Nielsen - Næstformand

Leif Nielsen - Næstformand Referat Tilstede Afbud Ulla Koch Formand Leif Nielsen - Næstformand Bestyrelsesmøde Den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 5. OKT, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 5. OKT, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 5. OKT, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Erik Olesen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond Kristensen og Helle Risvig Nielsen. I mødet

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Formandens beretning marts 2016 marts 2017

Formandens beretning marts 2016 marts 2017 Formandens beretning marts 2016 marts 2017 Dansk Skoleidræt, Nordjylland Indledning Aldrig har der været så meget fokus på sundhed og idræt i folkeskolen. Det giver positive udfordringer for os i DSN.

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015 1 brug af it i matematikundervisningen på stx og hf Selve omgangen med CAS er selvfølgelig et udtryk for brug og udvikling af hjælpemiddelkompetence,. Ræsonnementskompetencen nævnes ikke. Citat fra Matematik

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

REFERAT, JANUAR 2012

REFERAT, JANUAR 2012 REFERAT, JANUAR 2012 Til stede: Katri Bügel Jørgensen, George Hinge, Mette Lindemann Pedersen, Brian Andreasen, Jesper Thomsen Lemke, Jens Refslund og Sanne Høegh. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen,, Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2005-2006 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2005-2006 indeholder følgende afsnit: 1. Foreningen 2. Astronomi 3. Efteruddannelse 4. Det regionale arbejde 5. Foreningens

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Sociologiske aspekter

Sociologiske aspekter Sociologiske aspekter Crilles Bacher-Jensen Steffen M. Iversen Kjeld Bagger Laursen Lars Ulriksen Hovedspørgsmål Hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå, hvorfor drenge klarer sig dårligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside:

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside: Beretning for 2014 Min beretning for 2014 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommunen, Den politiske vinkel, Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Øvrige aktiviteter og Medlemssituationen.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

Idéhistorie & teknologihistorie

Idéhistorie & teknologihistorie Idéhistorie & teknologihistorie Nyhedsbrev 02 2017 - Juni Siden sidst Kære alle Hermed nyhedsbrev nr. 2. Sommerferien står for døren, men jeg kan lige akkurat nå at løfte sløret for Undervisningsministeriets

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Læsekonsulenternes Landsforening Ordinær generalforsamling 30. september 2014 - Vingstedcentret Bestyrelsens beretning Regnskab og budget Bestyrelsens beretning Indhold Indledning... side 2 Fakta om bestyrelsen...

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere