Psykiatrien i Budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrien i Budget 2016"

Transkript

1 Psykiatrien i Budget 2016

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Særlige forhold vedr. budgetprocessen for Bortfald af finansiering af projekter efter ophør af satspuljen Sikring af finansiering ved ophør af satspuljen Psykiatrien budget nye penge fra satspuljen Konsolidering af udrednings- og behandlingsretten Flere og bedre kompetencer Udviklingsprojekt i samarbejde med Thisted og Morsø kommuner Øget anvendelse af telepsykiatri

3 1 Indledning Administration og driftsenheder har siden vedtagelse af tidsplanen for Budget 2016 søgt at indsamle bruttomateriale til budgetlægningen for Materialet er tiltænkt udarbejdet i en overskriftsform, der beskriver de væsentligste indsatser, udfordringer og udviklinger, der lige nu forventes at påvirke områderne i det kommende budgetår. Siden specificeres og kvalificeres materialet forud for den politiske prioritering og Regionsrådets temamøde i august. Det samlede materiale omfatter således alle driftsområder. Der arbejdes endnu på at færdiggøre materialet på det somatiske område, hvorfor der i forbindelse med udvalgsbehandlingen alene er udsendt de elementer af materialet, der vedrører udvalgets område. Det samlede materiale vil efterfølgende blive eftersendt til hele Regionsrådet. 1.1 Særlige forhold vedr. budgetprocessen for 2015 Håndtering af Psykiatriens budgetudfordringer i forbindelse med Regionsrådets drøftelser i den almindelige budgetproces har ofte været vanskeliggjort af, at der også traditionelt set har været SATS-puljer, der er aftalt ved forhandlinger mellem Folketingets partier. SATS-puljen for er givet via bloktilskuddet på sundhedsområdet til understøttelse af en lang række målsætninger formuleret i aftalen. Regionerne skal give en årlig status for realisering af de konkrete indsatser, der følger af aftalen. Psykiatrien har til budgetprocessen for 2016 redegjort for de nye midler, der er i 2016, for SATS-puljeaftalen Den SATS-pulje, der er aftalt for , ophører med udgangen af Psykiatrien har gennemgået projekterne og redegjort for den manglende permanente finansiering, der er i 2016 og fremadrettet, efter ophør af projektperioden herunder vurderet, hvilke projekter der umiddelbart kan tilpasses, så finansiering og driftsudgifter er i balance. Psykiatriens budgetsituation ved indgangen til 2015 er et budget i balance opnået gennem stram styring. De vanskelige vilkår for rekruttering af læger i psykiatrien er således omkostningsfuld og giver dårlige muligheder for kontinuerlig speciallægekapacitet i Psykiatrien i Region Nordjylland, idet der mangler yngre dansk uddannede læger, der uddanner sig til speciallæge i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, samtidig med at der er mange omkostningstunge vikaransættelser på speciallægeområdet. Psykiatrien har derfor udarbejdet en strategi for fastholdelse og rekruttering af læger. Konsolidering af allerede igangsatte tiltag Psykiatrien har med de fremsendte forslag lagt op til, at der i 2016 primært skal ske en konsolidering af de tiltag, der med budgetvedtagelsen for 2015 er sat i værk i indeværende år. Særligt udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, som pr. 1. september 2015 forbedres til at være 1 måned til udredning og fortsat 2 måneder til behandling ved ikke kritisk sygdom 3

4 og 1 måned for kritisk sygdom, betyder, at Psykiatriledelsen vurderer, at der er et behov for en styrkelse af den ambulante behandling også i Implementering af Psykiatriplan Der er med fremsendelse af forslag til budget 2016 ikke i nævneværdig grad taget initiativ til finansiering af en implementering af den endnu ikke vedtagne Psykiatriplan. Forslag om styrkelse af telepsykiatri samt midler til at understøtte et udviklingsprojekt i samarbejde med Thisted og Morsø kommuner ligger i forlængelse af anbefalinger i forslag til Psykiatriplan for Derudover er der mulighed for en konkret og betydelig tidsafgrænset indsats til styrkelse af medarbejdernes kompetencer finansieret af SATS-puljeaftalen for Efter Regionsrådets godkendelse af en Psykiatriplan for vil der blive udarbejdet en overordnet implementeringsplan. 4

5 2 Bortfald af finansiering af projekter efter ophør af satspuljen Sikring af finansiering ved ophør af satspuljen Psykiatrien i Region Nordjylland har fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fået bevilget midler fra satspuljen til i alt 9 projekter. Bevillingerne fra satspuljen ophører med udgangen af Fra 2016 forventes regionerne at få tilført midler via det statslige tilskud på sundhedsområdet (bloktilskuddet) i henhold til bloktilskudsnøglen for 8 af de 9 projekter. Det har ikke været muligt at få afklaret hvorvidt det sidste projekt vedr. kapacitetsudbygning til spidseforstyrrelser bliver finansieret via bloktilskuddet. For nogle at projekterne er bloktilskuddet lavere end udgifterne til den bevilgede og igangsatte aktivitet. Samlet set mangler der finansiering på ca. 2,5 mio. kr. i budget 2016 i forhold til bloktilskuddet, dog forslår psykiatrien at aktiviteten tilpasses i nogle projekter, således at der samlet set kun er et finansieringsbehov på i alt 1,368 mio. kr. i Der er 6 puljer med i alt 9 satspuljeprojekter, som er: Pulje: Flere sengepladser i psykiatrien: - Flere specialiserede sengepladser i Klinik Nord. - Styrkelse af sengekapaciteten i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Der er et budgetbehov og igangsatte aktiviteter for 4,920 mio. kr. i forhold til et forventet bloktilskud på 4,152 mio. kr. Der mangler således finansiering på ca. 0,768 mio. kr. til de 2 projekter i puljen. Finansieringen via bloktilskud er som udgangspunkt under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede sengekapacitet. Pulje: Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme: - Regionalt Center for børn og unge med ADHD - Udvidelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Der er i 2015 bevilliget 3,760 mio. kr. fra satspuljen i forhold til et forventet bloktilskud på 2,595 mio. kr. Puljen er således som udgangspunkt underfinansieret, men psykiatrien foreslår, at aktivitet og budget til Friklinikken tilpasses, så aktivitet og budget bliver svarende til det forventede bloktilskud og finansieringsbehovet dermed bortfalder for denne pulje. Midlerne forventes jf. psykiatriplanens anbefalinger at blive anvendt til videreførelse af kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien i de eksisterende specialambulatorier. Pulje: Styrkelse af den nære psykiatri: - Etablering af opsøgende psykoseteam i retspsykiatrien - Styrkelse af den nære psykiatri i Thisted Der er et budgetbehov på 2,086 mio. kr. i forhold til et forventet bloktilskud på 2,076 mio. kr. Budgetbehov og forventet bloktilskud er på samme niveau og der er derfor intet finansieringsbehov. 5

6 Pulje: Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis: - Shared Care i samarbejde med almen praksis Projektet er kommet senere i gang end planlagt på grund af PLO konflikt og dermed manglende mulighed for at indgå aftale mellem regionen og PLO. Mulighederne i forhold til samarbejde med praktiserende læger undersøges i øjeblikket. Det er uklart hvad det endelige budgetbehov er, men psykiatrien forslår, at aktiviteten og udgifterne tilpasses til det forventede bloktilskud på 2,595 mio. kr. Pulje: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede: - Udvidelse af dobbeltdiagnoseteamets tilbud til hele regionen Der er et budgetbehov på 1,350 mio. kr. i forhold til et forventet bloktilskud på 1,401 mio. kr. Budgetbehov og forventet bloktilskud er således på samme niveau. Pulje: Behandling af personer med spiseforstyrrelser - Kapacitetsudbygning til spiseforstyrrelser Der er et budgetbehov på ca. 0,6 mio. kr. Det har ikke været muligt at få afklaret om der er finansiering via bloktilskud efter projektets udløb ultimo Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ikke taget stilling til om midlerne bliver permanente efter periodens udløb. Der er således indtil videre et forventet finansieringsbehov på 0,6 mio. kr. for at fortsætte projektet. Overslag over økonomisk konsekvens: Drift 2016: 1,368 mio. kr. Drift efterfølgende år: 1,368 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 6

7 3 Psykiatrien budget nye penge fra satspuljen Aftale om satspuljen til psykiatrien Med satspuljeaftalen for perioden er der afsat 2,2 mia. kr. til kapacitetsudbygning og modernisering af den regionale psykiatri med henblik på at løfte behandlingskvaliteten og sikre en ligeværdig indsats for psykiatriske patienter. Regionerne skal give en årlig status for realisering af de konkrete indsatser, der følger af aftalen. Ved budgetforliget for 2015 blev der tildelt Psykiatrien i alt 24,8 mio. kr. fra satspuljen Puljen udvides i 2016, hvilket medfører, at der er nye penge til Psykiatrien fra to af de overordnede indsatsområder under den samlede satspuljeaftale svarende til i alt 15,1 mio. kr. fordelt med 10,4 mio. kr. til mere kapacitet af høj kvalitet og 4,7 mio. kr. til flere og bedre kompetencer. Der er redegjort udførligt for de to puljer nedenfor. Pulje til mere kapacitet af høj kvalitet Kapacitetsudbygningen i psykiatrien skal først og fremmest bidrage til hurtigere udredning og behandling og til realisering af målsætninger om: Kortere ventetider Flere ansatte, mere tværfaglighed og bedre kompetencer Mere behandling af høj kvalitet Øget effektivitet og ressourceanvendelse Øget aktivitet, bedre tilgængelighed og udvidede åbningstider Nedbringelse af overdødelighed Bedre sammenhæng og færre akutte genindlæggelser Større sikkerhed for patienter og ansatte Systematisk inddragelse af patienter og pårørende Der er afsat 200 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. årligt fra 2016, midlerne er permanente. De tildeles regionerne via bloktilskuddet på sundhedsområdet svarende til 20,8 mio. kr. i 2015 og 31,2 mio. kr. årligt fra 2016 til Region Nordjylland. Ved budgetforliget for 2015 blev der tildelt Psykiatrien 20,8 mio. kr., i 2016 er der yderligere 10,4 mio. kr. fra satspuljen til Psykiatrien. Pulje til flere og bedre kompetencer Kvalitetsudvikling hænger tæt sammen med kompetencer og kultur hos både ledelse og personale, ligesom en udbygning af behandlingskapaciteten fordrer kompetenceflytning til andre personalegrupper. Kompetenceløft og tværfaglig i psykiatrien kan rette sig mod: Anvendelse af fysio- og ergoterapeuter m.fl. med henblik på bl.a. øget fysisk aktivitet Generelle tværfaglige kompetencer hos alle faggrupper baseret på evidensbaserede metoder (indenfor fx recovery, dialog, systematisk patient- og pårørendeinddragelse o. lign.) Specialiserede kompetencer hos medarbejderstaben (fx vedr. konflikthåndtering og deeskalering o. lign.) Specialiserede kompetencer hos specifikke faggrupper (fx uddannelse af specialsygeplejersker, specialpsykologer m.fl.) 7

8 Der er afsat 39 mio. kr. i 2015, 84 mio. kr. i 2016, 54 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr. i 2018, hvorefter tilskuddet bortfalder. Midlerne fordeles til regionerne via bloktilskuddet på sundhedsområdet, for Region Nordjyllands vedkommende svarer det til 4,0 mio. kr. i 2015 og 8,7 mio. kr. i Ved budgetforliget for 2015 blev der tildelt Psykiatrien 4,0 mio. kr., i 2016 er der yderligere 4,7 mio. kr. fra satspuljen til Psykiatrien. 8

9 3.1 Konsolidering af udrednings- og behandlingsretten Mål: Målet er at sikre, at Psykiatrien overholder udrednings- og behandlingsretten. Kort beskrivelse: I satspuljen er der i aftaleperioden afsat 1,1 mio. kr. til mere kapacitet af høj kvalitet, der kan bidrage til hurtigere udredning og behandling på psykiatri-området. Der er afsat 200 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. årligt fra 2016, midlerne er permanente. Midlerne fordeles til regionerne via bloktilskuddet på sundhedsområdet, for Region Nordjyllands vedkommende svarer det til 31,2 mio. kr. i Ved budgetforliget for 2015 blev der tildelt Psykiatrien 20,8 mio. kr., i 2016 er der således yderligere 10,4 mio. kr. fra satspuljen til Psykiatrien. I 2014 blev der indført en ny udrednings- og behandlingsret på psykiatriområdet. Rettighederne indfases over tid. Regionen har siden 1. september 2014 været forpligtet til at udrede psykiatriske patienter inden for 60 dage og tilbyde behandling inden for 30 dage ved alvorlig sygdom henholdsvis 60 dage ved mindre alvorlig sygdom. Fra 1. september 2015 udmøntes den fulde udrednings- og behandlingsret, hvorefter udredningsretten gælder inden for en måned. Implementeringen af udrednings- og behandlingsretten har medført en stigende efterspørgsel på psykiatriske ydelser og har sat ekstra pres på ressourcerne. Psykiatrien har i 2014 og 2015 styrket den ambulante kapacitet ganske betydeligt, og der er gennemført produktivitetsforbedringer og effektiviseringer med det resultat, at flere patienter kan behandles og hurtigere kan komme i behandling. Der er i 2016 behov for at konsolidere indsatsen og sikre optimal udnyttelse af kapacitet og ressourcer for at kunne leve op til de forbedrede patientrettigheder. Inden for flere af de ambulante områder opleves et stigende pres med dertil stigende ventetider, der er derfor også behov for at styrke eksisterende tilbud, det gælder særligt behandling indenfor patienter med ikke psykotiske lidelser, herunder en styrkelse af regionsdækkende funktioner (ADHD, angst, personlighedsforstyrrelser, OCD, selvmordsforebyggelse og autisme), men der er enkelte andre områder også, der aktuelt er under pres. Af de nye satspuljemidler i 2016 fra puljen mere kapacitet af høj kvalitet på i alt 10,4 mio. kr. ønsker Psykiatrien at prioritere 6,4 mio. kr. til indsatsen. Overslag over økonomisk konsekvens: Drift 2016: 6,4 mio. kr. Drift efterfølgende år: 6,4 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 9

10 3.2 Flere og bedre kompetencer Mål: Målet er at sikre, at patienterne får den rette udredning og behandling gennem høj faglighed i opgaveløsningen. Kort beskrivelse: I satspuljen er der i aftaleperioden afsat 200 mio. kr. til systematisk kompetenceudvikling af alle faggrupper på psykiatriområdet med henblik på at sikre en bred, tværfaglig behandlingsindsats af høj kvalitet. Der er afsat 39 mio. kr. i 2015, 84 mio. kr. i 2016, 54 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr. i 2018, hvorefter tilskuddet bortfalder. Midlerne fordeles til regionerne via bloktilskuddet på sundhedsområdet, for Region Nordjyllands vedkommende svarer det til 8,7 mio. kr. i Ved budgetforliget for 2015 blev der tildelt Psykiatrien 4,0 mio. kr., i 2016 er der således yderligere 4,7 mio. kr. fra satspuljen til Psykiatrien. Et af indsatsområderne i Psykiatriplan er fokuseret kompetenceudvikling. Psykiatrien har som ambition at sikre høj faglighed i opgaveløsningen. Høj faglighed inden for de specialiserede tilbud er forudsætningen for, at patienterne får den rette udredning og behandling, og at patienter og pårørende oplever kvalitet i mødet med Psykiatrien. To af Psykiatriens store udfordringer er den nye udrednings- og behandlingsret samt manglen på speciallæger. I kombination medfører disse udfordringer, at det er nødvendigt at organisere arbejdet og anvende personalets kompetencer på nye måder. I regi af Psykiatriens Uddannelsesudvalg skal der i efteråret 2015 udarbejdes en kompetenceudviklingsstrategi for såvel den monofaglige som den tværfaglige kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingsstrategien, der skal have et flerårigt sigte, skal tage afsæt i Psykiatriplan Der er behov for opbygning af kompetencer i forhold til udredning, diagnostik og behandling inden for såvel voksen- som børne- og ungdomspsykiatrien. I voksenpsykiatrien er der behov for kompetenceudvikling inden for de specialiserede fagområder: Ældrepsykiatri Retspsykiatri Akut psykiatri Angst og personlighedsforstyrrelser Mani og depression Psykosesygdomme I børne- og ungdomspsykiatrien er kompetenceudviklingsbehovet inden for følgende specialiserede fagområder: ADHD Autisme og psykose Angst og depression Spiseforstyrrelser Spæd- og småbørnspsykiatri (ny) 10

11 Endvidere er der en række tværgående områder såsom overdødelighed, misbrug, nedbringelse af tvang, somatiske sygdomme hos patienter med psykisk sygdom, hvor der også er behov for en kompetenceopbyggende indsats. Der er desuden behov for fortsat fokus på psykoterapiuddannelsen samt konflikthåndtering. Yderligere er der behov for systematisk ledelsesudvikling, da krav og forventninger til personalet skal understøttes af kompetente ledere på alle niveauer. De fleste sygeplejersker med ansvar i ambulatorierne i psykiatrien har en specialuddannelse. Der skal fokus på, at flere sygeplejersker på sengeafsnittene får en specialuddannelse i psykiatri. Endelig skal der arbejdes med en dimensioneringsplan for antallet af special-psykologer i Psykiatrien, herunder godkendelse af Klinik Nord som uddannelsessted for specialpsykologer. Og det skal afdækkes, hvordan de kompetencer, special-psykologer tilegner sig, kan anvendes optimalt i organisationen - i form af en bredere vifte af opgaver og ansvar. Dette dimensionerings- og afdækningsarbejde i gang-sættes både regionalt og tværregionalt. Der skal i 2016 også fokus på at forbedre kommunikationen med patienter og pårørende, det kommer til at foregå via implementering af Patientens Team. Uddannelsesaktiviteterne finansieres i 2016 af midler fra satspuljen til systematisk pårørendeinddragelse. Udover de midler der blev tildelt fra satspuljen i forbindelse med budgetforliget for 2015, ønsker Psykiatrien at prioritere yderligere 4,45 mio. kr. i 2016 til fokuseret kompetenceudvikling af alle faggrupper på psykiatriområdet. En så stor strategisk satsning på opbygning af kompetencer kan kun ske, hvis der samtidig sikres en vikardækning, så den fortsatte kvalitet i patientbehandlingen kan opretholdes og udrednings- og behandlingsretten overholdes. Overslag over økonomisk konsekvens: Drift 2016: 4,45 mio. kr. Drift efterfølgende 2017: -2,85 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Drift efterfølgende 2018: -3,2 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 11

12 3.3 Udviklingsprojekt i samarbejde med Thisted og Morsø kommuner Mål: Målet er at sikre, at den fremtidige psykiatriske behandlingsindsats i Thy/Mors tilrettelægges så hensigtsmæssigt som muligt. Kort beskrivelse: I forbindelse med psykiatriplanarbejdet er der beskrevet to forslag til fremtidig struktur og kapacitet for de psykiatriske tilbud i Thy-Mors. Der foreslås et scenarie, hvor sengeafsnittet i Thisted lukkes, samtidig med at den samlede sengekapacitet i Klinik Nord udvides. Alternativt forslås en model, hvor der bliver et betydeligt antal sengepladser og specialisering af sengeafsnittet i Thisted. Af forslagene fremgår, at der er behov for, at der igangsættes et arbejde med deltagelse af Thisted og Morsø kommuner med henblik på, at den psykiatriske behandlingsindsats i Thy/Mors tilrettelægges så hensigtsmæssigt som muligt, og det uanset hvilket forslag der nyder fremme. Der skal beskrives modeller for, hvordan den samlede kommunale og regionale indsats på psykiatriområdet kan udvikles og tilrettelægges. Der er behov fælles kompetenceudvikling og andre udviklingsprojekter i samarbejde med to de kommuner. Af de nye satspuljemidler i 2016 fra puljen til systematisk kompetenceudvikling af alle faggrupper på psykiatriområdet med henblik på at sikre en bred, tværfaglig behandlingsindsats af høj kvalitet på i alt 4,7 mio. kr. ønsker Psykiatrien at prioritere 0,25 mio. kr. til indsatsen. Der er tale om en éngangsindsats i Overslag over økonomisk konsekvens: Drift 2016: 0,25 mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 12

13 3.4 Øget anvendelse af telepsykiatri Mål: Målet er at sikre, at alle patienter har lige adgang til behandling. Kort beskrivelse: Der sker i disse år en udvikling af sundhedsvæsenet i retning af øget specialisering, hvilket indebærer at behandlingen samles i større og centralt placerede enheder, det bliver derfor afgørende at udvikle fleksible og differentierede løsninger, så den geografiske afstand ikke bliver en barriere for relevant behandling. Udenlandske og nationale erfaringer peger på, at der er et stort potentiale i at anvende telemedicinske løsninger i psykiatrien. Og at det kan ske uden at gå på kompromis med kvaliteten i behandlingen. Der kan bl.a. peges på følgende fordele: Øget mulighed for behandling tæt på borgeren på trods af stor geografisk afstand. Bedre udnyttelse af ressourcer. Bedre og mere sammenhængende patientforløb. Mere individuelt tilrettelagt behandling. Øget patientindflydelse på egen behandling. Med afsæt i de positive erfaringer ønsker Psykiatrien at øge sit fokus på at anvende telepsykiatri bredt internt i organisationen, i den direkte patientbehandling og i kontakten med eksterne samarbejdspartnere. Øget anvendelse af telepsykiatri skal understøtte en lang række anbefalinger i Psykiatriplan om tilgængelighed til specialiseret behandling for alle borgere i regionen, mere effektiv ressourceudnyttelse, patientinvolvering samt samarbejde og koordinering af patientforløb. Det kan overvejes, om Thy/Mors skal være et specifikt udviklingsprojekt. Psykiatrien har gennem de senere år arbejdet målrettet med at udnytte de muligheder, telemedicin giver for at anvende ressourcer både i forhold til at øge tilgængelighed og nedsætte transporttid. Det er blandt andet sket ved at gøre brug af videokonferenceløsninger ved behandlerkonferencer, stuegang, udskrivnings-konferencer, tolkning og møder i bredere forstand. I 2014 har Psykiatrien skabt rammer for at udvikle en app til smartphones, som patienter kan anvende til selvhjælp og til formidling at patientrapporterede oplysninger til behandlerne. De stadig voksende nye muligheder skal udnyttes effektivt fremadrettet med henblik på at sikre alle patienter lige adgang til behandling. Det primære anvendelsesområde har hidtil været internt mellem fagfolk, men skal nu udbredes til direkte patient-behandler kontakt og eksterne samarbejdspartnere; erfaringer fra Region Syddanmark og udlandet skal inddrages i udviklingsarbejdet. Der forudsættes et tæt samarbejde med regionens IT-afdeling, og der er behov for personaleressourcer til såvel udvikling som implementering af tekniske og faglige løsninger. Af de nye satspuljemidler i 2016 fra puljen mere kapacitet af høj kvalitet på i alt 10,4 mio. kr. ønsker Psykiatrien at prioritere 4,0 mio. kr. til indsatsen. 13

14 Øget anvendelse af telepsykiatri forventes også at kunne have et rekrutteringsfremmende element, idet mulighed for rekruttering af læger med opgaver der helt eller delvist kan varetages på distance vil udvide et potentielt rekrutteringsområde. I takt med at telepsykiatriske ydelser udbredes vil det alt andet lige betyde et fald i ambulante besøg, idet Sundhedsstyrelsen aktuelt ikke godkender besøg via telepsykiatri som ambulante besøg. Overslag over økonomisk konsekvens: Drift 2016: 4,0 mio. kr. Drift efterfølgende år: 4,0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 14

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien Regeringen 20. juni 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien 1. Et betydeligt løft

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 1. Indsats overfor mennesker med sindslidelser 1.1 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk Januar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 23. juni 2015 Indhold 3 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles ambitioner

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 25. september 2012 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\DOCUME~1\bm0blan\LOKALE~1\Temp\notesBE84E0\Konsekvenser

Læs mere

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: Dato: 18. november 2013 Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 35 Kommissorium for Midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til flere sengepladser i psykiatrien Puljen 2012-2015 I. Indledning Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 2. april 2008 Forlig vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland. Region

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kompetenceudvikling i Psykiatrien i Region Syddanmark

Kompetenceudvikling i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: HR-Udvikling Journal nr.: 14/47952 Dato: 4. marts 2014 Udarbejdet af: Lisbeth Ebsen-Hansen E-mail: lie@rsyd.dk Telefon: 99444832 Notat Kompetenceudvikling i Psykiatrien

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Styring og mål for

Styring og mål for Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere