Salg af almene boliger i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af almene boliger i Danmark"

Transkript

1 Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering vil sætte de almene boliger til salg. En embedsmandsrapport bestilt af regeringen foreslår en model, hvor et flertal på et afdelingsmøde i en almen boligafdeling kan beslutte, at den enkelte beboer skal kunne vælge imellem at købe sin bolig som andels- eller ejerbolig eller fortsætte som lejer. Den længe ventede rapport blev offentliggjort den 30. maj 2003 og er nu i høring hos bl.a. Kommunernes Landsforening (KL) og Boligselskabernes Landsforening (BL). Regeringen har bebudet et lovforslag til efteråret. Vi bringer her et resumé af rapporten, der i sin fulde længde kan læses på hjemmesiden samt nogle kommentarer til rapporten fra BL, KL og KAB. De vigtigste forslag i rapporten er: Alle beboere i almene familieboliger skal kunne købe deres bolig som ejer- eller andelsbolig, hvis et flertal har besluttet det på et afdelingsmøde. Er ordningen én gang vedtaget, kan det ikke ændres. Hvis et forslag om salg derimod stemmes ned, kan det genfremsættes på fremtidige afdelingsmøder igen og igen. Den enkelte boligorganisations repræsentantskab kan også give tilladelse til et salg. Salg kan ikke vedtages i almene afdelinger, der er under 10 år gamle. I nybyggeri skal salg automatisk tillades efter 10 år. Prisen for boligen skal fastsættes som den pris, køberen kan opnå ved at videresælge boligen på det frie marked umiddelbart efter købet. Køberen får en rabat i form af et rente- og afdragsfrit lån i Nybyggerifonden på 30% af købesummen. Lånet forfalder først til betaling, når boligen videresælges. Boligerne i Farum Midtpunkt har en markedspris på ca kr. Hvis en beboer her ønsker at købe sin bolig, stiger boligomkostningerne ca kr. om måneden. Foto: Povl Stargaard.

2 Hvis salg af almene boliger bliver til virkelighed efter den foreslåede model, kan afdelingsmødet og boligorganisationen beslutte at tilbyde beboerne at købe deres bolig. Boligsocial anvisning Indtægten ved salg skal først bruges til indfrielse af lån og dækning af salgsomkostninger. Hvis der herefter er et overskud, skal 95% deponeres i Nybyggerifonden og 5% betales til beboerne i de berørte ejendomme i fællesskab som kompensation for øgede administrative udgifter. Giver et salg underskud, skal Landsbygge fonden dække tabet ved et lån. Pengene i Nybyggerifonden reserveres til den pågældende boligorganisation som en slags trækningsret til nybyggeri eller til andre udgifter, der ligger inden for dispositionsfondens anvendelsesområde. Hvis boligorganisationen ikke benytter de deponerede midler inden for en længerevarende periode, mister boligorganisationen retten til dem. I boligafdelingerne vil der fremover kunne være tre beboergrupper: Almene beboere, andelshavere og ejere. Beslutninger om den fælles drift træffes i en ejer- Kommunen har i dag anvisningsret til en fjerdedel af de ledige al mene boliger. Anvisningsretten er langt det vigtigste redskab for kommunerne, når de skal opfylde deres forpligtigelse til at skaffe husly til folk i akut bolignød og flygtninge. Den mængde boliger, som kommunerne råder over til bolig social anvisning, vil reduceres som en konsekvens af den foreslåede salgs model, og derfor hedder det i rapporten, at det ikke kan af - vises, at enkelte kommuner kommer til at mangle almene boliger til an visning, primært kommuner i hovedstadsområdet og i de større byer. Nogle kommuner vil få øgede udgifter, fordi huslejen i nybyggeri er højere end i ældre byggeri, og fordi de øvrige må der, kommunerne kan anvise boliger på, er mere ud giftstunge end anvisningsretten til de almene boliger. Af rapporten fremgår det, at en vis anvisningsmulighed for kommunerne til almene boliger kan bevares ved, at den enkelte kommune får ret til at bestemme, at der i visse boligområder altid skal være et vist antal almene boliger til anvisning. Det vil betyde, at ikke alle beboere får mulighed for at købe deres bolig. forening, hvor de enkelte ejere, andelsforeningen og boligorganisationen har stemmeret efter fordelingstal. Ejerforeningen, andelsforeningen og den almene boligafdeling kan vælge hver deres administrator. Kommunerne skal fortsat kunne løse deres boligsociale opgave. Reformen skal derfor drøftes med de kommunale parter. I problemramte boligområder får afdelingen eller boligorganisationen adgang til at sælge ledige boliger til andre, hvis det sker på markedsvilkår, kommunen er enig og boligen har stået ledig i mindst én måned. De almene boliger De almene boliger udgør knap en femtedel af de danske boliger. Der findes både almene fa mi lie-, ældreog ungdomsboliger, men den foreslåede salgsmodel gælder kun de almene fa mi lie boliger. De almene boliger ejes af 760 almene boligorganisationer, der består af afdelinger. Det er den enkelte boligorganisations bestyrelse, der har det overordnede ansvar for, at en afdeling drives efter de gældende regler, og det er kun boligorganisationen, der kan indgå aftaler, der forpligter afdelingen. Afdelingen har selv skøde på den ejendom, den består af, men den kan ikke efter gældende lovgivning beslutte at sælge ejendommen. Hver afdeling er økonomisk uafhængig af de øvrige afdelinger. Afdelingsmødet tager beslutningen Som nævnt foreslås det i embedsmandsrapporten om salg af almene boliger, at det er afdelingsmødet, der beslutter, om beboerne skal kunne købe deres boliger som andels- og ejerboliger. Er det én gang 2

3 Hvis et forslag om salg derimod stemmes ned, kan det genfremsættes på fremtidige afdelingsmøder igen og igen. Det er ikke muligt at købe boliger, der har fungeret som alment byggeri i mindre end 10 år, som for eksempel Cederbo i Herlev. Foto: Claus Magnussen. besluttet ved en flertalsafgørelse, gælder ordningen i al evighed, og både nuværende og fremtidige beboere kan enkeltvis vælge, om de vil blive boende som lejere eller købe deres bolig som enten ejer- eller andelsbolig. Retten til at købe omfatter alene lejerens egen bolig. Stemmes forslaget om salg ned på et afdelingsmøde, kan det stilles igen og igen på afdelingsmøder i fremtiden. Ifølge den foreslåede model kan boligorganisationerne også beslutte, at beboerne skal kunne købe deres bolig, og så er det ikke nødvendigt med flertal i afdelingerne. Desuden foreslås det, at både afdelinger og boligorganisationer kan beslutte at sælge ledige lejemål til udefrakommende, hvis en bolig har stået tom i mindst én måned, kommunen er enig i beslutningen, og ordningen er tidsbegrænset. Formålet er at fremme en mere varieret beboersammensætning i problemramte boligområder. Ikke alle beboere får i første omgang mulighed for at købe deres bolig. Det er nemlig ikke muligt at købe boliger, der har fungeret som alment byggeri i mindre end 10 år. Denne begrænsning indføres for at sikre, at den offentlige støtte til alment byggeri også medfører boliger til boligsocial anvisning, og desuden mindsker bestemmelsen ifølge rapporten risikoen for salg med underskud. I nyt alment byggeri skal beboerne automatisk have ret til at købe deres bolig, når afdelingen har fungeret i 10 år. Her er det således ikke nødvendigt med en beslutning på afdelingsmødet eller i repræsentantskabet. Salg med rabat I rapporten foreslås det, at de almene boliger sælges til markedsprisen fratrukket en rabat i form af et rente- og afdragsfrit lån på 30% af købesummen. Det er Nybyggerifonden, der låner køberen pengene, og lånet skal først tilbagebetales, den dag boligen sælges. Nybyggerifonden er en del af Landsbyggefonden og har til formål at medvirke til finansiering af alment nybyggeri. Rabatten skal sikre, at flere lejere finder det attraktivt at købe deres bolig. I rapporten anslås det, at kun lejere på landsplan vil købe, hvis boligerne sælges til markedsprisen, mens vil købe, hvis der gives rabat. Tallene er resultatet af beregninger over, hvorvidt lejerne har råd til at købe deres bolig, og om de samtidig har en økonomisk tilskyndelse dertil, dvs. om deres nuværende boligudgift ligger over eller under den, de vil få som ejere eller andelshavere. Der er taget højde for individuel boligstøtte i beregningerne, der er behæftet med store usikkerheder. I rapporten fastslås det, at blandt de lejere, der både har råd til at købe deres almene bolig og samtidig har et økonomisk incitament, er der forholdsvis mange, der bor i provinsen i kommuner med under indbyggere, og forholdsvis mange, der bor i boliger opført før

4 Lejernes vilkår ved køb af en gennemsnitlig almen bolig Del af Bolig- Netto- Stigning markedsprisen, omkostning husleje ved køb som køberen og afdrag før køb 2) finansierer ved køb 1) (kr.) (kr. pr. md.) (kr. pr. md.) (kr. pr. md.) Salg til markedsprisen Salg til markedsprisen med rente- og afdragsfrit lån på 30% Beregningerne er behæftet med en ikke ubetydelig usikkerhed. 1) Boligomkostningen dækker grundskyld, ejendomsværdiskat, real forrentning efter skat samt løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Boligomkostningerne vurderes at blive stort set de samme, uanset om en almen bolig købes som ejerbolig eller som andelsbolig til markedsprisen. 2) Nettohusleje er lig husleje fratrukket individuel boligstøtte. En beboer i en gennemsnitlig almen bolig vil stige kr. om måneden i husleje, hvis han eller hun vælger at købe boligen frem for at blive boende som lejer. Salgsprocedure Boligens markedspris fastsættes som to valuarers vurdering af den pris, køberen kan opnå ved at videresælge boligen på det frie marked umiddelbart efter købet. Boligorganisationen og køberen vælger hver sin valuar (vurderingsmand). Valuarernes fastsættelse af prisen kan indbringes for domstolene. Hvis beboeren efter vurderingen af boligen ikke ønsker at købe, skal beboeren betale en del af udgiften til vurderingen. Når en afdeling har besluttet at tilbyde beboerne at købe deres bolig, og en beboer ønsker at købe, skal den almene ejendom udstykkes. I rækkehusbebyggelser o.l. vil hver bolig få eget matrikelnummer. Etageejendomme kan ikke udstykkes og opdeles i stedet i ejerlejligheder. Det er boligorganisationens administration, der skal stå for henholdsvis udstykning og opdeling på vegne af organisationsbestyrelsen. Udgiften dertil skal dækkes af salgsindtægterne, men i første omgang er det ved udstykning boligorganisationen, der betaler, og ved opdeling i ejerlejligheder Landsbyggefonden. Det beregnes i rapporten, at hvert salg vil koste knap kr. pr. bolig i omkostninger til valuar, udstykning/opdeling o.l. Når blot én beboer ønsker at købe sin bolig, skal hele den blok, boligen ligger i, opdeles i ejerlejligheder. Specielt om andelsboligsalg Før en beboer kan købe sin bolig som andelsbolig, skal mindst tre beboere, der gerne vil være andelshavere, gå sammen om at stifte en andelsboligforening. Foreningen køber de boliger, hvor de pågældende bor. De enkelte andelshavere køber herefter hver et andelsbevis, hvortil der knytter sig en brugsret til en bolig. Hvis flere lejere senere ønsker at blive andelshavere, skal andelsforeningen købe deres boliger og optage dem som medlemmer. I rapporten foreslås det, at de almene boliger, der sælges som andelsboliger, ikke skal være underlagt de bestemmelser om maksimalpriser, der ellers gælder for danske andelsboliger. I stedet skal de sælges til den pris, der kan opnås på et frit marked. Det skyldes, at et salg af de almene boliger som traditionelle andelsboliger kun ville give et beskedent overskud, da traditionelle andelsboligers markedspris er lavere end den nye type andelsboliger. Salg som traditionelle andelsboliger ville derfor betyde, at mange almene boliger skulle sælges med tab. Overskuddet fra salg Indtægten fra et salg skal først bruges til indfrielse af lån i boligen, tilbagebetaling af beboerindskuddet samt til diverse udgifter i forbindelse med salget, f.eks. til udstykning og valuarer. Hvis der er et overskud herefter (nettoprovenu), skal 95% deponeres i Nybyggerifonden. 5% overføres til den fælles ejendom, dvs. den almene afdeling, ejerlejlighederne og andelsboligforeningen i fællesskab, i form af en ejerforeningsfond. Beløbet kan anvendes til øgede udgif- 4

5 Overskuddet fra salg skal give penge til nybyggeri. Lundegården I i Ballerup er blandt de byggerier, hvor gælden i boligerne overstiger markedsprisen. Hvis beboerne her ønsker at købe boligerne, skal Landsbyggefonden dække tabet. Foto: Claus Magnussen. ter til administration samt til fælles vedligeholdelses- og forbedringsprojekter. Hvis et salg giver underskud, skal Landsbyggefonden dække tabet i form af et lån. Afdelingen skal tilbagebetale lånet, hvis fremtidige salg giver overskud. Nybyggeri De penge, der deponeres i Nybyggerifonden, har boligorganisationen i en længerevarende periode efter salget krav på at få tilbageført til nybyggeri, hvis der er givet kommunalt tilsagn om et sådant. Boligorganisationen kan også ansøge om at få de deponerede midler udbetalt til andre udgifter, der ligger inden for dispositionsfondens anvendelsesområde, f.eks. tilskud til dækning af tab ved driften af boligorganisationens afdelinger, udlån til renoveringer og beboerrådgivning. Hvis de deponerede midler ikke udnyttes inden for den længerevarende periode, der ikke defineres nærmere i rapporten, mister boligorganisationen pengene. I rapporten er det beregnet, at et salg af almene boliger vil indbringe Nybyggerifonden godt 8 mia. kr. Det svarer til, at der kan finansieres nye almene boliger, hvis alle pengene anvendes til nybyggeri, og hvis staten ikke bidrager. Det forudsættes i beregningen, at kommunerne kan og vil bidrage med 7% af anskaffelsessummen i grundkapital til de boliger. I rapporten forudses det, at begrænsninger i byggesektorens kapacitet kan betyde, at nybyggeriet må strækkes over en årrække, hvis der bliver solgt mange almene boliger i løbet af kort tid. Desuden peges der på det problem, at nogle kommuner er fuldt udbyggede, og at det derfor vil være vanskeligt at finde egnede byggegrunde. Det gælder især i hovedstadsområdet. Forskellige beboergrupper Den foreslåede salgsmodel indebærer, at en etageejendom kan komme til at huse tre forskellige beboergrupper: ejerlejlighedsejere, andelshavere og almene lejere. I sådanne ejendomme skal der dannes en ejerforening, der skal tage sig af beslutninger om fællesanliggender som bærende konstruktioner, facader, tag, opgange, tekniske installationer, udendomsarealer samt eventuelt vaskeri og beboerhus. Det forudses, at det kan blive administrativt tungt at drive sådan en ejerforening, og at det vil medføre øgede udgifter til administration. Der kan blive tilknyttet op til tre forskellige administratorer til en og samme ejendom, nemlig ejerforeningens, andelsboligforeningens og den almene afdelings. Sidstnævnte, dvs. boligorganisationen eller et alment forretningsførerselskab, kan vælges som ejerforeningens administrator. Det forudses også i rapporten, at der kan opstå diverse problemer i en ejendom med tre beboergrupper, f.eks. vil der kunne vedtages tre forskellige husordner. Løsning af sådanne problemer må tages op, når salgsmodellen skal endeligt udformes. 5

6 I etageejendomme vil der fremover kunne være tre beboergrupper: Almene beboere, andelshavere og ejere. Beslutninger om den fælles drift af ejendommen træffes i en ejerforening. Boligorganisationerne og Landsbyggefonden mister penge ved et salg af knap boliger. Kommunerne, staten og Nybyggerifonden tjener penge. Ejerforeningen og beboerdemokratiet I ejerforeningen har de forskellige beboergrupper indflydelse svarende til deres fordelingstal. Medlemmer af ejerforeningen er de enkelte ejerlejlighedsejere samt andelsboligforeningen og den almene afdeling. De overordnede beslutninger i ejerforeningen træffes på en generalforsamling, der også vælger en bestyrelse og en administrator. De enkelte medlemmer af andelsboligforeningen og beboerne i de almene boliger er ikke selv medlemmer af ejerforeningen, men har indflydelse gennem henholdsvis andelsboligforeningen og boligorganisationen. Da det er boligorganisationen, der har det juridiske og økonomiske ansvar for driften af de enkelte almene afdelinger, er det organisationsbestyrelsen, der har stemmeret på ejerforeningens generalforsamling svarende til andelen af almene beboere. Organisationsbestyrelsen kan vælge at lade sig repræsentere på generalforsamlingen af en ansat funktionær. Medlemmerne af organisationsbestyrelsen kan vælges til ejerforeningens bestyrelse. På ejerforeningens generalforsamling er medlemmerne af organisationsbestyrelsen forpligtet af reglerne om beboerdemokrati og skal Samlede økonomiske konsekvenser for parterne ved salg til markedsprisen under forudsætning af, at 30% af købesummen finansieres med et rente- og afdragsfrit lån fra Nybyggerifonden. Mio. kr. (nutidsværdi) Kommunegruppe Solgte Bolig- LBF Nybyggeri- Staten Komm. boliger org. fonden Antal Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Kbh-Fr.berg Øv.Hovedstadsreg storbyer Øvrige kommuner Alle boliger Beregningerne er behæftet med en ikke ubetydelig usikkerhed. derfor handle i overensstemmelse med beslutninger, som afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet har truffet på baggrund af deres beslutningskompetence i henhold til gældende lovgivning. Hvis medlemmerne af organisationsbestyrelsen derimod vælges til ejerforeningens bestyrelse, har de ikke længere pligt til at følge beslutninger truffet af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet, fordi de nu repræsenterer hele ejerforeningen. Som det påpeges i rapporten, vil beboerdemokratiet ændre karakter, fordi afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets beslutninger ikke længere nødvendigvis vil kunne gennemføres. For at sikre at den almene afdelings synspunkter fremføres på generalforsamlingen af personer valgt direkte af afdelingens beboere, får afdelingsbestyrelsen ret til at deltage i ejerforeningens generalforsamling med taleret, men uden stemmeret. Andre konsekvenser Det fremgår af rapporten, at staten sparer knap 3 mia. kr. og kommunerne knap 1 mia. kr., hvis almene boliger sælges efter den foreslåede model. Når en bolig sælges, bortfalder den løbende offentlige støtte til tilbagebetaling af lån, og desuden sparer staten og kommunerne udgifter til individuel boligstøtte, da ejere og andelshavere ikke kan modtage boligsikring og fuld boligydelse. Af rapporten fremgår det også, at boligomkostningerne for fremtidige generationer vil stige som følge af et salg af de almene boliger som ejerboliger eller andelsboliger med fri prisfastsættelse, fordi der bliver færre boliger, hvor huslejen er reguleret. Endelig antages det i rapporten, at et salg som foreslået vil medføre 6

7 Hvis blot én beboer i Søndermarken på Frederiksberg ønsker at købe, skal hele boliglokken opdeles i ejerlejligheder. Det koster boligorganisationen ca kr. pr. bolig i det pågældende højhus. Foto: Claus Magnussen. Der er tusindvis af boligsøgende, der står skrevet op på ventelisterne. lavere mobilitet i problemramte boligområder, så de bliver mere velfungerende og stabile. Det hedder dog også, at det ikke kan udelukkes, at der bliver tale om en større koncentration af mindre ressourcestærke beboere i visse mindre velfungerende områder, fordi en beskeden efterspørgsel på boligerne vil betyde, at få boliger sælges, og fordi kommunerne vil få et større behov for at anvise til disse områder som følge af salg af almene boliger i mere attraktive boligområder. Reaktioner på rapporten Boligselskabernes Landsforening (BL) har sat spørgsmålstegn ved, om den foreslåede salgsmodel vil betyde flere boliger, fordi de økonomisk hårdt pressede kommuner skal betale lige så meget i kommunal grundkapital, som de plejer, og det gør det tvivlsomt, om de er villige til at give tilsagn om yderligere byggeri. Tværtimod frygter BL, at kommunerne bliver tilbageholdende med at give tilsagn om nyt alment byggeri, fordi boligerne risikerer at blive solgt efter en karensperiode på 10 år. BL hæfter sig ved, at det antydes, at staten kan tænkes at trække sig ud af finansieringen af alment byggeri i fremtiden, at boligudgiften for kommende beboere vil stige, at ordningen vil medføre betydelige udgifter til papir og bureaukrati, f.eks. i forbindelse med opdeling af etageejendomme i ejerlejligheder, at staten sparer milliarder på ordningen, at der ikke gøres en reel indsats for at sikre blandede ejerformer, at problemerne mht. den kommunale anvisningsret kun berøres sporadisk, at beboerdemokratiet ikke respekteres, at de 5% af nettoprovenuet, der skal betales til afdelingen, kan anses for at være et lokkemiddel til at fremme en afgørelse på afdelingsmødet til fordel for et salg, og at dette lokkemiddel trækker i retning af en social skævhed, fordi beløbet er størst i de mest attraktive afdelinger, at den foreslåede rabatordning med udskudt betaling på 30% af købesummen med den nuværende rente svarer til et økonomisk kontanttilskud på kr., hvis en beboer køber, og boligen først videresælges efter 20 år, at det er BL s opfattelse, at den foreslåede ordning indebærer ekspropriation (Afståelse af ejendom efter krav fra "almenvellet". Kan ifølge Grundlovens 73 kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning). Kommentarer til rapporten fra BL kan findes på hjemmesiden Kommunernes Landsforening (KL) har meldt ud, at de kræver vetoret over for salg af almene boliger, fordi der fra kommune til kommune er stor forskel på, hvor hårdt der er brug for de almene boliger til sociale formål, og hvor gode muligheder, der er for at bygge nyt. Derfor er det eneste rigtige at lade kommunerne få en central placering ved beslutningen om salg, dvs. vetoret, mener KL. KAB og rapporten Efter KAB s opfattelse opnås den større valgfrihed for den enkelte beboer, som er regeringens erklærede mål med at sælge ud af de almene boliger, langt bedre ved at give de almene beboere større frihed til at indrette deres bolig, som de har lyst 7

8 Den foreslåede salgsmodel er i høring til den 8. august til. Det kan f.eks. ske gennem en udvidelse af råderetten, bedre muligheder for individuelle moderniseringer og ved en generel udlugning i de mange love og regler, der gælder på det almene område. KAB har ved flere lejligheder klart og tydeligt lagt op til en frivillig model for salg, fordi tvangssalg samfundsmæssigt set er en dårlig idé. Man kan sagtens forestille sig en model, hvor boligorganisationerne og kommunalbestyrelserne i fællesskab kan beslutte, at salg er en fornuftig løsning, og derfor er KAB glad for KL s udmelding om kommunal vetoret ved salg. En frivillig model kan nemt kombineres med en række konkrete incitamentsstrukturer, der betyder, at der rent faktisk sælges et vist antal boliger. KAB følger nøje BL's reaktioner og er glad for den yderst professionelle og hurtige måde, BL har reageret på i forbindelse med offentliggørelse af regeringens rapport. Vi er enige i BL's udspil og støtter synspunktet om, at det er dybt problematisk og ikke kan være i overensstemmelse med Grundloven, at man i forbindelse med salg flytter kompetencen fra den øverste myndighed i boligorganisationen til afdelingsmødet i den enkelte afdeling, slet ikke når det kombineres med en rabat i form af et 30-årigt rente- og afdragsfrit lån og en form for økonomisk dusør til beboerne i boligafdelingen. Den foreslåede salgsmodel er dyr i administration, kompliceret og bureaukratisk og vil for de ejere, andelshavere og almene beboere, der gerne vil have indflydelse på ejerforeningens beslutninger, opleves som uhyre vanskelig at trænge igennem. Med andre ord er den et stort tilbageskridt i forhold til det nuværende beboerdemokratiske system. KAB finder også, at den foreslåede model er meget problematisk overfor de tusindvis af boligsøgende, der står skrevet op på ventelisterne. I KAB er næsten mennesker p.t. skrevet op. KAB er også dybt bekymret over udsigten til færre boliger til boligsocial anvisning og frygter, at den foreslåede salgsmodel vil medføre en gentagelse af de negative erfaringer, man har gjort i bl.a. England og Stockholm. Her har salg af kommunale og almene boliger ført til, at nybyggeriet er gået i stå, der er kommet mangel på boliger, som mennesker med almindelige indkomster kan betale, og opdelingen på boligmarkedet er øget. KAB vil fortsat opfordre regeringen til at indgå i en reel dialog med den almene sektor, og det er vores håb, at der kan findes en løsning, der er baseret på frivillighed, og hvor der samtidig indføres større frihedsgrader for både beboere og de almene boligorganisationer. Udgivet af: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17, 1552 København V Tlf Fax Hjemmeside: Tekst: Louise Skyggebjerg Tegninger: Frank Hjorhöy Layout: Susanne Grenaae Juni 2003

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Til orientering organisationsbestyrelser og repræsentantskaber

Til orientering organisationsbestyrelser og repræsentantskaber Til orientering organisationsbestyrelser og repræsentantskaber Lovgrundlag P Lov nr. 485 af 9. juni 2004 om forsøg med salg af almene familieboliger P Bekendtgørelse nr. 682 af 24. juni 2004 om ansøgning

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lovforslag om forsøg med salg af almene boliger 3-årigt forsøg fra 1/1 2005 til 31/12 2007 Ikke vedtaget af Folketinget endnu - kun et lovforslag

Lovforslag om forsøg med salg af almene boliger 3-årigt forsøg fra 1/1 2005 til 31/12 2007 Ikke vedtaget af Folketinget endnu - kun et lovforslag Lovforslag om forsøg med salg af almene boliger 3-årigt forsøg fra 1/1 2005 til 31/12 2007 Ikke vedtaget af Folketinget endnu - kun et lovforslag Lovens vedtagelse Lovforslag fremsat den 17. marts 2004

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

BL s høringssvar. på rapporten fra regeringens udvalg om salg af almene boliger

BL s høringssvar. på rapporten fra regeringens udvalg om salg af almene boliger BL s høringssvar på rapporten fra regeringens udvalg om salg af almene boliger BL s høringssvar Udgivet August 2003 Boligselskabernes Landsforening Studiestræde 50 1554 København V 3376 2000 Tryk: BookPartner,

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

2003-04 - L 182 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger s...side 1 af 132

2003-04 - L 182 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger s...side 1 af 132 2003-04 - L 182 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger s...side 1 af 132 L 182 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til. Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde. Boligorganisation. Bestyrelse. Afdeling. Afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelse.

Velkommen til. Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde. Boligorganisation. Bestyrelse. Afdeling. Afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelse. Velkommen til Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde Boligorganisation Bestyrelse Afdeling Afdelingsmøder Afdelingsbestyrelse Beboerdemokrati Kom til møderne!! Brug din indflydelse!! 1 Du bor i en boligafdeling

Læs mere

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boliger subsidier og tilskud Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boligpolitik er vanskelig! Grundlæggende krav til en rimelig bolig for alle Varigt forbrugsgode: Stor up-front investering løbende

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen HØRINGSUDKAST 3. APRIL 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen R Ø D E K R O A N D E L S B O L I G F O R E N I N G Kom godt i gang med arbejdet HVORDAN FUNGERER En Boligforening En Afdeling En Afdelingsbestyrelse Side 2 Tillykke med valget

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Debatoplæg om den almene sektors fonde og finansiering. En retfærdig boligpolitik

Debatoplæg om den almene sektors fonde og finansiering. En retfærdig boligpolitik Debatoplæg om den almene sektors fonde og finansiering En retfærdig boligpolitik Forord Eksistensen af fonde i den almene sektor er en nødvendighed. Uden fondene ville vi ikke have mulighed for at løse

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL 1 Små afdelinger længe leve! Små afdelinger vil være små for enhver pris, på trods af at

Læs mere