Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jean Brahe (C) Næstformand: Steen Wrist Ørts (A) Christian Bro (A) Jan Schrøder (O) Lars Ejby Pedersen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Jean Brahe Side 1

2 Indholdsfortegnelse 53 Godkendelse af dagsorden Realisering af budgetstrategi - By- og Teknikudvalget (fortsat behandling) Budgetopfølgning 2014, By- og Teknikudvalget Omprioritering af anlægsmidler Kommuneplantillæg nr.5, Revidering af bilag 1, bevaringsværdige bygninger Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for et boligområde i Herslev Byfornyelse Indkomne bemærkninger og sammenfattende redegørelse til VVM foretablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Havnegrillen lejeaftale Udpegning af nyt medlem til Taxinævnet Lukket - Orientering...30 Side 2

3 53 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt. Fraværende: Jean Brahe Side 3

4 54 Realisering af budgetstrategi - By- og Teknikudvalget (fortsat behandling) Sagsnr.:14/144 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget traf den 18. marts 2014 beslutning om budgetstrategien for den kommende budgetlægning. Byrådet blev orienteret om budgetstrategien på temamødet den 24. marts Strategien forudsætter, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og at der skal skabes råderum til investeringer. Råderummet skal skabes gennem ekstraordinære indtægter som eksempelvis salg af jord og ejendomme og altså ikke gennem servicereduktioner. Budgetstrategien indebærer, at udvalgene skal pege på effektiviseringer og servicetilpasninger for i alt mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter. På udvalgsmøderne i april og maj drøfter det enkelte udvalg, hvordan det kan bidrage til, at reduktionskravet gennemføres. De enkelte udvalgs budgetbidrag skal afleveres medio juni. Bidragene indgår herefter i det samlede budgetforslag til 1. behandlingen. By- og Teknikudvalgets indledende drøftelse fandt sted på udvalgets møde den 8. april 2014 (punkt 43 på dagsordenen). Denne drøftelse skal fortsætte på mødet den 13. maj 2014 med henblik på stillingtagen til sagen. På By- og Teknikudvalgets første møder er opgaverne på udvalgets politikområde blevet præsenteret. Det samme gælder helt overordnet udvalgets økonomi. På udvalgsmødet den 8. april 2014 blev økonomien og dens sammenhæng med opgaveløsningen gennemgået nærmere, herunder fsv. angår lovbundne og ikke-lovbundne opgaver. Udvalget udpegede på dette grundlag nogle områder til nærmere belysning. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På udvalgsmødet den 13. maj 2014 præsenteres udvalget for en nærmere vurdering af konsekvenserne af reduktioner på de områder, som udvalget på udvalgsmødet den 8. april 2014 ønskede nærmere belyst. Udvalget skal så vidt muligt træffe endelig beslutning om udvalgets budgetbidrag på udvalgsmødet den 13. maj. Indstillinger: By- og Erhverv, Trafik & Renovation og Facility Management indstiller, at By- og Teknikudvalget træffer beslutning om udvalgets forslag til bidrag til imødekommelse af det samlede reduktionskrav. Side 4

5 Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Punktet blev drøftet. Fraværende: Jean Brahe Side 5

6 55 1. Budgetopfølgning 2014, By- og Teknikudvalget Sagsnr.:14/2888 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen. Det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen By og teknik. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med marts måned. Mio. kr. Drift Korrigeret budget 1. Budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter Fredericia Brand & Redning Kørselskontor By & Erhverv By & Erhverv adm Byfornyelse og driftssikring Trafik og Renovation Kollektiv trafik Veje og parker Vintertjeneste Betalt parkering Vej & Park-drift Parkeringsvagt Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Servicekorps - Ren by Side 6

7 Nytteprojekt Facility Management Transportoptimering Administrativ service Serviceafdeling Ejendomsafdeling Udviklingspulje Serviceudgifter i alt Ældreboliger, drift Facility Management Ejendomsafdeling Ældreboliger, drift i alt Drift i alt Anlæg Fredericia Brand & Redning By & Erhverv Vej & Park Facility Management Anlæg i alt Indskud i Landsbyggefonden Total = Udgift / lån af næste år (underskud) - = Indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget samt eventuelle meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts). 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Side 7

8 Indkøbsbesparelse 2014: Udmøntning af en indkøbsbesparelse, gældende for budgetter til anskaffelser, fødevarer, tjenesteydelser, entreprenør- og håndværkerydelser samt øvrige varekøb. For By- og Teknikudvalget er indkøbsbesparelsen -0,177 mio. kr. i 2014 og -0,120 mio. kr. i de efterfølgende år, fordelt på flere fagafdelinger. Befordringsbudget til Proaktiv: Proaktivs budget 2013 og 2014 til befordring har været placeret ved Kørselskontoret og ønskes omplaceret til Voksenservice. Forlig vedrørende pausesagen: Serviceafdelingen har indgået forlig med 3F angående en tvist om pauser. Der omplaceres 0,648 mio. kr. fra HR-afdelingen til dækning af forligsbeløbet. Nytteprojekt på Entreprenørgården: Der omplaceres 0,500 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsafdelingen til nytteaktivering på Entreprenørgården (Vej & park-drift). Udmøntning af barselsfonden 2014: Der omplaceres 0,074 mio. kr. til By & Erhverv. Tilretning af administrationsbidrag og Clearing af konti: I forbindelse med ny udregningsmodel for salg af teknikertimer til anlæg cleares i alt -0,265 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og By- og Teknikudvalget. Frigivelse af anlægsmidler: Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler, optaget i investeringsoversigten Der ændres ikke i denne sammenhæng budgetter, men er udelukkende tale om frigivelse af midler. Det drejer sig om følgende projekter: Asfaltprojekter: 4,843 mio. kr. Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger: 1,307 mio. kr. Gadebelysning - optimering: 0,502 mio. kr. Gas på vej: 0,801 mio. kr. Renovering af fortove: 1,194 mio. kr. Sikring af brobygværker: 2,593 mio. kr. Trafiksikkerhedsby: 0,766 mio. kr. Energirenovering: 1,000 mio. kr. Byfornyelse, konsulentydelser: 0,543 mio. kr. Byfornyelse, pulje: 0,621 mio. kr. Energirenovering, Fredericia idrætscenter: -5,777 mio. kr. Cykelprojekter: -6,000 mio. kr. Anlægsbevillingen nedskrives for Energirenovering og Cykelprojekter, da projekterne er ændret indholdsmæssigt siden bevillingerne blev givet. Samlet set ønskes der frigivet 2,393 mio. kr. Ejendomsafdelingen, bygningsvedligehold: I forbindelse med sammenlægning af puljer til udvendig bygningsvedligehold blev Side 8

9 prisfremskrivningen af budgetterne ikke indregning. Dette tilrettes ved omplacering af budgetter i henhold til beslutningen om rationalisering af puljerne til udvendig bygningsvedligehold. Omplacering mellem anlægspuljer: Der overføres midler fra Byfornyelse, pulje -0,120 mio.kr. til nyt anlægsprojekt Byfornyelse, pulje uden refusion. Samtidig søges om frigivelse af beløbet Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Forskud på forligsbeløb: Udmøntning af imødekommet ansøgning om forskud på forligsbeløb vedrørende Strandparken. Der blev i 2006 indgået forlig med Strandparken, med aftale om udbetaling af forligsbeløbet ved forpagtningsaftalens udløb. Der ønskes tillægsbevilling på 0,049 mio. kr. til dækning af forskud på forligsbeløbet. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes umiddelbart før regnskabsafslutningen. De enkelte områder fastholder i vid udstrækning deres afvikling af et eventuelt spar/lån som indmeldt i regnskabssagen For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til punkterne sagsbeskrivelse og vurdering. Vurdering: De enkelte afdelinger fastholder i overvejende grad afviklingen af eventuelt spar/lån som indmeldt i forbindelse med regnskabssagen 2013, dog med følgende bemærkning i relation til Ejendomsafdelingen og By & Erhverv: I Ejendomsafdelingen er der i henhold til 2013-regnskabet en underfinansiering på driften af ejendomme på 4,100 mio. kr. Som redegjort for i regnskabet er årsagen den markante stigning vedrørende grønne afgifter på varme, el og vand, som der ved indekseringen af budgetterne ikke er korrigeret for og dermed ikke budgetmidler til at dække. Der er ikke fundet en løsning med hensyn til underfinansieringen, hvilket betyder at der fremadrettet per år akkumuleres et underskud på Side 9

10 4,100 mio. kr. i afdelingen, frem til det tidspunkt hvor en permanent løsning er fundet. By & Erhverv: Der forventes et merforbrug på 0,056 mio. kr. vedrørende udgifter til erhvervspulje samt manglende indtægter på 0,054 mio. kr. vedrørende kongresindtægter. I alt et forventet merforbrug på 0,110 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i Videnparken på 0,600 mio. kr., hvilket i alt giver et forventet mindreforbrug på 0,490 mio. kr. De i budgetopfølgningen indarbejdede tillægsbevillinger og omplaceringer vurderes alle at være i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring. Det vurderes at fremdriften på de opstillede indsatsområder er som ønsket. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller: 1. At der søges om tillægsbevilling for i alt 0,049 mio. kr. til serviceudgifter i At der søges om omplacering for i alt 0,906 mio. kr. til serviceudgifter i At der søges om anlægsbevillinger for i alt 2,393 mio. kr., hvorved de afsatte rådighedsbeløb frigives. 4. At der omplaceres for 4,494 mio. kr. på anlægssiden. 5. At de indmeldte forventede spar/lån tages til efterretning. 6. At sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 10

11 56 Omprioritering af anlægsmidler Sagsnr.:14/4894 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med den kommende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for at oprette lærerarbejdspladser på skolerne i Fredericia Kommune. Der er ikke afsat særskilte anlægsmidler til oprettelse af lærerarbejdspladser. Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af projektet, der samlet koster 4,070 mio. kr. Finansieringsforslaget er tilvejebragt via omprioriteringer fra eksisterende anlægspuljer. Økonomiske konsekvenser: Nedenstående oversigt viser, hvorledes anlægsmidler fra andre projekter kan omprioriteres til lærerarbejdspladser. Anlægsmidler, der omprioriteres: Kr. Rådhuset, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov, nye facadeplader Kirstinebjergskolen afd. Egumvej, solafskærmning Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, opret. af belægning I alt Skoleområdet råder over to puljer, der samtidig kan omprioriteres til projektet. Anlægsmidler fra skoleområdet (uforbrugte) Kr. Skolerenovering - restpulje Pulje vedr. skolestruktur I alt Ved brug af ovenstående finansieringsmodel, vil det samlede anlægsprojekt til lærerarbejdspladser se således ud: Samlet finansieringsmodel Kr. Samlet anlægspulje som omprioriteres til projektet Udgifter til lærerarbejdspladser Udgifter til kontorinventar m.v Manglende finansiering - dækkes af skoleområdet Der mangler således kr. i at finansiere det samlede projekt. Beløbet dækkes via driftsmidler på skoleområdet indenfor budgetrammen. Side 11

12 Vurdering: De 1,950 mio. kr., som omprioriteres, kommer fra puljen til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune. Det vurderes, at det ikke er kritisk at udskyde de nævnte projekter med 1 år. Dog vil der være behov for at øremærke anlægsmidler til de nævnte projekter i Indstillinger: Børn og Unge samt By & Teknik indstiller, at: Børne- og Uddannelsesudvalget samt By- og Teknikudvalget godkender finansieringsmodellen til lærerarbejdspladser til i alt 4,070 mio. kr. gennem omprioritering af anlægsmidler for i alt 3,732 mio. kr. samt via driftsmidler for 0,338 mio. kr. (projektnr. XA og XA på skoleområdet) Der i forbindelse med budgetlægningen for tilføres 1,95 mio. kr. til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune svarende til det omprioriterede beløb. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 12

13 57 Kommuneplantillæg nr.5, Revidering af bilag 1, bevaringsværdige bygninger. Sagsnr.:14/3972 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I Fredericia Kommune er bygninger med bevaringsværdi 1 4 klassificeret som bevaringsværdige og opført på Bilag 1 til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Som forarbejde til den nye lokalplan nr. 328 for arkitektur, facader og skilte i Fredericia Bymidte, som skal afløse den eksisterende lokalplan nr. 164, er alle ældre ejendomme i bymidten nu SAVE vurderet på ny. I forbindelse med arbejdet med Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia er det blevet tydeligt, at der findes kulturhistoriske værdier og sammenhænge, som der ikke tidligere har været fokus på. Det betyder at mange flere bygninger inden for voldene bør klassificeres som bevaringsværdige. En årsag kan være, at den arkitektoniske værdi bliver højere på grund af en facaderenovering, der er i overensstemmelse med den oprindelige byggestil, en anden årsag kan være, at den kulturhistoriske værdi bliver højere på baggrund af det nye og bedre kendskab til kulturhistorien, som arbejdet med Bevaringsfonden giver. Endeligt findes der en række bevaringsværdige helheder, som der ikke har været fokus på tidligere, og som har betydning for, at den miljømæssige værdi nu vurderes højere. Særligt er der mange byggeforeningshuse, som nu er registreret som bevaringsværdige, idet den særlige kulturhistorie og byggeforeningernes plads i byens historie er blevet afdækket, og det er tydeligt, at husenes oprindelige arkitektur, miljø og karakter kan være særdeles velbevaret. Bilag 1 er nu revideret, så i alt 965 bygninger er registreret som bevaringsværdige mod tidligere 601. Af de i alt ca bygninger, der er beliggende inden for voldene, er nu ca. 43 % klassificeret som bevaringsværdige mod tidligere 27 %. Blandt de nye registreringer er der også et antal baghuse, som udgør en helhed med forhuset eller har høj bevaringsværdi i sig selv. Bevaringsværdige bygninger er sikrede gennem Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og må ikke nedrives eller ændres væsentligt udvendigt uden Byrådets tilladelse. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at revideringen af Bilag 1 er nødvendig, da det gældende Bilag 1 ikke er fyldestgørende i forhold til, hvor mange bygninger, der bør være registreret som bevaringsværdige. Revideringen af Bilag 1 har medført, at enkelte huse inden for bymidten er faldet i bevaringsværdi, mens en betydelig del er steget. Side 13

14 Bevaringsværdierne vil få betydning i forhold til konkrete bevarende bestemmelser i den nye lokalplan for arkitektur, facader og skilte i Fredericia Bymidte, idet de bevarende bestemmelser vil blive differentieret i forhold til bygningernes bevaringsværdi. Det er en forudsætning for at modtage støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia at bygningen er udpeget som bevaringsværdig. Det vil således nu være en mulighed for flere bygninger at ansøge om støtte herfra. De beboelsesejendomme inden for voldene, der ikke opfylder kriterierne for at søge støtte fra Bevaringsfonden, har mulighed for at søge om byfornyelsesstøtte til udvendig istandsættelse, såfremt de er ældre end I henhold til byfornyelsesloven har bygninger, der er klassificeret som bevaringsværdige, mulighed for at opnå højere byfornyelsesstøtte end bygninger, der ikke er bevaringsværdige. By & Erhverv vurderer, at forøgelsen af antallet af bevaringsværdige bygninger forøger ejernes mulighed for at opnå støtte til istandsættelse af facaderne og at muligheden for en forskønnelse af bymidten dermed også bliver større. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 5, Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger, vedtages og 2. at forslaget sendes 10 uger i høring fra den 4. juni 2014 til den 13. august 2014 Bilag: Åben - Kommuneplantillæg nr.5 - Revidering af Bilag 1 - Bevaringsværdige bygninger.pdf Åben - Bilag 1.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 14

15 58 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for et boligområde i Herslev Sagsnr.:14/2312 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: LIFA A/S har på vegne af bygherre Claus Mørk Andersen anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for et ca. 5,7 hektar stort område ved Herslev Kirkevej i Herslev. Sigtet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et boligområde til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Claus Mørk Andersen ejer området, og driver det i dag til jordbrugsmæssige formål. Området ligger i landzone og omfatter matr. nr. 10 u Herslev By, Herslev. LIFA A/S motiverer anmodningen om igangsætning af lokalplanarbejdet med, at skolen i Herslev nu er lukket og der er derfor ikke brug for arealet, der er udlagt hertil. Bygherre ønsker derfor at planlægningen ændres, så der bliver mulighed for at etablere boliger, så han kan udvikle sig ejendom. Bygherre finder at matriklen ligger som en naturlig forlængelse af Herslev, mellem et nyere boligområde og den nedlagte skole. Med attraktive byggegrunde der understøtter udviklingen af landsbyen, vil det nye boligområde, forhåbentlig være med til at øge bosætning. Anmodning om igangsætning af lokalplanarbejde, bilagt principskitse er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 1. Kommuneplan Området som ønskes lokalplanlagt er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål (H.O.2.) med anvendelse til skole og idrætsanlæg og landbrugsformål. Området er desuden omfattet af lokalplan 146 for boligområde i Herslev, hvori ejendommen er udlagt dels til skole og idrætsanlæg og dels som landbrugsareal. En del af matrikel nr. 10 u er udlagt som værdifuldt landskab mens hovedparten af området er udlagt som værdifuldt landskab (buffer). Området er også udlagt med økologiske forbindelser. Matr. nr. 10 u er omfattet af kommuneplanens lokalplanramme H.L.1A og H.O.2. Området er fortrinsvist udlagt til jordbrugsformål samt offentlige formål (Herslev Skole). H.L.1A skal fastholdes som jordbrugsområde med naturværdier og landskabsværdier. Af de bebyggelsesregulerende bestemmelser fremgår det, at der ikke kan ske yderligere udstykning af grunde til selvstændig bebyggelse. Af kommuneplanen fremgår det, at målet er at områdets anvendelse som jordbrugsområde skal fastholdes. Området skal desuden friholdes for yderligere bebyggelse, bortset fra bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene. Der kan dog gives tilladelse til ombygning af og tilbygning til eksisterende boliger mv., under forudsætning af at byggeriet tilpasses omgivelserne bedst muligt. Side 15

16 Af kommuneplanen fremgår det at H.O.2. skal fastholde sin karakter af område til offentlige formål, skole, børnehave og lignende funktioner, der kan indpasses i området, uden at det ændrer karakter. I Herslev er der udpeget områder til ny boligbebyggelse (H.B.4. og H.B.5.). Arealet i Herslev udgør ca. 5 ha med plads til ca. 40 boliger. (H.B.4.: Byudlægget udgør 1,4 ha., og giver mulighed for opførelse af ca. 10 boliger. H.B.5.: 3,7 ha, og der forventes at blive mulighed for at opføre ca. 30 boliger). Områderne er endnu ikke lokalplanlagte. Herslev kan kun udbygges i samspil med landskabet og det grønne element. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ved revisionen af Kommuneplan blev der lagt vægt på, at der ikke skulle udlægges yderligere areal til boligformål, idet de eksisterende udlæg endnu ikke var taget i brug. Samtidig indgår H.B.4. og H.B. 5. som prioritet 4 i kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Med rækkefølgebestemmelserne kan kommunen til en vis grad styre, at udbygningen af nye områder og omdannelsen af ældre byområder finder sted i en takt, der sikrer en hensigtsmæssig byudvikling, der tager hensyn til kommunens og investorernes økonomiske muligheder. Rækkefølgebestemmelserne angiver, i hvilken rækkefølge udbygningen skal ske. Ifølge planloven har kommunen pligt til at udarbejde en lokalplan, hvis der er overensstemmelse mellem et ønske om udstykning eller bebyggelse og kommuneplanen. Når der er rækkefølgebestemmelser i kommuneplanens rammer, kan byrådet modsætte sig at tilvejebringe en lokalplan, der strider mod rækkefølgen. Byrådet kan dog ikke nægte udnyttelse af en eksisterende detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Sådanne områder er dermed undtaget af rækkefølgebestemmelserne. Der er opgjort en total restrummelighed for boliger på 230 for Herslev, Pjedsted og Bredstrup tilsammen. Restrummeligheden er et udtryk for, hvor meget areal, der er udlagt til henholdsvis bolig eller erhverv, og hvor byggeri endnu ikke er påbegyndt. For boliger opgøres restrummelighed på baggrund af det mulige antal boliger. Samlet set vurderes restrummeligheden for boliger i Kommuneplan at svare nogenlunde til, hvad der er brug for i planperioden. Da ønsket om at udvikle matr. nr. 10 u til boligformål er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og da der er en stor restrummeliglighed i de eksisterende boligudlæg (se kort), ligesom at de udlagte områder H.B.4. og H.B.5. endnu ikke er udnyttede, vurderes det, Side 16

17 at der p.t. ikke er behov for yderligere arealer til boligformål i Herslev i denne planperiode. By & Erhverv har tilkendegivet dette i en mail til LIFA A/S den 19. marts I forlængelse deraf har LIFA A/S på vegne af bygherre sendt en uddybende skrivelse (vedlagt indstillingen som bilag 3), hvori bygherres synspunkter for en boligudvikling i området uddybes. Samtidig fremføres det, at bygherre vil begære arealet overtaget af kommunen, såfremt det ikke gøres muligt at udnytte ejendommen matrikel nr. 10 u Herslev By, Herslev på anden vis. Da restejendommen efter bygherres opfattelse, ikke kan udnyttes rentabelt til landbrugsdrift, vil hele ejendommen begæres overtaget af kommunen. By & Erhverv vurderer, at bygherres uddybende skrivelse ikke indeholder argumenter som ændrer på vurderingen om, at der ikke skal igangsættes en lokalplan for området. Indstillinger: By & Erhverv indstiller at det meddeles ansøger, at anmodningen om igangsætning af lokalplan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt. Bilag: Åben - Bilag 1. Ansøgning lp udarbejdelse_herslev.pdf Åben - Bilag 2. Dispositionsdiagram.pdf Åben - Bilag 3. Rækkefølgebestemmelser og restrummelighed_herslev.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Sagens udsættes til næste møde, hvor der samtidig ønskes et overblik over behovet for udstykninger i hele Fredericia Kommune. Fraværende: Jean Brahe Side 17

18 59 Byfornyelse 2014 Sagsnr.:14/961 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By - & Erhverv har modtaget i alt 13 ansøgninger om at få del i byfornyelsesmidlerne 2014, 12 ansøgninger til ejerboliger og 1 ansøgning til udlejningsboliger. Den vejledende udgiftsramme fra staten er 0,8 mio. kr. for 2014, så der kan anvendes max. 1.6 mio. kr. til nye projekter. Der er dog på det kommunale budget for 2014 afsat 0,6 mio. kr., så der kan anvendes 1,2 mio. kr., da der gives 50 % refusion fra staten. I henhold til gældende LBK nr. 504 af 16/05/2013 om byfornyelse og udvikling af byer kan der til udlejningsejendomme ydes støtte op til 100 % af den støtteberettigede udgift. Til ejerboliger kan der ydes støtte med op til 1/4 af den støtteberettigede udgift og op til 1/3 af den støtteberettigede udgift, såfremt ejerboligerne er bevaringsværdige eller fredede. Sidst det var muligt at søge byfornyelsesstøtte i 2013 i Fredericia Kommune blev der givet maksimal mulig støtte til ejerboliger og 45 % til udlejningsboliger. By & Erhverv foreslår, at fordelingen ændres lidt for 2014, idet der gives 30 % til ejerboliger og 40 % til udlejningsboliger. De støtteberettigede udgifter omfatter udelukkende udvendigt arbejde, herunder vinduer, facade, trapper og lign. Der kan ikke gives støtte til indvendige arbejder. Bliver den forventede støtteberettigede udgift væsentlig mindre end forudset, reducerer kommunen støttebeløbet tilsvarende i den enkelte byfornyelsessag. Støttebeløbet forøges dog ikke tilsvarende, hvis den forudsete udgift bliver højere end forventet. I sådanne tilfælde skal der søges om mertilsagn. Støttebeløbet udbetales med klausul om tilbagebetaling ved status- eller ejerskifte inden for 1-10 år efter udbetaling af støttebeløbet, afhængig af støttens størrelse, jvf. kommunens folder om byfornyelse. Det er en forudsætning for udbetaling af støtte, at utidssvarende forhold samt installationsmangler udbedres senest samtidig med gennemførelse af projektet. Projekterne er i henhold til tidligere beslutning i Teknisk Udvalg prioriteret efter følgende kriterier for udvælgelse: 1. Bygninger der er beliggende i randbebyggelsen langs gaderne eller er synlige herfra. Ved istandsættelse af disse bygninger forbedres bybilledet, og byfornyelsesstøtten bliver således også en gevinst for de forbipasserende og hermed for byen som helhed. Side 18

19 2. Ejendomme der præger bybilledet positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi Ejendomme der præger landsbymiljøer og villakvarterer positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi 1-4. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger: 6. Julivej 52 bevaringsværdi 4 Velproportioneret villa fra Der søges om tilskud til reparation af revner i facaden, skifer på sålbænke samt fornyelse af facademalingen med silikatmaling. Ny farvesætning skal godkendes på baggrund af farveprøver. Facaden har oprindeligt stået i rød blank mur som naboejendommen der er identisk med denne villa. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. 6. Julivej 56 bevaringsværdi 3 Velproportioneret villa fra 1922 med pudset facade og mansardtag. Villaen er tegnet af arkitekt Bodulf Billund. Der søges om tilskud til afrensning af eksisterende maling, delvis nypudsning i kalkmørtel, reparation af revner i facaden, samt fornyelse af facademalingen med silikatmaling i cremehvid. Ny farvesætning skal godkendes på baggrund af farveprøver. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Cohrsvej 4 bevaringsværdi 4 Velproportioneret villa fra 1927 i rød blank mur og valmet tag. Der søges om tilskud til fornyelse af tagdækningen i rød vingetegl samt omfugning af facade inkl. mindre murværksreparationer med udskiftning af enkelte sten. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Dronningensgade 31 bevaringsværdi 4 Rødstens hjørneejendom fra 1890, der er en del af en bevaringsværdig helhed med husene langs Prinsensgade. I dag er der tre ejerlejligheder i ejendommen. Der søges om tilskud til fornyelse af hoveddøren. Den eksisterende dør er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Side 19

20 Den nye dør vil blive udført som traditionel to - fløjet dør med ovenlysvindue. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % 7.000,- kr. Falstersgade 24 - bevaringsværdi 4 Fint proportioneret, større villa fra 1918 med pudsede facader og valmet tag med større gavlkvist. Der søges om tilskud til fornyelse af tagdækningen i rød vingetegl. Den eksisterende tagdækning er med betontagsten og nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Gothersgade 42- bevaringsværdi 4 Velproportioneret hjørneejendom fra 1897 med fin facadeopdeling med vandrette gesimsbånd. I dag er der tre ejerlejligheder i ejendommen samt høj kælder, der er under ombygning til café. Der søges om tilskud til facaderenovering med afrensning, reparation af gesimsbånd og ny facademaling med silikatmaling. Derudover søges om tilskud til restaurering og maling af meget fin fyldningsport mod Oldenborggade. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Hagenørvej 69 bevaringsværdi 4 Mindre længehus fra 1927 med pudset facade og stråtag. Der søges om tilskud til ny dør i gavlen. Den nye dør vil blive udført som traditionel to - fløjet dør med sprosser og kitfalsede ruder. Den eksisterende dør og vinduer er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % 6.000,- kr. Damgården, Kolding Landevej 43 bevaringsværdi 3 Stor 11 fags lystejendom fra Ejendommen står foran en gennemgribende restaurering i forbindelse med ejerskifte. Der søges om tilskud til de første udvendige arbejder, som er restaurering af de originale vinduer og den oprindelige støbejernstrappe. Da renoveringen er et ukompliceret byggeri, vurderes det ikke at være omfattet af Byggeskadefondens dækningsområde. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Kongensgade 96 bevaringsværdi 4 Fint lille rødstens byhus fra 1883 med symmetrisk facade, stor frontkvist Side 20

21 og markante gesimser. Huset udgør én bolig og indgår i en bevaringsværdig helhed med naboejendommene. Der søges om tilskud til fornyelse af tagdækningen i rød vingetegl. Eksisterende tagdækning af bølgeplader. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Kongensstræde 74 bevaringsværdi 4 Rødstens dobbelthus fra 1887 i 2½ etage med fine murværksdetaljer og oprindelig, bevaret kvist. Hele huset udgør i dag 1 bolig, men oprindeligt 3 små lejligheder. Der søges om tilskud til nye dannebrogsvinduer af træ samt ny hoveddør. Den nye dør vil blive udført som traditionel to - fløjet dør med ovenlysvindue. De eksisterende døre og vinduer er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Oldenborggade 18 bevaringsværdi 4 Symmetrisk rødstens byejendom fra 1907 i 2½ etage med fine murværksdetaljer og markante gesimser. Bygningen indgår i en fin helhed med naboejendommen. Der er 4 ejerlejligheder i ejendommen. Der søges om tilskud til nye dannebrogsvinduer af træ. De eksisterende vinduer er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Øster Voldgade 2 bevaringsværdi 2 Symmetrisk, trefløjet bygning fra 1909 med monumentalt udtryk. Tegnet af arkitekt Ulrich Plesner. Blankt murværk i røde tegl med kamtakkede gavle og fine murværksdetaljer. Oprindeligt 24 mindre lejligheder med friboliger til ældre, agtværdige trængende mænd eller kvinder over 60 år af sømandsstanden eller håndværkerklassen". Der er i dag 12 ejerlejligheder i ejendommen. Der søges om støtte til murværksreparationer herunder:fornyelse af enkelte mursten, reparation og partiel fornyelse af fuger, reparation af pudsfelter over vinduer, udskiftning af elastiske fuger omkring vinduer til mørtelfuger samt omlægning og reparation af udvendige trapper. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Det anbefales, at der gives tilskud til følgende udlejningsbolig inden for bymidten: Side 21

22 Vendersgade 71 bevaringsværdi 4 Velproportioneret byhus fra 1887 i 2½ etage og med fine murværksdetaljer/formsten. Bygningen har oprindeligt haft blankt murværk, men fremstår i dag i en noget uheldig farvesætning. Der er 5 lejligheder i ejendommen. Der søges om tilskud til facaderenovering, herunder ny farvesætning med silikatmaling, nye dannebrogsvinduer af træ i hele ejendommen samt maling af eksisterende originale porte. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 40 % ,- kr. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for: 6. Julivej 52, 6. Julivej 56, Cohrsvej 4, Dronningensgade 31, Falstersgade 24, Gothersgade 42, Hagenørvej 69, Damgården Kolding Landevej 43, Kongensgade 96, Kongensstræde 74, Oldenborggade 18, Øster Voldgade 2 og Vendersgade at byfornyelsesbeslutningen gennemføres i henhold til de enkelte ejendomssagsbeskrivelser ved træk på Fredericia Kommunes vejledende udgiftsramme, og 3. at der udbetales støtte på i alt ,- kr. til ansøgerne. Fredericia Kommune modtager herefter 50 % refusion fra staten og nettoudgiften på kr. finansieres af pulje til byfornyelse 2013 og at midlerne frigives. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 22

23 60 Indkomne bemærkninger og sammenfattende redegørelse til VVM foretablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Sagsnr.:13/12749 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Den 8. april sendte By & Erhverv kommunens bemærkninger til VVMredegørelsen til Miljøstyrelsen, efter By & Teknik- og Miljø- og Energiudvalgets behandling samme dag. Bemærkningerne fremgår af bilag 1. De bemærkninger, der vedrørte forhold på søterritoriet, blev tillige fremsendt til Trafikstyrelsen. Disse fremgår af bilag 2. Den 22. april udløb offentlighedsfasen for forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket, samt transit af brændsler til andre værker ejet af DONG Energy. Inden Miljøstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt anlægget kan tillades, skal styrelsen sende en kopi af de bemærkninger og eventuelle indsigelser, der er indkommet i forbindelse med den offentlige høring af VVM-udkastet, til kommunen. Styrelsen har den 24. april sendt en kopi af disse til Fredericia Kommune. I høringsperioden er der indkommet to høringssvar: Et fra Fredericia Kommune samt et fra en borger. Miljøstyrelsen har behandlet høringssvarene og udarbejdet et udkast til sammenfattende redegørelse. Kommunen har mulighed for at komme med bemærkninger dertil inden den 15. maj Bemærkningerne og sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 3. I den sammenfattende redegørelse er de væsentligste punkter i kommunens høringssvar oplistet med kursiv sammen med DONG Energy og Miljøstyrelsens bemærkninger dertil. Natur & Miljø, Vej & Park samt By & Erhverv har gennemgået den sammenfattende redegørelse med henblik på at se, hvordan Miljøstyrelsen forholder sig til de bemærkninger, som kommunen sendte til VVM-redegørelsens afsnit om: Trafik over land i anlægs- og driftsfase (kap. 15), Støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd fra anlægsarbejderne på land og i havnen (kap. 17), Risiko (kap. 23) samt Resumé af afværgeforanstaltninger og overvågning (kap. 26). Miljøstyrelsens samlede vurdering af de indkomne høringssvar Kommunens bekymringer om omfanget af tung trafik over land i anlægsfasen og trafikkens betydning for Kraftværksvej som sikker skolevej vurderes løst ved den aftale, som DONG Energy og Fredericia kommune har indgået om etablering af afværgeforanstaltninger på Kraftværksvej i anlægsfasen. Tilsvarende vil aftalen mellem DONG Energy og Fredericia kommune sikre, at Kohavevej efter anlægsfasens afslutning udbedres til samme niveau som før anlægsfasens begyndelse. Side 23

24 Til Fredericia kommunes bemærkninger vedr. støj i anlægsfasen på land, er det også Miljøstyrelsens holdning, at anlægsarbejdet skal udføres med så få gener for borgerne i Skærbæk som muligt. Det kan dog ikke udelukkes, at aktiviteter i anlægsperioden vil medføre støjbidrag, der overskrider de vejledende grænseværdier, også udenfor normal arbejdstid. Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at der er redegjort tilstrækkeligt for dette i VVM-redegørelsen. Kommunens bemærkninger giver derfor ikke anledning til yderligere kommentarer hertil. Miljøstyrelsen er enig med Fredericia Kommune i de anførte ændringer og præciseringer til risikoafsnittet, og de relevante ændringer vil blive indskrevet i miljøgodkendelsen. Endelig har Miljøstyrelsen vurderet borgerens forslag om at flytte transit af flis til Esbjerg Havn. Styrelsen mener ikke, at der er behov for at undersøge muligheden for at anvende Esbjerg Havn yderligere, da der kun vil være tale om, at 10 % af flismængden skal fragtes videre. Miljøstyrelsen konkluderer, at bemærkningerne fra offentlighedsfasen ikke bør medføre væsentlige ændringer i miljøgodkendelse til etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket, hvorfor Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg. Dette fremgår ligeledes af bilag 3. Bemærkningerne til anlægsarbejder i havnen, som behandles af Trafikstyrelsen Kommunens bemærkninger til VVM-redegørelsens afsnit om Støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd fra anlægsarbejderne i havnen (kap. 17), behandles af Trafikstyrelsen, der skal meddele tilladelse til anlægsarbejdet på søterritoriet. Trafikstyrelsen har endnu ikke rettet henvendelse til kommunen derom. --- Afgørelse i sagen træffes i Miljø- og Energiudvalget, der også behandler sagen den 13. maj By- og Teknikudvalget skal træffe beslutning om, hvad udvalget ønsker at anbefale over for Miljø- og Energiudvalget. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det vurderes, at indholdet af den sammenfattende redegørelse er i overensstemmelse med kravene i VVM-bekendtgørelsens 12, stk. 2, hvorved udkast til sammenfattende redegørelse er fyldestgørende for en vurdering af de mulige miljømæssige konsekvenser ved, at DONG Energy etablerer nye biomassefyrede kedler på Skærbækværket, så værket fremover også kan anvende biomasse til el- og varmeproduktion. Administrationen finder, at der er redegjort tilstrækkeligt for kommunens høringssvar i den sammenfattende redegørelse, og at der bliver foretaget Side 24

25 afværgeforanstaltninger i nødvendigt omfang på baggrund af de indgåede aftaler mellem DONG Energy og Fredericia Kommune. Indstillinger: By- og Erhverv indstiller, at By- og Teknikudvalget anbefaler overfor Miljø- og Energiudvalget, at det meddeles Miljøstyrelsen, at Fredericia Kommune ikke har yderligere bemærkninger til projektet og til den sammenfattende redegørelse. Bilag: Åben - Bilag 1. Fredericia Kommunes bemærkninger til VVM redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket.pdf Åben - Bilag 2. Fredericia Kommunes bemærkninger til VVM redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket.pdf Åben - Bilag 3. Sammenfattenderedegørelse.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 25

26 61 Havnegrillen lejeaftale Sagsnr.:14/4377 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune indgik i 2006 en leje aftale med TFC-Fastfood A/S. Denne aftale giver lejer ret til at drive pølsevogn på 190 m2 af J.P. Nielsens Plads. Lejeaftalen kan opsiges med et års varsel. Arealet er offentligt vejareal. I december 2013 godkendte Byrådet skitseprojektet for byggemodning af den første etape på FredericiaC. Det drejer sig om den nordlige kanal og området mellem kanalen og Oldenborggade. Det er i samme forbindelse truffet beslutning om at sikre den eksisterende by mod oversvømmelser. Denne klimasikring består i at der anlægges en fysisk sammenhængende barriere rundt om Gl. Havn. Barrieren placeres 6 7 meter tilbagetrukket fra kajkanten. Herved bliver der mulighed at skabe et spændende miljø i flere niveauer mellem barrieren og vandet med mulighed for at sidde og opholde sig i nærheden af vandet. Det er planlagt at barrieren skal anlægges i TFC - Fast Food har forpagtet grillen ud til Tommy Jensen, som står for den daglige drift af Havnegrillen. Tommy Jensen har i december rettet henvendelse til Lars Ejby, da han havde set tegninger over Fredericia C projektet og ikke kunne finde Havnegrillen indtegnet på tegningerne. Forvaltningen har afholdt møde med Tommy Jensen, hvor han er blevet orienteret om Fredericia C projektet. Tommy Jensen ytrede ønsker om en placering på Fredericia C. Tommy Jensen har efterfølgende været i dialog med Fredericia C, hvor der arbejdes på at finde en alternativ placering. Økonomiske konsekvenser: Lejeindtægten er kroner om året, som modregnes kroner til vedligeholdelse af området. Konsekvensen af opsigelse af lejeaftale vil således være en mistet indtægt på kroner om året. Vurdering: Vej og Park vurderer at det ikke er muligt at opretholde den nuværende placering af Havnegrillen på J.B. Nielsens Plads. Indstillinger: Vej & Park indstiller at: Der sendes opsigelse af lejeaftale til TFC Fast Food A/S. Side 26

27 Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Lejeaftalen opsiges med bemærkning om, at der findes en tilfredsstillende løsning for den fremtidige placering af pølsevognen. Fraværende: Jean Brahe Side 27

28 62 Udpegning af nyt medlem til Taxinævnet Sagsnr.:14/4697 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: By- og Teknikudvalget besluttede, den at udpege Steen Wrist Ørts som medlem af Taxinævnet for Fredericia Kommune. Steen Wrist Ørts oplyste den , at han er blevet valgt som gruppeformand i 3F Fredericias transportgruppe. Som konsekvens heraf beder Steen Wrist Ørts om at der udpeges nyt medlem til nævnet på førstkommende møde i BTU. TAXINÆVNET Teknisk Udvalg besluttede i 2005, at der skulle oprettes et taxinævn i Fredericia, med virkning fra primo Der blev også i valgperioden oprettet et taxinævn. Taxilovgivningen indeholder ikke bestemmelser om oprettelse af taxinævn i kommuner uden for hovedstadsområdet. Forholdet findes imidlertid ikke at være til hinder for oprettelse af et nævn, men nævnet kan ikke tillægges beføjelser, som efter lovgivningen er henført til kommuner. Taxinævnet kan ikke karakteriseres som et egentligt nævn i forvaltningsmæssig henseende. I relation til kommunen kan nævnet tillægges udtale- og indstillingsret om de forhold i taxalovgivningen der er henlagt til kommunerne. Herudover findes nævnet at kunne drøfte ethvert emne i relation til udøvelse af taxierhvervet. Det er tidligere besluttet at nævnet har følgende sammensætning: Et medlem fra bestillingskontoret (daglig leder) Et medlem fra taxi vognmændene i Fredericia To medlemmer fra 3F Fredericia Et medlem fra Teknik & Miljø Et medlem fra By og Teknik udvalget, som har det overordnede ansvar for taxa området. Et medlem fra Fredericia lokalpoliti Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Side 28

29 Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller, at By og Teknik Udvalget, fra egen kreds, udpeger et nyt medlem til Taxinævnet i stedet for Steen Wrist Ørtst. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Udvalget udpegede Christian Bro. Fraværende: Jean Brahe Side 29

30 63 Lukket - Orientering Sagsnr.:14/144 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jean Brahe Side 30

31 Underskriftsside Jean Brahe Steen Wrist Ørts Lars Ejby Pedersen Christian Bro Turan Savas Nicolaj Wyke Jan Schrøder

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) By- og Teknikudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Jacob Bjerregaard (A) 1. Viceborgmester:

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Økonomiudvalget, 10-10-2016 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 10. oktober 2016 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 16:30-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Kommuneplantillæg nr. 5 Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Forslag maj 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere