DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12", som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1107). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse A/S Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1107: Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12. Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-1107, 1. udgave (ved Claus Jørgensen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (988 respondenter, 219 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (118 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i april 1984 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Claus Jørgensen og Hans Jørgen Marker i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1107: Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 1991 LÆSEVEJLEDNING Denne læsevejledning er en standardtekst, som med små tillempninger anvendes i samtlige DDA's datadokumentationspublikationer. Vejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i selve kodebogen. Forud for selve kodebogen findes imidlertid dels en standardstudiebeskrivelse, dels en indledning. Alle baggrundsoplysninger om den undersøgelse, hvis data beskrives i nærværende dokumentationspublikation, findes i studiebeskrivelsen, som følger umiddelbart efter denne læsevejledning. (Studiebeskrivelsen publiceres iøvrigt også særskilt). Standardstudiebeskrivelsen (eng. Standard Study Description) er en international norm for opsamling og formidling af baggrundsoplysninger. Studiebeskrivelsen har mange funktioner (fx som basis for katalogproduktion samt for kortlæggende metodeforskning; som lokaliseringsbasis og intern

4 arkivlog; som tekstmasse med samtlige reanalyseforudsætninger, anvendt som basis for udveksling af information), hvilket har pålagt den en række restriktioner af formatmæssig karakter. Læseren bør have denne funktionsbredde i erindring, når studiebeskrivelsen ved almindelig gennemlæsning visse steder kan virke skabelonagtig. Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger, og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres såvidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. (Selv om udførlige donor-referencer er givet, skal det påpeges, at enhver henvendelse vedrørende den beskrevne undersøgelse og det dokumenterede datasæt i første instans skal rettes til Dansk Data Arkiv). I studiebeskrivelsens andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Dette afsnit tilsigter en belysning af analysesituationen hos primærundersøgeren. I tredje afsnit giver studiebeskrivelsen oplysninger, som er af fundamental betydning for en sekundær analyse af datamaterialet; her er selvsagt adgangsbetingelserne (lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner kan forekomme) af overordnet interesse, men også oplysninger om datakontrol hos primærundersøgeren og i dataarkivet samt om muligheden for analyse med standardiserede analysesystemer er af betydning. På dette sidste område angiver studiebeskrivelsen, til hvilke programpakker, DDA umiddelbart (dvs. automatisk) kan tilbyde datasættet. I tillæg hertil skal føjes, at DDA tilstræber at kunne stille alle datamaterialer til rådighed på det af brugeren foretrukne edb-center (fx UNI-C) - og inden for hvert center til de der almindeligst anvendte programpakker til statistisk analyse. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. Afsnit fire giver en litteraturliste med specifikationer af publikationer/rapporter/notater, som er skrevet i tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier (datasæt). Endelig giver studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over de i datasættet medtagne baggrundsvariable, dvs. en listning af inkluderede socio-demografiske karakteristika for undersøgelsesenhederne (respondenterne). Efter studiebeskrivelsen findes en indledning, der giver en kort beskrivelse af den behandling (oparbejdning), datamaterialet har været underkastet i DDA. Derudover indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Derefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt, samt i tvivlstilfælde tillige hvordan målingen har været gennemført. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som de forhåndenværende oplysninger har tilladt.

5 DDA's format for variabeldokumentation følger de krav, der stilles af datamanipulations- og analysesystemet OSIRIS. Blandt de programpakker, som anvendes i Danmark, giver OSIRIS de bedste muligheder for en struktureret og omfattende, maskinlæsbar dokumentation af variable. Desuden eksisterer der grænsefladeprogrammel, som muliggør transformation af OSIRISformatterede filer, således at disse kan danne inddata til andre statistiske analysesystemer (fx SPSS, SAS, BMD-P). Visse dele af DDA's standard for variabeldokumentation repræsenterer dog en udvidelse af kravene i OSIRIS-formatet i den forstand, at DDA har videreudbygget de oprindelige definitioner for anvendelsen af formatet. Beskrivelsen af den enkelte variabel følger omstående principskema, hvor tallene i vinkelparentes (<>) refererer til de efter skemaet anførte kommentarer. Principskema VAR. <1> (ref<2>) VARIABEL-ETIKETTE <3> start pos. pp, bredde bb, d decimaler<4>, manglende data: =MD1<5> eller >=MD2<6> FILTER: Vnnn Hvis ordlyden af forudgående spørgsmål er en forudsætning for forståelsen af den forhåndenværende variabel, er disse spørgsmåls tekster indføjet sammen med en angivelse af de relevante variabelnumre. Herefter følger den egentlige variabeldefinition, dvs. beskrivelsen af, hvad der er målt i den forhåndenværende variabel <7> Efter behov kan den egentlige definition følges af uddybende kommentarer <8> Se note: n <9> <11> <12> <13> 01. første svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> 02. anden svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> nn. nn'te svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> <13>Vægtet respondentantal: nnnn Kommentarer

6 <1> Variabelnummeret er den entydige reference, som er tilstrækkelig til, at analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. <2> Referencenummerfeltet, som godt må indeholde bogstaver, kan angive nummeret på det pågældende spørgsmål i spørgeskemaet. For store undersøgelser vil referencenummeret være lig variabelnummeret, hvorved man får en reference fra en subfil tilbage til den originale fil. I disse tilfælde udskrives referencenummeret ikke. <3> Hver variabel er tildelt en etikette på maximalt 24 tegn; denne etikette (som genfindes i indholdsfortegnelsen) er - bl.a. ved anvendelse af forkortelser - søgt affattet så mnemoteknisk som muligt. <4> Af disse tre oplysninger (variablens startposition i posten, dens bredde i tegn og antallet af decimaler) vil kun startpositionen altid være angivet. Når kodeværdierne er beskrevet som angivet i principskemaet ovenfor, vil variablens bredde fremgå implicit af antallet af cifre i kodeværdierne; er de ikke det (se under punkt <10> nedenfor), vil variablens bredde være angivet explicit. Antallet af decimaler er kun relevant hvis der er tale om en ikke-heltallig numerisk variabel. Er variablen heltallig numerisk eller alfabetisk, angives ikke noget decimalantal. <5> MD1 angiver, at en af de anvendte svarkoder/klasseidentifikationer er betragtet som 'manglende data'. Man kan i definitionen af den aktuelle svarkategori/klasse aflæse årsagen til, at der mangler oplysninger i den pågældende variabel for visse enheders vedkommende; typiske årsager til 'manglende data' er: (1) At et afgivet svar i en tidligere variabel har medført, at den forhåndenværende variabel ikke skulle besvares, eller at besvarelse iøvrigt er logisk umulig eller meningsløs for visse enheder. (Irrelevant-kategorien). (2) At der af forskellige grunde, dvs. ufrivilligt, ikke er opnået svar, selv om besvarelse var logisk mulig og meningsfuld. (Uoplyst-kategorien). (3) At svarkategorien ved sit indhold (definitorisk) indicerer en manglende stillingtagen til spørgsmålet, fx svar af typen 'Ved ikke', 'Vil ikke svare', 'Hverken for eller imod'; hvorvidt sådanne svar skal betegnes 'manglende data' beror selvsagt på analyseoplægget - og prædefinerede koder for 'manglende data' kan omdefineres i analysefasen. (Uegentligt manglende data). <6> MD2 er parallel til MD1 med den undtagelse, at MD2 udelukker alle koder numerisk større end eller lig med den angivne som 'manglende data'; i nogle tilfælde vil man se, at MD2 omfatter MD1, der som nævnt kun udelukker en enkelt kode.

7 <7> I spørgeskemaundersøgelser gives variabeldefinitionen ved en nøjagtig afskrift fra spørgeskemaet. På tilsvarende måde er de foran indføjede tekster en afskrift af forudgående filterspørgsmåls formulering i spørgeskemaet; disse indføjede tekster vil således i de fleste tilfælde kaste lys over irrelevant-kategoriens betydning (jf. punkt (1) under <5> ovenfor). Indføjede tekster (og irrelevant-kategorien) belyser datastrukturen, således som denne har været fastlagt ved udformningen af spørgeskemaet (jf. også beskrivelsen under <10> nedenfor). <8> Uddybende kommentarer vil i en spørgeskemaundersøgelse typisk være hentet fra interviewerinstruktioner, erfaringer gjort i kodefasen eller i forbindelse med datarensningen. <9> Teksten 'Se note' forekommer i ret få tilfælde; teksten er da efterfulgt af et tal, som angiver nummeret på det bilag (placeret lige efter den sidste variabel i kodebogen), hvortil der refereres. Typisk vil en sådan reference forekomme, hvor beskrivelsen af svarkategorierne/ klasserne er meget lang, fx ved statusvariable eller index-konstruktioner. <10> Svarkategorierne, dvs. den i variablen foretagne klassifikation af observationsenhederne (respondenterne), indledes med den numeriske kode, hvormed de er kendetegnet i datasættet. Herefter følger definitionen af hver kategori (klasse), som i spørgeskemaundersøgelser angives ved spørgeskemaets prædefinerede kategoriformuleringer (svarmuligheder) eller, for åbne spørgsmåls vedkommende, kodenøglens klassifikationsformulering. Strukturinformation af typen 'Gå til spørgsmål xx' er medtaget i filterspørgsmål, således at den oprindelige spørgeskemastruktur er bibeholdt. De tre talkolonner i venstre side er beskrevet under <11> - <13> nedenfor. Det skal endelig bemærkes, at der i visse tilfælde slet ikke er medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst) eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår). <11> Den første kolonne angiver et procenttal, der er beregnet på grundlag af de vægtede frekvenser for de enkelte kategorier. Procenterne summerer til 100%. Den total, der er grundlaget for procentberegningen er anført under beskrivelsen af svarkategorierne ('Vægtet respondentantal: nnnn'). Dette tal kan variere en smule fra variabel til variabel når de anvendte vægtningsfaktorer er ikke-heltallige. En bindestreg (-) ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. <12> Den anden kolonne angiver et procenttal, hvor der er bortset fra respondenter, som er faldet i de med MD2 karakteriserede svarkategorier. Den total,

8 der er grundlaget for procentberegningen, er anført under beskrivelsen af svarkategorierne ('vægtet antal:') sammen med den procentdel, som dette antal udgør af det totale antal ('svarprocent=pp'). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum (.), mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Denne kolonne skulle således reflektere den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. <13> Den sidste talkolonne angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (respondenter), som er henført til den pågældende klasse. Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg (-) har her samme betydning som under <11>. Det skal stærkt fremhæves, at nærværende datadokumentationspublikation er et teknisk orienteret produkt, som er en forudsætning for analyse af det datasæt, der beskrives. Specielt erindres der om, at de i kodebogen medtagne randfordelinger dels er såkaldt uvægtede marginaler (jf. punkterne <11> og <12> ovenfor) og dels en procentfordeling på grundlag af de såkaldt vægtede marginaler (jf. punkt <13> ovenfor). De uvægtede marginaler viser fordelingen hos de faktisk undersøgte respondenter, der imidlertid ikke nødvendigvis er repræsentative for universet, dvs. den gruppe, hvorfra de er udvalgt. De vægtede marginaler er fremkommet ved anvendelse af en af primærundersøger genereret vægtvariabel, som tilsigter opnåelse af repræsentativitet med hensyn til visse kriterier, men den herved opnåede repræsentativitet er ikke nødvendigvis fyldestgørende i en sekundær analyse. Hyppigt vil det være nødvendigt at anvende en brugergenereret vægtvariabel, førend der kan drages slutninger om givne grupper i befolkningen på undersøgelsestidspunktet. Det skal endnu engang understreges, at enhver henvendelse vedrørende den her beskrevne undersøgelse skal rettes til DDA, som ligger inde med yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl; denne bestemmelse er indført for at forstyrre donor mindst muligt. Ligeledes skal der henvises til de publikationsbetingelser, som er aftrykt forrest i denne publikation. Såvel primærundersøgeren som DDA har søgt at gøre genanvendelse af det indsamlede datamateriale lettest mulig - og er til rådighed med yderligere assistance. Imidlertid ligger det videnskabelige ansvar for analyseresultater og foretagne konklusioner hos den, der foretager den sekundære analyse.

9 STANDARD STUDIEBESKRIVELSE INDLEDNING Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 er en ud af en række omnibusundersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i DDA modtog data i column binary format og har omformet dem til tegnformat ved hjælp af programmet DDAQSP og programpakken SAS. I denne proces er fejl i form af multiple huller i variable, hvor der kun måtte være et, blevet fundet og tildelt en speciel kode (se nedenfor). Desuden er der i variabelgrupper, som er dannet ud fra spørgsmål, hvor flere svar var mulige, genereret en uoplyst-kode. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V7). Disse variable tjener til at identificere datasættet i forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V8-V211). Data for disse spørgsmål, som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1981, kan genfindes i DDA-1095: Gallup Omnibus Data 1981, som indeholder data for disse spørgsmål fra alle årets omnibusser. (3) Specielle spørgsmål (V212-V219): Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus. Manglende data

10 Som det fremgår af ovenstående, forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data: (1) Fejl (MD2): Fejl er kodet som strenge af otte-taller (8, 88,...) (2) Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9, 99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, som nævnt ovenfor, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0 (nul), som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet, der består af et tre-cifret tal. Denne reference angiver datas oprindelige placering: Første ciffer er kortnummeret, mens andet og tredje ciffer er kolonnenummeret. V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer. Denne variabel har værdien 1107 for alle cases. V ÅR start 5, bredde 4 Årstal. Denne variabel har værdien 1981 for alle cases. V OMNIBUSNUMMER start 9, bredde 2 Busnummer. Denne variabel har værdien 12, og refererer til omnibussens nummer indenfor årgangen (1981). V SEKVENSNUMMER

11 start 11, bredde 4 Sekvensnummer. Respondent-sekvensnummeret er konstrueret af DDA og identificerer entydigt hver respondent med et 4-cifret, fortløbende nummer. V GALLUP BUSNUMMER start 15, bredde 2, manglende data: = 99 Gallup Markedsanalyse A/S' busnummer. Variablen indeholder Gallups oprindelige bus-identifikation. V GALLUP SKEMANUMMER start 17, bredde 4, manglende data: = 9999 Respondent-identifikationsnummer. Gallups originale respondent-identifikation. Nummeret er fortløbende med 4 cifre. V GALLUP KORTNUMMER start 21, bredde 2, manglende data: = 99 Kortnummer Gallups kortnummer. Refererer til det deck, hvorpå variablen er kodet. AVISER OG BLADE Jeg vil nu spørge Dem om, hvilke aviser og blade De har læst eller set i. Jeg vil bede Dem prøve at huske alle de blade, som De har læst eller set i, det gælder også blade, som De ikke selv har købt eller holder, men som De har byttet med andre eller lånt - og uanset hvor De har læst eller set i dem. HVERDAGSAVISER

12 Først vil jeg spørge om hverdagsaviser. Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går. (Mandagsinterviews: "I lørdags"). Det behøver ikke være avisen fra i går, det gælder også, hvis De i går læste i en tidligere udgave, og som sagt også i dem, De har byttet med eller lånt af andre - eller læst i venteværelser, på arbejde eller andre steder. (Vis kort A+B). Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? V AKTUELT start 23, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Aktuelt Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V BERLINGSKE TIDENDE start 24, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Berlingske Tidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V POLITIKEN start 25, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Politiken

13 Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V B.T. start 26, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. B.T Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V EKSTRA BLADET start 27, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Ekstra Bladet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V BØRSEN start 28, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Børsen

14 Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V INFORMATION start 29, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Information Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497 V KRISTELIGT DAGBLAD start 30, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Kristeligt Dagblad Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V LAND OG FOLK start 31, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Land og Folk Ikke læst Læst

15 svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V SOCIAL. DAGBLAD start 32, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Socialistisk Dagblad Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V FREDERIKSB.AMTSAVIS start 33, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Frederiksborg Amts Avis Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V FYENS STIFTSTIDENDE start 34, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Fyens Stiftstidende Ikke læst Læst -

16 svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V JYDSKE TIDENDE start 35, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Jydske Tidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V JYLLANDS-POSTEN start 36, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Jyllands-Posten Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V VESTKYSTEN start 37, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Veskkysten Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497

17 V AARHUUS STIFTSTID. start 38, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Aarhuus Stiftstidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V AALBORG STIFTSTID. start 39, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Aalborg Stiftstidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V AMTSAVISEN(RANDERS) start 40, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Amtsavisen (Randers) Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V HORSENS FOLKEBLAD

18 start 41, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Horsens Folkeblad Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V KOLDING FOLKEBLAD start 42, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Kolding Folkeblad Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V MIDTJYLLANDS AVIS start 43, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Midtjyllands Avis Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V VEJLE AMTS FOLKEBL. start 44, manglende data: = 9

19 Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Vejle Amts Folkeblad Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V VENDSYSSEL TIDENDE start 45, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Vendsyssel Tidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V DAGBLADET(RINGSTED) start 46, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Dagbladet (Ringsted) Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V FYNS AMTS AVIS start 47, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller

20 set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Fyns Amts Avis Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V LOL-FALS. FOLKETID. start 48, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Lolland-Falsters Folketidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V NÆSTVED TIDENDE start 49, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Næstved Tidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V SJÆLLANDS TIDENDE start 50, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B.

21 Sjællands Tidende Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V ANDET start 51, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Andet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V ANDET start 52, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Andet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V INGEN LÆST start 53, manglende data: = Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i - i går? (ved mandagsinterviews: "I lørdags"). Vis kort A+B. Ingen læst

22 Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 SØNDAGSAVISER Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) V AKTUELT start 54, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Aktuelt Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V BERLINGSKE TIDENDE start 55, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Berlingske Tidende Ikke læst Læst Uoplyst -

23 svarprocent: 100 vægtet antal: 1495 V FREDERIKSB.AMTSAVIS start 56, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Frederiksborg Amts Avis Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V JYDSKE TIDENDE start 57, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Jydske Tidende Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1495 V JYLLANDS-POSTEN start 58, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Jyllands-Posten Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496

24 V MORGENPOSTEN start 59, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Morgenposten Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1495 V POLITIKEN start 60, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Politiken Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V VENDSYSSEL TIDENDE start 61, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Vendsyssel Tidende Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V AALBORG STIFTSTID.

25 start 62, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Aalborg Stiftstidende Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V AARHUUS STIFTSTID. start 63, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Aarhuus Stiftstidende Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V INGEN AF DISSE start 64, manglende data: = Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. (Vis kort C) Ingen af disse læst Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V LÆST WEEKENDAVISEN start 65, manglende data: = 9

26 116. Har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i Weekendavisen, uanset hvor? (Vis kort D) Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 vægtet antal: 1497 UGEBLADE Jeg vil nu spørge Dem om, hvilke ugeblade De har læst eller set i. Det gælder også blade De har byttet med eller lånt af andre eller som De måske har fået foræret. Det kan også være ældre numre. V IGÅR ALT FOR DAMER start 66, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Alt for damerne Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR ALT OM SPORT start 67, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Alt om Sport Ikke læst Læst Uoplyst

27 svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR ANDERS AND start 68, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Anders And & Co Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR BILLED BLADET start 69, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Billed Bladet Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR FAMILIE JOURN. start 70, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Familie Journalen Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR FEMINA

28 start 71, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Femina Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR HENDES VERDEN start 72, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Hendes Verden Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR STOR-HJEMMET start 73, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Stor-Hjemmet Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1495 V IGÅR RAPPORT start 74, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E)

29 Rapport Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR SE OG HØR start 75, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Se og hør Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1495 V IGÅR SØNDAGS-B.T. start 76, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Søndags-B.T Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1495 V IGÅR UDE OG HJEMME start 77, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Nyt Ude og Hjemme

30 Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR LANDBRUGSMAG. start 78, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Landbrugsmagasinet Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR LANDSBLADET start 79, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Landsbladet Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR TIPSBLADET start 80, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Tipsbladet Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496

31 V IGÅR ROMANBLADET start 81, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Romanbladet Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR INGEN AF DISSE start 82, manglende data: = Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? (Vis kort E) Ingen af disse læst Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V UGE ALT FOR DAMERNE start 83, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Alt for damerne Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE ALT OM SPORT start 84, manglende data: = 9

32 Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Alt om Sport Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE ANDERS AND start 85, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Anders And & Co Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE BILLED BLADET start 86, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Billed Bladet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497 V UGE FAMILIE JOURNA. start 87, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Familie Journalen

33 Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE FEMINA start 88, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Femina Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497 V UGE HENDES VERDEN start 89, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Hendes Verden Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497 V UGE STOR-HJEMMET start 90, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Stor-Hjemmet Ikke læst Læst

34 svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE RAPPORT start 91, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Rapport Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497 V UGE SE OG HØR start 92, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Se og Hør Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497 V UGE SØNDAGS-B.T. start 93, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Søndags-B.T Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1497

35 V UGE UDE OG HJEMME start 94, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Nyt Ude og Hjemme Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE LANDBRUGSMAGAS. start 95, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Landbrugsmagasinet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE LANDSBLADET start 96, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Landsbladet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE TIPSBLADET start 97, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har

36 De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Tipsbladet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE ROMANBLADET start 98, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Romanbladet Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: 1496 V UGE INGEN AF DISSE start 99, manglende data: = Hvilke af disse blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Vis kort E Ingen af disse læst Ikke læst Læst svarprocent: 100 vægtet antal: DAGES BLADE V IGÅR MOTOR

37 start 100, manglende data: = Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - i går, anset hvor og hvilket nummer? (Vis kort F) Motor Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1495 V IGÅR MIT LIVS NOVEL start 101, manglende data: = Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - i går, anset hvor og hvilket nummer? (Vis kort F) Mit Livs Novelle Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR INGEN AF DISSE start 102, manglende data: = Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - i går, anset hvor og hvilket nummer? (Vis kort F) Ingen af disse læst Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V DAGE MOTOR start 103, manglende data: = Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 14 dage, uanset hvor

38 og hvilket nummer? (Vis kort F) Motor Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 98 vægtet antal: 1496 V DAGE MIT LIVS NOV start 104, manglende data: = Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 14 dage, uanset hvor og hvilket nummer? (Vis kort F) Mit Livs Novelle Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 98 vægtet antal: 1496 V DAGE INGEN AF DIS start 105, manglende data: = Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 14 dage, uanset hvor og hvilket nummer? (Vis kort F) Ingen af disse læst Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 98 vægtet antal: 1496 MÅNEDSBLADE

39 V IGÅR BILEN start 106, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Bilen Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR BO BEDRE start 107, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Bo Bedre Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR BÅDNYT/BÅDEN start 108, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Bådnyt/Båden i dag Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR CAMPING

40 start 109, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Camping Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR DET BEDSTE start 110, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Det Bedste Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1497 V IGÅR GØR-DET-SELV start 111, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Gør-det-selv Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR HI FI & ELEKT. start 112, manglende data: = 9

41 Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Hi Fi & Elektronik Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR MANAGEMENT start 113, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Management Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR MÅNEDS BØRSEN start 114, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Måneds Børsen Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1497 V IGÅR PENGE OG INV. start 115, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver

42 fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Penge og Investering Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR SAMVIRKE start 116, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Samvirke Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1497 V IGÅR UNG NU start 117, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Ung Nu Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V IGÅR VI UNGE start 118, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G)

43 Vi Unge Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1497 V IGÅR INGEN AF DISSE start 119, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - i går? (Vis kort G) Ingen af disse læst Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 89 vægtet antal: 1496 V UGER BILEN start 120, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 4 uger, altså igen uanset bytte, lån eller andet og ikke blot det sidste nummer? (Vis kort G) Bilen Ikke læst Læst Uoplyst svarprocent: 97 vægtet antal: 1497 V UGER BO BEDRE start 121, manglende data: = Så er vi kommet til de blade, der udkommer hver fjerde uge eller en gang om måneden. - Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 4 uger, altså

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- --

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- DDA-0129 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Kjær Jensen, Socialforskningsinstituttet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Kjær Jensen, Socialforskningsinstituttet DDA-0461 -------- Datamateriale ------------- De 16-25 åriges boligsituation, 1981 ----- ----- ----- ----- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Kjær Jensen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Lars Nørby Johansen og Ole P. Kristensen

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Lars Nørby Johansen og Ole P. Kristensen DDA-0180 -------- DATAMATERIALE ------------- Komite-systemet i Danmark 1946-75 --------------- - ------- ------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Lars Nørby Johansen og Ole P. Kristensen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- DDA-0515 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere