Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater"

Transkript

1 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version (januar 2015)

2 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Testresultater Styrelsen for IT og Læring

3 Indhold 1 Indledning Om denne vejledning Obligatoriske og frivillige test Målgruppe Support Testresultater Om statussiden Om testresultater Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Opret rediger elevgrupper Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Årsresultater Socioøkonomisk reference Styrelsen for IT og Læring 3

4

5 Styrelsen for IT og Læring 5

6 1 Indledning 1 Indledning De nationale test omfatter følgende test: Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse Matematik 3. og 6. klasse Engelsk 7. klasse Geografi 8. klasse Biologi 8. klasse Fysik/kemi 8. klasse Dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 1.1 Om denne vejledning Denne brugervejledning hjælper dig med at bruge testsystemet til de nationale test. Brugervejledningen er et dynamisk dokument. Den opdateres forud for hver testperiode, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen altid afspejler testsystemet, som det ser ud nu og her. Brugerfladen i testsystemet udvikles løbende for at optimere brugervenligheden. Når du går i gang med en ny testperiode, er det en god idé at sikre, at du har den nyeste brugervejledning i tilfælde af, at du møder fx en ny knap, som du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Datoen for brugervejledningen fremgår af sidefoden på hver side i brugervejledningen. 1.2 Obligatoriske og frivillige test Det er obligatorisk for elever i folkeskolen at gennemføre de nationale test, bortset fra testene i dansk som andetsprog. Ud over de obligatoriske test kan skolerne også vælge at lade elever tage testene på frivillig basis om efteråret. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal gennemføres obligatoriske nationale test (markeret med kryds), og i hvilke fag og på hvilke klassetrin testene kan anvendes frivilligt (markeret med farve). 6 Styrelsen for IT og Læring

7 1.2 Obligatoriske og frivillige test Folkeskolerne, for hvem deltagelse i de nationale test ifølge folkeskoleloven er obligatorisk, kan om efteråret lade eleverne tage en given test yderligere to gange på frivillig basis. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid - en gang obligatorisk og to gange på frivillig basis. I testsystemet kaldes de to frivillige testmuligheder for F1 og F2. Folkeskoler kan benytte testene i dansk som andetsprog op til tre gange på frivillig basis. De frie grundskoler, for hvem deltagelse i de nationale test ikke er obligatorisk, kan om efteråret tage testene på frivillig basis op til tre gange. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid på frivillig basis. I testsystemet kaldes de tre frivillige testmuligheder for F1, F2 og F3. Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt på klassetrinnet over og under. Fx kan engelsktesten anvendes frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. For folkeskolerne betyder det fx, at en 7. klasse kan tage engelsktesten i den frivillige testperiode i efteråret i 7. klasse, tage den igen til de obligatoriske test i foråret, og tage den igen i efteråret i den frivillige testperiode, når eleverne er rykket op i 8. klasse. På de frie grundskoler betyder det fx, at en klasse kan tage engelsktesten i 6., 7. og 8. klasse i den frivillige testperiode. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Det betyder, at hvis elever tager en test flere gange, kan det bruges til at følge udviklingen hos eleverne. Da testene er adaptive, vil eleverne normalt blive stillet forskellige opgaver fra gang til gang. Styrelsen for IT og Læring 7

8 1 Indledning 1.3 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til skolens medarbejdere, der skal arbejde med testsystemets funktionaliteter. Det vil typisk være: Målgruppe Rolle Relevante afsnit Administrativ medarbejder Opdatere skolens administrative system Forberedelse UNI Loginbrugeradministrator Opdatere elevers og medarbejderes UNI Login Markere rettighed for skolens testadministrator Markere rettighed for skolens leder Forberedelse It-ansvarlig Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse Forberedelse Testadministrator Opdatere lærernes rettigheder til booking, testafvikling og til at se testresultater. Forberedelse Leder Tildeling af fritagelse (ved obligatoriske test) Gennemsyn af skolens testresultater Opfølgning på testresultater Forberedelse Testresultater Lærer Booking af test (test tidspunkt elever) Afvikling af test (aktivere elevers testadgang tildele elever pause, forlænge tid, tildele midlertidigt kodeord) Gennemsyn af testresultater Gennemsyn af testresultater til hjemmet Opfølgning på testresultater Booking Testafvikling Testresultater 1.4 Support Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på: 8 Styrelsen for IT og Læring

9 2.1 Om statussiden 2 Testresultater 2.1 Om statussiden Fra menupunktet Status i venstremenuen kan man se elevernes teststatus. Det er også her, man kan afslutte elever med gul teststatus manuelt, hvis læreren ikke vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at eleverne genbookes til at genoptage testen. Kolonnen Klasse viser klassebetegnelsen i henhold til elevens indplacering i det skoleadministrative system Kolonnen Elev viser elevens navn Kolonnen UNI Login viser elevens UNI Login Kolonnen Fritagelse giver skoleledelsen adgang til at fritage elever. Hvis en elev er booket til en test, kan eleven ikke fritages i testsystemet. Elevens booking skal slettes, førend eleven kan fritages, se afsnittet Rediger elevgruppe. Kolonnen Status viser bookingstatus for eleven: Fritaget = skoleledelsen har fritaget eleven Kan bookes = eleven kan bookes til testen, forudsat at eleven ikke har taget testen i et tidligere skoleår Er booket = eleven er booket til en kommende test Ikke afsluttes kan bookes 1 = eleven har ikke besvaret opgaver. Eleven kan genbookes Ikke afsluttet kan bookes 2 = elevens teststatus er gul, og elevens resultat er ikke beregnet. Læreren kan afslutte elevens test manuelt eller genbooke eleven. Hvis testen ønskes afsluttet manuelt, sker det fra kolonnen Afslut. Elevens resultat vil kunne tilgås dagen efter Ikke afsluttet kan bookes 3 = elevens teststatus er rød, og elevens resultat er ikke beregnet. Eleven kan genbookes Afsluttet = eleven har afsluttet testen med grøn teststatus Afsluttet gul = læreren har afsluttet elevens test manuelt Kolonnen Afslut her kan læreren afslutte testen for en elev, der har gul teststatus. Afslut kan foretages fra tre timer efter teststart. Når en gul elev afsluttes, registreres eleven som afsluttet i testoversigten, og læreren vil kunne tilgå elevens testresultat dagen efter. Styrelsen for IT og Læring 9

10 2 Testresultater Status for elever, der skifter skole Elevens status følger eleven ved skoleskift. Informationer om eleven fjernes fra elevens tidligere skole. Teststatus fra tidligere skoleår Statussiden viser elevernes status i det aktuelle skoleår. Status for booking, testgennemførelse eller fritagelse for tidligere skoleår vises ikke. 2.2 Om testresultater Resultaterne fra de nationale test kan tilgås dagen efter, en test er gennemført. Dette gælder dog ikke de dage, hvor testsystemet er lukket ned fx på grund af teknisk forberedelse til folkeskolens digitale afgangsprøver. Der kan tilgås testresultater for de elever, hvor resultatet er beregnet, hvilket vil sige i de tilfælde, hvor eleverne har grøn teststatus eller gul teststatus, og testen er blevet afsluttet manuelt fra statussiden (se afsnittet Om status). Resultaterne kan tidligst tilgås dagen efter, en test er taget, fordi det teknisk kræver en natkørsel en omfattende databehandling, som sker henover natten førend testresultaterne kan beregnes. Normbaserede og kriteriebaserede tilbagemeldinger Der findes to former for tilbagemeldinger på elevernes testresultater. De normbaserede tilbagemeldinger vurderer den enkelte elevs præstationer i forhold til andre elever. Elevernes testresultater scores fra og fordeles derefter på en 5-trins skala. De kriteriebaserede tilbagemeldinger er knyttet til de obligatoriske test og supplerer inden for testene i matematik og dansk/læsning med en kvalitativ viden om, i hvilken grad eleven har nået det fornødne faglige niveau. Tilbagemeldingen finder sted vha. en tilbagemeldingsskala med 6 niveauer. Yderligere informationer om de to typer tilbagemeldinger findes på: Vælg skoleår og testafvikling Ved gennemsyn af rapporter kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. For obligatoriske test i dansk/læsning og matematik kan man vælge mellem normbaseret og kriteriebaseret visning Folkeskoler kan vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt skoleår Frie grundskoler er knyttet til de frivillige test og skolerne kan vælge mellem skoleår 10 Styrelsen for IT og Læring

11 1.1 Vær opmærksom på, at læreren først kan se testresultater for sine elever, når han er tildelt rettigheder hertil af skolens testadministrator (se afsnittet Om brugerrettigheder). Hvis en leder underviser i et fag, der er gennemført test i, skal han tildeles adgang til at se testresultaterne for sine elever som lærer. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskoleloven 55 b se gul boks nedenfor. Derfor har en lærer ikke automatisk rettighed til at se testresultater for en elev, som læreren har booket og afviklet test for. Rettigheden skal først tildeles af testadministratoren og skal ske under hensyn til testresultaternes fortrolighed. Som udgangspunkt er det den eller de lærere, der underviser eleverne i det fag, der er gennemført test i, som må se resultaterne. Skolelederen kan dog tillade, at en lærer får adgang til andre end sine egne elevers testresultater også i andre fag, end det læreren underviser i hvis det har et pædagogisk formål. Fx må lærere, som samarbejder om eleverne i et team, gerne se og drøfte elevernes testresultater. Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Læreren har adgang til testresultater for elever, som testadministratoren har givet læreren adgang til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Hver enkelt elevs testresultater foreligger i en tekstudgave, som læreren har adgang til. Tekstudgaven hedder Oversigt til hjemmet. Indholdet er forskelligt for de normbaserede - og de kriteriebaserede test. Ved de obligatoriske test skal oversigten til hjemmet i henhold til loven sendes til elevens forældre. Ved frivillige test kan testresultater i tekst videregives til elevens forældre. Det er valgfrit, om læreren sender det kriterie- eller normbaserede forældrebrev eller evt. begge breve. Læreren har mulighed for at få vist sine elevers resultater fordelt på forskellige elevgrupper, så læreren fx kan se, hvordan drengene i klassen har klaret sig. Dette sker via funktionen opret/rediger elevgrupper. På Undervisningsministeriets hjemmeside findes der pjecer for hvert fag og artikler, som bl.a. inspirerer til, hvordan man som lærer kan følge op på testresultaterne. Fortrolighed testresultater og testopgaver Ifølge folkeskolelovens 55 b er testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver fortrolige. Ansatte m.fl., der virker ved skoler, og som modtager oplysninger om testresultater og testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger underlagt tavshedspligt. Styrelsen for IT og Læring 11

12 2 Testresultater 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Læreren har adgang til at se testresultater for elever, som testadministratoren har givet læreren rettighed til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om resultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Du kan kontrollere dine rettigheder til elevers testresultater fra menupunktet Mine rettigheder Fra venstremenuen: klik på Testresultater 12 Styrelsen for IT og Læring

13 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin 4. Ved klik på Testresultater folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser læreren har adgang til at se testresultater for. Ved gennemsyn af rapporter kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. Vælg testtype og skoleår: I rullemenuen Vælg testtype vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår. OBS: For de obligatoriske test kan der der vælges mellem normbaseret og kriteriebaseret resultatvisning. I den kriteriebaseret visning er kun resultater i dansk, læsning og matematik vist. Styrelsen for IT og Læring 13

14 2 Testresultater Resultater tabeloversigt I tabellen kan læreren se testresultater for alle de klasser, som læreren har rettighed til. Testresultaterne vises på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Fra venstremenuen: Klik på Testresultater 3. Lærerens testresultater åbnes i en tabeloversigt. Der er adgang til de forskellige rapporter fra tabeloversigten og fra venstremenuen. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 14 Styrelsen for IT og Læring

15 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt kan læreren se testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Klik på den klasse eller elevgruppe, der ønskes testresultater for De røde søjler viser elevgruppens resultat. De blå søjler viser landsgennemsnittet fra de senest gennemførte obligatoriske test 5-trins resultatskalaen (1-5) 1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til 10 og derunder på 100-skalaen). 2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen). 3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen). 4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 66 og 90 på 100-skalaen). 5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til over 90 på 100-skalaen). Styrelsen for IT og Læring 15

16 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan læreren se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor læreren kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Profilområde Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. Samlet vurdering Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder. Status Grøn: Gennemført med et resultat, der er statistisk sikkert. Gul: Der er beregnet et resultat, men det er ikke ligeså statistisk sikkert, som hvis status havde været grøn. 16 Styrelsen for IT og Læring

17 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater detaljer elever Fra denne oversigt kan man tilgå hver enkelt elevs detaljerede testresultater. Man kan enten vælge at se resultaterne i tekst eller se detaljer om elevernes testforløb, herunder hvilke opgaver eleverne er blevet stillet, og hvordan eleverne har besvaret opgaverne. Trin Handling Klik på Detaljer elever Ved klik på Udskriv fremkommer elevens resultater i tekst (se nedenfor Til Hjemmet) Ved klik på Se besvarelse fremkommer der detaljer om elevens testforløb: Hvilke opgaver eleven har fået i testen Hvad opgaverne har drejet sig om Hvordan eleven har besvaret opgaverne Hvilken sværhedsgrad opgaverne har Hvor lang tid opgaverne er normeret til at tage at besvare (kun i dansk/læsning) Hvor lang tid eleven har brugt på hver opgave (kun i dansk/læsning) Styrelsen for IT og Læring 17

18 2 Testresultater Elevens resultater i tekst I resultatvisningen beskrives elevens testresultater i ord både på hvert profilområde for sig og i testen som helhed. Det fremgår også, inden for hvilket profilområde eleven har klaret sig bedst. Desuden er det beskrevet, hvad elevens testopgaver har handlet om. Under de obligatoriske test skal resultatet i tekst videregives til elevens forældre. Trin Handling 3. Klik på Udskriv 18 Styrelsen for IT og Læring

19 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Detaljer om elevens test Trin Handling Klik på Se besvarelse 4. Elevens testforløb vises Man kan sortere i de forskellige oplysninger ved at trykke på overskrifterne. Profilområde Hvert fag, der testes i, er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Opgaveemne Opgaveemnerne beskriver i få ord, hvad opgaven drejer sig om. Der er ca opgaveemner for hvert profilområde. Score Alle spørgsmål i opgaverne kan besvares enten rigtigt(r), forkert(f) eller blankt(b). En opgave kan indeholde en eller flere delopgaver. Besvarelsen af hver delopgave og resultatet af profilområdet kaldes scoren. Sværhed Opgavens sværhed angives med 1-5 stjerne. Denne skala svarer til 5-trins resultatskalaen. Normeret/anvendt tid (anvendes i dansk/læsning) Normeret tid er den tid, som gennemsnitseleven bruger på at løse opgaven. Anvendt tid er den tid, som det faktisk er registreret, at eleven har brugt på at løse opgaven i forbindelse med testen. Styrelsen for IT og Læring 19

20 2 Testresultater Elevens besvarelse af en konkret opgave Trin Handling 5. I kolonnen Testopgaver Ved klik på Se opgave fremkommer elevens opgavebesvarelse Nederst i opgavebesvarelsen findes der detaljerede oplysninger om opgaven, bl.a. hvor svær opgaven er, og hvilket opgaveemne opgaven er knyttet til. Desuden fremgår opgavens identifikationsnummer. 20 Styrelsen for IT og Læring

21 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater - print til hjemmet Trin Handling Klik på Print til hjemmet 3. Klik på Udskriv for at udskrive en enkelt elevs resultater i tekst Klik på Udskriv alle for at udskrive resultaterne for alle klassens elever i tekst på én gang Styrelsen for IT og Læring 21

22 2 Testresultater 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Læreren har adgang til at se testresultater for elever, der har et testresultat og som testadministratoren har givet læreren rettighed til. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om resultaterne på klasse- og elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser og forældrebrev. Det er muligt at tilgå kriteriebaserede testresultater fra og med skoleåret Inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik og dansk findes på Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Du kan kontrollere dine rettigheder til elevers testresultater fra menupunktet Mine rettigheder Fra venstremenuen: klik på Testresultater 22 Styrelsen for IT og Læring

23 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin 4. Ved klik på Testresultater folder venstremenuen sig ud, så du kan se, hvilke klasser der har testresultater. I rullemenuen Vælg testafvikling vælges Obligatoriske test - kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår Styrelsen for IT og Læring 23

24 2 Testresultater Resultater tabeloversigt I tabellen kan du se testresultater for alle de klasser og elever, som du har rettighed til i dansk/læsning eller matematik. Trin Handling Fra venstremenuen: Klik på Testresultater Testresultater åbnes i en tabeloversigt. Der er adgang til de forskellige klassers resultater fra tabeloversigten og fra venstremenuen. 24 Styrelsen for IT og Læring

25 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt vises testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Du kan vælge at få sammenlignet klassens testresultat for en test med landsgennemsnittet fra forrige år (til og med ) eller med testresultaterne for klassens elever, der har testresultater for testen på et tidligere klassetrin (f.eks. sammenligne dansk/læsning 6. klasse med dansk/læsning 4. klasse). Trin 1. Handling Klik på den klasse eller elevgruppe, der ønskes testresultater for 2. Sammenligne klassens testresultat med landsresultatet Eksemplet sammenligner 8B s resultater i dansk/læsning 8. klasse med landsresultatet (forrige skoleår) 3. Sammenligne klassens testresultat med tidligere resultat Eksemplet viser testresultaterne for elever i 8B, der både har testresultater i dansk/læsning for både 8. klassetrin og 6. klassetrin. Når der sammenlignes to tests for klassen vises der under bargraferne en liste over elever som ikke har taget den tidligere test. Styrelsen for IT og Læring 25

26 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan du se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor du kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Elevernes resultater præsenteres i tabelform, hvor læreren kan danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig. Lodret læsning Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profilområder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Orange, gul og blå er her de dominerende farver. Vandret læsning Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs præstation inden for de enkelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. I eksemplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. 26 Styrelsen for IT og Læring

27 0 4. Beskrivelse af de faglige niveauer Til brug for analysen af resultatet af testen i de forskellige profilområder indeholder testsystemet faglige beskrivelser af de seks faglige niveauer i forhold til de tre profilområder samt inspiration til, hvordan eleven kan løftes fagligt. Styrelsen for IT og Læring 27

28 2 Testresultater Resultater detaljer elever Fra denne oversigt kan man tilgå hver enkelt elevs detaljerede testresultater - herunder se elevernes resultater for testen på forskellige klassetrin, se detaljer om elevernes testforløb, herunder hvilke opgaver eleverne er blevet stillet og hvordan eleverne har besvaret opgaverne. Trin Handling Klik på Alle elever - tabel Klik på elevens navn for at se detaljer om elevens testforløb Ved klik på Udskriv fremkommer elevens resultater i tekst (se nedenfor Til Hjemmet) 3. Elevens testforløb Rapporten viser elevens testresultater på forskellige klassetrin - herunder en progressionsvisning samt elevens testforløb for den senest afviklede tes I eksemplet vises der ingen resultater for 2. klasse og 4. klasse. Dette skyldes, at der først er visning af kriteriebaserede resultater fra Hvis eleven har resultater fra før 2012 kan disse resultater ses i den normbaserede visning. 28 Styrelsen for IT og Læring

29 0 4. Progression Elevens progression præsenteres vha. en udviklingskurve for de enkelte profilområder og for det samlede resultat. Styrelsen for IT og Læring 29

30 2 Testresultater 5. Elevens testforløb Rapporten viser elevens testresultater på forskellige klassetrin - herunder en progressionsvisning samt elevens testforløb. Elevens testforløb Detaljer om elevens testforløb viser: Hvilke opgaver eleven har fået i testen Hvad opgaverne har drejet sig om Hvordan eleven har besvaret opgaverne Hvilken sværhedsgrad opgaverne har Hvor lang tid opgaverne er normeret til at tage at besvare (kun i dansk/læsning) Hvor lang tid eleven har brugt på hver opgave (kun i dansk/læsning) Man kan sortere i de testforløbets forskellige oplysninger ved at trykke på overskrifterne. R = rigtig besvaret, F = forkert besvaret, B = opgaven ikke besvaret ***** (5 stjerner) angiver, at der er tale om en svær opgave, mens * (1 stjerne) angiver, at der er tale om en let opgave. Klikkes på Se opgave vises hver enkelt opgave. Normeret/anvendt tid (anvendes i dansk/læsning) Normeret tid er den tid, som gennemsnitseleven bruger på at løse opgaven. Anvendt tid er den tid, som det faktisk er registreret, at eleven har brugt på at løse opgaven i forbindelse med testen. 30 Styrelsen for IT og Læring

31 Elevens besvarelse af en konkret opgave Trin Handling I kolonnen Testopgaver Ved klik på Se opgave fremkommer elevens opgavebesvarelse Nederst i opgavebesvarelsen findes der detaljerede oplysninger om opgaven, bl.a. hvor svær opgaven er, og hvilket opgaveemne opgaven er knyttet til. Desuden fremgår opgavens identifikationsnummer. Styrelsen for IT og Læring 31

32 2 Testresultater Resultater - print til hjemmet I resultatvisningen beskrives elevens testresultater i ord både på hvert profilområde for sig og i testen som helhed. Det fremgår også, inden for hvilket profilområde eleven har klaret sig bedst. Desuden er det beskrevet, hvad elevens testopgaver har handlet om. Under de obligatoriske test skal resultatet i tekst videregives til elevens forældre. Trin Handling 1. Klik på Udskriv 32 Styrelsen for IT og Læring

33 2.5 Opret rediger elevgrupper 2.5 Opret rediger elevgrupper Hvis læreren har lyst til at se testresultater for specifikke elevgrupper, fx drengene på tværs af klassetrinnets klasser, der har taget testen, kan læreren oprette sine egne elevgrupper fra menupunktet Opret/rediger elevgrupper i venstremenuen. Læreren har adgang til at se resultater for de elever, administratoren har givet læreren adgang til, og som har et testresultat. Trin 1. Handling 2. Fra venstremenuen: klik på Testresultater 3. Klik på Opret/rediger elevgrupper Indtast et navn på elevgruppen Vælg testtypen Klik på Gem elevgruppen 4. Rediger elever I Eksisterende elevgrupper / kolonnen Elever Klik på Tilføj/fjern Styrelsen for IT og Læring 33

34 2 Testresultater 5. Læreren har adgang til elever, som administratoren har tildelt læreren rettighed til, og som har testresultater. 6. I rullemenuen Vis elever grupperet efter vælges, om eleverne skal vises i klassetrin, klasser eller hold Klik på Klassetrin ellerklasse Marker elever, som skal med i elevgruppen Klik på Gem 7. Elevgruppen vises i venstremenuen under menupunktet Opret / rediger elevgrupper 34 Styrelsen for IT og Læring

35 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Fra venstremenuen: klik på Testresultater ledelse Styrelsen for IT og Læring 35

36 2 Testresultater 3. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser der er testresultater for. Ved gennemsyn af resultater kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testafvikling vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår Hvis man ønsker at få vist alle skoleår for den valgte testafvikling I rullemenuen Vælg skoleår vælges Alle 36 Styrelsen for IT og Læring

37 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Testresultater for skolen Tabeloversigten viser testresultater for skolens elever. Resultaterne vises altid i forhold til elevernes nuværende klassebetegnelse og klassetrin. Sådan læses tabellen Den enkelte celle i tabellen viser testens samlede vurdering i forhold til elevernes nuværende klassetrin. Tabellen kan bruges til at få et overblik over: 1. Hvordan skolens elever fordelt på årgange klarer sig i de forskellige test. 2. Hvordan årgangene over tid klarer sig i forhold til tidligere årgange i de forskellige test. Overblik over hvordan eleverne fordelt på årgange klarer sig i de forskellige test For et givent skoleår vises kun de test, der er blevet afviklet det år. Lad os antage at lederen ser på rapporten i skoleåret 2012/2013. Vælges fx skoleåret 2011/2012 vises resultaterne for skolens 6. klasser det pågældende år. Men da vi nu er i skoleåret 2012/2103 vises elevernes resultater ud for 7. klassetrin, da eleverne nu går i 7. klasse. Overblik over, hvordan årgangene over tid klarer sig i forhold til tidligere årgange i de forskellige test Hvis man derimod i rullemenuen Vælg skoleår vælger Alle, vises alle klasser, som har taget testene igennem årene. Denne visning viser resultathistorikken for skolens klassetrin. Når eleverne rykker et klassetrin op efter sommerferien og i årene fremover, vil man også kunne se, hvordan eleverne har klaret tidligere test. Eksemplet ovenfor viser bl.a., hvor dan skolens elever har klaret obligatorisk test i Matematik 6. klasse. Man kan bl.a. se, hvordan det nuværende 9. klassetrin i sin tid klarede sig i testen i 6. klasse. Elever, der går et klassetrin om Vær opmærksom på at testresultater for elever, der går en klasse om eller springer over et klassetrin vil være indplaceret på deres aktuelle klassetrin. Styrelsen for IT og Læring 37

38 2 Testresultater Trin Handling 1. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testafvikling vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår. 2. Hvis man ønsker at få vist resultathistorik for alle skoleår I rullemenuen Vælg skoleår vælges Alle Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 38 Styrelsen for IT og Læring

39 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Testresultater grafisk oversigt I den grafiske oversigt kan lederen se testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Klik på den klasse, der ønskes testresultater for De røde søjler viser elevgruppens resultat De blå søjler viser landsgennemsnittet fra de senest gennemførte obligatoriske test. 5-trins resultatskalaen (1-5) 1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til 10 og derunder på 100-skalaen). 2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen). 3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen). 4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 66 og 90 på 100-skalaen). 5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til over 90 på 100-skalaen). Styrelsen for IT og Læring 39

40 2 Testresultater Testresultater - status og tabeloversigt I tabeloversigten kan lederen se testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor lederen kan se, om eleven har afsluttet testen med grøn eller gul status, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Profilområde Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. Samlet vurdering Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder. Status Grøn: Gennemført med et resultat, der er statistisk sikkert. Gul: Der er beregnet et resultat, men det er ikke ligeså statistisk sikkert, som hvis status havde været grøn. 40 Styrelsen for IT og Læring

41 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til de detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser og forældrebrev. Det er muligt at tilgå kriteriebaserede testresultater fra og med skoleåret Inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik og dansk findes på Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Fra venstremenuen: klik på Testresultater ledelse Styrelsen for IT og Læring 41

42 2 Testresultater 4. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser der er testresultater for. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testtype: vælg kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår: vælg skoleår. 42 Styrelsen for IT og Læring

43 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Testresultater for skolen Tabeloversigten viser testresultater for skolens elever for det valgte skoleår. Resultaterne vises altid ud fra elevernes nuværende klassebetegnelse og klassetrin. Trin Handling 1. Fra rullemenuen Skolens testresultat i obligatoriske testrunder sammenlignet med: kan der vælges mellem visningerne Landsgennemsnit og tidligere skoleår. Skolen sammenlignet med landsgennemsnittet 2. Skolen resultater på flere forskellige skoleår Styrelsen for IT og Læring 43

44 2 Testresultater Testresultater for klassen Trin Handling 1. Fra venstremenuen: Klik på Testresultater ledelse 2. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så du kan se, testresultater for skolens klassetrin samt landsresultatet for klassetrinnene. I rullemenuen Vælg testafvikling vælges Obligatoriske test - kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår 44 Styrelsen for IT og Læring

45 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt vises testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Du kan vælge at få sammenlignet klassens testresultat for en test med landsgennemsnittet eller med testresultaterne for klassens elever, der har testresultater for testen på flere klassetrin (f.eks. sammenligne dansk/læsning 6. klasse med dansk/læsning 4. klasse). Trin Handling Vælg klassen i venstremenuen 1. Sammenligne klassens testresultat med landsresultatet Eksemplet viser 8B s resultater i dansk/læsning 8. klasse med landsresultatet (forrige skoleår) 2. Sammenligne klassens testresultat med tidligere eller senere testresultater Eksemplet viser testresultaterne for elever i 8B, der både har testresultater på dansk/læsning 8. klassetrin og 6. klassetrin. Styrelsen for IT og Læring 45

46 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan du se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor lederen kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Elevernes resultater præsenteres i tabelform, hvor læreren kan danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig. Lodret læsning Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profilområder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Orange, gul og blå er her de dominerende farver. Vandret læsning Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs præstation inden for de enkelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. I eksemplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. 46 Styrelsen for IT og Læring

47 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin 5. Beskrivelse af de faglige niveauer Til brug for analysen af resultatet af testen i de forskellige profilområder indeholder testsystemet faglige beskrivelser af de seks faglige niveauer i forhold til de tre profilområder samt inspiration til, hvordan eleven kan løftes fagligt. Styrelsen for IT og Læring 47

48 2 Testresultater 2.8 Årsresultater Skoleledelsen har adgang til skolens årsresultater. Årsresultater viser teststatus og testresultater for de enkelte obligatoriske test for det valgte skoleår. Efter hver obligatorisk testrunde beregnes skolens årsresultater. Skolens årsresultater er et udtryk for, hvordan skolen har klaret de obligatoriske test et givent år sammenholdt med landsgennemsnittet for det samme år. Årsresultaterne er også dem, den socioøkonomiske reference holdes op imod. Årsresultaterne tilgås fra venstremenuen. Årsresultater ændrer sig ikke, modsat de andre resultatvisninger i testsystemet, som ændrer sig, hvis elever flytter skole, eller nye kommer til. Trin 1. Handling Fra venstremenuen: klik på Årsresultater 2. Hvis brugeren har adgang til årsresultater på flere skoler: 3. Marker skole Marker skoleår 48 Styrelsen for IT og Læring

49 2.8 Årsresultater 4. Teststatus - skolen Teststatus viser antal elever på klassetrinnet, antal elever som har afsluttet en test samt antal elever som er fritaget fra en test 5. Årsresultater - skolen Testresultater for skolens obligatoriske test præsenteres i et skema, der sammenholder skolens resultat med landsresultatet. Desuden er der adgang til informationer om testresultatets socioøkonomiske reference. Styrelsen for IT og Læring 49

50 2 Testresultater Socioøkonomisk reference Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede resultater. Læs mere om, hvordan man finder den socioøkonomiske reference, aflæser og bruger den på eller her: Vejledning.pdf 50 Styrelsen for IT og Læring

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere