Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater"

Transkript

1 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version (januar 2015)

2 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Testresultater Styrelsen for IT og Læring

3 Indhold 1 Indledning Om denne vejledning Obligatoriske og frivillige test Målgruppe Support Testresultater Om statussiden Om testresultater Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Opret rediger elevgrupper Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Årsresultater Socioøkonomisk reference Styrelsen for IT og Læring 3

4

5 Styrelsen for IT og Læring 5

6 1 Indledning 1 Indledning De nationale test omfatter følgende test: Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse Matematik 3. og 6. klasse Engelsk 7. klasse Geografi 8. klasse Biologi 8. klasse Fysik/kemi 8. klasse Dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 1.1 Om denne vejledning Denne brugervejledning hjælper dig med at bruge testsystemet til de nationale test. Brugervejledningen er et dynamisk dokument. Den opdateres forud for hver testperiode, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen altid afspejler testsystemet, som det ser ud nu og her. Brugerfladen i testsystemet udvikles løbende for at optimere brugervenligheden. Når du går i gang med en ny testperiode, er det en god idé at sikre, at du har den nyeste brugervejledning i tilfælde af, at du møder fx en ny knap, som du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Datoen for brugervejledningen fremgår af sidefoden på hver side i brugervejledningen. 1.2 Obligatoriske og frivillige test Det er obligatorisk for elever i folkeskolen at gennemføre de nationale test, bortset fra testene i dansk som andetsprog. Ud over de obligatoriske test kan skolerne også vælge at lade elever tage testene på frivillig basis om efteråret. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal gennemføres obligatoriske nationale test (markeret med kryds), og i hvilke fag og på hvilke klassetrin testene kan anvendes frivilligt (markeret med farve). 6 Styrelsen for IT og Læring

7 1.2 Obligatoriske og frivillige test Folkeskolerne, for hvem deltagelse i de nationale test ifølge folkeskoleloven er obligatorisk, kan om efteråret lade eleverne tage en given test yderligere to gange på frivillig basis. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid - en gang obligatorisk og to gange på frivillig basis. I testsystemet kaldes de to frivillige testmuligheder for F1 og F2. Folkeskoler kan benytte testene i dansk som andetsprog op til tre gange på frivillig basis. De frie grundskoler, for hvem deltagelse i de nationale test ikke er obligatorisk, kan om efteråret tage testene på frivillig basis op til tre gange. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid på frivillig basis. I testsystemet kaldes de tre frivillige testmuligheder for F1, F2 og F3. Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt på klassetrinnet over og under. Fx kan engelsktesten anvendes frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. For folkeskolerne betyder det fx, at en 7. klasse kan tage engelsktesten i den frivillige testperiode i efteråret i 7. klasse, tage den igen til de obligatoriske test i foråret, og tage den igen i efteråret i den frivillige testperiode, når eleverne er rykket op i 8. klasse. På de frie grundskoler betyder det fx, at en klasse kan tage engelsktesten i 6., 7. og 8. klasse i den frivillige testperiode. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Det betyder, at hvis elever tager en test flere gange, kan det bruges til at følge udviklingen hos eleverne. Da testene er adaptive, vil eleverne normalt blive stillet forskellige opgaver fra gang til gang. Styrelsen for IT og Læring 7

8 1 Indledning 1.3 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til skolens medarbejdere, der skal arbejde med testsystemets funktionaliteter. Det vil typisk være: Målgruppe Rolle Relevante afsnit Administrativ medarbejder Opdatere skolens administrative system Forberedelse UNI Loginbrugeradministrator Opdatere elevers og medarbejderes UNI Login Markere rettighed for skolens testadministrator Markere rettighed for skolens leder Forberedelse It-ansvarlig Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse Forberedelse Testadministrator Opdatere lærernes rettigheder til booking, testafvikling og til at se testresultater. Forberedelse Leder Tildeling af fritagelse (ved obligatoriske test) Gennemsyn af skolens testresultater Opfølgning på testresultater Forberedelse Testresultater Lærer Booking af test (test tidspunkt elever) Afvikling af test (aktivere elevers testadgang tildele elever pause, forlænge tid, tildele midlertidigt kodeord) Gennemsyn af testresultater Gennemsyn af testresultater til hjemmet Opfølgning på testresultater Booking Testafvikling Testresultater 1.4 Support Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på: 8 Styrelsen for IT og Læring

9 2.1 Om statussiden 2 Testresultater 2.1 Om statussiden Fra menupunktet Status i venstremenuen kan man se elevernes teststatus. Det er også her, man kan afslutte elever med gul teststatus manuelt, hvis læreren ikke vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at eleverne genbookes til at genoptage testen. Kolonnen Klasse viser klassebetegnelsen i henhold til elevens indplacering i det skoleadministrative system Kolonnen Elev viser elevens navn Kolonnen UNI Login viser elevens UNI Login Kolonnen Fritagelse giver skoleledelsen adgang til at fritage elever. Hvis en elev er booket til en test, kan eleven ikke fritages i testsystemet. Elevens booking skal slettes, førend eleven kan fritages, se afsnittet Rediger elevgruppe. Kolonnen Status viser bookingstatus for eleven: Fritaget = skoleledelsen har fritaget eleven Kan bookes = eleven kan bookes til testen, forudsat at eleven ikke har taget testen i et tidligere skoleår Er booket = eleven er booket til en kommende test Ikke afsluttes kan bookes 1 = eleven har ikke besvaret opgaver. Eleven kan genbookes Ikke afsluttet kan bookes 2 = elevens teststatus er gul, og elevens resultat er ikke beregnet. Læreren kan afslutte elevens test manuelt eller genbooke eleven. Hvis testen ønskes afsluttet manuelt, sker det fra kolonnen Afslut. Elevens resultat vil kunne tilgås dagen efter Ikke afsluttet kan bookes 3 = elevens teststatus er rød, og elevens resultat er ikke beregnet. Eleven kan genbookes Afsluttet = eleven har afsluttet testen med grøn teststatus Afsluttet gul = læreren har afsluttet elevens test manuelt Kolonnen Afslut her kan læreren afslutte testen for en elev, der har gul teststatus. Afslut kan foretages fra tre timer efter teststart. Når en gul elev afsluttes, registreres eleven som afsluttet i testoversigten, og læreren vil kunne tilgå elevens testresultat dagen efter. Styrelsen for IT og Læring 9

10 2 Testresultater Status for elever, der skifter skole Elevens status følger eleven ved skoleskift. Informationer om eleven fjernes fra elevens tidligere skole. Teststatus fra tidligere skoleår Statussiden viser elevernes status i det aktuelle skoleår. Status for booking, testgennemførelse eller fritagelse for tidligere skoleår vises ikke. 2.2 Om testresultater Resultaterne fra de nationale test kan tilgås dagen efter, en test er gennemført. Dette gælder dog ikke de dage, hvor testsystemet er lukket ned fx på grund af teknisk forberedelse til folkeskolens digitale afgangsprøver. Der kan tilgås testresultater for de elever, hvor resultatet er beregnet, hvilket vil sige i de tilfælde, hvor eleverne har grøn teststatus eller gul teststatus, og testen er blevet afsluttet manuelt fra statussiden (se afsnittet Om status). Resultaterne kan tidligst tilgås dagen efter, en test er taget, fordi det teknisk kræver en natkørsel en omfattende databehandling, som sker henover natten førend testresultaterne kan beregnes. Normbaserede og kriteriebaserede tilbagemeldinger Der findes to former for tilbagemeldinger på elevernes testresultater. De normbaserede tilbagemeldinger vurderer den enkelte elevs præstationer i forhold til andre elever. Elevernes testresultater scores fra og fordeles derefter på en 5-trins skala. De kriteriebaserede tilbagemeldinger er knyttet til de obligatoriske test og supplerer inden for testene i matematik og dansk/læsning med en kvalitativ viden om, i hvilken grad eleven har nået det fornødne faglige niveau. Tilbagemeldingen finder sted vha. en tilbagemeldingsskala med 6 niveauer. Yderligere informationer om de to typer tilbagemeldinger findes på: Vælg skoleår og testafvikling Ved gennemsyn af rapporter kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. For obligatoriske test i dansk/læsning og matematik kan man vælge mellem normbaseret og kriteriebaseret visning Folkeskoler kan vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt skoleår Frie grundskoler er knyttet til de frivillige test og skolerne kan vælge mellem skoleår 10 Styrelsen for IT og Læring

11 1.1 Vær opmærksom på, at læreren først kan se testresultater for sine elever, når han er tildelt rettigheder hertil af skolens testadministrator (se afsnittet Om brugerrettigheder). Hvis en leder underviser i et fag, der er gennemført test i, skal han tildeles adgang til at se testresultaterne for sine elever som lærer. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskoleloven 55 b se gul boks nedenfor. Derfor har en lærer ikke automatisk rettighed til at se testresultater for en elev, som læreren har booket og afviklet test for. Rettigheden skal først tildeles af testadministratoren og skal ske under hensyn til testresultaternes fortrolighed. Som udgangspunkt er det den eller de lærere, der underviser eleverne i det fag, der er gennemført test i, som må se resultaterne. Skolelederen kan dog tillade, at en lærer får adgang til andre end sine egne elevers testresultater også i andre fag, end det læreren underviser i hvis det har et pædagogisk formål. Fx må lærere, som samarbejder om eleverne i et team, gerne se og drøfte elevernes testresultater. Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Læreren har adgang til testresultater for elever, som testadministratoren har givet læreren adgang til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Hver enkelt elevs testresultater foreligger i en tekstudgave, som læreren har adgang til. Tekstudgaven hedder Oversigt til hjemmet. Indholdet er forskelligt for de normbaserede - og de kriteriebaserede test. Ved de obligatoriske test skal oversigten til hjemmet i henhold til loven sendes til elevens forældre. Ved frivillige test kan testresultater i tekst videregives til elevens forældre. Det er valgfrit, om læreren sender det kriterie- eller normbaserede forældrebrev eller evt. begge breve. Læreren har mulighed for at få vist sine elevers resultater fordelt på forskellige elevgrupper, så læreren fx kan se, hvordan drengene i klassen har klaret sig. Dette sker via funktionen opret/rediger elevgrupper. På Undervisningsministeriets hjemmeside findes der pjecer for hvert fag og artikler, som bl.a. inspirerer til, hvordan man som lærer kan følge op på testresultaterne. Fortrolighed testresultater og testopgaver Ifølge folkeskolelovens 55 b er testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver fortrolige. Ansatte m.fl., der virker ved skoler, og som modtager oplysninger om testresultater og testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger underlagt tavshedspligt. Styrelsen for IT og Læring 11

12 2 Testresultater 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Læreren har adgang til at se testresultater for elever, som testadministratoren har givet læreren rettighed til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om resultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Du kan kontrollere dine rettigheder til elevers testresultater fra menupunktet Mine rettigheder Fra venstremenuen: klik på Testresultater 12 Styrelsen for IT og Læring

13 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin 4. Ved klik på Testresultater folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser læreren har adgang til at se testresultater for. Ved gennemsyn af rapporter kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. Vælg testtype og skoleår: I rullemenuen Vælg testtype vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår. OBS: For de obligatoriske test kan der der vælges mellem normbaseret og kriteriebaseret resultatvisning. I den kriteriebaseret visning er kun resultater i dansk, læsning og matematik vist. Styrelsen for IT og Læring 13

14 2 Testresultater Resultater tabeloversigt I tabellen kan læreren se testresultater for alle de klasser, som læreren har rettighed til. Testresultaterne vises på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Fra venstremenuen: Klik på Testresultater 3. Lærerens testresultater åbnes i en tabeloversigt. Der er adgang til de forskellige rapporter fra tabeloversigten og fra venstremenuen. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 14 Styrelsen for IT og Læring

15 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt kan læreren se testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Klik på den klasse eller elevgruppe, der ønskes testresultater for De røde søjler viser elevgruppens resultat. De blå søjler viser landsgennemsnittet fra de senest gennemførte obligatoriske test 5-trins resultatskalaen (1-5) 1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til 10 og derunder på 100-skalaen). 2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen). 3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen). 4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 66 og 90 på 100-skalaen). 5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til over 90 på 100-skalaen). Styrelsen for IT og Læring 15

16 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan læreren se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor læreren kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Profilområde Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. Samlet vurdering Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder. Status Grøn: Gennemført med et resultat, der er statistisk sikkert. Gul: Der er beregnet et resultat, men det er ikke ligeså statistisk sikkert, som hvis status havde været grøn. 16 Styrelsen for IT og Læring

17 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater detaljer elever Fra denne oversigt kan man tilgå hver enkelt elevs detaljerede testresultater. Man kan enten vælge at se resultaterne i tekst eller se detaljer om elevernes testforløb, herunder hvilke opgaver eleverne er blevet stillet, og hvordan eleverne har besvaret opgaverne. Trin Handling Klik på Detaljer elever Ved klik på Udskriv fremkommer elevens resultater i tekst (se nedenfor Til Hjemmet) Ved klik på Se besvarelse fremkommer der detaljer om elevens testforløb: Hvilke opgaver eleven har fået i testen Hvad opgaverne har drejet sig om Hvordan eleven har besvaret opgaverne Hvilken sværhedsgrad opgaverne har Hvor lang tid opgaverne er normeret til at tage at besvare (kun i dansk/læsning) Hvor lang tid eleven har brugt på hver opgave (kun i dansk/læsning) Styrelsen for IT og Læring 17

18 2 Testresultater Elevens resultater i tekst I resultatvisningen beskrives elevens testresultater i ord både på hvert profilområde for sig og i testen som helhed. Det fremgår også, inden for hvilket profilområde eleven har klaret sig bedst. Desuden er det beskrevet, hvad elevens testopgaver har handlet om. Under de obligatoriske test skal resultatet i tekst videregives til elevens forældre. Trin Handling 3. Klik på Udskriv 18 Styrelsen for IT og Læring

19 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Detaljer om elevens test Trin Handling Klik på Se besvarelse 4. Elevens testforløb vises Man kan sortere i de forskellige oplysninger ved at trykke på overskrifterne. Profilområde Hvert fag, der testes i, er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Opgaveemne Opgaveemnerne beskriver i få ord, hvad opgaven drejer sig om. Der er ca opgaveemner for hvert profilområde. Score Alle spørgsmål i opgaverne kan besvares enten rigtigt(r), forkert(f) eller blankt(b). En opgave kan indeholde en eller flere delopgaver. Besvarelsen af hver delopgave og resultatet af profilområdet kaldes scoren. Sværhed Opgavens sværhed angives med 1-5 stjerne. Denne skala svarer til 5-trins resultatskalaen. Normeret/anvendt tid (anvendes i dansk/læsning) Normeret tid er den tid, som gennemsnitseleven bruger på at løse opgaven. Anvendt tid er den tid, som det faktisk er registreret, at eleven har brugt på at løse opgaven i forbindelse med testen. Styrelsen for IT og Læring 19

20 2 Testresultater Elevens besvarelse af en konkret opgave Trin Handling 5. I kolonnen Testopgaver Ved klik på Se opgave fremkommer elevens opgavebesvarelse Nederst i opgavebesvarelsen findes der detaljerede oplysninger om opgaven, bl.a. hvor svær opgaven er, og hvilket opgaveemne opgaven er knyttet til. Desuden fremgår opgavens identifikationsnummer. 20 Styrelsen for IT og Læring

21 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater - print til hjemmet Trin Handling Klik på Print til hjemmet 3. Klik på Udskriv for at udskrive en enkelt elevs resultater i tekst Klik på Udskriv alle for at udskrive resultaterne for alle klassens elever i tekst på én gang Styrelsen for IT og Læring 21

22 2 Testresultater 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Læreren har adgang til at se testresultater for elever, der har et testresultat og som testadministratoren har givet læreren rettighed til. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om resultaterne på klasse- og elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser og forældrebrev. Det er muligt at tilgå kriteriebaserede testresultater fra og med skoleåret Inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik og dansk findes på Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Du kan kontrollere dine rettigheder til elevers testresultater fra menupunktet Mine rettigheder Fra venstremenuen: klik på Testresultater 22 Styrelsen for IT og Læring

23 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin 4. Ved klik på Testresultater folder venstremenuen sig ud, så du kan se, hvilke klasser der har testresultater. I rullemenuen Vælg testafvikling vælges Obligatoriske test - kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår Styrelsen for IT og Læring 23

24 2 Testresultater Resultater tabeloversigt I tabellen kan du se testresultater for alle de klasser og elever, som du har rettighed til i dansk/læsning eller matematik. Trin Handling Fra venstremenuen: Klik på Testresultater Testresultater åbnes i en tabeloversigt. Der er adgang til de forskellige klassers resultater fra tabeloversigten og fra venstremenuen. 24 Styrelsen for IT og Læring

25 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt vises testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Du kan vælge at få sammenlignet klassens testresultat for en test med landsgennemsnittet fra forrige år (til og med ) eller med testresultaterne for klassens elever, der har testresultater for testen på et tidligere klassetrin (f.eks. sammenligne dansk/læsning 6. klasse med dansk/læsning 4. klasse). Trin 1. Handling Klik på den klasse eller elevgruppe, der ønskes testresultater for 2. Sammenligne klassens testresultat med landsresultatet Eksemplet sammenligner 8B s resultater i dansk/læsning 8. klasse med landsresultatet (forrige skoleår) 3. Sammenligne klassens testresultat med tidligere resultat Eksemplet viser testresultaterne for elever i 8B, der både har testresultater i dansk/læsning for både 8. klassetrin og 6. klassetrin. Når der sammenlignes to tests for klassen vises der under bargraferne en liste over elever som ikke har taget den tidligere test. Styrelsen for IT og Læring 25

26 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan du se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor du kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Elevernes resultater præsenteres i tabelform, hvor læreren kan danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig. Lodret læsning Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profilområder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Orange, gul og blå er her de dominerende farver. Vandret læsning Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs præstation inden for de enkelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. I eksemplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. 26 Styrelsen for IT og Læring

27 0 4. Beskrivelse af de faglige niveauer Til brug for analysen af resultatet af testen i de forskellige profilområder indeholder testsystemet faglige beskrivelser af de seks faglige niveauer i forhold til de tre profilområder samt inspiration til, hvordan eleven kan løftes fagligt. Styrelsen for IT og Læring 27

28 2 Testresultater Resultater detaljer elever Fra denne oversigt kan man tilgå hver enkelt elevs detaljerede testresultater - herunder se elevernes resultater for testen på forskellige klassetrin, se detaljer om elevernes testforløb, herunder hvilke opgaver eleverne er blevet stillet og hvordan eleverne har besvaret opgaverne. Trin Handling Klik på Alle elever - tabel Klik på elevens navn for at se detaljer om elevens testforløb Ved klik på Udskriv fremkommer elevens resultater i tekst (se nedenfor Til Hjemmet) 3. Elevens testforløb Rapporten viser elevens testresultater på forskellige klassetrin - herunder en progressionsvisning samt elevens testforløb for den senest afviklede tes I eksemplet vises der ingen resultater for 2. klasse og 4. klasse. Dette skyldes, at der først er visning af kriteriebaserede resultater fra Hvis eleven har resultater fra før 2012 kan disse resultater ses i den normbaserede visning. 28 Styrelsen for IT og Læring

29 0 4. Progression Elevens progression præsenteres vha. en udviklingskurve for de enkelte profilområder og for det samlede resultat. Styrelsen for IT og Læring 29

30 2 Testresultater 5. Elevens testforløb Rapporten viser elevens testresultater på forskellige klassetrin - herunder en progressionsvisning samt elevens testforløb. Elevens testforløb Detaljer om elevens testforløb viser: Hvilke opgaver eleven har fået i testen Hvad opgaverne har drejet sig om Hvordan eleven har besvaret opgaverne Hvilken sværhedsgrad opgaverne har Hvor lang tid opgaverne er normeret til at tage at besvare (kun i dansk/læsning) Hvor lang tid eleven har brugt på hver opgave (kun i dansk/læsning) Man kan sortere i de testforløbets forskellige oplysninger ved at trykke på overskrifterne. R = rigtig besvaret, F = forkert besvaret, B = opgaven ikke besvaret ***** (5 stjerner) angiver, at der er tale om en svær opgave, mens * (1 stjerne) angiver, at der er tale om en let opgave. Klikkes på Se opgave vises hver enkelt opgave. Normeret/anvendt tid (anvendes i dansk/læsning) Normeret tid er den tid, som gennemsnitseleven bruger på at løse opgaven. Anvendt tid er den tid, som det faktisk er registreret, at eleven har brugt på at løse opgaven i forbindelse med testen. 30 Styrelsen for IT og Læring

31 Elevens besvarelse af en konkret opgave Trin Handling I kolonnen Testopgaver Ved klik på Se opgave fremkommer elevens opgavebesvarelse Nederst i opgavebesvarelsen findes der detaljerede oplysninger om opgaven, bl.a. hvor svær opgaven er, og hvilket opgaveemne opgaven er knyttet til. Desuden fremgår opgavens identifikationsnummer. Styrelsen for IT og Læring 31

32 2 Testresultater Resultater - print til hjemmet I resultatvisningen beskrives elevens testresultater i ord både på hvert profilområde for sig og i testen som helhed. Det fremgår også, inden for hvilket profilområde eleven har klaret sig bedst. Desuden er det beskrevet, hvad elevens testopgaver har handlet om. Under de obligatoriske test skal resultatet i tekst videregives til elevens forældre. Trin Handling 1. Klik på Udskriv 32 Styrelsen for IT og Læring

33 2.5 Opret rediger elevgrupper 2.5 Opret rediger elevgrupper Hvis læreren har lyst til at se testresultater for specifikke elevgrupper, fx drengene på tværs af klassetrinnets klasser, der har taget testen, kan læreren oprette sine egne elevgrupper fra menupunktet Opret/rediger elevgrupper i venstremenuen. Læreren har adgang til at se resultater for de elever, administratoren har givet læreren adgang til, og som har et testresultat. Trin 1. Handling 2. Fra venstremenuen: klik på Testresultater 3. Klik på Opret/rediger elevgrupper Indtast et navn på elevgruppen Vælg testtypen Klik på Gem elevgruppen 4. Rediger elever I Eksisterende elevgrupper / kolonnen Elever Klik på Tilføj/fjern Styrelsen for IT og Læring 33

34 2 Testresultater 5. Læreren har adgang til elever, som administratoren har tildelt læreren rettighed til, og som har testresultater. 6. I rullemenuen Vis elever grupperet efter vælges, om eleverne skal vises i klassetrin, klasser eller hold Klik på Klassetrin ellerklasse Marker elever, som skal med i elevgruppen Klik på Gem 7. Elevgruppen vises i venstremenuen under menupunktet Opret / rediger elevgrupper 34 Styrelsen for IT og Læring

35 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Fra venstremenuen: klik på Testresultater ledelse Styrelsen for IT og Læring 35

36 2 Testresultater 3. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser der er testresultater for. Ved gennemsyn af resultater kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testafvikling vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår Hvis man ønsker at få vist alle skoleår for den valgte testafvikling I rullemenuen Vælg skoleår vælges Alle 36 Styrelsen for IT og Læring

37 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Testresultater for skolen Tabeloversigten viser testresultater for skolens elever. Resultaterne vises altid i forhold til elevernes nuværende klassebetegnelse og klassetrin. Sådan læses tabellen Den enkelte celle i tabellen viser testens samlede vurdering i forhold til elevernes nuværende klassetrin. Tabellen kan bruges til at få et overblik over: 1. Hvordan skolens elever fordelt på årgange klarer sig i de forskellige test. 2. Hvordan årgangene over tid klarer sig i forhold til tidligere årgange i de forskellige test. Overblik over hvordan eleverne fordelt på årgange klarer sig i de forskellige test For et givent skoleår vises kun de test, der er blevet afviklet det år. Lad os antage at lederen ser på rapporten i skoleåret 2012/2013. Vælges fx skoleåret 2011/2012 vises resultaterne for skolens 6. klasser det pågældende år. Men da vi nu er i skoleåret 2012/2103 vises elevernes resultater ud for 7. klassetrin, da eleverne nu går i 7. klasse. Overblik over, hvordan årgangene over tid klarer sig i forhold til tidligere årgange i de forskellige test Hvis man derimod i rullemenuen Vælg skoleår vælger Alle, vises alle klasser, som har taget testene igennem årene. Denne visning viser resultathistorikken for skolens klassetrin. Når eleverne rykker et klassetrin op efter sommerferien og i årene fremover, vil man også kunne se, hvordan eleverne har klaret tidligere test. Eksemplet ovenfor viser bl.a., hvor dan skolens elever har klaret obligatorisk test i Matematik 6. klasse. Man kan bl.a. se, hvordan det nuværende 9. klassetrin i sin tid klarede sig i testen i 6. klasse. Elever, der går et klassetrin om Vær opmærksom på at testresultater for elever, der går en klasse om eller springer over et klassetrin vil være indplaceret på deres aktuelle klassetrin. Styrelsen for IT og Læring 37

38 2 Testresultater Trin Handling 1. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testafvikling vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår. 2. Hvis man ønsker at få vist resultathistorik for alle skoleår I rullemenuen Vælg skoleår vælges Alle Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 38 Styrelsen for IT og Læring

39 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Testresultater grafisk oversigt I den grafiske oversigt kan lederen se testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Klik på den klasse, der ønskes testresultater for De røde søjler viser elevgruppens resultat De blå søjler viser landsgennemsnittet fra de senest gennemførte obligatoriske test. 5-trins resultatskalaen (1-5) 1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til 10 og derunder på 100-skalaen). 2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen). 3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen). 4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 66 og 90 på 100-skalaen). 5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til over 90 på 100-skalaen). Styrelsen for IT og Læring 39

40 2 Testresultater Testresultater - status og tabeloversigt I tabeloversigten kan lederen se testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor lederen kan se, om eleven har afsluttet testen med grøn eller gul status, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Profilområde Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. Samlet vurdering Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder. Status Grøn: Gennemført med et resultat, der er statistisk sikkert. Gul: Der er beregnet et resultat, men det er ikke ligeså statistisk sikkert, som hvis status havde været grøn. 40 Styrelsen for IT og Læring

41 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til de detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser og forældrebrev. Det er muligt at tilgå kriteriebaserede testresultater fra og med skoleåret Inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik og dansk findes på Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Fra venstremenuen: klik på Testresultater ledelse Styrelsen for IT og Læring 41

42 2 Testresultater 4. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser der er testresultater for. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testtype: vælg kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår: vælg skoleår. 42 Styrelsen for IT og Læring

43 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Testresultater for skolen Tabeloversigten viser testresultater for skolens elever for det valgte skoleår. Resultaterne vises altid ud fra elevernes nuværende klassebetegnelse og klassetrin. Trin Handling 1. Fra rullemenuen Skolens testresultat i obligatoriske testrunder sammenlignet med: kan der vælges mellem visningerne Landsgennemsnit og tidligere skoleår. Skolen sammenlignet med landsgennemsnittet 2. Skolen resultater på flere forskellige skoleår Styrelsen for IT og Læring 43

44 2 Testresultater Testresultater for klassen Trin Handling 1. Fra venstremenuen: Klik på Testresultater ledelse 2. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så du kan se, testresultater for skolens klassetrin samt landsresultatet for klassetrinnene. I rullemenuen Vælg testafvikling vælges Obligatoriske test - kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår 44 Styrelsen for IT og Læring

45 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt vises testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Du kan vælge at få sammenlignet klassens testresultat for en test med landsgennemsnittet eller med testresultaterne for klassens elever, der har testresultater for testen på flere klassetrin (f.eks. sammenligne dansk/læsning 6. klasse med dansk/læsning 4. klasse). Trin Handling Vælg klassen i venstremenuen 1. Sammenligne klassens testresultat med landsresultatet Eksemplet viser 8B s resultater i dansk/læsning 8. klasse med landsresultatet (forrige skoleår) 2. Sammenligne klassens testresultat med tidligere eller senere testresultater Eksemplet viser testresultaterne for elever i 8B, der både har testresultater på dansk/læsning 8. klassetrin og 6. klassetrin. Styrelsen for IT og Læring 45

46 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan du se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor lederen kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Elevernes resultater præsenteres i tabelform, hvor læreren kan danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig. Lodret læsning Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profilområder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Orange, gul og blå er her de dominerende farver. Vandret læsning Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs præstation inden for de enkelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. I eksemplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. 46 Styrelsen for IT og Læring

47 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin 5. Beskrivelse af de faglige niveauer Til brug for analysen af resultatet af testen i de forskellige profilområder indeholder testsystemet faglige beskrivelser af de seks faglige niveauer i forhold til de tre profilområder samt inspiration til, hvordan eleven kan løftes fagligt. Styrelsen for IT og Læring 47

48 2 Testresultater 2.8 Årsresultater Skoleledelsen har adgang til skolens årsresultater. Årsresultater viser teststatus og testresultater for de enkelte obligatoriske test for det valgte skoleår. Efter hver obligatorisk testrunde beregnes skolens årsresultater. Skolens årsresultater er et udtryk for, hvordan skolen har klaret de obligatoriske test et givent år sammenholdt med landsgennemsnittet for det samme år. Årsresultaterne er også dem, den socioøkonomiske reference holdes op imod. Årsresultaterne tilgås fra venstremenuen. Årsresultater ændrer sig ikke, modsat de andre resultatvisninger i testsystemet, som ændrer sig, hvis elever flytter skole, eller nye kommer til. Trin 1. Handling Fra venstremenuen: klik på Årsresultater 2. Hvis brugeren har adgang til årsresultater på flere skoler: 3. Marker skole Marker skoleår 48 Styrelsen for IT og Læring

49 2.8 Årsresultater 4. Teststatus - skolen Teststatus viser antal elever på klassetrinnet, antal elever som har afsluttet en test samt antal elever som er fritaget fra en test 5. Årsresultater - skolen Testresultater for skolens obligatoriske test præsenteres i et skema, der sammenholder skolens resultat med landsresultatet. Desuden er der adgang til informationer om testresultatets socioøkonomiske reference. Styrelsen for IT og Læring 49

50 2 Testresultater Socioøkonomisk reference Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede resultater. Læs mere om, hvordan man finder den socioøkonomiske reference, aflæser og bruger den på eller her: Vejledning.pdf 50 Styrelsen for IT og Læring

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Tillykke med din Google AdWords Voucher. Nu kan du blive synlig for nye kunder og udvide din forretning online. Nu skal du i gang og have oprettet din AdWords

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2012/2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid VEJLEDNING HALLER Udarbejdet af Kultur & Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen... 4 3. Oprettelse af titlen halinspektør... 7

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere