Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012"

Transkript

1 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer Kommunes overordnede målsætninger for ældreområdet De overordnede politiske intentioner i Struer Kommune er: Hvordan vurderes behovet for hjælp? Hvem kan levere hjælpen? Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard: Ernæring Kvalitetsstandard: Terminalpleje Kvalitetsstandard: Planlagt aflastningsophold Kvalitetsstandard: Akut ophold / aflastning på plejehjem Kvalitetsstandard: Vurdering af borgerens fremtid herunder boform Kvalitetsstandard: Venteophold på plejehjem Kvalitetsstandard: Målrettede pædagogiske opgaver Kvalitetsstandard: Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard: Rengøring Kvalitetsstandard: Tøjvask Kvalitetsstandard: Indkøb Kvalitetsstandard: Undersøgelser Kvalitetsstandard: Medicingivning / medicinadministration Kvalitetsstandard: Træning / rehabilitering Kvalitetsstandard: Ambulant genoptræning Kvalitetsstandard: Vedligeholdende holdtræning Kvalitetsstandard: Aktivitet Kvalitetsstandard: Forebyggende Hjemmebesøg til de over 75-årige Kvalitetsstandard: Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard: Ældreboliger Kvalitetsstandard: Plejehjem / plejebolig Kvalitetsstandard: Vurderinger og administrative opgaver Kvalitetsstandard: Boligindretning/ boligskift Kvalitetsstandard: Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard: Nødkald Kvalitetsstandard: GPS Kvalitetsstandard: Dagcenter Kvalitetsstandard: Aflastning i daghjem Kvalitetsstandard: Høreomsorg Kvalitetsstandard: Handicap kørsel Kvalitetsstandard: Madtilbud til borgere på kommunens plejecentre (servicepakke) Kvalitetsstandard: Madservice

3 Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet? Siden 1998 har det været lovbestemt, at kommunernes serviceniveau for den personlige og praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder. Fra 2001 skal standarderne også omfatte den kommunale træningsindsats. Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp og træning har med andre ord til formål at beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Kvalitetsstandarderne skal også bruges til at sikre, at der er balance mellem de politiske beslutninger om det kommunale serviceniveau, og de økonomiske ressourcer, der afsættes til ældreområdet. Standarderne skal endvidere ses som et bindeled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen, og mellem den kommunale myndighed og leverandørerne af pleje og praktisk hjælp. I forhold til borgeren skal kvalitetsstandarderne sikre: Information om de tilbud kommunen tilbyder, når et behov opstår. Synliggørelse af borgerens rettigheder og pligter. At der gives mulighed for at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau. Et grundlag for borgeren til at bedømme, om ydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger, uanset om hjælpen udføres af den kommunale leverandør eller et privat firma. Inden for den overordnede ramme, som det politisk godkendte serviceniveau udgør (beskrevet i kvalitetsstandarderne), skal visitationen ske individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Målet er, at der træffes ensartede afgørelser om hjælp til borgere med samme behov i hele kommunen. Dette skal ske på baggrund af en visitationspraksis, der på en gang er ensartet og som samtidig er så fleksibel, at der tages højde for borgernes individuelle behov. På baggrund af den enkelte borgers behov tildeles de relevante ydelser og en samlet tidsramme opgøres. Det er herefter op til udføreren at yde den nødvendige hjælp på en så fleksibel og effektiv måde som muligt inden for den visiterede tidsramme. Det er op til udføreren at tilrettelægge den konkrete opgaveløsning med afsæt i borgerens dagsaktuelle situation og ønsker, og med afsæt i det gældende værdigrundlag og omsorgsfilosofi, som bl.a. omfatter tillid, respekt, ligeværdighed og dialog. Efter Serviceloven skal Kvalitetsstandarden revideres mindst én gang årligt. Internet link til Servicelovens bestemmelser:https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet Grundholdningen udtrykker den overordnede politiske holdning i forhold til ældreområdet. Ud fra grundholdningen fremkommer de politiske bestemte hoved- og delmål. Grundholdningen er, at det enkelte menneske har en forpligtelse til at udnytte egne ressourcer og dermed tage vare på sig selv, så meget det kan og så længe det kan. Struer Kommunes grundholdning er, at alle borgere skal tage vare på sig selv så meget, de kan og så længe, de kan. Dette ansvar er som udgangspunkt borgerens eget. For raske og initiativrige ældre volder det ingen problemer. Men for de svageste og mest sårbare ældre kan helbredet i særlig grad svigte, og de får behov for praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Struer Kommune har derfor en særlig forpligtelse til at bidrage med såvel rådgivning som pleje og praktisk hjælp. Det er et vigtigt mål fremover at yde denne gruppe af ældre den hjælp, der kan medvirke til et bedre liv, og hjælpen skal tilgodeses med den største ressourceindsats. En konsekvens heraf kan naturligvis blive, at andre grupper af ældre vil blive tilgodeset med en tilsvarende mindre ressourceindsats. Der er naturligvis både rettigheder og pligter for de ældre, som er i kontakt med Struer Kommunes ældreservice. Ud over retten til at modtage hjælp, har de ældre ret til at blive respekteret som borgere med forskellige behov og ønsker. På samme måde må de ældre indgå som aktive og ansvarlige partnere, når de fremlægger deres ønsker, og arbejdet skal tilrettelægges. De medarbejdere, der kommer i hjemmene, bør betragte sig selv som gæster i de ældres hjem. Det betyder, at arbejdet skal bygge på gensidig tillid og respekt, så den ældres værdighed vil blive bevaret, og det samtidig er et godt sted at arbejde for medarbejderne. For de ældre er tillid af stor betydning for oplevelsen af tryghed, og når trygheden er tilstede, vil trivslen også være det. Tryghed og trivsel opnås desuden i et fællesskab, og de svageste skal ligesom alle andre have mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber. I den forbindelse er de pårørende af stor betydning, idet de kan yde en speciel og uvurderlig indsats over for denne gruppe, som andre ikke kan. Er der alvorlige problemer med egen evne til at forstå eller forklare behov og ønsker, vil Struer Kommune i højere grad søge de pårørende inddraget. Naturligvis vil dette ske med både den ældres og de pårørendes samtykke. 4

5 Struer Kommunes overordnede målsætninger for ældreområdet 1. Struer Kommunes ældreservice skal tage udgangspunkt i den enkelte borgeres individuelle behov for pleje og praktisk hjælp på en måde, der hjælper de ældre til at klare mest muligt selv. 2. Struer Kommune vil støtte sociale og kulturelle aktiviteter, der gør det muligt for ældre at leve en aktiv dagligdag, bl.a. i fællesskab med andre. 3. Struer Kommune vil tilvejebringe et varieret udbud af boliger til ældre. De overordnede politiske intentioner i Struer Kommune er: At understøtte en udvikling, der fremmer en sundhedskultur frem for en plejeomsorgskultur. At understøtte en kultur, der i højere grad giver borgerne det reelle ansvar for og indflydelse på egen sundhed. At gøre det mere synligt for borgerne, hvor de kan få råd og vejledning, og hvilke tilbud Struer Kommune har for at støtte borgeren i at bevare sundhed og forebygge tab af funktioner. At sikre, at borgerne tilbydes tilstrækkelig hjælp, støtte, trænings- og aktivitetsmuligheder, der hvor information og den frivillige indsats ikke længere rækker. At sikre, at Helhedsplanen for ældreområdet udformes på en måde, der bedst muligt understøtter de mål, der sættes for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Struer Kommune. Det betyder, at: Tilbudene til ældre skal være mangfoldige, fleksible og sammenhængende. Tilbudene skal respektere borgernes forskellige livsformer, og de skal støttes i at vælge og leve efter den livsform, de foretrækker. Struer kommune har en særlig forpligtelse til at drage omsorg for ressourcesvage ældre og i øvrigt være opmærksom på ældre med særlige behov, herunder demente og etniske minoriteter. 5

6 Samarbejdet imellem Struer Kommune, de frivillige organisationer og Ældrerådet skal styrkes, så borgerne oplever en sammenhæng i indsatsen. De frivillige organisationer skal have mulighed for at bidrage til den ønskede udvikling af Struer Kommunes ældreområde. Frivilligt arbejde skal kunne være et supplement til den pleje og omsorg og de øvrige tilbud, der ligger i kommunalt regi. Aktørerne på boligområdet skal samarbejde om at sikre gode fysiske rammer for ældre borgere, herunder bofællesskaber for ældre samt tilbud til de ressourcesvage ældre. Samarbejdet bør også omfatte grupper af ældre, der selv ønsker at starte aktiviteter eller danne seniorbofællesskaber. Hvordan vurderes behovet for hjælp? Ved behov for hjælp til hjemmeboende borgere, skal henvendelse ske til: Bestillerenheden for Ældreservice Struer Kommune Østergade Struer Tlf , , , eller mellem kl og 9.00 samt og på hverdage. Senest 3 hverdage efter at Bestillerenheden har fået henvendelsen, bliver borgeren kontaktet af en visitator, som sammen med borgeren skal vurdere behovet for støtte og hjælp. Der aftales besøg i hjemmet. Borgeren er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til mødet. For beboere på plejehjem i Struer kommune og i ældreboliger i umiddelbar nærhed af omtalte plejehjem gælder, at visitation til ydelser indenfor personlig pleje og praktisk hjælp sker i et samarbejde med beboeren og personalet tilhørende det enkelte plejehjem. Kommunen træffer afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp. Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den samlede situation og borgerens behov. Vurderingen sker i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende ud fra serviceniveauet i kvalitetsstandarden, som er vedtaget af Byrådet og ud fra de overordnede mål. Ved tildelingen af hjælp lægger vi vægt på: Hvad kan borgeren gøre selv? Om et rehabiliteringsforløb eller en træningsindsats kan forbedre borgerens muligheder for at klare sig selv? Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan udføre opgaven? Hvad kan borgeren og personalet gøre sammen? Hvad skal personalet gøre for borgeren? Om boligens indretning og om hjælpemidler har indflydelse på behovet? 6

7 Der udfærdiges derefter et afgørelsesbrev, hvor borgeren kan se, hvad vedkommende har fået bevilget hjælp til, og hvad der ikke kan gives hjælp til. Alle afslag skal begrundes. Omfang, formål og periode vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp aftales individuelt og fremgår af afgørelsen Brevet er aftalegrundlaget mellem borgeren og eventuelle pårørende og udføreren af hjælpen. Den hjælp borgeren kan få, er et supplement til de opgaver vedkommende eller andre i husstanden selv kan klare. Målet er, at borgeren bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Antallet af ydelser og tidsforbruget oplyses til den leverandør, som borgeren har valgt. Borgeren oplyses om ydelsens omfang, men ikke tidsforbruget. Baggrunden for denne praksis er, At borgeren får støtte eller hjælp til udførelse af opgaven, uanset tidsforbruget for den pågældende opgave At personalet nogle gange bruger mere eller mindre tid, til at løse opgaven, idet personalet er forpligtet til at afslutte opgaven. Eksempelvis vil personalet ved en borger, hvor der er opstået et akut behov være nød til at bruge ekstra tid for at give borgeren en tilfredsstillende pleje og/eller hjælp At der kan være tidsforskelle, fordi medarbejdernes fremgangsmåde, arbejdstempo og arbejdsredskaber hos brugerne kan variere. Hvis personalet skal yde hjælp et bestemt antal minutter, kan det betyde, at personalet ikke når at få afsluttet opgaven inden for den afsatte tid. Modsat kan det også betyde, at personalet vil få overskudstid, fordi de afslutter opgaver hurtigere end den tid, der er sat af til ydelsen. Denne praksis, hvor hjælpen ydes til den er afsluttet, medfører, at der er indbygget fleksibilitet. Lov om social service stiller ikke krav om, at borgerne skal oplyses om tidsforbruget til løsningen af de tildelte ydelser, derimod stiller loven krav om en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede behov og situation - et krav der fordrer, at hjælpen til borgeren ydes til opgaven er afsluttet, i modsat fald ydes hjælpen ikke individuel. Ønsker borgeren at bytte ydelser, er det således leverandørens opgave at oplyse, hvor meget tid leverandøren har sat af til at løse opgaven, og inden for denne tidsramme kan borgeren så bytte opgaver. Når der er bevilget hjælp, modtager borgeren en Samarbejdsbog. Hensigten er, at medvirke til en god kommunikation mellem leverandørens ansatte og borgeren. Denne bog skal altid forefindes i hjemmet. I Samarbejdsbogen skrives beskeder og eventuelle ændringer i den hjælp, borgeren modtager. Fælles Sprog II er et dokumentationsredskab, som bruges til at dokumentere kommunens afgørelser. Fælles Sprog II giver et overblik over borgerens behov, ressourcer og funktionsevne, og er således et udtryk for, hvad borgeren kan. Funktionsevne beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borgerens svækkelse, sygdom/handicap, omgivelserne og personlige faktorer, der er afgørende for borgerens muligheder for at 7

8 udføre dagligdags aktiviteter og leve et meningsfyldt liv. Indsatskataloget tager udgangspunkt i Fælles Sprog II funktionsniveau svarende til funktionsniveau 0, 1, 2, 3 eller 4. Fælles Sprog II s funktionsvurderinger 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Det er således borgerens funktionsniveau, der vil være bestemmende for omfanget af den rehabiliterende støtte eller omfanget af den hjemmehjælp, som kommunen kan bevilge. Det medfører, at der er en række forhold, der skal tages højde for, når kvalitetsstandarderne anvendes: At der ikke er tale om en skarp grænse mellem de fem funktionsniveauer - ofte vil der være tale om kombinationer i forhold til forskellige funktionsevner At rammer i form af serviceniveau, funktionsniveauer og kvalitetsstandarder forudsættes at være dækkende for hovedparten af borgernes behov, men der skal og vil altid være tale om en individuel helhedsvurdering af støtte og hjælp til borgeren. Borgere med helt samme behov vil få samme serviceniveau At borgerens egne ressourcer i videst mulig omfang skal inddrages og være en aktiv del af indsatsen hos borgeren At indsatsen først og fremmest skal tage sigte på at understøtte og vedligeholde borgerens funktionsevne i videst mulig omfang, og i anden række at kompensere for funktionstab varigt eller midlertidigt. At støtte og hjælp til borgeren vurderes og justeres løbende - såvel når der er et øget behov, som når behovet reduceres Opfølgning via løbende behovsvurdering Ved opstart af hjælp, vil der efter ca. 14 dage og igen efter 1 måned blive fulgt op på, om brugeren har fået leveret den aftalte hjælp. Opfølgningen sker enten ved telefonisk eller personlig henvendelse fra visitatoren og skal ses som en kontrol af, hvorvidt der er 8

9 overensstemmelse mellem afgørelsen, de leverede ydelser og det fastlagte serviceniveau i kvalitetsstandarden. Brugerens behov for hjælp bliver løbende revurderet dog mindst en gang om året. Forud for det årlige opfølgningsbesøg vil visitatoren kontakte brugeren med henblik på at aftale et tidspunkt for besøget. Det udførende personale vil derudover løbende følge brugerens behov for hjælp og melde ændringer til visitatorerne i Bestillerenheden for Ældreservice. Fleksibel hjemmehjælp Brugeren har sammen med personalet mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Brugeren har ret til at bytte til andre ydelser dog kun inden for den tidsramme leverandøren har afsat til at udføre de visiterede ydelser. Bytteopgaverne skal dog være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis brugeren ønsker at bytte mellem pleje og praktisk hjælp, forudsætter det, at vedkommende er bevilget både pleje og praktisk hjælp. Retten til at bytte mellem plejeopgaver og praktiske opgaver begrænses dog, hvis brugeren får hjælp til både pleje og praktisk hjælp, og har valgt to forskellige leverandører til at udføre disse opgaver. Hvis brugeren gentagne gange fravælger en visiteret ydelse, skal der ske en revurdering med henblik på at få justeret hjælpen. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal personalet levere den hjælp, der er bevilget. Når brugeren får bevilget hjælp, udleveres en Samarbejdsbog, der altid skal være at finde i vedkommendes hjem. I Samarbejdsbogen skrives beskeder og eventuelle aftalte ændringer i den hjælp, du modtager. Brugerens hjem personalets arbejdsplads Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør vil vurdere personalets arbejdsmiljø. Hjemmets indretning skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), der sikrer at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater m.v., som personalet skal bruge, er i orden. Samtidig vurderes med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, da hjælpen bygger på et samarbejde, hvor der udvises gensidig respekt. De der udfører arbejdspladsvurderingen foretager vurderingen med respekt for, at det er brugerens hjem det drejer sig om. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i brugerens hjem, før vedkommende kan få hjælp, for eksempel ved at udskifte sengen med en plejeseng. De nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber skal findes i brugerens hjem. For at sikre et godt arbejdsmiljø skal rengøringsmidlerne være miljøvenlige og rengøringsredskaberne i forsvarlig stand. 9

10 Da ældreområdet også fungerer som uddannelsessted, kan personalet være ledsaget af praktikanter, elever eller studerende, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. I private hjem, hvor der modtages en serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, er det forudsætning for ydelsen, at der ikke ryges i det tidsrum, hvor medarbejderen er i hjemmet, og at medarbejderen ikke må ryge sammen med borgeren i hjemmet. Visitation til ældreboliger, plejeboliger og plejehjem Ansøgning om optagelse på plejehjem fremsendes til visitationsudvalget i Struer Kommune. Bedømmelsen sker på grundlag af borgerens aktuelle funktionsniveau som beskrevet i ansøgning og som det fremgår af en lægelig statusbedømmelse, som Struer Kommune rekvirerer hos borgerens egen læge. Ved godkendelse af ansøgningen meddeles borgeren, at vedkommende optages på venteliste. Ledige plejehjemspladser fordeles af visitationsudvalget. Brugere med det største aktuelle behov prioriteres først. Ansøgning om tildeling af en ældrebolig foregår efter samme procedure, dog sker bedømmelsen af ansøgerne uden den forudgående indhentning af de lægefaglige oplysninger. Struer Kommune har inddelt ældreboligerne i 4 kategorier, hvor niveau 1 er forbeholdt ansøgere med varige og omfattende fysiske eller psykiske funktionstab. Kriteriet om funktionsnedsættelse mindskes gradvist i forhold til niveauerne 2, 3 og 4. Hvem kan levere hjælpen? Fra den 1. januar 2003 skal brugeren vælge, om vedkommende vil have praktisk hjælp og personlig pleje ydet fra den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører, som kommunen har godkendt. Undtaget herfra er beboere i plejehjem og ældreboliger i umiddelbar tilknytning til plejehjem, der fortsat vil modtage hjælpen fra plejehjemmets personale. I forbindelse med visitationsbesøget vil brugeren få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. I informationsmaterialet gives en præsentation af hver enkelt leverandør. Visitator skal sikre at valget af leverandør foretages af borgeren, evt. støttet af en pårørende. Visitator vil være neutral i sin vejledning af borgeren i valg af leverandør, og således ikke advokere for bestemte leverandører. De private leverandører er ligesom den kommunale hjemmepleje forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp. Brugeren har mulighed for at ændre sit valg af leverandør. Hvis brugeren ønsker at gøre brug af denne valgmulighed, skal vedkommende blot henvende sig til den visitator, der har udstedt afgørelsesbrevet. Leverandørskiftet kan derfor ske senest 30 dage efter anmodningen om at skifte. 10

11 Brugeren har også mulighed for selv at vælge en person til at udføre den aftalte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter pågældende i det antal timer, der er bevilget. Det tilstræbes, at både personlig pleje og praktisk hjælp udføres af den samme medarbejder, således at der er mulighed for en god kontakt mellem personale og bruger. Hvem udfører hjælpen? Alle medarbejdere fra Struer Kommune og private leverandører er i besiddelse af et ID-kort med billedlegitimation. Hovedparten har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Da den kommunale leverandør og i nogle tilfælde den private leverandør også fungerer som uddannelsessted, kan det faste personale være ledsaget af elever eller studerende, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Hvornår udføres hjælpen? Personlig pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp dvs. rengøring og tøjvask udføres i dagtimerne på hverdage mellem kl Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem brugeren og personalet. Hjælpen udføres kun, når brugeren selv er til stede i hjemmet. Det er vigtigt, at brugeren melder afbud til hjemmeplejen eller den private leverandør, hvis vedkommende f.eks. er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg. Har brugeren ikke meldt afbud, vil personalet, af hensyn til vedkommendes sikkerhed, kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet sende bud efter en låsesmed. Udgiften til en låsesmed betales af brugeren. Leverancesikkerhed og erstatningshjælp Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så brugerne af hjælp ikke mærker til de problemer, der måtte være i forhold til ledelse af eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. I det følgende er angivet hvilke pligter og rettigheder leverandøren og borgeren har i forbindelse med leverancesikkerheden. Generelt gælder, at: ved ændringer kontaktes borgeren af leverandøren senest samme dags morgen. ved akut opståede situationer dog så hurtigt som muligt. 11

12 brugeren vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, når det drejer sig om personlig hjælp, og ved praktisk hjælp, hvis besøget må flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Personlig pleje For så vidt angår borgere, der modtagerdaglig pleje, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeydelsen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag - med mindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske. For borgere, der modtager hjælp til ugentlig pleje (eks. ugentligt bad), kan ydelsen flyttes i op til 1 dag. Praktisk hjælp For så vidt angår den praktiske hjælp, skal leverandøren - i de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale, sikre at erstatningshjælpen, der aftales individuelt, gives indenfor 1-3 dage. Eventuelle afvigelser skal registreres i Samarbejdsbogen. Tilkøbsydelser De private leverandører har mulighed for at tilbyde brugerne tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i ydelsesbeskrivelserne for pleje og for praktisk hjælp. Det skal bemærkes, at det kun er de private leverandører, som under den nuværende lovgivning har adgang til at levere tilkøbsydelser. Ydelserne kan f.eks. være: Ekstra rengøring, hovedrengøring, vinduespudsning, eller tilbud om gåture Såfremt leverandøren indgår aftale med en bruger af praktisk hjælp om tilkøbsydelser, gøres der opmærksom på, at disse ydelser skal indgås på en særskilt aftale. Aftalen skal være skriftlig og leverandøren skal efter anmodning dokumentere over for kommunen, hvilke sådanne aftaler der er indgået. Brugeren skal selv betale for eventuelle tilkøbsydelser. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og brugeren, er kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Aftaler om tilkøb skal indgås med respekt for vilkårene i Lov om visse forbrugsaftaler ("dørsalgs-loven"). Tilfredshed med hjælpen Struer Kommune undersøger ved stikprøver tilfredsheden med hjælpen. Det kan ske ved udsendelse af spørgeskema eller ved besøg i brugerens hjem. Struer kommune har opstillet efterfølgende servicemål, der gælder ved leverance af personlig pleje og praktisk hjælp: At borgeren modtager hjælp til personlig pleje og omsorg senest 3 hverdage efter bevilling af hjælpen. 12

13 At borgeren modtager hjælp senest 10 hverdage efter indgåelse af aftalen om hjælp til praktiske opgaver (f.eks. rengøring). At minimum 85 % af de brugere, der modtager hjælp, er tilfredse med kvaliteten af ydelserne. At hos brugere, der modtager hjælp hver uge, udføres 70 % af hjælpen pr. måned af samme gruppe (5-10 medarbejdere). At hos brugere, der modtager daglig hjælp, udføres 60 % af hjælpen pr. måned af samme gruppe (5-10 medarbejdere). Hvad koster hjælpen? Varig hjemmehjælp er gratis. Ved midlertidig hjemmehjælp er betalingen afhængig af husstandens indkomst. Et godt arbejdsmiljø En god service fra den kommunale eller private leverandør forudsætter: At borgeren taler åbent og ærligt med visitator om eventuel utilfredshed eller uoverensstemmelse. At borgeren respekterer, at hjælperen har tavshedspligt. At borgeren er hjemme på det aftalte tidspunkt, og opholder sig i hjemmet mens hjælpen ydes, eller har sendt afbud dagen før, hvis aftalen ønskes aflyst. At borgeren oplyser om ændrede forhold, som kan have betydning for hjemmehjælpsaftalens grundlag. At borgeren accepterer personalets anvendelse af nødvendige arbejdsmiljøbetingede hjælpemidler eller gennemførelsen af eventuelle boligændringer med det formål at skabe et bedre arbejdsmiljø. At borgeren og hjælperen udviser gensidig respekt for hinanden i samarbejdet. At jævnfør Struer Kommunes rygepolitik, må medarbejdere ikke ryge indendørs på arbejdspladser. Hvis brugeren ikke er tilfreds med hjælpen Struer Kommune håber naturligvis, at brugeren bliver tilfreds med hjælpen, men skulle der opstå problemer, er det bedst, at vedkommende først henvender sig til leverandørens leder eller til Bestillerenheden for Ældreservice. Der er mulighed for at indbringe en klage over en truffen afgørelse til Socialudvalget i Struer Kommune, der efter fornyet vurdering og hvis borgeren ikke får medhold i klagen, vil videresende klagen til Det Sociale Nævn. 13

14 Opfølgning på leverede ydelser Struer Kommune revurderer løbende kvaliteten af alle ydelser der leveres til brugerne. Der gennemføres systematiske brugerundersøgelser og samtaler. Kvalitetsstandarden revideres samlet en gang årligt. 14

15 Kvalitetsstandard: Personlig pleje lovgrundlag? Hvilket behov dækker Lov om social service 83 og 88. Sundhedsloven. Arbejdsmiljøloven. Hjælp til personlig pleje. Hvad er formålet med At bevare borgeren som en aktiv samarbejdspartner. Hjælpen ydes ud fra borgerens ressourcer. Hjælp til selvhjælp. At styrke borgerens vedligeholdelsesfunktion ved, at motivere og støtte borgeren til, at deltage så aktivt som muligt i opgaverne. At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til, at opretholde en personlig hygiejne og fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet. indgår i Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp. o Sengebad/brusebad en gang ugentligt eller efter brugerens ønske med faglig begrundelse og almindelig oprydning herefter. Hjælp til personlig hygiejne: o Daglig øvre og nedre toilette. o Hårvask én gang ugentligt. Øget hyppighed fordrer faglig begrundelse. o Tandhygiejne 2 gange dagligt. Øget hyppighed fordrer faglig begrundelse. o Observation og pleje af hud. o Neglerensning og klipning af finger- og tånegle. o Frisering. o Oprulning af hår. o Barbering. Af- og påklædning. Toiletbesøg: o Hjælp til toiletbesøg. o Tømning af urinkolbe. o Tømning af toiletspand. o Skift af inkontinenshjælpemidler. Hudpleje. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: o Høreapparater. o Briller. o Støttestrømper. o Proteser. Medicingivning o Hjælp til medicinindtagelse. o Smøres med salve. o Øjendrypning. 15

16 Grundlæggende forebyggelse af komplikationer ved sengeleje: o Lettere mobilisering af kroppen. o Forebyggelse af tryksår. Forflytninger: o I og af seng, stol mv. Vending og lejring efter skønnet behov: o Rekvirering af hjælpemidler. Praktiske gøremål, som KUN foregår i forbindelse med personlig pleje: o Sengeredning o Tømning af skraldeposer ved besøg i hjemmet. indgår ikke i Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Klipning af tånegle ved sukkersyge og neglesygdomme. Brugere, der er vurderet til funktionsniveau 2, 3 og 4 eller er visiteret til plejehjem. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til brugerens behov. Hjemmeboende brugere: Den personlige hjælp er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af personlig pleje.. På plejehjem / ældrecentre: Udførelsen af ydelsen varetages af ansatte medarbejdere ved plejehjem /ældrecentre. Kompetencekrav til udføreren. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Udføreren er en person, der er i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte brugers behov. Varig hjælp til personlig pleje er gratis. Hvis der er tale om midlertidig hjælp, kræves der en indtægtsbestemt betaling, hvorfor der her angives et bestemt timetal for hjælpen. Hvad er kommunens målsætning for At tilbyde brugerne personlig hjælp eller støtte efter en individuel vurdering. At styrke brugeren i at kunne håndtere sin tilværelse, så vaner og livsindhold bevares så vidt muligt. At leverancen stemmer overens med den indgåede aftale. 16

17 Hvis et besøg flyttes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Iværksættelse af hjælpen kan ske fra dags dato, og skal ske indenfor 3 hverdage efter visitationsbesøget. At morgenplejeopgaverne som hovedregel er påbegyndt tidligst kl og senest kl , med mindre borgeren har andre ønsker. At max. 10 % udtrykker manglende tilfredshed med de tildelte ydelser. At hos de borgere, der modtager hjælp hver uge, udføres hjælpen af max. 3 6 personer. At hos de borgere der modtager daglig hjælp, udføres hjælpen af max medarbejdere (dag, aften og nat). Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Mål for kvalitet af ydelsen vurderes ved: Vurdering af og handling på opfølgningsinformationer. Brugerens hjælp revurderes løbende og minimum 1 gang årligt. Revurderes af behovet efter 3 måneder hos nye brugere. Dialog med brugeren evt. via spørgeskema og / eller interview. Tilsyn. Vurdering af klagesager. Struer Kommune vil gennemføre en løbende brugertilfredshedsmåling. Der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i brugerens hjem, som kan bevirke, at der kan blive tale om ændringer af brugerens hjem. (Eks. flyt eller bortskaffelse af møbler) og ibrugtagning af relevante hjælpemidler, for at imødekomme medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. Indtil ugen før en ikke daglig ydelse skal leveres (f.eks. et ugentligt bad), har brugeren, såfremt denne meddeler, at han / hun ikke kan modtage hjælpen på det aftalte tidspunkt, krav på at blive tilbudt et alternativt tilbud. Takker brugeren nej til det foreslåede tidspunkt, bortfalder borgerens krav på levering af ydelsen. Hvis en bruger meddeler, at han / hun ikke kan modtage en ikke daglig ydelse på det aftalte tidspunkt, mindre end en uge før ugedagen herfor, bortfalder borgerens krav på levering af denne ydelse. Visitator skal altid informeres, når en borger afmelder en ydelse, og der ikke kan aftales et alternativt leveringstidspunkt. Ændringer i tidspunktet for levering af en ydelse, skal altid noteres i samarbejdsbogen hos borgeren. 17

18 Kvalitetsstandard: Afløsning i eget hjem lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Lov om social service 84 Afløsning af pårørende der passer en nærtstående person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Når leverandøren udfører den bevilgede hjælp til ydelsen: Afløsning og aflastning, er det overordnede formål at sikre: At hjælpe pårørende til personer med et stort plejebehov til at opretholde et selvstændigt og aktivt liv, såvel udenfor hjemmet som i hjemmet. indgår i indgår ikke i Afløsning i hjemmet Formidling af kontakt til frivillige Døgnafløsning i hjemmet Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Hvem leverer Kompetencekrav til udføreren Brugere, der vurderes til Fælles Sprogs funktionsniveau 3 eller 4 og som efter en individuel vurdering ikke kan være alene. Afløsning i hjemmet aftales individuelt med borgeren og dennes pårørende. Afløsning i eget hjem er som udgangspunkt ikke omfattet af fritvalgsordningen, men med henblik på at mindske antallet af hjælpere i det enkelte hjem, ydes afløsning sædvanligvis af den af brugeren valgte leverandør til almindelig hjemmehjælpsopgaver efter servicelovens paragraf 83. Struer Kommune og den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger - (privat firma eller kommunal hjemmepleje). Det er Struer Kommunes målsætning at hjælpen til brugerne skal ydes af medarbejdere med relevant faglig uddannelse. For de leverandører, der ønsker godkendelse til leverance af praktisk hjælp gælder, at 90 % af medarbejderne skal have en social- og sundhedsuddannelse (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller en uddannelse, som svarer hertil). I forbindelse med ferieafløsning kan der anvendes ikke-uddannet personale hos de brugere, hvor det vurderes at være fagligt acceptabelt. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Afløsning i hjemmet er gratis. 18

19 Hvad er kommunens målsætning for At minimum 85 % af de borgere, der modtager hjælp, er tilfredse med kvaliteten af ydelserne. At de bevilligede ydelser ydes indenfor den aftalte tid. Brugeren vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en time i forhold til praktisk hjælp og en halv time i forhold til personlig pleje At brugeren deltager aktivt i opgaveløsningen, så man opnår hjælp til selvhjælp. At brugeren føler sig tryg ved hjælpen. At opgaverne udføres af så få forskellige hjælpere som muligt. Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Der følges op på ydelsen efter 14 dage og igen efter en måned Brugertilfredshedhedsundersøgelse gennemføres årligt. Årligt. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i brugerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. 19

20 Kvalitetsstandard: Ernæring lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Lov om social service 83. Hjælp til tilberedning, anretning og indtagelse af mad og drikke. Støtte brugere, der ikke selvstændigt kan tilberede, anrette eller indtage mad og drikke, således de får en ernæringsrigtig kost og tilstrækkelig væske, hvilket bidrager til brugerens velvære og trivsel. indgår i Spisning i caféen på plejehjemmene/centrene. Madservice, dvs. udbringning af mad Opvarmning og anretning af mad i hjemmet. Borddækning. Afrydning efter måltiderne. Opvask Tilberedning og anretning af smørrebrød. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Stille drikkevarer og mad frem til mellemmåltider. Hjælp til spisning af lægeordinerede diæter. Vejledning og rådgivning vedrørende ernæring. indgår ikke i Hvem kan modtage Som hovedregel ydes der ikke hjælp til at tilberede varm mad i hjemmet. Oprydning /opvask efter gæster i brugerens hjem. Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selvstændigt kan tilberede, anrette eller indtage mad og drikke, svarende til funktionsniveau 2, 3 og 4 i Fælles Sprog. omfang? Tilberedning af morgenmad og kold mad, herunder lave kaffe og te, smøre snitter til mellemmåltider, anrette frugt samt forberedelse og oprydning/opvask dagligt. Opvarme tilberedt mad i mikroovn eller gryde i dagtimer, anretning af mad, udskære mad samt servere drikkevarer. Sikre at mad og drikke er tilgængeligt for brugeren. Hjælp med at støtte en kop og håndtering af bestik. Observation af brugerens almentilstand. Tilbyde og give tilstrækkelig væske efter brugerens ønske og en faglig vurdering. Føre væskeskema efter behov samt hensigtsmæssige handlinger på baggrund heraf. Støtte til bestilling af madservice. 20

21 Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Hjemmeboende brugere: Ernæring er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af ernæring (privat firma eller kommunal hjemmepleje). På plejehjem / ældrecentre: Udførelsen af ydelsen varetages af ansatte medarbejdere ved plejehjem /ældrecentre. Bespisning i café eller på plejehjem kan ske i det geografisk tættest placerede center/plejehjemsmiljø. Kompetencekrav til udføreren Udføreren er en person, der er i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte brugers behov og opgavens art. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Ydelserne tildeles både som midlertidig og varig støtte og hjælp Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling efter 161 i serviceloven Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Der kræves betaling for madservice efter gældende betalingstakster fastsat af Struer Kommunes Byråd. Der henvises til Struer Kommunes overordnede kostpolitik. En gang årligt eller ved behov. For madservice gælder at Struer Kommune ønsker brugerundersøgelser gennemført en gang årligt. 21

22 Kvalitetsstandard: Terminalpleje lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Lov om social service 84 samt Sundhedsloven. Døgnophold med behov for pleje / omsorg til døende. Smertebehandling. At styrke håbet og livskvaliteten og til sidst at sikre en værdig og fredelig død. Pleje / omsorg Hjælp og støtte til den døende og dennes pårørende. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse f.eks. opstart af kompleks smertebehandling. Borgere der er i terminalfasen og hvor hospitalsbehandling er udsigtsløs og at den døendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse på sygehus. Terminale ophold strækker sig typisk fra få uger til ca. 3 måneder. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit på Vestcenter Kilen eller aflastningsstuer på Solvang og Uglev Hos borgere i den terminale fase skal hjælpen / støtten rettes mod at styrke håbet og livskvaliteten og til sidst at sikre en værdig og fredelig død. At støtte / hjælpe de pårørende. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betaling for transport til solidarisk pulje Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte 22

23 borgeres behov. 23

24 Kvalitetsstandard: Planlagt aflastningsophold lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Lov om social service 84. At aflaste ægtefælle / samboende, som i det daglige tager del i de svagere / svageste borgeres plejebehov. At medvirke til at sikre, at ægtefælle / samboende kan blive aflastet i forbindelse med ferie, familiebesøg, weekendfri, udkørthed, sygdom / indlæggelse. At medvirke til at sikre, at borgeren kan blive boende længst muligt i eget hjem. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter. Individuel vurdering af borgerens behov for at indgå i vedligeholdelsestræning, ADL m.v. Intensiv genoptræning. Borgere der har behov for aflastningsophold. Der bevilges typisk aflastning svarende til max. 4-5 uger årligt. Opholdet kan fordeles over et kalenderår. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev Svalegangen v/vestcenter Kilen At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. 24

25 Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 25

26 Kvalitetsstandard: Akut ophold / aflastning på plejehjem lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Lov om social service 84. Der er ikke lovkrav om at hjælpen skal gives i form af døgnophold. Døgnophold med behov for pleje / omsorg til borgere med akut opstået sygdom / situation eller akut forværring af en allerede kendt sygdom / situation, som ikke kræver sygehusindlæggelse og som ikke kan afhjælpes af Hjemmeplejen. At observere og yde pleje / omsorg til borgere med akut opstået sygdom / situation. At borgeren forbliver i nærmiljøet og undgår uhensigtsmæssig sygehusindlæggelse. At borgeren hurtigst muligt genvinder den habituelle tilstand. Støtte og hjælp til igen at kunne være i eget hjem Støtte og hjælp til vurdering af borgerens fremtidige behov for hjælp. Pleje / omsorg Observation af borgerens almene tilstand, såvel fysisk, psykisk og socialt. Sociale aktiviteter. Vurdering af det fremtidige plejebehov / boform. Individuel vurdering af borgerens behov for træning af daglige færdigheder m.m. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig, er der kollektiv aftale om transport. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse f.eks. akut lammelse, akut udredning, kompleks smertebehandling Borgere der har akut behov for midlertidigt ophold. Akutte ophold strækker sig typisk over 3-4 uger. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit ved Vestcenter Kilen Svalegangen ved Vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev (aflastning) At forbedre borgerens livskvalitet. 26

27 Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 27

28 Kvalitetsstandard: Vurdering af borgerens fremtid herunder boform lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er kommunens målsætning for ydelsen: Medfører ydelsen omkostninger for borgeren: Hvad skal borgeren medbringe: Lov om social service 84. Konkret individuel vurdering af borgerens fremtid herunder boform. At finde frem til egnet bolig, der dækker borgerens behov og støtter borgerens ressourcer. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter Observation af borgerens tilstand, fysisk, psykisk og socialt Individuel vurdering af det fremtidige plejebehov / boform Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse. Borgere der har et væsentligt og begrænset egenomsorgsevne. Borgere der har behov for konkret individuel vurdering af fremtidigt behov for pleje / omsorg og boform f.eks. plejebolig / ældrebolig. Opholdet kan vare 3-8 uger. Der afholdes teammøder med aktuel status af borgerens situation. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Svalegangen v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt egenbetaling pr. døgn for vurderingsophold. Betaling dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betaling reguleres 1 x årligt. Eget tøj Toiletartikler 28

29 Evt. medicin Incontinensmidler Evt. samarbejdsbog Kvalitetsmål: At sikre, at der foretages en vurdering af den enkelte borgers ressourcer og behov for boform. 29

30 Kvalitetsstandard: Venteophold på plejehjem lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Lov om social service 84. At dække behovet for pleje / omsorg. At give borgeren tryghed i venteperioden. At yde pleje og omsorg indtil der kan tilbydes en plejehjemsplads. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter. Individuel vurdering af borgerens behov for vedligeholdelse af færdigheder. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse. Genoptræning. Borgere der har behov for venteophold. Venteophold indtil der kan tilbydes permanent plejehjemsplads. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Svalegangen v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog 30

31 Kvalitetsmål: At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 31

32 Kvalitetsstandard: Målrettede pædagogiske opgaver. lovgrundlag? Hvilket behov dækker Lov om social service 81, 83, 86, 124 og 192 Retssikkerhedslovens 1. Sundhedsloven. Målrettede pædagogiske opgaver. Hvad er formålet med indgår i At brugeren får større forståelse for sin egen situation. At brugeren lærer hjælp til selvhjælp og lærer at tage vare på eget liv og egne problemer. At brugere, pårørende og andre modtager den undervisning, rådgivning og vejledning, som der er behov for i relevante situationer. At støtte brugere, så hverdagen bliver overskuelig og tryg. Oplæring og undervisning som er relateret til de bevilligede ydelser f.eks. rengøringsopgaver. Rådgivning og vejledning overfor borgere og pårørende. Strukturering af dagligdagen og dagligdags gøremål m.m. Guidning / spejling i forhold til brugere, der har mistet evnen til at håndtere praktiske situationer vedr. egen adfærd. indgår ikke i Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Overordnet økonomisk ansvar i forhold til brugeren. Brugere, der er vurderet til funktionsniveau 2, 3 og 4 eller er visiteret til plejehjem. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til brugerens behov. Hjemmeboende brugere: Den målrettede pædagogiske opgave er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af pædagogiske opgaver (privat firma eller kommunal hjemmepleje). 32

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere