Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012"

Transkript

1 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer Kommunes overordnede målsætninger for ældreområdet De overordnede politiske intentioner i Struer Kommune er: Hvordan vurderes behovet for hjælp? Hvem kan levere hjælpen? Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard: Ernæring Kvalitetsstandard: Terminalpleje Kvalitetsstandard: Planlagt aflastningsophold Kvalitetsstandard: Akut ophold / aflastning på plejehjem Kvalitetsstandard: Vurdering af borgerens fremtid herunder boform Kvalitetsstandard: Venteophold på plejehjem Kvalitetsstandard: Målrettede pædagogiske opgaver Kvalitetsstandard: Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard: Rengøring Kvalitetsstandard: Tøjvask Kvalitetsstandard: Indkøb Kvalitetsstandard: Undersøgelser Kvalitetsstandard: Medicingivning / medicinadministration Kvalitetsstandard: Træning / rehabilitering Kvalitetsstandard: Ambulant genoptræning Kvalitetsstandard: Vedligeholdende holdtræning Kvalitetsstandard: Aktivitet Kvalitetsstandard: Forebyggende Hjemmebesøg til de over 75-årige Kvalitetsstandard: Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard: Ældreboliger Kvalitetsstandard: Plejehjem / plejebolig Kvalitetsstandard: Vurderinger og administrative opgaver Kvalitetsstandard: Boligindretning/ boligskift Kvalitetsstandard: Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard: Nødkald Kvalitetsstandard: GPS Kvalitetsstandard: Dagcenter Kvalitetsstandard: Aflastning i daghjem Kvalitetsstandard: Høreomsorg Kvalitetsstandard: Handicap kørsel Kvalitetsstandard: Madtilbud til borgere på kommunens plejecentre (servicepakke) Kvalitetsstandard: Madservice

3 Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet? Siden 1998 har det været lovbestemt, at kommunernes serviceniveau for den personlige og praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder. Fra 2001 skal standarderne også omfatte den kommunale træningsindsats. Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp og træning har med andre ord til formål at beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Kvalitetsstandarderne skal også bruges til at sikre, at der er balance mellem de politiske beslutninger om det kommunale serviceniveau, og de økonomiske ressourcer, der afsættes til ældreområdet. Standarderne skal endvidere ses som et bindeled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen, og mellem den kommunale myndighed og leverandørerne af pleje og praktisk hjælp. I forhold til borgeren skal kvalitetsstandarderne sikre: Information om de tilbud kommunen tilbyder, når et behov opstår. Synliggørelse af borgerens rettigheder og pligter. At der gives mulighed for at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau. Et grundlag for borgeren til at bedømme, om ydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger, uanset om hjælpen udføres af den kommunale leverandør eller et privat firma. Inden for den overordnede ramme, som det politisk godkendte serviceniveau udgør (beskrevet i kvalitetsstandarderne), skal visitationen ske individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Målet er, at der træffes ensartede afgørelser om hjælp til borgere med samme behov i hele kommunen. Dette skal ske på baggrund af en visitationspraksis, der på en gang er ensartet og som samtidig er så fleksibel, at der tages højde for borgernes individuelle behov. På baggrund af den enkelte borgers behov tildeles de relevante ydelser og en samlet tidsramme opgøres. Det er herefter op til udføreren at yde den nødvendige hjælp på en så fleksibel og effektiv måde som muligt inden for den visiterede tidsramme. Det er op til udføreren at tilrettelægge den konkrete opgaveløsning med afsæt i borgerens dagsaktuelle situation og ønsker, og med afsæt i det gældende værdigrundlag og omsorgsfilosofi, som bl.a. omfatter tillid, respekt, ligeværdighed og dialog. Efter Serviceloven skal Kvalitetsstandarden revideres mindst én gang årligt. Internet link til Servicelovens bestemmelser:https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet Grundholdningen udtrykker den overordnede politiske holdning i forhold til ældreområdet. Ud fra grundholdningen fremkommer de politiske bestemte hoved- og delmål. Grundholdningen er, at det enkelte menneske har en forpligtelse til at udnytte egne ressourcer og dermed tage vare på sig selv, så meget det kan og så længe det kan. Struer Kommunes grundholdning er, at alle borgere skal tage vare på sig selv så meget, de kan og så længe, de kan. Dette ansvar er som udgangspunkt borgerens eget. For raske og initiativrige ældre volder det ingen problemer. Men for de svageste og mest sårbare ældre kan helbredet i særlig grad svigte, og de får behov for praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Struer Kommune har derfor en særlig forpligtelse til at bidrage med såvel rådgivning som pleje og praktisk hjælp. Det er et vigtigt mål fremover at yde denne gruppe af ældre den hjælp, der kan medvirke til et bedre liv, og hjælpen skal tilgodeses med den største ressourceindsats. En konsekvens heraf kan naturligvis blive, at andre grupper af ældre vil blive tilgodeset med en tilsvarende mindre ressourceindsats. Der er naturligvis både rettigheder og pligter for de ældre, som er i kontakt med Struer Kommunes ældreservice. Ud over retten til at modtage hjælp, har de ældre ret til at blive respekteret som borgere med forskellige behov og ønsker. På samme måde må de ældre indgå som aktive og ansvarlige partnere, når de fremlægger deres ønsker, og arbejdet skal tilrettelægges. De medarbejdere, der kommer i hjemmene, bør betragte sig selv som gæster i de ældres hjem. Det betyder, at arbejdet skal bygge på gensidig tillid og respekt, så den ældres værdighed vil blive bevaret, og det samtidig er et godt sted at arbejde for medarbejderne. For de ældre er tillid af stor betydning for oplevelsen af tryghed, og når trygheden er tilstede, vil trivslen også være det. Tryghed og trivsel opnås desuden i et fællesskab, og de svageste skal ligesom alle andre have mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber. I den forbindelse er de pårørende af stor betydning, idet de kan yde en speciel og uvurderlig indsats over for denne gruppe, som andre ikke kan. Er der alvorlige problemer med egen evne til at forstå eller forklare behov og ønsker, vil Struer Kommune i højere grad søge de pårørende inddraget. Naturligvis vil dette ske med både den ældres og de pårørendes samtykke. 4

5 Struer Kommunes overordnede målsætninger for ældreområdet 1. Struer Kommunes ældreservice skal tage udgangspunkt i den enkelte borgeres individuelle behov for pleje og praktisk hjælp på en måde, der hjælper de ældre til at klare mest muligt selv. 2. Struer Kommune vil støtte sociale og kulturelle aktiviteter, der gør det muligt for ældre at leve en aktiv dagligdag, bl.a. i fællesskab med andre. 3. Struer Kommune vil tilvejebringe et varieret udbud af boliger til ældre. De overordnede politiske intentioner i Struer Kommune er: At understøtte en udvikling, der fremmer en sundhedskultur frem for en plejeomsorgskultur. At understøtte en kultur, der i højere grad giver borgerne det reelle ansvar for og indflydelse på egen sundhed. At gøre det mere synligt for borgerne, hvor de kan få råd og vejledning, og hvilke tilbud Struer Kommune har for at støtte borgeren i at bevare sundhed og forebygge tab af funktioner. At sikre, at borgerne tilbydes tilstrækkelig hjælp, støtte, trænings- og aktivitetsmuligheder, der hvor information og den frivillige indsats ikke længere rækker. At sikre, at Helhedsplanen for ældreområdet udformes på en måde, der bedst muligt understøtter de mål, der sættes for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Struer Kommune. Det betyder, at: Tilbudene til ældre skal være mangfoldige, fleksible og sammenhængende. Tilbudene skal respektere borgernes forskellige livsformer, og de skal støttes i at vælge og leve efter den livsform, de foretrækker. Struer kommune har en særlig forpligtelse til at drage omsorg for ressourcesvage ældre og i øvrigt være opmærksom på ældre med særlige behov, herunder demente og etniske minoriteter. 5

6 Samarbejdet imellem Struer Kommune, de frivillige organisationer og Ældrerådet skal styrkes, så borgerne oplever en sammenhæng i indsatsen. De frivillige organisationer skal have mulighed for at bidrage til den ønskede udvikling af Struer Kommunes ældreområde. Frivilligt arbejde skal kunne være et supplement til den pleje og omsorg og de øvrige tilbud, der ligger i kommunalt regi. Aktørerne på boligområdet skal samarbejde om at sikre gode fysiske rammer for ældre borgere, herunder bofællesskaber for ældre samt tilbud til de ressourcesvage ældre. Samarbejdet bør også omfatte grupper af ældre, der selv ønsker at starte aktiviteter eller danne seniorbofællesskaber. Hvordan vurderes behovet for hjælp? Ved behov for hjælp til hjemmeboende borgere, skal henvendelse ske til: Bestillerenheden for Ældreservice Struer Kommune Østergade Struer Tlf , , , eller mellem kl og 9.00 samt og på hverdage. Senest 3 hverdage efter at Bestillerenheden har fået henvendelsen, bliver borgeren kontaktet af en visitator, som sammen med borgeren skal vurdere behovet for støtte og hjælp. Der aftales besøg i hjemmet. Borgeren er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til mødet. For beboere på plejehjem i Struer kommune og i ældreboliger i umiddelbar nærhed af omtalte plejehjem gælder, at visitation til ydelser indenfor personlig pleje og praktisk hjælp sker i et samarbejde med beboeren og personalet tilhørende det enkelte plejehjem. Kommunen træffer afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp. Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den samlede situation og borgerens behov. Vurderingen sker i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende ud fra serviceniveauet i kvalitetsstandarden, som er vedtaget af Byrådet og ud fra de overordnede mål. Ved tildelingen af hjælp lægger vi vægt på: Hvad kan borgeren gøre selv? Om et rehabiliteringsforløb eller en træningsindsats kan forbedre borgerens muligheder for at klare sig selv? Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan udføre opgaven? Hvad kan borgeren og personalet gøre sammen? Hvad skal personalet gøre for borgeren? Om boligens indretning og om hjælpemidler har indflydelse på behovet? 6

7 Der udfærdiges derefter et afgørelsesbrev, hvor borgeren kan se, hvad vedkommende har fået bevilget hjælp til, og hvad der ikke kan gives hjælp til. Alle afslag skal begrundes. Omfang, formål og periode vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp aftales individuelt og fremgår af afgørelsen Brevet er aftalegrundlaget mellem borgeren og eventuelle pårørende og udføreren af hjælpen. Den hjælp borgeren kan få, er et supplement til de opgaver vedkommende eller andre i husstanden selv kan klare. Målet er, at borgeren bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Antallet af ydelser og tidsforbruget oplyses til den leverandør, som borgeren har valgt. Borgeren oplyses om ydelsens omfang, men ikke tidsforbruget. Baggrunden for denne praksis er, At borgeren får støtte eller hjælp til udførelse af opgaven, uanset tidsforbruget for den pågældende opgave At personalet nogle gange bruger mere eller mindre tid, til at løse opgaven, idet personalet er forpligtet til at afslutte opgaven. Eksempelvis vil personalet ved en borger, hvor der er opstået et akut behov være nød til at bruge ekstra tid for at give borgeren en tilfredsstillende pleje og/eller hjælp At der kan være tidsforskelle, fordi medarbejdernes fremgangsmåde, arbejdstempo og arbejdsredskaber hos brugerne kan variere. Hvis personalet skal yde hjælp et bestemt antal minutter, kan det betyde, at personalet ikke når at få afsluttet opgaven inden for den afsatte tid. Modsat kan det også betyde, at personalet vil få overskudstid, fordi de afslutter opgaver hurtigere end den tid, der er sat af til ydelsen. Denne praksis, hvor hjælpen ydes til den er afsluttet, medfører, at der er indbygget fleksibilitet. Lov om social service stiller ikke krav om, at borgerne skal oplyses om tidsforbruget til løsningen af de tildelte ydelser, derimod stiller loven krav om en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede behov og situation - et krav der fordrer, at hjælpen til borgeren ydes til opgaven er afsluttet, i modsat fald ydes hjælpen ikke individuel. Ønsker borgeren at bytte ydelser, er det således leverandørens opgave at oplyse, hvor meget tid leverandøren har sat af til at løse opgaven, og inden for denne tidsramme kan borgeren så bytte opgaver. Når der er bevilget hjælp, modtager borgeren en Samarbejdsbog. Hensigten er, at medvirke til en god kommunikation mellem leverandørens ansatte og borgeren. Denne bog skal altid forefindes i hjemmet. I Samarbejdsbogen skrives beskeder og eventuelle ændringer i den hjælp, borgeren modtager. Fælles Sprog II er et dokumentationsredskab, som bruges til at dokumentere kommunens afgørelser. Fælles Sprog II giver et overblik over borgerens behov, ressourcer og funktionsevne, og er således et udtryk for, hvad borgeren kan. Funktionsevne beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borgerens svækkelse, sygdom/handicap, omgivelserne og personlige faktorer, der er afgørende for borgerens muligheder for at 7

8 udføre dagligdags aktiviteter og leve et meningsfyldt liv. Indsatskataloget tager udgangspunkt i Fælles Sprog II funktionsniveau svarende til funktionsniveau 0, 1, 2, 3 eller 4. Fælles Sprog II s funktionsvurderinger 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Det er således borgerens funktionsniveau, der vil være bestemmende for omfanget af den rehabiliterende støtte eller omfanget af den hjemmehjælp, som kommunen kan bevilge. Det medfører, at der er en række forhold, der skal tages højde for, når kvalitetsstandarderne anvendes: At der ikke er tale om en skarp grænse mellem de fem funktionsniveauer - ofte vil der være tale om kombinationer i forhold til forskellige funktionsevner At rammer i form af serviceniveau, funktionsniveauer og kvalitetsstandarder forudsættes at være dækkende for hovedparten af borgernes behov, men der skal og vil altid være tale om en individuel helhedsvurdering af støtte og hjælp til borgeren. Borgere med helt samme behov vil få samme serviceniveau At borgerens egne ressourcer i videst mulig omfang skal inddrages og være en aktiv del af indsatsen hos borgeren At indsatsen først og fremmest skal tage sigte på at understøtte og vedligeholde borgerens funktionsevne i videst mulig omfang, og i anden række at kompensere for funktionstab varigt eller midlertidigt. At støtte og hjælp til borgeren vurderes og justeres løbende - såvel når der er et øget behov, som når behovet reduceres Opfølgning via løbende behovsvurdering Ved opstart af hjælp, vil der efter ca. 14 dage og igen efter 1 måned blive fulgt op på, om brugeren har fået leveret den aftalte hjælp. Opfølgningen sker enten ved telefonisk eller personlig henvendelse fra visitatoren og skal ses som en kontrol af, hvorvidt der er 8

9 overensstemmelse mellem afgørelsen, de leverede ydelser og det fastlagte serviceniveau i kvalitetsstandarden. Brugerens behov for hjælp bliver løbende revurderet dog mindst en gang om året. Forud for det årlige opfølgningsbesøg vil visitatoren kontakte brugeren med henblik på at aftale et tidspunkt for besøget. Det udførende personale vil derudover løbende følge brugerens behov for hjælp og melde ændringer til visitatorerne i Bestillerenheden for Ældreservice. Fleksibel hjemmehjælp Brugeren har sammen med personalet mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Brugeren har ret til at bytte til andre ydelser dog kun inden for den tidsramme leverandøren har afsat til at udføre de visiterede ydelser. Bytteopgaverne skal dog være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis brugeren ønsker at bytte mellem pleje og praktisk hjælp, forudsætter det, at vedkommende er bevilget både pleje og praktisk hjælp. Retten til at bytte mellem plejeopgaver og praktiske opgaver begrænses dog, hvis brugeren får hjælp til både pleje og praktisk hjælp, og har valgt to forskellige leverandører til at udføre disse opgaver. Hvis brugeren gentagne gange fravælger en visiteret ydelse, skal der ske en revurdering med henblik på at få justeret hjælpen. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal personalet levere den hjælp, der er bevilget. Når brugeren får bevilget hjælp, udleveres en Samarbejdsbog, der altid skal være at finde i vedkommendes hjem. I Samarbejdsbogen skrives beskeder og eventuelle aftalte ændringer i den hjælp, du modtager. Brugerens hjem personalets arbejdsplads Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør vil vurdere personalets arbejdsmiljø. Hjemmets indretning skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), der sikrer at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater m.v., som personalet skal bruge, er i orden. Samtidig vurderes med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, da hjælpen bygger på et samarbejde, hvor der udvises gensidig respekt. De der udfører arbejdspladsvurderingen foretager vurderingen med respekt for, at det er brugerens hjem det drejer sig om. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i brugerens hjem, før vedkommende kan få hjælp, for eksempel ved at udskifte sengen med en plejeseng. De nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber skal findes i brugerens hjem. For at sikre et godt arbejdsmiljø skal rengøringsmidlerne være miljøvenlige og rengøringsredskaberne i forsvarlig stand. 9

10 Da ældreområdet også fungerer som uddannelsessted, kan personalet være ledsaget af praktikanter, elever eller studerende, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. I private hjem, hvor der modtages en serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, er det forudsætning for ydelsen, at der ikke ryges i det tidsrum, hvor medarbejderen er i hjemmet, og at medarbejderen ikke må ryge sammen med borgeren i hjemmet. Visitation til ældreboliger, plejeboliger og plejehjem Ansøgning om optagelse på plejehjem fremsendes til visitationsudvalget i Struer Kommune. Bedømmelsen sker på grundlag af borgerens aktuelle funktionsniveau som beskrevet i ansøgning og som det fremgår af en lægelig statusbedømmelse, som Struer Kommune rekvirerer hos borgerens egen læge. Ved godkendelse af ansøgningen meddeles borgeren, at vedkommende optages på venteliste. Ledige plejehjemspladser fordeles af visitationsudvalget. Brugere med det største aktuelle behov prioriteres først. Ansøgning om tildeling af en ældrebolig foregår efter samme procedure, dog sker bedømmelsen af ansøgerne uden den forudgående indhentning af de lægefaglige oplysninger. Struer Kommune har inddelt ældreboligerne i 4 kategorier, hvor niveau 1 er forbeholdt ansøgere med varige og omfattende fysiske eller psykiske funktionstab. Kriteriet om funktionsnedsættelse mindskes gradvist i forhold til niveauerne 2, 3 og 4. Hvem kan levere hjælpen? Fra den 1. januar 2003 skal brugeren vælge, om vedkommende vil have praktisk hjælp og personlig pleje ydet fra den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører, som kommunen har godkendt. Undtaget herfra er beboere i plejehjem og ældreboliger i umiddelbar tilknytning til plejehjem, der fortsat vil modtage hjælpen fra plejehjemmets personale. I forbindelse med visitationsbesøget vil brugeren få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. I informationsmaterialet gives en præsentation af hver enkelt leverandør. Visitator skal sikre at valget af leverandør foretages af borgeren, evt. støttet af en pårørende. Visitator vil være neutral i sin vejledning af borgeren i valg af leverandør, og således ikke advokere for bestemte leverandører. De private leverandører er ligesom den kommunale hjemmepleje forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp. Brugeren har mulighed for at ændre sit valg af leverandør. Hvis brugeren ønsker at gøre brug af denne valgmulighed, skal vedkommende blot henvende sig til den visitator, der har udstedt afgørelsesbrevet. Leverandørskiftet kan derfor ske senest 30 dage efter anmodningen om at skifte. 10

11 Brugeren har også mulighed for selv at vælge en person til at udføre den aftalte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter pågældende i det antal timer, der er bevilget. Det tilstræbes, at både personlig pleje og praktisk hjælp udføres af den samme medarbejder, således at der er mulighed for en god kontakt mellem personale og bruger. Hvem udfører hjælpen? Alle medarbejdere fra Struer Kommune og private leverandører er i besiddelse af et ID-kort med billedlegitimation. Hovedparten har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Da den kommunale leverandør og i nogle tilfælde den private leverandør også fungerer som uddannelsessted, kan det faste personale være ledsaget af elever eller studerende, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Hvornår udføres hjælpen? Personlig pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp dvs. rengøring og tøjvask udføres i dagtimerne på hverdage mellem kl Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem brugeren og personalet. Hjælpen udføres kun, når brugeren selv er til stede i hjemmet. Det er vigtigt, at brugeren melder afbud til hjemmeplejen eller den private leverandør, hvis vedkommende f.eks. er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg. Har brugeren ikke meldt afbud, vil personalet, af hensyn til vedkommendes sikkerhed, kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet sende bud efter en låsesmed. Udgiften til en låsesmed betales af brugeren. Leverancesikkerhed og erstatningshjælp Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så brugerne af hjælp ikke mærker til de problemer, der måtte være i forhold til ledelse af eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. I det følgende er angivet hvilke pligter og rettigheder leverandøren og borgeren har i forbindelse med leverancesikkerheden. Generelt gælder, at: ved ændringer kontaktes borgeren af leverandøren senest samme dags morgen. ved akut opståede situationer dog så hurtigt som muligt. 11

12 brugeren vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, når det drejer sig om personlig hjælp, og ved praktisk hjælp, hvis besøget må flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Personlig pleje For så vidt angår borgere, der modtagerdaglig pleje, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeydelsen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag - med mindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske. For borgere, der modtager hjælp til ugentlig pleje (eks. ugentligt bad), kan ydelsen flyttes i op til 1 dag. Praktisk hjælp For så vidt angår den praktiske hjælp, skal leverandøren - i de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale, sikre at erstatningshjælpen, der aftales individuelt, gives indenfor 1-3 dage. Eventuelle afvigelser skal registreres i Samarbejdsbogen. Tilkøbsydelser De private leverandører har mulighed for at tilbyde brugerne tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i ydelsesbeskrivelserne for pleje og for praktisk hjælp. Det skal bemærkes, at det kun er de private leverandører, som under den nuværende lovgivning har adgang til at levere tilkøbsydelser. Ydelserne kan f.eks. være: Ekstra rengøring, hovedrengøring, vinduespudsning, eller tilbud om gåture Såfremt leverandøren indgår aftale med en bruger af praktisk hjælp om tilkøbsydelser, gøres der opmærksom på, at disse ydelser skal indgås på en særskilt aftale. Aftalen skal være skriftlig og leverandøren skal efter anmodning dokumentere over for kommunen, hvilke sådanne aftaler der er indgået. Brugeren skal selv betale for eventuelle tilkøbsydelser. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og brugeren, er kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Aftaler om tilkøb skal indgås med respekt for vilkårene i Lov om visse forbrugsaftaler ("dørsalgs-loven"). Tilfredshed med hjælpen Struer Kommune undersøger ved stikprøver tilfredsheden med hjælpen. Det kan ske ved udsendelse af spørgeskema eller ved besøg i brugerens hjem. Struer kommune har opstillet efterfølgende servicemål, der gælder ved leverance af personlig pleje og praktisk hjælp: At borgeren modtager hjælp til personlig pleje og omsorg senest 3 hverdage efter bevilling af hjælpen. 12

13 At borgeren modtager hjælp senest 10 hverdage efter indgåelse af aftalen om hjælp til praktiske opgaver (f.eks. rengøring). At minimum 85 % af de brugere, der modtager hjælp, er tilfredse med kvaliteten af ydelserne. At hos brugere, der modtager hjælp hver uge, udføres 70 % af hjælpen pr. måned af samme gruppe (5-10 medarbejdere). At hos brugere, der modtager daglig hjælp, udføres 60 % af hjælpen pr. måned af samme gruppe (5-10 medarbejdere). Hvad koster hjælpen? Varig hjemmehjælp er gratis. Ved midlertidig hjemmehjælp er betalingen afhængig af husstandens indkomst. Et godt arbejdsmiljø En god service fra den kommunale eller private leverandør forudsætter: At borgeren taler åbent og ærligt med visitator om eventuel utilfredshed eller uoverensstemmelse. At borgeren respekterer, at hjælperen har tavshedspligt. At borgeren er hjemme på det aftalte tidspunkt, og opholder sig i hjemmet mens hjælpen ydes, eller har sendt afbud dagen før, hvis aftalen ønskes aflyst. At borgeren oplyser om ændrede forhold, som kan have betydning for hjemmehjælpsaftalens grundlag. At borgeren accepterer personalets anvendelse af nødvendige arbejdsmiljøbetingede hjælpemidler eller gennemførelsen af eventuelle boligændringer med det formål at skabe et bedre arbejdsmiljø. At borgeren og hjælperen udviser gensidig respekt for hinanden i samarbejdet. At jævnfør Struer Kommunes rygepolitik, må medarbejdere ikke ryge indendørs på arbejdspladser. Hvis brugeren ikke er tilfreds med hjælpen Struer Kommune håber naturligvis, at brugeren bliver tilfreds med hjælpen, men skulle der opstå problemer, er det bedst, at vedkommende først henvender sig til leverandørens leder eller til Bestillerenheden for Ældreservice. Der er mulighed for at indbringe en klage over en truffen afgørelse til Socialudvalget i Struer Kommune, der efter fornyet vurdering og hvis borgeren ikke får medhold i klagen, vil videresende klagen til Det Sociale Nævn. 13

14 Opfølgning på leverede ydelser Struer Kommune revurderer løbende kvaliteten af alle ydelser der leveres til brugerne. Der gennemføres systematiske brugerundersøgelser og samtaler. Kvalitetsstandarden revideres samlet en gang årligt. 14

15 Kvalitetsstandard: Personlig pleje lovgrundlag? Hvilket behov dækker Lov om social service 83 og 88. Sundhedsloven. Arbejdsmiljøloven. Hjælp til personlig pleje. Hvad er formålet med At bevare borgeren som en aktiv samarbejdspartner. Hjælpen ydes ud fra borgerens ressourcer. Hjælp til selvhjælp. At styrke borgerens vedligeholdelsesfunktion ved, at motivere og støtte borgeren til, at deltage så aktivt som muligt i opgaverne. At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til, at opretholde en personlig hygiejne og fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet. indgår i Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp. o Sengebad/brusebad en gang ugentligt eller efter brugerens ønske med faglig begrundelse og almindelig oprydning herefter. Hjælp til personlig hygiejne: o Daglig øvre og nedre toilette. o Hårvask én gang ugentligt. Øget hyppighed fordrer faglig begrundelse. o Tandhygiejne 2 gange dagligt. Øget hyppighed fordrer faglig begrundelse. o Observation og pleje af hud. o Neglerensning og klipning af finger- og tånegle. o Frisering. o Oprulning af hår. o Barbering. Af- og påklædning. Toiletbesøg: o Hjælp til toiletbesøg. o Tømning af urinkolbe. o Tømning af toiletspand. o Skift af inkontinenshjælpemidler. Hudpleje. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: o Høreapparater. o Briller. o Støttestrømper. o Proteser. Medicingivning o Hjælp til medicinindtagelse. o Smøres med salve. o Øjendrypning. 15

16 Grundlæggende forebyggelse af komplikationer ved sengeleje: o Lettere mobilisering af kroppen. o Forebyggelse af tryksår. Forflytninger: o I og af seng, stol mv. Vending og lejring efter skønnet behov: o Rekvirering af hjælpemidler. Praktiske gøremål, som KUN foregår i forbindelse med personlig pleje: o Sengeredning o Tømning af skraldeposer ved besøg i hjemmet. indgår ikke i Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Klipning af tånegle ved sukkersyge og neglesygdomme. Brugere, der er vurderet til funktionsniveau 2, 3 og 4 eller er visiteret til plejehjem. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til brugerens behov. Hjemmeboende brugere: Den personlige hjælp er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af personlig pleje.. På plejehjem / ældrecentre: Udførelsen af ydelsen varetages af ansatte medarbejdere ved plejehjem /ældrecentre. Kompetencekrav til udføreren. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Udføreren er en person, der er i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte brugers behov. Varig hjælp til personlig pleje er gratis. Hvis der er tale om midlertidig hjælp, kræves der en indtægtsbestemt betaling, hvorfor der her angives et bestemt timetal for hjælpen. Hvad er kommunens målsætning for At tilbyde brugerne personlig hjælp eller støtte efter en individuel vurdering. At styrke brugeren i at kunne håndtere sin tilværelse, så vaner og livsindhold bevares så vidt muligt. At leverancen stemmer overens med den indgåede aftale. 16

17 Hvis et besøg flyttes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Iværksættelse af hjælpen kan ske fra dags dato, og skal ske indenfor 3 hverdage efter visitationsbesøget. At morgenplejeopgaverne som hovedregel er påbegyndt tidligst kl og senest kl , med mindre borgeren har andre ønsker. At max. 10 % udtrykker manglende tilfredshed med de tildelte ydelser. At hos de borgere, der modtager hjælp hver uge, udføres hjælpen af max. 3 6 personer. At hos de borgere der modtager daglig hjælp, udføres hjælpen af max medarbejdere (dag, aften og nat). Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Mål for kvalitet af ydelsen vurderes ved: Vurdering af og handling på opfølgningsinformationer. Brugerens hjælp revurderes løbende og minimum 1 gang årligt. Revurderes af behovet efter 3 måneder hos nye brugere. Dialog med brugeren evt. via spørgeskema og / eller interview. Tilsyn. Vurdering af klagesager. Struer Kommune vil gennemføre en løbende brugertilfredshedsmåling. Der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i brugerens hjem, som kan bevirke, at der kan blive tale om ændringer af brugerens hjem. (Eks. flyt eller bortskaffelse af møbler) og ibrugtagning af relevante hjælpemidler, for at imødekomme medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. Indtil ugen før en ikke daglig ydelse skal leveres (f.eks. et ugentligt bad), har brugeren, såfremt denne meddeler, at han / hun ikke kan modtage hjælpen på det aftalte tidspunkt, krav på at blive tilbudt et alternativt tilbud. Takker brugeren nej til det foreslåede tidspunkt, bortfalder borgerens krav på levering af ydelsen. Hvis en bruger meddeler, at han / hun ikke kan modtage en ikke daglig ydelse på det aftalte tidspunkt, mindre end en uge før ugedagen herfor, bortfalder borgerens krav på levering af denne ydelse. Visitator skal altid informeres, når en borger afmelder en ydelse, og der ikke kan aftales et alternativt leveringstidspunkt. Ændringer i tidspunktet for levering af en ydelse, skal altid noteres i samarbejdsbogen hos borgeren. 17

18 Kvalitetsstandard: Afløsning i eget hjem lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Lov om social service 84 Afløsning af pårørende der passer en nærtstående person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Når leverandøren udfører den bevilgede hjælp til ydelsen: Afløsning og aflastning, er det overordnede formål at sikre: At hjælpe pårørende til personer med et stort plejebehov til at opretholde et selvstændigt og aktivt liv, såvel udenfor hjemmet som i hjemmet. indgår i indgår ikke i Afløsning i hjemmet Formidling af kontakt til frivillige Døgnafløsning i hjemmet Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Hvem leverer Kompetencekrav til udføreren Brugere, der vurderes til Fælles Sprogs funktionsniveau 3 eller 4 og som efter en individuel vurdering ikke kan være alene. Afløsning i hjemmet aftales individuelt med borgeren og dennes pårørende. Afløsning i eget hjem er som udgangspunkt ikke omfattet af fritvalgsordningen, men med henblik på at mindske antallet af hjælpere i det enkelte hjem, ydes afløsning sædvanligvis af den af brugeren valgte leverandør til almindelig hjemmehjælpsopgaver efter servicelovens paragraf 83. Struer Kommune og den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger - (privat firma eller kommunal hjemmepleje). Det er Struer Kommunes målsætning at hjælpen til brugerne skal ydes af medarbejdere med relevant faglig uddannelse. For de leverandører, der ønsker godkendelse til leverance af praktisk hjælp gælder, at 90 % af medarbejderne skal have en social- og sundhedsuddannelse (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller en uddannelse, som svarer hertil). I forbindelse med ferieafløsning kan der anvendes ikke-uddannet personale hos de brugere, hvor det vurderes at være fagligt acceptabelt. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Afløsning i hjemmet er gratis. 18

19 Hvad er kommunens målsætning for At minimum 85 % af de borgere, der modtager hjælp, er tilfredse med kvaliteten af ydelserne. At de bevilligede ydelser ydes indenfor den aftalte tid. Brugeren vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en time i forhold til praktisk hjælp og en halv time i forhold til personlig pleje At brugeren deltager aktivt i opgaveløsningen, så man opnår hjælp til selvhjælp. At brugeren føler sig tryg ved hjælpen. At opgaverne udføres af så få forskellige hjælpere som muligt. Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Der følges op på ydelsen efter 14 dage og igen efter en måned Brugertilfredshedhedsundersøgelse gennemføres årligt. Årligt. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i brugerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. 19

20 Kvalitetsstandard: Ernæring lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Lov om social service 83. Hjælp til tilberedning, anretning og indtagelse af mad og drikke. Støtte brugere, der ikke selvstændigt kan tilberede, anrette eller indtage mad og drikke, således de får en ernæringsrigtig kost og tilstrækkelig væske, hvilket bidrager til brugerens velvære og trivsel. indgår i Spisning i caféen på plejehjemmene/centrene. Madservice, dvs. udbringning af mad Opvarmning og anretning af mad i hjemmet. Borddækning. Afrydning efter måltiderne. Opvask Tilberedning og anretning af smørrebrød. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Stille drikkevarer og mad frem til mellemmåltider. Hjælp til spisning af lægeordinerede diæter. Vejledning og rådgivning vedrørende ernæring. indgår ikke i Hvem kan modtage Som hovedregel ydes der ikke hjælp til at tilberede varm mad i hjemmet. Oprydning /opvask efter gæster i brugerens hjem. Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selvstændigt kan tilberede, anrette eller indtage mad og drikke, svarende til funktionsniveau 2, 3 og 4 i Fælles Sprog. omfang? Tilberedning af morgenmad og kold mad, herunder lave kaffe og te, smøre snitter til mellemmåltider, anrette frugt samt forberedelse og oprydning/opvask dagligt. Opvarme tilberedt mad i mikroovn eller gryde i dagtimer, anretning af mad, udskære mad samt servere drikkevarer. Sikre at mad og drikke er tilgængeligt for brugeren. Hjælp med at støtte en kop og håndtering af bestik. Observation af brugerens almentilstand. Tilbyde og give tilstrækkelig væske efter brugerens ønske og en faglig vurdering. Føre væskeskema efter behov samt hensigtsmæssige handlinger på baggrund heraf. Støtte til bestilling af madservice. 20

21 Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Hjemmeboende brugere: Ernæring er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af ernæring (privat firma eller kommunal hjemmepleje). På plejehjem / ældrecentre: Udførelsen af ydelsen varetages af ansatte medarbejdere ved plejehjem /ældrecentre. Bespisning i café eller på plejehjem kan ske i det geografisk tættest placerede center/plejehjemsmiljø. Kompetencekrav til udføreren Udføreren er en person, der er i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte brugers behov og opgavens art. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Ydelserne tildeles både som midlertidig og varig støtte og hjælp Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling efter 161 i serviceloven Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Der kræves betaling for madservice efter gældende betalingstakster fastsat af Struer Kommunes Byråd. Der henvises til Struer Kommunes overordnede kostpolitik. En gang årligt eller ved behov. For madservice gælder at Struer Kommune ønsker brugerundersøgelser gennemført en gang årligt. 21

22 Kvalitetsstandard: Terminalpleje lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Lov om social service 84 samt Sundhedsloven. Døgnophold med behov for pleje / omsorg til døende. Smertebehandling. At styrke håbet og livskvaliteten og til sidst at sikre en værdig og fredelig død. Pleje / omsorg Hjælp og støtte til den døende og dennes pårørende. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse f.eks. opstart af kompleks smertebehandling. Borgere der er i terminalfasen og hvor hospitalsbehandling er udsigtsløs og at den døendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse på sygehus. Terminale ophold strækker sig typisk fra få uger til ca. 3 måneder. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit på Vestcenter Kilen eller aflastningsstuer på Solvang og Uglev Hos borgere i den terminale fase skal hjælpen / støtten rettes mod at styrke håbet og livskvaliteten og til sidst at sikre en værdig og fredelig død. At støtte / hjælpe de pårørende. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betaling for transport til solidarisk pulje Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte 22

23 borgeres behov. 23

24 Kvalitetsstandard: Planlagt aflastningsophold lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Lov om social service 84. At aflaste ægtefælle / samboende, som i det daglige tager del i de svagere / svageste borgeres plejebehov. At medvirke til at sikre, at ægtefælle / samboende kan blive aflastet i forbindelse med ferie, familiebesøg, weekendfri, udkørthed, sygdom / indlæggelse. At medvirke til at sikre, at borgeren kan blive boende længst muligt i eget hjem. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter. Individuel vurdering af borgerens behov for at indgå i vedligeholdelsestræning, ADL m.v. Intensiv genoptræning. Borgere der har behov for aflastningsophold. Der bevilges typisk aflastning svarende til max. 4-5 uger årligt. Opholdet kan fordeles over et kalenderår. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev Svalegangen v/vestcenter Kilen At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. 24

25 Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 25

26 Kvalitetsstandard: Akut ophold / aflastning på plejehjem lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Lov om social service 84. Der er ikke lovkrav om at hjælpen skal gives i form af døgnophold. Døgnophold med behov for pleje / omsorg til borgere med akut opstået sygdom / situation eller akut forværring af en allerede kendt sygdom / situation, som ikke kræver sygehusindlæggelse og som ikke kan afhjælpes af Hjemmeplejen. At observere og yde pleje / omsorg til borgere med akut opstået sygdom / situation. At borgeren forbliver i nærmiljøet og undgår uhensigtsmæssig sygehusindlæggelse. At borgeren hurtigst muligt genvinder den habituelle tilstand. Støtte og hjælp til igen at kunne være i eget hjem Støtte og hjælp til vurdering af borgerens fremtidige behov for hjælp. Pleje / omsorg Observation af borgerens almene tilstand, såvel fysisk, psykisk og socialt. Sociale aktiviteter. Vurdering af det fremtidige plejebehov / boform. Individuel vurdering af borgerens behov for træning af daglige færdigheder m.m. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig, er der kollektiv aftale om transport. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse f.eks. akut lammelse, akut udredning, kompleks smertebehandling Borgere der har akut behov for midlertidigt ophold. Akutte ophold strækker sig typisk over 3-4 uger. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit ved Vestcenter Kilen Svalegangen ved Vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev (aflastning) At forbedre borgerens livskvalitet. 26

27 Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 27

28 Kvalitetsstandard: Vurdering af borgerens fremtid herunder boform lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er kommunens målsætning for ydelsen: Medfører ydelsen omkostninger for borgeren: Hvad skal borgeren medbringe: Lov om social service 84. Konkret individuel vurdering af borgerens fremtid herunder boform. At finde frem til egnet bolig, der dækker borgerens behov og støtter borgerens ressourcer. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter Observation af borgerens tilstand, fysisk, psykisk og socialt Individuel vurdering af det fremtidige plejebehov / boform Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse. Borgere der har et væsentligt og begrænset egenomsorgsevne. Borgere der har behov for konkret individuel vurdering af fremtidigt behov for pleje / omsorg og boform f.eks. plejebolig / ældrebolig. Opholdet kan vare 3-8 uger. Der afholdes teammøder med aktuel status af borgerens situation. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Svalegangen v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt egenbetaling pr. døgn for vurderingsophold. Betaling dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betaling reguleres 1 x årligt. Eget tøj Toiletartikler 28

29 Evt. medicin Incontinensmidler Evt. samarbejdsbog Kvalitetsmål: At sikre, at der foretages en vurdering af den enkelte borgers ressourcer og behov for boform. 29

30 Kvalitetsstandard: Venteophold på plejehjem lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Lov om social service 84. At dække behovet for pleje / omsorg. At give borgeren tryghed i venteperioden. At yde pleje og omsorg indtil der kan tilbydes en plejehjemsplads. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter. Individuel vurdering af borgerens behov for vedligeholdelse af færdigheder. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse. Genoptræning. Borgere der har behov for venteophold. Venteophold indtil der kan tilbydes permanent plejehjemsplads. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Svalegangen v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog 30

31 Kvalitetsmål: At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 31

32 Kvalitetsstandard: Målrettede pædagogiske opgaver. lovgrundlag? Hvilket behov dækker Lov om social service 81, 83, 86, 124 og 192 Retssikkerhedslovens 1. Sundhedsloven. Målrettede pædagogiske opgaver. Hvad er formålet med indgår i At brugeren får større forståelse for sin egen situation. At brugeren lærer hjælp til selvhjælp og lærer at tage vare på eget liv og egne problemer. At brugere, pårørende og andre modtager den undervisning, rådgivning og vejledning, som der er behov for i relevante situationer. At støtte brugere, så hverdagen bliver overskuelig og tryg. Oplæring og undervisning som er relateret til de bevilligede ydelser f.eks. rengøringsopgaver. Rådgivning og vejledning overfor borgere og pårørende. Strukturering af dagligdagen og dagligdags gøremål m.m. Guidning / spejling i forhold til brugere, der har mistet evnen til at håndtere praktiske situationer vedr. egen adfærd. indgår ikke i Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Overordnet økonomisk ansvar i forhold til brugeren. Brugere, der er vurderet til funktionsniveau 2, 3 og 4 eller er visiteret til plejehjem. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til brugerens behov. Hjemmeboende brugere: Den målrettede pædagogiske opgave er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af pædagogiske opgaver (privat firma eller kommunal hjemmepleje). 32

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere