Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012"

Transkript

1 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer Kommunes overordnede målsætninger for ældreområdet De overordnede politiske intentioner i Struer Kommune er: Hvordan vurderes behovet for hjælp? Hvem kan levere hjælpen? Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard: Ernæring Kvalitetsstandard: Terminalpleje Kvalitetsstandard: Planlagt aflastningsophold Kvalitetsstandard: Akut ophold / aflastning på plejehjem Kvalitetsstandard: Vurdering af borgerens fremtid herunder boform Kvalitetsstandard: Venteophold på plejehjem Kvalitetsstandard: Målrettede pædagogiske opgaver Kvalitetsstandard: Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard: Rengøring Kvalitetsstandard: Tøjvask Kvalitetsstandard: Indkøb Kvalitetsstandard: Undersøgelser Kvalitetsstandard: Medicingivning / medicinadministration Kvalitetsstandard: Træning / rehabilitering Kvalitetsstandard: Ambulant genoptræning Kvalitetsstandard: Vedligeholdende holdtræning Kvalitetsstandard: Aktivitet Kvalitetsstandard: Forebyggende Hjemmebesøg til de over 75-årige Kvalitetsstandard: Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard: Ældreboliger Kvalitetsstandard: Plejehjem / plejebolig Kvalitetsstandard: Vurderinger og administrative opgaver Kvalitetsstandard: Boligindretning/ boligskift Kvalitetsstandard: Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard: Nødkald Kvalitetsstandard: GPS Kvalitetsstandard: Dagcenter Kvalitetsstandard: Aflastning i daghjem Kvalitetsstandard: Høreomsorg Kvalitetsstandard: Handicap kørsel Kvalitetsstandard: Madtilbud til borgere på kommunens plejecentre (servicepakke) Kvalitetsstandard: Madservice

3 Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet? Siden 1998 har det været lovbestemt, at kommunernes serviceniveau for den personlige og praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder. Fra 2001 skal standarderne også omfatte den kommunale træningsindsats. Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp og træning har med andre ord til formål at beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Kvalitetsstandarderne skal også bruges til at sikre, at der er balance mellem de politiske beslutninger om det kommunale serviceniveau, og de økonomiske ressourcer, der afsættes til ældreområdet. Standarderne skal endvidere ses som et bindeled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen, og mellem den kommunale myndighed og leverandørerne af pleje og praktisk hjælp. I forhold til borgeren skal kvalitetsstandarderne sikre: Information om de tilbud kommunen tilbyder, når et behov opstår. Synliggørelse af borgerens rettigheder og pligter. At der gives mulighed for at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau. Et grundlag for borgeren til at bedømme, om ydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger, uanset om hjælpen udføres af den kommunale leverandør eller et privat firma. Inden for den overordnede ramme, som det politisk godkendte serviceniveau udgør (beskrevet i kvalitetsstandarderne), skal visitationen ske individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Målet er, at der træffes ensartede afgørelser om hjælp til borgere med samme behov i hele kommunen. Dette skal ske på baggrund af en visitationspraksis, der på en gang er ensartet og som samtidig er så fleksibel, at der tages højde for borgernes individuelle behov. På baggrund af den enkelte borgers behov tildeles de relevante ydelser og en samlet tidsramme opgøres. Det er herefter op til udføreren at yde den nødvendige hjælp på en så fleksibel og effektiv måde som muligt inden for den visiterede tidsramme. Det er op til udføreren at tilrettelægge den konkrete opgaveløsning med afsæt i borgerens dagsaktuelle situation og ønsker, og med afsæt i det gældende værdigrundlag og omsorgsfilosofi, som bl.a. omfatter tillid, respekt, ligeværdighed og dialog. Efter Serviceloven skal Kvalitetsstandarden revideres mindst én gang årligt. Internet link til Servicelovens bestemmelser:https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet Grundholdningen udtrykker den overordnede politiske holdning i forhold til ældreområdet. Ud fra grundholdningen fremkommer de politiske bestemte hoved- og delmål. Grundholdningen er, at det enkelte menneske har en forpligtelse til at udnytte egne ressourcer og dermed tage vare på sig selv, så meget det kan og så længe det kan. Struer Kommunes grundholdning er, at alle borgere skal tage vare på sig selv så meget, de kan og så længe, de kan. Dette ansvar er som udgangspunkt borgerens eget. For raske og initiativrige ældre volder det ingen problemer. Men for de svageste og mest sårbare ældre kan helbredet i særlig grad svigte, og de får behov for praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Struer Kommune har derfor en særlig forpligtelse til at bidrage med såvel rådgivning som pleje og praktisk hjælp. Det er et vigtigt mål fremover at yde denne gruppe af ældre den hjælp, der kan medvirke til et bedre liv, og hjælpen skal tilgodeses med den største ressourceindsats. En konsekvens heraf kan naturligvis blive, at andre grupper af ældre vil blive tilgodeset med en tilsvarende mindre ressourceindsats. Der er naturligvis både rettigheder og pligter for de ældre, som er i kontakt med Struer Kommunes ældreservice. Ud over retten til at modtage hjælp, har de ældre ret til at blive respekteret som borgere med forskellige behov og ønsker. På samme måde må de ældre indgå som aktive og ansvarlige partnere, når de fremlægger deres ønsker, og arbejdet skal tilrettelægges. De medarbejdere, der kommer i hjemmene, bør betragte sig selv som gæster i de ældres hjem. Det betyder, at arbejdet skal bygge på gensidig tillid og respekt, så den ældres værdighed vil blive bevaret, og det samtidig er et godt sted at arbejde for medarbejderne. For de ældre er tillid af stor betydning for oplevelsen af tryghed, og når trygheden er tilstede, vil trivslen også være det. Tryghed og trivsel opnås desuden i et fællesskab, og de svageste skal ligesom alle andre have mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber. I den forbindelse er de pårørende af stor betydning, idet de kan yde en speciel og uvurderlig indsats over for denne gruppe, som andre ikke kan. Er der alvorlige problemer med egen evne til at forstå eller forklare behov og ønsker, vil Struer Kommune i højere grad søge de pårørende inddraget. Naturligvis vil dette ske med både den ældres og de pårørendes samtykke. 4

5 Struer Kommunes overordnede målsætninger for ældreområdet 1. Struer Kommunes ældreservice skal tage udgangspunkt i den enkelte borgeres individuelle behov for pleje og praktisk hjælp på en måde, der hjælper de ældre til at klare mest muligt selv. 2. Struer Kommune vil støtte sociale og kulturelle aktiviteter, der gør det muligt for ældre at leve en aktiv dagligdag, bl.a. i fællesskab med andre. 3. Struer Kommune vil tilvejebringe et varieret udbud af boliger til ældre. De overordnede politiske intentioner i Struer Kommune er: At understøtte en udvikling, der fremmer en sundhedskultur frem for en plejeomsorgskultur. At understøtte en kultur, der i højere grad giver borgerne det reelle ansvar for og indflydelse på egen sundhed. At gøre det mere synligt for borgerne, hvor de kan få råd og vejledning, og hvilke tilbud Struer Kommune har for at støtte borgeren i at bevare sundhed og forebygge tab af funktioner. At sikre, at borgerne tilbydes tilstrækkelig hjælp, støtte, trænings- og aktivitetsmuligheder, der hvor information og den frivillige indsats ikke længere rækker. At sikre, at Helhedsplanen for ældreområdet udformes på en måde, der bedst muligt understøtter de mål, der sættes for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Struer Kommune. Det betyder, at: Tilbudene til ældre skal være mangfoldige, fleksible og sammenhængende. Tilbudene skal respektere borgernes forskellige livsformer, og de skal støttes i at vælge og leve efter den livsform, de foretrækker. Struer kommune har en særlig forpligtelse til at drage omsorg for ressourcesvage ældre og i øvrigt være opmærksom på ældre med særlige behov, herunder demente og etniske minoriteter. 5

6 Samarbejdet imellem Struer Kommune, de frivillige organisationer og Ældrerådet skal styrkes, så borgerne oplever en sammenhæng i indsatsen. De frivillige organisationer skal have mulighed for at bidrage til den ønskede udvikling af Struer Kommunes ældreområde. Frivilligt arbejde skal kunne være et supplement til den pleje og omsorg og de øvrige tilbud, der ligger i kommunalt regi. Aktørerne på boligområdet skal samarbejde om at sikre gode fysiske rammer for ældre borgere, herunder bofællesskaber for ældre samt tilbud til de ressourcesvage ældre. Samarbejdet bør også omfatte grupper af ældre, der selv ønsker at starte aktiviteter eller danne seniorbofællesskaber. Hvordan vurderes behovet for hjælp? Ved behov for hjælp til hjemmeboende borgere, skal henvendelse ske til: Bestillerenheden for Ældreservice Struer Kommune Østergade Struer Tlf , , , eller mellem kl og 9.00 samt og på hverdage. Senest 3 hverdage efter at Bestillerenheden har fået henvendelsen, bliver borgeren kontaktet af en visitator, som sammen med borgeren skal vurdere behovet for støtte og hjælp. Der aftales besøg i hjemmet. Borgeren er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til mødet. For beboere på plejehjem i Struer kommune og i ældreboliger i umiddelbar nærhed af omtalte plejehjem gælder, at visitation til ydelser indenfor personlig pleje og praktisk hjælp sker i et samarbejde med beboeren og personalet tilhørende det enkelte plejehjem. Kommunen træffer afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp. Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den samlede situation og borgerens behov. Vurderingen sker i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende ud fra serviceniveauet i kvalitetsstandarden, som er vedtaget af Byrådet og ud fra de overordnede mål. Ved tildelingen af hjælp lægger vi vægt på: Hvad kan borgeren gøre selv? Om et rehabiliteringsforløb eller en træningsindsats kan forbedre borgerens muligheder for at klare sig selv? Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan udføre opgaven? Hvad kan borgeren og personalet gøre sammen? Hvad skal personalet gøre for borgeren? Om boligens indretning og om hjælpemidler har indflydelse på behovet? 6

7 Der udfærdiges derefter et afgørelsesbrev, hvor borgeren kan se, hvad vedkommende har fået bevilget hjælp til, og hvad der ikke kan gives hjælp til. Alle afslag skal begrundes. Omfang, formål og periode vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp aftales individuelt og fremgår af afgørelsen Brevet er aftalegrundlaget mellem borgeren og eventuelle pårørende og udføreren af hjælpen. Den hjælp borgeren kan få, er et supplement til de opgaver vedkommende eller andre i husstanden selv kan klare. Målet er, at borgeren bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Antallet af ydelser og tidsforbruget oplyses til den leverandør, som borgeren har valgt. Borgeren oplyses om ydelsens omfang, men ikke tidsforbruget. Baggrunden for denne praksis er, At borgeren får støtte eller hjælp til udførelse af opgaven, uanset tidsforbruget for den pågældende opgave At personalet nogle gange bruger mere eller mindre tid, til at løse opgaven, idet personalet er forpligtet til at afslutte opgaven. Eksempelvis vil personalet ved en borger, hvor der er opstået et akut behov være nød til at bruge ekstra tid for at give borgeren en tilfredsstillende pleje og/eller hjælp At der kan være tidsforskelle, fordi medarbejdernes fremgangsmåde, arbejdstempo og arbejdsredskaber hos brugerne kan variere. Hvis personalet skal yde hjælp et bestemt antal minutter, kan det betyde, at personalet ikke når at få afsluttet opgaven inden for den afsatte tid. Modsat kan det også betyde, at personalet vil få overskudstid, fordi de afslutter opgaver hurtigere end den tid, der er sat af til ydelsen. Denne praksis, hvor hjælpen ydes til den er afsluttet, medfører, at der er indbygget fleksibilitet. Lov om social service stiller ikke krav om, at borgerne skal oplyses om tidsforbruget til løsningen af de tildelte ydelser, derimod stiller loven krav om en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede behov og situation - et krav der fordrer, at hjælpen til borgeren ydes til opgaven er afsluttet, i modsat fald ydes hjælpen ikke individuel. Ønsker borgeren at bytte ydelser, er det således leverandørens opgave at oplyse, hvor meget tid leverandøren har sat af til at løse opgaven, og inden for denne tidsramme kan borgeren så bytte opgaver. Når der er bevilget hjælp, modtager borgeren en Samarbejdsbog. Hensigten er, at medvirke til en god kommunikation mellem leverandørens ansatte og borgeren. Denne bog skal altid forefindes i hjemmet. I Samarbejdsbogen skrives beskeder og eventuelle ændringer i den hjælp, borgeren modtager. Fælles Sprog II er et dokumentationsredskab, som bruges til at dokumentere kommunens afgørelser. Fælles Sprog II giver et overblik over borgerens behov, ressourcer og funktionsevne, og er således et udtryk for, hvad borgeren kan. Funktionsevne beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borgerens svækkelse, sygdom/handicap, omgivelserne og personlige faktorer, der er afgørende for borgerens muligheder for at 7

8 udføre dagligdags aktiviteter og leve et meningsfyldt liv. Indsatskataloget tager udgangspunkt i Fælles Sprog II funktionsniveau svarende til funktionsniveau 0, 1, 2, 3 eller 4. Fælles Sprog II s funktionsvurderinger 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Det er således borgerens funktionsniveau, der vil være bestemmende for omfanget af den rehabiliterende støtte eller omfanget af den hjemmehjælp, som kommunen kan bevilge. Det medfører, at der er en række forhold, der skal tages højde for, når kvalitetsstandarderne anvendes: At der ikke er tale om en skarp grænse mellem de fem funktionsniveauer - ofte vil der være tale om kombinationer i forhold til forskellige funktionsevner At rammer i form af serviceniveau, funktionsniveauer og kvalitetsstandarder forudsættes at være dækkende for hovedparten af borgernes behov, men der skal og vil altid være tale om en individuel helhedsvurdering af støtte og hjælp til borgeren. Borgere med helt samme behov vil få samme serviceniveau At borgerens egne ressourcer i videst mulig omfang skal inddrages og være en aktiv del af indsatsen hos borgeren At indsatsen først og fremmest skal tage sigte på at understøtte og vedligeholde borgerens funktionsevne i videst mulig omfang, og i anden række at kompensere for funktionstab varigt eller midlertidigt. At støtte og hjælp til borgeren vurderes og justeres løbende - såvel når der er et øget behov, som når behovet reduceres Opfølgning via løbende behovsvurdering Ved opstart af hjælp, vil der efter ca. 14 dage og igen efter 1 måned blive fulgt op på, om brugeren har fået leveret den aftalte hjælp. Opfølgningen sker enten ved telefonisk eller personlig henvendelse fra visitatoren og skal ses som en kontrol af, hvorvidt der er 8

9 overensstemmelse mellem afgørelsen, de leverede ydelser og det fastlagte serviceniveau i kvalitetsstandarden. Brugerens behov for hjælp bliver løbende revurderet dog mindst en gang om året. Forud for det årlige opfølgningsbesøg vil visitatoren kontakte brugeren med henblik på at aftale et tidspunkt for besøget. Det udførende personale vil derudover løbende følge brugerens behov for hjælp og melde ændringer til visitatorerne i Bestillerenheden for Ældreservice. Fleksibel hjemmehjælp Brugeren har sammen med personalet mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Brugeren har ret til at bytte til andre ydelser dog kun inden for den tidsramme leverandøren har afsat til at udføre de visiterede ydelser. Bytteopgaverne skal dog være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis brugeren ønsker at bytte mellem pleje og praktisk hjælp, forudsætter det, at vedkommende er bevilget både pleje og praktisk hjælp. Retten til at bytte mellem plejeopgaver og praktiske opgaver begrænses dog, hvis brugeren får hjælp til både pleje og praktisk hjælp, og har valgt to forskellige leverandører til at udføre disse opgaver. Hvis brugeren gentagne gange fravælger en visiteret ydelse, skal der ske en revurdering med henblik på at få justeret hjælpen. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal personalet levere den hjælp, der er bevilget. Når brugeren får bevilget hjælp, udleveres en Samarbejdsbog, der altid skal være at finde i vedkommendes hjem. I Samarbejdsbogen skrives beskeder og eventuelle aftalte ændringer i den hjælp, du modtager. Brugerens hjem personalets arbejdsplads Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør vil vurdere personalets arbejdsmiljø. Hjemmets indretning skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), der sikrer at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater m.v., som personalet skal bruge, er i orden. Samtidig vurderes med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, da hjælpen bygger på et samarbejde, hvor der udvises gensidig respekt. De der udfører arbejdspladsvurderingen foretager vurderingen med respekt for, at det er brugerens hjem det drejer sig om. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i brugerens hjem, før vedkommende kan få hjælp, for eksempel ved at udskifte sengen med en plejeseng. De nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber skal findes i brugerens hjem. For at sikre et godt arbejdsmiljø skal rengøringsmidlerne være miljøvenlige og rengøringsredskaberne i forsvarlig stand. 9

10 Da ældreområdet også fungerer som uddannelsessted, kan personalet være ledsaget af praktikanter, elever eller studerende, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. I private hjem, hvor der modtages en serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, er det forudsætning for ydelsen, at der ikke ryges i det tidsrum, hvor medarbejderen er i hjemmet, og at medarbejderen ikke må ryge sammen med borgeren i hjemmet. Visitation til ældreboliger, plejeboliger og plejehjem Ansøgning om optagelse på plejehjem fremsendes til visitationsudvalget i Struer Kommune. Bedømmelsen sker på grundlag af borgerens aktuelle funktionsniveau som beskrevet i ansøgning og som det fremgår af en lægelig statusbedømmelse, som Struer Kommune rekvirerer hos borgerens egen læge. Ved godkendelse af ansøgningen meddeles borgeren, at vedkommende optages på venteliste. Ledige plejehjemspladser fordeles af visitationsudvalget. Brugere med det største aktuelle behov prioriteres først. Ansøgning om tildeling af en ældrebolig foregår efter samme procedure, dog sker bedømmelsen af ansøgerne uden den forudgående indhentning af de lægefaglige oplysninger. Struer Kommune har inddelt ældreboligerne i 4 kategorier, hvor niveau 1 er forbeholdt ansøgere med varige og omfattende fysiske eller psykiske funktionstab. Kriteriet om funktionsnedsættelse mindskes gradvist i forhold til niveauerne 2, 3 og 4. Hvem kan levere hjælpen? Fra den 1. januar 2003 skal brugeren vælge, om vedkommende vil have praktisk hjælp og personlig pleje ydet fra den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører, som kommunen har godkendt. Undtaget herfra er beboere i plejehjem og ældreboliger i umiddelbar tilknytning til plejehjem, der fortsat vil modtage hjælpen fra plejehjemmets personale. I forbindelse med visitationsbesøget vil brugeren få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. I informationsmaterialet gives en præsentation af hver enkelt leverandør. Visitator skal sikre at valget af leverandør foretages af borgeren, evt. støttet af en pårørende. Visitator vil være neutral i sin vejledning af borgeren i valg af leverandør, og således ikke advokere for bestemte leverandører. De private leverandører er ligesom den kommunale hjemmepleje forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp. Brugeren har mulighed for at ændre sit valg af leverandør. Hvis brugeren ønsker at gøre brug af denne valgmulighed, skal vedkommende blot henvende sig til den visitator, der har udstedt afgørelsesbrevet. Leverandørskiftet kan derfor ske senest 30 dage efter anmodningen om at skifte. 10

11 Brugeren har også mulighed for selv at vælge en person til at udføre den aftalte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter pågældende i det antal timer, der er bevilget. Det tilstræbes, at både personlig pleje og praktisk hjælp udføres af den samme medarbejder, således at der er mulighed for en god kontakt mellem personale og bruger. Hvem udfører hjælpen? Alle medarbejdere fra Struer Kommune og private leverandører er i besiddelse af et ID-kort med billedlegitimation. Hovedparten har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Da den kommunale leverandør og i nogle tilfælde den private leverandør også fungerer som uddannelsessted, kan det faste personale være ledsaget af elever eller studerende, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Hvornår udføres hjælpen? Personlig pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp dvs. rengøring og tøjvask udføres i dagtimerne på hverdage mellem kl Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem brugeren og personalet. Hjælpen udføres kun, når brugeren selv er til stede i hjemmet. Det er vigtigt, at brugeren melder afbud til hjemmeplejen eller den private leverandør, hvis vedkommende f.eks. er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg. Har brugeren ikke meldt afbud, vil personalet, af hensyn til vedkommendes sikkerhed, kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet sende bud efter en låsesmed. Udgiften til en låsesmed betales af brugeren. Leverancesikkerhed og erstatningshjælp Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så brugerne af hjælp ikke mærker til de problemer, der måtte være i forhold til ledelse af eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. I det følgende er angivet hvilke pligter og rettigheder leverandøren og borgeren har i forbindelse med leverancesikkerheden. Generelt gælder, at: ved ændringer kontaktes borgeren af leverandøren senest samme dags morgen. ved akut opståede situationer dog så hurtigt som muligt. 11

12 brugeren vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, når det drejer sig om personlig hjælp, og ved praktisk hjælp, hvis besøget må flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Personlig pleje For så vidt angår borgere, der modtagerdaglig pleje, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeydelsen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag - med mindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske. For borgere, der modtager hjælp til ugentlig pleje (eks. ugentligt bad), kan ydelsen flyttes i op til 1 dag. Praktisk hjælp For så vidt angår den praktiske hjælp, skal leverandøren - i de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale, sikre at erstatningshjælpen, der aftales individuelt, gives indenfor 1-3 dage. Eventuelle afvigelser skal registreres i Samarbejdsbogen. Tilkøbsydelser De private leverandører har mulighed for at tilbyde brugerne tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i ydelsesbeskrivelserne for pleje og for praktisk hjælp. Det skal bemærkes, at det kun er de private leverandører, som under den nuværende lovgivning har adgang til at levere tilkøbsydelser. Ydelserne kan f.eks. være: Ekstra rengøring, hovedrengøring, vinduespudsning, eller tilbud om gåture Såfremt leverandøren indgår aftale med en bruger af praktisk hjælp om tilkøbsydelser, gøres der opmærksom på, at disse ydelser skal indgås på en særskilt aftale. Aftalen skal være skriftlig og leverandøren skal efter anmodning dokumentere over for kommunen, hvilke sådanne aftaler der er indgået. Brugeren skal selv betale for eventuelle tilkøbsydelser. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og brugeren, er kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Aftaler om tilkøb skal indgås med respekt for vilkårene i Lov om visse forbrugsaftaler ("dørsalgs-loven"). Tilfredshed med hjælpen Struer Kommune undersøger ved stikprøver tilfredsheden med hjælpen. Det kan ske ved udsendelse af spørgeskema eller ved besøg i brugerens hjem. Struer kommune har opstillet efterfølgende servicemål, der gælder ved leverance af personlig pleje og praktisk hjælp: At borgeren modtager hjælp til personlig pleje og omsorg senest 3 hverdage efter bevilling af hjælpen. 12

13 At borgeren modtager hjælp senest 10 hverdage efter indgåelse af aftalen om hjælp til praktiske opgaver (f.eks. rengøring). At minimum 85 % af de brugere, der modtager hjælp, er tilfredse med kvaliteten af ydelserne. At hos brugere, der modtager hjælp hver uge, udføres 70 % af hjælpen pr. måned af samme gruppe (5-10 medarbejdere). At hos brugere, der modtager daglig hjælp, udføres 60 % af hjælpen pr. måned af samme gruppe (5-10 medarbejdere). Hvad koster hjælpen? Varig hjemmehjælp er gratis. Ved midlertidig hjemmehjælp er betalingen afhængig af husstandens indkomst. Et godt arbejdsmiljø En god service fra den kommunale eller private leverandør forudsætter: At borgeren taler åbent og ærligt med visitator om eventuel utilfredshed eller uoverensstemmelse. At borgeren respekterer, at hjælperen har tavshedspligt. At borgeren er hjemme på det aftalte tidspunkt, og opholder sig i hjemmet mens hjælpen ydes, eller har sendt afbud dagen før, hvis aftalen ønskes aflyst. At borgeren oplyser om ændrede forhold, som kan have betydning for hjemmehjælpsaftalens grundlag. At borgeren accepterer personalets anvendelse af nødvendige arbejdsmiljøbetingede hjælpemidler eller gennemførelsen af eventuelle boligændringer med det formål at skabe et bedre arbejdsmiljø. At borgeren og hjælperen udviser gensidig respekt for hinanden i samarbejdet. At jævnfør Struer Kommunes rygepolitik, må medarbejdere ikke ryge indendørs på arbejdspladser. Hvis brugeren ikke er tilfreds med hjælpen Struer Kommune håber naturligvis, at brugeren bliver tilfreds med hjælpen, men skulle der opstå problemer, er det bedst, at vedkommende først henvender sig til leverandørens leder eller til Bestillerenheden for Ældreservice. Der er mulighed for at indbringe en klage over en truffen afgørelse til Socialudvalget i Struer Kommune, der efter fornyet vurdering og hvis borgeren ikke får medhold i klagen, vil videresende klagen til Det Sociale Nævn. 13

14 Opfølgning på leverede ydelser Struer Kommune revurderer løbende kvaliteten af alle ydelser der leveres til brugerne. Der gennemføres systematiske brugerundersøgelser og samtaler. Kvalitetsstandarden revideres samlet en gang årligt. 14

15 Kvalitetsstandard: Personlig pleje lovgrundlag? Hvilket behov dækker Lov om social service 83 og 88. Sundhedsloven. Arbejdsmiljøloven. Hjælp til personlig pleje. Hvad er formålet med At bevare borgeren som en aktiv samarbejdspartner. Hjælpen ydes ud fra borgerens ressourcer. Hjælp til selvhjælp. At styrke borgerens vedligeholdelsesfunktion ved, at motivere og støtte borgeren til, at deltage så aktivt som muligt i opgaverne. At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til, at opretholde en personlig hygiejne og fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet. indgår i Alle aktiviteter ydes som hjælp til selvhjælp. o Sengebad/brusebad en gang ugentligt eller efter brugerens ønske med faglig begrundelse og almindelig oprydning herefter. Hjælp til personlig hygiejne: o Daglig øvre og nedre toilette. o Hårvask én gang ugentligt. Øget hyppighed fordrer faglig begrundelse. o Tandhygiejne 2 gange dagligt. Øget hyppighed fordrer faglig begrundelse. o Observation og pleje af hud. o Neglerensning og klipning af finger- og tånegle. o Frisering. o Oprulning af hår. o Barbering. Af- og påklædning. Toiletbesøg: o Hjælp til toiletbesøg. o Tømning af urinkolbe. o Tømning af toiletspand. o Skift af inkontinenshjælpemidler. Hudpleje. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: o Høreapparater. o Briller. o Støttestrømper. o Proteser. Medicingivning o Hjælp til medicinindtagelse. o Smøres med salve. o Øjendrypning. 15

16 Grundlæggende forebyggelse af komplikationer ved sengeleje: o Lettere mobilisering af kroppen. o Forebyggelse af tryksår. Forflytninger: o I og af seng, stol mv. Vending og lejring efter skønnet behov: o Rekvirering af hjælpemidler. Praktiske gøremål, som KUN foregår i forbindelse med personlig pleje: o Sengeredning o Tømning af skraldeposer ved besøg i hjemmet. indgår ikke i Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Klipning af tånegle ved sukkersyge og neglesygdomme. Brugere, der er vurderet til funktionsniveau 2, 3 og 4 eller er visiteret til plejehjem. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til brugerens behov. Hjemmeboende brugere: Den personlige hjælp er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af personlig pleje.. På plejehjem / ældrecentre: Udførelsen af ydelsen varetages af ansatte medarbejdere ved plejehjem /ældrecentre. Kompetencekrav til udføreren. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Udføreren er en person, der er i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte brugers behov. Varig hjælp til personlig pleje er gratis. Hvis der er tale om midlertidig hjælp, kræves der en indtægtsbestemt betaling, hvorfor der her angives et bestemt timetal for hjælpen. Hvad er kommunens målsætning for At tilbyde brugerne personlig hjælp eller støtte efter en individuel vurdering. At styrke brugeren i at kunne håndtere sin tilværelse, så vaner og livsindhold bevares så vidt muligt. At leverancen stemmer overens med den indgåede aftale. 16

17 Hvis et besøg flyttes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Iværksættelse af hjælpen kan ske fra dags dato, og skal ske indenfor 3 hverdage efter visitationsbesøget. At morgenplejeopgaverne som hovedregel er påbegyndt tidligst kl og senest kl , med mindre borgeren har andre ønsker. At max. 10 % udtrykker manglende tilfredshed med de tildelte ydelser. At hos de borgere, der modtager hjælp hver uge, udføres hjælpen af max. 3 6 personer. At hos de borgere der modtager daglig hjælp, udføres hjælpen af max medarbejdere (dag, aften og nat). Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Mål for kvalitet af ydelsen vurderes ved: Vurdering af og handling på opfølgningsinformationer. Brugerens hjælp revurderes løbende og minimum 1 gang årligt. Revurderes af behovet efter 3 måneder hos nye brugere. Dialog med brugeren evt. via spørgeskema og / eller interview. Tilsyn. Vurdering af klagesager. Struer Kommune vil gennemføre en løbende brugertilfredshedsmåling. Der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i brugerens hjem, som kan bevirke, at der kan blive tale om ændringer af brugerens hjem. (Eks. flyt eller bortskaffelse af møbler) og ibrugtagning af relevante hjælpemidler, for at imødekomme medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. Indtil ugen før en ikke daglig ydelse skal leveres (f.eks. et ugentligt bad), har brugeren, såfremt denne meddeler, at han / hun ikke kan modtage hjælpen på det aftalte tidspunkt, krav på at blive tilbudt et alternativt tilbud. Takker brugeren nej til det foreslåede tidspunkt, bortfalder borgerens krav på levering af ydelsen. Hvis en bruger meddeler, at han / hun ikke kan modtage en ikke daglig ydelse på det aftalte tidspunkt, mindre end en uge før ugedagen herfor, bortfalder borgerens krav på levering af denne ydelse. Visitator skal altid informeres, når en borger afmelder en ydelse, og der ikke kan aftales et alternativt leveringstidspunkt. Ændringer i tidspunktet for levering af en ydelse, skal altid noteres i samarbejdsbogen hos borgeren. 17

18 Kvalitetsstandard: Afløsning i eget hjem lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Lov om social service 84 Afløsning af pårørende der passer en nærtstående person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Når leverandøren udfører den bevilgede hjælp til ydelsen: Afløsning og aflastning, er det overordnede formål at sikre: At hjælpe pårørende til personer med et stort plejebehov til at opretholde et selvstændigt og aktivt liv, såvel udenfor hjemmet som i hjemmet. indgår i indgår ikke i Afløsning i hjemmet Formidling af kontakt til frivillige Døgnafløsning i hjemmet Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Hvem leverer Kompetencekrav til udføreren Brugere, der vurderes til Fælles Sprogs funktionsniveau 3 eller 4 og som efter en individuel vurdering ikke kan være alene. Afløsning i hjemmet aftales individuelt med borgeren og dennes pårørende. Afløsning i eget hjem er som udgangspunkt ikke omfattet af fritvalgsordningen, men med henblik på at mindske antallet af hjælpere i det enkelte hjem, ydes afløsning sædvanligvis af den af brugeren valgte leverandør til almindelig hjemmehjælpsopgaver efter servicelovens paragraf 83. Struer Kommune og den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger - (privat firma eller kommunal hjemmepleje). Det er Struer Kommunes målsætning at hjælpen til brugerne skal ydes af medarbejdere med relevant faglig uddannelse. For de leverandører, der ønsker godkendelse til leverance af praktisk hjælp gælder, at 90 % af medarbejderne skal have en social- og sundhedsuddannelse (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller en uddannelse, som svarer hertil). I forbindelse med ferieafløsning kan der anvendes ikke-uddannet personale hos de brugere, hvor det vurderes at være fagligt acceptabelt. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Afløsning i hjemmet er gratis. 18

19 Hvad er kommunens målsætning for At minimum 85 % af de borgere, der modtager hjælp, er tilfredse med kvaliteten af ydelserne. At de bevilligede ydelser ydes indenfor den aftalte tid. Brugeren vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en time i forhold til praktisk hjælp og en halv time i forhold til personlig pleje At brugeren deltager aktivt i opgaveløsningen, så man opnår hjælp til selvhjælp. At brugeren føler sig tryg ved hjælpen. At opgaverne udføres af så få forskellige hjælpere som muligt. Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Der følges op på ydelsen efter 14 dage og igen efter en måned Brugertilfredshedhedsundersøgelse gennemføres årligt. Årligt. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i brugerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt. Husdyr må ikke være til gene for medarbejderen ved udførelse af arbejdet. 19

20 Kvalitetsstandard: Ernæring lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Lov om social service 83. Hjælp til tilberedning, anretning og indtagelse af mad og drikke. Støtte brugere, der ikke selvstændigt kan tilberede, anrette eller indtage mad og drikke, således de får en ernæringsrigtig kost og tilstrækkelig væske, hvilket bidrager til brugerens velvære og trivsel. indgår i Spisning i caféen på plejehjemmene/centrene. Madservice, dvs. udbringning af mad Opvarmning og anretning af mad i hjemmet. Borddækning. Afrydning efter måltiderne. Opvask Tilberedning og anretning af smørrebrød. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Stille drikkevarer og mad frem til mellemmåltider. Hjælp til spisning af lægeordinerede diæter. Vejledning og rådgivning vedrørende ernæring. indgår ikke i Hvem kan modtage Som hovedregel ydes der ikke hjælp til at tilberede varm mad i hjemmet. Oprydning /opvask efter gæster i brugerens hjem. Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selvstændigt kan tilberede, anrette eller indtage mad og drikke, svarende til funktionsniveau 2, 3 og 4 i Fælles Sprog. omfang? Tilberedning af morgenmad og kold mad, herunder lave kaffe og te, smøre snitter til mellemmåltider, anrette frugt samt forberedelse og oprydning/opvask dagligt. Opvarme tilberedt mad i mikroovn eller gryde i dagtimer, anretning af mad, udskære mad samt servere drikkevarer. Sikre at mad og drikke er tilgængeligt for brugeren. Hjælp med at støtte en kop og håndtering af bestik. Observation af brugerens almentilstand. Tilbyde og give tilstrækkelig væske efter brugerens ønske og en faglig vurdering. Føre væskeskema efter behov samt hensigtsmæssige handlinger på baggrund heraf. Støtte til bestilling af madservice. 20

21 Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Hjemmeboende brugere: Ernæring er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af ernæring (privat firma eller kommunal hjemmepleje). På plejehjem / ældrecentre: Udførelsen af ydelsen varetages af ansatte medarbejdere ved plejehjem /ældrecentre. Bespisning i café eller på plejehjem kan ske i det geografisk tættest placerede center/plejehjemsmiljø. Kompetencekrav til udføreren Udføreren er en person, der er i stand til at yde en kompetent faglig indsats i forhold til den enkelte brugers behov og opgavens art. Medfører ydelsen omkostninger for modtagerne? Hvad er kommunens målsætning for Hvordan følges der op på Hvor ofte foretages der brugerundersøgelser? Ydelserne tildeles både som midlertidig og varig støtte og hjælp Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling efter 161 i serviceloven Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Der kræves betaling for madservice efter gældende betalingstakster fastsat af Struer Kommunes Byråd. Der henvises til Struer Kommunes overordnede kostpolitik. En gang årligt eller ved behov. For madservice gælder at Struer Kommune ønsker brugerundersøgelser gennemført en gang årligt. 21

22 Kvalitetsstandard: Terminalpleje lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Lov om social service 84 samt Sundhedsloven. Døgnophold med behov for pleje / omsorg til døende. Smertebehandling. At styrke håbet og livskvaliteten og til sidst at sikre en værdig og fredelig død. Pleje / omsorg Hjælp og støtte til den døende og dennes pårørende. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse f.eks. opstart af kompleks smertebehandling. Borgere der er i terminalfasen og hvor hospitalsbehandling er udsigtsløs og at den døendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse på sygehus. Terminale ophold strækker sig typisk fra få uger til ca. 3 måneder. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit på Vestcenter Kilen eller aflastningsstuer på Solvang og Uglev Hos borgere i den terminale fase skal hjælpen / støtten rettes mod at styrke håbet og livskvaliteten og til sidst at sikre en værdig og fredelig død. At støtte / hjælpe de pårørende. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betaling for transport til solidarisk pulje Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte 22

23 borgeres behov. 23

24 Kvalitetsstandard: Planlagt aflastningsophold lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Lov om social service 84. At aflaste ægtefælle / samboende, som i det daglige tager del i de svagere / svageste borgeres plejebehov. At medvirke til at sikre, at ægtefælle / samboende kan blive aflastet i forbindelse med ferie, familiebesøg, weekendfri, udkørthed, sygdom / indlæggelse. At medvirke til at sikre, at borgeren kan blive boende længst muligt i eget hjem. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter. Individuel vurdering af borgerens behov for at indgå i vedligeholdelsestræning, ADL m.v. Intensiv genoptræning. Borgere der har behov for aflastningsophold. Der bevilges typisk aflastning svarende til max. 4-5 uger årligt. Opholdet kan fordeles over et kalenderår. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev Svalegangen v/vestcenter Kilen At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. 24

25 Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 25

26 Kvalitetsstandard: Akut ophold / aflastning på plejehjem lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er målsætning for ydelsen: Lov om social service 84. Der er ikke lovkrav om at hjælpen skal gives i form af døgnophold. Døgnophold med behov for pleje / omsorg til borgere med akut opstået sygdom / situation eller akut forværring af en allerede kendt sygdom / situation, som ikke kræver sygehusindlæggelse og som ikke kan afhjælpes af Hjemmeplejen. At observere og yde pleje / omsorg til borgere med akut opstået sygdom / situation. At borgeren forbliver i nærmiljøet og undgår uhensigtsmæssig sygehusindlæggelse. At borgeren hurtigst muligt genvinder den habituelle tilstand. Støtte og hjælp til igen at kunne være i eget hjem Støtte og hjælp til vurdering af borgerens fremtidige behov for hjælp. Pleje / omsorg Observation af borgerens almene tilstand, såvel fysisk, psykisk og socialt. Sociale aktiviteter. Vurdering af det fremtidige plejebehov / boform. Individuel vurdering af borgerens behov for træning af daglige færdigheder m.m. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig, er der kollektiv aftale om transport. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse f.eks. akut lammelse, akut udredning, kompleks smertebehandling Borgere der har akut behov for midlertidigt ophold. Akutte ophold strækker sig typisk over 3-4 uger. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit ved Vestcenter Kilen Svalegangen ved Vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev (aflastning) At forbedre borgerens livskvalitet. 26

27 Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: Kvalitetsmål: Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 27

28 Kvalitetsstandard: Vurdering af borgerens fremtid herunder boform lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Hvad er kommunens målsætning for ydelsen: Medfører ydelsen omkostninger for borgeren: Hvad skal borgeren medbringe: Lov om social service 84. Konkret individuel vurdering af borgerens fremtid herunder boform. At finde frem til egnet bolig, der dækker borgerens behov og støtter borgerens ressourcer. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter Observation af borgerens tilstand, fysisk, psykisk og socialt Individuel vurdering af det fremtidige plejebehov / boform Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse. Borgere der har et væsentligt og begrænset egenomsorgsevne. Borgere der har behov for konkret individuel vurdering af fremtidigt behov for pleje / omsorg og boform f.eks. plejebolig / ældrebolig. Opholdet kan vare 3-8 uger. Der afholdes teammøder med aktuel status af borgerens situation. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Svalegangen v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt egenbetaling pr. døgn for vurderingsophold. Betaling dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betaling reguleres 1 x årligt. Eget tøj Toiletartikler 28

29 Evt. medicin Incontinensmidler Evt. samarbejdsbog Kvalitetsmål: At sikre, at der foretages en vurdering af den enkelte borgers ressourcer og behov for boform. 29

30 Kvalitetsstandard: Venteophold på plejehjem lovgrundlag: Hvilket behov dækker ydelsen: Hvad er formålet med ydelsen: indgår i ydelsen: indgår ikke i ydelsen: Hvem kan modtage ydelsen: omfang: Hvordan følges op på ydelsen: Hvem leverer ydelsen: Lov om social service 84. At dække behovet for pleje / omsorg. At give borgeren tryghed i venteperioden. At yde pleje og omsorg indtil der kan tilbydes en plejehjemsplads. Pleje / omsorg Sociale aktiviteter. Individuel vurdering af borgerens behov for vedligeholdelse af færdigheder. Behandlinger der kræver sygehusindlæggelse. Genoptræning. Borgere der har behov for venteophold. Venteophold indtil der kan tilbydes permanent plejehjemsplads. Der afholdes tværfaglige teammøder. Hjemmeplejens Døgnafsnit v/vestcenter Kilen Svalegangen v/vestcenter Kilen Aflastningsstuer på Solvang og Uglev Hvad er målsætning for ydelsen: Hvad koster opholdet: Hvad skal borgeren medbringe: At forbedre borgerens livskvalitet. Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold. Betalingen dækker udgifter til bl.a. kost, vask / lån af sengelinned, tøjvask. Betalingen reguleres 1 gang årligt. Eget tøj Toiletartikler Evt. medicin Incontinens-hjælpemidler Hjælpemidler Samarbejdsbog 30

31 Kvalitetsmål: At sikre, der foretages en opfølgning / revurdering af den enkelte borgeres behov. 31

32 Kvalitetsstandard: Målrettede pædagogiske opgaver. lovgrundlag? Hvilket behov dækker Lov om social service 81, 83, 86, 124 og 192 Retssikkerhedslovens 1. Sundhedsloven. Målrettede pædagogiske opgaver. Hvad er formålet med indgår i At brugeren får større forståelse for sin egen situation. At brugeren lærer hjælp til selvhjælp og lærer at tage vare på eget liv og egne problemer. At brugere, pårørende og andre modtager den undervisning, rådgivning og vejledning, som der er behov for i relevante situationer. At støtte brugere, så hverdagen bliver overskuelig og tryg. Oplæring og undervisning som er relateret til de bevilligede ydelser f.eks. rengøringsopgaver. Rådgivning og vejledning overfor borgere og pårørende. Strukturering af dagligdagen og dagligdags gøremål m.m. Guidning / spejling i forhold til brugere, der har mistet evnen til at håndtere praktiske situationer vedr. egen adfærd. indgår ikke i Hvem kan modtage omfang? Er der valgmuligheder m.h.t. leverandør? Overordnet økonomisk ansvar i forhold til brugeren. Brugere, der er vurderet til funktionsniveau 2, 3 og 4 eller er visiteret til plejehjem. Ydelsens omfang vurderes individuelt i forhold til brugerens behov. Hjemmeboende brugere: Den målrettede pædagogiske opgave er omfattet af frit valgsordningen i hjemmeplejeregi, hvilket giver leverandører adgang til at søge om godkendelse som leverandør af ydelserne. Beboere på plejehjem / ældrecentre: Der er ikke p.t. mulighed for frit valg af leverandør på plejehjem og ældrecentre i Struer Kommune. Hvem leverer Hjemmeboende brugere: Den af Struer Kommune godkendte leverandør, som brugeren vælger i forbindelse med bevilling af pædagogiske opgaver (privat firma eller kommunal hjemmepleje). 32

Kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Kvalitetsstandarder Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Kvalitetsstandarder Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Kvalitetsstandarder Personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning mv. 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?...3 2. Struer Kommunes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM BRØNDBY KOMMUNE 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Daghjemspladser... 3 Funktionsvurderingsmetoden... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 2011

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 2011 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 2011 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere