RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER"

Transkript

1 RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213

2 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter (å/å): Nettorenteindtægter steg 17 %, nettogebyrindtægter steg 29 % 2 Omkostninger lidt lavere end forventet Cost/Income Ratio forbedret til,57 3 Basisindtjening på 321 mio. kr. 21 % højere end i 1. kvartal 2 4 Nedskrivninger på udlån på niveau med 2 og på niveau med det forventede 5 Meget solid kapital og likviditet: Egentlig kernekapitalprocent på,8 og likviditetsoverdækning på 16,8 m 6 Fusion forløber tilfredsstillende kreditkvalitet, synergier og omkostninger på niveau med det forventede Page 2

3 HOVEDPUNKTER FRA KVARTALSREGNSKABET SPAR NORD BANK Realiseret Realiseret Ændring Realiseret i pct. 2 Ændring i pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer mv Øvrige indtægter Basisindtægter Lønomkostninger Driftsomkostninger mv Omkostninger i alt Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening mv Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede omkostninger Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter før skat Resultat før skat side 3

4 UDLÅNSVOLUMEN DRIVER VÆKST I NETTORENTEINDTÆGTER Nettorenteindtægter på 451 mio. kr. 17 % højere end i 1. kvartal 2 8 Nettorenteindtægter og volumentrend Nettorenteindtægter og volumentrend Mia. kr. 5 Positive tendenser Volumen overtaget i forbindelse med fusion indgår i helt kvartal Lavere fundingomkostninger pga. solid likviditetsposition Fortsat udvidelse af udlånsmarginal og samlet rentemarginal Negative tendenser Svag efterspørgsel bankudlån er reduceret med,5 mia. kr. i 213 Lave markedsrenter fortsat negativ indlånsmarginal ,9 2 28,9 2 Nettorenteindtægter 3, 2 34,9 2 Udlån, bankaktivitet Udvikling i rentemarginal 34, Udsigter Udlånsmarginal kan komme under moderat pres (konkurrence) Svag forbedring af indlånsmarginal i takt med reprisning af fastrenteindlån Pct. 7, 6, 5, 4, 4,2 4,15 4,22 Rentemarginal Dekomponering for fortsættende aktiviteter 4,44 4,27 4, 4,64 4,82 4,88 4,83 4,66 4,93 5,16 3, 2, 4, 4,14 4,13 4,11 3,91 3,62 4,19 4,71 4,99 5,8 5,32 5,6 5,83 1,,5,45,33,36,2,1,9,11, -,11 -,26-1, -,66 -,68 -, Indlånsmarginal Udlånsmarginal Rentemarginal side 4

5 STÆRK UDVIKLING I AKTIVITETSAFHÆNGIG INDTJENING Nettogebyrindtægter på 196 mio. kr. 29 % højere end i 1. kvartal 2 Værdipapirhandel Kapitalforvaltning Væsentlig del af væksten kan henføres til øget forretningsomfang efter fusionen 5 4 Værdipapirhandel Y/Y: 31 pct. 5 Kapitalforvaltning Y/Y: 62 pct. Men den organiske vækst er også høj Fremgang i kapitalforvaltning drevet af kunders omlægning fra indlån til investeringsprodukter Fortsat høj aktivitet på realkreditformidling Nettogebyrindtægter Lånesagsgebyrer Andre gebyrer 4 Nettogebyrindtægter / 13: 29 pct. 5 Lånesagsgebyrer Y/Y: 34 pct. Andre gebyrer Y/Y: 11 pct side 5

6 KURSREGULERINGER PÅ MEGET TILFREDSSTILLENDE NIVEAU Kursreguleringer på 76 mio. kr. på niveau med 2 og 58 % mio. kr. højere end i Fortsat god indtjening på obligationsbeholdning, herunder på spændet mellem danske realkreditobligationer og renteswaps Tilbagevendende aktivitet på kunders rente- og valutaforretninger Kursreguleringer Kursreguleringer Kursreguleringer på anlægsaktier på niveau med Kursreguleringer fordelt på typer Ændring Kursreg. i Handel og Udland mv Anlægsaktier i alt Valutahandel og -agio I alt side 6

7 LAVERE OMKOSTNINGSVÆKST END FORVENTET Omkostninger og O/I Samlede omkostninger på 427 mio. kr. 14% højere end i 2 - Stigning kan alene henføres til fusionen - Stigningen er lidt lavere end forventet Omkostninger og O/I,58,57,8 Lønomkostninger 18% højere end sidste år medarbejdere flere end ultimo % stigning i driftsomkostninger - Drevet af fusion, herunder især højere IT-omkostninger 2 213, O/I-nøgletal forbedret til,57 Øget effektivitet: Siden 29 er antallet af kunder pr. medarbejder i de lokale banker øget med 22% Omkostninger () 213 Ændring i 2 pct. Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Omkostninger i alt Driftsomkostninger () Ændring Personaleudgifter 13-1 Rejseudgifter Marketingudgifter IT-omkostninger Lokaleudgifter og husleje Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger i alt side 7

8 NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN REDUCERET MEN FORTSAT PÅ RELATIVT HØJT NIVEAU Nedskrivninger og nedskrivningsprocent Samlede nedskrivninger på 19 mio. kr. 47 mio. kr. lavere end i 2 86 mio. kr. på erhvervskunder, nedskrivningsprocent på 1,3 23 mio. kr. på privatkunder, nedskrivningsprocent på,5 Tilfredsstillende udvikling i Sparbank-portefølje Nye nedskrivninger for 84 mio. kr. (rammer linjen nedskrivninger i officiel opstilling) Tilbageførsel af værdiregulering på 79 mio. kr. (rammer linjen nettorenteindtægter i officiel opstilling) ,2 2 Nedskrivninger og nedskrivningsprocent 2,5 2 Note: Beregnet på gennemsnit for udlån og garantier 1,2 2 1,6 2 1, 213 5,2-1,4-8, Forventninger til 213 Nedskrivninger forventes fortsat i niveauet 1 % Forbedrede udsigter for landbruget især svineavlere Nedskrivninger på private kan stige lidt men intet alarmerende Usikkerhed højere end normalt pga. fusion Historisk udvikling i nedskrivningsprocent 1,5% 1,2% 1,1% 1,4% ~1.% Guidance 13 side 8

9 KAPITALPOSITION YDERLIGERE STYRKET Solvens og efterstillede kapitalindskud Strategiske mål Egentlig kernekapitalprocent (CET1): Solvensprocent:15 (mindst 3 procentpoint over individuelt solvensbehov) Pct Solvensprocent Efterstillede kapitalindskud forfald pr. år Egentlig kernekapitalprocent er ultimo på,8 forbedret fra,1 ultimo Solvensprocenten er ultimo opgjort til 16,2 forbedret fra 15,5 Individuelt solvensbehov på 1,1 Overdækning på 2,7 mia. kr. (6,1 procentpoint) Solvens Egentlig kernekapitalprocent > Hybrid kapital Ansvarlig kapital Kapitalbase Pct Egentlig kernekapitalprocent,8,1 1,4 9,5 Hybridkapital 4, 3,9 3,8 3,8 Fradrag i hybridkapital -1, -1, -,9 -,2 Kernekapitalprocent 15,9 15,1 13,3 13,2 Supplerende kapital 1,2 1,4 1,6 2, Fradrag i basiskapitalen -1, -1, -,9-1,8 Solvensprocent 16,2 15,5 14, 13,4 page 9

10 OVERDÆKNING I FORHOLD TIL STRATEGISK LIKVIDITETSMÅL PÅ 16,7 MIA. KR. Overdækning på 16,7 mia. kr. forbedret med 1,9 mia. kr. år til dato Yderligere styrket indlånsbase Reduktion i leasing- og bankudlån Førtidsindfrielse af 1,5 mia. kr. i udstedte obligationer i 1. kvartal Aktuel likviditetsbuffer og afvikling af leasingudlån vil være tilstrækkelig til at tilbagebetale al seniorfunding med forfald I 213 Strategisk likviditet Mia. kr Indlån, bankaktivitet 42,7 41,9 31,1 Seniorlån og udstedte obligationer 8, 9,6 1,2 Egenkapital og efterst. kap. 8,7 8,5 6,9 Likviditetsfremskaffelse 59,4 6, 48,2 Udlån, bankaktivitet 34,4 34,9 31,2 Udlån, leasingaktivitet 3,5 4, 7,1 Forfald < 1 år -4,8-6,3-6, Likviditetsmål (>) 16,7 14,8 3,9 Loan to deposit ratio Forfaldsstruktur Pct Mia. kr. Forfaldsstruktur på seniorfunding , , '13,3,, > Udstedte obligationer Seniorlån page 1

11 INTEGRATION AF SPARBANK FORLØBER TILFREDSSTILLENDE IT-konvertering gennemført uden problemer 4 af 5 afdelingssammenlægninger gennemført Synergier realiseres som forventet Engangsomkostninger i den lave ende af intervallet Ingen væsentlige negative overraskelser på kreditsiden Synergier oprindelig og opdateret forventning Markedsledende position Nye bankområder i Viborg og Holstebro Styrket platform i København og Aarhus 38 (24) 25 (15) 19 (19) 25 (25) 13 (11) 13 (11) Styrkede afdelinger i Herning og Randers 57 (51) 65 (55) 16 (16) 15 (15) Løn Husleje Øvrige (IT mv.) Kapital Totale synergier Page 11

12 FORVENTNINGER OG AKTIEKURS Forventninger til 213 Aktiekurs Basisindtjening før nedskrivninger og engangsomkostninger forventes fortsat realiseret i niveauet mio. kr. Fusion (øget forretningsvolumen plus synergier) forventes fortsat at bidrage med 245 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. forventes fortsat i niveauet 1% af samlede udlån og garantier Engangsomkostninger relateret til fusionen: 4-5 mio. kr. Bidrag til sektorløsninger: 1 mio. kr. Beskedent positivt bidrag fra ophørende aktiviteter DKK Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan- Apr- Jul- Oct- Jan-13 Apr-13 Spar Nord MSCI European Banks (indexed to Spar Nord) Aktiekurs 33,4 DKK Markedsværdi DKKm EPS (2) 1,7 DKK EPS (213) 5,3 DKK P/B (2),7 1Concensus estimate Source: Factset page

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere