Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus"

Transkript

1 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

2 Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige eksaminer og prøver generelt...24 Billeder fra Åbent hus Videnskabsquiz...27 Tidligere elever Lene Siel...28 Filmawards...30 Kampen om den gyldne fjer...32 Rettighedsminister på besøg...34 Nørderiet...35 Internationalt...36 Guirlander i metervis...38 Motion og sundhed Kluddermor og skumfiduser...42 Oversigt over lærere

3 VELKOMST VED REKTOR VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Med dit valg af stx eller hf træffer du en klog beslutning for din ungdomsuddannelse. Du vælger en ungdomsuddannelse, der giver dig mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Det sker især gennem fagene; her vil du få ny viden og udvikle nye kompetencer, så du bliver dygtig både til at tilegne dig stof og arbejde selvstændigt med større opgaver. Men det hele sker ikke af sig selv. For at du skal få nogle gode og udbytterige år på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, er det vigtigt, at du deltager aktivt, både i undervisningen og i skolens øvrige aktiviteter. Vi forventer selvfølgelig, at du møder til timerne, er forberedt og afleverer skriftlige opgaver til tiden. En gymnasial ungdomsuddannelse stiller nogle krav til dig. En vigtig del af gymnasietiden er klassen og kammeraterne på skolen. I fagene kommer du til at samarbejde tæt med de kammerater, du går i klasse med. Men du får også kontakter på tværs af klasserne, hvad enten det er på valghold, i elevråd eller forskellige udvalg. Vi tilbyder også en række aktiviteter både i og uden for skoletiden, som er med til at skabe afveksling og større udsyn. Det kan fx være samlinger, fællestimer eller studierejser. Jeg vil opfordre dig til at tage imod den udfordring, som skolens faglige og sociale verden giver dig. Dermed vil du sikre dig det bedste ungdomsuddan nelsesforløb, og du vil også bidrage til, at skolen bliver en god ramme for andre. Velkommen til din ungdomsuddannelse på Frederikshavn Gymnasium & HFkursus. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. Venlig hilsen Inge Carlé rektor 2

4 VELKOMST VED ELEVRÅDSFORMANDEN VELKOMMEN! Som elevrådsformand og repræsentant for eleverne vil jeg gerne byde dig velkommen her på gymnasiet, hvor du forhåbentligt vil få 2 eller 3 fantastiske år fyldt med venskab, læring, caféer og fester. Der er selvfølgelig mange forskellige aktiviteter og organisationer med forbindelse til gymnasiet, og jeg håber, at du vil komme til at gøre brug af mange af dem. Især elevrådet er vigtigt for alle elevers trivsel på skolen, og det er en tradition, der er værd at føre videre. Elevdemokrati sørger for, at eleverne også har indflydelse på både skolens og de forskellige udvalgs beslutninger, og det er spændende at følge med i den udvikling, der hele tiden er i gang. Du er en del af den udvikling. Elevrådet er en måde at være en aktiv del, og det giver dig samtidig kontakt til andre på tværs af klasser og årgange. Lige meget hvad bliver din gymnasietid en spændende og vigtig del af dit liv, og jeg håber, du kommer til at nyde den lige så meget, som jeg gør. Kærlig hilsen Matthias Ulberg Kristensen, 1q fungerende elevrådsformand 3

5 VÆRD AT VIDE Værd at vide Administration Telefon: adresse: Skolens hjemmeside: Kontortid på skoledage: kl (fredag kl. 15) Rektor Inge Carlé (IC) træffes normalt i skoletiden samt efter aftale. Skolesekretærer: Mai-Britt Bøjstrup (MB), Lise Jørgensen (LJ), Lene Juul Petersen (LjP) og Laila Olesen (Ol) Vicerektor: Steffen Bruun Christensen (SC) Inspektorer: Jan Bjeldbak (JB), Jørn C. Jensen (JC), Per Høberg (Pe) og Rune Lehmann (RU) Befordring Der kan købes bus- eller togkort - et såkaldt Ungdomskort. Kortet koster 342 kr. pr. måned. Ungdomskortet gælder for strækningen mellem hjem og skole og inden for takstområdet. Kortet kan også benyttes i weekenden. Kortet bestilles på Under visse forhold kan der ydes støtte til egen befordring, f.eks. hvis der ikke er mulighed for at benytte offentligt transportmiddel. Bestyrelsen Bestyrelsens beføjelser er fastlagt i lovgivningen. Bestyrelsen skal bl.a. beskæftige sig med skolens strategi, budget, elevkapacitet, fagudbud, ferieplan, ordensregler og sociale opgaver i tilknytning til skolen. Det er i øvrigt bestyrelsens opgave at medvirke til et godt samarbejde mellem skolen, hjemmene og lokalsamfundet. Bestyrelsens sammensætning er følgende: Filialdirektør Torben Gern Madsen (formand), borgmester Lars Møller, direktør Betina Kühn, professor Lars Døvling Andersen, skoleleder Ellen Høgh, 2 elevrådsrepræsentanter, skolesekretær Lene Juul Petersen (LjP) og lektor Anders Mark Andersen (AA). Til bestyrelsen er knyttet rektor Inge Carlé (IC) som sekretær og vicerektor Steffen Bruun Christensen (SC) som referent. Bibliotek I gymnasiebiblioteket er de fleste af skolens bøger samlet. Her kan man, ud over at låne bøger, lave gruppearbejde (der er 40 gruppearbejdspladser), slå op i forskellige håndbøger og få hjælp af bibliotekaren. Gymnasiebiblioteket er et internt bibliotek for elever og lærere ved Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, og det 4

6 VÆRD AT VIDE Bogkælderen er åben hver dag i frikvarteret fra I bogkælderen kan der købes blokke og hæfter. Uden for bogkælderens åbningstid kan papir købes i kantinen. Brobygning til de videregående uddannelser Gymnasie- og hf-elever har mulighed for at komme i brobygning på Aalborg Universitet og Hjørring Seminarium samt evt. andre videregående uddannelser. Gymnasievejlederne orienterer nærmere om muligheder for det. er åbent hver dag i det tidsrum, skolen er åben. Biblioteket er dog kun betjent af skolens bibliotekar, Louise Andersen (Lo) tirsdage, onsdage og torsdage kl Biblioteket kan bruges i det daglige til gruppe arbejde og lektielæsning, men det kan også bruges, når der skal udarbejdes projekter og større skriftlige opgaver. Bibliotekaren hjælper med at finde rele vante bøger og internetressourcer samt bestiller bøger, artikler og anmeldelser i det omfang, skolen ikke selv råder over det. Bogkælder Undervisning og bøger er principielt gratis. Bogkælderen, som udleverer bøger i klassesæt, bestyres af boginspektor Jan Bjeldbak (JB) i samarbejde med sekretær Laila Olesen (OL), som også står for bogudleveringen. Eleven er personligt ansvarlig for de ting, der lånes af skolen, og det betyder, at hvis noget bliver væk eller ødelægges, skal det erstattes! I øvrigt skal bøgerne behandles ordentligt: Der må kun skrives i bøgerne på lærernes anvisning, og bøger, som ikke er forsynet med plastomslag, skal bindes ind. Caféudvalget Caféudvalget står for at arrangere og afholde musikcafeer. Der afholdes normalt fire musikcafeer i løbet af året hvor cafeudvalget sørger for opstilling, billetsalg, salg af drikkevarer samt oprydning efter musikcafeen. Musikcafeerne, der finder sted efter skoletid og afsluttes senest kl.18, har til formål at bidrage til et godt kammeratskab blandt skolens elever. Eksamensnervøs? Gymnasiet tilbyder i tiden umiddelbart op til eksamen et kursus for specielt eksamensnervøse elever. Kurset omhandler, dels hvordan man som elev praktisk forbereder sig til eksamen, dels hvordan man rent fysisk og psykisk tackler selve eksamenssituationen. Kurset afholdes af lærer i specialpædagogik Gitte Høj-Rasmussen (GH). Tilmelding sker om foråret gennem klasselæreren. Ekskursioner Af hensyn til den øvrige undervisning skal ekskursioner foregå inden for to bestemte uger i hvert skoleår, typisk i ugen før påskeferien og i uge 44. Den vigtigste ekskursion for gymnasieeleverne er primærturen, som foregår i 2.g i 5

7 VÆRD AT VIDE fag, alle elever i klassen har. Hf ernes ekskursion samt 3.g ernes sekundærtur er placeret i uge 44. Eleverne kan i løbet af skoletiden få tilbud om såvel andre ekskursioner som udvekslingsrejser. Er der økonomiske problemer i denne forbindelse, anbefaler skolen, at primærturen prioriteres højest. Af hensyn til den øvrige undervisning skal ekskursioner foregå inden for to bestemte uger i hvert skoleår, typisk i ugen før påskeferien og i uge 44. Den vigtigste ekskursion for gymnasieeleverne er primærturen, som foregår i 2.g i fag, alle elever i klassen har. Hf ernes ekskursion er placeret i uge 44. Eleverne kan i løbet af skoletiden få tilbud om såvel andre ekskursioner som udvekslingsrejser. Er der økonomiske problemer i denne forbindelse, anbefaler skolen, at primærturen prioriteres højest. Elevrådet Elevrådet har til formål at engagere eleverne i samarbejdet om løsning af skolens opgaver og at arbejde på at sikre eleverne de bedste uddannelsesmæssige og sociale betingelser. Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse. Repræsentanten vælges af klassen. Når der er møder, er alle elever selvfølgelig velkomne til at kigge forbi og se, hvad elevrådet foretager sig. Formand, næstformand, sekretær, kasserer samt et menigt medlem vælges til elevrådets forretningsudvalg. at man i klassen får talt om de ting, som ville være relevant at tage med som klassens holdning til selve mødet. På den måde vil klasserepræsentanterne kunne komme med sin klasses holdning til de enkelte punkter ved elevrådsmødet. Elevrådet har repræsentanter i skolebestyrelsen og er engageret i alle relevante udvalg mv. på skolen. Elevrådet er således talerøret til rektor og skolens ledelse. Elevrådet er også elevernes eneste faglige organisation her på stedet, og derfor er det vigtigt, at flest mulige er fagligt aktive. Der kan være mange opgaver at løse, og de kan kun løses tilfreds stillende med et stærkt elevråd. Festudvalget Festudvalget er det organ på skolen, som arran gerer elevfesterne. Der holdes normalt 5 fester, hvor kun julefesten Sekretæren modtager forslag til dagsordenen og redigerer den sammen med de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Om muligt skal hvert punkt uddybes. Forslag til dagsorden skal have relevans for elevrådsarbejdet. Før hvert elevrådsmøde skal man som klasserepræsentant sørge for, 6

8 VÆRD AT VIDE ligger fast. Resten deles fleksibelt ud over hele skoleåret. Festudvalgets primære opgave er at planlægge festerne og at sørge for det praktiske, såsom billetsalg, salg af drikkevarer og oprydning. Festernes primære funktion er at skabe kammeratskab i og på tværs af klasserne. Elevsamlinger Der afholdes samling én gang om ugen, tilrettelagt efter tur af de enkelte klasser. Klasserne lægger et stort arbejde i forberedelsen af samlingerne, dels for at skabe et muntert indslag i ugens arbejde, dels for at lægge op til en drøftelse af problemer eller emner, som er af fælles interesse for elever og lærere. Ferieplan for skoleåret 2013/14 Første skoledag:... 14/8 Efterårsferie:... 12/10-20/10 Juleferie:... 21/12-5/1 Vinterferie:...15/2-23/2 Påskeferie:...12/4-21/4 St. Bededag:... 16/5 Kr. Himmelfartsdag:... 29/5 Pinseferie:... 7/6-9/6 Sommerferie:...28/6-12/8 De nævnte dage er inklusive. Flytning Enhver ændring af adresse og telefonnummer bedes snarest muligt meddelt kontoret. Forsikringer Skolen henstiller til, at eleven (evt. gennem forældrene) er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret. Skolen dækker ikke tab som følge af tyveri, heller ikke når det drejer sig om cykler og knallerter, som står i cykelkælderen eller på skolens område. Forældremøder For gymnasieklasserne arrangeres der i november eller december konsultationer, hvor elever, forældre og lærerne kan drøfte den enkelte elevs situation. 1.g erne og 1.hf erne arrangerer desuden en forældreaften i september. Fravær Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Skolen har pligt til at føre nøje regnskab over elevernes fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver. Umiddelbart efter et fravær skal man i skolens skemaprogram, Lectio, angive fraværets omfang og årsagen dertil. Ved fravær af længere varighed (over en uge) bedes man orientere skolen telefonisk. Fritagelse fra idræt i længere perioder kræver lægeattest. Udgifter hertil skal man selv afholde. Hvis en elevs fravær antager et betænkeligt omfang, kaldes eleven til samtale om fraværet hos Søren Helbo-Jensen (SH) eller Jan Bjeldbak (JB). Fortsætter 7

9 VÆRD AT VIDE fraværet, gives en skriftlig advarsel (med kopi til forældre/ værge, hvis eleven er under 18 år). Hjælper dette ikke, vil det enten medføre, at den forsømmelige elev skal til eksamen i alle fag, ikke indstilles til eksamen, at han/hun evt. ikke kan rykkes op i næste klasse, eller at vedkommende ikke kan fortsætte på skolen. For hf-kursister kan forsømmelighed medføre, at kursisten ikke indstilles til eksamen. Der kan være grund til at fremhæve, at der ikke gives fri til ferie uden for de tidspunkter, hvor skolen har sine ferier. Det er muligt, at eleven ikke kan holde ferie sammen med sin familie, men i så fald må man så afstå fra dette. Skolen har krav på at blive respekteret som arbejdssted. Måske kan eleven med hensyn til standpunkt og forsømmelsesprocent tåle at være væk i nogle dage, men ferier uden for de rette tidspunkter er usolidarisk adfærd med uheldige virkninger for den fælles undervisning, for gruppearbejdet og for hele klassens trivsel. Eleven kan følge sit fravær i Lectio. (Se også Opgaveværksted). Frisport Skolen tilbyder en lang række sportslige aktiviteter efter skoletid. Der er først og fremmest klasseturneringerne. De starter med en fodbold turnering. Dernæst følger en hockeyturnering, en volleyballturnering og en basketball turnering. Sideløbende er det normalt muligt at træne i volleyball, basketball og badminton. På landsholdet i matematik Kan du svare på opgaven ovenfor? Så er Georg Mohr-Konkurrencen sikkert noget for dig. Hvert år i januar måned afvikles Georg Mohr-Konkurrencen i matematik. Alle gymnasieelever kan deltage i konkurrencen, der afvikles som en skriftlig 4-timers prøve. Der må kun bruges papir, blyant, passer og lineal til prøven. Vinderne går videre og har en chance for at kvalificere sig til landsholdet! Glemte sager Glemte sager kan evt. findes i pedellens kontor i kælderen. Henvendelse bedst mellem 8.55 og 9.05 eller på skolens kontor. 8 Gymnasievejledere Skolen har 6 gymnasievejledere. Gymnasievejlederne afholder nogle timer i din klasse, hvor de blandt andet orienterer om studiemetoder og arbejdsvaner, valgfag, eksamen, AT, studieretnings projekt og den større skriftlige opgave. De kommer også ind på økonomiske, sociale og boligmæssige forhold.

10 VÆRD AT VIDE Gymnasievejledningen har en hjemmeside, som du finder ved at gå ind på gymnasiets egen hjemmeside. Her finder du oplysninger om træffetider, om hvilken gymnasievejleder klassen har, og ikke mindst finder du en række links, der kan være særdeles brugbare for dig, når du f.eks. vil søge information om videregående uddannelser, SU, udlandet og meget mere. Gymnasievejledningen har ligeledes en side med Sidste Nyt, hvor du kan få nyttige tips. Desuden lægger gymnasievejlederne stor vægt på den personlige kontakt med den enkelte elev. Der kan opstå situationer, hvor du har brug for at spørge om råd med hensyn til det nye skolesystem, du er kommet ind i. Det kan også dreje sig om problemer, som du gerne vil diskutere med et menneske, som kan lytte og hjælpe med at få et overblik. Gymnasievejlederne har naturligvis tavshedspligt. Du kan opsøge gymnasievejlederne, når du har behov for det, ligesom gymnasievejlederne løbende afholder individuelle samtaler med dig om f.eks. skolestart, lektielæsning og valgfag. Den første individuelle samtale finder sted i løbet af den første måned. Vær også opmærksom på, at gymnasievejlederne kan virke som kontaktpersoner til socialrådgiver, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Studievalg Nord. Til skolen er der desuden knyttet en psykolog. Du kan kontakte psykologen direkte eller gennem din gymnasievejleder. Gymnasievejlederne træffes i lokale 225 i deres kontortid eller efter aftale. Informationer om dagligdagen Alle skemaændringer kan ses i Lectio, og man har pligt til dagligt at holde sig orienteret herom. Skolens hjemmeside indeholder også nyttig information. På opslagstavlen ud for kontoret findes øvrige informationer vedrørende f.eks. prøver og fællestimer. I øvrigt bliver der orienteret om den kommende tids forløb på den ugentlige samling. Elevrådets opslags tavle findes lige ved siden af kontoret. Der findes trådløst netværk overalt på skolen, så alle har mulighed for at anvende skolens hurtige internetforbindelse. Ved skoleårets start gives en ganske kort introduktion til skolens it-udstyr samt de regler, der er for brug af dette. Samtidig tildeles personligt brugernavn og adgangs kode. I løbet af det første år vil faglærerne desuden gennemføre brugerkurser for alle nye elever. Kammerpigerne Kan du li at synge og optræde? Så har du mulighed for at være med i vokalgruppen Kammerpigerne. Her møder møder du andre sangglade piger fra Skagen i nord til Sæby i Syd. Vi synger alt slags musik fra musical, pop, rock, viser til jazz. Vi giver koncerter på skolen og ude i byen. 9

11 VÆRD AT VIDE Næste år står der blandt andet musical på programmet, og her udvides Kammerpigerne med mange musikalske drenge / Kammerjunkerne. Du behøver ikke at kunne noder, men du skal gå helhjertet ind for samværet i koret. Vi øver hver tirsdag aften kl Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte korleder Birgit Munch Kantinen Skolen har en velindrettet kantine i frokostkælderen. Her kan man hver dag købe alt, hvad hjertet (og maven) begærer: kaffe, the, mælk, sodavand, smurte rundstykker, kager, sandwich, salatbar, frugt, pølsehorn, is, slik og meget mere. Hver dag serveres en varm middagsret til en rimelig pris (se hjemmesiden). Kantinen opfylder gerne særlige ønsker såsom kagemand, hjemmebagt kage eller æblekage. Selv fødselsdagsmiddage til hele klasser klares, hvis det forudbestilles. Kantinen har åbent til kl , fredag dog til kl Til alle elever med madpakker er der et køleskab til rådighed i kantinen. Det er ikke tilladt at bringe kantinemad, kaffe, sodavand og lignende med i klasserne. Karaktergivning Eleverne i gymnasiet får standpunktskarakterer tre gange om året, i december, i marts og ved skoleårets afslutning. Hjemmet bedes kontakte skolen, hvis eleven ikke foreviser karakterarket. Karaktererne gives efter 7-trinsskalaen. Hf-kursisterne får ikke standpunktskarakterer, men kursisterne har krav på en bedømmelse fra deres faglærer. Legatforeningen Legatforeningens formål er at indsamle så mange penge som muligt til legatfonden, som hvert år kan uddele legater til 1-2 af årets studenter og hf ere. Pengene skal bruges til studiestart efter gymnasiet eller hf, og de frigives derfor først, når uddannelsen påbegyndes. Elever, forældre og andre interesserede kan blive medlemmer af legatforeningen og på den måde være med til at støtte kommende studenter og hf ere. Medlemskabet koster årligt 100 kr. dog kun 50 kr. for elever. Lektiecafé Lektiecaféen er, som navnet siger, et sted, hvor man kan gå hen for at lave sine lektier. I studietimen om onsdagen er der en lærer til stede for at give hjælp til eller komme med gode råd om hjemmearbejdet i de naturvidenskabelige fag. Mange elever benytter også Lektiecaféen som et sted at mødes for i samarbejde at løse opgaver. Lektiecafé en er således et sted med lektiehjælp til alle uanset klassetrin. På Lectio kan man se, hvilken lærer der er til stede i lektiecaféen den pågældende dag.

12 VÆRD AT VIDE Lærerforsamling Lærerforsamlingen består af skolens lærere. Der bliver afholdt lærerforsamling i forbindelse med karaktergivningen. Lærerne behandler spørgsmål angående standpunkt og udtaler sig om eventuelle problemer med oprykning til den næste klasse. Rektor er formand for lærerforsamlingen. Opgaveværksted Opgaveværkstedet er for de elever, der har for højt skriftligt fravær i alt eller et uacceptabelt højt fravær i enkelte fag. Disse elever bliver via Lectio bedt om at møde torsdag eftermiddag kl , hvor de skal aflevere mindst én af de opgaver, de mangler at aflevere. Eleverne skal fortsætte med at komme i opgaveværkstedet, til den skriftlige fraværsprocent er acceptabel. Det er vigtigt at understrege, at der er mødepligt til opgaveværkstedet. Opgaveværkstedet er bemandet med en vagt ikke en lærer som registrerer fremmøde og aflevering. Elever, der indkaldes til opgaveværksted, er selv ansvarlig for at få registreret sit fremmøde hos vagten i opgave værkstedet. at opgaven kan registreres korrekt. Dette sikres bedst ved at udfylde en afleveringsseddel og clipse denne sammen med opgaven. at arbejde med gamle opgaver, dvs. opgaver der i Lectio er registreret som ikke afleveret i forrige måned. Jan Bjeldbak (JB) er ansvarlig for fravær hos hf-søfart-elever og Søren Helbo-Jensen (SH) er ansvarlig for alle andre elever. Oprydning Angående oprydning i kantineområder, klasselokaler og gange gælder, at alle (uden undtagelse) rydder op efter sig selv - hver gang. Opslagstavler Rundt om i huset findes opslagstavler, som bruges til mange formål. Organisationer, foreninger mv. kan benytte disse opslagstavler efter aftale med Jan Bjeldbak (JB). Uden for kontoret findes en opslagstavle, hvis opslag alle er forpligtede til at læse. Skemaændringer skal dog læses i Lectio. Parkering Cykler placeres i cykelkælderen, under halvtaget bag sportshallen eller ved plænen over for musikhuset. Knallerter parkeres under halvtaget ved sportshallen eller ved den 11

13 VÆRD AT VIDE nordlige gavl af drengenes gymnastiksal. Motorcykler parkeres også ved den nordlige gavl af drengenes gymnastiksal. Pedel Pedel Mogens Jensen (MJ) træffes som regel på sit kontor kl Pedelmedhjælpere: Michael Olesen (Mi), Leif Precht (LP), Tom Andersen (TA). Pædagogisk Råd Pædagogisk Råd er lærernes mulighed for at samles og drøfte emner, der er relevante i forhold til skolen. Det kan være skolens økonomi, nye pædagogiske initiativer, fællestimer osv. Pædagogisk Råd mødes 6-8 gange i løbet af skoleåret. Pædagogisk Råd og rektor har nedsat en række udvalg til at tage sig af forskellige aktiviteter på skolen: Elevaktivitetsudvalg, Pædagogisk udvalg, Internationalt udvalg, Festudvalg, Økonomiudvalg og Undervisningsmiddeludvalg. Udvalgene har kontakt til elevrådet og er således også en af elevernes muligheder for at få indflydelse på skolens liv og udvikling. Skolens hjemmeside og intranet Ofte er de informationer, du leder efter, ikke længere væk end et enkelt klik. På skolens hjemmeside har du adgang til informationer om f.eks. skolestart, AT, AP, synopsis og SSO, ligesom du også kan finde et fotogalleri, aktuelle nyheder, informationer om aktiviteter uden for skoletid og meget, meget mere. Skolens elektroniske skema- og administrations program, Lectio, er vores primære kommunikations kanal. Men hvis du vil vide mere om stort og småt på skolen, kan du løbende orientere dig på skolens hjemmeside Rektor Rektor Inge Carlé (IC) er den pædagogiske, økonomiske og administrative leder af skolen. Rektor skal sørge for, at påbud fra Ministeriet for Børn og Undervisning eller bestyrelsen bliver fulgt på skolen. Ringetider 1. lektion lektion lektion spisefrikvarter 4. lektion lektion lektion lektion Skolens tilsyn Ministeriet for Børn og Undervisning er tilsynsførende med gymnasieskolen og hf og har det pædagogiske tilsyn med skolen. Ministeriet for Børn og Undervisning er med til at sætte rammerne for skolens virke. 12

14 VÆRD AT VIDE Statens Uddannelsesstøtte Det er obligatorisk for alle studerende at bruge selvbetjeningssystemet på til ansøg ning eller ændring af SU. Det er derfor nødvendigt at anskaffe sig NemID, som giver adgang til offentlige hjemmesider. SU udbetales efter gældende regler. Yderligere oplysninger fås på kontoret. Stavning/læsning Alle nye elever screenes med stave-læsetests inden efterårsferien, så ordblinde og andre elever med særlige behov kan tilbydes hjælp. Evt. henvendelse herom til lærer i specialpædagogik Gitte Høj-Rasmussen (GH). Studiekredse Der kan oprettes studiekredse, hvis 10 elever ønsker det, og de kan skaffe en lærer. I studie kredsene (ca. 10 timer) må man ikke gennemgå det obligatoriske lærebogsstof. Der er mødepligt til studiekredse, når man har meldt sig. Sygdom Ved længerevarende sygdomsperioder kan der gives særlig undervisning. Nærmere oplysning herom fås ved henvendelse til gymnasievejlederen. Se også Fravær. Teaterkredsen Et kulturtilbud til gymnasiets elever Teaterkredsen begynder i september, og elever fra alle klasser er velkomne. I teaterkredsen introduceres du til teatrets verden også back stage. Vi satser på at se teaterforestillinger af høj kvalitet, både det ultramoderne teater, teater specielt for unge, den Kongelige Ballet og de store klassikere. Teaterkredsen ledes af Gitte Høj-Rasmussen (GH), og vi mødes ca. en eftermiddag/aften om måneden i teatersæsonen her i Frederikshavn eller udenbys. Tilmelding til teaterkredsen sker på introduktionsmødet omkring 1.september eller direkte til GH. Udlandsophold Der er mulighed for at søge udlandsophold i forbindelse med gymnasie- eller hf-forløbet. 1.g ere og 1.hf ere (under 18) kan søge United World Colleges, som giver en international studentereksamen efter 2 års ophold i udlandet. Kontakt gymnasievejlederne for information om andre udlandsophold. Udtalelser Der gives kun udtalelse til elever, som forlader skolen uden eksamen. Alle andre kan få bevis på, at de går på skolen samt en udskrift af opnåede karakterer. Henvendelse til kontoret. Vejledning om videregående uddannelse og erhverv Formålet med at gå på stx eller hf er jo at forberede og kvalificere sig til at tage en videregående uddannelse. Det er vigtigt, at du undervejs i gymnasietiden overvejer, hvad du vil, og undersøger hvad mulighederne er. Det får du vejledning om fra vejledningscentret Studievalg Nordjylland. Skolens faste Studievalgvejleder er Martin Rovs Hansen. I skoletiden skal du deltage i Studievalgs kollektive vejledning på skolen, år for år. Du kan også få individuel vejledning, hvis du stadig er i tvivl om dit valg eller noget med videregående uddannelse. Den individuelle vejledning sker ved træffetider med Martin på skolen, som du kan booke tid til. Du kan også kontakte Studievalg pr. telefon eller mail eller besøge Studievalg-centret i Aalborg. 13

15 VÆRD AT VIDE Desuden står Studievalg for nogle vigtige vejledningstilbud ud af huset, som du bliver tilbudt i 2. og 3. år. Se På kan du få informationer om bl.a. videregående uddannelser i hele Danmark. Hos Studievalg Nordjylland har vi tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt med spørgsmål vedrørende videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen er et tilbud og en hjælp til dig, og du er altid velkommen, både mens du går på skolen, og efter du har afsluttet din eksamen. 14

16 KORT OVER SKOLEN 15

17 GYMNASIET Gymnasiet En studentereksamen består af en række obligatoriske fag, som alle elever skal have. Fagene er en blanding af fag på C-niveau, som er 1-årige, fag på B-niveau, som er 2-årige, og fag på A-niveau, som er 3-årige. Ud over de obligatoriske fag skal eleverne vælge nogle studieretningsfag, som specialiserer enten i naturvidenskabelig retning, i samfundsvidenskabelig retning, i sproglig retning eller i kunstnerisk retning. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus udbyder studieretninger inden for alle 4 hovedområder. Obligatoriske fag og studieretninger kan ses på skolens hjemmeside Det endelige studieretningsvalg finder sted 1. december i 1.g. En studentereksamen består normalt af 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. Ved valget af studieretning skal man også være opmærksom på, at der er visse krav til fag og kombinationer af fag. Således skal et af fagene matematik, biologi, engelsk, fysik, kemi eller tysk på A-niveau indgå i en samlet studentereksamen. Det kan for enkelte elever betyde, at de skal have 5 A-niveaufag. Et andet krav er, at samfundsfag på A-niveau skal kombineres med matematik på mindst B-niveau. Oprettelse af studieretninger I december i 1.g foretages det endelige studieretningsvalg og på baggrund af det samlede resultat af elevernes valg oprettes de endelige studieretninger. Skolen søger at oprette studieretningerne, så de i videst muligt omfang imødekommer alles ønsker om bestemte fag og niveauer. Der kan være flere ansøgere til en studieretning end der er pladser i en klasse. Skolen tildeler pladserne på en sådan studieretning efter en vurdering af elevernes mulighed for at gennemføre uddannelsen 2. fremmedsprog Ud over engelsk, som er et obligatorisk fag, skal eleverne vælge et fremmedsprog mere. Skolen udbyder tysk, spansk og fransk, og faget skal vælges ved ansøgningen. 16

18 GYMNASIET Kunstnerisk-æstetiske fag Af de 7 fag på C-niveau skal det ene være et kunstneriskæstetisk fag. Dette fag er placeret i 1.g. Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik. Faget vælges ved ansøgningen, og valget er bindende. Oprettelse af valgfag I midten af 1. og 2.g skal eleverne vælge et antal valgfag. Antallet er afhængig af studieretning. Skolen søger at oprette valgfag, så de i videst muligt omfang imødekommer elevernes ønsker. Bestå- og oprykkelseskrav I gymnasiet gives der årskarakterer i alle fag, ligesom der gives karakterer i de mundtlige og skriftlige eksaminer, årsprøver og terminsprøver, eleven kommer op til. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen. For at bestå en studentereksamen skal man have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 (Gennemsnittet beregnes af samtlige karakterer). Man skal som elev opnå et gennemsnit på mindst 2,0 ved et skoleårs afslutning for at have ret til at rykke op i næste klasse. Hvis karaktergennemsnittet ligger under 2,0, kan skolen nægte eleven oprykning. Gennemsnittet består af både års- og eksamenskarakterer fra indeværende og foregående år. 17

19 GYMNASIET Eksaminer Der er udtræk til både de skriftlige og mundtlige eksaminer. Udtræk betyder, at Ministeriet for Børn og Undervisning trækker de fag ud, som den enkelte elev skal til eksamen i, således at eleverne ikke på forhånd ved, hvilke eksaminer de skal til. Det ligger dog fast, at en elev som minimum skal til 3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer. Det ligger også fast, at i fag på A-niveau med både skriftlig og mundtlig eksamen skal eleven til mindst én af eksaminerne. Hvis en elev med f.eks. samfundsfag på A-niveau ikke får udtrukket mundtlig eksamen i samfundsfag, skal eleven således til skriftlig eksamen i samfundsfag. Reglen om at skulle op til mindst én af eksaminerne gælder ikke for B-niveau fag med både skriftlig og mundtlig eksamen. Alle elever skal til minimum 9 eksaminer inkl. eksamen i almen studieforberedelse (AT) og en større skriftlig opgave (studieretningsprojekt eller blot SRP). Både SRP og eksamen i AT ligger i 3.g. Desuden siger reglerne, at en elev skal have været til minimum 2 eksaminer efter afslutningen af 2.g. Herunder har du en oversigt over de obligatoriske fag og de eksaminer, der kan blive udtrukket. Vær venligst opmærksom på, at eksamen kan ligge på et senere tidspunkt, hvis faget er et valgfag. Der er naturligvis mødepligt til eksamen. Alle studieretnings- og valgfag på A-niveau arbejder med både en mundtlig og en skriftlig eksamen. Det samme gælder for matematik B-niveau og engelsk B-niveau, mens andre B- og C-niveaufag udelukkende har mundtlig eksamen. Fag (stx) Mundtlig eksamen Skriftlig eksamen Almen studieforberedelse (AT) Ja Nej 3.g Dansk A Ja Ja 3.g Engelsk B Ja Ja 2.g Fysik C Ja Nej 1.g (som regel) Historie A Ja Nej 3.g Idræt C Nej Nej - Kunstnerisk fag: Billedkunst C, mediefag C eller musik C Ja Nej 1.g Matematik C Ja Nej 1.g Oldtidskundskab C Ja Nej 2./3.g Religion C Ja Nej 2./3.g Samfundsfag C Ja Nej 1.g Studieretningsprojekt (SRP) Nej Ja (projekt) 3.g År 18

20 GYMNASIET Termins- og årsprøver Stx-bekendtgørelsens 138 slår fast, at fra skolestart i 1.g til undervisningens ophør i slutningen af 3.g skal der afholdes mindst 5 skriftlige eller mundtlige prøver. Disse prøver kan være eksaminer eller prøver, som skolen tilrettelægger for at give eleverne eksamenstræning. For at give eleverne det bedst tænkelige grundlag at gå til eksamen på har vi her på gymnasiet valgt lidt flere prøver end de fem. I skemaet herunder kan du se hvilke skriftlige termins- og årsprøver, en stx-elev skal op til, og hvornår i forløbet de er placeret. Det er vigtigt at fremhæve, at alle skal op til de nævnte termins- og årsprøver, hvis man har fagene. Fag Skriftlig årsprøve Skriftlig terminsprøve Mundtlig prøve Dansk A 2.g 3.g Muligvis en Matematik B 1.g* 2.g efter 1.g evt. en efter 2.g Matematik A 2.g 3.g Engelsk B 1.g 2.g Engelsk A 2.g 3.g Fransk/spansk 2.g 3.g 3-årige studieretningsfag, A-niveau 2.g 3.g 1-årige A-niveaufag - 3.g * Også for elever, der opgraderer fra C- til B-niveau. 19

21 HF HF En 2-årig hf-eksamen består af en række obligatori ske fag, som alle kursister skal have. Ud over disse fag skal kursisterne i midten af 1. hf vælge 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau. I ansøgningen om optagelse skal kursisterne angive, hvilket praktisk/musisk fag de ønsker i 1.hf. Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik. Obligatoriske fag og valgfag kan ses på skolens hjemmeside Oprettelse af valgfag Skolen søger i videst muligt omfang at imødekomme kursisternes ønske om valgfag. Bestå- og oprykningskrav Kursisterne skal til eksamen i alle fag (dog ikke obligatorisk idræt), idet der ikke gives årskarakterer. For at bestå en hf-eksamen skal man opnå et gennemsnit på mindst 2,0. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen. Man skal som kursist opnå et gennemsnit på mindst 2,0 ved afslutningen af 1.hf for at have ret til at rykke op i næste klasse. Hvis karaktergennemsnittet ligger under 2,0, kan skolen nægte kursisten oprykning. 20 Fag (HF) Mundtlig eksamen Skriftlig eksamen Dansk A Ja Ja 2.hf/3n Engelsk B Ja Ja 2.hf/3n Idræt C Nej Nej - Kultur- og samfundsfag: Historie B, samfundsfag C, religion C Ja Nej 2.hf/3n Kunstnerisk fag: Billedkunst C, mediefag C eller musik C Ja Nej 1.hf/1n Matematik C Ja Ja 1.hf Matematik B Ja Ja 2.hf/3n Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C og kemi C År Ja Nej 1.hf/1n Større skriftlig opgave (SSO) Nej Ja (projekt) 2.hf/3n

22 HF-SØFART HF-søfart Hf-søfartsuddannelsen er en hf-uddannelse, og fagligt minder den derfor på de fleste områder om en almindelig hfuddannelse. Der er dog forskelle, da skolen i forbindelse med hf-søfart på forhånd har afgjort, at de to valgfag på B-niveau skal være matematik og fysik. Disse fag er valgt, fordi det er fag, der er gode at have, hvis en kursist ønsker at fortsætte på maskinmesterskolen eller på skibsofficeruddannelsen. Skolen har også på forhånd valgt det praktisk/musiske fag, og det er mediefag. Dette valg er foretaget på baggrund af mange års erfaring med elevønsker. Bestå- og oprykningskrav samt eksaminer Der gælder de samme regler på hf-søfart som på den almindelige hf. I øvrigt Ser vi ud over det rent faglige, adskiller en hf-søfartsuddannelse sig på flere områder fra en almindelig hf. Hvis du vil vide mere om hf-søfart, kan du gå ind på 21

23 HF-SØFART HFeksaminer På hf skal kursisterne til eksamen i alle fag med undtagelse af idræt. Nogle af fagene har en mundtlig eksamen, andre fag har både en mundtlig og en skriftlig eksamen. Medmindre det kunstneri ske fag opgraderes, har alle kursister været til eksamen i deres praktisk/musiske fag og i naturvidenskabelig faggruppe efter 1. år. På sidste år udarbejder alle kursister en større skriftlig opgave (den såkaldte SSO), og det er så ensbetydende med, at alle kursister skal til minimum 11 eksaminer inkl. SSO. På skemaet side 20 kan du se fagene og de forskellige eksaminer, men vær venligst opmærksom på, at eksamen kan ligge på et senere tidspunkt, hvis faget er et valgfag. Valgfag på både C- og B-niveau har en mundtlig eksamen, mens matematik B også har en skriftlig. Valgfag på A-niveau har både en mundtlig eksamen og en skriftlig eksamen. Fag Dansk A Engelsk B Matematik C* Matematik B** Skriftlig terminsprøve 2.hf/3n 2.hf/3n 1.hf 2.hf/3n * Alle kusister. ** Kun de kusister, der har valgt matematik på B-niveau. Terminsprøver Hf-kursister skal til en del flere eksaminer end stx-elever, og det er en af grundene til, at der sædvanligvis ikke afholdes årsprøver på hf. Der afholdes dog termins prøver, hvilket er for at give kursisterne det bedst tænkelige grundlag at gå til eksamen på. I skemaet herover kan du se, hvilke skriftlige terminsprøver en hf-kursist skal op til, og hvornår i forløbet de er placeret. Hvor intet andet er nævnt, skal alle op til de nævnte terminsprøver. 22

24 VELKOMST UDBUD AF UDDANNELSER VED ELEVRÅDSFORMANDEN Udbud af uddannelser Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus udbyder 3 gymnasiale ungdomsuddannelser: 1. Studentereksamen: stx (3-årig). 2. Højere forberedelseseksamen: hf (2-årig). 3. HF-søfart i samarbejde med MARTEC Frederikshavn Maskinmesterskole og Skagen Skipperskole (3-årig). Alle 3 uddannelser er almene og studieforberedende og giver adgang til de videregående uddannelser. Uddannelserne tilrettelægges efter de love, som Folketinget vedtager, og efter de regler og retningslinjer, som Ministeriet for Børn og Undervisning udstikker. Disse kan findes på Desuden har Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus sine egne studie- og ordensregler. Det er vigtigt, at både elever og forældre orienterer sig i disse, så der ikke opstår misforståelser. Alle elever får udleveret studie- og ordensreglerne senest ved skolestart, og rektor orienterer hver enkelt klasse. Ordensreglerne kan også ses på skolens hjemmeside 23

25 VELKOMST VED SKRIFTLIGE ELEVRÅDSFORMANDEN EKSAMINER OG PRØVER GENERELT Skriftlige eksaminer og prøver generelt Til alle skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksaminer gælder, at elever og kursister bør holde øje med Lectio og tavlen ved kontoret for tidspunkter og andre praktiske oplysninger. skal sidde på deres pladser og være klar til at modtage instrukser senest 10 minutter før prøven begynder. Der findes forskellige former for skriftlige prøver, og reglerne til én prøve kan derfor afvige fra reglerne til en anden prøve. Samtidig er der nogle generelle regler vedrørende f.eks. toiletbesøg, kommunikation, aflevering mv. Det er vigtigt, at alle kender og overholder disse regler, og derfor orienteres der herom før hver prøve. ikke må kommunikere med andre, medmindre der er tale om en prøve med gruppeforberedelse. Alle, der går til individuelle prøver, kender sandsynligvis denne regel, men det kan være 24

26 SKRIFTLIGE EKSAMINER VELKOMST OG PRØVER VED ELEVRÅDSFORMANDEN GENERELT vigtigt at understrege, at sanktionerne i forbindelse med brud på denne regel kan være særdeles skrappe. skal aflevere slukket mobiltelefon til vagterne inden prøvestart selv skal medbringe pc. I modsat fald skrives i hånden. Skolen opstiller printere ifm. termins- og årsprøver samt eksamen. Du behøver altså ikke medbringe egen printer, men du må gerne. ikke må fjerne pc, opgave, noter eller andet, der har med en prøve eller eksamen at gøre før, den pågældende prøve er officielt afsluttet. Dette er ligeledes en del af sikkerheden omkring en prøve, men det er også et spørgsmål om hensyn til andre. ikke må fjerne evt. printer, før den sidste prøve i lokalet den pågældende dag er afsluttet. Dette er primært et spørgsmål om hensyn til andre, der er til prøve den pågældende dag. fjerner pc og printer samme dag, som man har brugt dem sidste gang. En anden elev skal måske overtage en siddeplads, eller lokalet skal efterfølgende anvendes til undervisning. 25

27 BILLEDER FRA ÅBENT HUS 2013 Billeder fra Åbent hus januar

28 VIDENSKABSQUIZ I marts blev der afholdt kvalifikation til den af Aalborg Universitet afholdte videnskabsquiz i Aalborg. Der var spørgsmål i mange, forskelligartede kategorier, så kravene til de deltagende klasser var store. De dygtige vindere blev 3s og 2d, som begge skulle repræsentere gymnasiet i Aalborg mod andre ungdomsuddannelser. 27

29 LENE SIEL KÆRE STUDENTER TILLYKKE MED JERES EKSAMEN Lene Siel er nr. 2 i rækken af tidligere elever, der skriver i årsskriftet. Sidste år bidrog Jens Gaardbo med et indlæg. 28 Så kom I så langt, og I er fremme ved endnu en station på jeres tur gennem livet. Toget står parat til at køre jer videre, og der er afgang lige om lidt. Og når der er fløjtet til afgang, og toget begynder at køre, så kan I synge med på Steffen Brandts populære sang Randers Station, der lyder således: Ud mod hele verden Af sted lige meget hvorhen fri og let om hjertet aldrig mere tilbage igen Det er en helt fantastisk fornemmelse at være på vej mod noget nyt. At være på vej til at opdage og erobre et nyt kapitel. Nyd det, vær forventningsfuld. Men det er nu heller ikke så tosset at se tilbage på det, man lægger bag sig. Der ligger et kæmpe arbejde i at tage en hf- eller en studentereksamen. I de år I har gået på Frederikshavn Gymnasium, har I brugt hundredvis af timer, ressourcer og tanker. I skal være stolte I står med det bedste bevis på en vellykket fremtid. Og selv om man i dag kalder alt for gymnasium og student, handelsgymnasium og teknisk gymnasium, handelsstudent osv., så er der vist ingen tvivl om, at det eksamensbevis I står med i hånden, er et utrolig stærkt fundament for jeres videre færd i livet. Jeg har selv en datter, der bliver student fra Aurehøj Gymnasium i år. Jeg glæder mig usigeligt på hendes vegne. For jeg husker selv den lykkerus og fantastiske fornemmelse, det var at få overrakt sin hue ved den sidste eksamen. For ikke at tale om de efterfølgende dage, hvor man flasher sin hue i gadebilledet. Man føler sig uovervindelig og fuld af livsglæde. At min datters studentereksamen er af en noget anden kaliber end min egen, noget middelmådige, må føles desto endnu mere

30 LENE SIEL fantastisk. Men hun har også knoklet; og det skal man også. Der er sket meget, siden jeg blev student i 1988 og set med fra sidelinjen de sidste 3 år, er det ikke blevet nemmere. I har skullet disponere over jeres tid for at nå det hele: lektier, fritid og fester. I skal kunne rumme meget, meget mere og omstille jer utroligt hurtigt. Vi lever i et samfund, som i den grad kører i overhalingsbanen, og følger man ikke med i det tempo, går man bag ud dansen. Nu skal det jo ikke blive for alvorligt, men jeg har også lyst til at benytte denne lejlighed til at sige til jer unge mennesker, at I skal passe på jer selv og holde fast i jer selv. For det giver ingen mening, at presse sig selv så meget, at man bliver syg af det, og en gang imellem kan jeg blive bange for, at det samfund, vi er ved at udvikle, pålægger mennesket mere, end det kan rumme. Hvis vi piller det hele fra hinanden, er det basalt kun mad, vand og et tag over hovedet, vi har brug for. Og vigtigst af alt kærlighed. Så her kommer et lille citat, I kan tage med jer og måske huske på, hvis det hele pludselig virker for uoverskueligt. Jeg blev selv meget glad for citatet, for endelig fik jeg belæg for min egen dårlige vane med altid at lave alting i sidste øjeblik. Jeg citerer: To be a good professional engineer, always start to study late for exams, because it teaches you how to manage Citatet stammer fra selveste Bill Gates, og lige netop han er et eksempel på, at vi kan, hvad vi vil. I står nu foran porten, hvor der henover med store bogstaver er graveret VIRKELIGHED. En dør mange af Jer nok ikke lige med det samme havde regnet med at skulle åbne. Væk fra de trygge rammer og en skemalagt hverdag. I skal til at sætte Jer ind i politik, regninger, tandlæger, og bedst som I troede i slap bøgerne, skal I nu engagere jer i kogebøger, og I, der endelig slap af med kemi, skal nu møde vaskepulver, opvaskemiddel osv. Jeg er dog sikker på, at I klarer det snildt, nu hvor I har fået 3 gode års dannelse, og det er vel det bedste skridt på vejen til at blive voksen, selvstændig og moden. Nu er I klar til at smage på livet, og som en klog mand engang sagde, man skal lære af sine fejl. De her tre år kommer til at fylde en stor del i hver jeres livshistorie. Om det bliver de bedste år i jeres liv, som det siges af mange, er vel meget individuelt. Men det vil utvivlsomt blive nogle år, I aldrig kommer til at glemme. Jeg kan stadigvæk og jeg har 25 års jubilæum i år sidde og lave parodier over nogle af mine mest markante gymnasielærere. Hvad I end skal - rejse jorden rundt, arbejde, holde fri, læse videre, drikke 100 bajere, spille musik eller måske flytte hjemmefra så er det helt sikkert, at I nu starter et nyt kapitel i Jeres liv. Held og lykke fremover. Lene Siel time and tackle emergencies 29

31 Henning ÅRETS Henning PÅ FREDERIKSHAVN GYMNASIUM FILMAWARD I fredags blev filmawarden Årets Henning afholdt for anden gang, og at dømme efter den store interesse for at deltage i konkurrencen om at få del i de 10 priser, er der allerede skabt grundlag for en tradition i årene, der kommer. Den røde løber var rullet ud, faklerne lyste vej i det tiltagende aftenmørke for strømmen af godt 100 festklædte deltagere, som i antal nåede op på samme imponerende niveau som sidste år. Dette bidrog til en spændende og festlig filmaward. Niklas Dam Zacho, 2n HF-Søfart (t.v.) Hans Henrik Damgaard, 2n HF-Søfart (t.h). Vindere af priserne for Bedste Billedside, Bedste Film, Bedste mandlige bi- og hovedrolle og Publikumsprisen for filmen Helt mig selv? Som optakt til kåringen havde juryen, der bestod af lektor Ole Riber Christensen, tidligere elev og filminstruktør in spe Alexander Sagmo og medielærer på EUC Nord Kenneth Ørum Schultz, brugt flere timer med at få den endelige nominering på plads. Især priskategorierne Bedste Historie og Bedste Film krævede flere timeouts undervejs før, der kunne opnås enighed. 12 film, alle produceret i forbindelse med sidste års eksamen, var tilmeldt og heriblandt som noget nyt en dokumentarfilm om Det Musiske Hus, der fik det svært med at skulle klare sig i forhold til feltet af fiktionsfilm. 30

32 FILMAWARD Henning I år havde arrangørgruppen af mediefagslærere valgt at udvide antallet af priskategorier, således at den kom til omfatte bedste billed- og lydside, bedste scenografi, bedste kvindelige og mandlige bi- og hovedroller, bedste historie og bedste film samt publikumsprisen. Alene dette vidner om, at deltagerne har demonstreret, at de kan lave film på et rimeligt højt niveau, når man kan uddele priser i så mange kategorier. Da afgørelsernes intense øjeblikke var overstået, og priserne i form af guldbronzerede vhs-bånd var uddelt, stod Niklas Dam Zacho, Hans Henrik Damgaard og Casper Drejer fra HF-Søfart som filmawardens helt store og uimodståelige vindere med i alt 5 priser ud af 10, heriblandt prisen som Bedste Film og Publikumsprisen for deres film Helt mig selv? Prisen for Bedste kvindelige hovedrolle gik til Pernille Motzfeldt, 2n HF-Søfart for rollen i filmen Sepilio. Henning Aftenen fik også et touch af filmstjernedrys, idet Alexander Sagmo gav os mulighed for at se hans film Den endelige løsning, der i maj måned får egentlig verdenspremiere på den prestigefyldte filmfestival i Cannes. Arrangørgruppen vil næste år arbejde på at forbedre rammerne for selve afholdelsen og gøre det muligt, at endnu flere kan deltage. Prisen for Bedste lydside gik til Jacob Hvid Amstrup, Mikkel Abel og Emma Rosa Nordahl Kris tiansen, alle 3m for filmen Erkendelsen. 31

33 KAMPEN OM DEN GYLDNE FJER Hvert år arrangerer en af skolens klasser den ultimative kamp om den gyldne fjer. I april var det 3u sidste års vinder der stod for arrangementet af Frederikshavn Gymnasiums Høvdingebold Cup Og det blev en sand succes, hvor alle skolens klasser i kamp mod personalehold dystede om æren. KAMPEN OM DEN GYLDNE FJER Og ikke alene var det en kamp om at banke de andre hold ud af banen det var også en kamp om kreativ udfoldelse. Således var der ærefulde skulderklap til selve dystens vindere men også skulderklap til det hold, der har udmærket sig med det festligste og mest unikke tema med valg af musik og udklædning. Her blev det 1.e, der vandt. Første kamp blev fløjtet i gang fredag kl og vinderne var fundet kl. 18 en aktiv og fed eftermiddag med masser af fysisk udfoldelse, musik og kammeratskab. Vinderne blev 1.u, som dermed skal stå for arrangementet af Frederikshavn Gymnasiums Høvdingebold Cup Første kamp blev fløjtet i gang en fredag og vinderne var fundet kl. 18 en aktiv og fed eftermiddag med masser af fysisk udfoldelse musik og kammeratskab. Vinderne blev 1.u, som dermed skal stå for arrangementet af Frederikshavn Gymnasiums Høvdingebold Cup

34 KAMPEN OM DEN GYLDNE FJER 33

35 VELKOMST VED ELEVRÅDSFORMANDEN RETTIGHEDSMINISTER PÅ BESØG 1. november besøgte udviklingsminister Christian Friis Bach gymnasiet, hvor han mødte eleverne fra tre klasser. Christian Friis Bach betegnede sig selv som rettighedsminister, fordi udvikling handler om udbredelsen af menneskerettighederne til alle lande. Gennem mange konkrete og personlige eksempler fik eleverne et glimrende indblik i, hvad der er grundlaget for Danmarks udviklingsbistand. Ministeren fortalte bl.a. om den store vægt, som regeringens program for udviklingssamarbejde (Retten til et bedre liv) lægger på kvindernes rettigheder og herunder om et besøg i Afghanistan, hvor han som høflig bordherre ville trække stolen ud for den kvinde, som han skulle have til bords. Kvinden var tydeligvis lidt forlegen, men efter at have sundet sig lidt sagde hun: Det er altså min stol. Denne lille episode styrkede ministerens opfattelse af, at de afghanske kvinder er på vej mod en større grad af frihed i forhold til mændene. RETTIGHEDSMINISTER PÅ BESØG 34

36 NØRDERIET VELKOMST VED ELEVRÅDSFORMANDEN NØRDERIET I samarbejde med Ungdomsskolen og Bangsbo strand skole blev der i år oprettet et ungdomsskolehold med navnet Nørderiet. Inspirationen er hentet fra DRs NØRD-udsendelser, og det drejer sig i bund og grund om naturvidenskabelig leg og sjove eksperimenter. Holdet havde god tilslutning, og der er i årets løb blevet eksperimenteret med så forskellige emner som opsendelse af raketter, vulkanudbrud, dissekering af svin, dufte og bordbomber. Vi regner med, at succesen fortsætter, og at der således oprettes et nyt hold NØRDERIET i ungdomsskolen efter sommerferien. 35

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2011 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere